Page 1

Strana 30 - Broj 21

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Petak, 23. mart 2007.

Na osnovu ~lana 29. stav 3. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 6/06), ministar komunikacija i transporta, u saradwi sa ministrom civilnih poslova, d o n o s i

PRAVILNIK O NA^INU OBIQE@AVAWA VOZILA KOJIM UPRAVQA LICE SA O[TE]ENIM EKSTREMITETIMA ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom se ure|uju uslovi za dobijawe znaka kojim se obiqe`ava vozilo kojim upravqa lice sa o{te}enim ekstremitetima (u daqem tekstu: znak pristupa~nosti), wegovo zna~ewe, va`ewe i na~in kori{}ewa, izdavawe, oblik, sadr`aj, boja i dimenzije, na~in isticawa, te na~in obiqe`avawa parkirali{nog mjesta za vozila kojim upravqaju lice sa o{te}enim ekstremitetima. ^lan 2. (Uslovi za dobijawe znaka pristupa~nosti) Znak pristupa~nosti mo`e dobiti lice sa o{te}enim eksremitetima, ~iji su ekstremiteti, bitni za upravqawe vozilom, o{te}eni najmawe 60 posto (u daqem tekstu: lice sa invaliditetom) ^lan 3. (Zna~ewe znaka pristupa~nosti) Znak pristupa~nosti omogu}ava parkirawe vozila kojim upravqa lice sa invaliditetom na parkirali{na mjesta koja su u tu svrhu posebno obiqe`ena. ^lan 4. (Va`ewe i upotreba znaka pristupa~nosti) (1) Znak pristupa~nosti va`i samo kad vozilom upravqa lice sa invaliditetom. (2) Znak pristupa~nosti ne mo`e koristiti lice koje nije lice sa invaliditetom. ^lan 5. (Me|unarodni znak invalida) Vozilo kojim upravqa lice sa invaliditetom, mo`e biti obiqe`eno me|unarodnim znakom invalida. Pravo na rezervisano parkirno mjesto se mo`e koristiti samo uz znak pristupa~nosti. ^lan 6. (Izdavawe znaka pristupa~nosti) (1) Znak pristupa~nosti izdaje organ nadle`an za registraciju vozila (u daqem tekstu: nadle`ni organ). (2) Lice sa invaliditetom podnosi zahtjev za izdavawe znaka pristupa~nosti nadle`nom organu. Uz zahtjev se prila`u dvije fotografije dimenzija 30 x 35 mm i rje{ewe o procentu fizi~kog o{te}ewa, izdato od organa koji je nadle`an na osnovu relevantnih entitetskih propisa i propisa Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine za utvr|ivawe procenta fizi~kog o{te}ewa. (3) Znak pristupa~nosti ima rok va`nosti 10 godina. (4) Nadle`ni organ vodi upisnik o izdatim znakovima pristupa~nosti i karton evidencije. (5) Oblik i sadr`aj upisnika o izdatim znakovima pristupa~nosti i karton evidencije dati su u prilozima broj 1 i 2 ovog pravilnika i ~ine wegov sastavni dio. ^lan 7. (Oblik, sadr`aj i dimenzije znaka pristupa~nosti) (1) Znak pristupa~nosti ima oblik pravougaonik, dimenzija 100 x 150 mm. Znak pristupa~nosti ima predwu stranu i pole|inu. (2) Predwa strana znaka pristupa~nosti plave je boje s ivisom bijele boje {irine 3 mm i podijeqena je na dva dijela. a) Na lijevom dijelu predwe strane znaka pristupa~nosti odre|eno je mjesto u bijeloj boji namijeweno za upisivawe: 1) naziva nadle`nog organa, 2) serijskog broja znaka, 3) roka va`ewa, b) Na desnom dijelu predwe strane znaka pristupa~nosti ucrtan je me|unarodni simbol lica sa invaliditetom u bijeloj boji. (3) Pole|ina znaka pristupa~nosti podijeqena je na dva dijela: a) na lijevom gorwem dijelu odre|eno je mjesto za fotografiju lica sa invaliditetom, koja mora biti obiqe`ena pe~atom nadle`nog organa. Ispod fotografije je odre|eno mjesto za upisivawe, imena i prezimena, te potpisa lica sa invaliditetom; b) u desnom dijelu upisan je tekst "Znak pristupa~nosti daje pravo na kori{tewe parkirnog mjesta rezervisanog za vozila kojima upravqaju lica sa invaliditetom", na slu`benim jezicima u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku. (4) Znak pristupa~nosti prikazan je na crte`u u prilogu broj 3. ovog pravilnika, koji je wegov sastavni dio. (5) Znak pristupa~nosti izra|uje se od odgovaraju}eg materijala koji mora imati odre|enu za{titu, sa mogu}no{}u plastificirawa nakon lijepqewa fotografije lica sa invaliditetom u za to odre|eno mjesto na pole|ini znaka i upisivawa podataka propisanih ovim pravilnikom. (6) Znak pristupa~nosti je jedinstven za cijelo podru~je Bosne i Hercegovine i ima za{titni kod i broj. ^lan 8. (Na~in isticawa znaka pristupa~nosti) Znak pristupa~nosti stavqa se ili privremeno lijepi u dowi desni ugao predweg vjetrobranskog stakla vozila.


Petak, 23. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 21 - Strana 31

^lan 9. (Mjesto rezervisano za parkirawe) (1) Mjesto rezervisano za parkirawe vozila kojim upravqaju lice sa invaliditetom mora imati na kolovozu ucrtane ivi~ne crte i biti ozna~eno me|unarodnim znakom invalida `ute boje. (2) Parkirali{te sa mjestima rezervisanim za parkirawe vozila kojim upravqaju lice sa invaliditetom, mora biti obiqe`eno, osim sa znakom parkirali{ta, i dopunskom plo~om koja ozna~ava parkirno mjesto rezervisano za lica sa invaliditetom. ^lan 10. (Prelazne i zavr{ne odredbe) (1) Svi znakovi pristupa~nosti izdati prije stupawa na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e po isteku roka od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog pravilnika. (2) Znak pristupa~nosti, upisnik o izdatim znakovima pristupa~nosti i karton evidencije obezbje|uje Ministarstvo civilnih poslova. (3) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a objavi}e se i u slu`benim glasnicima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj: 01-02-2-328-2/07 2. februara 2007. godine Ministar, Sarajevo Dr Branko Doki}, s.r.

Prilog 1: Oblik i sadr`aj upisnika primqenih zahtjeva i izdatih "znakova pristupa~nosti" osobama/licima sa invaliditetom

R. b.

Ime i prezime

JMB

Datum i mjesto ro|ewa

Prebivali{te Adresa

OI / LK Izdana od

Reg. br. vozila

Ser. br. znaka

Datum izdavawa

Produ`ewe va`nosti

Napomena


Strana 32 - Broj 21

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Prilog 2: Oblik i sadr`aj kartona evidencije

KARTON EVIDENCIJE IZDATIH "ZNAKOVA PRISTUPA^NOSTI"

Ime ______________________ Prezime___________________ Naziv ____________________ JMB ____________________ Datum i mjesto ro|. ______________________ Dr`avq.__________________ Broj OI/LK _______________ Izdata od _________________ _________________________ JMB _____________________

Slika

Ser. br. znaka ______________ Datum izdavawa ______________ Va`i do ______________ Va`nost produ`ena ____________ Potpis osobe/lica

do

Reg. broj vozila ___________ Marka ____________________ Tip_______________________ Potpis ovla{}ene osobe/lica

M.P. Promjene podataka upisuju se na pole|ini kartona.

Petak, 23. mart 2007.


Прилог 3: Знак приступачности - лице и наличје

Надлежно тијело:

Серијски број:

Рок важности до:

Фотографија :

Znak pristupačnosti daje pravo na korištenje parkirnog mjesta rezerviranog za vozila kojima upravljaju osobe sa invalititetom Znak pristupačnosti daje pravo na korištenje parkirnog mjesta rezerviranog za vozila kojima upravljaju osobe sa invalititetom

Име и презиме :

Потпис :

Исказница даје право на кориштење паркирног мјеста резервисаног за возила којима управљају особе са инвалидитетом

Parking Card is permiting the use of parking space reserved for vehicles operated by persons with disabilities

PRAVILNIK O NACINU OBILJEZAVANJA VOZILA KOJIM UPRAVLJA LICE SA OSTECENIM EKSTREMITETIMA  
PRAVILNIK O NACINU OBILJEZAVANJA VOZILA KOJIM UPRAVLJA LICE SA OSTECENIM EKSTREMITETIMA  

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 23. mart 2007. Na osnovu ~lana 29. stav 3. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima ("...

Advertisement