Page 1

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

СТРУКТУРA ИСПИТНИХ ЦЕНТАРА И ИСПИТНИХ МЈЕСТА И ППШТИНЕ КПЈЕ ИМ ГРАВИТИРАЈУ

1. ИСПИТНИ ЦЕНТАР БАОА ЛУКА, Техничка шкпла  Баоа Лука  Челинац Испитнп мјестп Кнежевп, Средоа стручна шкпла „Јпван Дучић“  Кнежевп Испитнп мјестп Мркпоић Град, Машинска шкпла  Мркпоић Град  Шиппвп  Рибник  Петрпвац  Купрес  Језерп  Истпчни Дрвар Испитнп мјестп Проавпр, Средоа шкпла  Проавпр Испитнп мјестп Кптпр Варпш, СШЦ „Никпла Тесла“  Кптпр Варпш

2. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДПР, Машинска шкпла  Приједпр  Оштра Лука Испитнп мјестп Нпви Град, Мјешпвита шкпла „Ђурп Радманпвић“  Нпви Град  Бпсанска Кпстајница  Крупа на Уни Испитнп мјестп Кпзарска Дубица, МСШ „Никпла Тесла“  Кпзарска Дубица 3. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ГРАДИШКА, Техничка шкпла  Градишка Испитнп мјестп Лакташи, ЈУ Дпм културе  Лакташи Испитнп мјестп Србац, Шкплски центар „Петар Кпчић“  Србац


4. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ДПБПЈ, Сапбраћајна и електрп шкпла  Дпбпј  Петрпвп Испитнп мјестп Теслић, Мјешпвита шкпла „Никпла Тесла“  Теслић Испитнп мјестп Дервента, Гимназија са техничким шкплама  Дервента Испитнп мјестп Мпдрича, Средопшкплски центар „Јпван Цвијић“  Мпдрича  Вукпсавље Испитнп мјестп Шамац, Средоа шкпла „Никпла Тесла“  Шамац  Дпои Жабар  Пелагићевп Испитнп мјестп Брпд, Средоа шкпла „Никпла Тесла“  Бпсански Брпд

5. ИСПИТНИ ЦЕНТАР БИЈЕЉИНА, Техничка шкпла „Михајлп Пупин“  Бијељина Испитнп мјестп Угљевик, Средоа шкпла "М. П. Алас"  Угљевик,  Лппаре

6. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ЗВПРНИК, Технички шкплски центар  Звпрник  Осмаци  Шекпвићи Испитнп мјестп Братунац, Средопшкплски центар Братунац  Братунац Испитнп мјестп Сребреница, Средопшкплски центар „Сребреница“  Сребреница Испитнп мјестп Власеница, Средопшкплски центар „Милпрад Влачић“  Власеница  Милићи

7. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ИСТПЧНП САРАЈЕВП, Средоа шкпла „28. јуни“  Истпчнп Сарајевп  Касиндп  Трнпвп  Лукавица Испитнп мјестп Спкплац, Средоа шкпла  Спкплац  Хан Пијесак Испитнп мјестп Пале, Средопшкплски центар  Пале  Истпчни Стари Град 2


8. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ФПЧА, Средопшкплски центар  Фпча  Чајниче  Калинпвик Испитнп мјестп Вишеград, Средоа шкпла "Ивп Андрић"  Вишеград  Рудп Испитнп мјестп Рпгатица, Средоа шкпла  Рпгатица  Устипрача

9. ИСПИТНИ ЦЕНТАР ТРЕБИОЕ, Техничка шкпла  Требиое  Љубиое Испитнп мјестп Невесиое, СШЦ "Алекса Шантић"  Невесиое  Беркпвићи  Истпчни Мпстар Испитнп мјестп Гацкп, СШЦ „Перп Слијепчевић“  Гацкп Испитнп мјестп Билећа, СШЦ „Гплуб Куреш“  Билећа

3

Ispitni_centri_i_ispitna_mjesta  

Ispitni_centri_i_ispitna_mjesta