Page 1

Gecertificeerde consultants betekenen meerwaarde voor Ausy/Dataflow Voor Ausy/Dataflow, leverancier van IT-diensten, horen de opleiding en certificering van zijn consultants bij de langetermijnvisie van de organisatie. Voor sommige tel. +32 (0)78 353 653 info@syntrawest.be

land: België sector: IT-diensten

profiel

klanten is een certificaat noodzakelijk om diensten te mogen leveren, terwijl het bij alle anderen een meerwaarde betekent. Certificaten vergroten immers de professionele uistraling en de geloofwaardigheid van de dienstenleverancier. Naarmate Windows 7 ingang vond in de markt, groeide

Ausy/Data Flow is een ICT-bedrijf met hoofdzetel in

de behoefte aan opleiding en certificering van de con-

Leuven en kantoren in Brussel, Geel en Luxemburg.

sultants bij Ausy/Dataflow. De onderneming deed een

De meer dan 500 consultants leveren advies aan de

beroep op Syntra West voor de opleiding van 60 con-

klanten, beheren hoogtechnologische projecten en implementeren geïntegreerde oplossingen. Ausy/DataFlow is actief in IT, telecom, industrie, farmacie, financiële sectoren en overheidsbedrijven.

sultants in de installatie en configuratie van Windows 7. Syntra West gaf de opleidingen op zaterdag en maakte gebruik van een mobiele computerklas om reële praktijksituaties te simuleren.

uitdaging

De opleidingen werken erg aanstekelijk op het enthou-

De IT-consultants van Ausy/Dataflow zijn zelf vra-

siasme van de consultants en hebben een positieve im-

gende partij om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Steeds meer klanten willen overschakelen naar Windows 7, zodat het belangrijk werd om zo veel mogelijk mensen een opleiding te geven voor

pact op het hele team. Dankzij de certificaten zijn de klanten er zeker van dat de consultants snel en efficiënt voor de beste oplossingen zorgen.

Windows 7


de installatie en configuratie van het besturingssys-

Ausy/Dataflow, leverancier van IT-diensten, investeert

teem.

voortdurend in de opleiding en de certificatie van zijn consultants. Zo volgden ongeveer 60 Belgische medewer-

oplossing Ausy/Dataflow deed een beroep op Syntra West voor het geven van opleidingen aan ongeveer 60 consultants. De lessen gebeuren in het weekend en Syntra West maakt daarbij gebruik van een mobiele computerklas zodat de cursisten met reële praktijksituaties worden geconfronteerd.

kers een opleiding voor Windows 7. Trainingpartner Syntra West zorgt voor de opleiding en de voorbereiding op de certificering. De certificaten zijn niet alleen positief voor de carrière van de consultants zelf, maar ook voor de klanten en voor Ausy/Dataflow.

Efficiënt werken Voor Ausy/Dataflow is het een belangrijke troef om veel gecertificeerde consultants in huis te hebben”, zegt Bart

voordelen

Meert, Competence Manager bij Ausy/Dataflow. “Door

Û Commerciële troef

onze consultants een goede opleiding te geven, kunnen ze

Û Efficiënter werken

achteraf efficiënter werken. Tijdens hun training leren ze

Û Betere klantenservice

namelijk hoe ze bepaalde problemen het snelst kunnen

Û Enthousiaste medewerkers

oplossen. Dat is natuurlijk een pluspunt voor de klant want

Û Aantrekkelijke werkgever voor IT-consultants Û Competentiebeheer Û Belangrijke klanten aantrekken Û Bouwsteen voor volgende opleidingen Û Collega’s stimuleren elkaar

ze zijn er zeker van dat de consultancy-uren efficiënt worden gebruikt. De consultants zoeken niet tijdens hun werkuren naar de beste oplossingen aangezien ze hun kennis meteen in de praktijk kunnen brengen. Met een certificaat bewijs je dat ze die kennis en vaardigheden werkelijk hebben. Veel informatici vragen zelf om een certificaat te be-

software&services

halen omdat ze steeds willen bijleren en ook hun kennis

Servers

willen aantonen. We hoeven hen dus niet te motiveren om

Developer Tools

drijven die investeren in opleidingen zijn dan ook aantrek-

Windows Windows7 Desktop Applications Business Solutions Online Services

opleidingen te volgen, want de vraag komt van hen. Bekelijke werkgevers, omdat ze doorgroeimogelijkheden bieden.”

Professionele uitstraling Ook voor Ausy/Dataflow als organisatie betekent opleiding en certificatie een troef. “Ausy/Dataflow komt veel geloofwaardiger en professioneler over omdat we investeren in training en certificatie”, zegt Bart Meert. “Daardoor worden we aanvaard als dienstenleverancier van IT-

Microsoft Services

bedrijven en andere grote klanten. De certificaten doen

Microsoft Technologies

ten, zoals de Europese Commissie, is een certificaat zelfs

daarbij dienst als een waardemeter. Voor sommige klaneen vereiste om diensten te mogen leveren. Voor alle an-

Microsoft Security

dere klanten betekent het altijd een meerwaarde.” Ook competentiebeheer gaat makkelijker dankzij de certificatie van de IT-consultants. “Aangezien je via de certificaten zeker bent van de kennis bij de IT-consultants, kan je bij grote projecten efficiënter de juiste mensen met de geschikte competenties inschakelen”, verduidelijkt Yves Vandenbussche, Business Development Manager bij Syntra West.


Bart Meert: “Bedrijven die investeren in opleidingen, zijn aantrekkelijke werkgevers.”

Cursus op zaterdag

dracht. Aangezien de trainer niet alleen opleidingen

Voor Ausy/Dataflow waren de Windows 7-

geeft maar ook al meer dan 15 jaar IT-projecten rea-

opleidingen een eerste samenwerking met Syntra

liseert binnen de KMO-markt, beschikt hij over een

West. De twee organisaties leerden elkaar kennen

brede praktijkervaring die hij met veel enthousiasme

via een van de consultants van Ausy/Dataflow, die

overdraagt aan zijn cursisten. Bij de installatie en

via Syntra West een ‘Microsoft certified trainer’ is

configuratie van Windows 7 zijn er altijd verschillen-

geworden. “We kozen onder meer voor Syntra West

de mogelijkheden, zodat het belangrijk is om de

omdat ze heel flexibel bleken”, aldus Bart Meert. “Zo

juiste optie te volgen op het juiste moment.”

konden ze een lesgever inschakelen die op zaterdag wou komen om de opleiding te geven in onze eigen

Bouwsteen voor volgende opleidingen

gebouwen, met behulp van een mobiele computer-

Voor de medewerkers van Ausy/Dataflow is het heel

klas. De deelnemers krijgen tijdens de opleiding reë-

belangrijk dat ze leren omgaan met nieuwe techno-

le praktijksituaties voorgelegd en ze maken ook labo

logie. De Windows 7-opleiding is voor de onderne-

-oefeningen op hun eigen pc. Syntra West organi-

ming een bouwsteen voor andere opleiding- en cer-

seert bij ons vier sessies met telkens een 15-tal deel-

tificatietrajecten. “We zijn van plan om verder te

nemers. Tijdens de cursus leren ze de finesses van

gaan met de opleidingen door Syntra West, zodat

Windows 7 en krijgen ze ook de praktische voorbe-

we onze medewerkers naar een hoger niveau kun-

reiding op het behalen van een certificaat. De lesge-

nen tillen”, bevestigt Bart Meert.

ver kan meteen inspelen op hun vragen – wat een groot voordeel is in vergelijking met het zelf instu-

“Na deze opleiding - en het succesvol afleggen van

deren van een handboek. Via de opleidingen leren

het eerste examen - kunnen de consultants een aan-

onze consultants elkaar bovendien beter kennen. De

vullend opleidingstraject volgen als voorbereiding

meeste consultants werken altijd bij de klanten en ze

voor vier andere examens. Die vier examens, samen

kennen elkaar dus niet. Het enthousiasme waarmee

met het Windows 7-examen, resulteren in het certi-

ze opleidingen volgen, zorgt er ook voor dat ze el-

ficaat van Microsoft Certified Enterprise Administra-

kaar stimuleren om het certificaat te behalen. Dat

tor. Een dergelijk intensief opleidingstraject succes-

heeft een positieve invloed op het hele team. Syntra

vol afleggen vergt heel wat inzet van de cursist en

zorgt overigens voor een heel actieve kennisover-

vereist ook extra coaching ‘on the job’. Zo’n carriè-


retraject is dan ook niet voor iedereen weggelegd. Er bestaan echter nog andere carrièretrajecten die evenzeer belangrijk zijn binnen de IT-wereld, zodat niet iedereen even ‘hoog’ dient te mikken Ongeveer 85 procent van de deelnemers die aan de opleiding beginnen, leggen vervolgens het examen af en behalen ook het certificaat. Ze mogen zelf kiezen of ze de examens afleggen in het examencentrum van Syntra West of ergens anders.”

Ook opleiding tijdens crisis Voor Ausy/Dataflow maken de opleidingen en certificeringen deel uit van een langetermijnvisie. “Daarom hebben we ook tijdens de crisis niet gesnoeid in de opleidingen’,

Yves Vandenbussche

zegt Bart Meert. “Als je wacht met opleidingen tot het beter gaat, mis je de boot. Ik vond het zelf net een uitdaging om tijdens de crisis toch te investeren in opleidingen, pre-

“Aangezien je via de certificaten zeker bent van de kennis bij de IT-consultants, kan je bij grote projecten efficiënter de juiste mensen met de geschikte competenties inschakelen.”

voor meer informatie Voor

meer

informatie

over

de

beschreven

producten en diensten van Microsoft, bel naar +32 (0)2 503 31 13 of bezoek www.microsoft.be/ cases. U vindt er andere bedrijven die soortgelijke toepassingen gebruiken. Voor meer informatie over Syntra West, bel naar +32 (0)78 353 653 of bezoek www.syntrawest.be Voor meer informatie over Ausy/Dataflow, bezoek www.dataflow.be

cies omdat we het beschouwen als een cruciaal element in het succes van onze onderneming.”

klantenverhaal_ausydataflow_nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you