Page 1

Berkenboom Humaniora Kwaliteitsonderwijs in een warme, familiale sfeer! INFOBROCHURE STAGIAIRS 1


INHOUDSTAFEL 1. Bij wie kan ik terecht? 1.1 Directie 1.2 Vakmentoren 1.3 Administratieve medewerkers 1.4 Personeelsleden van de drukkerij 2. Hoe vind ik mijn weg? 2.1 2.2 2.3 2.4

Grondplannen van de school Parking Fietsenstalling Vaklokalen en Open Leercentrum

3. Hoe verloopt een dag op onze school? 3.1 3.2 3.3 3.4

Dagindeling Begin van de les Te laat op school Rijen

4. Wat moet ik zeker weten voor ik aan mijn stage begin? 4.1 Afspraken met de vakmentor 4.2 Afspraken rond omgang met directie en collega’s 4.3 Afspraken rond omgang met leerlingen 4.3.1Taalgebruik 4.3.2 Kleding 4.3.3 Afspraken in verband met gsm’s, mp3-spelers en iPods 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Sleutels, krijt en bordstiften Boeken en werkboeken Didactisch materiaal Ziek tijdens je stage Stagedocumenten

5. Hoe word ik geïnformeerd? 5.1 5.2 5.3 5.4

Website Berkenbrief Activiteitenkalender Informatie in verband met leerlingen

2


1. Bij wie kan ik terecht op onze school? 1.1 Directie De directeur op onze school is de heer Hugo Bruggeman. Hij is de eindverantwoordelijke in de school en volgt de leerlingen op van de derde graad. De adjunct-directeur is de heer Niki Van de Vyver. Hij is verantwoordelijk voor het operationele schoolgebeuren en volgt de leerlingen op van de eerste en tweede graad. Hij is ook de stagementor en coördineert alles wat met stages te maken heeft op onze school. Je kan de directie steeds bereiken op het telefoonnummer van de school: (03 760 41 20). 1.2 De vakmentoren Zij zijn voor jou de belangrijkste aanspreekpunten. De stagementor zal je de mailadressen van je vakmentoren bezorgen. Let bij het sturen van een mail op correct taalgebruik. Hierover vind je nog meer informatie in het onderwerp 'Wat je zeker moet weten vóór je aan je stage begint'. 1.3 De administratieve medewerkers Op onze school zijn er drie secretariaten: in het M-blok bevindt zich een leerlingensecretariaat, in het H-blok vind je op de benedenverdieping het leerlingensecretariaat, op de eerste verdieping bevindt zich de administratieve dienst. 1.4 De personeelsleden van de drukkerij De drukkerij bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping op het einde van de gang waar je ook het leerkrachtenlokaal of studium vindt. Bij het begin van je stage kan je op het leerlingensecretariaat in het Hblok een kopieerkaart krijgen. Het is niet de bedoeling dat je deze kaart gebruikt om zelf kopieën te maken voor je leerlingen of om persoonlijke documenten te kopiëren. Na de stage bezorg je deze kaart terug op het leerlingensecretariaat. Indien je kopieën wilt laten maken voor de leerlingen, dan kan dit op twee manieren gebeuren. Je kan het drukwerk 2 werkdagen voor je het nodig hebt op papier indienen in de drukkerij. Samen met het af te drukken materiaal geef je een blad af waarop je aangeeft voor wie de kopieën bestemd zijn, aantal exemplaren enz. Dit invulblad vind je in de ijzeren ladenkast in het leerkrachtenlokaal. Wanneer het drukwerk klaar is, ligt het op de naam van je vakmentor in de drukkerij. Je kan het drukwerk ook mailen naar drukkerij@berkenboomhum.be. Dan hoort er per opdracht een bijlage bij waarop je de nodige gegevens moet invullen. Heel uitzonderlijk kan je dringend drukwerk nog afgegeven op de dag zelf. Vanaf 08u00 is er altijd iemand in de drukkerij aanwezig. 3


2. Hoe vind ik mijn weg? 2.1. Grondplannen van de school De klaslokalen zijn gespreid over twee gebouwen. Alle klassen van de tweede en derde graad bevinden zich in het H-blok. De officiĂŤle ingang bevindt zich in de Kleine Peperstraat 16. Tijdens je stage kom je binnen via de gele poort in de Kalkstraat, zodat je niet hoeft aan te bellen in de Kleine Peperstraat 16. De meeste klaslokalen van de eerste graad bevinden zich in het M-blok. Dit gebouw bevindt zich in de Kalkstraat nr. 42.

4


5


6


7


2.2 Parking De school beschikt niet over parkeergelegenheid voor auto's. Hou er rekening mee dat je fors moet betalen voor een parkeerplaats in de omliggende straten en dat het, zeker op donderdag omwille van de marktdag, niet gemakkelijk is om een plaatsje te vinden. Zorg ervoor dat je hierdoor niet te laat bent op school. 2.3 Fietsenstalling Er is een aparte plaats voorzien waar je je fiets kan plaatsen. Deze fietsenstalling vind je aan refter M. Het is aan te raden je fiets op slot te zetten omdat deze fietsenstalling niet afgesloten kan worden. 2.4. Vaklokalen en Open Leercentrum De school beschikt over een behoorlijk aantal goed uitgeruste vaklokalen. Voor deze vakken wordt er per lokaal een vast rooster opgemaakt, zodat leerkrachten weten wanneer zij over dit lokaal kunnen beschikken. Bespreek met je vakmentor wanneer jij hier terecht kan en oefen op voorhand met het aanwezige didactisch materiaal. Een aantal uren in deze lokalen zijn niet vast ingenomen en dan kan je er als stagiair ook gebruik van maken. Alle vaklokalen worden gereserveerd via het computerprogramma 'Chamilo'. Hiervoor kan je terecht bij je vakmentor. Het Open Leercentrum bevindt zich in het M-blok. Dit is een groot lokaal dat uitgerust is met computers, beamer, scherm en geluidsinstallatie. Dit lokaal is uiterst geschikt om met grotere groepen te werken. De stoelen zijn gemakkelijk verplaatsbaar en de tafels zijn inklapbaar. Ook dit lokaal moet je tijdig reserveren. 3. Hoe verloopt een dag op onze school? 3.1 Dagindeling 07u30

schoolpoort open

08u25

belsignaal: afhalen (1ste en 2de graad) of opwachten (3de graad) van de leerlingen

08u30

eerste lesuur

09u20

tweede lesuur

10u10

pauze

10u25

derde lesuur (opnieuw leerlingen afhalen of opwachten)

11u15

vierde lesuur 8


12u05

middagpauze

13u15

afhalen of opwachten van de leerlingen

13u20

vijfde lesuur

14u10

zesde lesuur

15u00

zevende lesuur

15u50

einde van de lessen of pauze

16u00

achtste lesuur voor bepaalde klassen

16u00

avondstudie tot 17u15 (niet verplicht)

Stagiairs moeten ten minste 5 minuten vóór het belsignaal aanwezig zijn in het leerkrachtenlokaal. 3.2 Begin van de les Alle leerlingen nemen tijdens het wisselen van de lessen het nodige materiaal voor de volgende les. De leerlingen van de eerste en de tweede graad staan recht achter hun tafel, tot de leerkracht aangeeft dat zij mogen zitten. Bij het begin van de lessen in de voor- en bij voorkeur ook de namiddag wordt een gebeds- of bezinningsmoment ingeschakeld. Hiervoor is in elk klaslokaal een mapje met tekstjes ter beschikking. 3.3 Te laat op school Leerlingen die te laat op school aankomen, moeten naar het leerlingensecretariaat gaan en krijgen van de secretariaatsmedewerker een briefje mee waarop de reden van het te laat zijn vermeld staat. De leerlingen moeten bij het binnenkomen van het klaslokaal dit briefje aan de leerkracht geven. Indien een leerling niet over zo’n briefje beschikt, moet hij/zij teruggestuurd worden naar het secretariaat. Leerlingen die driemaal te laat zijn, moeten nablijven in de avondstudie. Wat te doen wanneer je vermoedt dat je zelf te laat op school zal zijn? Wanneer je door vertraging van bus of trein of een andere reden te laat op school zal zijn, tracht je de school te verwittigen op het nummer 03 760 41 20, zodat je vakmentor op de hoogte is en je les kan opstarten of overnemen. 3.4 Rijen Bij het begin van de dag: Bij het belsignaal gaan de leerlingen van de eerste en de tweede graad in de rij staan op de speelplaats van het H-blok. De leerkrachten gaan bij de rij staan en begeleiden de leerlingen naar het klaslokaal. De leerkrachten van de derde graad gaan onmiddellijk naar het klaslokaal en wachten de leerlingen van de 3de graad op. 9


Na de ochtend en middagpauze: Zelfde regeling voor de leerlingen die in het H-blok les hebben. De leerlingen die in het M-blok les hebben, gaan in de rij staan op de Mspeelplaats en worden daar door de leerkrachten opgehaald en naar het klaslokaal gebracht. 4 Wat moet ik zeker weten vóór ik aan mijn stage begin? 4.1. Afspraken met de vakmentor Neem tijdig contact op met je mentor(en), zodat je de nodige afspraken kan maken in verband met het opgeven van de lesonderwerpen, uitvoeren van extra activiteiten, bijwonen van extra observatielessen … Respecteer bij het zenden van mails de 'netiquette' en spreek met je mentor(en) af wanneer je mag telefoneren. Zorg ervoor dat er geen taalfouten in je mail(s) staan. Taalvaardigheid, ook schriftelijk, is een belangrijke factor waarop je zal beoordeeld worden. Vraag of je lesvoorbereidingen mag mailen. De lesvoorbereidingen van de studenten van het eerste jaar regentaat KaHo Sint-Lieven worden gecontroleerd door de vakdocenten. Meld dit aan je vakmentor(en), zodat zij niet nodeloos op je voorbereidingen wachten. Voor alle andere stages geldt dat de lesvoorbereidingen minstens twee werkdagen voor de les plaatsvindt aan de vakmentor bezorgd (gemaild) worden. De vakmentor kan beslissen dat het niet nodig is om de voorbereiding op voorhand te laten zien. Dit initiatief kan niet van de stagiair(e) komen! In het weekend moeten mentoren geen lesvoorbereidingen nakijken, hou daar rekening mee! Een stage kan stopgezet worden indien lesvoorbereidingen niet worden doorgestuurd naar de vakmentor. In samenspraak met de vakmentor mogen er wijzigingen aangebracht worden aan het stagerooster. 4.2. Afspraken rond omgang met directie en collega’s De directeur en adjunct-directeur worden steeds aangesproken als 'directeur'. In onze school is het de gewoonte dat leerkrachten worden aangesproken met meneer of mevrouw en dan de familienaam. Ook stagiairs moeten zo aangesproken worden door de leerlingen. Vergeet niet om op het einde van je stage al je stagementoren te bedanken. Als er zich tijdens je stage problemen zouden voordoen met de vakmentor, dan moet je zeker contact opnemen met de directie.

10


4.3 Afspraken rond omgang met leerlingen 4.3.1 Taalgebruik In onze school hechten we heel veel belang aan correct taalgebruik. We verwijzen hiervoor naar het schoolreglement, hoofdstuk 'Stijlvol gedrag', punt c. Wat we van de leerlingen verwachten, geldt ook voor leerkrachten en stagiairs. 4.3.2. Kleding Van onze leerlingen vragen we verzorgde kleding, aangepast aan de schoolse situatie. Lees hier meer over in het schoolreglement, hoofdstuk 'Stijlvol gedrag', punt b. Deze afspraken gelden ook voor de leerkrachten en de stagiair(e)s. Deze afspraken gelden ook tijdens de observatiestage. Tijdens de observatielessen voor het vak lichamelijke opvoeding wordt aan de stagiairs gevraagd om in sportkledij aanwezig te zijn. 4.3.3 Afspraken in verband met gsm’s, mp3-spelers en iPods Om discussies met leerlingen over gsm’s, mp3-spelers en iPods te vermijden, verwijzen we je naar het schoolreglement, hoofdstuk 'Stijlvol gedrag', punt c. We vragen ook aan alle leerkrachten en stagiair(e)s om de gsm af te zetten in de klas en die ook niet op het bureau te leggen om als uurwerk te gebruiken. Ook in de gangen wordt er niet getelefoneerd en worden er geen berichtjes verzonden. Dit kan enkel in het studium. 4.4 Sleutels, krijt en bordstiften Stagiairs krijgen geen sleutels. Spreek dus goed af met de vakmentor wanneer je een groep alleen moet begeleiden. In elke klas is er wit en gekleurd krijt aanwezig. Als het krijt op is, kan een leerling altijd terecht op het leerlingensecretariaat om krijt te halen. In klaslokalen waar men bordstiften gebruikt (informaticalokaal), zijn er stiften beschikbaar. 4.5 Handboeken en werkboeken De school kan je geen boeken en/of werkboeken bezorgen voor je stage. De meeste hogescholen beschikken over een hele collectie boeken en werkboeken die in de scholen gebruikt worden. Kijk zeker goed na welke editie van een handboek de leerkracht gebruikt. Met de kopieerkaart die je van de stagementor gekregen hebt mag je voor jezelf kopieën nemen uit het handboek of werkboek van de vakmentor wanneer je dit met haar/hem besproken hebt.

11


4.6 Didactisch materiaal Onze school beschikt over heel wat didactisch materiaal. Veel lokalen zijn uitgerust met een overheadprojector, een scherm, een stereoketen, tekengerief voor de wiskundelessen ‌ Je kan ook materiaal ontlenen. In heel wat lokalen is er ook een vaste beamer geïnstalleerd. Zorg ervoor dat je goed weet hoe de toestellen functioneren wanneer je ze in je les wilt gebruiken. Reserveer ook tijdig (via je vakmentor) het lokaal of het materiaal dat je nodig hebt. 4.7 Ziek tijdens je stage Indien je tijdens je stage ziek wordt, verwittig je eerst en vooral je vakmentor. Ziekte kan je op elk moment treffen. Heb je het eerste lesuur al een stageles, tracht dan, indien je de vakmentor niet kan bereiken, via het secretariaat van de school een seintje te geven dat je les niet kan doorgaan. Op het secretariaat van de school is er vanaf 08u00 iemand aanwezig. Het telefoonnummer is 03 760 41 20. Vergeet niet te vermelden welke leerkracht verwittigd moet worden. Verwittig daarna de hogeschool of universiteit waar je student bent, zodat zij de vakdocent kunnen op de hoogte brengen van je ziekte. Contacteer opnieuw de vakmentor wanneer je weet hoelang je ziek zal zijn zodat, de nodige maatregelen kunnen getroffen worden. Wanneer je genezen bent, kan je afspreken wanneer je de verloren lessen eventueel kan inhalen. Verwacht niet dat je dezelfde lesonderwerpen kan behouden en stel je ook soepel op om nieuwe data te zoeken waarop de lessen ingehaald kunnen worden. 4.8 Stagedocumenten Invullen van stagecontract en risicoanalyse. Breng de administratieve verplichtingen in orde voor je aan je stage begint. Vul al je contracten (gewoonlijk drie exemplaren) al zelf zoveel mogelijk zelf in, zodat de stagementor hier niet te veel tijd aan moet besteden. Deze gegevens zal je zelf al zeker kunnen invullen op je stagecontract: Het schoolbestuur: Berkenboom Humaniora, Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas Ondernemingsnummer: 0382993112460211 Vertegenwoordigd door: Hugo Bruggeman, directeur Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas Daaronder moet je zelf je naam invullen + adres Op de risicoanalyse kan je zelf al volgende gegevens invullen: 12


De stagegever: Berkenboom Humaniora Kleine Peperstraat 16 9100 Sint-Niklaas Vertegenwoordigd door: Dhr. Hugo Bruggeman, directeur Tel. 03 760 41 20 E-mail: ibhsn@berkenboomhum.be 5. Hoe word ik geïnformeerd? 5.1 Website van de school De website van de school vind je op www.berkenboomhum.be. Nuttige zaken die je hier kan vinden:  het opvoedingsproject en het schoolreglement.  de lessentabellen.  de activiteitenkalender.  foto’s van voorbije allerlei studie-uitstappen en (culturele) activiteiten. 5.2 Berkenbrief Als je bij ons een langere periode stage doet, geef je zo vlug mogelijk je mailadres door aan meneer Van de Vyver. Hij zal je dan elke vrijdag de berichten (Berkenbrief) voor de komende week doorsturen. Deze berichten worden ook in het studium gehangen. Lees ze heel aandachtig, zodat je goed weet wanneer er eventueel lessen wegvallen en wanneer er op jou een beroep wordt gedaan om eventueel een leerkracht te vervangen. 5.3 Activiteitenkalender Per trimester wordt er ook een activiteitenkalender opgesteld die je van alle geplande activiteiten op de hoogte houdt. Hierop kan je al zien welke lessen er eventueel wegvallen, zodat je hiermee rekening kan houden in je planning. Het is mogelijk dat je als stagiair ingeschakeld wordt bij één of andere activiteit. Aan de hand van deze activiteitenkalender kan je zelf een aantal activiteiten kiezen die in aanmerking kunnen komen als activiteit. Stuur je keuze zo vlug mogelijk door naar de heer Van de Vyver. Hij kijkt dan na wat mogelijk is. Nadien stuur je hem dan je definitieve planning door, zodat hij zeker weet wie bij welke activiteit betrokken is.

13


5.4 Informatie in verband met leerlingen In de ladenkast als je binnenkomt in het studium rechts (aan de berichtenborden) kan je van alle klassen waar je lesgeeft een namenlijst vinden van de leerlingen en ook de foto’s. Je mag de nodige lijsten uit deze kast nemen en je kan ze zelf bewaren.

14


15


Berkenboom Humaniora Kleine Peperstraat 16 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 20 Fax 03 760 41 27 www.berkenboomhum.be ibhsn@berkenboomhum.be 16

WelkomstbrochureStagiairs  

Welkomstbrochure stagiairs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you