Page 1

DERDE GRAAD ASO

ECONOMIE-MODERNE TALEN ECONOMIE-WETENSCHAPPEN ECONOMIE-WISKUNDE

BERKENBOOM HUMANIORA KWALITEITSONDERWIJS IN EEN WARME, OPEN SFEER!


PROJECT ZELFSTANDIG WERK IN HET 5DE JAAR In een aantal studierichtingen in het 5de jaar biedt onze school 1 uur per week het modulaire uur 'PZW' aan. PZW staat voor Project Zelfstandig Werk. De leerlingen werken aan een project waarin deelaspecten van verschillende vakken aan bod komen. De werkvorm is niet docerend en de nadruk ligt minder op het kennen en meer op het kunnen, waarbij de leerkracht de rol van coach opneemt. Competenties als creativiteit, zelfwerkzaamheid, samenwerking, verslaggeving, bijhouden van een logboek zijn heel belangrijk. Zowel het proces als het product worden permanent geëvalueerd. Project Zelfstandig Werk wordt vak- en klasoverstijgend aangeboden en wordt geleid door een team van leerkrachten. Dit schooljaar lopen er 3 projecten die zoveel mogelijk inspelen op de talenten en de voorkeuren van de betrokken leerlingen. ƒƒ een mini-onderneming waarin de leerlingen zelf een product maken en dit verkopen. Dit is een economisch project waarbij een van de doelstellingen is om zoveel mogelijk winst te maken. ƒƒ

een uitwisselingsproject met een school in Hongarije. Deze groep leerlingen bereidt de uitwisseling grondig voor via opzoekwerk en mailcontacten met de Hongaarse leerlingen. Dit is een cultureel project dat erg (taal)verrijkend is.

ƒƒ een sociaal project dat leerlingen wil stimuleren tot een langdurig engagement in een organisatie. Het is de bedoeling dat er een (h)echte betrokkenheid groeit tussen hen en de doelgroep. Voor volgend schooljaar plannen we opnieuw 3 of 4 projecten. De concrete invulling wordt elk jaar opnieuw bepaald in samenspraak met de leerlingen, onder begeleiding van hun coaches. 2


WAT MAG JE VERWACHTEN? Naast de algemene vorming, die in elke aso-richting aan bod komt, krijgen de leerlingen in deze studierichtingen een inzicht in het economische functioneren van onze samenleving. De inhoud van het vak economie bevat immers een waaier van contactmogelijkheden met de maatschappelijke realiteit. In de algemene economie worden de menselijke relaties bestudeerd in een land en tussen de verschillende landen van de wereld. Het deelvak bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met bedrijfsbeleid en boekhouding. In de studierichting Economie-moderne talen wordt de economie gecombineerd met een doorgedreven studie van de moderne talen. Zo kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken, en de toekomstmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen verruimen. In een richting met moderne talen is er veel aandacht voor taalbeschouwing. Deze taalbeschouwing is echter geen doel op zich, maar moet worden opgevat als een hulp bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen in de eigen taal, autonoom leren lezen van boeken in een vreemde taal, maar ook aankweken van waardegevoel en gevoel voor schoonheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen. De studierichting Economie-wetenschappen combineert economie met een stevig pakket wetenschappen. Het verwerven van het nodige inzicht in de stand van wetenschap en technologie levert leerlingen uit economische richtingen een extra troef als ze later aan de slag willen gaan in succesvolle bedrijfssectoren als ICT, bio- en nanotechnologie. De wiskundige diepgang in deze richting is beduidend minder dan in de richting Economie-wiskunde. De taalopleiding is minder doorgedreven dan in de richting Economie-moderne talen. De studierichting Economiewetenschappen wordt slechts aangeboden in twee scholen van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas. In de studierichting Economie-wiskunde krijgen de leerlingen naast economie ook een grondige cursus wiskunde. Hier bestudeer je o.a. modellen van deze economische werkelijkheid. In de algebra zien de leerlingen methodes om de vergelijkingen en stelsels op te lossen. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties. In de analyse wordt het gedrag van functies beschreven.

3


Statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Kansrekening ten slotte ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen. In deze studierichting wordt veel belang gehecht aan een goede omschrijving van de begrippen, aan de rekenmethodes en aan de toepassingen van de wiskunde. WIE KAN ER TERECHT? In Economie-moderne talen: Zonder bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Economie met 4 of 5 uur wiskunde gevolgd hebben. Mits bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Latijn, Grieks, Wetenschappen, Wetenschappen-sport of Humane wetenschappen gevolgd hebben (bijsturing voor economie nodig met vakantiecursus). In Economie-wetenschappen: Zonder bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Economie met 5 uur wiskunde gevolgd hebben. Voor leerlingen uit de richting Economie met 4 uur wiskunde is de overgang slechts mogelijk mits een goed algemeen resultaat en een positief advies van de klassenraad. Mits bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Latijn, Grieks, Wetenschappen, Wetenschappen-sport of Humane wetenschappen gevolgd hebben (bijsturing voor economie nodig met vakantiecursus). Voor leerlingen uit Humane wetenschappen is deze overgang slechts mogelijk mits heel goede resultaten voor wiskunde en een positief advies van de klassenraad. In Economie-wiskunde: Zonder bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Economie met 5 uur wiskunde gevolgd hebben. Voor leerlingen uit de richting Economie met 4 uur wiskunde is deze overgang slechts verantwoord mits heel goede resultaten voor wiskunde en een positief advies van de klassenraad. Mits bijsturing: de leerlingen die in de tweede graad Latijn, Grieks, Wetenschappen, Wetenschappen-Sport of Humane wetenschappen gevolgd hebben (bijsturing voor economie nodig met vakantiecursus). Voor leerlingen uit Humane wetenschappen is deze overgang enkel verantwoord mits heel goede resultaten voor wiskunde en een positief advies van de klassenraad.

4


6de jaar

5de jaar

6de jaar

Economiewiskunde

5de jaar

Economiemoderne talen 6de jaar

Godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Biologie Fysica Chemie Economie Esthetica Vrije ruimte * Lichamelijke opvoeding TOTAAL

5de jaar

Vak

Economie wetenschappen

LESTABEL

2 4 4 3 3 3 2 1

2 4 4 3 3 3 2 1

2 4 3 2 1 4 2 2

2 4 3 2 1 4 2 1

2 4 3 2 1 6 2 1

2 4 3 2 1 6 2 1

2

2

-

-

-

-

4 1 1

4 1 1

1 2 2 4 1 1/-

2 2 2 4 1

1 1 1 4 1 -

1 1 1 4 1 1

2

2

2

2

2

2

32

32

32

32

32

32

* zie p. 2 en p. 7. 5


DOORSTROMING NAAR HET HOGER ONDERWIJS De leerlingen van onze school die Economie-moderne talen gevolgd hebben, kiezen meestal voor een opleiding Professionele Bachelor. Hun voorkeur gaat vooral uit naar economische richtingen (zoals bedrijfskunde of marketing). Sommige leerlingen kiezen voor een opleiding Master aan de hogeschool (b.v. handelswetenschappen) of Master aan de universiteit (b.v. toegepaste economische wetenschappen). De verwachting is dat de leerlingen die Economie-wetenschappen gevolgd hebben, zullen kiezen voor een opleiding Professionele Bachelor of voor een Master aan de hogeschool (b.v. industrieel ingenieur of handelswetenschappen). Wie heel goed scoort, zal ook kunnen opteren voor een Master aan de universiteit. Van de leerlingen die bij ons afstuderen in de richting Economie-wiskunde, kiest de meerderheid voor de opleiding Master aan de hogeschool of universiteit. Sommigen opteren voor de opleiding Professionele Bachelor. TOELATINGSVOORWAARDEN EN DIPLOMA Tot de derde graad Economie-moderne talen, Economie-wetenschappen en Economie-wiskunde worden (theoretisch) de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beĂŤindigd en voor wie het oriĂŤnteringsattest geen clausulering oplegt voor deze studierichting(en).

VRIJE RUIMTE IN HET 6DE JAAR De invulling van de vrije ruimte in het 6de jaar is heel anders dan in het 5de jaar. Een eerste opvallend punt is dat ALLE studierichtingen 1 uur vrije ruimte hebben. Het belangrijkste verschilpunt heeft echter met inhoud te maken. In het 5de jaar lag de focus op het verwerven van vaardigheden zoals creativiteit, dienstbetoon, samenwerking en plannen.

6


In het 6de jaar is de focus gericht op het hoger onderwijs. In de vrije ruimte van het 6de jaar willen de coaches dat de leerlingen expliciet werk maken van verkenning, verdieping en verruiming. Het opzet is om de stap naar het hoger onderwijs met elke leerling grondig voor te bereiden. Verkenning heeft uiteraard alles te maken met enerzijds het studielandschap in het hoger onderwijs (professionele en academische studierichtingen) en anderzijds het in kaart brengen van jouw individuele eigenheid en interesses in functie van een keuze waarvan je later liefst geen spijt hebt. Verdieping kan nodig zijn als blijkt dat je vooropleiding iets tekortschiet om de ambitie in het hoger onderwijs waar te maken. Zo kunnen b.v. leerlingen uit niet-wetenschapsrichtingen de behoefte voelen voor een uitbreiding van het leerstofpakket. Dit kan ook het geval zijn voor wiskunde, ICT ‌ Verruiming dringt zich op als blijkt dat de interesse uitgaat naar studierichtingen die eigenlijk niet logisch aansluiten met je vooropleiding. Zo is het b.v. best mogelijk dat leerlingen kiezen voor een economieopleiding in het hoger onderwijs terwijl zij in het secundair onderwijs het vak economie nooit hebben gehad. Daar kan op ingespeeld worden met een verruimingstraject 'economie voor niet-economisten'. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wendingen die kunnen ontstaan tijdens het traject dat FOCUS: HO (focus op hoger onderwijs) heet. Over de concrete inhoud kan op dit moment niets meer gezegd worden, want die ontwikkeling ligt in de handen van de bekwame coaches. Zij stellen al hun knowhow Ên ervaring ter beschikking van onze zesdejaars in de hoopvolle verwachting dat elke leerling een goed gefundeerde keuze maakt op het einde van de secundaire loopbaan.

7


BERKENBOOM HUMANIORA ... 

staat voor kwaliteitsonderwijs en een optimale voorbereiding op verdere studies.

voorziet leerlingen- en studiebegeleiding op maat.

vindt communicatie tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie heel belangrijk.

stimuleert leerlingen tot creativiteit en engagement (o.a. via de leerlingenraad, de cultuurraad en Milieuzorg Op School).

laat leerlingen kiezen uit een brede waaier aan middagactiviteiten (dactylo, dans, muziek, sport).

INSCHRIJVINGEN

ƒƒ ƒƒ

Tijdens het schooljaar: vanaf 27 april elke schooldag na afspraak met de directie. Tijdens de zomervakantie: je kan je definitief inschrijven vanaf donderdagnamiddag 27 juni (tussen 14u00 en 17u00). Van vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 5 juli kan dit telkens tussen 09u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op vrijdag 28 juni zijn we er zelfs tot 20u00. Op zaterdag 29 juni kan je inschrijven tussen 09u30 en 12u30. In augustus kan je inschrijven vanaf maandag 12 tot en met vrijdag 23 augustus, telkens tussen 09u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus is de school gesloten.

INLICHTINGEN

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

website: www.berkenboomhum.be E-mailadres: ibhsn@berkenboomhum.be Telefoonnummer: 03 760 41 20 Adres: Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas

8

vouwblaadje3degraadecmtecwiec  

vouwblaadje3degraadecmtecwiec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you