Page 1

Communicatiemanagement

College 8: dialogen

Marcel Brosens RU / B2 / 19 november 2007


Indeling van Grunig & Hunt in drie schema’s 8.1

• •

(asymmetrisch) eenrichtingsverkeer

Zender

Ontvanger

asymmetrisch tweerichtingsverkeer

Zender

Ontvanger

symmetrisch tweerichtingsverkeer

Actor

Actor

Strategisch niveau: wat is de dominante strategie of het dominante beleid van een organisatie? Instrumenteel niveau: welke middelen vallen in welke categorie?


Communicatiekruispunt (Van Ruler) 8.2

Eenrichtingsverkeer

Meedenken Raadplegen Brainstormen Verkennen

Informeren

Overreden

Dialoog

Formeren

Argumenteren Motiveren Visie geven Be誰nvloeding

Bekendmaking

Afkondigen, Feiten bekendmaken

Tweerichtingsverkeer

In discussie treden Meebeslissen


Ronde van Nederland 8.3

• •

Directie Voortgezet Onderwijs van Ministerie van OCW Vraag – Afstand tussen beleid en veld verkleinen – Direct in contact met leerlingen, docenten, ouders en schoolleiding Gewenst resultaat – Visiedocument Koers VO over toekomst voortgezet onderwijs – Ambtenaren uit ivoren toren – Netwerk opbouwen in het veld


Schoolbezoek 8.4

• •

Vooraf contact met school: waarover praten? ‘Gemiddeld’ programma – Rondleiding door de school, lessen volgen – Kringgesprek met schoolleiding – Lunch door leerlingen verzorgd (vmbo’s) – Drie ‘deelsessies’, bijvoorbeeld over: • ICT en onderwijs • Samenwerking met bedrijfsleven • Integratie van vakken – Gezamenlijke afsluiting Journalistiek verslag van de dag, geprint en op internet


Opvolging 8.5

• Zorg minimaal voor terugkoppeling resultaten – Waar doe je wel wat mee, waarmee niet? • Eventueel: veranker de dialoog – Blijf mensen informeren of betrekken – Geef op geschikte momenten gelegenheid om mee te denken & praten – Maak omgevingsbewustzijn tot een tweede natuur


Waarachtige dialoog 8.6

• •

• • •

De setting gaat voorbij aan staande verhoudingen en structuren. Alle partijen luisteren én spreken. Met andere woorden: de initiatiefnemer kan niet alleen maar aanschuiven ‘om te luisteren’. Iedereen bekent kleur, geen verborgen agenda’s. Beide partijen hebben controle over de inhoud van het gesprek. Er zijn vooral procesdoelstellingen (een goed gesprek voeren en kennis delen) en eventueel resultaatdoelstellingen (bijvoorbeeld een actieplan ontwikkelen). Er is geen vooropgezette inhoudelijke uitkomst.


Kracht van de dialoog 8.7

• • • • •

Openstellen voor andere denkbeelden en ideeën De buitenwereld komt binnen Binnenwereld naar buiten Verstarde relaties doorbreken Ruimte voor creativiteit

Let op! • Een dialoog kost tijd • Heb iets om over te spreken • Soms is men het praten beu


Draagvlak in perspectief 8.8

Actieve steun Acceptatie Begrip Kennis Aandacht


Participatie 8.9

Activiteit participant

Gezamenlijk besluiten (meebeslissen) DiscussiĂŤren (meepraten) Raadplegen (meedenken) Informeren (meeweten) Beslisruimte participant

Participatiegraad De mate waarin je anderen laat meeweten, meedenken, meepraten en/of meebeslissen


Participatiegraad 8.10

• •

Informeren: je wordt geïnformeerd, maar kunt geen input leveren. [Geen invloed] Raadplegen: je wordt geïnformeerd, kunt input leveren, maar hebt geen stem in wat er met die input wordt gedaan. [Enige invloed] Discussiëren: je kunt input leveren, neemt kennis van wat anderen vinden en kunt anderen ter verantwoording roepen over wat er met jouw input is gedaan. Je bent niet de uiteindelijke beslisser. [Invloed] Meebeslissen: je levert input, neemt kennis van wat anderen vinden en beslist samen met anderen over wat er met alle input wordt gedaan. [Veel invloed]


De sleutelvragen bij participatie 8.11

• •

Heeft de initiatiefnemer voldoende kennis over het vraagstuk? – Is kennis van anderen nodig? Is er bij betrokkenen draagvlak voor het eventuele plan of achterliggende doelen bij het plan? – Is draagvlak voor plan of doelen nodig? Is er speelruimte in het vraagstuk en/of het plan? Is er mogelijkheid dan wel bereidheid om beslisruimte bij anderen te leggen?


Participatiekeuzes: een handvat 8.12

Initiatiefnemer voldoende kennis?

Delen stakeholders plan/ achterliggende doelen?

Ja

Ja

Nee

Nee

Informeren

Informeren DiscussiĂŤren Gezamenlijk besluiten

Afhankelijk van speelruimte in plan

Raadplegen DiscussiĂŤren Gezamenlijk besluiten

Afhankelijk van mate waarin beslisruimte wordt weggegeven


CommunicatiestrategieĂŤn bij verandering 8.14

Minimale informatieverstrekking Leiding beslist, medewerkers achteraf geĂŻnformeerd Leiding beslist, medewerkers geven advies Adviezen wegen nadrukkelijk mee in de besluitvorming Gezamenlijke besluitvorming Medewerkers controleren het besluitvormingsproces

De juiste keuze is situatieafhankelijk!

Mate van participatie, ofwel mate waarin medewerkers mogen meeweten, meedenken, meepraten en/of meebeslissen.


Nuances bij openheid 8.15

Het delen van persoonlijke informatie • Werkrelatie is geen interpersoonlijke relatie • Intieme relaties maken het arbeidsleven complexer Vrije stroom van niet-persoonlijke informatie • Vertrouwelijke of gevoelige informatie • Openheid nivelleert machtsverhoudingen niet (omgaan met informatie, machtsbasis voor lagere echelons) • Openheid kan schadelijk zijn voor carrière Duidelijk en ondubbelzinnig • Openheid gaat niet altijd samen met regels van sociale interactie • Dubbelzinnige doelstellingen zijn voor ieder wat wils


Openheid hangt samen met… 8.16

• Individuele factoren Beweegredenen, voorkeuren, stijlen, … • Relationele factoren Vertrouwen, respect, afhankelijkheid, macht, … • Organisatiefactoren Aard van informatie, cultuur, structuur, … • Omgevingsfactoren Mondige burgers & consumenten, terrorisme, …


Grenzen aan openheid 8.17

1. Wettelijke randvoorwaarden Beursgenoteerde bedrijven, wet op privacy, besluitvormingsregels bij fusies, etc. 2. De ruimte om ideeĂŤn te ontwikkelen Brainstormen, innovatie, creativiteit, experimenteren, etc. 3. Impact Vaardigheden om informatie te verwerken (schokeffect), betekenis van informatie, etc.

CM_College8_blackboard  
CM_College8_blackboard  

Marcel Brosens RU / B2 / 19 november 2007 College 8: dialogen Indeling van Grunig & Hunt in drie schema’s symmetrisch tweerichtingsverke...

Advertisement