Page 1


เปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ พิธีที่เราจะไม่ลืมเลย พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุก ระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความรักของครูต่อศิษย์ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

หน้า

มากเรื่อง............................................................................1 เรื่องราวต่างและกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มบางแพเครือข่ายที่ 2

นักเรียนดีเด่น....................................................................2 จากโรงเรียนในเครือข่ายบางแพที่สอง

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม...............................................3 รวมพลัง ปลูกฝังการอ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่านเขียน โรงเรียนคุณธรรม นาความรู้ คู่ความเป็นไทย

โอกาสนี้เราทั้งหลาย ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ครูนั้นเป็น ทิศๆ หนึ่งในจานวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้อง ขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือเป็นผู้ให้ วิชาความรู้แก่เรา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา..............5

พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึก บุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 56...............................................9

สถานศึกษากับ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงสีข้าวของพ่อ

ประมวลภาพกีฬาอาเภอบางแพ.......................................7 พิธีไหว้ครูและเลือกตั้ง.....................................................11 กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน.........................................13 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้จัดทำ นายสันตัชัย ประเสริฐศักดิ์ นายสวิชชา วัฒนัพ นางฉันทนา ค้าชู นางนุจรี หินอ่อน


มาก..เรื่อง เรื่องราวต่างและกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มบางแพเครือข่ายที่ 2 สวัสดีพี่น้องเพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแพที่ 2 ทุกท่าน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะครู ทุกท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมต่างๆของเขตพื้นที่และของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งทุกท่านก็ได้ ร่วมแรงร่วมใจจนงานสาเร็จไปได้ด้วยดีในปีการศึกษา 2557 นี้ คิดว่างานและกิจกรรมต่างๆคงจะครายลง ไปบ้าง ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายของเรา คงมีกิจกรรมหลักๆซึ่งจะต้องดาเนินการ เช่นการแข่งขันศิลปหัต กรรมนักเรียน การเข้าค่ายวิชาการต่างๆ การจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหารและคณะครูในกลุ่ม เครือข่ายของเรา เป็นต้น ซึ่งก็คงต้องขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กับทุกท่านเหมือนเช่นเคย ในท้ายสุดนี้ผมขออานวยอวยพรให้พี่น้อง เพื่อนครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแพที่ 2 ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ ด้วยความรักและปรารถนาดี นายนรงค์ บัวชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 2

1


นักเรียนดีเด่น ขอแสดงควำมยินดีกับ เด็กหญิงภูษณิษา นาคเด่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเหนือ สอบ O – NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนเต็ม100 คะแนน

2


รวมพลัง ปลูกฝังกำรอ่ำนคิด สร้ำงชีวิตรักกำรอ่ำนเขียน (โรงเรียนวัดทำนบ) โรงเรียนวัดทานบได้รับการยอมรับ มีผู้มาศึกษาดูงานด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้นาผู้บริหารและครู มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ ซึ่ง ผู้บริหารของโรงเรียนวัดทานบเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงขั้นตอนการดาเนินงาน ตลอดจนให้ดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ซึ่งคณะครูและผู้บริหารให้ความ สนใจในขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดี และได้นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจาก นั้นโรงเรียนยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติผู้บริหารก่อนการแต่งตั้ง จึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้บริหารทุกรุ่นในการบริหารจัดการด้านการอ่านอีกด้วย

3


โรงเรียนคุณธรรม นำควำมรู้ คู่ควำมเป็นไทย (โรงเรียนวัดดอนเซ่ง) โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม นาความรู้ คู่ความเป็นไทย จึงได้นาคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการ ฝึกทักษะอาชีพ มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของ โรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริม ด้านคุณธรรม การเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพ ยังมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมให้หลากหลายโดย เน้นด้านผู้เรียนให้มีคุณธรรม ฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิ เดิน จงกรม การทักษาอาชีพ โดยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

4


กิจกรรมเด่นของสถำนศึกษำกับกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยำณรำษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำรประชุมแต่งตังคณะกรรมกำรผู้รบั ผิดชอบโครงกำร จัดทำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูจัดทำแผนบูรณำกำรปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และนำไปจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมเด่นในกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 4 มิติ ดังนี 1.ด้ำนวัตถุเศรษฐกิจ เช่น ผักสวนครัว, ผ้ำบำติก, เลียงปลำในกระชัง, กำรออมทรัพย์ 2.ด้ำนสังคม เช่น วิถีชีวิตประชำธิปไตยในโรงเรียน 3.ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงจำกวัสดุธรรมชำติ, นำยำล้ำงจำน, ปุ๋ยนำ หมักชีวภำพ 4.ด้ำนวัฒนธรรมเช่น วงกลองยำว, แห่เทียนประเพณีเข้ำพรรษำ, นำธรรมะสู่นักเรียน, สืบ สำนวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นต้น

5


โครงกำรโรงสีข้ำวของพ่อ (โรงเรียนอนุบำลบำงแพ) เพื่อเป็นหนทำงในกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำพร้อมนำไปสู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนอนุบำลบำงแพ จึงได้ ดำเนินกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม โครงกำรโรงสีข้ำวของพ่อ : หนทำงสู่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมโครงกำร ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและควำมรู้อันเป็นสำกล มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จัก พึ่งตนเอง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์องค์ควำมรู้กับกิจกรรมสีข้ำวอย่ำงกลมกลืน ด้วย บุคลำกรและทรัพยำกรในชุมชน นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่ำงสนุกสนำน เพลิดเพลิน และซึมซับจิตวิญญำณของ วัฒนธรรมประเพณี และควำมเป็นไทยทีละน้อย จนฝังลึกแนบแน่นอย่ำงถำวร อนึ่ง กิจกรรมโรงสีข้ำวของพ่อ จะสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยำกรในท้องถิ่น วัตถุดิบ เป็นข้ำวเปลือกในทุ่งนำอันกว้ำงใหญ่ไพศำลรอบบริเวณหมู่บ้ำนและโรงเรียน ข้ำวสำรที่ได้จำกกำรสีเป็นอำหำร ที่อุดมด้วยคุณค่ำ สะอำดและปลอดภัยใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญของโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียน เมื่อมีปริมำณ มำกเกินควำมจำเป็น จึงแปลงเป็นทุนขำยให้กับโรงเรียนต่ำงๆ ตลอดจนพ่อค้ำและหน่วยงำนอื่นๆ ตำมควำม ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

6


7


8


9


10


11


12


บรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน (โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเย็น) ด้วยทางวัดกลางวังเย็น ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นทุกปี โดยให้นักเรียนชาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นได้บวชเณรทุกคน เพราะการบวชจะเป็น การช่วยทะนุบารุงพระพุ ทธศาสนา และมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดน แห่งสันติสุขอันเกิดจาก พุทธธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บวชทุกคน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อให้เป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยศีล สมาธิและปั ญญา ซึ่งถือเป็นการใช้วันเวลาอย่าง คุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยตรัสไว้ว่า "ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ “อำนิ ส งส์ ของกำรบวช”

13


ที่นี่บางแพ ฉบับที่ 1  

ที่นี่บางแพ วารสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายบางแพที่ 2 ฉบับที่ 1 ปี 255ฃ

ที่นี่บางแพ ฉบับที่ 1  

ที่นี่บางแพ วารสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายบางแพที่ 2 ฉบับที่ 1 ปี 255ฃ

Advertisement