Page 1

Sanatan Dharm Patrika (MONTHLY)

—&& k_ps_ `fdp¡ ^d® —&&

kdpS>_y„ dyM`Ó

R.N.I. No.- MAHGUJ/2016/68522 Postal Reg. No.- MNE/381/2016-18

(Trust Regd. No. A-828 Nakhatrana Kutch Dt. 6-4-1965)

»É{É ÉlÉ{É  yÉ©ÉÇ ~ ÉÊmÉHÉ

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ HÉ«ÉÉÇ±É«É : C/O 11, NÉiÉà¶É §ÉÖ´É{É, ÊlɱÉH ùÉàe, H±ÉÉÊ{ÉHàlÉ{É ¶ÉÉà °©É +{Éà +àH»ÉÒ»É ¥ÉáH {ÉÒ »ÉÉ©Éà, PÉÉ÷HÉà~Éù ~ÉÚ´ÉÇ, ©ÉÅÖ¥É< - 400077.

´ÉºÉÇ 1   +ÅH 8  lÉÉ. 1 1 £à¦ÉÖ+É ùÒ   2017   ~É É{É É  -24   »ÉÅSɠɱÉH : ¡ÉSÉ Éù ¡É»É Éù »ÉÊ©ÉÊlÉ   Ph.No. 07718977774 Email: office@sanatandharmpatrika.com Web: sanatandharmpatrika.com VOLUME : 1 મહામં ી ી ની કલમે

ISSUE : 8

@

અનુસંધાન ૨ પાને

DATE: 11 th FEBRUARY 2017

PAGE : 24

PRICE: 20/-

+.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ. »É©ÉÉW wÉùÉ §ÉÉùlÉ §Éù©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ {ÉÉ oÉ«Éà±É »É©ÉÚ¾±ÉN{É {ÉÒ ]ÉÅ ]É LÅ ÉÒ SÉà{{ÉÉ>

ùÉ«É~ÉÖù

{ÉÉNÉ~ÉÖù

¾äqùÉ¥ÉÉq

ʱÉ. ¸ÉÒ ´ÉɱÉY§É É>  SÉÉí¾ÉiÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ +.§É É.H.H.~É É÷ÒqÉù »É©É ÉW

Êq´ÉÉ³Ò ~ÉUÒ {ÉÉ ±ÉN{É»ÉùÉ{ÉÉà ©ÉɾÉà±É £Ý±É NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ cÅeÒ©ÉÉÅ ©ÉÉi«ÉÉà l«ÉÉù¥ÉÉq AlÉùÉ«ÉiÉ ~ÉUÒ {ÉÉ ¥ÉÒX ùÉA{e©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É~ÉiÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É©ÉÉXà wÉùÉ »É©ÉÖ¾±ÉN{É {ÉÉ +É«ÉÉàW{ÉÉà »ÉÖSÉÉ° °~Éà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. +É ~ÉäHÒ ´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ{ÉÉ ¶ÉÖ§É Êq{Éà yÉ{É»ÉÖùÉ/ {ÉeÒ«ÉÉq/ H±ÉÉà±É/ {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ/ {ÉÉNÉ~ÉÖù/

MUMBAI

yÉ{É»ÉÖùÉ ©ÉÉÅ 39 ,{ÉeÒ«ÉÉq ©ÉÉÅ 20, H±ÉÉà±É ©ÉÉÅ 18, {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ ©ÉÉÅ 15, {ÉÉNÉ~ÉÖù ©ÉÉÅ 11, ¾äqùÉ¥ÉÉq ©ÉÉÅ 11, ©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉÅ 9, {ÉɶÉÒH ©ÉÉÅ 8, HiÉÉÇ÷H ©ÉÉÅ 8, ùÉ«É~ÉÖù ©ÉÉÅ 4, ÊmÉSÉÒ ©ÉÉÅ 3, ~ÉÖ{ÉÉ ©ÉÉÅ 2


2

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ ૧ પાનાનું ચાલું

¾ä q ùÉ¥ÉÉq/ PÉÉ÷HÉà ~ Éù/ {ÉÉʶÉH/ ¥Éà±ÉNÉÉ©É/ ùÉ«É~ÉÖù/ ÊmÉSÉÒ +{Éà ~ÉÖ{ÉÉ LÉÉlÉà{ÉÉ »É©ÉÖ¾±ÉN{É©ÉÉÅ 148 {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà +à ¡É§ÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉÅ ©ÉÉÅeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉq ©Éà³´«ÉÉ ¾lÉÉ. »É©ÉÖ¾±ÉN{É {ÉÉ +É«ÉÉàWHÉà/ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà/ qÉlÉɸÉÒ+Éà{ÉÉ/ «ÉÉàNÉqÉ{É oÉHÒ »É©ÉÖ¾±ÉN{É °~ÉÒ «É[É »É£³ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ lÉà ¥Éq±É »É´Éâ{Éà ¸ÉÒ »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ +ʧÉ{ÉÅ q {É ~ÉÉc´ÉÒ+à UÒ+à +{Éà +É´É{ÉÉùÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É´ÉÉ A©ÉqÉ HÉ«ÉÉâ wÉùÉ »É©É«É +{Éà »ÉÅÊSÉlÉ{ÉÖÅ »ÉÖSÉÉ° +É«ÉÉàW{É oÉÉ«É lÉà´ÉÉ »ÉÉä{ÉÉ »Éʾ«ÉÉùÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà ù¾à¶Éà. ¥ÉÒWÖÅ LÉÉ»É +É~É »ÉÉä XiÉÉà UÉà lÉà©É ¸ÉÒ »É©ÉÉW wÉùÉ ]Éà{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ PÉ÷H »É©ÉÉXà ©ÉÉÅ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ +ÅlÉNÉÇlÉ ¥Éà ùÉA{e ~ÉÖùÉ oÉ«ÉÉ. +É ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ qù©«ÉÉ{É +àH ¥ÉÒX »ÉÉoÉà Wà +{É{«É ©ÉämÉÒ§ÉÉ´É Hà³´ÉÉ«É Uà Wà +H±~É{ÉÒ«É Uà. Wà©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà { ÉÉ +ÉqÉ{É ¡ÉqÉ{É oÉHÒ »É©ÉÉW{ÉÒ Hà ÷ ±ÉÒH »É©É»«ÉÉ+Éà { ÉÉ Ê{ÉùÉHùiÉÉà oÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. »ÉÉ©ÉÉYH Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉ ´É±ÉiÉoÉÒ »É©ÉÉW ¡Él«Éà{ÉÖÅ ©ÉÉ° qÉÊ«Él´É {ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ AXNÉù oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉà©ÉW ¸ÉÒ »É©ÉÉW wÉùÉ SÉɱÉlÉÒ «ÉÉà W {ÉÉ+Éà { ÉÒ »ÉÅ ~ ÉÚ i ÉÇ XiÉHÉùÒ

»ÉÉSÉ´ÉÉoÉÒ lÉà «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉW {ÉÉ W°ùÒ«ÉÉlÉ §ÉÉ>- ¥É¾à{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É> ¶ÉHà. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ {ÉÉ ¥Éà ùÉA{e ~ÉÖiÉÇ Hùà±É Uà. +É ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ qù©«ÉÉ{É PÉiÉÉ {ÉÉ{ÉÉ-©ÉÉà÷É ¡É¶{ÉÉà{ÉÉ Ê{ÉùÉHùiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà. ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ {ÉÉ mÉÒX ùÉA{e©ÉÉÅ +ÉNÉÉ©ÉÒ lÉÉ.21/2/2017 {ÉÉ ´Éà»÷ ¥ÉÅNÉÉ±É ]Éà{É {ÉÉ H±ÉHlÉÉ oÉÒ ¶ÉÖ§É ¶ÉÖ°+ÉlÉ HùÒ +É»É{É»ÉÉà±É ]Éà{É/ +ÉàùÒ»»ÉÉ ]Éà{É/ UnÉÒ»ÉNÉh ]Éà{É/ ©É¾ÉHÉä¶É±É ]Éà{É/ ©ÉɱɴÉÉ ]Éà{É lÉà©ÉW Ê´Éq§ÉÇ ]Éà { É {ÉÉ +©ÉùÉ´ÉlÉÒ lÉÉ.10/03/2017 oÉÒ ~ÉÖiÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. LÉÉ»É +ÉWà +àH ¥ÉÒY ´ÉÉlÉ H¾à´ÉÒ Uà Hà +É~ÉiÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉYH »ÉÅNÉc{É ©ÉW¥ÉÖlÉ Uà. lÉà +É~ÉiÉÒ »É´Éâ{Éà »É©ÉÉW ¡Él«Éà {ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ oÉHÒ Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà +É~É »ÉÉä{Éà +É~ÉiÉÉ ùɺ÷Ä ¡Él«Éà{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ +qÉ Hù´ÉÉ {ÉªÉ +ùW H° UÖ. ùɺ÷Ä ¡Él«Éà{ÉÒ +É~ÉiÉÒ £ùW ¥ÉÉ¥ÉlÉà +É~ÉiÉÉ ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ´ÉeÉ¡ÉyÉÉ{É ¸ÉÒ {Éùà{r§ÉÉ> ©ÉÉàqÒ {ÉÉ §ÉɺÉiÉ {ÉÉà ¡Él«ÉKÉ A±±ÉàLÉ H®Å UÖ. qÖÊ{É«ÉÉ Hà HÅ> qà¶ÉÉà©Éà ~ÉùÅ~ÉùÉ ¾ä. +§ÉÒ ´ÉÉà ~ÉùÅ~ÉùÉ ¾©ÉÉùà qà¶ÉÉà ©Éà ~ɱÉ÷Ò {É¾Ò ¾ä. ±ÉàÊH{É ´ÉÉà ~ÉùÅ~ÉùÉ +ä»ÉÒ ¾ä ´ÉÉà ¾©É Hù »ÉHlÉà ¾ä. +É~É{Éà qàLÉÉ

Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§ÉÉ

{ÉÉùÒ SÉàlÉ{ÉÉ ©ÉÅSÉ ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§ÉÉ lÉÉ. 26/01/2017 {ÉÉ ùÉà W SUV <{÷ù{Éà¶É{É±É »HÖ±É ´É±ÉoÉÉiÉ »ÉÖùlÉ LÉÉlÉà ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅ P É{ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ{ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. A©ÉÉ +àW«ÉÖHà¶É{É +à{e SÉàùÒ÷à¥É±É ÷Ä»÷ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ +à÷±Éà Hà +É~ÉiÉÒ W +É AnÉ©É +{Éà ¥Éà»÷ +àW«ÉÖHà¶É{É »ÉÉoÉà +ÊlÉ +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉNÉ´Ée »É§Éù +É »HÖ±É »ÉÅHÖ±É {ÉÉà NÉ´ÉÇ ©É¾à»ÉÖ»É HùÒ +É »ÉÅHÖ±É {ÉÉà §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù Hù´ÉÉ ¾àlÉÖ +É HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§ÉÉ ©ÉÉ÷à SUV <{÷ù{Éà¶É{É±É »ÉÅHÖ±É ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ʴɶÉàºÉ +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÉù »É©ÉÉW §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉoÉà ùɺ÷Ä §ÉÉ´É{ÉÉ ~ÉiÉ AXNÉù Hù´ÉÉ ¾àlÉÖ +É »É§ÉÉ{ÉÉà Êq´É»É

26 X{«ÉÖ+ÉùÒ ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »ÉÅHÖ±É ©ÉÉÅ ©Éʾ±ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶Éà Ê c«ÉÉ{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà 68 ©ÉÉÅ ¡ÉX»ÉnÉÉH Êq{É {ÉÉà y´ÉW ±É¾àùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. +É´ÉÉ ùɺ÷ÄÒ«É ~É´ÉÇ ~Éù y´ÉW {ÉÉ ´ÉÅq{É {ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ~ÉiÉ ©Éʾ±ÉÉ+Éà{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. +à ¥Éq±É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ »ÉqÉ«É +É »ÉÅHÖ±É{ÉÒ FiÉÒ ù¾à¶Éà. +ÉW{ÉÒ +É »É§ÉÉ{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ A©ÉÉ +àW«ÉÖHà¶É{É +à{e SÉà ù Ò÷à ¥ É±É ÷Ä » ÷{ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> °eÉiÉÒ/ »HÖ±É eÉ«ÉùàG÷ù Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> §ÉÖ´ÉÉ »É©ÉÉW +OÉiÉÒ §ÉÉiÉY§ÉÉ> ´ÉNÉà ù à ©É¾É{ÉÖ § ÉÉ´ÉÉà A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò »É©ÉÉW A~É«ÉÉàNÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà +ɶÉÔ´ÉSÉ{É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É Ê¶ÉKÉiÉ »ÉÅHÖ±É{ÉÉà ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù Hù´ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{Éà §É±ÉÉ©ÉiÉ HùÒ ¾lÉÒ. +É

¾ÉàNÉÉ ÊH qÖÊ{É«ÉÉ Hà ÊH»ÉÒ qà¶É ©Éà ©ÉÉ{É ±ÉÒY«Éà Hà +É~É +àù~ÉÉà÷Ç ~Éù ¥Éäcà ¾ä. »ÉàÅHeÉà ©ÉÖ»ÉÉÊ£ù ¥Éäcà ¾ÉàlÉà ¾ä. +àù~ÉÉà÷Ç ~Éà +NÉù £ÉàW Hà qÉà-SÉÉù W´ÉÉ{É «ÉÖÊ{É£Éà©ÉÇ ©Éà ´É¾ÉÅ »Éà Ê{ÉH±ÉlÉà ¾ä. lÉÉà +àù~ÉÉà÷Ç ~Éù ¥Éäcà ¾ÖÅ +à »ÉÉùà {ÉÉNÉÊùH LÉeà ¾Éà XlÉà ¾ä. lÉÉʱɫÉÉà »Éà A{ÉHÉ +ʧɴÉÉq{É HùlÉà ¾ä. ùà±´Éà ©Éà HÅ> ÊqLÉÉ> Êq«Éà lÉÉà ´É¾ÉÅ Hà qà¶É Hà {ÉÉNÉÊùH LÉeà ¾ÉàlÉà ¾ä. lÉÉʱɫÉÉ ¥ÉXlÉà ¾ä. A{ÉHÉ NÉÉäù´ÉNÉÉ{É HùlÉà ¾ä. G«ÉÉ ¾©É ¾©ÉÉùà qà¶É ©Éà yÉÒùà

yÉÒùà «Éà »´É§ÉÉ´É ¥É{ÉÉ ¶ÉHlÉà ¾ä G«ÉÉ.. ©Éàùà £ÉäW Hà ±ÉÉàNÉ XlÉà ¾Éà H¾Ò §ÉÒ +Éàù ¾ù »É©É«É «ÉÖu Hà »É©É«É A{ÉHÉà «ÉÉq HùÉà ´ÉÉà cÒH ¾ä. SÉÉà¥ÉÒ»ÉÉà PÉÅ÷à A{ÉHà ¡ÉÊlÉ ¾©ÉÉùà ©É{É©Éá +Éqù ù¾{ÉÉ SÉɾҫÉà. A{ÉHà ¡ÉÊlÉ §ÉÊGlɧÉÉ´É ù¾{ÉÉ SÉɾҫÉà. G«ÉÉ +É~É ±ÉÉàNÉ H§ÉÒ §ÉÒ >»É ¡ÉHÉù Hà £ÉàY«ÉÉà HÉà +ÉlÉà-XlÉà qàLÉÉàNÉà lÉÉà lÉɱÉÒ+Éà »Éà NÉeNÉeÉ÷ HùHà A{ÉHÉ »É{©ÉÉ{É HùÉàNÉà. §ÉÚ±É lÉÉà {Éʾ X+ÉàNÉà. SÉÒWà UÉà÷Ò ¾ÉàlÉÒ ¾ä. ±ÉàÊH{É »ÉÉ©ÉÉ{«É Y´É{É ~Éù +Éàù LÉÉ»É HùHà £ÉàY Hà

»É{ÉÉlÉ{É +àV«ÉÖHÉà] {ÉÒ H±É©É +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ ¥ÉÖÎyyÉY´É ´ÉNÉÇ {ÉÖÅ +àH OÉÖ~É Wà »É{ÉÉlÉ{É +àV«ÉÖHÉà] OÉÖ~É lÉùÒHà +àH +ÉNÉ´ÉÖÅ OÉÖ~É Uà. Wà©ÉÉÅ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ Ê¶ÉKÉiÉ KÉàmÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Ê©ÉmÉÉà +É OÉÖ~É {ÉÉ »É§«É Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW +ÉÌoÉH ùÒlÉà lÉÉà PÉiÉÉà Ê´ÉHÉ»É HùÒ ù¾Ò Uà ~ÉùÅlÉÖ Ê¶ÉKÉiÉ ±ÉKÉÒ +{Éà HÉùÊHqÔ ±ÉKÉÒ ËSÉlÉÉ {ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uà. +§«ÉÉ»É HùlÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà {Éà »É©É«ÉÖÅÊSÉnÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +{Éà Wà eÒOÉÒ ±É>{Éà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¾à»ÉÒ«ÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà §ÉiÉlÉù ~ÉÖ° HùÒ{Éà +ÉNɳ ¶ÉÖ Å Hù´ÉÖ Å ? lÉà { ÉÒ Ê´É©ÉÉ»ÉiÉ +{É֧ɴÉlÉÉ ¾Éà«É Uà lÉÉà lÉà´ÉÉ ´ÉNÉÇ {Éà AÊSÉlÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³à ù¾à lÉà §ÉÉ´É{ÉÉ »É¾ »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ ©ÉÉÅ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ùÉWHÒ«É ±Éà´É±Éà Y±±ÉÉ lÉoÉÉ lÉɱÉÖHÉ©ÉÉÅ »oÉÉ{É yÉùÉ´É{ÉÉù ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »É§ÉÉ{ÉÉ +àWà{eÉ ©ÉÖW¥É HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò HùlÉÉ ~ÉyÉÉùà±É »É´É⠥ɾà{ÉÉà{ÉÖÅ ¡É©ÉÖLɸÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{Éà ¶ÉÉÎ¥qH »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. Ê©É{ÉÒ÷Ã»É ¥ÉÖH{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É SÉÉà~ÉeÉ+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. +É´ÉH X´ÉH {ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É yÉÉà³ÖÅ +à ùWÖ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉyÉÉùà±É HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´É»lÉÉù ©ÉÉÅ Hùà±É HÉ«ÉÇ {ÉÒ »É©ÉÒKÉÉ »ÉÉoÉà »É©ÉÉW A~É«ÉÉàNÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉà ~ÉiÉ Hùà±É. +àWà{eÉ ©ÉÖW¥É{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò ¥ÉÉq +ÊLÉ±É qÊKÉiÉ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉyÉÉùà±É ¥É¾à{ÉÉà »ÉÉoÉà{ÉÖŠʩɱÉ{É {ÉÉùÒ SÉàlÉ{ÉÉ ©ÉÅSÉ ©ÉÉÅ +Éà~É{É ©ÉÅSÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »Éà¶É{É ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉ WÖqÉ WÖqÉ Ê´É»lÉÉùoÉÒ ~ÉyÉÉùà±É HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà lÉà©ÉW qÊKÉiÉ NÉÖWùÉlÉ {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à LÉÖ¥É W »ÉÖSÉÉ° +{Éà »É©ÉÉW A~É«ÉÉà N ÉÒ Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà »ÉÚ S É{ÉÉà +É~Éà±É.Wà{ÉÉà ©ÉÖL«É ¾ÉqÇ »É©ÉÉW{ÉÒ ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É»«ÉÉ ¾lÉÒ. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà Wà´ÉÒ Hà »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ/ UÖaÉUàeÉ/ ´«É»É{É/ §ÉÉNÉàeÖÅ ±ÉN{É/ +Å y ɸÉyyÉÉ/ qà l ÉÒ-±Éà l ÉÒ©ÉÉÅ / Ê´É»©ÉlÉÉ ´ÉNÉàùà ʴɶÉà Nɾ{É ËSÉlÉ{É +{Éà ¡É¶{ÉÉàlÉùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É©ÉÉW ©ÉÉÅ

WÖqÉ WÖqÉ Ê£±e {ÉÉ ¥ÉÖÎyyÉY´ÉÒ ´ÉNÉÉâ {ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉqÒ J©É»Éù ʶÉKÉiÉ {Éà ±ÉÉNÉlÉÒ HÉùÊHqÔ {Éà ±ÉÉNÉlÉÒ ´ÉÉlÉÉà ùWÖ Hù´ÉÉ{ÉÉÅ UÒ+à. Wn«ÉÉ l«ÉÉÅ oÉÒ »É´ÉÉù +É HÉà±É©É ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW©ÉÉŠʶÉKÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà Wà ËSÉlÉÉ »ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà lÉà{ÉÒ ©ÉÖL«É SÉSÉÉÇ HùÒ¶ÉÖÅ. lÉà +ÅNÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ~ÉiÉ ~ÉÖù´ÉÉù HùÒ¶ÉÖÅ. »É©ÉÉW {ÉÉ qùàH »É§«ÉÉà {Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ Hà +É~É{Éà ʶÉKÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà H> ~ÉiÉ »É±Éɾ Hà ©ÉÚÅ]´ÉiÉ oÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ ~ÉiÉ +É~É +É HÉà±É©É ©ÉÉÅ HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà. «ÉÉàN«É AnÉù +É~ÉiÉà +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É OÉÖ~É wÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ~ÉÖùà~ÉÖùÉà »É¾HÉù ¾´Éà »ÉÉ»ÉÖ-´É¾Ö ´ÉSSÉà {ÉÖÅ W{Éùà¶É{É NÉà~É PÉ÷Ò ù¾«ÉÖÅ Uà +à +É~ÉiÉÖÅ W©ÉÉ ~ÉÉ»ÉÖÅ NÉiÉÉ´ÉlÉÉ Hà÷±ÉÒH ¥É¾à{ÉÉà lÉù£ oÉÒ »ÉÖSÉ{ÉÉà +É´Éà±É Hà »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ ¥É{ÉÒ NÉ> Uà ~ÉiÉ ¾Y G«ÉÉÅ«É ´É¾Ö+Éà{Éà qÒHùÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ qÊKÉiÉ NÉÖWùÉlÉ {ÉÉ qùàH ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ+Éà »ÉÉoÉà q©É«ÉÅ l ÉÒ¥Éà { É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ/ {É©ÉÇqÉ¥Éà{É »ÉáPÉÉiÉÒ/ W«ÉÉ¥Éà{É ùÉ©ÉÉiÉÒ/ ´ÉNÉàùà ¥É¾à{ÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÚSÉ{ÉÉà +{Éà ©ÉÅlÉ´«É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà o ÉÒ ¥ÉÉà ± ÉlÉÉÅ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ+à +ÉW{ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÉWù »ÉÉä ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ ©ÉÖLÉà ©ÉÖHlÉ ©É{Éà »É©ÉÉW A~É«ÉÉàNÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ Hùà±É HÉ«ÉÇ »É©ÉÒKÉÉ ¥Éq±É NÉÉäù´É{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ »ÉÉoÉà +É{ÉÅq ´«ÉGlÉ Hùà±É. ʴɶÉàºÉ ©ÉÉÅ lÉà+Éà+à WiÉÉ´Éà±É Hà +ÉWà +É~ÉiÉà Wà +É~ÉiÉÒ ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É»«ÉÉ Ê´É¶Éà ËSÉlÉ{É H«ÉÖÈ lÉà qùàH »É©É»«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ »ÉÅ»HÉù {ÉÉà +§ÉÉ´É Uà. Xà +É~ÉiÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅ»HÉù ¾»Éà lÉÉà HÉà> »É©É»«ÉÉ {Éʾ ù¾à. +ÉWà JÉÅÊlÉ{ÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ »ÉÅ l ÉÉ{ÉÉà { Éà ©ÉÉà ¥ ÉÉ>±É/ HÉà © ~«ÉÖ ÷ ù/ >{÷ù{Éà÷ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ/ ´Éɾ{É ´ÉNÉàùà »ÉNÉ´Ée +É~ÉÒ+à UÒ+à. ~ÉùÅlÉÖ G«ÉÉÅH Ê´É{É«É +{Éà Ê´É´ÉàH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ Ê´É{É«É +{Éà Ê´É´ÉàH ´ÉNÉù +É »ÉÉyÉ{ÉÉà {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ~ÉÊù´ÉÉù +{Éà »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à

Y´É{É ~Éù ¾Ê»ÉHÉ ¥É¾ÖlÉ ¥ÉeÉ ¡É§ÉÉ´É ¾ÉàlÉÉ ¾ä. lÉÉà SÉɱÉÉà +É~ÉiÉà ~ÉiÉ £ÉàY W´ÉÉ{ÉÉà ¡Él«Éà +Éqù§ÉÉ´É qÉLÉ´ÉÒ. +É~ÉiÉ{Éà V«ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉ©Éà ©É³à l«ÉÉÅ lÉà©É{ÉÖÅ +Éqù ~ÉÚ´ÉÇH »É{©ÉÉ{É X³´ÉÒ ùɺ÷Ä ¡Él«Éà {ÉÖÅ +É~ÉiÉÖÅ qÉÊ«Él´É Ê{ɧÉɴɶÉÉà. ¥É»É +É ´ÉLÉlÉà +É÷±ÉÖÅ W... £ùÒ +É´ÉlÉà ©Éʾ{Éà {É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉÉoÉà £ùÒ oÉÒ ©É³Ò¶ÉÖÅ... +ɧÉÉù

©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉànÉ©É §ÉNÉlÉ

©É³Ò ù¾à¶Éà. +É ¥ÉÖÎyyÉY´É ´ÉNÉÇ {ÉÖÅ [ÉÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ Uà´ÉÉeà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉà lÉà ©ÉÉ÷à Wà ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ ¶Éä K ÉiÉÒH ʶÉÊ¥ÉùÉà / ´«ÉÉL«ÉÉ{ÉÉà {ÉÒ W°ù A§ÉÒ oɶÉà lÉÉà lÉà{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à ¾Å©Éà¶ÉÉ lÉl~Éù ù¾à¶Éà. +É´ÉlÉÉ +ÅH oÉÒ +É~ÉiÉà +É HÉà±É©É wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ +ÅNÉà {ÉÒ Ê´ÉºÉ«É ´É»lÉÖ »ÉÉoÉà Wà lÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉÉ Ê{ɺiÉÉÅlÉ wÉùÉ ´ÉÉlÉ ùWÖ Hù¶ÉÖÅ. +É~É ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ ©ÉÖÅ]´ÉiÉ ¡É¶{ÉÉà Hà »É±Éɾ ©ÉÉ÷à +É HÉà±É©É {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù¶ÉÉà +à´ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ »ÉÉoÉà...+»lÉÖ »oÉÉ~É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÉ SÉÉàù»É ~Éù ±ÉàÊLÉlÉ ©ÉÉàHà±ÉÒ +É~É´ÉÉ. »É©É«É ¡É©ÉÉiÉà +É~ÉiÉà ¡Él«ÉÖlÉù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. LÉlÉùÉ°~É Uà. §ÉÉNÉàeÖÅ ±ÉN{É +÷HÉ´É´ÉÉ qùàH Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ +àH ÷Ò©É ¥É{ÉÉ´ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ qÒHùÒ{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É ¶ÉÅHÉ»~Éq WiÉÉ«É lÉÉà lÉà +ÅNÉà lÉà qÒHùÒ{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà y«ÉÉ{É qÉàù´ÉÉ §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É. +ÅlÉ©ÉÉÅ +É »É§ÉÉ{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ~ÉyÉÉùà±É »É´É⠩ɾÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà ©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ W¶ÉÉà q É¥Éà { É {ÉÉHùÉiÉÒ+à +ɧÉÉù ©ÉÉ{«ÉÉà ¾lÉÉà. »ÉÖSÉÉ° »ÉÅSÉɱÉ{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ù©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ù´ÉÉiÉÒ+à »ÉŧÉɲ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ʴɶÉàºÉ +É Ê©ÉË÷NÉ ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ ~ÉyÉÉù{ÉÉù qùàH ¥É¾à{ÉÉà{Éà ùà±´Éà «ÉÉ ¥É»É »÷à¶É{É oÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàËWNÉ ¥ÉÉàeÕNÉ ´ÉNÉàùà {ÉÒ »ÉÖSÉÉ° ´«É´É»oÉÉ lÉoÉÉ ¥ÉÒX Êq´É»Éà »ÉÖùlÉ q¶ÉÇ{É +{Éà +à{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥É»É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Ê¥ÉùqÉ´É´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH ¾lÉÒ. ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ +É HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉoÉÉ 68 ©ÉÉÅ NÉiÉlÉÅmÉ Êq{É Ê{ÉÊ©ÉlÉà y´ÉW ´ÉÅq{É HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉÅ +É©ÉÅmÉiÉ +É~ÉÒ y´ÉW ±É¾àùÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Wà ¥É¾Ö©ÉÉ{É +É~«ÉÖÅ +à ¥Éq±É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ +mÉàoÉÒ A©ÉÉ +àWÖHà¶É{É +à{e SÉàùÒ÷à¥É±É ÷Ä»÷ {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> °eÉiÉÒ/ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> yÉ{ÉÉiÉÒ »ÉʾlÉ lÉ©ÉÉ©É »HÖ±É »ÉÅSÉɱÉHÉà {ÉÉà HÞlÉ[ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà Uà.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

«ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ H±É©É y&vi (m#ii[ t[mj smij ni sv< n [ miri jy srdir t[ m j tij[trmi> aipNi Birt riOT^[ ujv[l 68mi> p\jis_iik (dvsni si]n[ v>d[ mitrm`. tij[trmi> (vcirmi> aiv[l b[ (kAsiai[Y) vitn) mi>DN) k$.{ji[ k[ b>ºn[ (kAsiai[ kiÃpn)k C[.} (kAsi[ - 1: ~) a.Bi.k.k.pi smijn&> p\(tn)F) m>DL smijni[ s>vi<g) (vkis Yiy t[ v i m& d ` d in[ le gi> F )ngr {k[ (dÃh)} m> # i)~) {a(Fkir) m>DL}n[ mLvi p>hi[µy&>. aipN) nimni an[ p\(tBi ji[ti aipN&> Avigt yYiyi[³y Yy&>. pr>t& vit jÂir[ aipNi m&²y m&d`di {p\Åni[}n) aiv) Ryir[ m>#i) {a(Fkir)} a[ p&CÂ&> k[ tmir) smijn&> v[eT[j k[Tl&>? a[Tl[ k[ tmiri smijn) ai[vrai[l s>²yi k[Tl)? aipNi jvib j&ai[: p\ ( tn)F)-1 : sih[ b , b[ liK g&jritmi> an[ b[ liK g&jrit bhir. p\(tn)F)-2 : a>dij[ #iN liK. p\(tn)F)-3 : cir liK ti[ Kri j. p\(tn)F)-4 : pi>c-C liK ti[ pi±ki. a[kid liK aim t[m. uprni jvibi[ prY) a[v&> (vcirv&> rH&> k[ srkir~) smx aipNi smijn) S&> asr pD[? alb_i, a[k[y p\(tn)F)ni[ vi>k kiQvi[ k[ t[mn[ aNsmj& kh[vi t[ yi[³y nY|). kirN k[ aipN) smijn) sic) s>²yini[ a[k pN smijjnn[ sici[ ²yil k[ nJkni[ a>dij pN nY). (kAsi[ - 2 : aipN) smijni ~) CgnBie s&rt Sh[rmi> rh[ C[. t[mn) (dkr)a[ uµc a¿yis kr)n[ Di[±Trn) (Dg\) m[Lv) C[. hv[ ~)min CgnBie n[ m&>zvN C[ k[ t[mn) (dkr) miT[ Di[±Tr Yy[l jmie ±yi> Si[Fvi? aipN) smijmi> Di[±Tr Yy[li k[ Di[±Tr)n&> BNti y&vki[n) aCt nY). pN sic&> kh[ji[ k[ jÂir[ (dkr)ni sgpNn) vit u>br[ aiv)n[ uB) rh[ Ryir[ ki[e Si[¹yi[ jD[ t[m C[? uprni b>ºi[ (kAsi kiÃpn)k hi[vi Cti sRy li³yi hS[. ti[ jri (vciri[ k[ aivi ti[ k[Tliy (kAsiai[ sRy bn) c& ± yi hS[ . k[ T lik smijjni[n[ ai p\Åni[ m&>zvti hS[. ai an[ aivi an[ k p\Åni[ni (nrikrN miT[ ~) smij[ smijni Av(N<m mhi[Rsv {Xi(tni p>cm a(Fv[Sn} vKt[ y&vis>Gni j[ t[ vKtni hi[ d ` [ d iri[ siY[ rh) mni[m>Yn kr) 2008/10 n) ~) jy>(tBie rimiN)n) T)mn[ aivi

dr[ k p\ Å ni[ n i uk[ l tr)k[ an[ smijni s>vi<g) (vkis miT[ smijn) s>p&N< vAt)n[ ki[À¼y&TriezD` krvi v[ b ki[ m s(mt)n) AYipni krvimi> aiv). jy>(tBie rimiN) an[ t[mn) T)m tYi t[mni an&gim)ai[ sKt mh[nt kr)n[ t[mn[ p&N<ti trf di[r) gyi C[. aipNi smijn) a>diJt cir-siDi cir liKn) jns>²yi {ji[ k[ ai a>dij Ki[Ti[ hi[e Sk[ C[.} mi>Y) vt<min Tm<n) S$ait s&F) 1,75,000/- s¿yi[ni D[Ti rJATr Ye c&±yi C[ an[ bik)ni s¿yi[n[ vt<min Tm<mi> j a[Tl[ k[ 2016/18 s&F)mi> j rJATr kr) d[viS[ t[v&> T)m y&vis>G[ n±k) kr[l C[. an[ ai bibtmi> p&r) T)m aiSivid) C[. ki[en[ p\Ån Yvi[ AviBi(vk C[ k[ 2008 Y) 2016 a[Tl[ k[ aiq vP<mi> mi#i aDF[ p>hi[µyi C)a[ Ryir[ T)m 16/18 kyi (hsib[ mi#i b[ vP<mi> bik)n&> kiy< p&$ kr) SkS[? aini[ jvib aip&> ti[........... {1} ki[e pN mhikiyi[< miT[ S$aitni[ smy ti[ jigZ(t j gNiy. y&vis>Gni miri p&ri[gim) kN<Firi[a[ a[ ai bibtmi> p&rt) jigZ(t f[liv) d)F) C[. {2} nv) T[±ni[li[J pr hYi[T) b[siDv) m&Æk[l gNiy. pN a[kvir hYi[T) b[s) gyi pC) kiy< zDp) bn[ C[. {3} s>p&N< nv) ÄyvAYi miT[ tm[ GN) kÃpniai[ kri[ Cti t[ni m&t< Av$pmi> GNi s&Firi-vFiri krvi pD[ C[. aipN) v[bsieT {www.yuvasangh.org} mi> pN ai p\Ån nDÂi[ hti[. t[n[ vir[vir[ apD[T kr)n[ aRyirn&> prf[±T $p aipvimi> aiÄy&> C[. {4} S$aitni smymi> smg\ (vÅvmi> eºTrn[T an[ ki[À¼y&Trn) Ap)D F)m) ht). j[Y) a[ºT^) krvimi> simiºy smijjn k>TiL)n[ kim aDF&> m&k) d[ti[ hti[ aYvi rJATr krti j nhti. aRyir[ s&prfiAT {4G} y& g mi> rJAT^ [ S nn& > kiy< a[ T l& > kDik&T)y&> nY) rH&>. aivi an[k Bg)rY kiyi[< sfLtip&v<k amir) agiun) Tm<mi> pir pD) c&±yi C[, a[Tl[ j amn[ aiSi C[ k[ vt<min Tm<mi> j ai kiy< (s¹F Ye jS[ an[ (mSn 2020 n[ a[k uplI¾F pN mL) jS[. ji[k[ mi#i amiri aiSivid ni ji[r pr ai kiy< sfL nY) Yvin&>. t[ni miT[ p\bL mh[nt an[ zi[n smijni[ siY shkir j$r) C[. mh[ n t krvimi> ±yir[ y y&vis>G piC&> nY) rH&>. pr>t& siY-

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 3 shkir miT[ ami[ {p\m&K~) r(v Fi[L&, (mSn c[rm[n~) vs>t Fi[L&, an[ mhim>#i)~) mi[hn Fi[L& tYi p&r) T)m} aipNi k[IºWy smijni dr[k zi[n, dr[k GTk smijn[ nm\ ap)l kr)a[ C)a[ k[ tmir[ Ryi> bik) rh) jti kiy< miT[ mh[rbin) kr)n[ T)m y&vis>Gn&> ¹yin di[ri[. j$r jNiy Ryi> aipn) (rJynn) T)m ji[DiS[. pN aipni mi¹ymY) pN p\cir-p\sir Yiy an[ t[m kr)n[ kiy< p&N<ti trf di[r) jvi amir) p&N< T)m aiSivid) C[. ai rJAT^[Sn Wiri sgpNn[ lgt) smAyiai[ pN mhd` a>S[ aivr) l[viS[. ji[ k[ ai v[bsiET Wiri mi#i ps>dg)n) smAyi j n(h pN sgpN aYvi l³n (vPyk (sviy pN smijni s>vi<g) (vkis miT[ j$r) dr[k pisi n[ pN aivr) l[viy C[ j[m k[ AYi(nk t[mj zi[n viez vAt), kµCni gim p\miN[ vAt) (vtrN, (pyr n&K t[mj y&viai[n) mi(ht), ¾lD-gZp, j[ t[ p(rvirni[ (bzn[S, jºm-(dvs{u>mr}, j[v) GN) bibti[ni[ smiv[S Yiy C[. miT[ j si] smijjni[n[ mir) nm\ ap)l C[ k[ v[bki[m{vAt) gNtr)ni} kiy<n[ jÃd) Y) p&N< kr)a[. S$aitni y& v k s> G Y) aRyirni y&vis>G s&F)n) sfrmi> k[Tliy kiy<kri[a[ piyi$p) p¸Yrn&> kiy< ky&< C[. aivi j&ni (m#ii[ hilmi> nri[Di Kit[n) 7,8 jiºy&air)ni ri[jn) (W(ty kiri[bir) sBimi> ji[visi>BLvi mÇyi t[ni[ ain>d j alg hti[. aivi (m#ii[ - piyini p¸Yrn[ nm\ (vn>t) k[ vir[-th[vir[ mLti rh[Si[ an[ mig<dS<n aipti rh[Si[. tir)K 7,8 jiºy&air) ni ri[j nri[Di m&kim[ yi[jiy[l y&vis>Gn) vt<min T)mn) (Wt)y kiri[bir) sBi an[ YSK sm)xi s(mT drÀyin aiyi[ j n ÄyvAYi krnir M.G. (rJyn, nri[Di y&vk m>DL, amdivid zi[n smij, nri[Di smijni[ aiBir ni min)a[ ti[ ng&Ni kh[viea[. miT[ b>n[ (dvs K&b s&>dr aiyi[jn krvi bdl aiyi[jn ÄyvAYi krnir si]ni[ K&bK&b aiBir. YSK sm)xi s(mTn) cci< n i[ (vAtirp& v < k uÃl[ K hv[ pC)ni a>kmi> kr)S&>. a> t mi> smijni sv[ < n [ ap)l k[ smijni s>vi<g) (vkismi> ji[Diea[ an[ t[n) S$ait AvY) kr)a[ ti[ smij an[ riOT^ Wiri (nFi<r)t kiyi[< smy siY[ p&N< kr)a[.

»É{ÉÉlÉ{É ©ÉàeÒHÉà] NÉÞ~É - {ÉÒºiÉÉlÉ eÉàG÷ù¸ÉÒ {ÉÒ H±É©Éà... -: SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ ùÉàNÉÉà :+É Ê´ÉºÉ«É HÉà> ~ÉiÉ eÉàG÷ù ©ÉÉ÷à +É©É Xà´ÉÉ W>+à lÉÉà »ÉÉäoÉÒ »É¾à±ÉÉà {Éà +É©É Xà´ÉÉ W>+à lÉÉà »É¾Ö oÉÒ +PÉùÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É.+PÉùÉà +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉà ùÉàNÉ HÉà> ~ÉiÉ qqÇ ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà LÉÖ¥É HcÒ±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ʶɴÉÉ«É Hà +É ùÉàNÉ HÉà> ¥Éɾ«É <{£àH¶É{É {ÉÉ HÉùiÉà oÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É. +à ¶Éà{ÉÉoÉÒ oÉ«ÉÖÅ +à »É©ÉX´ÉÖÅ ~ÉiÉ ©ÉÖ¶Hà±É +{Éà +à G«ÉÉùà ©É÷¶Éà +à H¾à´ÉÖÅ +àoÉÒ ´ÉyÉÖ ©ÉÖ¶Hà±É. ¾Y XiÉà +à +ÉàUÖÅ ¾Éà«É +à©É +à £ùÒ ~ÉÉUÖ lÉÉà {Éʾ oÉÉ«É {Éà +à H¾à´ÉÖÅ lÉÉà XiÉà +¶ÉG«É . HÉùiÉHà ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ qqÉâ ~ÉUÒ +à LÉùW´ÉÖÅ ¾Éà«É. qÉqù ¾Éà«É Hà »ÉÉàùÒ+É»ÉÒ»É ¾Éà«É +àH «ÉÉ ¥ÉÒX ù»lÉà HùÒ ~ÉÉUÉà AoɱÉÉà ©ÉÉùlÉÉ W ¾Éà«É Uà. ÷ÖÅH ©ÉÉÅ yÉÒùW ùÉLÉÒ {Éà SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ ùÉàNÉ {ÉÒ ©ÉÖ³©ÉÉÅoÉÒ q´ÉÉ HùÉ«É lÉÉà lÉà W°ù ©É÷Ò ¶ÉHà Uà. ¾É »É©É«É 3 ©Éʾ{ÉÉ oÉÒ 6 ©Éʾ{ÉÉ Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ »É©É«É ±ÉÉNÉÒ ¶ÉHà Uà. SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ qqÇ ©ÉÉ÷à ©ÉÖqÉ»Éù +{Éà ÷ÖÅH ©ÉÉÅ W +É~ÉiÉà H¾ÖÅ UÖ Hà SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ {ÉÉ ùÉàNÉ LÉÖ¥É W ¾cÒ±ÉÉ ¾Éà«É Uà +ÉoÉÒ +à{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù »ÉlÉlÉ ¥Éq±«ÉÉ HùÒ {Éà »É©É«É NÉi«ÉÉ Hù¶ÉÉà lÉÉà G«ÉÉùà«É £É«ÉqÉà {Éʾ oÉÉ«É. ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà +àH »ÉùLÉÒ +àH eÉàG÷ù ~ÉÉ»Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉà »É©É«É yÉÒùW ~ÉÚ´ÉÇH q´ÉÉ SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÒ {Éà Xà HÉà> W ¡ÉHÉù {ÉÉà £É«ÉqÉà {ÉÉ oÉÉ«É lÉÉà W eÉàG÷ù ¥Éq±É´ÉÉ +{Éà ¥Éq±«ÉÉ ~ÉUÒ +à©É{Éà ~ÉiÉ ~ÉÖùlÉÉà »É©É«É +É~É´ÉÉà. q´ÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ LÉÖ¥É Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ W°ùÒ Uà. SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ ùÉàNÉ +à÷±Éà H> NÉÅqÖ +oÉ´ÉÉ UÖ~ÉÉ´ÉÉ Wà´ÉÖÅ +oÉ´ÉÉ HäH LÉÉà÷ÖÅ HÉ«ÉÇ {ÉÒ »ÉX +É´ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà »ÉqÅlÉù LÉÉà÷Ò Uà. +à÷±Éà +É´ÉÒ OÉÅoÉÒ +ÉàoÉÒ qÖù ù¾à´ÉÖÅ Wà ùÒlÉà HÉà> {Éà eÉ«ÉÉ¥ÉÒ÷Ò»É Hà ¥±Ée ¡Éà»Éù ¾Éà> ¶ÉHà HÉà>{Éà LÉùW´ÉÖÅ Hà HÉàh Hà »É£àq qÉNÉ ¾Éà> ¶ÉHà ùÉàNÉ +à÷±Éà ùÉàNÉ. +É~ÉiÉà ¾É±É©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉà ùÉàNÉ LÉùW´ÉÖÅ Eczema ʴɶÉà Xà¶ÉÖÅ +{Éà »É©ÉW¶ÉÖÅ. LÉùW´ÉÖÅ (+àÊH]©ÉÉÅÅ) : +àÊH]©ÉÉÅ (LÉùW´ÉÖÅ) l´ÉSÉÉ{ÉÒ +à´ÉÒ »É©É»«ÉÉ Uà. Wà©ÉÉÅ ©ÉÒcÒ LÉÅW´Éɳ/ »ÉÖHɫɱÉÖÅ / SÉÉ©ÉeÒ XeÒ oÉ´ÉÒ / HÉ³Ò oÉ´ÉÒ. G«ÉÉùàH ~ÉÉà~ÉeÒ {ÉÒH³´ÉÒ +oÉ´ÉÉ ±ÉɱÉÉ¶É oÉ´ÉÒ. +àÊH]©ÉÉÅ oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà:LÉùW´ÉÉ{ÉÖÅ HÉà> SÉÉàI»É HÉùiÉ [ÉÉlÉ oÉ«Éà±É {ÉoÉÒ.SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉÅ +ÉÅlÉÊùH £àù£Éù oÉ´ÉÉoÉÒ »ÉÉùÒ SÉÉ©ÉeÒ LÉùW´ÉÉ©ÉÉÅ £àù´ÉÉ«É Uà. +©ÉÖH ´ÉÉù ¾´ÉÉ©ÉÉ{É ©ÉÉÅ £àù£Éù oÉ´ÉÉoÉÒ §ÉàW +ÉàUÉà oÉ´ÉÉoÉÒ LÉùW´ÉÖÅ oÉ> ¶ÉHà Uà. +©ÉÖH LÉÉyÉ ~ÉyÉÉoÉÉâ lÉà©ÉW q´ÉÉ+Éà ±Éà´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ oÉ> ¶ÉHà Uà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà +à±ÉYÇ lÉà©ÉW »ÉÖHÒ SÉÉ©ÉeÒ yÉùÉ´ÉlÉÒ ´«ÉÊGlÉ+Éà©ÉÉÅ LÉùW´ÉÖÅ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH lÉÉiÉoÉÒ LÉùW´ÉÖÅ ´ÉyÉÒ ¶ÉHà Uà. +àÊH]©ÉÉÅ (LÉùW´ÉÖÅ) oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà: ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉà ¾ÉoÉ +oÉ´ÉÉ ~ÉNÉ ~Éù {ÉÒ SÉÉ©ÉeÒ »ÉÖHÒ oÉ> ±ÉÉ±É +oÉ´ÉÉ HÉ³Ò oÉ> ~ÉÉà~ÉeÒ +Éà ~ÉàqÉ oÉÉ«É Uà. lÉÒµÉ LÉùW´ÉÉ ©ÉÉÅ LÉÅW´Éɳ LÉÖ¥É +É´Éà Uà.+{Éà lÉà{Éà LÉÅW´Éɳ ´ÉÉoÉÒ ´ÉHùà Uà. LÉùW´ÉÉÅ cÅeÒ +oÉ´ÉÉ »ÉÖHÒ ¾´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà Hoɳà Uà. LÉùW´ÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉqÉ{É : LÉùW´ÉÉ{ÉÉÅ PÉiÉÉ ¡ÉHÉù ¾Éà´ÉÉoÉÒ SÉÉ©ÉeÒ {ÉÉ Ê{ɺiÉÉÅlÉ eÉàH÷ùÉà ~ÉÉ»Éà oÉÒ lÉà©É{ÉÖÅ Ê{ÉqÉ{É HùÉ´ÉÒ lÉà{ÉÒ «ÉÉàN«É »ÉÉù´ÉÉù ©Éà³´É´ÉÒ. +àÊe]©ÉÉÅ (LÉùW´ÉÖÅ) SÉà~ÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà +e´ÉÉoÉÒ £à±ÉÉlÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. LÉùW´ÉÉÅ ©ÉÉ÷à {ÉÉ LÉÉ»É ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà: lÉ©ÉɮŠLÉùW´ÉÖÅ ¶Éà{ÉÉ oÉÒ ´ÉyÉà Uà lÉà{Éà »É©ÉXà +{Éà ÷ɳÉà. »ÉÖHÒ LÉÅW´Éɳ +É´ÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà l´ÉSÉÉ{Éà ©ÉÉà>¶SÉùÉ>]ù ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà »ÉÖÅ´ÉÉ³Ò ùÉLÉÉà. LÉÅW´Éɳ ÷ɳ´ÉÉ lÉ©ÉÉùÉ {ÉLÉ ÷ÖÅHÉ ùÉLÉÉà. HÉà÷{É {ÉÉ ©ÉÖ±ÉÉ«É©É H~ÉeÉÅ ~ɾàùÉà. lÉÅNÉ H~ÉeÉÅ ~ɾàù´ÉÉ{ÉÖÅ ÷ɳÉà. »ÉÉ¥ÉÖ oÉÒ PÉ»ÉÒ PÉ»ÉÒ{Éà {ɾɴÉÖÅ {Éʾ +{Éà PÉ»ÉÒ{Éà ÷Ö´ÉÉ±É oÉÒ ±ÉÖU´ÉÖÅ {Éʾ. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH lÉiÉÉ´É A~Éù LÉÖ¥É HÉ¥ÉÖ ùÉLÉÉà. eÉàG÷ù{ÉÒ »É±Éɾ ©ÉÖW¥É Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ q´ÉÉ+Éà ±Éà´ÉÒ.

±ÉÒ. eÉè. W«Éqà´É ~É÷à±É DERMATOLOGIST/

Work Best in Your Nest.

jy (mSn, jy y&vis>G. s[ºT^l jnrl s[k\[Tr), mi[hn Fi[L&

±Éà]ù SÉÉ©ÉeÒ Ê{ɺiÉÉÅlÉ »É´ÉÇ[É »HÒ{É H±ÉÒ{ÉÒH

»÷ÉÅ{eeÇ £{ÉÔSÉù ~ÉÉ»Éà. ¥É»É »÷à¶É{É {ÉÒ »ÉÉ©Éà. ˾©ÉlÉ{ÉNÉù-»ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ¾Éàλ~É÷±É ©ÉÉà¥ÉÉ>±É 9427510670


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

4 »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »ÉlÉÉùÉ Y±±ÉÉ »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ »{Éà¾Ê©É±É{É ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »ÉÉlÉÉùÉ Y±±ÉÉ »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ »{Éà¾Ê©É±É{É {ÉÉà ÊmÉ´ÉàiÉÒ »ÉÅNÉ©É Wà´ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW HùÉe LÉÉlÉà lÉÉ. 10/01/2017 {ÉÉ ùÉàW ©ÉÅNɳ´ÉÉùà oÉ«Éà±É. »ÉÉä ~ɾà±ÉÉ HùÉe »É©ÉÉW {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ~ÉÖù¶ÉÉànɩɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +à +É´Éà±É »ÉÉä ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÉlÉÉùÉ Y±±ÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉW {ÉÉ ¾ÉàqàqÉùÉà{Éà »oÉÉ{É OɾiÉ HùÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà wÉùÉ Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÒ qÒHùÒ+Éà +à +É´Éà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÖÅ NÉÒlÉ NÉÉ>{Éà »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÉlÉÉùÉ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ùÉ©ÉY§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +à +É´Éà±É »ÉÉä{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉù Êq´ÉÅNÉlÉ oÉ«Éà±É +Él©ÉÉ+Éà{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷ {ÉÒ ¸ÉyyÉÉÅW汃 +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É©ÉÅmÉÒ +à +ÉNɳ {ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷Ã»É ¥ÉÖH {ÉÉà

+¾à´ÉÉ±É ´ÉÉÅSÉÒ »ÉŧɳɴÉà±É ¾lÉÖÅ +{Éà A~ÉλoÉlÉ ù¾à±É »É©ÉÉW W{ÉÉà+à ¥É¾É±ÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ~ÉÉÅSÉà »É©ÉÉW {ÉÉ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ+Éà{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É +É~Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq DMG ]Éà{É {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ £±É÷{É WiÉÉ´Éà±É Hà Hà{rÒ«É »É©ÉÉW ©ÉÉÅ DMG {ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉä oÉÒ +ÉNɳ Uà lÉà { ÉÉà ¡ÉlÉÉ~É +É~É »ÉÉä{ÉÉà Uà +{Éà Hà{rÒ«É »É©ÉÉW {ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ {ÉÉà +¾à´ÉÉ±É +É~Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq LÉÖ±±ÉÖÅ ©ÉÅSÉ ùÉLÉà±É Wà©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¾Êù§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù HùÉe/ q«ÉÉùɩɧÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ /W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ/ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ /ùlÉ{ɶÉÒ§ÉÉ> lÉà © ÉW NÉÒlÉÉ¥Éà { É {ÉÉHùÉiÉÒ »ÉÉlÉÉùÉ/ ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù HùÉe/ eÉè. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù HùÉe lÉà © ÉW «ÉÖ ´ ÉÉ©ÉÅ e ³ {ÉÉ ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù HùÉe +{Éà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ »É©ÉÉW {ÉÉ »ÉÉSÉà »ÉÉSÉÉ »É©ÉÉSÉÉù{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É +à÷±Éà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ qùàH{ÉÉ PÉùà ~ɾÉàÅSÉà lÉà ©ÉÉ÷à +É~É »ÉÉä +É~ÉiÉÖÅ ±É´ÉÉW©É

{ÉÉáyÉÉ´É´ÉÉ +à´ÉÖÅ WiÉÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq HùÉe »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ+à +É´Éà±É »ÉÉä ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É +{Éà lÉà©É{ÉÉà ©É{ÉÉàNÉlÉ WiÉÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÉlÉÉùÉ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ´ÉeÒ±É {ÉÉ{ÉY ¥ÉÉ~ÉÉ +à +É~ɸÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ yÉÉÌ©ÉH HÉ©ÉÉà ©ÉÉ÷à +ÉNɳ Uà +{Éà +ÉNɳ ù¾à¶Éà +{Éà £à¶É{É- ´Éà»É{É ©ÉÉ÷à «ÉÖ´ÉÉ ´ÉNÉÇ {Éà qÚù ù¾à´ÉÉ §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É +{Éà LÉùàLÉù +ÉWà §ÉÉ> ¥É¾à{ÉÉà +à LÉÖ±±ÉÉ ©É{ÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉùÉà ùWÖ H«ÉÉÇ Uà lÉà{Éà y«ÉÉ{É ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É HÉ«ÉÇJ©É »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HùÉe »É©ÉÉW {ÉÒ mÉiÉà ~ÉÉÅLÉÉà{Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~«ÉÉ. +{Éà »É©ÉÉW{ÉÉ qùàH »É§«ÉÉà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ »É¾HÉù ©É²«ÉÉà. lÉà{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà±É »ÉÉoÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅlÉ´«É ~ÉÖiÉÇ Hùà±É. Uà±±Éà »É©ÉÉW {ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÒ ©ÉÖqlÉ ~ÉÖùÒ oÉlÉÉ {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ ùSÉ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ Ê´ÉqÉ«É ±É> ù¾à±ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ{ÉÖ £Ö±ÉÉà oÉÒ »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É Hùà±É. +É l«ÉÉù¥ÉÉq Ê´ÉqÉ«É ±É> ù¾à±ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ´ÉeÒ±É ©ÉÉ{ÉiɧÉÉ> +ùWiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù

©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³

(President)

(President)

¸ÉÒ ùÉ©ÉY§ÉÉ> ¸ÉÒ ~ÉÖùºÉÉànɩɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ {ÉÉHùÉiÉÒ »ÉÉlÉÉùÉ HùÉe (G. Secretary)

+à WiÉÉ´Éà±É Hà ©É{Éà +{Éà ©ÉÉùÒ ÷Ò©É {Éà »É©ÉÉW »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +´É»Éù +É~«ÉÉà. lÉà©ÉÉÅ +©ÉÉùÒ ÷Ò©É oÉÒ HÉà> §ÉÚ±É oÉ> NÉ> ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉ£ Hù¶ÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉÉW{ÉÉ »É±ÉɾHÉù ¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> / ¸ÉÒ Hù¶É{ɧÉÉ>/ ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> {Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +É~Éà±É. lÉà+Éà ¥Éà ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à Wà WÚ{ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ Uà lÉà{Éà ù¾à´ÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉW +ÉNɳ ùWÖ Hùà±É. lÉà »É©ÉÉW {ÉÉ §ÉÉ> ¥É¾à{ÉÉà +à ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉà +{Éà »ÉÉä {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {Éà ¶ÉÖ§É HÉ©É{ÉÉ +É~Éà±É. Uà±±Éà »É©ÉÉW {ÉÉ »É¾©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ +à +ɧÉÉù ´ÉÒyÉÒ LÉÖ¥É LÉÖ¶ÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +{Éà +É~ÉiÉÒ HùlÉÉ WiÉÉ´Éà ± É Hà +ÉW{ÉÉ +É »É©ÉÉW ʾ{qÖ lɾà´ÉÉùÉà yÉÉ©ÉyÉÚ©É oÉÒ »{Éà¾Ê©É±É{É ©ÉÉÅ +É~É »É´ÉÇ W{ÉÉà qÖù qÖù AW´ÉÒ+à UÒ+à. lÉà©ÉÉÅ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ oÉÒ LÉÉ»É »É©ÉÉW {ÉÉ HÉ«ÉÇ ©ÉÉ÷à ~ÉyÉÉùà±É lÉoÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ »ÉÉùÒ ùÒlÉà +É«ÉÉàW{É Hùà Uà. lÉà©ÉiÉà yÉ{«É´ÉÉq +É~«ÉÉ +{Éà NÉlÉ 26 ©ÉÓ X{«ÉÖ + ÉùÒ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW ©ÉÉÅ £à¶É{É +{Éà ´Éà»É{É {ÉÉ 2017 {ÉÉ ùÉàWà eÒ¥ÉÒ+Éù ùÒY«É{É {ÉÉ +É´Éà +{Éà +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ W³´ÉÉ> ù¾à ©ÉÉ÷à »ÉÉä »É§«ÉÉà{Éà §É±ÉÉ©ÉiÉ SÉà{{Éä «ÉÖ´ÉÉ ©É{e³ wÉùÉ AÊ©É«ÉÉ ©É¾±É (»É©ÉÉW´ÉÉeÒ) LÉÉlÉà »É©ÉÉW{ÉÉ ¥ÉɳHÉà Hùà±É ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÒ mÉiÉà ©ÉÉ UÖ~ÉÉ«Éà±É ¡ÉÊlɧÉÉ{Éà AXNÉù Hù´ÉÉ ~ÉÉÅLÉÉà {ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÒ ©ÉÖqlÉ ~ÉÖùÒ oÉlÉÉ ¾àlÉÖ +àH +qçÉÖlÉ {É´ÉÒ{ÉlÉ©É ¡É«ÉÉàNÉ {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ ùSÉà±É. »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà, Wà{Éà SÉà{{Éä «ÉÖ´ÉÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ©É{e³ ÷à±Éà{÷ ¶ÉÉà {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¾lÉÖÅ. +É HÉ«ÉÇ J ©É©ÉÉ ´ÉGlÉÞ l ´É, ~ÉÖù»ÉÉànɩɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³{ÉÒ {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ »ÉÓNÉÓNÉ, eÉ{»ÉÓNÉ, ©«ÉÖ]ÒH, ©ÉÒ©ÉÒJÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù +{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ +{Éà eÄÉà=NÉ Wà´ÉÒ »~ÉyÉÉÇ+Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ +É´Éà±É ¾lÉÒ. »É©ÉÉW{ÉÉ +OÉiÉÒ ´ÉeÒ±ÉÉà {ÉÒ {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ »ÉÉä. wÉùÉ qÒ~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É ¥ÉÉq HÉ«ÉÇJ©É{Éà H©É³É¥Éà{É {ÉÉHùÉiÉÒ +{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ »ÉÉä. LÉÖ±ÉÉà ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà, +É W«É¸ÉÒ¥Éà{É »ÉÉÅLɱÉÉ +à {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉ ¥ÉɳHÉà lÉà©ÉW ©ÉÉà÷àùÉ+Éà+à {ÉÉ »ÉÉä »É§«ÉÉà{Éà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~Éà±É. ~ÉiÉ ¾Éá»Éà ¾Éá»Éà §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ {É´ÉÒ{ÉlÉ©É ~ÉÉ»ÉÖÅ »É©ÉÉW {ÉÉ {É´ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ +à WiÉÉ´Éà±É +à ¾lÉÖ Å Hà +É »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É {ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ¾lÉÖÅ Hà +©ÉÉà{Éà »É©ÉÉW »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ +É~Éà±É lÉà +©Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ oÉÒ HùÒ¶ÉÖÅ. »É©ÉÉW{ÉÉÅ 18 oÉÒ 24 ´ÉºÉÇ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ W »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, +{Éà lÉà »É´Éâ Êq{Éà¶É§ÉÉ> +à WiÉÉ´Éà±É Hà +ÉW{ÉÒ ¥ÉɳHÉà+à LÉùàLÉù H©ÉÉ±É HùÒ ¥ÉlÉÉ´Éà±É »É§ÉÉ ~ÉÖiÉÇ oÉ«Éà±É. »ÉÉä »É§«ÉÉà ùɺ÷ÄNÉÒlÉ ¾lÉÒ, ¡ÉàKÉHÉà{Éà »ÉlÉlÉ WHeÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ NÉÉ>{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ +{Éà ©ÉÉÅ lÉà+Éà »É©~ÉÚiÉÇ »É£³ ùÂÉ ¾lÉÉ. +É AÊ©É«ÉÉ {ÉÒ W«É PÉÉà¶É HùÒ{Éà UÖ÷É ~Éeà±É. HÉ«ÉÇJ©É {ÉÉ WW ~ÉiÉ ASSÉ »lÉù{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É ¾lÉÉ. +{Éà qùàH

¸ÉÒ HùÉe HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÖÅ ´ÉÉ̺ÉH »{Éà¾Ê©É±É{É

«ÉÖ´ÉH©ÉÅe³

¸ÉÒ ©ÉÉiÉq§ÉÉ> ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ HùÉe »ÉÉlÉÉùÉ

(G. Secretary)

lÉà ¥Éq±É ¥ÉyÉÉ »É§«ÉÉà{Éà LÉÖ¥É LÉÖ¥É +ɧÉÉù +{Éà +ÉW {ÉÉ +É »É§ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É ¥Éq±É HùÉe »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +{Éà lÉà©É{ÉÒ »É´ÉÇ ÷Ò©É HùÉe «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÒ ÷Ò©É lÉà©ÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ÷Ò©É lÉoÉÉ »É©ÉÉW {ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÖÅ LÉÖ¥É LÉÖ¥É +ɧÉÉù »ÉÉoÉà ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ {ÉÒ +{ÉÖ©ÉlÉÒ oÉÒ +ÉW{ÉÒ »É§ÉÉ +¾Ò«ÉÉÅ ~ÉÖiÉÇ oÉ«Éà±É +àX¾àù H«ÉÖÈ. Uà±±Éà ùɺ÷ÄNÉÒlÉ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ {Éà ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ +{Éà »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÒ W«É ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ »É§ÉÉ ~ÉÖiÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.l«ÉÉù¥ÉÉq HùÉe »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ §ÉÉàW{É{ÉÉà ¡É»ÉÉq ±ÉÒyÉÉ ¥ÉÉq »É´Éâ UÖ÷É ~ÉeëÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ

SÉà{{É< «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ ÷à±Éà{÷ ¾{÷ ¶ÉÉà

¸ÉÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ {ÉÉHùÉiÉÒ »ÉÉÅLɱÉÉ HùÉe HùÉe HùÉe HùÉe (President) (G. Secretary) (President) (G. Secretary)

¸ÉÒ HùÉe HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÖÅ ´ÉÉ̺ÉH »{Éà¾Ê©É±É{É »ÉÉ©É{«É »É§ÉÉ lÉÉ. 31/10/2016 {ÉÉ ùÉàW »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> NÉÉà Ë ´Éq§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ HùÉe {ÉÉ +y«ÉKɸÉÒ »oÉÉ{Éà ©É³à±ÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà HÉùÉà¥ÉÉùÒ+Éà{Éà »oÉÉ{É OɾiÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà {ÉÉ ¾»lÉà Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É »lÉÖÊlÉ Hùà±É.»É©ÉÉW {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ+à »ÉÉä {ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq NÉlÉ ´ÉºÉÇ »É©ÉÉW {ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù Êq´ÉÅ N ÉlÉ oÉ«Éà ± ÉÉ +Él©ÉÉ+Éà { Éà ¸ÉyyÉÉÅX汃 +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷ ©ÉÉä{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ wÉùÉ NÉlÉ ´ÉºÉÇ {ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷à » É ¥ÉÖ H {ÉÖ Å ´ÉÉÅ S É{É ´ÉÉSÉÒ »ÉŧɳɴÉà±É +{Éà »É©ÉÉW »É§«ÉÉà +à ¥ÉɾֱÉÒ +É~Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »Éù»´ÉlÉÒ

»É{©ÉÉ{É qÉlÉÉ ¸ÉÒ Ê´É¸ÉɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ – HùÉe »ÉXàeà NÉÉàc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +à{ÉÉ ~ÉUÒ 75 ´ÉºÉÇ A~Éù {ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ù´ÉY§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ/ ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ~ÉÖù»ÉÉànɩɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ {ÉÉ ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©ÉW »É©ÉÉW ©ÉÉÅ ¥Éà÷Ò ¥ÉSÉÉ´É {ÉÉà +§É«ÉÉ{É SÉɱÉÉ´ÉÒ«Éà UÒ+à. lÉà{ÉÉ ¥Éà ´ÉºÉÇ {ÉÉ qÉlÉÉ ¸ÉÒ q«ÉÉùɩɧÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ ´ÉÉhÉù HqÒ«ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ Uà. l«ÉÉù¥ÉÉq LÉÖ±±ÉÖÅ ©ÉÅSÉ ùÉLÉà±É lÉà©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¾Êù§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù/ ¸ÉÒ LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ/ ¸ÉÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù/ ¸ÉÒ q«ÉÉùɩɧÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ lÉà©ÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É {ÉÉHùÉiÉÒ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É lÉà©É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà WiÉÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ +à +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW »É{ÉÉlÉ{ÉÒ UÒ+à lÉà

¡ÉÊlÉ«ÉÉàNÉÒ {ÉÉ ¡É«ÉÉ»É {Éà lÉà+Éà+à ¥ÉÒùqÉ´Éà±É ¾lÉÖÅ. +É HÉ«ÉÇJ©É{Éà 1000 oÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉÉàHÉà+à ¡Él«ÉKÉ {ÉҾɲ«ÉÉà ¾lÉÉà. HÉ«ÉÇJ©É {ÉÉ Ê´ÉWàlÉÉ +É ©ÉÖW¥É ¾lÉÉ.. eÄÉà@NÉ ~ÉàÏ{÷NÉ Ê´É{Éù ©ÉÉ{É»É ¶«ÉÉ©É §ÉÉqÉiÉÒ +{Éà HÖ. W«É ùʴɱÉÉ±É ùÉ©ÉÉiÉÒ ù{Éù ¾ÌºÉlÉÉ »ÉÖ{ÉÒ±É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ »~ÉÒSÉ Ê´É{Éù Hà¶É´ÉÒ ùÉWà¶É ©ÉÉ{ÉÉiÉÒ +{Éà HÖ. H¶«É~É §Érà¶É HɱÉÉùÒ«ÉÉ ù{Éù HÖ. y´É{ÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉ §ÉÉqÉiÉÒ +{Éà HÖ. ¡É[ÉÉ ¾à©ÉÅlÉ §ÉÒ©ÉÉiÉÒ eÉ{»É Ê´É{Éù «É¶É´ÉÒ »ÉÅW«É SÉÉà~ÉeÉ ù{Éù HÖ.AqÒlÉÒ ©ÉÖHà¶É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ Ë»ÉËNÉNÉ Ê´É{Éù +ɶÉÉ »ÉÅW«É SÉÉà~ÉeÉ ù{Éù HÖ.§ÉÉÊ´É{ÉÒ Ê´É{ÉÉàq X¥É´ÉÉiÉÒ ©«ÉÖ]ÒH Ê´É{Éù ©ÉÉ{É´É »ÉÖ{ÉÒ±É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ ù{Éù HÖ. qà´É©É «É[Éà¶É ~ÉÉàHÉù ©ÉÒ©ÉÒJÒ Ê´É{Éù ©ÉÉ{É»É ¶«ÉÉ©É §ÉÉqÉiÉÒ

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

¸ÉÒ Ë»ÉyPÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ Ê¡É{»É »ÉÖ~Éù Ê»ÉG»É ÊJHà÷ yÉ©ÉÉHÉ

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ qÊKÉiÉ-©É¾Éùɺ÷Ä NÉÉà´ÉÉ ùÒV«É{É ¡ÉÉ«ÉÉàYlÉ ¸ÉÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ Ë»ÉyyÉÖ q Ö N ÉÇ Y±±ÉÉ «ÉÖ ´ ÉÉ»ÉÅ P É ©ÉÉÅ »É©ÉÉʴɺ÷ oÉlÉÉÅ ¸ÉÒ Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¡Éà ù ÒlÉ qà ´ ÉNÉe ´Éä§É´É´ÉÉeÒ HÖeÉ±É +{Éà ©ÉɱɴÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ +É«ÉÉàÊWlÉ Ê¡É{»É »ÉÖ~Éù Ê»ÉG»É ÊJHà÷ yÉ©ÉÉHÉ ©ÉÉÅ DMG +ÅlÉNÉÇlÉ 16 ÷Ò©ÉÉà +à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. Wà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ©ÉɱɴÉiÉ ©ÉÖHÉ©Éà OÉÉ»É «ÉÖGlÉ ¥ÉÉàeÕNÉ OÉÉA{e ©ÉÉÅ lÉÉ.22/01/2017 ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ «ÉÉàW´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. Wà©ÉÉÅ +Éc ±ÉÒNÉ ©ÉàSÉÉà/ SÉÉù G´ÉÉ÷ù £É>{ɱÉ/ ¥Éà »Éà©ÉÒ £É>{É±É +{Éà +àH £É>{É±É +É©É +àH W Êq´É»É ©ÉÉÅ 15 ©ÉàSÉÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ £É>{É±É ©ÉàSÉ HÉà±¾É~ÉÖù A +{Éà HÉà±¾É~ÉÖù B ´ÉSSÉà ù»ÉÉH»ÉÒ §ÉùÒ ©ÉàSÉ ù©É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. £É>{É±É ©ÉàSÉ ÷É> oÉlÉÉÅ »ÉÖ~Éù +Éà´Éù oÉÒ Ê´ÉWàlÉÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. Wà©ÉÉÅ HÉà±¾É~ÉÖù B ÷Ò©É SÉàΩ~É«É{É X¾àù oÉ> ¾lÉÒ. lÉÉ. 21/01/17 ¥É~ÉÉàù ¥ÉÉq ¥ÉyÉÒ ÷Ò©ÉÉà{Éà ©ÉɱɴÉiÉ ©ÉÖHÉ©Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÉÅWà ¥ÉÉàeÕNÉ OÉÉA{e ~Éù lÉä«ÉÉùÒ {ÉÉà {ÉWÉùÉà Xà´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà qùàH ÷Ò©É{ÉÉ Hà~÷{ÉÉà {ÉÒ ¾ÉWùÒ ©ÉÉÅ ±ÉÒNÉ ©ÉàSÉÉà {ÉÉà eÄÉà HùÒ ¥ÉÒWà Êq´É»Éà HÉàiÉ-HÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà ù©É¶Éà lÉà {ÉIÒ H«ÉÖÈ +{Éà +àʶɫÉ{É HÉAÎ{»É±É PDO ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ +à »ÉÉä LÉà±ÉÉeÒ »É©ÉKÉ ©ÉàSÉ {ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ´ÉÉÅSÉÒ »Éŧɳɴ«ÉÉ, +É©É ~ÉÖ´ÉÇ lÉä«ÉÉùÒ ~ÉÖ´ÉÇ »ÉÅy«ÉÉ +à HùÒ. ¥ÉùÉ¥Éù ¥ÉÒWà Êq´É»Éà »É´ÉÉù{ÉÉ 7.00 H±ÉÉHà ¶ÉÖ§É »É´ÉÉù{ÉÒ »ÉÖ¾É{ÉÒ ©ÉÉä»É©É ©ÉÉÅ ¸ÉÒ Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ~ÉÉà~É÷§ÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ +{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ

yÉ{É»ÉÖ L ɧÉÉ> §ÉNÉlÉ +{«É ¾ÉàqàqÉùÉà »ÉÉoÉà OÉÉA{e ~Éù ¸ÉÒ NÉiÉ~ÉÊlÉ {ÉÉ W«ÉHÉù »ÉÉoÉà HÉáHiÉ{ÉÒ ù©ÉiÉÒ«É §ÉÖ©ÉÒ ~Éù Ê´ÉHà÷ {Éà £Ý±É¾Éù ~ɾàùÉ´ÉÒ ¸ÉÒ£³ ´ÉyÉàùÒ ©ÉàSÉ {ÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ {ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ +à ÷Éà»É AUÉ³Ò {Éà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ¸ÉÒ Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW {ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ »É©ÉÉW {ÉÉ Ê´ÉHÉ»ÉoÉâ ù©ÉɱÉÒ ©ÉàSÉÅ ©ÉÉ÷à »ÉÉà{Éà +{ÉÅàùÉà +É{ÉÅq ¾lÉÉà lÉà ©ÉÉ÷à ~ÉÅqùà-~ÉÅqù ©ÉàSÉ {ÉÉ ÷Éà»É +±ÉNÉ-+±ÉNÉ qÉlÉÉ+Éà wÉùÉ AUɳ´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +àH W Êq´É»É ©ÉÉÅ »É©É«É»Éù »ÉÉä{Éà ù»É~ÉÚ´ÉÇH ù©ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É oÉÒ ~ÉÖ´ÉÇ »ÉÅy«ÉÉ +à ¥ÉyÉÒ ÷Ò©ÉÉà {Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ. +NÉÉA H¾«ÉÖÅ Hà lÉà©É lÉä«ÉÉùÒ »ÉÉoÉà lÉà+Éà {Éà ~ÉÚùlÉÉà +ÉùÉ©É ©É³Ò ù¾à lÉà §ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà qùàH LÉà±ÉÉeÒ+Éà +àH ©ÉàH »ÉÉoÉà ¾³Ò-©É³Ò Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +ÉqÉ{É ¡ÉqÉ{É HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉä{Éà ~ÉÚùÉà »É©É«É +É~ÉÒ +ÉNɱÉÒ »ÉÉÅWà OÉÉA{e ~Éù +àHmÉ H«ÉÉÇ +{Éà l«ÉÉÅW »ÉÉÅW{ÉÖÅ ´ÉÉ³Ö HùÒ pÉÒ »÷Éù ¾Éà ÷ à ± ÉÉà © ÉÉÅ »ÉÖ Å q ù ù¾à ´ ÉÉ{ÉÒ ´«É»´É»oÉÉ »ÉÉoÉà +ÉùÉ©É ~ÉiÉ HùÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ Ë»ÉyyÉÖqÖNÉ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ¾Éà´ÉÉoÉÒ »É©ÉÉW{Éà »ÉNÉùÒ +É©ÉÅmÉiÉ ¾lÉÖÅ. ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉù oÉÒ ~ÉàKÉHÉà {ÉÒ ¾ÉWùÒ ©ÉÉÅ ©ÉàSÉ{ÉÒ ¶ÉÖ§É ¶ÉÖ°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. qùàH ©ÉàSÉÉà ù»ÉÉH»ÉÒ §ÉùÒ ù¾Ò ¾lÉÒ +à÷±Éà W £É>{É±É ~ÉiÉ »ÉÖ~Éù +Éà´Éù oÉÒ Ê´ÉWàlÉÉ X¾àù Hù´ÉÒ ~ÉÉeÒ ¾lÉÒ. +É +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ HÉà±¾É~ÉÖù {ÉÉ +{ÉÒ±É »Éà±»É PRINCE PIPE {ÉÉ ©ÉÖL«É »~ÉÉà{»Éù lÉùÒHà +{Éà HÉà-»~ÉÉà{»Éù lÉùÒHà +É~ÉiÉÒ W »É©ÉÉW {ÉÉ A©ÉÉ <{e»÷ÄÒ] LÉàe A©ÉÉ ÷à{H ´ÉÉ³É ¾lÉÉ. +É«ÉÉàWHÉà {ÉÒ LÉùÒ ©É¾à{ÉlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉlÉÒ ´É³NÉlÉÒ ´«ÉÉ~ÉÉùÒ ~ÉàhÒ+Éà{ÉÉà ~ÉÚùlÉÉà »É¾«ÉÉàNÉ ©Éà³´ÉÒ LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ©ÉàSÉ{ÉÉà +ÉÅLÉà qàL«ÉÉà +¾à´ÉÉ±É HÉà©Éà{÷ù lÉùÒHà +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ ¸ÉÒ ù©ÉiÉÒH§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ ´ÉÉ³É +{Éà »oÉÉÊ{ÉH ¶ÉÉ©É ´ÉÉIù ©ÉɱɴÉiÉ ¡ÉÉà£à¶É{É±É HÉà©Éà{÷ùÒ {ÉÒ ùÅNÉlÉ W©ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. ù©É¶Éà ~ÉÉ÷ÒqÉù +{Éà YlɶÉà ~ÉÉ÷ÒqÉù {ÉÒ LÉà±ÉqÒ±ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇH {ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ +à »É©É«É»Éù qùàH ©ÉàSÉÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ(Wà©ÉÉÅ £É>{ɱÉ{ÉÒ ÷Iù HÉà ± ¾É~ÉÖ ù ÷Ö HÉà ± ¾É~ÉÖ ù ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ù©É¶Éà HÉà±¾É~ÉÖù +{Éà YlɶÉà HÉà±¾É~ÉÖù. £É>{É±É Finish ÷Ö

HÉà±¾É~ÉÖù {ÉÉ {ÉÉùÉ »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ ù»HÉ»ÉÒ §ÉùÒ ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ¡ÉoÉ©É ±ÉÒNÉ {ÉÒ +Éc ©ÉàSÉÉà ù©ÉÉeëÉÉ ¥ÉÉq G´ÉÉ÷ù £É>{É±É {ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ »Éà¶É{É ¶ÉÖ® HùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ »÷àW ~ÉÉ»Éà ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ {ÉÉ W«ÉHÉù +{Éà ·±ÉÉàH ~Éc{É »ÉÉoÉà ©ÉÖL«É »~ÉÉà{»Éù Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ / D M G ]Éà { É {ÉÉ ©ÉÅ m ÉÒ ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> °eÉiÉÒ, +àʶɫÉ{É HÉAÎ{»É±É{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ, »Éà{÷ù ´Éà¥É HÉà©É H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ, DMG ʩɶÉ{É {ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> °eÉiÉÒ, DMG YSK H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ Ê´É¸ÉɩɧÉÉ> °eÉiÉÒ, ¸ÉÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ-Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ HÉÅÊlɱÉÉ±É cÉHùÉiÉÒ, DMG ʴɧÉÉNÉÒ«É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ >¹Éù§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù, RSYS {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ù©ÉiÉÒH§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ +{«É »É¾«ÉÉàNÉÒ qÉlÉɸÉÒ+Éà{ÉÒ A~ÉλoÉlÉ +à ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ {ÉÒ Êq~É ¡ÉV´ÉʱÉlÉ HùÒ ¥ÉÒX »Éà¶É{É {ÉÒ ©ÉàSÉ HÉà±¾É~ÉÖù-A +{Éà ©ÉÉ~É»ÉÉ (NÉÉà´ÉÉ) ´ÉSSÉà ù©ÉÉ> ~ÉÉÅSÉ +Éà´Éù ©ÉÉÅ 49 ù{É {ÉÉà ÷ÉNÉâ÷ +É~ÉÒ ©ÉÉ~É»ÉÉ {Éà 44 ù{É ~Éù »ÉÒ©ÉÒlÉ HùÒ 5 ù{Éà ©ÉàSÉ YlÉÒ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ ¥ÉÒY »Éà©ÉÒ £É>{É±É HÉà±¾É~ÉÖù-B +{Éà ùl{ÉÉNÉÒùÒ ´ÉSSÉà ù©ÉÉ> Wà©ÉÉÅ HÉà±¾É~ÉÖù-B 51 ù{É HùÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ {Éà £GlÉ 38 ù{É ~Éù »ÉÒ©ÉÒlÉÉÇ HùÒ 13 ù{Éà ©ÉàSÉ YlÉÒ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. +É©É Fight To Finish ©ÉÉÅ HÉà±¾É~ÉÖù +É´ÉÒ NÉ«ÉÖ. +É©É ù»ÉÉH»ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ {ÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ HÉà±¾É~ÉÖù- A HùlÉÉ 43 ù{É {ÉÉà »HÉàù H«ÉÉâ. HÉà±¾É~ÉÖù-B +à ~ÉiÉ Uà±±ÉÒ +Éà´Éù ©ÉÉÅ 43 ù{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ÷É> ©ÉÉÅ ©ÉàSÉ ±É> NÉ«ÉÉ. l«ÉÉùà +à©~ÉÉ«Éùà »ÉÖ~Éù +Éà´Éù wÉùÉ Ê´ÉWàlÉÉ X¾àù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ HùlÉÉ »ÉÖ~Éù +Éà´Éù ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. »ÉÖ~Éù +àH +Éà´Éù ©ÉÉÅ HÉà±¾É~ÉÖù-B 17 ù{É H«ÉÉÇ HÉà±¾É~ÉÖù-A {ÉÒ ÷Ò©Éà 8 ù{É HùlÉÉ 9 ù{Éà HÉà±¾É~ÉÖù-B {Éà Ê´ÉWàlÉÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. «ÉÖ´ÉHÉà {ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ »É©É«É »ÉÉoÉà SÉɱÉlÉÉ SÉàΩ~É«É{É ÷ÄÉà£Ò +{Éà lÉà{ÉÒ Ê´É{Éù ùH©É {ÉÉà SÉàH ù{É»ÉÇ +~É {Éà ~ÉiÉ +àW ùÒlÉà ÷ÄÉà£Ò +{Éà lÉà©É{Éà ù{É»ÉÇ +~É {ÉÉà SÉàH »~ÉÉà{»Éù +{Éà »É©ÉÉW {ÉÉ ©ÉÖL«É ¾ÉàqàqÉùÉà wÉùÉ +É~ÉÒ »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ HùÒ {É´ÉÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà¥Éà»÷ ¥ÉÉà±Éù/ ¥Éà÷ûɩÉà{É/ Ê£±eù/ Ê´ÉHà÷-HÒ~Éù/ ©Éà{É +É࣠yÉ Ê»ÉùÒ]/ £É>{É±É ©Éà{É +É࣠yÉ ©ÉàSÉ {Éà ~ÉiÉ ÷ÄÉà£Ò qÉlÉÉ+Éà wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ~ÉÚiÉǾÖÊlÉ »É©ÉÉùÉྠ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ-Ë»ÉyyÉÖqÖNÉÇ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLɸÉÒ {Éù˻ɾ§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ –

5

ÊSÉ~ɱÉÖiÉ, ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ùʴɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ – NÉÉà´ÉÉ, ¸ÉÒ qÊKÉiÉ-©É¾Éùɺ÷Ä NÉÉà´ÉÉ ùÒY«É{É {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ´Éà±ÉÉiÉÒ, Hà{rÒ«É ©Éà÷ÄÒ©ÉÉà{ÉÒ«É±É {ÉÉ H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ – ©É¾Ée, RSYS ʩɶÉ{É {ÉÉ SÉàù©Éà{ɸÉÒ ùÊ»ÉH§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ ÊSÉ~ɱÉÖiÉ, »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÉ H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ´Éà±ÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ ùl{ÉÉNÉÒùÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉÉà {ÉÉ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÅqà¶É {ÉÒ {ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÉ> ¾lÉÒ. +É«ÉÉà W {É ©ÉÉÅ ©ÉɱɴÉiÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ +{Éà qà´ÉNÉe «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ {ÉÒ LÉÉ»É ©É¾à{ÉlÉà ùÅNÉ ±ÉÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà. ´Éä§É´É ´ÉÉeÒ Ê´É§ÉÉNÉ / HÖeÉ±É Ê´É§ÉÉNÉ {ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ A~É«ÉÉàNÉÒ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ©ÉɱɴÉiÉ »É©ÉÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ~ÉiÉ »ÉÊJ«É ù¾Ò ©Éqq °~É oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +É +É«ÉÉàW{É {ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ yÉ{É»ÉÖ L ɧÉÉ>-©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ ©ÉÉà ¾ {ɧÉÉ> cÉHùÉiÉÒ +{Éà +»ÉÉà¶ÉÒ«É{É HÉA{»ÉÒ±É PDO ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ +à »É£³ ùÒlÉà H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ

qà´ÉNÉe lÉɱÉÖHÉ ¥ÉÒSÉ ~ÉlÉÅNÉ ©É¾Éàl»É´É

¸ÉÒ qà´ÉNÉe lÉɱÉÖHÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¡ÉàùÒlÉ +{Éà qà´ÉNÉe lÉɱÉÖHÉ «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ +É«ÉÉàÊWlÉ ¥ÉÒSÉ ~ÉlÉÅNÉ ©É¾Éàl»É´É HÉáHiÉÒ {ÉÒ §ÉÚÊ©É{ÉÉà ¶ÉÉÅlÉ +{Éà ù©ÉiÉÒ«É ¥ÉÒSÉ A~Éù Uà±±ÉÉ ¥Éà ´ÉºÉÇ oÉÒ »É©ÉÉW {ÉÒ +àHlÉÉ {Éà +LÉÅelÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ +{Éà «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ {Éà lɾà´ÉÉù {ÉÖÅ ©É¾l´É ù¾à lÉà +oÉâ ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ {ÉÒ AW´ÉiÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¥É~ÉÉàù ¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÉ »ÉÉä {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É qùàH »É§«ÉÉà/ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà {ÉÉ Al»Éɾ {Éà ´ÉàNÉ +É~É´ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉoÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ W°ùÒ«ÉÉlÉ ©ÉÖW¥É {ÉÉ ~ÉlÉÅNÉ +{Éà £ÒùHÒ ±É> »É©É«É»Éù ¥ÉÒSÉ ~Éù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> °eÉiÉÒ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É lÉà©ÉW Al»ÉÉ¾Ò «ÉÖ´ÉÉ Ê©ÉmÉÉà +à ¥ÉÒSÉ ~Éù LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù ´«É´É»oÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. +É´É{ÉÉù ´ÉeÒ±ÉÉà ©ÉÉ÷à LÉÖù¶ÉÒ

lÉà©ÉW ©ÉÉlÉÉ+Éà ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉÉoÉùiÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉNÉ´Ée HùÒ ¾lÉÒ. «ÉÖ´ÉÉ ´ÉNÉÇ lÉÉà ¥ÉÒSÉ ~Éù +É´ÉlÉÉ ´ÉálÉ ~É´É{É {ÉÒ NÉÊlÉ {«ÉÉùÒ ¾Éà´ÉÉ oÉÒ ~ÉlÉÅNÉ +ÉHÉ¶É {Éà +ÉťɴÉÉ +ÉlÉÖù ¾Éà«É lÉà©É ~ÉÊù´ÉÉù lÉà©ÉW Ê©ÉmÉÉà {ÉÉ +{Éà »É¾ qÅ~ÉÊlÉ {ÉÉ OÉÖ~É ¥É{ÉÒ ~ÉlÉÅNÉ AeÉe´ÉÉ {ÉÒ LÉùÒ ©ÉÉàW ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ. »É©É«É »ÉÉoÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ +©ÉÖH ´ÉNÉÇ ¥ÉÒSÉ {ÉÒ »ÉÖÅ´ÉÉ³Ò ùàlÉÒ ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ ~ÉÉùÅ~ÉÉÊùH ù©ÉlÉÉà ù©É´ÉÉ©ÉÉÅ NÉÉàc´ÉÉ> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ¥ÉÒSÉ ~Éù {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà +à ùàlÉÒ ©ÉÉÅ §Éù~Éà÷ ù©ÉÒ{Éà +É{ÉÅq ©ÉÉi«ÉÉà ¾lÉÉà. »ÉÖ«ÉÉÇ»lÉ »É©É«É ©ÉÉÅ »ÉÖùW {Éà +ÉoÉ©ÉlÉÉà Xà´ÉÉà +àH ±¾É´ÉÉà Uà lÉà »É{É»Éà÷ {ÉÉ »ÉÉä+à q¶ÉÇ{É H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù lÉä«ÉÉùÒ ¾lÉÒ. W{Éùà÷ù {ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉÉoÉà ¥ÉÒSÉ ~Éù ¡ÉHÉ¶É W³¾³lÉÉà HùÒ »ÉÉä{Éà +àH +{ÉàùÉà +É{ÉÅq ~ÉàqÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà. ¥ÉÒSÉ {ÉÉ {Éä»ÉÌNÉH ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ©ÉÉÅ ´ÉÉ³Ö {ÉÒ ~ÉiÉ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. «ÉÖ´ÉÉ ¾ÉH±É »ÉÉoÉà ¥ÉɳHÉà +{Éà ©ÉÉlÉÉ-¥É¾à{ÉÉà {Éà ¡ÉoÉ©É W©ÉÉeÒ J©É »Éù »ÉÉä W©ÉÒ{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ {ÉÉà +ÉàeHÉù LÉÉyÉÉà ¾lÉÉà. ´ÉeÒ±É ©ÉÉlÉÉ+Éà §ÉÉ>+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÖ±ÉÅHÉ +Éà {Éà ±É>{Éà PÉù lÉù£ ¡É«ÉÉiÉ HùÒ «ÉÖ´ÉÉ ´ÉNÉÇ {Éà UÖ÷Éà qÉàù +É~ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ´ÉNÉÇ +à eÒ Wà {ÉÉ »É¾Éùà eÉ{»É »ÉÉoÉà NÉÖWùÉlÉÒ ùÉ»É-NÉù¥ÉÉ {ÉÒ ùÅNÉlÉ W©ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. +É©É §Éù~Éà÷ +É{ÉÅq ©ÉÉiÉÒ ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ {ÉÒ AW´ÉiÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.


6

11, £à¦11,©É ÉÖ+É ùà ,Ò,2016 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

Textile City

<SɱÉHùÅY {ÉÒ {É´ÉÉWÖ{ÉÒ HÉà÷eÉ WeÉàqù LÉÉ{Éqà¶É ʴɧÉÉNÉ {ÉÒ Ê©ÉË÷NÉ {ÉÖ +É«ÉÉàW{É

NÉlÉ lÉÉ.26/01/17 {ÉÉ ùÉàW NÉÖ ® ´ÉÉù {ÉÉ NÉiÉlÉÅ m É Êq´É»É {Éà +{ÉÖ±ÉKÉÒ{Éà +mÉà{ÉÉ ù©ÉÉ Ê{É´ÉÉ»É LÉÉlÉà »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É 2016 {ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É {ÉÖÅ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ wÉùÉ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É´Éâ ¡ÉoÉ©É Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É +{Éà +Év ¶ÉÊGlÉ ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÉÅ »Éù»´ÉlÉÒ {ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ {ÉÖÅ ~ÉÚW{É »É©ÉÉW {ÉÉ +OÉiÉÒ ´ÉeÒ±ÉÉà wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÉÅ »Éù»´ÉlÉÒ {ÉÖÅ ´ÉÅq{É NÉÒlÉ »É©ÉÉW {ÉÒ ¥ÉɳÉ+Éà wÉùÉ ùWÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq «ÉÖ´ÉH©ÉÅe³ {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ wÉùÉ »É´Éâ A~ÉλoÉlÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÉ +OÉiÉÒ ¸ÉÒ W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ +à +É~ÉiÉÉ NÉiÉlÉÅmÉ Êq´É»É {ÉÖÅ ©É¾l´É WiÉÉ´Éà±É. +à©É »É©ÉÉW {ÉÉ ©ÉÉY ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ

l«ÉÉù¥ÉÉq +É´Éà±É »É´ÉÇ »É§«ÉÉà wÉùÉ ´ÉºÉÇ 2017 {ÉÉ lÉÉ.20/08/2017 ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW ¡ÉoÉ©É »{Éà¾Ê©É±É{É W±ÉNÉÉ©É LÉÉlÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉà´ÉÖÅ {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq HÉà÷eÉ WeÉàqù {ÉÉ ©ÉÖ³ ´ÉlÉ{ÉÒ lÉoÉÉ ©É¾Éùɺ÷Ä LÉÉ{Éqà¶É ʴɧÉÉNÉ{ÉÒ {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ Ê´Éd±É§ÉÉ> ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É ùÉ©ÉÉiÉÒ - W±ÉNÉÉ©É +{Éà ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +©ÉÞlɱÉÉ±É ~ÉÖùºÉÉànÉ©É ùÉ©ÉÉiÉÒ ¥ÉÉàq´Ée. HÉùÉà ¥ ÉÉùÒ »É§«ÉÉà – ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> §ÉNÉlÉ – ´Éù{ÉNÉÉ´É ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> §ÉNÉlÉ – ´Éù{ÉNÉÉ´É ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ – yÉÖʱɫÉÉ ¸ÉÒ Ê¾©ÉlɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ – ~ÉÉSÉÉàùÉ ¸ÉÒ ùʴɱÉÉ±É §ÉNÉlÉ – ©É±ÉHÉ~ÉÖù ¸ÉÒ HÉÅÊlɱÉÉ±É ~Éq©ÉÉiÉÒ – ©ÉɱÉàNÉÉ´É ¸ÉÒ ¾ùà¶É§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ – ¥ÉÉàq´Ée ¸ÉÒ ¾ùÒ±ÉÉ±É qÒ´ÉÉiÉÒ – W±ÉNÉÉ©É ¸ÉÒ ~ÉÖùºÉÉànɩɧÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ W±ÉNÉÉ©É ¸ÉÒ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ~Éq©ÉÉiÉÒ W±ÉNÉÉ©É ¸ÉÒ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ W±ÉNÉÉ©É

¾Êù§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ +à ¥ÉɳHÉà {Éà Y´É{É ©ÉÉŠʶÉKÉiÉ {ÉÖÅ ©É¾l´É ʴɺÉà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É Hùà ± É +à { Éà AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà ± É »É´Éâ Ê´ÉyÉÉoÉÔ+Éà {Éà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq K.G. oÉÒ POST G R A D U AT E »ÉÖ P ÉÒ{ÉÉ 104 Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà { Éà «ÉoÉÉà Ê SÉlÉ §Éà ÷ oÉÒ »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ Hùà±É. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »É©ÉÉW {ÉÒ ¥É¾Éù A±ÉàLÉ{ÉÒ«É HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ ¥Éq±É ¸ÉÒ©ÉÉ{É Xq´ÉY§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ +OÉiÉÒ {ÉÉ ¾ÉoÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¸ÉÒ Xq´ÉY§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ - ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> NÉÉàùÉiÉÒ »É´Éâ{ÉÖÅ ~ÉÖº~ÉNÉÖSU +É~ÉÒ {Éà »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É~É »É´Éâ »ÉÉoÉà ©É³Ò »´ÉÉÊqº÷ §ÉÉàW{É {ÉÒ ©ÉX ©ÉÉiÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É´Éâ UÖ÷É ~ÉeëÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> NÉÉàùÉiÉÒ

HÉà÷eÉ WeÉàqù {ÉÉ ©ÉÖ³ ´ÉlÉ{ÉÒ Ê¶É´ÉqÉ»É §ÉNÉlÉ +{Éà ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É lÉoÉÉ ©É¾Éùɺ÷Ä LÉÉ{Éqà¶É ʴɧÉÉNÉ{ÉÉ +ùWiɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ wÉùÉ lÉÉ. HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÒ ¡ÉoÉ©É 10/11/12 X{«ÉÖ+ÉùÒ {ÉÉ HÉà÷eÉ Ê©ÉË÷NÉ lÉÉ.28/01/2017 {ÉÉ WeÉàqù LÉÉlÉà oÉ«Éà±É Ê©ÉË÷NÉ{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É ¶ÉÊ{É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ Ê´Éd±É§ÉÉ> +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà +{Éà lÉà{Éà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É ùÉ©ÉÉiÉÒ {ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà ¥É¾É±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. lÉoÉÉ LÉÉ{Éqà¶É ʴɧÉÉNÉ ©ÉÉÅ +É´Éà±É l«ÉÉù¥ÉÉq ÊmÉ´ÉàiÉÒ ©É¾Éàl»É´É©ÉÉÅ W±ÉNÉÉ©É ´Éù{ÉNÉÉ´É ¥ÉÉàq´Ée ©É±ÉHÉ~ÉÖù- lÉä«ÉÉùÒ Ê{ÉÊ©ÉlÉà LÉÉ{Éqà¶É ʴɧÉÉNÉ{ÉÉ ~ÉÉSÉÉà ù É-©ÉɱÉà N ÉÉ´É SÉɱÉÒ»ÉNÉÉ´É ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ lÉùÒHà ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLÉ Ê¶É´ÉqÉ»É yÉÖʱɫÉÉ ©¾»ÉÉ´Éq {ÉÉ 45 ´ÉeÒ±ÉÉà +{Éà §ÉNÉlÉ {ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. «ÉÖ´ÉH §ÉÉ>+Éà+à »É¾§ÉÉNÉ »ÉÉoÉà »ÉÖù§ÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÖ³ ´ÉlÉ{É HÉà÷eÉ ~ÉÉ÷Ô ±ÉÉà{É W±ÉNÉÉ©É LÉÉlÉà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ WeÉà q ù {ÉÉ ©É¾Éùɺ÷Ä LÉÉ{Éqà ¶ É +É´ÉÒ. Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÒ +àH l«ÉÉù¥ÉÉq 2018 ©Éá ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒX »ÉÉoÉà +Éà³LÉÉiÉ ´ÉyÉà lÉà ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉ©É{Éà +ɹÉÉ»É{É >{ÉÉ©É +É~ÉÒ ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉoÉ©É »É~lÉɾ©ÉÉÅ «ÉÉàX{ÉÉù ÊmÉ´ÉàiÉÒ ´ÉºÉÇ © ÉÉÅ +à H ´ÉLÉlÉ »{Éà ¾ ʩɱÉ{É{ÉÖ Å ¥É¾ÉùoÉÒ +É´Éà±É WWà W°ùÒ ©ÉÉʾlÉÒ ©É¾Éà l »É´É {ÉÉ HÉ«ÉÇ J ©É {ÉÒ SÉSÉÉÇ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÖÅ {ÉIÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ +{Éà lÉà{Éà »É´ÉÉÇ{ÉÅÖ©ÉlÉà ~ÉÖùÒ ~ÉÉeÒ ¾lÉÒ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖ L É ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ¡Éà©ÉY§ÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ >¹Éù§ÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ ¾ÉWù ù¾Ò §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù »É§«ÉÉà{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ HùÒ +ɹÉÉ»É{É >{ÉÉ©É +É~Éà±É ¾lÉÉ lÉoÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê´Éd±É§ÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ.lÉoÉÉ W°ùÒ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ~ÉÖ° ~ÉeëÉÖÅ ¾lÉÖÅ. »É©ÉOÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É {ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÒ »ÉlÉàW HÉùÉà¥ÉÉùÒ lÉoÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH »ÉÊ©ÉÊlÉ wÉùÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É LÉÖ¥ÉW »É£³ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ©É Éà¾{É yÉ Éà³Ö ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà. HSU©ÉÉÅ ©ÉoÉ±É »´ÉNÉÇ´ÉÉ»É

©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ «ÉÉàX«Éà±É »É±ÉÉe lÉoÉÉ eÄÉà@NÉ »~ÉÇyÉÉ - ~Éà÷±ÉÉq ~Éà÷±ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà lÉoÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ +Åqù ù¾à±ÉÒ H³É{Éà LÉұɴÉÉ ©ÉÉ÷à ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ lÉÉ. 29.01.2017 {ÉÉ ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW »É±ÉÉe HÉàΩ~ÉÊ÷¶É{É lÉoÉÉ eÄÉà@NÉ HÉàΩ~ÉÊ÷¶É{É {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. Wà©ÉÉÅ »É±ÉÉe HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É©ÉÉÅ 15 ©Éʾ±ÉÉ+Éà lÉoÉÉ eÄ É à @ NÉ HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É 45 - 2 oÉÒ 7 yÉÉàùiÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖÅqù H³É{ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. Wà©ÉÉÅoÉÒ ~ɾà±ÉÉà ¥ÉÒXà +{Éà mÉÒXà {ÉÅ¥Éù ±ÉÉ´É{ÉÉù ¡ÉÊlÉ»~ÉyÉÔ{Éà >{ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ lÉoÉÉ ¥ÉÉHÒ{ÉÉ

©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ wÉùÉ ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ

¾É±Éà - lɱÉÉàq. Y. »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ, NÉÖWùÉlÉ

lÉÉ. - 01/01/2017 A©Éù - 82 ´ÉºÉÇ

»´É. ´ÉɱÉY§ÉÉ> ±ÉyyÉɧÉÉ> yÉÉà³Ö +É~É{ÉÉ ¡ÉàùiÉÉ©É«É Y´É{É{ÉÉ A©ÉqÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ´ÉÉù»ÉÉà X³´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ >¹Éù +©É{Éà ¶ÉÊGlÉ +É~Éà +{Éà +É~É{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ{Éà ¶ÉɹÉlÉ ¶ÉÉÅÊlÉ ¥ÉKÉà +àW +ÅlÉ:HùiÉ{ÉÒ ¡ÉÉoÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà ¾ÉÌqH ¸ÉuÉÅXʱÉ.

±ÉÒ. +É~É{ÉÉà ¶ÉÉàH©ÉN{É ~ÉÊù´ÉÉù ~Él{ÉÒ ¡ÉÉÅÊlÉW LÉÉlÉà lÉÉ.07/01/17 {ÉÉ Êq´É»Éà ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ ÷Ò©Éà ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±ÉÒyÉÒ Wà©ÉÉÅ Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ NÉÅ.»´É qà´ÉHÒ¥Éà{É ´ÉɱÉY§ÉÉ> yÉÉà³Ö

»ÉÅPÉ {ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ / HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É §ÉÉqÉiÉÒ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉ{lÉÉ¥Éà{É {ÉÉHùÉiÉÒ +à ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¡É´ÉÞlÉÒ¥Éà{É +{Éà {ÉÒ°¥Éà{É {ÉÉ +É©ÉÅmÉiÉ {Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ {Éà ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ ÷Ò©Éà ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ NÉlÉÒ´ÉÒyÉÒ {ÉÖÅ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~«ÉÖ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉÅ WiÉÉÅ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Hà ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ +ÉW »ÉÖyÉÒ Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ NÉlÉÒ´ÉÒyÉÒ oÉÒ ´ÉÅSÉÒlÉ ¾lÉÖÅ. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +à ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {Éà §ÉÉù ~ÉÚ´ÉÇH +ÉY´É{É »É§«É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ H¾Ò«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ WàoÉÒ lÉà+Éà ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {Éà Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ »ÉÉoÉà XàeÒ ¶ÉHà +ÉNɳ. lÉà´ÉÉà +à »ÉNÉ~ÉiÉ {ÉÒ »É³NÉlÉÒ »É©É»«ÉÉ/ §ÉÉNÉàeÖÅ ±ÉN{É/ ´ÉeÒ±ÉÉà {ÉÉ »É{©ÉÉ{É »ÉÉSÉ´ÉÉ {ÉÒ SÉSÉÉÇ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉ{lÉÉ¥Éà{É +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ~ÉiÉ +É Ê´ÉºÉà lÉà©É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà q¶ÉÉÇ«ÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉÉÅÊlÉW ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà lÉoÉÉ ´ÉeÒ±É ©ÉÉÅlÉÉ +Éà +à ~ÉiÉ ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ ©ÉÉÅ ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. +É HÉ«ÉÇJ©É {ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlɱɥÉà{É NÉÉàùÉiÉÒ +à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ »ÉÖÊSÉlÉÉ¥Éà{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ

~ÉÖmÉ-~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ¡É´ÉÒiɧÉÉ> yÉÉà³Ö <±ÉÉ¥Éà{É ¾ºÉÇq§ÉÉ> yÉÉà³Ö

§ÉÉ> ~ÉÖmÉÒ-W©ÉÉ> ~ÉÉämÉ-~ÉÉämÉ´ÉyÉÖ Y{ɱɥÉà{É Ê´ÉHÉ»ÉHÖ©ÉÉù yÉÉà³Ö W«ÉÉ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> °eÉiÉÒ (+©ÉqÉ´ÉÉq) »´É. ʶɴÉqɻɧÉÉ> ±ÉyyÉɧÉÉ> yÉÉà³Ö (lɱÉÉàq) A©ÉÔ »ÉÖùW ¡É´ÉÒiɧÉÉ> yÉÉà³Ö q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É +©ÉÞlɱÉÉ±É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ (lɱÉÉàq) ±ÉLɩɶÉÒ§ÉÉ> ±ÉyyÉɧÉÉ> yÉÉà³Ö (lɱÉÉàq) Ê¡É«ÉÉ ùÊ´É ¾ºÉÇq§ÉÉ> yÉÉà³Ö ¾ÒùÉ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> Êq´ÉÉiÉÒ (ʥɱÉà¹ÉùHÅ~ÉÉ) Ê´ÉùY§ÉÉ< ±ÉyyÉɧÉÉ> yÉÉà³Ö (HeÉàqùÉ) H»lÉÖùÒ¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É UɧÉä«ÉÉ (+©ÉqÉ´ÉÉq) +ùWiɧÉÉ> ±ÉyyÉɧÉÉ> yÉÉà³ (»ÉÖùlÉ) Hà´É±É ¾ºÉÇq§ÉÉ> yÉÉà³Ö ¥É¾à{É ~Ée~ÉÉämÉ lÉà©ÉW »É©É»lÉ ©ÉÅNɳɥÉà{É eÉÂɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù (©É¾Éùɺ÷Ä) qà´ÉÉÅ¶É Ê´ÉHɻɧÉÉ> yÉÉà³Ö yÉÉà³Ö ~ÉÊù´ÉÉù ¾Å»ÉÉ¥Éà{É UNÉ{ɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ (©ÉÉàlÉà¸ÉÒ HÅ~ÉÉ)

-: £©ÉÇ :-

~É÷à±É ©ÉàeÒH±É +à{e ¡ÉÉà. »÷Éà»ÉÇ. lɱÉÉàq »÷ͱÉNÉ ±Éà©É ±ÉÒ©ÉÒ÷àe - lɱÉÉàq »ÉÒ±ÉÒHÉà{É ±Éà©ÉÒ{Éà÷ ¸ÉÒ +ÅÊ¥ÉHÉ ¥ÉÉàeÇ <{e»÷ÄÒ] - lɱÉÉàq »ÉÒ±ÉÒHÉà{É ´ÉÒ{ÉÒ«Éù »ÉÒ±ÉÒHÉà{É Wà´Éà±É <{e»÷ÄÒ] ¡ÉÉ. ±ÉÒ. +ÅH±Éà¹Éù. »ÉÒ±ÉÒHÉà{É ~ÉÉ÷ÔH±É ¥ÉÉàeÇ.


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

7

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ - ¾äqùÉ¥ÉÉq

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÒ ¶ÉÖ § Éà S UÉ »É§ÉÉ ¸ÉÒ ¾ä q ùÉ¥ÉÉq H.H.~ÉÉ.»É©ÉÉW ~ÉÉ÷ÒqÉù §É´É{É HÉàoÉÉ~Éàc ¾äqùÉ¥ÉÉq ©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Y´ÉùÉW§ÉÉ> ©É{ÉY§ÉÉ> W¥ÉÖ+ÉiÉÒ {ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà lÉÉ.1001-2017 {ÉÉ ùÉmÉà 9.30 H±ÉÉHà »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà +{Éà {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉ>+Éà ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒà ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ ©É³à±É. »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ+à ~ÉyÉÉùà±É »É´Éâ ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ¾Éà q à q ÉùÉà {Éà »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÖÅ ¶ÉÉÎ¥qH »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉÖÅ ¶ÉÉ±É +ÉàhÉeÒ +{Éà ~ÉÖº~NÉÖSU oÉÒ »´ÉÉNÉlÉ »oÉÉ{É OɾiÉ »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Y´ÉùÉW§ÉÉ> W¥ÉÖ+ÉiÉÒ +à HùÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ NÉÉà~ÉɱɧÉÉ> ´ÉɱÉY§ÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ/ ÷Ä » ÷Ò¸ÉÒ yÉ{ÉY§ÉÉ> ©É{ÉY§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ / ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ´ÉɱÉY§ÉÉ> ¾ÒùY§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ/ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ lÉoÉÉ ¶ÉÉ»mÉÒ lÉùÒHà +É´Éà±É ~ÉÖù»ÉÉànɩɧÉÉ> {ÉÖÅ »oÉÉ{ÉÒH »É©ÉÉW{ÉÉ »É§«ÉÉà wÉùÉ ¶ÉÉ±É +ÉàhÉeÒ{Éà ~ÉÖº~ÉNÉÖSU wÉùÉ »´ÉÉNÉlÉ »ÉÉoÉà »oÉÉ{É OɾiÉ HùÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÅSÉ»oÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ ¶É֧ɾ»lÉà Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +{Éà ©ÉÉÅ A©ÉÒ«ÉÉ {ÉÒ W«ÉPÉÉà¶É »ÉÉoÉà »É§ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ¾äqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Y´ÉùÉW§ÉÉ> W¥ÉÖ+ÉiÉÒ +à »É§ÉÉ{Éà »ÉÅ¥ÉÉàyÉÒlÉ »ÉÉoÉà WiÉÉ´Éà±É Hà Hà{rÒ«É »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉÅ> ±Éà´ÉÉ {ÉoÉÒ +É´«ÉÉ ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà HÉÅ>H +É~É´ÉÉ +É´«ÉÉ Uà. +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Wà ¡ÉNÉÊlɶÉÒ±É Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉà LÉX{ÉÉà Uà lÉà +É~ÉiÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉà Uà. l«ÉÉù¥ÉÉq »É§ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ´ÉɱÉY§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉà »ÉŧÉɳà±É. +{Éà ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÒ

+É «ÉÉmÉÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ »É©ÉX´É´ÉÉ ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ +à WiÉÉ´Éà±É. ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉHlÉ´«É©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉà Wà´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉÉ yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ Hà ¡ÉÉàeG¶É{É ©ÉÉÅ G´ÉÉà±ÉÒ÷Ò {ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉÒ+à UÒ+à lÉà´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÒ G´ÉÉà±ÉÒ÷Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ Uà . +É~ÉiÉÉ ¥ÉɳHÉà { Éà »ÉÅ»HÉùÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ Uà. ¾e»Éà±ÉÉ ´ÉNÉù ´É¾ÉiÉ {ÉÉ SÉɱÉà eÄÉ>´Éù ´ÉNÉù NÉÉeÒ {É SÉɱÉà lÉà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÅ»HÉù ´ÉNÉù »É©ÉÉW {É¾Ò SÉɱÉÒ ¶ÉHà. »É©ÉÉW©ÉÉÅ »ÉÅ»HÉù »ÉÅ N Éc{É W³´ÉÉ> ù¾à lÉà ©ÉÉ÷à «ÉÉàW{ÉÉ+Éà{ÉÒ +É~É-±Éà Hù´ÉÒ. ¾É±É©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà ~Éù SÉSÉÉÇ Hù´ÉÉ +{Éà +É~É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà XiÉ´ÉÉ +©ÉÉà +É ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ {ÉÉ ¾àlÉÖ ±É>{Éà +É´«ÉÉ UÒ+à. »ÉÅNÉc{É {ÉÒ lÉÉHÉlÉ +{Éà »É©ÉÉW {ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉlÉÉÅ ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ{Éà §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ {Éùà{r§ÉÉ> ©ÉÉàqÒ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´Éà±É +{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É. »ÉÅNÉc{É {ÉÉà ©É¾l´É WiÉÉ´ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà Wà´ÉÒ ùÒlÉà NÉÉÅyÉÒY +à +àH LÉÉqÒ{ÉÒ ±ÉÅNÉÉà÷Ò ~ɾàùÒ{Éà §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ «ÉÉmÉÉ HùÒ +{Éà »É´ÉÇ { Éà »ÉÅ N ÉcÒlÉ HùÒ NÉÉà ù É+Éà { Éà §ÉNÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. ʶɴÉÉY ©É¾ÉùÉWà NÉÖ®{ÉÒ +É[ÉÉoÉÒ ©ÉùÉcÉ ùÉV«ÉÉà{Éà »ÉÅNÉcÒlÉ HùÒ ©ÉÖNɱÉÉà{Éà ¾ùÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ lÉà´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉà »ÉÅNÉcÒlÉ oɶÉÖÅ lÉÉà W +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW A~Éù +É´ÉlÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà{Éà §ÉNÉÉ´ÉÒ ¶ÉH¶ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÒ Ê´ÉHÉ»É {ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà ±ÉɱÉùÉ©É ©É¾ÉùÉWà +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉW Wà Êq¶ÉÉ Ê¾{É ¾lÉÉà lÉà´ÉÉ »É©ÉÉW{Éà Êq¶ÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¡ÉNÉlÉÒ{ÉÉ ~ÉÅoÉà ±É> W´ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É NÉÖ° ¥É{«ÉÉ. lÉà { ÉÉ ~ÉUÒ lÉà © É{ÉÉ Ê¶Éº«É +ÉàyÉÉ´ÉùÉ©ÉY ©É¾ÉùÉW {ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ oÉÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ ~ɾà±ÉÖÅ +ÊyÉ´Éà¶É{É ±ÉÒyÉÖÅ +{Éà

+É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ XNÉÞÊlÉ ±É> +É´«ÉÉ »É©ÉÉW{Éà Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ ~ÉÅoÉà ±É> NÉ«ÉÉ. 1957 §ÉÒ©ÉY Hà¶ÉùɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ {ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà +àeÉ࣠»ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. 1960 ©ÉÉÅ ¸ÉÒ +ÊLÉ±É §ÉÉùlÉÒ«É HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. +É~ÉiÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ »ÉÅNÉc{É +{Éà qÖùrκ÷ oÉÒ {ÉLÉmÉÉiÉÉ ©Éy«Éà ¥ÉÉàeÕNÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +{Éà +É ¥ÉÉàeÕNÉ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ¾É±É{ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ NÉÅ N ÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq §ÉÖW©ÉÉÅ »É©ÉÉW´ÉÉeÒ +{Éà H{«ÉÉ UÉmÉɱɫÉ/ ©ÉÉÅe´ÉÒ H{«ÉÉ UÉmÉÉ±É«É +{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ ¾Éà»÷à±É ©ÉÉÅe´ÉÒ »É©ÉÉW´ÉÉeÒ NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É »É©ÉÉW´ÉÉeÒ ´É±±É§É Ê´ÉvÉ{ÉNÉù ©Éy«Éà Ê´ÉvÉoÉÔ ¾Éà»÷à±É +{Éà »ÉÖùlÉ ©Éy«Éà A©ÉÉ +àWÖHà¶É{É ÷Ä»÷ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ »HÖ±É {ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà »ÉÅ¥ÉÉàÊyÉlÉ HùlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ {ÉÖÅ WlÉ{É HùlÉÉ ¶ÉÒLÉXà. +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ {Éà »ÉÉHÉù HùlÉÉ ¶ÉÒLÉXà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +¾ÅHÉù {Éà HÉhÒ Y´ÉXà Y´É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉX +ɴɶÉà . l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ yÉ{ÉY§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ +à »É©ÉÉW wÉùÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¶ÉÖÅ HÉ«ÉÇ SÉɱÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ +É~ÉlÉÉ §ÉÖW©ÉÉÅ W©ÉÒ{É »ÉÅ~ÉÉq{É lÉoÉÉ +©ÉqÉ´ÉÉq ©ÉÉÅ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ Hà{r ¥ÉÉ¥ÉlÉ WiÉÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ±ÉK©ÉiÉ §ÉÉ> SÉÉä ¾ ÉiÉà »É©ÉÉW{ÉÉ «ÉÖ ´ ÉÉ{É §ÉÉ>+Éà{Éà »É©ÉÉW ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà «ÉÉàNÉqÉ{É +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ´ÉɱÉY§ÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉà Êq´ÉÉ³Ò ¥ÉÉàiÉÒ {ÉÉ H©ÉÇqÒc °.250/- APÉùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà©ÉÉÅoÉÒ 20% Ê{ÉùÉyÉÉù »É¾É«ÉlÉÉ Ê{ÉÊyÉ ©ÉÉ÷à £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +à©É WiÉÉ´«ÉÖÅ. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ HÉà> ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ H©ÉÉ{ÉÉù {ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉÉ«É +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉÅ H©ÉÉ{ÉÉù HÉà> {ÉÉ ¾Éà«É

lÉà´ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù {Éà »É¾É«É °~Éà +©ÉÖH ùH©É »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ qù ©É¾Ò{Éà ùɾlÉ °~Éà ~ɾÉàSÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.¥ÉÒX 20% ¡É©ÉÖ L É ùɾlÉ Ê{ÉÊyÉ »É¾É«É ©ÉÉ÷à ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É «ÉÉàW{ÉÉ +ÅlÉNÉÇlÉ HÖqùlÉÒ +É~ÉqÉ +É´Éà lÉÉà ©Éqq °~É oÉ´ÉÉ mÉiÉ ´Éù»É ©ÉÉ÷à ´ÉNÉù ´«ÉÉWà ±ÉÉà{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¥ÉÒX 20% ASSÉ Ê¶ÉKÉiÉ »É¾É«É Ê{ÉÊyÉ ©ÉÉ÷à £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà©ÉÉÅ »É©ÉÉW {ÉÉ {É¥É³É ´ÉNÉÇ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà{Éà ASSÉ Ê¶ÉKÉiÉ {ÉÒ £Ò §Éù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH ±ÉÉLÉ °. ´ÉNÉù ´«ÉÉWà ±ÉÉà{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ NÉÅ N ÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅ L ɱÉÉ+à He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉùÉà{ÉÉà >ÊlÉ¾É»É ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉà PÉiÉÉÅ ´ÉºÉÉâ ~ɾà±ÉÉ NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉÅ. l«ÉÉÅ LÉàlÉÒ©ÉÉ÷à £³ rÖ~É W©ÉÒ{É {Éà UÉàeÒ{Éà HSU Wà´ÉÉ »ÉÖHÉ ¡Éqà¶É©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖÅ W°ùlÉ ~ÉeÒ. »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉeÒ. AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY ´ÉÉÅhÉ«É ©ÉÅÊqù {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ ´ÉLÉlÉà HÉàiÉà Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà. 1832 oÉÒ +ÉW »ÉÖyÉÒ{ÉÉà >ÊlÉ¾É»É A~Éù ¡ÉHÉ¶É ~ÉÉelÉÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY D]É ©ÉÅÊqù {ÉÒ AW´ÉiÉÒ {ÉÒ »©ÉùÊiÉHÉ{ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ {É. 157 ©ÉÉÅ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ »ÉÉSÉÉ >ÊlÉ¾É»É {ÉÉà A±±ÉàLÉ Uà.+É~ÉiÉÉ +ÊLÉ±É §ÉÉùlÉÒ«É HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ 1960 ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. ¶ÉÖÅ +à{ÉÉoÉÒ ~ɾà±ÉÉ +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉW {ɾÉàlÉÉà? ¾lÉÉà Wà©ÉÉÅ NÉàhàùÉ+Éà {ÉÉlÉ{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉ. +à©É{ÉÉ wÉùÉ ¥É{ÉÉ´Éà±É Ê{É«É©ÉÉà ~Éɳ´ÉÉ ~ÉelÉÉ.¥É¾ÖW »ÉÉùÒ »É©ÉÉW ´«É´É»oÉÉ ¾lÉÒ. ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉ A~Éù HÉHÉ+Éà{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ q¥ÉÉiÉ +É´ÉlÉÉ {ÉÉlÉ A~Éù +l«ÉÉSÉÉùÉà oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. NÉàhàùÉ+Éà {ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà {ÉÉà Hà»ÉùÉ ~Éù©Éà¹ÉùÉ ¥ÉÉ~ÉÉ+à Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉâ. lÉà©ÉiÉà {ÉÉlÉ¥ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ WàoÉÒ lÉà©É{Éà »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ yÉ©ÉÇ +ÅNÉÒHÉù H«ÉÉâ. +ÉWà +É~ÉiÉà ±ÉÉàH¶ÉɾÒ{ÉÉ h¥Éà Ê{É«É©ÉÉà ¥É{ÉÉ´Éà±É Uà. +É~ÉiÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¥É{ÉÉ´Éà±É Ê{É«É©ÉÉà{Éà ¥É¾Ö©ÉlÉÒ oÉÒ +oÉ´ÉÉ »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà oÉÒ ~ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.+É~ÉiÉÒ »É©ÉÉWà ¥ÉɳH{ÉÉ W{©É oÉÒ ±É>{Éà +ÅÊlÉ©É »ÉÅ»HÉù »ÉÖÊyÉ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ¥É{ÉÉ´Éà±É Uà.+É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ »É§«É Ê{É«É©ÉÉà ~Éɳ¶Éà +àW »É©ÉÉW©ÉÉÅ »É§«É ¥É{ÉÒ ¶ÉH¶Éà. HÉà> H¾à¶Éà Hà ©ÉÉùà »É©ÉÉW{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É {ÉoÉÒ Hù´ÉÖÅ +{Éà »É§«É ¥É{É´ÉÖÅ Uà. lÉÉà +É HqÉ~ÉÒ {É¾Ò ¥É{ÉÒ ¶ÉHà. Wà ~ÉiÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ {ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ~Éɳ¶Éà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉÉW{ÉÉ qù´ÉÉX

¾©Éà¶É ©ÉÉ÷à LÉÖ±±ÉÉ Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW »ÉÅNÉcÒlÉ ´«É´É¾Éù +{Éà »ÉÅXàNÉ Uà lÉoÉÉ LÉÉà÷Ò +£´ÉÉ+Éà oÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ´ÉeÒ±ÉÉà+à ´ÉÉù»ÉÉ©ÉÉÅ +É~Éà±ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ +ÉWà +É~ÉiÉà §ÉÚ±ÉÒ ù¾«ÉÉ UÒ+à. »ÉÅNÉcÒlÉ ù¾à +{Éà +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ X³´ÉiÉÒ oÉÉ«É lÉÉàW +É´ÉÉ xºÉiÉÉà oÉÒ qÚù ù¾Ò ¶ÉHÒ¶ÉÖÅ. »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ/ UÚ÷ÉUàeÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ/ §ÉÉNÉàeÖÅ ±ÉN{É{ÉÒ »É©É»«ÉÉ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW ©ÉÉÅ PÉù HùÒ NÉ> Uà. qÒHùÒ+Éà{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+Éà ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà WàoÉÒ »ÉÖLÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ NÉÉ©ÉeÉ+Éà©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ UÉàHùÉ+Éà »ÉNÉ~ÉiÉ ´ÉNÉù ù¾Ò X«É Uà. +{Éà +É ©ÉÉ÷à qÒHùÒ+Éà{ÉÉ ©ÉÉÅ ¥ÉÉ~É ¥É{{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà. +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ »ÉÅ»HÉù §ÉÚ±ÉÒ W´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ §ÉÚ±ÉÒ W´ÉÉoÉÒ +É »É©É»«ÉÉ+Éà A§ÉÒ oÉ> Uà.»oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉXà©ÉÉÅ +É Ê´ÉºÉ«É A~Éù SÉSÉÉÇ oÉ´ÉÒ Xà>+à.+É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ {ÉÒ X³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à HÉàÊ¶É¶É oÉ´ÉÒ Xà>+à. »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ Ê´ÉºÉ«Éà WiÉÉ´ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà +É ~ÉÊmÉHÉ {ÉÖÅ ùY»÷Äà¶É{É ©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉÅ oÉ> NÉ«Éà±É Uà Wà ¸ÉÒ »É©ÉÉW wÉùÉ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ »ÉÉSÉÉ »É©ÉÉSÉÉùÉà +É~ÉiÉÉ »É§«ÉÉà »ÉÖ y ÉÒ ~ɾÉÅàSÉlÉÉ oÉÉ«É ©ÉÉ÷à +É ~ÉÊmÉHÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{Éà »ÉÅNÉcÒlÉ ùÉLÉ´ÉÉ +{Éà »ÉÉSÉÉ »É©ÉÉSÉÉùÉà +É~ÉiÉÉ PÉàù PÉàù »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàSÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉä ~ÉÊù´ÉÉù {Éà ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉ ©Éà©¥Éù ¥É{É´ÉÉ §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¾äqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÉ ÷Ä»÷Ò SÉàù©Éà{É ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ Hù¶É{ɧÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ +à »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à »É©ÉÉW{ÉÖÅ »ÉÅNÉc{É W°ùÒ Uà +{Éà »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ X³´ÉiÉÒ +{Éà »É©ÉÉWà ¥É{ÉÉ´Éà±É Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖÅ W°ùÒ Uà +à©É WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +ÉW{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É »ÉÅ»HÉùÒ ¥É{Éà +{Éà »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉÅ »É¾§ÉÉNÉÒ ¥É{Éà. l«ÉÉù¥ÉÉq LÉÖ±ÉÉà ©ÉÅSÉ ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÒ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÉyÉÉ¥Éà{É qÒ´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÉY ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ {ÉÉ ¡É¶{ÉÉà { ÉÉ »ÉÅ l ÉÉà º ÉHÉùH W´ÉÉ¥ÉÉà ¡É©ÉÖLɸÉÒ+à +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ +à ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉ +Éqà¶É oÉÒ ~ÉyÉÉùà±É »É§«ÉÉà{Éà +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ Hùà±É +{Éà »É§ÉÉ{Éà ~ÉÖiÉÇ X¾àù Hùà±É. ùɺ÷ÄNÉÒlÉ NÉÉ> »ÉÉä AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY {ÉÉ W«É PÉÉà¶É ¥ÉÉq WÖqÉ ~Éeà±É.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù


8

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

©É¾ÉHÉä¶É±É ]Éà{É (©É.¡É) {ÉÒ +yÉÇ´ÉÉ̺ÉH HÉ«ÉÇHÉÊùiÉÒ{ÉÒ Ê©ÉË÷NÉ {ÉÖ +É«ÉÉàW{É

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ. »É©ÉÉW wÉùÉ ùÊSÉlÉ ©É¾ÉHÉä¶É±É ]Éà{É (©É.¡É) {ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÒ +yÉÇ´ÉÉ̺ÉH »É§ÉÉ NÉlÉ. lÉÉ. 06/11/2016 {Éà ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàWà ]Éà{É {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ »oÉÉ{Éà ¥ÉälÉÖ±É HSU ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ©ÉÉÅ »É´ÉÉù{ÉÉ 9.00 H±ÉÉHà ©É³Ò ¾lÉÒ. +É »É§ÉÉ {ÉÒ ¶ÉÖ®+ÉlÉ HùlÉÉ ¥ÉälÉÖ±É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê´É´ÉàH§ÉÉ> ¾Êù§ÉÉ> yÉÉà³Ö +à »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É ]Éà{É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ {Éà »É§ÉÉ~ÉÊlÉ ©ÉÉ÷à »É{©ÉÉ{É ©ÉÅSÉ ~Éù »oÉÉ{É OɾiÉ Hù´ÉÉ Ê{É´Éàq{É H«ÉÖÈ +{Éà »oÉÉ{É OɾiÉ HùÉ´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Ê¶É´ÉNÉiɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ {Éà +{Éà ]Éà{É {ÉÉ LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉ§ÉÉ> »ÉÉ©ÉÉiÉÒ {Éà ©ÉÅSÉ ~Éù »oÉÉ{É ±Éà´ÉÉ H¾à´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É HÉùÉà¥ÉÉùÒ {ÉÉ »É´Éâ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ +Éà {Éà ©ÉÅSÉ ~Éù ~ÉyÉÉù´ÉÉ Ê´É{ÉªÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ ¾lÉÒ. ©ÉÅSÉÉ»ÉÒ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉɳÉ+Éà HÖ. Ê¡É«ÉÉ yÉÉà³ÖÅ +{Éà HÖ. ´ÉŶÉÒHÉÅ yÉÉà³ÖÅ +à ¥ÉyÉÉ{Éà ÊlɱÉH ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.

©ÉÅSÉÉ»ÉÒ{É ¥ÉÉq »É´ÉÇ ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{Éà ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ {ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ {ÉÒ »É©ÉKÉ Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É Hù´ÉÉ +{Éà ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ {ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ A~Éù £Ý±É ©ÉÉ³É ~ɾàùÉ´É´ÉÉ H¾à±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾ÉHÉä¶É±É ]Éà{É{ÉÉ 10 NÉÉ©ÉÉà {ÉÒ PÉ÷H »É©ÉÉXà oÉÒ ~ÉyÉÉùà±É HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà lÉoÉÉ +{«É ~ÉyÉÉùà±É §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà {ÉÖÅ lÉoÉÉ »É©É»lÉ A~ÉλoÉÊlÉ {ÉÖ Å ¥Éä l ÉÖ ± É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉÌqH ¶É¥qÉàoÉÒ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Ê¶É´ÉNÉiɧÉÉ> {Éà »É§ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É Hù´ÉÉ Ê{É´Éàq{É Hùà±É. »É§ÉÉ {ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò {Éà NÉÊlÉ ©ÉÉÅ ±ÉÉ´ÉlÉÉ ]Éà{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉÌqH ¶É¥qÉà oÉÒ »É´Éâ {ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ]Éà{É ©ÉÅmÉÒ +à »ÉÅSÉɱÉ{É ¾ÉoÉ ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉ ~ɾà±ÉÉ ¥ÉälÉÖ±É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ »É´Éâ ©ÉÅSÉÉ»ÉÒ{ÉÉà {ÉÖÅ £Ý±É©ÉÉ³É ~ɾàùÉ´ÉÒ {Éà »É{©ÉÉ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW {ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¾{ÉÉ¥Éà{É yÉÉà³ÖÅ/ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÉàÊ{ÉHÉ¥Éà{É ~ÉÉùʻɫÉÉ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É[ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉùʻɫÉÉ +à »ÉÖ©ÉyÉÖù »´Éù oÉÒ »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ »Éŧɳɴ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +{Éà ¶ÉÉà§ÉÉ ´ÉyÉÉùÒ ¾lÉÒ.

´ÉÉà±ÉÒ¥ÉÉà±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ - <{qÉàù

+.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ. «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ ©Éy«É ¡Éqà¶É ùÒW«É{É {ÉÉ {ÉàX ¾à÷³ ¸ÉÒ H.~ÉÉ.«ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ɴɱÉLÉÉ <{qÉàù wÉùÉ lÉÉ. 30 oÉÒ 31 Êe»Éà©¥Éù 2016 {ÉÉ ùÉàW 2 Êq´É»É ´ÉÉà±ÉÒ¥ÉÉà±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ {ÉÉ ©ÉÖL«É ¡ÉÉ«ÉÉàWH +Éù.Hà. ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÉ eÉè.¸ÉÒ >¹Éù§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ

¸ÉÒ Hä ± ÉɶɥÉà { É ùÉ©ÉÉiÉÒ ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÉ. lÉoÉÉ »É¾ ¡ÉÉ«ÉÉàWH ´ÉÒ.+à{É.~É÷à±É +á{É HÅ. {ÉÉ ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÉ. lÉoÉÉ +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ {ÉÉ »É´Éâ ~±Éà«É»ÉÇ {Éà Wà ÷Ò-¶É÷Ç +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉà{ÉÉ »É«ÉÖÅHlÉ »~ÉÉà{»Éù – +àe´ÉÉ<]ù ~±ÉÉ«É´ÉÖe & Y.~ÉÒ. HÅ~É{ÉÒ

¾´Éà »É§ÉÉ{ÉÉ +àWà{eÉ ©ÉÖW¥É »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É NÉlÉ Ê©ÉË÷NÉ {ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷ ¥ÉÖH {ÉÖÅ ´ÉÉSÉ{É ]Éà{É ©ÉÅmÉÒ wÉùÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉoÉÉ ¥É¾É±ÉÒ +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. Ê©É{ÉÒ÷ {ÉÖÅ ´ÉÉSÉ{É. HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò {ÉÒ +ÉNɳ {ÉÒ HeÒ ©ÉÉÅ LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉ§ÉÉ> +à NÉlÉ ´ÉºÉÇ {ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥É ÊHlÉÉ¥É ùWÖ H«ÉÉÇ +{Éà lÉà ʾ»ÉÉ¥É »É´ÉÇ{ÉÉ ©ÉlÉà ¥É¾É±ÉÒ +~ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ. »É©ÉÉW {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò {ÉÒ ]Éà{É ©ÉÅmÉÒ wÉùÉ XiÉHÉùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É {ÉÉ ~ÉqÉyÉÒHÉùÒ +Éà ©ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ q±É»ÉÖLɧÉÉ> Êq´ÉÉiÉÒ »ÉÉNÉù /©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ù´ÉÉiÉÒ ¥É{ÉÉù»É / ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ+±É¾É¥ÉÉq / ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ-H÷{ÉÒ / ¸ÉÒ ±ÉLɩɶÉÒ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù- »ÉÉNÉù / ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> ©ÉÉHÉiÉÒ »ÉlÉ{ÉÉ ¥ÉɱÉÉPÉÉ÷ oÉÒ ¸ÉÒ SÉÖ{ÉÒ±ÉɱɧÉÉ> +{Éà ©Éʾ±ÉÉ »Éq»«É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà { É »ÉÉ©ÉÉiÉÒ +{Éà ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù W¥É±É~ÉÖù. A~ÉùÉàGlÉ ´ÉGlÉÉ+Éà +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà oÉÒ {ÉÉ ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ ¾lÉÉ. lÉoÉÉ »ÉÒ+à»÷É ±ÉàÊ©É{Éà÷ +{Éà ¸ÉÒ ÊJºiÉÉ »Éà±»É {ÉÉ ¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ¸ÉÒ »ÉlÉÒ¶É {ÉÉHùÉiÉÒ +{Éà ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ¾lÉÉ. +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ ©ÉÉÅ ©Éy«É ¡Éqà¶É ùÒY«É{É {ÉÒ 16 ÷Ò©ÉÉà +à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. ùÉ«É~ÉÖù A/B, W¥É±É~ÉÖù A/B, ¾ùqÉ, <÷Éù»ÉÒ, W±ÉNÉÉ©É, yÉÖ±ÉÒ«ÉÉ, ~ÉÓ~ɳNÉÉÅ´É, ùÉV{ÉÅqNÉÉÅ´É, ʥɱÉÉ»É~ÉÖù, DMG ]Éà{É NÉÉà´ÉÉ, {ÉÉNÉ~ÉÖù, <{qÉàù, PÉÉùùÉàe , {ɴɱÉLÉÉ A/B. +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ ©ÉÉÅ ùÉ«É~ÉÖù ÷Ò©É Ê´ÉWàlÉÉ ¥É{ÉÒ ¾lÉÒ V«ÉÉùà ¾ùqÉ ÷Ò©É A~É Ê´ÉWàlÉÉ ù¾Ò ¾lÉÒ. +É »ÉÖÅqù +{Éà »É£³ ÷Ö{ÉÉÇ©Éà{÷ {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù »É´Éâ ÷Ò©ÉÉà {ÉÖÅ +{Éà {ɴɱÉLÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉà »ÉÉùÉà »ÉÉoÉ »É¾HÉù +É~«ÉÉà lÉà ¥Éq±É LÉÖ¥É LÉÖ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É.

]Éà{É{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò {Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà {É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ùÉLÉlÉÉ »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÉÅ 9-12 yÉÉàùiÉ »ÉÖyÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà HùlÉÉ yÉÉàùiÉ 6 oÉÒ 12 »ÉÖyÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà ]Éà{É {ÉÉ {ÉÉiÉÉÊHSÉ ´«É´É»oÉÉ{Éà »ÉÖyÉÉùÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´ÉÉ̺ÉH ±É´ÉÉW©É ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà. LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ +à qÉlÉÉ+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖSÉ{É Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É wÉùÉ yÉÉàùiÉ 9 oÉÒ 12 »ÉÖyÉÒ {ÉÉ lÉàW»´ÉÒ ¥ÉɳHÉà {Éà ¡ÉoÉ©É ÊwlÉÒ«É +{Éà lÉÞlÉÒ«É »oÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù {Éà ~ÉÉÊùlÉÉàʺÉH lÉoÉÉ »É{©ÉÉ{É ~ÉmÉHÉà ]Éà{É ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq ]Éà{É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅ Ê lɧÉÉ> +à ¥Éä l ÉÖ ± É »É©ÉÉW{ÉÉ §ÉÉ>+Éà{ÉÖÅ ¶É¥qÉà oÉÒ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É +{Éà +É §É´«É +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à ¥ÉälÉÖ±É ´ÉÉ»ÉÒ+Éà{Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~Éà±É. ¥ÉyÉÉ ´ÉGlÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÚSÉ{ÉÉà{ÉÉ W´ÉÉ¥É +É~ÉlÉÉÅ ¡É©ÉÖLɸÉÒ+à WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ]Éà{É©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ PÉ÷H »É©ÉÉXà{ÉÒ »É¾©ÉÊlÉ oɶÉà lÉÉà ]Éà{É {ÉÒ »É¾É«ÉlÉÉ £Ò»É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +{Éà »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É yÉÉàùiÉ 6 oÉÒ 12 +{Éà eÒOÉÒ ´ÉɳÉ+Éà{Éà Hù´ÉÉ A~Éù Ê´ÉSÉÉùiÉÉ HùÒ{Éà {ÉIÒ Hù¶ÉÖÅ. ]Éà{É ¡É©ÉÖLÉà ¥ÉälÉÖ±É +É´ÉlÉÉ ù»lÉÉ©ÉÉÅ ËUq´ÉÉeÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ ¥ÉyÉÉW §ÉÉ>+Éà {ÉÉ »ÉÉoÉà ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ +{Éà ¥É~ÉÉàù{ÉÉ §ÉÉàW{É {ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à »É´Éâ §ÉÉ> ¥É¾à{ÉÉà {Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà ©ÉÖGlÉ~ÉiÉà ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW{ÉÉ §ÉÉ>+Éà {Éà Àq«É~ÉÚ´ÉÇH yÉ{«É´ÉÉq +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. ]Éà{É {ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É »ÉmÉ ùɺ÷ÄNÉÉ{É »ÉÉoÉà »É©ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¥ÉÒX »ÉmÉ ©ÉÉÅ ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW {ÉÉ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà {ÉÒ »ÉÉoÉà »{ÉྠʩɱÉ{É{ÉÉ

HÉ«ÉÇJ©É {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW oÉÒ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> yÉÉà³ÖÅ / ¸ÉÒ©ÉlÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ¥Éà{É »ÉÉÅLɱÉÉ / ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¹ÉàlÉÉ¥Éà{É yÉÉà³ÖÅ / ¸ÉÒ ùɾֱɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ / ¸ÉÒ Ê¾©©ÉlɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ / ¸ÉÒ YlÉà¶É§ÉÉ> yÉÉà³ÖÅ / ¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> ~ÉÉùʻɫÉÉ / ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¾{ÉÉ¥Éà{É yÉÉà³ÖÅ/ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¾{ÉÉ¥Éà{É yÉÉà³ÖÅ/ ¸ÉÒ Hà´É±É§ÉÉ> ~ÉÉùʻɫÉÉ +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´«ÉHlÉ´«É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉÅ ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉlÉÉ+Éà +{Éà »ÉÉ©ÉÉYH ¡É¶{ÉÉà{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà – 1. ¸ÉÒ eɾ«ÉɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ 2. ¸ÉÒ ©ÉÖ³Y§ÉÉ> {ÉÉùiɧÉÉ> ~ÉÉùʻɫÉÉ 3. ¸ÉÒ yÉ©Éâ{r§ÉÉ> {ÉÉùiɧÉÉ> ~Éq©ÉÉiÉÒ 4. ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ʾùɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ 5. ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> ʴɸÉɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É ¶ÉÉ±É +{Éà ¸ÉÒ£³ wÉùÉ ]Éà{É ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +{Éà +ÅlÉ©ÉÉÅ ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê´É´ÉàH§ÉÉ> +à »É´Éâ »Éq»«ÉÉà {Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~ÉlÉÉŠʴɶÉàºÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> H÷{ÉÒ ´ÉɳÉ{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉlÉÉ »É´É⠩ɾà©ÉÉ{ÉÉà {Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. »{ÉྠʩɱÉ{É{ÉÉ +ÅlÉ ©ÉÉÅ ¥ÉälÉÖ±É »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà ¥É¾ÉùNÉÉ©É oÉÒ ~ÉyÉÉùà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ ]Éà{É{ÉÉ »É´Éâ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »Éq»«ÉÉà{Éà +àH »©ÉÞÊlÉ ÊSÉ{¾ +É~«ÉÉ ¾lÉÉ lÉoÉÉ »É§ÉÉ{ÉÖ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ ¥Éq±É ]Éà{É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Ê¶É´ÉNÉiɧÉÉ> +à »ÉÉä {ÉÉà ¿q«É oÉÒ +ɧÉÉù ©ÉÉ{«ÉÉà ¾lÉÉà. +ÅlÉ©ÉÉÅ »ÉÉä HÉà> ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ »´É°ÊSÉ §ÉÉàW{É ±É> {Éà Ê´ÉLÉÖ÷É ~ÉeëÉÉ ¾lÉÉ.»É§ÉÉ Ê©É±É{É §ÉÉàW{É {ÉÖÅ »É©É»lÉ HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉà÷Ò ¾Éà÷à±É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ .

~ÉlÉÅNÉ ©É¾Éàl»É´É +{Éà »{Éà¾Ê©É±É{É {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ{ÉÉ A~ɱÉKÉ©ÉÉÅ lÉÉ.15/1/2017 ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW {É©ÉÇqÉ {ÉqÒ{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ {Éà©ÉÉ´Éù Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ¾ÅeÒ«ÉÉ LÉÉlÉà ©Éy«É ¡Éqà¶É ]Éà{É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ +{Éà ©ÉɱɴÉÉ ]Éà{É wÉùÉ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É +É«ÉÉàW{É {ÉÉ §ÉÉNÉ°~É wÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉ »É§«ÉÉà{Éà ©Éà©¥Éù qÒc ùY»÷Äà¶É{É £Ò 50 ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. lÉoÉÉ 10 ´ÉºÉÇ oÉÒ {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà £Ò»É ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉHÉlÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ.~ÉiÉ ùY»÷Äà¶É{É W°ùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ {ÉÉ Êq´É»Éà »É´ÉÉù{ÉÉ »É´É⠻ɧ«ÉÉà { ÉÖ Å ùY»÷Ä à ¶ É{É HùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq ~ÉlÉÅ N É ©É¾Éà l »É´É +{Éà »{Éà ¾ ʩɱÉ{É ©ÉÉÅ »É©ÉÉVW{ÉÉà §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ A©É÷Ò ~ÉeëÉÉ

¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ ]Éà{É wÉùÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ ©É¾É¡É»ÉÉq ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉà´ÉÉà »É´ÉÇ »É©ÉÉVW{ÉÉà +Éà +É{ÉÅq ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. +É ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ Al»É´É ©ÉÉÅ ~ÉlÉÅNÉ SÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ +àH +{ÉàùÉà +É{ÉÅq ©É³à. lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ 450 {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »É§«ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +{Éà »É´ÉÉù oÉÒ »ÉÉÅW »ÉÖyÉÒ ¾³Ò©É³Ò {Éà »É©ÉÉWW{ÉÉà +à Al»Éɾ »ÉÉoÉà ©ÉÉi«ÉÉà ¾lÉÉà. ¥É~ÉÉàù {ÉÉ W©É«ÉÉ ¥ÉÉq {É©ÉÇqÉ {ÉqÒ ©ÉÉÅ »{ÉÉ{É HùÒ »É´Éâ yÉ{«É oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.lÉoÉÉ +É ©É¾Éàl»É´É {ÉÒ »ÉÖLÉq »lÉÖÊlÉ ±É> »É´Éâ UÖ÷É ~ÉeëÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É {ÉÉHùÉiÉÒ


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

9

¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ »ÉÖùlÉ +{Éà «ÉÖ´ÉlÉÒ ©ÉÅe³ {ÉÒ Xà@÷ Ê©ÉË÷NÉ {ÉÅÖ +É«ÉÉàW{É

lÉÉ.12/01/2017 {ÉÉ ùÉàW A©ÉɧɴÉ{É LÉÉlÉà ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ »ÉÖùlÉ +{Éà «ÉÖ´ÉlÉÒ ©ÉÅe³ {ÉÒ Xà@÷ Ê©ÉË÷NÉ ©É³Ò ¾lÉÒ. »ÉÉä¡ÉoÉ©É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅ W Ö ± ÉÉ¥Éà { É {ÉÉHùÉiÉÒ +à ©ÉÉ>H »ÉŧÉɲ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. »÷àW ~Éù ¾ÉàqàqÉùÉà HÉÅ. »É§«ÉÉà +{Éà «ÉÖ´ÉlÉÒ©ÉÅe³ »ÉÅSÉÉʱÉHÉ+Éà{Éà »oÉÉ{É OɾiÉ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq HÊ©É÷Ò {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É §ÉNÉlÉ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ wÉùÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùWÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. +{Éà ´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷ {ÉÖÅ ©ÉÉä{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. ¾ÉàqàqÉùÉà wÉùÉ Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. +É´ÉHÉù ¡É´ÉSÉ{É ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉùÉàW¥Éà{É UɧÉä«ÉÉ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Å . NÉlÉ Ê©ÉË÷NÉ{ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷Ã»É ¥ÉÖH {ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É {ÉÉHùÉiÉÒ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. NÉlÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉà +É´ÉHX´ÉH {ÉÉà ʾ»ÉÉ¥É LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ©Éä«ÉÉlÉà +É~«ÉÉà. mÉiÉà ]Éà{É{ÉÉ W{Éù±É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ »É¾©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É HɱÉùÒ«ÉÉ +à +É~ÉÒ. AnÉù ]Éà{É {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +à +É~ÉÒ lÉà©ÉW qÊKÉiÉ ]Éà{É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ BPÉ{ÉÉ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ +à +É~ÉÒ +{Éà »Éà{÷Ä±É ]Éà{É {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ

»ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÒ »ÉÉ»Éùà X{ÉÉù ÊqHùÒ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà +{Éà lÉà©É{ÉÖÅ qÉÅ~Él«ÉY´É{É »É£³ {ÉÒ ´ÉÉeÒ lÉà´ÉÉ lÉà©É{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. {É´ÉÒ +É´Éà±ÉÒ ~ÉÖ m É´ÉyÉÖ + Éà { Éà »÷à W ~Éù ¥ÉÉà ± ÉÉ´ÉÒ +É´ÉHÉù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà.l«ÉÉù¥ÉÉq +Éà~É{É ©ÉÅSÉ ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {É©ÉÇqÉ¥Éà{É »ÉáPÉÉiÉÒ : »mÉÒ ~ÉÉàlÉà +àH ¶ÉÊGlÉ{ÉÉà +´ÉlÉÉù Uà. »mÉÒ Uà lÉàoÉÒW qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É Uà. »É©É»lÉ Ê´É¹É{ÉÉ Ê´ÉHɻɩÉÉÅ »mÉÒ{ÉÉà ¾ÉoÉ Uà. Wà »É©ÉÉW ©ÉÉÅ »mÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ{É {ÉoÉÒ lÉà »É©ÉÉW ~ÉÉU³ Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉWà ¥É¾à { ÉÉà { Éà »É{©ÉÉ{É +É~«ÉÖÅ Uà. »ÉÉ»ÉÖ +{Éà ´É¾Ö{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà LÉÖ¥É W »ÉÖyÉ«ÉÉÇ Uà. ´É¾Ö{Éà ÊqHùÒ {ÉÒ Wà©É ùÉLÉà Uà. ÊqHùÒ+Éà lÉ©Éà Wà PÉù ©ÉÉÅ X+Éà l«ÉÉÅ »ÉÅ»HÉù{Éà Êq~ÉɴɶÉÉà. +É´É{ÉÉù ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà{Éà lÉ©Éà »É©ÉÉW{ÉÉ {É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉù +É~ɶÉÉà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É SÉÉäqùÒ : »ÉÉ»Éùà X{ÉÉù ÊqHùÒ+Éà lÉ©Éà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ »ÉÉ»ÉÖ{Éà ~ÉÚUÒ{Éà +à{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù »ÉÉoÉà ù¾à¶ÉÉà. ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É LÉÖ¥É W°ùÒ Uà. ʩɱH eÉà{Éà÷ {ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ. Hà{»Éù{ÉÒ ù»ÉÒ ÊqHùÒ+Éà ±ÉN{É ~ɾà±ÉÉ ±Éà lÉà W°ùÒ Uà. ´ÉÍHNÉ´ÉÖ©É{É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ W°ùÒ Uà.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ©ÉÉHÉiÉÒ : ù»ÉÒ ÊqHùÒ+Éà{Éà ©ÉÖ H ´ÉÒ Xà > +à . »´É»oÉ ©ÉÉlÉÉ »´É»oÉ §ÉÉùlÉ Wà +ʧɫÉÉ{É Uà lÉà©ÉÉÅ XàeÉ´ÉÖÅ Xà>+à. ÊqHùÒ+Éà{Éà Hà { »Éù{ÉÒ ù»ÉÒ ©ÉÖHÉ´ÉÒ Xà>+à. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ : »´É»oÉ ©ÉÉlÉÉ »´É»oÉ §ÉÉùlÉ Wä{ÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ {ÉÉNÉ~ÉÖù »É©ÉÉWoÉÒ oÉ> Uà lÉà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùoÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ. »É{ÉÉlÉ{É ~ÉÊmÉHÉ +à +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÖÅ ©ÉÖLÉ~ÉmÉ Uà. »É©ÉÉW{ÉÉ qùàH PÉùà +É´É´ÉÖÅ Xà>+à. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÖÅ »ÉÅNÉc{É »ÉɮŠUà. »É©ÉÉW ©ÉÉÅ +àHlÉÉ Uà. G«ÉÉùà«É >±ÉàH¶É{É oÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É {ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà Wà »É©ÉÉW©ÉÉÅ Uà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥É¾à{ÉÉà +É~ÉiÉà H÷Ò¥ÉyyÉ oÉ>+à. »É©É»«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ +àH »mÉÒ Uà. »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ ¾Éà«É Hà UÖ÷ÉUàeÉ ¾Éà«É lÉà ©ÉÉ÷à +àH Ê´ÉºÉ«É SÉɱÉÉà »ÉÉ»ÉÖ ´É¾Ö{Éà »É©ÉY+à ~Éù »ÉÉ»ÉÖ ´É¾Ö »ÉÉoÉà{ÉÉà »Éà©ÉÒ{ÉÉù ùÉLÉÒ+à +{Éà SUV >{÷ù{Éà¶É{É±É »HֱɩÉÉÅ 26 X{«ÉÖ+ÉùÒ{ÉÉ Êq´É»Éà Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ Ê©ÉË÷NÉ Uà lÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ : Wà HÉà> LÉùÉ¥É HÉ«ÉÇ oÉlÉÖÅ ¾Éà«É »´É ~Éù W +É´Éà Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÒ ÊqHùÒ+Éà LÉÖ¥É W ¾ÉàʶɫÉÉù Uà ¥ÉyÉÖÅW Hùà Uà. +à{ÉÉà ÷à±Éà{÷ {Éà A~É«ÉÉàNÉ ©ÉÉÅ ±É>+à

¥ÉÒX{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉÉ{»É +É~ÉÒ+à. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùàLÉÉ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ : 18 oÉÒ 22 ´ÉºÉÇ {ÉÒ ÊqHùÒ+Éà Uà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà »É©ÉÉW©ÉÉÅ oÉ´ÉÉ Xà>+à. +É ÊqHùÒ+Éà »É©ÉÉW©ÉÉÅ lÉÉà W +ɴɶÉà. »É©ÉÉW{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ©É³¶Éà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ : ÊqHùÒ+Éà{Éà »É©ÉÉW©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÉà ÷É<©É Hà©É ©É³lÉÉà {ÉoÉÒ. mÉiÉ H±ÉÉH Ê~ÉGSÉù Xà´ÉÉ©ÉÉÅ Hà©É ©É³à Uà. £à»É¥ÉÖH ©ÉÉÅ Xà>+à Hà lÉà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ Hùà Uà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É[ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù : ´ÉÍHNÉ´ÉÖ©É{É {ÉÉ qù ´ÉºÉâ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ Xà>+à. ´ÉHǶÉÉà~É +É~ÉiÉà PÉù©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHà +à´ÉÒ »É©ÉÉW ©ÉÉÅ PÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà Uà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùàLÉÉ¥Éà{É ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ : ¥ÉɳHÉà »É©ÉÉW ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. qùàH {ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É Uà. HÉ«ÉÇJ©ÉÉà +à´ÉÉ HùÉà WàoÉÒ ¥ÉɳHÉà{Éà +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ©Éä«ÉÉlÉ : +É ©ÉÉ>H +É>»JÒ©É {ÉÉà HÉà{É Uà. ¶ÉÖ°+ÉlÉ ©ÉÉÅ eù ±ÉÉNÉà ~ÉùÅlÉÖ ~ÉUÒ ¥É¾Ö »ÉÉ° ±ÉÉNÉà. {É©ÉÇqÉ¥Éà{É{ÉÒ NÉÅNÉÉ ~ÉÖùÉ §ÉÉùlÉ ©ÉÉÅ ´É¾Ò ù¾Ò Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ NÉÉäù´É Uà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É HɱÉùÒ«ÉÉ : lÉ{É Xà »ÉɮŠ¾Éà«É lÉÉà W HÉ«ÉÇ HùÒ ¶ÉHÒ+à. ©É{É wÉùÉ »ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ©É³Ò X«É lÉÉà +É~ÉPÉÉlÉ HùlÉÉ ¥ÉSÉÒ W´ÉÉ«É Uà. ´ÉÉÅSÉ{É {ÉÒ ÷à´É ~ÉÉeÉà. yÉ{É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. PÉe~ÉiÉ ©ÉÉÅ HÉ©É ±ÉÉNɶÉà. ¾©Éà¶ÉÉ »ÉɮŠ©ÉÒcÖÅ ¥ÉÉà±ÉÉà. »É©ÉWiÉ {ÉÉ ¾Éà « É lÉÉà WNÉeÉ oÉÉ«É. {ÉÉùÒ{ÉÉ ´«ÉÊGlÉl´É ©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ NÉÖiÉ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É ùÅNÉÉiÉÒ : £à»É¥ÉÖH ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒW LÉ¥Éù ~Éeà Uà. ÊqHùÒ HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ Hùà Uà. ©ÉÉà¥ÉÉ>±É Hà´ÉÉà «ÉÖoÉ Hùà Uà lÉà Xà´ÉÉoÉÒ +eyÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +ÉàUÒ oÉ> X«É Uà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉÊ´ÉHÉ¥Éà{É »ÉÉÅLɱÉÉ : »Éà±£ Êe£à{»É {ÉÉ G±ÉÉ»É oÉ´ÉÉ Xà>+à. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÓHÒlÉÉ¥Éà{É ´ÉÉPÉeÒ«ÉÉ : ÊqHùÒ ¾lÉÒ l«ÉÉùà HÉà> Êq´É»É +É´ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É +É÷±ÉÖÅ ÷É<©É »~ÉÒSÉ »ÉÉÅ§É³Ò {ÉoÉÒ.~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ oÉ>{Éà +ÉW ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ »ÉÉŧɳÖÅ UÖ. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù : +É~ÉiÉà ©ÉÉ»÷ù¶É࣠ʴɶÉà §ÉiÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à. »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÉàc´ÉÒ+à lÉÉà »ÉɮŠoÉÉ«É. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »É´ÉÉÇNÉÒ¥Éà{É ùÅNÉÉiÉÒ : +àG»ÉÒ¥Éà¶É{É ùÉLÉÉà lÉÉà »÷Éà±É ùÉLÉÒ ¶ÉHÒ+à. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà W ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÒ Ê©ÉË÷NÉ©ÉÉÅ ÊqHùÒ{ÉÒ ¾ÉWùÒ W°ùÒ Uà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¡É«ÉÅHÉ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ : ¥ÉÒ±ÉÒ©ÉÉàùÉ{ÉÒ ÊqHùÒ UÖ. ©É{Éà +¾ÒÅ«ÉÉ LÉÖ¥É ©ÉX +É´Éà Uà. ¾ÖÅ l«ÉÉÅ W´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà ¾»É¥É{e{Éà ±ÉÉàHà¶É{É ©ÉÉàH±ÉÒ+à lÉÉà ÷ÄÉ´Éà±ÉÓNÉ©ÉÉÅ lÉH±ÉÒ£ {ÉÉ ~Éeà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉùÉàW¥Éà{É UɧÉä«ÉÉ : +É~ÉiÉà Xà ©ÉÉA¶É÷Ò©É ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à lÉÉà ÊqHùÒ+Éà »É©ÉY ¶ÉH¶Éà. ù»ÉÒ mÉiÉ ´ÉºÉâ ©ÉÖHÒ+à. ´ÉÍHNÉ´ÉÖ©É{É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É mÉiÉ ´ÉºÉâ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ÊqHùÒ+Éà{Éà Ê©ÉË÷NÉ ©ÉÉÅ »ÉÉoÉà ±É> +É´ÉÒ+à. l«ÉÉù¥ÉÉq »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà {É´ÉÒ HÉùÉà¥ÉÉùÒ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ +à{ÉÉ ~ÉUÒ {É´ÉÒ ´ÉùÉ«Éà±ÉÒ ÷Ò©É{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà. +ɧÉÉùq¶ÉÇ { É : »É¾©ÉÅ m ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É HɱÉùÒ«ÉÉ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ.l«ÉÉù¥ÉÉq +±~ÉɾÉù ±É> »ÉÉä UÖ÷É ~ÉeëÉÉÅ.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ »ÉÖùlÉ

«ÉÖNÉ «ÉÖNÉ Y´ÉÉà +©ÉÉùÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉyÉÒ+Éà Y´É{É{ÉÒ ´É»ÉÅlÉ »ÉÉà ´ÉºÉÇ{ÉÒ ù¾à +É~É{ÉÖÅ Y´É{É »´É»oÉ, ©É»lÉ +{Éà ´«É»lÉ ù¾à.

§ÉùlɧÉÉ> XyÉ´ÉÉiÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ ©É{ÉÖ§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ ¥ÉÒ±ÉÒ©ÉÉàùÉ SÉà{{ÉÉ> ¥ÉÉ«Ée ©ÉÉÅe´ÉÒ {ÉÉʶÉH £±÷{É 23/02/1968 15/03/1970 27/03/1980 23/02/1975 05/03/1966 10/03/1952


10

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ +É«ÉÉàYlÉ ùWlÉ W«ÉÅlÉÒ ©É¾Éàl»É´É

¸ÉÒ ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{Éà 25 ´ÉºÉÇ ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ w´ÉÉùÉ ùWlÉ W«ÉÅlÉÒ ©É¾Éàl»É´É {ÉÖ §É´«É +É«ÉÉàW{É lÉÉ 6.1.2017 oÉÒ lÉÉ 9.1.2017 qù©«ÉÉ{É ~ɱÉÖ»É ©ÉÖHÉ©Éà HùÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É . ùWlÉ W«ÉÅlÉÒ ©É¾Éàl»É´É Ê{É©ÉÒnÉà DMG ÊùY«É{É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÉ »É¾§ÉÉNÉ oÉÒ §É´«É ÊJHà÷ ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ / ´¾Éà±ÉÒ¥ÉÉà±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ / »ÉÉÅ»JÖlÉÒH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà / ©Éʾ±ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ / «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ / »ÉÉ©ÉÉYH »É§ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉÉàH eÉ«ÉùÉ{ÉÖ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉÉ 6.1.2017 oÉÒ lÉÉ 8.1.2017 qù©«ÉÉ{É «ÉÖùÉà 7000 H~É ÊJHà÷ ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ {ÉÉ AqNÉÉ÷{É ©É¾Éàl»É´É {ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷{ÉÉ 12 ÷Ò©ÉÉà »É¾§ÉÉNÉÒ oÉ< ¾lÉÒ ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷{ÉÉ AqNÉÉ÷{É «ÉÖùÉà 7000 +eà»ÉÒ´É HÅ~É{ÉÒ ´ÉlÉÒoÉÒ ¸ÉÒ ¶ÉɶÉÉù ¥ÉKÉÒ »Éɾà¥É (+àÊù«ÉÉ ©Éà{ÉàWù) lÉoÉÉ ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ, ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ¡É©ÉÖLÉ {ÉÊ´É{ɧÉÉ< ©Éä«ÉÉlÉ, »ÉÉÅNɱÉÒ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ Hù»É{ɧÉÉ< ~ÉÉàHÉù, ÊùY«É{É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ< ´Éà ± ÉÉiÉÒ, ©É¾É©ÉÅmÉÒ DMG ]Éà{É »É©ÉÉW ¸ÉÒ ùÊlɱÉɱɧÉÉ< »ÉÉÅ L ɱÉÉ,©É¾É©ÉÅ m ÉÒ »ÉÉÅNɱÉÒ Y±±ÉÉ »É©ÉÉW ¸ÉÒ {Éù»ÉÒ§ÉÉ< HɱÉÊù«ÉÉ, ¡É©ÉÖLÉ »ÉÉÅNɱÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¸ÉÒ qà´ÉY§ÉÉ< ~ÉÉàHÉù lÉoÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ »É´Éâ §ÉÉ<«ÉÉà ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ ©ÉÉÅ A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ +É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É 2 Êq´É»É ±ÉÒNÉ ©ÉàSÉÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ +l«ÉÅlÉ ùÉà©ÉÉÅSÉH ©ÉÖHɥɱÉÉ ¥ÉÉq »Éà©ÉÒ £É<{É±É ©ÉàSÉ ©ÉeNÉÉ´É vs HÉà±¾É~ÉÖù +{Éà / ~ÉÉà±ÉÉq~ÉÖù vs <»±ÉÉ©É~ÉÖù ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ ´ÉSSÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É »´É°~Éà £É<{É±É ©ÉàSÉ HÉà ± ¾É~ÉÖ ù vs ~ÉÉà ± ÉÉq~ÉÖ ù ´ÉSSÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ ¡ÉoÉ©É ÷Éà»É YlÉÒ HÉà±¾É~ÉÖù ÷Ò©Éà 7 Ê´ÉHà÷ {ÉÉ §ÉÉàNÉà 12 +Éà´Éù ©ÉÉÅ 101 ù{É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà ~ÉÉà±ÉÉ~ÉÖù ÷Ò©É 12 +Éà´Éù ©ÉÉÅ 8 Ê´ÉHà÷

NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ{Éà 96 ù{É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ +Ål«ÉlÉ H÷ÉàH÷Ò{ÉÉ +É ©ÉÖHɥɱÉÉ ©ÉÉÅ ©ÉÉÆÉ 5 ù{É oÉÒ HÉà±¾É~ÉÖù ÷Ò©É Ê´ÉW«ÉÒ ¥É{ÉÒ «ÉÖùÉà 7000 H~É ÊJHà÷ ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ {ÉÒ SÉà©~ÉÒ«É{É ¥É{ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù ¥ÉÉq lÉÉ 8.1.2017 {ÉÉ Êq´É»É ùà{¥ÉÉà H~É ´¾Éà±ÉÒ¥ÉÉà±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷{ÉÖ +É«ÉÉàW{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉà©ÉÉ 16 ÷Ò©ÉÉà +à §ÉÉNÉ ±ÉÒPÉÉà ¾lÉÉà +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ {ÉÉ AqNÉÉ÷H ùà{É¥ÉÉà HÅ÷à{É»ÉÇ ´ÉlÉÒoÉÒ ¸ÉÒ ù©Éà¶É§ÉÉ< ~ÉÉàHÉù lÉoÉÉ ¸ÉÒ »ÉÉà©É{ÉÉoɧÉÉ< ¾³~ÉÉiÉÒ A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ lÉà©ÉW ¡É©ÉÖLÉ q«ÉÉ~Éù +.§ÉÉ.H.~ÉÉ. «ÉÖ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ W«ÉÅlÉÒ ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ù»ÉÒH ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ, ~ɱÉÖ » É »É©ÉÉW ¡É©ÉÖ L É ©ÉÉà ¾ {ɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ, A~É¡É©ÉÖ L É Ê¾©ÉlɧÉÉ< UɧÉä«ÉÉ, «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ¡É©ÉÖLÉ {É´ÉÒ{ɧÉÉ< ©Éä « ÉÉlÉ, «ÉÖ ´ ÉÉ ©ÉÅ e ³ A~É¡É©ÉÖ L É ¾ù»ÉÖ L ɧÉÉ< UɧÉä « ÉÉ, ©É¾É©ÉÅ m ÉÒ »ÉÅ l ÉÉà º ɧÉÉ< Êq´ÉÉiÉÒ, »~ÉÉà ÷ ©ÉÒ <¹Éù§ÉÉ< UɧÉä«ÉÉ, YlÉà{r ùÉ©ÉY«ÉÉiÉÒ, ©ÉÉà¾{É UɧÉä«ÉÉ, lÉà©ÉW »É©ÉÉW{ÉÉ »É´Éâ §ÉÉ<«ÉÉà ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ ©ÉÉÅ A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ +É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷ ©ÉÉ 24 ±ÉÒNÉ ©ÉàSÉ ù©ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ +É´ÉÒ Wà©ÉÉ 1. »Éà©ÉÒ £É<{É±É ©ÉàSÉ ©É¾Ée A vs ©É¾Ée B ´ÉSÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ, 2. »Éà©ÉÒ £É<{É±É ©ÉàSÉ ©ÉeNÉÉ´É vs LÉàe qÉ~ÉÉà±ÉÒ ´ÉSÉà ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ Wà©ÉÉ ©É¾Ée A vs ©ÉeNÉÉ´É A £É<{É±É ©ÉàSÉ ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ +É ©ÉàSÉ +l«ÉÅlÉ ùÉà©ÉÉÅSÉH ¥É{ÉÒ +É ©ÉàSÉ 2 H±ÉÉH »ÉÖPÉÒ SÉɱÉÒ +ÅlÉà ©ÉHÉe + ÷Ò©É ùà{¥ÉÉà H~É ´ÉÉà±ÉÒ¥ÉÉà±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷©ÉÉÅ SÉà©~ÉÒ«É{É ¥É{ÉÒ ¾lÉÒ lÉà © ÉW lÉÉ 7.1.2017

ùÉÆÉÉI{ÉÉ 8.30 ´ÉÉNÉà DMG «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ »É¾§ÉÉNÉ oÉÒ §É´«É »ÉÉÅ»JÖlÉÒH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà {ÉÖ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É lÉà©ÉÉ 12 «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³Éà »É¾§ÉÉNÉÒ oÉ< »É©ÉÉW {ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ yÉ{Éà qà¶É§ÉÊGlÉ {ÉÉ NÉÒlÉÉà +{Éà {ÉÉ÷ÒHÉ+Éà {ÉÖ WÚqÉWÖqÉ H±ÉÉNÉÖiÉÉà {ÉÖ ¡Éq¶ÉÇ{É H«ÉÖ Ç ¾lÉÖ +É HÉ«ÉÇ J ©É {ÉÖ Aqà N ÉÉ÷{É ¸ÉÒ {Éù»ÉÒ¾§ÉÉ< HɱÉùÒ«ÉÉ ¶ÉÖ§É©É ¥ÉÉàeÇ »ÉÉÅNɱÉÒ {ÉÉ ¶ÉÖ§É ¾»lÉà Êq~É ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ {Éà Hù´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É, HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉ ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ ©ÉÉ »É©ÉÉW {ÉÉ {ÉÉNÉùÒHÉà A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ lÉÉ 9.1.2017 {ÉÉ »É´ÉÉù{ÉÉ »É©É«É ©ÉÉ ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³à +àH {É´ÉlÉù ¡É«ÉÉàNÉ Hùà±É Wà©ÉÉ ©É¾Ò±ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ +{Éà «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ +{Éà {ÉÉùÒ XOÉÖlÉÒ ©ÉÉ÷à Ê´ÉSÉÉù NÉÉàº÷Ò {ÉÉà +{ÉÉàLÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ùÉLÉà±É Wà©ÉÉ +ÉLÉÉà »É©ÉÉW «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ »ÉÉ©Éà ´ÉäSÉÉùÒH JÉÅlÉÒ ©ÉÉ÷à ©ÉÒ÷ ©ÉÉÅeÒ{Éà ¥ÉàcÉà Uà l«ÉÉùà »É©ÉÉW {ÉÒ +É ´ÉäSÉÉùÒH lÉà©ÉW +Éy«ÉÉl©ÉÒH §ÉÚLÉ »É©ÉÉ´É´ÉÉ +É~ÉiÉÒW »É©ÉÉW{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ JÉÅlÉÒHÉùÒ Ê´ÉqÖºÉÒ ¸ÉÒ Êq~ÉɱÉÒY +É´ÉÉÇSÉÒ{É lÉà©ÉW ¡ÉÉSÉÒ{É +§ÉÒNÉ©É {ÉÉà »É©É{´É«É HùÒ »É©ÉÉW {ÉÒ ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É»«ÉÉ lÉà©ÉW ~ÉeHÉùÉà{ÉÉ ©ÉÖ³ »ÉÖPÉÒ ~ÉÉà¾SÉÒÅ +{Éà ´«É´É¾ÉùÒH h¥Éà AHà±É´ÉÉ lÉHÇ »ÉÉoÉà ¡É»lÉÖlÉ Hùà±É. Êq~ÉɱÉÒY+à ©ÉÉ©ÉÔH §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉW Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ W{Éùà¶É{É NÉà~É {ÉÉ HÉùiÉà A§ÉÉ oÉlÉÉ ´ÉäSÉÉùÒH »ÉÅPɺÉÉâ +{Éà lÉà{ÉÉ AHà±É ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ »Éù³ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +{Éà §Éʴɺ«É{ÉÉ +É´¾É{ÉÉà lÉoÉÉ Y´É{É »É¾W +{Éà +É{ÉÅqÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ùWÖ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ +É«ÉÉàW{É {ÉÉ +ÅÊlÉ©É Êq´É»Éà ¥É~ÉÉàù{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉYH »É§ÉÉ{ÉÖ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Wà©ÉÉ ¶ÉÅHù§ÉÉ< Êq´ÉÉiÉÒ +à »ÉSÉÉűÉ{É H«ÉÖÇ ¾lÉÖ lÉà©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ »oÉÉ{Éà ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ {É´ÉÒ{ɧÉÉ< ©Éä«ÉÉlÉ, +É©ÉmÉÒÅlÉ ©É¾É{É֧ɴÉÉà Hà{rÒ«É »É©ÉÉW{ÉÉ A~É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɧÉÉ< §ÉÉ´ÉÉiÉÒ HÉà±¾É~ÉÖù, DMG ]Éà{É »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ<

{ÉÉHùÉiÉÒ £±É÷iÉ, DMG ÊùY«É{É ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiɧÉÉ< ´Éà ± ÉÉiÉÒ HÉà±¾É~ÉÖù, DMG ÊùY«É{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ÊNÉùҺɧÉÉ< §ÉÉ´ÉÉiÉÒ HÉà±¾É~ÉÖù, ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ,~ɱÉÖ»É »ÉÉ©ÉÉW A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¾©ÉÅlɧÉÉ< UɧÉä«ÉÉ,~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾ù»ÉÖLɧÉÉ< UɧÉä«ÉÉ, ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ »ÉÅ l ÉÉà º ɧÉÉ< Êq´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ +{«É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ. +É©ÉÅmÉÒlÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ ¾»lÉà Êq~É ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ HùÒ ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ´ÉlÉÒoÉÒ »É´ÉÇ ´ÉeÒ±ÉÉà {ÉÖ ~ÉÖº~É NÉÖSU +É~ÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉ +É´«ÉÖ l«ÉÉù ¥ÉÉq ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +à »ÉÉä{ÉÖ ¶ÉÉ¥qÒH »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É lÉà©ÉW ~ɱÉÖ»É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Hà¶ÉÖ§ÉÉ< UɧÉä«ÉÉ +à »oÉÉ{ÉÒH «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ 1992 ©ÉÉ 29 »É§«ÉÉà oÉÒ oÉ«Éà±É l«ÉÉù oÉÒ +ÉW »ÉÖyÉÒ {ÉÉà <ÊlÉ¾É»É WiÉÉ´ÉÒ ¡É»oÉÉ´É{ÉÉ HùÒ. l«ÉÉù ¥ÉÉq +É©ÉÅmÉÒlÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà XiÉ«ÉÉ ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɧÉÉ< §ÉÉ´ÉÉiÉÒ & A~É ¡É©ÉÖLɸÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ. »É©ÉÉW lÉà©É{ÉÉ ¶É¥qÉà °~ÉÒ +ÉʶɴÉÉÇq »ÉÉ©Éà «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³{Éà ´«É»É{É ©ÉÖGlÉ ù¾à´ÉÉ »ÉÖSÉ{É Hù«ÉÅÖ ¶ÉàùÉà-¶ÉÉ«ÉùÒoÉÒ »É©ÉÉW H±«ÉÉiÉ +{Éà »É©ÉÉW Ê´ÉHÉ»É {ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ùWÖ H«ÉÉÇ lÉà © ÉW Hà r Ò«É »É©ÉÉW ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ< »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉÒ lÉ¥ÉÒ«ÉlÉ LÉùÉ¥É ¾Éà´ÉÉoÉÒ +É »É§ÉÉ ©ÉÉ ¾ÉWù {ÉÉ ù¾Ò ¶ÉH«ÉÉ lÉà ¥Éq±É Êq±ÉNÉÒùÒ ´«ÉGlÉ HùÒ «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {Éà £Éà{É wÉùÉ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÉoÉà «ÉÖ ´ ÉH ©ÉÅ e ³{ÉÉ HÉ«ÉÉâ +{Éà +É«ÉÉàW{É {ÉÖ NÉÉäù´É H«ÉÇÖ ¾lÉÖ. DMG ]Éà{É »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ< {ÉÉHùÉiÉÒ +à WiÉÉ´«ÉÖ Hà {ÉÉ{ÉÖ ©ÉÅe³ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉ +àH §É´«É +É«ÉÉàW{É wÉùÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà {ÉÒ »ÉÉ©Éà Xà¶É +{Éà A©ÉÅNÉ §É«ÉÖÇ AqɾùiÉ ùWÖ Hùà±É +{Éà {ÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉW ¾Éà´ÉÉ UlÉÉ Hà{r©ÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É {ÉÒ {ÉÉàÅyÉ HùÉ´ÉÒ ¾lÉÒ ±ÉLÉ~ÉlÉ lÉɱÉÖ H É ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¡Éà©ÉY§ÉÉ< Êq´ÉÉiÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ©ÉÉ WiÉÉ´«ÉÖ Hà +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉW {ÉÒù ´«É»É{ÉÒ H< ùÒlÉà ùÉLÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà´ÉÒ ¶ÉÒLÉÉ©ÉiÉ ¶ÉàùÉà ¶ÉÉÅ«ÉùÒ oÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ {Éà +É~ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÉoÉà SÉÉù Êq´É»É{ÉÉ +oÉÉlÉ ©É¾à{ÉlÉ oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà±É §É´«É +É«ÉÉàW{ÉÖ ùɺ÷ÄÒ«É ±Éà´É±É{ÉÉ +É«ÉÉàW{É »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´ÉÒ NÉÉäù´É H«ÉÇ ¾lÉÖ DMG ÊùY«É{É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiɧÉÉ< ´Éà±ÉÉiÉÒ lÉà©É{ÉÉ ©ÉÅlÉ´«É©ÉÉÅ

WiÉÉ´«ÉÖ Hà ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉ{ÉÖ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉ DMG ÊùY«É{É ©ÉÉ »ÉJÒ«É Uà +{Éà YSK {ÉÒ {É´ÉÒ XiÉHÉùÒ +É~ÉÒ +{Éà H¾«ÉÖ Hà ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {É¾Ò ~ÉiÉ +ÉLÉÒ »É©ÉÉW 100% YSK ¥É{ÉÒ DMG ÊùY«É{É NÉÉäù´É ´ÉyÉÉù«ÉÖ ¾lÉÖ +ÅlÉà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~ÉÒ +É´ÉÉ +É«ÉÉàW{É oÉlÉÉ ù¾à +à´ÉÒ +ɶÉÉ ùÉLÉÒ ¾lÉÒ ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ< ´ÉÉPÉeÒ«ÉÉ WiÉÉ´«ÉÖ Hà «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ Ê©É¶É{É 2020 +É ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³à +àH +Éq¶ÉÇ AqɾùiÉ +É~«ÉÖ Uà lÉà´ÉÉ ¶É¥qÉà °~ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÉoÉà NÉÉäù´É H«ÉÉâ ¾lÉÖ ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ {É´ÉÒ{É §ÉÉ< ©Éä«ÉÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà ©ÉÉ W{ÉÉ´«ÉÖ Hà DMG ÊùY«É{É, +àH ÊùY«É{É {É¾Ò ~ÉiÉ DMG ~ÉÊù´ÉÉù lÉÊùHà +Éà³LÉÉ«É lÉà´ÉÉ +©ÉÉà+à ¡É«Él{ÉÉà H«ÉÉÇ Uà +{Éà +É~ÉiÉÖ »ÉÅPÉ÷{É ©ÉW¥ÉÖlÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÖ Xà<+à +à´ÉÖ +ɴɾÉ{É Hùà±É +{Éà DMG ÊùY«É{É {ÉÉ {ÉàX ¾àc³ +©É{Éà HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÉà Wà +´É»Éù ©É²«ÉÉà lÉà{ÉÖ +©Éà NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÒ+à UÒ+à +{Éà »É©ÉÉW lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅyÉ {Éà ´ÉSÉ{É +É~ÉlÉÉ WiÉÉ´«ÉÖ Hà +©ÉÉùÉ ©ÉÅe³ {ÉÒ W«ÉÉùà W®ù ±ÉÉNÉà l«ÉÉùà +Éqà»É +É~É»ÉÉà +©ÉÉà +Éqà»É {Éà »´ÉÒHÉù´ÉÉ lÉl~Éù ù¾à¶ÉÖ l«ÉÉù ¥ÉÉq A~É»oÉÒlÉ »É´É⠻ɧÉÉ W{ÉÉà {ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉHlÉ HùlÉÉ WiÉÉ´«ÉÖ Hà +É~É »ÉÉä +É~É{ÉÉà HÒÅ©ÉlÉÒ »É©É«É HÉhÒ +©ÉÉùÉ «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉà Al»Éɾ ´ÉyÉÉù´ÉÉ +¾Ò A~É»oÉÒlÉ ù¾«ÉÉ, Wà ÷Ò©ÉÉà +à ÷Ö{ÉÉÇ©Éà÷ ©ÉÉ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà,Wà H±ÉÉHÉùÉà +à »ÉÉÅ»JÖlÉÒH HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà, +{Éà Ê´Éù §ÉÉ©ÉÉ»ÉÉ Wà´ÉÉ qÉ{ÉÊ´ÉùÉà +à qÉ{É +É~ÉÒ +©ÉÉùÉ Al»É´É {Éà SÉàlÉ{«É +É~«ÉÖ +à´ÉÉ »É©ÉÉW Ê´ÉùÉà {ÉÖ ¾Ö +©ÉÉùÉ «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ´ÉlÉÒ oÉÒ Hq«É ~ÉÖùH +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ H®UÖ »ÉÉoÉà»ÉÉoÉà ~ɱÉÖ»É «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà +à ùÉlÉ Êq´É»É {ÉÉ ~ÉùÒ¸É©É oÉÒ +É HÉ«ÉÇJ©É {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´«ÉÉà lÉà ¥Éq±É lÉà+Éà{ÉÖ ¾Ö +§ÉÒ{ÉÅq{É H® UÖ ùÉmÉà »É©ÉÚ ¾ §ÉÉà W {É ¥ÉÉq NÉÖWùÉlÉ {ÉÉ »ÉÖ¡É»ÉÒyyÉ ±ÉÉàH NÉÉ«ÉÒHÉ £ÊùqÉ¥Éà{É ©ÉÒù {ÉÉ eÉ«ÉùÉ {ÉÖ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉà©ÉÉÅ ±ÉÉàH eÉ«ÉùÉ {ÉÉ »~ÉÉà{É»Éù, »´É qà´ÉY ¾Å»ÉùÉW UɧÉä«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù, lÉà©ÉW ¸ÉÒ ùÉ©ÉY ¾Å»ÉùÉW UɧÉä « ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù, lÉù£oÉÒ Êq~É ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ ©ÉÉ AÊ©É«ÉÉ {ÉÒ ¡ÉÉoÉ{ÉÉ HùÒ eÉ«ÉùÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É {Éà LÉÖ±±ÉÉà ©ÉÖG«ÉÉà ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà A~É»oÉÒlÉ ù¾Ò eÉ«ÉùÉ{ÉÉ ©ÉÉàW ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ 4 Êq´É»É{ÉÖ +É §É´«É +É«ÉÉàW{É »É£³lÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH ~ÉÚiÉÇ oÉ«ÉÖ ¾lÉÖ.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ Hà¶ÉÖ§É É > UɧÉä«É É


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 11 B]É LÉÉlÉà «ÉÉàX«Éà±É »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÒ H©ÉÇ«ÉÉàNÉÒ HÉ«ÉǶÉÉ³É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ wÉùÉ »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÉ ©ÉqÉ~ÉÖù HÅ~ÉÉ{ÉÉ »´É.«ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà YSK «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà SÉàH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.

¸ÉÒ +ÊLÉ±É §ÉÉùlÉÒ«É HùU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÒ ´ÉºÉÇ 2016-18 ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÉ oÉlÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà{Éà ¡ÉʶÉKÉiÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉùÒLÉ- 25/12/16, ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ B]É LÉÉlÉà HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÖ »É£³ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà 24/12/16, ¶É{ÉÒ´ÉÉùà »ÉÉÅWà W +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉÅWà W©«ÉÉ ~ÉUÒ »Éà{÷Ä±É Webcom ±ÉÒeù SÉÅ{rHÉ{lÉ ~ÉÉàHÉù wÉùÉ Family Registration ©ÉÉ÷à{ÉÖ Session ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. +{Éà »ÉÉ¥Éù{ÉÉ eà÷É©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉ ´ÉyÉÉùÉ HùÒ »ÉÉ¥Éù{ÉÒ ©ÉÉʾÊlÉ{Éà ~ÉÚiÉÇ HùÒ ¾lÉÒ. »É´ÉÉùà ùY»÷Äà¶É{É +{Éà SÉÉ-{ÉÉ»lÉÉà HùÒ HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÉ Session- 1 {ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ H«ÉÉÇ ¥ÉÉq Êq´ÉÅNÉlÉ ~ÉÉ©Éà±É »É{ÉÉlÉ{ÉÒ Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà +{Éà ¶Éʾq oÉ«Éà±É qà¶É{ÉÉ W´ÉÉ{ÉÉà{Éà ¸ÉuÉ»ÉÖ©É{É +~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉùiɧÉÉ< ±É±±ÉÖ§ÉÉ< ~É÷à±É wÉùÉ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É ¡É©ÉÖLɸÉÒ ©ÉÖHà¶É »ÉáPÉÉiÉÒ+à +É´Éà±É lÉ©ÉÉ©É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà{ÉÖ ¶ÉÉÎ¥qH »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ. HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÉ AqPÉÉ÷H {ÉÉùiÉHÉHÉ+à lÉà©É{ÉÉ ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ »ÉÉä H©ÉÇcÉà{Éà Ê¥ÉùqÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ wÉùÉ SÉɱÉlÉÒ ¡ÉµÉÞÊnÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà HÂÖ ¾lÉÖ Hà »ÉÉ©ÉÉYH HÉ©É ©ÉÉ÷à V«ÉÉùà ~ÉiÉ W°ù ~Éeà l«ÉÉùà +É »oɳ ©É³Ò ù¾à¶Éà. »ÉÉoÉà ©ÉÊiɧÉÉ< ~É÷à±É(©É©©ÉÒ)+à ~ÉiÉ +ɶÉÒ´ÉÇSÉ{É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É§ÉÉ{ÉÒ »É´ÉÇ »ÉÅ©ÉÊlÉoÉÒ HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÉ SÉàù©Éà{É lÉùÒHà HàÎ{r«É »ÉÉ©ÉÉYH +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ G{´ÉÒ{Éù eÉè. Ê´Éd±É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ({ÉùÉàeÉ){ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH HùÒ HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÖ »ÉÖHÉ{É lÉà©É{Éà »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq HàÎ{r«É YSK »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ Fund Manager §ÉùlÉ »ÉÖùÉiÉÒ(<¹Éù~ÉÖùÉ HÅ~ÉÉ) wÉùÉ HÉ«ÉǶÉɳÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ »É©ÉX´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. HàÎ{r«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ eÉè.´É»ÉÅlÉ yÉÉà³Ö(lɱÉÉàq) +à «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉà ~ÉùÒSÉ«É +{Éà <ÊlÉ¾É»É WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ ±ÉK«É +{Éà HÉ«ÉÇÊ»ÉÊu{ÉÒ ~ÉÖùà~ÉÖùÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ »ÉÉä{Éà +´ÉNÉlÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq YSK »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ »É§«É Ê´É~ÉÖ±É ~ÉÉàHÉù({ÉùÉàeÉ)+à «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÖÅ ÊmÉ»lÉùÒ«É ©ÉɳLÉÖ +{Éà HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ ùWÚ HùÒ ¾lÉÒ »ÉÉoÉà ùÒY«É{É +{Éà »Éà{÷ıÉ{ÉÖÅ ©ÉɳLÉÖ ~ÉiÉ ùWÚ H«ÉÖÇ ¾lÉÖÅ. Mission 2020 HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ +{Éà ±ÉK«ÉÉÅHÉà eÉè. Ê´Éd±É §É´ÉÉiÉÒ({ÉùÉàeÉ) +{Éà Ê{ɱÉà¶É »ÉÖùÉiÉÒ(lɱÉÉàq)+à lÉà©É{ÉÉ +ÅqÉW©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ ¡É©ÉÉiÉà HÎ{´É{ÉùÉà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ lÉà©É{ÉÉ wÉùÉ ùWÚ HùÉ´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. Wà©ÉÉÅ Webcom- SÉÅrHÉ{lÉ ~ÉÉàHÉù(H±ÉÉà±É), YSKÊ´É~ÉÖ±É ~ÉÉàHÉù({ÉùÉàeÉ), Health & Disaster- eÉè. Ê´É~ÉÖ±É UɧÉä«ÉÉ({ÉùÉàeÉ), Agricultural & Environment- ʾlÉà { r ~ÉÉà H Éù(NÉÉÅ y ÉÒ{ÉNÉù), Education & Talent Hunt- eÉè . ÊHùÒ÷ ~ÉÉàHÉù(NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù), Politics and Leadership- §ÉùlÉ ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ(H±ÉÉà±É), Business Cell- ÊqʱÉ~É yÉÉà³Ö(˾©ÉlÉ{ÉNÉù), Matrimonial- §ÉùlÉ UɧÉä«ÉÉ(q¾àNÉÉ©É), Social & Spiritual- eÉè.Ê´Éd±É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ({ÉùÉàeÉ), Sports- {Éùà¶É SÉÉä¾ÉiÉ(§ÉÚW) , Yuva Utkarsh- Êq{Éà¶É ~ÉÉàHÉù(H±ÉÉà±É) , Fund Management- Êq±ÉÒ~É »ÉáPÉÉiÉÒ, Prachar Prasar (PRO)- Ê{ɱÉà¶É »ÉÖùÉiÉÒ +{Éà Vidhyarthi Sangh- Ê{Éù±É §ÉÉqÉiÉÒ(+±É´ÉÉ HÅ~ÉÉ) wÉùÉ »ÉÖÅqù ùWÚ+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉ¥Éù ]Éà{É{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ +{Éà +©ÉÒùNÉh »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ +Å¥ÉɱÉɱɥÉÉ~ÉÉ lÉoÉÉ {ÉùÉàeÉ »É©ÉÉW{ÉÉ »É§«É ¾à©ÉÅlɧÉÉ<+à «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É ~ÉÖ® ~ÉÉeëÉÖ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq Session-1 {ÉÉà §ÉÉàW{É{ÉÉà Ê´ÉùÉ©É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. Session-2{ÉÒ ¶É®+ÉlÉ©ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É ¶ÉÅLÉ{ÉÉq HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ ÊqʱÉ~É »ÉáPÉÉiÉÒ, ʾlÉà{r ~ÉÉàHÉù, ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É PÉÉàPÉÉùÒ +{Éà ÊHùÒ÷ ~ÉÉàHÉù{Éà ´ÉÒù lÉɱÉÒ wÉùÉ Ê¥ÉùqÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉoÉÉ ¶ÉÅLÉ{ÉÉq HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ Êq±ÉÒ~É »ÉáPÉÉiÉÒ+à LÉÚ¥É W Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH +É~ÉÒ ¾lÉÒ. OÉÒ{ɱÉà{e HÉAÎ{»É±É ¡ÉàÊ»Éeà{÷ ©ÉÖHà¶É HɱÉùÒ«ÉÉ(~ÉÉ÷iÉ) +{Éà »ÉàJà÷ùÒ +Å¥ÉɱÉÉ±É ~ÉÉàHÉù(NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É) +à ¥Éà ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ Hà±Éà{eù Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÖ lÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq qùàH ÊeÊ´ÉW{É{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ ÷à¥É±É A~Éù ¥Éà»ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà »ÉÊ©ÉÊlÉ ±ÉÒeùÉà wÉùÉ lÉà©É{Éà »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉ⠻ɩÉX´ÉÒ HÉ«ÉÇ Hà±Éà{eù ¥É{ÉÉ´ÉeÉ´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. ~ÉUÒ qùàH ÊeÊ´ÉW{É ¡É©ÉÉiÉà ÷Ò©É{Éà ¥Éà»ÉÉeÒ ÊeÊ´ÉW{É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ HùÒ ¾lÉÒ +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq qùàH ÊeÊ´ÉW{É{ÉÒ ÷Ò©Éà Act Locally Think Globaly Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{Éà »ÉÉoÉÇH Hù´ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Hà±Éà{eù ¡É©ÉÉiÉà HÉ«ÉÉâ{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ. Uà±±Éà »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¡É©ÉÉàq UɧÉä«ÉÉ+à +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ HùÒ ¾lÉÒ. »ÉÉä+à +àG¥ÉÒX{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¾ÉoÉ ~ÉùÉà´ÉÒ Ê´É¹ÉÉ»É »ÉÉÅH³ ùSÉÒ ¾lÉÒ. +{Éà Uà±±Éà »É©ÉÉW §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ ùɺ÷Ä §ÉÉ´É{ÉÉ AXNÉù Hù´ÉÉ ùɺ÷ÄNÉÒlÉ NÉÉ<, SÉɱÉÉà HùÒ+à Ê©É»É{É{ÉÉ ©ÉÅeÉiÉ +{Éà Work Best Your Nest »ÉÉoÉà ¡É»oÉÉ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖ.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ Ê{ɱÉà¶É »ÉÖùÉiÉÒ

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ.«ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÉ ©ÉÉàeÉ»ÉÉ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±É ©ÉqÉ~ÉÖù HÅ~ÉÉ LÉÉlÉà ù¾àlÉÉ ¡ÉLÉù »É{ÉÉlÉ{ÉÒ ¸ÉÒ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> §ÉÉ> ¡Éà©ÉY«ÉÉiÉÒ{ÉÉ 22 ´ÉºÉÔ«É «ÉÖ´ÉÉ ~ÉÖmÉ AX»É{ÉÖÅ 2 X{«ÉÖ+ÉùÒ, 2017 {ÉÉ ùÉàW ÷ÚÅHÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É. «ÉÖ´ÉÉ{É qÒHùÉ+à +àHÉ+àH Ê´ÉqÉ«É ±ÉàlÉÉ »ÉÉùÉ«Éà »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉàH{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ »ÉXÇ«Éà±É. »´ÉNÉÇ»oÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÒ YSK («ÉÖ´ÉÉ »ÉÖùKÉÉ H´ÉSÉ) «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉ »É§«É ¾lÉÉ. lÉÉ. 5 X{«ÉÖ+ÉùÒ{ÉÉ, 2017 {ÉÉ ùÉàW »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É{ÉÒ ~ÉÚùÒ ÷Ò©Éà lÉà©É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ~Éù +É´ÉÒ ~Éeà±É +É qÖ:LÉq PÉeÒ©ÉÉÅ »ÉÉÅl´É{ÉÉ +É~É´ÉÉ ¾ÉWù ù¾Ò «ÉÖ´ÉÉ HlÉÇ´«É Ê{ɧÉÉ´Éà±É. +É »ÉÉoÉà °. 8,00,000/- {ÉÒ ùH©É ~ÉäHÒ 4,00,000/- {ÉÉà SÉàH lÉà©É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà +~ÉÇiÉ Hùà±É. +É »É©É«Éà »ÉÉ¥Éù ÊùÊW«É{É{ÉÉ SÉàù©Éà{É ©ÉÖHà¶É »ÉáPÉÉiÉÒ(+©ÉÒùNÉh) , HáÊr«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ eÉè. ´É»ÉÅlÉ yÉÉà³Ö(lɱÉÉàq), LÉX{ÉSÉÒ ~ÉÅHW ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ({ÉùÉàeÉ), YSK »ÉÊ©ÉÊlÉ »É§«É Ê´É~ÉÖ±É ~ÉÉàHÉù({ÉùÉàeÉ), +ÉùÉàN«É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ eÉè. ©É¾à{r »ÉáPÉÉiÉÒ(©ÉÖÅ¥É<), YSK »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ £Åe ©Éà{ÉàWù §ÉùlÉ »ÉÖùÉiÉÒ(<¹Éù~ÉÖùÉHÅ~ÉÉ), »ÉÉ¥Éù ÊùÊW«É{É{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ Êq±ÉÒ~É yÉÉà³Ö(˾©ÉlÉ{ÉNÉù), A~É¡É©ÉÖLÉ ¡É©ÉÉàq UɧÉä«ÉÉ(©ÉÉyÉ´ÉHÅ~ÉÉ), yÉ{É»ÉÖùÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ +ªÉÖlɧÉÉ< ùÉ©ÉÉiÉÒ(ùÉW~ÉÖùHÅ~ÉÉ), »ÉÉ¥Éù{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉÉà §ÉùlÉ UɧÉä«ÉÉ(q¾àNÉÉ©É) +{Éà »ÉÉäù§É ùÉ©ÉÉiÉÒ(ùÉW~ÉÖùHÅ~ÉÉ), ©ÉÉàeÉ»ÉÉoÉÒ ¾ºÉÇq §ÉÉ´ÉÉiÉÒ, Ê©É{Éà¶É ´ÉÉeÒ«ÉÉ A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò »´É. AX»É{Éà ¸ÉuÉÅW±ÉÒ +~ÉÔ ¾lÉÒ. »ÉÉ¥Éù ÊùY«É{É{ÉÒ qùàH ÊeÊ´ÉW{É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ, ©ÉÅmÉÒ ~ÉÖùÒ ÷Ò©É »ÉÉoÉà 70 Wà÷±ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉqÉ~ÉÖùHÅ~ÉÉ{ÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ »ÉÉoÉà »ÉÅ~ÉHÇ «ÉÉmÉÉ HùÒ Webcom, YSK »ÉʾlÉ 13 oÉÒ©ÉÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâoÉÒ ´ÉÉH࣠H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ´ÉÅ»ÉlÉ yÉ Éà³Ö

HÉÅlÉÒ±É É±É yÉ{É ÉùÉ©É »É ÉÅLɱɠÉ, Mob.: 9811251020 ÊH¶ÉÉàù NÉÅNÉÉùÉ©É »ÉÉÅLɱÉÉ, Mob.: 9810207810

±ÉK©ÉÒ ±ÉÖ©¥Éù >{e»÷ÄÒ] ¡ÉÉ. ±ÉÒ E-mail. laxmilumbers@gmail.com

¾àe +ÉèÊ£»É : 1/34, W.H.S ÊHlÉÔ{ÉNÉù, {É´ÉÒ Êq±¾Ò- 110 015. £Éà{É : 251 1 102 2, 254219 9 98, £àG»É : 01 1-254672 20 úÉ É{SÉ +ÉèÊ£»É: ~±É Éè÷ {ÉÅ 67, »ÉàG÷ù 10+à,±É É>÷ >{e»÷ÄÒ«É±É +à ùÒ«É É, NÉ ÉÅyÉÒyÉ É©É, HSU - 370 201

©É¾É±ÉK©ÉÒ ±ÉÖ©¥É»ÉÇ ¡É É. ±ÉÒ ÷Ò©¥Éù ©ÉSÉÇ{÷»É +{Éà >©~ÉÉà÷Ç»É, ¥ÉyÉÒ XlÉ{É É ~±É É«É´ÉÖe ±Éà©ÉÒ{Éà¶É ¶ÉÒ÷  eàHÉàùà÷Ò´É «ÉÖùÉà~ÉÒ«É{É ÷Ò©¥Éù +{Éà ©É±Éà¶ÉÒ«É{É ÷Ò©¥Éù {É É ´Éà~É ÉùÒ »~ÉණÉɱÉÒ»÷ : H´ÉÉà±ÉÒ÷Ò ¥É©ÉÉÇ÷ÒH 1/57 +à,W.H.S ÊHlÉÔ{ÉNÉù, {É´ÉÒ Êq±¾Ò- 110 015. £Éà{É : 251 1 102 2, 254219 9 98, £àG»É : 01 1-254672 20 E-mail. mahalaxmilumbers@gmail.com Website : www.mahalaxmilumbers.com


12

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

»ÉNÉ~ÉiÉ »É¾É«ÉlÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ

»ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ+Éà {ÉÉ ¡É¶{É {ÉÉ ©Éqq °~É oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É Ê´É§ÉÉNÉ SÉɱÉÖ Hù´ÉÉ W> ùÂÉ UÒ+à Wà ©ÉÉ÷à +É »ÉÉoÉà +àH £Éà©ÉÇ ~ÉiÉ ©ÉÉàH±Éà±É Uà lÉà ¡É©ÉÉiÉà {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ©Éà³´ÉÒ +É~ÉiÉà +Éà£Ò»É«É±ÉÒ +à©É{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà »ÉÉSɴɶÉÖÅ lÉà©ÉW W°ùÒ«ÉÉlÉ©ÉÅq {Éà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉÉ ©ÉÖLÉ ~ÉmÉ ©ÉÉÅ UÉ~ÉÒ¶ÉÖÅ. ÷ÉàH{É SÉÉWÇ +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà ¡ÉÒ©ÉÒ«Éù ¥Éà] A~Éù £Éà÷Éà »ÉÉoÉà ©ÉɾÒlÉÒ UÉ~É´ÉÉ{ÉÒ ¾¶Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà +±ÉNÉ SÉÉWÇ ±É> UÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà... +É +ÅH oÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà> +É +ÅH ©ÉÉÅ Free Of Charge ¡ÉÊ»Éu Hù¶ÉÖÅ. +ÉNÉ©ÉÒ +ÅH ©ÉÉÅ UÉ~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 3 lÉÉùÒLÉ »ÉÖyÉÒ «ÉÖ´ÉH «ÉÖ´ÉlÉÒ {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ɶÉÉà. »É{ÉÒ ù©Éà¶É§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ W.lÉÉ. 20/03/1993 A.-23 ´ÉºÉÇ D.-5.5 Ê~ÉlÉÉ-ù©Éà¶É§ÉÉ> ¾ÒùY§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ-©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ù©Éà¶É§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É-B.E. CIVIL NÉÉ©É-Ê´ÉoÉÉàiÉ ©ÉÉà.-9427367905

§ÉÖ©ÉÒ Êq{Éà¶Éq§ÉÉ> HɱÉùÒ«ÉÉ W.lÉÉ. 04/12/1994 A. 23 ´ÉºÉÇ D. 5.4 Ê~ÉlÉÉ - Êq{Éà¶Éq§ÉÉ> ùlÉ{ɶÉÒ§ÉÉ> HɱÉùÒ«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ - ©ÉyÉÖ¥Éà{É Êq{Éà¶Éq§ÉÉ> HɱÉùÒ«ÉÉ +§«ÉÉ»É – 4th YEAR B.H.M.S. HSU NÉÉ©É - Ê´ÉNÉÉàeÒ ¾É±Éà-©É¾à¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà.-9426374141

Hà´É±ÉHÖ©ÉÉù eÉÂɧÉÉ> °eÉiÉÒ W.lÉÉ. 26/01/1994 A. 23 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - eÉÂɧÉÉ> +ùWiɧÉÉ> °eÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ¾à©É±ÉlÉÉ¥Éà{É eÉÂɧÉÉ> °eÉiÉÒ +§«ÉÉ»É - B.E MECHANICAL NÉÉ©É - {ÉÉ{ÉÉ +ÅNÉÒ«ÉÉ ¾É±Éà - ©É¾à»ÉÉiÉÉ ©ÉÉà. 9978945857

ÊSÉùÉNÉ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ W.lÉÉ. 05/01/1993 Ê~ÉlÉÉ - ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ - ©ÉyÉÖ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ +§«ÉÉ»É MECHANICAL ENGINEERING ¾É±Éà - ©ÉÉàeÉ»ÉÉ ©ÉÉà.8866557357

©ÉÉ«ÉÉ ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ W.lÉÉ. 04/08/1989 A. 28 ´ÉºÉÇ D. 5 Ê~ÉlÉÉ - ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – 11th PASS NÉÉ©É - UÉà÷É Aqà~ÉÖù ¾É±Éà-UÉà÷É Aqà~ÉÖù ©ÉÉà. 9428134556

Ê¡ÉlÉà¶ÉHÖ©ÉÉù ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ W.lÉÉ. 24/06/1988 A. 29 ´ÉºÉÇ D. 5.3 Ê~ÉlÉÉ - ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É - B.COM NÉÉ©É - WeÉàqù HÉà÷eÉ ¾É±Éà-UÉà÷É Aqà~ÉÖù ©ÉÉà. 9427367905

¾ºÉÇ±É SÉÖ{ÉÒ§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ W. lÉÉ. 08/01/1996 Ê~ÉlÉÉ - SÉÖ{ÉÒ§ÉÉ> eÒ. UɧÉä«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ - »ÉÉà{ɱɥÉà{É SÉÖ{ÉÒ§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ +§«ÉÉ»É - S.Y.B.E. HSU NÉÉ©É - ±ÉK©ÉÒ~ÉÉù ¾É±Éà - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ©ÉÉà - 9426597930 ±É«ÉHÖ©ÉÉù ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù W.lÉÉ. 17/1/1997 A.20 ´ÉºÉÇ D. 5.8 Ê~ÉlÉÉ - ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù ©ÉÉlÉÉ - ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù +§«ÉÉ»É B.B.A. HSU NÉÉ©É - ©ÉÉà÷Ò Ê´ÉùÉiÉÒ ¾É±Éà - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ©ÉÉà. 9359299708

»ÉùÖÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÅÖ NÉÉùä´É SÉ. +É{ÉÅq HÖ©ÉÉù SÉÒ©É{ɧÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ

W{©É: 12/06/94 A.:23 ´ÉºÉÇ B.E. in Food Processing Tech.

¸ÉÒ eÉ.è SÉÒ©É{É ¾ùY »ÉùÖÉiÉÒ NÉɧÅÉÉ>à +É{ÉqÅ ¾ÉÎà»~É÷±É´ÉÉ³É lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉWűÖÉÉ »ÉùÖÉiÉÒ {ÉÉ »É~ÖÉmÖÉ ÊSÉ.+É{ÉqÅ »ÉùÖÉiÉÒ+à 70% »ÉÉoÉà First Class {ÉÒ eÒOÉÒ ©É³ à ´ÉÒ U.à ¾É±É lÉ+àÉà ©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ{ÉÉ ASSÉ +§«ÉÉ»É+oÉâ GRE & IFLIS Preparation for Foreign Education ©ÉÉ÷à Ê´Éq¶àÉ W´ÉÉ{ÉÒ lÉ«äÉÉùÒ HùÒ ù¾«ÉÉ U.à lÉà ¥Éq±É »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÒ ÷Ò©É lÉ©àÉ{Éà +ʧÉ{ÉqÅ{É ~ÉÉc´Éà U.à 2, ¶ÉÉÅlÉ{ÉÖÅ +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷, NÉÉ«ÉmÉÒ ©ÉÅÊqù ùÉàe, ©É¾É´ÉÒù {ÉNÉù, ˾©ÉlÉ{ÉNÉù, HSU NÉÉ©É - ±ÉK©ÉÒ~Éù, qà¶É±É~Éù. ©ÉÉà. 9426522547.

H±~Éà¶É +©ÉÞlɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ W. lÉÉ. 06/02/1990 A. 27 ´ÉºÉÇ D. 5.5 Ê~ÉlÉÉ - +©ÉÞlɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ~ÉÉ´ÉÇlÉÒ¥Éà{É +©ÉÞlɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ +§«ÉÉ»É DIPLOMA IN CIVIL NÉÉ©É - ©ÉÉà÷É HÉqÒ«ÉÉ ¾É±Éà - ùÉWHÉà÷ ©ÉÉà. 9428598330 »ÉÉà¾{ÉHÖ©ÉÉù ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù W.lÉÉ. 05/11/1992 A. 25 ´ÉºÉÇ D. 5.5 Ê~ÉlÉÉ - ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> eÒ. ~ÉÉàHÉù ©ÉÉlÉÉ - ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù +§«ÉÉ»É CIVIL ENGINEER NÉÉ©É - ©ÉÉà÷Ò Ê´ÉùÉiÉÒ ¾É±Éà - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ©ÉÉà. 9359299708

ùÊ´ÉHÖ©ÉÉù Êq{Éà¶É§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ W.lÉÉ. 04/10/1992 A.25 ´ÉºÉÇ D. 5.6 Ê~ÉlÉÉ - Êq{Éà¶É§ÉÉ> »É´ÉY§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ʴɩɳɥÉà{É Êq{Éà¶É§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – MECHANICAL ENGINEER NÉÉ©É - qX~Éù NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ ¾É±Éà - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà.- 9925071866

´ÉÅq{ÉÉ Ê´Éd±É§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ W.lÉÉ. 23/01/1994 A. 23 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - Ê´Éd±É§ÉÉ> ùÉ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ùÉyÉÉ¥Éà{É Ê´Éd±É§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.A. HSU NÉÉ©É - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ¾É±Éà - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ©ÉÉà. {ÉÅ - 9427528741

SÉÅrà¶ÉHÖ©ÉÉù ù´ÉY§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ W.lÉÉ. 09/02/1992 A. 25 ´ÉºÉÇ D. 5.6 Ê~ÉlÉÉ - ù´ÉY§ÉÉ> Hù¶É{ɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ʴɩɳɥÉà{É Êq{Éà¶É§ÉÉ> cÉHùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – ELECTRICAL ENGINEER NÉÉ©É - yÉÉùà¶ÉÒ ¾É±Éà - ´ÉeÉàqùÉ ©ÉÉà.-9879761142

ùÉàʾlÉHÖ©ÉÉù ©É¾à{r§ÉÉ> §ÉNÉlÉ W.lÉÉ. 17/02/1990 A. 27 ´ÉºÉÇ D. 5.6 Ê~ÉlÉÉ - ©É¾à{r§ÉÉ> ¾Êù§ÉÉ> §ÉNÉlÉ ©ÉÉlÉÉ - §ÉNÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> §ÉNÉlÉ +§«ÉÉ»É – M.A. NÉÉ©É - {ÉLÉmÉÉiÉÉ ¾É±Éà - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà. 9885477702

´Éäqà¾Ò {Éùà¶É§ÉÉ> §ÉÉqÉiÉÒ W.lÉÉ. 03/09/1988 A. 29 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - {Éùà¶É§ÉÉ> §ÉÉqÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - {É©ÉÇqÉ¥Éà{É {Éùà¶É§ÉÉ> §ÉÉqÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.SC – CHEMISTRY HSU NÉÉ©É - yÉ{É»ÉÖùÉ ©ÉÉà {ÉÅ 9067085959

¾ÉÌqHHÖ©ÉÉù HÉÅÊlɧÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ W.lÉÉ. 14/10/1991 A. 26 ´ÉºÉÇ D. 5.3 Ê~ÉlÉÉ - HÉÅÊlɧÉÉ> ʾùY§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - HÅSÉ{É¥Éà{É HÉÅÊlɧÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.C.A. MS-CIT NÉÉ©É - Ê´ÉoÉÉàiÉ ¾É±Éà - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà. 9427698304


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 13

Ê{Éù±ÉHÖ©ÉÉù W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> ´Éà±ÉÉiÉÒ W.lÉÉ. 07/03/1991 A.26 ´ÉºÉÇ D 5.3 Ê~ÉlÉÉ - W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> ´É»ÉùÉ©É ´Éà±ÉÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - §ÉNÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> ´Éà±ÉÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – M.Sc. NÉÉ©É - ±ÉÖe´ÉÉ ¾É±Éà - +ù´É±±ÉÒ ©ÉÉà. 9428965615 +ÅÊHlÉÉ §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ W. lÉÉ. 12/03/1990 A. 27 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HSÉùɧÉÉ> ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ - ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉù»ÉÒ«ÉÉ +§«ÉÉ»É – M.COM INTER C.A. NÉÉ©É - §ÉàùÒ«ÉÉ ¾É±Éà - ˾©ÉlÉ{ÉNÉù ©ÉÉà. 9879797017 Ê©ÉlÉàºÉHÖ©ÉÉù ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> yÉÉà³Ö W.lÉÉ. 18/05/1994 A. 23 ´ÉºÉÇ D. 5.10 Ê~ÉlÉÉ - ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY§ÉÉ> yÉÉà³Ö ©ÉÉlÉÉ - {É©ÉÇqÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> yÉÉà³Ö +§«ÉÉ»É – ITI – PPO NÉÉ©É-Ê´ÉoÉÉàiÉ ¾É±Éà - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà. 9428135211 »´ÉÉlÉÒ NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> NÉÉàùÉiÉÒ W.lÉÉ. 21/ 04/1990 A. 27 ´ÉºÉÇ D. 5.5 Ê~ÉlÉÉ - NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> {ÉÉùiɧÉÉ> NÉÉàùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.E.CIVIL ENGINEERING NÉÉ©É - LÉàeÉà> ©ÉÉà {ÉÅ. 9426150622 / 9537111198 ~ÉÉoÉÇHÖ©ÉÉù ¡É¾±ÉÉq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ W.lÉÉ. 28/02/1994 A. 23 ´ÉºÉÇ D. 5.2 Ê~ÉlÉÉ - ¡É¾±ÉÉq§ÉÉ> LÉÒ©ÉY§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ¡É¾±ÉÉq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.COM NÉÉ©É - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉ. 9428965615

ʾ{É±É ©ÉyÉÖ»ÉÖq{ɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ W.lÉÉ. 19/06/1996 A. 21 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - ©ÉyÉÖ»ÉÖq{ɧÉÉ> qà´É{ɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ - ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ¥Éà{É ©ÉyÉÖ»ÉÖq{ɧÉÉ> UɧÉä«ÉÉ +§«ÉÉ»É – T.Y.B.D.S. NÉÉ©É - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà {ÉÅ 9427304998

W«ÉqÒ~ÉHÖ©ÉÉù Ê´Éd±É§ÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ W{©É lÉÉ. 01/09/1990 A. 23 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - Ê´Éd±É§ÉÉ> ±ÉɱÉY§ÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - §ÉNÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É Ê´Éd±É§ÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.A. ¾É±Éà - »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ ©ÉÉà {ÉÅ 9427871251

§ÉÉ´Éà¶ÉHÖ©ÉÉù HÉÅÊlɱÉÉ±É ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ W.lÉÉ. 18/09/1991 A. 26 ´ÉºÉÇ D. 5 Ê~ÉlÉÉ - HÉÅÊlɱÉÉ±É ´Éà±ÉY§ÉÉ> ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ~ÉÉ´ÉÇlÉÒ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.COM NÉÉ©É - WeÉàqù-HÉà÷eÉ ¾É±Éà - ʴɶÉÉLÉÉ~Éa{É©É ©ÉÉà {ÉÅ 8686845234

HÞ~ÉÉ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù W.lÉÉ. 10/04/1992 A. 25 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - »ÉÖùà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù ©ÉÉlÉÉ - ¡ÉÊlÉKÉÉ¥Éà{É »ÉÖùà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù +§«ÉÉ»É – B.COM NÉÉ©É - ´ÉeÉàqùÉ

ùÉàʾlÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉ{ɧÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ W.lÉÉ. 26/12/1985 A. 32 ´ÉºÉÇ D. 5.5 Ê~ÉlÉÉ - ©ÉNÉ{ɧÉÉ> ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É ©ÉNÉ{ɧÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.A. NÉÉ©É - NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù ©ÉÉà {ÉÅ 9978512532

Êq~ÉHHÖ©ÉÉù ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ W.lÉÉ. 12/11/1985 A. 32 ´ÉºÉÇ D.5.3 Ê~ÉlÉÉ - ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É ùÊ»ÉH§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É - 12 ~ÉÉ»É NÉÉ©É - +ÉiÉÅq~ÉÉù - «ÉKÉ ¾É±Éà-UÉà÷É Aqà~ÉÖù ©ÉÉà {ÉÅ 9428134556

Ê©ÉlÉ±É +ùË´Éq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ W.lÉÉ. 04/05/1990 A.27 ´ÉºÉÇ Ê~ÉlÉÉ - +ùË´Éq§ÉÉ> eÉÂɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +ùË´Éq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – M.PAHRMA NÉÉ©É - §Ée±ÉÒ ¾É±Éà - PÉ{É»ÉÖùÉ ©ÉÉà {ÉÅ. 8758482130

¾ÉÌqHHÖ©ÉÉù Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ W. lÉÉ. 20/05/1991 A.26 ´ÉºÉÇ D. 5.5 Ê~ÉlÉÉ - Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ´É»ÉùɩɧÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ ©ÉÉlÉÉ - Ê©É{ÉÉ¥Éà{É Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +§«ÉÉ»É – B.E.- COMPUTER ENGINEER NÉÉ©É - ©ÉoÉ±É ¾É±Éà-+ù´É汃 ©ÉÉà {ÉÅ. 9408281627


14

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

«ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù Êù¶lÉÉ ´É¾Ò »ÉÉàSÉ {É> - SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ

´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉYH ©ÉɳLÉÉoÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà{Éà +´ÉNÉlÉ HùÉ´É´ÉÉ +oÉâ +{Éà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù ~ÉÉÊù´ÉÉÊùH / »ÉÉ©ÉÉYH lÉà©ÉW »É©ÉÉW ¥É¾Éù{ÉÉ ~ÉeHÉùÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ{Éà »É©ÉÉW +{Éà ùɺ÷Ä{ÉÉ »É¶ÉGlÉ {ÉÉNÉÊùH ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ A©ÉqÉ ¾àlÉÖoÉÒ ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ {É©ÉÇqÉ HÉAÎ{»É±É »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É ¡ÉàùÒlÉ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ +É«ÉÉàYlÉ ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW +{Éà «ÉÖ ´ ÉH ©ÉÅ e ³ Hc±ÉÉ±É {ÉÒ «ÉW©ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ lÉÉ.16 oÉÒ 19 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2017 {ÉÉ ùÉàW Hc±ÉÉ±É LÉÉlÉà §É´«ÉÉÊlɧɴ«É SÉlÉÖÇ-Êq´É»ÉÒ«É «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> ´ÉɱÉÉiÉÒ {ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ ¡É§ÉÉùÒ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¾àc³ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ʶÉÊ¥Éù©ÉÉÅ 126 qÒHùÒ+Éà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÒ ¶ÉÖ§É ¶ÉÖ°+ÉlÉ ÊqHùÒ+Éà lÉà©ÉW ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÖÅ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ »´ÉÉNÉlÉ HùÒ »oÉÉ{É OɾiÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ ¸ÉÒ ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW LÉàeÉ Y±±ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ yÉ{ÉY§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉeÒ«ÉÉq Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉoÉÖ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù »Éà{÷Ä±É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> yÉÉà³Ö SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ +É>.~ÉÒ.»ÉÒ. §É´É{ɧÉÉ> §ÉÉqÉiÉÒ/ NÉÉ«ÉH´ÉÉe ʴɧÉÉNÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ/ NÉÉ«ÉH´ÉÉe ʴɧÉÉNÉ «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàHÉù «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ H{´ÉÒ{Éù »ÉÖùà¶É§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÉ ©ÉÖL«É ÷Äà{Éù NÉÖ° ʾ{qÖ»lÉÉ{É »HÉA÷ +{Éà NÉÉ>e ©Éà©¥Éàù ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù˻ɾ SÉÉä¾ÉiÉ lÉoÉÉ »É´É⠩ɾÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà+à ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ »É©ÉKÉ Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É HùÒ ¶ÉÖ§ÉÉùÅ§É HùÉ´Éà±É. SÉùÉà l Éù ʴɧÉÉNÉ ¡É§ÉÉùÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ+à ¶É¥qÉà °~ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉàoÉÒ ÊqHùÒ+Éà lÉà©ÉW »É¾Ö »{Éà¾ÒW{ÉÉà{ÉÖÅ

¾q«É»~ɶÉÔ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW LÉàeÉ Y±±ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ yÉ{ÉY§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉeÒ«ÉÉq lÉà©ÉW Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉoÉÖ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉùà +ɶÉÔ´ÉSÉ{É +É~ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà ~ÉÉc´ÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÉ +É«ÉÉàW{É{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É. »Éà{÷Ä±É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> yÉÉà³Ö+à »É©ÉOÉ ÷Ò©É lÉà©ÉW qÒHùÒ+Éà{Éà +ʧÉ{ÉÅ q {É ~ÉÉc´Éà ± É. ùÒY«É{É SÉàù©Éà{ɸÉÒ ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> ´ÉɱÉÉiÉÒ+à ʶÉÊ¥Éù{ÉÉà ¾àlÉÖ y«Éà«É +ÅNÉà ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ »É´Éâ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù ÊqHùÒ+Éà{ÉÉà lÉà©ÉW ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ Hùà±É. ʾ{qÖ»lÉÉ{É »HÉA÷ +à{e NÉÉ>e {ÉÉ ÊeùàG÷ù +{Éà ʶÉÊ¥Éù{ÉÉ ©ÉÖL«É ÷Äà{Éù NÉÖ° ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù˻ɾ SÉÉä¾ÉiÉà lÉà©ÉW lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©Éà +ÉNɳ{ÉÉà qÉàù »ÉÉÅ§É³Ò §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù 126 ÊqHùÒ+Éà{ÉÖÅ 13 OÉÖ~É©ÉÉŠʴɧÉÉW{É HùÒ qùàH OÉÖ~É{ÉÉ ±ÉÒeù{ÉÒ Ê{É«ÉÖÊGlÉ HùÒ lÉ©ÉÉ©É 13 OÉÖ~É{ÉÉ ±ÉÒeù lÉùÒHà ¥ÉÒ{ÉÉ §ÉÉqÉiÉÒ UÉiÉÒ {ÉÒ Ê{É«ÉÖÊGlÉ Hùà±É. SÉlÉÖÇÊq´É»ÉÒ«É «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ ÊqHùÒ+Éà{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ʾ{qÖ»lÉÉ{É »HÉA÷ +à{e NÉÉ>e wÉùÉ HÉ«ÉqÉ +{Éà ù©ÉlÉÉà/ Hà©~É £É«Éù/ «ÉÉàNÉ ´«ÉÉ«É©É / ʶÉÊ¥Éù Ê{ÉùÒKÉ{É/ y´ÉW ´ÉÅq{É/ »HÉA÷ÓNÉ/ Y.+É>.HÉà»ÉÇ »ÉɾʻÉH ¡É´ÉÞÊnÉ »~ÉyÉÉÇ +ÉùÉàN«É +{Éà £Ò÷{Éà»É lÉɱÉÒ©É »HÉA÷ÓNÉ/NÉÉ>eÓNÉ ¡É´Éà¶É/ lÉɱÉÒ©É lÉÉùÉ©ÉÅe³ (NÉà±ÉàKÉÒ) XiÉHÉùÒ »ÉÅHàlÉ lÉɱÉÒ©É/ Hà©~É £É«Éù ÷à±Éà{÷ ¶ÉÉà »~ÉyÉÉÇ/ «ÉÉàNÉ-+àùÉàÊ¥ÉH»É/ »ÉɾʻÉH ¡ÉµÉÖÊlÉ ¥ÉàW »~ÉyÉÉÇ/ ¥ÉàG´ÉÖeûɩÉà{É HÖHÓNÉ »~ÉyÉÉÇ/ »ÉɾʻÉH ¡É´ÉÞÊlÉ ¥Éà]´ÉHÇ »~ÉyÉÉÇ/ W÷Ò±É +{Éà Ê´ÉºÉ©É ~ÉÊùλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH lÉɱÉÒ©É/ Hà©~É £É«Éù OÉÖ~É ¶ÉÉà/ »Éà{»É NÉà©É £É>´É »~ÉyÉÉÇ/ »ÉɾʻÉH ¡É´ÉÞÊlÉ £Ò÷{Éà¶É »~ÉyÉÉÇ/ {ÉÉáyÉ ~ÉÖ»lÉH HÉ«ÉÇ ÷à»÷/ Hà©~É £É«Éù ¡ÉàH÷Ò»É/ ¶ÉÉùÒùÒH ©ÉÚÅ]´ÉiÉ{ÉÉà/ AHà±É Wà´ÉÉ W°ùÒ Ê´ÉºÉ«ÉÉà{ÉÖÅ ¡ÉʶÉKÉiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +ÉW{ÉÉ +ÉyÉÖ Ê {ÉH «ÉÖ N É©ÉÉÅ ÊqHùÒ+Éà{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É Ê~Éù¶ÉÒ ÊqHùÒ+Éà©ÉÉÅ ù¾à±É »ÉÖºÉÖ~lÉ ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà

XNÉÞlÉ HùÒ ¸ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÅ»HÉù »É¾ qÖÊ{É«ÉÉqÉùÒ »ÉÉoÉà Hq©É oÉÒ Hq©É ʩɱÉÉ´ÉÒ Y´É{É Y´É´ÉÉ{ÉÉà +{Éà ©ÉÉiÉ´ÉÉ{ÉÉà »ÉHÉùÉl©ÉH +ʧÉNÉ©É Hà³´ÉÉ«É/ +ÉW{ÉÒ +É~ÉiÉÒ ÊqHùÒ +É´ÉlÉÒ HɱÉ{ÉÒ AnÉ©É +Éq¶ÉÇ NÉÞʾiÉÒ ¥É{Éà lÉà´ÉÉ A©ÉqÉ ¾àlÉÖoÉÒ ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É±É NÉÖ°+Éà wÉùÉ §ÉÉùlÉÒ«É ©Éʾ±ÉÉ HÉ«ÉqÉ – ¸ÉÒ +Ê{É±É ¡ÉoÉ©ÉY IPS NÉÖWùÉlÉ »÷à÷ SÉÒ£ HʩɶÉ{Éù HSG +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê{É~ÉÖ i ÉÉÇ lÉÉà ù ´ÉÉ{Éà IPS Êeùà G ÷ù NÉÖWùÉlÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É lÉɱÉÒ©É +àHàe©ÉÒ. ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÒ ÊqHùÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É ´ÉÉiÉÒ ´ÉlÉÇ{É +{Éà ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É Y´É{É »ÉÉoÉÒ{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ {É©ÉÇqÉ¥Éà{É »ÉáPÉÉiÉÒ »ÉÖùlÉ »mÉÒ NÉÉäù´É +{Éà HÉ{ÉÚ{ÉÒ »É±Éɾ »ÉÉà{ɱɥÉà{É XàºÉÒ NÉÖWùÉlÉ ¾É>HÉà÷Ç ´ÉHұɸÉÒ/ PÉù{ÉÉà B¥ÉàùÉà +àH ©É«ÉÉÇqÉ - »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLÉ {ÉLÉmÉÉiÉÉ / {ÉàlÉÞl´É lÉɱÉÒ©É +à»É.Hà.{ÉÅqÉ lÉà©ÉW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +ÅW±ÉÒ¥Éà{É °~ÉÉiÉÒ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ {ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ/ ´«É¾´ÉÉù «ÉÉàNÉ W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ +©ÉqÉ´ÉÉq/ ©Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +à{e ©ÉÉ«É ©ÉÉ>{e -SÉÅqÉ¥Éà{É §ÉÉ´ÉÉiÉÒ +©ÉqÉ´ÉÉq/ ±ÉK«É ¡ÉÉÎ~lÉ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÅ»HÉùÉà {ÉÒ »É©ÉWiÉ eÉè. ´É»ÉÅlɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ lɱÉÉàq/ +ÉÊq ʴɺɫÉÉà +ÅlÉÇNÉlÉ ¿q«É »~ɶÉÔ ´«ÉGlÉ´ÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. SÉÉàoÉÉà +{Éà +ÅÊlÉ©É Êq´É»Éà lÉÉ.19/01/2017 {ÉÉ NÉÖ°´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW »É©ÉÉ~É{É »É©ÉÉùÉྠA©ÉÉ §É´É{É Hc±ÉÉ±É {ÉÉ ~É÷ÉÅNÉiÉ +ÅqÉYlÉ 1300 [ÉÉÊlÉW{ÉÉà {ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ ©ÉÉÅ »ÉùqÉù ~É÷à ± É ùÒY«É{É SÉà ù ©Éà { É ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> ´ÉɱÉÉiÉÒ {ÉÉ lÉà©ÉW SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ ¡É§ÉÉùÒ ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ {ÉÉ +y«ÉKÉ »oÉÉ{Éà «ÉÉàX«Éà±É. Wà©ÉÉÅ NÉÉ«ÉH´ÉÉe ʴɧÉÉNÉ »oÉÉÊ{ÉH Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW {ÉÉ »É©ÉÉVW{ÉÉà / ʶÉÊ¥ÉùoÉÒ qÒHùÒ+Éà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà lÉà©ÉW +É©ÉÅÊmÉlÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÒ ¾ÉWùÒ ©ÉÉÅ +ÊlÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ¸ÉÒ ©ÉÉ{É{ÉÒ«É LÉàeÉ Y±±ÉÉ »ÉÉÅ » Éq »É§«É¸ÉÒ qà ´ ÉÖ Ë »É¾ SÉÉä¾ÉiÉ/ ¸ÉÒ »É©ÉÉW ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ lÉàX§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ/ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ> ©ÉÉHÉiÉÒ Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉoÉÖ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù/ »Éà{÷Ä±É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ Ê©É¶É{É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ eÉè. ´É»ÉÅlɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ/ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ/ {É©ÉÇqÉ HÉAÎ{»É±É ©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> SÉÉä¾ÉiÉ/ ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É NÉÖ° »ÉÅW«É§ÉÉ> ùÉ´É±É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {É©ÉÇqÉ¥Éà{É »ÉáPÉÉiÉÒ/ ùÒY«É{É SÉà ù ©Éà { É ¸ÉÒ >±Éà ¶ ɧÉÉ> »ÉÉ©ÉÉiÉÒ/ NÉÉ«ÉH´ÉÉe ʴɧÉÉNÉ ¡É§ÉÉùÒ

¸ÉÒ ùiÉUÉàe§ÉÉ> HÉ©ÉÉiÉÒ/ ¸ÉÒ ¶«ÉÉ©É <{÷ù{Éà¶É{É±É »HÖ±É ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù Hc±ÉɱÉ/ Hc±ÉÉ±É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ »É´É⠩ɾÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ »oÉÉ{É ´ÉùiÉÒ ¥ÉÉq Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà{ÉÉ ¥ÉÉq ´Éà±ÉH©É »~ÉÒSÉ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ {ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ +à +É~Éà ± É. ´Éà ± ÉH©É »~ÉÒSÉ ¥ÉÉq lÉɱÉÒ©ÉÉoÉÕ qÒHùÒ+Éà+à »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ {ÉÞl«É oÉÒ »É´Éâ {ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É NÉÖ° »ÉÅW«É§ÉÉ> ùɴɱÉà §É«É©ÉÖGlÉ Y´É{É Ê´É¶Éà A~Éù »ÉSÉÉà÷ ´ÉGlÉ´«É +É~ÉÒ »É´Éâ A~ÉλoÉlÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà {Éà +àH {É´ÉÉà lÉÉWNÉÒ {ÉÉà +¾à»ÉÉ»É HùÉ´Éà±É. ʶÉÊ¥Éù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ´«ÉÉ«ÉÉ©É{ÉÉ ¡ÉʶÉKÉiÉ{Éà qÒHùÒ+Éà+à {ÉÞ l «É °~Éà ùWÖ Hùà ± É. l«ÉÉù¥ÉÉq ʶÉÊ¥Éù©ÉÉÅ +ÉÌoÉH »É¾«ÉÉàNÉ +É~É{ÉÉù qÉlÉɸÉÒ+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ©ÉÖL«É qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW/«ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³/ Hc±ÉÉ±É mÉiÉ Êq´É»É{ÉÉ »É´ÉÉù{ÉÉ {ÉÉ»lÉÉ{ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ ¶«ÉÉ©É <{÷ù{Éà¶É{É±É »HÖ±É ¾»lÉà ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉà n ɩɧÉÉ> ~ÉÉà H Éù Hc±ÉɱÉ/ SÉÉàoÉÉ Êq´É»É{ÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉ ©ÉÖL«É §ÉÉàW{É{ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ÊJº{ÉÉ ~±ÉÉ«É +à{e ¾ÉeÇ ´ Éà ù ¾»lÉà ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅ N ÉÉiÉÒ Hc±ÉɱÉ/ ¡ÉoÉ©É Êq´É»É{ÉÉ §ÉÉàW{É {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ +ÉiÉÅq/ ¥ÉÒX Êq´É»É {ÉÉ §ÉÉàW{É {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ ~Éà÷±ÉÉq/ mÉÒX Êq´É»É {ÉÉ §ÉÉàW{É {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ qÉlÉɸÉÒ/ ¡ÉoÉ©É Êq´É»É{ÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉ {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ Hc±ÉÉ±É Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ ¾»lÉà PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ/ ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉ {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ ùÉ©ÉY§ÉÉ> ©ÉÖ ³ Y§ÉÉ> Hc±ÉɱÉ/ Ê´ÉeÒ+ÉàOÉÉ£Ò {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ Aq«É ÷Ò©¥Éù Hc±ÉÉ±É ¾»lÉà ©ÉÖ³Y§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ/ Ê©É{Éù±É ´ÉÉà÷ù {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ A©ÉÉ ©ÉÉ¥ÉÇ ± É +ÉiÉÅ q ¾»lÉà HÉÅÊlɧÉÉ>/ +É>-HÉeÇ {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ ¥ÉÒ.÷Ò.+à © É OÉÖ ~ É H~Ée´ÉÅ W ¾»lÉà ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ>/ »ÉÉA{e ʻɻ÷©É {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ HSU ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³/ lÉà©ÉW SÉÅqÖ§ÉÉ> Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ ~ÉiÉ»ÉÉàùÉ/ ¡ÉoÉ©É Êq´É»É{ÉÉ +±~ɾÉù {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> lÉà©ÉW Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ ´ÉÉ»Éq/ ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÉ +±~ɾÉù {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ SÉùÉàlÉù ~±ÉÉ«É ¾»lÉà ¾ºÉÇq§ÉÉ> +ÉiÉÅq/ mÉÒX Êq´É»É{ÉÉ +±~ɾÉù {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ §ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉä Ê©É±É H~Ée´ÉÅW ¾»lÉà »ÉÖùà¶É§ÉÉ>/ SÉÉàoÉÉ Êq´É»É{ÉÉ +±~ɾÉù {ÉÉ qÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ

SÉùÉàlÉù ʩɶÉ{É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ lÉà©ÉW Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ ÊSÉLÉÉàqùÉ/ lÉà©ÉW §ÉÉàW{É {ÉÉ »É¾«ÉÉàNÉÒ qÉlÉɸÉÒ+Éà ¸ÉÒ §ÉÉqÉiÉÒ £à¶É{É ´É±eÇ §É´É{ɧÉÉ> §ÉÉqÉiÉÒ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ +É>.~ÉÒ.»ÉÒ. / ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ ´ÉeÉàqùÉ/ ¸ÉÒ ©É{ÉҺɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù H~Ée´ÉÅW/ ¸ÉÒ Ê´ÉJ©É§ÉÉ> cÉ»ÉùÉ/ ¸ÉÒ ¾ùà¶É§ÉÉ> ¥ÉɱÉÉÊ»É{ÉÉàù/¸ÉÒ +ÉiÉÅq OÉÉ©ÉÒiÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅ e ³ +ÉiÉÅ q OÉÉ©ÉÒiÉ/ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ¾³~ÉÉiÉÒ «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ SPR H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ ¥ÉÉà ù »Éq/ ¸ÉÒ HSU ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ A©Éùàc »É´Éâ qÉlÉɸÉÒ+Éà{ÉÖÅ ©ÉÉà©Éà{÷Éà +É~ÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©ÉW ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³/ Hc±ÉÉ±É SÉlÉÖÇÊq´É»ÉÒ«É «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ lÉ{É ©É{É +{Éà yÉ{É oÉÒ »ÉÉoÉ »É¾HÉù +É~ÉÒ Ê¶ÉÊ¥Éù {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà©ÉW +{«É »É©ÉÉXà lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³Éà ©ÉÉ÷à ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ »ÉÉ©ÉÉYH »Éq§ÉÉ´É{ÉÉ »Éà´ÉÉ {Éà Ê¥ÉùqÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉOÉ ÷Ò©É {Éà ©ÉÉà©Éà{÷Éà +É~ÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©ÉW {Éà¶É{É±É »HÉA÷ +à{e NÉÉ>e wÉùÉ Ê¶É¥ÉÒùÉùoÉÒ qÒHùÒ+Éà{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ Hà÷àNÉùÒ ©ÉÉÅ ¸Éàºc ¡Éq¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à ©Éàe±É lÉà©ÉW ʶɱe +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉoÉÉ qùàH qÒHùÒ+Éà{Éà ¡É©ÉÉiÉ ~ÉmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©ÉW »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É SÉùÉà l Éù ʴɧÉÉNÉ wÉùÉ Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÉ »ÉŧÉÉùiÉÉÅ °~Éà lÉ©ÉÉ©É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ qÒHùÒ+Éà{Éà »©ÉÞÊlÉÊSɽ{É +~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¸ÉÒ »É©ÉÉW ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW ¡É©ÉÖLɸÉÒ lÉàX§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ lÉà©ÉW ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ> ©ÉÉÅHÉiÉÒ +à ʶÉÊ¥Éù{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ¥Éq±É Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW/ »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É lÉà©ÉW ÊqHùÒ+Éà +{Éà lÉà©É{ÉÉ ´ÉɱÉÒ+Éà{Éà +ʧÉ{ÉÅq{É »É¾ yÉ{«É´ÉÉq ~ÉÉc´Éà±É. +{Éà WiÉÉ´Éà±É Hà ©Éy«É NÉÖWùÉlÉ ]Éà{É »É©ÉÉW {ÉÉ Ê´ÉHÉ»É {ÉÉ qùàH HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ »Éqà´É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ »ÉÉoÉà W Uà. +ÊlÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ¸ÉÒ ©ÉÉ{É{ÉÒ«É LÉàeÉ Y±±ÉÉ »ÉÉÅ»Éq »É§«É ¸ÉÒ qà´ÉÖ˻ɾ SÉÉä¾ÉiÉà »É©ÉÉW{ÉÒ {ÉÉùÒ+Éà{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒH Ê´ÉHÉ»É oÉÒ ùɺ÷Ä {ÉÉà »É´ÉÉÈNÉÒH Ê´ÉHÉ»É {ÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Hùà±É. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HSU »ÉÉoÉà{ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà{Éà «ÉÉq HùÒ WiÉÉ´Éà±É Hà ¸ÉÒ HSU ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW ¾©Éà¶ÉÉ »ÉÉä HÉà>{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ {ÉoÉÖ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Aq¥ÉÉàyÉ{É ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW {ÉÉ +ÉÅNÉiÉà અનુસંધાન 15 પાને


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017 qÒHùÒ+Éà{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à +É«ÉÉàÊWlÉ Ê¶ÉÊ¥Éù{ÉÉ «ÉW©ÉÉ{É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ +©ÉÉà{Éà »ÉÉä§ÉÉN«É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ +à +©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à NÉÉäù´É °~É Uà.+{Éà +ÉNÉÉ©ÉÒ »É©É«É ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »É©ÉÉW XNÉÞÊlÉ {ÉÉ +É´ÉÉ »ÉÖÅqù HÉ«ÉÉâ »Éqà´É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅPÉ HùlÉÖ ù¾à lÉà´ÉÒ +ɶÉÉ ´«ÉGlÉ Hùà±É. «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ Ê©É¶É{É SÉàù©Éà{É eÉè. ´É»ÉÅ l ɧÉÉ> yÉÉà ³ Ö / ©É¾É©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> yÉÉà³ÖÅ/ {É©ÉÇqÉ HÉAÎ{»É±É ©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> SÉÉä ¾ ÉiÉà ʶÉÊ¥Éù{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ¥Éq±É Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ lÉà©ÉW »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É{ÉÒ ÷Ò©É {Éà yÉ{«É´ÉÉq »É¾ +ʧÉ{ÉÅq{É ~ÉÉc´Éà±É +{Éà «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ {ÉÒ ´ÉlÉÇ © ÉÉ{É NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~Éà±É.»É§ÉÉ +y«ÉKÉ »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É {ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ ~Éù»ÉÉànɩɧÉÉ> ´ÉɱÉÉiÉÒ+à ʶÉÊ¥Éù ©ÉÉÅ lÉ{É ©É{É +{Éà yÉ{É oÉÒ »É¾HÉù +É~É{ÉÉù »É´Éâ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà {ÉÉà lÉà©ÉW ÊqHùÒ+Éà lÉà©ÉW Hc±ÉÉ±É »É©ÉÉW «ÉÖ´ÉH©ÉÅe³ {Éà Àq«É~ÉÚ´ÉÇH ±ÉÉNÉiÉһɧÉù yÉ{«É´ÉÉq ~ÉÉc´ÉÒ WiÉÉ´Éà±É Hà +É~ÉiÉÖÅ +É »ÉÉoÉ »É¾HÉù »ÉÉq«É +Ê´É»©ÉùiÉÒ«É ù¾à¶Éà +{«É »É©ÉXà «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³Éà ©ÉÉ÷à »ÉqÉ«É ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ ¥É{ÉÒ ù¾à¶Éà. qÒHùÒ+Éà ©ÉÉ÷à ʶÉÊ¥Éù{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{É֧ɴÉÉà {Éà ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +Éà ~ É{É ©ÉÅ S É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É.

qÒHùÒ+Éà+à WiÉÉ´Éà±É Hà PÉù Wà´ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ©ÉÉÅ +©ÉÉà{Éà SÉÉù Êq´É»É ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ- Xà´ÉÉ +{Éà XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Uà. +àH {É´ÉÖÅ »ÉLÉÒ ©ÉÅe³ ¥É{«ÉÖÅ Uà.¸ÉÒ »É©ÉÉW {ÉÒ ÊqHùÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ +©Éà NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÒ+à UÒ+à. +ÉNÉÉ©ÉÒ »É©É«É ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É´ÉÒ »ÉÖÅqù ʶÉÊ¥ÉùÉà{ÉÉ +É«ÉÉàW{É oÉlÉÉ ù¾à +à´ÉÒ +ɶÉÉ+Éà ´«ÉHlÉ Hùà±É. Wà©É{ÉÉ »ÉKÉ©É {ÉàlÉÞl´É ©ÉÉÅ »É©ÉOÉ «ÉÖ´ÉlÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉà´ÉÉ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ {ÉÉ ¡É§ÉÉùÒ ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ Hà Wà+Éà SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉùÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »oÉÉÊ{ÉH Hc±ÉÉ±É «ÉÖ´ÉH©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ lÉùÒHà ~ÉiÉ »Éà´ÉÉ +É~Éà Uà. ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ùÅNÉÉiÉÒ+à »É´É⠻ɩÉÉÅVW{ÉÉà »ÉÉoÉà Ê©ÉmÉÉà lÉà©ÉW qÒHùÒ+Éà{Éà §ÉÉ´É Ê´É§ÉÉàù ¶É¥qÉà©ÉÉÅ Aq¥ÉÉàyÉ{ÉÉ +É~ÉÒ WiÉÉ´Éà±É Hà +É SÉÉù Êq´É»É {ÉÒ Ê¶ÉÊ¥Éù Y´É{É §Éù {ÉÖÅ +©ÉÖ±«É »ÉŧÉÉùiÉÖÅ ¥É{ÉÒ ù¾à¶Éà.Hc±ÉÉ±É «ÉÖ´ÉH©ÉÅe³/ »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{É/ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ {ÉÉ »ÉÉoÉÒ Ê©ÉmÉÉà{Éà ʶÉÊ¥Éù {Éà »É£³ ¥É{É´É´ÉÉ ¥Éq±É Àq«É~ÉÚ´ÉÇH +ɧÉÉù +{Éà »É¾ yÉ{«É´ÉÉq ~ÉÉc´Éà±É. +Å l É©ÉÉÅ qÒHùÒ+Éà { Éà »É´Éâ ©ÉÅ S É»oÉ ©É¾É{ÉÖ § É´ÉÉà + à §ÉÉùlÉÒ«É »É{ÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ ©ÉÖW¥É ©ÉÉoÉà ¾ÉoÉ Hàù´ÉÒ qÒHùÒ+Éà{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉÒ

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 15 §ÉÉ´ÉʴɧÉÉàù ±ÉÉNÉiÉÒ¶ÉÒ±É Ê´ÉqÉ«É +É~Éà±É. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ùÒY«É{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ {ÉÅqÖ§ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ/ SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Ê´Éd±É§ÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ/ Hc±ÉÉ±É «ÉÖ ´ ÉH ©ÉÅ e ³ A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ lÉà©ÉW SÉùÉàlÉù ʴɧÉÉNÉ «ÉÖ´ÉÉ AlHºÉÇ H{´ÉÒ{Éù »ÉÖùà¶É§ÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ +à Hùà±É.+ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ ùÒY«É{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ {ÉÅ q Ö § ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ+à Hùà ± É. l«ÉÉù¥ÉÉq ùɺ÷ÄNÉÒlÉ {ÉÖÅ NÉÉ{É HùÒ »ÉÉä »É©ÉÉVW{ÉÉà »É©ÉÚ¾§ÉÉàW{É ±É> UÖaÉ ~ÉeëÉÉ +{Éà »ÉùqÉù ~É÷à±É ùÒY«É{Éà [ÉÉ{ɶÉÒ±É +à H lÉÉ SÉä l É{«É »£Ý Ì lÉ Al»Éɾ{ÉÉ Aqà¶É«É{Éà Ê»ÉyyÉ H«ÉÉâ.

+ É +ÅNÉàà Ê´ÉSÉ Éù ¶É Éà

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ eÉè . Ê´Éf±É§ÉÉ> §É  É´É ÉiÉÒ

NÉ]±É

+ÉàUÉà +ÉàUÉà Aeà ùà NÉÖ±ÉÉ±É »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉà §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾à{ÉÉà HÉ«ÉǶÉÉ³É ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ lÉà{ÉÉà +É{ÉÅq {ÉÉ »É©É«É »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉà §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾à{ÉÉà ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù ©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ ©Éà©¥Éù ¥É{ÉɴɶÉà +~ÉÉù »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉ +ÉàUÉà +ÉàUÉà Aeà ùà NÉÖ±ÉÉ±É »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉà

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ


16

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉSÉÒ H»ÉÉà÷Ò

~ÉùÒKÉÉ{ÉÉà »É©É«É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà . ¾XùÉà { ÉÒ »ÉÅ L «ÉÉ©ÉÉÅ +ÉWà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ʧÉ{{É Ê§É{{É »lÉù {ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉù {ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ+Éà +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. V«ÉÉùà ~ÉùÒKÉÉ {ÉÖÅ §ÉÚlÉ Ê¶Éù ~Éù »É´ÉÉù oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà ©ÉÉmÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà W {Éʾ ´ÉɱÉÒ+Éà ~ÉiÉ +à÷±ÉÉ W {ÉÉ»ÉÒ-~ÉÉ»ÉÒ oÉ> X«É Uà. qùàH WiÉ{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+Éà PÉiÉÒ W ´ÉyÉÒ X«É Uà. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à +l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É Uà. ¥ÉɳHÉà{Éà +à ´ÉÉlÉ{ÉÉà +¾à»ÉÉ»É oÉ´ÉÉà Xà>+à Hà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà ©É{Éà lÉà©É{ÉÉ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà±ÉÉ NÉÖiÉ HùlÉÉÅ lÉà©É{ÉÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖ±«É +{ÉàH NÉiÉÖÅ Uà. ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ+à ~ÉiÉ +à ´ÉÉlÉ{Éà »ÉÉùÒ ùÒlÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÒ Xà>+à Hà ©ÉÉmÉ ~ÉùÒKÉÉ +à W lÉà©É{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{ÉÉ AW³É ~ÉÉ»ÉÉ{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +àH©ÉÉmÉ ©ÉÉNÉÇ {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ +É~ÉiÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{ÉÉ ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉ HùlÉÉÅ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà ~ÉÉàlÉà PÉiÉÉ ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É Uà. +ÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÒ +ÉàÊ£»É +ÉNɳ ~ÉùÉiÉà +ÉNɱÉÉ ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ ¥ÉhlÉÒ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉlÉÒ Ê¥É{É W°ùÒ §ÉÒeoÉÒ ´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ ¥ÉɳH{Éà H¶ÉÉà W £É«ÉqÉà oÉ´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. A±É÷É{ÉÖÅ lÉà{Éà Y´É{É©ÉÉÅ LÉÉà÷Éà ~ÉÉc

§ÉiÉ´ÉÉ{ÉÉà ©É³¶Éà. Y´É{É +{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÖ±«ÉÉà ~ÉùÒKÉÉ +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É HùlÉÉ PÉiÉÉÅ ©É¾l´É{ÉÉ Uà lÉàoÉÒ qùàH ~ÉùÒKÉÉ +à LÉùàLÉù ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ W H»ÉÉà÷Ò Uà. HqÉSÉ ¥ÉyÉÉ W ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ AnÉÒiÉÇ {É ~ÉiÉ oÉÉ«É ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉà »ÉÉä+à Y´É{É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉlÉÉ{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò ©ÉÉÅoÉÒ lÉÉà +´É¶«É AnÉÒiÉÇ oÉ´ÉÖÅ W Xà>+à. ~ÉùÒKÉÉ +É~É{ÉÉù lÉ©ÉÉ©É ¥ÉɳHÉà HÅ> ~ÉÉ»É {ÉoÉÒ oÉlÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅH {ÉÉ~ÉÉ»É ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà. ¥ÉɳHÉà {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É +à HÅ> ©ÉÉà÷Ò PÉ÷{ÉÉ {ÉoÉÒ. »ÉÉSÉÖÅ ~ÉÚUÉà lÉÉà Wà©É ù©ÉlÉ©ÉÉÅ HÉà> ¥ÉɳH ¾ÉùÒ X«É +à©É W ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥É{ÉlÉÖÅ ¾Éà«É Uà. +à©É UlÉÉÅ PÉiÉÉ LÉùÉ ©ÉÉÅ-¥ÉÉ~É ¾Éà ¾É HùÒ ©ÉÖHà Uà. Hà÷±ÉÉH ©ÉÉÅ-¥ÉÉ~É lÉÉà +à©É{ÉÖÅ ¥ÉɳH {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É lÉÉà XiÉà HÉà> §É«ÉÅHù §ÉÚ±É HùÒ ¾Éà«É +à´ÉÖÅ ©ÉÉ{Éà Uà. ~ÉiÉ +à©É{Éà +à ~ÉiÉ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà £GlÉ +à©É{ÉÉ W ¥ÉɳHÉà {ÉÉ~ÉÉ»É {ÉoÉÒ oÉlÉÉ ¥É±Hà »ÉáHeÉà {Éʾ ¾XùÉà ¥ÉɳH {ÉÉ~ÉÉ»É oÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. ¥ÉɳH {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É +à÷±Éà +ÉLÉÉ PÉù©ÉÉÅ XiÉà yÉ©ÉÉ±É ©ÉSÉÒ X«É Uà. ¾Éà¥ÉɳÉà oÉÉ«É Uà. G«ÉÉùà«É lÉÉà H©ÉXàù ©É{É{ÉÉà HÉà> ¥ÉɳH ´ÉyÉÖ ~ÉÉelÉÉÅ +~É©ÉÉ{É +{Éà ÊlÉù»HÉù oÉ´ÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ¶É ¥É{ÉÒ PÉùàoÉÒ §ÉÉNÉÒ ~ÉiÉ

X«É Uà {Éà HÉà> +É~ÉPÉÉlÉ ~ÉiÉ HùÒ ±Éà Uà. ©ÉÉ÷à +É´ÉÖÅ ¥É{Éà +à ~ɾà±ÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÉ ´ÉɱÉÒ+à Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ Xà>+à Hà +à©É{ÉÖÅ ¥ÉɳH +ÉLÉùà {ÉÉ~ÉÉ»É Hà©É oÉÉ«É Uà/ »ÉÒyÉÒ ´ÉÉlÉ +à Uà Hà +à §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ {ɥɳÉà ¾Éà«É Uà. +à÷±Éà {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É Uà. ¾´Éà »É´ÉÉ±É +à A§ÉÉà oÉÉ«É Uà Hà +à §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +à÷±ÉÉà ¥ÉyÉÉà {ɥɳÉà Hà©É Uà/ Hà »ÉÉà -100 ©ÉÉÅoÉÒ 35 ©ÉÉHÇ»É ~ÉiÉ ±ÉÉ´ÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà/ ¶ÉÖÅ +à{ÉÒ {ɥɳÉ> ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ W ùÒlÉà +à{ÉÉà W ´ÉÉÅH Uà/ +àW W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà/ +à©ÉÉÅ +à{ÉÉ ´ÉɱÉÒ Hà ʶÉKÉH {ÉÉà HÉà> W ´ÉÉÅH {ÉoÉÒ/ ¶ÉÖÅ ¥ÉɳH{ÉÒ »É£³lÉÉ Ê{ɺ£³lÉÉ +à{ÉÉ +§«ÉɻɩÉÉÅ +à©É{Éà HÉà> ±Éà´ÉÉ qà´ÉÉ {ÉoÉÒ/ {ÉÉ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¥É{ÉÉ´É lÉÉà »ÉmÉ{ÉÉ +ÅlÉ©ÉÉÅ ¥É{Éà Uà. Xà +ÉLÉÖÅ ´ÉºÉÇ ¥ÉɳH{ÉÉ +§«ÉÉ»É lÉù£ lÉ©Éà y«ÉÉ{É +É~ÉÉà lÉÉà ¥ÉɳH {É~ÉÉ»É lÉÉà {É oÉ> ¶ÉHà. »ÉÉSÉÖÅ ~ÉÚUÉà lÉÉà ¥ÉɳH {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É Uà +à{ÉÉà HÉà> ´ÉÉÅH lÉÉà 10% W ¾Éà«É Uà. +à{ÉÉ ´ÉɱÉÒ{ÉÉà 60% +{Éà 30% lÉà{ÉÉ Ê¶ÉKÉH {ÉÉà ´ÉÉÅH ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ +ÉW{ÉÉ NÉÒùqҧɫÉÉÇ G±ÉÉ»ÉÉà©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ lÉù£ +ÅNÉlÉ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖŠʶÉKÉH ©ÉÉ÷à ¶ÉG«É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ. +ÉW{ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ©ÉÉŠʶÉKÉHà £GlÉ +à©É{ÉÉ

©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ {ÉÒ »ÉÅ~ÉHÇ «ÉÉmÉÉ XàùÉ´Éù {ÉNÉù ©ÉÖHÉ©Éà

lÉÉ.28/01/2017 {ÉÉ ùÉàW ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ wÉùÉ XàùÉ´Éù {ÉNÉù ©ÉÖHÉ©Éà »ÉÅ~ÉHÇ «ÉÉmÉÉ {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É +É«ÉÉàW{É {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ XàùÉ´Éù {ÉNÉù {ÉÉ §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ ¥É¾à{ÉÉà ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ùWÖ Hùà±É. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ{ÉÉ ¾±É °~Éà qÒHùÉ-qÒHùÒ{ÉÉ ©ÉÉ´ÉlÉù {Éà DSÉÉ +ù©ÉÉ{É {É ùÉLÉlÉÉ »É©ÉÉà´ÉeÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉÅ NÉÉàc´É´ÉÉ lÉoÉÉ ~Éä»ÉÉ ÊeOÉÒ +{Éà »ÉÉyÉ{É {Éà ¥Éq±Éà »ÉÅ»HÉù »É©ÉWiÉ +{Éà LÉÉ{ÉqÉ{ÉÒ {Éà y«ÉÉ{É ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ +à §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É. »ÉNÉ~ÉiÉ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà LÉÉ{ÉqÉ{ÉÒ +{Éà »ÉÅ»HÉù Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉÉà UÖaÉUàeÉ Wà´ÉÉ ¡É¶{ÉÉà ~ÉiÉ ¾±É oÉlÉÉ W¶Éà. qÒHùÒ{ÉÉ ±ÉN{É ¥ÉÉq qÒHùÒ{Éà £Éà{ÉoÉÒ

LÉ¥Éù +ÅlÉù ~ÉÚUÉà ~ÉùÅlÉÖ qÒHùÒ{ÉÉ ±ÉN{É Y´É{É©ÉÉÅ ÊlÉùÉe ~Éeà +à´ÉÒ LÉÉà÷Ò qLɱÉNÉÒùÒ {ÉÉ Hù´ÉÉ WiÉÉ´Éà±É. ´«É»É{É +{Éà §ÉÉNÉàeÖÅ ±ÉN{É Wà´ÉÒ »É©É»«ÉÉ AHà±É °~Éà WiÉÉ´Éà±É Hà +É~É{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É qÒHùÉ qÒHùÒ+Éà{Éà ~ÉÚùà~ÉÚùÒ »´ÉlÉÅmÉlÉÉ +É~ÉÉà ~ÉiÉ »´ÉUÅqlÉÉ {Éʾ. »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà §ÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉàHÖ³ÖÅ ©ÉàqÉ{É +É~ÉÉà ~ÉùÅlÉÖ SÉÉàH SÉÉÅ~ÉlÉÒ {ÉWù ~ÉiÉ +´É¶«É ùÉLÉÉà.. +É~ÉiÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{ÉÒ SÉÉ±É SɱÉNÉlÉ Hà´ÉÒ Uà ¥É¾Éù{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà HÉàiÉ Uà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ~ÉHÇ +É »ÉÅNÉà Uà, £Éà{É ~Éù Hà´ÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hùà Uà ´ÉNÉàùà ~Éù y«ÉÉ{É +É~ÉÉà. HÉà> ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~ÉiÉÉ qÒHùÉqÒHùÒ{ÉÉ ´ÉlÉÇ{É +ÅNÉà ¶ÉÅHÉ ÷HÉàù Hùà lÉÉà +ÉÅLÉ +ÉeÉ HÉ{É {ÉÉ HùlÉÉ +à{ÉÒ ´ÉÉlÉ{Éà ~ÉÖùlÉÖÅ y«ÉÉ{É +É~ÉÒ «ÉÉàN«É ~ÉNɱÉÉ §Éù´ÉÉ lÉoÉÉ qÒHùÉ ~ÉÉ»Éà ~Éä»ÉÉ lÉà©ÉW qÒHùÒ

~ÉÉ»Éà »É©É«É{ÉÉà ʾ»ÉÉ¥É ©ÉÉNÉ´ÉÉ §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É. »É§ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà »ÉÚSÉ{ÉÉà ©ÉÖGlÉ ~ÉiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉ ¾lÉÉ. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¡É¶{ÉÉànÉùÒ wÉùÉ ~ÉiÉ Ê´ÉSÉÉù Ê´É©É»ÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ +à´ÉÉ »ÉÉäùɺ÷Ä ]Éà{É {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉSÉ{É ¥É¾à{ÉÉà{Éà ±ÉÉNÉlÉÉ »ÉÚSÉ{ÉÉà H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> ù´ÉÉiÉÒ +{Éà +{«É »É©ÉÉW {ÉÉ +OÉiÉÒ+Éà ¾ÉWù ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ. »É§ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖ°+ÉlÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ¥ÉÉq ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ù´ÉÉiÉÒ {ÉÉ ©ÉyÉÖù HÅcà»´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ´«É´É»oÉÉ ù¶©ÉÒ ù´ÉÉiÉÒ{ÉÒ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÒ ¾àc³ ©ÉÅe³ {ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ¥É¾à{ÉÉà+à W¾à©ÉlÉ AcÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. »oÉÉÊ{ÉH ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ùÉyÉÉ¥Éà{É ¾»lÉà ~ÉyÉÉùà±É Hà{r{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà {Éà »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +ÅlÉ©ÉÉÅ +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ »oÉÉÊ{ÉH ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{Éà HùÒ ¾lÉÒ. »É§ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖÅqù »ÉÅSÉɱÉ{É ¥É¾à{ɸÉÒ Ê´É©É³É¥Éà{É lÉoÉÉ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ù´ÉÉiÉÒ+à »ÉŧÉɲ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ¸ÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ

G±ÉɻɩÉÉÅ y«ÉÉ{É q> {Éà ¥ÉɳHÉà{Éà §ÉiÉÉ´Éà +à ~ÉiÉ PÉiÉÖÅ Uà. ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉà ´ÉɱÉÒ+Éà lÉÉà +ÅNÉlÉ y«ÉÉ{É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà lÉÉà +àH ¥Éà Hà ´ÉyÉÖ ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ mÉiÉ W ¥ÉɳHÉà ¾Éà«É Uà. ´É³Ò +ÉW{ÉÒ qùàH ©ÉÉlÉÉ ~ÉiÉ Ê¶ÉÊKÉlÉ Uà W +{Éà ¾ÖÅ yÉɮŠUÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +ÉW{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ ~ÉÉ»Éà +à÷±ÉÖÅ lÉÉà +àV«ÉÖHà¶É{É Uà Hà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH »ÉÖyÉÒ{ÉÉà +§«ÉÉ»É PÉùà HùÉ´ÉÒ ¶ÉHà. +É~ÉiÉà ´ÉɱÉÒ+Éà +É~ÉiÉÉ ¥ÉɳHÉà ~Él«Éà oÉÉàeÖÅ y«ÉÉ{É lÉÉà +É~É´ÉÖÅ Xà>+à. Wà Ê´ÉvÉoÉÔ {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É Uà +à +É~ÉiÉà ~ÉÖmÉ Hà ~ÉÖmÉÒ Uà +à {ÉÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É +à÷±Éà »´É§ÉÉÊ´ÉH Uà Hà +É~ÉiÉ {Éà qÖ&LÉ oÉÉ«É W Hà©É Hà {ÉÉ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉoÉÒ ¥ÉɳH{ÉÖÅ +àH ´ÉºÉÇ ¥ÉNÉeà Uà. +àH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ +à{ÉÒ ~ÉÉU³ Wà ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà +à {ÉHÉ©ÉÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà. +à÷±Éà +É~ÉiÉà +à{ÉÒ ~Éù NÉÖ»»ÉÉà ~ÉiÉ oÉ>+à UÒ+à. +à ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉÉ +ÅlÉù{Éà ~ÉÚUÒ WÖ+Éà Hà +É~ÉiÉà ¥ÉɳH lÉù£ +ÉLÉÖÅ ´ÉºÉÇ ~ÉÖùlÉÖÅ y«ÉÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ LÉ®Å/ ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà +à{ÉÖÅ ¡ÉNÉÊlÉ~ÉmÉH- eÉ«ÉùÒ SÉàH H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ/ ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà +à{ÉÉ Ê¶ÉKÉH {Éà G«ÉÉùà«É ©É²«ÉÉÅ ¾lÉÉ/ ¶ÉÖÅ +à{ÉÒ {ɥɳÉ> {ÉÖÅ Ê{ÉqÉ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ/ +à{ÉÉ §ÉiÉlÉù ©ÉÉÅ oÉÉàeÉà PÉiÉÉà ~ÉiÉ ù»É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà/ +É~ÉiÉà Hà÷±ÉÒ ´ÉÉù +à{ÉÒ ¶ÉɳÉ+à NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ/ +àH´ÉÉù ~ÉiÉ

{Éʾ. Xà +É~ÉiÉÉ Wà´ÉÉ »É©ÉWÖ +{Éà +{É֧ɴÉÒ ´ÉɱÉÒ +É~ÉiÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ lÉù£ ¥ÉàqùHÉù ù¾Ò l«ÉÉùà +É~ÉiÉÖÅ ¥ÉɳH lÉÉà ¾Y Ê¥É{É +{ÉÖ § É´ÉÒ Uà/{ÉÉqÉ{É Uà. +à lÉÉà ¥ÉàqùHÉù ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. Wà ¥ÉɳH{ÉÖÅ Êù]±÷ {ɥɳÖÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà {ÉÉ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉà Uà +à{ÉÖÅ qÖ&LÉ +à{Éà ~ÉiÉ Uà ~É»lÉÉ´ÉÉà +à{Éà ~ÉiÉ oÉlÉÉà ¾Éà«É Uà. +É´ÉÉ ´ÉLÉlÉà PÉù{ÉÉ »É§«ÉÉà +à +à{ÉÉ ~ÉeëÉÉ ~Éù ~ÉÉ÷ÖÅ {ÉÉ ©ÉÉùlÉÉ §ÉÉÅN«ÉÉ {ÉÉ §Éà® ¥É{ÉÒ +à{ÉÉ ¾ä«Éà ¾É©É +É~ÉÉà. +à{Éà »ÉÉÅl´É{ÉÉ +É~ÉÉà Hà cÉàHù LÉÉ´ÉÒ +à Ê{ɺ£³lÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ cÉàHù LÉÉyÉÉ ~ÉUÒ A§ÉÉ {É oÉ´ÉÖÅ +à Ê{ɺ£³lÉÉ Uà. Ê{ɺ£³lÉÉ +àH SÉÖ{ÉÉälÉÒ ¾ä »´ÉÒHÉù HùÉà. G«ÉÉ H©ÉÒ ù¾à NÉ> ¾ä qàLÉÉà +Éäù »ÉÖyÉÉù HùÉà. SɱÉÉà A§ÉÉ oÉÉ´É +ÉWoÉÒ ©É¾à{ÉlÉ HùÉà WàoÉÒ +ÉNɳ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ yÉÉùÒ »É£³lÉÉ ©Éà³´ÉÉà. +É©É ¥ÉɳH{ÉÉà +Él©ÉʴɹÉÉ»É ´ÉyÉÉù´ÉÉ Ë¾©ÉlÉ+É~ÉÉà. +ÉWà §É±Éà {Éà PÉù©ÉÉÅ +É<{»÷É<{É £à±É ¾Éà NÉ«ÉÉ ¾Éà HɱÉà +à W PÉù©ÉÉÅ ©ÉÖ{{ÉɧÉÉ> ~ÉÉ»É ¾Éà NÉ«ÉÉ {ÉÉà +É{ÉÅq A±±ÉÉ»É AX´É¶Éà . £GlÉ W°ù Uà +É´ÉÉ ¥ÉɳHÉà©ÉÉÅ ÊyÉùW +{Éà +Él©ÉʴɹÉÉ»É ´ÉyÉÉùÒ ¾lÉɶÉÉ qÖù Hù´ÉÉ{ÉÒ.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ¸ÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ Hà{rÒ«É ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ »ÉÉoÉà HeÉàqùÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉà

Ê´ÉSÉÉù NÉÉàºcÒ ©ÉÅSÉ

lÉÉ.25/01/2017 {ÉÉ ùÉàW HeÉàqùÉ ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ »ÉÉoÉà ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù NÉÉàºcÒ ©ÉÅSÉ {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ HeÉàqùÉ »É©ÉÉW{ÉÒ ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +É ©ÉÅSÉ©ÉÉÅ ¥Éɳ AUàù AnÉ©É »É©ÉÉW PÉelÉù©ÉÉÅ {ÉÉùÒ +ÉyÉÉù »lÉÅ§É +{Éà »É©ÉÉW{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà ʴɶÉà Ê´ÉSÉÉù ©ÉÅoÉ{É ¥ÉÉq ¡É¶{ÉÉànÉùÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É§ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ +ÉW{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ+Éà lÉoÉÉ ¥Éà{É - ÊqHùÒ+Éà +à ~ÉÉàlÉÉ{Éà ©ÉÖÅW´ÉlÉÉ ¡É¶{ÉÉà Hùà±É. ¡É©ÉÖLɸÉÒ wÉùÉ +à{ÉÉ »ÉÅlÉÉàºÉ HÉùH W´ÉÉ¥É +É~ÉÒ »ÉÅ»HÉùÉà {ÉÖÅ »É©ÉÉyÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÉWù »É´ÉÇ

¥É¾à{ÉÉà{Éà +É´É HùlÉÉ »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É »oÉÉÊ{ÉH ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ ¥Éà{Éà H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. »oÉÉÊ{ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÒ NÉÊlÉ Ê´ÉÊyÉ oÉÒ »ÉÅPÉ {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{Éà ´ÉÉH࣠Hùà±É. »oÉÉÊ{ÉH ©ÉÅe³ {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉùlÉÒ ~ÉÉàHÉù lÉoÉÉ ùàLÉÉ ~ÉÉàHÉùà LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù ¿q«É »~ɶÉÔ »É£³ »ÉÅSÉɱÉ{É »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É +É«ÉÉàW{É {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ NÉÒlÉÉ¥Éà { É yÉ{ÉÉiÉÒ {ÉÒ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÒ ¾àc³ »oÉÉÊ{ÉH ©ÉÅe³ {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à W¾à©ÉlÉ AcÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. +ÅlÉ©ÉÉÅ +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ +{Éà ùɺ÷ÄNÉÉ{É ¥ÉÉq +É »É§ÉÉ{ÉÉà ~ÉÚiÉÉÇ´ÉlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ¸ÉÒ »ÉÉà{ɱɥÉà{É ¶ÉàÊc«ÉÉ


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 17 WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

#showyourStile

MULTICHARGED VITRIFIED TILES

DIGITAL PRINTED WALL TILES

YOUR HOME IS AN ESSENTIAL PART OF YOU

UNIT-1: SHREEJI CERAMIC INDUSTRIES UNIT-2: SHREEJI VITRIFIED PVT. LTD. UNIT-3: SHREEJI GOLD CERAMICS PVT. LTD. ADDRESS:

8-A, NATIONAL HIGHWAY, LALPAR, MORBI 363 642 (GUJARAT) INDIA. TEL: +91-2822 - 241499, 240032 FOR ANY INFORMATION CALL US ON: WALL TILES: +91 98253 99797, +91 98253 09770 VITRIFIED TILES: +91 98258 27880, +91 98795 32709 Shreeji Ceramic - Tile store

Stay connected on

www.shreejicera.com


18

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

{ÉÉùNÉÖÅq »É©ÉÉW {ÉÖÅ NÉÉäù´É

¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW +à H{«ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ{ÉÉ ±ÉKÉ{Éà y«ÉÉ{É ©ÉÉÅ ùÉLÉÒ §ÉÉùlɧÉù ©ÉÉÅ H{«ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à {ÉÒ Wà ]ÖÅ¥Éà¶É A~ÉÉeÒ Wà HÉ«ÉÇ Hùà±É Uà. lÉà{ÉÒ LÉùÒ »É£³lÉÉ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW©ÉÉÅ qÒHùÒ+Éà +É~ÉÒ ù¾Ò Uà. lÉà AqɾùiÉ »´É°~É ÷ÉÅHÒ {Éà +ÉWà ¾ÖÅ +à´ÉÒ qÒHùÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ W> ù¾«ÉÉà UÖ. Hà Wà qÒHùÒ BCA (BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION) HiÉÉÇ÷H «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò ©ÉÉÅ 91.46%

»ÉÉoÉà ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éùà AlÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É Uà. HSU ©ÉÉÅ NÉÉ©É ù»É±ÉÒ«ÉÉ ¾É±É »É´ÉqÊnÉ ¥Éà ± ÉNÉÉ´É HiÉÉÇ ÷ H Ê{É´ÉÉ»É Ê~ÉlÉÉ §ÉùlɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ/ ©ÉÉlÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ HÉW±É¥Éà{É +à {ÉÉùNÉÖÅq HiÉÉÇ÷H «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò ©ÉÉÅoÉÒ +É Ê»ÉÎyyÉ ©Éà³´Éà±É Uà. +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù +{Éà ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ {ÉÉ {ÉÉ©É {Éà ùÉà¶É{É H«ÉÖÈ Uà +à÷±Éà +É qÒHùÒ{ÉÒ yÉNÉ¶É +{Éà ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÒ +~ÉàKÉÉ »ÉÉoÉà ©É¾à{ÉlÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É Ê»ÉÎyyÉ ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉÅ ùÅNÉ ±ÉÉ´«ÉÉà Uà lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉà{ÉÉ ¶É¥qÉà ©ÉÉÅ HÅeÉùÒ +É~ÉiÉà »ÉÉä +à©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ±Éà¶ÉÖÅ +à +ɶÉÉ »É¾.. ¡É¶{É: ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ {Éà +É~É{ÉÒ HÉW±É «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +É´ÉÒ Uà lÉÉà +É~É{Éà Hà´ÉÒ +{É֧ɴÉÒ oÉ> ù¾Ò Uà / W´ÉÉ¥É: HÉW±É BCA ©ÉÉÅ HiÉÉÇ÷H «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +É´ÉÒ +à{ÉÖÅ +©ÉÉà{Éà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ {Éà NÉÉäù´É lÉÉà oÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ +É Ê»ÉÎyyÉ ~ÉÉU³ +©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ {ÉÉà ©ÉÉà÷Éà £É³Éà Uà. HÉW±É {ÉÒ qÉqÒ©ÉÉ +à©É{Éà §ÉiÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾Ö¥É±ÉÒ ©ÉÉÅ +à{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾Ò{Éà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ HÅ~É{ÉÒ +É~ÉÒ Uà. +É©É +É LÉÖ¶ÉÒ +©ÉÉùÉ ~ÉÖùlÉÒ »ÉÒ©ÉÒlÉ {ÉoÉÒ. ~ÉÊù´ÉÉù +ÉLÉÉà NÉÉäù´É +{É֧ɴÉà Uà. +ÉWà HÉW±É +à ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »É©ÉÉW {ÉÖÅ {ÉÉ©É ùÉà¶É{É H«ÉÖÈ Uà. +Éà³LÉ +É~ÉiÉÉ qÒHùÉ-qÒHùÒ {ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà ʴɶÉàºÉ NÉÉäù´É oÉÉ«É Uà. ¡É¶{É HÉW±É ©ÉÉ÷à {ÉÒ LÉÉ»É Ê´Éʶɺ÷lÉÉ ... ? lÉà +É ±Éà´É±É »ÉÖyÉÒ

~ɾÉáSÉÒ Uà lÉÉà +à©ÉÉÅ +É~É{ÉÉà ʾ»»ÉÉà Hà÷±ÉÉà ... ? W´ÉÉ¥É HÉW±É ©ÉÉ÷à {ÉÒ LÉÉ»É Ê´Éʶɺ÷lÉÉ +à W Hà lÉà Wà ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ Hùà Uà lÉà ¾©Éà¶ÉÉÅ ©É{É q>{Éà Hùà Uà. ¶ÉÉàLÉ oÉÒ Hùà Uà HÅ÷ɳlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà +É ±Éà´É±É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ +à©ÉÉÅ +NÉÉA H¾«ÉÖÅ lÉà©É +à{ÉÒ qÉqÒ{ÉÉà ʾ»»ÉÉà ´ÉyÉÖ Uà. +©ÉÉà+à lÉÉà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH lÉ¥ÉIÉ ©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É ¡Él«Éà {ÉÒ °SÉÒ ´ÉyÉÉùÒ. ~ÉÉ÷Ò-~Éà{É ±É>{Éà ~Éù¡ÉÉÅlÉ ©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ oÉÒ »oÉÉÊ{ÉH ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¶ÉÒLÉÉe´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hùà±É ~ÉUÒ lÉÉà lÉà{ÉÒ +§«ÉÉ»É ¡Él«Éà {ÉÒ °SÉÒ W +É ±Éà´É±É »ÉÖyÉÒ ±É> NÉ> Uà. ¡É¶{É: ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà lÉ©ÉÉà »É©ÉÉW {Éà ¶ÉÖÅ »ÉÅqà¶É +É~ɶÉÉà? W´ÉÉ¥É:HÉW±É {ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà +©ÉÉà »É©ÉÉW {Éà ©ÉÖL«É »ÉÅqà¶É +àW +É~ÉÒ+à UÒ+à Hà G«ÉÉùà«É qÒHùÉ-qÒHùÒ {ÉÉà §Éàq {É ùÉLÉ´ÉÉà Xà>+à. NɧÉÇ ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÅ»HÉù {ÉÉ ¥ÉÒW ùÉà~ÉiÉ oÉÉ«É Uà. +©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉY ¶É¥qÉà. +É~ÉiÉÒ Wà +~ÉàKÉÉ ¾Éà«É {Éà +à W Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉÉoÉà NɧÉÇ ©ÉÉÅ »ÉÅ»HÉù {ÉÉ ¥ÉÒW {ÉÖÅ ùÉà~ÉiÉ Hù´ÉÖÅ Xà>+à. »ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà/ {ÉHÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùÉà ©ÉNÉW ©ÉÉÅ {É ±ÉÉ´É´ÉÉ +à´ÉÒ Ê¶ÉLÉÉ©ÉiÉ +©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉY wÉùÉ +©ÉÉà{Éà ©É³lÉÒ ¾lÉÒ +ÉW +à{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É Uà. +à ©ÉÉ÷à +©ÉÉùÉà »É©ÉÉW {Éà »ÉÅqà¶É Uà Hà +É~ÉiÉà Wà´ÉÉ UÒ+à lÉà´ÉÉ {É¾Ò ~ÉiÉ +É~ÉiÉà Wà´ÉÉ >SUÒ+à UÒ+à +à´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà Hù´ÉÉ Xà>+à. ¡É¶{É: HÉW±É +§«ÉÉ»É ©ÉÉÅ ¶ÉÖ° oÉÒ HùÒ BCA {ÉÉ H©~±ÉÒ÷ Hù´ÉÉ »ÉÖyÉÒ {ÉÒ »É£ù ʴɶÉà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ >SUÒ¶É ... ? W´ÉÉ¥É: ~Éù¡ÉÉÅlÉ {Éà ±É>{Éà +©ÉÉùÒ §ÉɺÉÉ H{{Ée ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¥É{ÉÒ ~ÉiÉ +©ÉÉùÉ PÉù©ÉÉÅ ¶ÉÖ°+ÉlÉ oÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ W ù¾Ò Uà. +à{Éà ±É>{Éà H{{Ée ©ÉÉ÷à +©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ +à ¡ÉÉoÉÊ©ÉH lÉ¥ÉIà y«ÉÉ{É +É~ÉÒ +©ÉÉùÉ ©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É ¡Él«Éà {ÉÒ °SÉÒ WNÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà±É Uà. ©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉÉ »ÉÉà Ê©É±É {ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É ©ÉÉÅ »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Uà. lÉà©É{Éà +©ÉÉà{Éà {ÉÉ{É~ÉiÉ oÉÒ +à W ¶ÉÒLÉ´ÉÉe«ÉÖ Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ yÉÅyÉÉ ©ÉÉ÷à Xà ©É¾à{ÉlÉ HùlÉÉà ¾ÉàB +{Éà qùùÉàW HÉ«ÉÇ HùlÉÉà ¾ÉàB lÉÉà lÉ©ÉÉùÉà yÉÅyÉÉà +§«ÉÉ»É Uà lÉÉà lÉÉùà ~ÉiÉ +à W ùÒlÉà ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÒ. qùùÉàW +É~ÉiÉÒ qÖHÉ{É LÉÉà±ÉÒ ~ÉÖ»lÉHÉà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ Xà>+à. +É +à©É{Éà ¶ÉÖ° oÉÒ +É ÷àH{ÉÒH ¶ÉÒLÉ´ÉÒ ¾lÉÒ +à÷±Éà ©ÉÉùÒ ¾ÉeÇ ©É¾à{ÉlÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ùàN«ÉÖ±Éù ©É¾à{ÉlÉà ©É{Éà BCA »ÉÖyÉÒ {ÉÒ »É£ù »É¾W ùÒlÉà »Éù HùÉ´ÉÒ Uà. ¡ÉÉoÉ©ÉÒH©ÉÉÅ £»÷ÇG±ÉÉ»É/ 10 +{Éà 11 ©ÉÉÅ Êe»÷Ò{ÉH¶É{É 80% + oÉÒ ~ÉÉ»É HùÒ »ÉÉ«É{»É ©ÉÉùÉ §ÉÉ> {ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ

+{Éà lÉà{ÉÉ ¡ÉÉàl»Éɾ{É oÉHÒ ùÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. 12 ©ÉÉÅ ©É{Éà oÉÉàeÒ HciÉÉ> +É´ÉÒ ¾ÖÅ £»÷ÇG±ÉÉ»É +à÷±Éà 65% +É´«ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ §ÉÉ> {ÉÉ +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÉ ¡ÉÉàl»Éɾ{É oÉHÒ BCA ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É H«ÉÉâ. +ÉW{ÉÉ «ÉÖNÉ »ÉÉoÉà SÉɱɴÉÉ HÉà©~«ÉÖ÷ù {ÉÉà±ÉàW ¾Éà´ÉÖÅ W°ùÒ ±ÉÉN«ÉÖÅ +à÷±Éà BCA »´ÉÒHÉùÒ 11-12 yÉÉàùiÉ ©ÉÉÅ ¾Éà»÷à±É ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà ¾Ö¥É±ÉÒ +§«ÉÉ»É Hùà±É. ~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉÅ qÉqÒ{ÉÉ +ÉOɾ oÉÒ ¾Éà»÷à±É ©ÉÖHÒ ¾Ö¥É±ÉÒ ©ÉÉÅ qÉqÒ »ÉÉoÉà ù¾Ò +à BCA {ÉÉà +§«ÉÉ»É PÉùà oÉÒ H«ÉÉâ ¾lÉÉà. ¡É¶{É: +ÉW{ÉÉ «ÉÖ N É©ÉÉÅ HÉà©~«ÉÖ÷ù +{Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÉà ´É~ÉùÉ¶É ´ÉyÉlÉÉà W X«É Uà lÉÉà +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà +É~ÉiÉÉ Ê´ÉSÉÉù? W´ÉÉ¥É: HÉà © ~«ÉÖ ÷ ù +{Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +ÉW {ÉÉ «ÉÖNÉ ¡É©ÉÉiÉà LÉÖ¥É W W°ùÒ Uà. »É©É«É »ÉÉoÉà SÉɱÉÒ¶ÉÖÅ lÉÉà ¥É{Éà {ÉÒ W°ùÒ«ÉÉlÉ LÉùÒ. ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ +àH ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà A~É«ÉÉàNÉ Hù¶ÉÖÅ lÉÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà. Wà©É Hà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +É~ÉiÉ {Éà ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ +à ±É> +É~«ÉÉà. ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ... / lÉÉà ¾ÖÅ »É©ÉWÖ UÖ +à ¡É©ÉÉiÉà H¾ÖÅ lÉÉà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ {ÉÉ HÉà{÷àG÷ ©ÉÉÅ ù¾Ò ¶ÉHÒ+à. lÉà ~ÉiÉ »É©É«É ¡É©ÉÉiÉà +É~ÉiÉÉ

¾É±É-¾´ÉÉ±É ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHà {É¾Ò Hà +{«É Ê©ÉmÉ ´ÉlÉÖdz ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉÉà HùÒ BUSY ù¾Ò »É©É«É ¥Éù¥ÉÉq Hù´ÉÉà. ¥É{Éà >±ÉàH÷ÄÉàÊ{ÉH ´É»lÉÖ {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà +{Éà +§«ÉÉ»É {Éà ±ÉÉNÉlÉÒ W°ùÒ«ÉÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Xà>+à. ¡É¶{É: ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H. ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅPÉ ¾É±É{ÉÉ »É©É«Éà Wà ¡É´ÉÞÊlÉ Hùà Uà lÉÉà lÉà +ÅNÉà {ÉÉ +É~É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ... / W´ÉÉ¥É: ~Éù¡ÉÉÅ l É +à © ÉÉÅ « É +ÅlÉÊù«Éɳ ¡Éqà¶É +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ~ÉiÉ +±~É. +à÷±Éà +ÉàUÒ l«ÉÉÅ +©ÉÉà lÉÉà +à W H¾à¶ÉÖÅ Hà »É©ÉÉW {ÉÉà mÉiÉà«É ~ÉÉÅLÉ LÉÖ¥É W »ÉÉùÒ ¡É´ÉÞÊlÉ HùÒ »É©ÉÉW Ê´ÉHÉ»É {ÉÉ +àHlÉÉ ©ÉÉ÷à Wà ¡É«Él{É Hùà Uà lÉà ¡É»ÉŶÉ{ÉÒ«É HÉ©ÉNÉÒùÒ Uà. H{«ÉÉ{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉÉWà Wà ]ÖÅ¥Éà¶É A~ÉÉeÒ {Éà »É©ÉÉW ©ÉÉÅ XNÉÞÊlÉ ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ Uà lÉà{ÉÉà +©ÉÉà lÉÉà H¾à¶ÉÖÅ Hà +É Y´ÉlÉÉà qÉLɱÉÉà Uà. +É©É Ê¶ÉKÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà H{«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ XNÉÞÊlÉ +É´ÉÒ SÉÖHÒ Uà. ~ÉiÉ +§«ÉÉ»É »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà Hà³´ÉiÉÒ ~ÉiÉ W°ùÒ Uà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ»ÉÅPÉ «ÉÖ´ÉÉ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù

wÉùÉ Wà Hà³´ÉiÉÒ +É~ÉÒ ù¾«ÉÉÅ Uà. lÉà ¡É»ÉŶÉ{ÉÒ«É HÉ©ÉNÉÒùÒ Uà. LÉÖ¥É W W°ùÒ Uà. ¡É¶{É: »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà +É~É{ÉÉà +ʧɡÉÉ«É ...? W´ÉÉ¥É: +ÉWà +©ÉÉà{Éà NÉÉäù´É Uà Hà +É~ÉiÉÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ »É©ÉÉW {ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ{Éà ´ÉÉSÉÉ +É~ÉlÉÖÅ ©ÉÖLÉ~ÉmÉ Uà. +ÉWà +©ÉÉà H¾à¶ÉÖÅ Hà +ÅlÉÊù«Éɳ NÉÉ©É ©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ »É©ÉÉW {ÉÒ {ɾҴÉlÉ »ÉÅL«ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ.. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ MEDIA {ÉÉ ©ÉÉù£lÉà +©ÉÉùÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ +©ÉÉùÒ LÉÖ¶ÉÒ {Éà »É©ÉÉW {ÉÖÅ NÉÉåù´É +~ÉÉ´ÉÒ +©ÉÉùÒ LÉÖ¶ÉÒ{Éà ¥É©ÉiÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà. l«ÉÉùà W°ù oÉÒ H¾à¶ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ{Éà ´ÉÉSÉÉ +É~ÉlÉÖÅ ©ÉÖLÉ~ÉmÉ +à÷±Éà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ. §ÉùlɧÉÉ> q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É +{Éà HÉW±É qÒHùÒ +{Éà +à©É{ÉÉ qÉqÒ »ÉÉoÉà {ÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉù {Éà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ ´ÉlÉÒ oÉÒ +ʧÉ{ÉÅq{É +©ÉÉùÉ ¡É¶{ÉÉà {ÉÉ W´ÉÉ¥É +É~ÉÒ »É©ÉÉW {Éà Wà ¡ÉàùiÉÉ +É~ÉÒ Uà lÉà ¥Éq±É +©ÉÉà lÉ©ÉÉà {Éà »ÉÉä{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ+à UÒ+à. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ

mÉÒSÉ{É~ɱ±ÉÒ LÉÉlÉà AW´ÉÉ«ÉÉà 22 ©ÉÉà »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É ¸ÉÒ q.§ÉÉ.H.H. ~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW wÉùÉ ¡ÉàùÒlÉ 22 ©ÉÉà »É©ÉÖ¾±ÉN{ÉÉàl»´É lÉÉ. 1-2-2017 {Éà ©É¾É»ÉÖq ´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ {ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ Êq´É»Éà ÊmÉSÉÒ AÊ©É«ÉÉ §É´É{É LÉÉlÉà §É´«ÉlÉÉoÉÒ AW´ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. Wà©ÉÉÅ »É©ÉÉW {ÉÉ 3 JÉÅÊlÉHÉùÒ {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà+à NÉÞ¾»oÉÒ yÉ©ÉÇ {ÉÉà »´ÉÒHÉù HùÒ ¡É§ÉÖlÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉÅ ~ÉÉeëÉÉ ¾lÉÉ. lÉÉ.31-1-2017 {ÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà/ ´ÉùùÉX+Éà/»ÉÖH{«ÉÉ+Éà lÉà©ÉW »ÉNÉÉ»ÉÅ¥ÉyÉÒ+Éà {ÉÉ +ÉNÉ©É{É »ÉÉoÉà AÊ©É«ÉÉ §É´É{É ©ÉÉÅ W{É »É©ÉÖqÉ«É {ÉÒ Sɾ±É-~ɾ±É Xà´ÉÉ ©É³à±É. ´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ {ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ Êq´É»Éà ´É¾à±ÉÒ ~ÉùÉàhà £Ù±É-NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ cÅeÒ©ÉÉÅ 5.00 H±ÉÉHà ±ÉN{É ´ÉyÉÉ©ÉiÉÉÅ lÉà©ÉW ©ÉÅe~É ùÉà~ÉiÉ Ê´ÉÊyÉ »ÉÅ~É{{É oÉlÉÉ. 8.00 H±ÉÉHà ´ÉùùÉX+Éà{Éà lÉÉàùiÉà ±Éà´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +{Éà 8.30 H±ÉÉHà ¾»lÉ-©Éà³É~É Ê´É´Éɾ »ÉÅ»HÉù {ÉÉ Ê´ÉW«É ©ÉÖ¾ÖlÉÇ ©ÉÉÅ ¾»lÉ ©Éà³É~É ©ÉÖL«É ©ÉÅe~É ©ÉÉÅ 3 {É´É«ÉÖNɱÉÉà+à ´ÉäÊqH ©ÉÅmÉÉàSSÉÉù »ÉÉoÉà ʾ{qÖ »É{ÉÉlÉ{É »ÉÅ»HÞÊlÉ {ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ ©ÉÖW¥É ¾»lÉ-©Éà³É~É ~ÉUÒ {ÉÉ £àùÉ£àùÒ £ùlÉÉ ¡É§ÉÖlÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ©ÉÉÅelÉÉ A~ÉλoÉlÉ »É©ÉÉVW{ÉÉà +à ´Éù-´ÉyÉÖ+Éà{Éà +ɶÉÔ´ÉSÉ{É ~ÉÉc´Éà±É. ¸ÉÒ q.§ÉÉ.H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW{ÉÉ +É »Éʾ«ÉÉùÉ ¡É»ÉÅNÉ ©ÉÉÅ ¸ÉÒ q.§ÉÉ. »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW {ÉÉ

¡É©ÉÖ L ɸÉÒ ¶ÉÉ©ÉY§ÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒÊSÉq©¥Éù©É ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¾³~ÉÉiÉÒ ¾Éà»ÉÖù »É©ÉÉW {ÉÉ ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ+Éà «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù SÉà{{É> ʴɶÉ{ÉY§ÉÉ> ~ÉÉà H Éù- ©ÉqÖ ù É> {ÉoÉÖ§ÉÉ> ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É qÒ´ÉÉiÉÒ »ÉáNÉÉà÷É/ ¸ÉÒ q.§ÉÉ.»ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qà´ÉHÒ¥Éà{É »ÉáPÉÉiÉÒ ÊmÉSÉÒ/ ¸ÉÒ q.§ÉÉ.ùÒY«É{É {ÉÉ ©É¾É©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ +É{ÉÅq§ÉÉ> HɱÉùÒ«ÉÉ lÉÉ©¥Éù©É / AeÒ~ÉÒ H.H.»É.»É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ +©ÉÞ l ɧÉÉ> NÉÉà ù ÉiÉÒ/»ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ eÉÂɧÉÉ> ´ÉÉ»ÉÉiÉÒ ÊmÉSÉÒ/ »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> ©ÉqÖÖùÉ> A~ÉλoÉlÉ ù¾à±É {É´É«ÉÖNɱÉÉà{Éà +ɶÉÔ´ÉÉq +É~ÉÒ AqÉù¾Ò qÉ{É +É~É{ÉÉù §ÉÉ©ÉɶÉÉ+Éà{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É. »É©ÉOÉ ±ÉN{ÉÊ´ÉÊyÉ NÉÉàù ©É¾ÉùÉW qà´ÉHÞºiÉ ´ÉÉ»ÉÖ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ©Éh wÉùÉ »ÉÅ~É{{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ©Éy«ÉÉ{É §ÉÉàW{É ¥ÉÉq »É©ÉÉW {ÉÉ qÉ{É´ÉÒù §ÉÉ©ÉɶÉÉ+Éà wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ §Éà÷ »ÉÉàNÉÉq {ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà{ÉÉ ©ÉÉÅ 20 Wà÷±ÉÒ ¶ÉÖH{É´ÉÅlÉÒ PÉù-´É~ÉùÉ¶É SÉÒXà H{«ÉÉqÒc ùÉàHe ùH©É 10000/- H{«ÉÉqÉ{É lÉùÒHà lÉà©ÉW «ÉÖ´ÉÉ »ÉÖùKÉÉ H´ÉSÉ {ÉÒ §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »É©ÉÖ¾±ÉN{ÉÉàl»É´É {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´Éà±É »ÉÊ©ÉÊlÉ+Éà ©ÉÉÅ ù»ÉÉàeÉ/ »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ

+y«ÉKÉ ¸ÉÒ Ê´É¸ÉɩɧÉÉ> SÉÉäyÉùÒ/ AlÉÉùÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù/ ©ÉÅe~É »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ´ÉɱÉY§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ/ ~ÉÉÍHNÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ù´ÉÉiÉÒ {ÉÒ ÷Ò©ÉÉà {ÉÉà ©ÉÖL«ÉlÉ´Éà £É³Éà ù¾à±É. lÉà©ÉW »oÉÉÊ{ÉH »É©ÉÉW ÊmÉSÉÒ {ÉÖÅ ~ÉiÉ ©ÉÖL«É «ÉÉàNÉqÉ{É »ÉÉÅ~Éeà±É +{Éà ©Éʾ±ÉÉ+Éà ©ÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qà´ÉHÒ¥Éà{É - ÊmÉSÉÒ +{Éà NÉÉàqÉ´ÉùÒ¥Éà{É ùÅNÉÉiÉÒ mÉÒSÉ{ÉNÉÉàe {ÉÉáyÉ ~ÉÉmÉ «ÉÉàNÉqÉ{É +É~Éà±É. +ÅÊlÉ©É SÉùiÉÉà ©ÉÉÅ Ê´ÉqÉ«É ´Éà³É+à J©É{ÉÖÅ»ÉÉù {É´É«ÉÖNɱÉÉà {Éà Ê´ÉqÉ«É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ »ÉÉä{ÉÒ +ÉLÉÉà §ÉÒ{ÉÒ oÉ«Éà±É. +{Éà §ÉÉ´ÉÖH ¾ä«Éà {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà{ÉÉ »ÉÖLÉÉà ±ÉN{É {ÉÉ ¶ÉÖ§ÉÉÊ¶ÉºÉ »ÉÉoÉà Ê´ÉqÉ«É +É~Éà±É +{Éà »É©É«É{ÉÉ HÉÅ÷É »ÉÉoÉà Hq©É ʩɱÉÉ´ÉÒ 22 ©ÉÉà »É©ÉÖ¾±ÉN{ÉÉàl»É´É ¾ºÉÇ {ÉÉ oÉHÉ´É÷ »ÉÉoÉà »ÉÅ~É{{É oÉ«Éà±É. »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É {ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù ©ÉqÖ ù É> +{Éà ©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ ù©Éà ¶ ɧÉÉ> ùÅ N ÉÉiÉÒ mÉÒSÉ{ÉNÉÉà e wÉùÉ ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ +©ÉÞlɧÉÉ< §ÉÉ´É ÉiÉÒ (SÉà}É<)


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ wÉùàoÉÒ....!

AÊ©É«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ˾©ÉlÉ{ÉNÉù UdÉà ʶÉKÉiÉ »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉùÉྠlÉÉ. 18-12-16 {ÉÉ ùÉàW »ÉÒ.Hà.~É÷à±É {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ~Éqà AW´ÉÉ«ÉÉà.+ù´É±±ÉÒ Y±±ÉÉ{ÉÉ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÉ ¸Éà º c ~ÉÊùiÉÉ©É ±ÉÉ´É{ÉÉù lÉàW»´ÉÒ lÉÉù±ÉÉ+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. »É©ÉÉùÅ § É{ÉÉà ¡ÉÉùÅ § É Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É ¥ÉÒ.+àSÉ. PÉÉàeÉ»ÉùÉ »Éɾà¥É – (+É>.+à.+à»É) HùÉ´«ÉÉà. ©ÉÖL«É ©É¾à©ÉÉ{É AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉ »É©ÉÌ~ÉlÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ©ÉiÉÒ§ÉÉ> ©É©©ÉÒ+à Xà¶ÉÒ±ÉÒ W¥ÉÉ{É©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ yÉ{É{Éà ¥ÉÒùqÉ´«ÉÖÅ. 21 ©ÉÒ »ÉqÒ [ÉÉ{É-Ê´É[ÉÉ{É{ÉÒ ¾Éà> ±Éà~É÷Éà~É lÉoÉÉ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É{Éà »É©ÉY ¶ÉÒLÉÒ{Éà Y´É{É A~É«ÉÉàNÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à ´«É»É{É©ÉÖGlÉ »É©ÉÉW Ê{É©ÉÉÇiÉ Hù´ÉÉ ¡ÉàùiÉÉ +É~ÉÒ. +É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ{É D]É{ÉÉ ©ÉÉ{Éq©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> {ÉàlÉÉY ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÅÊrHÉ¥Éà{É {ÉÉ«É¥É »ÉÊSÉ´É ¸ÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É – Y.~ÉÒ.+à»É.»ÉÒ Wà´ÉÉ ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà {ÉÒ ¾ÉWùÒ +{Éà ¡ÉàùiÉÉoÉÒ »É©ÉÉùÅ§É ¶ÉÉà§ÉÒ CcëÉÉà.+É »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à eÉè. SÉÒ©É{ɧÉÉ> +{Éà eÉÂɧÉÉ> ~É÷à±É »É©ÉÉW{ÉÉ HÉ«ÉÇHùÉà+à §ÉÉùà ©É¾à{ÉlÉ AcÉ´ÉÒ lÉà ¥Éq±É lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É +{Éà »É¾Ö HÉ«ÉÇ H ùÉà { Éà ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ LÉÖ ¥ É LÉÖ ¥ É

+ɶÉÒ´ÉÉÇq. ¸ÉÒ +ÊLÉ±É §ÉÉùlÉÒ«É HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ »ÉÉ¥Éù ùÒY«É{É H©ÉÇ«ÉÉàNÉÒ HÉ«ÉǶÉÉ³É lÉÉ.2512-16 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ{É D]É {ÉÉ »Él»ÉÅNÉ ¾Éà±É©ÉÉÅ «ÉÉàX>. Wà{ÉÖÅ AqPÉÉ÷{É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉùÉ«ÉiɧÉÉ> ~É÷à±É H«ÉÖÈ. lÉà©ÉiÉà HSU ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÒ +àHlÉÉ «ÉÖ´ÉÉyÉ{É{Éà ¥ÉÒùqÉ´«ÉÖÅ. ùÉWHÒ«É »É©ÉW Hà³´ÉÒ §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ £à±ÉÉ«Éà±ÉÉ +É »É©ÉÉW{Éà Ê¥ÉùqÉ´«ÉÉà. +É Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅPÉ{ÉÉà <ÊlÉ¾É»É / ±ÉK«É/ HÉ«ÉÇÊ»ÉÎyyÉ A~Éù §ÉÉù ©ÉÖH´ÉÉà. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ Hà±Éà{eù ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ. ùÒY«É{É SÉà©Éà{É ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É »ÉáPÉÉiÉÒ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> yÉÉà³Ö +à ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ. +É Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉAlHºÉÇ/ «ÉÖ´ÉÉ ùÉWHÒ«É XNÉÞÊlÉ/ {«ÉÉ«É/ »~ÉÉà÷ûÉÇ/ Ê¥É]Ò{Éà»É/ HÞ漃 Hà³´ÉiÉÒ Ê´ÉºÉ«ÉH SÉSÉÉÇ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ oÉ>. «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ »ÉÖºÉÖ~lÉ ¶ÉÊGlÉ+Éà XNÉÞlÉ HùÒ ùSÉ{ÉÉl©ÉH ©ÉÉNÉÉâ´ÉÉ³Ò NÉÞʾiÉÒ lÉɱÉÒ©É Ê¶ÉÊ¥Éù wÉùÉ ¥É¾à{ÉÉà{Éà Hà³´ÉÒ+à HàùÒ«Éù eà´É±ÉÉà~É©Éà{÷ HùÒ+à ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉoÉà lÉɱɩÉà±É HùÒ+à.+É Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ{É{ÉÉ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> Hà~÷{Éà ©ÉÉlÉÉY{ÉÒ ¡É´ÉÞÊlÉ+Éà

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 19 WiÉÉ´ÉÒ.ASSÉ Ê¶ÉKÉiÉ »É¾É«ÉÊ{ÉÊyÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ >¹Éù§ÉÉ> ~É÷à±É ¾ÉWù ù¾Ò ¡ÉÉàl»Éɾ{É +É~«ÉÖÅ. (©ÉÉÅ LÉÉà e ±É{ÉÉ ùoÉ{ÉÖ Å ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉyÉÉ©É D]É©ÉÉÅ §É´«É »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ) LÉÉàe±ÉyÉÉ©É HÉNÉ´ÉÉe (ùÉWHÉà÷) LÉÉlÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. lÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÉÅ LÉÉàe±É{ÉÉà ùoÉ +ɶÉùà 3521 NÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÊù¨É©ÉiÉ HùÒ Uà±±Éà lÉÉ. 11-01-17 {ÉÉ ùÉà W AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùÒ ©É¾Éàl»É´É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉù´ÉÉ Ê{É©ÉÅmÉiÉ +É~«ÉÖÅ Uà. +É ùoÉ{ÉÉ §É´«É »´ÉÉNÉlÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà{e´ÉÉX ¶ÉùiÉÉ> {ÉÉ »ÉÖù eÒ.Wà. {ÉÉ lÉɱÉà ±ÉÉ±É qù´ÉÉX{ÉÒ ~ÉÉ»Éà oÉÒ »ÉÉ©Éä«ÉÖ HùÒ ©ÉÉÅ A©ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ SÉÉSÉù SÉÉàH©ÉÉÅ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ~É÷à±É »´ÉÉNÉlÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ q¶ÉùoɧÉÉ> ~É÷à ± É lÉoÉÉ +{«É ¾ÉàqàqÉùÉà¸ÉÒ+Éà HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«É¸ÉÒ+Éà +{Éà +{«É «ÉÉÊmÉH §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà »ÉÉoÉà £Ý±É¾ÉùoÉÒ §É´«É »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ +ÉùlÉÒ HùÒ +{Éà lÉà©ÉÉÅ A.NÉ.{ÉÉ H{´ÉÒù ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ~É÷à ± Éà LÉÉà e ±ÉyÉÉ©É{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà.+É~ÉiÉà »ÉÉä +àHmÉ ¥É{ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW{ÉÉ Al«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ W>+à LÉÉà e ±ÉyÉÉ©É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡É´ÉÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅ ù»É ±É> »É©ÉÉW Ê{É©ÉÉÇiÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ+à ©ÉÉÅ AÊ©É«ÉÉ LÉÉàe±É{ÉÉ W«É W«ÉHÉù »ÉÉoÉà LÉÉàe±É©ÉÉ{ÉÉ »oÉ{Éà

Ê´ÉqÉ«É +É~ÉÒ. (Ê´ÉyÉ´ÉÉ Ê´ÉH±ÉÉÅNÉ +ÉÌoÉH »É¾É«É «ÉÉàW{ÉÉ) ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ{É D]É Uà±±ÉÉ 20 ´ÉºÉÇoÉÒ Ê´ÉyÉ´ÉÉl«ÉHlÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{Éà lÉoÉÉ Ê´ÉH±ÉÉÅNÉ §ÉÉ>¥É¾à{ÉÉà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉ +ɶɫÉoÉÒ SɱÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.HÉà>H HÉùiÉ»Éù +Hɳà ~ÉÊlÉ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{Éà +{Éà lÉà©É{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà lÉoÉÉ 60% oÉÒ ´ÉyÉÖ Ê´ÉH±ÉÉÅNÉ ¾Éà«É lÉà©É{Éà ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq »´É°~Éà »É¾É«É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Ê´ÉyÉ´ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà yÉÉàùiÉ 12 Hà lÉàoÉÒ A~Éù §ÉiÉlÉÉ ¾Éà « É lÉà © É{Éà »HÉà ± Éù¶ÉÒ~É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. W°Êù«ÉÉlÉ ©ÉÅq +É «ÉÉà W {ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà +{Éà Wà © É{Éà ©ÉÉlÉÉY+à +É~«ÉÖÅ Uà +à´ÉÉ +É «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉ °. 50000/- +ÅHà ~ÉSSÉÉ»É ¾ÉWù +É~ÉÒ »É§«É ¥É{Éà lÉà´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ ´ÉlÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Uà. +É ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ lÉ1-7-2016 oÉÒ 31-12-16 »ÉÖÊyÉ{ÉÉ U ©ÉÉÊ»ÉH ¾~lÉÉ©ÉÉÅ HÖ±É 3201 ±ÉɧÉÉoÉÔ ¥É¾à{ÉÉà{Éà HÖ ± É ùH©É °.50,71,840/©É{ÉÒ+ÉàeÇùoÉÒ PÉàù ¥ÉàcÉ ùH©É SÉÚH´ÉÉ> Uà. +É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ~É÷à±É +{Éà lÉà{ÉÒ ÷Ò©É »ÉÖÅqù HÉ«ÉÇ HùÒ ù¾Ò Uà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà +É~ÉiÉÉ »ÉÖSÉ{ÉÉ ~ÉiÉ +É´ÉHÉ«ÉÇ Uà. ({É´ÉÒ{É A©ÉɧɴÉ{É HÉ«ÉÉDZɫÉ{ÉÒ

AqPÉÉ÷{É {ÉÒ Ê´ÉÊyÉ) ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY »ÉÅ»oÉÉ{É D]É©ÉÉÅ {É´ÉÒ{É A©ÉɧɴÉ{É §ÉÉà«ÉÅlÉ³Ò HÉ«ÉÉDZɫÉ{ÉÖÅ ¶ÉÖ§É ©ÉÖ¾ÚlÉÇ lÉÉ.16-0117 »É´ÉÉùà 10.00 H±ÉÉHà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÉùÉ«ÉiɧÉÉ> ~É÷à±É ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ~É÷à±É +{«É ¾ÉàqàqÉù¸ÉÒ+Éà SÉàù©Éà{ɸÉÒ+Éà lÉoÉÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«É ¸ÉÒ+Éà{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉq{É +ÉyÉÖÊ{ÉH HÉà~ÉÉâùà÷ +Éà£Ò»É Wà ´ ÉÉ ±ÉÖ H +Éà A ÷ »ÉNÉ´ÉeÉà o ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ©ÉÉÅ »Éù³lÉÉ +{Éà ]e~É +ɴɶÉà »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ´ÉyɶÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà »Él«É{ÉÉùÉ«ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ HoÉÉ ¥ÉÉÅyÉHÉ©É HÊ©É÷Ò{ÉÉ SÉàù©Éà{ɸÉÒ ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ ©É£lɱÉÉ±É ~É÷à±É {ÉÉ ¾»lÉà ~ÉÚX Ê´ÉÊyÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. »ÉÖÅqù £Ì{ÉSÉù{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉÅ »É¾©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ~É÷à±É {ÉÒ +oÉÉNÉ ©É¾à{ÉlÉ ù¾Ò Uà. HÉ«ÉÉÇ±É«É A~Éù ©É±÷Ò~É~ÉÇ] A©Éà¹Éù +à»ÉÒ ¾Éà±É Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù mÉiÉ ©ÉW±ÉÉ©ÉÉÅ +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉNÉ´Ée´ÉÉ³Ò +à»ÉÒ °©É – 26 / eÒ±ÉKÉ °©É 15 Uà. +É {É´ÉÒ{É A©ÉɧɴÉ{É Ê{É©ÉÉÇiÉoÉÒ «ÉÉmÉɳÖ+Éà{Éà »ÉÖÅqù »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà. +É~É »ÉÉä{ÉÉ A~Éù ©ÉÉÅ A©ÉÉÅ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq »Éqä´É AlÉùlÉÉ ù¾à +à W ~ÉÉoÉÇ{ÉÉ +É~É »É´ÉÇ{ÉÉà »É¾HÉù +à W +ʧɱÉɺÉÉ »É¾.


20

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

32 ©ÉÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{ÉÖÅ §É´«É +É«ÉÉàW{É 11 {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ +Éà{ÉÉà Oɾ»oÉɸɩɩÉÉÅ ¡É´Éà¶É-{ÉÉNÉ~ÉÖù

¸ÉÒ H.~ÉÉ.»É. ±ÉIeNÉÅ W , {ÉÉNÉ~ÉÖù{ÉÉ {Éà]É ¾àc³ ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ ´ ÉH ©ÉÅ e ³ +{Éà ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ »É¾«ÉÉàNÉoÉÒ lÉÉ..1/2/2017 ´É»ÉÅ l É~ÉÅ S É©ÉÒ{ÉÉ ¶ÉÖ§ÉÊq{Éà 32 ©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾±ÉN{É{ÉÖÅ »É£³ +É«ÉÉà W {É Hùà ± É +É ©É¾É«É[É©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÉ 11 {É´É«ÉÖNÉ±É Oɾ»oÉɸɩɩÉÉÅ XàeÉ«Éà±É. ©É¾É«É[É »É©ÉÉ{É »É©ÉÚ¾±ÉN{É{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ »ÉÅy«ÉÉ+à +à÷±Éà 31/1/17 {ÉÉ »É©ÉÚ¾±ÉN{É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ +{Éà ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³, ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉàoÉÒ +àH »ÉÅNÉÒlÉ »ÉÅy«ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É Hùà±É Wà©ÉÉÅ §ÉÉ>-¥É¾à{É{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ ~«ÉÉù{Éà AXNÉù HùlÉÖÅ ©É©ÉǶÉÒ±É NÉÒlÉ HÉàiÉ ¾±ÉÉ´Éà ±ÉÒ©ÉeÒ,HÉàiÉ ¾±ÉÉ´Éà ~ÉÒ~É³Ò §ÉÉ>{ÉÒ ¥Éà{É ±ÉÉeHÒ{Éà §ÉÉ>±ÉÉà WÖ±ÉÉ´Éà eɳLÉÒ Wà©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾±ÉN{É©ÉÉÅ Wà qÒHùÒ+Éà{ÉÉ ±ÉN{É oÉ´ÉÉ W> ù¾à±É lÉà ¥ÉyÉÒW qÒHùÒ+Éà { Éà ˾eÉà ³ É©ÉÉÅ «ÉÖ ´ ÉH©ÉÅ e ³{ÉÉ «ÉÖ ´ ÉÉ »ÉÉoÉÒ +{Éà qÒHùÒ+Éà { ÉÉ »ÉNÉÉ-»ÉÅ ¥ ÉyÉÒ+Éà + à ˾eÉà³É{Éà ]Ö±ÉÉ´Éà±É +É ¥Éà{É©ÉÖ{É r¶«É Ê{ɾɳÒ{Éà A~ÉλoÉlÉ »É´Éâ q¶ÉÇHÉà{ÉÒ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ +ÉŶÉÖ qàLÉÉ> +É´Éà±É..+É ¶ÉÖ§É

¡É»ÉÅNÉà +ÉùlÉÒ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ HHe V´Éà±É»ÉÇ {Éà ©É³à±É. »ÉÅNÉÒlÉ »ÉÅy«ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É{Éà «ÉÖ´ÉH ÷Ò©É wÉùÉ »É£³ ¥É{ÉÉ´Éà±É »É©ÉÚ¾±ÉN{É ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùà±É ´Éù +{Éà H{«ÉÉ ~ÉKÉ{ÉÉ +ÉNÉ©É{É ~Éù ¸ÉÒ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅ e ³ +{Éà »É©ÉÉW{ÉÉ NÉiÉ©ÉÉ{«É {ÉÉNÉÊùHÉà+à +à©É{ÉÖÅ §É´«É »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. ´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ{ÉÉ ¶ÉÖ§É Êq{Éà »É´ÉÉùà ¡ÉyÉÉ{É~ÉÒc »oÉÉ~É{ÉÉ ~ÉÚW{É »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇHùÉà wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É´ÉÉù{ÉÉ 6:00 H±ÉÉHà H{«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ +{Éà ´ÉùPÉÉàeÉ »É´ÉÉù{ÉÉ 7:00 H±ÉÉHà 8:30 ´ÉÉN«Éà ´ÉùùÉX{Éà lÉÉàùiÉà ±ÉÒyÉÉ¥ÉÉq ¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ Ê´ÉÊyÉoÉÒ úÉÉÁiÉÉà wÉùÉ ±ÉN{É Ê´ÉÊyÉ »ÉÅ~É{{É oÉ«Éà±É. »É{©ÉÉ{É +¶ÉÒ´ÉÉÇq »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ ©ÉÅSÉ ~Éù »É©ÉÉW{ÉÉ +y«ÉKÉ +ÉqùiÉÒ«É ¸ÉÒ ¾Êù§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ ´ÉÊùºc A~É¡É©ÉÖLÉ +{Éà »É©ÉÖ¾±ÉN{É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ {Éù¶ÉÒ§ÉÉ> »ÉÖ ù ÉiÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ HÊ{ɺ÷ A~ÉÉy«ÉKÉ ¸ÉÒ ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> §ÉÉàXiÉÒ, HÉ«ÉÇJ©É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +©ÉÖ±«É «ÉÉàNÉqÉ{É ¡ÉqÉ{É Hù{ÉÉù «ÉÖ´ÉH©ÉÅe³{ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ¡ÉHɶÉ

~ÉW´ÉÉiÉÒ +{Éà ©É¾Ò±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ +y«ÉKÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H»lÉÖù¥Éà{É ´ÉɱÉÉiÉÒ {Éà »oÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÉoÉà-»ÉÉoÉà »É©ÉÚ¾ Ê´É´Éɾ©ÉÉÅ AqÉù Êq±ÉoÉÒ qÉ{É +É~É{ÉÉù qÉlÉɸÉÒ+Éà{Éà ~ÉiÉ ©ÉÅSÉ ~Éù »oÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É©ÉÉùÉྩÉÉŠʴɶÉàºÉlÉ A~ÉλoÉlÉ +{«É »É©ÉÉW{ÉÉ HÉ«ÉÇHÉÊùiÉÒ ©ÉÅe³{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ{ÉÒ {ÉÉàyÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.~ÉÚ´ÉÇ {ÉÉNÉ~ÉÖù{ÉÉ yÉÉù»É§«É HÞºiÉÉY LÉÉà~Éeà +{Éà {ÉÉNÉ~ÉÖù ©«ÉÖÅ{ÉÒ¶ÉÒ~É±É HÉà~ÉÉâùà»É{É {ÉÉ ¥Éɱ«ÉÉY ¥ÉÉàùHùà {É´É«ÉÖNɱÉÉà{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉÒ{Éà HÉ«ÉÇJ©É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´Éà±É.»É{©ÉÉ{É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ +ÉNɳ{ÉÒ HeÒ©ÉÉÅ AqÉù Êq±ÉoÉÒ qÉ{É +É~É{ÉÉù qÉlÉÉ+Éà { ÉÉ »É{©ÉÉ{É +{Éà +à © É{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É. +{Éà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ~ÉiÉ +à©É{ÉÉà +©ÉÖ±«É »É¾«ÉÉàNÉ ©É³lÉÉà ù¾à¶Éà +à´ÉÒ +~Éà K ÉÉ´«ÉGlÉ Hùà ± É.+É »ÉÉoÉà »É©ÉÖ¾±ÉN{É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ {Éù¶ÉÒ§ÉÉ> »ÉÖùÉiÉÒ+à §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù qùàHà {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq{ÉÒ »ÉÉoÉà qùàHà ~ÉKÉÉà,HÉ«ÉÇHlÉÉÇ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà{ÉÉà lɾàqÒ±ÉÄoÉÒ +§ÉÉù ´«ÉGlÉ Hùà±É +{Éà »É©ÉÖ¾±ÉN{É{ÉÉ >ÊlÉ¾É»É Ê´ÉºÉà ÷ÚÅH ©ÉÉʾlÉÒ +É~Éà±É ¾lÉÒ. »É©ÉÉW{ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ¾ùÒ§ÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ+à ±ÉNÉÉlÉÉù 32 ´ÉºÉÇoÉÒ +Ê´ÉùlÉ ©É¾É«É[É©ÉÉÅ ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ

A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò{Éà HÉ«ÉÇ H lÉÉÇ + Éà { ÉÉ Al»Éɾ©ÉÉÅ ´ÉÞyyÉÒ Hù{ÉÉù »É´Éâ{ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ Hùà±É. +{Éà lÉà©É{Éà WiÉÉ´Éà±É Hà 1987 oÉÒ +ÉW »ÉÖyÉÒ.684 {É´É «ÉÖNɱÉÉà+à +É ©É¾É«É[É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É +à ¥ÉÉ¥ÉlÉà »ÉÖ®+ÉlÉ oÉÒ +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ÷ÚÅH ©ÉÉʾlÉÒ ¡É»lÉÖlÉ Hùà±É »É{©ÉÉ{É +ɶÉÒ´ÉÉÇ q {ÉÒ +ÉNɳ{ÉÒ HeÒ©ÉÉÅ {É´É«ÉÖ N ɱÉÉà { Éà »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉÊùºc NÉiÉ©ÉÉ{«É »ÉVW{ÉÉà wÉùÉ »É{©ÉÉ{É ~ÉmÉ +{Éà »©ÉÞÊlÉÊSɽ{É ¡ÉqÉ{É HùÒ ¶ÉÖ§ÉÉÊ¶ÉºÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +É ©É¾É«É[É{Éà. »É£³lÉÉ~ÉÖ´ÉÇH »É©~É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ +{Éà ¸ÉÒ ~ÉÉ÷ÒqÉù ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É´Éâ HÉ«ÉÇHùlÉÉ+Éà+à »ÉÉùÒ W¾à©ÉlÉ AcÉ´Éà±É +{Éà HÉ«ÉÇJ©É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´Éà±É. ©ÉÅ S É »ÉÅ S ÉɱÉ{É »É©ÉÖ ¾ ±ÉN{É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ ©ÉÉ{Éq ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É .W«ÉÉùà +ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ »É©ÉÉÅW{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ÊmɧÉÖÅ´É{ÉqÉ»É °eÉiÉÒ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ©É¾É«É[É©ÉÉÅ Wà §Éà÷ +É´Éà±É lÉà qùàH H{«ÉÉ+Éà{Éà »ÉùLÉà §ÉÉNÉà +~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +´Éà±É.A©ÉÉÅq~ÉÇiÉ ´ÉlÉÒ A©ÉÉq~ÉÇiÉ ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÖλlÉHÉ qùàH H{«ÉÉ+Éà{Éà +ÉY´É{É §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ©ÉֱɴÉÅlÉùÉ«É ~É ÉàHÉù

©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ+Éà {ÉÒ ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉù Ê©Ée-eà H~É ©ÉÉÅ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù [ÉÉÊlÉ {Éà V´É±ÉÅlÉ Ê»ÉÎyyÉ

~ɾà±ÉÒ W ´ÉÉù Ê©Ée-eà H~É YlÉà±ÉÒ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà NÉ> HɱÉà ~Éùà±É{ÉÉ »Éà{÷Ä±É ùà±É´Éà OÉÉA{e©ÉÉÅ »´É§ÉÉÊ´ÉH~ÉiÉ W Al»Éɾ©ÉÉÅ ¾lÉÉ. ÷Ò©Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ eÄàË»ÉNÉ °©É©ÉÉÅ Ê´ÉW«É{ÉÉà +É{ÉÅq ©É{ÉÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà [ÉÉÊlÉ{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà lÉÉà OÉÉA{e©ÉÉÅ NÉù¥ÉÉ ~ÉiÉ ù©ÉÒ ¾lÉÒ. ÷ÖÅHÉà »HÉàù ~ɾà±ÉÒ <Ë{ÉN»É©ÉÉÅ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉùà ÷Éà»É YlÉÒ{Éà ¥ÉàË÷NÉ ±ÉÒyÉÒ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù – ¥ÉàË÷NÉ- 10 +Éà´Éù©ÉÉÅ ¥Éà Ê´ÉHà÷à 132 ù{É ~Éùà¶É yÉÉà³Ö 36 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 3 Ê»ÉG»Éù

+{Éà 7 £Éàù »ÉÉoÉà +iÉ{É©É 66 ù{É / +±~Éà¶É ùÉ©ÉY«ÉÉiÉÒ 6 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 3 Ê»ÉG»Éù »ÉÉoÉà +iÉ{É©É 19 ù{É +{Éà §ÉÉÊ´ÉH §ÉNÉlÉ 13 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 2 Ê»ÉG»Éù

»ÉÉoÉà +iÉ{É©É 16 ù{É. ¥ÉÉà˱ÉNÉ – W«É »ÉSÉqà´É 10 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷ +{Éà zÉÖ´É cIù 22 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷. HSUÒ ±ÉÉà¾ÉiÉÉ – ¥ÉàË÷NÉ - 10 +Éà´Éù©ÉÉÅ 7 Ê´ÉHà÷à 60 ù{É «ÉlÉÒ¶É NÉiÉÉmÉÉ 20 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 4 £Éàù »ÉÉoÉà 25 ù{É +{Éà W«Éà¶É cIù 21 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 4 £Éàù »ÉÉoÉà 24 ù{É. ¥ÉÉà˱ÉNÉ ´ÉàqÉÅ¶É yÉÉà³Ö 11 ù{É©ÉÉÅ 2 +±~Éà¶É ùÉ©ÉY«ÉÉiÉÒ 9 ù{É©ÉÉÅ +{Éà §ÉÉÊ´ÉH §ÉNÉlÉ 11 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷. HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù{ÉÒ 72ù{É{ÉÒ ±ÉÒe ¥ÉÒY <Ë{ÉN»É©ÉÉÅ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉùà £ùÒ ÷Éà»É YlÉÒ{Éà ¥ÉàË÷NÉ ±ÉÒyÉÒ HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù ¥ÉàË÷NÉ - 10 +Éà´Éù©ÉÉÅ ¥Éà Ê´ÉHà÷à 137 ù{É +±~Éà¶É ùÉ©ÉY«ÉÉiÉÒ 18 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 5 Ê»ÉG»É +{Éà 1 £Éàù »ÉÉoÉà +iÉ{É©É 51 ù{É/ §ÉÉÊ´ÉH §ÉNÉlÉ 12 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 1 Ê»ÉG»É +{Éà 4 £Éàù »ÉÉoÉà +iÉ{É©É 25 ù{É +{Éà ¾ÉÌqH ~ÉÉùʻɫÉÉ 8 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 1 Ê»ÉG»É +{Éà 2 £Éàù »ÉÉoÉà +iÉ{É©É 17 ù{É. ¥ÉÉà˱ÉNÉ Ê´É¶ÉÉ±É °~ÉÉùà±É 14

ù{É©ÉÉÅ 2 Ê´ÉHà÷/ ©ÉÖHà¶É cIù 25 ù{É©ÉÉÅ 2 Ê´ÉHà÷ +{Éà zÉÖ´É cIù 16 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷. HSUÒ ±ÉÉà¾ÉiÉÉ ¥ÉàË÷NÉ - 10 +Éà´Éù©ÉÉÅ 8 Ê´ÉHà÷à 65 ù{É W«Éà¶É cIù 10 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 3£Éàù »ÉÉoÉà 16 ù{É/ q¶ÉÇ{É °~ÉÉùà±É 18 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 1 £Éàù »ÉÉoÉà 14 ù{É +{Éà +´ÉyÉ cIù 8 ¥ÉÉà±É©ÉÉÅ 1 £Éàù +{Éà 1 Ê»ÉG»Éù »ÉÉoÉà 11 ù{É . ¥ÉÉà˱ÉNÉ §ÉÉÊ´ÉH §ÉNÉlÉ 7 ù{É©ÉÉÅ 2 Ê´ÉHà÷ / +±~Éà¶É ùÉ©ÉY«ÉÉiÉÒ 22 ù{É©ÉÉÅ 2 Ê´ÉHà÷ +{Éà ʾùà{É ùÅNÉÉiÉÒ 2 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷ Y[Éà¶É {ÉÉHùÉiÉÒ 2 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷ +{Éà Ê{ÉlÉÒ{É ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ 16 ù{É©ÉÉÅ 1 Ê´ÉHà÷. HSUÒ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù{ÉÉà 144 ù{ÉoÉÒ Ê´ÉW«É...

¡ÉlÉÒÊ{ÉÊyɸÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ´Éà±ÉÉiÉÒ –

25 ©ÉÉà »É©ÉÚ¾±ÉN{É »É©ÉÉùÉྠùÉ«É~ÉÖù(UnÉÒ»ÉNÉh) ¸ÉÒ HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ùÉ«É~ÉÖù wÉùÉ +É«ÉÉàÊWlÉ 25©ÉÉ »É©ÉÚ ¾ ±ÉN{É »É©ÉÉùÉà ¾ {ÉÖ Å +É«ÉÉà W {É ´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ lÉÉ. 1-2-2017 {Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉù ùÉàW ~ÉÉ÷ÒqÉù §É´É{É,£É£ÉeÒ¾ LÉÉlÉà LÉÖ¥ÉW Al»Éɾ , A©ÉÅNÉ +{Éà A±±ÉÉ»É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ©ÉÉÅ »ÉÅ~É{{É oÉ«Éà±É . »É©ÉÉùÉྠ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ »É´ÉÉù{ÉÉ 6:00 ´ÉÉN«Éà »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾Å»ÉùÉW §ÉÉ> ¾ùY §ÉÉ> ~ÉÉàHÉù, «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq~ÉH §ÉÉ> ©ÉNÉ{É §ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉÅ l ÉÉ ¥Éà { É ©ÉNÉ{É §ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ lÉà©ÉW »É©ÉÉW{ÉÒ mÉiÉà«É ~ÉÉÅLÉÉà{ÉÉ ¾ÉàqàqÉùÉà{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ HùH©É³ wÉùÉ HÖ³qà´ÉÒ ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY {ÉÉ qÒ~É¡ÉÉNÉ÷Ã«É HùÒ{Éà »É©ÉÉùÉà¾{ÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.l«ÉÉù ¥ÉÉq ±ÉN{É Ê´ÉÊyÉ«ÉÉà ©ÉÉÅ Wà © ÉHà ©ÉÅ e ~ÉùÉà ~ ÉiÉ, ¾»lÉ©Éà³É~É +{Éà ±ÉN{É »ÉÅ~É{{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ . +É »É©ÉÉùÉà ¾ ©ÉÉÅ 4(SÉÉù) {É´ÉqÅ ~ ÉlÉÒ+Éá + à ¡É§ÉÖ l ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ©ÉÉÅ e à ± É.lÉà © É{Éà {É´ÉY´É{É{ÉÉ ¶ÉÖ § É +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ {ÉÉ{ÉY §ÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY §ÉÉ> ùÉ©ÉiÉÒ(¡É©ÉÖLɸÉÒ, ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW-UnÉÒ»ÉNÉh), ¸ÉÒ ùÉ©ÉY §ÉÉ> Hù©É¶ÉÒ §ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ(÷Ä»÷Ò¸ÉÒ, HàÎ{r«É »É©ÉÉW) wÉùÉ +ɶÉÒ´ÉÇSÉ{É +É~«ÉÉ Hà »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É ©ÉÉÅ XàeÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ Hùà±É, ´«É»É{É ©ÉÖGlÉ ©ÉÉ÷à «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É, +{Éà qÒHùÒ+Éá{Éà §É±ÉÉ©ÉiÉ HùÒ Hà.©ÉÉoÉÉ ©ÉÉÅ ¥Éù£ ùÉLÉXà,©ÉÉàhÉ©ÉÉÅ »ÉÉHù ùÉLÉXà, ¾q«É ©ÉÉÅ ©ÉÉLÉiÉ ~ÉyÉùÉ´ÉXà +à{ÉÉ oÉÒ »É»ÉùÉ~ÉKÉ ©ÉÉÅ lÉ©ÉɮŠ»É{©ÉÉ{É »ÉÉoÉà Ê¡É«É ¥É{ÉÒ ù¾à»ÉÉà .+É A~ÉùÉÅlÉ »É©ÉÉW {ÉÖÅ ©ÉÖLÉ ~ÉmÉ Wà©ÉHà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÉ ±É´ÉÉW©É §ÉùÒ«Éà.+ɶÉÒ´ÉÉÇq {ÉÒ +ÉNɳ {ÉÒ HeÒ ©ÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ©ÉNÉ{É §ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ(¡É©ÉÖLɸÉÒ, ùÉ«É~ÉÖù ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³), ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> ©ÉNÉ{É §ÉÉ> {ÉÉHùÉiÉÒ(¡É©ÉÖLɸÉÒ, ùÉ«É~ÉÖù «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅ e ³), ¸ÉÒ ¶ÉÅ § ÉÖ §ÉÉ> UɧÉä « ÉÉ (©É¾É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ, ùÉ«É~ÉÖù «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³) wÉùÉ XiÉHÉùÒ +É~ÉÒ Hà YSK ¥ÉÉ¥ÉlÉ Wà©ÉHà «ÉÖ´ÉÉ »ÉÖùKÉÉ H´ÉSÉ {ÉÉ »É§«É ¥É{ÉÒ +{Éà + 4 {É´É qÅ~ÉlÉÒ+Éá {Éà YSK §Éà÷ ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´Éà±É +à{ÉÉ »ÉÉoÉà »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉÉ´ÉW©É §Éà÷ ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.l«ÉÉù ¥ÉÉq ¸ÉÒ ¾Å»ÉùÉW¾ùY ~ÉÉàHÉù (¡É©ÉÖLɸÉÒ, ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW ùÉ«É~ÉÖ ù ) wÉùÉ {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ {Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~Éà±É.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ©ÉÊ{ÉºÉ {É É«É ÉiÉÒ


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 21 12 ©ÉÉà »É©ÉÖ¾ ±ÉN{ÉÉàl»É´É- ¾äqùÉ¥ÉÉq 15 mi (SyiL& rmi[Rsv ~) k.p.snitn y&vk m>DL, p[Tlid

¸ÉÒ ¾äqùÉ¥ÉÉq HSU He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW +{Éà »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É ©É¾Éàl»É´É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ A~ÉJ©Éà ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ §É´É{É +à±É.¥ÉÒ. {ÉNÉù ¾äqùÉ¥ÉÉq ©Éy«Éà lÉÉ.1-22017 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù ´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ {ÉÉ ùÉàW 11 {É´É«ÉÖNɱÉÉà+à mÉiÉ ¾Xù {ÉÒ W{É©Éàq{ÉÒ ´ÉSSÉà ¡É§ÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ©ÉÉÅeÒ »ÉÉä{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ©Éà³´«ÉÉ ¾lÉÉ. +É »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É©ÉÉÅ lÉà±ÉÅNÉÉiÉÉ/ +ÉÅzÉ ¡Éqà¶É/ ©É¾Éùɺ÷Ä +{Éà HiÉÉÇ÷H ùÉV«É{ÉÉ {É´É«ÉÖNɱÉÉà+à lÉà©É{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà »ÉNÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà lÉà©ÉW Ê©ÉmÉÉà »ÉÉoÉà ~ÉyÉÉùÒ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. +É +É«ÉÉàW{É {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ wÉùÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà©É{Éà HÉ«ÉÇ »ÉÖ¡ÉlÉ Hùà±É Wà{Éà ¾äqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà/ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ §ÉÉ>+Éà +{Éà ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à Ê´ÉÊ´ÉyÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ±É> LÉeà~ÉNÉà A§ÉÉ ù¾Ò HÉ«ÉÇ{Éà ~ÉÖiÉÇ Hùà±É. »É´ÉÉù{ÉÉ 5.00 ´ÉÉN«ÉÉ oÉÒ +É«ÉÉàW{É{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É oÉ«Éà±É. H{«ÉÉ~ÉKÉ +{Éà ´Éù~ÉKÉ +ÉNÉ©É{É ¥ÉÉq »É´ÉÉù{ÉÉ 6.00 H±ÉÉHà H{«ÉÉ+Éà{ÉÉ ©ÉÉÅe´ÉÉ ùÉà~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq 7.15 H±ÉÉHà ´Éù ùÉX+Éà{ÉÖÅ +{Éà X{Éà«ÉÉ+Éà{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ +{Éà »ÉÉ©Éä«ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq 8.31 G±ÉÉHà{ÉÉ ¶ÉÖ§É ©ÉÖ¾ÖlÉâ ¾»lÉ©Éà³É~É ¶ÉÉ»mÉÉàHlÉ Ê´ÉÊyÉ oÉÒ +ÉSÉÉ«ÉÇ ¸ÉÒ W«ÉàºcÉùÉ©É XàºÉÒ +{Éà lÉà©É{ÉÉ ~ÉÖmÉ Ê¾ùà{É XàºÉÒ {ÉÉ ©ÉÅNɳÉàSÉÉù oÉÒ ±ÉNÉ{ÉÊ´ÉÊyÉ »ÉÅ»HÉù »ÉÅ~É{É HùÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq 10.30 G±ÉÉHà +ɶÉÔ´ÉSÉ{É lÉoÉÉ +É©ÉÅÊmÉlÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÉ »É{©ÉÉ{É HÉ«ÉÇJ©É «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà lÉoÉÉ +É©ÉÅÊmÉlÉÉà{Éà »oÉÉ{É OɾiÉ HùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÅHù±ÉÉ±É ùÉ©ÉÉiÉÒ+à »É©ÉÉW{Éà ùɾ ËSÉyÉ{ÉÉù {É´É«ÉÖNɱÉÉà lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ ´ÉɱÉÒ+Éà{Éà +ʧÉ{ÉÅq{É »ÉÉoÉà ±ÉN{ÉY´É{É {ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà ~ÉÉc´ÉÒ ¾lÉÒ. »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É »É©ÉÉW {ÉÉ ÷Ä»÷Ò ´ÉeұɸÉÒ Hù»É{ɧÉÉ> qÒ´ÉÉiÉÒ+à ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH ¡É´ÉSÉ{É +É~ÉlÉÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÖÅ lÉà +àH »ÉÉ©ÉÉÊWH +àHlÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉH Uà. {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà NÉÞ¾»oÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É HùXà +{Éà ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉà +Éqù HùXà. Ê»ÉHÅqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ HÉÅÊlɱÉÉ±É NÉÉàùÉiÉÒ+à {É´É«ÉÖNɱÉÉà{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà yÉ{«É Uà +à©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ {Éà Hà »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É©ÉÉÅ Xàe´ÉÉ +à©É{ÉÉ qÒHùÉ qÒHùÒ+Éà{Éà ¡ÉàùÒlÉ H«ÉÉÇ. A©ÉÉ q~ÉÇiÉ {ÉÉ lÉÅmÉÒ¸ÉÒ ùÊlɱÉÉ±É ~É÷à±Éà

H¾«ÉÖÅ Hà »É©ÉÉW{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Ê{É»´ÉÉoÉÇ §ÉÉ´ÉoÉÒ Hù´ÉÖÅ »É©ÉÉW{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Al»Éɾ +{Éà yÉNÉ»ÉoÉÒ Hù´ÉÖÅ +{Éà »É©ÉÉW{ÉÉ HÉ©É ©ÉÉ÷à qÉlÉÉ+Éà Xà>+à. +É mÉiÉ ´É»lÉÖ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¾¶Éà lÉÉà W »É©ÉÉW©ÉÉÅ HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ »É£³ oɶÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq W«ÉÅ l ÉÒ§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ ±ÉÉHeÉ´ÉɳÉ+à +É §É´«É +É«ÉÉà W {É ©ÉÉ÷à HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà +{Éà ´ÉeÒ±ÉÉà{Éà +ʧÉ{ÉÅq{É +{Éà qÒHùÒ+Éà{Éà §É±ÉÉ©ÉiÉ Hùà±É Hà lÉ©É{Éà Xà +ÉY´É{É »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ »ÉÉ»ÉÖ »É»ÉùÉ/ Wàc WàcÉiÉÒ/ qàù qàùÉiÉÒ/ {ÉiÉÅq ´ÉNÉàùà{Éà »ÉÖLÉÒ ùÉLɶÉÉà lÉÉà lÉ©Éà ~ÉiÉ +ÉY´É{É »ÉÖLÉÒ oɶÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq lÉà±ÉÅNÉÉiÉÉ - +ÉÅzÉ ¡Éqà¶É »É©ÉÉW {ÉÉ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ UNÉ{ɧÉÉ> yÉÉà ³ Ö Å ¾ä q ùÉ¥ÉÉq ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÉyÉÉ¥Éà{É qÒ´ÉÉiÉÒ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ +{Éà ¾äqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Y´ÉùÉW§ÉÉ> W¥ÉÖ+ÉiÉÒ +à {É´É«ÉÖNɱÉÉà{Éà ±ÉN{ÉY´É{É »É£³ oÉ´ÉÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉ {Éà «ÉÉqNÉÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊmÉHÉ A©ÉÉ q~ÉÇiÉ {ÉÖÅ 10 ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É qùàH H{«ÉÉ+Éà{Éà {ÉÉ©Éà qÉlÉɸÉÒ qà´É¶ÉÒ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù +{Éà Hù»É{ɧÉÉ> »ÉáPÉÉiÉÒ +à H{«ÉÉqÉ{É °~Éà +É~Éà±É. A©ÉÉ q~ÉÇiÉ{ÉÉ lÉÅmÉÒ¸ÉÒ ùÊlɱÉÉ±É ~É÷à±Éà qùàH H{«ÉÉ+Éà{Éà A©ÉÉ q~ÉÇiÉ »ÉÅ»HÉùyÉÉ©É qà¶É±É~Éù oÉÒ ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉlÉÒ »ÉÅ»HÉù ~ÉÊmÉHÉ +àH ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à §Éà÷ ©ÉÉàH±ÉɴɶÉà +à©É X¾àùÉlÉ Hùà±É. +É~ÉiÉÒ ©ÉÉlÉÞ»ÉÅ»oÉÉ ¸ÉÒ +.§ÉÉ.H.H. ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉlÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÖÅ 3 ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É qÉlÉɸÉÒ ¾äqùÉ¥ÉÉq »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Y´ÉùÉW W¥ÉÖ+ÉiÉÒ +{Éà A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> SÉÉäyÉùÒ lÉù£oÉÒ H{«ÉÉqÉ{É °~Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà qùàH H{«ÉÉ{Éà 15 Wà÷±ÉÒ PÉùA~É«ÉÉàNÉÒ SÉÒW´É»lÉÖ+Éà{ÉÒ §Éà÷ »ÉÖH{É´ÉÅlÉÉ qÉlÉÉ+Éà+à +É~ÉÒ ¾lÉÒ. H{«ÉÉqÉ{É °~Éà ùÉàHe §Éà÷ {ÉÉáyÉÉ«Éà±É lÉà qùàH H{«ÉÉ{Éà »ÉùLÉà §ÉÉNÉà +~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +ÅlÉ©ÉÉÅ +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ »É©ÉÉW{ÉÉ »É¾©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Hù»É{ɧÉÉ> »ÉáPÉÉiÉÒ+à HùÒ ¾lÉÒ. +{Éà »ÉÅSÉɱÉ{É ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÅHù±ÉÉ±É »ÉÉ©ÉY ùÉ©ÉÉiÉÒ+à »ÉŧÉɲ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 12.30 ´ÉÉNÉà §ÉÉàW{É ¥ÉÉq 2.00 ´ÉÉNÉà X{Éä«ÉÉ+Éà{Éà Ê´ÉqÉ«É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.

¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ~É ÉàHÉù

gt` tir)K 08/01/17 n[ r(vvirni ri[j ~) kµC piT)dir snitn smij,p[Tlid p\[(rt an[ ~) kµC piT)dir snitn y&vk m>DL, aiyi[Jt 15mi[ (W-vi(P<k (SyiL& rmi[Rsv j[ni m&²y Api[ºsr v(Dl~) d[vS)Bie mivJBie nikriN) p(rvir,Bgvin g\&pni si]jºyY) ai(Svi<d r[(sD[ºs)ni (vSiL kÀpiuºDmi ujvie gyi[. rmi[ R svn) S$ait bpi[ r mi> 12:30 klik[ mhin&Bivi[n) AYin vrN)Y) krvimi aiv[l. Ryir bid m>cAY mhin&Bivi[a[ (dp-p\ikT`y kr[l. y&vk m>DLni upp\m&K~) s&r[SBie (dviN)a[ rmi[Rsvmi pGir[ l smijjni[ n [ S¾d $p) p& O pi[ Y ) aivkir ap[l.Ryir bid mSil di[D miT[ smijni p\m&K~) p\[mJBie BiviN) tYi rmi[Rsvni m&²y Api[ºsr v(Dl~) d[vS)bipi an[ nirNBiea[ msil p\ g Tiv[ l ai p\ j vl)t mSil y& v k m> D Lni p\ m & K ~) (vÎlBie BiviN)n[ hiYmi aip) mSil di[Dn) S$ait kriv[l. ai mSil di[Dmi y&vk m>DLni miJ p\m&K~)ai[ an[ y&vk m>DLni kiri[bir) s¿yi[ Ô[Diy[l j[ai[a[ mSil di[D ¹viri aiKi g\iuºDmi> ai[(lÀp)kn) p\t)kZt) rj& kr) ht). Ryir bid 15mi (SyiL& rmi[Rsvmi Big l[nir sv< biLki[n) fl[g mic< yi[jvimi aiv) ht). fl[g mic< p&N< Yti sh& smijjni[ pi[tin) j³yi upr uBi Ye d[Sn) Sin a[vi aipNi> riOT^ ´vj (tr>gin[ slim) aip) ai p\s>g[ riOT^ Bivnin) pv)#i frj adi kr[l. Ryirbid (v(vF g\ & p n) (v(vF rmti[n) S$ait Ye ht). ai rmi[Rsvmi nini biLki[Y) mi>D) (s(nyr (sT)zn a[vi smijni vD)li[a[ pN K&b uRsihY) Big l)G[l hti[. st[ p[ sti g\&p oiri rmi[Rsv dr(myin hijr sh& smijjni[n[ srp\iez $p[ v[ f rni p[ k [ T B[ T aipvimi aiv[ l . rmi[Rsvn) m´yihn[ Avi(dOT niAtin&> (vtrN krvimi aiÄy&> ht&>.j[ni diti~) Ô[gm]yi p[ ( k> g eºDAT^ ) z, BidiN) p(rvir hti. rmi[Rsv dr(myin (mnrl vi[Trn) s&>dr s[vi diti~) gN[S si[ m)l viLi trfY) p&r) piDvimi aiv) ht). rmi[Rsvmi bF) j rmti[ K[l(dl)p&v<k rmie ht). (rzÃT pN ksi[ks aiÄyi hti. rmti[ pt) gyi bid sv< (vj[ti K[liD)ai[n[ 15mi (SyiL& rmi[Rsvni m&²y

diti~) Bgvin g\&p, nikriN) pr)virni hAt[ enim a[niyt krvimi> aiÄyi hti. Enim (vtrN bid diti~) nirNBie nikriN)a[ t[mni udbi[Fnmi> y&vk m>DLn[ (brdivti kH& ht& k[ y&vk m>DL[ aiv& s&>dr aiyi[jn smyi>tr[ krti rh[v&> ji[ea[ k[ j[Y) biLki[mi rh[l rmtS(ktn[ aivi aiyi[jnY) Ô[e an[ (vksiv) Skiy. smijni p\m&K ~) p\[mJBie BiviN)a[ t[mni ud`bi[Fnmi> dr[k K[ l iD)ai[ n ) K[ l (dl)n[ (brdiv) ht). smijni mhim>#i) ~) EVrBie BiviN)a[ t[mn&> vktÄy aip[l.mh)li m>DLni p\m&K ~)mt) vs> t )b[ n (dviN)a[ pN a[ m ni udbi[Gnmi y&vk m>DLni ai rmi[Rsvni aiyi[jnn) K&b p\S>si kr[l. mh)li m>DLni mhim>#i) ~)mt) vPi<b[n BiviN) a[ aivi s&>dr kiy<k\m miT[ y&vk m>DLn[ a(Bn>dn aip[l an[ sh&n[ jNiv[l k[ jyir[ jyir[ aivi s&>dr kiy<k\mi[n&> aiyi[jn krvimi aivt&> hi[ y Ryir[ t[ m i> uRsihY) Big le aiyi[jki[ni[ uRsih vFirvi[ Ô[ea[. a> t mi> , y& v k m> D Lni p\ m & K ~) (vÎlBie BiviN)a[ pi[tini p\vcnmi> kH& ht&> k[ y&vk m>DL Wiri smijni s¿yi[n) Sir)r)k t[mj min(sk t>d&rAt) jLviy t[ miT[ ai rmi[Rsv yi[J rH& C[. vF&mi> t[mN[ K&b rmi[, K&b rm)n[ K&b AvAY rhi[ t[vi[ s>d[Si[ ai¼yi[ hti[ tYi aijni kiy<k\mmi ai(Y<k shyi[g aipnir rmi[Rsvni m&²y Api[ºsr~) Bgvin g\&p, v(Dl~) d[vS)Bie mivJBie nikriN) pr)virni[ K&b K&b aiBir Äykt kr[l. t[mj ai rmi[Rsvn[ sfLti apivnir nim) anim) sv< s¿yi[ni[ pN Fºyvid sh aiBir min[l. rmi[Rsvni s&>dr aiyi[jn miT[ aYig mh[nt krnir y&vk m> D Ln) rmt gmt s(mt)ni k(ºvnr pr[SBie viGD)yin) s>p&N< T)mn[ Diys pis[ bi[ l iv) Ô[ r dir tiL)ai[ n i gDgDiY) (brdivvimi aiv[l. an[ a>tmi kiy<k\mn) aiBir (vG) mhim>#i)~) jgd)SBie BiviN)a[ kr[l. Ryir bid si] riOT^gin kr) u(myi Bvn m¹y[ Av$(c Bi[jn le C&Ti pDÂi hti. smg\ kiy< k \ m n& > s> c iln m> D Lni mhim> # i)~) jgd)S BiviN),shm>#i)~) p\(vN BiviN) an[ p\vkti~) (kSi[r BiviN)a[ kr[l. aim ai kiy<k\m ¹viri y&vk m>DL[ t[ni s[vi-shkir an[ s>gqnn) Bivnin[ siY<k kr[l.

ʱÉ. WNÉqҶɧÉÉ> §ÉÉ´É ÉiÉÒ


22

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

{Éà±É©ÉÅNÉ±É É LÉÉlÉà 14©É ÉÅ »É ©ÉÖ¾ ±ÉN{É »É©É ÉùÉྠ{ÉÖÅ  + É«ÉÉàW{É

NÉlÉ lÉÉ. 1-2-2017 {Éà »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉ+à Ê´ÉyÉÒ´ÉlÉ »´ÉÉNÉlÉ »ÉÉoÉà SÉÉä¾ÉiÉ, Hà.+Éù. ~ÉÖù©É, ¥ÉáNɱÉÉàù, 4. ¥ÉÖyÉ´ÉÉù{ÉÉ »É´ÉÉù©ÉÉÅ 6&30 H±ÉÉHà +ÉùlÉÒ AlÉÉùÒ{Éà ©ÉÉÅ«ÉùÉ©ÉÉÅ »oÉÉ{É ´ÉÒùY§ÉÉ> {ÉÉùÉ«ÉiɧÉÉ> §ÉÉ´ÉÉiÉÒ, {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ ©ÉÖHÉ©Éà ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ OɾiÉ HùÉ´Éà±É ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù ¥ÉÉq qùàH qÉàf¥ÉɱÉÉ~ÉÖù, 5. ~ÉÉ÷ÒqÉù ~ÉÊù´ÉÉù §É´É{É ©Éy«Éà HÖ³qà´ÉÒ ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉY H{«ÉÉ{Éà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ-©ÉÉ©ÉÒ ©ÉÉÅ«ÉùÉ »ÉÖyÉÒ »É©ÉÉW, ©Éä»ÉÖù ùÉàe, ¥ÉáNɱÉÉàù. +É{ÉÉ lÉoÉÉ Ê´ÉP{ɾlÉÉÇ ¸ÉÒ NÉiÉà¶ÉY »É©ÉKÉ qÒ~É qÉàùÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉÅ +{Éà ´ÉùùÉX{ÉÒ Ê»É´ÉÉ«É {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ ¡ÉÉNÉ÷¬ HùÒ 14©ÉÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ »oÉÉ{É +~ÉÉ´Éà±É. l«ÉÉù ¥ÉÉq ùÉ©ÉY§ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉqɻɧÉÉ> §ÉNÉlÉ{ÉÖÅ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉä qùàH ´Éù-´ÉyÉÖ{Éà »ÉÉ©É»ÉÉ©Éà A§ÉÉ ùÉLÉÒ{Éà »É{©ÉÉ{É ,»É©ÉÉW{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà ¡ÉoÉ©É H{«ÉÉ+Éà{ÉÉ ©ÉÉÅe´ÉÉoÉÒ ¶É°+ÉlÉ ©ÉÅNɳɺ÷HoÉÒ ´Éù©ÉÉ³É ~ɾàùÉ´Éà±É. XiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùà ¡É»ÉÅNÉ ¾Éà«É lÉà©É ¥ÉàHù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. lÉà © ÉÉÅ ~ÉÅ q ùà l«ÉÉù ~ÉUÒ 9&05 H±ÉÉHà ¾»lÉ ©Éà³É~É mÉiÉ Êq´É»ÉoÉÒ lÉ{É-©É{ÉoÉÒ lÉä«ÉÉùÒ+Éà ©ÉÉÅ«ÉùÉ+Éà©ÉÉÅ H{«ÉÉ lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ- HùÉ´Éà±É. l«ÉÉù ¥ÉÉq ¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ Ê´ÉyÉÒ Hùà Uà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉ{É©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Ê~ÉlÉÉ {ÉÉ +É»É{É OɾiÉ ¥ÉÉq »ÉÉ©ÉÚʾH ¡É©ÉÉiÉà ~ÉÚW{É, ©ÉÉÊ´ÉmÉ wÉùÉ H{«ÉÉqÉ{É, Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉoÉÉ HàrÒ«É »É©ÉÉW{ÉÉ NÉiÉà¶É ~ÉÚW{É lÉoÉÉ {É´É Oɾ{ÉÖÅ ~ÉÚW{É ©ÉÅNɳ £àùÉ, »É~lÉ~ÉqÒ lÉoÉÉ ¾´É{É©ÉÉÅ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ qÊKÉiÉ HiÉÉÇ÷H ]Éà{É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »ÉÉ©ÉÚʾH ~ÉÚW{É {ÉɳҫÉàù ¾Éà©ÉÒ{Éà ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ »´É°~Éà ¡É§ÉÉùÒ lÉùÒHà yÉ{ÉY§ÉÉ> ©É{ÉY§ÉÉ> qÊKÉiÉ HiÉÉÇ÷H »É©ÉÉW{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ´Éù-H{«ÉÉ{Éà qÉ©~Él«É Y´É{É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É UɧÉä«ÉÉ, ~ÉÒi«ÉÉ, ¥ÉáNɱÉÉàù´ÉɳÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ´ÉÉ³É LÉÒ©ÉY§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù, HùÉ´Éà ± É. l«ÉÉù ~ÉUÒ ©ÉÉoÉà ¾ÉoÉ »ÉɱÉoÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. ©ÉiÉÒ§ÉÉ> ~ÉÉà H Éù, ´É»ÉÅ l ɧÉÉ> £àù´É´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉÅ«ÉùÉ©ÉÉÅ W l«ÉÉù ~ÉUÒ »÷àW A~Éù ~ÉÅqùà ´Éù-´ÉyÉÖ{ÉÉà NÉÉà ù ÉiÉÒ, ÊSÉ©É{ɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ, ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà. l«ÉÉù ~ÉUÒ OÉÖ~É £Éà÷Éà ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉoÉÉ ~ É ù ¥ É l É § É É > » É É Å L É ± É É l É o É É { É ´ É q Å ~ É Ê l É + É à { É à ¡ É © É Ö L É ¸ É Ò qùàH H{«ÉÉ{Éà »É©ÉÉW ùʴɱÉɱɧÉÉ> yÉ{ÉÉiÉÒ wÉùÉ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ LÉÒ©ÉY¥ÉÉ~ÉÉ+à +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~Éà±É lÉoÉÉ wÉùÉ {ÉIÒ Hùà ± É +É´Éà±É. NÉÖ±ÉɥɶÉÅHù ©É¾ÉùÉW{ÉÒ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> NÉÉàùÉiÉÒ ùH©É H{«ÉÉqÉ{É°~Éà ¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ Ê´ÉyÉÒ wÉùÉ ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÉà wÉùÉ, »É©ÉÉW, ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³, «ÉÖ´ÉH ¡ É © É Ö L É ¸ É Ò HÉ«ÉÇJ©É SÉɱÉÖ ¾lÉÉà. ©É¾ÉùÉW{ÉÉ +Éqà¶É ©ÉÅe³ lÉoÉÉ H{«ÉÉqÉ{É©ÉÉÅ qÉ{É Hù{ÉÉù LÉÒ©ÉY¥ÉÉ~ÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÖW¥É qùàH ©ÉÉÅ«ÉùÉ©ÉÉÅ {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ «ÉÖ´ÉH qÉlÉÉ+Éà lÉà©ÉW +É »É©ÉÉùÉྩÉÉÅ ±ÉÉNÉlÉÒ A~É ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ ©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÉ>+Éà ©É¾ÉùÉW{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ ´É»lÉÖ+Éà©ÉÉÅ qÉ{É Hù{ÉÉù qÉlÉÉ+Éà, {ÉÉ©ÉÒ ©ÉiÉÒ§ÉÉ> ~ÉÉàHÉù §ÉW´ÉÒ ùÂÉ ¾lÉÉ. {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ »É©ÉÉW{ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ qùà H qÉlÉÉ+Éà { Éà lÉoÉÉ wÉùÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅ e ³ wÉùÉ ©ÉÉ-©ÉÉ÷±ÉÉÅ »ÉÊ©ÉÊlÉ´ÉɳÉ+Éà { ÉÉà »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ »ÉÉoÉà +~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàLÉiÉÉÅ, HÅ»ÉÉù{ÉÒ oÉɳÒ, lÉà©ÉÉÅ Xà>lÉÒ +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà±É ¾lÉÉà. l«ÉÉù ¥ÉÉq +É +É´ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù qùàH ´É»lÉÖ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ lÉà©ÉiÉà Hùà±É ¾lÉÒ. »É©ÉÉW{É Ê{É«É©É ©ÉÖW¥É »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É©ÉÉÅ ¥ÉÉq ´Éù-´ÉyÉÖ lÉoÉÉ »É´ÉÉù©ÉÉ 7&30 H±ÉÉHà H{«ÉÉ+Éà{ÉÉ H{«ÉÉqÉ{É Ê»É´ÉÉ«É©ÉÉÅ ~ÉSÉÉ»É ¾XùoÉÒ +àH +àH +iÉ´Éù{Éà ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ~ÉÚùÉà oÉ«ÉÉà. »ÉÉoÉà A~Éù qÉ{É +É~É{ÉÉù +ÉNɳ WiÉÉ´Éà±É ¥Éà » ÉÉeÒ{Éà »ÉÖ Å q ù »ÉÉoÉà »É´ÉÉù©ÉÉÅ 6&00 H±ÉÉHàoÉÒ {ÉÉ»lÉÉà ~ÉÉÅSÉ §ÉÉ©ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉɱÉoÉÒ »É{©ÉÉ{É ´«É´ÉλoÉlÉ ùÒlÉà ©Éä»ÉÖù SÉɱÉÖ oÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. §ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉ. 1. ©ÉàPÉY§ÉÉ> ùÉàe «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ wÉùÉ ©Éä»ÉÖù ùÉàe ~ÉÉ÷ÒqÉù ~ÉÊù´ÉÉù »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÖ³Y§ÉÉ> ùÉ©ÉÉiÉÒ, {Éà±É©ÉÅNɱÉÉ, Êq±ÉoÉÒ W©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉH §ÉÉ>+Éà{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ¾lÉÒ, Wà ¥ÉáNɱÉÉàù, 2. ±ÉɱɥÉÉNÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù +É´«ÉÉ ¾lÉÉÅ lÉoÉÉ lÉà©ÉiÉà LÉÚ¥É W »ÉÖÅqù ùÒlÉà Ê{ɧÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. »É{ÉÉlÉ{É »É©ÉÉW, ±ÉɱɥÉÉNÉ , ¥ÉáNɱÉÉàù, ©Éʾ±ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ lÉoÉÉ ±ÉNɧÉNÉ »ÉÉà oÉÒ »É´ÉÉ»ÉÉà Wà÷±ÉÉ «ÉÖ´ÉH 3. »´É. ´ÉɱÉY§ÉÉ> ©ÉÖ³Y§ÉÉ> ~ÉÖ°ºÉ ʴɧÉÉNÉ +É©É ¥Éà §ÉÉ>+Éà ¾ÉWù ¾lÉÉ. l«ÉÉù ¥ÉÉq 8&30 H±ÉÉHà qùàH ´ÉùùÉX{Éà +àH W NÉÉàlÉÒeÉ wÉùÉ J©É»Éù ´ÉùùÉX{ÉÖ Å »É{©ÉÉ{É qùàH H{«ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉY HÉàNɳÉà HùÉ´ÉÒ lÉoÉÉ SÉÉàH±Éà÷ wÉùÉ »´ÉÉNÉlÉ »ÉÉoÉà lÉÉàùiÉà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉù ¥ÉÉq qùàH ´ÉùùÉX ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Qp¥v$dp¡ kd|l g‚ kdpfp¡l - sp. 1-2-2017 “u ©ÉÉÅ«ÉùÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà ¥ÉÉXà÷ A~Éù “¡gd„Ngp Apep¡S>“ krdrs b¢Ngp¡f NÉÉàc´ÉÉ> NÉ«ÉÉ. l«ÉÉÅ lÉà©É{ÉÖÅ

©ÉÅe~É©ÉÉÅ »ÉÖÅqù ´«É´ÉλoÉlÉ W©ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ©Éä»ÉÖù ùÉàe «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. mÉiÉ ¾Xù Wà÷±ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ +É »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É »É©ÉÉùÉྩÉÉÅ ¾lÉÒ. ¥ÉÒWÖÅ ©ÉÉ-©ÉÉ÷±ÉÖÅ lÉoÉÉ HÅ»ÉÉù{ÉÒ oÉÉ³Ò Ê»É´ÉÉ«É qùàH H{«ÉÉ{Éà 27 ´É»lÉÖ+Éà , Wà lÉà©É{Éà HÉ©É ±ÉÉNÉà, lÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ lÉoÉÉ °Ê~É«ÉÉ mÉÒ»É ¾Xù{ÉÉà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà qÉNÉÒ{ÉÉà qùàH H{«ÉÉ{Éà +±ÉNÉ +±ÉNÉ qÉlÉÉ+Éà lÉù£oÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. +É »É©ÉÉùÉྩÉÉÅ qÊKÉiÉ HiÉÉÇ÷H{ÉÒ PÉ÷H »É©ÉÉXà©ÉÉÅoÉÒ PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉÅ ´ÉeÒ±ÉÉà+à ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù ¥ÉÉq ¥É~ÉÉàùà 1&15 H±ÉÉHà ¥ÉùÉ¥Éù ¥ÉyÉÉÅ ´ÉùùÉX+Éà{Éà ©ÉÉÅ«ÉùÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉeÒ{Éà SÉÉ«É-~ÉÉiÉÒ HùÉ´Éà±É ¾lÉÉ. lÉ©ÉÉ©É SÉÉ«É-~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hà.+Éù. ~ÉÖù©É «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù ~ÉUÒ H{«ÉÉ+Éà{Éà ©ÉÉÅ«ÉùÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà ¥ÉùÉ¥Éù 1&30 H±ÉÉHà J©É ¡É©ÉÉiÉà ´ÉùPÉÉàeÒ«ÉÉ{Éà NÉiÉà¶ÉY{Éà ~ÉNÉà ±ÉÉNÉÒ{Éà ©ÉÅe~É{ÉÒ +Åqù W ´Éɾ{É ´«É´É¾Éù »ÉÊ©ÉÊlÉ, «É±É¾ÅHÉ{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É §ÉÉ>+Éà wÉùÉ NÉÉeÒ+Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ, lÉà©ÉÉÅ ©ÉÅe~É »ÉÊ©ÉÊlÉ, ~ÉÒi«ÉÉ «ÉÖ ´ ÉH »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ §ÉÉ>+Éà wÉùÉ ´«É´ÉλoÉlÉ ùÒlÉà NÉÉeÒ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉeÒ{Éà H{«ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ wÉùÉ ~ÉäeÖÅ »ÉÓSÉÒ{Éà {ÉɳҫÉàù ´ÉyÉàùÒ +{Éà {ÉɳҫÉàù lÉoÉÉ

Ê©ÉcÉ> H{«ÉÉ{Éà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ+à +~ÉÇiÉ Hùà±É +{Éà HɳX{ÉÉ H÷HÉ{Éà ~ÉÉùHÒ HùÒ{Éà +¸ÉÖ§ÉÒ{ÉÒ +ÉÅLÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉoÉÒ +±ÉNÉ Hùà±É l«ÉÉùà ÊSÉI©ÉNɱÉÚù´ÉÉ³É Êq{Éà ¶ ɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ{ÉÒ »ÉÖ © ÉyÉÖ ù ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +{Éà »É©ÉOÉ »É©ÉÉWW{ÉÉà{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq lÉà©ÉW ©ÉÉlÉÉY lÉoÉÉ ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ{ÉÉ W«É PÉÉàºÉ »ÉÉoÉà qùàH H{«ÉÉ{Éà +¸ÉÖ § ÉÒ{ÉÒ +ÉÅ L Éà Ê´ÉqÉ«É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉ©ÉÉÅ LÉùàLÉù qùàH »ÉÊ©ÉÊlÉ´ÉɳÉ+Éà+à lÉ{É©É{ÉoÉÒ XiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùà ¡É»ÉÅNÉ ¾Éà«É lÉà ¡É©ÉÉiÉà LÉÅ l ÉoÉÒ HÉ©É Hùà ± É. +É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉà »÷Éà±É ~ÉiÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà +{Éà HÉà > +{ÉÉ©ÉÒ qÉlÉÉ+à - (¾»lÉà ¾ùà¶É§ÉÉ> NÉÉà~ÉɱɧÉÉ> ~ÉÉàHÉù) qùàH H{«ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ÷à »É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É ~ÉiÉ §Éùà±É ¾lÉÖÅ. +É ¡É©ÉÉiÉà SÉÉäq©ÉÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É©ÉÉÅ ~ÉÅqù {É´É qÅ~ÉÊlÉ+Éà+à ¡É§ÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉÅ ©ÉÉÅe¬É ¾lÉÉ +{Éà ©ÉÉ ¸ÉÒ AÊ©É«ÉÉ lÉoÉÉ >º÷qà´É ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ HÉà> ~ÉiÉ Ê´ÉP{É ´ÉNÉù HÉ«ÉÇJ©É »ÉÅ~É{{É oÉ«Éà±É. lÉà©ÉÉÅ +É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉà qÉàùÒ »ÉÅSÉÉù ´ÉeÒ±ÉÉà { ÉÉ »ÉÉoÉ »É¾HÉù »ÉÉoÉà ´É»ÉÅ l ɱÉÉ±É Hà ¶ ɴɱÉÉ±É NÉÉà ù ÉiÉÒ, AeÖ~ÉÒ´ÉÉ³É wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyɸÉÒ ´ÉÅ»ÉlÉ NÉ ÉàùÉiÉÒ

31

Vijay Devji Jabuani (Managing Director)


11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 23

´«ÉÉ~ÉÉù »Éà©ÉÒ{ÉÉù FOCUS-2017 ~ÉÉ÷{ÉNÉù Êq±¾Ò ¾É±É ©ÉÉÅ N±ÉÉà¥É±É <HÉà{ÉÉàÊ©É WNÉlÉ ©ÉÉÅ Ê´ÉùÉàyÉÒ Ê{ÉlÉÒ«ÉÖÅ +{Éà §ÉÉùlÉ §Éù {ÉÒ +oÉÇ ´«É´É»oÉÉ »ÉÉoÉà »ÉùHÉù {ÉÒ ¥Éq±ÉlÉÒ Ê{ÉÊlÉ- Ê{É«É©ÉÉà oÉÒ +É~ÉiÉà »É¾Ö ~ÉÊùÊSÉlÉ UÒ+à. G«ÉÉùà Hà´ÉÉà HÉ«ÉqÉ {Éà +©É±É ©ÉÉÅ ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà Wà{ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ +É~Éeà HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ +É´ÉÒ SÉÖ{ÉÉäÊlÉ«ÉÉà {ÉÉ »ÉÉ©É{ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà lÉà{ÉÒ SÉÉàI»É »É©ÉÉW +É~ÉqÉ »É©ÉÉW {ÉÉ §ÉÉ>+Éà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉà lÉà »ÉqǧɩÉÉÅ »ÉÉùÉ ´ÉGlÉÉ+Éà {Éà ¶ÉÉàyÉÒ Wà©É{ÉÒ §ÉɺÉÉ +É~ÉeÒ »É©ÉW ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾Éà> +à´ÉÒ ABKKPS +{Éà ABKKPYS {ÉÉ ]Éà{É +{Éà ùÒY«É{É »É©É«É »É©É«É A~Éù +äÊlɾÉÊ»ÉH´«ÉÉ~ÉÉù »Éà©ÉÒ{ÉÉù {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùlÉÉ +É´Éà Uà. §É±Éà ©ÉÖÅ¥É> 2007 {ÉÖÅ »Éà©ÉÒ{ÉÉù/ NÉÉÅ y ÉÒyÉÉ©É 2014 {ÉÖ Å »Éà © ÉÒ{ÉÉù/ NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù 2015 {ÉÖÅ »Éà©ÉÒ{ÉÉù +oÉ´ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ »oÉÉ{Éà+É~ÉeÒ »É©ÉÉW ©ÉÉÅ oÉ{ÉÉù »Éà©ÉÒ{ÉÉù ¾Éà«É +à +É~ÉiÉÉ §ÉÉ>+Éà ©ÉÉ÷à NÉÉäù´É +{Éà ¡ÉàùiÉÉ »´É°~Éà Ê´ÉHÉ»É ~ÉÅoÉ ©ÉÉÅ »É£³ {ÉÉ ©ÉÅmÉÉà +É~ÉlÉÉ ù¾à¶Éà. lÉÉ. 05-02-2017 {ÉÉ ùÉàW H.H.~ÉÉ. »É©ÉÉW Êq±¾Ò +{Éà ¸ÉÒ Êq±¾Ò NÉÖ W ùÉlÉÒ »É©ÉÉW wÉùÉ FOCUS 2017 ´«ÉÉ~ÉÉù »Éà©ÉÒ{ÉÉù {ÉÖÅ §ÉÉNÉÒqÉùÒ °~Éà »É´ÉÉù {ÉÉ 10.00 H±ÉÉHà Êq±¾Ò LÉÉlÉà HÉÅÊlɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ {ÉÉ +y«ÉKÉ ~Éq A~Éù Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Wà H.H.~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW Êq±¾Ò ©ÉÉ÷à NÉ´ÉÇ +{Éà NÉÉäù´É {ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.+ÉoÉÒ +ÉNÉÉA ~ÉiÉ ¥É{Éà »ÉÅ»oÉÉ wÉùÉ FOCUS – 2008 +{Éà ´ÉºÉÇ 2015 ©ÉÉÅ ÊSÉmɱÉàLÉÉ~ÉÊmÉHÉ »ÉÉoÉà ~ÉiÉ »Éà©ÉÒ{ÉÉù {ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. ¸ÉÒ H.H.~ÉÉ.»É©ÉÉW Êq±¾Ò +{Éà SDGS FOCUS – 2017 ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É {ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà A~Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ KÉàmÉ {ÉÉ Ê{ɺiÉÉÅlÉ ´ÉGlÉÉ »É£³lÉÉ »ÉÉoÉà Ê´ÉHÉ»É ~ÉÅoÉ {ÉÉ ©ÉÅmÉÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉÅ Uà. 1. {Éà l ÉÞ l ´É +{Éà ¡Éà ù iÉÉ 2.»ÉùHÉùÒ ¡ÉÉàl»Éɾ{É +{Éà «ÉÉàW{ÉÉ+Éà 3. ~ÉÉÊù´ÉÉÊùH ´«É´É»oÉÉ ¡É¥ÉÅyÉ{É 4. GST 5. ¥ÉWà÷ 6. ´«ÉÉ~ÉÉù ´ÉyÉÉù´ÉÉ +{Éà ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ. »Éà © ÉÒ{ÉÉù {ÉÖ Å ¶ÉÖ§ÉÉùÅ§É ¸ÉÒ Êq±¾Ò NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW lÉà©ÉW ABKKPS ¡É©ÉÖLɸÉÒ NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ lÉà©É{ÉÉ »ÉÉoÉà H.~ÉÉ. »É©ÉÉW Êq±¾Ò +{Éà Êq±¾Ò NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ ~ÉyÉÉÊyÉHÉùÒ +{Éà ÷Ä»÷Ò+Éà wÉùÉ Êq~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É HùÒ »Éà©ÉÒ{ÉÉù {Éà LÉÖ±ÉÉà ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Ê{ÉlÉÒ{ɧÉÉ> +ÉSÉÉ«ÉÉÇ - ¸ÉÒ Êq±¾Ò NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ wÉùÉ ´ÉGlÉÉ+Éà ¡ÉÉ«ÉÉàWHÉà »ÉÉoÉà »É¾Ö {ÉÖÅ

»´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ »ÉÉoÉà +É »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÉ Aqà¶«É A~Éù ¡ÉHÉ¶É ~Éeà±É. NÉÅNÉÉùɩɧÉÉ> »ÉÉÅLɱÉÉ – SDGS lÉà©ÉW ABKKPS {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡É´ÉSÉ{É ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà ¥Éq±ÉlÉÉ »É©É«É ©ÉÉÅ {É´ÉÒ ~ÉàhÒ {Éà »É£³ ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà±É lÉà{ÉÉ »ÉÉoÉà +É´ÉÉ oÉlÉÉ »Éà©ÉÒ{ÉÉù oÉÒ {É´ÉÒ ~ÉàhÒ {Éà ʴɶÉàºÉ XiÉHÉùÒ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà Wà oÉÒ »É©ÉÉW Ê´ÉHÉ»É oɶÉà +à´ÉÒ +ɶÉÉ X¾àù Hùà±ÉÒ ¾lÉÒ. HÉÅ Ê lɧÉÉ> »ÉÉÅ L ɱÉÉ – WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà Xà ´«ÉÉ~ÉÉù {Éà +ÉNɳ ´ÉyÉÉù´ÉÉà ¾»Éà lÉÉà +É´ÉÉ ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É {ÉÒ W°ùlÉ A§ÉÒ Hù´ÉÒ ~Ée¶Éà. {É´ÉÒ lÉH{ÉÒH/ »ÉÅ»HÉùÒ {ÉÒÊlÉ +{Éà »ÉÖÊ´ÉyÉÉ qùàH ¡ÉHÉù {ÉÉ ÷àG»É {ÉÒ »É©ÉW +É~ÉeÉ ´«ÉÉ~ÉÉù »ÉÉoÉà Xàe´ÉÖÅ ~Ée¶Éà Ê»ÉÎyyÉ ¡ÉÉ~lÉ ©É¾É{É֧ɴÉÉà {ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà oÉÒ +É~ÉeÉ ´«ÉÉ~ÉÉù {Éà ¡ÉNÉÊlɶÉÒ±É ¥É{ÉɴɶÉÖÅ qùàH ´ÉGlÉÉ+Éà »ÉÉoÉà ¡ÉÉ«ÉÉà W HÉà +{Éà HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà {Éà +ʧÉ{ÉÅq{É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. »Éà©ÉÒ{ÉÉù ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùà±É »É´ÉÇ ´ÉGlÉÉ+Éà »~ÉÉà{»Éù lÉà©ÉW ¥É{Éà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¾ÉàqàqÉùÉà lÉoÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É ~ÉÖº~ÉNÉÖSU +{Éà »©ÉÞÊlÉ ÊSÉ{¾ +É~ÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ÷Ò.»É.©Éq{É ©ÉÉHâ Ë ÷NÉ ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà ©ÉÉHâË÷NÉ H> ùÒlÉà HùÒ +É~ÉeÉ yÉÅyÉÉ Wà oÉÒ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ¶ÉHà lÉà{ÉÉ NÉÉà±É {ÉIÒ HùÒ Hà÷±ÉÉà ÷ÉNÉâ÷ Hù´ÉÉ{ÉÉà ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà lÉùÒHà ¶ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. £Ò±ÉÓNÉ ÷ÄÉ{»É£ù Hä´ÉÒ UÉàeÒ Xà>+à ˾©ÉlÉ »ÉÉoÉà ±ÉK«É ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. JOB HùlÉÉ ´«ÉÊGlÉ+Éà ©ÉÉ÷à ©Éà»ÉàW ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà HÉ«ÉÇ Wà ©ÉÉʱÉH HùlÉÉà +à´ÉÖ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à lÉÉà W Y´É{É ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ¶ÉHÉ«É. ùÒlÉÖ ©ÉÉùÒ«ÉÉ – FRANCHISE {ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ©ÉÉʾlÉÒ WiÉÉ´ÉlÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~«ÉÖÅ Hà FRANCHISE Hà´ÉÒ ùÒlÉà +{Éà Hà©É Hù´ÉÒ Xà>+à. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ úÉà{e ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. lÉà{ÉÒ Êe»~±Éà »Éù»É lÉoÉÉ ~ÉäËHNÉ »ÉÉùÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. +É KÉàmÉ ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~Éä»ÉÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ {Éà ~ÉiÉ W°ùlÉ ~ÉelÉÒ {ÉoÉÒ §ÉÉùlÉ ©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉ° úÉà{e ¥É{ÉÉ´ÉÒ FRANCHISE WNÉlÉ ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. Ê{É©Éà ¶ É q´Éà - XYZ W{Éàùà¶É{É {ÉÉ yÉÅyÉÉHÒ«É ©ÉÉà÷ÖÅ NÉà~É +É´ÉÒ NÉ«ÉÖ Uà {É´ÉÒ W{Éùà¶É{É/ {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY »ÉÉoÉà ´ÉyÉÖ ¡ÉNÉÊlÉ HùÒ ù¾Ò Uà ~ÉÉùÅ~ÉÊùH yÉÅyÉÉ oÉÒ ¥É¾Éù +É´ÉÒ {É´ÉÒ ¶ÉÉàyÉ A§ÉÒ Hùà Uà. eÉè. »ÉÅW«É ¸ÉÒ´ÉÉ»lÉ´É – ±ÉÒeù oÉÒ »ÉÖ~Éù ±ÉÒeù ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à

Y´É{É ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ W°ùÒ Uà/ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©Éq §ÉNÉ´ÉqNÉÒlÉÉ {ÉÉ +y«ÉÉ+Éà {ÉÉ »ÉÉù +{ÉÖ»ÉÉù WiÉÉ´Éà±É Hà Y´É{É ©ÉÉÅ ±ÉÉ¢÷ù +ÊlÉ W°ùÒ Uà/ Y´É{É ©ÉÉÅ JÉàyÉ {É ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà{Éà +ÉLÉùÒ ©ÉÉàHÉà ©ÉÉ{ÉÒ{Éà Hù´ÉÖÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉHÇùÉà »ÉÉoÉà +à÷àSÉ©Éà{÷ +{Éà lÉà©É{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ+Éà {ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ Xà>+à. +y«ÉÉÎl©ÉH »ÉÉoÉà SÉɱɴÉÖÅ +àW Y´É{É {ÉÉà ©ÉÉà÷Éà ±ÉK«É Uà. ´Éäq Wä{É ¥ÉWà÷ {ÉÒ ~ÉÊù§ÉɺÉÉ »ÉÉoÉà ÷àG»É {ÉÒ »Éà÷±É©Éà{÷ Hà´ÉÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É/ ÷àG»É~Éà«É»ÉÇ {Éà Hä´ÉÒ ùÒlÉà ùɾlÉ ©É³Ò ¶ÉH¶Éà ¶ÉÖÅ HùiÉ oÉÒ ÷àG»É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ »É´ÉÇ Hä´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É lÉà{ÉÉ A~Éù ʴɶÉàºÉ ©ÉÉʾlÉÒ +É~Éà±É ¾lÉÒ. WNÉlÉ ¶Éɾ §ÉÉùlÉ »ÉÅ»HÉù {ÉÒ H> ùÒlÉà ¡ÉÉàl»Éɾ{É +{Éà lÉà©É{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà {ÉÉ ±ÉÉ§É ±É> ¶ÉHÉ«É ©ÉäH >{É <{eÒ«ÉÉ »ÉÉoÉà Hä´ÉÒ ùÒlÉà WÖeÒ ¶ÉHÉ«É lÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~Éà±É ¾lÉÒ. +à S É.+à ± É.©Éq{É - GST +l«ÉÉù {ÉÉà ©ÉÖW´ÉÉlÉÉà ¡É¶É{É GST Uà. Hà´ÉÒ ùÒlÉà GST {ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà/ NÉÖe»É +{Éà »ÉÌ´É»É ÷àG»É ¶ÉÖÅ Uà +{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ±ÉÉNÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà ùÉL«ÉÉà +{Éà Hà{r »ÉùHÉù {Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà {É£Éà oÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà/ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù {ÉÉ ÷àG»É ùà÷ HÉà> +É>÷©É A~Éù ±ÉÉNÉ»Éà +{Éà HÉà{ÉÉ A~Éù ¥ÉÉq oɶÉà . SECTION ACT 163 ¶ÉÖÅ Uà +{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà HÉ©É Hù¶Éà ~ÉÖùÒ Ê´ÉNÉlÉ »ÉÉoÉà XiÉ +É~ÉÒ ¾lÉÒ.¶ÉÖ{«É oÉÒ »ÉWÇ{É Hù{ÉÉù ©É¾É{É֧ɴÉÉà {ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ A~Éù eÉàH«ÉÖ©Éà{÷ùÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà©É{ÉÉ oÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¡ÉàùiÉÉ ±É> ¶ÉHÉ«É lÉà´ÉÒ ¡É»lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É. Wà ¸ÉÒ Êq±¾Ò NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW {ÉÉ »É§«ÉÉàNÉÒ Uà. ¸ÉÒ ¡ÉÊ©ÉlÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ - »Éɾ»É Ê´É{ÉÉ Ê»ÉÎyyÉ {ÉoÉÒ +à HoÉ{É {Éà »ÉÒyÉÖÅ Hù{ÉÉù »ÉɾʻÉH AyÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> yÉÉà³ÊH«ÉÉ – »É~É{ÉÉÅ Xà »ÉHÉùl©ÉH ¾Éà«É lÉÉà SÉÉàI»É »ÉÉHÉù HùÒ ¶ÉHÉ«É. ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> +W©ÉàùÉ – HcÉàù ~ÉÊù¸É©É {Éà Y´É{É ©ÉÅmÉ lÉà©ÉW HÉ©É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà {ÉÖÅ HÊ©É÷©Éà{÷ »É©ÉWlÉÉ. ¸ÉÒ §ÉÉ< ±ÉɱɧÉÉ< – H~ÉùÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ {ÉÉ ~ÉooÉù {Éà ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ {Éà ¡ÉNÉÊlÉ Hù{ÉÉù »ÉɾʻÉH NÉÖWùÉlÉÒ. A~ÉùÉàGlÉ ©É¾É{É֧ɴÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉyÉÇ~É NÉÉoÉÉ {ÉÉ +{É֧ɴÉÉà ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà Hà´ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ {ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ +ÉWà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´«ÉÉ~ÉÉù WNÉlÉ {ÉÉ WáeÉ {ÉÉ ±É¾ùlÉÉ H«ÉÉÇ Uà. ~Éä»ÉÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É

+KÉù {ÉÖÅ [ÉÉ{É +ÉàUÖ/ {ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò {ÉÉäHùÒ/ LÉàlÉù©ÉÉÅ HÉ©É/ »É©É»ÉÉ©É«É A~Éù §ÉÉàW{É +É»É/ùÉlÉ HÉh´ÉÉ {ÉÒ ´«É´É»oÉÉ {É ¾lÉÒ lÉà »É©É«É ©ÉÉÅ ~ÉÉà]Ò÷Ò´É Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà ©É¾à{ÉlÉ »ÉÉoÉà >©ÉÉ{ÉqÉùÒ {Éà +ÉNɳ ùÉLÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚY oÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´«ÉÉ~ÉÉù {Éà +ÉNɳ ´ÉyùëÉÉ +ÉWà »É©ÉÉW {ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É {Éà ´ÉyÉÉùà Uà. »Éà©ÉÒ{ÉÉù ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉ>+Éà ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. W«É~ÉÖù ¸ÉÒ ¶ÉÅHù§ÉÉ> ù´ÉÉiÉÒ +{Éà ¶«ÉɩɧÉÉ> ʴɶÉàºÉ ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. +É »ÉÊ©É÷ {ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É {Éà ´ÉäNÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ ~É÷à±É lÉ°iÉ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ {ÉÉà LÉÖ¥É W »É¾«ÉÉàNÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É ¾lÉÉà. «ÉÖ ´ ÉÉ HÉ«ÉÇ H lÉÉÇ + Éà wÉùÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ

HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ A~ÉÉeà±É ¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù »ÉÊ©ÉÊlÉ/ ~ÉÉ»É Ê´ÉlÉùiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ/ ùY»÷Äà¶É{É »ÉÊ©ÉÊlÉ/ ¸ÉÒ Êq±¾Ò ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ ´ÉlÉÒ »É¾äW{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ 4 ÊqHùÒ+Éà {Éà +É~ÉÒ ¾lÉÒ. +É »ÉÊ©É÷ ©ÉÉÅ ¾ÉWù ù¾à{ÉÉù »É§«ÉÉà {Éà »©ÉÞÊlÉ °~Éà HÒ÷ §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. +É ©ÉÅ S É {ÉÖ Å »ÉÅ S ÉɱÉ{É wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. »Éà©ÉÒ{ÉÉù qù©«ÉÉ{É »É´ÉÉù{ÉÉà {ÉÉ»lÉÉà/ ¥É~ÉÉàù {ÉÖÅ §ÉÉàW{É +{Éà »ÉÉÅW {ÉÒ SÉÉ {ÉÉ»ÉlÉÉ {ÉÒ LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ùɺ÷ÄNÉÉ{É »ÉÉoÉà +É »ÉÊ©É÷ {Éà Ê´ÉùÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¡ÉlÉÒ{ÉÒyÉÒ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> SÉÉà~ÉeÉ

HÉà÷eÉ (W.) ~ÉÉ÷ÒqÉù «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ y´ÉÉùÉ Ê¾ùH W«ÉÅlÉÒ ©É¾Éàl»É´É +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HÉà÷eÉ W. +mÉà{ÉÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ {Éà +ÉNÉÉ©ÉÒ ´ÉºÉÇ 2018 ©ÉÉÅ 75 ´ÉºÉÇ ~ÉÖiÉÇ oÉlÉÉÅ HÉà> NÉlÉ lÉÉ.10 oÉÒ 12 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2017 qù©«ÉÉ{É HÉà÷eÉ W LÉÉlÉà §ÉÉùlÉ ¥É¾Éù{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà{ÉÒ ¾ÉWùÒ ©ÉÉÅ 28 WiÉ {ÉÒ +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Ê{É©ÉiÉÖÅHÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. ¥ÉÉHÒ Ê´É»lÉÉù ©ÉÉÅ {ÉÉ©ÉÉà +É´«ÉàoÉÒ ¾ÉàqàqÉùÉà{ÉÒ ~ÉÖùlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ¡É©ÉÖLÉ - ¸ÉÒ +ùË´Éq§ÉÉ> ʴɸÉɩɧÉÉ> °eÉiÉÒ -+©ÉqÉ´ÉÉq A~É¡É©ÉÖLÉ – ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> ±ÉɱÉY§ÉÉ> ´ÉeÒ«ÉÉ – {ÉLÉmÉÉiÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ - ¸ÉÒ ¾ùà¶É§ÉÉ> {ÉÉùiɧÉÉ> ´Éà ± ÉÉiÉÒ -ùÉ«É~ÉÖ ù ©ÉÅ m ÉÒ - ¸ÉÒ

¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É NÉÉäùÒ¶ÉÅHù {ÉÉHùÉiÉÒ HÉà÷eÉ W LÉX{ÉSÉÒ - ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ùÉ©ÉY§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ - ¥ÉáN±ÉÉàù »É¾LÉX{ÉSÉÒ - ¸ÉÒ ÊùlÉà ¶ ɧÉÉ> HÉÅÊlɱÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ – ¥ÉáN±ÉÉàù ©ÉÅe~É »ÉÊ©ÉÊlÉ – ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É Hù»É{ɧÉÉ> ±ÉÓ¥ÉÉiÉÒ – ¥ÉáN±ÉÉàù ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù »ÉÊ©ÉÊlÉ – ¸ÉÒ >¹Éù±ÉÉ±É lÉàX§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ – ©É¾à»ÉÉiÉÉ +É«ÉÉà W {É »É©ÉÒl«ÉÒ ©ÉÉÅ Ê{ɧÉÉ«Éà±ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÒ +ÉNÉÉ©ÉÒ Ê©ÉË÷NÉ lÉÉ. 5/3/2017 {ÉÉ ùÉ«É~ÉÖù LÉÉlÉà ©É³¶Éà +à´ÉÖÅ ¸ÉÒ >¹Éù±ÉÉ±É lÉàX§ÉÉ> UɧÉä«ÉÉ +{Éà ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É NÉÉäùÒ¶ÉÅHù {ÉÉHùÉiÉÒ {ÉÒ «ÉÉqÒ ©ÉÉÅ WiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà »É¾ H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ

SÉÅrHÉÅlÉ UɧÉä«ÉÉ


24

11, £à¦ÉÖ+É ùÒ, 2017

»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ

RNI No.: MAHGUJ/2016/68522 : Postal Registration No.: MNE/381/2016-18 : Date of Publication: 11th of every month Date of Posting : 13th 14th & 15th of every month: Posted at Patrika Channel Sorting Office, GPO, Mumbai - 400 001

¸ÉÒ +.§É É.H.H.~ É É. »É©É ÉW{ÉÖÅ ©ÉÖLÉ~ÉmÉ »É{É ÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉH É Advt. size

COL X CM

1/4 Page

1/2 Page

Full Page

BANK : DENA BANK, NAME: A.B.K.K.P.S NIYUKT PRACHAR PRASAR SAMITI, A/C NO.: 070210043736 IFSC CODE: BKDN0330702 BRANCH.: NAKHATRANA

1 Month 6 Month 12 Month 1 Month 6 Month 12 Month 1 Month 6 Month 12 Month 1 Month 6 Month 12 Month ¸Éyy ÉÉÅ ÅW±ÉÒ +Åqù{É É ~ÉàW A~Éù »É É>] ¡É©É ÉiÉà qù

First Page

125

625

1,125

5,500

27,500 49,500 11,000 55,000 99,000 22,000 1,10,000 1,98,000 FIX 1 COL X 10 CM

550

Last Page

110

550

990

4,500

22,500 40,500

9,000 45,000 81,000 18,000 90,000 1,62,000 FIX 2 COL X 10 CM

1,100

Second Page

90

450

810

3,500

17,500 31,500

7,000 35,000 63,000 14,000 70,000 1,26,000

2 Last Page

75

375

675

3,000

15,000 27,500

6,000 30,000 54,000 12,000 60,000 1,08,000

Middle Page

60

300

540

2,500

12,500 22,500

5,000 25,000 45,000 10,000 50,000 90,000 Full Page

nd

FIX 3 COL X 10 CM

1,650

1/4 Page

2,200

1/2 Page

4,400 8,250

{ÉÉÅàyÉ: 1) Ê´ÉyÉÉoÉÔ NÉÉäù´É{ÉÒ X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à Wà Ê´ÉyÉÉoÉÔ {Éà 80 ÷HÉ A~Éù +É´Éà±É ¾Éà«É lÉà{Éà ¤Ò +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ {ÉÒSÉà{ÉÉ Ê´ÉyÉÉoÉÔ lÉoÉÉ »ÉNÉ~ÉiÉ »É©É»«ÉÉ {ÉÒ X¾àùÉlÉ {É É °. 200/-SÉÉWÇ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.

2) ʴɶÉàºÉ NÉÉäù´É (+) W{©ÉÊq´É»É{ÉÒ W¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à lÉoÉÉ (¥É) ©É¾É{ɧÉÖ´ÉÉà{ÉÉ NÉÉäù´É {ÉÉà +¾à´ÉÉ±É +É~É´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà °. 500/- SÉÉWÇ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. »É©ÉÉW »É§«ÉÉà{Éà WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ lÉ©ÉÉùà l«ÉÉÅ Wà HÉà> HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +¾à´ÉɱÉ, X¾àùÉlÉÉà ´ÉNÉàùà ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÉ ¾Éà«ÉlÉÉà lÉ©ÉÉùÉ Ê´É»lÉÉù{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ HùÒ lÉà©É{ÉÉ ¾»lÉH ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÉ {ÉªÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Published and Printed by Valjibhai Hirjibhai Patel, on behalf of Akhil Bharatiya Kutch Kadva Patidar Samaj. Published at: Room No.: 6A, Ganesh Bhuvan, Opp. Kalaniketan Showroom, Tilak Road, Ghatkopar-East, Mumbai : 400077. (India). Printed at Dangat Media Private Limited, 22, Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai : 400 708. Editor: Mavjibhai Keshrabhai Patel

KÉ©É É «É ÉSÉ{É É : +É ~ÉÊmÉHÉ©É ÉÅ ¡ÉHÉʶÉlÉ Ê´ÉSÉ ÉùÉà lÉoÉ É  +ʧɡɠɫɠÉà ´ÉNÉàùà ±ÉàLÉHÉà{É É Uà +{Éà lÉà{ÉÒ »É ÉoÉà Hà{rÒ«É »É©É ÉW »É¾©ÉlÉ Uà lÉà´ÉÖÅ »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ {Éʾ. +É ~ÉÊmÉHÉ©É ÉÅ ©ÉÖrÉiÉ Hà +{«É ©É ÉʾlÉÒ Ê´ÉNÉlÉ {Éà +ÉyÉ Éùà ©ÉÖriÉ Hà {É HÉà> KÉÊlÉ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«É lÉ Éà KÉ©É É «É ÉSÉ{É É SɠɾÒ+à UÒ+à.

SDP -Issue 008 -Date 2017-02-11  

Sanatan Dharm Patrika / સનાતન ધર્મ પત્રિકા -------------------------------------------------------- કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન જ્ઞાતિનું મુખ પત...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you