Sanaston avoimuusraportti 2018

Page 1

Avoimuusraportti

2018


SISÄLLYSLUETTELO Johdanto …………………………………………………………………………………….………..… 3 Toimintakertomus, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma Toimintakertomus (1. b) …………………………………………….…………………... 6

9

Tuloslaskelma (1. a) ……………………………………………………….…………...….

Tase (1. a) ........................................................................................................... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot ………………………………………………………......... 12 Tilintarkastuskertomus ……………….………………………………………….……. 17

19

Rahavirtalaskelma (1. a) ……………………………………………………………...…

Oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne Oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne (1. d–f) ...…………………………...

22

Kieltäytymiset myöntää kirjallisuuden käyttölupaa

……….………..

23

Taloudelliset tiedot (tuotot ja kulut) (2. a–c) …………………………..……….

26

Oikeudenomistajille kuuluvat määrät (2. c) ……………..….……………….…

28

Muilta yhteishallinnointiorganisaatioilta saadut ja niille tilitetyt määrät (2. d) ......................................................................................

33

(1. c)

Taloudelliset tiedot

Kollektiivihallinnointidirektiivin (2014/26/EU) 22. artiklan 2 kohdassa ja sen liitteessä tarkoitettujen tietojen kohdistettu sijainti on merkitty sisällysluettelossa otsikon perään sekä jäljempänä tekstissä alaviittein.

2


JOHDANTO Sanasto lyhyesti Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on vuonna 2005 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. Sanasto pitää huolta kirjailijoiden ja kääntäjien oikeuksista, kerää ja tilittää tekijänoikeuskorvauksia sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti kirjallisuuden tekijöiden puolesta. Kirjallisuuden käyttäjille Sanasto tarjoaa toimivia luparatkaisuja. Lisäksi Sanaston tehtäviin kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijöiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin edistämiseksi. Sanasto edustaa yli 10 000:ta kirjallisuuden tekijää.

Toiminnantäyteinen vuosi Vuosi 2018 oli Sanastolle kiireinen, mutta menestyksekäs. Keräsimme vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia yli 12,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Tilitetyissä korvauksissa saavutimme uuden ennätyksen koko vuoden tilitysten yhteissumman noustessa yli 9,5 miljoonaan euroon. Asiakasmäärämme jatkoi huimaa kasvuaan – juhlimme syyskuussa 10 000 asiakkaan rajan rikkoutumista. Laaja edustavuus takaa korvausten entistäkin tehokkaammat tilitykset, kun pystymme tavoittamaan yhä laajemman joukon korvauksiin oikeutettuja oikeudenhaltijoita. Vuoden 2018 lopussa julkaisimme verkkosivuillamme yhteishallinnointilain edellytysten mukaisesti listan kirjallisuuden tekijöistä, joille on kertynyt tekijänoikeuskorvauksia, mutta joita emme vielä ole tavoittaneet asiakkaiksemme.

Yhteishallinnointilaki ja entistä läpinäkyvämpi raportointimalli Vuoden 2017 alusta voimaan tullut laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatiot julkaisevat toiminnastaan vuosittain avoimuusraportin. Avoimuusraportin tarkoituksena on antaa läpinäkyvä ja vertailukelpoinen kuva yhteishallinnointiorganisaation toiminnasta sekä taloudellisista tunnusluvuista. Yhteishallinnointiorganisaation edellytetään julkaisevan vuotuinen avoimuusraportti verkkosivuillaan kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymisestä. Sanasto on julkaissut laajasti tietoja toiminnastaan sekä muun muassa tilinpäätöksen kokonaisuudessaan jo ennen yhteishallinnointilain voimaantuloa. Nyt Sanasto julkaisee avoimuusraportin toista kertaa, ja se koskee tilikautta sekä toimintavuotta 2018. Avoimuusraportissa avataan Sanaston toiminnan ja talouden tunnuslukuja, jotta lukija saisi käsityksen Sanaston toiminnasta yhteishallinnointiorganisaationa. Tilinpäätöstietojen ja toimintakertomuksen lisäksi raportista löytyvät tarkemmat luvut Sanaston keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista. Huomioitavaksi: Kollektiivihallinnointidirektiivin 22. artiklan kohdan 2 liitteessä mainittu erityisraportti sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluja varten vähennettyjen summien käytöstä ei koske Sanastoa, koska Sanastolla ei ole toimintaa tällä alueella.1

1

2014/26/EU liitteen kohta 1. h) ja 3.

3


SANASTO RY, SANASTO RF

TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI 1.1.2016–31.12.2016

4


5

5


Sanasto ry, Sanasto rf

TOIMINTAKERTOMUS 20182 1.

Toiminta-ajatus Sanasto ry, Sanasto rf on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö. Haluamme mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovaa työtä ja tarjota kirjallisuuden käyttäjille toimivia luparatkaisuja. Palvelemme tekijöitä muun muassa keräämällä kirjallisuuden jälkikäytöstä kertyviä tekijänoikeuskorvauksia ja tilittämällä ne edelleen oikeudenomistajille. Palvelemme myös käyttäjiä myöntämällä lupia kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on, että lainsäädäntö suojaa tekijän oikeuksia ja mahdollistaa luovan työn tekemisen ja sillä elämisen.

2.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuosi 2018 oli Sanastossa hyvin aktiivinen. Sanaston asiakasmäärä kasvoi merkittävästi toimintavuotemme aikana saavuttaen jo 10 000 asiakkaan rajan. Tämän seurauksena tavoitimme korvauksiin oikeutetut tekijät entistä paremmin ja tilityksemme tehostuivat entisestään. Jatkamme tulevaisuudessakin aktiivista asiakashankintaa ja viestimme eri tahoille säännöllisesti, jotta tieto korvauksista tavoittaisi kaikki kirjallisuuden tekijät. Vuoden aikana tehtiin paljon töitä myös tekijöiden ja kirjallisuuden käyttäjien tekijänoikeustietoisuuden parantamiseksi. Tätä työtä tullaan jatkamaan määrätietoisesti myös tulevina vuosina. Sanaston henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä mahdollisimman hyvin organisaatiomme työmäärää vastaavan henkilöstöresurssin varmistaminen olivat myös toimintavuoden keskeisiä tavoitteita. Yhteiskunnallisen vaikuttamistyömme painopisteenä oli EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskeva direktiiviehdotus eli niin kutsuttu DSM-direktiivi, jossa säädetään tekijänoikeuksista. Teimme erityisesti töitä direktiiviehdotuksen artiklan 12 rajaamiseksi ja tekijöiden äänen kuuluviin saamiseksi. Euroopan laajuiseksi levinneessä vaikuttamiskampanjassamme oli mukana 45 järjestöä 21 maasta, ja Sanaston rooli vaikuttamistyössä oli keskeinen. Annoimme lausuntoja, teimme kannanottoja ja tapasimme päättäjiä tekijänoikeusasioissa myös Suomessa. Kansallisessa vaikuttamistyössä jatkoimme hyvää yhteistyötä muiden tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen sekä luovan alan toimijoiden kanssa. Laadimme tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023 ja huomioimme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset toiminnassamme. Lisäksi julkistimme ensimmäisen, yhteishallinnointilain edellyttämän avoimuusraportin toiminnastamme. Toimintavuoden aikana jatkoimme myös sähköisten palvelujemme uudistushankkeita ja kehitimme verkkosivujamme. Kansallisen lainauskorvauksia koskeneen vaikuttamistyömme tulokset näkyivät tekijäasiakkaidemme tulonmuodostuksessa, kun tilitimme pohjoismaiselle tasolle korotettua lainauskorvausmäärärahaa toista kertaa, ja korkeakoulukirjastojen lainat olivat myös mukana korvausten jaossa. Laajensimme merkittävästi keräämäämme lainaustietojen otantaa, joka kattaa korkeakoulukirjastojen osalta kaikki lainaustiedot ja on yleisten kirjastojen osalta noin 75 prosenttia kaikista kirjastolainoista. Vuoden 2019 aikana pyrimme laajentamaan otantaa entisestään. Vuoden alussa otettiin käyttöön Sanaston uusi toimintastrategia vuosille 2018–2020. Toimintastrategiamme päätavoitteita ovat tehokkaan ja laadukkaan toiminnan jatkamisen ohessa lupa-alueiden kehitys

2

2014/26/EU liitteen kohta 1. b)

6


ja markkinointi sekä uusien asiakkaiden tavoittaminen. Sanasto jatkaa työtään tekijänoikeuksien puolustajana seuraten aktiivisesti sekä kansallista että kansainvälistä tekijänoikeuslainsäädäntöä.

3. Riskit ja epävarmuustekijät Toimintaamme ei liity erityisiä riski- tai epävarmuustekijöitä. Sanaston toiminta ja talous ovat vakaalla ja tuottavalla pohjalla. Seuraamme myös tiiviisti kotimaassa ja Euroopan unionissa vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita, joilla voi olla vaikutuksia tekijöiden toimintaedellytyksiin.

4. Tunnusluvut sekä talous ja varainhankinta Keräsimme vuoden 2018 aikana tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 12,5 miljoonaa euroa. Kerättyjen korvausten yhteissumma vastaa vuonna 2017 kerättyjen tekijänoikeuskorvausten tasoa. Sanasto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Toimintamme kulut katetaan kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista pidätettävillä hallinnointikulupidätyksillä sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Toimintamme kulut olivat vuonna 2018 hieman yli miljoona euroa. Merkittävin osuus kuluista koostuu henkilöstökustannuksista sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Vuonna 2018 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvausten osalta 8,44 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Kuluprosentti on noussut hieman edellisestä vuodesta johtuen henkilöstöresurssin kasvusta. Lainauskorvausten muita korvauslajeja alhaisempi kulupidätys perustuu siihen, että lainauskorvaus muodostaa yli 90 % Sanaston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista. Yhdistyksen taloutta ja sijoitustoimintaa hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen sijoitustoiminnassa tehdään matalariskisiä ratkaisuja. Sanaston vuosikokous on hyväksynyt yhdistyksen sijoitusperiaatteet. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan osalta vuosi 2018 oli markkinatilanteen johdosta haastava. Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta vuoden aikana kertyneet tuotot käytettiin Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Arvopapereiden tilinpäätöshetken arvonalentumisia ei ole kirjattu tuloslaskelmaan rahoituskuluihin, koska realisoitumaton arvonalennus ei ollut olennainen. Arvonalentumiset huomioon ottaen sijoitus- ja rahoitustoiminta jäi vuonna 2018 kokonaisuudessaan hieman tappiolliseksi. Tilitimme vuonna 2018 tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa yli 8 500 kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajalle. Asiakkaistamme 84 % sai Sanastosta korvauksia vuoden 2018 aikana. Tilitysrytmimme on nopea, ja tilitämme valtaosan toimintavuoden aikana keräämistämme korvauksista niihin oikeutetuille tekijöille jo ennen toimintavuoden päättymistä. Sanaston tilityksissä noudatetaan vuosikokouksen hyväksymiä tilitysperiaatteita, jotka ovat nähtävissä verkkosivuillamme. Julkaisemme tilastotietoja vuoden aikana tekemistämme tilityksistä verkkosivuillamme osoitteessa sanasto.fi/tilastot. Toimintavuoden aikana antamamme lausunnot löytyvät osoitteesta sanasto.fi/lausunnot.

5. Tietoa organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Sanaston toiminnasta vastaa kuusihenkinen hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toimintavuoden aikana Sanaston palveluksessa työskenteli kaksitoista henkilöä. Julkaisemme vuosittain toiminnastamme avoimuusraportin ja vuosikertomuksen, joissa kerromme muun muassa toiminnastamme, organisaatiostamme, hallituksemme kokoonpanosta ja tilintarkastajista. Vuosikertomus ja avoimuusraportti on vapaasti luettavissa verkkosivuillamme.

7


VUOSI 2018 LUKUINA (kuvituskuva)

84 prosenttia

asiakkaistamme sai tekijänoikeuskorvauksia viime vuonna.

Edustamme nyt jo yli

10 000 kirjailijaa ja kääntäjää.

Tilitimme Celian omakirjalainoista

VUODEN 2018 AIKANA

164 8 580

Asiakkaistamme

tuhatta euroa.

Keräsimme

10%

enemmän

esitys- ja julkaisukorvauksia.

sai korvauksia.

8 000

seuraajaa sosiaalisen median kanavissa.

Tilitimme toista kertaa lainauskorvauksia myös

korkeakoululainoista. Radio- ja tv-käytöstä tilitimme korvauksia

138

tuhatta euroa.

Radio- ja tv-arkistokorvauksia Suosituin verkkoartikkelimme käsitteli sitaatti- maksettiin kirjallisuuden tekioikeutta ja tekstin lainaamisen sääntöjä. jöille ensimmäisen kerran.

Helppo luvan hakeminen edesauttaa kirjallisuuden käyttöä. Lainauskorvaus oli

25

Tilitimme

9,5

senttiä per laina. miljoonaa euroa.

Saimme

1 975

uutta asiakasta.

8


TULOSLASKELMA3 Rahayksikkö EURO

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto Tuotot Kulut Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Jäsenmaksutuotot

Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut

Tuotto-/kulujäämä Siirrot rahastoihin/rahastoista Siirrot oikeudenomistajille Tilikaudella tilitetyt tekijänoikeuspalkkiot Siirto tilitettäviksi oikeudenomistajille Varaukset yllättäville vaatimuksille

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3

1.1.2018 - 31.12.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

12 543 093,33

12 566 766,63

-740 207,21 -6 484,52 -331 209,35 -1 077 901,08 11 465 192,25

-596 896,86 -7 120,28 -317 538,37 -921 555,51 11 645 211,12

85 354,28

9 500,00

-67 154,95 -67 154,95 18 199,33

-76 256,16 -76 256,16 -66 756,16

11 483 391,58

11 578 454,96

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

11 485 391,58

11 580 454,96

11 675,00 -680,57 10 994,43

21 109,10 -586,56 20 522,54

11 496 386,01

11 600 977,50

-18 199,33

46 233,62

-8 214 604,75 -2 658 417,82 -605 164,11

-7 991 348,02 -3 051 054,75 -604 808,35

0,00

0,00

2014/26/EU liitteen kohta 1. a)

9


TASE4 Rahayksikkö EURO

31.12.2018

31.12.2017

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Sijoitukset Arvopaperit Pysyvät vastaavat yhteensä

0,00 15 403,52

1 350,00 17 310,85

1 100 100,00 1 115 503,52

700 000,00 718 660,85

33 846,32 23 165,53 5 315,00 62 326,85

69 768,09 23 737,77 7 946,42 101 452,28

Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä

9 958 426,06 10 020 752,91

8 581 653,72 8 683 106,00

Vastaavaa yhteensä

11 136 256,43

9 401 766,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

4

2014/26/EU liitteen kohta 1. a)

10


Rahayksikkö EURO

31.12.2018

31.12.2017

223 432,86 0,00 223 432,86

205 233,53 0,00 205 233,53

Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Jakovelat oikeudenomistajille Vieras pääoma yhteensä

44 000,00 20 313,89 2 377 858,90 108 516,66 8 362 134,12 10 912 823,57

44 000,00 25 395,31 2 490 988,78 97 860,12 6 538 289,11 9 196 533,32

Vastattavaa yhteensä

11 136 256,43

9 401 766,85

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Muut rahastot Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA

11


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvotusperiaatteet Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno, josta on vähennetty jäljempänä selostetut suunnitelman mukaiset poistot Sijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai tätä alempaan markkina-arvoon. Arvonalennukset kirjataan, mikäli arvonalennus on olennainen (yli 20 %). Vaihtuvien vastaavien arvostusperiaatteet Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi EVL:n kulloinkin salliman enimmäispoiston määrä. Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Lainauskorvausten tilitysjärjestelmän luomisesta ja kehittämisestä ja toiminnanohjausjärjestelmän muokkaamisesta aiheutuneet kustannukset kirjataan vuosikuluina. Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset sekä muutosten vaikutukset Tilikauden aikana sijoitukset on siirretty rahoitusarvopapereista pysyviin vastaaviin, koska sijoitukset on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana vuotena. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti. Ol Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Varsinaisen toiminnan tuotot Lainauskorvausmäärärahat (LK) Celia omakirjalainakorvaukset (COM) Celia oppikirjakorvaukset Radio- ja televisiokäyttökorvaukset Esityskorvaukset Muut tekijänoikeuskorvaukset KAM-korvaukset Radio- ja televisioarkistokorvaukset Ulkomailta kerätyt radio- ja televisiokäyttökorvaukset

2018

2017

11 984 029,78 169 252,30 9 245,04 155 957,48 10 164,39 48 444,34 0,00 166 000,00 0,00

11 904 932,63 241 234,35 13 216,14 152 274,23 14 926,42 34 769,03 25 872,00 166 000,00 13 541,83

12 543 093,33

12 566 766,63

12


Tilikauden palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Rahastosta katetut palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitusten myyntivoitot Korkotuotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut

611 780,99 -2 680,00 117 975,80 13 130,42

505 013,23 -10 576,66 90 485,02 11 975,27

740 207,21 2018

596 896,86 2017

0,00 11 675,00

10 567,88 10 541,22

11 675,00

21 109,10

194,97 485,60

106,56 480,00

680,57

586,56

-1 077 901,08

-921 555,51

Hallinnointikulupidätykset Varsinaisen toiminnan kulut Tuotot, jotka käytetty kulujen kattamiseen Hallinnointikulupidätykset Muut saadut korvaukset Osuus sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista Jäsenmaksutuotot

1 057 917,73 6 988,92 10 994,43 2 000,00

912 625,51 6 930,00 0,00 2 000,00

1 077 901,08

921 555,51

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Muihin tase-eriin kuin vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen menojen erotukset Arvopaperit Markkina-arvo Aktivoitu hankintameno Erotus

1 086 643,27 1 100 100,00 -13 456,73

701 694,53 700 000,00 1 694,53

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Tilikauden tulos Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto Tilikauden alussa Lisäykset tilikaudella: LK, vanhentuneet korvaukset

0,00

0,00

205 233,53

251 467,15

74 097,55

0,00

13


COM, vanhentuneet korvaukset Esityskorvaukset, vanhentuneet korvaukset Muut tekijänoikeuskorvaukset, vanhentuneet korvaukset Elävä arkisto -maksu Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahastointi Vähennykset tilikaudella: Jäsenmaksut Lahjoitukset Politiikkatyön kuluja Muut kulut

Tilikauden lopussa Oma pääoma yhteensä

Jakovelat oikeudenomistajille korvauslajeittain Lainauskorvausmäärärahat Celia omakirjalainakorvaukset Celia oppikirjakorvaukset Radio- ja televisiokäyttökorvaukset Esityskorvaukset Muut tekijänoikeuskorvaukset KAM-korvaukset Radio- ja televisioarkistokorvaukset Varaukset yllättäville vaateille

11 004,34 218,39 34,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9 500,00 20 522,54

85 354,28

30 022,54

-19 249,56 0,00 -42 260,62 -5 644,77

-14 580,70 -10 000,00 -49 046,36 -2 629,10

-67 154,95

-76 256,16

223 432,86 223 432,86

205 233,53 205 233,53

2018

2017

5 870 594,18 213 380,63 10 795,03 164 637,66 8 961,07 7 054,25 4 209,00 176 708,13 1 905 794,17

4 495 374,29 227 714,02 14 133,13 160 758,54 10 613,22 5 409,33 4 623,00 143 220,00 1 476 443,58

8 362 134,12

6 538 289,11

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä alkaneella ja siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin, samoin kuin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

515,14 0,00

1 754,79 515,14

Sitoumukset yhteensä

515,14

2 269,93

Muut annetut vastuusitoumukset Yhtiöllä on toimitiloja koskeva vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika on 6 kk. Vuokravastuut 31 806,00

31 806,00

14


Henkilöstö (PMA 3.11) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

12

10

15


Sanasto ry, Sanasto rf

TILINPAATÖS

Korkeavuorenkatu 30 A OOI30 HELSINKI Y-tunnus l98l169-8

31.12.2018

TI LI N PÄÄTöXS

C

ru

I

JA TOI M I NTAKE RTOM U KSEN ALLEKI RJOITU KSET

/)-?.

Helsingissä

paivana

¡1¿\rn,kuuta 2019

Sanasto ry, Sanasto rf:n hallitus

eikki puhee

Koskinen

atnen

Clt'J îù,il Rainer Oesch

Anne Rutanen

Hannele Mikaela Taivassalo

Ville Toro

Sanasto ry, Sanasto rf:n toiminnanjohtaja

aa

flLINPÄÄTöSIV¡ENrcruTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hetsingissä

KPMG Oy

Ål^ päivänä t À\.r

kuuta 2019

tilintarkastusyhteisö

HeidiVierros KHT

16


KPMG Oy Ab Töölönlahdenkatu 3 A PL 1037

Puhelin 020 760 3000 www.kpmg.fi

OO101 HELSINKI

Ti I i nta rkastuske rto m us Sanasto ry, Sanasto rf:n jäsenille Ti I i n päätö

ksen

ti I i

ntarkastus

Lausunto Olemme tilintarkastaneet Sanasto ry, Sanasto rf:n (y{unnus 1981169-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31 .12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lisäksi olemme tilintarkastaneet yhteishallinnointilain edellyttämän avoimuusraportin. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Avoimuusraportti on laadittu yhteishallinnointilain säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvottisuudet tilinpäätöksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilin päätöstä koskevat ha I litu ksen velvollisuudet Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja avoimuusraportin laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja avoimuusraportin laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen ja avoimuusraportin, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilin päätöksen tilintarkastu ksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai avoimuusraportissa kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suorit'ettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm me am matill isen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

-

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeih¡n vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen

tiFlvlc Cy Ab. a Fì{nrsh ì.n Ìed Ìrêbrlity cor¡p¿¡y an.j a meûìb-.r lrn ¡f thÊ KPl.ìc network cl ì¡CeperdÈrl ilìembeJ lirñs alf liêted tith (f:fvlc líìter¡êtrorial aocÞûratr'/e l l(itr\,iG ;nt€.¡atlo¡al"). a Swtss en{itr.

'/{unnos 18fia.l85-9 KotrpaLklia l.€lsi¡kr

17


Sanasfo ry, Sanasto

rt

us tilikaudelta 1.1.-31.1 2.201 8

Ti I i nta ¡ka st u ske ¡f o m

voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

-

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

-

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuktoiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

- seen

-

Arvioimme tilinpäätöksen ja avoimuusraportin, kaikki tilinpäätöksessä ja avoimuusraportissa esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastavatko tilinpäätös ja avoimuusraportti niiden perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että ne antavat oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteell isuudet, jotka tu nnistam me tili ntarkastu ksen aikana. M u ut ra p

o

ño i nti vel v o itteet

Muu informaatio Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä ja avoimuusraporttia koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa taivaikuttaako se muutoin olevan olennaisestivirheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. Helsingissä 24. huhtikuuta 201

I

KPMG OY

HeidiVi KHT

18


RAHAVIRTALASKELMA5 Rahayksikkö EURO

Toiminnan rahavirta Varsinaisesta toiminnasta saadut maksut Maksut varsinaisen toiminnan kuluista Varsinaisen toiminnan rahavirta Varainhankinnasta saadut maksut Jäsenmaksut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta saadut maksut Maksut rahoitustoiminnan kuluista

Toiminnan rahavirta

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lisäys rahoitusarvopapereissa Investointien rahavirta

Tilitysten rahavirta Tilitykset kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenomistajille Tilityksiin liittyvän ennakonpidätysvelan muutos

Tilitysten rahavirta

Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

5

1.1.2018 31.12.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

12 579 015,10 -1 035 623,23 11 543 391,87

12 575 141,70 -965 084,03 11 610 057,67

2 000,00

2 000,00

12 031,16 -499,96 11 531,20

21 120,94 -586,56 20 534,38

11 632 592,05

11 632 592,05

-3 227,19

-9 076,00

-400 100,00

-200 000,00

-403 327,19

-209 076,00

-9 654 341,67

-8 446 286,71

-122 481,87 -9 776 823,54

2 475 200,83 -5 971 085,88

-9 776 823,54

-5 971 085,88

1 376 772,34

5 452 430,17

8 581 653,72 9 958 426,06

3 129 223,55 8 581 653,72

1 376 772,34

5 452 430,17

0,00

0,00

2014/26/EU liitteen kohta 1. a)

19


Tilinpäätöksen allekirjoitukset???

20


21


OIKEUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN RAKENNE6 Sanasto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.

Sanaston organisaatio 2018

Vuosikokous (jäsenistö)

Hallitus

Toiminnanjohtaja Anne Salomaa

Henkilöstö (11 henkeä)

Sanastolla on neljä jäsenjärjestöä: • • • •

Finlands svenska författareförening rf Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen tietokirjailijat ry

Sanaston toimintaa ohjaa kuusihenkinen hallitus, jossa jokaisella jäsenjärjestöllä on edustus.

Vuonna 2018 Sanaston hallituksen muodostivat: Puheenjohtaja

Heikki Karjalainen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Muut jäsenet • Pirjo Hiidenmaa, Suomen tietokirjailijat ry (lokakuuhun 2018 saakka, jonka jälkeen Rainer Oesch) • Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto ry • Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat ry • Hannele Mikaela Taivassalo, Finlands svenska författareförening rf • Ville Toro, Suomen Kirjailijaliitto ry

Sanaston hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuonna 2018 maksettujen palkkojen, palkkioiden, tekijänoikeuskorvausten ja muiden etujen yhteissumma oli 135 225 euroa. Toiminnanjohtajalla on puhelin- ja lounasseteliedun lisäksi kulttuurisetelietu.7

6 7

2014/26/EU liitteen kohta 1. d) 2014/26/EU liitteen kohta 1. f)

22


Vuonna 2018 Sanasto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä: • • • • • • • • • •

Bibliofiilien Seura ry CISAC European Writers’ Council EWC Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY Pro Lastenkirjallisuus – Pro Barnlitteraturen ry Suomen Kirjastoseura ry Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry Tekijänoikeusakatemia ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

Sanastolla ei ole omistuksia yrityksissä tai yhteisöissä.8 Sanasto hallinnoi Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoa, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa, hallinnoida ja tukea kirjallisuuden alan tekijänoikeuksien toteutumista Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi rahoittaa koulutuksen järjestämistä ja tekijänoikeuksien toteutumista koskevaa valvonta-, tuki-, hallinnointi- ja tiedostustoimintaa. Rahaston kartuttamisesta päättää Sanaston vuosikokous (yleiskokous). Rahaston varoja hoitaa Sanasto ry, varojen käytöstä päättää Sanaston hallitus. Kirjallisuuden tekijänoikeusrahaston varojen kartuttamisesta ja käytöstä tilivuoden 2018 aikana löytyvät tiedot Sanaston tilinpäätöksen liitetiedoista.

KIELTÄYTYMISET MYÖNTÄÄ KIRJALLISUUDEN KÄYTTÖLUPAA Sanasto ei myönnä kirjallisuuden käyttölupaa seuraavissa tilanteissa: 1.

käyttölupaa ei tarvita (esim. kirjallisuuden esittäminen perhejuhlissa, opetuksen yhteydessä tai jumalanpalveluksessa)

2.

lupapyynnön kohteena on tekijänoikeusvapaa materiaali (tekijänoikeus rauennut)

3.

Sanasto ei hallinnoi lupapyynnön koskemaa kirjallisuuden jälkikäyttöaluetta, tai Sanastolla ei ole oikeudenhaltijan valtuutusta ko. alueen hallinnoimiseksi. Näissä tilanteissa Sanasto kuitenkin ohjaa lupapyynnön suoraan oikeudenhaltijalle, mikäli hänen yhteystietonsa ovat saatavilla ja mikäli oikeudenhaltija on antanut Sanastolle luvan yhteystietojensa luovuttamiseen.

Vuonna 2018 Sanasto ei ole kieltäytynyt myöntämästä kirjallisuuden käyttölupia sellaisilla käyttöalueilla, joilla Sanastolla on valtuudet myöntää käyttölupa.9

8 9

2014/26/EU liitteen kohta 1. e) 2014/26/EU liitteen kohta 1. c)

23


24


25


TALOUDELLISET TIEDOT (TUOTOT JA KULUT) Sanaston tuotot koostuvat pääosin tilikauden aikana kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Muita tuottoja saadaan sijoitustoiminnasta sekä jäsenjärjestöiltä kerättävästä vuotuisesta jäsenmaksusta. Vuonna 2018 jäsenmaksu oli 500 euroa. Merkittävin osuus kuluista koostuu henkilöstökustannuksista, toimitilavuokrista sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Yhdistyksen toiminnan kulut katetaan kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista tehtävillä hallinnointikulupidätyksillä ja jäsenmaksutuotoilla sekä mahdollisilla sijoitustoiminnan tuotoilla. Kirjastojen lainaustiedon hankinnasta muodostuvat kulut katetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain edellä mainittuun käyttötarkoitukseen osoittamista varoista.10 Joitakin Sanaston toiminnan kuluja on lisäksi katettu hallituksen tekemien päätösten mukaisesti Kirjallisuuden tekijäoikeusrahaston varoista. Lisätietoja rahaston varojen kartuttamisesta ja käytöstä löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista. Toiminnan kuluja ei ole mahdollista kohdistaa yksilöidysti hallinnoitavien oikeuksien luokkiin. Menetelmänä kulujen kohdistamisessa on, että hallinnointikulupidätyksellä katetaan vuoden aikana kirjallisuuden tekijänoikeuksien hallinnoinnista syntyneet kulut. Sanasto edustaa yhtä oikeudenhaltijaryhmään: kirjallisuuden tekijät. Kaikilla Sanaston hallinnoimilla teosten käytön alueilla hallinnoidaan samaa teosrepertuaaria.11 Vuonna 2018 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvauksen osalta 8,44 % (7,26 %) ja muiden hallinnoitujen oikeusluokkien korvausten osalta 9 % (8 %). Kuluprosentti nousi hieman edellisestä vuodesta johtuen henkilöstöresurssin kasvusta. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa yli 90 % Sanaston keräämistä korvauksista. Kerätyistä korvauksista ei tehdä muita vähennyksiä.12 Lainauskorvauksista ja Celia-omakirjalainakorvauksista varataan vuosittain Sanaston hallituksen päättämä osuus vaateita, reklamaatioita ja oikaisuja varten (varaus yllättäville vaatimuksille). Korvausten vanhentuessa varaus puretaan ja tilitetään viimeisen tilityksen yhteydessä lisätilityksinä kyseisenä määrärahavuotena korvaukseen oikeutetuille tekijöille. Vuonna 2018 varauksen suuruus oli 5 prosenttia.13 Ruotsissa toimivalta ALISilta (Administration av Litterära rättigheter i Sverige) ja tanskalaiselta sisarjärjestöltä FFS:lta (Forfatternes Forvaltningsselkab) vastavuoroisuussopimusten perusteella kerätyistä korvauksista pidätetään 5 % hallinnointikulupidätys. Vastavuoroisuussopimusten nojalla ulkomaille maksettavista korvauksista pidätetään Sanaston kulloinkin voimassa olevan kuluprosentin mukainen hallinnointikulupidätys. Vuonna 2018 kertyneet sijoitustoiminnan tuotot (10 994,43 €) käytettiin Sanaston vuosikokouksen (yleiskokouksen) päätöksellä kokonaisuudessaan kattamaan vuoden aikana syntyneitä toiminnan kuluja ja näin ollen pienentämään oikeudenhaltijoilta perittävää kulupidätystä.14 Sijoitustoiminnan nettotuotoista ei tehdä hallinnointikulupidätystä tai muita vähennyksiä.15

10

2014/26/EU liitteen kohta 2. b) iv) 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) iii) 12 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) iii), v), vi) 13 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) ii), v) 14 2014/26/EU liitteen kohta 2. a) 15 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) ii) 11

26


Sanaston vuoden 2018 tuotot ja niistä tehdyt vähennykset sekä yhdistyksen kulut. SANASTON TUOTOT JA KULUT VUONNA 2018 Vuoden 2018 aikana kerätyt tekijänoikeuskorvaukset (korvauslaji vastaa hallinnoitujen oikeuksien luokkaa)16 Korvauslaji (oikeuksien luokka)

Varaukset yllättäville vaatimuksille

Tilitettäväksi oikeudenomistajille19

Hallinnointikulupidätys17

Hallinnointikulupidätys18

11 934 030 € 169 252 €

8,44 %

1 007 575 €

596 701 €

10 329 754 €

9%

15 233 €

8 463 €

145 556 €

155 957 €

9%

14 065 €

- €

141 892 €

-€

-%

-€

- €

-€

166 000 €

9%

14 940 €

- €

151 060 €

Celia-oppikirjakorvaukset Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus

9 245 €

9%

832 €

- €

8 413 €

-€

-%

-€

- €

-€

Esitysluvat

10 164 €

9%

913 €

- €

9 251 €

48 444 €

9%

4 360 €

- €

44 084 €

1 057 918 €

605 164 €

10 830 010 €

Lainauskorvaus* Omakirjalainakorvaus Radio- ja tv-käyttökorvaukset Ulkomailta kerätyt radio- ja tv-käyttökorvaukset Radio- ja tv-arkistokorvaukset

Julkaisuluvat

Yhteensä

Kerätty

12 493 092 €

* Summa ei sisällä lainaustiedon hankintaan osoitettua 50 000 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot kulujen jälkeen MUUT TUOTOT20 Jäsenmaksutuotot Muut korvaukset

KULUT21 Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä

10 994 € 2 000 € 6 989 €

-740 207 € -6 485 € -331 209 € -1 077 901 €

16

2014/26/EU liitteen kohta 2. a), b) ii) 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) vi) 18 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) iv), v) 19 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) i), iv), v) 20 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) iv) 21 2014/26/EU liitteen kohta 2. b) i), ii) 17

27


OIKEUDENOMISTAJILLE KUULUVAT MÄÄRÄT Sanasto tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymän tilitysten maksuaikataulun mukaisesti. Vuonna 2018 tehtiin neljä tilitystä.22

TILITYSAIKATAULU JA MAKSETUT KORVAUKSET VUONNA 2018

Celian oppikirjakorvaukset: täydennystilitys vuosien 2013–2016 käytöstä

21.2.2018

Radio- ja televisiokäyttö: tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Lainauskorvaus: Täydennystilitys vuosien 2015–2017 lainoista Viimeinen tilitys vuoden 2014 lainoista

23.5.2018

Celian omakirjalainat: Ensimmäinen tilitys vuoden 2017 lainoista, täydennystilitys vuosilta 2014–2016. Viimeinen tilitys vuoden 2013 lainoista. Celian oppikirjakorvaukset: Ensimmäinen tilitys vuoden 2017 käytöstä, täydennystilitys vuosilta 2014-2015. Viimeinen tilitys vuodelta 2013. Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Celian oppikirjakorvaukset: Täydennystilitys vuosien 2014–2017 käytöstä Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

5.9.2018

Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Lainauskorvaus: Ensimmäinen tilitys vuoden 2017 lainoista, täydennystilitys vuosilta 2014–2016.

5.12.2018

Celian omakirjalainat: Täydennystilitys vuosien 2014–2017 lainoista Celian oppikirjakorvaukset: Täydennystilitys vuosien 2014–2017 käytöstä Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

22

2014/26/EU liitteen kohta 2. c) iii)

28


Korvaukset kohdistetaan yksittäisille tekijöille jo korvausten keräysvaiheessa. Lainauskorvausten ja Celia-omakirjalainakorvausten osalta korvaukset kohdistetaan tekijälle siinä vaiheessa, kun hän liittyy Sanaston asiakkaaksi ja ilmoittaa teosluettelonsa asiakkuusjärjestelmään. Korvauksen kohdistamisella tarkoitetaan, että korvaus liitetään tiettyyn oikeudenhaltijaan. Mikäli oikeudenhaltija on ilmoittanut Sanastolle tilitystä varten tarvittavat tiedot, maksetaan korvaus hänelle seuraavassa tilitysaikataulun mukaisessa tilityksessä. Sanastossa käytössä olevassa termistössä tilittäminen tarkoittaa samaa kuin korvauksen maksaminen oikeudenhaltijalle.23 Sivun 26 taulukossa on esitetty vuoden aikana kerätyistä korvauksista hallinnointikulupidätyksen (ja mahdollisen varauksen yllättäville vaatimuksille) jälkeen oikeudenhaltijoille tilitettäväksi siirretyt määrät. Alla olevassa taulukossa esitetään vuoden aikana tehtyjen tilitysten yhteenveto korvauslajeittain (eli hallinnoitavien käyttöoikeusluokkien mukaisesti) sekä vuoden päätteeksi jäljellä oleva jakovelka oikeudenomistajille. Tilitetyt summat sisältävät sekä vuoden 2018 aikana kerättyjä että jo aiempina vuosina kerättyjä korvauksia. Osa Sanaston loppuvuodesta keräämistä kirjallisuuden käyttökorvauksista kerätään vielä vuoden viimeisen tilityksen jälkeen, jolloin ne merkitään tilinpäätökseen jakovelkoina ennen seuraavana vuonna tehtäviä tilityksiä. Jakovelka sisältää tässä tapauksessa sekä oikeudenhaltijoille jo kohdistetut määrät että lainauskorvausten ja omakirjalainakorvausten osalta oikeudenhaltijoille vielä kohdistamattomat määrät kerätyistä korvauksista.24

TEHDYT TILITYKSET JA OIKEUDENOMISTAJILLE KUULUVAT MÄÄRÄT Korvauslaji Lainauskorvaus Omakirjalainakorvaus Radio- ja tv-käyttökorvaukset Radio- ja tv-arkistokorvaukset Celia-oppikirjakorvaukset Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus Esitysluvat Julkaisuluvat Varaukset yllättäville vaatimuksille* Yhteensä

Tilitetty (maksettu) 1.1.–31.12.201825 9 077 517 € 164 475 € 117 232 €

Jakovelat oikeudenomistajille 31.12.201826 5 870 594 € 213 381 € 164 638 €

117 572 €

176 708 €

11 651 € 414 €

10 795 € 4 209 €

10 685 € 42 406 €

8 961 € 7 054 € 1 905 794 €

9 541 952 €

8 362 134 €

* Sisältää lainauskorvauksista ja omakirjalainakorvauksista vuosittain tehdyt 5 % varaukset, jotka puretaan ja tilitetään oikeudenomistajille korvausten vanhentuessa.

23

2014/26/EU liitteen kohta 2. c) i), iv), v) 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) i), iv), v) 25 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) ii) 26 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) i), iv), v) 24

29


Kerätyistä korvauksista jakamatta olevat kokonaismäärät (jakovelat) eriteltynä:27

Lainauskorvaus 2014* Lainauskorvaus 2015 Lainauskorvaus 2016 Lainauskorvaus 2017 Lainauskorvaus 2018

0€ 489 282 € 643 556 € 2 298 942 € 2 438 814 €

Yhteensä

5 870 594 €

*Vuoden 2014 lainauskorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Omakirjalainakorvaus 2013* Omakirjalainakorvaus 2014 Omakirjalainakorvaus 2015 Omakirjalainakorvaus 2016 Omakirjalainakorvaus 2017

0€ 62 212 € 39 387 € 64 087 € 47 695 €

Yhteensä

213 381 €

*Vuoden 2013 omakirjalainakorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2013* Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2014 Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2015 Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2016 Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2017 Radio- ja tv-käyttökorvaukset 2018 Yhteensä

0€ 23 521 € 24 034 € 37 063 € 32 271 € 47 749 € 164 638 €

*Vuoden 2013 radio- ja tv-käyttökorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Radio- ja tv-arkistokorvaukset 2017 Radio- ja tv-arkistokorvaukset 2018*

25 648 € 151 060 €

Yhteensä

176 708 €

*Vuoden 2018 radio- ja tv-arkistokorvauksia tilitetään ensimmäisen kerran v.2019

Celia-oppikirjakorvaukset 2013* Celia-oppikirjakorvaukset 2014 27

0€ 3 954 €

2014/26/EU liitteen kohta 2. c) i), iv), v)

30


Celia-oppikirjakorvaukset 2015 Celia-oppikirjakorvaukset 2016 Celia-oppikirjakorvaukset 2017 Yhteensä

2 763 € 2 177 € 1 901 € 10 795 €

*Vuoden 2013 Celia-oppikirjakorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus 2017

4 209 €

Yhteensä

4 209 €

Esitysluvat 2013* Esitysluvat 2014 Esitysluvat 2015 Esitysluvat 2016 Esitysluvat 2017 Esitysluvat 2018

0€ 458 € 504 € 747 € 4 922 € 2 330 €

Yhteensä

8 961 €

*Vuoden 2013 esityskorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Julkaisuluvat 2013* Julkaisuluvat 2014 Julkaisuluvat 2015 Julkaisuluvat 2016 Julkaisuluvat 2017 Julkaisuluvat 2018

0€ 118 € 64 € 417 € 695 € 5 760 €

Yhteensä

7 054 €

*Vuoden 2013 julkaisukorvauksia tilitettiin viimeisen kerran vuonna 2018

Toimet oikeudenhaltijoiden tavoittamiseksi ja jakamatta jääneiden korvausten käyttö Sanaston tilitysperiaatteiden mukaisesti korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joille ne kuuluvat. Sanasto pyrkii aktiivisesti tavoittamaan tekijöitä, joille se on kerännyt korvauksia, mutta jotka eivät vielä ole liittyneet Sanaston asiakkaiksi. Tavoittelun perustana toimivat kerätyt korvaukset, jotka pystytään käyttöraporttien perusteella kohdistamaan tekijöille ja heidän teoksilleen. Lainauskorvausten ja Celia-omakirjalainakorvausten osalta Sanasto käy läpi lainaustilastoja ja pyrkii tavoittamaan mahdollisimman tehokkaasti henkilöt, joille on kertynyt lainoja. Syyt tilitysten viivästymisiin johtuvat siitä, ettei korvauksiin oikeutettuja oikeudenhaltijoita ole pystytty tavoittamaan, he eivät ole tavoittamisesta huolimatta liittyneet Sanaston asiakkaiksi, tai

31


oikeudenhaltija ei ole toimittanut Sanastolle korvausten tilittämistä varten tarvittavia riittäviä tietoja (esim. henkilö ei ole lisännyt omia teoksiaan Sanaston asiakkuusjärjestelmään tai ei ole toimittanut pankkitilinumeroaan).28 Yhteishallinnointilaki velvoittaa yhteishallinnointiorganisaatiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi, jotta tekijänoikeuskorvaukset saataisiin tilitettyä mahdollisimman tehokkaasti. Sanasto julkaisi vuoden 2018 lopussa verkkosivuillaan listan oikeudenhaltijoista, joille on kertynyt tekijänoikeuskorvauksia, mutta joita ei vielä ole tavoitettu korvausten tilittämiseksi. Lainauskorvausten ja Celia-omakirjalainakorvausten osalta edellä mainittua listaa ei ole mahdollista julkaista, sillä korvausten laskentaa varten Sanasto tarvitsee asiakkuusjärjestelmään ilmoitettavan oikeudenhaltijan teosluettelon sekä tekijäroolin ja tekijämäärän kussakin teoksessa. Julkaistun listan yhteydessä kehotetaan kuitenkin kaikkia oikeudenhaltijoita, joiden teoksia on lainattavissa Suomen yleisissä tai korkeakoulukirjastoissa, liittymään Sanaston asiakkaaksi. Mikäli henkilö ei oma-aloitteisesti liity Sanaston asiakkaaksi, eikä häntä tavoiteta kolmen vuoden kuluessa korvausten keräysvuoden päättymisestä, katsotaan korvaukset jakamatta jääneiksi (vanhentuneiksi). Vanhentuneet lainauskorvaukset ja omakirjalainakorvaukset tilitetään muille Sanaston asiakkaille lisätilityksinä. Lisätilitysten jälkeen jäljelle jäävän jakojäännöksen käytöstä, kuten muidenkin korvauslajien jakamatta jääneiden varojen käytöstä, päättää yhdistyksen vuosikokous (yleiskokous).29

Vuonna 2018 vanhentuneiden korvausten jakamatta jääneet varat sekä niiden käyttö:30

Korvauslaji

Jakamatta jääneet varat

Lainauskorvaus

Omakirjalainakorvaus

Celia-oppikirjat

Radio- ja tv-käyttökorvaukset

Esitysluvat

Julkaisuluvat

Käyttö

74 098 € Siirto Sanaston hallinnoimaan Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon 11 004 € Siirto Sanaston hallinnoimaan Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon 3 791 € Tilitetty Suomen tietokirjailijat ry:n hallinnoimalle Tietokirjallisuuden edistämiskeskukselle 20 774 € Tilitetty Sanaston jäsenjärjestöille

218 € Siirto Sanaston hallinnoimaan Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon 34 € Siirto Sanaston hallinnoimaan Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon

28

2014/26/EU liitteen kohta 2. c) vi) 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) vii) 30 2014/26/EU liitteen kohta 2. c) vii) 29

32


MUILTA YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILTA SAADUT JA NIILLE TILITETYT MÄÄRÄT Sanasto on tehnyt vastavuoroisuussopimuksen ruotsalaisen sisarjärjestönsä ALISin (Administration av litterära rättigheter i Sverige) kanssa. Sopimus koskee kirjallisuuden radio- ja tv-käyttöä. Vastavuoroisuussopimus on solmittu myös tanskalaisen sisarjärjestön FFS:n (Forfatternes Forvaltningsselkab) kanssa. Sopimus koskee kaikkia järjestöjen hallinnoimia oikeuksien luokkia lukuun ottamatta lainauskorvausta. Vastavuoroisuussopimusten nojalla Suomessa kerättyjen ulkomaisten kirjallisuuden tekijöiden korvauksista tehdään kulupidätys Sanaston kulloinkin voimassa olevan kulupidätysprosentin mukaisesti. Vuonna 2018 kulupidätys näiden korvausten osalta oli yhdeksän prosenttia. Kulupidätyksen lisäksi korvauksista ei ole tehty muita vähennyksiä.31 Sanasto saa vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomailta kerätyistä suomalaisten kirjallisuuden tekijöiden korvauksista tekijä- ja teoskohtaiset tiedot, joten korvaukset pystytään kohdistamaan ja tilittämään suoraan oikeille oikeudenhaltijoille, mikäli nämä ovat Sanaston asiakkaita. Jos oikeudenhaltija ei ole Sanaston asiakas, pyritään häntä tavoittelemaan korvausten tilittämiseksi. ALIS ja FFS eivät raportoineet ja tilittäneet Sanastolle suomalaisten tekijöiden korvauksia vuoden 2018 aikana, vaikka käyttöä oletettavasti on ollut. Kertyneet korvaukset tullaan keräämään Sanaston toimesta vuoden 2019 aikana.32

MUILTA YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILTA SAADUT MÄÄRÄT JA NIISTÄ TEHDYT VÄHENNYKSET33 Yhteisö

Maa

Korvauslaji

Saadut tilitykset

Hallinnointikulupidätys

ALIS

Ruotsi

-€

-%

FFS

Tanska

Radio- ja tvkäyttö Radio- ja tvkäyttö

-€

-%

MUILLE YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILLE MAKSETUT MÄÄRÄT JA NIISTÄ TEHDYT VÄHENNYKSET34 Yhteisö

Maa

Korvauslaji

Maksetut tilitykset

Hallinnointikulupidätys

ALIS

Ruotsi

4 178 €

9%

FFS

Tanska

Radio- ja tvkäyttö Radio- ja tvkäyttö

568 €

9%

31

2014/26/EU liitteen kohta 2. d) ii) 2014/26/EU 2. d) iv) 33 2014/26/EU 2. d) i), iii), iv) 34 2014/26/EU 2. d) i), ii) 32

33


Kuvat on julkaistu Sanaston Instagram-tilillä vuoden 2018 aikana.

34


SANASTO Korkeavuorenkatu 30 A 00130 HELSINKI

+358 9 5629 3300 info@sanasto.fi sanasto.fi

@sanastoInfo fb.com/sanasto @sanasto 35