Oikeudenhaltijan opas

Page 1

Oikeuden­haltijanopas

Visio

Sanasto lyhyesti

Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden Edustammetekijänoikeusjärjestö. yli 15 000:ta kirjallisuuden tekijää ja oikeudenhaltijaa.Palvelemmevuosittain lukuisia kirjallisuudenTilitimmekäyttäjiä. vuonna 2021 yli 12 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia.

Kirjallisuuden tekijöiden työlle arvoa – yhdessä Toiminta-ajatus Sanasto mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovaa työtä ja tarjoaa käyttäjille toimivia lupia kirjallisuuden käyttöön.

tervetuloa Sanaston asiakkaaksi! Meillä on ollut ilo palvella kirjallisuuden tekijöitä, oikeudenhaltijoita ja käyttäjiä vuodesta 2005 lähtien. Viimeisten vuosien aikana Sanaston toiminta on kasvanut hurjaa vauhtia niin asiakkaiden tältämääräntekijänoikeuskorvaustenkinkuinosalta.Vuosi2017oliosaltaerityisenmerkittävä,

Hyvä haltija,oikeuden-

Peter PuheenjohtajaSandströmKirjailijaPeterSandström

aloitti Sanaston puheenjohtajana tammikuussa 2020.

Meille on tärkeää, että kirjallisten teosten hyödyntämisestä maksetaan asianmukainen korvaus. Siksi haluamme tarjota tekijöille ja oikeudenhaltijoille tietoa siitä, miten he voivat huomioida oikeuksiaan käyttötilanteissa. Suosittelemme, että käytöstä pyydetään aina Pyrimmekorvaus.jatkuvasti kehittämään Sanaston toimintaa ja palveluja. Kuulemme mielellämme palautetta toiminnastamme sekä kehitysideoita siitä, miten voisimme tulevaisuudessa palvella entistäkin paremmin.Toivomme, että tästä oppaasta on sinulle hyötyä tutustuessasi Sanaston toimintaan ja palveluihin. Voit myös aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme kaikissa kysymyksissä. Autamme mielellämme.Kiitos, että olet asiakkaamme!

sillä lainauskorvausmäärärahan nousu sekä korvauksen laajeneminen korkeakoulukirjastojen lainoihin toteutuivat vihdoin vuosien työn jälkeen.

Vaikutamme yhteiskunnallisesti

Palvelemme kirjallisuuden käyttäjiä

4

Yhteiskunnallisen vaikuttamisemme ta voitteena on taata, että tekijänoikeus lainsäädäntö suojaa tekijöiden oikeuksia ja mahdollistaa luovan työn tekemisen ja sillä elämisen myös tulevaisuudessa.

Mitä teemme

Palvelemme kirjallisuuden teki jöitä ja oikeudenhaltijoita Keräämme tekijänoikeuskorvauksia sellaisesta teosten jälkikäytöstä, josta oi keudenhaltijoiden on hankalaa itse so pia ja tilitämme korvaukset tehokkaasti käytön mukaan. Valvomme tekijöiden oikeuksia ja neuvomme tekijänoikeus kysymyksissä.

Myönnämme kirjallisuuden käyttäjille keskitetysti lupia muun muassa kirjalli suuden julkiseen esittämiseen sekä yk sittäisten runojen tai tekstikatkelmien käyttämiseen osana uutta julkaisua.

• ISBN­tunnuksen hankinta teokselle

• Vaikutamme yhteiskunnallisesti tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden puolesta

• Kustannussopimuksiin tai teosten kustantamiseen liittyvät asiat

• Teoksen muuntaminen toiseen taiteenlajiin, kuten sävellykseksi, näytelmäksi tai elokuvaksi

• Käännösoikeuksien myöntäminen

Mitä palveluja Sanasto tarjoaa oikeudenhaltijoille?

• Asiakkaanamme voit halutessasi ohjata saamasi lupapyynnöt Sanastoon niillä lupa­alueilla, joilla Sanasto toimii

• Järjestämme tekijänoikeuskoulutusta ja tapahtumia sekä tiedotamme ajankohtaisista asioista

• Tarjoamme oikeudellista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä ja tarjoamme apua tilanteissa, joissa tekijänoikeuksia on loukattu

Palvelemme laajalti, mutta toimintaamme eivät kuulu

• Kirjastojen kirjahankinnat

Sanaston palvelut

• Keräämme ja tilitämme tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden jälkikäytöstä erilaisissa tilanteissa

5

Tekijän kuoleman jälkeen tekijänoikeus siirtyy avio oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevien säännösten mukaisesti. Monelle edesmen neen kirjallisuuden tekijän omaiselle tulee yllätyksenä tekijänoikeuk sien pitkä kesto: tekijänoikeudet ovat voimassa vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tekijänoikeudet kannattaa huomioida jo perunkirjoitusvaiheessa, sillä näin ne tulevat huomioiduksi myös perinnönjaossa. Vaikka tekijänoikeudet merkitään perukirjaan, niille ei lasketaTekijänoikeuksienverotusarvoa.kannalta oikeudenhaltijan asema on hyvin sa manlainen kuin tekijänkin. Teosten käyttämiseen tulee pyytää lupa, ja oikeudenhaltija on oikeutettu korvaukseen teoksen käytöstä. Jos oi keudenhaltijoita on useita, voidaan Sanaston hallinnoimat tekijänoi keuskorvaukset tilittää seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

Jos perintöä ei ole jaettu Korvaukset maksetaan kuolinpesän tilille. Korvaukset maksetaan jokaisen oikeudenomistajan tilille erikseen.

Jos perintö on jo jaettu (vähintään tekijänoikeuksien osalta) Tilitykset maksetaan jokaisen oikeudenomistajan tilille perin nönjaossa määritellyn prosenttijaon mukaisesti.

Perintö saatetaan myös jakaa sen jälkeen, kun asiakkuussuhde Sa nastoon on jo perustettu ja korvauksia tilitetty ensimmäisen mallin mukaan. Perinnönjaon jälkeen korvaukset maksetaan suoraan kulle kin oikeudenomistajalle. Tällaisessa tapauksessa ottakaa yhteyttä Sa naston asiakaspalveluun.

Tekijänoikeuksiensiirtyminen

Kussakin tapauksessa oikeudenhaltijat valtuuttavat yhden henkilön toimimaan yhteyshenkilönä Sanastoon.

6

1 ba 2

Sanaston maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat veronalaista tuloa. Kun tekijänoikeudet ovat saatu perintönä tai testamentilla, verotetaan tekijänoikeuskorvauksia pääomatulona. Tekijänoikeuksia testamen tilla tai perintönä saaneiden henkilöiden ei siis tarvitse toimittaa ve rokorttejaan Sanastoon. Verokortti pitää toimittaa Sanastoon vain, jos olet myös itse kirjallisuuden tekijä ja saat näin Sanastosta korvauksia omien teostesi

Tekijänoikeuskorvauksiakäytöstä. voi tulouttaa osakeyhtiölle vain siinä ta pauksessa, jos tekijänoikeudet on siirretty yhtiölle. Otathan tällaisessa tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Verotus

7

Sanaston palvelut

8

Asiakkuussopimuksellaitse. antamasi valtuutuksen nojalla neuvottelemme käytön ehdoista, sovimme korvaustasosta ja tilitämme korvaukset oikeudenomistajille. Sanaston lupapalvelut mahdollistavat sujuvan luvanmyöntämisen ja asianmukaiset korvaukset teosten käyttämisestä. Voit lukea Sanaston käyttöluvista lisää tämän oppaan sivuilta 14–15 ja osoitteesta sanasto.fi/luvat.

Tiesitkö tämän?

Asiakkaanamme voit kääntyä lakineuvontamme puoleen tekijänoikeuskysymyksissä. Lisäksi voit osallistua maksuttomiin tekijänoikeuskoulutuksiimme, joita järjestämme 2–4 vuosittain.

Liittymisen yhteydessä solmitulla Sanaston asiakkuussopimuksella valtuutat Sanaston valvomaan ja hallinnoimaan perimiäsi tekijänoikeuksia niillä alueilla, joilla toimimme. Sopimus ei vaikuta mahdollisuuksiisi päättää itse teosten käytöstä. Asiakkuussopimuksella ei myöskään ole vaikutusta muihin sopimuksiin, kuten kustannussopimuksiin.Viereisen sivun taulukosta näet sopimuksen pykälässä 3 määritellyt oikeuksien luokat sekä sen, millaista käyttöä ne koskevat. Sanaston hallinnoimiin alueisiin kuuluvat muun muassa teosten kirjastolainaaminen, teosten julkinen esittäminen läsnä olevalle yleisölle tai teoksen lukeminen radiossa tai televisiossa. Käytännössä Sanasto sopii sellaisesta kirjallisuuden käytöstä, josta oikeudenhaltijoiden on hankalaa sopia

Sanaston asiakkuussopimus

Sanaston asiakkuussopimus – oikeuksien luokat

9

Sanaston palvelut

Päivitä muuttuneet yhteystietosi ja pankkitietosi Oma Sanasto palvelussa.

Toimita Sanastoon täytettynä oikeudenhaltijan liittymispaket ti sekä siinä mainitut tarvittavat liitteet. Jos oikeudenhaltijoita on useita, sopikaa, kuka toimii yhteyshenkilönä Sanastoon. Muistattehan tällöin pyytää allekirjoitukset kaikilta.

Toimita Sanastoon tarvittavat dokumentit

Sanasto lähettää Sinulle postitse tunnukset Oma Sanas to verkkopalveluun (oma.sanasto.fi). Listaa palveluun ne teokset, joiden oikeudenhaltija olet. Sanasto ei saa mistään automaattisesti tietoja teoksista. Jos tekijä on elinaikanaan ollut Sanaston asiakas, saattaa hänen teoksistaan jo olla teosluettelo verkkopalvelussa, mutta on tärkeää tarkistaa luettelon ajantasaisuus ja oikeellisuus sekä päivittää luette loa esimerkiksi uuden painoksen ilmestyessä. Lisää tietoihin kaikki nimimerkit, joilla tekijä on julkaissut teoksia. Usein eri painoksille on omat ISBN tunnukset. Muista lisätä ne kaikki.

Luo teosluettelo ja pidä se ajan tasalla

Päivitä tietosi niiden muuttuessa

Oikeudenhaltijan muistilista

Tilitykset

10

ote Sanaston asiakaskyselystä

Tilitykset ovat toimineet erinomaisesti ja tulleet aina tarkasti ajallaan.

Sanasto tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia neljä kertaa vuo dessa. Löydät tilitysaikataulun verkkosivuiltamme. Vuoden päätilitys on joulukuussa, jolloin tilitämme ensimmäisen kerran kuluvan vuo den lainauskorvausmäärärahaa. Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainausten perusteella.

Sanaston. maksamia korvauksia ei tarvitse erikseen hakea, vaan ne maksetaan automaattisesti oma.sanasto.fi palvelusta löytyvän teosluettelon perusteella. Koska korvaukset kohdistetaan ISBN tun nuksen avulla, on tärkeää, että listaat teosluetteloon kaikki teosten ISBN tunnukset, myös eri painokset.

Tilitykset

11

Sanaston maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat korvausta teosten käyttämisestä, ja niitä verotetaan pääomatulona. Teosten käytön mää rä vaihtelee usein kausittain, ja esimerkiksi lainauskorvauksen määrää on vaikea ennustaa etukäteen. Jos tarvitset todistuksen sinulle makse tuista korvauksista esim. Kelaa tai verottajaa varten, voimme toimittaa sellaisenTekijänoikeuskorvauksetpyynnöstä. saattavat vaikuttaa saamiisi sosiaalie tuuksiin, kuten esimerkiksi työttömyysturvaan ja asumistukeen. Jos maksettujen tekijänoikeuskorvausten ja muiden satunnaisten tulojen laskennallinen yhteismäärä ylittää tietyn tason, saatetaan etuuksia alentaa. Tekijänoikeuskorvauksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ja ky symyksissä voit aina olla yhteydessä Sanastoon.

Tekijänoikeuskorvaukset ja sosiaalietuudet

Sanaston tilitysraja on 10 euroa. Jos oikeudenhaltijoita on useita, riittää, että korvausten yhteenlaskettu määrä ylittää tilitysrajan. Ker tyneitä korvauksia voidaan maksaa takautuvasti kolmelta vuodelta. Jos kertyneet korvaukset ylittävät tilitysrajan kolmen vuoden kulues sa, suoritetaan korvaus seuraavan tilityksen yhteydessä. Lisätietoa tilityskäytännöistämme löydät verkkosivuiltamme: sanasto.fi/tilitys periaatteet

Valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa kirjallisuutta näkörajoitteisille saavutettavassa muodossa. Sanasto tilittää korvaukset Celian asiakkailleen tuottamien äänikirjojen omakirjalainoista. Celia toimittaa Sanastolle vuosittain tiedot lainatuista teoksista ja niiden lainamääristä.

Celia-oppikirjat

Lainauskorvaus Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan kirjastolainaamisesta. Saamasi korvauksen suuruus perustuu teosten yhteenlaskettuun lainamäärään. Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstintekijöille. Kuvittajien ja kuvantekijöiden lainauskorvaukset maksaa Kopioston, musiikintekijöiden Teosto.

Radio- ja tv-käyttökorvaukset

Sanasto tilittää korvaukset valtion erikoiskirjasto Celian myymistä äänitetyistä oppikirjoista. Oppikirjakorvaukset perustuvat pakkolisenssiin, jonka mukaan sinun oikeudenomistajana tulee saada korvaus teosten myynnistä, mutta et voi kieltää teosten käyttöä.

Mitä12

Celia-omakirjalainat

Sanasto tilittää korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa. Korvaukset tilitetään lähettäjäyritysten tekemien käyttöilmoitusten mukaan. Oikeudenomistajana voit myös ilmoittaa Sanastoon teosten käytöstä radiossa tai televisiossa ja varmistaa, että saat asianmukaisen korvauksen teosten käytöstä. Sanasto tilittää korvauksia myös Ylen arkistomateriaalien lähettämisestä Ylen verkkopalvelussa.

korvauksia Sanastosta?

Julkaisukorvaukset

Sanasto maksaa asiakkailleen korvauksia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien käytöstä osana uusia julkaisuja (kuten oppikirjoja), tapahtumamateriaaleja ja postikortteja. Korvaus on sitä korkeampi, mitä suurempi painos on.

Lisätietoja Sanaston käyttöluvista löydät tämän oppaan sivuilta 14–15 ja osoitteesta sanasto.fi/luvat.

Näyttelykorvaukset

Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset (KAM-korvaukset)

Esityskorvaukset

Sanasto tilittää asiakkailleen korvauksia kirjallisuuden käytöstä kirjas toissa, arkistoissa ja museoissa. KAM korvaukset perustuvat käyttöön, josta on säädetty tekijänoikeuslaissa (16 d §). Muun muassa Kansalliskirjaston digitointihankkeissa käytetystä kirjallisuudesta maksetaan Sanaston kautta korvaukset tekijöille ja oikeudenomistajille.

Sanasto tilittää asiakkailleen korvauksia kirjallisuuden julkisesta esit tämisestä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, kuten runoillois sa. Korvauksen suuruus riippuu yleisömäärästä, mahdollisista lippu tuloista sekä käytettyjen tekstien määrästä. Sanaston esityskorvaus ei kata esiintymispalkkioita, jos tekijä esittää tekstinsä itse.

Sanasto maksaa asiakkailleen korvauksia, kun yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia on esillä näyttelyssä, kuten osana taidenäyttelyä. Kor vauksen suuruus määräytyy näyttelykävijöiden ja käytettyjen tekstien määrän mukaan.

13

• esitettäväksi julkisesti, esimerkiksi lausuttavaksi yleisötilaisuudessa

Jos huomaat, että teosta on käytetty ilman lupaa, voit ilmoittaa siitä Sanastoon. Selvitämme asiaa puolestasi.

Sinulla on oikeudenhaltijana oikeus päättää teosten käytöstä, kuten julkisesta esittämisestä ja julkaisemisesta. Asiakkaanamme valtuutat Sanaston valvomaan ja hallinnoimaan tekijänoikeuksia toimialueil lamme. Voimme myöntää luvan puolestasi, kun runoa tai tekstikatkel maa pyydetään

• käytettäväksi radiossa tai televisiossa

Sanasto myöntää lupia ainostaan yksittäisten runojen ja tekstikat kelmien käyttöön, ei siis kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien, kuten romaanien, uudelleenjulkaisuun. Sanasto ei myöskään myönnä lupia teoksen muuntamiseen toiseen taidelajiin, kuten sävellykseksi tai elokuvaksi.

• käytettäväksi erilaisissa tapahtumamateriaaleissa

Sanastosta apua teosten käyttöön

Sanastolla on keskeisimpiä lupia varten vakiohinnasto, jonka löydät osoitteesta luvat.sanasto.fi.

14

• julkaistavaksi osana uutta teosta, kuten äidinkielen oppikirjaa

• näytettäväksi osana näyttelyä.

Sanaston tyypillisiä käyttäjäasiakkaita ovat esimerkiksi erilaisia ti laisuuksia järjestävät tahot, kustantajat ja Yleisradio. Sanasto ei myön nä lupia poliittisesti sitoutuneille organisaatioille ilman oikeudenhalti jan erillistä suostumusta.

Käyttöluvat

Onko teosta käytetty luvatta?

15

Käyttöluvat

Jos päätät myöntää luvan teosten käyttöön itse tai yhdessä muiden oikeudenhaltijoiden kanssa, muista sopia käytöstä kirjallisesti: käytön laajuudes ta, kestosta ja hinnasta. Suosittelemme, että teoksen käytöstä pyydetään aina korvaus. Apuna voit käyttää Sanaston lupahinnastoa, jonka löydät osoitteesta luvat.sanasto.fi.

Keskitetty käyttölupa on myös käyttäjälle helpompi ratkaisu, sil lä käyttötilanteet koskevat usein lukuisten tekijöiden teoksia, jolloin lupien pyytäminen jokaiselta tekijältä tai oikeudenhaltijalta erikseen on työlästä. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että lupien hankkimi nen on mahdollisimman joustavaa ja korvausten maksaminen yksinkertaista. Sanastosta käyttöluvan voi saada kerralla useamman tekijän tekstiin sekä esimerkiksi useampaan esityskertaan.

Moni oikeudenhaltija kokee helpoksi, että Sanastolla on selkeä hin nasto käyttötilanteisiin, eikä oikeudenhaltijan tarvitse itse neuvotella hintaa teostensa käytölle, laatia käytöstä sopimusta, huolehtia lasku tuksesta tai tarkkailla, että maksu on saapunut. Sanaston myöntämien lupien hinnat suhteutuvat aina käytön laajuuteen: esimerkiksi teksti katkelman julkaisusta tekijän saama korvaus on sitä korkeampi, mitä suurempi painos on.

Miksi ohjaisin lupaa pyytävän tahon Sanastoon?

Voit aina kysyä meiltä neuvoa myös muissa kirjallisuuden käyttöön liittyvissä kysymyksissä, vaikka emme myöntäisi lupia kyseiseen tarkoi tukseen. Autamme mielellämme kaikissa tekijänoikeuskysymyksissä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kirjallisuuden tekijöiden aseman parantamiseksi ja tekijänoikeuksien vahvistamiseksi on keskeinen osa työtämme. Tavoitteenamme on tekijänoikeuslainsäädäntö, joka suojaa tekijöiden oikeuksia, edistää tekijöiden toimintaedellytyksiä ja tukee luovaa työtä. Tekijällä täytyy olla mahdollisuus päättää teostensa käy töstä ja saada siitä asianmukainen korvaus.

Sanasto edistää tekijöiden oikeuksia

Tekijänoikeuksien puolustaminen on entistäkin tärkeämpää, kos ka digitaalisissa ympäristöissä tekijyys hämärtyy helpommin. Siksi tarvitaan paitsi vahvaa tekijänoikeuslainsäädäntöä, myös myönteises ti tekijänoikeuksiin suhtautuvaa ilmapiiriä. Olemme mukana luovan alan yhteisessä edunvalvonnassa ja osallistumme aktiivisesti tekijän oikeuksista käytävään keskusteluun. Löydät antamamme lausunnot ja kannanotot verkkosivuiltamme osoitteesta sanasto.fi/lausunnot.

16

Edunvalvonta

Vuosina 2017–2018 vaikuttamistyömme painopisteenä oli tekijänoi keudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettu direktiivi (DSM direk tiivi). Toimme vaikuttamistyössämme esiin tekijöiden näkökulmaa ja koordinoimme kansainvälistä vetoomuskampanjaa kustantajien kor vausoikeutta koskevan artiklan 16 (aikaisemmin artikla 12) poistami seksi ja rajaamiseksi. Direktiivi hyväksyttiin huhtikuussa 2019. Artikla 16 sai pitkien ponnistelujen jälkeen muodon, jossa se ei uhkaa lainaus korvauksia, ja jäsenvaltioille sallitaan kansallinen päätäntävalta artik lan toimeenpanossa. Vaikuttamistyön ajankohtaiset uutiset voit lukea osoitteessa sanasto.fi/tag/vaikuttamistyo.

SeuraammeEdunvalvontaaktiivisestiluovanalantilannetta

Vaikuttaminen tuottaa tulosta

Vuosina 2011–2016 Sanasto teki töitä erityisesti lainauskorvauksen epä kohtien korjaamiseksi. Suomessa lainauskorvauksiin varattu määrära ha oli huomattavasti pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka suo malaisista kirjastoista lainataan selvästi enemmän kuin muualla. Kirja elää kampanjallamme oli kaksi tavoitetta: nostaa lainauskorvausmää räraha pohjoismaiselle tasolle sekä tuoda korkeakoulukirjastojen lai nat korvauksen piiriin. Nämä tavoitteet toteutuivat vihdoin vuonna 2017. Kampanjan hengessä pyrimme jatkossa vaikuttamaan siihen, että lainauskorvausten tasoa tarkistetaan säännöllisesti.

Sanaston tavoitteena on yhteiskunta, jossa luovan työn tekijät saa vat korvauksen työstään, hyvää lukutaitoa pidetään kansalaistaitona ja vahvaa tekijänoikeussuojaa arvostetaan kansallisena kilpailuetuna. Teemme töitä sen eteen, että tekijäoikeuslainsäädäntö suojaa tekijöi den luovaa työtä yhä paremmin ja edistää suomalaisen kirjallisuuden yleisiä edellytyksiä.

17

Tekijänoikeus suojaa teoksen omaperäistä ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, juonta, tieto sisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa, vaan nämä ovat vapaas ti käytettävissä. Tekijänoikeus suojan saamiseksi ei arvioida esim. teoksen laatua, taiteellista arvoa tai sen tekemiseen kulu nutta aikaa.

18

Saako kaikki tekijänoikeussuojan?kirjallisuus Saadakseen tekijänoikeussuojan luovan työn tulosten tulee olla riittävän itsenäisiä ja omaperäi siä eli ylittää teoskynnys. Kirjal lisuuden osalta teoskynnys on matala, eli tekijänoikeussuoja syntyy suhteellisen helposti.

Tekijänoikeus on voimassa teki jän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Yhteisteosten eli teosten, joilla on useampi tekijä, tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta viimei senä kuolleen tekijän kuolin vuoden päättymisestä. Tekijän kuoleman jälkeen tekijänoikeus siirtyy hänen perillisilleen. Tekijänoikeudet voi myös testa mentata.

Mitä oikeuksia tekijälle syntyy? Siirtyvätkö ne myös tekijänoikeudet perineelle?

Mikä tekijänoikeus?

Kirjallisen tai taiteellisen teok sen luoneella henkilöllä on teki jänoikeuslain mukaan tekijän oikeus luomaansa teokseen. Tekijänoikeus syntyy automaat tisesti teoksen luomishetkellä, eikä sitä tarvitse erikseen rekis teröidä. Lain mukaan tekijänä pidetään sitä, jonka nimi ilmoi tetaan teoksen yhteydessä, ellei toisin näytetä. Kirjallisuudessa tekijänoikeus syntyy sekä kirjai lijalle että kääntäjälle.

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?

Tekijällä on teokseensa talou dellisia ja moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet tarkoitta vat yksinoikeutta mm. teoksen kappaleiden valmistamiseen ja yleisölle levittämiseen. Mo raaliset oikeudet suojaavat sitä, että tekijän nimi tulee ilmoittaa teoksen käyttämisen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti (isyysoikeus) sekä sitä, että teosta ei saa muuttaa loukkaavalla tavalla tai esittää tekijää loukkaavassa yhteydessäMoraaliset(respektioikeus).jataloudelliset oi keudet siirtyvät tekijän kuollessa siirron tai testamentin nojalla.

Omistamaani teosta on käytetty luvatta, miten toimin? Jos teosta, jonka oikeudet omis tat, on käytetty luvatta tavalla, josta sinulle olisi kuulunut kor vaus, voit ilmoittaa asiasta Sa nastoon.

Tekijänoikeuksien kannalta oi keudenhaltijan on hyvin saman lainen kuin tekijänkin: teosten käyttämiseen tulee pyytää lupa ja oikeudenhaltija on oikeutettu korvaukseen teoksen käytöstä.

19

Olen perinyt tai saanut testamentin nojalla tekijänoikeuksia. Kuka päättää teosten käytöstä?

ritettava korvaus. Esimerkik si Celia korvaukset perustuvat pakkolisenssiin.Sanastohuolehtii asiakkai densa puolesta tekijänoikeuksien toteutumisesta toimialueillaan. Sivuilta 14–15 löydät lisätietoa siitä, mitä käyttölupia Sanasto voi myöntää puolestasi. Voiko luovuttaatekijänoikeuksiaedelleen?

Sinulla on kysyä,teoksenpakkolisenssinä,joitustarvitsehankkiateoksen(esim.setkeudenhaltijanontilanteissatämisestä.julkaisemisestateostenpäättääkilladenhaltijoitateostakäpäättäälähtökohtaisestioikeudenhaltijanayksinoikeusteostenkäytöstä,eimuillaoleoikeuttakäyttääilmanlupaasi.Josoikeuonuseita,onkaioikeudenhaltijoillaoikeusteostenkäytöstäelimm.julkisestaesittämisestä,jayleisöllelevitTekijänoikeuttaonjoissakinrajoitettujateoksialuvallistakäyttääilmanoilupaa.Rajoitukvoivatollans.täysrajoituksiasitaattioikeus),jolloinkäyttööneitarvitselupaaeikäsenkäytöstämaksaakorvauksia.Ravoiollatoteutettumyösns.jolloinlupaakäyttööneitarvitsemuttakäytöstäonsuo

Lisää tietoa tekijänoikeuksista: tekijanoikeus.fi

Oikeudenhaltija voi luovuttaa sopimuksella taloudelliset oi keutensa teokseen joko koko naan tai osittain. Oikeuksien luovutuksesta ja sen ehdoista kannattaa ehdottomasti aina sopia kirjallisesti. Sanaston toi minta alueista lainauskorvaus on säädetty luovuttamattomaksi oikeudeksi. Oikeus lainauskor vaukseen voi siirtyä ainoastaan tekijän kuoltua avio oikeutta, perintöä ja testamenttia koske vien säännösten mukaisesti.

hoidettuAsiantuntemuksellalafka–moderni ote! Korkeavuorenkatu 30 A 00130 Helsinki +358 (0)9 5629 info@sanasto.fi3300 @SanastoInfo @Sanastofb.com/Sanasto sanasto.fi ote Sanaston asiakaskyselystä

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.