Page 6

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

«Ξενώνας», «Φροντίδα ξενώνα», «Συνεχιζόμενη φροντίδα»,

κατ’ οίκον, είτε στο Νοσοκομείο.

«Ανακουφιστική φροντίδα», «Υποστηρικτική φροντίδα».

Η Π.Φ. σέβεται τη ζωή και θεωρεί τον θάνατο φυσιολο-

Επιπλέον διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται στις διάφο-

γική διαδικασία. Δεν επιταχύνει ούτε αναβάλλει τον θά-

ρες χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Για πα-

νατο. Στόχος της Π.Φ. είναι η εξασφάλιση της καλύτερης

ράδειγμα στη Γερμανία που δεν υπάρχει λέξη ισοδύναμη

δυνατής ποιότητας ζωής μέχρι τον θάνατο12.

με την παρηγορητική φροντίδα, χρησιμοποιήθηκε ο όρος

Ο ορισμός της EAPC διαφέρει ελαφρώς από τον ορισμό

«Palliativmedizin», τόσο για την Π.Φ. όσο και για την παρη-

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που δίνεται

γορητική ιατρική.

παρακάτω.

Η χρήση κοινού όρου, εγείρει την ανησυχία δημιουργίας

Παρηγορητική φροντίδα είναι μια προσέγγιση που βελ-

ιατροκεντρικής παρηγορητικής φροντίδας στη Γερμανία.

τιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογε-

Μόλις τον προηγούμενο χρόνο έγινε αποδεκτός ο όρος

νειών

«Palliativversorgung» ως συνώνυμος της Π.Φ.

σχετιζόμενα με νοσήματα απειλητικά για τη ζωή, μέσω

Είναι προφανές ότι, μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή προ-

της πρόληψης και ανακούφισης του «υποφέρειν», υπό

σέγγιση στην ποιοτική παρηγορητική φροντίδα, επιβάλλει

την έννοια της πρώιμης διάγνωσης, της αξιολόγησης και

ξεκάθαρη χρήση όρων. Αυτό για να πραγματοποιηθεί χρει-

αντιμετώπισης του πόνου, καθώς και των άλλων σωμα-

άζεται κοινή συμφωνία, για τη διευκρίνηση αυτών των

τικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών προβλημά-

όρων.

των14.

Η ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της παρηγορητικής

Αυτός ο νέος ορισμός του Π.Ο.Υ., αντικατέστησε παλαιό-

φροντίδας στην Ευρώπη, συνέκρινε την εξέλιξη υπηρε-

τερο, που περιοριζόταν σε ασθενείς «…των οποίων η

σιών και την παροχή φροντίδας σε 42 Ευρωπαϊκά κράτη

νόσος, δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία»15. Ο νέος τρο-

στον «Άτλαντα της παρηγορητικής φροντίδας2.

ποποιημένος ορισμός, από το 2002 επεκτείνει τον στόχο

Η αποτίμηση αυτής της μελέτης, ανέδειξε τη σημασία κοι-

της Π.Φ., σε ασθενείς και οικογένειες «…που αντιμετωπί-

νής γλώσσας, καθώς συγκριτικοί πίνακες έχουν ισχύ,

ζουν προβλήματα που συνδέονται με νοσήματα απειλητικά

μόνον όταν βασίζονται σε κοινή γλώσσα και όπου η ίδια

για τη ζωή16».

τους,

που

αντιμετωπίζουν

προβλήματα

λέξη θα έχει την ίδια σημασία σε κάθε χώρα που χρησιμοποιείται3.

3.2 Φροντίδα ξενώνα (Hospice Care)

Η EAPC κατανοώντας τη δυσκολία που προκύπτει λόγω

Φροντίδα ξενώνα είναι η φροντίδα του ατόμου ως συνό-

των γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών, προτείνει τους

λου και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση όλων των ανα-

ακόλουθους ορισμούς.

γκών σωματικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και πνευματικών.

3.1. Παρηγορητική Φροντίδα (Palliative Care)

Στην κατ’ οίκον ημερήσια φροντίδα και στον ξενώνα,

Παρηγορητική φροντίδα είναι η ενεργός καθολική φρο-

φροντίζουν το άτομο που αντιμετωπίζει το τέλος της

ντίδα του ασθενούς του οποίου, η νόσος δεν ανταπο-

ζωής καθώς και αυτούς που τον αγαπούν. Προσωπικό

κρίνεται στη θεραπεία. Εκτός από τον έλεγχο του

και εθελοντές εργάζονται σε πολυδύναμες ομάδες με

πόνου, ζωτικής σημασίας είναι η αντιμετώπιση των κοι-

σκοπό, τη φροντίδα που βασίζεται στις ξεχωριστές ανά-

νωνικών, ψυχολογικών και πνευματικών προβλημάτων

γκες και επιλογές του ατόμου και προσπαθούν να το

που απασχολούν τον ασθενή.

απαλλάξουν από τον πόνο και να προσφέρουν αξιοπρέ-

Η Π.Φ. είναι διεπιστημονική στην προσέγγιση της και

πεια, ηρεμία και γαλήνη17.

περιλαμβάνει τον ασθενή, την οικογένεια και την κοινό-

Ο ορισμός της φροντίδας του ξενώνα, τυγχάνει πολύ λι-

τητα σε κάθε πεδίο δράσης της.

γότερης συναίνεσης απ’ ότι ο ορισμός της παρηγορητικής

Υπό μία έννοια, η Π.Φ. προσφέρει την πλέον θεμελιώδη

φροντίδας.

φροντίδα, που είναι η κάλυψη των αναγκών του ασθε-

Φαίνεται ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στην αντί-

νούς, οπουδήποτε αυτός ή αυτή αντιμετωπίζεται, είτε

ληψη της φροντίδας ξενώνα, που αντανακλά ίσως τους 6

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. // ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ // ΤΕΥΧΟΣ 13  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. // ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ // ΤΕΥΧΟΣ 13  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Advertisement