Page 1

T‡¯Ô˜ 4

Io‡ÓÈÔ˜ 2007

∆Ô ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆∏™ ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∏ ™ E TA I ƒ ∂ π ∞ ™ ¶ ∞ ƒ ∏ ° √ ƒ ∏ ∆ π ∫ ∏ ™ ∫ ∞ π ™ À ª ¶ ∆ ø ª ∞ ∆ π ∫ ∏ ™ º ƒ √ ¡ ∆ π ¢ ∞ ™ ∫ ∞ ƒ ∫ π ¡ √ ¶ ∞ £ ø ¡ ∫ ∞ π ª ∏ ∞ ™ £ ∂ ¡ ø ¡

M‹Ó˘Ì· ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ ™˘ÓÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ·Ô ÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÓÙ‡Ô˘, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ·Ó›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·Ô Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰›Ô˘ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ fiˆ˜ Ë ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·Ì¿ÙˆÓ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· ·Ô ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ π·ÙÚÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·Ô ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980. ∆Ô 1986 Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ (¶.√.À) ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ·Ô ÙÔÓ Î·ÚÎÈÓÈÎfi fiÓÔ». 1. ™Â οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‚·ÛÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶.√.À ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·Ô ÙÔÓ Î·ÚÎÈÓÈÎfi fiÓÔ. 2. ∆· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, Î·È ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, ÙˆÓ ÎÔÏÏÂÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. 3. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ηÚÎÈÓÈÎÔ‡ fiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ Î·È π·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ.” ∆Ô 2007 fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ô ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ π·ÙÚÈÎÒÓ, ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ Î·È

¿ÏÏˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. µ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Û ÓËÈ·Îfi Â›‰Ô. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ù˘ ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È Î·ÌÒÓÔÓÙ·È ÔÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∂ȉÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fï˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ʛϘ Î·È Ê›ÏÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ Î·È ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ÕÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ Ì·˜, ‰›Ï· Ì·˜, ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË «ÂÓÂÚÁÔ‡˜, ηıÔÏÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜», fiÙ·Ó Ë ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ıÂÚ·›·. ∫·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ π·ÙÚÈ΋ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÂıÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

Ì ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

∞Û·Û›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘


΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙfiÛÔ ·ÏÈfi, fiÛÔ Ë ›‰È· Ë È·ÙÚÈ΋. «¡· ıÂÚ·‡ÂȘ ÂÓ›ÔÙÂ, Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂȘ Û˘¯Ó¿, Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ ¿ÓÙ·». (·ÊÔÚÈÛÌfi˜: 16Ô˜ ·ÈÒÓ·˜). ∞Ú¯Èο Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ‹Ù·Ó ˘fiıÂÛË ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋, ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÍÂοı·ÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· 1950 – 1960 Ôχ Ï›ÁÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó ›Ù ·fi ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Â›Ù ·fi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ∫·È ·ÚfiÙÈ ·Ó‹Î·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ (·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔÈ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÔÁÎÔÏfiÁÔÈ ÎÏ), fiÏÔÈ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÓfiÛÔ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ◊Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙÂ Ë ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ È·ÙÚÈ΋ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÚÒÙË ÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· (1987). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·, ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, Ë ∆·¸Ï¿Ó‰Ë, Ë ¶Ôψӛ· Î.¿. √È Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙË Ó¤· ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜. ÃÒÚ˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ Ë ª. µÚÂÙ·Ó›·, Ô ∫·Ó·‰¿˜, ÔÈ ∏¶∞, ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÂıÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜. ™ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Ë ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· ÂıÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ªË ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ë European Association for Palliative Care (EAPC) Î·È Ë European School of Oncology (ESO), ·Ó¤Ï·‚·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∆· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓ˘ ‡Ï˘, Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ¯ÒÚ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ‚·ÛÈο ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ›‰È· Û fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÔÙÈο ›ӷÈ:

°¡øƒπªπ∞ ª∂ ∆∏¡ ¶∞ƒ∏°√ƒ∏∆π∫∏ ºƒ√¡∆π¢∞ (PALLIATIVE CARE) (ª¤ÚÔ˜ 3Ô)

∞. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ – ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ – ∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È· ÌÈ·˜ ÓfiÛÔ˘ – ∏ ·˘ÍË̤ÓË ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ϤÔÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÊÚÔÓÙ›‰·, ¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ô˘ ÈÛÙÔÚÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ È·ÙÚÈ-

∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ ¶∞ƒ∏°√ƒ∏∆π∫∏™ – ™Àª¶∆øª∞∆π∫∏™ ºƒ√¡∆π¢∞™ ∫∞ƒ∫π¡√¶∞£ø¡ ∫∞π ª∏ ∞™£∂¡ø¡ (¶∞ƒ∏.™À.∞.) ∂§§∏¡π∫√ ∆ª∏ª∞ EAPC ª∂§√™ ECEPT •ÈÊ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó· 11471 ∆ËÏ. 210-6457878 Fax 210-6421710 www.grpalliative.org email:info@grpalliative.org

¢.™. ¶∞ƒ∏.™À.∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∞ıËÓ¿ µ·‰·Ïԇη ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πˆ¿ÓÓ· ™È·Ê¿Î· °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ÕÓÓ· ∫Ú¤ÛË ∞Ó. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∂˘ÓÔÌ›· AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ µÚ·¯ÓÔ‡ ∆·Ì›·˜: ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË ª¤ÏË: ∂ÚÈʇÏÏË ∞ÚÁ‡Ú· ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ¢›Ï·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ π·ÙÚÔ‡ ∫·ÏÏÈfiË ¶·Ó·ÁȈٿÎË

■ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÙÔÓ/ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ·, ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ¶.º. Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙË ˙ˆ‹, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙÔ ¤ÓıÔ˜. ∂ÍËÁ› Â›Û˘ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜.

∂›Ù. ¶Úfi‰ÚÔ˜: µ·ÛÈÏÈ΋ ÃÂÈ̈ӛÙÛË-∫˘Ú›Ô˘ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ Y‡ı˘ÓÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘: ∞Û·Û›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª¤ÏË:

■ ™ˆÌ·ÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù·

∂˘ÓÔÌ›· AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ µÚ·¯ÓÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ¢›Ï·˜ ÃÚ˘ÛԇϷ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË ª·Ú›· ∫ÔÎÔÏ¿ÎË ∂ϤÓË ªfiη ∫·ÏÏÈfiË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

(Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· οı ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó, ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË ıÂÚ·›·, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 2


fiÓÔ˘, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÔÌ‹˜ Û ¿ÏϘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ (.¯. ÔÁÎÔÏÔÁ›·, ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›· ÎÏ). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¶.√.À., ÔÈ Ô‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘, ÔÈ ‰fiÛÂȘ, ÔÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÓfiÛÔ, ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ‹ ÛÂ Û˘Ó˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋˜ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜, Ù˘ ÔÚÌÔÓÔıÂÚ·›·˜, Ù˘ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜, Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ.

ÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù·, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ.

■ √Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ (team – work) O ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ñ ∞ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ñ ∞ÔÎÙ¿ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ñ ∫·Ù·ÓÔ› ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜. ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.

■ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ªÂ ¤ÌÊ·ÛË: ·) ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ – ·ÛıÂÓÒÓ – ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‚) ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. Á) ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÏ›‰·˜, fiÙ·Ó Ë ›·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÊÈÎÙ‹. ‰) ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Â) ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚËÛ˘ «·ÎÚ·›ˆÓ» ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ó¤· Î·È ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ·. ÛÙ) ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ (Ô ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ÙfiÛÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ó· ͤÚÂÈ Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Ó· ·ÓÙ·ÂͤگÂÙ·È ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ ·fi Èı·Ó¤˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰·, Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Î·È ÙÔ ¤ÓıÔ˜ Î·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ –burn out- Î·È Ó· ÌËÓ ·ÁÓÔ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ).

■ ¢È‰·Ûηϛ· Î·È Ì¿ıËÛË √ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË, Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÁÈ· ̤ÏË ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

■ ŒÚ¢ӷ – ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ √ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˘fi Â·Ú΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË, ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Û ٷÎÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙË ÓÔÛËÏ›· Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·.

■ £ÚËÛ΢ÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ı¤Ì·Ù·

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ¢›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È, Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛË. ∂Î·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó, Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Û fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜.

¢È‰¿ÛÎÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜.

■ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ªÂ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·) ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹, Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ, Ô‡Ù ӷ ÙÔÓ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ‚) ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÓfiÛÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Á) ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·ԉ¯Ù› ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘.

∂ÈÏÂÁ̤ÓË µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1. World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care, WHO. Technical Report Series 804. Geneva 1990. 2. Hagen N. Young I, Mac Donald N. Diffusion of Standards of Care for Cancer Pain. Canadian Medical Association Journal, 1995, 152.1205-9. 3. European Association for Palliative Care (EAPC). Report and recommendations of o workshop on palliative medicine education and training for doctors in Europe Brussels, Belgium: European Association for Palliative Care, 1993. 4. E. E˘Ù˘¯›‰Ô˘, ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋ ºÚÔÓÙ›‰·. ÕÚıÚÔ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi √ÁÎÔÏÔÁÈ΋ ∂ÓË̤ڈÛË 5. ∏illier R. Palliative medicine: a new specialty. Br. Meds 1988, 297:873-874 6. Association for Palliative Medicine of Great Britain and Iteland. Palliative Medicine. London. Royal College of Physicians, 1992. 7. Palliative medicine education. John F. Scott, Neil Mac Donald, Balfour M. Mount. Palliative Medicine (second edition) ÎÂÊ. 212 . ÛÂÏ. 1169-1199 8. ∆raining specialists in palliative medicine. Andrew M. Hoy. Oxford Textbook of P. Medicine (third edition).

■ √ÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÓÔÌÈο Ï·›ÛÈ· ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ fiˆ˜: ÙfiÔ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÓÔÛËÏ›·˜ (ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô – ÍÂÓÒÓ·˜ – ηْԛÎÔÓ ÓÔÛËÏ›·), ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiˆ˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‰Èη3


™Àª¶∆øª∞∆∞ ∞¶√ ∆√ ¶∂¶∆π∫√ ™∂ ∞™£∂¡∂π™ ∆∂§π∫√À ™∆∞¢π√À ¢π√¡À™∏™ ¢π¶§∞™, ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ (‚) ÕÏÏ· Ê¿Ú̷η ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÌÂÙÔ ‰ÚÒÓÙ·˜ ÂÚÂıÈÛÙÈο ÛÙÔÓ Á·ÛÙÚÈÎfi ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ (·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ΢ÙÙ·ÚÔÙÔÍÈο). ¢È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔÓ ÂÚÂıÈÛÌfi Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÚÂıÈÛÙÈÎÔ‡, ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ú·ÓÈÙȉ›Ó˘, ÓÙÔÌÂÚȉfiÓ˘ ‹ ÌÂÙÔÎÏÔÚ·Ì›‰Ë˜, Â›Ó·È Ë Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ·ÁˆÁ‹. (Á) ∆¤ÏÔ˜ ÌÂÚÈο Ê¿Ú̷η (¯ÏˆÚÔÚÔÌ·˙›ÓË, ÔÈÔÂȉ‹, ÙÚÈ΢ÎÏÈο, ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο) ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÌÂÙÔ ÏfiÁˆ Á·ÛÙÚÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂȈ̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘. ™’·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÌÂÙÔÎÏÔÚ·Ì›‰Ë Î·È Ë ÓÙÔÌÂÚȉfiÓË Ô˘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎÔ‡˜ ÓÙÔ·ÌÈÓÂÚÁÈÎÔ‡˜ ¯ËÌÂÈÔ¸ԉԯ›˜ Â›Ó·È Ê¿Ú̷η ÂÎÏÔÁ‹˜ ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔÎÏÔÚ·Ì›‰Ë Î·È Ë ÛÈÛ·Ú›‰Ë ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Û·Ó Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÓÙÂÚÈ΋ ·fiÊÚ·ÍË. 2. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÎÚ¿ÓÈ·˜ ›ÂÛ˘ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ·fi ÚfiÛÊ·ÙË ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘. ÃÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ (˘‰ÚԯψÚÈ΋ ÚÔÌÂı·˙›ÓË) ‹ ˘„ËÏÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂı·˙fiÓ˘. 3. ¡·˘Ù›· Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÏfiÁˆ ÊÏÂÁÌÔÓÒÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ˆÙfi˜, Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Meniere, fiÁÎˆÓ Ù˘ ÁÂÊ˘ÚÔ·ÚÂÁÎÂÊ·ÏȉÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ ˆÙÔÙÔÍÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ÃÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ (˘‰ÚԯψÚÈ΋ ÚÔÌÂı·˙›ÓË). 4. ÕÁ¯Ô˜ – ∞ÁˆÓ›·: ÃÔÚ‹ÁËÛË ‚ÂÓ˙ԉȷ˙ÂÈÓÒÓ, ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ, ·ÓÙÈ„˘¯ˆÛÈÎÒÓ (·ÏÔÂÚȉfiÏË). 5. ∏·ÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹ Ë·ÙÔÌÂÁ·Ï›·: ∂ÚÂı›˙Ô˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Â̤ÙÔ˘ ̤ۈ Û˘Ì·ıËÙÈÎÒÓ ‹ ·Ú·Û˘Ì·ıËÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ. ÃÔÚ‹ÁËÛË ‰ÂÍ·ÌÂı·˙fiÓ˘ ‹ ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ. 6. ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·: °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÌ¤ÙˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÈ ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ ÙˆÓ 5∏∆3 ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ fiˆ˜ Ë ˘‰ÚԯψÚÈ΋ ÔÓ‰·ÓÛÂÙÚfiÓË, ÁÚ·ÓÈÛÂÙÚfiÓË, ÙÚÔÈÛÂÙÚfiÓË.

∆· Û˘ÓÔ‰¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Û ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÒÛÙÂ Ô Î¿ı ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ӷÈ: – Ó·˘Ù›· Î·È ¤ÌÂÙÔ˜, – ‰˘ÛÊ·Á›·, ‰˘Û„›· Î·È Ïfi͢ÁÁ·˜, – ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ·, – ·ÓÔÚÂÍ›·, η¯ÂÍ›·, – ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·. ¡∞À∆π∞ – ∂ª∂∆√™ ¢‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ô ¤ÌÂÙÔ˜ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜. ∂›Ó·È ‰ËÏ. ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ÂΛӢ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ Û·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ .¯. ÛÙ· ˙Ò·. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ Û˘¯Ófi˜ ÛÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·¢ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ‹ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›· ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 40% Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 70% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÌÈ· ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∆ËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â̤Ûˆ˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â̤ÙÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ÚÔÌ‹ÎË Ì˘ÂÏfi. ™ÙÔÓ ÚÔÌ‹ÎË Ì˘ÂÏfi Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â̤ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ postrema ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û·Ó ∂ÎÏ˘ÙÈ΋ ∑ÒÓË ÃËÌÂÈÔ¸Ô‰Ô¯¤ˆÓ (∂∑Ã). ∏ ∂∑à ·›˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Â̤ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Â̤ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÁÎÂÊ·ÏÔÓˆÙÈ·›Ô ˘ÁÚfi (∂¡À) Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ (Ê¿Ú̷η) ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ∂¡À. ∂Âȉ‹ ‰Â fiˆ˜ ›·Ì ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â̤ÙÔ˘, ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂∑à ‡ÎÔÏ· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â̤ÙÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È¤ÁÂÚÛË ·˘ÙÔ‡. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ Â̤ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎÔ‡˜ ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: 1. ÛÙÔÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi ۈϋӷ, 2. ÛÙ· ¿ÏÏ· ÂÓ‰ÔÎÔÈÏȷο ÛÏ¿¯Ó·, 3. ÛÙÔÓ Ê¿Ú˘ÁÁ·, 4. ÛÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ, 5. ÛÙÔ ∫¡™ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÊÏÔÈfi. ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È¤ÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ¯ËÌÂÈÔ¸Ô‰Ô¯¤ˆÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·o‰Â‰ÂÈÁ̤ÓÔ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ó¢ÚÔÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ¤˜, fiˆ˜ .¯. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ postrema, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌÔÓˆı› ÔÈ Ó¢ÚÔÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ¤˜: ·) ·ÎÂÙ˘Ï¯ÔÏ›ÓË, ‚) ÓÙÔ·Ì›ÓË, Á) ÈÛÙ·Ì›ÓË, ‰) ÓÔÚ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, Â) 5-˘‰ÚÔ͢ÙÚ˘Ù·Ì›ÓË (5-∏∆) ‹ ÛÂÚÔÙÔÓ›ÓË. √È ·Èٛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ó·˘Ù›· Î·È ¤ÌÂÙÔ ÛÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ·ÛıÂÓ›˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Î·È Ë Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚ·›·. 1. º¿Ú̷η: ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ó·˘Ù›· Î·È ¤ÌÂÙÔ Â›ÙÂ: (·) ¢ÚÒÓÙ·˜ ÎÂÓÙÚÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ postrema (‰ÈÁÔÍ›ÓË, ÔÈÔÂȉ‹, ηڂ·Ì·˙Â›ÓË, ÂÚ˘ıÚÔÌ˘Î›ÓË, ÙÚÈÌÂıÔÚ›ÌË, Ì·ÎÏÔʤÓ). ∏ ˙ÒÓË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÓÙÔ·ÌÈÓÂÚÁÈÎÔ‡˜ ˘ԉԯ›˜, ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÓÙÔ·Ì›Ó˘ fiˆ˜ Ë ·ÏÔÂÚȉfiÏË Â›Ó·È Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÎÏÔÁ‹˜. ∏ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ (postrema) ÂÚÂı›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·‚ÔÏÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ fiˆ˜ Ë ˘ÂÚηÏÈ·ÈÌ›· ‹ ·fi ÙÔ͛Ә ÔfiÙÂ Ë ·ÏÔÂÚȉfiÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÚÒÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜.

§√•À°°∞™ √ Ïfi͢ÁÁ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ıÔÏÔÁÈÎfi ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Û̈‰È΋ Û‡Û·ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌȉȷÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛÓÔ‹ Ì ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› ̇˜. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ¤Ó· fï˜ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ìو̷ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ªÔÚ› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì fiÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˘, Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·ÈÙ›· fï˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂډȿٷÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ·ıÔÏÔÁÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Î·ıfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û’·˘Ùfi η̛· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ fï˜ ÁÂÈÙÓ›·ÛË ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ. ∂›Ó·È ÈÔ Û˘¯Ófi ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ·’fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. ∏ Û˘Ìو̷ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÂÚÂıÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÈÓÔÊ¿Ú˘ÁÁ· Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ÚÈÓÔÁ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ۈϋӷ, ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì χÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÔ‡. ∆Ô ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÂÚÂıÈÛÌfi Ù˘ Ì·Ïı·Î‹˜ ˘ÂÚÒ·˜ Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‚·Ì‚¿ÎÈ. ∏ ¯ÏˆÚÔÚÔÌ·˙›ÓË Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÂÓÂÚÁ› ÎÂÓÙÚÈο Û·Ó Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÛÙÔ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Û٤ϯԘ. ¢À™∫∞∆∞¶√™π∞ ∏ ‰˘ÛηٷÔÛ›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 10-20% ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, Â¿Ó ‰Â ˘ÔÏÔÁÈÛı› ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÁÎÔ˘˜ Ù˘ ÎÂ-Ê·Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘, ÙfiÙÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ı·̷ÙÈο ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÔÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙ· ÛÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ ÙÚÔ4


ʤ˜, ηÙfiÈÓ ÛÙ· ˘ÁÚ¿, Û·Ó›ˆ˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ‰‡Ô Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. ªÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ï‡ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·fiÊڷ͢ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯÙfi ÙÔÓ °∂™ ۈϋӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fiÛÂȘ ‰ÂÍ·ÌÂı·˙fiÓ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÔ˘Ì ¯Ú‹ÛË ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‹ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ‰˘Û„›· ÔÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÔÈÛıÔÛÙÂÚÓÈÎfi ¿ÏÁÔ˜, ¿ÏÁÔ˜ ÛÙËÓ ¿Óˆ ÎÔÈÏ›·, ·‰È·ıÂÛ›·, Ó·˘Ù›· Î·È ¤ÌÂÙÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ: 1. ¢˘Û„›· ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ (Á·ÛÙÚÔ-ÔÈÛÔÊ·ÁÈ΋ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË, ÂÙÈÎfi ¤ÏÎÔ˜, ηÚΛӈ̷ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘, ¯ÔÏÔÏÈı›·ÛË). 2. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰˘Û„›· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÛÙڈ̷ (Á·ÛÙÚÈ΋ ¿ÚÂÛË, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÈÁ·ÛÙÚ›Ô˘ ‹ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÌÈÎÚÔ‡ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰˘Û„›· ·fi Ê¿Ú̷η, fiˆ˜ ª™∞º, ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉ‹, ÔÈÔÂȉ‹, ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·¢ÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ ¿Óˆ ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ê¿Ú̷η Ù· ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·, Ê¿Ú̷η Ù· ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈ΋ ΤӈÛË, ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Á·ÛÙÚÈΤ˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ, ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Á·ÛÙÚÈÎfi ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ. ªÈ· ‰˘Û„›· .¯. Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚÈ·Ûı› ¯ÔÚËÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ÎÈÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ °∂™ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, fiˆ˜ Ë ÛÈÛ·Ú›‰Ë. √ ÂÚÂıÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˘ Ô ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ª™∞º ÌÔÚ› ›Ûˆ˜ Ó· ÌÂÙÚÈ·Ûı› οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘, fiˆ˜ .¯. ÔÈ ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÙ·ÁÏ·Ó‰ÈÓÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆÙÈÎÒÓ Ù˘ Á·ÛÙÚÈ΋˜ ¤ÎÎÚÈÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (·ÓÙÈfiÍÈÓ·) ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™’·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Ù˘ Á·ÛÙÚÈ΋˜ ¤ÎÎÚÈÛ˘ Ê¿Ú̷η, fiˆ˜ ÔÈ ∏2-·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (ÛÈÌÂÙȉ›ÓË-Ú·ÓÈÙȉ›ÓË) ‹ Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ (ÔÌÂÚ·˙fiÏË, ·ÓÙÔÚ·˙fiÏË).

ÎÂÈ·˜ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∏ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·ÈÙ›· ÛÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ıÂÚ·›· Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÛÙË Ï‹„Ë ˘·ÎÙÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ™’·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎfiÙÔ˘Ì ÙÔ ˘·ÎÙÈÎfi Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· 24-48 ÒÚ˜ Î·È Í·Ó·Ú¯›˙Ô˘Ì Ì ÈÔ ¯·ÌËϤ˜ ‰fiÛÂȘ. ÕÏϘ ·Èٛ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê¿Ú̷η, ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·, ·fiÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, Û‡Ó‰ÚÔÌ· ‰˘Û·ÔÚÚfiÊËÛ˘. ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∆∏™ ™∆√ª∞∆π∫∏™ ∫√π§√∆∏∆∞™ ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, Î·È Ó· οÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ Î·ı·Úfi Î·È ˘ÁÚfi ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜, ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Î·È Ë Î·ÎÔÛÌ›· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜. •ËÚÔÛÙÔÌ›· ∂›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË ÍËÚfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Î·È Ù· ·Ú›ÛıÌÈ· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û¿ÏÈÔ˘. √È ·Èٛ˜ ÍËÚÔÛÙÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È: ·) ™Â ÌÂȈ̤ÓË ¤ÎÎÚÈÛË Û¿ÏÈÔ˘ ÏfiÁˆ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο, ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈο, ·ÓÙȯÔÏÈÓÂÚÁÈο, ÔÈÔÂȉ‹. ‚) ™Â ‰È¿¯˘ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˘ ÏfiÁˆ ηÎÔ‹ıÂÈ·˜, ¯ËÌÂÈÔ- ‹ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜, ÛÙÔÌ·Ù›ÙȉˆÓ ·fi ÈÔ‡˜, ÌÈÎÚfi‚È· ‹ ̇ÎËÙ˜. Á) ™Â ·Ê˘‰¿ÙˆÛË ÏfiÁˆ ·ÓÔÚÂÍ›·˜, ‰È¿ÚÚÔÈ·˜, ˘ÚÂÙÔ‡, Ô͢ÁÔÓÔıÂÚ·›·˜, Â̤وÓ, ۷ί. ‰È·‚‹ÙÔ˘. ‰) ™Â ·ÁˆÓ›· ‹ ηٿıÏÈ„Ë. ∏ ıÂÚ·›· Ù˘ ÍËÚÔÛÙÔÌ›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÂʇÁÚ·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·, ·Ô̇˙ËÛË ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ¿ÁÔ˘, ηڷ̤Ϙ Ì ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·Ó·Ó¿ (ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó˙˘ÌÔ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜), ·‡ÍËÛË Ù˘ Ï‹„˘ ˘ÁÚÒÓ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·, Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÍËÚÔÛÙÔÌ›·. ™ÈÂÏfiÚÚÔÈ· ∂›Ó·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û¿ÏÈÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘¯Ófi Û‡Ìو̷ ÛÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ·ÏÏ¿ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ·fi Ê˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∏ ¯Ú‹ÛË ·ÓÙȯÔÏÈÓÂÚÁÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, fiˆ˜ .¯. Ù· ·ÏηÏÔÂȉ‹ Ù˘ belladonna ÌÔÚ› Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ºÏÂÁÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ∏ ÌÔÓÈÏ›·ÛË Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔÈΤ˜ ·Èٛ˜, fiˆ˜ ÍËÚÔÛÙÔÌ›·, Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›Â˜, η΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÎÏ. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Èٛ˜, fiˆ˜ ۷ί. ‰È·‚‹Ù˘, ·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹, ıÂÚ·›˜ ÎÏ. ∏ ıÂÚ·›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Ï·ÎÒÓ, ͤÏ˘Ì· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÓÂÚfi Î·È Ûfi‰·, ηϋ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜, ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ó˘ÛÙ·Ù›Ó˘, ÌÈÎÔÓ·˙fiÏ˘, ÎÂÙÔÎÔÓ·˙fiÏ˘. ªÂÚÈΤ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÈÔ‡˜, fiˆ˜ Ô ¤Ú˘, Ô Î˘ÙÙ·ÚÔÌÂÁ·ÏÔ˚fi˜ Î·È Ô Epstein Barr. √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈ˚΋ ı·ڷ›· (·Î˘ÎÏÔ‚›ÚË). ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÌ·Ù›ÙȉˆÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ηϋ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙÈ˚ÎÒÓ ‹ ·ÓÙÈÌ˘ÎËÙÈ·ÛÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÈο ·Ó·ÏÁËÙÈο, fiˆ˜ Ë Í˘ÏÔη˝ÓË 2%, Ë ‚ÂÓ˙ȉ·Ì›ÓË Û ‰È¿Ï˘Ì· ‹ Û spray, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰˘ÛÊ·Á›·˜ ‹ ‰˘ÛηٷÔÛ›·˜. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ Ù˘ Á‡Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË zinc solfate ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÚÔÏ¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·.

¢À™∫√π§π√∆∏∆∞ & ¢π∞ƒƒ√π∞ ∏ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó‹ Û ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ (50%). ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏ›, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó: ·) √È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ›, ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜. ‚) ∏ ÌÂȈ̤ÓË ‹ Î·È ·Ô‡Û· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. Á) ∏ Ï‹„Ë ÔÏÏÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÔÈÔÂȉÒÓ ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ. ™ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·: 1. ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓfi˜ ˘·ÎÙÈÎÔ‡ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ï‹„Ë Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ Ù· ÎfiÚ·Ó· (·Ú·Ê›ÓË ‹ ·Ú·ÊÈӤϷÈÔ) Ì ʿÚÌ·ÎÔ Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÏÛË (‰ÈÛ·ÎÔ‰‡ÏË, ÈÎÔıÂ˚Îfi Ó¿ÙÚÈÔ). ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆÛ̈ÙÈο ˘·ÎÙÈο, fiˆ˜ Ï·ÎÙÔ˘Ïfi˙Ë. 2. ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ΛÓËÛË, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ï‹„Ë ˘ÁÚÒÓ, ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ¯˘ÌÒÓ, ÙÚÔÊÒÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜. 3. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ıÂÚ·›· Ì·˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ˘fiıÂÙ· ÁÏ˘ÎÂÚ›Ó˘ ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΤӈÛ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ¿ÓÂÙ˜ ÎÂÓÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ È‰È·›ÙÂÚ· Û˘¯Ó¤˜. ∏ ‰È¿ÚÚÔÈ· Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó‹ ·’fiÙÈ Ë ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∏ ‰È¿ÚÚÔÈ· Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚÔÓ›· Î·È ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÔÚÁ·ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Ô͇ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰È¿Ú-

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1. Claud F.B. Regnard and Sue Tempest. A guide to symptom relief in advanced disease, 1998. 2. EAPC: Franco de Conno, Carla Ripamonti, Heidi Blumhuber. Cure Palliative: Manuale Pratico, 1993. 3. University of Novara. Notes from course on “Perfectionism in Palliative Care”, 20002001. 4. ∞ıËÓ¿ µ·‰·Ïԇη. ∞Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘Ìو̷ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, ∞ı‹Ó· 1999. 5. ∞. ™·ÓÙȉ¤·˜. ¡·˘Ù›· Î·È ŒÌÂÙÔ˜, ∞ı‹Ó· 1993.

5


˘ÔÛÙ› ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂÈϤÔÓ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ηْԛÎÔÓ ÓÔÛËÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÁÈ·ÙÚfi, ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔÈÎfi ÊÔÚ¤· ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·˘Ù‹ ‰È·ÚΛ ÌfiÏȘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·: Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·ÈÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÏfiÁˆ ¿ÏÁÔ˘˜ ÛÙÔ ÈÛ¯›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·‰˘Ó·Ì›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË Û‡Á¯˘ÛË. ™˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ - Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È - Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì›· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó‰ÚÈÒÓ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜. ∫ÏÈÓÈο Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚˘ıÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛËÌ›· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÔÈÔÂȉ‹. ∏ ÓÂÊÚÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ıˆÚ› ˆ˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È. ¶·Ú·ÔÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÈÛıÔÛÙÂÚÓÈÎfi ¿ÏÁÔ˜ Î·È ‰‡ÛÓÔÈ·, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÛÙ·ıÔ‡˜ ÛÙËı¿Á¯Ë˜ Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÛÈÚ›Ó˘ Î·È ÂÓÔÍ··Ú›Ó˘. ™ÙËÓ fiÏË ÂÈÎfiÓ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ˜ ‰È¿ÚÚÔȘ ÏfiÁˆ Ïԛ̈͢ Ì clostridium difficile. ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ·ÚÂÓÙÂÚÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ ÔÈÛıÔÛÙÂÚÓÈÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜, ÂÈϤÔÓ Ù˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ Ô˘ ‹‰Ë Ï·Ì‚¿ÓÂÈ.

H ™Àª¶§√∫∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ∞™£∂¡√À™ ª∂ ª∂∆∞™∆∞∆π∫√ ∫∞ƒ∫π¡øª∞ ∞¶√ ¡∂ºƒπ∫∞ ∫À∆∆∞ƒ∞ The Case Study Masterclass, EJ of PC March/April ’05, Vol 12 N.2 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ÃÚ˘ÛԇϷ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ 54 ÂÙÒÓ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉԇ˜ ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ Î·È ÈÛ¯·ÈÌÈ΋˜ ηډÈÔ¿ıÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈÎfi ηÚΛӈ̷ ·fi ÓÂÊÚÈο ·ÙÙ·Ú·. ∆Ô ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·ÁÓˆÛı›۷ ηÎÔ‹ıÂÈ·. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÛÙËÓ √ÁÎÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ηÙfiÈÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÛÊ˘·ÏÁ›·˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚·‰›ÛÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‰ÂÍ› Ù˘ fi‰È «‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ», ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ fiÓÔ ÛÙË Ì¤ÛË Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. √ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔηχÙÂÈ ‰‡Ô Û˘ÓÙÚÈÙÈο ηٿÁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ £10 Î·È √3 ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ∏ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ £4 Î·È √3, Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ∞5-6 Î·È £10, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Ï¢ÚÈο ÙfiÍ·. ™ÙÔÓ ˘¤ÚË¯Ô ÎÔÈÏ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì›· Ì¿˙· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 10 ÂÎ. ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡, Ë ‰Â ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔ·ıÔ‡˜ ηÚÎÈÓÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂÊÚÔ‡. ∏ ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ıÒڷη, Ù˘ ÎÔÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ˘¤ÏÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ˘˜ ÏÂÌÊ·‰¤Ó˜ ·Ú··ÔÚÙÈο, ηıÒ˜ Î·È ÌÈÎÚ‹ ˘Â˙ˆÎÔÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¿Ìʈ. ∆Ô ‹Ù·Ú ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·. ∏ Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. √È ÔÁÎÔÏfiÁÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜: ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ·ÚıÚ›Ùȉ· ·fi 20ÂÙ›·˜, ·ÛÙ·ı‹˜ ÛÙËı¿Á¯Ë, ¤ÏÎÔ˜ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ (˘fi ıÂÚ·›·), ÔÈÛÔÊ·Á›Ùȉ· ·fi ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË, ÈÓÔÌ˘·ÏÁ›·, ηٿıÏÈ„Ë ·fi ÔÏÏ¿ ¤ÙË, ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË Ï¢ڛÙȉ·, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ¤ÏÎÔ˜ ηٿÎÏÈÛ˘ ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ¯ÒÚ·. ∂ȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚfiÛÊ·Ù· ÔÏÏ·Ï¿ Û˘ÁÎÔÙÈο ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ Û˘ÛÊÈÁÎÙÈÎfi ÔÈÛıÔÛÙÂÚÓÈÎfi ¿ÏÁÔ˜. √È ÔÚıÔ·È‰ÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË, Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÛıÂÓ‹˜ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÁˆÁ‹ Ì ˘„ËϤ˜ ‰fiÛÂȘ ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉÒÓ Î·È ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·. °›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÎˉÂÌfiÓ· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘. ∆Ô ¿ÏÁÔ˜ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÈÛ¯›Ô Î·È ÙÔ ÌËÚfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ‚Ú·‰Â›·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·, Î·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÛΛˆÓ ¿ÌÂÛ˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ͢ÛÌÈÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‹È· Ó·˘Ù›·, ÂÓÒ Ë ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ˘·ÎÙÈÎÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û··ÛÌ· ÁÈ· ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ηÓÙÈÓÙ›·ÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ˘ÂÚ·Û‚ÂÛÙÈ·ÈÌ›· Ù˘. ∏ ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‹‰Ë ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 12 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓԯϛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ›‰È·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈÌËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÛΛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛı‹ÎË fiÛÈÌÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÂÙ·ÌfiÏ˘, ·ÊÔ‡ Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ: ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ˆ˜ Ô‡ÙÂ Ë ›‰È· Ô‡ÙÂ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ›‰È·, ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∆ËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ÔÓ¿ ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ÈÛ¯›Ô, ·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ‚Ú·‰Â›·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÙÈÎÔ‡ ¤ÏÎÔ˘˜ ·ÓÙÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌË ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ Ù˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ ¿ÌÂÛ˘ ·fi‰ÔÛ˘. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎˉÂÌfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ıÂÚ·›· Ì ÈÓÙÂÚÊÂÚfiÓË, ÂÓÒ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ù˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ∫·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÓÁηÏfiÔ˘, ÂÓÒ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ˙ÂÈ Î·È Ë ıÂÙ‹ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë

√ Û‡˙˘ÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜. √ ÂȉÈÎfi˜ Ù˘ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È: ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛı› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÔÈÛıÔÛÙÂÚÓÈÎfi ¿ÏÁÔ˜, ÂÓÒ Ë ‰‡ÛÓÔÈ· Â›Ó·È ËÈfiÙÂÚË. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û‡ÚÈÁÁ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÔÚÊ›Ó˘, ·ÏÏ¿ Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ fiÛÈÌÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ∂ÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ Û··ÛÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙËÓ ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰‡ÛÓÔÈ·˜. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ¯Ú‹ÛË ˘ÔÁÏÒÛÛÈ·˜ ÏÔÚ·˙Â¿Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜. ŒÍÈ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÔÍ›·˜ ÌË ·ÓÙÈÚÚÔÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ηډȷ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. §·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÔÚÊ›ÓË, ÊÔ˘ÚÔÛÂÌ›‰Ë Î·È Ìȉ·˙ÔÏ¿ÌË ·ÚÂÓÙÂÚÈο Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì¿Ûη˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ıÂÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ (CPAP). ∞ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÂÌ‚·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ù˘. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÈο ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Ï· Ù˘. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – £Ì·Ù· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË 1. ªÂ ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏ˘‰‡Ó·ÌË ·ÁˆÁ‹; 2. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¤Î·Ó ·Ó·Áη›· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÒÓ: ÔÚıÔ·È‰ÈÎÔ›, ηډÈÔÏfiÁÔÈ, ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÁÎÔÏfiÁÔÈ. ¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏ˘‰‡Ó·Ì˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜; 3. ™Â ÙÈ ‚·ıÌfi ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙË Ï‹„Ë ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ; 4. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∆È ı· ÙÔ˘ ϤÁ·ÙÂ; √È ·fi„ÂȘ Û·˜ Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì·˜: www.grpalliative.gr 6


ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜. √ ÛfiÚÔ˜ Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ú›˙ˆÛÂ, Ë Â˘Î·ÈÚ›· ‰fiıËÎÂ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ», ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ·Ó›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¿ÚÂÈ, ˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û οı ¯ÒÚ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È ∂˘Úˆ·˚΋.

∂§∂À£∂ƒO µ∏ª∞ À¿Ú¯ÂÈ Ì‹ˆ˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜ ¡· ʤÚÂÈ Î¿ı·ÚÛË ·ıÒÓ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·; ªËÓ ÂÈÓ’ Ô fiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¯ÔÚËÁfi˜ ∫·È Ë ÂÏ›‰· Ì·˜ ÌÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·; ∆ˆÓ ÊÔ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô ¯ÔÚfi˜, ¶›Ûˆ ·fi ¿Î·ÌÙ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÚÔÛˆ›· °›ÓÂÙ·È ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ˆ˜ Ó›ÎËÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, ¶Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ·Ó‹Ï· ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜ ÙÂÏ›·! ∆˙¤ÓË ™˘ÚÚ‹ – ÷ӿÎË.

ªÂ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Â˘¯¤˜ ÁÈ· ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ë ÃÈÒÙÈÛÛ· ÔÈ‹ÙÚÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ Ã›Ô ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ÓËÛȈÙÈÎfi ÓÔÌfi: ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂÈÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜, Û ·È‰È¿, Û ÂÊ‹‚Ô˘˜, Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û ∞ª∂∞. ™ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ·ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ªÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˆÛÙfiÛÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·Ú¿ ÙË Û¯Â‰fiÓ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·ÚÙ˘Ú›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηÌÌÈ¿ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÌ¿‰· ¢ËÌÔÛ›Ô˘, π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÛÔÊ¿ ¤¯ÂÈ ÂÈˆı›, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ı·Ó·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ·fi Ì·˜ Ô‡Ù ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û ۇÏÏÔÁÔ, ÔÈ ‰Â Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ù¿ÛË Ó· ·ˆıÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·Âڷ̤ÓÙÔ, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë Â‡ÎÔÏË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù’Ô›ÎÔÓ ÓÔÛËÏ›· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙÔÓ ıÂÚ¿ÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ٷ Ù·Ì›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÓÔÛËÏ›·˜, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡. ∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ», Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi Ã›Ô˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÓfiÛÔ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ï›ÂÈ Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ¿Óˆ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, Ë ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∞ÏÁÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶∞ƒ∏.™À.∞., Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ √Ì‹ÚÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·‹¯ËÛË ÙˆÓ ÂÚÛÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÒÛÙ ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ π·ÙÚfi˜ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Ã›Ô˘

∫√¶∏ ¶π∆∆∞™ ∆∏™ ¶∞ƒ∏.™À.∞ 2007 ∏ ¶∞ƒ∏.™À.∞ ÁÈfiÚÙ·Û ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›ÙÙ·˜ Ù˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «µ∂∞∫∏». ∏ ÎÔ‹ Ù˘ ›ÙÙ·˜ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜: ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Alessandro Casona «ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛȈ‹». ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÔÈ ‰Â ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ù˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î· ª›Úη ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÔ ∫ÒÛÙ· ∞Ú˙fiÁÏÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎÔ› Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ. ∆ËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È Î·È fiÏË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ ¶∞ƒ∏.™À.∞ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ Î· ∞ıËÓ¿ µ·‰·Ïԇη, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞ƒ∏.™À.∞ Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ∆Ô ÊÏÔ˘Ú› ΤډÈÛ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ §·˚Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ì ‰ÒÚÔ ‰‡Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›·.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÂ›Û˘ ÙÔ 3Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ¤ÓÙ˘· Ù˘ ¶∞ƒ∏.™À.∞. ÃÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· Tyco Hellas, ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘.

∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘! 7


∂∫¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ∂∆∞πƒ∂π∞™ 2007 ¶PO™EXH ™YNE¢PIA 2007

ñ 3Ô ¢ÈÂÙ·ÈÚÈÎfi ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ∞ı‹Ó· •ÂÓ. Intercontinental. 26-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2007 ñ 10th Congress of the European Association for Palliative Care, Budapest. June 7-9 2007 ñ 9Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ÂÚÈÔ¯È΋˜ ∞Ó·ÈÛıËÛ›·˜, ¶fiÓÔ˘ Î·È ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, 4-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007, °È¿ÓÓÂÓ·. ñ ∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶·ÚËÁÔÚËÙÈ΋˜ Î·È ™˘Ìو̷ÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2007 ñ ¶·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÈÁ›‰·˜ Ù˘ ¶∞ƒ∏.™À.∞ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ™˘ÌfiÛÈÔ˘ æ˘¯ÔÔÁÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Ì ı¤Ì·: «Ë ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È æ˘¯ÈÎÔ‡ ¶fiÓÔ˘ ÛÙÔÓ √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ∞ÛıÂÓ‹» ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ πfiÓÈÔ ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÀÁ›·˜ Î·È Ë π·ÙÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∫¤Ú΢ڷ˜. ∫¤Ú΢ڷ 1-3 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007

To ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ¶APH.™Y.A ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

parhsya_issue4  

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ETAIƒ∂π∞™ ¶∞ƒ∏°√ƒ∏∆π∫∏™ ∫∞π ™Àª¶∆øª∞∆π∫∏™ ºƒ√¡∆π¢∞™ ∫∞ƒ∫π¡√¶∞£ø¡ ∫∞π ª∏ ∞™£∂¡ø¡ M‹Ó˘Ì· ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you