Page 1

TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:26

Page 1


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:27

Page 2


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:27

Page 3

Oral suspension 1g / 5 ml

500 mg iv

500 mg tabs

250 mg caps


10/5/2011

12:27

Page 4

9679 - APR/2011/CRT/AD/5

TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

Γραφείο Θεσσαλονίκης Novartis (Hellas) A.Ε.Β.Ε. 12ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, Βασ. Όλγας 216, 551 33 Καλαµαριά, 144 51 Μεταµόρφωση, Τηλ.: 2310 424 039 Τηλ.: 210 28 11 712 www.novartis.gr ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2828812


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:27

Page 5

×ÁÉÑÅÔÉÓÌÏÓ Áãáðçôïß ÓõíÜäåëöïé, Ìå éäéáßôåñç ôéìÞ êáé ÷áñÜ óáò ðñïóêáëïýìå íá óõììåôÜó÷åôå åíåñãÜ óôéò åñãáóßåò ôïõ 6ïõ Óõìðïóßïõ Ìåôáìïó÷åýóåùí ðïõ äéïñãáíþíåé ç ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ. ¼ëïé áíáãíùñßæïõí üôé ôï ðåäßï ôï ïðïßï åðéëÝîáìå íá äïõëÝøïõìå åßíáé ôï ðéï ðñïêëçôéêü ôçò ÉáôñéêÞò ÅðéóôÞìçò. Óôü÷ïò ìáò åßíáé óôï ôÝëïò ôçò óõíÜíôçóÞò ìáò íá Ý÷ïõìå äéáìïñöþóåé ìéá ðëçñÝóôåñç åéêüíá ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå óôçí êáèçìåñéíÞ êëéíéêÞ ðñÜîç. Ç åõ÷Þ ìáò åßíáé, ìå âÜóç ôçí åìðåéñßá ðïõ áðïêôÞóáìå ôá ÷ñüíéá ðïõ ðÝñáóáí êáé ôçí áíáãíþñéóç ôùí äõóêïëéþí ðïõ åîáêïëïõèïýí íá õðÜñ÷ïõí, íá êáôáëÞîïõìå óå âáóéêÝò êáôåõèõíôÞñéåò èÝóåéò ðïõ èá êÜíïõí ôéò Ìåôáìïó÷åýóåéò åðéôõ÷Ýóôåñåò êáé åðùöåëÝóôåñåò ãé' áõôïýò ðïõ ôéò Ý÷ïõí áíÜãêç. Ç óõììåôï÷Þ äéáêåêñéìÝíùí ïìéëçôþí áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü èá ìáò äþóåé ôç äõíáôüôçôá íá áíáóêïðÞóïõìå óå âÜèïò ôç âéâëéïãñáößá êáé äéåèíÞ ðñáêôéêÞ, íá áîéïëïãÞóïõìå áðüøåéò êáé íá ìïéñáóèïýìå ôéò åìðåéñßåò ôïõò. Óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò èá ÷ïñçãçèïýí 12 ìüñéá óõíå÷éæüìåíçò éáôñéêÞò åêðáßäåõóçò. ÅëÜôå íá óõíáíôçèïýìå óôéò 3 êáé 4 Éïõíßïõ óôç Èåóóáëïíßêç êáé íá åìðëïõôßóïõìå ôç èåìáôïëïãßá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò êáé ôéò áíçóõ÷ßåò óáò. Óáò õðïó÷üìáóôå Ýíá êáñðïöüñï, åðïéêïäïìçôéêü êáé áîÝ÷áóôï äéÞìåñï. Ìå óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, ÊáèçãçôÞò ÄçìÞôñéïò Ôáêïýäáò ÄéåõèõíôÞò ×åéñïõñãéêÞò ÊëéíéêÞò Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ

5


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:27

Page 6

ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Åðßôéìïé Ðñüåäñïé:

ÁíôùíéÜäçò Á. Ôáêïýäáò Ä.

Ðñüåäñïé:

Êáôóßêá Å. ÍôïõñÜêçò Ó. ÐáðáíéêïëÜïõ Â.

Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò: ÃïõëÞò É. ºìâñéïò Ã. Ðáóáêéþôïõ Ì. ÌÝëç:

6

ÁíôùíéÜäçò Í. Áíôùíßïõ Å. ÃÜêçò Ä. Ãåñìáíßäçò Ã. Ãåùñãïðïýëïõ Â. Ãéáêïõóôßäçò Ä. ÄÝäåò Í. Êáæáíôæßäïõ Å. Êáñáðáíáãéþôïõ A. Êáôóßêç Å. ÌÞôóçò Ì. Ìïõëïýäç Å. Ìïýôóéáíïò Ã. ÌõóåñëÞò Ãñ. ÎõíéÜò É. ÐáðáãéÜííçò Á. Ðá÷éáäÜêçò É. Ðåôñßäçò Á. ÐñùôïðáðÜò Á. ÓïëùíÜêç Ö. ÓïõöëÝñçò Ê. ×áñßóçò ×. ×áôæçíéêïëÜïõ Ê. ÖéäÜíçò È.


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:27

Page 7

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ðñüåäñïé:

ÁêñéâéÜäçò Å. Êáñáâßáò Ä. ÌðïëÝôçò É.

ÌÝëç:

Áíáóôáóßïõ-Âéëäéñßäç Á. ÂáóéëåéÜäçò È. ÃéïõëåìÝ Ï. Ãêëáôæïýíçò Ã. Ãñßôóç-ÃåñïãéÜííç Í. ÆáöåéñéÜäïõ Å. ÊáñáôáðÜíçò Ó. Êüôóéïõ Ì. Ìïñå÷ïâßôïõ Á. Íïôüðïõëïò Á. ÐáíôæÜêç Á. ÐáðáúùÜííïõ Ã. Ðáñïýôïãëïõ Ã. Ðáôóéáïýñá Ê. ÐïôáìéÜíïò Ó. ÓáìùíÜêçò Ä. Óïöéáíïý Ä. Óôåöáíßäçò É. ÔñéÜíôïò ×. Ôóáñïý÷á Á. Öïýæáò É. ×ïëüãêéôáò Å.

7


2020.gr

¼»¼µ®¬³®¾¼¿ ¶®½µ®´°¿¾³´¼¿«½¼­¼»¾¼¬BT?EP?D  ØÎÖKE ‘ÎÝÎßÒßΐÈÚÕâ ΑÛÑÈސÒäÞÕâ ØÎкØÖÎ ÞØÙÕݺ «¼³¼¾³´² ´®³ «¼¬¼¾³´² ¬¿»¨°¬² ´ºàÒ ÞØÙÕÝË ØÎкØÖÛ ‘ÎÝÎßÒßΐÈÚÕâ ΑÛÑÈސÒäÞÕ⠑ÒÝÖÈãÒÖ R?APMJGKSQ  ØÎÖKE á⠐ÛÚÛçÑÝÖØÉ ®ÚßÒÚÑÒÊ×ÒÖâ ¿‘ÒÝÒäÎÖÞàÕÞÊÎ ÞßÕÚ R?APMJGKSQ É ÞÒ Øº‘ÛÖÛ Î‘Ë ßÎÈØÑÛãÎ ¿‘ÒÝÒäÎÖÞàÕÞÊÎ ÞÒºÙÙÒâÎØÝÛÙÊÑÒâ °ÖÑÖØÈ⠑ÝÛÒÖÑۑÛÖÉÞÒÖâ ØÎÖ ‘ÝÛÓäÙº×ÒÖâ ØÎߺ ßÕ ãÝÉÞÕ ÂãÛäÚ ‘ÎÝÎßÕÝÕàÒÊÖÎßÝÖغÙºàÕ ÞßÕ ÓÎݐÎØÒäßÖØÉÎÔáÔÉ ‘Ûä ‘ÒÝÖÙΐϺÚÛäÚßÕÚÎØÛÍÞÖÎ ãáÝÊâ‘ÝËàÒÞÕÉґÖßÉÝÕÞÕÎÚßÖØÎߺÞßÎÞÕßÕ⺐ÒÞÕâɑÎÝÎßÒßΐÈÚÕâΑÛÑÈސÒäÞÕâÓÎݐÎØÛßÒãÚÖØÉâÛÝÓÉâßÛäR?APMJGKSQ ®äßËÈãÒÖÛÑÕÔÉÞÒÖÞÒÞÛÏÎÝÈâÎÚґÖà͐ÕßÒâÒÚÈÝÔÒÖÒâ Þ䐑ÒÝÖÙΐÏÎÚېÈÚÕâßÕâΑËÝÝÖÐÕâ ßÛä ÛÞãÒ͐ÎßÛâ É ºÙÙÒâ ÎÚґÖà͐ÕßÒâ ÒÚÈÝÔÒÖÒ⠑Ûä àÎ ‘ÛÝÛÍÞÎÚ ÚÎ ÒÊÚÎÖ Ò‘ÎØËÙÛäàÛ ÒÊßÒ ßÕ⠐ÒÖáÈÚÕâ ÒÊßÒ ßÕâ Îä×ՐÈÚÕâ ÈØàÒÞÕâ ÞßÛ R?APMJGKSQ ¼Ö ÎÞàÒÚÒÊ⠑ÝȑÒÖ ÚÎ ‘ÎÝΐÈÚÛäÚ ÞÒ ÊÎ ÓÎݐÎØÛßÒãÚÖØɐÛÝÓÉßÛäR?APMJGKSQÒ ßÛÎÚßÊÞßÛÖãÛ ÕÒÝÉÞÖÛÑÛÞÛÙÛÔÖØËÞãɐΠ¾ÝۑۑÛÖÉÞÒÖâÞßÕÓÎݐÎØÛßÒãÚÖØÉ ÛÝÓÉÉßÕàÒÝΑÒäßÖØÉÎÔáÔÉ‘ÝȑÒÖÚÎÙΐϺÚÛäÚãÜÝΐËÚÛä‘ËßÕÚÞßÒÚÉґÖßÉÝÕÞÕغ‘ÛÖÛäÒÖÑÖØÛÍÞßՐÒßΐËÞãÒäÞÕ ¾ÛBT?EP?DÑÒÚÒÚÑÒÊØÚäßÎÖÔÖÎãÝÉÞÕÞÒ‘ÎÖÑÖºغßáßáÚ ÒßÜÚ Ò×ÎÖßÊÎ⠑ÒÝÖÛÝÖސÈÚáÚ ÑÒÑېÈÚáÚ ÞÒ ÎÞÓºÙÒÖÎ ØÎÖ É Î‘ÛßÒÙÒސÎßÖØËßÕßÎ §ÖÎ ßÕ àÒÝΑÒÊΠΑËÝÝÖÐÕâ ÎÙÙېÛÞãÒ͐ÎßÛâ ˑÛä 䑺ÝãÒÖ ÎÚßÊÞßÎÞÕ ÞÒ àÒÝΑÒÊÎ Ò ºÙÙÎ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖغ ÓÎݐÎØÒäßÖغ ‘ÝÛæËÚßÎ ÞÒ ÒÚÉÙÖØÒâ ÎÞàÒÚÒÊâ ØÙÖÚÖغ ÑÒÑېÈÚÎÑÒÚ䑺ÝãÛäÚґÊßÛä‘ÎÝËÚßÛâÑÖÎàÈÞ֐ÎÔÖÎßՐÛÝÓÉ‘ÎÝÎßÒßΐÈÚÕâ §ÖΑÝÛÓÍÙÎ×Õ Î‘ËßÕÚ Î‘ËÝÝÖÐՐÛÞãÒ͐ÎßÛâÞÒÒÚÉÙÖØÒâ ÙɑßÒâÎÙÙېÛÞãÒ͐ÎßÛâØÎÝÑÖºâ ÑÒÚ䑺ÝãÛäÚґÊßÛä ‘ÎÝËÚßÛâÑÖÎàÈÞ֐ÎÞßÛÖãÒÊÎÔÖÎßÛBT?EP?D ¬ßÕÚ ÎÝãÖØÉ‘ÒÝÊÛÑېÒߺßՐÒßΐËÞãÒäÞÕ ‘ÝȑÒÖÚÎÔÊÚÒßÎÖ‘ÎÝÎØÛÙÛÍàÕÞÕßáÚÎØËÙÛäàáڑÎÝΐÈßÝáÚÞÒÞßÎàÒÝÉϺÞÕ‘ÊÒÞÕÎʐÎßÛâ ÕÙÒØßÝÛØÎÝÑÖÛÔݺÓՐβ´§ ÚÒäÝÛÙÛÔÖØÉØÎÖÛÓàÎِÛÙÛÔÖØÉØÎߺÞßÎÞÕ Ò‘Ê‘ÒÑÎßÕâÔÙäØËåÕâÞßÛÎʐÎÞÒÚÕÞßÒÊÎ

ÕÙÒØßÝÛÙÍßÒâ ÖÑÖÎÊßÒÝΠغÙÖÛ ÈÙÒÔãÛÖ Õ‘ÎßÖØÉâ ØÎÖ ÚÒÓÝÖØÉâ ÙÒÖßÛäÝÔÊÎâ Î֐ÎßÛÙÛÔÖØÈ⠑ÎݺÒßÝÛÖ ß֐Èâ‘ÕØßÖØËßÕßÎâ ØÎÖ‘ÝÛÞÑÖÛÝÖސËâßáÚ‘ÝáßÒæÚÜÚßÛä‘ٺސÎßÛâ °ºÚ‘ÎÝÎßÕÝÕàÛÍÚØÙÖÚÖغÞãÒßÖØÈâ ÎÙÙÎÔÈâ ÕÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÉÎÔáÔÉàÎ ‘ÝȑÒÖ ÚÎ ‘ÝÛÞÎݐËåÒßÎÖ ÎÚºÙÛÔÎ ÆßÎÚ ÑÝÎÞßÖØÈâ ÛäÞÊÒâ Ò ÑäÚÎßËßÕßÎÎÙÙÕÙґÊÑÝÎÞÕâÒÖÑÖغÖÞãäÝÛÊÎÚÎÞßÎÙßÈâßÛä !7.ˑáâ Õ ØÒßÛØÛÚÎåËÙÕ Õ ÏÛÝÖØÛÚÎåËÙÕ Õ ÖßÝÎØÛÚÎåËÙÕ Õ ßÒÙÖàÝېäØÊÚÕÉÕØÙÎÝÛàÝېäØÊÚÕÉґÎÔáÔÒÊâ ßÛä !7. QˑáâÕÝÖÓΐ‘ÊÚÕ ÕÕÝÖÓΐ‘ÛäßÊÚÕŠÞäÚÑäºåÛÚßÎ֐ÒßÕÚR?APMJGKSQ ßÎґʑÒÑÎR?APMJGKSQÞßÛÎʐÎàΑÝȑÒÖÚΑÎÝÎØÛÙÛäàËÚßÎÖÔÖÎßÕڑÝÛÞÎݐÛÔÉßÕâÑÛÞÛÙÛÔÊÎâR?APMJGKSQˑáâΑÎÖßÒÊßÎÖÈßÞÖÜÞßÒÚÎÑÖÎßÕÝÕàÒʑÎÝːÛÖÎÞäÞßՐÎßÖØÉÈØàÒÞÕ ßÕâR?APMJGKSQ ¾ÎÞØÒäºÞÎßÎÓäßÖØÉâ‘ÝÛÈÙÒäÞÕâ‘Ûä‘ÒÝÖÈãÛäÚ1R (MFLŽQ UMPR &WNCPGASK NCPDMP?RSK ‘ÝȑÒÖ ÚΠΑÛÓÒÍÔÛÚßÎÖ ËßÎÚÙΐϺÚÒßÎÖßÛ BT?EP?D ÙËÔáßÛäØÖÚÑÍÚÛä ҐӺÚÖÞÕâ ÎÙÙÕÙґÖÑݺÞÒáÚ ‘Ûä ÛÑÕÔÒÊ ÞÒ ÊÎ ØÛÖÚÉ ÒÊáÞÕ ßáÚ ÞäÔØÒÚßÝÜÞÒáÚßÕâR?APMJGKSQÞßÛÎʐÎØÎÖßÛäàÒÝΑÒäßÖØÛÍΑÛßÒÙÈސÎßÛâßÕâR?APMJGKSQÏÙȑÒ‘ÎݺÔÝÎÓÛ ²ÞäÚÑäÎސÈÚÕãÛÝÉÔÕÞÕØäØÙÛޑÛÝÊÚÕâØÎÖR?APMJGKSQ‘ÝȑÒÖÚÎΑÛÓÒÍÔÒßÎÖØÎÖ ‘ÝȑÒÖÚÎÑÊÑÒßÎÖ‘ÝÛÞÛãÉËßÎÚãÛÝÕÔÒÊßÎÖR?APMJG KSQÞÒ ÎÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÈãÛäÚ‘ÝÛÕÔÛäÈÚáâ ÙºÏÒÖ ØäØÙÛޑÛÝÊÚÕ ¿ÐÕÙÉâ‘ÝËÞÙÕÐÕâØÎÙÊÛäÉØÎÙÖÛÞäÚßÕÝÕßÖغÑÖÛäÝÕßÖغàΑÝȑÒÖÚΠΑÛÓÒÍÔÛÚßÎÖ ¬äÔØÒØÝ֐ÈÚÛÖÞäÚÑäÎސÛÊßÕâR?APMJGKSQÒӺݐÎØÎ ÔÚáÞߺÔÖÎßÕ ÚÒÓÝÛßÛ×ÖØÉ ÉÚÒäÝÛßÛ×ÖØÉ ÑݺÞÕ ßÛä␑ÛÝÒÊÚÎ Îä×ÉÞÛäÚßÛÚØÊÚÑäÚÛÎäßÜÚßáÚґÖÑݺÞÒáÚ ¾Î ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖغ‘ÛÝÒÊÚΠґÕÝÒºÞÛäÚßÕÚΑËØÝÖÞÕ ÞÒҐÏÛÙÖÎÞË ØÎÖ ØÎߺ ßÕ ÑÖºÝØÒÖÎ ßÕâ àÒÝΑÒÊÎâ Ò R?APMJGKSQ ÛÖ ÒÏÛÙÖÎސÛʐ‘ÛÝÒÊ ÚÎÒÊÚÎÖÙÖÔËßÒÝÛ Î‘ÛßÒÙÒސÎßÖØÛÊ ² ãÝÉÞÕßáÚҐÏÛÙÊáÚ Î‘Ë åÜÚßÒâÒ×ÎÞàÒÚՐÈÚÛäâ ÖÛÍâ‘ÝȑÒÖ ÚÎΑÛÓÒÍÔÒßÎÖ °‘ÒÖÑÉ ßΠґʑÒÑÎ ßÕâ R?APMJGKSQ ÞßÛ ÎʐА‘ÛÝÒÊ ÚÎ ßÝۑۑÛÖÕàÛÍÚ ÞՐÎÚßÖغ ØÎߺ ßÕ ÑÖºÝØÒÖΠґÒÖÞÛÑÊáÚ ÑÖºÝÝÛÖÎâ ÞäÚÖÞߺßÎÖ ‘ÒÝÎÖßÈÝá ‘ÎÝÎØÛÙÛÍàÕÞÕ ßáÚ ÞäÔØÒÚßÝÜÞÒáÚ ßÕâ R?APMJGKSQ ØÎߺ ßÕ ÑÖºÝØÒÖΠґÒÖÞÛÑÊáÚ ÑÖºÝÝÛÖÎâ ´ÎÝÑÖÎØÈâґ֑ÙÛØÈâ ¬ÒޑºÚÖÒâ‘ÒÝ֑ßÜÞÒÖâÈãÒÖ ‘ÎÝÎßÕÝÕàÒÊ ØÛÖÙÖÎØÉä‘ÒÝßÝÛÓÊÎÉä‘ÒÝßÝÛÓÊÎßÛäÑÖÎÓݺԐÎßÛâ ÎÚÎÓÒÝːÒÚÒâ áâ ØÎÝÑÖېäۑºàÒÖÒâ ÞÒ ÎÞàÒÚÒÊ⠑Ûä ÙΐϺÚÛäÚ.PMEP?DØÎÖÒÚÑÈãÒßÎÖÚÎҐÓÎÚÖÞßÛÍÚØÎ֐ÒßÕãÝÉÞÕßÛäBT?EP?D ¼Ö‘ÒÝÖÞÞËßÒÝÒâ‘ÒÝ֑ßÜÞÒÖâÉßÎÚÎÚÎÞßÝÈÐ֐ÒâØÎÖ‘ÎÝÎßÕÝÉàÕØÎڐÒØÎßÜßÒÝÒâÞäÔØÒÚßÝÜÞÒÖâßÕâR?APMJGKSQÞßÛÎʐΑÛÙÍäÐÕÙËßÒÝÒâΑËßÎÞäÚÖÞßܐÒÚÎÎÚÜßÎßÎËÝÖÎ

ÁÙÙÛÖ‘ÎݺÔÛÚßÒ⠑Ûä ‘ÎÝÎßÕÝÉàÕØÒËßÖÎÍ×ÕÞÎÚßÛÚØÊÚÑäÚÛҐӺÚÖÞÕâÎäßÜÚßáÚØÙÖÚÖØÜÚ ØÎßÎÞߺÞÒáÚ Þ䐑ÒÝÖÙΐϺÚÛäÚ ‘ÝÛ瑺ÝãÛäÞÎ ØÎÝÑÖۑºàÒÖÎ ãÝÉÞÕ ØÛÝßÖØÛÞßÒÝÛÒÖÑÜÚ ä‘ÈÝßÎÞÕ ÚÒÓÝÖØÉ É Õ‘ÎßÖØÉ ÑäÞÙÒÖßÛäÝÔÊÎ ÙÛ֐Ü×ÒÖâ ä‘ÒÝÓËÝßáÞՐÒäÔݺØÎÖÛÊÑՐΠ¹âÒØßÛÍßÛä ÎÞàÒÚÒÊâäÐÕÙÛÍØÖÚÑÍÚÛä‘Ûää‘ÛϺÙÙÛÚßÎÖÞÒÖÞãäÝÉÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÛÙÉ ‘ÝȑÒÖÚΑÎÝÎØÛÙÛäàÛÍÚßÎ֐ÒÕãáØÎÝÑÖÛÔݺÓՐÎɲ´§‘ÝÖÚØÎ֐ÒߺßՐÒßΐËÞãÒäÞÕ‘ ã ÎÝãÖغغàҐÉÚÒâØÎ֐ÒߺغàÒ ÉÚÒâ ®Ú‘ÎÝÎßÕÝÕàÛÍÚÎÚáÎÙÊÒ⠐ÒÊáÞÕßÛäBT?EP?D É ÎÙÙÎÔÉ ßÕâ àÒÝΑÒÊÎâ ÞÒ Øº‘ÛÖÛ ºÙÙÛ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØË ‘ÎݺÔÛÚßÎ ‘ÝȑÒÖ ÚÎÒ×ÒßÎÞßÛÍÚ ²R?APMJGKSQ ‘ÛÝÒÊ ÚΑÎÝÎßÒÊÚÒÖ ßÛÑÖºÞßՐÎ/2 ÎÙÙºÎäßÉßÕ ÞßÖԐÉÑÒÚ䑺ÝãÒÖÛäÞÖÎÞßÖØÉ Î‘ËÑÒÖ×ÕËßÖ‘ÝÛØÎÙÒÊ ØÛÖÙÖÎØÉßÎãäØÎÝÑÊÎÑÊØÕÚÝ֑ÖÑÊÛä «ÝȑÒÖÚÎ ÑÊÑÒßÎÖ ‘ÝÛÞÛãÉ ÞÒÎÞàÒÚÒÊ⠐ÒÑÖÎÔÚáސÈÚÛÉ͑ۑßÛ ¬äÔÔÒÚÈâ¬ÍÚÑÝېÛµÎØÝÛÍ /2 ©ÒÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâØÎÖØÎØÛÉàÒÖÒâ ®ÞàÒÚÒÊâÞÒàÒÝΑÒÊÎÒ R?APMJGKSQÈãÛäÚ ÎÚÎÓÒÝàÒÊËßÖÎÚΑßÍÞÞÛäÚÙҐÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÈâÑÖÎßÎÝÎãÈâ ÞãÒßÖåːÒÚÒ⠐ÒßÛÚÖË ßÕâ ©Û֐ÜÑÛäâµÛÚۑäÝÉÚáÞÕâ °NQRCGL ?PP ° 4 ¬äÚÑäÎސËâ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÜÚ ‘ÎÝÎÔËÚßáÚ Ë‘áâ ÎÚßÖÙҐÓÛØäßßÎÝÖغ ÎÚßÖÞܐÎßÎ ˑáâ ÏÎÞÖÙÖ×֐º‘Õ

ÑÎØÙÖåÛ䐺‘Õ ãÛÝÕÔÛ͐ÒÚÎ ßÎäßÛãÝËÚáâ Îä׺ÚÛäÚ ßÛÚ ØÊÚÑäÚÛ ßáÚ ÙҐÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÜÚÑÖÎßÎÝÎãÜÚßÛäÖÛÍ°NQRCGL ?PP# 4 ®ÞàÒÚÒÊâÎÝÚÕßÖØÛÊÞßÛÎÚßÖÔËÚÛ# 4 4GP?J!?NQGBLRGECL4!ÈãÛäÚÎÚÎÓÒÝàÒÊËßÖÑÖÎßÝÈãÛäÚ ÒÔÎÙÍßÒÝÛØÊÚÑäÚÛ

ÎÚº‘ßä×Õâ ÙҐÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÜÚ ÑÖÎßÎÝÎãÜÚ °‘ېÈÚáâ ÞÒ ÎäßÉ ßÕÚ ØÎßÕÔÛÝÊÎÎÞàÒÚÜÚ àΑÝȑÒÖ ÚÎґÖÏÒÏÎÖÜÚÒßÎÖÎ֐ÎßÛÙÛÔÖØËâÈÙÒÔãÛâ ÔÖÎ # 4 4! ‘ÝÖÚ Î‘Ë ßÕÚ ÈÚÎÝ×Õ ßÕâ àÒÝΑÒÊÎâ Ò BT?EP?D ´Îߺ ßÕ ÑÖºÝØÒÖÎ ßÕâ àÒÝΑÒÊÎâ ÞäÚÖÞߺßÎÖ ‘ÝÛÞÒØßÖØËâÈÙÒÔãÛâÒ # 4 .!0 ¨ÒßÖØÛÊÞßÛÎÚßÖÔËÚÛ# 4 .!0‘ÛÝÒÊÚÎ ÑÖÎßÕÝÕàÛÍÚÔÖΐÉÚÒâãáÝÊâÚÎ ÒÊÚÎÖ ÒÚÑÒÖØßÖØËËßÖ ‘ÛÝÒÊÚÎ ÎÚΑßÍ×ÛäÚÙҐÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÉÑÖÎßÎÝÎãÉÉÙȐÓáÎ ƑáâØÎÖ Ò ºÙÙÛäâ ÑÝÎÞßÖØÛÍâ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÛÍ⠑ÎݺÔÛÚßÒâ ÛØÊÚÑäÚÛâ ÑÒäßÒÝÛÔÒÚÛÍâØÎÝØÊÚÛäÒÊÚÎÖºÔÚáÞßÛâ ƑáâØÎÖÒ ºÙÙÛäâÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÛÍâ‘ÎݺÔÛÚßÒâ ÞßÛäâ ۑÛÊÛäâÛÓÒÊÙÒßÎÖ Û‘ÖàÎÚËâØÊÚÑäÚÛâÔÖÎØÎØÛÉàÒÖâÑÒݐÎßÖØÈâ ÎÙÙÛÖÜÞÒÖâ ÕÈØàÒÞÕ ÞßÛ ÕÙÖÎØËÓáâØÎÖÞßÕÚ ä‘ÒÝÖÜÑÕ ÎØßÖÚÛÏÛÙÊΑÝȑÒÖ ÚÎÒÊÚÎÖ‘ÒÝÖÛÝÖސÈÚÕ ÓÛÝÜÚßÎâ‘ÝÛÞßÎßÒäßÖغÝÛÍãÎØÎÖãÝÕÞ֐ۑÛÖÜÚßÎâ ÎÚßÖÕÙÖÎØË ÒäÐÕÙËÑÒÊØßÕ‘ÝÛÞßÎÞÊÎâ ®ÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÙΐϺÚÛäÚàÒÝΑÒÊÎÒ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖغ ‘ÒÝÖÙΐÏÎÚېÈÚÛä ßÛä BT?EP?D ÑÖÎßÝÈãÛäÚ äÐÕÙË ØÊÚÑäÚÛ ÎÚº‘ßä×Õâ ÒäØÎÖÝÖÎØÜÚ ÙÛ֐Ü×ÒáÚ ÏÎØßÕÝÖÎØÈ⠐äØÕßÖÎÞÖØÈâ ÖÛÔÒÚÒÊâ ØÎÖ ‘ÝáßÛåáÖØÈâ µÒßÎ×ÍÎäßÜÚßáÚ‘ÒÝ֑ßÜÞÒáÚÒÊÚÎÖ ØÎÖ Õ ÚÒÓÝۑºàÒÖÎ ‘Ûä ÛÓÒÊÙÒßÎÖ ÞßÛÚ ÖË ¯´ ØÎÖ Õ ‘ÝÛÛÑÒäßÖØÉ‘ÛÙäÒÞßÖÎØÉÙÒäØÛÒÔØÒÓÎÙۑºàÒÖÎ.+*‘Ûä ÛÓÒÊÙÒßÎÖÞßÛÚÖË(! ®äßÈâÛÖÙÛ֐Ü×ÒÖâÞäãÚºÞãÒßÊåÛÚßÎ֐ÒÈÚÎäÐÕÙËÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØËÓÛÝßÊÛØÎ֑ÖàÎÚËÚÚÎÛÑÕÔÉÞÛäÚÞÒÞÛÏÎÝÈâÉàÎÚÎßÕÓËÝÒâØÎßÎÞߺÞÒÖâßÖâۑÛÊÒâÛÖàÒݺ‘ÛÚßÒâÖÎßÝÛÊàΑÝȑÒÖÚÎÙºÏÛäÚä‘ËÐÕÞßÖâÑÖÎÓÛÝÖØÈâÑÖÎÔÚÜÞÒÖâ ÎÞàÒÚÜÚÞÒÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÛÙÉØÎÖґÖÑÒÖÚÛ͐ÒÚÕÚÒÓÝÖØÉÙÒÖßÛäÝÔÊÎÉÚÒäÝÛÙÛÔÖغÞ䐑ßܐÎßÎ ¬ÒÎÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÙΐϺÚÛäÚàÒÝΑÒÊΐÒßÎØÝËÙ֐ÛäâÈãÛäÚÎÚÎÓÒÝàÒÊ‘ÒÝ֑ßÜÞÒÖâÎÚº‘ßä×Õâ¬äÚÑÝːÛä®ÚÎÞßÝÈÐ֐Õ⼑ÊÞàÖÎâ°ÔØÒÓÎÙۑºàÒÖÎ⬮¼°

°ºÚ‘ÎÝÛäÞÖÎÞßÛÍÚ ÎÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÙΐϺÚÛäÚßÎØÝÖÙ֐ÛÍÞՐÒÞ䐑ßܐÎßΑÛä ä‘ÛÑÕÙÜÚÛäÚ ¬®¼°Ë‘áâØÒÓÎÙÎÙÔÊΠґÕÝÒÎސÈÚÕÑÖÎÚÛÕßÖØÉØÎߺÞßÎÞÕ Ò‘ÖÙՑßÖØÈâØÝÊÞÒÖâØÎÖÛÓàÎِÖØÈâÑÖÎßÎÝÎãÈâ àΑÝȑÒÖ ÚΑÝÎԐÎßۑÛÖÕàÒʐÊÎÎØßÖÚÛÙÛÔÖØÉ Ò×ÈßÎÞÕ ‘ ãµÎÔÚÕßÖØɾېÛÔÝÎÓÊΰÔØÒÓºÙÛä °ÓËÞÛÚÑÖÎÔÚáÞàÒÊßÛ ¬®¼° ÞäÞßÉÚÒßÎÖґÎÝØÉâÈÙÒÔãÛâßÕ⠑ÊÒÞÕâßÛäÎʐÎßÛâØÎÖ ßáÚ Ò‘ÖÙՑßÖØÜÚ ØÝÊÞÒáÚ ØÎÖ ºÒÞÕ ÑÖÎØÛ‘É ßÕâ ÞäÞßҐÖØÉâ ßÎØÝËÙ֐Ûäâ ¼Ö ‘ÒÝÖÞÞËßÒÝÛÖ ÎÞàÒÚÒÊâ ÎÚÎغ‘ßÛäÚ ‘ÙÉÝáâÒߺΑËßÕÙÉÐÕØÎߺÙÙÕÙáڐÈßÝáÚ °ÖÑÖØÛÊ‘ÙÕàäސÛÊ¿‘ºÝãÒ֑ÒÝÖÛÝÖސÈÚÕҐ‘ÒÖÝÊÎÞÒÕ ´ÎäغÞÖÛäâÎÞàÒÚÒÊâØÎÖÎÞàÒÚÒÊâÞÒÎä×ՐÈÚÛÎÚÛÞÛÙÛÔÖØËØÊÚÑäÚÛ‘ ã ґÎÚÎ ÒßΐËÞãÒäÞÕ ÈÚÑÒÖ×ÕÎÚßÖÞᐺßáÚÎÚßÖÑÝÎÞßÖØÉâېºÑÎâ.0

µÒÊáÞÕ ßÕâ ÑÛÞÛÙÛÔÊÎ⠑ÖàÎÚËÚ ÚÎ ãÝÒÖºåÒßÎÖ ÞÒ ÎÞàÒÚÒÊâ ÞÒ Û×ÒÊΠՑÎßÖØÉ ÑäÞÙÒÖßÛäÝÔÊÎ °‘ÒÖÑÉ ßÎ ØÎкØÖÎ ‘ÎÝÎßÒßΐÈÚÕâ ΑÛÑÈސÒäÞÕâ BT?EP?D ‘ÒÝÖÈãÛäÚ ÙÎØßËåÕ ÖÑÖÎÊßÒÝÕ ‘ÝÛÞÛãÉ àÎ ‘ÝȑÒÖ ÚÎÑÛàÒÊÞÒ ÎÞàÒÚÒÊâÒ ޑºÚÖÎØÙÕÝÛÚېÖغ ‘ÝÛÏÙɐÎßÎÑäÞÎÚÒ×ÊÎâÞßÕÔÎÙÎØßËåÕ ÒÎÚґºÝØÒÖÎÙÎØߺÞÕâ*?NNɐÒÑäÞΑÛÝÝËÓÕÞÕÔÙäØËåÕâ ÔÎÙÎØßËåÕ⠾ېÒÙºÚÖÒØß͑áÞÕâÔÖÎßÕÚґÖÞɐÎÚÞÕßáÚØÎÐÎØÊáÚBT?EP?D‘ÒÝÖÈãÒÖÙÒØÖàÊÚÕÞËÔÖÎâ ¬ÒÎÞàÒÚÒÊâÒä‘ÒÝÒäÎÖÞàÕÞÊÎÞßÛÓäÞßÊØÖÉ ßÕÞËÔÖÎ ÛØÊÚÑäÚÛâØÎÖÕÞÛÏÎÝËßÕßÎßÕâä‘ÒÝÒäÎÖÞàÕÞÊÎâàΑÝȑÒÖÚÎä‘ÛÙÛÔÊåÛÚßÎÖØÎߺßÛäÛÓÈÙÛäâßÕâãÝÉÞÕâBT?EP?D ®ÚґÖà͐ÕßÒâÒÚÈÝÔÒÖÒâ¾Û‘ÝÛÓÊÙßáÚÎÚґÖà͐ÕßáÚÎÚßÖÑݺÞÒáÚ‘ÛäÞãÒßÊåÛÚßÎ֐ÒÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÛÍâ‘ÎݺÔÛÚßÒâ ÒÊÚÎÖ ÞäãÚº ÑÍÞØÛÙÛ ÚÎ ‘ÝÛÞÑÖÛÝÖÞàÒÊ ÙËÔá ßÕâ ä‘ÛØÒʐÒÚÕâ ÚËÞÛä ØÎÖ ßÕâÞÍÔãÝÛÚÕâãÝÉÞÕ⠑ÛÙÙÜÚÓÎݐºØáÚ ¼Ö ‘ÖÛ ÞäÚÉàÒÖâÎÚÎÓÒÝːÒÚÒâÎÚґÖà͐ÕßÒâÓÎݐÎØÒäßÖØÈâÎÚßÖÑݺÞÒÖâ‘Ûä ÞäÏÎÊÚÛäÚÞÒ ßáÚÎÞàÒÚÜÚ ÒÊÚÎÖ ßÝːÛâ ÚÒÓÝÖØÉ ÑäÞÙÒÖßÛäÝÔÊÎ ä‘ÒÝÔÙäØÎ֐ÖØÈâ ØÎßÎÞߺÞÒÖâ ÞÎØãÎÝÜÑÕâ ÑÖÎÏÉßÕâ ä‘ÒÝØÎÙÖÎ֐ÊÎ ÙÛ֐Ü×ÒÖâ ä‘ÈÝßÎÞÕØÎÖÎç‘ÚÊÎ «ÛÙÙÈâ Î‘Ë ßÖâØÎßáßÈÝá ÎÚÎÓÒÝːÒÚÒâÎÚґÖà͐ÕßÒâÎÚßÖÑݺÞÒÖâÒÊÚÎÖÎÚÎÞßÝÈÐ֐ÒâØÎÖ ÉÎÚßΑÛØÝÊÚÛÚßÎÖÞßՐÒÊáÞÕ ßÕâ ÑÛÞÛÙÛÔÊÎâ ² ÞäãÚËßÕßÎҐӺÚÖÞÕâÎÚґÖà͐ÕßáÚ ÒÚÒÝÔÒÖÜÚ ‘ÎÝÎßÊàÒßÎÖˑáâÎØÛÙÛÍàáâ ‘ÛÙÍÞäãÚÈ⠁ ÞäãÚÈ⠁   ËãÖÞäãÚÈ⠁   ޑºÚÖÒ⁠   ‘ÛÙÍޑºÚÖÒâ  ÕÔÚáÞßÈâÑÒÚ ‘ÛÝÛÍÚ ÚÎÒØß֐ÕàÛÍÚÒ ϺÞÕßÎ ÑÖÎàÈÞ֐ΠÑÒÑېÈÚÎ °ÚßËâغàÒ ØÎßÕÔÛÝÊÎâ ÞäãÚËßÕßÎâ ҐӺÚÖÞÕâ ÛÖ ÎÚґÖà͐ÕßÒâ ÒÚÈÝÔÒÖÒ⠑ÎÝÎßÊàÒÚßÎÖØÎߺ ÓàÊÚÛäÞÎÞÒÖݺÞÛÏÎÝËßÕßÎâ «ÛÙÍ ÞäãÚÈâ ØÒÓÎÙÎÙÔÊÎ ßÝːÛâ ÑÖºÝÝÛÖÎ ÚÎäßÊÎ ÚÒÓÝÖØÉ ÑäÞÙÒÖßÛäÝÔÊÎ ÞÎØãÎÝÜÑÕâ ÑÖÎÏÉßÕâ ä‘ÒÝÔÙäØÎ֐ÖØÈâ ØÎßÎÞߺÞÒÖâ ä‘ÒÝØÎÙÖÎ֐ÊÎ ä‘ÈÝßÎÞÕ ÑÛØ֐ÎÞÊÒâ ՑÎßÖØÉâ ÙÒÖßÛäÝÔÊÎâ Õ ÓäÞÖÛÙÛÔÖØÈâ Îç‘ÚÊÎ ÞäãÚÈâ ÖÞãÎ֐ÖØÈâ ÞßÒÓÎÚÖÎÊÒâ ÚËÞÛÖ ßÎãäØÎÝÑÊÎ ÎÚÎ֐ÊÎ àÝېÏۑÒÚÊÎ ÙÒäØۑÒÚÊÎ Õ ÓäÞÖÛÙÛÔÖØÈâÎÚÎÙÍÞÒÖâßáÚÒÝäàÝÛØäßߺÝáÚ ÙÒäØÛØäßߺÝáÞÕ ÑÖÎßÎÝÎãÈâßÛäÚÒäÝÖØÛÍÞäÞßɐÎßÛâ ޑÎސÛÊ ÑÖÎßÎÝÎãÈâßÕâÞäÚÒÊÑÕÞÕâ ‘ÒÝÖÓÒÝÖØÈâÚÒäÝۑºàÒÖÒâ åºÙÕ ‘ÎÝÎÖÞàÕÞÊÒâØÎÖÑäÞÎÖÞàÕÞÊÒâ ÑÖÎßÎÝÎãÉÞßÕÔÝÎÓÉ ÛÓàÎِÖØÈâÑÖÎßÎÝÎãÈâ

àΐ‘É ËÝÎÞÕ ÓáßÛÓÛÏÊΠҐÏÛÉ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ßÛä ‘ÎÝÒÔã͐ÎßÛâ ßÛä ‘ÚÒ͐ÛÚÎ ÑÍޑÚÛÖÎ ä‘ÒåáØÛßÖØÉ ÞäÙÙÛÔÉ ÏÉãÎâ ÓÎÝäÔÔÊßÖÑÎ ÝÖÚÖØÉÞäÓËÝÕÞÕØÎÖÓÙÒԐÛÚÈâ ÞՐÒÊÎØÎÖÞ䐑ßܐÎßÎÎ‘Ë ßÛÔÎÞßÝÒÚßÒÝÖØË ÈÒßÛâ ÔÎÞßÝÒÚßÒÝÖغØÎÖØÛÖÙÖÎغ ºÙÔÕ ÔÎÞßÝÒÚßÒÝÖØÈâÓÙÒԐÛÚÜÑÒÖâØÎßÎÞߺÞÒÖâ ÔÎÞßÝÒÚßÒÝÖØÈâÎ֐ÛÝÝÎÔÊÒâ ÔÎÞßÝÒÚßÒÝÖØÉÒ×ÈÙØáÞÕØÎÖÑÖºßÝÕÞÕ ÎÞØÊßÕâ ÞßېÎßÊßÖÑÎØÎÖÒ×ÒÙØÜÞÒÖâ ÑäÞØÛÖÙÖËßÕßÎ ÞՐÒÊÎØÎÖÞ䐑ßܐÎßÎÑäޑÒÐÊÎ⠐ÒßÒáÝÖސËâ ß䐑ÎÚÖސËâØÎÖÑÖºßÎÞÕ ãÎÙÎݺ ØˑÝÎÚÎ ÚÒÓÝÖØÉÎÚґºÝØÒÖÎ Û×ÒÊÎÚÒÓÝÖØÉÎÚґºÝØÒÖÎ ßÛ×ÖØÉÚÒÓÝۑºàÒÖÎ ÚÈØÝáÞÕÚÒÓÝÖØÜÚÞáÙÕÚÎÝÊáÚ ÎÚáÎÙÊÒâßÛäÛäÝۑÛÖÕßÖØÛÍÞäÞßɐÎßÛâ ÛÙÖÔÛäÝÊÎ Þ䐑ßܐÎßÎΑËßÕÚÛäÝÛÑËãÛØÍÞßÕØÎÖßÕÚÛäÝÉàÝÎ Ò׺ÚàՐΠØÚÕސËâ ÎÙá‘ÒØÊÎ

ÎØÉ Îä×ՐÈÚÕ ÒÓÊÑÝáÞÕ ÛÞÓäÎÙÔÊÎ ÎÝàÝÎÙÔÊÎ äæØÈâ Øݺ‘Òâ ºÙÔÛâ ÞßÎ ºØÝÎ ÎÚÛÝÒ×ÊÎ ÒßÎÏÛÙÖØÉ Û×ÈáÞÕ ºÙÙÒâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ßáÚ ÕÙÒØßÝÛÙäßÜÚ ä‘ÛÚÎßÝÖÎ֐ÊÎ ä‘ÒÝÓËÝßáÞÕ Ò äÔݺ ä‘ÒÝÛäÝÖÎ֐ÊÎ ä‘ېÎÔÚÕÞÖÎ֐ÊÎ ä‘ÛØÎÙÖΐÊÎ

ä‘ÎÞÏÒÞßÖÎ֐ÊÎ ÒÖáÈÚÕ ËÝÒ×Õ ä‘ÒÝÙ֑ÖÑÎ֐ÊÎ ä‘ÒÝãÛÙÕÞßÒÝÛÙÎ֐ÊÎ ä‘ÒÝßÝÖÔÙäØÒÝÖÑÎ֐ÊÎ ä‘ÛÓáÞÓÎßÎ֐ÊÎ àÝېÏÛҐÏÛÙÖغ ØÎÖ ÖÞãÎ֐Öغ ґÒÖÞËÑÖÎ ÎÔÔÒÖÎØÈâ ä‘ÛßÎÞÖØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ Î֐ÛÝÝÎÔÊÎ ‘ÒÝÖÓÒÝÖØÈâ ÎÔÔÒÖÎØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈ⠑äÝÒßÖØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ºÙÔÛâØÎÖÑäÞÓÛÝÊÎ ÎÞàÒÚÖØÈâØÎßÎÞߺÞÒÖâ ÛÊÑՐΠÑÖÎßÎÝÎãÉ ßÕâ ÎÊÞàÕÞÕâßÕâàÒݐÛØÝÎÞÊÎâÞܐÎßÛâÎä×ՐÈÚÕÎÙØÎÙÖØÉ ÓáÞÓÎߺÞÕ ÎʐÎßÛâ Îä×ՐÈÚÛ ÞáÎßÖØË ÏºÝÛâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ãÛÙÕÑËãÛä ‘ËÝÛä ՑÎßÛØäßßÎÝÖØÉ ÏÙºÏÕ ØÎÖ Õ‘ÎßÊßÖÑÎ ãÛÙËÞßÎÞÕ ØÎÖ ÊØßÒÝÛâ ÞÍÔãäÞÕ ØÎÖ Î‘Û‘ÝÛÞÎÚÎßÛÙÖސËâ ØÎߺàÙÖÐÕ Þ䐑ßܐÎßÎ ºÔãÛäâ ÐÒäÑÎÊÞàÕÞÕ ÐäãÖØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ØÎßÎàÙ֑ßÖØÉ ÑÖºàÒÞÕ ÑÖÎßÎÝÎãÈâ ßÕâ ÑÖºàÒÞÕâ ØÎÖ ÒÚÛãÙÉÞÒÖâ ÒÓÖºÙßÕâ ÆãÖ ÞäãÚÈâ ØÎÝÑÖÎØÈâ ÎÚґºÝØÒÖÒâ

ØÛÖÙÖÎØÈâÎÝÝäàÊÒâØÎÖØÎÝÑÖÎØÉÎÚÎØÛ‘É ä‘ÒÝØÛÖÙÖÎØÈâÎÝÝäàÊÒâ ØÎÝÑÖېäۑºàÒÖÒâ ÎÚáÎÙÊÒâßÛä²´§ ØÛÖÙÖÎØÉä‘ÒÝßÝÛÓÊÎ ÎÊÞàՐΑÎِÜÚ ÕÓäÞÖÛÙÛÔÖØËâØÎÝÑÖÎØËâÝäàËâØÎÖÞÓäԐËâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâßÕâ‘É×Õ⠑ÎÚØäßۑÒÚÊÎ ÛäÑÒßÒÝۑÒÚÊÎ

Õ ÓäÞÖÛÙÛÔÖØÈâÎÚÎÙÍÞÒÖâ ÔÖÎ ßÕÚ ‘É×ÕØÎÖÝÛÉßÛäÎʐÎßÛâ ÒÔØÒÓÎÙۑºàÒÖÎ ØܐΠÎ֐ÛÝÝÎÔÊÒâΑËßÛ ØÒÚßÝÖØËÚÒäÝÖØËÞÍÞßՐΠØÎÖÎÔÔÒÖÎغ ÒÔØÒÓÎÙÖغґÒÖÞËÑÖÎ ÑÖÎßÎÝÎãÈâßÛä ÙËÔÛä ØÎÖ ÔÙáÞÞÖØÈâ ÑÖÎßÎÝÎãÈ⠑ÎݺÙäÞÕ ØÎÖ ‘ºÝÒÞÕ ÎÚÕÞÊÎ

ØÎßÎÝݺØßÕâ ä‘ÛÎØÛæÎ ÎÚΑÚÒäÞßÖØÈâÎÚґºÝØÒÖÒâ ÑÖÎßÎÝÎãÈâßÕâÎÚΑÚÒäÞßÖØÉâÛÑÛÍ ºÞàÎ Û×ÒÊÎØÎÖãÝËÚÖΑÎÔØÝÒÎßÊßÖÑÎ ‘ÒÝÖßÛÚÊßÖÑÎ Îä×ՐÈÚÕΐäÙºÞÕÎʐÎßÛ⠑ÎÝÎÙäßÖØËâÒÖÙÒËâ ÔÎÞßÝÛÛÖÞÛÓÎÔÖØɑÎÙÖÚÑÝːÕÞÕ Ò‘ÖÏÝÎÑäÚàÒÊÞÎÔÎÞßÝÖØÉ ØÈÚáÞÕ ÛäÝÎ֐ÖØËÎ֐ÛÙäßÖØËÞÍÚÑÝÛÛ ÎÚÛäÝÊÎ ÑÒݐÎßÊßÖÑÎ ÓáßÛÒäÎÖÞàÕÞÊÎ ÎÝàÝۑºàÒÖÒâ ä‘ÛÔÙäØÎ֐ÊÎ ÎÓäѺßáÞÕ ä‘Û‘ÝáßÒæÚÎ֐ÊÎ ä‘ÒÝÓáÞÓÎßÎ֐ÊÎ ÒÚßáϺàÒÖÓÙÒÏÖØÉàÝːÏáÞÕºØÝÛä ØÎßΑÙÕ×ÊÎ ȐÓÝÎԐАÒÖáÈÚÛÞáÎßÖØËϺÝÛâ

ÔÝ֑‘ÜÑÕâ ÞäÚÑÝÛÉ Îä×ՐÈÚÕ ÔÎÙÎØßÖØÉ ÎÓäÑÝÛÔÛÚºÞÕ ÎʐÎßÛâ ÎÊÞàÕÞÕ ÒØÚÒäÝÖސÛÍ ÎÊÞàÕÞÕ Õ ÓäÞÖÛÙÛÔÖØÉ ‘ÛÙäÛÝÔÎÚÖØÉ ÎÚґºÝØÒÖÎ ÎÊÞàՐΠ‘ÊÒÞÕâßÛäàÜÝÎØÎ ÑäÞÎÚÒ×ÊÎÞßÕàÒݐÛØÝÎÞÊÎ ÑäސÕÚËÝÝÛÖÎ ØÎÖ Î֐ÛÝÝÎÔÊÎ ßÕ⠐ÉßÝÎâ

ÐäãáÞÖØÉ ÑÖÎßÎÝÎãÉ ¬‘ºÚÖÒâ ‘ÒÝÖØÎÝÑÖÎØÉ ÞäÙÙÛÔÉ àÝېÏáßÖØÉ àÝېÏۑÒÚÖØÉ ‘ÛÝÓÍÝÎ ä‘Û‘ÝÛàÝېÏÖÚÎ֐ÊÎ ä‘ÒÝßÛÚÊÎ ßÍÓÙáÞÕ ÚÒäÝÛÎÖÞàÕßÉÝÖÛâ ØÜÓáÞÕ ÞÍÚÑÝÛÛ Û×ÒÊÎâ ÎÚΑÚÒäÞßÖØÉâ ÑäÞãÈÝÒÖÎâ ÐÒäÑÛØÍÞßÕßÛä‘ÎÔØÝÈÎßÛâ ÎßÒÙÉâ ÒÖÙÒËâ ßÛ×ÖØÉ Ò‘ÖÑÒݐÖØÉÚÒØÝËÙäÞÕÞÍÚÑÝېÛ*WCJJ ä‘ÒÝßÝÊãáÞÕ ÈÙØÛâ ‘ßÜÞÕ ÎÊÞàՐÎÞÍÞÓÖÔ×ÕâßÛäàÜÝÎØÎ ÒÖáÈÚÕØÖÚÕßÖØËßÕßÎ ÑÊÐÎ ÓÙÒÏÛΑÛÓÝÎØßÖØÉ Õ‘ÎßۑºàÒÖÎ àÝːÏáÞÕ ßÕâ ՑÎßÖØÉâ ÎÝßÕÝÊÎâ «ÛÙÍ Þ‘ºÚÖÒâ Õ ÓäÞÖÛÙÛÔÖØË ÕãáØÎÝÑÖÛÔݺÓՐАäÎÞàÈÚÒÖÎ ÈؑßáÞÕ ßÕâ ÎØÛäÞßÖØÉâ Û×ÍßÕßÎâ ÚÒÓÝۑºàÒÖÎ Î֐ÛÝÝÎÔÖØÉ ØäÞßÊßÖÑÎ ÞÍÚÑÝÛÛ 1RCTCLQ (MFLQML Îä×ՐÈÚÛâ Ù֑ÜÑÕâ ÖÞßËâ ՑÎßÖØÉ ÎÚґºÝØÒÖÎ ©Û֐Ü×ÒÖâ ØÎÖ ‘ÎÝÎÞÖßÜÞÒÖâƑáâ ÒÊÚÎÖ ÔÚáÞßËØÎÖÒ ºÙÙÛäâ ÑÝÎÞßÖØÛÍâ ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÛÍ⠑ÎݺÔÛÚßÒâ ÎÞàÒÚÒÊ⠑Ûä ÙΐϺÚÛäÚR?APMJGKSQÑÖÎßÝÈãÛäÚÞäãÚºÎä×ՐÈÚÛØÊÚÑäÚÛÙÛ֐Ü×ÒáÚÎ‘Ë ÖÛÍâ ÏÎØßÉÝÖÎ ÍØÕßÒ⠑ÝáßËåáÎ «ÝÛ瑺ÝãÛäÞÒâ ÙÛ֐Ü×ÒÖ⠐‘ÛÝÒÊ ÚΠґÖÑÒÖÚáàÛÍÚ µ‘ÛÝÒÊ ÚΠҐÓÎÚÖÞàÛÍÚ ÔÒÚÖØÒäÈÚÒâ ØÎÖ ßۑÖØÈâ ÙÛ֐Ü×ÒÖâ «ÒÝ֑ßÜÞÒÖâ ÚÒÓÝۑºàÒÖÎ⠑Ûä ÛÓÒÊÙÛÚßÎÖ ÞßÛÚ ÖË ¯´ ØÎàÜâ ØÎÖ ‘ÒÝ֑ßÜÞÒÖ⠑ÝÛÛÑÒäßÖØÉ⠑ÛÙäÒÞßÖÎØÉâ ÙÒäØÛÒÔØÒÓÎÙۑºàÒÖÎâ‘ÛäÛÓÒÊÙÒßÎÖÞßÛÚ ÖË(! ÈãÛäÚÎÚÎÓÒÝàÒÊÞÒ ÎÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÈÙÎÏÎÚàÒÝΑÒÊÎ Ò ÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖغ ‘ÒÝÖÙΐÏÎÚېÈÚÛä ßÛä BT?EP?D ´ÎØÜÞÒÖâ ÑÕÙÕßÕÝÖºÞÒÖâ ØÎÖ Ò‘Ö‘ÙÛØÈâ àÒÝΑÒäßÖØÜÚ ãÒÖÝÖސÜÚ ÞäãÚÈâÑäÞÙÒÖßÛäÝÔÊÎ ‘ÝáßÛÔÒÚÛÍ⠐ÛÞãÒ͐ÎßÛâ ÂãÛäÚ ‘ÎÝÎßÕÝÕàÒÊ ÖÎßÝÖغ ÙºàÕ ÞßÕÓÎݐÎØÒäßÖØÉ ÎÔáÔÉ ‘Ûä‘ÒÝÖÙΐϺÚÛäÚ ßÕÚÎØÛÍÞÖÎ ãáÝÊâ‘ÝËàÒÞÕÉґÖßÉÝÕÞÕä‘ÛØÎߺÞßÎÞÕßÕ⺐ÒÞÕâɑÎÝÎßÒßΐÈÚÕâΑÛÑÈސÒäÞÕâÓÎݐÎØÛßÒãÚÖØÉâÛÝÓÉâßÛäR?APMJGKSQ ÂãÒÖÎÚÎÓÒÝàÒÊÈÚÎâÎÝÖàËâÞãÒßÖåːÒÚáÚ‘ÒÝ֑ßÜÞÒáÚΑËÝÝÖÐÕâÛÞãÒ͐ÎßÛâÕÞäãÚËßÕßÎÑÒÑÍÚÎßÎÖÚÎ ÒØß֐ÕàÒʐÒϺÞÕßÎÑÖÎàÈÞ֐ÎÞßÛÖãÒÊÎ »ÒۑٺސÎßÎØÎÙÛÉàÕ ØÎØÛÉàÕØÎ֐ÕØÎàÛÝÖåːÒÚήÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÙΐϺÚÛäÚÎÚÛÞÛØÎßÎÞßÎÙßÖØÉÎÔáÔÉÑÖÎßÝÈãÛäÚÎä×ՐÈÚÛØÊÚÑäÚÛҐӺÚÖÞÕâØÎØÛÕàÒÖÜÚ ÂãÛäÚÎÚÎÓÒÝàÒÊØÎÙÛÉàÕˑáâґÊÞÕâØÎØÛÉàÕ ÚÒۑٺސÎßÎ Þ䐑ÒÝÖÙΐÏÎÚېÈÚáÚÙҐÓÛç‘ÒݑÙÎÞßÖØÜÚÑÖÎßÎÝÎãÜÚΑË# 4ØÎàÜâØÎÖØÎØÛÉàÒÖÒâßÛäÑÈݐÎßÛâÞÒÞãÈÞՐÒßÕÚÎÔáÔɐÒR?APMJGKSQ wÖÎßÎÝÎãÈâßÛäÎÚÛÞۑÛÖÕßÖØÛÍÞäÞßɐÎßÛâÂãÛäÚ‘ÎÝÎßÕÝÕàÒÊÎÙÙÒÝÔÖØÈâØÎÖÎÚÎÓäÙÎØßÛÒÖÑÒÊâ ÎÚßÖÑݺÞÒÖâÞÒÎÞàÒÚÒÊâ‘ÛäÙΐϺÚÛäÚR?APMJGKSQ ´ºßÛãÛâºÑÒÖÎâØäØÙÛÓÛÝÊÎâQRCJJ?Q.F?PK? #SPMNC 4

#JGQ?@CRFFMD#5*CGBCPBMPN ¼ÙÙÎÚÑÊÎ


¢·§ª¥¢¬§²³œª¥¬ª¥¨°© ¢µ¥ž§´¥ ¡´³¦Ÿ§¯ª¬¥ §Ÿ§œ·³¬§²¥

‡ ¯¾«¬¶²¾Ý¾²¾«½¾²¸§µ¿¯½²¾¹Ã«¸¾«±À¸³½¾¨ Œ«¶½³¸¯Ã¼Ü¸²Á·º¹¼¯Ü¸«¹®²±¨½¯³½¯·¯³À·§¸² ¸¯°¼³µ¨¶¯³¾¹Ã¼±Ü«¨ÄÀ¨¾¹Ã·¹½Â¯ª·«¾¹Á ‡ ™­²¶Ý¾¯¼²·¯¾«¬¶²¾Ý¾²¾«½¾²¸§µ¿¯½²·¯PROGRAF TARCOLIMUS·¯½²Á«º¹®§½·¯Ã½²Á ½¾¹¸Ü®³¹«½¿¯¸¨ ½Â¯¾Üį¾«³·¯í²¶Ý¾¯¼¹µÜ¸®Ã¸¹«ºÝ¼¼³­²Á ¾¹Ã·¹½Â¯ª·«¾¹Á·¨¸¯Á·¯¾¾²·¯¾«·Ý½Â¯Ã½²0 ‡ •¹º«¼«¾¯¾«·§¸²Á«º¹®§½·¯Ã½²Á!$6!'2!& ¯Ü¸«³½Â¯®³«½·§¸¹»½¾¯¸«º«¼§Â¯³½¾«¿¯¼

º¼¹¬¶§­³·«µ«³¯¶¯±ÂÝ·¯¸«¯ºÜº¯®«§µ¿¯½²Á½¾¹TACROLIMUS

§ÖÎۑÛÖÎÑɑÛßÒ‘ÙÕÝÛÓÛÝÊÎÞãÒßÖغÒßÛ‘ÝÛæËÚ QRCJJ?Q.F?PK?ACSRGA?JQ# #¨ÛäØäÑÊÑÛä%0 

ÁÔÖÛâ¬ßÈÓÎÚÛâ®ßßÖØÉâ2ÕÙ 

1. Waiser J, Slowinski T, Brinker-Paschke A, et al. Nephrol Dial Transplant. 2002;17(7):1310-1317. 2. Kahan BD, Welsh M, Urbauer DL, et al. J Am Soc Nephrol. 2000;11(6):1122-1131. 3. Stoves J, Newstead CG. Transplantation. 2002;74(12):1794-1797. 4. Borra LC, Roodnat JI, Kal JA, et al. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(8):2757-2763. 5. European Medicines Agency. European public assessment report (EPAR): Advagraf: scientific discussion. EMA website. http://www.ema.europa.eu/ docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_ Discussion/human/000712/WC500022237.pdf. Published 2007. Accessed 30 August 2010.

§Ÿ§œ·³¬§²©´¥¢©œª¥.*"¨°© .


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 10


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 11


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 12

ÐáñáóêåõÞ 3 Éïõíßïõ 2011

09.00 - 10.30

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ É Ðþò íá áõîÞóïõìå óå áñéèìü ôéò ðôùìáôéêÝò ìåôáìïó÷åýóåéò óôç ÷þñá ìáò; Ðñüåäñïé: É. Âëá÷ïãéÜííçò - Â. ÐáðáíéêïëÜïõ Ï ñüëïò êáé ç äñáóôçñéüôçôá ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ìåôáìïó÷åýóåùí áðü ôç äçìéïõñãßá ôïõ Ýùò óÞìåñá Å. ÍéêïëÜïõ ÓõíôÞñçóç ôïõ äõíçôéêïý äüôç óôéò ÌÅÈ ×. Éáóùíßäïõ ËÞøç êáé óõíôÞñçóç ôùí ïñãÜíùí ãéá ìåôáìüó÷åõóç Ì. ÌÞôóçò Áðïññßðôïõìå ðôùìáôéêÜ íåöñéêÜ ìïó÷åýìáôá ãéá åã÷åéñçôéêïýò ôå÷íéêïýò ëüãïõò; É. Ìðüêïò Ó÷ïëéáóôÞò: É. Âëá÷ïãéÜííçò

12

10.30 - 11.00

ÄÉÁËÅÎÇ NOVARTIS Ðñüåäñïò: Ê. Óéáìüðïõëïò Ðñüóèåôá ïöÝëç ôùí m-TOR áíáóôïëÝùí óôç ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý: ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ Everolimus Å. Íôïõíïýóç

11.00 - 11.30

ÄÉÁËÅÉÌÌÁ - ÊÁÖÅÓ


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

11.30 - 13.00

10/5/2011

12:28

Page 13

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÉÉ Äéêáéïóýíç êáé ùöåëéìüôçôá Ýíáíôé ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò óôçí êáôáíïìÞ ôùí ðôùìáôéêþí íåöñéêþí ìïó÷åõìÜôùí Ðñüåäñïé: É. ÌðïëÝôçò - Ä. Ôáêïýäáò ÊáôáíïìÞ íåöñéêþí ìïó÷åõìÜôùí êáé ç Ýííïéá ôçò äéêáéïóýíçò êáé ùöåëéìüôçôáò Ä. Ôáêïýäáò Äüôåò ìå äéåõñõìÝíá êñéôÞñéá Ä. Ãïýìåíïò ÐñïâëÞìáôá ðïõ ðñïóôßèåíôáé óôïõò áóèåíåßò ìå ×ÍÁ óôç äéÜñêåéá ôçò áíáìïíÞò ãéá íåöñéêÞ ìåôáìüó÷åõóç Ä. Ïéêïíïìßäïõ Åðéâßùóç áóèåíþí êáé ìïó÷åõìÜôùí óå åðáíáìåôáìïó÷åýóåéò íåöñïý ìå ìïó÷åýìáôá äéåõñõìÝíùí êñéôçñßùí ×. Óêáëéþôç Ó÷ïëéáóôÞò: Ä. Ôóáêßñçò

13.00 - 14.30

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÉÉÉ Ìåôáìïó÷åýóåéò íåöñïý: óõíýðáñîç ïñéáêïý ìïó÷åýìáôïò ìå ïñéáêü ëÞðôç Ðñüåäñïé: Ó. Äñáêüðïõëïò - Ä. ÌÝììïò Áíïóïëïãéêïß ìç÷áíéóìïß óôç ìåôáìüó÷åõóç. ÅéäéêÞ áíïóïëïãéêÞ áðüêñéóç óå non HLA áíôéãüíá (MICA, åíäïèçëéáêÜ, áõôïáíôéãüíá) Á. ÉíéùôÜêç Ôï áðïôÝëåóìá ôçò áðüññéøçò óôçí åðéâßùóç ôùí íåöñéêþí ìïó÷åõìÜôùí È. Áðïóôüëïõ Áéôßåò áðþëåéáò ôùí ðôùìáôéêþí íåöñéêþí ìïó÷åõìÜôùí (Ïîåßá áðüññéøç, ÷ñüíéá áðüññéøç, èÜíáôïò ìå ëåéôïõñãïýí ìüó÷åõìá) Ã. ÌõóåñëÞò Ç ðïñåßá ôùí ìïó÷åõìÜôùí ìå ÷ñüíï éó÷áéìßáò ìåãáëýôåñï áðü 24 þñåò óå áóèåíåßò õøçëïý êéíäýíïõ Â. Äñáêüðïõëïò Ó÷ïëéáóôÞò: Â. ÐáðáíéêïëÜïõ 13


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 14

14.30 - 15.00

ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÇ ÄÉÁËÅÎÇ ASTELLAS Ðñüåäñïò: Â. ÂáñãåìÝæçò ÁíïóïêáôáóôáëôéêÞ áãùãÞ. Ç ïðôéêÞ ôçò êëéíéêÞò öáñìáêïëïãßáò Ä. Êïýâåëáò

15.00 - 16.00

ÅËÁÖÑÕ ÃÅÕÌÁ

16.00 - 17.30

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ IV Ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý óôá ðáéäéÜ Ðñüåäñïé: Ö. Ðáðá÷ñÞóôïõ - Á. Ìçôóéþíç Ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý óôá ðáéäéÜ. ÅðéäçìéïëïãéêÜ äåäïìÝíá-éäéáéôåñüôçôåò K. Êïëëéüò ÁíïóïêáôáóôáëôéêÜ ðñùôüêïëëá óôç íåöñéêÞ ìåôáìüó÷åõóç óôá ðáéäéÜ. Óýã÷ñïíåò ôÜóåéò N. Ðñßíôæá Åã÷åéñçôéêÝò éäéáéôåñüôçôåò óôá ðáéäéÜ É. ÃåùñãÜêçò Ó÷ïëéáóôÞò: Ä. ÃÜêçò

14

17.30 - 18.00

ÄÉÁËÅÉÌÌÁ - ÊÁÖÅÓ

18.00 - 18.30

ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÇ ÄÉÁËÅÎÇ ROCHE Ðñüåäñïò: Ã. ÅõóôñáôéÜäçò Åîåëßîåéò óôç óôñáôçãéêÞ ìåßùóçò Þ áðïöõãÞò CNI ôïîéêüôçôáò È. Áðïóôüëïõ

18.30 - 19.00

ÄÉÁËÅÎÇ NOVARTIS Ðñüåäñïò: Ä. ÃñÝêáò ÐáñÜãùãá MPA: ÕðÜñ÷ïõí äéáöïñÝò; Ã. ÌõóåñëÞò

19.00 - 19.30

ÔÅËÅÔÇ ÅÍÁÑÎÇÓ - ÐÑÏÓÖÙÍÇÓÅÉÓ

19.30

ÄÅÎÉÙÓÇ ÕÐÏÄÏ×ÇÓ


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 15

ÓÜââáôï 4 Éïõíßïõ 2011 09.00 - 10.30

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ É Ðåñéåã÷åéñçôéêïß áíáéóèçóéïëïãéêïß ðñïâëçìáôéóìïß óôç ìåôáìüó÷åõóç Þðáôïò Ðñüåäñïé: Å. ÁíáãíùóôÜñá - Å. Êáôóßêá ÊéññùôéêÞ ìõïêáñäéïðÜèåéá-Éó÷áéìéêÞ íüóïòÐñïåã÷åéñçôéêÞ áîéïëüãçóç êáé åðéëïãÞ Ä. Åêêëçóßáñ÷ïò Áíôéìåôþðéóç ôçò ìáæéêÞò áéìïññáãßáò Ã. Ìïýôóéáíïò ÓïâáñÞ õðïíáôñéáéìßá êáé åãêåöáëéêü ïßäçìá ðñéí êáé ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç Þðáôïò Á. Êáñáðáíáãéþôïõ Ó÷ïëéáóôÞò: Í. Ãñßôóç-ÃåñïãéÜííç

10.30 - 12.00

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÉÉ Ìåôáìüó÷åõóç Þðáôïò óå éïãåíåßò çðáôßôéäåò Ðñüåäñïé: Óð. ÍôïõñÜêçò - Ä. Ôáêïýäáò Èåñáðåßá ôçò çðáôßôéäáò  êáé D ðñéí êáé ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç È. ÂáóéëåéÜäçò ÖõóéêÞ åîÝëéîç ôçò õðïôñïðÞò ôçò çðáôßôéäáò C óôï ìüó÷åõìá Ä. ÓáìùíÜêçò Èåñáðåßá ôçò çðáôßôéäáò C ðñéí êáé ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç É. ÃïõëÞò Ó÷ïëéáóôÞò: Å. ÌÜíåóçò

12.00 - 12.30

ÄÉÁËÅÉÌÌÁ - ÊÁÖÅÓ

15


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 16

12.30 - 13.00

ÄÉÁËÅÎÇ Ðñüåäñïò: Â. ÐáðáíéêïëÜïõ Is retransplantation an option for recurrent hepatitis C cirrhosis after liver transplantation? D. Azoulay

13.00 - 14.30

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÉÉÉ Çðáôïêõôôáñéêüò êáñêßíïò Ðñüåäñïé: Å. ÁêñéâéÜäçò - Ä. Êáñáâßáò Ìðïñïýìå íá åðåêôåßíïõìå ôá êñéôÞñéá ãéá çðáôéêÞ ìåôáìüó÷åõóç óôïí çðáôïêõôôáñéêü êáñêßíï; Ã. Óùôçñüðïõëïò ÔñïðïðïéçìÝíç áíïóïêáôáóôáëôéêÞ áãùãÞ êáé óõìðëçñùìáôéêÞ óôïõò ìåôáìïó÷åõìÝíïõò ãéá çðáôïêõôôáñéêü êáñêßíï Ä. Ãéáêïõóôßäçò ¸÷åé èÝóç ç ìåôáìüó÷åõóç Þðáôïò óå ìç çðáôïêõôôáñéêïýò êáñêßíïõò; É. Öïýæáò Ó÷ïëéáóôÞò: É. Êïóêßíáò

16

14.30 - 15.30

ÅËÁÖÑÕ ÃÅÕÌÁ

16.30 - 18.00

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ IV ×åéñéóìïß óå ïñéáêÝò êñßóéìåò êáôáóôÜóåéò óôçí çðáôïëïãßá Ðñüåäñïé: Ï. ÃéïõëåìÝ - Ó. ÊáñáôáðÜíçò Öõóéïðáèïëïãéêïß ìç÷áíéóìïß ôçò ïîåßáò çðáôéêÞò áíåðÜñêåéáò êáé èåñáðåõôéêÞ áíôéìåôþðéóç: åíäåßîåéò ãéá ìåôáìüó÷åõóç Ì. Íôüúôò Äéáôáñá÷Ýò ôçò ðÞîåùò ðñéí êáé ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç: öõóéïðáèïëïãßá êáé èåñáðåõôéêÞ áíôéìåôþðéóç Ã. ÐáðáúùÜííïõ Ìç÷áíéóìïß-ÓõíÝðåéåò êáé áíôéìåôþðéóç ôùí ëïéìþîåùí ðñéí êáé ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç É. Âëá÷ïãéáííÜêïò ÅðéðëïêÝò áðü ôá ÷ïëçöüñá ìåôÜ ôç ìåôáìüó÷åõóç: ðáñåìâáôéêÞ èåñáðåßá É. Ðá÷éáäÜêçò Ó÷ïëéáóôÞò: Ã. ÍôáëÝêïò


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:28

Page 17

18.00 - 18.30

ÄÉÁËÅÎÇ Ðñüåäñïò: Ì. Ðáóáêéþôïõ Artificial and bioartificial liver support F. Saliba

18.30 - 20.00

ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ V Ðüóï ìáêñéÜ ìðïñïýìå íá ðÜìå ìå ôïõò ïñéáêïýò äüôåò óôéò ìåôáìïó÷åýóåéò Þðáôïò; Ðñüåäñïé: Å. Áíôùíßïõ - É. ÃïõëÞò Ðùò ïñßæåôáé ï äüôçò ìå äéåõñõìÝíá êñéôÞñéá Í. ÁíôùíéÜäçò ÐñÝðåé óôéò ìåôáìïó÷åýóåéò Þðáôïò íá õðÜñ÷åé óõìâáôüôçôá äüôç êáé ëÞðôç Üëëç åêôüò ôçò ïìÜäáò áßìáôïò; Å. ×ïëüãêéôáò Áîéïëüãçóç ôïõ äüôç ïñãÜíùí ìå åíåñãü Þ áðïäñáìïýóá ëïßìùîç Å. Ñïçëßäçò Ó÷ïëéáóôÞò: Ã. ºìâñéïò

20.00 - 20.30

ÄÉÁËÅÎÇ Ðñüåäñïò: Á. ÁíôùíéÜäçò Resection and liver transplantation for HCC J. Belghiti

17


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 18

2020.gr

Αλλά ζουμε το αύριο

Έχοντας πίστη σε ένα καλύτερο αύριο για τους ασθενείς....Αλλάζουμε το Αύριο Για έναν ασθενή υπό θεραπευτική αγωγή, το αύριο μπορεί μερικές φορές να φαντάζει κουραστικά μακριά. Σήμερα, σημαντικές θεραπευτικές ανάγκες δεν έχουν ακόμα καλυφθεί, αφήνοντας πολλούς ασθενείς ανικανοποίητους. Είναι ακριβώς αυτές οι ανάγκες στις οποίες η Astellas έχει δώσει προτεραιότητα. Καθώς η Astellas πρωτοπορεί στις θεραπευτικές κατηγορίες που επέλεξε, η εστίαση παραμένει στις πάντα παρούσες ανάγκες των ασθενών και των ανθρώπων γύρω τους. Διασφαλίζουμε τα υψηλότερα ποιοτικά στάνταρντ στην έρευνα και την ανάπτυξη, καινοτομώντας με πάθος και φροντίδα καθώς δημιουργούμε ένα διαφορετικό -και καλύτερο- αύριο.

www.astellas.com © March 2010 Astellas Pharma Europe Ltd. CSC0207 Astellas Pharamaceuticals ΑΕΒΕ. Θουκιδίδου 1 GR-14565, Άγιος Στέφανος Αττικής, τηλ: +30 210 8189900


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 19


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 20


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 21


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 22

ÏÌÉËÇÔÅÓ-ÐÑÏÅÄÑÏÉ-Ó×ÏËÉÁÓÔÅÓ )

´ Azoulay Daniel, Professeur, Hopital Paul Brousse, Centre Hepato Biliaire, Paris,

France )

´ ´ Belghiti Jacques, Professeur, Hopital Beaujon, Chirurgie Generale et Digestive,

France ´ ´ Saliba Faouzi, Professeur, Faculte´ de Medecine Paris Sud, Reanimation-Centre )

´ Hepatobiliaire, Hopital Paul Brousse, Villejuif-France

ÁêñéâéÜäçò ÅõÜããåëïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Ãáóôñåíôåñïëïãßáò ÁÐÈ, Ä' ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÁíáãíùóôÜñá Åõäïêßá, Áíáéóèçóéïëüãïò, Äéåõèýíôñéá Áíáéóèçóéïëïãéêïý ÔìÞìáôïò, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÁíôùíéÜäçò Áíôþíéïò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò ÁÐÈ ÁíôùíéÜäçò Íéêüëáïò, ËÝêôïñáò ×åéñïõñãéêÞò-Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Áíôùíßïõ ÅõóôÜèéïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò, Á' ÐáíåðéóôçìéáêÞ ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÁ "Ëáúêü"

Áðïóôüëïõ ÈåïöÜíçò, ÄéåõèõíôÞò-Íåöñïëüãïò, Íåöñïëïãéêü ÔìÞìá êáé ÌÌÏ, ÃÍÁ "Ï Åõáããåëéóìüò"

ÂáñãåìÝæçò Âáóßëåéïò, ÊáèçãçôÞò Íåöñïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ÄÐÈ, ÄéåõèõíôÞò ÍåöñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, ÐÃÍ Áëåîáíäñïýðïëçò

ÂáóéëåéÜäçò ÈåìéóôïêëÞò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò ÁÐÈ, Á' ÐñïðáéäåõôéêÞ ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÐÃÍÈ "Á×ÅÐÁ"

Âëá÷ïãéÜííçò ÉùÜííçò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Íåöñïëïãßáò, Ðñüåäñïò Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ìåôáìïó÷åýóåùí

Âëá÷ïãéáííÜêïò ÉùÜííçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Ãáóôñåíôåñïëïãßáò ÅÊÐÁ, Á' ÐÐÊ, ÃÍÁ "Ëáúêü"

ÃÜêçò ÄçìÞôñéïò, ÄéåõèõíôÞò-×åéñïõñãüò, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÃåùñãÜêçò ÉùÜííçò, Ðáéäï÷åéñïõñãüò, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ãéáêïõóôßäçò ÄçìÞôñéïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò ÁÐÈ, ×åéñïõñãéêÞ 22

ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 23

ÃéïõëåìÝ ¼ëãá, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá Ãáóôñåíôåñïëïãßáò ÁÐÈ, Á' ÐñïðáéäåõôéêÞ ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÐÃÍÈ "Á×ÅÐÁ"

ÃïõëÞò ÉùÜííçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Ãáóôñåíôåñïëïãßáò ÁÐÈ, Ä' ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ãïýìåíïò ÄçìÞôñéïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Íåöñïëïãßáò, ÄéåõèõíôÞò ÍåöñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéïõ Ðáôñþí

ÃñÝêáò ÄçìÞôñéïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Íåöñïëïãßáò ÁÐÈ, Á' ÐÐ, ÐÃÍÈ Á×ÅÐÁ Ãñßôóç-ÃåñïãéÜííç ÍéêïëÝôôá, Áíáéóèçóéïëüãïò-Åíôáôéêïëüãïò, Äéåõèýíôñéá ÌÅÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Äñáêüðïõëïò Âáóßëåéïò, ×åéñïõñãüò, Åðéêïõñéêüò Éáôñüò, Á' ×åéñïõñãéêïý ÔìÞìáôïò ÌÌÏ, ÃÍÁ "Ï Åõáããåëéóìüò"

Äñáêüðïõëïò Óðõñßäùí, ×åéñïõñãüò, ÄéåõèõíôÞò Á' ×åéñïõñãéêïý ÔìÞìáôïò êáé Åðéóôçìïíéêüò Õðåýèõíïò ÌÌÏ, ÃÍÁ "Ï Åõáããåëéóìüò"

Åêêëçóßáñ÷ïò ÄÞìïò, ÅðéìåëçôÞò Á'-Åéäéêüò Êáñäéïëüãïò, Â' ÊáñäéïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÅõóôñáôéÜäçò Ãåþñãéïò, ÊáèçãçôÞò Íåöñïëïãßáò-Ðáèïëïãßáò ÁÐÈ, ÍåöñïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Éáóùíßäïõ ×ñéóôßíá, ÅðéìåëÞôñéá Á'-Áíáéóèçóéïëüãïò, ÌÅÈ, ÃÍÈ "Ã. ÐáðáíéêïëÜïõ" ºìâñéïò Ãåþñãéïò, ÄéåõèõíôÞò-×åéñïõñãüò, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÉíéùôÜêç Áëßêç, Äéåõèýíôñéá Áíïóïëïãéêïý Åñãáóôçñßïõ êáé Åèíéêïý ÊÝíôñïõ Éóôïóõìâáôüôçôáò, ÃÍÁ "Ã. ÃåííçìáôÜò"

Êáñáâßáò Äéïíýóéïò, ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí, Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí

Êáñáðáíáãéþôïõ ÁñåôÞ, ÅðéìåëÞôñéá Á'-Áíáéóèçóéïëüãïò, ÌÅÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï" ÊáñáôáðÜíçò Óôõëéáíüò, ÄéåõèõíôÞò-Ðáèïëüãïò, Á' ÐáèïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, ÃÍ Ñüäïõ Êáôóßêá ÅëÝíç, Äéåõèýíôñéá ÅÓÕ - Áíáéóèçóéïëüãïò, Á' Áíáéóèçóéïëïãéêü ÔìÞìá, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Êïëëéüò Êùíóôáíôßíïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÐáéäéáôñéêÞò-ÐáéäéáôñéêÞò Íåöñïëïãßáò, ô ÐáéäéáôñéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Êïóêßíáò ÉùÜííçò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Çðáôïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ÐáíåðéóôçìéáêÞ ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÁ "ÉððïêñÜôåéï" 23


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 24

Êïýâåëáò ÄçìÞôñéïò, MD, PhD, ÊáèçãçôÞò Öáñìáêïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ÁÐÈ ÌÜíåóçò ÅììáíïõÞë, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Ãáóôñåíôåñïëïãßáò ÌÝììïò ÄçìÞôñéïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Íåöñïëïãßáò ÁÐÈ, ÄéåõèõíôÞò ÍåöñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÌÞôóçò Ìé÷Üëçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò-Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí

Ìçôóéþíç ÁíäñïìÜ÷ç, Äéåõèýíôñéá-Ðáéäïíåöñïëüãïò, Í. Ðáßäùí, ÁÊÐ Êõñéáêïý Ìïýôóéáíïò Ãåþñãéïò, ÅðéìåëçôÞò Á'-Áíáéóèçóéïëüãïò, Áíáéóèçóéïëïãéêü ÔìÞìá, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ìðüêïò ÉùÜííçò, ÁíáðëçñùôÞò ÄéåõèõíôÞò-×åéñïõñãüò, ÌÌÍ, ÃÍÁ "Ëáúêü" ÌðïëÝôçò ÉùÜííçò, ÄéåõèõíôÞò-Íåöñïëüãïò, Íåöñïëïãéêü ÔìÞìá êáé Måôáìïó÷åõôéêü ÊÝíôñï, ÃNA "Ëáúêü"

ÌõóåñëÞò Ãñçãüñéïò, ÄéåõèõíôÞò-Íåöñïëüãïò, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÍéêïëÜïõ ¸öç, ÄéïéêçôéêÞ Õðåýèõíç ÅÏÌ - ÊåíôñéêÞ Óõíôïíßóôñéá Ìåôáìïó÷åýóåùí ÍôáëÝêïò Ãåþñãéïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò, ÄéåõèõíôÞò ÐáèïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò

Íôüúôò ÌÝëáíé-Ìáñßá, ÅðéìåëÞôñéá Á', Ðáèïëüãïò-Çðáôïëüãïò, ÃÍÁ "ÉððïêñÜôåéï" Íôïõíïýóç Åõáããåëßá, ËÝêôïñáò Íåöñïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí, Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Éùáííßíùí

ÍôïõñÜêçò Óðõñßäùí, ÊáèçãçôÞò

Ðáèïëïãßáò - Çðáôïëïãßáò, IáôñéêÞ Ó÷ïëÞ

Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí, ´ ÐáíåðéóôçìéáêÞ ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃNÁ "ÉððïêñÜôåéï"

Ïéêïíïìßäïõ Äïìéíßêç, ÅðéìåëÞôñéá Á' - Íåöñïëüãïò, ÍåöñïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÐáðáúùÜííïõ Ãåùñãßá, Áéìáôïëüãïò, Äéåõèýíôñéá ÊÝíôñïõ Áéìïäïóßáò, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÐáðáíéêïëÜïõ Âáóßëåéïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò-Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ðáðá÷ñÞóôïõ Öþôéïò, ÊáèçãçôÞò ÐáéäéáôñéêÞò-ÐáéäéáôñéêÞò Íåöñïëïãßáò, ô ÐáéäéáôñéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

24


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 25

Ðáóáêéþôïõ Ìáñßëõ, ×åéñïõñãüò-Åíôáôéêïëüãïò, Äéåõèýíôñéá ÌÅÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ðá÷éáäÜêçò ÉùÜííçò, Ãáóôñåíôåñïëüãïò, ÃáóôñåíôåñïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, 424 ÃÓÍÅ Ðñßíôæá ÍéêïëÝôôá, ËÝêôïñáò-Ðáéäïíåöñïëüãïò, ô ÐáéäéáôñéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ñïçëßäçò Åììáíïýçë, ÊáèçãçôÞò, Ðáéäßáôñïò-Ëïéìùîéïëüãïò, Ã' ÐáéäéáôñéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

ÓáìùíÜêçò ÄçìÞôñéïò, ÅðéìåëçôÞò Á' - Ãáóôñåíôåñïëüãïò, ÃáóôñåíôåñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, Ðáíåðéóôçìéáêïý Íïóïêïìåßïõ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò

Óéáìüðïõëïò Êùíóôáíôßíïò, ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Íåöñïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí, ÄéåõèõíôÞò ÍåöñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò, Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Éùáííßíùí

Óêáëéþôç ×ñõóÜíèç, Íåöñïëüãïò, Íåöñïëïãéêü ÔìÞìá êáé Måôáìïó÷åõôéêü ÊÝíôñï, ÃNA "Ëáúêü"

Óùôçñüðïõëïò Ãåþñãéïò, MD, PhD, FACS, FEBS, ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò EssenGermany-Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí

Ôáêïýäáò ÄçìÞôñéïò, ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò-Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ÄéåõèõíôÞò ×åéñïõñãéêÞò ÊëéíéêÞò Ìåôáìïó÷åýóåùí, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

Ôóáêßñçò ÄçìÞôñéïò, Íåöñïëüãïò, ÄéåõèõíôÞò Íåöñïëïãéêïý ÔìÞìáôïò, ÃÍÈ "Ðáðáãåùñãßïõ"

Öïýæáò ÉùÜííçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ×åéñïõñãéêÞò ÁÐÈ, ×åéñïõñãéêÞ ÊëéíéêÞ Ìåôáìïó÷åýóåùí ÁÐÈ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

×ïëüãêéôáò ÅõÜããåëïò, ËÝêôïñáò Ðáèïëïãßáò ÁÐÈ, Ä' ÐáèïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÃÍÈ "ÉððïêñÜôåéï"

25


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 26


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 27


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 28

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÉÅÓ Ï Ðñüåäñïò êáé ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ 5ïõ Óõìðïóßïõ Ìåôáìïó÷åýóåùí ìå äéåèíÞ óõììåôï÷Þ åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôéò ðáñáêÜôù åôáéñåßåò ãéá ôçí åõãåíéêÞ õðïóôÞñéîç êáé ôç óõìâïëÞ ôïõ óôç äéïñãÜíùóç ôïõ Óõìðïóßïõ.

28


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 29


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 30

ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÏñãÜíùóç - Ãñáììáôåßá PRAXICON Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 101, Ô.Ê. 551 34, ÊáëáìáñéÜ, Èåóóáëïíßêç Ôçë. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064 E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr

ÅðéóôçìïíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôçë.: 2310 892 068, Fax: 2310 855 566, E-mail: transpl@med.auth.gr

Çìåñïìçíßá ÄéåîáãùãÞò ÐáñáóêåõÞ 3 êáé ÓÜââáôï 4 Éïõíßïõ 2011

Ôüðïò Electra Palace Hotel Èåóóáëïíßêç. Ðëáôåßá ÁñéóôïôÝëïõò 9, TK 54624 Èåóóáëïíßêç, ôçë.: 2310 294000 Ôï ìïíáäéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò êôßñéï ôïõ îåíïäï÷åßïõ, ðáñáðÝìðåé óôçí ðëïýóéá ÂõæáíôéíÞ éóôïñßá ôçò ðüëçò êáé äåóðüæåé óôçí ðëáôåßá ÁñéóôïôÝëïõò, åêåß üðïõ ÷ôõðÜåé ï ïéêïíïìéêüò, ðïëéôéóôéêüò êáé åìðïñéêüò ðáëìüò ôçò Èåóóáëïíßêçò.

¸êèåóç ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Óõìðïóßïõ èá ëåéôïõñãåß Ýêèåóç öáñìáêåõôéêþí êáé éáôñéêþí ðñïúüíôùí ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí óõììåôå÷üíôùí.

ÊïéíùíéêÝò Åêäçëþóåéò ÐáñáóêåõÞ 3 Éïõíßïõ 2011 Äåîßùóç Õðïäï÷Þò þñá 19:30 óôçí áßèïõóá ÂYZANTIO ôïõ îåíïäï÷åßïõ Electra Palace Hotel. 30


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 31

Ãëþóóá Ç ãëþóóá ôïõ Óõìðïóßïõ åßíáé ç åëëçíéêÞ êáé ç áããëéêÞ. Óôéò äéáëÝîåéò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí îÝíïé ïìéëçôÝò èá õðÜñ÷åé ôáõôü÷ñïíç äéåñìçíåßá áðü ôçí áããëéêÞ óôçí åëëçíéêÞ.

Äéáêñéôéêü ÓÞìá Ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõíåäñßïõ ïé óýíåäñïé åßíáé áðáñáßôçôï íá öÝñïõí ôç äéáêñéôéêÞ êïíêÜñäá åããñáöÞò ðïõ ÷ïñçãåßôáé áðü ôç ãñáììáôåßá.

Ðéóôïðïéçôéêü Ðáñáêïëïýèçóçò Ôï Ðéóôïðïéçôéêü Ðáñáêïëïýèçóçò èá äßíåôáé áðü ôç ãñáììáôåßá ôçí ôåëåõôáßá çìÝñá ôïõ Óõìðïóßïõ, êáôüðéí åðßäåéîçò ôçò êïíêÜñäáò åããñáöÞò. Ôï ðéóôïðïéçôéêü Ý÷åé ìïñéïäüôçóç áðü ôïí ÐáíåëëÞíéï Éáôñéêü Óýëëïãï 12 ìüñéá Óõíå÷éæüìåíçò ÉáôñéêÞò Åêðáßäåõóçò (CME - CPD).

Äéêáßùìá Óõììåôï÷Þò Ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí åñãáóéþí ôïõ åðéóôçìïíéêïý Óõìðïóßïõ åßíáé äùñåÜí êáé ðåñéëáìâÜíåé: • Óõíåäñéáêü õëéêü • ÊáöÝ óôá äéáëåßììáôá • Åëáöñý ãåýìá ôï ìåóçìÝñé • Äåîßùóç Õðïäï÷Þò

31


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 32

Ðñïâïëéêüò Åîïðëéóìüò Óôçí áßèïõóá ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõìðïóßïõ èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé ðñïâïëÝò ìå data video projectors êáé äéáöáíåéþí ìÝóù PowerPoint ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ïìéëçôþí. Ðáñáêáëïýíôáé üëïé ïé ïìéëçôÝò íá ðáñáäßäïõí ôï õëéêü ôçò ðáñïõóßáóçò ôïõò Ýãêáéñá (ôïõëÜ÷éóôïí 1 þñá ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò ïìéëßáò ôïõò) óôç ãñáììáôåßá ôïõ ðñïâïëéêïý åîïðëéóìïý.

Åðßóçìç Éóôïóåëßäá Óõìðïóßïõ www.praxicon.gr/metamosxeusewn.html Ôï Ýíôõðï Ôåëéêü Ðñüãñáììá èá äéáíåìçèåß åðß ôüðïõ óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

ÄéáìïíÞ - ÊñáôÞóåéò Áåñïðïñéêþí Åéóéôçñßùí Ãéá ôéò êñáôÞóåéò äùìáôßùí êáé ôçí Ýêäïóç áåñïðïñéêþí åéóéôçñßùí ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Óõìðïóßïõ PRAXICON, ôçë. +30 2310 460 682, fax. 2310 435 064, Email. info@praxicon.gr

ÍïìéêÞ Åõèýíç Ïé ïñãáíùôÝò êáèþò êáé ôï ãñáöåßï ïñãÜíùóçò ôïõ Óõìðïóßïõ äåí Ý÷ïõí êáìßá åõèýíç ãéá ðñïóùðéêÞ âëÜâç Þ áðþëåéåò ïðïéáóäÞðïôå öýóåùò óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, ôá óõíïäÜ ìÝëç Þ ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ, áðþëåéá êáé êëïðÞ ôùí ðñïóùðéêþí ôïõò áíôéêåéìÝíùí.

32


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 33

Ó Ç Ì Å É Ù Ó Å É Ó

33


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 34

Ó Ç Ì Å É Ù Ó Å É Ó

34


TELIKO PROG_6 METAMOSX.qxp

10/5/2011

12:29

Page 35


TELIKO PROG_6 17x24cm METAMOSX.qxp 10/5/2011 12:29 Page 36 1 Adv Myfortic® - New Version (xoris xakrisma):Layout

4/29/11

3:33 PM

Page 1

Προσφέρει περισσότερα

Ονομασία: Myfortic 180mg & 360mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο γαστροανθεκτικα δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 180 mg ή 360 mg mycophenolic acid (ωσ μετά νατρίου άλασ). Για τα έκδοχα βλέπε παράγραφο 6.1. Το Myfortic ενδείκνυται σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή για την προφύλαξη τησ οξείασ απόρριψησ μοσχεύματοσ σε ενήλικεσ ασθενείσ που έχουν δεχτεί αλλογενή νεφρικά μοσχεύματα. Η θεραπεία με Myfortic θα πρέπει να αρχίζει και να συνεχίζεται από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικό στισ μεταμοσχεύσεισ. Η συνιστώμενη δόση είναι 720 mg χορηγούμενα 2 φορέσ την ημέρα (1.440 mg ημερήσια δόση). Η δόση αυτή του mycophenolate sodium αντιστοιχεί σε 1 g mycophenolate mofetil, χορηγούμενη δύο φορέσ την ημέρα (ημερήσια δόση 2 g) εκφρασμένη ωσ ισοδύναμο mycophenolic acid. Για περισσότερεσ πληροφορίεσ σχετικά με την αντιστοιχία θεραπευτικών δόσεων του mycophenolate sodium και τησ mycophenolate mofetil, δείτε τισ παραγράφουσ 4.4 και 5.2. Σε de-novo ασθενείσ το Myfortic πρέπει να ξεκινά εντόσ 72 ωρών μετά τη μεταμόσχευση. Το Myfortic μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίσ φαγητό. Εντούτοισ, οι ασθενείσ πρέπει να επιλέξουν τη μια ή την άλλη επιλογή και να την ακολουθούν (βλ. παράγραφο 5.2). Για να διατηρείται η ακεραιότητα τησ εντερικήσ επικάλυψησ τα δισκία Myfortic δεν πρέπει να συνθλίβονται. Όταν η σύνθλιψη των δισκίων Myfortic είναι απαραίτητη, αποφύγετε την εισπνοή τησ πούδρασ ή την άμεση επαφή με το δέρμα ή τουσ βλεννογόνουσ. Παιδιά και έφηβοι: Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν επαρκούν για την τεκμηρίωση τησ ασφάλειασ και τησ αποτελεσματικότητασ σε παιδιά και εφήβουσ. Υπάρχουν περιορισμένα φαρμακοκινητικά δεδομένα για παιδιατρικούσ ασθενείσ με μεταμόσχευση νεφρού (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηλικιωμένοι Η συνιστώμενη δόση σε ηλικιωμένουσ ασθενείσ είναι 720 mg χορηγούμενα 2 φορέσ την ημέρα. Ασθενείσ με έκπτωση τησ νεφρικήσ λειτουργίασ: Σε ασθενείσ που εμφανίζουν μετεγχειρητικά επιβράδυνση τησ λειτουργίασ του νεφρικού μοσχεύματοσ δεν απαιτείται ρύθμιση τησ δόσησ (βλέπε παράγραφο 5.2). Ασθενείσ με σοβαρή έκπτωση τησ νεφρικήσ λειτουργίασ (ρυθμόσ σπειραματικήσ διήθησησ < 25 ml·min-1·1.73 m-2) θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και η ημερήσια δόση του Myfortic δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.440 mg. Ασθενείσ με έκπτωση τησ ηπατικήσ λειτουργίασ: Δεν απαιτούνται ρυθμίσεισ τησ δόσησ σε ασθενείσ με μεταμόσχευση νεφρού και σοβαρή έκπτωση τησ ηπατικήσ λειτουργίασ. Αγωγή κατά τη διάρκεια επεισοδίων απόρριψησ: Η απόρριψη του νεφρικού μοσχεύματοσ δεν οδηγεί σε μεταβολέσ τησ φαρμακοκινητικήσ του μυκοφαινολικού οξέοσ (MPA). Δεν απαιτείται τροποποίηση τησ δόσησ ή διακοπή του Myfortic. Αντενδείξεισ: Υπερευαισθησία στο mycophenolate sodium, το mycophenolic acid ή mycophenolate mofetil ή σε κάποιο από τα έκδοχα (βλέπε παράγραφο 6.1). Για πληροφορίεσ σχετικά με τη χρήση κατά την κύηση και το θηλασμό και την ανάγκη αντισύλληψησ δείτε την παράγραφο 4.6. Ιδιαίτερεσ προειδοποιήσεισ και ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τη χρήση: Ασθενείσ που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με ανοσοκατασταλτικούσ παράγοντεσ χρησιμοποιώντασ συνδυασμούσ φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του Myfortic, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξησ λεμφωμάτων και άλλων κακοηθειών, ιδιαίτερα του δέρματοσ (βλέπε παράγραφο 4.8 ). Ο κίνδυνοσ φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την ένταση και τη διάρκεια τησ ανοσοκαταστολήσ παρά με τη χρήση κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα. Σαν γενική συμβουλή και με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξησ καρκίνου του δέρματοσ η έκθεση στο ηλιακό και υπεριώδεσ φωσ θα πρέπει να περιορίζεται, φορώντασ προστατευτικά ρούχα και χρησιμοποιώντασ αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίασ. Οι ασθενείσ που λαμβάνουν Myfortic θα πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να αναφέρουν αμέσωσ οποιαδήποτε ένδειξη λοίμωξησ, μη αναμενόμενο μώλωπα, αιμορραγία ή οποιαδήποτε εκδήλωση καταστολήσ του μυελού των οστών. Οι ασθενείσ που υποβάλλοντα σε θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων ( από βακτήρια, μύκητεσ, ιούσ και πρωτόζωα), θανατηφόρεσ λοιμώξεισ και σήψη (βλέπε παράγραφο 4.8) Μεταξύ των ευκαιριακών λοιμώξεων περιλαμβάνονται λοιμώξεισ από ιό BKV που σχετίζεται με νεφροπάθεια και από τον ιό JC που σχετίζεται με προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML). Οι λοιμώξεισ αυτέσ συνδέονται συχνά με υψηλό συνολικό ανοσοκατασταλτικό φορτίο και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρέσ ή θανατηφόρεσ καταστάσεισ τισ οποίεσ οι ιατροί πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τουσ για τη διαφορική διάγνωση ασθενών με επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία ή νευρολογικά συμπτώματα. Οι ασθενείσ που λαμβάνουν Myfortic θα πρέπει να παρακολουθούνται για εμφάνιση ουδετεροπενίασ, η οποία μπορεί να σχετίζεται με το ίδιο το MPA, με ταυτόχρονα χορηγούμενα φάρμακα, με λοιμώξεισ από ιούσ ή με κάποιο συνδυασμό των αιτίων αυτών. Ασθενείσ που λαμβάνουν MPA θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη αιματολογικό έλεγχο μια φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα, δύο φορέσ τον μήνα κατά το δεύτερο και τρίτο μήνα τησ θεραπείασ και στη συνέχεια μια φορά το μήνα κατά τον πρώτο χρόνο. Εάν αναπτυχθεί ουδετεροπενία (απόλυτοσ αριθμόσ ουδετερόφιλων <1.5 x103/µl) πιθανόν να ενδείκνυται η διακοπή ή ο τερματισμόσ τησ χορήγησησ του Myfortic. Οι ασθενείσ θα πρέπει να ενημερώνονται ότι κατά τη διάρκεια τησ θεραπείασ με MPA οι εμβολιασμοί μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί και ότι η χρήση εμβολίων από ζώντεσ εξασθενημένουσ οργανισμούσ θα πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παράγραφο 4.5). Ο εμβολιασμόσ κατά του ιού τησ γρίπησ μπορεί να είναι χρήσιμοσ. Οι γιατροί που συνταγογραφούν το φάρμακο θα πρέπει να ανατρέχουν στισ εθνικέσ οδηγίεσ για τουσ εμβολιασμούσ κατά τησ γρίπησ. Επειδή τα παράγωγα του MPA έχουν συσχετισθεί με αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από το πεπτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων σπανίων περιπτώσεων εξέλκωσησ τησ γαστρεντερικήσ οδού, αιμορραγίασ και διάτρησησ, το MPA θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείσ με σοβαρή ενεργό νόσο του πεπτικού συστήματοσ. Συνιστάται να μη χορηγείται το Myfortic ταυτόχρονα με αζαθειοπρίνη, διότι η ταυτόχρονη χορήγηση αυτών των φαρμάκων δεν έχει αξιολογηθεί. Το mycophenolate sodium και η mycophenolate mofetil δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται ή να αλληλοϋποκαθιστώνται αδιακρίτωσ διότι έχουν διαφορετική φαρμακοκινητική. Το Myfortic έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για την συγχορήγηση με επαγωγικέσ θεραπείεσ όπωσ η αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη και βασιλιξιμάμπη. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τησ χρήσησ του Myfortic με άλλουσ ανοσοκατασταλτικούσ παράγοντεσ (για παράδειγμα τακρόλιμουσ) δεν έχει μελετηθεί. Το Myfortic περιέχει λακτόζη. Ασθενείσ με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίασ στη γαλακτόζη, ανεπάρκειασ τησ λακτάσησ Lapp ή δυσαπορρόφησησ τησ γλυκόζησ-γαλακτόζησ δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό. Η ταυτόχρονη χορήγηση Myfortic και φαρμάκων που παρεμβαίνουν στην εντεροηπατική κυκλοφορία, για παράδειγμα η χολεστυραμίνη ή ο ενεργοποιημένοσ άνθρακασ μπορεί να καταλήξει σε συστηματική έκθεση στο MPA χαμηλότερη από τα θεραπευτικά επίπεδα και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα. Το Myfortic είναι ένασ αναστολέασ του ενζύμου αφυδρογονάση τησ μονοφωσφορικήσ ινοσίνησ (IMPDH- inosine monophosphate dehydrogenase). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του σε ασθενείσ που έχουν τη σπάνια κληρονομική έλλειψη του ενζύμου φωσφοριβοσυλ-τρανσφεράση τησ υποξανθίνησ-γουανίνησ {(HGPRT) hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase} όπωσ στο σύνδρομο Lesch-Nyhan και Kelley-Seegmiller.

Δεν συνιστάται η έναρξη θεραπείασ με Myfortic πριν επιβεβαιωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ κυήσεωσ. Αποτελεσματική μέθοδοσ αντισύλληψησ, πρέπει να χρησιμοποιείται πριν την έναρξη τησ θεραπείασ με Myfortic κατά τη διάρκειά τησ και για έξι εβδομάδεσ μετά την διακοπή τησ.(βλ. παράγραφο 4.6) 4.8. Ανεπιθύμητεσ ενέργειεσ: Κακοήθειεσ: Ασθενείσ που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με ανοσοκατασταλτικούσ παράγοντεσ χρησιμοποιώντασ συνδυασμούσ φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του MPA διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισησ λεμφωμάτων και άλλων κακοηθειών, ιδιαίτερα του δέρματοσ (βλέπε παράγραφο 4.4). Λεμφοϋπερπλαστική νόσοσ ή λέμφωμα αναπτύχθηκε σε 2 de novo ασθενείσ (0,9%) και σε 2 ασθενείσ σε φάση συντήρησησ (1,3%) που έλαβαν Myfortic για χρονικό διάστημα έωσ 1 έτοσ. Καρκινώματα του δέρματοσ (εκτόσ μελανώματοσ) εμφανίσθηκαν στο 0.9% των de novo ασθενών και στο 1,8% των ασθενών σε φάση συντήρησησ που ελάμβαναν Myfortic για διάστημα ωσ ένα έτοσ, ενώ άλλοι τύποι κακοήθειασ παρουσιάσθηκαν στο 0.5% των de novo ασθενών και στο 0,6% των ασθενών σε φάση συντήρησησ. Ευκαιριακέσ λοιμώξεισ: Όλοι οι ασθενείσ που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισησ ευκαιριακών λοιμώξεων και ο κίνδυνοσ αυτόσ αυξάνεται με το συνολικό ανοσοκατασταλτικό φορτίο (βλέπε παράγραφο 4.4). Οι πιο συχνέσ ευκαιριακέσ λοιμώξεισ σε de novo ασθενείσ με μεταμόσχευση νεφρού, που έλαβαν Myfortic με άλλα ανοσοκατασταλτικά, σε ελεγχόμενεσ κλινικέσ μελέτεσ μεταμόσχευσησ νεφρού, όπου οι ασθενείσ παρακολουθήθηκαν για 1 χρόνο, ήταν από κυτταρομεγαλοϊό (CMV), καντιντίαση και απλόσ έρπητασ. Λοιμώξεισ CMV (ορολογικόσ έλεγχοσ, ιαιμία ή νόσοσ) αναφέρθηκαν στο 21.6% των de novo ασθενών και στο 1.9% των ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού σε φάση συντήρησησ. Ηλικιωμένοι ασθενείσ: Οι ηλικιωμένοι ασθενείσ μπορεί γενικά να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισησ ανεπιθύμητων ενεργειών που οφείλονται στην ανοσοκαταστολή. Άλλεσ ανεπιθύμητεσ ενέργειεσ φαρμάκου: Ο παρακάτω πίνακασ παρακάτω περιέχει ανεπιθύμητεσ ενέργειεσ που πιθανώσ ή μάλλον σχετίζονται με το Myfortic και παρατηρήθηκαν σε δύο τυχαιοποιημένεσ,διπλά τυφλέσ, ελεγχόμενεσ , πολυκεντρικέσ κλινικέσ μελέτεσ σε ασθενείσ με μεταμόσχευση νεφρού, κατά τισ οποίεσ το Myfortic χορηγήθηκε σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη σε μικρογαλάκτωμα και κορτικοστεροειδή σε δόση 1.440 mg/ημέρα για 12 μήνεσ. Ο πίνακασ έχει συνταχθεί με βάση τισ πρότυπεσ κατηγορίεσ οργάνων MedDRA: Πολύ συχνέσ: (≥1/10) >, Συχνέσ: (≥1/100, <1/10), Όχι συχνέσ: (≥1/1.000, <1/100), Σπάνιεσ: (≥1/10.000, <1/1.000), Πολύ σπάνιεσ: (<1/10.000). Πίνακασ 1: Καρδιακέσ διαταραχέσ: Όχι συχνέσ: Ταχυκαρδία, πνευμονικό οίδημα, έκτακτεσ κοιλιακέσ συστολέσ. Διαταραχέσ του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματοσ: Πολύ συχνέσ: Λευκοπενία, Συχνέσ: Αναιμία, θρομβοκυτταροπενία, Όχι συχνέσ: Λεμφοκύτωση,* λεμφοπενία,* ουδετεροπενία,* λεμφαδενοπάθεια. Διαταραχέσ του νευρικού συστήματοσ: Συχνέσ: Κεφαλαλγία, Όχι συχνέσ: Τρόμοσ, αϋπνία*. Οφθαλμικέσ διαταραχέσ: Όχι συχνέσ: Επιπεφυκίτισ*, θολή όραση*. Διαταραχέσ του αναπνευστικού συστήματοσ,του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Συχνέσ: Βήχασ, Όχι συχνέσ: Πνευμονική συμφόρηση,* συριγμόσ*. Διαταραχέσ του γαστρεντερικού: Πολύ συχνέσ: Διάρροια, Συχνέσ: Κοιλιακή διάταση, κοιλιακό άλγοσ, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, μετεωρισμόσ γαστρίτιδα, υδαρή κόπρανα, ναυτία, έμετοσ, Όχι συχνέσ: Κοιλιακή ευαισθησία γαστρεντερική αιμορραγία, ερυγέσ δυσώδησ απόπνοια,* ιλεόσ,* εξέλκωση των χειλέων οισοφαγίτισ*, ατελήσ ιλεόσ*, αποχρωματισμόσ τησ γλώσασ,* ξηροστομία*, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση*, υπερπλασία των ούλων*, παγκρεατίτισ, απόφραξη του παρωτιδικού πόρου, πεπτικό έλκοσ*, περιτονίτισ*. Διαταραχέσ των νεφρών και των ουροφόρων οδών: Συχνέσ: Αυξημένη κρεατινίνη αίματοσ, Όχι συχνέσ: Αιματουρία, νεφρική σωληναριακή νέκρωση*, επιπλοκέσ τησ ουρήθρασ*. Διαταραχέσ του δέρματοσ και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνέσ: Αλωπεκία, μώλωπεσ*. Διαταραχέσ του μυοσκελετικού συστήματοσ και του συνδετικού ιστού: Όχι συχνέσ: Αρθρίτισ*, οσφυαλγία*, μυϊκέσ κράμπεσ. Διαταραχέσ του μεταβολισμού και τησ θρέψησ: Όχι συχνέσ: Ανορεξία, υπερλιπιδαιμία,σακχαρώδησ διαβήτησ*, υπερχοληστερολαιμία*, υποφωσφαταιμία*. Λοιμώξεισ και παρασιτώσεισ: Πολύ συχνέσ: Ιογενείσ, βακτηριακέσ και μυκητιασικέσ λοιμώξεισ, Συχνέσ: Λοίμωξεισ του ανώτερου αναπνευστικού συστήματοσ, πνευμονία, Όχι συχνέσ: Λοίμωξη τραύματοσ, σήψη,*οστεομυελίτισ*. Νεοπλάσματα καλοήθη,κακοήθη και μη καθορισμένα(περιλαμβάνονται κύστεισ και πολύποδεσ): Όχι συχνέσ: Δερματικό θήλωμα, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα*, σάρκωμα Kaposi*, λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή*, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα*. Γενικέσ διαταραχέσ και καταστάσεισ τησ οδού χορήγησησ: Συχνέσ: Κόπωση, πυρεξία, Όχι συχνέσ: Γριπώδησ νόσοσ, οίδημα *κάτω άκρων*, πόνοσ, ρίγη*, δίψα*, αδυναμία*. Διαταραχέσ του ήπατοσ και των χοληφόρων: Συχνέσ: Διαταραχή των δοκιμασιών τησ ηπατικήσ λειτουργίασ. Διαταραχέσ του αναπαραγωγικού συστήματοσ και του μαστού: Όχι συχνέσ: Ανικανότητα *. Ψυχιατρικέσ διαταραχέσ: Όχι συχνέσ: Ανώμαλα όνειρα *, Παραληρητικού τύπου αντίληψη *. *Περιστατικό που αναφέρθηκε σε έναν μόνο ασθενή από τουσ 362. Σημείωση: Ασθενείσ με μεταμόσχευση νεφρού έλαβαν 1440 mg Myfortic ημερησίωσ μέχρι ένα χρόνο. Παρόμοιο προφίλ παρατηρήθηκε σε σε πληθυσμό de-novo και σε θεραπεία συντήρησησ, με μεταμόσχευση αν και η συχνότητα εμφάνισησ τείνει να είναι μικρότερη σε ασθενείσ σε θεραπεία συντήρησησ. Οι ακόλουθεσ επιπρόσθετεσ ανεπιθύμητεσ ενέργειεσ αποδίδονται στα σκευάσματα mycophenolic acid (συμπεριλαμβανομένου του MMF) ωσ δράσεισ τησ θεραπευτικήσ κατηγορίασ: Γαστρεντερικό: κολίτιδα, γαστρίτιδα λόγω κυτταρομεγαλοϊού, εντερική διάτρηση, γαστρικά έλκη, έλκη του δωδεκαδακτύλου. Διαταραχέσ σχετιζόμενεσ με την ανοσοκαταστολή: Σοβαρέσ λοιμώξεισ απειλητικέσ για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων τησ μηνιγγίτιδασ, ενδοκαρδίτιδασ μικροβιακήσ αιτιολογίασ, φυματίωσησ, και άτυπησ μυκοβακτηριδιακήσ λοίμωξησ. Έχουν αναφερθεί περιστατικά λοιμώξεων από ιό BKV που σχετίζεται με νεφροπάθεια και από τον ιό JC που σχετίζεται με προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), σε ασθενείσ που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά περιλαμβανομένου του Myfortic (βλέπε παράγραφο 4.4) Αιματολογικό: Ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία. Κάτοχοσ Αδείασ Κυκλοφορίασ: Novartis (Hellas) A.E.B.E. Χορηγείται με απλή ιατρική συνταγή.

Λ.Τ.: myfortic 180mg: € 152,98 myfortic 360mg: € 291,71 Περαιτέρω πληροφορίεσ διατίθενται από τον κάτοχο Αδείασ Κυκλοφορίασ

Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.: 12o χλμ. Εθνικήσ Οδού Αθηνών-Λαμίασ, 144 51, Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210 281 1712, www.novartis.gr Γραφείο Θεσσαλονίκησ: Βασ. Όλγασ 216, 551 33 Καλαµαριά, Τηλ.: 2310 424 039 ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 - 282 8812

Bοηθείστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή: Συµπληρώστε την

“ K I T P I N H K A P T A” Aναφέρατε: Όλεσ τισ ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ για τα Nέα φάρµακα N Tισ σοβαρέσ ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ για τα Γνωστά φάρµακα

9390 - FEB / 2011 / MYF / AD / 6

1. Kofler S et al. Proton Pump inhibitor co-medication reduces mycophenolate acid drug exposure in heart transplant recipients. Journal of Heart and Lung transplantation 2009; 6: 605-611 2. Rupprecht K et al. Bioavailability of mycophenolate mofetil and enteric-coated mycophenolate sodium is differentially affected by pantoprazole in healthy volunteers. Journal of Clinical Pharmacology 2009; 49: 1196-1201 3. Legendre C et al. Efficacy and safety of enteric-coated mycophenolate sodium in de novo renal transplant recipients: Pooled data from three 12-month multicenter, open-label, prospective studies. Transplantation Proceedings 2007;39: 1386-1391 4. Shehata M et al. Effect of conversion from mycophenolate mofetil to enteric-coated mycophenolate sodium on maximum tolerated dose and gastrointestinal symptoms following kidney transplantation. Transplant International 2009; 22: 821-830 5. Sollinger HW et al. Mycophenolate mofetil versus enteric-coated mycophenolate sodium: A large single-center comparison of dose adjustments and outcomes in kidney transplant recipients. Transplantation 2010; 89: 446-451, 6. Cooper M et al. Comparing outcomes associated with dose manipulations of enteric-coated mycophenolate sodium versus mycophenolate mofetil in renal transplant recipients. Transplantation 2009; 88: 514-520 7. Rath T & Kuepper M. Comparison of inosine-monpphosphate-dehydrogenase activity in patients with enteric-coated mycophenolate sodium or mycophenolate mofetil after renal tranplantation. Transplantation Proceedings 2009; 41: 2524-2528 8. Sanchez-Fructuozo A et al. Use of mycophenolate sodium in stable renal transplant recipients in Spain: Preliminary results of the MIDATA study. Transplantaton Proceedings 2009; 41: 2309-2312

6° ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  

με διεθνή συμμετοχή /// 3 & 4 Ιουνίου 2011 /// ELECTRA PALACE HOTEL, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Advertisement