Page 1

΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ΢ ΢ΣΑΣΙΝΗ΢ / ΝΙΑ΢ΙΝΗ΢ Υαξάιακπνο Μειηώλεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Ηαηξηθή ΢ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ


Παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Καξδηαγγεηαθό Κίλδπλν Τςειή LDL-C Τπέξηαζε

Κεληξηθή παρπζαξθία

Κάπληζκα

Απμεκέλνο θίλδπλνο ΚΑ επεηζνδίσλ

΢. Γηαβήηεο

Ηζηνξηθό ΢Ν Μηθξέο, ππθλέο LDL-C

Τςειή CRP Τςειά TG Υακειή HDL-C


Ο ξόινο ηεο ληαζίλεο/ιαξνπηπξάληεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ

ΒΑ΢ΙΚΟ΢ ΢ΣΟΥΟ΢ ΣΗ΢ ΘΔΡΑΠΔΙΑ΢ Η ΜΔΙΧ΢Η ΣΗ΢ LDL ΥΟΛΗ΢ΣΔΡΟΛΗ΢ ΟΙ ΢ΣΑΣΙΝΔ΢ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΗ ΒΑ΢Η ΣΗ΢ ΤΠΟΛΙΠΙΓΑΙΜΙΚΗ΢ ΑΓΧΓΗ΢


Τπνιεηπόκελνο Καξδηαγγεηαθόο Κίλδπλνο παξακέλεη παξά ηελ Αγσγή κε ΢ηαηίλεο

Σχεηική Μείωζη Κινδύνου, %

0 10

20

15

24

30 40 50 60

37

31

24

16 22

27 37

37

16

36

Τπνιεηπόκελνο Καξδηαγγεηαθόο Κίλδπλνο

70

80

Κίλδπλνο θπζηνινγηθνύ αηόκνπ

90 100

4S = Scandinavian Simvastatin Survival Study; CARE = Cholesterol And Recurrent Events; WOSCOPS = West of Scotland Coronary Prevention Study; LIPID= Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease; AFCAPS = Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study; HPS = Heart Protection Study; PROSPER = Prospective Study of Pravastatin in Elderly at Risk; CARDS = Collaborative Atorvastatin Diabetes Study; ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm; TNT = Treating to New Targets; PROVE-IT = PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and Infection Therapy; IDEAL = Incremental Decrease in End points through Aggressive Lipid lowering; Κ/Α = Καξδηαγγεηαθόο. [4S Study Group]. Lancet. 1994;344:1383–1389; Sacks FM et al. N Engl J Med. 1996;335:1001 –1009; Shepherd J et al. N Engl J Med. 1995;333:1301– 1307; The Long-Term Intervention With Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med. 1998;339:1349–1357; Downs JR et al. JAMA. 1998;279:1615–1622; Heart Protection Study Collaborative Group. Lancet. 2002;36:7–22; Shepherd J et al. Lancet. 2002;360:1623–1630; Colhoun HM et al. Lancet. 2004;364:685–696; Sever PS et al. Lancet. 2003;361:1149–1158; LaRosa JC et al. N Engl J Med. 2005;352:1425–1435; Cannon CP et al. N Engl J Med. 2004;350:1495–1505; Pedersen TR et al. JAMA. 2005;294:2437–3092.

Πξνζαξκνγή από Chapman J. Eur Heart J. 2005;7(suppl F):F56–F62.


ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ΢ ΚΙΝΓΤΝΟ΢

 ΢πζρεηίδεηαη κε άιινπο παξάγνληεο θίλδπλνπ (ππέξηαζε, δηαβήηεο, θάπληζκα, ζπιαρληθή παρπζαξθία)

 ΢πζρεηίδεηαη κε ζπλππάξρνπζεο

δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ιηπηδίσλ ( TRG/ HDL CHOL)


Meta-Analysis: Predictive Value of HDL-C • Coronary Primary Prevention Trial (CPPT) • Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) • Lipid Research Clinics Prevalence Mortality Follow-up Study (LRCS) • Framingham Heart Study (FHS)

CPPT MRFIT LRCS FHS

1 mg/dL Increase in HDL-C

2%  CHD Risk in Men

LRCS FHS 3%  CHD Risk in Women Gordon DJ, et al. Circulation. 1989;79:8-15.


TNT: Events in HDL-C and LDL-C Quintiles

5-year K-M incidence of MCVE (%)

16

14 12 10 8 6

4

>100 70-100

2 <70

0 1 (<38)

2 (38-<43)

3 (43-<48)

4 (48-<55)

5 (ď&#x201A;ł55)

HDL-C quintile (mg/dL) Barter and Kastelein, NEJM , 2007


TG Level Is Significant CVD Risk Factor: Recent Meta-Analysis of 29 Studies Groups

CHD Cases

N = 262,525

Duration of follow-up â&#x2030;Ľ10 years 5902 <10 years 4256 Sex Male 7728 Female 1994 Fasting status Fasting 7484 Nonfasting 2674 Adjusted for HDL Yes 4469 No 5689

1.72 (1.56-1.90) *Individuals in top vs bottom third of usual log-TG values; adjusted for at least age, sex, smoking status, and lipid concentrations; also adjusted for BP (in most studies).

1

2

CHD Risk Ratio* (95% CI) Sarwar N, et al. Circulation. 2007;115:450-458.


We donâ&#x20AC;&#x2122;t seem to be doing a really good job at treating cholesterol


Δπίηεπμε ηνπ ΢ηόρνπ ηεο LDL-C ππό αγσγή κε ζηαηίλε Από ηνλ πιεζπζκό πνπ ρξεηάδεηαη ππνιηπηδαηκηθή αγσγή…

Πεξίπνπ ην 50% ιακβάλεη ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία… ΜΟΝΟ 50% επηηπγράλεη

ηνπο ζεξαπεπηηθνύο Σηόρνπο EUROASPIRE II Study Group. Eur Heart J 2001; 22(7):554-572 Schrott et al. JAMA 1997; 277:1281 Harnick et al. Am J Cardiol 1998; 81:1416-20 Pearson et al. Arch Intern Med 2000; 160:459-67 Hoerger et al. Am J Cardiol 1998; 82:61-5


% of Patients Not at Goal

CALIPSO Findings: Results Based on NCEP ATP III Update 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

All patients High-risk patients

81%

â&#x20AC;˘ 43% of all patients 57% â&#x20AC;˘ 19% of high risk patients 36%

27% at LDL target 1.8 mmol/L

% Not at Goal

% Not at Goal

(High-risk target: 2.5 mmol/L)

(High-risk target: 1.8 mmol/L)

Bourgault, C. et al, Can J Cardiol 2005; 21(13):1187-1193


Lipid Abnormalities - All Patients -

All

High risk

CVD

Diabetes w/o CVD

Score â&#x2030;Ľ5%

Score <5%

n=21,797

n=17,583

n=10,587

n=4,524

n=2,472

n=4,214

TC not at goal [%]

54.4

52.1

46.5

51.9

76.0

63.9

LDL-C not at goal [%]

48.5

46.8

41.9

45.3

70.7

55.8

Low HDL-C [%]

26.4

28.3

30.6

29.9

15.2

18.7

Elevated TG

38.8

39.6

38.5

44.5

35.5

35.3


Σν 55% ησλ αζζελώλ, πςεινύ θηλδύλνπ, ππό ΢ηαηίλε, έρνπλ δηαηαξαρέο ηεο HDL-c ή/θαη ησλ Tξηγιπθεξηδίσλ. Αςθενείσ υψηλοφ κινδφνου, υπό αγωγή με ςτατίνη: Κατανομή λιπιδαιμικϊν διαταραχϊν

Σο 63% αςηών ηων αζθενών (1/3 ηοσ ζσνόλοσ), έσοςν εκηόρ ζηόσος ηην HDL-c ή/και ηα TG αλλά και την LDL-c Διιάδα Αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ΢ηαηίλε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ…

΢ύλνιν Αζζελώλ

Αζζελείο κε HDL/TG & LDL

ΚΑΜΙΑ Ληπηδαηκηθή Δηαηαξαρή

18,6%

----

Οπνηαδήπνηε Ληπηδαηκηθή Δηαηαξαρή

81,4%

----

LDL-c (μεμονωμένη)

26,2%

----

HDL-c ή/θαη TG (με ή τωρίς LDL-c)

55,2%

100,0%

34,8%

62,9%

HDL-c (μεμονωμένη)

6,0%

10,9%

HDL-c θαη TG (τωρίς LDL-c)

6,4%

11,6%

TG (μεμονωμένα)

8,0%

9,8%

HDL-c / TG & LDL-c

78 θέληξα 775 αζζελείο Σχεδιαςμόσ, Σκοπόσ

Επιδημιολογική αναδρομική μελζτη παρατήρηςησ και επιπολαςμοφ. Εκτίμηςη τησ επίπτωςησ των εμμενουςών λιπιδαιμικών ανωμαλιών ςε αςθενείσ με δυςλιπιδαιμία, που λαμβάνουν ςτατίνεσ. Κριτήρια Ένταξησ ςτη Μελζτη

Εξωνοςοκομειακοί αςθενείσ > 45 ετών. Ήδη υπό αγωγή με ςτατίνη. Τεκμηριωμζνο λιπιδαιμικό προφίλ ςε νηςτεία (>1 λιπιδαιμική παράμετροσ εντόσ των τελευταίων 6 μηνών) που ελζγχθηκε ενώ ο αςθενήσ ελάμβανε ςτατίνη, για τουλάχιςτον 3 μήνεσ. Έγγραφη ςυναίνεςη.

Liberopoulos E et al. Angiology 2012;63:84-93


ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟΤ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

 Αληηκεηώπηζε ησλ άιισλ παξαγόλησλ

θηλδύλνπ  ΢πλνιηθή βειηίσζε ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι


΢ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧ΢Ζ ΣΟΤ ΛΗΠΗΓΑΗΜΗΚΟΤ ΠΡΟΦΗΛ

ΥΟΡΖΓΖ΢Ζ ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟΤ ΤΠΟΛΗΠΗΓΑΗΜΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΥΟΡΖΓΖ΢Ζ ΢ΣΑΣΗΝΧΝ ΜΔ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ TRG/ HDL-CHOL


΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ΢ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΔΛΣΙΧ΢Η ΣΟΤ ΛΙΠΙΓΑΙΜΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ

΢ΣΑΣΗΝΖ + ΝΗΚΟΣΗΝΗΚΟ ΟΞΤ


Ο ξόινο ηεο ληαζίλεο/ιαξνπηπξάληεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΔΙ΢ ΣΟΤ

ΝΙΚΟΣΙΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ΢


Νηθνηηληθό νμύ: Μηχανισμός δράσης Mobilization of FFA

Apo B

VLDL TG synthesis

VLDL

Serum VLDL results in reduced lipolysis to LDL Serum LDL

VLDL secretion

LDL

HDL

Ήπαξ

Ηπαηνθύηηαξν

΢πζηεκαηηθή θπθινθνξία

Μεηώλεη ηελ επαηηθή παξαγσγή VLDL & apo B


ΝΗΚΟΣΗΝΗΚΟ ΟΞΤ

Ληπώδεο ηζηόο

GPR109A (NIACR1) Ληπόιπζεο FFA ΖΠΑΡ

DGAT-2

TRG VLDL

LDL

HDL

επαηηθήο πξόζιεςεο APO A1 θαηαβνιηζκνύ ηεο HDL ζην ήπαξ CETP


Η επίδξαζε ηεο Νηαζίλε(2g/d) ζηα ππνθιάζκαηα ησλ HDL θαη LDL Τσταιοποιημένη, διπλά-ησθλή μελέηη 12 εβδομάδων, ένανηι placebo, ζε 60 αζθενείς με πρωηοπαθή σπερτοληζηερολαιμία1.

Υπό-ομάδες

Υπό-ομάδες Μεηαβνιή 100 από ηηο Αξρηθέο 75 Σηκέο (%) 50

25

89 75

LDL-C Pattern B

19

14 0

0

P<0. 001

-25 -29

-50 -75

-50

P<0. 001

HDL 2

-57

Μέγεζνο ΢σκαηηδίσλ (NMR)2

Σν θιάζκα L1 αληηπξνζσπεύεη ηα εμαηξεηηθά αζεξνγόλα, κηθξά ππθλά ζσκαηίδηα LDL. Σα θιάζκαηα H4 θαη H5 αληηπξνζσπεύνπλ ηα θαξδηνπξνζηαηεπηηθά ζσκαηίδηα ηεο HDL. // NMR=Ππξεληθόο Μαγλεηηθόο ΢πληνληζκόο

1. Morgan JM et al, Am J Cardiol, Vol. 91;432–1436;Copyright 2003, 2. Bays HE et al. Prev Cardiol 2003;6:179-188


Δπίδξαζε ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζηηο ιηπηδαηκηθέο παξακέηξνπο Καηεγνξία

Δπίδξαζε Επίδραση στην HDL-C ζηελ LDL-C

Δπίδξαζε ζηα TG

Νικξςιμικό ξνύ1

↑ 15–35%

↓ 5–25%

↓ 20–50%

Φιβοάςεπ1

↑ 10–20%

↓ 5–20%

↓ 20–50%

Σςαςίμεπ1

↑ 5–15% ↑ 3–5%

↓ 18–55%

↓ 7–30%

↓ 15–30%

Καμία μεςαβξλή ή αύνηρη

↑ 1%

↓ 18%

↓ 8%

Δερμεσςικά χξλικώμ αλάςωμ1 Εζεςιμίμπη*2

*Εθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηεο εληεξηθήο απνξξόθεζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο Δηαζθεπάζηεθε από 1. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486–2497. 2. Ezetrol (ezetimibe) product information. WPC 072005. Merck Sharp and Dohme. NSW, Australia. 2006.


Τπνιηπηδαηκηθή δξάζε ηεο Νηαζίλεο:

2g έλαληη 1g / εκέξα Μέζη % μεηαβολή από ηα απσικά επίπεδα Γόζε

LDL-C

HDL-C

TG

1g / εκέξα

–9

+15

–11

2g / εκέξα

–17

+26

–35

• Η ππνιηπηδαηκηθή δξάζε ηεο Νηαζίλεο εκθαλίδεηαη κε δόζεηο ≥1g / εκέξα


΢ΣΑΣΗΝΖ + ΝΗΚΟΣΗΝΗΚΟ ΟΞΤ

LDL CHOL HDL CHOL TRG


Νιαζίνη 2g + ΢ίμβαζηαηίνη 20mg ένανηι Σιηλοποίηζηρ ΢ίμβαζηαηίνηρ έωρ 80mg % Μεηαβνιή έλαληη Αξρηθήο Θεξαπείαο κε ΢ίκβαζηαηίλε 20mg

30

΢ιμβαζηαηίνη 80mg ΢ιμβαζηαηίνη 20mg / Νιαζίνη 2g

18

20 10

4

1

0 -10 -20 -30 -40

-12

-13

-18

-23

-24

-29 †

-37

-39

-50

-50

§

-60

LDL-C

HDL-C

TGs

Lp(a)

Apo-B

LDL-C/ HDL-C

Σςσαιοποιημένη μελέηη 1 έηοςρ ζε 87 αζθενείρ με καπωηιδική αθηποζκλήπςνζη † p = 0.05 vs S80; ‡ p = 0.001 vs S80, § statistical comparison not available. TGs = triglycerides; LDL-C = low density lipoprotein cholesterol; ApoB = Apolipoprotein B; Lp(a) = Lipoprotein (a); HDL-C = high density lipoprotein cholesterol; S80 = Simvastatin 80 mg/day; S20 = Simvastatin 20 mg/day. Airan-Javia SL, et al. Am Heart J. 2009;157(4):687.e1-8.


Νιαζίνη(ER) 2g + Αηοπβαζηαηίνη 40mg ένανηι μονοθεπαπείαρ με Ροζοςβαζηίνη 40mg 30

22†

Ρνζνύβα 40mg

% Μεηαβνιή από Αξρηθέο Σηκέο ρσξίο ζεξαπεία

18

Αηνξβα 40mg + Νηαζίλε 2g

7

10

-10 -14† -25

-30

-39

-50

-47 -53

-43†

-43

-50†

-56

-70 TC/ LDL-C HDL-C TGs Lp(a) Apo-B HDL-C COMPELL study Σςσαιοποιημένη μελέηη, 12 εβδομάδων ζε 293 αζθενείρ με παπάγονηερ Κ/Α Κινδύνος † p < 0.05 vs Rosuvastatin 40mg TGs = triglycerides; LDL-C = low density lipoprotein cholesterol; ApoB = Apolipoprotein B; Lp(a) = Lipoprotein (a); HDL-C = high density lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol; CHD = coronary heart disease. McKenney JM, et al. Atherosclerosis. 2007;192(2):432-437.


Ο ξόινο ηεο ληαζίλεο/ιαξνπηπξάληεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ

Lipoprotein (a): Another Target of Hypolipidemic Therapy?


Lipoprotein(a) consists of an LDL-like particle to which apolipoprotein(a) is covalently linked

Nordestgaard B G et al. Eur Heart J 2010;eurheartj.ehq386


Recommendations: Lp(a) measurement Lp(a) should be measured once in all subjects at intermediate or high risk of CVD/CHD who present with

i. premature CVD ii. familial hypercholesterolemia

iii. a family history of premature CVD and/or elevated Lp(a) iv. recurrent CVD despite statin treatment v. â&#x2030;Ľ3% 10-year risk of fatal CVD according to the European guidelines, and vi. â&#x2030;Ľ10% 10-year risk of fatal and/or non-fatal CHD according to the US guidelines *Repeat measurement is only necessary if treatment for high Lp(a) levels is initiated in order to evaluate therapeutic response.

Nordestgaard B G et al. Eur Heart J 2010;eurheartj.ehq386


Desirable levels for LDL-cholesterol and Lp(a) levels in the fasting or non-fasting state

aAccording

to the 2007 European guidelines. 80th percentile roughly corresponds to 50 mg/dL in Caucasians. cThe evidence is for the effect of niacin treatment, not specifically for Lp(a) lowering. bThe


Δπίδξαζε ηεο Νηαζίλεο ζηα επίπεδα ηεο Lp(a) Capuzzi et al1 48 weeks

Morgan et al2 placebo

96 weeks % Change from baseline

% Change from baseline

-20

-30

-30 -40

%

39%

1g

2g

-12 -20

† †

Νηαζίλε

0

0

-10

Νηαζίλε

-40

Lp(a) = lipoprotein (a). † p < 0.001 vs baseline. 1 Capuzzi DM, et al. Am J Cardiol. 1998;82(12A):74U-81U. 2 Morgan JM, et al. Am J Cardiol. 1998;82(12A):29U-34U. Chapman MJ et al. Pharmacol Ther 2010;126:314-45

%

28%


ΔΠΙΓΡΑ΢Η ΣΟΤ ΝΙΚΟΣΙΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ΢ ΢ΣΗΝ ΟΜΟΙΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ


EFFECT OF NIACIN ON GLUCOSE CONTROL IN PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA

NIACIN (≤2.5 g/d) ± ζηαηίλε:  γιπθόδεο θαηά 4-5%  HbΑ1c (%): ≤0.3% Απμήζεηο κέηξηεο, αλαζηξέςηκεο

παξνδηθέο

ή

Goldberg and Jacobson. Mayo Clin Proc 2008;83: 470-8


ΝΙΑ΢ΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ (1) n=811 κε δηαβεηηθά άηνκα ππό αγσγή κε ληαζίλε (>0.5 g γηα >100 εκ) Παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηεο γιπθόδεο: TRG (p=0.037) BMΗ (0.043) FPG (p<0.001)

Libby A et al. Met Syndr Relat Dis 2010;8:79-84


ΝΙΑ΢ΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ (2) ΑΡΥΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ

ΜΔΣΑ ΑΓΧΓΖ

Γ

ΓΛΤΚΟΕΖ (mg/dl)

102±10

106±14

4.4

ΣRG (mg/dl)

223

184

-39.2

Libby A et al. Met Syndr Relat Dis 2010;8:79-84


Time course of new-onset diabetes and effects on FG in patients Among Hyperlipidemic Patients Treated With Ezetimibe/Simvastatin in a Randomized Controlled Trial .

Guyton J R et al. Dia Care 2012;35:857-860


Pleiotropic Effects of Nicotinic acid:

Beyond HDL-C Elevation

Curr Vasc Pharmacol 2011; 9: 385-400

Florentin M et al. Curr Vasc Pharmacol 2011;9:385-400


ΠΛΔΙΟΣΡΟΠΔ΢ ΓΡΑ΢ΔΙ΢ ΣΟΤ ΝΙΚΟΣΙΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ΢  Αληηνμεηδσηηθή δξάζε ( HDL/άκεζε αληηνμεηδσηηθή δξάζε) 

hsCRP

 θσζθνιηπάζεο Α2  Βειηίσζε ηεο ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο  Αληηπνλεθηίλεο


ΔΠΙΓΡΑ΢Η ΣΟΤ ΝΙΚΟΣΙΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ΢ ΢ΣΗΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔ΢Η


Αληηππεξηαζηθή δξάζε ηεο ληαζίλεο – Post hoc analysis 24 wks double blind randomized phase III trial

NIACIN + LAROPIPRANT (n=1613 άηνκα)

 SBP θαηά 3.1 mmHg  DBP θαηά 2.5 mmHg Bays HE. Clin Σher 2009;31:115-122


Add-on-statin Niacin/Laropiprant vs. RSV – Effects on Blood Pressure

n=68 δπζιηπηδαηκηθνί αζζελείο ππό αγσγή κε ζηαηίλε

+ NIACIN / LAROPIPRANT (2g + 40mg/d)

ROSUVASTATIN (40mg/d)

Γηάξθεηα αγσγήο 3 κήλεο

LDL CHOL: -19% HDL CHOL: +13% TRG: -25%

-30% -0.2% -7%

p<0.01 p<0.01 p<0.01

Kei A. et al: Int J Hypertens 2011;2011:830434


Add-on-statin Niacin/Laropiprant vs. RSV – Effects on Blood Pressure

n=68 δπζιηπηδαηκηθνί αζζελείο ππό αγσγή κε ζηαηίλε

+ NIACIN / LAROPIPRANT (2g + 40mg/d)

ROSUVASTATIN (40mg/d)

Γηάξθεηα αγσγήο 3 κήλεο

 SBP θαηά 7% (από 134±12 ζε 125 ± 10mm Hg) p<0.001

Κακία κεηαβνιή ηεο BP

 DBP θαηά 5% (από 81±9 ζε 77±6 mm Hg) p=0.009 Kei A. et al: Int J Hypertens 2011;2011:830434


ΝΙΑ΢ΙΝΗ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΔΠΙΓΡΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ΢ ΑΘΗΡΧΜΑΣΙΚΗ΢ ΝΟ΢ΟΤ (ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΚΔ΢ ΜΔΛΔΣΔ΢/ ΜΔΛΔΣΔ΢ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΠΑΥΟΤ΢ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ΢ ΚΑΡΧΣΙΓΧΝ)


ARBITER 2 & 3: Τπνζηξνθή ηνπ CIMT κε Νηαζίλε(ΔR) 1g Changes in CIMT – Pooled, 12-Month Data & 24-Month Data

Aggregate Change in CIMT for All Drug Periods (mm)

0,075

΢πλνιηθή Τπνζηξνθή CIMT

0,05

ANOVA p<0.001 Mean

Placebo + Statin phase  

n = 61 Significant CIMT progression

(± SEM)

Initial 12 months Niacin(ER) 1g + Statin

0,025

0

−0.027

−0.041

(± 0.011)

(± 0.021)

 

n = 125 Pooled ARBITER 2 and 3 results Net CIMT regression −0.027 ± 0.011 mm p<0.001 vs. placebo

-0,025

24 month Niacin(ER) 1g + Statin effect  n = 57 -0,05

-0,075

Continuous Niacin (ER) treatment

CIMT regression −0.041 ± 0.021 mm p<0.001 vs. placebo

Placebo Phase (+ Statin)

12 Months 24 Months Niacin(ER) 1g Niacin(ER) 1g (+ statin) (+ statin)

CIMT = carotid intima-media thickness; ERN = extended-release niacin

Adpated from Taylor AJ, et al. Curr Med Res Opin. 2006 ;22:2243–2250


Δπίδπαζη ηηρ Νιαζίνηρ ζηην εξέλιξη ηηρ αθηπωμάηωζηρ – Μείωζη Πάσοςρ CIMT – καηά 17μm /έηορ

*΢εκαληηθή κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ CIMT (θαηά 17 κm / έηνο). Bruckert E et al. Atherosclerosis 2010;210:353-61


ARBITER-6 HALTS: Primary Endpoint Between-group Change in Carotid Intima-Media Thickness N = 208 patients completing 14 months of treatment Niacin was superior to ezetimibe for the primary endpoint of the between group difference in carotid intima-media thickness

â&#x20AC;˘ P = 0.003 â&#x20AC;˘ GLM for repeated measures

Taylor AJ et al. NEJM 2009;361:2113-22


Νηαζίλε – Δπίδξαζε ζηελ Αζεξσκαηηθή ΢ηέλσζε ηεο ΢ηεθαληαίαο Αξηεξίαο

Τπνζηξνθή

+92%

Εμέιημε -41%

Bruckert E et al. Atherosclerosis 2010;210:353-61


ΝΙΑ΢ΙΝΗ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΔΛΗ

ΜΔΙΧ΢Η ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΔΚΒΑ΢ΔΧΝ


100

90

91%

Νηαζίλε + ΢ηκβαζηαηίλε

78%

Placebo (+΢ίκβα 10mg)

80

΢ρεηηθόο Κίλδπλνο = 0.40 p = 0.02

70

//

Αζζελείο ρσξίο Δπεηζόδην (%)

HDL-Atherosclerosis Treatment Study (HATS): Niacin on Top of Statin

0

0

1ν Έηνο

2ν Έηνο

3ν Έηνο

HATS=HDL-atherosclerosis treatment study. ΕΜ= Έμθραγμα ηου Μυοκαρδίου, ΑΕΕ= Αγγειακό Εγκεθαλικό Επειζόδιο Reprinted with permission from Brown BG, et al. N Engl J Med. 2001;345:1583–1592. Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.


Meta-analysis of the effect of nicotinic acid alone or in combination on CVD events

Bruckert E et al. Atherosclerosis 2010;210:353-61


AIM-HIGH Trial Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL/High Triglycerides and Impact on Global Health Outcomes

N Engl J Med 2011


Study Design Open-Label Run-In: UpTitrate Niacin from 500mg to 2,000mg/day

Adjust simva to LDL 40 – 80 mg/dL (±Ezetimibe) ER Niacin + 40-80 mg/day simvastatin

4-8 weeks

N=3414 CVD pts

Follow to end of study

R

N=3414

Placebo + 40-80 mg/day simvastatin

-2

-1

0

1

2

3

6

12

Months Relative to Randomization

AIM HIGH Investigators. NEJM 2011 10.1056/NEJMoa1107579


Differences in Lipid parameters HDL-C: 42 vs. 38 mg/dL

LDL-C: 62 vs. 67 mg/dL

+9,8% in the placebo arm

AIM HIGH Investigators. NEJM 2011 10.1056/NEJMoa1107579


Primary & Secondary Endpoints Hazard Ratio

95% CI

1.02

0.87, 1.21

1.08

0.87, 1.34

CHD Death, MI, Ischemic Stroke

1.13

0.90, 1.42

Cardiovascular Death

1.17

0.76, 1.80

Primary Endpoint

Secondary Endpoints CHD Death, MI, Ischemic Stroke, High-Risk ACS

AIM HIGH Investigators. NEJM 2011 10.1056/NEJMoa1107579


AIM-HIGH study Limitations Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL Cholesterol/High Triglyceride and Impact on Global Health Outcomes

 Study was underpowered to show a >25% benefit in events (3,414 patients and only 550 events out of the designed 800)  Average LDL at baseline was 71 mg/ml, in stable long-term statin (94%) and Niacin (20%) treated CHD patients.

 Study allowed active aggressive LDL management in both arms of the trial (500 patients received ezetimibe 21.5% vs. 9.5%, p<0.001), which may have biased the results  The unexpected 9.8% increase in HDL-C in placebo-treated patients could have minimized between-group event rate differences

 Placebo arm included a 4-8 weeks run-in phase with niacin and also received 100-200 mg niacin during the study  25% of Niaspan patients droped-out and only 50% of the patients reached the 2g dose.


Design Comparison

HPS2-THRIVE vs. AIM HIGH Aspect

Niacin/LP- HPS2-THRIVE

Niacin XR - AIM HIGH

Study Size

25,000

3,300

Patient Population

High Risk; No Lipid Requirements

High Risk; Dyslipidemic

Study Design - niacin

4 weeks at 1 gram, then advanced to 2g for remainder of study

2g titrated in 500mg increments over 4 weeks, can be backtitrated if necessary for tolerability

Study Design - statin

Both arms simva 40 +/-ezetimibe to target LDL-C <80mg/dL

Initiated on simva 40 but titrated throughout study (raise/lower simva dose and/or add ezetimibe) to maintain LDL >=40mg/dL and <=80mg/dL

Primary Endpoint

Composite CHD Death, Non-Fatal MI, Stroke, Revasc

Composite CHD Death, NonFatal MI, Non-hemorrhagic Stroke, Hospitalization ACS, Revascularizations

Estimated Risk Reduction

>15%

>25%

Planned/Actual Follow Up

4 years / TBD

3.5 years / 32 months


What Restricts the Clinical Use of Nicotinic Acid?

Kei A et al. Curr Vasc Pharmacol 2011;9:521-30


ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΔ ΝΙΑ΢ΙΝΗ – ΔΠΙ΢ΗΜΑΝ΢ΔΙ΢ ΜΔΙΧΜΔΝΗ΢ ΑΝΟΥΗ΢

 

ΔΞΑΦΖ

   

΢ΠΑΝΗΑ ΜΤΟΠΑΘΔΗΑ (+ ΢ΣΑΣΗΝΖ)

ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ

΢ΣΟ

ΜΔΣΑΒΟΛΗ΢ΜΟ

ΣΧΝ

ΝΑΤΣΗΑ-ΔΜΔΣΟΗ-ΠΔΠΣΗΚΟ ΔΛΚΟ΢ (΢ΠΑΝΗΑ)  ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ΢, ΠΑΡΑΣΑ΢Ζ PT,  PLT,  PO43ΖΠΑΣΟΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΚΔΤΑ΢ΜΑΣΑ)

(OΥΗ

ΜΔ

ΣΑ

ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΑ

Am J Cardiol 2007;99 (suppl) : 22C-31C


ΔΞΑΦΖ


Ιζηηθή δξάζε ηεο Νηαζίλεο GPR109A

Ληπνθύηηαξα

Κύηηαξα αλνζνπνηεηηθνύ

Niacin

Niacin

Δπηδεξκηθά θύηηαξα Langerhans

Niacin

Αληηιηπνιπηηθέο Αληηθιεγκνλώδεηο δξάζεηο δξάζεηο

PLA2

Αξαρηδνληθό νμύ PGD2

Έμαςε

PLA2=phospholipase A2; PGD2=prostaglandin D2 Adapted from Pike NB. 2005;115:3400–3403. Journal of Clinical Investigation. Online by Pike. Copyright 2005 by American Society for Clinical Investigation. Reproduced with permission of American Society for Clinical Investigation in the format presentation via Copyright Clearance Center; Yu BL et al. Med Hypotheses. 2007;69:90–94.


Νηαζίλε: Οδόο πξόθιεζεο έμαςεο 1.Δπηδεξκηθά θύηηαξα Langerhans - ΢ύλδεζε Νηαζίλεο - Παξάγεηαη & ειεπζεξώλεηαη PGD2

PGD2 = πξνζηαγιαλδίλε D2 DP1 = ππνδνρέαο 1 ηεο πξνζηαγιαλδίλεο D2

2. Αηκνθόξα Αγγεία Γέξκαηνο - Ζ PGD2 ζπλδέεηαη κε ηνπο DP1 - Σνπηθή Αγγεηνδηαζηνιή

Καλλιηετνική Απεικόνιζη

Benyó Z et al. Mol Pharmacol. 2006;70:1844–1849; Morrow JD et al. J Invest Dermatol. 1992;98:812–815; Cheng K et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:6682–6687; Pike NB et al. J Clin Invest. 2005;115:3400–3403


Η Έμαςε πνπ πξνθαινύζε ε Νηαζίλε (ΔR) ζην παξειζόλ, πεξηόξηζε ηελ επξεία ρξήζε ηεο… Η Πλειονόηηηα ηων Αζθενών δεν λάμβανε ηη Βέληιζηη Γόζη ηων 2g

Αζζελείο ππό ζεξαπεία, %

100

80 > 1500 mg

60

1001–1500 mg 751–1000 mg 501–750 mg

40

 500 mg

20

0 Ν=

4 εβδνκ. 14.386

8 εβδνκ. 6.349

12 εβδνκ. 5.277

24 εβδνκ. 5.402

1 Έηνο 2.104

Αλαδξνκηθή κειέηε κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο από ην 2000 έσο ην 2003 από ηε βάζε δεδνκέλσλ Ingenix Lab/Rx Database™. Kamal-Bahl S, Burke T, Watson D et al. Dosage and titration patterns of extended release niacin in clinical practice. Abstract presented at the 7th American Heart Association Scientific Forum on Quality of Care and Outcomes Research in Cardiovascular Disease and Stroke; May 2006; Washington, DC, USA.


Παξαηεηακέλεο Απνδέζκεπζεο Νηαζίλε (ER) θαη Έμαςε Flushing Episodes per Patient per Month

10

8.6

Άκεζεο Απνδέζκεπζεο

8

The dropout rate due to flushing in both controlled and long-term trials was ~6%

6

Παξαηεηακέλεο Απνδέζκεπζεο

4 1.9

2 0

1.50 0.62

IR Niacin

ER Niacin

0–12 Weeks

4 πξώηνη κήλεο IR=immediate-release; ER=extended-release Knopp RH, et al. Metabolism. 1998;47:1097–1104.

13–24 Weeks

0.31

0.25

0.19

25–48 Weeks

49–72 Weeks

73–96 Weeks

Μαθξνπξόζεζκα


Μεραληζκόο δξάζεο ηεο Λαξνπηπξάληεο Επηδεξκηθά θύηηαξα Langerhans ΝΙΑ΢ΙΝΗ

Δεξκαηηθά Αηκνθόξα Αγγεία

Καηαξάθηεο Αξαρηδνληθνύ Ομένο

Τπνδνρέαο Νηαζίλεο

Οδόο Πξόθιεζεο Έμαςεο κέζσ ηνπ Τπνδνρέα DP1 ηεο Πξνζηαγιαλδίλεο D2

Φσζθνιηπίδηα

PGD2

(+)

PLA2

DP1

Αξαρηδνληθό Ομύ

PGG2

Αζπηξίλε & Μ΢ΑΦ

PGH2

Σσνθετάση PGD

Αγγεηνδηαζηνιή θαη Έμαςε

PGD2

PGF2α PGI2

PGE2

TXA2

PG=prostaglandin; PLA2=phospholipase A2; TXA2=thromboxane A2. Dashed arrows are normal parts of the arachidonic acid pathway that may or may not occur in Langerhans cells. Maciejewski-Lenoir D et al. J Invest Dermatol. 2006;126:2637–2646; Narumiya S et al. Physiol Rev. 1999;79:1193–1226; Cheng K et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:6682–6687; Morrow JD et al. Prostaglandins. 1989;38:263–274.

Λαποπιππάνηη


Η Λαξνπηπξάληε αλαζηέιιεη εθιεθηηθά ηελ Έμαςε ηεο Νηαζίλεο (ER) Απιθμόρ ημεπών / εβδομάδα

Ποζοζηό αζθενών

(κέζνο) κε εκθάληζε κέηξηαο ή ζνβαξόηεξεο έμαςεο θαηά ηηο εβδνκάδεο 1–24

πνπ εκθάληζαλ κέηξηα ή ζνβαξόηεξε έμαςε θαηά ηηο εβδνκάδεο 1–24 60

Αύμεζε Δόζεο:1g  2g

50

Αύμεζε Δόζεο: 1g  2g

1

Νηαζίλε (ER)

PLACEBO

Ποζοζηό Αζθενών, %

Απιθμόρ ημεπών / εβδομάδα

2

40

Νηαζίλε (ER)

30 20 10

PLACEBO

0

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Δβδομάδερ θεπαπείαρ N(ER) (n = 508)

Δβδομάδερ θεπαπείαρ  Ν(ER)/LRPT (n = 763)

 Placebo (n = 268)


ΝΙΑ΢ΙΝΗ ΚΑΙ ΔΞΑΦΗ Υξεζηκνπνίεζε ζθεπάζκαηνο ER + LP Αύμεζε ηεο δόζεο (από 1g  2g) κεηά από 4 εβδνκάδεο

Υνξήγεζε

κε ηα γεύκαηα – απνθπγή θαηαλάισζεο δεζηώλ ή “πηθάληηθσλ” θαγεηώλ θαη νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θνληά ζην ρξόλν ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ

Υνξήγεζε ην βξάδπ Όρη ζξπκκαηηζκόο ηνπ δηζθίνπ


Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Νηαζίλεο/LP έλαληη Νηαζίλεο (ER) Placebo (n = 257)

Ο ΚΑΝΟΝΑ΢

Μεηαβολή από ηα Απσικά Δπίπεδα (%)

Νηαζίλε(ER) 2g (n = 434)

25 20

Baseline LDL-C: 113,5 Baseline HDL-C: 50,8 Baseline TG: 127,0

Νηαζίλε/LR 2g (n = 696)

* P < 0,001 ένανηι placebo

* 19.8

15

18.8

10

5 0

–0.5

3.6

–1.2

-5 -10

-15 -20 -25

–18.1 –18.9

–21.2 –21.7

*

LDL-C

HDL-C

3x20%

TG

*


Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξιηπηδαηκίαο


ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΙ ΢ΣΟΥΟΙ ΣΗ΢ LDL-C ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΟΤ: ΤΦΖΛΟΤ: ΚΑΝ, ΢Γ2, ΢Γ1+βιάβε εθζεζεκαζκέλα νξγάλνπ-ζηόρνπ, επίπεδα ελόο κέηξηα-ζνβαξή ΥΝΝ, παξάγνληα θηλδύλνπ, SCORE ≥10% SCORE ≥5 & <10%

ΜΔΣΡΗΟΤ: SCORE >1& <5%

LDL-C <115 LDL-C <100 LDL-C <70 και/ή  LDL-C ≥50%

Πξνζαξκνγή από: European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818


ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΙ ΢ΣΟΥΟΙ ΣΗ΢ LDL-C ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΟΤ: ΚΑΝ, ΢Γ2, ΢Γ1 >40 εηώλ, κέηξηα-ζνβαξή ΥΝΝ, FRS >20%

ΜΔΣΡΗΟΤ: ≥2 παξ. θηλδύλνπ, FRS 10-20%,

ΥΑΜΖΛΟΤ: 0-1 παξ. θηλδύλνπ FRS <10%

*άηνκα κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία

LDL-C <130 LDL-C <100 LDL-C <70 και/ή  LDL-C ≥50%

Πξνζαξκνγή από: Διιεληθή Δπηζ. Αζεξνζθιήξσζεο 2011;2:163-8


ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΔΡΥΟΛΗ΢ΣΔΡΟΛΑΙΜΙΑ΢ ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ

ΣΑΞΖ ΔΠΗΠΔΓΟ Η

Α

Με αλνρή ζηε ζηαηίλε  ξεηίλεο ή ληθνηηληθό νμύ

IIa

Β

Με αλνρή ζηε ζηαηίλε  αλαζηνιέαο απνξξόθεζεο ρνιεζηεξόιεο κνλν- ή κε ξεηίλε ή ληθνηηληθό νμύ

IIb

C

Με επίηεπμε ζηόρνπ  ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ΢ ζηαηίλεο κε εδεηηκίκπε, ξεηίλε ή ληθνηηληθό νμύ

IIb

C

΢ηαηίλε ζηελ πςειόηεξε ζπληζηώκελε ή αλεθηή δόζε

EAS/ESC Guidelines: Atherosclerosis 217S(2011) S1-44


ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ΢ ΤΠΔΡΣΡΙΓΛΤΚΔΡΙΓΑΙΜΙΑ΢ ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ

ΣΑΞΖ ΔΠΗΠΔΓΟ

Η

Β

Νηθνηηληθό νμύ

IIa

Β

Νηθνηηληθό νμύ + ιαξνπηπξάληε

IIa

C

σ-3 ιηπαξά νμέα ΢ηαηίλε + ληθνηηληθό νμύ

IIa

B

IIa

A

΢ηαηίλε + θηκπξάηε

ΗIa

C

΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟΗ κε σ-3 ιηπαξά

IIb

B

Φηκπξάηε

EAS/ESC Guidelines: Atherosclerosis 217S(2011) S1-44


ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ΢ ΥΑΜΗΛΗ΢ HDL-C ΣΑΞΖ

ΔΠΗΠΔΓΟ

Η

Α

΢ηαηίλε / θηκπξάηε

IIa

Β

Ζ αύμεζε πνπ αλακέλεηαη από ηε θηκπξάηε είλαη κηθξόηεξε ζηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο

IIb

C

΢Τ΢ΣΑ΢Ζ

Νηθνηηληθό νμύ

EAS/ESC Guidelines: Atherosclerosis 217S(2011) S1-44


Διηζάθ Μ θαη ζπλ. Διιεληθή Δπηζ. Αζεξνζθιήξσζεο 2011;2:163-8


Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΟΤ ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟΤ ΢ΣΑΣΙΝΗ΢ ΜΔ ΝΙΑ΢ΙΝΗ  Γνζνεμαξηώκελε θαη ηνμηθόηεηα

απνηειεζκαηηθόηεηα

 Όρη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο  Αζξνηζηηθέο επηδξάζεηο ζηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι  Ζ ληαζίλε κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ Lp(a)

6 Milionis  

΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ΢ ΢ΣΑΣΙΝΗ΢ / ΝΙΑ΢ΙΝΗ΢ Υαξάιακπνο Μειηώλεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Ηαηξηθή ΢ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Μηθξέο, ππθλέο LDL-C...