Page 1

Σξηπιή Τπνιηπηδαηκηθή Αγσγή

ΓΑΝΩΣΑΚΗ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Αζήλα 05-07/07/12


Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο (1) • Γπζιηπηδαηκία: – – –

ΗΠΑ: 1 ζηνπο 2 Ακεξηθαλνύο Ελλάδα: 46% (♂) θαη 40%(♀) [μελέτη ATTICA (γεληθόο πιεζπζκόο)] Δίλαη κείδσλ παξάγνληαο θηλδύλνπ ΚΑΝ, Κ/Α ζλεηόηεηαο θαη νιηθήο ζλεζηκόηεηαο

• Μεγάιεο κειέηεο παξαηήξεζεο  ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ απμεκέλσλ επηπέδσλ LDL-C θαη θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβάλησλ

• Η αληηκεηώπηζή ηεο, κπνξεί λα κεηαβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα Ann Intern Med. 2007;ITC-9:1-16


Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο (2) • Γπζιηπηδαηκία πνπ απαηηεί θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία –

Δπίπησζε  30% ζε άηνκα ρσξίο θιηληθή ΚΑΝ –

Από απηνύο: κόλν νη ½ ιακβάλνπλ ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία

• Σα νθέιε ησλ ζηαηηλώλ επηηπγράλνληαη κόλν όηαλ νη αζζελείο ηηο ιακβάλνπλ >80% ηνπ ρξόλνπ

• 6 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ζηαηίλεο ην πνζνζηό πέθηεη ζην 40-65% Circulation 2006;113:647-656


June 2007;356(23):2388-98

• Η ζηεθαληαία ζλεηόηεηα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζηηο ΗΠΑ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.

• Από 1980 - 2000 ηα πνζνζηά ζλεηόηεηαο, ειηθηαθά πξνζαξκνζκέλα κεηώζεθαλ από: • 542.9 ζε 266.8/100.000 (♂) • 263.3 ζε 134.4/100.000 (♀)

341.745 ιηγόηεξνη ζηεθαληαίνη ην 2000


Πνζνζηά κείσζεο ησλ ΢ηεθαληαίσλ Θαλάησλ ιόγσ ζεξαπείαο θαη αιιαγήο ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ  11%

• due to 20 prevention therapies post MI or revascularization  10% • due to initial treatment of acute MI or UAP

 9% • due to treatments for heart failure

• • •

 5% • due to revascularization for chronic angina

12% • due to other therapies

 24% reductions in Cho  20% reductions in BP  12% due to reductions in smoking prevalence  5% due to reductions in physical activity 10% due to increased prevalence of DM 8% due to increases in BMI

Ford ES et al. N Engl J Med 2007;356:2388-2398


Δπηζεηηθή Τπνιηπηδαηκηθή Θεξαπεία θαη Καξδηαγγεηαθό Όθεινο

 Νεόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππεξιηπηδαηκηώλ  Δπξσπατθέο

= 96 mg/dl  ΗΠΑ = 100 mg/dl


Διιεληθέο Οδεγίεο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ησλ Γπζιηπηδαηκηώλ Επίπεδο κινδύνος και έναπξη ςπολιπιδαιμικήρ θεπαπείαρ με ζηαηίνερ:

Υτηλόρ (FS >20%) Απσίζηε άμεζα ζηαηίνη ζε όλοςρ ηοςρ αζθενείρ με: - ΢Ν, ΑΔΔ, ΠΑΝ, ηύπνπ 2 ΢Γ ή ηύπνπ 1 >40 εηώλ, - ΥΝΝ κε GFR <60 ml/min

Ππυηαπσικόρ ζηόσορ αγυγήρ: η μείυζη ηηρ LDL –C

<70 mg/dl ή κείσζε ηεο LDL-C θαηά 50%

Μέηπιορ (FS 10%-20%) 2 ηοςλάσιζηον παπάγονηερ κινδύνος συπίρ εγκαηεζηημένη αγγειακή νόζο: Έλαξμε αγσγήο εάλ κεηά 3 κήλεο πγηεηλνδηαηηεηηθήο παξέκβαζεο: LDL-C: 130 mg/dl LDL-C: 129 mg/dl: πξναηξεηηθή έλαξμε ζηαηίλεο

Χαμηλόρ (FS <10% ) 0 – 1 παπάγονηερ κινδύνος συπίρ ΣΝ LDL-C: >190 mg/dl: έλαξμε αγσγήο LDL-C: 160-190 mg/dl: πξναηξεηηθή ρνξήγεζε ζηαηίλεο FS = Framingham score

<100 mg/dl

<130 mg/dl (ζε άηνκα κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ν ζηόρνο είλαη κείσζε ηεο LDL-C 100mg/dl) Διιεληθή Δπηζεώξεζε Αζεξνζθιήξσζεο 2011;2(3):163-8


Ληγόηεξν από ην 50% ησλ αζζελώλ ζε ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία επηηπγράλνπλ ηνλ ζηόρν LDL-C Francea Germanya Hungaryb Italy (TC)b,c Italy (LDL-C)b,c Netherlandsb Norwayc Spaina Swedenc Switzerlandd UKc

54.9 24 26.4 28 14

30.2 32.9 26.3 29.7 34.2 50

TOTAL

40.5 0

10

20

30

40

50

60

% of patients achieving goal aNational

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) (LDL-C <2.6 mmol/L with coronary heart disease [CHD]/CHD risk equivalent); bTotal cholesterol (TC) <5.2 mmol/L; cLDL-C <3.0 mmol/L, TC <5.0 mmol/L; dDetermined by treating physician or according to NCEP ATP III Adapted from Van Ganse E et al. Curr Med Res Opin. 2005;21:1389–1399.


DYSlipidemia International Study results (DYSIS) Î? = 22,000 patients

The study found 48% of patients had LDL-C not at goal; 26% had low HDL-C levels; and 38% had elevated TG ESC congress 31 August 2009

Gitt et al. Eur J Prev Cardiol 2012 Apr;19(2):221-30


ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ΢ ΣΩΝ ΢ΣΟΥΩΝ ΣΗ΢ ΤΠΟΛΙΠΙΓΑΙΜΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ 

Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο

Γίαηηα θαη θάξκαθα

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (δνζνεμαξηώκελεο)

Μεησκέλε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ

Υακειόηεξνη ζηόρνη LDL-C

Upper Limit of Normal Cholesterol 1950s

300 mg/dL

(7.8 mmol/L)

1970s

250 mg/dL

(6.5 mmol/L)

1990s

190 mg/dL

(5.0 mmol/L)

Future?

150 mg/dL

(3.9 mmol/L)


Λύζε ζην πξόβιεκα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο;

΢ΤΓΥΡΟΝΗ ΤΠΟΛΙΠΙΓΑΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

΢πλδπαζκόο ρακειώλ δόζεσλ δύν ππνιηπηδαηκηθώλ θαξκάθσλ κε δηαθνξεηηθό κεραληζκό δξάζεο


Ο ξόινο ηεο ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο Λόγνη εθαξκνγήο:

• Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο:  όηαλ ε κνλνζεξαπεία δελ είλαη αξθεηή

LDL-C

non-HDL  κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο (κηθηή δπζιηπηδαηκία)

• Γηα ηε κείσζε ησλ TG:  ζε ζνβαξή ππεξηξηγιπθεξηδαηκία (TG > 500 mg/dl)


Πιενλεθηήκαηα ηεο ΢πγρνξεγνύκελεο Θεξαπείαο  ΢πγρνξεγνύκελε Θεξαπεία  Καζηεξσκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε ρξόληεο πνιππαξαγνληηθέο λόζνπο

 Βνεζά ηνλ θιηληθό γηαηξό  Καιύηεξνο έιεγρνο κηαο δηαηαξαρήο (π.ρ. Α- ΜΔΑ / Γηνπξεηηθά ζηελ ππέξηαζε)  Γηαθνξεηηθά θάξκαθα ζε κεησκέλεο δόζεηο (επίηεπμε ζηόρνπ κε κείσζε παξελεξγεηώλ)


Γηαζέζηκνη ΢πλδπαζκνί STATIN + fibrate

More LDL-C, HDL-C and TG effects Adverse effects (e.g. muscular and renal)? Evidence (FIELD)? Simvastatin + fenofibrate combination NEVER USE GEMFIBROZIL WITH A STATIN

STATIN + nicotinic acid

More LDL-C, HDL-C and TG effects Adverse effects (e.g. muscular and flushing)? Evidence √ Simvastatin + modified release nicotinic acid + laropiprant combination

STATIN + ω-3 fish oil esters

More TG effects (other beneficial effects) Adverse effects = none? Evidence (GISSI)

STATIN + bile acid sequestrants

More LDL-C lowering, but raises TGs Adverse effects (e.g. gastrointestinal and drug interactions)? Evidence √ CHOLESTAGEL (colesevelam)

FIBRATE + ω-3 fish oil esters

More TG effects (other beneficial effects) Adverse effects = none?

STATIN + ezetimibe


Σξηπιή Θεξαπεία  ΢ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηαηαξαρέο ησλ ιηπηδίσλ επηκέλνπλ ή

είλαη αξθεηά ζνβαξέο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκόο κε ≥3 θάξκαθα κε δηαθνξεηηθό κεραληζκό δξάζεο.  Έηζη: , (Α) ζε άηνκα κε πνιύ πςειέο ηηκέο LDL-C  ζηαηίλε + έλαλ από ηνπ παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζην έληεξν (ξεηίλεο, θπηηθέο ζηεξόιεο ή εδεηηκίκπε) + ληαζίλε  (Β) ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξήο ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο ή ζνβαξήο κηθηήο δπζιηπηδαηκίαο  ζπλδπαζκόο ζηαηίλεο + εδεηηκίκπε + θηκπξάηε ή ληαζίλε ή σκεγα-3 ιηπαξά νμέα 


Familial Atherosclerosis Treatment Study (FATS)  Δληαηηθή ηξηπιή ζεξαπεία πξνζθέξεη επηπιένλ όθεινο. 10-εηήο

παξαθνινύζεζε από ηελ FATS. Αζθενείρ με ηεκμηπιυμένη ΣΝ και apo Β ≥125 mg/dl

• 75 αζζελείο έιαβαλ lovastatin + niacin + colestipol, θαη • 101 έιαβαλ ζπλήζε αγσγή ΢εκαληηθά ιηγόηεξα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζηελ νκάδα ηεο ηξηπιήο ζεξαπείαο  (5.3% vs. 18.8%, p <0.05) ΢εκαληηθά ρακειόηεξε ζλεηόηεηα ζηελ νκάδα ηεο ηξηπιήο ζεξαπείαο  (1.3% vs. 19.8%, p <0.05) FATS = Familial Atherosclerosis Treatment Study.

Brown BG, et al. Circulation 1998;98:I–635


J Am Coll Cardiol 2008;51:1564â&#x20AC;&#x201C;72


Time and Dose Effects

 Ο ζπλδπαζκόο E/S + N ήηαλ:

αλώηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ N ή E/S ζε ηύπνπ ΙΙa ή ΙΙb ππεξιηπηδαηκηθνύο αζζελείο θαη γεληθά θαιά αλεθηόο  Απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κε βειηίσζε ησλ ιηπηδίσλ πέξα από ηελ αιιαγή ηεο LDL-C 

Guyton JR, et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:1564–72


N=942 pts with type IIa/IIb hyperlipidemia 64 weeks randomized, double-blind study. Pts received (a) E/S (10/20 mg) + niacin (to 2 g) or (b) E/S (10/20 mg) for 64 weeks, or (c) niacin (to 2 g) for 24 weeks and then E/S (10/20 mg) plus niacin (2 g) or E/S (10/20 mg) for an additional 40 weeks.

Long-Term Safety and Efficacy of Triple Combination Ezetimibe/Simvastatin + ExtendedRelease Niacin in Patients With Hyperlipidemia Fazio S, et al. Am J Cardiol 2010;105:487â&#x20AC;&#x201C;94


 Μεηά από 6 εβδνκάδεο ζε simvastatin 20 mg,  273 αζζελείο κε non-HDL-C ≥ 100 mg/dl ή LDL-C ≥ 70 mg/dl

ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ:  12-εβδνκάδεο ηξηπιή ή δηπιή αγσγή,  ζηε ζπλέρεηα 12-εβδνκάδεο (πεξίνδνο αζθάιεηαο), όινη νη αζζελείο έιαβαλ ηξηπιή αγσγή Farnier M, et al. Diab Vasc Dis Res. 2012;(Jan 6): [Epub ahead of print]


 Απνηειέζκαηα:  12ε εβδνκάδα παξόκνηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο non-HDL-C θαη

ζηηο 2 νκάδεο.  νκάδα 3εο αγσγήο  κεγαιύηεξε κείσζε ησλ TG (δηαθνξά κεηαμύ ζεξαπεηώλ: −14.6%, p = 0.007) και  ομάδα 2ηρ αγωγήρ  κεγαιύηεξε κείσζε ηεο LDL-C (διαφοπά μεταξύ θεπαπειών: +5.3%, p = 0.05).  Καλή ανοχή αμφότεπερ Farnier M, et al. Diab Vasc Dis Res. 2012;(Jan 6): [Epub ahead of print]


Patients with type 2 DM, men and women aged â&#x2030;Ľ 18 years, with documented mixed hyperlipidaemia + CVD.

Rates of achievement of the NCEP ATP III therapeutic goals at the end of the efficacy phase (intention-to-treat population).

Comparative efficacy and safety of fenofibrate/pravastatin plus ezetimibe triple therapy and simvastatin/ezetimibe dual therapy in type 2 diabetic patients with mixed hyperlipidaemia and CVD. Farnier M, et al. Diab Vasc Dis Res. 2012;(Jan 6): [Epub ahead of print]


Πεξηζηαηηθό


Ιζηνξηθό θαη Φπζηθή εμέηαζε  Γπλαίθα 68-εηώλ

 Ιζηνξηθό 

Αξηεξηαθή ππέξηαζε (12 ρξόληα)

΢αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 2 (10 ρξόληα)

΢ηαδίνπ 3 ρξόληα λεθξηθή λόζνο (3 ρξόληα)

 Φπζηθή εμέηαζε 

Ύςνο: 1.60 m; Βάξνο: 83.9 kg

Πεξίκεηξνο κέζεο: 99.1 cm ΓΜ΢: 32.8 kg/m2

ΑΠ: 126/72 mm Hg

 0.84 index; BMI = body mass index; BP = blood pressure. ABIABI: = ankle-brachial


Σξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή  lisinopril/hydrochlorothiazide (20/12.5 mg x1)

 ezetimibe/simvastatin (10/40 mg x1)  glimepiride (Solosa) (2 mg x1)  metformin (850 mg x2)  aspirin (100 mg x1)


Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο  Ληπηδαηκηθό πξνθίι:

 Νεθξηθή ιεηηνπξγία:

TC: 178 mg/dL  LDL-C: 72 mg/dL  Non–HDL-C: 134 mg/dL  HDL-C: 44 mg/dL  TG: 240 mg/dL

 

Κξεαηηλίλε: 1.3 mg/dL Δθηηκώκελε GFR: 54 mL/min Μηθξνιεπθσκαηίλε: 34 mg/L

Stages of Chronic Kidney Disease Stage

Description

GFR*

 SGOT/SGPT: 28/32

1

Signs of mild kidney disease but with normal or better GFR

>90%

 Γιπθόδε λεζηείαο: 114 mg/dL

2

Mild kidney disease with reduced GFR

60-89%

3

Moderate chronic renal insufficiency

30-59%

4

Severe chronic renal insufficiency

15-29%

5

End-stage renal failure

<15%

 A1c: 6.9%


NCEP ATP III 2004 Update: Καηεγνξίεο Παξαγόλησλ θηλδύλνπ Καηηγοπία κινδύνος

Κπιηήπια

Πολύ ςτηλόρ (Νέορ)

ΚΑΝ + πνιιαπινί παξάγνληεο θηλδύλνπ (εηδηθά ΢Γ), ζνβαξνί/όρη ηθαλνπνηεηηθά ειεγρόκελνη παξάγνληεο θηλδύλνπ, Μεη΢ ή νμύ ζηεθαληαίν ζύλδξνκν

Υτηλόρ

΢Ν ή ηζνδύλακν ΢Ν, 10-εηήο θίλδπλνο >20%

Μέηπια ςτηλόρ

≥2 παξάγνληεο θηλδύλνπ, 10-εηήο θίλδπλνο 10%-20%

Μέηπιορ

≥2 παξάγνληεο θηλδύλνπ, 10-εηήο θίλδπλνο <10%

Χαμηλόρ

0-1 παξάγσλ θηλδύλνπ

CVD = cardiovascular disease; NCEP ATP III = National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III.

Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239.


NCEP ATP III 2004 Update: LDL-C Goals and Cut points Επίπεδα LDL-C (mg/dL) Καηηγοπία κινδύνος

Σηόσορ

Πολύ ςτηλόρ (Νέα) Υτηλόρ

<100 (πξναηξεηηθά <70) <100

Μέηπια ςτηλόρ

Έναπξη TLC

Φαπμακεςηική αγυγή*

≥100

≥100

≥100

≥100

<130 (πξναηξεηηθά <100)

≥130

≥130

Μέηπιορ

130

≥130

≥160

Χαμηλόρ

160

≥160

≥190

*΢ε αζζελείο κέηξηνπ ή πςειόηεξνπ θηλδύλνπ,  επαξθήο ζεξαπεία κείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 30%-40% ησλ επηπέδσλ ηεο LDL-C. TLC = therapeutic lifestyle changes.

Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239.


Διιεληθέο Οδεγίεο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ησλ Γπζιηπηδαηκηώλ Επίπεδο κινδύνος και έναπξη ςπολιπιδαιμικήρ θεπαπείαρ με ζηαηίνερ:

Υτηλόρ (FS >20%) Απσίζηε άμεζα ζηαηίνη ζε όλοςρ ηοςρ αζθενείρ με: - ΢Ν, ΑΔΔ, ΠΑΝ, ηύπνπ 2 ΢Γ ή ηύπνπ 1 >40 εηώλ, - ΥΝΝ κε GFR <60 ml/min

Ππυηαπσικόρ ζηόσορ αγυγήρ: η μείυζη ηηρ LDL –C <70 mg/dl ή κείσζε ηεο LDL-C θαηά 50%

Μέηπιορ (FS 10%-20%) 2 ηοςλάσιζηον παπάγονηερ κινδύνος συπίρ εγκαηεζηημένη αγγειακή νόζο: Έλαξμε αγσγήο εάλ κεηά 3 κήλεο πγηεηλνδηαηηεηηθήο παξέκβαζεο: LDL-C: 130 mg/dl LDL-C: 129 mg/dl: πξναηξεηηθή έλαξμε ζηαηίλεο

Χαμηλόρ (FS <10% ) 0 – 1 παπάγονηερ κινδύνος συπίρ ΣΝ LDL-C: >190 mg/dl: έλαξμε αγσγήο LDL-C: 160-190 mg/dl: πξναηξεηηθή ρνξήγεζε ζηαηίλεο FS = Framingham score

<100 mg/dl

<130 mg/dl (ζε άηνκα κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ν ζηόρνο είλαη κείσζε ηεο LDL-C 100mg/dl) Διιεληθή Δπηζεώξεζε Αζεξνζθιήξσζεο 2011;2(3):163-8


NCEP ATP III 2004 Update Specific dyslipidemias (elevated TG)

Secondary target: non-HDL Cholesterol  non-HDL cholesterol = VLDL+LDL cholesterol

= (Total Cholesterol – HDL cholesterol)  VLDL cholesterol: denotes atherogenic remnant lipoproteins  non-HDL cholesterol: secondary target of therapy when serum

triglycerides are 200 mg/dL (esp. 200–499 mg/dL)

Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239.


NCEP ATP III 2004 Update Specific dyslipidemias (elevated TG)

Secondary target: non-HDL Cholesterol  non-HDL-C = VLDL+LDL-C

= (Total Cholesterol – HDL-C)  VLDL cholesterol: denotes atherogenic remnant lipoproteins  non-HDL-C: secondary target of therapy when serum

triglycerides are 200 mg/dl (esp. 200–499 mg/dl)

 non-HDL-C goal: LDL-C goal + 30 mg/dL Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239.


Ezetimibe with Atorvastatin Atorva (10 mg)

Atorva (20 mg)

Atorva (40 mg)

Atorva (80 mg)

0

Mean % change in LDL-C

-10 Statin + placebo

-20

Statin + ezetimibe 10 mg o.d.

-30 -40

n = 628 p < 0.01 for all parameters

-35

-40 -43

-50

-50 -54

-60

-54

-51

-60 Ballantyne C, et al; for the Ezetimibe Study Group. Circulation 2003;107:2409-2415


Triglycerides Changes: Atorvastatin vs. Atorvastatin + Ezetimibe 10 mg

Atorva 10 mg

EZE + Atorva 10 mg

Atorva 20 mg

EZE+ Atorva 20 mg

Atorva 40 mg

EZE + Atorva 40 mg

Atorva 80 mg

EZE + Atorva 80 mg

0 -5

Changes %

-10 -15 -20 -25

-21

-23

-24

-30 -35

-31 *

-30

-40

-34 *

-31 -40

* p<0.05 EZE 10 mg + Atorva vs. Atorva Monotherapy Ballantyne C, et al; for the Ezetimibe Study Group. Circulation 2003;107:2409-2415


Δπηινγή 2 (επίζθεςε κεηά από 3/12)  3 κήλεο κεηά από ηε πξνζζήθε θαηλνθηκπξάηεο

Ληπηδαηκηθό πξνθίι

Δπίζθεςε 1

Δπίζθεςε 2 (3/12)

TC (mg/dL)

178

142 (-20%)

LDL-C (mg/dL)

72

69 (-4%)

non–HDL-C (mg/dL)

134

94 (-30%)

HDL-C (mg/dL)

44

48 (+9%)

TG (mg/dL)

240

140 (-42%)

Γλςκόζη νηζηείαρ (mg/dL)

114

112 ()


Δπηινγή 3 (επίζθεςε κεηά από 3/12)  Σα δεδνκέλα πξνηείλνπλ: ηα νκέγα-3 ΛΟ είλαη ρξήζηκε

επηινγή ζε αζζελείο κε ζνβαξή ππεξηξηγιπθεξηδαηκία  Σα επίπεδα TG ηεο αζζελνύο είλαη 240 mg/dL  Γεδνκέλα από ηηο κειέηεο:  JELIS

trial1  GISSI-P trial2

1. Yokoyama M, et al. Lancet 2007;369:1090-1098;

2. GISSI-P Investigators. Lancet. 1999;354:447-455.


JELIS: omega-3 fatty acids + statins in patients with hypercholesterolemia ď&#x201A;&#x2014; All patients had TC levels >251 mg/dL) ď&#x201A;&#x2014; Randomized to treatment with a statin or a statin plus 1800 mg/d EPA

Outcome (mean follow-up, 4.6 y)

Statin Alone (n = 9319), %

Statin + EPA (n = 9326), %

HR (95% CI)

Major coronary events

3.5

2.8

0.81 (0.69-0.95)*

Sudden cardiac death

0.2

0.2

1.06 (0.55-2.07)

Fatal MI

0.2

0.1

0.79 (0.36-1.74)

Nonfatal MI

0.9

0.7

0.75 (0.54-1.04)

Unstable angina

2.1

1.6

0.76 (0.62-0.95)

CABG or PTCA

2.4

2.1

0.86 (0.71-1.05) *P = .011

CABG = coronary artery bypass graft; EPA = eicosapentaenoic acid.

Yokoyama M, et al. Lancet 2007;369:1090-1098.


Change From Baseline (%)

Omega-3 Fatty Acids/Statin Combination Therapy in InsulinResistant Obese Men Atorvastatin 40 mg Omega-3 fatty acids 4 g Combination

*

* * LDL-C

*

*

*

*

Nonâ&#x20AC;&#x201C;HDL-C

N = 48 *P <.05 vs placebo. HOMA = homeostasis model assessment.

*

HDL-C

TG

Insulin Resistance (HOMA Score)

Chan DC, et al. Diabetes. 2002;51:2377-2386.


Δπηινγή 4 (επίζθεςε κεηά από 3/12)  3 κήλεο κεηά από ηε πξνζζήθε ληαζίλεο

Ληπηδαηκηθό πξνθίι

Δπίζθεςε 1

Δπίζθεςε 2 (3/12)

TC (mg/dL)

178

167 (-6%)

LDL-C (mg/dL)

72

65 (-10%)

non–HDL-C (mg/dL)

134

115 (-14%)

HDL-C (mg/dL)

44

52 (+18%)

TG (mg/dL)

240

168 (-30%)

Γλςκόζη νηζηείαρ (mg/dL)

114

118 ()


Έιεγρνο ιηπηδίσλ ζε αζζελείο κε ΢Γ* ή Μεη΢ Θεξαπεπηηθή αιιαγή ηξόπνπ δσήο Γιπραηκηθόο έιεγρνο ΢ηαηίλε: κε ζηόρν LDL-C <100 mg/dL (<70 mg/dL κε ΢Ν) TG ≥500 mg/dL

Φηκπξάηε Οκέγα-3 ιηπαξά νμέα

TG ≥150-500 mg/dL

Φηκπξάηε (θπζηνινγηθή ή ειαθξά κεησκέλε HDL-C) Νηαζίλε (πνιύ ρακειή HDL-C)

TG <150 mg/dL θαη Υακειή HDL-C†

Νηαζίλε

*΢Γ θαιά ξπζκηζκέλνο: A1C <7.0%. †HDL-C <40 mg/dL ζε άλδξεο ή <50 mg/dL ζε γπλαίθεο Adapted from American Diabetes Association. Diabetes Care. 2007;30(suppl 1):S4-S41. Adapted from Physicians’ Desk Reference. 61st ed. Montvale, NJ: Thomson PDR; 2007:2725-2727.

5 Ganotakis  

ΓΑΝΩΣΑΚΗ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Αζήλα 05-07/07/12 • Γπζιηπηδαηκία : • Μεγάιεο κειέηεο παξαηήξεζεο  ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ • Η αληηκεηώπηζή ηεο, κπνξεί...