Page 1

ADV 2fylla 21x29.5

3/11/2004

11:22 Ì

™ÂÏ›‰·1

1 o Π A N E Λ Λ H N I O Σ Y N E ∆ P I O THΣ EΛΛHNI KHΣ ETAIPE IAΣ AΘHPOΣKΛHPΩΣHΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ∆EKEMBPΙΟΥ 2004 07.30-08.30 08.30-10.30

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φουαγιέ Μακεδονίας Αίθουσα Μακεδονία

Πρόεδροι: Κ. Σιαµό ουλος - Σ. Φούσας

10.30-12.00

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

12.00-12.30

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδροι: Χ. Ζαµ ούλης - Ε. Βαρσαµής Μελέτες ALLHAT και Australian και η ε2ίδρασή τους στις κατευθυντήριες οδηγίες Γ. Στεργίου Μελέτες υ2ολι2ιδαιµικής αγωγής Ε. Γανωτάκης Μελέτες LIFE και VALUE Θ. Μακρής Μελέτες EUROPA, SCOPE και CHARM Η. Χειµώνας Μελέτες 2ρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη τύ2ου II A. Μελιδώνης Μελέτες διατροφής Α. Ζαµ έλας

12.30-14.00

Αίθουσα Μακεδονία της Φαρµακευτικής Εταιρείας BAYER HELLAS ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Συντονιστής: Χ. Ζαµ ούλης Φαρµακευτική αντιµετώ2ιση των ασθενών µε ισχαιµική καρδιο2άθεια, 2αρελθόν-2αρόν Α. Τσακίρης Το µέλλον της θέσης των ανταγωνιστών ασβεστίου σε ασθενείς µε ισχαιµική καρδιο2άθεια: Mελέτη ACTION Γ. Βυσσούλης ∆υσλειτουργία της στύσης: Ε2ιδηµιολογία-Παθοφυσιολογία Η. Μυγδάλης Φαρµακευτική Αντιµετώ2ιση της Στυτικής ∆υσλειτουργίας Σ. Πα άς

15.00-17.00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Αίθουσα Πέλλα(1) Αίθουσα Φλώρινα(2) (1) Συντονιστές: J. Shepherd - E. Γανωτάκης (2εριστατικά ασθενών µε υ2ερλι2ιδαιµία) (2) Συντονιστές: Κ. Σιαµό ουλος - Α. Καραγιάννης (2εριστατικά ασθενών µε υ2έρταση) Αίθουσα Μακεδονία

Πρόεδροι: Π. Τούτουζας - Γ. Ζιάκας Κριτική ανάλυση των 2ρόσφατων µελετών φαρµακευτικής αντιµετώ2ισης της υ2έρτασης Α. Μανώλης ∆ιαφορική 2ίεση και καρδιαγγειακή νόσος Α. Benetos Αντιυ2ερτασική αγωγή και καρδιο2ροστασία Α. Αχείµαστος

18.30-19.00

∆ΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Γ. Τσιτούρης The Treatment of Hyperlipidemia in the Elderly and Children

19.00-20.00 20.00-20.30 20.30-22.00

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αίθουσα Μακεδονία J. Shepherd Αίθουσα Μακεδονία

Αίθουσα Μακεδονία της Φαρµακευτικής Εταιρείας ASTRAZENECA ∆ΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Συντονιστές: Μ. Ελισάφ - Γ. Κολοβού Εισαγωγή Γ. Κολοβού Ε2ιδηµιολογικά ∆εδοµένα Στεφανιαίας Νόσου: Η Ελληνική Εµ2ειρία Χ. Πίτσαβος Πρόσφατες Οδηγίες για την Αντιµετώ2ιση των ∆υσλι2ιδαιµιών ∆. Μιχαηλίδης Rosuvastatin: Νέα ∆εδοµένα στην Υ2ολι2ιδαιµική Αγωγή J. Shepherd Ε2ίδραση της Κλινικής Α2οτελεσµατικότητας στο Κόστος της Υ2ολι2ιδαιµικής Θερα2είας Ι. Υφαντό ουλος


ADV 2fylla 21x29.5

3/11/2004

11:23 Ì

™ÂÏ›‰·2

1 o Π A N E Λ Λ H N I O Σ Y N E ∆ P I O THΣ EΛΛHNI KHΣ ETAIPE IAΣ AΘHPOΣKΛHPΩΣHΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ∆EKEMBPΙΟΥ 2004 08.30-10.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδροι: Ν. Κατσιλάµ ρος - Α. Τριχο ούλου Σύγχρονες ∆ιαιτητικές Οδηγίες Ε. Μ ιλιανού The Importance of the Ratio of omega-6/omega-3 fatty acids for the prevention of cardiovascular disease A. Simopoulos Μεσογειακή δίαιτα και καρδιαγγειακή νόσος Α. Τριχο ούλου

10.30-12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΩΝ Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδροι: ∆. Kόκκινος - ∆. Αλεξό ουλος Εκτίµηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου Ι. Γουδέβενος Joint European Guidelines for Prevention of Cardiovascular Disease in Clinical Practice O. Faergeman Combined Hypolipidemic Treatment A.S. Wierzbicki

12.00-12.30 12.30-14.00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

15.00-17.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS)*

Αίθουσα Μακεδονία της Φαρµακευτικής Εταιρείας FOURNIER HELLAS HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ Συντονιστές: Γ. Ζιάκας - Ε. Γανωτάκης Η Αυξανόµενη Σηµασία της HDL-Χοληστερόλης και οι Οδηγίες Αντιµετώ2ισης των Μειωµένων Ε2ι2έδων της Γ. Κολοβού PPARa, HDL-C and the metabolic syndrome Β. Staels Σύγχρονη Στρατηγική Αντιµετώ2ισης του Μεταβολικού Συνδρόµου: ο Ρόλος των Φιµ2ρατών Μ. Ελισάφ Αίθουσα Πέλλα

Πρόεδροι: Β. Νικολάου - ∆. Σταµάτης

17.00-19.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αίθουσα Μακεδονία

Συντονιστές: Μ. Ελισάφ - Χ. Πίτσαβος Συµµετέχουν: T. ∆ιδάγγελος - E. Zάχαρης - ∆. Kιόρτσης - I. Σκούµας

19.00-19.30

∆ΙΑΛΕΞΗ

19.30-20.00

∆ΙΑΛΕΞΗ

20.00-20.30

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

20.30-22.00

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδρος: ∆. Σιδερής Λι2ίδια και Πρόληψη των Αγγειακών Εγκεφαλικών ε2εισοδίων - Σύγχρονα ∆εδοµένα ∆. Μιχαηλίδης Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδρος: ∆. Κρεµαστινός The Evolving Role of PPARa in Lipid Metabolism and Treatment of lipid disorders B. Staels

Αίθουσα Μακεδονία των Φαρµακευτικών Εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ /MSD-SCHERING PLOUGH ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Συντονιστές: Μ. Ελισάφ - ∆. Μιχαηλίδης Tο Ezetimibe στην Κλινική Πράξη O. Faergeman Η Συµβολή του Εzetimibe στην Ε2ίτευξη των Στόχων Μείωσης των Λι2ιδίων Μ. Ελισάφ Τα Πλεονεκτήµατα της Συγχορήγησης του Εzetimibe στην Αντιµετώ2ιση της Υ2ερλι2ιδαιµίας Β. Άθυρος Συµ2εράσµατα ∆. Μιχαηλίδης


ADV 2fylla 21x29.5

3/11/2004

11:23 Ì

™ÂÏ›‰·3

1 o Π A N E Λ Λ H N I O Σ Y N E ∆ P I O THΣ EΛΛHNI KHΣ ETAIPE IAΣ AΘHPOΣKΛHPΩΣHΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ∆EKEMBPΙΟΥ 2004 08.30-09.00

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ

09.00-10.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ

Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδρος: Η. Χειµώνας Εισαγωγή: Ε2ιδηµιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στον Ελληνικό 2ληθυσµό ∆. Παναγιωτάκος The Relation between Mediterranean Diet, Lifestyle and Coronary Heart Disease D. Kromhout Πρόεδροι: Σ. Ρά της - Φ. Τρυ οσκιάδης Η ∆ιαβητική ∆υσλι2ιδαιµία ως Παράγων Κινδύνου Παθοφυσιολογία της ∆ιαβητικής ∆υσλι2ιδαιµίας Θερα2εία διαβητικής δυσλι2ιδαιµίας

Αίθουσα Μακεδονία Β. Καραµάνος Β. Άθυρος Μ. Ελισάφ

10.30-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδροι: Α. Βαγενάκης - Α. Τσατσούλης Σύνδροµο Αντίστασης στη ∆ράση της Ινσουλίνης - Κριτήρια για τη ∆ιάγνωση Α. Βαγενάκης Insulin Resistance, the Linchpin Between Obesity and Cardiovascular Disease G. Reaven

11.30-12.00

∆ΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Π. Bάρδας O Ρόλος των Φυτικών Στερολών/Στανολών στην Αντιµετώ2ιση της Υ2ερχοληστερολαιµίας

12.00-12.30

Αίθουσα Μακεδονία

M. Eλισάφ

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

12.30-14.00

Αίθουσα Μακεδονία της Φαρµακευτικής Εταιρείας GLAXO SMITHKLINE ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ Συντονιστής: Π. Χριστακό ουλος Insulin Resistance, Hyperinsulinaemia and Cardiovascular Disease G. M. Reaven Θερα2ευτικοί στόχοι στο διαβήτη τύ2ου 2: υ2εργλυκαιµία, αντίσταση στην ινσουλίνη ή και τα δύο; Π. Χριστακό ουλος Ο ρόλος της ροσιγλιταζόνης στην ε2ίτευξη µακροχρόνιου γλυκαιµικού ελέγχου Σ. Πα άς Ροσιγλιταζόνη: ∆υνατότητα 2αρέµβασης στη µείωση της καρδιαγγειακής νόσου Θ. Αλεξανδρίδης

14.00-15.00

ΓENIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) Αίθουσα Πέλλα

15.00-17.00

Πρόεδροι: Γ. Παρχαρίδης - Ι. Γουδέβενος

17.00-19.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Αίθουσα Μακεδονία Πρόεδροι: Α. Καλοφούτης - Ν. Λευκός Οξειδωµένα φωσφολι2ίδια, φλεγµονή και αθηρωµάτωση Α. Τσελέ ης Ενδοθήλιο και δυσλι2ιδαιµία Ι. Λεκάκης Κατανοµή του λί2ους και καρδιαγγειακή νόσος Γ. Πανοτό ουλος Μεταγευµατική λι2αιµία, αθηροσκλήρωση και οξέα στεφανιαία σύνδροµα Γ. Κολοβού


ADV 2fylla 21x29.5

3/11/2004

11:23 Ì

™ÂÏ›‰·4

1 o Π A N E Λ Λ H N I O Σ Y N E ∆ P I O THΣ EΛΛHNI KHΣ ETAIPE IAΣ AΘHPOΣKΛHPΩΣHΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ∆EKEMBPΙΟΥ 2004 19.00-19.30

∆ΙΑΛΕΞΗ

Αίθουσα Μακεδονία

Πρόεδρος: Α. Τσελέ ης Paraoxonase and Αtherosclerosis

19.30-20.00

P. Durrington

∆ΙΑΛΕΞΗ

Αίθουσα Μακεδονία

Πρόεδρος: Χρ.Ι. Στεφανάδης Ιατρική 2ου βασίζεται σε ενδείξεις (evidence-based medicine) και καρδιαγγειακή νόσος

20.00-20.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θ. Μουντοκαλάκης Αίθουσα Μακεδονία

Πρόεδρος: Χ. Μ ουντούλας

20.30-22.00

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αίθουσα Μακεδονία της Φαρµακευτικής Εταιρείας PFIZER HELLAS ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: EΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Συντονιστές: Α. Βαγενάκης - Χ. Στεφανάδης Σύγχρονα δεδοµένα για την αντιµετώ2ιση της υ2έρτασης A. Aχείµαστος Τα οφέλη της υ2ολι2ιδαιµικής αγωγής σύµφωνα µε τα α2οτελέσµατα των τελευταίων µελετών B. Άθυρος Το µέλλον της υ2ολι2ιδαιµικής αγωγής –2έρα α2ό τις κατευθυντήριες οδηγίες Μ. Ελισάφ The role of statins in the treatment of diabetic dyslipidemia P. Durrington

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηµεροµηνίες Συνεδρίου: 2 – 4 ∆εκεµβρίου, 2004 Τό2ος Συνεδρίου: Ξενοδοχείο Divani Caravel ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γενική Συµµετοχή Eιδικευόµενοι Φοιτητές/Nοσηλευτές /Παραϊατρικό 2ροσω2ικό

50 k 30 k ∆ωρεάν

Το κόστος συµµετοχής 2εριλαµβάνει: ➲ Παρακολούθηση συνεδρίου και ε ίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο ➲ Εντυ ο υλικό συνεδρίου ( ρόγραµµα- εριλήψεις εργασιών) ➲ Καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων ➲ Συµµετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις ➲ Συνεδριακή τσάντα, µ λοκ, στυλό, κονκάρδα ➲ Πιστο οιητικό συµµετοχής

1st_EEA  

12.30-14.00 15.00-17.00 07.30-08.30 08.30-10.30 10.30-12.00 17.00-18.30 18.30-19.00 19.00-20.00 20.00-20.30 20.30-22.00 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you