Page 1

Επιδημιξλξγία ςξσ Σακυαοώδη Διαβήςη Δεκνζζέλεο Β. Παλαγηωηάθνο Αλαπι. Καζεγεηήο Βηνζηαηηζηηθήο Δπηδεκηνινγίαο Τκήκα Επηζηήκεο Δηαηηνινγίαο – Δηαηξνθήο, Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκην


Ο ρακυαοώδηπ διαβήςηπ • Ο όξνο ζαθραξώδεο δηαβήηεο δόζεθε από ηνλ Αξεηαίν εθ ηεο Καππαδνθίαο (1νο αη. π.Φ.), θαη ζεκαίλεη «δηαβαίλεη», ζέινληαο λα επηζεκάλεη ηελ έθθξηζε ππεξβνιηθώλ πνζνηήησλ νύξσλ. ▫ Τν 1425 ν όξνο ζπλαληάηαη ζε Βξεηαληθά θείκελα ▫ Τν 1675 ν T. Willis πξόζζεζε ηνλ όξν mellitus ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ αύμεζε ηνπ ζαθράξνπ ησλ νύξσλ.  Κσδηθνπνίεζε θαηά ΠΟΥ: ICD-10  E10-E14


Ο ρακυαοώδηπ διαβήςηπ • Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο είλαη κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζπκβάιινπζα αηηία ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

ζην έκθξαγκα, ζηελ ηύθισζε, ζην εγθεθαιηθό, ζηελ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ζηελ αληθαλόηεηα


Επιπξλαρμόπ ςξσ διαβήςη Διεθμή δεδξμέμα • Τν 2000, ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ, πεξίπνπ 171 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη είραλ ΣΓ, παγθνζκίσο ▫ Γει. ην 2.8% ηνπ Παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. ▫ Τν πνζνζηό απηό αλακέλεηαη λα 2πιαζηαζηεί κέρξη ην 2030. ▫ Ιδηαίηεξα ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιήο θαη ηελ Αζία.

 Τν National Diabetes Information Clearinghouse εθηηκά όηη ην θόζηνο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ΣΓ ζηηο ΗΠΑ είλαη πεξίπνπ $132 δηζεθαηνκκύξηα εηεζίσο.


Επιπξλαρμόπ ςξσ διαβήςη Διεθμή δεδξμέμα • Πεξίπνπ ην 5-10% ησλ πεξηπηώζεσλ ΣΓ είλαη ηύπνπ Ι, ελώ ην ππόινηπν είλαη ηύπνπ ΙΙ. ▫ O επηπνιαζκόο ηνπ δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ απμάλεη δηαξθώο επεξεάδνληαο πεξίπνπ ην 4%-10% ησλ αλζξώπσλ ειηθίαο 30-60 εηώλ  κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο λα βξίζθνληαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο (Αζία, Αλαηνιή). International Diabetes Federation


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Διεθμή δεδξμέμα


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Διεθμή δεδξμέμα China

40

Japan

35

India

30

USA

25

New Zealand

20

UK

15

Denmark

10

Canada

5

Sweden

0

Incidence (per 100.000)/year

Finland


Θμηριμόςηςα από ρακυαοώδη διαβήςη


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Ελλημικά δεδξμέμα • Τν πνζνζηό εκθάληζεο ηνπ απηό-αλαθεξόκελνπ ζαθραξώδε δηαβήηε απμήζεθε από 2.4% ζε 3.1% κεηαμύ ηνπ 1974 θαη ηνπ 1990 Katsilambros N et al., Diab Med 1993

• ελώ ν επηπνιαζκόο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ ζηελ κειέηε ΑΤΤΙΚΗ ην έηνο 2001 ήηαλ 7.6% ζηνπο άληξεο θαη 6.0% ζηηο γπλαίθεο Panagiotakos DB et al., Diab Med 2005


Ηλικιακή καςαμξμή ςξσ ρακυαοώδη διαβήςη (ςύπξσ 2), ρε δείγμα ςξσ Ελλημικξύ πληθσρμξύ (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ)

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Ελλημικά δεδξμέμα • Με βάζε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ΑΤΤΙΚΗ (2001-2006) ε αδξή 5εηήο επίπησζε ζαθραξώδε δηαβήηε ήηαλ 58 αλά 1000 άλδξεο θαη 53 αλά 1000 γπλαίθεο (p=0.64). ▫ Δπνκέλσο ζα κπνξνύζε λα ππνηεζεί όηη ε εηήζηα επίπησζε είλαη 1.16% ζηνπο άλδξεο θαη 1.06% ζηηο γπλαίθεο. ▫ …κεηαμύ ηνπ 2001 θαη 2006 ν πιεζπζκόο πνπ έρεη ζαθραξώδε δηαβήηε απμήζεθε πεξίπνπ θαηά 330.000 αλζξώπνπο. Panagiotakos DB et al., Vasc Health 2008


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Ελλημικά δεδξμέμα Πενηαεηής επίπηωζη διαβήηη ηύποσ ΙΙ ζε άνδρες και γσναίκες ανά ηλικιακή ομάδα. Άνδρες Ηλικία ζηην αρτή ηης μελέηης

Γσναίκες

5-εηή επίπηωζη ζακταρώδη διαβήηη

Λόγος ανδρών/γσναικών

<35 ετών

0.0%

0.4%

-

35-45 ετών

5.6%

4.2%

1.33

45-55 ετών

6.3%

7.0%

0.90

55-65 ετών

11.3%

11.8%

0.95

65-75 ετών

15.8%

10.5%

1.50

> 75 ετών

10.8%

16.7%

0.64

Σσνολικά

5.8%

5.3%

1.09

Panagiotakos DB et al., Vasc Health 2008


Επίπςωρη ςξσ διαβήςη Ελλημικά δεδξμέμα • Γεδνκέλα πεξαζκέλσλ εηώλ θαηαδεηθλύνπλ όηη ν επηπνιαζκόο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ζε ελήιηθεο απμήζεθε από 250.000 ην 1974 (Katsilambros, 1993) ζε 800.000 από ην 2000 θαη έπεηηα (Gikas, 2004, Panagiotakos, 2005), ▫ αλαδεηθλύνληαο ηξηπιαζηαζκό ηνπ πιεζπζκνύ κε ζαθραξώδε δηαβήηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 δεθαεηηώλ.


Επιπξλαρμόπ ςξσ γμωρςξύ διαβήςη ρςξμ εμήλικξ πληθσρμό: μελέςη Σαλαμίμαπ 20022006 • Σηελ κειέηε Σαιακίλα ν επηπνιαζκόο ηνπ δηαβήηε απμήζεθε ▫ από 8,2% ην 2002 ζε 9,5% ην 2006.

Gikas A, et al. Diab Res Clin Pract 2008


Ποζοζηό αηόμων με διαβήηη (%)

Επιπξλαρμόπ ςξσ διαβήςη αμά ηλικιακή ξμάδα 30

2002

2006 24.2

25 20.0

20.3

20 16.6 15 11.8

12.6

10 5 0.2

0.4

1.9

2.1

3.9

4.2

0 20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

Ηλικιακή ομάδα Gikas A, et al. Diab Res Clin Pract 2008


Θμηριμόςηςα από ρακυαοώδη διαβήςη, ρςημ Ελλάδα


Επιδημιξλξγία ρακυαοώδη διαβήςη, ρςημ Ελλάδα


Επιδημιξλξγία ρακυαοώδη διαβήςη και ξνύ ρςεταμιαίξ ρύμδοξμξ


Παοάγξμςεπ κιμδύμξσ • • • • • • • • • •

Ηιηθία >45 εηώλ ΣΓ θαηά ηελ εγθπκνζύλε Υπεξβνιηθό βάξνο θαη εηδηθόηεξα θεληξηθνύ ηύπνπ παρπζαξθία Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ΣΓ Φακειό ζσκαηηθό βάξνο θαηά ηε γέλλεζε HDL-c< 35 mg/dL Τξηγιπθεξίδηα > 250 mg/dL Αξηεξηαθή ππέξηαζε Απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο Γηαηξνθή πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο θαη θνξεζκέλα ιίπε American Diabetes Association. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care. 2004


Τοόπξπ ζωήπ και διαβήςηπ • Δπηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ όηη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δωήο, ▫ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο επηκόξθσζεο,

• κεηώλνπλ ην θνξηίν ηεο λόζνπ ζηνλ πιεζπζκό vanDam, 2002, Patja, 2005, Panagiotakos, 2005, Tuomilehto, 2006


Τοόπξπ ζωήπ και ρακυαοώδηπ διαβήςηπ (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ)

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Σακυαοώδηπ διαβήςηπ & Κξιμωμικόξικξμξμικό επίπεδξ (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ) Παραηηρείηαι ανηίζηροθη ζτέζη ηοσ ΚΟΕ και ηης επίπηωζης ηοσ διαβήηη.

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Αμθοωπξμεςοικά υαοακςηοιρςικά και ρακυαοώδηπ διαβήςηπ (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ)

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Κλιμικά, βιξλξγικά υαοακςηοιρςικά και ρακυαοώδηπ διαβήςηπ (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ)

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Μξμςέλξ εκςίμηρηπ ςξσ ρακυαοώδη διαβήςη (ςύπξσ 2) (μελέςη ΑΤΤΙΚΗ)

Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, et al., Diab Med 2005


Σσμπεοάρμαςα • Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε απμήζεθε ζεκαληηθά ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. ▫ Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν πιεζπζκόο γεξλά, απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ην θνξηίν ηνπ δηαβήηε ζα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ επόκελωλ εηώλ. ▫ Γηα λα αληηζηξαθεί απηή ε ηάζε απαηηείηαη κηα ζπλερήο θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή δεκόζηαο πγείαο, κε ηελ πξνώζεζε ησλ αιιαγώλ ηνπ ηξόπνπ δσήο κε ζηόρν ηελ απώιεηα βάξνπο θαη ηελ αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

03_PANAGIOTAKOS  

Δεκνζζέλεο Β. Παλαγηωηάθνο Αλαπι. Καζεγεηήο Βηνζηαηηζηηθήο - Δπηδεκηνινγίαο Τκήκα Επηζηήκεο Δηαηηνινγίαο – Δηαηξνθήο, Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκη...