Page 1


AN INTERNET OF THINGS Als objecten, producten of toestellen door

Dit project doet een poging om op een

middel van sensoren met elkaar in verbinding

exploratieve manier de geschiedenis achter

staan en kunnen ‘communiceren’, welke

objecten en zijn eigenaars opnieuw te

mogelijkheden opent dat?

ontdekken. Het zijn waardevolle verhalen die voor een toekomstige eigenaar extra reden

Wat er zo uniek is aan het Internet of Things is dat er een groot deel informatie op het web kan worden toegevoegd. Het laat ons toe om levensechte objecten deel uit te maken aan ons grote netwerk. Wat

zijn

de

kansen

voor

duurzaam

materiaalbeheer? Wat kan The Internet of Things betekenen voor de traceerbaarheid van materialen en objecten, voor de achterliggende betekenissen ? Ons project begint met het gegeven dat er rond elk object meer is dan enkel en alleen z’n materiele eigenschappen. We denken er vaak niet bij na, maar deze hebben een hele geschiedenis achter zich. In het geval van objecten die te koop staan in een 2de hands winkel kan men zich helemaal voorstellen dat er een schat aan verhalen verborgen liggen. RFID en QR codes en de komst van smartphones is het mogelijk om 2de hands objecten van verhalen te voorzien.

kunnen zijn om het object over te nemen.


MAKING OBJECTS SHAREABLE Objecten waarvan we de achterliggende verhalen van weten vinden we meestal terug in museum’s, ze worden niet gebruikt en we kunnen of mogen ze niet aanraken. In tegenstelling tot objecten die we dagelijks rondom ons zien maar waar we de achterliggende verhalen niet van kennen. De meest frequente manier waarop

AANLEIDING TOT HET ONTWERP

mensen objecten sociaal kunnen maken is door ze met elkaar te delen.

Het idee is dat als een voorwerp niet meer wordt gebruikt, de mensen het kunnen doorgeven

Deze objecten zijn dus op een bepaalde manier

zonder nieuwe goederen (en potentieel afval)

sociale objecten. Ze zijn de drijfveer voor onze

te maken. Zo kan elke nieuwe gebruiker er

sociale netwerken en geven de inhoud aan voor

nieuwe herinneringen aan toevoegen. In onze

onze conversaties. Het laat mensen toe om hun

wegwerpmaatschappij hebben objecten maar

aandacht te vestingen op een derde object dan

een beperkte levensduur. Hierbij willen we

tussen elkaar om zo interpersoonlijke relaties

inspelen om de levenscyclus van een object te

te versterken. Mensen kunnen zich met elkaar

verlengen. Het gebruik van een voorwerp krijgt

verbinden wanneer ze een gedeelde interesse

hier dus een nieuwe functie.

hebben in een specifiek object. Dit concept kunnen we vooral linken aan 2de handsvoorwerpen, die van de ene persoon doorgaan naar de andere. Mensen kunnen informatie aan een bepaald object toevoegen. Hierbij kunnen we dan al deze gegevens in de vorm van verhalen linken aan de objecten. In het geval van 2de handsobjecten kan dit gaan over het gebruik, herinneringen die het opwekt bij een bepaalde persoon,...


STORY TUNER Verhalen kunnen worden toegevoegd aan een 2de hands object zodat voor een nieuwe eigenaar de geschiedenis zichtbaar wordt. Een veelgebruikte manier is om één qr code of één tag te verbinden aan één object. Dit laat discussies over het object of tagging aan verschillende delen van het object, bijvoorbeeld die scheur in de vintage broek uit 1970, niet toe. In ons project staat daarom exploratie centraal. De QR-code wordt gebruikt alsnavigatiemiddel. Afhankelijk van de positie van de Camera van een laptop of telefoon ten op zichte van de QR code kan men meerdere audioverhalen beluisteren die verbonden zijn aan het object. Een schijnwerper functioneert als afspeel en opnameapparaat. Daarbij kan men ook snel nieuwe verhalen toevoegen. Exploratie staat dus centraal in het ontwerp. Dit geeft het navigeren een gevoel van ontdekking.


SOCIALE COHESIE We kunnen er niet om heen dat het internet deuren

In ons sociale Internet of things project, speelt

heeft geopend om de menselijke relaties en de

informatie dus een rol in de vorm van een

sociale cohesie op een andere manier aan te pakken

sociaal object. Deze informatie dient als een ‘unfolding object’ om voor mensen sociale

Sociale verbanden werden vroeger eerder gezien

relaties te onderhouden en te creëren. Hierbij

wanneer er contact plaatsvond in de fysieke ruimte.

kunnen objecten dienen als trigger voor de

Het web is echter een plaats waar de grenzen van

sociale cohesie. Verhalen staan centraal tijdens

ruimte, tijd en aanwezigheid worden herschreven.

het discussiëren over de betekenis van objecten

Daarom willen we via user generated content

en dienen als een middel voor het creëren

en innovatieve taggingsystemen de persoonlijke

en onderhouden van nieuwere vormen van

relatie tussen mensen en objecten, maar ook de

samenzijn.

relatie tussen mensen via objecten stimuleren. Verhalen die gelinkt zijn aan bepaalde objecten kunnen een bindende factor worden tussen individuen en groepen, wanneer ze ons een inzicht geven in de persoonlijke verhalen en waarden die meestal niet gedeeld worden. Zelfs in families waar objecten onderling vaak gedeeld worden en de verhalen die hier aan vasthangen, blijven vaak bij kleine anekdotes of hebben hun betekenis verloren. We kunnen dus algemeen aannemen dat het delen van inzichten in iemands persoonlijke leven een manier is om sociale relaties op te bouwen en te onderhouden. De sociale cohesie of “kleefkracht” in dit project richt zich dan meer bepaald in het delen van verhalen met elkaar.


SPIME Het meest belangrijke wat we moeten weten over spimes is dat ze gelocaliseerd kunnen worden in tijd en ruimte. De naam voor dit concept werd gegeven door Bruce Sterling, een combinatie van “space” en “time”. Ze kunnen worden opgenomen, gelocaliseerd, geinventariseerd en zijn altijd geassocieerd aan een verhaal. Sterling ziet Spimes ontstaan wanneer er een zestal technologieen in voor komen door identificatie en locatietechnologie. Enkele facetten hiervan worden in het project toegepast. Zo gaat het hier ook om een kleine en goedkope manier om op een unieke wijze objecten te identificeren over korte afstanden. In andere woorden, Radio frequentie identificatie. Wij hebben hier met QR tags voor een ander alternatief gekozen. Sterling spreekt ook van een mechanisme dat precies zijn plaats op aarde kan localiseren, zoals een GPS systeem. Bij dit object is het er niet in geintegreerd maar met de hedendaagse technologie zou dit wel toepasbaar kunnen zijn. Wel hebben we een manier om grote hoeveelheid data voor dingen op te slaan en kunnen we die data makkelijk terug vinden, via een QR tag worden data gelinkt.

Wanneer we deze zes facetten integreren kunnen we het hele bestaan van een object te weten komen. Nog voor het kan gemaakt worden.

Van

het

productieproces,

de

geschiedenis van de gebruiker, de fysieke locatie, tot zijn eventuele eindjaren en dan geresycleerd wordt en zo dan weer nieuwe functies kan krijgen. Wanneer we al deze gegevens bewaren, dan kunnen we de hele levenscyclus van een object terug opzoeken. We kunnen enkele gelijkenissen terug vinden in ons ontwerp. QR tags en de mogelijkheid om verhalen achter objecten te vertellen, stellen ons in staat om het even welke informatie op te slaan, welliswaar via audio in dit project.


SUSTAINABILITY VS SPIME Design for sustainability gaat veel verder dan alleen maar het maken van een “groen” product. Het probeert zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de consument met de sociale, economische en omgevingsfactoren in het achterhoofd. Product innovatie is direct gelinkt aan sustainability: beiden zijn ze gericht naar verandering en toekomst maar ook gebaseerd op de levenscyclus van een product. . Waar ligt nu de link met spimes? Het belangrijkste is dat spimes ons toelaten om de duurzaamheid van objecten te achterhalen, doordat we hun levenscyclus kunnen tracen. Omdat spimes beschikken over verschillende identiteiten en verhalen, kunnen we de objecten waar ze aan gelinkt zijn beter begrijpen. We weten waar ze zich bevinden en de impact die ze hebben op onze wereld. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de verschillende aspecten van een object en dit stelt ons in staat om producten anders te gaan ontwerpen.

WHAT IS AN “OBJECT” ? Het gebruik van de term “object” kunnen we via spime anders gaan bekijken. Om te achterhalen wat er hier mee bedoeld wordt kunnen we als voorbeeld een schoen aanhalen .Een schoen kan bekeken worden als een object in zijn productiescyclus. Allereerst bestaat er een digitale specificatie voor een schoen, dan worden grondstoffen verzameld en gevormd tot een schoen, hierna kan een RFID in de stof worden verwerkt, wat dan weer op zijn beurt verkocht kan worden. Wanneer de schoenen versleten zouden zijn kunnen ze terug naar hun productieoorsprong gaan en daar gerecycleerd worden. Spimes geven ons dus de kans om informatie aan een object toe te voegen en zo de hele geschiedenis ervan te achterhalen.


Welke rol speelt “Social friction” nu in dit project? We proberen hier verhalen te verzamelen die gelinkt zijn aan een bepaald object. Mensen hebben natuurlijk verschillende meningen en herinneringen bij een bepaald voorwerp.

SOCIAL FRICTION Wat betekent “social friction”? Dit is een zeer brede discussie en misschien wel een beetje betekenisloos omdat mensen hier verschillende visies op hebben. Maar het is een woord dat vaak gebruikt wordt om te beschrijven “wat” en “hoe” we designen. Het is interessant om hier toch even bij stil te staan en een visie verduidelijken. Social friction is een fundamenteel aspect in ons dagelijks leven. We gebruiken de term om het proces te beschrijven dat onze handelingen en meningen van elkaar onderscheidt. We kunnen het misschien nog het best beschrijven als een manier waarop mensen verschillen van elkaar. Deze worden duidelijk wanneer er contact wordt gelegd met elkaar. Bijvoorbeeld wanneer mensen elkaar ontmoeten op de bus of op straat en hierbij hun gedachten, en verhalen uitwisselen, zelfs gebaren en blikken. Er ontstaat dan een soort wrijving tussen personen met verschillende ideeën, achtergronden, visies,..

Wanneer er bij zo’n object meerdere verhalen worden toegevoegd gaan we veel verschillen merken in de manier waarop een onderwerp aan bod komt. Indien mensen elkaars verhaal gaan beluisteren ontstaan hierover verschillende meningen. Dit kan een aanleiding zijn voor nieuwe conversaties en discussiepunten. De sociale wrijvingen tussen mensen kunnen hier dan meteen duidelijk worden.


Bronnen: The internet of things * http://www.theinternetofthings.eu/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things * www.waag.org/download/41420 Social objects * http://www.participatorymuseum.org/chapter4/ * http://www.readwriteweb.com/archives/the_future_of_social_objects.php * http://johnnyholland.org/2010/05/03/whats-up-with-social-objects/ * http://www.socialrfid.org/files/Patrick%20Plaggenborg%20-%20Social%20RFID.pdf Tales * http://mashable.com/2010/08/18/tales-of-things/ * http://www.talesofthings.com/ * http://www.talesofthings.com/totem/about/ Sustainability * http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_design * http://www.d4s-de.org/ * http://www.pass-the-baton.com/index.php?ses=376d79&t=aboutconcept * http://www.experiency.be/hybridestad/nl/lichte-gemeenschappen.php Spime * http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling * http://boingboing.net/images/blobjects.htm

The internet of things  
The internet of things  

Reader internet of things

Advertisement