Page 1


Issue 14 August

Contents C over Story O ffice Life

5

Coffee Break ชาโนยุ...สุนทรียะแห่งการดื่มชาญี่ปุ่น Buffet of the Month ดอกทานตะวัน…กับ Tsubakiya Roadside Food พาทอมบอยไปกิน Sushi Boy Condominium Cuisine ฟิวชันซูชิ Dragon Roll

10 14 16 18

Traveling Gourmet เดินเล่นตลาดปลา Tsukiji Great Place for Hanging Out Sake...รสหวานนุ่ม Candlelight Dinner Kisso...ความอร่อยตำรับญี่ปุ่น Grandfather Restaurant อยู่กันให้ยืนยาวแบบ...AOI Eating Tips กินซูชิให้อร่อย...กว่าเดิม Entertainment Film Review

19 22 24 26 28 29 30

L eisure Time

S weetaholic

Mix it yourself ค็อกเทลแสนเปรี้ยวใจ In The Mood For Love Bakery & Dessert เคลิ้ม ๆ แบบ Vanilla Cafe

H ealthy Living

Healthy Eating คาโช...อาหารญี่ปุ่นติดลมบน Good eating Great looking หุน่ ดี สุขภาพดี ไม่ตอ้ งมีอะไรพิเศษ เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ News & Promotion

TEAM

31 32 34 36 38

www.facebook.com/eatingout

Eating Out เจ้าของ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / ผูอ้ ำนวยการ ปรีดา เหตระกูล / บรรณาธิการ พงศ์สริ ิ เหตระกูล / เลขานุการผูอ้ ำนวยการ ศิรพิ รรณ หนูนลิ / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ สุดารัตน์ วิชญ วิศิษฏ์ชล/ กองบรรณาธิการ ต้องตา คงคาเขตร, วิศลิ ป์ศริ ิ วัฒนาภรณ์, กรรณิกา ฝากาบล / ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ธนัชพร สมเนียม / ช่างภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ,์ วราพล เอมระดี, เสกสรร หวังใจสุข / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรนั ดร์ พืชนะ / กราฟิกดีไซเนอร์ อัญชาณี ศรีเกษร / สไตลิสต์ วราลี วังทอง / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า สนใจลงโฆษณา ติดต่อ ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2530-7345-9 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำกัด กองบรรณาธิการนิตยสาร Eating Out บริษัท แม่บ้าน จำกัด 1651 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 9 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2530-8121 (สายตรง), 0-2530-7345-9 แฟกซ์ : 0-2559-3283

Where to find us ร้านกาแแฟ - Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านกาแฟ ร้านอาหาร - Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzaria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrovafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา ร้านหนังสือ - ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา - AUA, British Council Spa - Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว - การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนามบินบางกอก แอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline Show Room - DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ อาคารสำนักงาน - ออลซีซนั่ เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพิน,ี เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชัน้ นำทัว่ ประเทศ


Editor‘s note

Eating Out Issue 14 August 2010

Editor‘s Note

ลาคาร์พเป็นปลาที่แข็งแรงและมักจะว่ายทวนกระแสน้ำ ชาวญี่ปุ่นจึงนำธงปลาคาร์พมาเป็น สัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของเด็กผู้ชาย โดยปกติมักจะใช้ฉลองวันเด็กผู้ชาย ในวันที่ 5 เดือน 5 ของทุกปี ร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยปัจจุบันนี้ก็กำลังอยู่ในภาวะเดียวกัน คือเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ในวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากกว่าอาหารไทยที่เป็นอาหารประจำชาติเสียอีก ส่วนสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้อาหารญีป่ นุ่ ได้รบั ความนิยมมากขนาดนี้ คงต้องยกผลประโยชน์ให้แก่วฒั นธรรม การกินการทำอาหารของชาติญี่ปุ่น ที่มีวัฒนธรรมเน้นความเป็นเลิศของการปรุงอาหารเสียจนเห็นแล้ว ไม่กินไม่ไหว ร้านอาหารเท่าทีผ่ มเคยพบในประเทศญีป่ นุ่ มักจริงจังกับการทำอาหารมากถึงขัน้ ทีห่ ากตัง้ ใจว่าจะ ทำอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็จะทำอาหารชนิดนั้นขายไปตลอดชีวิต เช่น ร้านเทมปุระ ก็ขายแต่เทมปุระ อาหารชนิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เทมปุระแทบจะไม่มขี ายในร้าน พยายามฝึกทอดเทมปุระไปตลอดชีวติ บางครัง้ ยัง สืบทอดวิชาต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และไม่ใช่เพียงแค่วธิ กี ารทำอาหาร แต่ยงั จริงจังกับการลงทุนเรือ่ งวัตถุดบิ ถ้าหากต้องใช้นำ้ จาก เมืองอืน่ เพือ่ ทำน้ำซุป ก็จะยอมเสียค่าขนส่งรายสัปดาห์เพือ่ นำวัตถุดบิ มาให้ได้ ยอมสัง่ สาหร่ายจากเมืองอืน่ หาเนื้อบุกที่ไม่ใช่ของบ้านเมืองตัวเองมาทำเป็นเส้นสุกี้ ฯลฯ  ด้วยเหตุที่เขาพยายามทำอาหารแบบเจาะลึกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ นี้ จึงทำให้อาหารญีป่ นุ่ เป็นอาหารทีม่ เี อกลักษณ์มากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ มีวฒั นธรรมการกินทีจ่ ริงจังขนาดนี้ แล้ว จะไม่ให้เนือ้ หา Eating Out เป็นอาหารญีป่ นุ่ สักฉบับก็กระไรอยู่ (แต่เห็นแบบนีแ้ ล้วอยากนำอาหาร ไทยมาอวดให้ชาวญี่ปุ่นได้เห็นความยิ่งใหญ่กันบ้างจริง ๆ - หมายความว่า Eating Out เล่มหน้าจะ เป็นเรื่องของอาหารไทย? จริงหรือไม่โปรดติดตาม) ผูเ้ ชีย่ วชาญคาดการณ์กนั ว่าร้านอาหารญีป่ นุ่ จะเติบโตในเมืองไทยต่อไปอีกหลายปี และมีทศิ ทาง เน้นไปที่ร้านราเมนกันมากขึ้น กินดูแล้วลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าร้านอาหารญีป่ นุ่ ในเมืองไทยจะเติบโตต่อไปได้อกี ขนาดไหน Enjoy Eating Out ครับ . m พงศ์สิริ เหตระกูล a wimtos usypmstbreolize gro5thwthmonth. s s y a บรรณาธิการ lw a us atnitdin the banneer 5th of every . ro d o n e ig v o is n th h c CrearpthefisJapanelesebradetepi Boy’s Day on adually booming to establishment fo Thereor of boys to ce in T h a il a n d , g r Longest List. Tohuer own dishexsc. el ence and vig e s e r e s t a u r a n t s panese Restauuralanrit ty over evveenr in search of e n e p a S o are Japboaast the wokrldlife5sthtyloef aJndJagpaainninegsepcouisine culture, theiry doisnheeds ish g n ti c e rf e l p Thahilaasnsdettclaend inistohaBvaengdkeoep root in thein the kitchtoenta. ke it mosthisselriifeoutismlyeocnareewr-itwh hites respeocnialized dish ind th , s, teandchef/proprie, toetcr . And the shop e c n e ri e p x Reasons beh out notsf tosuwcnh l e strictly takes p, sushi shop s. a m n o o fr r rs e te p a y w ie Japaonrm, towhmere eapcuhradisshhop, raminenedshoover generationwel . If a soup Scoalasrefoar l other ingred in ts n ra u n ta ta . s Res on is a ave tem is re gredfiethntse aheirloom recipe in t u b specthiaelidzaotimain. So you h n o ti o ra e integrity r beef. nese Food. ood. a a p p re a J p is n in o s s th ne do sed eF re ntratrtioanebxpaenses, to ensu as seawee nt has gained unique cial issue on Japanes ng Out? e c n o c s a e e ati Nthoteonnitlyiswfetched at ex d developmeart attention, as a sp sue main feature of E n a h rc a e s n Shop. ort on re ur next is our ful -h The fervenet aevffor cannot but gaineitds grandeur-Cnodulsdeeit fober yoourself) ble future, with more Roawmloeng. And suchnegndus to our Thai Food anJdust fol ow uwpitha blossom into unseoenais substantial, and for h Out staurant cide if the predicti (Which bri e R e Enjoy irEiaHtientgrakul s e n a e p d a J d t n a Pongs Editor dict th a taste a Al foodieus ppreto you reader to have It’s


Cover

Cover Story

R

Text : Miyabi

Brought to you by Citibank Credit Card

Eating Style Japanese Ever Popular Japanese Dining

The uncontrollable influx of information in the time of globalization that is today means Thailand is constantly hit by wave after wave of foreign cultures found in fashion, entertainment, sports and cuisine. The two strongest forces at this very moment are undoubtedly Korea and Japan. The Japanese trend, on the other hand, is not as sizzling at the  moment. Nevertheless, it would not be an exaggeration to say that the Japanese culture has already become ingrained in our way of life. Take for example the Japanese manga or cartoons which dominate the Thai market with 90% share or the increasing popularity of cosplay performance art where enthusiasts don the same costume as their favourite cartoon characters. And another Japanese influence which has never faded from Thailand is their cuisine. This is most apparent from the scores of fine Japanese restaurants across Bangkok. Eating Out wants you to enjoy once again the Japanese dining experience. Together with Citibank Credit Card, we bring you four very different Japanese restaurants this issue, each with their own stylistic uniqueness. Just make sure you are armed with your Citibank Credit Card in order to take advantage of the privileges offered.

Cover Story Eating Out Issue 14 August 2010

ยุคสมัยนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกเชือ่ มโยงถึงกันหมด ทำให้วฒั นธรรม ค่านิยมจากทุกสารทิศไหลบ่าเข้ามาแบบไม่มที ำนบกัน้ ในบ้านเราคลืน่ ความ นิยมผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันสาดซัดเข้ามา ทัง้ การแต่งตัว ละคร เพลง กีฬา และอาหารการกิน ล้วนได้รบั อิทธิพลจากต่างประเทศ และ 2 ประเทศทีเ่ รา รับอิทธิพลเหล่านี้มามากที่สุดก็คงไม่พ้นญี่ปุ่นและเกาหลีในยุคนี้ เกาหลีฟเี วอร์นนั้ มาจากการทีล่ ะคร (น้ำเน่า) แบบเกาหลีมาเกาเหลา กวนอารมณ์ออ่ นไหวของหนุม่ สาวไทยทีไ่ ม่เคยเจอละครรันทดสลดโศก แถม จบแบบไม่แฮปปี้อีกต่างหาก พูดง่าย ๆ ว่าเขื่อนน้ำตาแตกทั้งบ้านทั้งเมือง จนเลยเถิดพาให้นักร้องนักแสดง อาหารเกาหลี เสื้อผ้าของใช้เกาหลี ฮอต ฮิตติดลมบนทันที ส่วนญี่ปุ่นนั้น แม้ตอนนี้จะไม่มีอะไรฉูดฉาดฟู่ฟ่า แต่กลับแทรกซึม เข้ามาในชีวติ ประจำวันเราจนแทบจะแยกไม่ออก ทัง้ หนังสือการ์ตนู (Manga) ทีม่ สี ดั ส่วนการครองตลาดถึง 90% การแต่งตัวเลียนแบบการ์ตนู (Cosplay) นับวันจะยิ่งมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น ๆ จนมีการจัด Japanese Festival ต่อเนื่องมาทุกปี และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลกับเรามากที่สุดก็คงไม่พ้น เรื่องการกิน ดูได้จากจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผุดขึ้นผุดลงตามที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ Eating Out สนับสนุนให้คุณเปิดประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่น ร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์พาคุณไปลิ้มลองอาหารญี่ปุ่น 4 ร้าน 4 สไตล์ ในกรุงเทพฯ และหากคุณอยากจะลองสัมผัสวัฒนธรรมการกินของ ญี่ปุ่นด้วยตัวคุณเอง ก็อย่าลืมพกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ติดตัวไปตามร้านที่ ร่วมรายการนะคะ สิทธิพิเศษต่าง ๆ รอคุณอยู่แล้วค่ะ ... 盛り上がりましょう。mori agarimashou (สนุกกันให้เต็ม ที่เลย)

盛り上がりましょう。mori agarimashou (Enjoy it to the fullest!)


Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

Cover Story

Mai Izakaya

Mai Izakaya

ทีม่ กั จะเปิIzakaya นัน้ หมายถึง ร้านประเภทนัง่ ดืม่ กิน เป็นร้านประเภทหนึง่ ของญี่ปุ่น ดเป็นบาร์เล็ก ๆ พืน้ ทีไ่ ม่ใหญ่โตมาก เน้นอาหารประเภทกับแกล้ม สัง่ สาเก

หรือเบียร์มาจิบ ลูกค้าทีเ่ ข้าร้านประเภทนีก้ จ็ ะอยูใ่ นช่วงวัยทำงาน มานัง่ ผ่อนคลายอารมณ์ หลังเลิกงาน จิบสาเกพอกึ่ม ๆ เคล้ากับแกล้มหรือซูชิ ญี่ปุ่นเขาบอกว่า สุโค่ย... Mai Izakaya/Tapas เป็นร้านแนว Izakaya ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานในย่าน ทองหล่อ ตกแต่งเรียบง่าย ใช้โทนสีขาวสว่าง ๆ มีเมนูเด่น ๆ ทีล่ กู ค้าสัง่ แล้วติดอกติดใจ คือ ซูชิหน้าต่าง ๆ ทั้ง Maguro ทูน่า, Ikura ไข่ปลาแซลมอน, Hotate หอยเชลล์, Engawa ครีบปลาตาเดียว แต่ทแี่ นะนำคือ Engawa เขาเผาไฟผิวนอก ทำให้มกี ลิน่ หอม ปลาสดรสหวานนุม่ ลิน้ มาก ได้ชมิ รับรองต้องติดใจ จานต่อมาขอติดหรูนดิ Seared Foie Gras with Japanese Sesame Sauce ตับห่านราดซอสงาแบบญีป่ นุ่ จานนี้ กินแกล้มกับ สาเกอร่อยเป็นทีส่ ดุ รสหวานของตับจะซ่านไปทัว่ ทัง้ ปาก Pulpo Gallego เมนูลกู ผสม ใช้หนวดปลาหมึกยักษ์ตม้ ผัดซอสสไตล์กาลีเซีย่ น รสไม่จดั มากแต่เคีย้ วเพลิน Kushiyaki ของย่างเสียบไม้หลากหลายแนะนำให้ลอง Asupara Bekon เบคอนพันหน่อไม้ฝรัง่ และ Enoki Bekon เบคอนพันเห็ดเข็มทอง กลิน่ หอมของเบคอนย่างกับผักช่วยเรียกน้ำย่อย ในปากได้ดีแท้ แต่ถ้ากลัวเลี่ยนก็จิ้มซอสมิโซะ บีบมะนาวนิดหน่อยอร่อยเหาะ อ้อลืม บอกไปร้านนีเ้ ขาเปิดตัง้ แต่กลางวัน มี Lunch Set ให้เลือกอิม่ อร่อยได้หลากหลายด้วย นั่งดื่ม นั่งกินเคล้าเสียงเพลงละมุน ทั้ง Jazz Soul Blue นี่แหละหนาชีวิต เรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นไทย ๆ แบบเรา ถ้าอยากลองสัมผัสบรรยากาศก็ลองแวะไปที่ Mai Izakaya/Tapas ก่อนกลับบ้านสิ Mai Izakaya/Tapas เปิดบริการเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-01.00 น. 159/10 สุขมุ วิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-3407 (จอด รถที่ตึก Eight Thonglor และมาประทับตราที่ร้านได้)

How about a change of scenery from the usual bars or pub-cumrestaurants after a long day at the office? Izakaya is by description a small bar with snacks, light food and sake or beer for the Japanese people to unwind during the afterwork hours. Mai Izakaya/Tapas is a recent addition to the Thonglor scene. Regulars visit Mai for tempting sushi be it Maguro, Ikura, Hotate and Engawa, as well as for fancier dishes like Seared Foie Gras with Japanese Sesame Sauce that goes smoothly with sake. Their Pulpo Gallego is boiled giant squid tentacles in Galician sauce. It is fun to chew on and the flavors are not over the top. For kushiyaki, we recommend their bacon wrapped asparagus and bacon wrapped golden mushroom. Miso sauce and lime juice are always available as condiment if you normally find bacon too oily for your liking. Enjoy the above with the endless selection of jazz, soul and blue numbers before heading home. That’s the simple Japanese way of life you can experience at Mai Izakaya/Tapas. They are open from 11:00 AM to 02:00 PM with a variety of lunch sets and from 05:00 PM to 01:00 AM Call 0-23923407 for details. Parking is available at Eight Thonglor Building.

ราคาต่อท่าน ประมาณ 500-1,000 บาท

ที่ Mai Izakaya วันนี้-15 ธ.ค. 53

พิเศษ รับบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท เมือ่ รับประทานครบ 1,500 บาท ขึน้ ไป และบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาทขึน้ ไป เมือ่ รับประทานครบ 2,000 บาทขึน้ ไป

Thong Lor Soi

Thong Lor Soi BTS Phrompong

9

it 55 Soi Th

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แพลตตินั่มทุกประเภท รับส่วนลด 15%* และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ประเภทอื่น รับส่วนลด 10%* *เฉพาะค่าอาหาร

ong Lor

อภิสทิ ธิเ์ ฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตแี้ บงก์

7

Thong Lor So

i 8

Mai Izakaya/Tapas Eight Thonglor Building

Sukhumv

Eating Out Issue 14 August 2010BTS Thong Lor Sukhumvit Rd.


Text & Photo : Miyabi

Kappo Hanako

Cover Storyจะว่าไปแล้ววิถชี วี ติ ของคนญีป่ นุ่ นัน้ เรียบง่าย ผูกติดกับธรรมชาติมาก ๆ โดย เฉพาะอาหารการกิน เขาจะใช้อาหารถิ่นในแต่ละฤดูกาลมาทำ และเพิ่มลูกเล่นด้วย การสร้างประเพณีอย่างหน้าเกาลัดเขาก็มกี ารไปเก็บลูกเกาลัด พอถึงดูฝนเห็ดออกดอก เขาก็มกี ารไปเก็บเห็ดบนภูเขา ซึง่ อาหารตามฤดูกาลแบบนีเ้ ราเรียกว่า Kappo Hanako สำหรับใครทีอ่ ยากลองลิม้ อาหารญีป่ นุ่ ตามฤดูกาล มีรา้ นอาหารชือ่ ตรงตัวว่า Kappo Hanako ในซอยทองหล่อ 13 ให้ได้ลองไปชิมกัน ด้านนอกร้านเขาตกแต่งแบบ บ้านญี่ปุ่น ภายในตกแต่งสไตล์ Contemporary มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นสมัยใหม่ ส่วน อาหารเราเริม่ กันที่ Horenso Salad สลัดปวยเล้งราดซอสงาหอมสดชืน่ กินกับเบคอน ทอดกรอบหอม ๆ เพิ่มความกรุบด้วยจาโกะหรือปลาข้าวสารญี่ปุ่น อร่อยได้แม้คนไม่ กินผัก ถัดมา Hanako Maki รสนุ่มละมุนแต่เข้มข้นด้วยวัตถุดิบ จิ้มโชยุนิด ตบด้วย วาซาบิหน่อย แล้วบรรจงอ้ำไปทั้งชิ้นถึงจะได้รสชาติเต็มที่ จานนี้ Recommend ใคร มาที่นี่ต้องลอง กินคู่กับ Kani Misoshiru เหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นแต่ไม่ จัดจ้าน ซุปปูไข่ทะเลเค็มนิด ๆ ที่ปลายลิ้น หอมกลิ่นสาเกอ่อน ๆ กลับยิ่งทำให้รู้สึก ว่าเนือ้ ปูหวานอร่อย ต่อกันด้วย Ebi Cream Age อาหารจานน่ารัก แต่รสชาติไม่จุ๋มจิ๋ม หอม กรอบ มันในชิน้ เดียว ยิง่ มีผวิ นอกกรอบ ๆ กินคูก่ บั ครีมข้น ๆ ไหลฉ่ำจากด้านใน อร่อยลงตัวกว่านีไ้ ม่มอี กี แล้ว Gindara Nitsuke ปลาหิมะต้มซีอวิ๊ อาหารปราบเซียน ทีน่ ี่ เป็นอีก 1 ร้าน ที่ถือว่าทำอาหารจานนี้ได้อร่อยติดอันดับ (ความเห็นส่วนตัว) รสชาติ กลมกล่อมลงตัว ไม่หวานมากไม่เค็มเกิน แถมซีอวิ๊ ทีต่ ม้ ยังหอมสดชืน่ จัดเป็นเมนูสุขภาพ อีก 1 จานที่พลาดไม่ได้ ร้านนี้ทั้งอาหารทั้งบรรยากาศเป็นใจ มาครั้งใดก็มีอาหารพิเศษให้ได้ลิ้มลอง ทำให้คนที่มาด้วยอมยิ้มได้ตลอดเวลา อิ่มท้อง อิ่มหัวใจแบบนี้ คงต้องหาเวลาพาคน พิเศษมา Kappo Hanako ตัง้ อยูท่ ี่ 113/1 ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขมุ วิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2712-6371-2 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 18.00-24.00 น.

Soi 13

She Ton-Kreung

Sampinong School

KAPPO HANAKO Villa & Major

Sukhumvit 55 Soi Thong Lor

Soi 17 Family Mart

Nihonmura

The Japanese way of life is traditionally simple and very connected to the seasons. They even have a phrase for seasonal food and that is kappo hanako-the namesake of our feature Thonglor eatery for this article. Beginning the meal lightly with Horenso Salad that combines spinach with crispy fried bacon and Japanese shirasu before progressing to a more intensified Hanako Maki and Kani Misoshiru to go with it. The latter is essentially a full-flavoured soup with sea crab and a light hint of sake. Their Ebi Cream Age is stunning with crispy shell and thick cream oozing from inside. They have also excelled at preparing Gindara Nitsuke or snow fish in soy sauce as it came out just right. Neither too sweet or salty. It is one health dish you cannot afford to miss. With excellent contemporary ambience and constantly refreshed culinary possibility, Kappo Hanako is definitely a place you should visit with your special someone. Find them on Soi Thonglor 13 or call 0-2712-6371-2. They are open daily from 06:00 PM to 12:00 AM

ราคาต่อท่าน ประมาณ 600-800 บาท อภิสทิ ธิเ์ ฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตแี้ บงก์ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แพลตตินั่มทุกประเภท รับส่วนลด 12%* และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ประเภทอื่น รับส่วนลด 10%* *เฉพาะค่าอาหาร

ที่ Kappo Hanako วันนี้-31 มี.ค. 54

Eating Out Issue 14 August 2010

Kappo Hanako


Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

Cover Story

Toyo Ichiban

Eating Out Issue 14 August 2010Toyo Ichiban

พอจะรู้กันไหมคะว่า อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์เริ่มเข้ามาเปิดกันเมื่อไหร่? เป็น คำถามทีต่ อบยาก เพราะบุฟเฟ่ตค์ อ่ ย ๆ เข้ามามีบทบาทกับการกินของเราอย่างเงียบ ๆ พอรูส้ กึ ตัวอีกที ปัจจุบนั นีก้ ม็ ใี ห้เลือกกินกันชนิดที่ 365 วัน ตามกินวันละร้านยังไม่ครบ และทีเ่ ป็นทีโ่ ปรดปรานของคนทัว่ ไปมากทีส่ ดุ ก็คงหนีไม่พน้ บุฟเฟ่ตอ์ าหารญีป่ นุ่ เพราะ เป็นอาหารที่รับประทานง่าย คุ้มค่าคุ้มราคา Toyo Ichiban เป็นร้านบุฟเฟ่ตญ์ ปี่ นุ่ ทีเ่ น้นอาหารทะเลและความหลากหลาย ของอาหาร เหมือนกับชือ่ ร้านทีแ่ ปลว่า ที่ 1 ในมหาสมุทรตะวันออก ร้านใหม่ทโี่ ครงการ บางกอกสแควร์ พระราม 3 ใหญ่โตมาก มีอาหารหลากหลายไลน์ให้เลือกรับประทาน ทั้งไลน์ซูชิ ที่มีข้าวปั้นหน้าปลาดิบ ข้าวห่อสาหร่าย ทำกันสดใหม่ตลอดเวลา รสชาติ ซูชิจึงสดอร่อย เนื้อปลาหวาน ไม่คาว ที่สำคัญไลน์อาหารญี่ปุ่นนี้ยังมีซาชิมิแซลมอน เนื้อแน่นหวานมัน ปลาซาบะดองรสเค็มปะแล่ม จิ้มวาซาบิและโชยุ กินเข้าไปทีแรก เกือบอุทานว่า แซบ... จนต้องรีบเก็บกิริยากลัวโต๊ะข้าง ๆ หาว่ามาผิดร้าน เดินเวียน ไปอีกนิดจะมีไลน์อาหารทะเล ทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา เลือกตักและไปให้ทางร้านปิง้ ย่างได้ ตามสะดวก มองไปมองมาเจอของโปรด เลยจัดแซลมอนสเต๊กมา 1 ที่ เขาย่างได้ที่ กำลังดี เนื้อปลาไม่ยุ่ยแต่ไม่แข็ง ถ้ามีที่ว่างในกระเพาะเหลือคงต้องขอเบิ้ลอีกสักรอบ แต่ตอนนี้กำลังสนใจของในฝาหม้อเก็บความร้อน เปิดออกมาตกใจมาก เจอปูทะเล ผัดผงกะหรี่ตัวเบ้อเริ่ม ก้ามงี้โต๊โต เห็นแล้วถึงกับน้ำลายสอเลยขอชุดใหญ่อีก 1 ชุด กลิน่ ผงกะหรีห่ อมมาก รสชาติหวานนิด ๆ แต่นมุ่ นวล กินได้เรือ่ ย ๆ มือ้ นีเ้ รียกได้วา่ จัดหนักมาก ชนิดแทบเดินออกจากร้านไม่ไหว ความสนุกของ บุฟเฟ่ต์ก็อยู่ที่การได้เลือกอาหารที่จะรับประทานนี่ล่ะ ยิ่งมากันหลาย ๆ คน ช่วยกัน เลือกช่วยกันตักยิง่ สนุก ไม่นา่ แปลกใจทีบ่ ฟุ เฟ่ตก์ ลายเป็นวัฒนธรรมการกินทีค่ นไทยติด งอมแงมเสียแล้ว... Toyo Ichiban ตั้งอยู่ที่ บางกอกสแควร์ 762/2 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120 โทร. 0-2682-9698-9 เปิดบริการทุกวัน รอบกลางวัน 11.3014.00 น. รอบเย็น 17.30-22.00 น.

ราคาบุฟเฟ่ต์ต่อท่าน รอบเที่ยง 470 บาท รอบเย็น 529 บาท Rama III Si

o 53

a III

Ram 9

Sio 4

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ที่ Toyo Ichiban วันนี้-31 มี.ค. 54

Literally translated as the Number One of the Eastern Ocean, Toyo Ichiban is a huge buffet restaurant located inside of Bangkok Square Rama III and offers, as the name suggests, a great selection of the freshest seafood. Choose from their sushi line your favorite pieces of sushi and maki made then and there. Among the choices are fleshy and punchy salmon and preserved saba that is best had with wasabi and shoyu. A bit further is the seafood line where you can have your choice of fish and shellfish grilled. My choice was obviously a salmon steak which they managed to cook just right. And the urge to have a repeat order was stopped short only by the sea crab in curry powder and those ample sized claws. What a mellow and enjoyable dish it was… Toyo Ichiban at Bangkok Square Rama III is open daily for lunch from 11:30 AM to 02:00 PM and for dinner from 05:30 PM to 10:00 PM Call 0-26829698-9 for more information.

a Ram

. III Rd

Ram

Toyo Ichiban Bangkok Square Rama III

a II

Sio

40


Text & Photo : Miyabi

In the Mood for Love

Cover StorySoi 55

BTS Thong Lor Sukhumvit Rd.

Inforthe Mood Love

Rama IV Rd.

Soi 38

Noble Remix

Soi 36

Soi 53

ถ้าถามหาอาหารญีป่ นุ่ ร้อยละ 80 จะบอกว่าของโปรดคือซูชิ ซาชิมิ เรียกได้ ว่านอกจากจุดแดงบนพื้นขาวแล้ว ปลาดิบนี่ล่ะทูตสันถวไมตรีจาก Nippon เขา โดย ปกติรา้ นซูชสิ ว่ นใหญ่มกั จะตกแต่งให้ดญู ปี่ นุ๊ ญีป่ นุ่ แต่ In the Mood for Love : Sushi Bar & Bistro เขามาในมาดของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ร้าน In the Mood for Love ร้านอาหารญีป่ นุ่ เก๋ ๆ มีความเป็นตัวของตัวเอง ชัดเจน ร้านเพิง่ เปิดได้ไม่นาน แต่ดงึ ดูดคนทีช่ อบเสพบรรยากาศระหว่างมือ้ อาหาร ถูก ตกแต่งร่วมสมัย ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์โดยตรง ทิง้ ภาพตูป้ ลาหน้าบาร์ซซู ิ ไม่ตอ้ งการไม้ไผ่ ไม้ระแนง แต่จะสร้างอารมณ์และความรูส้ กึ ทีโ่ รแมนติก อบอุน่ ให้คน ได้สัมผัสความเป็นอาหารญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่ง คล้ายบุคลิกโดดเด่นของหนังสมัย IN THE MOOD FOR LOVE is a sushi bar & bistro with decor from the เจ้าพ่อเซีย่ งไฮ้ทผี่ ชู้ ายแต่งกายด้วยสูทสีดำ หวีผมเรียบ สวมหมวก มีผา้ พันคอ ในยุค 1930s film of the same name-reminiscing the 1930s where east meets west in a ที่วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกวิ่งเข้ามาชนอย่างพอดี barroom cum inn, where you can choose from lamped dining table, sushi เมนูอาหารญีป่ นุ่ มีทงั้ ฟิวชันและต้นตำรับ ขอแนะนำเมนู Guilty But Happy counter, or glass-wall private room in the midst of greens for a party. Here they serve traditional and fusion food. Recommended are: เมนูทอ็ ปของร้าน กุง้ เทมปุระตัวโตราดด้วยมายองเนส 175 Degrees โรลทอดสอดไส้ ทูน่าพร้อมครีมชีสและผัก Tori Nanban ไก่ทอดนันบังที่มีสลัดโรยหน้า Beef Steak Guilty But Happy-prawn tempura with mayonnaise; 175 Degrees-fried rolls with bunno tare สเต๊กเนือ้ วัวเหนียวนุม่ ราดด้วยซอสญีป่ นุ่ พร้อมเครือ่ งเคียง ทุกเมนู stuffed with tuna cream cheese and salad; Tori Nanban-fried chicken nanban-style with spicy and sour sauce called nanban; Beef Steak with bunno รสชาติไม่เป็นรองใคร ถ้าอยากจะกินซูชิ แล้วเสพบรรยากาศโรแมนติก จิบค็อกเทล แล้วนั่ง Eat In tare (Japanese barbeque sauce) and side dish. IN THE MOOD FOR LOVE & In Love ร้านชือ่ In the Mood for Love เป็นอีก 1 ร้าน ทีจ่ ะทำให้หวั ใจรักของใคร ๆ open Tuesday-Sunday 05:30 PM to 12:00 AM Tel: 0-2661-5076 http://www. facebook.com/InTheMood.Bangkok เบ่งบานได้ในระหว่างมื้อ ร้านเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 17.30-24.00 น. โทร. ราคาต่อท่าน ประมาณ 600-1,000 บาท 0-2661-5076 http://www.facebook.com/InTheMood.Bangkok อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร วันนี้-31 ธ.ค. 53 รับฟรี คูปองแลกรับ Sashimi 1 จาน มูลค่า 500 บาท ใช้ในครั้งถัดไป เมื่อทานครบ1,500 บาทขึ้นไป (1 ส.ค.-30 พ.ย. 53) ที่ In the Mood for Love

Eating Out Issue 14 August 2010

In the Mood for Love


Office Life

Coffee Break

Eating Out Issue 14 August 2010

10

Text & Photo : _K

ว่ากันว่าการดื่มชาเขียวครั้งสุดท้ายนั้น

ต้องดื่มให้มีเสียงดัง ๆ เพราะเป็นการแสดง ถึงมารยาทไปจนถึงความชื่นชอบใน รสชาติของชา

ชาโนยุ...สุนทรียะแห่งการดื่มชาญี่ปุ่น ด้วยความชื่นชอบชาเขียวเป็นพิเศษอยู่แล้ว ทำให้การพามาชิมเครื่องดื่มอย่าง “ชาเขียว” ต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่น ที่ร้าน Chaho ศูนย์การค้าเควิลเลจ เป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นพิเศษจริง ๆ ค่ะ Chaho ตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศสมัยใหม่ ผสมผสานกลิน่ อายวัฒนธรรมญีป่ นุ่ มีอปุ กรณ์ในการชงชา ไม่วา่ จะเป็นกา ช้อนตักชา แปรงตีชา ถ้วยชา ญีป่ นุ่ ผลิตภัณฑ์ชาญีป่ นุ่ รวมถึงเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ประดับประดาอยูบ่ นชัน้ ให้เลือกหลากหลาย ไม่นานชาวญีป่ นุ่ ทัง้ ผูช้ ายผูห้ ญิงก็เข้ามานัง่ จิบชาพร้อมกับพูดคุย กันอย่างออกรสออกชาติ ส่วนคนไทยก็มีมาหลบมุมดื่มชากับเขาด้วยเช่นกัน ฉันเองก็ขอมานั่งที่มุมในสุดของร้าน เพราะทางคุณฐิตารีย์ ตุ้มธรรมรงค์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Healthy Ho Co.,Ltd. บอกว่า ทางร้านจะมีพิธีชงชามัทชา (Matcha) ที่ไม่ได้ใช้ใบชาชงในน้ำร้อน หากแต่เป็นการใช้ผงชาที่ผ่านการบดด้วยโม่หินชนิดพิเศษ มาให้ดื่มเป็นพิเศษ ซึ่งในปีนี้ ทาง Chaho จะมีพิธีชงชาให้ลูกค้าดูอีกครั้ง ฉันนัง่ เก็บบรรยากาศร้านได้ไม่นาน ก็มผี หู้ ญิงหน้าตาจิม้ ลิม้ แต่งชุดกิมโมโนออกมานัง่ ต้อนรับพร้อมกับเริม่ ต้นด้วยการใช้ชอ้ นไม้ไผ่ 1-2 ช้อน ตักชาเขียว จากกล่องใส่ถว้ ยมัทชา จากนัน้ เติมน้ำร้อนปริมาณ 50 มิลลิลติ ร แล้วตีดว้ ยแปรงชงชาทีท่ ำจากไม้ไผ่จนเป็นฟอง ซึง่ ว่ากันว่าการดืม่ มัทชา 1 ถ้วย ให้ประโยชน์ เท่ากับการดื่มชาเขียวทั่วไปถึง 10 เท่าเลยทีเดียว ปัจจุบัน Chaho มีทั้งหมด 6 สาขา เช่น สยามพารากอน เอสพลานาด เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารดืม่ ชาเขียวญีป่ นุ่ แบบนี้ นับเป็นความละเมียดละไมอย่างมาก เพราะนีเ่ ป็น “พิธชี งชาญีป่ นุ่ ” หรือทีเ่ รียกกันว่า “ชาโนยุ” หนึง่ ในธรรมเนียมอัน ศักดิส์ ทิ ธิข์ องลัทธิเซน เริม่ ตัง้ แต่ทา่ ทางการนัง่ การจับเครือ่ งมือ การตักน้ำร้อน ไปจนถึงการดืม่ ชา ซึง่ ขัน้ ตอนคร่าว ๆ ในพิธชี งชานัน้ จะเริม่ จากการเชิญแขกเข้า สูห่ อ้ งชงชาแบบเรียบง่าย มีของตกแต่งอย่างแจกันดอกไม้แบบญีป่ นุ่ มีภาพห้อยประดับผนัง พืน้ ห้องจะปูดว้ ยเสือ่ ทาทามิ ซึง่ จะมีสว่ นทีท่ ำเป็นช่องเล็ก ๆ วางเตา และหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับชงชา ส่วนผูช้ งชาจะต้องนัง่ สงบนิง่ แล้วเริม่ เช็ดถ้วยชาอย่างช้า ๆ จากนัน้ จะใช้ชอ้ นตักผงชาเขียวใส่ถว้ ย ตามด้วยการตักน้ำร้อนจากหม้อ ใช้แปรงไม้คนเบา ๆ เมื่อได้ที่ก็จะยกถ้วยชาขึ้นหมุนประมาณ 3 ครั้ง แล้ววางไว้ดา้ นหน้าผูด้ มื่ ผูด้ มื่ เองก็ตอ้ งโค้งเล็กน้อย พร้อมยืน่ มือขวาไปจับถ้วยชาขึน้ วางบนฝ่ามือซ้าย หมุน ถ้วยชาตามเข็มนาฬิกา จากนั้นยกขึ้นดื่มภายใน 3 ครั้งจนหมด


S ugo ku O ishii

ี่

นช ม เบ เ ก อ ร

***พิเศษ! สำหรับผู้อ่านนิตยสาร Eating Out ตลอดเดือนสิงหาคม 2553 ซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ 1 ชนิด แถมฟรี!! 1 ชนิด ที่ร้าน Chaho Shop 3 สาขา คือ K-Village, Chaengwattana, Paradise Park

ซอยสุขุมวิท 26

ซอยสุขุมวิท 24

BTS พร้อมพงษ์

BTS ทองหล่อ

ถ.สุขุมวิท Four Ways Hotel

K-Village Carrefour

ถ.พระราม 4

จำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่, อุปกรณ์ทำขนมไทย, อาหารและเครื่องดื่ม, แป้ง-เนย วัตถุแต่งกลิ่น-สี, บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จากต่างประเทศ ชวนชม (ตลาดสดบางเขน) 9/16-17 ถ.พหลโยธิน (ซอย 32/1) เสนานิคม แยก1

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2941-9966, 08-1755-0059 โทรสาร 0-2941-9322 Mr.ลอยด์ (ร่มเกล้า) 75/81 ซ.ร่มเกล้า1 (หมูบ่ า้ นปรีชาร่มเกล้า เยือ้ ง ม.เกษมบัณฑิตร่มเกล้า) ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2909-8256, 08-1818-3928 โทรสาร. 0-2909-8257

11 Eating Out Issue 14 August 2010

ชว

Office Life

ว่ากันว่าการดืม่ ชาเขียวครัง้ สุดท้ายนัน้ ต้องดืม่ ให้มเี สียงดัง ๆ เพราะ เป็นการแสดงถึงมารยาทไปจนถึงความชืน่ ชอบในรสชาติของชา และพอดืม่ เสร็จหมุนถ้วยชากลับมาอีกครัง้ แล้ววางลงกับที่ บางคนอาจจะสงสัยใช่ไหม คะว่า...ทำไมต้องหมุนถ้วยชา มีคนบอกว่าการหมุนถ้วยชาเป็นการโชว์ศลิ ปะ ความงามของถ้วยชานัน่ เอง อีกทัง้ ยังมีอกี หนึง่ ธรรมเนียมในการดืม่ ชาเขียว คือ ต้องดื่มชาเขียวคู่กับขนมหวานตามฤดูกาล โดยจะเสิร์ฟมาในจานใบ เล็กที่รองด้วยกระดาษ พร้อมไม้จิ้มขนมที่เหลาจากไม้อย่างสวยงาม เพื่อ ให้การดืม่ ชาเขียวในแต่ละครัง้ มีความสมบูรณ์แบบ ด้วยรสชาติทอี่ ร่อยกว่า กลมกล่อมกว่า และเข้มข้นกว่านั่นเอง ส่วนใครอยากชิมเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ รวมถึงอาหารเบา ๆ ร้าน Chaho ศูนย์การค้าเควิลเลจ ก็มใี ห้เลือกมากมาย ร้าน Chaho ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ชั้น 1 อาคาร B ห้อง B103 ถนนสุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. การเดินทาง Healthy Ho (Chaho) ใช้ถนนสุขุมวิท ตรงไปจนถึง สุขมุ วิท 26 จนถึงสุดทางทีจ่ ะไปถนนพระราม 4 จะเห็นศูนย์การค้าเควิลเลจ อยูบ่ ริเวณด้านหลังคาร์ฟรู พ์ ระราม 4 และอยูต่ รงข้ามกับเทสโก้โลตัสพระราม 4

Japanese Tea Ceremony at Chaho At Chaho they serve Matcha, stone milled tea leaves of shaded grown from direct sunlight and the slowed down turns the leaves a darker shade of green and causes the production of amino acids that make the resulting tea sweeter, believed to gives 10-time strength of a normal green tea. Chanoyu is a sacred tea ceremony of Japanese Zen reserved for the exclusive or revered guest. The host greets its guests to the tea house with scroll alcove, flower arrangement, and tea equipments; and seats them on the tatami or straw mat. The host ritually cleanses each utensil, dips green tea powder with wooden spoon into a bowl, pours over the piping hot water and stirs with wooden whisk. When good and ready it is served to the guest with bows exchanged. The guest rotates the bowl to avoid drinking from its front, takes a sip, and compliments the host on the tea. After taking a few sips, the guest wipes clean the rim of the bowl before it is returned to the host, who then cleanses the equipment and leaves the tea room. Chaho is on 1st fl of K-Village, Room B103, Sukhumvit 26; opens daily 10:00 AM to 09:00 PM ***For Eating Out readers there’s a promotion throughout August 2010 with 1 free for every purchase of any drink at Chaho Shop 3 branches: K-Village, Chaengwattana and Paradise Park.


Japanese

Experience

BY TM

Text & Photo : ameiza

Japanese Experience

10 ปีผ่านไป...อะไร ๆ ก็เปลี่ยน

Eating Out Issue 14 August 2010

12

เคยได้ยินคำพูดที่ว่า ช่วงชีวิตในวัยมัธยมศึกษาเป็นช่วงเวลาสนุกสนานที่สุดก็ว่าได้ อาจเป็น

เพราะยังไม่ ได้มองโลกของความเป็นจริงมากนัก อยูก่ บั เพือ่ น เรียนเล่นสนุกสนานไปเรือ่ ย จากตอนนัน้ มา 10 ปีผา่ นไป เพือ่ นเก่าเริม่ ห่างหาย แต่วา่ โลกมันกลมจริง ๆ กำลังเดินซือ้ ของในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ใจกลางเมือง กลับทำให้มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าที่ ไม่ ได้เจอกันร่วม 10 ปี ไหน ๆ ก็เจอกันแล้วคง ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ เลยชวนกันไปหาร้านอาหารนั่งคุยกันไปกินกันไปพลางดีกว่า ร้าน KABUKI ตกแต่งสไตล์รว่ มสมัย ใช้ของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเพ้นท์เป็นตัวละคร คาบูกิ มีโซน Public นั่งดินเนอร์เป็นโต๊ะ ๆ ก็ได้ แต่ทเี่ ราเลือกนัง่ กันคือห้องส่วนตัวที่ใช้ ไม้ซกี่ นั้ มีมา่ นเพ้นท์ลายคาบูกเิ ป็นทางเข้า ก่อนอืน่ ไม่พดู พล่ามทำเพลงยังไงก็เพือ่ นเก่า ไม่มมี านัง่ เหนียมค่ะ สั่งอาหารมาเซ็ตใหญ่ แล้วก็คุยกันระหว่างรออาหารมา จานแรกทีม่ าเสิรฟ์ เรียกน้ำย่อย SASHIMI SIL สลัดปลาดิบรวม เนือ้ ปลาดิบสด ๆ เข้ากันดีกับอโวคาโด มีไข่หวานช่วยเพิ่มรสชาติ กินได้เพลิน ๆ ระหว่างรอจานหนัก CATAPILLA ROLL ซูชิอโวคาโดโรลไส้กุ้งทอด รสไม่จัดแต่เข้มข้น แถมได้ความกรอบ ของกุง้ เทมปุระด้านในช่วยเพิม่ รสหวานอร่อยให้กบั จานนี้ YAKI NIKU DON ข้าวหน้าเนื้อ ผัดกระเทียม เนื้อสไลซ์มีกลิ่นหอมของน้ำซอสหมัก รสชาติเข้มข้นมาก ต้องกินไปซด


S ugo ku O ishii

ราคาต่อท่าน 300-400 บาท

13

(อุนางิคาบากิดงบุริ)

ส่วนผสม ข้าวญีป่ นุ่ หุงสุก 1 ถ้วยตวง ปลาไหลสำเร็จรูป 1/2 ตัว ซอสเทริยากิ 2 ช้อนโต๊ะ เครือ่ งเคียงและผักสำหรับตกแต่ง เช่น ผักกาดหอม ซุกคินิ ี ตะกวง แรดิช ขิงดอง งาขาวคัว่ วิธีทำ 1. นำปลาไหลสำเร็จรูปมาอุน่ ด้วยไมโครเวฟหรือเตาอบพอร้อน 2. นำผักกาดหอม ซุกคินี ตะกวง และแรดิชเรียงบนข้าว 3. หั่นปลาไหลเป็นชิ้นพอคำวางบนข้าว โรยด้วยงาขาว ราดด้วย ซอสเทริยากิ จัดเสิรฟ์ คูก่ บั ขิงดอง หมายเหตุ ถ้ามีปลาไหลญี่ปุ่นสดให้เตรียมโดยล้างปลาไหลให้สะอาด ตัดหัว แล่เอากระดูกออกแล้วนำลงต้มใน ซอสเทริยากิ ทีเ่ ติมน้ำซุปปลาแห้งเล็กน้อย พอสุกตักขึน้

โชยุญี่ปุ่น

ซอสผัด

ซอสเทริยากิ

Eating Out Issue 14 August 2010

อร่อยง่าย ๆ สไตล์ ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

“ซอสทาคูม-ิ อายิ ซอสเทริยากิ มีรสชาติและกลิน่ หอมหวาน ใช้ทำ เมนูเทริยากิได้งา่ ย ๆ เพียงแค่หมัก ย่าง แล้วราดบนอาหาร ไม่วา่ จะเป็นเมนู ไก่เทริยากิ ปลาแซลมอนย่างซีอวิ๊ สเต๊ก หมูกระทะ หรือน้ำจิม้ ”

Japanese Experience

ซุปใสที่เขาให้มาเข้ากันได้พอดิบพอดี SAKURA EBI หน้าตาแปลกมาก เหมือนแป้งฝอย ๆ แต่ตอนกินนี่สิอร่อยจนต้องหันมาสบตากัน เพราะกุ้ง ฝอยชุบแป้งให้กลิ่นหอมไหม้เหมือนถ่านไม้ สัมผัสลิ้นแล้วละลายในปาก ทันที ให้ความรู้สึกเบา แต่รสชาติหนักแน่นเข้มข้นของกุ้งมีอยู่เต็มเปี่ยม จุ่มซอสเทมปุระกินรู้สึกสดชื่นและช่วยลดความมันของของทอดไปในตัว ด้วย มาถึงจานสุดท้าย UNAGI RICE จานหลักที่รอคอย ปลาไหลชิ้นใหญ่ มาก รสชาติก็หอมกลิ่นย่าง เนือ้ ปลาไหลให้สมั ผัสนุม่ ลิน้ หวานเข้มข้นเต็ม ปากเต็มคำ กินกับข้าวผัดซอสโชยุสูตรพิเศษของทางร้าน อร่อยไม่เป็นรอง ใคร หลังจากจบคอร์สพิเศษแทนที่จะพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ หัวข้อ เบีย่ งเบนมากลายเป็นอาหารอร่อยทีเ่ หลือแต่จานเปล่า ๆ ตรงหน้า และนัด กันไว้วา่ ถ้าเจอเพือ่ น ๆ คนอืน่ ๆ อาจจะได้มกี ารนัดเลีย้ งรุน่ กัน ก่อนกลับ เพื่อนเกลอหันมาบอกว่า “10 ปีผ่านไป แกดู Nerd Nerd ติสต์ ติสต์ เนอะ” !??! ร้าน KABUKI สยามพารากอน G 27 Ground Floor ติดต่อสำรองทีน่ งั่ และจองห้องส่วนตัวได้ที่ โทร. 0-2129-4423


Buffet of the month

Text & Photo : Hana… นางสาวดอกไม้

Office Life

ดอกทานตะวัน… กับ

Tsubakiya

ดอกทานตะวัน เป็นดอกไม้ประจำราศีสงิ ห์ เต็มไปด้วยความเป็นมิตร ร่าเริง สนุกสนาน ชาวราศี สิงห์เป็นคนไม่เรือ่ งมาก ไม่ชอบเรียกร้องความสนใจจากใคร เพราะเขาต้องการแสวงหาความสุขใส่ตวั มากกว่า การต้องระวังตัวท่ามกลางคนหมูม่ าก เป็นคนรักและชืน่ ชอบธรรมชาติ แต่มกั หมดเงินกับเรือ่ งของทรงผม และของฟุม่ เฟือยทุกชนิด อาชีพทีเ่ หมาะสมคือการเป็นนักเขียน ทนายความ นักพูด เป็นคนรักอิสระ ไม่ ชอบการผูกมัด แต่ชอบแสดงออกเรือ่ งความรักและเป็นคนโรแมนติก เรียกว่าเป็นคนเจ้าชูเ้ ล็ก ๆ ก็ว่าได้…

Eating Out Issue 14 August 2010

14

มีคนเคยบอกฉันว่า “ซูช.ิ ..ไม่ใช่อาหารดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ” แต่ญปี่ นุ่ รับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารประเภทนีม้ าจากประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้ โดย เฉพาะประเทศไทยและลาว ที่รับประทานข้าวเหนียวกับปลาหมักมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ วัฒนธรรมการรับประทานแบบนี้จึงเข้าสู่ญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศจีน เมื่อก่อนซูซิ ของญี่ปุ่นใช้ปลาหมักเป็นหลัก และเปลี่ยนมาใช้ปลาสด รวมถึงของทะเลสดเมื่อสมัยเอโดะนี่เอง เครื่องเคียงที่รับประทานคู่กับซูชิมี 2 อย่างคือ วาซาบิและขิงดอง เนื่องจากมีสรรพคุณที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี... การรับประทานซูชไิ ม่มแี บบอย่างทีต่ ายตัว... ซูชจิ ะถูกพัฒนาขึน้ เรือ่ ย ๆ ตามความเหมาะสมของสถานทีข่ าย รวมไปถึงความนิยมของกลุม่ คน อย่างในประเทศไทย เราจะเห็นว่ามีซชู หิ น้าตาแปลก ๆ มาให้ลมิ้ ลองเสมอ แบบไหนขายได้กย็ งั คงอยูใ่ นเมนู ส่วนชิน้ ไหนทีล่ กู ค้าไม่นยิ มก็โดนถอดถอนไปตามระเบียบ ซูชทิ มี่ ขี ายทัว่ ไปเรียกว่า นิงิริซูชิ (Nigiri Sushi) เป็นข้าวญี่ปุ่นปั้นก้อนรูปวงรี แล้ววางเนื้อปลาดิบ ปลาหมึก ฯลฯ ไว้ด้านบน มีการแต้มวาซาบิลงเล็กน้อยบนข้าว เพื่อฆ่าเชื้อและเพิ่มรสชาติให้ อร่อยยิง่ ขึน้ มากิซชู ิ (Maki Sushi) เป็นข้าวปัน้ ทีถ่ กู นำไปม้วน แคลิฟอร์เนียเทมากิหรือแคลิฟอร์เนียโรล ก็จดั อยูใ่ นหมวดนีเ้ ช่นกัน ชิราชิซชู ิ (Chirashi Sushi) เป็นการจัด ปลาดิบ ปลาหมึก กุง้ ผัก ฯลฯ ทีห่ นั่ เป็นชิน้ ๆ วางเรียงบนข้าวทีใ่ ส่อยูใ่ นกล่อง โอชิซชู ิ (Oshi Sushi) เป็นรูปแบบเฉพาะของคันไซจากเมืองโอซาก้า เป็นการนำข้าวมาอัด ลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมตามยาว จากนั้นหั่นให้ได้ขนาดพอรับประทานเป็นคำ ๆ พร้อมกับเนื้อปลาที่วางไว้ด้านบน อินะริซูชิ (Inari Sushi) เป็นข้าวญี่ปุ่นที่อัดอยู่ใน เต้าหู้ มีลักษณะเป็นถุง... ฉันหนีความวุน่ วายบนถนนสุขมุ วิทมายังร้าน Tsubakiya… เป็นร้านเล็ก ๆ ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญปี่ นุ่ จ๋า ซึง่ เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ในร้าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโถงเล็ก ๆ ทีต่ งั้ เคาน์เตอร์รปู ตัวยู พร้อมสายพานลำเลียงอาหาร อีกส่วนหนึง่ เป็นห้องส่วนตัว เหมาะกับผูท้ รี่ กั ความสงบ รวมถึงผูท้ มี่ า เป็นหมู่คณะ อาหารของร้านนี้มีทั้งอาหารชุด อาหารจานเดียว และซูชิบุฟเฟ่ต์ ซึ่งแน่นอนว่าคราวนี้ฉันเลือกกินแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อสนองความอยากของตัวเอง... อาหารสดใหม่ส่งทอดมาตามสายพาน... พ่อครัวจะทำตามออร์เดอร์ของลูกค้า เพื่อให้อาหารสดใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ต้องอายค่ะ อยากลองแบบไหน สามารถสัง่ ได้เลย แต่ตอ้ งอยูใ่ นงบ 40-100 บาท (ต่อจาน) เท่านัน้ และจะเลือกรับประทานกีจ่ านก็ได้ไม่วา่ กัน จานทีอ่ ยากแนะนำคือ “Tamago” หรือซูชหิ น้าไข่หวาน เขาทำรสชาติได้ดี ไม่เลี่ยนและมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของมิริน “Saba” รสชาติเค็มอมเปรี้ยว ไม่มีกลิ่นคาว รับประทานเพลินดีค่ะ “Maguro” ปลาทูน่าเนื้อสีเข้มฉ่ำสด หวานลิ้น “Amaebi” ซูชิหน้ากุ้งหวาน รสชาติดีมาก เนื้อกุ้งเด้งกรอบอยู่ในปาก รับประทานเปล่า ๆ ได้เลยค่ะ “Unagi” ซูชิหน้าปลาไหล ทางร้านนำไปย่างจนสุก พร้อมกับซอสรสหวานนำ ฉ่ำไปทั้งชิ้น นอกจากนั้นยังมี Maki อีกหลายแบบให้ลอง อาทิ Salmon Skin Roll, Tempura Roll, Hiyashi Wakame, Alaska Roll, Negitoro Maki รวมถึง California Maki…


S ugo ku O ishii

Promotion Buffet wisinsiri@weekend-magazine.com

บอกรักคุณแม่

12 สิงหาคมนี้ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ชวนลูก ๆ บอกรัก คุณแม่ดว้ ยของขวัญสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารนานาชาติ เดอะสแควร์ กับบุฟเฟ่ต์ อาหารมากมาย คุณแม่รบั ประทานฟรีเมือ่ มาพร้อมผูใ้ หญ่อกี 2 คน ในราคาท่านละ 950 บาท++ โทร. 0-2209-8888 ต่อ 2702-7 พาแม่กินข้าว ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก

ร้าน Tsubakiya บุฟเฟ่ต์ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ตั้งอยู่ที่ : 593/33 ซอยสุขุมวิท 33/1 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2259-7655-6

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ

New Phetchburi Rd.

Aso

k

Sukhumvit Rd.

BTS P

hrom

Soi 55

Soi 39

Soi 33/1

Tsubakiya

Phon

g

Tsubakiya Tsubakiya is a small sushi restaurant in traditional Japanese decor tucked in Sukhumvit 33/1, and it has been there for the past decade. There are two areas: one hall with a u-shape sushi bar with the conveyor, and private rooms. Both will cater to set menu, a la carte, or buffet (฿270 pax). Still, all dishes are made to order, to attain the freshness and extensive care of the sushi chef. Recommended at the buffet (฿40-100 per order) conveyor include: Tamago-sweet omelet sushi; Maguro-Tuna sushi; Amaebisweet shrimp sushi; Unagi-grilled eel. Maki or rolls include: Salmon Skin Roll, Tempura Roll, Hiyashi Wakame, Alaska Roll, Negitoro Maki, and California Maki. Certainly you’ll have a good time there. Tsubakiya Buffet line opens 11:00 AM to 03:00 PM Tel: 0-22597655-6

วันนี-้ 30 กันยายน 2553 พบโปรโมชัน่ อาหารจีนต้นตำรับสไตล์กวางตุง้ จาก ห้องอาหารจีนไบยุน โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ชมวิวจากชัน้ 60 ด้วยบุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซำ มือ้ กลางวันแบบไม่อนั้ รวมทัง้ อาหารเรียกน้ำย่อย ซุป บะหมี่ และของหวาน ใน ราคา 750 บาท++ ต่อท่าน ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 800 บาท++ ต่อท่าน สำหรับ วันเสาร์-อาทิตย์ มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่านเท่านั้น หรือจะเลือกอิ่มอร่อยกับ มื้อค่ำด้วยอาหารชุดแบบโต๊ะจีน 7 คอร์ส ราคาเพียง 6,780 บาท++ ต่อโต๊ะ สำหรับ 10 ท่าน โทร. 0-2679-1200 บุฟเฟ่ต์วันอาทิตย์สุดหรรษา

ณ ห้องอาหารเทสท์ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไปพบ “บุฟเฟ่ตว์ นั อาทิตย์ สุดหรรษา” กับอาหารนานาชาติแสนอร่อย ครัวเปิด ที่ทำสดใหม่ อร่อยกับอาหารมากมายนานาชนิด อาทิ โซนเอเชีย่ น โซนเมดิเตอร์เรเนียน โซนซูชิ และ อาหารทะเลสด ๆ โซนอาหารปิ้งย่าง โซนอาหาร เย็น และโซนของหวานแสนอร่อยนานาชนิด รวม ทั้งไอศกรีมเทปันยากิ เพิ่มความสุขด้วยบทเพลง เพราะ ๆ จากนักร้องชาวฟิลปิ ปินส์ “วงมาลีบ”ู และ กิจกรรมการละเล่นสำหรับเด็ก อาทิ ตัวตลก มายากล ลูกโป่งและดอกไม้หลากสีสนั ให้บริการทุกวันอาทิตย์ มือ้ กลางวันเวลา 12.00-14.30 น. ในราคาท่านละ 930 บาทถ้วน และ 465 บาทถ้วนสำหรับเด็ก โทร. 02207-8000

15 Eating Out Issue 14 August 2010

ราคาต่อท่าน 270 บาท

Office Life

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ จัด โปรโมชั่น “คุณแม่แสนดีรับประทานฟรีมื้อสาย” ให้คณุ แม่รบั ประทานฟรีมอื้ กลางวัน วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2553 ตัง้ แต่เวลา 11.30-15.00 น. อิม่ อร่อยอย่างจุใจกับบุฟเฟ่ตน์ านาชาติ ซีฟดู้ สด ๆ ซูชิบาร์ พิซซา ติ่มซำ และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับคุณลูกและคนในครอบครัวรับส่วนลด ทันที 50% จากราคาปกติ 900 บาท โทร. 02680-9999


ROADSIDE FOOD

Text & Photo : แตงกวาดอง

“แกชอบกินซูชเิ หรอ...”

Office Life

แตงกวาดองเริม่ ประโยคแรก หลังจากกินหมดไปแล้ว 3 จาน

Eating Out Issue 14 August 2010

16

พาทอมบอยไปกิน

Sushi Boy

เมื่อทอมบอยน้องรักอยากกิน Sushi เจ้าคุณพี่อย่างแตงกวาดองจึงทำตัวเป็นพี่ที่ดี... โดยการพาน้องทอม ไปหม่ำแล้วหาร 2 (ฮ่า ๆ เรื่องไรจะจ่ายให้มัน) “เพ่... เอาร้านแถวออฟฟิศพี่อ่ะ ผมเห็งในโป้ดเต้อ” ภาษาลิงอะไรของมันฟะ “ร้านไหน แล้วพูดให้มันดีกว่านี้หน่อยได้มั้ย ภาษาวิบัติหมด” ออกแนวหัวเสียนิดหน่อย “ชื่อร้านไร บอย บอย นี่ล่ะฮะ อยู่ตรงเวิ้งหัวมุมนั่นอ่ะ” “...รู้อะไรมั่งเนี่ย งั้นแกมารับฉันละกัน” ไม่ถึง 20 นาที มอเตอร์ไซค์คันสีชมพูหวานก็มาจอดอยู่หน้าออฟฟิศ... น้องทอมบอยมาพร้อมกับทรงผม แหลมเปี๊ยวเหมือนเคย “นี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเหรอ” แตงกวาดองถามด้วยความเป็นห่วง แต่คำตอบที่ได้ปวด ใจเหลือเกิน “กลัวผมเสียทรง... นี่เซ็ตตั้งแต่ตี 5 เลยนะเนี่ย” แล้วมันก็ทำหน้าหล่อสุด ๆ กลับมา... เวิง้ ทีน่ อ้ งทอมบอกไม่ไกลจากออฟฟิศจริง ๆ ค่ะ... ตรงนีเ้ ขาเรียกว่า “โลตัส แอทพาร์ค ทาวน์อนิ ทาวน์” เป็นศูนย์รวมของเด็กย่านทาวน์อินทาวน์ แตงกวาดองมาค่อนข้างบ่อยนะคะ แต่ไม่ค่อยได้แหงนหน้าขึ้นไปมองข้าง บน จึงไม่รู้ว่าเขามีร้านอาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้วย และ “Sushi Boy” ก็คือร้านที่น้องทอมอยากหม่ำ... ภายในร้านสว่างไสวต่างจากร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป... โต๊ะเรียงวางสีสันสดใสเหมาะกับวัยรุ่น เจ้าทอมบอย กระโดดขึน้ ไปนัง่ บริเวณเคาน์เตอร์ยาว ซึง่ มีจานซูชวิ งิ่ วนไปมาบนสายพาน หน้าตาของซูชริ า้ นนีต้ า่ งไปจากทีเ่ คยเห็น นัยว่าเป็นการผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย... “แกชอบกินซูชิเหรอ...” แตงกวาดองเริ่มประโยคแรกหลังจากกินหมดไปแล้ว 3 จาน “ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นผมชอบซูชิที่สุด กินง่ายดีมีข้าวกับเนื้อสัตว์ผูกติดรวมกัน ไม่ต้องเอาโน่นเอานี่มาผสม ให้วุ่นวาย” เออ... คิดได้ดี จากนั้นน้องทอมก็อธิบายวิธีการกินซูชิแบบถูกต้องให้แตงกวาดองได้รู้ อย่างเช่น ไม่เอา ส่วนของข้าวจิ้มในโชยุ ไม่เอาวาซาบิลงไปละลายในโชยุ หรือถ้าไม่ถนัดในการใช้ตะเกียบก็สามารถใช้มือได้เลย แต่ ต้องใช้แค่นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเท่านั้นในการหยิบกิน และต้องมีผ้าอุ่น ๆ ไว้เช็ดมือด้วย... “ไม่นา่ เชือ่ เลยจริง ๆ ว่าแกจะมีความรูเ้ รือ่ งนีด้ ว้ ย นึกว่าจะรูแ้ ค่เรือ่ งการทำภาษาวิบตั อิ ย่างเดียว” แตงกวาดอง ชื่นชมกับความสามารถของน้องทอม “แหมพี.่ .. ผมก็ตอ้ งมีความรูบ้ า้ งล่ะ แต่เรือ่ งทำภาษาวิบตั ผิ มถนัดกว่า” และมันก็ทำหน้าหล่ออีกครัง้ พร้อม กับส่งยิ้มหวานให้แตงกวาดอง


S ugo ku O ishii

Office Life

17

ราคาเริ่มต้น 19-119 บาท ร้าน Sushi Boy ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 2 โลตัส แอทพาร์ค ทาวน์อนิ ทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2934-4255 ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา โรงแรม ทาวน์อินทาวน์

ไปรามคำแหง

ถนนศรีวรา หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์

โลตัส แอทพาร์ค ทาวน์อินทาวน์

Sushi Boy

ซ.ลาดพร้าว 71 ซ.ลาดพร้าว 94

Eating Out Issue 14 August 2010

“ไม่ต้องมายิ้มหวานเลย... ฉันบอกแล้วว่ามื้อนี้หาร 2” “โหย... ไรอ่ะ เค้าอุตส่าห์สอนวิธีการกินซูชิให้นะ” “ใครให้สอนมิทราบ... แล้วกินอย่างกับยัดขนาดนั้นฉันคงจ่ายให้ หรอก” “เอ่อ... พีฮ่ ะ ผมว่าประโยคนีผ้ มน่าจะเป็นคนพูดมากว่ามัง้ เพราะ ไอ้จานกองสูง ๆ นั่นมันของพี่ ไม่ใช่ของผม” “อ้าว... เหรอ” อาหารแนะนำของร้านนี.้ .. ข้าวห่อสาหร่ายวาซาบิกงุ้ กรอบ, ข้าวห่อ สาหร่ายหน้าปลาไหล, ข้าวห่อสาหร่ายปลาหมึกหน้าไข่กงุ้ , ซูชบิ อยเบอร์เกอร์, ข้าวห่อสาหร่ายบีฟอามิยากิโรล, คัปปาฟอร์เรสท์โรล, ซูชแิ ซลมอนแซนด์วชิ , ข้าวปัน้ หน้าไข่สามอย่าง (ไข่ปลาแซลมอน, ไข่กงุ้ , ไข่หอยเม่น), ซูชถิ งุ ทอง, ข้าวห่อสาหร่ายซากุระโรล, ข้าวปั้นหน้าปลาไหลไข่หวานย่าง, ข้าวปั้น หน้าปลาแซลมอนย่าง...

Sushi Boy On the 2nd floor of Lotus @Park ‘Town In Town’ there’s a Japanese Sushi Bar with the running conveyor over the counter, called ‘Sushi Boy’, another exciting and delicious establishment worth venturing into. The proper way of enjoying sushi is: never ever dip the rice in Shoyu sauce, nor vasabi in shoyu; pick up sushi with hand if you aren’t adept at chopstick, but use only thumb and middle finger; there’s always warm wet napkin to clean up. Recommended sushi’s are: nori crispy shrimp; Unagi; Squid; Sakura Roll; Amiyaki beef roll; Salmon roe-shrimp roe-sea urchin roe; grilled salmon; salmon sandwich; grilled unagi and sweet omelet; Sushi Boy burger; Cuppa Forest Roll; etc. Price ranges ฿19-119. Sushi Boy : 2nd fl Lotus @Park, Town In Town, Lad Prao 94 Tel: 0-2934-4255


Condominium Cuisine

Text : tumi

S ugo ku O ishii

Office Life

DR ro al gl o n

Eating Out Issue 14 August 2010

18

อาหารญีป่ นุ่ จัดว่าเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ ด้วยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ เป็นปลาทะเล ผักและผลไม้ ซึง่ มีคณ ุ ค่าทางโภชนาการสูง ยิง่ เดีย๋ วนีฮ้ อตฮิตในบ้านเรา เพราะการตกแต่งน่ารัก รสชาติไม่เลว ชวนลิม้ ลอง วันนี้ tumi เลยขอสนอง need คนชอบเมนูญปี่ นุ่ ด้วย การนำ “Dragon roll” มาฝากกัน เมนูนเี้ ป็น 1 ใน 15 ฟิวชันซูชิ โดยเชฟโชคชัย ชูชนื่ เชฟซูชิ ห้องอาหารญีป่ นุ่ นิชกิ ิ โรงแรมเรดิสนั ส่วนผสม

ข้าวซูชิ สาหร่ายแผ่น แตงกวาญี่ปุ่น อโวคาโด ไข่หวาน ปูอัดโอซากิ ปลาแซลมอน ไข่กุ้ง มายองเนส

วิธีทำ

ใครสนใจอยากไปสัมผัสรสชาติอาหารญีป่ นุ่ จากเมนูน ี้ แวะไปได้ทโี่ รงแรมเรดิสนั ถ.พระรามเก้า โทร. 0-2641-4777

120 1 15 15 20 2 100 60 50

กรัม แผ่น กรัม กรัม กรัม ชิ้น กรัม กรัม กรัม

นำสาหร่ายแผ่นมาวางบนไม้ห่อ Makisu จากนั้นนำข้าวซูชิวางลงบนสาหร่าย เกลี่ยหรือกระจายข้าวออกไปให้เต็มแผ่นสาหร่าย กลับด้านสาหร่ายขึ้นข้างบน (ข้าวจะอยู่ด้านล่าง) จากนั้นนำมายองเนส แตงกวา ไข่หวาน อโวคาโด และปูอัด วางลงตรงกลางสาหร่าย ใช้ไม้ห่อม้วนแล้วกดให้เป็นรูปทรงกลม นำปลาแซลมอนสไลซ์บาง ๆ เป็นชิ้น วางบนข้าวห่อด้านนอกให้เต็ม นำ Makisu ห่อให้เป็นทรงกลมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำมาตัดให้เท่า ๆ กัน จำนวน 8 ชิ้น เสร็จแล้วจัดตกแต่งใส่จานให้สวยงาม จากนัน้ นำไข่กงุ้ วางด้านบนของแต่ละชิน้ พร้อมเสิร์ฟ


Traveling gourmet

Text & Photo : Noonnagist

S ugo ku O ishii

Leisure Time

19

Tsukiji

มาถึงโตเกียวทั้งที จะพลาดการมาชมตลาด Tsukiji ได้ยังไงคะ ที่ตลาดแห่งนี้ เป็นแหล่งค้าปลาที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ โดยเฉพาะสิ่งที่พลาดไม่ ได้ของการมาชมตลาด Tsukiji แห่งนี้ก็คือ การประมูลปลาทูน่า หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Maguro หรือปลาโอโทโร่ แสนแพงที่ขายกันตามร้านอาหารญี่ปุ่นใหญ่ ๆ นั่นเอง การเดินทางมาตลาด Tsukiji วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือนั่งรถไฟใต้ดินมา สาย Odeo สีชมพู จุดมุ่งหมายของเราคือสถานี Tsukijishijo (E18) ใครมาถึงสถานีนแี้ ล้วไม่ตอ้ งกลัวหลง เพราะมีปา้ ยบอกตลอดทางแถมด้วยรูปและกลิน่ ของปลา ซึง่ โชยมาตัง้ แต่ยงั ไม่ขนึ้ จากสถานีกนั เลยล่ะค่ะ เดินเข้ามาถึง ทางเข้าตลาดยังดูไม่คอ่ ยจะเหมือนตลาดปลาเท่าไหร่ เหมือนโรงงานใหญ่ ๆ ทีม่ ตี คู้ อนเทนเนอร์และรถขนปลาวิง่ กันให้วนุ่ จนต้องคอยหลบเพราะกลัวจะโดน ชนล้มกันไปข้างหนึ่ง

Eating Out Issue 14 August 2010

เดินเล่นตลาดปลา


Leisure Time Eating Out Issue 14 August 2010

20

ขอเล่าทีม่ าของตลาด Tsukiji สักนิดหนึง่ นะคะ ย้อนกลับไปในสมัย Edo ศตวรรษที่ 16 ในสมัยของท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu มีตลาดปลา แห่งแรกทีถ่ กู สร้างขึน้ ชือ่ ว่า ตลาดปลา Uogashi ท่านโชกุนได้เชิญพวกชาว ประมงจากเมือง Tsukudajima และ Osaka และให้สทิ ธิช์ าวประมงพวกนี้ จับปลาในบริเวณ Tokyo Bay โดยปลาทีเ่ หลือจากการส่งขายในพระราชวัง เอโดะ ก็จะถูกนำมาขายแถวสะพาน Nihonbashi หรือทีเ่ รียกว่าตลาด Uogashi ซึง่ ต่อมาเป็นแหล่งค้าปลาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเวลานัน้ จนกระทัง่ ในปี 1923 เกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ ทำให้ตลาดปลา Uogashi ถูกทำลายไปหมด รัฐบาลจึงตัง้ ตลาดใหม่ขนึ้ ในเขต Tsukiji ซึง่ เป็นเขตทีเ่ กิดจากการถมแม่นำ้ ริมฝัง่ แม่นำ้ Sumida แทนตลาดเก่า และตลาดใหม่นกี้ ถ็ กู ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายใหม่ด้วยค่ะ พอเราเข้าไปถึงเขตของตลาด ซึง่ จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วน และส่วนรอบนอก ซึง่ ส่วนในยังแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นโซนประมูลปลาทูนา่ ตลาดค้า ปลีกโดยพ่อค้าคนกลาง ส่วนที่แยกปลาเป็นกับปลาแช่แข็ง รวมถึงท่าเรือ และสถานีรถไฟที่ใช้ขนส่งปลาด้วย ส่วนตลาดรอบนอกนั้นก็จะมีร้านขาย อุปกรณ์ครัวทีใ่ ช้กบั ปลา รวมถึงมีดยีห่ อ้ ดัง ผักสดต่าง ๆ ทีก่ นิ กับปลา รวม ถึงร้านซูชทิ คี่ นมาต่อคิวกันยาวตัง้ แต่เช้ามืด ดีทเี่ อากล้อง Sony Handycam HDR-XR150 ติดมาด้วย รายละเอียดทุกอย่างภายในตลาดจึงถูกบันทึกไว้ อย่างแม่นยำ กล้องตัวนีม้ หี น่วยความจำในตัวเครือ่ ง 120 GB ซึง่ มาพร้อม กับ Carl Zeiss และระบบซูม 25 เท่า ภาพทีไ่ ด้จงึ แจ่มชัดสมจริงแม้ในเวลา ทีแ่ สงน้อย จากที่เล่ามาทั้งหมด ถ้ามาถึงตลาดแห่งนี้แล้วสิ่งที่ไม่ควรจะ พลาดเลยก็คอื การกินซูชิ ปลาสด และอาหารทะเลสด ๆ นีแ่ หละค่ะ โดย ถ้าใครมีความอดทนพอก็เลือกต่อคิวร้านซูชริ า้ นดังทีต่ อ้ งใช้เวลาเข้าคิวอย่าง ต่ำหนึ่งชั่วโมงทุกครั้ง ตอนที่ไปคิดว่าตัวเองไปเช้าแล้ว 9 โมงครึ่ง ไม่เคย อยากกินอาหารญี่ปุ่นเช้าแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต กำลังต่อคิวอยู่พนักงาน เดินมาบอกว่า คุณต้องรออย่างต่ำ 3 ชม. นะ โอว! เดินออกมาอีกร้านทีอ่ ยู่ ด้านนอกตลาด เป็นร้านทีม่ คี นแนะนำว่าอร่อยและคิวไม่ยาวด้วย สัง่ มาหนึง่ ชุด โดยใช้คำยอดฮิตเวลาสัง่ ว่า โอมากะเซะ เมนู แปลว่า ขอเมนูทเี่ ชฟแนะนำค่ะ ท่องคำนี้ไว้ ไปร้านไหนก็รอดตัวทุกทีค่ะ


S ugo ku O ishii

HDR-XR150

21 Eating Out Issue 14 August 2010

มาเป็นชุดใหญ่ ซูชปิ ลาสด หวานอร่อยมาก ๆ ทีช่ อบทีส่ ดุ ก็เป็น อูนิ (ไข่หอยเม่น) ที่หวานนุ่ม รสชาติหากินแบบนี้ที่เมืองไทยไม่ได้ และ ปลาโอโทโร่ทเี่ ผาไฟมาด้านบนพอหอม โปะลงมาบนข้าวซูชริ สกำลังดี แถม ด้วยสัง่ ปลาไหลห่อข้าว ทีว่ า่ อย่างนัน้ ก็เพราะเขาให้ขา้ วมาคำเล็ก แต่ปลาไหลนี่ ยาวปิดข้าวถึงไหน ๆ แล้วอย่างนีจ้ ะเรียกว่าข้าวห่อปลาไหลได้ยงั ไง จริงมัย้ คะ หลังจากกินซูชิเสร็จก็ออกมาเดินเล่นที่ตลาด ตรงข้ามร้านซูชิ จะมีร้านขายมากุโร่ (ปลาโอโทโร่) ร้านนี้เขาจะขายทั้งชิ้นใหญ่และชิ้นเล็ก รวมถึงเศษปลาด้วย โดยราคาเศษปลามากุโร่นั้นถูกมาก จนอดใจไม่ไหว ต้องซื้อมาลองกินตรงนั้นเลย ขอแนะนำว่าถ้าใครมีโอกาสมาตลาดแห่งนี้ ให้เตรียมอาวุธ อันได้แก่ ตะเกียบมาเป็นของตัวเองด้วย เพราะร้านทีเ่ ขาขาย ปลามากุโร่สด ๆ นั้น เขาหั่นสไลซ์ให้ มีน้ำจิ้มให้ด้วย แต่ไม่มีตะเกียบ เดินเลยมาอีกหน่อยก็จะเจอร้านขายหอยนางรมญี่ปุ่นสด ตัว ใหญ่ ๆ ซึง่ เขาจะแกะให้กนิ ตรงนัน้ เลย มีนำ้ จิม้ พอนซึราดมาให้ดว้ ย ตอน แรกว่าจะกินแค่ตัวเดียว แต่รสชาติมันสด หวานอร่อยมาก คนชอบหอย นางรมอย่างเราเลยต้องสั่งเพิ่มอีกตัว ร้านถัดมาเป็นร้านขายปลาไหลญี่ปุ่นเสียบไม้ย่าง หน้าร้านเขา จะมีปลาไหลเป็น ๆ ว่ายน้ำโชว์ให้ดเู ลยว่านีข่ องร้านเขาสดแค่ไหน รสชาติ ดีคะ่ ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับกินหมูปงิ้ เสียบไม้ อารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนของดังอีกอย่างนอกเหนือจากปลาทีต่ ลาดนีก่ ค็ อื ไข่หวานค่ะ ทีต่ ลาดนีจ้ ะมีรา้ นไข่หวานทีด่ งั ๆ สองร้าน ไข่หวานของเขามีหลายรสหลาย ชนิดให้ลองกันไปจนเบื่อ รสชาติจะไม่หวานจัด หนาแต่นุ่ม หอม อร่อย มาก สามารถเก็บแช่ไว้ในตูเ้ ย็นได้หลายวัน รสชาติกย็ งั นุม่ อร่อยเหมือนเดิม หลังจากเดินกินโน่นนีไ่ ปเรือ่ ย จนอิม่ แทบเดินต่อไปไม่ไหว เราก็ เก็บภาพบรรยากาศของตลาดกลับมาพร้อม ๆ กับไข่หวานกล่องใหญ่ และ อุปกรณ์ทำครัวอีกหลายชนิด พร้อมกับความประทับใจทีต่ ลาดแห่งนีจ้ นต้อง กลับมาใหม่อีกสองครั้งระหว่างที่มาอยู่ที่นี่

Tsukiji Market ,is the biggest wholesale fish and seafood market in the world. There are two distinct sections; the “inner market” for the auctions by licensed wholesale dealers and the processing of the fish; the “outer market” is a mixture of wholesale and retail shops that sell Japanese kitchen tools, restaurant supplies, groceries, and seafood, and many restaurants, especially sushi restaurants. The market handles more than 400 different types of seafood from seaweed to caviar; and from tiny sardines to 300 kg tuna and even controversial whale species; over 2,000 metric tons of seafood per day at approx half a billion Thai Baht. The market opens most mornings at 03:00 with the arrival of the products by ship, truck and plane from all over the world, impressively unloading tons of frozen tuna. The auctions start around 05:20 and usually end around 07:00. Afterward, the purchased fish is either loaded onto trucks to be shipped out, or on small carts to the many shops inside the market. There the shop owners cut and prepare the products for retail. In case of large fish, such as tuna and swordfish, they are often cut with large band saws, and fresh tuna is carved with extremely long knives some well over a meter in length. While there, try a sushi breakfast. The fish is guaranteed to be as fresh as possible and the prices are affordable given the extraordinary quality - ฿750-1,200 against ฿3,700 around Ginza - for an Omakase set of whatever is good today, decided by the chef. Sushi bars and restaurants open from 05:00 to early afternoon, are in alleys of Building 6 reached by walking in from the main entrance and turning right at the central square. At two popular sushi joints be prepared to queue on weekends (an hour’s wait is typical) for they make a point of serving only fresh fish that has never been frozen. Another tip is: bring your own chopstick.

Leisure Time

Tsukiji


Text & Photo : โชคุง

Leisure Time

Great place for Hanging out

Eating Out Issue 14 August 2010

22

Sake… รสหวานนุ่ม เวลาที่ ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของแอลกอฮอล์นี่มันสุขใจจริง ๆ... ผมมักจะมีเครื่องดื่มอย่างพวกเบียร์ หรือ วิสกี้ ไว้ตดิ บ้านเสมอ พอหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยก็เปิดฝากระป๋องเบียร์ “ป๊อก...” ดืม่ เย็น ๆ ชื่นใจและช่วยคลาย เครียดได้ดี... มีอยูว่ นั หนึง่ ลูกค้าทีม่ าจากญีป่ นุ่ แนะนำให้ผมดืม่ สาเกแบบอุน่ ... เขารินสาเกลงไปในขวดเซรามิก (Tokkuri) จากนั้นก็นำไปแช่ ในอ่างน้ำอุ่น เห็นว่าอุณหภูมิไม่สูงมาก แค่ 50 องศาเซลเซียสเท่านั้น เวลาจะดื่มก็รินใส่ ใน ถ้วยเซรามิกใบเล็ก ๆ (Ochoko) รสชาตินมุ่ และอุน่ ในลำคอ มีกลิน่ หอมอ่อน ๆ ดื่มได้เพลินดีครับ... ไม่นานผมก็ลองของใหม่... โดยซือ้ สิง่ ของจำเป็นอาทิ ขวดเซรามิก ถ้วยเซรามิก ถังก้นตื้นทำจากไม้ไผ่ และที่ขาดไม่ได้คือ “สาเก” ที่มีขาย เพียบตามซูเปอร์มาร์เกตญี่ปุ่น ผมเริ่มจากขวดเล็กราคาย่อมอย่าง เหล้า บ๊วยญี่ปุ่น รสชาติอมหวานมีกลิ่นบ๊วยบาง ๆ ดื่มแบบเย็นกับน้ำแข็งอร่อย ดีครับ ส่วนอีกขวดหนึง่ เป็นสาเกทีต่ อ้ งนำไปอุน่ ก่อน เครือ่ งใช้ทเี่ ตรียมไว้ถูก นำมาวางไว้ให้เข้าที่ ถั่วทอดหลายแบบเทลงจานใบย่อม ผมรินสาเกลงใน ขวดเซรามิก จากนั้นก็นำไปแช่ในน้ำอุ่น แล้วรอเวลาดื่มให้ชื่นใจ... วันรุง่ ขึน้ ผมยังเกิดอาการอยากสาเกนิด ๆ... แต่ดว้ ยเรือ่ งของงาน ทีส่ มุ หัวทำให้ผมไม่มเี วลาออกไปไหนได้ จนกระทัง่ เวลาล่วงเลยไปถึง 2 ทุ่ม ด้วยร่างกายทีอ่ อ่ นล้าผมจึงค่อย ๆ ขับรถเต่าคันเก่งกลับบ้านทันที ระหว่าง ทางไอ้สมุนน้อยของผมมันก็โทรมาชวนไปดริ้งค์ ซึ่งแน่นอนว่าผมปฏิเสธ ทันควันเพราะอยากพักเต็มที “ลองไปนัง่ กรึบ๊ แถวทองหล่อดิพี่ มีรา้ นดี ๆ เยอะนะ” แล้วสมุนน้อยก็แนะนำทางสว่างให้กับผมครับ... ผมเลี้ยวรถเข้าไปยัง Penny’s Balcony (อยู่เยื้องกับ J Avenue ทองหล่อ) ตอนแรกกะว่าจะไปนัง่ จิบเบียร์เย็น ๆ ทีร่ า้ น Hobs แต่กเ็ ปลีย่ นใจ เมื่อมองเห็นร้านอาหารญี่ปุ่น “Kushi-Tei of Tokyo” ร้านนี้เขาขายอาหาร

ประเภททอดและย่าง ทุกอย่างนำมาเสียบไม้สไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมด ภายใน ร้านมีขวดสาเกวางอยูน่ ดิ หน่อย และนัน่ ก็คอื สาเหตุทที่ ำให้ผมตัดสินใจเลือก ร้านได้ง่ายกว่าเดิม... อาหารประเภทไม้เสียบต่าง ๆ วางเรียงหน้ากระดาน... “Seaweed Salad” เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยทีช่ ว่ ยตัดเลีย่ นได้ดี เวลาทีก่ นิ คูก่ บั เซ็ตของ ทอดอย่าง “Japanese Crispy Deep-Fired Skewers Assortment” ประกอบ ไปด้วยกุง้ เห็ดหอม กระเจีย๊ บ หน่อไม้ฝรัง่ และปูอดั กินคูก่ บั น้ำจิม้ 2 ชนิด ผมลองสั่ง “Shochu mix with Lime” มาลอง เป็นโชจูผสมกับน้ำมะนาว ดืม่ แล้วสดชืน่ ดีครับ อาหารจานทอดอีกอย่าง “Japanese Shrimp Croquettes” เป็นกุง้ ทีถ่ กู ห่อหุม้ ด้วยมันบด จากนัน้ นำไปคลุกแป้งแล้วทอดจนกรอบ กินพร้อม น้ำจิ้มแบบทงคัทสึ และแน่นอนว่าผมสั่ง “Shochu mix with Calpico” มาดืม่ แกล้มกัน อันนีร้ สชาติแปลกดีครับ อมเปรีย้ วอมหวาน... มาถึงของ ย่างกันบ้าง “Tuna Steak with Avocado” แนะนำเลยครับสำหรับเมนูนี้ อร่อยมาก เนื้อปลานุ่ม ๆ ถูกย่างจนสุกกินแล้วเพลินดีจริง ๆ “Arpara” เป็นเบคอนห่อหน่อไม้ฝรั่ง ก่อนกินให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อย กินแกล้ม กับ Umeshu (เหล้าบ๊วยญีป่ นุ่ ) เหมาะมาก “Paprika” เป็นพริกหวานสีแดง


S ugo ku O ishii

ทองหล่อ 16 ทองหล

่อ 13

ทองหล

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

่อ 11

ทองหล่อ 14

Kushi-

P of TokyTeoi Baelcnonny’ys

ทองหล่อ 12 ทองหล ่อ 10

BTS ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท

23 Eating Out Issue 14 August 2010

Kushi-Tei of Tokyo Apart from hot-pot sukiyaki, sashimi or sushi, Japanese kitchen is also renowned for fried and grilled dishes. But before getting into that; here’s a tip on savoring sake, the Japanese rice wine. Warm sake in Tokkuri ceramic flask in 50 ํC water, and drink it (sake, of course) from Ochoko, a small ceramic cup. Kampai! Hai! For starter let’s have, at this chic Japanese restaurant, skewered Seaweed Salad with Japanese Crispy Deep-Fired Skewers Assortment of shrimp, shiitake, okra, asparagus and Kani. Another fried would be Japanese Shrimp Croquettes. Drink that goes well with these is Shochu, another Japanese distilled beverage mixed with lime, green tea or calpico-non-carbonated soft drink made from milk and lactobacilli. Here comes the gril ed. How about Tuna Steak with Avocado, Arpara-bacon wrapped asparagus with a dash of freshly squeezed lime juice, Chicken and Paprika, Tsukune- chicken meatball covered in a sweet soy sauce? Ever tried Umeshu? It is shochu soaking unripe plums and it’s a healthy drink, alcoholic at that. ร้าน Kushi-Tei of Tokyo (เปิดบริการเวลา 11.00-14.00 น. และ 18.00-23.00 น.) Kushi-Tei of Tokyo is in Penny’s Balcony adjacent to J Avenue ตั้งอยู่ที่ Penny’s Balcony (อยู่เยื้องกับ J Avenue ทองหล่อ) กรุงเทพฯ in Thonglor and opens 11:00 AM to 02:00 PM, 06:00 PM to 11:00 PM โทร. 0-2392-3518 Tel: 0-2392-3518

Leisure Time

นำมาย่างพร้อมกับเนื้อไก่บด รสชาติอมเผ็ดนิด หน่อย กินคู่กับมายองเนส “Tsukune” อันนี้ หน้าตาคล้าย ๆ กับลูกชิ้นครับ รสชาติเข้มข้น ด้วยส่วนผสมของเครือ่ งเทศ และผมก็ขอกินคูก่ บั “Shochu mix with Green Tea” โชจูผสมกรีนที... อารมณ์ ผ มดี ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ... บรรยากาศด้ า นนอกกรำฉ่ ำ ไปด้ ว ยสายฝน อากาศเย็นชืน้ เข้ามาถึงด้านใน สาเกอุน่ ๆ ถูกริน เป็นระยะ กลิ่นหอมของอาหารยังลอยคละคลุ้ง ทัว่ ทัง้ ร้าน นาฬิกาบอกเวลาเกือบ 4 ทุม่ ผมเดิน ออกจากร้านพร้อมกับความอิม่ เอม และรูส้ กึ เลย ว่าคลายจากอารมณ์ที่เคร่งเครียดมาทั้งวัน...


Text : @ 13 / Photo : The Westin

Leisure Time

Candlelight Dinner

Eating Out Issue 14 August 2010

24

Kisso…ความอร่อยตำรับญี่ปุ่น หาแต่เรื่องดี ๆ ใส่ตัว

ชีวติ ช่วงขาลงอะไรก็ดแู ย่บนั่ ทอนไปหมด รูส้ กึ หมดพลังยังไงไม่รู้ ขาดแรงบันดาลใจ ขาดความกระตือรือร้น และหมดไฟ อาจเป็นเพราะเหตุผลหลาย ๆ อย่างในชีวติ ทีป่ ระเดประดังเข้ามา ผมเลยต้องก้าวให้ชา้ ลงและนั่ง พักหายใจ เพือ่ ปรับจูนทัศนคติบางอย่างให้เข้าทีเ่ ข้าทาง กอบกูค้ วามรูส้ กึ ดี ๆ ให้มแี รงเดินต่อ วันนี้เลยชวนเพื่อนรุ่นพี่มาหาเรื่องดี ๆ ใส่ตัว ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น “คิสโซะ” ชั้น 8 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ที่เคยได้รับ ประกาศนียบัตร “ห้องอาหารญี่ปุ่นดีเยี่ยมประจำปี 2547-2550 และ 2552” จากผู้อ่านนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์ (Thailand Tatler) “พามาหาแรงบันดาลใจ กอบกู้หัวใจหรือไงไอ้น้อง” รุ่นพี่แซวทันทีที่นั่งอยู่ตรงหน้าผม ผมได้แต่ยิ้ม พูดอะไรไม่ค่อยออก “เอาน่า สิ่งต่าง ๆ มันจะดีขึ้นเอง เชื่อพี่” พี่น้องต่างวัยสบตาและเปลี่ยนเรื่องคุยให้รื่นรมย์ “ทำไมนายพาฉันมานี่” “ผมชอบความหมายของห้องอาหารและบรรยากาศในร้านครับ รสชาติ อาหารก็ไม่เลว” “พี่รู้สึกดีนะ ไม่เคยรู้ว่าที่นี่มีร้านอาหารที่บรรยากาศดีแบบนี้” ผมยิ้มรับ “ห้องอาหาร Kisso มีความหมายว่า “โชคดี มีแต่สงิ่ ดี ๆ” เพราะ ตัง้ ใจว่าใครก็ตามทีเ่ ข้ามารับประทานอาหารทีน่ นี่ อกจากจะได้รบั บริการชัน้ เลิศแล้ว ยังได้รบั ความรูส้ กึ ดี ๆ กลับไปด้วย พีเ่ ห็นไหมครับว่าการตกแต่ง ของเขาทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน Concept การตกแต่งจะอิงกับ ธรรมชาติ เน้นโทนสีเขียวอ่อน เฟอร์นเิ จอร์โดยรวมของห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ใช้วสั ดุไม้ และมีการตกแต่งด้วยการใช้ไม้ไผ่ ห้องทีเ่ รานัง่ กันอยูเ่ รียกว่าห้อง ทาทามิ (Tatami Rooms) ห้องส่วนตัว ซึง่ มีการปูดว้ ยเสือ่ ญีป่ นุ่ ซึง่ ทำให้หอ้ ง ดูมรี ะดับ สวยงามในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม”


S ugo ku O ishii

Leisure Time

ราคาต่อท่าน 500-1,000 บาท

ุมวิท

ซอยสุขุมวิท 19

ถ.สุข

โร รม เดอ เวสงแ ะ ท สุขินุมแวิทกรนด์

ซอยสุขุมวิท

14

ซอยสุขุมวิท 12

Kisso

Eating Out Issue 14 August 2010

รุ่นพี่ผมฟังเพลินแล้วเหลียวชมบรรยากาศ จังหวะที่อาหารกำลัง ทยอยมาทันที เมนูแรก “หอยนางรมหม้อไฟ” เลือกใช้หอยนางรมสายพันธุด์ ี สัง่ ตรงจากฝรัง่ เศส หอยนางรมมีความสด รสชาติหวานกลมกล่อม เมือ่ นำ มาปรุงในรูปแบบของหม้อไฟญี่ปุ่น พร้อมน้ำซุปสูตรพิเศษและผักต่าง ๆ ทำให้ได้รสชาติความหวานอร่อยยิง่ ขึน้ ส่วนจานต่อมา “ข้าวซูชหิ น้าไข่ปลาแซลมอนและไข่หอยเม่น” สด ใหม่ คุณภาพเกรด A ตรงตามมาตรฐาน คุณภาพของวัตถุดบิ ทีน่ ำมาปรุง ได้แก่ ไข่ปลาแซลมอน สัง่ ตรงจากประเทศ นอร์เวย์ และไข่หอยเม่น สัง่ จากญีป่ นุ่ หรืออเมริกา (ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาล) เนือ้ โกเบซาชิมิ ใช้เนื้อโกเบเกรดดีที่สุด สั่งตรงจากญี่ปุ่น รสชาติหวานนุ่มลิ้น เหมือนละลายในปาก และไคเซนซีฟู้ดรวมมิตรซอสเผ็ด มีความสดของ เนือ้ ซีฟดู้ ต่าง ๆ พร้อมทัง้ ซอสสูตรเผ็ดปรุงพิเศษ ให้รสชาติจดั จ้าน เราทัง้ คู่ เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหาร เชฟฮิโรอากิ อิเคดะ มาดูแลเราอย่างดี เชฟบอกว่าอาหารทุกจานกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์สงั่ ตรงมาจากญีป่ นุ่ ปรุงรสชาติ ให้เป็นต้นตำรับที่สุด ส่วนวันอาทิตย์กลางวันก็เป็น “บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น และซีฟู้ด” มีให้เลือกกว่า 60 เมนู พร้อมกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ด้วย ห้องอาหารมีโซนให้เลือกนั่งทั้งห้องส่วนตัว (PRIVATE ROOMS) 7 ห้อง จุคนได้ตั้งแต่ 4-20 คน หากอยากดูสีสันของอาหารชัด ๆ ก็นั่งที่ เคาน์เตอร์เทปันยากิ (TEPPANYAKI COUNTER) หรือเคาน์เตอร์ปลาดิบ (SUSHI COUNTER) เปิดบริการทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 น. มื้อเย็นเวลา 18.00-22.30 น. โทร. 0-2207-8000 ต่อ 8130

ซอยสุขุมวิท 17

25

BTS อโศก

แยกอโศก

Kisso @ Westin Grande Sukhumvit Kisso Japanese Restaurant on 8th Fl of Westin Grande Sukhumvit was awarded “Thailand Best Restaurant for 2004-2007, 2009” by Thailand Tatler readers. Kisso features 7 private tatami rooms seating 4-20, teppanyaki counter, and sushi bar which turn cooking into sumptuous theater. Its Oyster Steamer contains French imported oyster, Sushi of Salmon Roe from Norway and Sea Urchin from Japan and the States by seasons. Kaizen Assorted Seafood in hot sauce is fresh and 80 percent of ingredients imported from Japan. There are over 60 items on Japanese and Seafood Buffet Menu to choose from. Kisso opens 11:30 AM to 02:30 PM and 06:00 PM to 10:30 PM ฿500-1000 pax Tel: 0-2207-8000 ext 8130


Text & Photo : สารสิน

Leisure Time

grandfather restaurant

Eating Out Issue 14 August 2010

26

อยู่กันให้ยืนยาวแบบ...AOI เคยรูส้ กึ เสียดายไหมครับ เวลาผ่านไปร้านเก่าร้านแก่ที่ เราเคยแวะซื้อของ แวะกิน แวะพัก แต่กลับไม่เห็นเงาของ ร้านเหล่านัน้ อีกต่อไป โดยเฉพาะร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีผ่ มเคยกิน เมื่อสมัยยังเป็นเด็กน้อย มาวันนี้ร้านเหล่านั้นหายไป บาง ร้านก็กำลังจะปิดกิจการ เจอแบบนี้เลยขอกอดคอเพื่อนซี้ ไปรำลึกความหลังกันที่ร้าน AOI สีลม เสียหน่อย... นึกถึงครัง้ แรกทีเ่ ดินแหวกม่านเข้าร้าน AOI ผมกับฝูงทโมน 4-5 ตัว เอ๊ย! คน ถึงกับหน้าซีด เมือ่ ก่อนทีน่ มี่ แี ต่คนญีป่ นุ่ ! มาวันนีผ้ มกับเพือ่ น 2 คน เดินแอ่นอกแบบแมน ๆ เข้าไป... ระหว่างที่เลือกเมนู ผมลองถาม ประวัตทิ มี่ าของชือ่ ร้าน ได้ความว่า AOI ในภาษาญีป่ นุ่ แปลว่ายืนยาว และ สัญลักษณ์ของร้านเป็นใบไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของโชกุนที่ใช้มายาวนานกว่า 200 ปี เจ้าของร้านคุณ Noriko Takahashi ตัง้ ใจใช้เพือ่ ให้มคี วามหมายว่า ให้รา้ น AOI นีเ้ ปิดไปได้ยาวนานนัน่ เอง เปิดมาตัง้ แต่ปี 1987 แล้วครับ ยาวนาน กว่า 23 ปีเข้าไปแล้ว และสาขาแรกก็ที่สีลมซอย 6 นี่ล่ะครับ คุยกันเพลิน ๆ อาหารมาแล้วครับ ของผม Shokadoh Yuki สุด อลังการ เริ่มที่ ซาชิมิ ปลาสดอร่อยเนื้อหวานมาก หมดแล้วก็หันไปคีบ เส้นโซบะเย็นกินบ้าง ซอสหอม ๆ ดีครับใช้ได้ทเี ดียว เลีย้ วซ้ายไปเจอเทมปุระ ผักทอดและเทมปุระปลาทอดโรยอัลมอนด์ ดูแปลกใหม่ทงั้ กินแล้วกรอบ ๆ กรุบ ๆ หวานมันเข้ากันมาก ปลาหิมะย่าง เนื้อแน่นหอมกลิ่นย่าง ยิ่งกิน กับยำสาหร่ายทะเลยิ่งอร่อย คีบข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนกินตามเข้าไป ตอนไข่ปลาแตกรสชาติกระจายเต็มปาก บรรยายความอร่อยแทบไม่ถูก ปลาตาเดียวทอด ด้านนอกกรอบ ด้านในเนือ้ เด้งแน่น ๆ ลดความมันด้วย การบีบมะนาวลงบนปลา ปิดท้ายของข้าวกล่องชุดนี้ด้วยปลาไหลย่างชิ้น เบิ้ม เนื้อนุ่มมากครับ หอมหวานลงตัวพอดิบพอดี มองไปที่เพื่อนผมมี


S ugo ku O ishii

Leisure Time

27

ถ.สีลม ม3

ซอยสีล

AOI Silom Chrysanthemum represents the Japanese monarchy from days of Shogun since 660 BC to the current Emperor, and the symbol is used along with the name AOI which means longevity by this Japanese restaurant since 1987 settling in Silom Soi 6, already 23 in Bangkok. Strongly recommended is Bento Lunch Set of: Cold SobaJapanese noodle made from buckwheat flour; Tempura of Vegetables and Fish sprinkled with almond crust; Poached Spinach in sesame and cream sauce; Steamed Omelet; Kettle Soup; Grilled Gindara Snow Fish with seaweed salad; Rice with Salmon Roe; Fried Sole; and Smoked Eel. Another advised is Sashimi Salad which comes aplenty with salmon roe, sweet clam, shrimp, Maguro (tuna), and sea scallop. AOI opens in Silom soi 6 Monday-Friday 11:30 AM to 02:30 PM, 06:00 PM to 11:00 PM and weekend 11:30 AM to 02:30 PM, 05:30 PM to 10:30 PM Tel: 0-2235-2321-2

Eating Out Issue 14 August 2010

โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน

ม6

ซอยสีล

ม8

ราคาต่อท่าน 500 บาทขึ้นไป

AOI ซอยสีล

Kaisen Salad สลัดปลาดิบชามโตทีผ่ มเล็งไว้ตงั้ แต่แรก ไข่ปลาแซลมอนใน ชามเยอะมาก มีทงั้ หอยปีกนก กุง้ ปลาแซลมอน ปลามากุโร่ และหอยเชลล์ สด ๆ สดทัง้ ผักทัง้ อาหารทะเล ทีส่ ำคัญน้ำสลัดญีป่ นุ่ ทีน่ หี่ อมอร่อยมาก ความ ประทับใจพุง่ ปรีด๊ เลยทีเดียวครับ ต่อมาเป็นจานเรียกน้ำย่อยทีแ่ อบมากินตอน ท้าย Horenso Goma Ae ผักปวยเล้งลวกกำลังดี เคล้างาบด มีความหอม สดใหม่ของกลิน่ งาทีบ่ ดจนได้ซอสรสเข้มข้นหอมมัน กลับยิง่ ไปกระตุน้ ความ หิวทัง้ ๆ ทีผ่ มก็อมิ่ แล้ว เลยขอต่อด้วย Gindara Mentaiko Yaki เพือ่ นผม ทำหน้าประมาณ “ยังจะกินอีกเรอะ” ยิม้ แห้ง ๆ ใส่ไปทีหนึง่ แล้วก็ใช้ตะเกียบ คีบปลาหิมะเข้าปากต่อ จานนีอ้ ร่อยสุด ๆ ไปเลยครับ ปกติปลาเนือ้ ขาวเนือ้ จะไม่เข้มข้นถึงใจอย่างพวกปลาเนื้อแดง ๆ แต่จานนี้มีไข่ปลามาช่วยเพิ่ม รสชาติความเข้มข้น ยิ่งทำให้เนื้อปลาหิมะอร่อยแบบไม่เหมือนใคร หวาน จนไม่ตอ้ งจิม้ ซอสอะไรเลย ส่วนไข่ตนุ๋ กับซุปกาทีม่ ากับเซ็ต Shokadoh ของ ผมนัน้ เพือ่ นผมเขาจัดการกวาดลงกระเพาะทัง้ หมดครับ เขาบอกว่าซุปกา รสชาติไม่จดั ไม่เบาออกกลาง ๆ ไว้ชว่ ยข่มรสของอาหารทีเ่ ข้มข้น ส่วนไข่ตนุ๋ นีเ่ พื่อนเคี้ยวไปยกนิ้วโป้งบอกอร่อยเนื้อเนียนมาก มื้อนี้เล่นเอาความคิดถึงที่มีสลายไปหมด แต่จะกลายเป็นความ ติดใจในรสชาติแทน ทัง้ ๆ ทีผ่ มก็ผา่ นมาทางสีลมประจำ คงเป็นเพราะมัว แต่ตดิ บ่วงร้านอาหารใหม่ ๆ ทีม่ าปะทะฝีปาก แต่ตอ่ ไปคงต้องแวะเวียนมา เยี่ยมเพื่อนเก่าเพื่อนเกลอที่นี่ให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะครับ... ร้าน AOI สาขาสีลม 132/10-11 ถ.สีลม ซอย 6 โทร. 0-2235-23212 เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 11.30-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 11.30-14.30 น. และ 17.30-22.30 น.


Eating Tips

Text : ameiza

Leisure Time

กินซูชิ ให้อร่อย...กว่าเดิม

Eating Out Issue 14 August 2010

28

ซูชิ... แค่ได้ยินชื่อก็ทำเอาสาวกซามูไรถึงกับน้ำลายสอ เพราะตัว ซูชิเองอร่อยด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอยู่แล้ว ยังมีวิธีกินที่อร่อยกว่านี้ได้ อีกเหรอ?!? ปกติแค่จิ้มโชยุ แตะวาซาบิเอาเข้าปากก็...โออิชี่ แล้ว จริง ๆ แล้วการกินซูชิไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารหรือต้องเตรียม ตัวมากขนาดนั้น แค่กินตามใจเราชอบก็ได้ ส่วนเคล็ดลับที่เชพใหญ่จาก ห้องอาหารคาโช โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค แนะนำมาก็เป็นการกินที่ จะช่วยให้ซูชิไม่เสียรสชาติ การกินซูชคิ วรจะเริม่ จากปลาดิบหรือ Sashimi ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงจะตามด้วยซูชิ เพราะถ้าเรากินซูชกิ อ่ น จะทำให้รสชาติแท้ ๆ ของ ปลาดิบจืดลง ตัวซูชเิ องก็มลี ำดับการกินปลาแต่ละประเภท อย่างคำแรก ๆ ให้กนิ พวกปลาเนือ้ ขาวก่อน พวกปลากะพง ซูซกู ิ แล้วค่อย ๆ เพิม่ ความเข้มข้น ของเนื้อปลามาเป็นปลาเนื้อแดงหรือเนื้อมีสี และไข่ปลา ไข่หอยเม่น หรือ ปลาไหล และควรจะปิดท้ายด้วยฟินาเล่อย่าง โอโทโร่ ระหว่างการกินซูชิ ถ้ากลัวฝืดคอก็ให้กนิ ซุปใส ประเภทซุปปลาแห้งใส่เห็ดชิตาเกะหัน่ ชิน้ เล็ก ใส่ สาหร่ายวากาเมะนิดหน่อย ขั้นตอนการกินไม่มีอะไรยุ่งยาก คีบซูชิให้หน้าแตะโชยุนิดหน่อย แล้วแตะวาซาบิ เคล็ดลับจริง ๆ คือ ต่อจากนีเ้ ขาให้คว่ำเอาหน้าของซูชลิ ง มาแตะลิ้นก่อน ให้อุณหภูมิของลิ้นอุ่นปลา จะได้รสชาติของวัตถุดิบสด ๆ ไปเต็ม ๆ ทีเ่ ชพเขาบอกให้เรากินปลาเนือ้ ขาวก่อนเพราะว่า ถ้าเรากินพวกปลา ที่รสชาติเข้มข้นอย่างปลาเนื้อแดงก่อน รสชาติของพวกปลาเนื้อแดงจะไป กลบรสของปลาเนื้อขาวหมด ทำให้ปลาเนื้อขาวจืดสนิทไปเลย ไปร้านซูชิ คราวหน้าก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้ แต่ไม่ต้องซีเรียสถ้าไม่ทำตามก็กินได้ อร่อยเหมือนกัน...

How to Enjoy Sushi According to the Sushi Chef at Kacho Japanese Restaurant, Imperial Queen’s Park Hotel, here are some tips to extend your relish of sushi: Start with sashimi (raw fish) before any sushi, to get real taste of the fresh ocean fish. On Sushi, try those with white fish first, like the giant seaperch which has a more delicate taste, and proceed with red fish, roe, or unagi, keeping otoro (fil belly flesh) last. Have some clear soup of dried fish, diced shiitake, and wakame, between different sushi. To properly enjoy a sushi-just pick it up with chopstick if you’re good at it, or use your finger. For condiment, always dip the meat -never the rice-in shoyu before touching the wasabi. Place the sushi top on your tongue for taste before further chewing.


Entertainment

Text : Sudarat

>>Festival

S ugo ku O ishii

>>Music

Japan Festa in Bangkok 2010

>>Book

คินดะอิจยิ อดนักสืบ ตอนที่ 20 ข้างหลังบานประตู ผู้เขียน : โยโคมิโซะ เซชิ นิยายสืบสวนสอบสวนชือ่ ดังแห่งญีป่ นุ่ “คินดะอิ

จิ” กลับมาในตอนใหม่ ด้วยเรือ่ งราวของสาวบาร์ชำ้ รัก ที่บังเอิญไปพบศพศัตรูหวั ใจนอนตาย พร้อมมีปนิ่ ปัก หมวกและเศษกระดาษทีเ่ ขียนข้อความประหลาด ๆ เข้า งานนี้จึงเดือดร้อนถึงคินดะอิจิ ที่ต้องมาแก้ปม ปริศนาฆาตกรรมนี ้

>>Old Movie

Children of Nagasaki

Furoshi Gift Wrapping

ฟรี! เวิรค์ ช็อปสำหรับผูท้ สี่ นใจจะศึกษาวัฒนธรรมญีป่ นุ่ กับศิลปะการ ห่อของแบบ Furoshi หรือวิธกี ารใช้ผา้ ห่อของสำหรับเดินทาง ทำเป็นถุงห่อ กล่องข้าว เป็นต้น งานนี้ฟรีตลอดงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 สำรอง ที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น โทร. 02260-8560

หนังสะท้อนวิถชี วี ติ อันเศร้าสลด ของผูร้ อดชีวติ จากเหตุกาณ์นวิ เคลียร์ ถล่มที่นางาซากิ โดยที่มีหมอหนุ่ม นากาอิทรี่ อดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ อุทศิ ตัวเองช่วยเหลือเหล่าผูเ้ สียหาย จากเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ จนกว่าชีวติ จะหาไม่ ชมฟรี วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์วฒั นธรรมญีป่ นุ่ โทร. 0-2260-8560

29 Eating Out Issue 14 August 2010

>>Workshop

แฟน ๆ เตรียมพบกับอัลบัม้ ใหม่ล่าสุดของ Arashi วงป็อบ สัญชาติปลาดิบ ทีย่ งั แรงไม่หยุด อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ได้รับรางวัล Best of the Best เพราะเกิดปรากฏการณ์ซงิ เกิล้ ขึน้ ชาร์ตอันดับ 1 และ 2 พร้อมกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีปรากฏ มานานแล้ว กว่า 19 ปีในญี่ปุ่น

Leisure Time

มหกรรมรวมพลคนรักญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัส บรรยากาศ กิจกรรมและการละเล่นต่าง ๆ อาทิ Real J Railway บรรยากาศ สถานีรถไฟชือ่ ดังในญีป่ นุ่ Cover Dance of The Year 2010 เฟ้นหาสุดยอด ทีมเต้นโคฟเวอร์แห่งปี การประกวด Cosplay การแต่งกายเลียนแบบคาแร็ก เตอร์การ์ตูนดัง ไฮไลท์เด็ดของงานอย่าง Free Concert ของ Yoshizawa Hitomi อดีตหัวหน้าวง Morning Musume ที่ได้รับการโหวตจากแฟน ๆ อย่างท่วมท้นว่าเป็นศิลปินทีอ่ ยากเจอมากทีส่ ดุ และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย เพียง 2 วันเท่านั้น 28-29 สิงหาคม 2553 ณ ลานพาร์คพารากอน

Boku no Miteiru Fukei


Text : atom cat

Leisure Time

Film Review

Eating Out Issue 14 August 2010

30 International Film SALT แฟนหนังแอคชั่นเตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าแม่หนังแอคชั่นอย่าง Angelina Jolie การกลับมาครั้งนี้ เธอมาในมาดของเจ้าหน้าที่ CIA เอเวอลีน ซอลต์ สายลับทีซ่ อื่ ตรงต่อหน้าทีแ่ ละภักดีตอ่ ประเทศเป็นอย่างยิง่ แต่แล้ววันหนึง่ ขณะทีก่ ำลังทำการสอบสวนผูต้ อ้ งหา เธอพบว่าตนเองได้กลายเป็นผูต้ อ้ งสงสัยทีถ่ กู ตามล่าใน ข้อหาเป็นสายลับ 2 หน้าจากรัสเซีย ทีม่ ภี ารกิจลับ ลอบสังหารประธานาธิบดี เธอต้องอาศัยทักษะทัง้ หมดทีเ่ คยฝึกฝนมาเพือ่ รับมือการไล่ลา่ ของเหล่าเจ้าหน้าที่ พร้อม ภัยคุกคามจากศัตรูทใี่ ส่รา้ ยป้ายสีเธอ และยังต้องหาหลักฐานมาเพือ่ พิสจู น์ความบริสทุ ธิข์ องตัวเอง และหาตัวการของเรือ่ งหลอกลวงครัง้ นี้ ใครอยากดูหนังแอคชัน่ เท่ ๆ ที่ขายความสามารถของโจลี่ไม่ควรพลาด เข้าฉาย 19 August 2010 TOY STORY 3 สุดยอดหนัง Animation ทีก่ วาดรายได้ถล่มทลายในอเมริกา แรงไม่แรงก็สร้างมาแล้วถึง 2 ภาค และนีค่ อื ภาคใหม่ของ Woody, Buzz และผองเพือ่ น กับการ ผจญภัยครัง้ ใหม่ เมือ่ หนุม่ น้อย Andy ของเราเติบใหญ่จนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เขาต้องการจะนำเหล่าเพือ่ นพ้องของเล่นไปด้วย แต่แม่ของเขากลับมีความคิดทีแ่ ตก ต่างไป สุดท้ายทำให้เหล่าของเล่นทั้งหลายต้องไปผจญภัยในป่า No Toy Gets Left Behind!! พบกันในโรงภาพยนตร์ เข้าฉาย August 2010 Thai Film กวน มึน โฮ ชายหนุม่ สุดเซอร์ แนวได้อกี ลากแตะคีบ กางเกงขาก๊วย บวกเสือ้ ย้วย ๆ ตะลุยแดนกิมจิ มีเหตุให้ตอ้ งมาเจอกับสาวหน้าใสวัยละอ่อน ทีม่ าท่องเทีย่ วคนเดียว ตามรอยสถานทีถ่ า่ ยทำซีรยี เ์ กาหลี เขาและเธอไม่รจู้ กั กัน แต่นอนห้องเดียวกัน เทีย่ วด้วยกัน แบ่งปันความลับทีล่ บั ทีส่ ดุ ของกันและกัน คนแปลกหน้าสองคนทีร่ จู้ กั กันดี กับเรื่องราวความรักที่ค่อย ๆ เพิ่มพูนตามแต่ละสถานที่ที่ไป เข้าฉาย 19 August 2010 Indy Inside MUNDANE HISTORY หนังอินดีด้ กี รีแรง ทีไ่ ด้รบั รางวัล Tiger Award เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เรือ่ งราวของเด็กหนุม่ ทีเ่ ดินไม่ได้เพราะอุบตั เิ หตุ กับปมในใจทีเ่ ต็มไปด้วยความโกรธเกลียดพ่อแท้ ๆ ของตัวเอง โดยมีบรุ ษุ พยาบาลมาคอยทำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางเชือ่ มโยง คอยบรรเทาอารมณ์และปมเหล่านัน้ ให้เบาบางลง หนังยังมีมมุ มองสอดแทรกทัศนคติทางการ เมืองไทยเล็ก ๆ ผ่านมุมมองทางโลกและการดำเนินชีวิตของตัวละคร นับว่าเป็นหนังดีที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่ง เข้าฉาย August 2010 BAARIA หนังนอกกระแสแต่ดกี รีแรงของผูก้ ำกับ จูเซปเป้ ตอร์นาตอเร ผูเ้ คยฝากผลงานมาให้โลกได้รบั ชมกันมาแล้วอย่าง Cinema Paradiso และ The Legend of 1900 กลับมาพร้อมมหากาพย์อนั ยิง่ ใหญ่ทสี่ ะท้อนแง่มมุ สังคมของผูค้ นในชุมชนบัลแกเรียในประเทศอิตาลี ผ่านทางมุมมองของเด็กชายเปปปิโน เรือ่ งราวชีวติ ทีเ่ ข้มข้นเต็ม ไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตา ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความละเมียดละไม ทัง้ บทเพลงและการดำเนินเรือ่ ง เข้าฉาย August 2010


Mix it yourself

Text : tumi / Photo : sudarat

S ugo ku O ishii

วันนี้ tumi ชวนเพื่อนดริ้งค์ค็อกเทลแสนเปรี้ยวใจชื่ออ่อนไหว “In The Mood for love” ชื่อเดียว กับร้านที่ทำเครื่องดื่มเท่ ๆ มาให้เราได้ลองทำกันค่ะ

Sweetaholic

31 Eating Out Issue 14 August 2010

ค็อกเทลญี่ปุ่นสุดเซ็กซี่

In The Mood for love

ส่วนผสม

โซจู น้ำแอปเปิล น้ำมะนาวผสมน้ำเชื่อม แอปเปิลหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แอปเปิลสไลซ์สำหรับตกแต่ง

วิธีทำ

1.5 0.5 2

ออนซ์ ออนซ์ ออนซ์

นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในกระบอกเชคเกอร์ ตามด้วยน้ำแข็งก้อนแล้ว เขย่าให้เข้ากัน เทใส่แก้วที่เตรียมไว้และตกแต่งด้วยแอปเปิลสไลซ์ชิ้นสวย พร้อมเสิร์ฟ ใครอยากสัมผัสกับโซจูของจริงรสชาติต้นตำรับ แวะไปที่ร้านได้ค่ะ อยู่สุขุมวิท 36 โทร. 0-2661-5076

IN THE MOOD FOR LOVE Here is an exhilarating cocktail from ‘In The Mood for Love’ sushi bar on Sukhumvit 36 Tel: 0-2661-5076, which you can concoct at home in an indulging mood.

Ingredient

Shochu Apple juice Lime juice & syrup Apple small dices Apple slice

1.5 0.5 2

oz oz oz

Preparation

Mix all with ice cube in a shaker, shake vigorously, pour into glass, dress with apple slice, and enjoy it between love ones.


Text & Photo : หมวยเล็ก

Sweetaholic

Bakery and Dessert

Eating Out Issue 14 August 2010

32

หมวยเล็ก Diary :

เคลิ้ม ๆ แบบ Vanilla Cafe สุดสัปดาห์นี้หลังจากเสร็จภารกิจหลัก (ทำงาน) ก็มาถึง Mission สำคัญที่หมวยเล็ก กับยัยจิน้ (เพือ่ นสาว) รอคอย เรานัดกันไว้ทกุ สัปดาห์เป็นภารกิจกู้ชีพของเราในการตระเวน หาขนมอร่อย ๆ กิน! <<< ยังอ้วนได้อีกใช่ ม้ายย... ยัยจิ้นเพื่อนสาวขับรถมารับหมวยเล็ก ทีบ่ ้าน แล้วเราก็เริ่มสุมหัวหาเส้นทางไปร้าน

Vanilla Cafe Japanese Restaurant หมวยถามจิน้ ว่าทำไมถึงไปร้านนี้ จิน้ ตอบกลับ มาง่าย ๆ ว่า ไม่เคยไป! <<< แปร่ว... เพื่อน! เชยจริง ๆ แก พอมาถึงร้าน ความที่แบบว่ามั่นมากค่ะ จิน้ เลยเดินอย่างองอาจเข้าบ้านแรกทางขวามือ หมวยเล็กไม่ทันนึกยืนเอ๋อมอง สักพักก็เห็น เพื่อนยื่นหน้าหนา ๆ มีเลือดฝาดเดินออกมา

ก็ยัยจิ้นเข้าผิดบ้าน 5555 สะใจวุ้ย ร้านนี้ใน บริเวณเขามีบ้าน 3 หลัง หมวยเลยเดินพาจิ้น ไปทางบ้านทีอ่ ยูด่ า้ นในสุดของบริเวณร้าน ร้าน เป็นทรงบ้านเก่า ตกแต่งด้วยพวกเฟอร์ไม้ขดั มัน รุ่นเก่า มีทั้งเคาน์เตอร์ให้นั่งจิบกาแฟ เดินลง บันไดชัน้ ใต้ดนิ มีบริเวณนัง่ แบ่งเป็นโซนน่ารักมาก จิ้นกับหมวยมองหน้ากันแบบว่า วี้ดว้ายถูกใจ! เลยหย่อนก้นลงนั่งปุ้กบนโซฟา แล้วก็เริ่มมอง หาขนมมาเติมกระเพาะว่าง ๆ Warabi Moji with Matcha Tea ขนมโมจิแป้งหนึบหนุบโรย ผงวาราบิ (ผงถัว่ เหลืองผสมน้ำตาล) นุม่ มากกก มีรสหวานนิดหน่อย ยกชามัทชะร้อน ๆ ซด โฮกตามช่วยดับเลีย่ นดีแท้ Strawberry Daifuku ยัยจิ้นกัดคำแรกถึงกับน้ำตาซึม อร่อยมาก! ด้านในมีสตรอว์เบอร์รีลูกใหญ่เบิ้มกับไส้ ถั่ว แดงกวน กลิ่นสตรอว์เบอร์รีหอมซ่านทั้งปาก

รสหวานอมเปรีย้ วช่วยลดความหวานแหลมของ ไส้ถวั่ แดงกวน ทีส่ ำคัญแป้งไดฟุกนุ มุ่ ละลายใน ปากเลย ถัดมาเลยดีกว่า Kinako Dangko ดังโกะ เสียบไม้ลกู เล็ก กินลูกแรกแล้วแปลกใจมีไส้ถวั่ แดง กวนด้วย จำได้วา่ ทีเ่ คยมามันไม่มไี ส้มแี ต่ตวั แป้ง แต่แอบชอบแบบมีไส้มากกว่าค่ะ ให้ความรูส้ กึ หวานปะแล่ม ๆ ดี เลยยกชาเขียวกลิน่ ข้าวญีป่ นุ่ จิบ ๆ ตามไป กลิน่ หอมเหมือนถ่านไม้ออ่ น ๆ ช่วยเสริมรสชาติดังโกะที่ปลายลิ้นได้เข้ากันดี เชียว มาถึงเมนูสุดท้าย Warm Red Bean with Moji โมจิถั่วแดงร้อน ขนมที่เรียกได้ว่า เป็น Signature ของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ เพราะ ข้าวเหนียวและถั่วแดงคือผลผลิตที่ขึ้นชื่อและ ภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ก็เหมือนที่บ้านเราใช้ ถั่วเหลืองในการทำขนมไทย ๆ นั่นล่ะ ญี่ปุ่น เขาก็ภูมิใจว่าถั่วแดงบ้านเขาอร่อยที่สุด มาถึง เรือ่ งรสชาติของจานนี้ ให้อารมณ์เหมือนรสมือ ของแม่ รสหวานนุ่ม ๆ ของถั่วแดงร้อนที่กิน พร้อมโมจิมนั ละลายเข้ากันดีในปาก ทำให้โมจิ


S ugo ku O ishii

ซอยสุขุมวิท 63

ปั๊ม ESSO ป้อม ทองหล่อซอย 10

ถ.สุขุมวิท

Vanilla Garden

ตึก โอเรนทอล ร้าน เครื่องเขียน บิ๊กซีเอกมัย

เอกมัยซอย 12 เอกมัยซอย 10

วัดธาตุทอง

ซอยสุขุมวิท 71

งหล่อ) ซอยสุขุมวิท 55 (ทอ

สถานี ตำรวจ อ นครบาลทองหล่

ประสบการณ์ความหวาน...ไม่รู้จบ

โทร. 0-2282-2022 www.TRRsugar.com

33 Eating Out Issue 14 August 2010

ราคาต่อท่าน 200-300 บาท

Sweetaholic

อุ่น ๆ นุ่มมากขึ้นด้วย อันที่จริงร้าน Vanilla Cafe เขาดังมากในเรื่องขนม แต่ ที่หมวยกับจิ้นเลือกขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มี ขายให้กินกันทั่วไป ที่มีบางร้านก็ไม่ถูกปากยัยจิ้น แต่มองหน้า เพื่อนสาวที่นอนเอน ๆ แบบเคลิ้ม ๆ มุมปากมียิ้มกริ่ม เหมือน แมวฟาดปลาย่างมาเต็มพุง ดูก็รู้แล้ว...<<<< อร่อยจนเคลิ้มเลย ใช่ไหมล่ะ!?! ยัยจิ้น Vanilla Cafe Japanese Restaurant : 53 ซอยเอกมัย 12 ถ.สุขมุ วิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-23816120/22 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 น.

Vanilla Cafée Tucked in the back of the main garden of Vanilla Garden, Vanilla Cafe is a Japanese restaurant decorated with retro-style wooden furniture and figurines set in a renovated home. Their dishes are not traditional, but designed to please modern palates. Take some of their desserts, for example - Warabi Moji with Matcha Tea, a jel y-like confection covered sweet toasted soybean flour, savored with steaming hot finely milled Japanese green tea; Strawberry Daifuku, glutinous rice cake stuffed with strawberry and sweetened red bean paste; Kinako Dangko, a Japanese dumpling of rice flour stuffed with red bean paste; and Warm Red Bean with Moji. Vanilla Cafe Japanese Restaurant : 53 Ekamai 12 Tel: 0-2381-6120/22 opens daily 11:00 AM to 12:00 AM ฿200-300


Healthy Living

Healthy Eating

Eating Out Issue 14 August 2010

34

Text & Photo : เสกสรร

คาโช... อาหารญี่ปุ่นติดลมบน

สำหรับเดือนนี้ผมขอทำตัวเป็นลูกที่ดี... โดยการพาคุณแม่ ไปตระเวนเที่ยวรอบเมือง กรุงฯ และรับประทานอาหารอร่อย ๆ เพื่อสุขภาพ ผมเริ่มจากการพาคุณแม่ ไปเดินดูต้นไม้ ที่สวนจตุจักร ต่อด้วยการทำสปาและนวดหน้า ผมใช้เวลาว่างระหว่างรอค้นหาข้อมูลร้าน อาหารเพือ่ สุขภาพ... จนได้พบกับร้าน “คาโช” ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 37 ของอาคารควีนส์ปาร์คทาวเวอร์ (โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค)... ผมค่อนข้างคุ้นเคยกับโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค พอตัว... เพราะเคยมารับประทานอาหาร รวมถึงมาถ่ายภาพที่นี่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ เคยได้ขนึ้ ไปถึงชัน้ 37 สักที คราวนีจ้ งึ ถือว่าเป็นครัง้ แรกของผมและคุณแม่ ที่จะขึ้นไปเยือนร้านอาหารแห่งนี้ รวมถึงได้ชมเมืองกรุงฯ สวย ๆ จากวิว ด้านบน... ภายในร้านตกแต่งสไตล์ญปี่ นุ่ โอบล้อมด้วยกลิน่ อายของเมืองเก่า... คำว่า “คาโช” แปลว่า ดอกไม้จากอุทยานราชินี นับว่าเป็นดอกไม้ทสี่ วยหรู มีคุณค่าตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นดั้งเดิม ผมเลือกนั่งในห้องเล็กที่เป็น เบาะนั่งแบบญี่ปุ่น พร้อมกับช่องด้านล่างให้สอดขาลงไปได้ ผมว่าห้องนี้ นัง่ สบายดีครับ อีกทัง้ ยังเหมาะกับคนสูงอายุ เนือ่ งจากนัง่ เหยียดขาได้สบาย... รายการอาหารของร้านนี้มีให้เลือกเยอะมาก... แต่ที่คุณแม่ผม โปรดปรานคือ “ซูช”ิ ซึง่ ก็มใี ห้เลือกรับประทานมากไม่แพ้กนั ปกติแล้วผม ชอบอาหารสไตล์ซาชิมมิ ากกว่า แต่พอได้ลองซูชขิ องทีน่ ผี่ มก็ตดิ ใจเหมือนกับ คุณแม่ ทางร้านเลือกใช้วตั ถุดบิ อย่างดี ปลาทีน่ ำมาทำซูชกิ ส็ ดใหม่ มีรสชาติ หวานนุ่ม รวมถึงได้กลิ่นทะเลอ่อน ๆ ออกมาจากเนื้อปลาด้วย... ผมว่านอกจากความสดของอาหารทะเลแล้ว ในเรือ่ งของข้าวก็สำคัญ ไม่แพ้กนั ... ร้านนีเ้ ขาใช้ขา้ วญีป่ นุ่ แท้ ๆ มีลกั ษณะเป็นเม็ดอวบอ้วน นิม่ เหนียว กำลังดี มีคนเคยบอกผมว่าถ้าอยากทำข้าวแบบญี่ปุ่น ก็สามารถทำได้โดย การนำข้าวสวย 1 ส่วน ผสมกับข้าวเหนียว 1 ส่วน ซึง่ แน่นอนว่าผมเคยลอง มาแล้ว สำหรับส่วนผสมอื่นที่ใช้คลุกกับข้าวก็คือ น้ำส้มซูชิ รสชาติเปรี้ยว นำ อมรสหวานเล็กน้อย อร่อยดีครับ แต่กลิ่นแรงชะมัด...


S ugo ku O ishii

Healthy Living

35

ถ.สุขุมวิท

BTS พร้อมพงษ์ อุทยานเบญจสิริ

ซอย 2

0 วิท 2

วิท 2

สุขุม

สุขุม

ซอย

เอ็มโพเรี่ยม

Imperial Queen’s Park Hotel Bangkok

Kacho Japanese Restaurant Kacho is a typical Japanese restaurant located on the 37th fl Queen’s Park Tower of Imperial Queen’s Park Hotel Bangkok where Sushi Chef guides you through his impressive and tantalizing menu of Japanese morsels. We started with Makuro, bluefin tuna in Japanese - a pale pink flesh so tender and forgiving; Aji is Japanese jack mackerel, Aji sushi comes with finely grated fresh ginger and chopped spring onion; Awabi is abalone; Hokkigai is Atlantic surf clam. Maki sushi of four traditional types is rolled sushi consisting of rice and other ingredients rolled together with a sheet of nori - sea weed. Kacho Japanese Restaurant, 37th fl Imperial Queen’s Park Hotel Bangkok is in Soi Sukhumvit 22 opens 11:30 AM to 02:00 PM, 06:00 PM to 10:00 PM Tel: 0-2261-9000 ext 5111-2

Eating Out Issue 14 August 2010

รายการซูชิของร้านนี้เริ่มจาก “มากุโร่หรือทูน่า” เนื้อสีชมพูอ่อน รสนุ่มอร่อย “Aji” เป็นปลาแมคเคอเรล หรือเรียกง่าย ๆ ว่าปลาทูนั่นเอง ครับ ร้านนี้เขาจัดมาพร้อมกับขิงฝนละเอียดและต้นหอมซอย ช่วยดับกลิ่น คาวได้ดี อีกทั้งยังช่วยชูรสให้ซูชิคำนี้อร่อยขึ้นด้วย “Awabi” หรือหอย เป๋าฮื้อ เนื้อเหนียวนิด ๆ มีรสเค็มเล็กน้อย “Hokkigai” หอยปีกนก อันนี้ เป็นเมนูโปรดของผมเลยครับ เนื้อหอยไม่คาว รสอร่อย เยี่ยมไปเลยครับ นอกจากนีย้ งั มีอาหารประเภท Maki หรือข้าวม้วนแบบต่าง ๆ ให้ เลือกรับประทานอีกมากมาย... คุณแม่ผมยิ้มแก้มปริหลังจากที่รับประทานอาหารอิ่ม... แถมยัง ชืน่ ชมอาหารจนออกนอกหน้า ผมแอบตัดพ้อเล็กน้อยตอนเดินออกจากห้อง อาหาร แล้วคุณแม่ก็พูดกับผมว่า “ดีนะ... ที่แม่มีลูกอย่างเรา” ห้ อ งอาหารคาโช (ชั้น 37 โรงแรมอิมพีเรียลควี น ส์ ป าร์ ค ) 199 ถนนสุขมุ วิท ซอย 22 กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-9000 ต่อ 5111-2 เปิดบริการ มือ้ กลางวันเวลา 11.30-14.00 น. อาหารค่ำเวลา 18.00-22.00 น.


Text & Photo : สุดารัตน์

Healthy Living

Good Eating Great Looking

Eating Out Issue 14 August 2010

36

หุ่นดี สุขภาพดี ไม่ต้องมีอะไรพิเศษ เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์

หนุ่มน่ารักแนวอบอุ่น หุ่นสมาร์ท จากละครหวานใจกับนายจอมหยิ่งอย่าง เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ทำเอาสาวน้อย (ใหญ่) นั่งเพ้อถึง หนุ่มเฟิสท์ในชุดสูทธุรกิจที่ฟิตพอดีกับเจ้าตัวเขาเสียเหลือเกิ๊นกันตาลอย ขนาดต้องมานั่งถอนหายใจว่า “เฮ้อ ละครไม่น่ารีบจบเลย...” วันนี้เรามี โอกาสมานั่งจับเข่า (จับจริง ไม่มีสแตนด์อิน) พูดคุยถึงเคล็ดลับในการดูแลหุ่นให้ดูดีของเฟิสท์ “เรือ่ งการดูแลรูปร่างหรือสุขภาพ เฟิสท์ไม่เคยจำกัดเรือ่ งอาหารนะครับ แล้วก็โชคดีตรงทีต่ วั เองเป็นคนอ้วนยาก ไม่กอ็ าจจะเป็นเพราะเฟิสท์ เป็นคนชอบกินผักมาตัง้ แต่เด็ก ๆ แล้ว ทัง้ พวกผักจิม้ น้ำพริก ผักคะน้าสดทีก่ นิ กับหมูมะนาว หรือแม้แต่สลัดผักเฟิสท์กช็ อบ แล้วก็ตวั เองเป็นคนชอบ เล่นกีฬาด้วยมั้งครับ ก็เหมือนนี่คือชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่แล้ว เลยไม่จำเป็นต้องดูแลรูปร่างอะไรเป็นพิเศษ แต่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพมาก กว่าเพราะเป็นภูมิแพ้อากาศและทอนซิลอักเสบ” โอ้! สูงยาว หุน่ ดี มีในธรรมชาติ ไม่ตอ้ งเสริมเติมแต่งผ่านมีดหมอนีเ่ อง ว่าแต่หนุม่ คนนีช้ อบกินอะไรเป็นพิเศษ ไม่ชอบกินอะไรนะ เผือ่ จะได้ จำไว้เป็นตัวอย่างบ้าง “เฟิสท์ไม่ดมื่ กาแฟเลยครับ ไม่คอ่ ยชอบรสชาติจะรูส้ กึ ว่าขม ๆ เฟิสท์ชอบพวกขนมหวานมากกว่า อย่างขนมไทย ๆ โดยเฉพาะฝอยทองจะ ชอบมากแต่ต้องแบบที่หวานกำลังดี ไม่ใช่แบบหวานมากนะครับ นอกนั้นอาหารอื่น ๆ ก็กินได้หมดนะครับ โดยเฉพาะพวกผัก ๆ อย่างที่บอก” กินผักเยอะ ๆ งดดื่มกาแฟ อ๊ะ...เข้าที แต่เอ๊ะ! ฝอยทองจานถัดมานี่สิ ทำเอาพี่ ๆ ไขว้เขวซะแล้ว ถ้าอยากมีหุ่นเฟิร์ม ๆ แบบสบาย ๆ เป็นไปตามธรรมชาติ ก็ลองคิดว่านี่คือเรื่องธรรมดาแบบที่เฟิสท์ทำอยู่ทุกวันสิคะ แล้วจะดีเอง...


S ugo ku O ishii

จากการที่ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในวงการอาหาร มาพอสมควร เคยลองสอบถามบรรดาร้านอาหารทีเ่ ขาว่า อร่อยเด็ดว่า เขามีความคิดที่จะขยายธุรกิจโดยการเปิด แฟรนไชส์บา้ งไหม หลาย ๆ ร้านก็เคยมีความคิดนีอ้ ยูใ่ น ใจ แต่ตดิ ปัญหาในเรือ่ งจะขยายตลาดยังไง จะทำ PR ช่อง ทางไหนบ้างทีท่ ำให้คนรูจ้ กั ระบบการจัดการ การควบคุม คุณภาพของแต่ละสาขา ฯลฯ ทีแ่ ก้ไม่ตก แล้วร้านอาหารแฟรนไชส์ดงั ๆ เขามีวธิ กี ารจัดการ ยังไงน่ะเหรอ ได้ลองมีโอกาสคุยกับผู้จัดการร้านขนมปัง ชื่อดังร้านหนึ่ง เขาบอกมาว่า “ทางร้านใช้บริการให้คำ ปรึกษาด้านแฟรนไชส์จากบริษัทรับให้คำปรึกษาชั้นนำ แห่งหนึ่งครับ แทนที่จะมัวลองผิดลองถูกเอง เราให้ผู้ เชีย่ วชาญช่วยจะดีกว่า” ลองได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแบบนี้ ไม่ น่าแปลกใจเลยนะคะทีร่ า้ นอาหารแฟรนไชส์หลาย ๆ แห่ง ทำไมถึงได้ขยายสาขาได้ไว และมาตรฐานการจัดการค่อน ข้างดี สำหรับเจ้าของร้านอาหารหรือธุรกิจทีค่ ดิ ว่าสินค้า ของตัวเองมีดี สามารถขยายตลาดได้ แต่ยงั ไม่มชี อ่ งทาง ก็ลองไปใช้บริการจากบริษัท Francorp www.francorp thailand.com ดูได้

37 Eating Out Issue 14 August 2010

T h e Franchising Leader

Healthy Living

First-Ekapong Jongkeskorn Let’s see how this young and good looking TV thespian keeps himself fit and-so adorable. ‘I never have any specific diet. Luckily I’m not prone to obesity since vegetables are my regular since childhood. Growing up I have more of them with Hot & Spicy Lime Pork, those side greens such as Chinese kale; or even simple lean salad. I also love to work out in my daily routine. So I only watch out against weather allergy and tonsillitis. ‘But I don’t drink coffee. It’s too bitter for my taste, so I take to all Thai sweets.’ Now you know. Eat your vegetables, not coffee, so you’ll stay fit and firm-like First.


Healthy Living

News and promotion

Text : Sudarat

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ร่วมกับเกรฮาวด์และการบินไทย จัดแคมเปญ “Hot African Chilies” สมาชิกบัตรเครดิตซิตแี้ บงก์และสมาชิกเกรฮาวด์ สามารถ ลิ้มรสชาติอาหารแอฟริกันจากแคมเปญ “Hot African Chilies” ได้ตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคม 2553 ที่ร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทุกสาขา และ Another Hound Cafe สยามพารากอน ลุน้ รับบัตรโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก์ พร้อมแพ็กเกจท่องเทีย่ วทัวร์เอือ้ งหลวง South Africa Classic Tour 6 วัน 5 คืน จากการบินไทย

อั๊ฟ เปริตีฟ อาลา ฟร็องแซ๊ส 2010 ศุทธภา การณ์กรวิก ผูอ้ ำนวยการโซเป็กซ่า (ประเทศไทย) จัดงาน Aperitif a la francaise 2010, "Paris, Je t'aime..." โดยมี มร.โอลิวิเยร์ อองเดรติช ทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย มรว.เทพกมล-คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ให้เกียรติ เปิดงาน

Coffee Passport 2010 แบล็คแคนยอน จัดโปรแกรม Coffee Passport 2010 สะสมการซือ้ กาแฟหรือช็อกโกแลตครบ 6 ถ้วย รับฟรี 1 ถ้วย ทันที ทีแ่ บล็คแคนยอนและคาเฟ่ เนโร บาย แบล็คแคนยอน ทุก สาขา วันนี-้ 30 กันยายน 2553

เค้กช็อกโกแลตซาเชอร์ไส้เสาวรส เพื่อการกุศล โรงแรมอมารี ออคิด พัทยา ร่วมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา จัดให้มกี ารจำหน่ายเค้กช็อกโกแลตซาเชอร์ไส้เสาวรสสดจากโครงการหลวง ความยาว 78 เมตร ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2553 โทร. 0-38418418 ต่อ 702 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร)

ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภัตตาคารวาแตล โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ศิลปากรและสถาบันวาแตลประเทศฝรั่งเศส เปิดให้บริการ อาหารไทย ฝรัง่ เศส และอิตาเลียน โทร. 0-2880-9685-6

อิง-ไท อาหารไทยสไตล์อังกฤษ ร้าน "อิง-ไท" ร้านอาหารลูกผสมไทยและเทศ พร้อม Homemade Cake คอนเซ็ปต์รา้ นมาจากการทีเ่ จ้าของร้าน เคยเปิดร้านอาหารทีล่ อนดอน เลยปรับมาใช้กบั รสชาติอาหาร ทีเ่ มืองไทย โทร. 08-1742-7337

Eating Out Issue 14 August 2010

38

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1651 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 9 ถนนศรีวรา แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายปรีดา เหตระกูล ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-2-65301-8 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงนิ พร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาทีเ่ บอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@weekend-magazine.com รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9


EATING OUT ISSUE 14  

SUKOKU OISHII