Page 1


Grills Bake

Or to

www.facebook.com/eatingout

Main Course

Contents Grilled… Talent behind the fire

7

Coffee Break

กรุ่นกลิ่นปังปิ้ง ณ ถิ่น “บางหวาน”

12

ย่างเพื่อสุขภาพที่ร้าน “Inspire Salad”

14

Healthy Eating Star Focus

เนื้อย่างไต้หวัน รสชาติที่ติดใจของ หว่าหวา ไพลิน รัตนแสงเสถียร

Great Place for Hanging Out

16

18

Tadaima… The power of Eight (8)

20

ปิ้ง ย่าง สุดโรแมนติกที่ River City BAR-B-Q Corner

22

2 ไก่ย่าง กรอบ นุ่ม อร่อยต่างมุมเมือง

24

กินแซบตามตำนาน...

26

Candlelight Dinner

Grandfather Restaurant Roadside Food

Where to find us ร้านกาแฟ | Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านไร่กาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร | Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzeria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า | พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrocafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr.Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้านหนังสือ | ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา | AUA, British Council Spa | Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว | การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนาม บินบางกอกแอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline, Airport Link Show Room | DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุง่ ยูเนีย่ นคาร์ อาคารสำนักงาน | ออลซีซนั่ เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพินี, เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศEating Out Issue 29 / December 2011

Traveling Gourmet

ลิ้มรสชาติ อิ่มบรรยากาศ ที่ “The Bar & The Restaurant”

New Restaurant

Appetizer

Surrounding

ปล่อยอารมณ์ลอยล่องไปในอากาศ... บ้านชายน้ำ 28

Chic Society

สั่นประสาท กับบ้านผีสิง “Bloody Hospital”

Film Guide & SongBook Cafe Entertainment Sneak Peek What Where When? News & Promotion Catch Up

30 32 33 36 37 38

Team Eating Out บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา พงศ์สริ ิ เหตระกูล / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ต้องตา คงคา เขตร, สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ชลธิชา พรหมศิร,ิ พุฒพิ งษ์ กุลสัมพันธ์ทพิ ย์, อรรถวิท ชัยธัมมะปกรณ์ / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรันดร์ พืชนะ / ฝ่ายภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ์, เสกสรร หวังใจสุข, วราพล เอมระดี / สไตลิสต์ วราลี วังทอง, สุธาสิณี นามบุตร / เลขานุการ กชกร ชุตมิ านันทวัน / พิสจู น์อกั ษร สิรนิ าถ กาสเส็น, เครือวัลย์ วารีรตั น์ / แปล ดนัย ฮันตระกูล, รักดี โชติจนิ ดา / ผูจ้ ดั การฝ่ายการผลิต ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ / แผนกโฆษณา ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, สุพรรณี ดีสวัสดิ์, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ, มนัชนนท์ จันทระ โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำกัด / ประธานกรรมการ ปรีดา เหตระกูล / กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการสายการเงิน เหมือนจันทร์ เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดุจเดือน เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พงศ์สิริ เหตระกูล สำนักงาน 1605 หมูบ่ า้ นทาวน์อนิ ทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 โทรสาร 0-2559-3283 E-mail : webmaster@ weekend-magazine.com Website : www.facebook.com/eatingout พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / จัดจำหน่ายโดย แผนกจัดจำหน่าย บริษทั แม่บา้ น จำกัด


ก้าวสู่ความมั่นคงการเป็นเจ้าของ

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

คุณโสภา ทรัพย์อทุ ยั กว่า 10 ปีกบั ชีวติ การงานในบทบาทเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัย หลังจากครอบครัวตัดสินใจเลือกเปิด เซเว่นอีเลฟเว่น แทนมินมิ าร์ทเก่าทีเ่ ปิดดำเนิน งานภายใต้ระบบของครอบครัว คุณโสภาได้ผนั ตนเองเข้ามาช่วยบริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จากนั้นชีวิตของคุณโสภาก็เริ่มเห็นเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนยิ่ง ขึ้น สิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จในวันนี้คือการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นฯ 2 สาขา คุณโสภา ทรัพย์อุทัย

“หลังจากที่เข้ามาบริหารงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านก็ได้รู้ว่า เซเว่นฯ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ ทัง้ ทีท่ ำเลตรงนีเ้ ราเคยเปิดเป็นร้านมินมิ าร์ทที่ เดิมทีไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งของแบรนด์หรอกที่ทำให้ร้าน ประสบผลสำเร็จ แต่รวมถึงระบบการบริหารจัดการร้านของเซเว่นฯ ทีเ่ ป็นระบบ มีรปู แบบ การทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลที่ ทำให้ร้านประสบความสำเร็จได้”

และเมือ่ ในวันนีเ้ สมือนเริม่ นับหนึง่ ใหม่กบั งานใหม่ในฐานะแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น เริม่ จากขัน้ ตอนการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นฯ ทีม่ กี ารฝึกอบรม สอนการ เรียนรูท้ กุ ๆ เรือ่ ง สอนการทำงานในทุกขัน้ ตอนในร้านก่อนทีจ่ ะให้แฟรนไชส์เข้ามาบริหาร และปฏิบตั งิ านจริงทีร่ า้ น จึงทำให้คณุ โสภาสามารถเข้ามาปฏิบตั งิ าน ในตำแหน่งผูจ้ ดั การร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทางเซเว่นฯ มีทมี งานสนับสนุนเพือ่ คอยให้คำปรึกษาในเรือ่ งต่าง ๆ อีกด้วย จึงทำให้การเป็นเจ้าของเซเว่นฯ ของคุณโสภาสามารถประสบความสำเร็จได้ การบริหารสินค้า การบริหารคนและอื่น ๆ ในร้าน ทางเซเว่นฯ จะสอนวิธีการเพื่อให้แฟรนไชส์สามารถจัดการดูแลได้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่คุณโสภาให้ ความสำคัญมากที่สุดก็คือ การบริหารจัดการกำลังคนภายในร้าน ทำอย่างไรจึงจะให้บุคลากรในร้านทำงานด้วยความรู้สึกรักงานและรักองค์กร รวมไปถึงการ ทำงานร่วมกันของทุกคนในร้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหัวใจของพนักงาน ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว เรือ่ งการบริการลูกค้า สิง่ ทีต่ อ้ งทำคือเราต้องให้ความจริงใจกับลูกค้า เราสร้างความประทับใจตัง้ แต่ครัง้ แรกทีล่ กู ค้าเข้าร้าน มอบรอยยิม้ ให้เขา กล่าวต้อนรับ เขา จดจำสิ่งที่ลูกค้าชอบ บริการลูกค้าอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถ ด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารร้านในฐานะเจ้าของแฟรนไชส์ร้านเซเว่นฯ นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านเซเว่นฯ สาขานั้น ๆ ประสบความ สำเร็จ เช่นเดียวกับคุณโสภาทีส่ ามารถขยายสาขา และในปัจจุบนั บริหารร้านเซเว่นฯ ทัง้ หมด 2 สาขา “เราเห็นความล้มเหลวของร้านมินมิ าร์ททีเ่ ปิดครัง้ แรกใน ทำเลเดียวกันมาแล้ว และวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเซเว่นอีเลฟเว่น” คุณโสภาให้แนวคิดทิง้ ท้ายว่า “ตัง้ แต่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของเซเว่นฯ สัมผัสได้ถงึ ความมัน่ คงของชีวติ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะเรามัน่ ใจว่าเซเว่นฯ จะพาเราก้าวไป สู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ยิง่ เมือ่ ได้สมั ผัสถึงระบบการบริหาร รวมถึงการทำงานร่วมกันของทีมงานของบริษทั แม่แล้ว ก็ยงิ่ รูส้ กึ รักองค์กร เพราะเซเว่นฯ ไม่ เคยหยุดทีจ่ ะพัฒนา ทัง้ สินค้า บริการใหม่ ๆ เซเว่นอีเลฟเว่น ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้าปลีกเท่านัน้ แต่ยงั เป็นร้านทีใ่ ห้บริการความอิม่ สะดวก ทีม่ อี าหารให้ลกู ค้าได้อมิ่ ท้องแบบสะดวกสบายทุกเวลาที่หิวอีกด้วย” ในวันนีเ้ ซเว่นฯ ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทจี่ ะตอบโจทย์ผทู้ ตี่ อ้ งการสร้างความมัน่ คงด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น โทร. 0-2711-7800 www.facebook.com/eatingout
Editor’s Note

ปิ้ง - ย่าง

เคยสงสัยมั้ยครับว่าปิ้งกับย่างมันต่างกันอย่างไร

ความสงสัยของผมมันเริม่ เกิดขึน้ ตอนทีเ่ พือ่ นผมเดินผ่านร้านขายอาหารรถเข็น ครับ รถเข็นคันหนึง่ เป็นร้าน “หมูยา่ ง” ไม้ละ 3 บาท ส่วนรถเข็นอีกคันหนึง่ ไม่ไกล จากกันนัก เป็นร้าน “หมูปิ้ง” ไม้ละ 5 บาท ตายละวา!!! นี่เพราะเปลี่ยนจากย่างเป็นปิ้ง เลยทำให้ราคาหมูขึ้นมา 2 บาท เลยหรือนี่ ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องหาพระเอกมาให้คำตอบครับ พระเอกของเราวันนีค้ อื “ราชบัณฑิตยสถาน” หน่วยงานผู้จัดทำพจนานุกรม ไทย-ไทย และบัญญัติศัพท์วิชาการ สาขาต่าง ๆ อย่างเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนั่นแหละครับ หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ หากเรามีข้อสงสัยเรื่องภาษาไทย เราสามารถโทร เข้ า ไปสอบถามที่ ห น่ ว ยงานนี้ ไ ด้ น ะครั บ (โทรเข้ า ไปแล้ ว จะมี เ ครื่ อ งตอบรั บ อัตโนมัติบอกให้กด 2 เพื่อสอบถามภาษาไทย อยากถามอะไรเกี่ยวกับศัพท์ภาษา ไทยก็ถามได้ทงั้ นัน้ เป็นหน่วยตอบคำถามทีค่ วามสามารถสูงมากจริง ๆ ) ผมจึงไม่ รอช้า เข้าไปถามปัญหานีแ้ ละได้คำตอบอย่างรวดเร็วเหลือเชือ่ ครับ สมกับเป็นหน่วย งานผูบ้ ญั ญัตศิ ัพท์ไทยจริง ๆ คำตอบคือปิ้งกับย่างนั้นเหมือนกันตรงที่เป็นการทำให้อาหารสุกด้วยไฟครับ แต่ตา่ งกันตรงทีป่ งิ้ นัน้ มักใช้กบั ของแห้ง และใช้ไฟอ่อน ส่วนย่างนัน้ มักใช้กบั ของสด ดังนัน้ ปลาหมึกปิง้ จะหมายความว่า เอาปลาหมึกแห้ง ๆ (เหมือนพวกทีร่ อเข้าเครือ่ ง บดตามรถเข็น) มาปิง้ ให้รอ้ น แต่ปลาหมึกย่าง จะหมายความว่าเอาปลาหมึกสดมา ย่างเช่นเดียวกัน จึงไม่มีคำว่า “กล้วยย่าง” หรือ “ไข่ย่าง” เพราะกล้วยกับไข่เป็น ของสด และใช้ไฟอ่อน จึงมีแต่ “กล้วยปิ้ง” และ “ไข่ปิ้ง” ครับ แต่กฏเกณฑ์เหล่านี้ จะมีความยืดหยุน่ อยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะในกรณีของหมูปงิ้ กับหมูยา่ ง เจ้าหน้าทีเ่ ขาบอก ว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองคำโดยไม่ผิดครับ แหม!!! ภาษาไทยนี่ลึกซึ้งจริง ๆ นอกจากนี้ ขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครัง้ สำหรับร้าน Wine Connection และผูโ้ ชคดีทกุ ท่านทีเ่ ข้าร่วมงาน “Wine Tasting Party by Wine Connection and Eating Out” นะครับ ต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับไวน์มาก จริง ๆ คอไวน์หลายท่านเอ่ยปากชมอาจารย์ไพรัช อินทะพุฒ วิทยากรของเราไม่ ขาดปาก หากใครอยากชมภาพบรรยากาศการชิมไวน์ครั้งนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/eatingout นะครับ และแน่นอนว่านีจ่ ะไม่ใช่งาน Tasting ครัง้ เดียวของเราแน่ ๆ ติดตามกิจกรรม ครั้งต่อไปได้ใน Facebook และ ในหน้านิตยสารครับ Enjoy Eating (Out) ครับ!! พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการ ป.ล. ผมเลีย่ งทีจ่ ะไม่พดู เรือ่ งน้ำท่วมในบทบ.ก. ครัง้ นี้ เพราะเห็นว่าชาวกรุงเทพฯเราควรจะ มีเนือ้ หาอืน่ ๆ ผ่านตาบ้างนอกเหนือจากข่าวน้ำท่วม เพราะดูเหมือนข่าวยิง่ เยอะ บ้านเมือง เราก็ ยิ่ ง เอาไปเกี่ ย วกั บ การเมื อ งและยิ่ ง เกลี ย ดชั ง กั น มากขึ้ น ครั บ ประเทศเราคงไม่ สามารถผ่านเหตุการณ์นไี้ ด้ดว้ ยความเกลียด แต่ดว้ ยความสามัคคี สติ และรอยยิม้ ครับ ช่วย กันไล่นำ้ พวกนี้ให้ลงทะเลไปเร็ว ๆ แล้วกลับมาฟื้นฟูประเทศของเรากันนะครับEating Out Issue 29 / December 2011

‘Bake’ and ‘grill’; did you ever wonder the difference between the two words? In Thai, they are respectively ‘Ping’ and ‘Yang’, and the riddle suddenly came up to me when I passed by some pushcarts; one selling ‘Moo Yang’ grilled pork at 3 Baht a skewer, the other ‘Moo Ping’ baked pork for 5 Baht! Holy smoke! Does baking make a stick of pork 2 Baht more expensive than the other? I had to find an answer, and I did, at the ‘Royal Institute of Thailand’ which compiles the official Thai-Thai Dictionary on standard terminologies of all Thai words. When in doubt, do call the Institute. They are the authority on this, and really very fast and efficient about it. But, of course, you’ll have to ask in Thai for the Thai words.(I’ve checked the English discrepancies between ‘bake’ and ‘grill’, and the answer came up somewhat similar to the Thai ‘Ping’ and ‘Yang’ below) Both ‘Ping’ and ‘Yang’ mean ‘the method to cook food with heat from live fire’; but ‘Ping’ is usually for dry food over low heat (like baking a cake), while ‘Yang’ is for the fresh. So, when you order ‘Ping Pla Muek’; it’s heating up dried squidbefore squeezing it into a long thin sheet. For ‘Pla Muek Yang’ it’s for fresh squid grill on live fire. Thus we don’t have ‘Kluay Yang (grill banana)’ or ‘Khai Yang (grill egg)’ because they are not considered externally fresh, and heating up must be a slow process; for ‘Kluay Ping’ and ‘Khai Ping’. There’s always exception in any rules or languages, of course. And ‘Ping’ or ‘Yang’ can both apply to pork skewer. So, pay up the difference of 2 Baht for ‘Moo Ping’ and enjoy it when you now have no doubt on the two Thai words, and the nuance of them. Next, let me officially thank the ‘Wine Connection’ and all the lucky ones for the “Wine Tasting Party with Wine Connection and Eating Out”. I have to admit learning a lot from the party, thanks to Ajarn Pairach Intaput for his valuable tips. Please have a glimpse of the degustation at www.facebook.com/ eatingout. It won’t be our one and only wine tasting. Check in our facebook and in this magazine. Enjoy Eating (Out)!! Pongsiri Hetrakul Editor


Cover Story Text : แสนแก้ว

Grilled…

Talent behind the fire มีคำกล่าวที่ว่า “ของทุกสิ่งมี 2 ด้าน อย่ามองเพียงด้านเดียว” ของบางอย่างแม้ จะอันตรายและมีโทษมหันต์แต่อาจจะมีคุณอนันต์แฝงไว้อยู่ ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่าง “ไฟ” ทีย่ ามไฟลุกโหมก็รอ้ นแรงและพร้อมจะแผดเผาทุกสิง่ ให้วอดวาย แต่ในยามสงบ ไฟให้ทั้งความอบอุ่น ปกป้อง และคุ้มกันเราจากสายลมหนาว สัตว์ป่า และความมืด มนุษย์เรารู้จักการใช้ไฟมาตั้งแต่มนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มรู้จักการใช้ประโยชน์จากไฟ เป็นผู้ควบคุมไฟ และถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่การ ใช้ไฟเพือ่ ปรุงอาหารน่าจะย้อนกลับไปได้ไกลถึง 250,000 ปีเลยทีเดียว และอาหารทีผ่ า่ นการปรุงครัง้ แรกของมนุษย์กค็ อื อาหารย่าง นั่นเอง จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้ ทำให้เกิดอาหารปิ้ง ย่าง เผา อาหารของผู้ควบคุมไฟทั่วโลก สิ่งที่ทำให้อาหารประเภทปิ้งย่างมีความพิเศษและเป็นที่ติดอกติดใจของผู้คนทั่วโลก นอกจากรสชาติของวัตถุดิบแล้ว ยัง มีสิ่งที่แฝงมากับตัวอาหารอย่างอโรมาหรือกลิ่นหอมพิเศษที่เกิดจากการปิ้งย่างด้วย ว่ากันว่าหากอยากจะได้ชื่อว่าเก่งในเรื่องการ ทำอาหารปิ้งย่าง จะต้องรู้จักไฟและควบคุมไฟได้ ทั้งไฟที่ให้ความร้อนกับอาหารโดยตรง และไฟที่แผ่รังสีความร้อนให้อาหารจาก ทัง้ ด้านบนหรือด้านล่าง หากสามารถควบคุมไฟได้กจ็ ะสามารถทำอาหารปิง้ ย่างได้อย่างใจทัง้ สีทงั้ กลิน่ และรสชาติ ซึง่ การฝึกทักษะ การใช้ไฟจะเริ่มต้นจากเตาถ่าน การใช้ไฟสม่ำเสมอ เป็นพืน้ ฐานการย่างโดยใช้ไฟ สำหรับผูเ้ ริม่ ต้นทีย่ งั ไม่มที กั ษะหรือชำนาญการมากนัก ซึง่ จริง ๆ แล้ว การที่จะสามารถควบคุมให้อุณหภูมิของเตาย่างเท่ากันทุกส่วนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหากควบคุมไฟไม่สม่ำเสมอเวลาย่างอาหาร จะสุกไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตอนย่างอาหารปริมาณมากในคราวเดียว ยิ่งเวลาเพิ่มถ่านเพื่อเร่งไฟหรือเบาไฟในบางจุด ยิ่งต้องระวัง ให้ดี จึงต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนและประสบการณ์ร่วมด้วย การย่างโดยใช้ไฟ 2 ระดับ สำหรับคนทีพ่ ฒั นาทักษะการใช้ไฟสม่ำเสมอจนช่ำชองแล้ว การเริม่ ฝึกการใช้ไฟ 2 ระดับ จะ ทำให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเชฟมักจะชอบควบคุมไฟหลาย ๆ ระดับ โดยเฉพาะไฟแรงกับไฟปานกลาง เพื่อใช้กับอาหารต่างชนิดกัน อย่างถ้าหากต้องการย่างเนื้อพร้อมกับการย่างอาหารประเภทแป้ง จะใช้ไฟแรงในการย่างเนื้อ และ ใช้ไฟปานกลางในการย่างแป้ง ทีต่ อ้ งให้ฝกึ ฝนทักษะการใช้ไฟอย่างเดียวก่อนเพือ่ ทีจ่ ะให้เรารูจ้ กั ควบคุมอุณหภูมใิ ห้สม่ำเสมอนัน่ เอง การย่างแบบไม่ได้รบั ความร้อนโดยตรง มักจะใช้วธิ ใี ส่ถา่ นไว้ทางด้านหนึง่ ของเตาย่าง แล้วเหลือพืน้ ทีว่ า่ งไว้อกี ด้าน อาศัย ความร้อนทีแ่ ผ่ออกมาค่อย ๆ สุมให้อาหารสุกช้าๆ เหมาะสำหรับอาหารทีไ่ ม่ตอ้ งการใช้ไฟแรงอย่างการย่างเนือ้ ไก่ให้สกุ กำลังดี พืน้ ผิวไม่แห้งจนเกินไป แต่จะมีปญั หาตรงทีอ่ าหารจะสุกไม่เท่ากัน 2 ฝัง่ ซึง่ ถ้าเป็นเตาถ่านก็สามารถแก้ปญั หาได้โดยการวางถ่านแบบ เว้นช่องไว้ตรงกลางให้ความร้อนสุมรอบตัววัตถุดิบ แต่ต้องควบคุมไฟให้ได้เท่ากันทุกจุด สำหรับกลิน่ ทีเ่ กิดจากการย่างนัน้ บางพืน้ ทีเ่ ขาจะใช้ไม้เนือ้ หอมเป็นเชือ้ เพลิงเพือ่ ให้กลิน่ หอมจากไม้รมบนตัวอาหาร ทำให้ เกิดความหอมเฉพาะตามแต่จิตนาการและความเข้ากันได้ของอาหาร

Grilled…Talent behind fire

After having learned more about ‘fire’, man had used it as far back as a quarter of million years ago; to provide warmth, light, to ward off predators, and, most importantly, in cooking his food, started perhaps from roasting over open fire. Now, let’s jump to the difference in terminology of ‘baking’ and ‘grilling’ by taking, for example-baked pork and grilled pork. What makes grill food stand out as the favorite the world over besides its flavor is the distinctive aroma acquired only from grilling, which, apart from using various fuel of hardwoods or wood chips, regional cooking with local herbs and spices added renders grilling recipes ad infinitum. But first, let’s look at the basic of grilling. To perfect a grill, it is essential to know about the heat and how to manipulate the applications of it; both on the direct heat and the radiant heat to give the overall ‘done’ effect called for. Here are a few tips on charcoal grilling:

The basic technique in grilling is to keep the heat consistent, lest the mass of ingredient will not be evenly cooked, especially when many pieces are on at the same time. Increasing or lowering of heat source at certain intervals require skill thru patience and learned experience. After mastering the above, 2-tier firing technique as practiced by chef involves high and medium heat at the same time for differing ingredients such as meat and dough; the former requires the higher while the latter the lower for proper ‘doneness’ of both from the same grill. Indirect or radiant heat technique is by keeping the charcoal on one side in the pit, so heat is slowly and evenly radiated to cook, say, chicken without completely drying out the skin. Unlike and an edge over gas or electric burner, placing of the charcoal in a brazier can vary up to heating scenario required.

www.facebook.com/eatingout
ความหลากหลายของ

อาหารปิ้ง-ย่าง

ด้วยความทีอ่ าหารปิง้ ย่าง เผา เป็นการทำอาหารขั้น พืน้ ฐานทีท่ ำได้งา่ ย แต่จะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรม สภาพอากาศและวัตถุดบิ ทีแ่ สดงเอกลักษณ์และความเป็น ตัวตนได้อย่างชัดเจน นอกเหนือไปจากเครื่องเทศที่ใช้ สำหรับคลุกหรือหมักก่อนการย่าง อาหารย่างสไตล์เปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียเป็นชนชาติทเี่ ผยแพร่อาหารปิง้ ย่างทีเ่ รียกว่า Kebab เข้าไปในตะวันออกกลาง และในแถบเอเชียไมเนอร์ ว่ากันว่าอาหารจานนีเ้ กิดขึน้ มาจากการทีท่ หารชาวเปอร์เซีย ในสมัยกลางใช้ดาบของพวกเขามาเสียบเนือ้ แล้วนำไปย่างบนกองไฟ จึงเป็นทีม่ าของอาหาร ย่างที่ใช้ชิ้นเนื้อขนาดเล็กเสียบด้วยอุปกรณ์ปลายแหลม และที่โดดเด่นมาก ๆ คงจะเป็น Doner Kebab ของตุรกีทใี่ ช้เนือ้ สัตว์สไลซ์เสียบเหล็กซ้อนทับกันเป็นชัน้ แล้วนำไปย่างแบบ แนวตั้ง เวลาเสิร์ฟเขาก็ใช้มีดหั่นเสิร์ฟกินกับแผ่นแป้ง อาหารย่างสไตล์ยุโรป ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอาหารปิง้ ย่างก็เป็นทีน่ ยิ มเช่นกัน ด้วยความทีม่ นี ำ้ มันมะกอก เป็นผลผลิตสำคัญ น้ำมันมะกอกจึงเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่จะต้องเจอในอาหารปิ้งย่างทาง แถบนัน้ บางครัง้ จะมีการเพิม่ รสชาติของผลไม้รสเปรีย้ วอย่างเลมอนลงไปด้วย แต่ถา้ ในแถบ เทือกเขาแอลป์ทางสวิตฯหรือฝรัง่ เศสตอนเหนือ อาหารปิง้ ย่างในช่วงฤดูหนาวจะไม่ได้ใช้ไฟ หรือผ่านความร้อนโดยตรงเหมือนแถบเมดิเตอร์เรเนียน แต่จะใช้หนิ ร้อนในการปิง้ ย่างแทน อาหารย่างสไตล์อเมริกัน ชาวอเมริกนั เป็นชนชาติหนึง่ ทีช่ นื่ ชอบอาหารปิง้ -ย่าง เป็นชีวติ จิตใจ โดยเฉพาะบาร์บคี วิ ซึ่งเป็นการย่างที่ทำให้สุกอย่างช้า ๆ โดยอาศัยการย่างบนตะแกรงและทำให้เกิดร่องรอย การย่างบนเนือ้ โดยทีใ่ ช้ความร้อนและควันจากไฟในการย่าง โดยไม่ผา่ นความร้อนโดยตรง มักจะใช้เนือ้ หมูเป็นหลักตัง้ แต่สมัยทีส่ เปนมีบทบาทนำหมูมาเผยแพร่ให้แก่ชาวอินเดียนพืน้ เมือง เนื้อที่ใช้มักจะเป็นเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ในการย่าง แต่ถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กจะใช้วิธี เสียบไม้ย่าง อาหารย่างสไตล์อเมริกาใต้ อาหารย่างหาได้ทวั่ ไปในแถบอเมริกาใต้ โดยทีแ่ ต่ละประเทศก็จะมีเมนูยา่ งเป็นของ ตัวเองจากการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่บราซิลมีอาหารย่างที่ใช้เนื้อหั่นเป็นชิ้น เสียบในดาบโลหะหรือเหล็กปลายแหลมย่างบนเตาถ่าน โดยทีย่ า่ งโดยใช้ความร้อนจากเปลว ไฟโดยตรง อาจจะฟังดูคล้ายอาหารย่างแบบเปอร์เซีย แต่ที่นี่เวลาเสิร์ฟเขาจะเดินมาเสิร์ฟ ถึงโต๊ะ มาแบบเหล็กทั้งชิ้นแล้วบริกรจึงค่อยหั่นหรือรูดเนื้อใส่จาน อาหารย่างสไตล์เอเชีย ในวัฒนธรรมของเอเชีย อาหารย่างได้รบั อิทธิพลมาจากชาวเปอร์เซียไม่นอ้ ย โดยเฉพาะ เรือ่ งการเสียบไม้ยา่ งบนเตาถ่าน จะต่างกันทีซ่ อสหมักทีใ่ ช้ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ อาหารประเภทสะเต๊ะที่ใช้เนื้อหมักเครื่องเทศเสียบไม้ย่าง ในแถบเอเชียเองก็สันนิษฐานว่า ได้รบั อิทธิพลมาจากอาหารย่างของเปอร์เซีย เมือ่ ชาวทมิฬของอินเดียและชาวเปอร์เซียอพยพ ไปอยูท่ อี่ นิ โดนีเซียเป็นผูแ้ พร่หลายอาหารเนือ้ สัตว์ยา่ ง จนมีการดัดแปลงโดยการผสมเครือ่ ง เทศหมักเนื้อก่อนการย่าง

Variety of grilled dishes

From roasting in Stone Age came subtle baking and grilling; more basic cooking methods which differ from one culture to another due to climate, basic ingredients, and additive spices and herb with distinctive characteristics. Persian grill The Persians were first to introduce Kebab into the Middle Eastern and Asia Minor. This Kebab was said to originate from Persian soldier in Middle Age piercing meat with saber for grilling on open fire, to be later replaced by skewer. A clear example is Doner Kebab of Turkey where slices of meat are stacked in layers over upright skewer next to heat source, and when done, sliced and eaten with bread. European grills especially in the Mediterranean, olive oil is essential in grill dishes, occasionally added with lemon. In Swiss Alps or Northern France, grilling in winter is not over open fire but on heated stone slab.Eating Out Issue 29 / December 2011

American grills called Barbecue is the most popular dish, with slow cooking over gridiron leaving grill marks, with indirect heat and smoke. Pork has been the main ingredient since the Spaniard introduced it to the local Indian. Chunk of meat is used in grilling, or skewer in case of morsels. Latin American grills any cut of beef in slices grilled over fire is called Churrasco. In Brazil, Churrasco contains a variety of meats carried by waiters moving around the restaurant with the skewers, slicing meat onto the client's plate. Asian grills vary into sub-regions of East Asia, Southeastern, South, Central, and Middle Eastern. However, except in East Asia, skewer grill like Satay reflects the influence of the Persian thru Tamil of India settling in other southern subcontinent countries like Malaysia and Indonesia. The only difference lies in the curry mix for marinate and sauce.


น้ำจิ้ม และซอสหมัก auce )

( Tare S

การรับประทานอาหารปิ้งย่าง สิ่งสำคัญที่จะขาด เสียไม่ได้ เ ลยก็ คื อ น้ ำ จิ้ ม หรื อ ซอส เพราะน้ำจิ้มหรือ ซอสไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเพิ่มรสชาติหรือเสริมรสชาติของ เนื้อที่รบั ประทานเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีสว่ นช่วยในการ กลบรสความมันของไขมันในเนื้อแต่ละชนิดด้วย Barbecue Sauce บาร์บคี วิ ซอสเป็นซอสทีม่ คี วามหลากหลายมาก ๆ แต่ละบ้าน มักจะมีสตู รลับเฉพาะ ตัว ส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็น บาร์บีคิวซอสมักจะมีรสหวานนำ อมเปรี้ยวเล็กน้อย ข้นเหนียว ที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศหรือซอสมะเขือเทศ แต่ที่น่าสนใจและเรามักจะไม่ค่อยเห็นกัน ก็คือซอสบาร์บีคิวแบบเบา ๆ ที่ใช้น้ำส้มสายชูหมัก Chimichurri Sauce อาร์เจนตินามีซอสหมักเนือ้ ทีม่ ชี อื่ เสียง และใช้กนั แพร่หลายในประเทศแถบอุรกุ วัย นิการากัว โคลัมเบียและเม็กซิโก โดยปกติแล้ว ซอสชนิดนี้จะเรียกว่าซอสเขียว แต่บางที่ก็ จะทำเป็นซอสแดง เขาจะใช้พวกเครื่องเทศสับอย่างพาร์สเลย์ กระเทียม ปรุงในน้ำมันพืช ใส่น้ำส้มสายชูหมัก ใส่พริกสับลงไป ปรุงรสเพิ่มเติมตามชอบจะใส่เปรี้ยว เผ็ด หรือเครื่อง เทศเพิม่ เติมก็ได้เช่นกัน สำหรับในรูปแบบของซอสแดงเขาจะใส่พวกมะเขือเทศหรือพริกยักษ์ สีแดงลงไปด้วย Bulgogi Dipping Sauce เป็นซอสจิม้ สำหรับเนือ้ หมักงาย่างสไตล์เกาหลีหรือพุลโกกิ เป็นอาหารสร้างชือ่ ของ เกาหลีทตี่ อนนีม้ ชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึง่ ซอสตัวนีเ้ ป็นซอสงาหอมหวาน แต่ถา้ คนทีช่ อบ แซบ ๆ เขาจะมีซอสปรุงรสข้น ๆ ที่เรียกว่า Gochujang ให้ใส่คนผสมลงไปด้วยก็ได้ Hot Wing Sauce หรือเรียกกันว่าบัฟฟาโลวิงซอส เป็นซอสสุดคลาสสิคในยุคโมเดิรน์ เป็นซอสสำหรับ คลุกปีกไก่ทปี่ รุงสุกแล้วและยังร้อน ๆ อยู่ ส่วนเรือ่ งรสชาติคนไทยเราคงคุน้ ลิน้ กันเป็นอย่างดี อยู่แล้วจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในไทย

Marinade and Sauce

Marinade and sauce plays a vital part in grill, not only to complement or in supplement of the meat but also to level off greasy fat in it. Barbecue Sauce recipe differs from one house heirloom to the other. Most are sweet, sour, thickened with tomato puree. Seldom seen but available is the light vinegar based. Chimichurri Sauce is a variant of green sauce, though there is a red version as well, originally from Argentina, spread to Uruguay, Nicaragua, Colombia, and Mexico. Chimichurri is made from finely chopped parsley, minced garlic, vegetable oil, vinegar, and red pepper flakes. Flavorings such as paprika, oregano, cumin, thyme, coriander leaf, lemon, and bay leaf may also be added. Bulgogi Dipping Sauce is Korean outstanding dish of grilled meat and the sauce consists of Korean soy sauce, rice vinegar, fresh ginger, toasted sesame seeds,

ce)

g Sau

in y Dipp ( Sata

( Bulgogi Dipping Sauce )

( Barb

ecue

Sauce

)

Satay Dipping Sauce น้ำจิ้มตำรับดั้งเดิมของเอเชียที่ใส่ถั่วป่นลงไป ไว้กินกับอาหารย่างที่หมักด้วยซอส หมักเครื่องเทศสไตล์เอเชีย รสชาติออกไปทางเค็ม เปรี้ยว มัน เผ็ดเล็กน้อย ใช้ได้กับเนื้อ สะเต๊ะทุกชนิดทั้งที่มีกลิ่นคาวไม่มาก ไปจนถึงเนื้อที่มีกลิ่นคาวแรง กินคู่กับอาจาดเปรี้ยว หวานช่วยให้สดชื่นและไม่เลี่ยน Tare Sauce อาหารญีป่ นุ่ เป็นอีกหนึง่ วัฒนธรรมทีช่ ดั เจนของเอเชีย โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน ทีก่ ระจายออกไปทัว่ โลก ทาเระเป็นซอสหมักรสหวานกลิน่ หอมฉุนทีม่ กั จะใช้กบั ของปิง้ ย่าง ญีป่ นุ่ ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีอย่างยากิโทริ หรือไก่ยา่ งญีป่ นุ่ ซอสข้นเหนียวเกิดจากการเคีย่ ววัตถุดบิ อย่างซีอิ๊ว มิริน สาเก ปรุงรสด้วยน้ำตาลใช้ได้กับเนื้อทุกชนิด

cayenne pepper, sweet paprika, and sugar. Gochujang, a savory and pungent fermented Korean condiment can also be added to thicken the sauce. Hot Wing Sauce or Buffalo Wing Sauce is for chicken wing fried un-breaded and then coated in sauce. The sauce is composed of a vinegar-based cayenne pepper hot sauce and butter, created in Buffalo, New York. Satay Dipping Sauce an Asian recipe consists of roasted unsalted peanuts, garlic, sesame oil, brown sugar, fish sauce, tamarind paste or lime juice, cayenne pepper, and coconut milk. It is used with any kind of meat on Satay skewer. Tare Sauce is a general term in Japanese cuisine for grills like yakitori, yakiniku, especially as teriyaki as well as with sushi. The sauce is best described as sweetened, thickened soy sauce for grilling and flavored soy sauce with dashi, vinegar, mirin rice wine, sake, etc.

www.facebook.com/eatingout
เนื้อที่ใช้สำหรับ ย่าง

Boneless Steak เนือ้ สเต๊กไม่ตดิ กระดูก เวลาใช้นำมาย่างมักจะให้หนั่ หนาขนาด 1/2 - 1 นิว้ เพราะ ถ้าหนาเกินไปจะต้องใช้เวลาในการย่างค่อนข้างนาน เวลาการย่างที่พอดีสำหรับสุกแบบ มีเดียมแรร์ ก็ยา่ งประมาณ 8-14 นาที อยูท่ คี่ วามชืน้ และไขมันของเนือ้ แต่ถา้ ใครอยากได้ สุกหน่อยก็เพิ่มเวลา เป็น 12-18 นาที Bone-in Steak/Chop เนือ้ สเต๊กติดกระดูก อย่างพวกพอร์คช้อป ซีโ่ ครงแกะ ทีโบน ก็จะหัน่ หนาประมาณ 1/2 - 1 นิ้ว แต่ถ้าเป็นพอร์คช้อปอาจจะหั่นไม่เกิน 3/4 นิ้ว ไม่อย่างนั้นจะสุกค่อนข้างยาก ย่างจนสุกให้เนือ้ ตรงกลางเป็นสีชมพูใช้เวลาประมาณ 12-16 นาที แต่ถา้ ใครชอบเนือ้ แบบ มีเดียมแรร์ก็ย่างสัก 7-14 นาทีก็พอ Ground Beef Patties เนือ้ บดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายแฮมเบอร์เกอร์ จะกดไม่ตอ้ งแน่นมากนักเพือ่ ให้ความร้อน ผ่านไปถึงกลางเนื้อได้ดี แต่ถาใครชอบแบบเนื้อฉ่ำ ๆ กดให้มวลของเนื้อเกาะกันแน่นสัก หน่อยแล้วย่างแบบให้ผวิ นอกสุกเก็บน้ำของเนือ้ ไว้ดา้ นใน และไม่ตอ้ งปัน้ ให้หนานักสัก 1/2 - 3/4 นิ้วก็พอ ย่างสัก 10-16 นาที

Grilling

A guru on Chinese Cuisine once said, ‘Grilling is immaculate-just you, your food, and fire. You have to know about food and fire with full proficiency. Control of fire is learned thru practice; while meat requires different heat exposure to make a perfect grill.’ Boneless Steak thickness 1/2-1” is ideal, over that will take rather longer. A medium-rare steak takes 8-14 min to cook; well-done, 12-18. Bone-in Steak/Chop like lamb chop and T-bone should be 1/2-1” thick, pork chop not over 3/4”. A perfect grill with pale pink inside takes 12-16 min, mediumrare 7-14. Ground Beef Patties never compress the patty; lose compact let heat thru more easily. For sear outside and moist inside keep patty 1/2-3/4” thick for 10-16 min grill.

10

Eating Out Issue 29 / December 2011

เคยมีพอ่ มดแห่งวงการอาหารจีนท่านหนึง่ กล่าวไว้ว่า “การทำอาหารปิง้ -ย่าง เป็นอะไรทีบ่ ริสทุ ธิม์ าก มีแค่ตวั เรา อาหารและไฟ” คุณต้องรู้จักเนื้อและต้องรู้จักไฟ ต้อง ควบคุม 2 สิ่งนี้ให้ได้อย่างใจนึก การควบคุมไฟอาจจะ ต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนสักนิด แต่เนื้อนั้นต่างกัน เพียงแค่รู้ช่วงเวลาที่เนื้อแต่ละชิ้นจะสุก ก็ทำให้เราย่าง อาหารออกมาได้อร่อยแล้ว

Seafood อาหารทะเล เป็นเนือ้ สัตว์ทคี่ อ่ นข้างจะสุกไว เพราะงัน้ อย่าเผลอย่างไฟแรง ค่อย ๆ ย่างแบบรุมความร้อนให้สกุ ทัว่ จะได้ไม่มกี ลิน่ คาว ย่างสัก 6-8 นาทีกพ็ อ แต่ถา้ เป็นสเต๊กปลา ให้ย่างน้อยกว่านั้น สัก 4-7 นาที Hot Dog and Sausage ไส้กรอกทีเ่ ราเห็นกันอยูท่ วั่ ไปจะมี 2 แบบ แบบประเภททีท่ ำสุกมาแล้ว พวกนีจ้ ะใช้ เวลาในการย่างไม่นานใช้เวลาเร็วพอ ๆ กับพวกอาหารทะเล 5-6 นาทีกพ็ อ แต่ถา้ เป็นพวก แบบไส้กรอกสด พวกนี้จะมีความชื้นมากกว่าจะสุกยากกว่านิดหน่อย จึงต้องย่างนานกว่า 8-12 นาทีกส็ กุ กำลังดี แต่กข็ นึ้ กับขนาดของไส้กรอกด้วยนะ ถ้าเป็นไส้กรอกทีไ่ ม่อว้ น ก็ยา่ ง ไม่นาน Chicken Breast อกไก่ เป็นอาหารย่างปราบเซียนด้วยความทีเ่ ป็นเนือ้ ทีไ่ ม่คอ่ ยจะมีมนั ทำให้ยา่ งไม่ดี เนื้อจะแห้ง ไม่น่ารับประทานเลย ถ้าย่างอกไก่ทั้งชิ้น โดยที่มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1/2 นิ้ว ให้ย่างแบบใช้ไฟอ่อน ประมาณ 8-12 นาที

Seafood cooks very quickly, so keep the heat low for thorough doneness and free of sea stench, for about 4-7 min. A fish steak takes less at 4-7. Hot Dogs and Sausage for 2 kinds of sausages, cooked and raw; the former takes only 5-6 min while the latter with fresh moisture may take 8-12 min depending on size. Chicken Breast this white lean meat needs best attention to keep it from getting dry and tasteless; over 1/2” thick whole breast takes 8-12 min over low and dry heat.


การใช้ไฟ เตา และถ่าน การทำอาหารปิ้ ง ย่ า งในแต่ ล ะพื้ น ที่ ข องโลก นอกจากจะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้ว วัสดุที่ใช้ ความ แรงของไฟก็แตกต่างกัน มากน้อยตามความชอบของ พื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะเตาหรืออุปกรณ์ในการปิ้งย่างก็มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว

การย่างด้วยถ่าน เป็นการย่างพืน้ ฐานทีแ่ พร่หลายกันทัว่ ไปทุกพืน้ ทีท่ วั่ โลก ตัง้ แต่ตะวันออกกลาง เอเชีย และยุโรป โดยทีก่ ารย่างด้วยถ่านจะมีตงั้ แต่การย่างทีใ่ ห้อาหารสัมผัสความร้อนจากเปลวไฟ โดยตรงหรือใช้ไฟแรงเหมือน Churrasco ของบราซิล หรือการย่างด้วยไฟอ่อนแบบญี่ปุ่น แบบไก่ย่างยากิโทริ แม้แต่หมูสะเต๊ะของไทยเราเองก็ตาม การย่างด้วยถ่านและควันจากเปลวไฟ เป็นการย่างสไตล์บาร์บคี วิ ทีอ่ าหารจะค่อย ๆ สุกอย่างช้า ๆ ใช้ไฟอ่อนซึง่ การย่าง แบบนีน้ อกจากจะได้กลิน่ หอมจากการย่างแล้ว บางครัง้ ยังมีการใช้ถา่ นทีท่ ำจากไม้ทมี่ กี ลิน่ หอมในเตา หรือใช้ไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นเชื้อเพลิง เพื่อที่จะได้ควันที่มีผลกับกลิ่นและการรับ รูร้ สชาติของอาหาร ซึง่ ไม้ทใี่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นพวกไม้เนือ้ แข็งอย่างแอปเปิล เมเปิล พีแคน หรือไม้โอ๊ค หากเป็นชาวจีนจะใช้ไม้จำพวกไม้พลัม เป็นต้น การย่างด้วยหินร้อน เป็นการย่างโดยใช้หนิ ร้อน แรกเริม่ เดิมทีเป็นการย่างทีท่ ำกันในทีร่ ม่ ในแถบเทือกเขา สูงทีภ่ มู อิ ากาศหนาวเย็น ทางแถบเทือกเขาแอลป์ ซึง่ หินนีจ้ ะสามารถเก็บอุณหภูมไิ ด้สงู สุด ถึง 450 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ได้ชื่อว่าเป็นอาหารปิ้งย่างในอุดมคติ เพราะเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพไม่มีน้ำมันและไขมันจากเนื้อสัตว์ ในส่วนของเตาย่างนั้น ปัจจุบันมีเตาย่างหลากหลายมากตั้งแต่ เตาย่างถ่านแบบ เอาท์ดอร์ เตาอินฟาเรด เตาย่างไร้ควัน แต่ถ้าถามถึงเตาย่างที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ ผู้คนในแถบต่าง ๆ ทั่วโลกมีที่แตกต่างกันตามวิธีใช้งานไม่มากนัก เตาย่างแบบจีน แรกเริ่มเดิมทีเตาย่างของจีนนั้นเป็นเตาดินก่อสูง มีหลุมตรงกลางสำหรับใส่ไม้ฟืน และถ่าน ด้านในหลุมมีรูเพื่อให้ขี้เถ้าตกลงไปด้านล่าง ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเตารังผึ้ง ที่เราใช้กันอยู่ แต่ของเขาเป็นแบบขนาดใหญ่ขยับเขยื้อนไม่ได้ เตาย่างแบบยุโรป เตาย่างแบบนี้จะเป็นเตาย่างแบบมีปล่องไฟ สมัยก่อนมักสร้างจากอิฐและหิน ที่มี หลังคาเป็นปล่องไฟเพือ่ ให้ควันลอยขึน้ ด้านบน ลักษณะคล้ายกับเตาฟืนหรือเตาผิงนัน่ ล่ะค่ะ เพียงแต่เขาจะทำขนาดใหญ่ เตาย่างแบบตะวันตก ดั้งเดิมก่อจากไม้ใช้ดินพอกกันไหม้ หรือก่อจากหิน ก่อนที่จะมีอิฐทนไฟสำหรับก่อ เตาโดยเฉพาะ จนพัฒนาเป็นเตาโลหะในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเรานี้เอง ลักษณะทั่วไป เป็นแบบปิด มีท่อหรือปล่องควันต่อออกไปด้านนอก ใส่ฟืนข้างใน ก่อไฟแผ่ความร้อนรอบ บริเวณเตา ให้ความอบอุน่ ในห้องสำหรับประเทศเขตหนาว เตาโลหะด้านบนมีชอ่ งเปิด สำหรับ ให้ความร้อนอาหารโดยตรง เช่นการย่าง หรือผ่านภาชนะบรรจุ ภายในเตาด้านล่างมีชั้น สำหรับอบ เช่นเตาอบขนมปัง อาหารทีพ่ อกด้วยแป้งเช่นพาย หรือตัง้ หม้อเคีย่ วสตู รวมทัง้ อบเนื้อสดชิ้นใหญ่ด้วยความร้อนรุม ๆ ทำให้สุกช้า ๆ เป็นต้น

Stove and Fuel

Each part of the world has its own grilling technique, depending on ingredients available, fuel for heat, and local design of heating apparatus. Charcoal Grill is perhaps global practice that involves dry heat applied to the surface of food, commonly from above or below. Grilling usually involves a significant amount of heat; such as harsh direct heat for Churrasco in Brazil; low heat for Chicken Yakitori in Japan, or Satay. Charcoal and Smoke Grill like barbeque cooks slowly over low heat to absorb the smoking aroma especially from hardwood such as pecan, apple, maple, and oak; or plum in China. Stone grills Sometimes a stone is used to grill foods, originally in the cold and high region like the Alps. Stones in these cases can store temperatures up to 450 Cํ . Foods grilled on stone involve no fats or oil and are considered a healthier alternative. Stoves enclosed heated space are in multi-variety such as the outdoor, infrared, smokeless, etc.; all derived from ancient local wisdom, though hardly different in usage. Chinese stove Chinese, Korean, and Japanese civilizations had discovered stove much earlier than the West. Their knee-high clay stove is hollow for wood or charcoal with grill to let ash fall below, and top opening allows utensil or open-fire grill for cooking. Western and European stove prior to the 18th century people cooked over open fires on the floor or on low masonry first made from wood plastered with fresh clay. In the Middle Age, waist-high brick-and-mortar hearths and the first chimneys appeared. Fire was built on top, the cooking done mainly in cauldrons hung above the fire or placed on trivets. Later on an oven underneath was added for baking. Only in 1742 did the all-metal stove with improved efficiency was patented.

www.facebook.com/eatingout

11


Appetizer

Coffee Break Text & Photo : Goby { ปังอัลมอนด์เนยสด ราดคาราเมล }

กรุ่นกลิ่นปังปิ้ง ณ ถิ่น “บางหวาน” “งั่ม ๆ”

{ โกโก้นมสดร้อน }

ร้าน บางหวาน

อย 55

พระราม 9 ซ

ย 51 ระราม 9 ซอ ซอยเสรี 3 พ ย 49 ระราม 9 ซอ ซอยเสรี 6 พ

ย 43

ระราม 9 ซอ

ซอยเสรี 4 พ

12

ซอย 6 ซอย 7

ซอย 10

ีรัช

ทางด่วนศร

ร้านบางหวาน ไม่เกิน 555 ยูนิต A1 ถนนพระรามเก้า ซอย 49 100 บาท เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทร. 0-2718-9921

www.bangwan.in.th

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น.

ราคาต่อท่าน

Eating Out Issue 29 / December 2011

{ ปังเย็นภูเขาไฟ }


{ แซนด์วชิ ทูนา่ ลาวาชีส }

ดูเหมือนว่าช่วงนีช้ วี ติ คนเราจะมีเรือ่ งขม ๆ ผ่านเข้ามาไม่หยุดไม่ หย่อน ตัง้ แต่เหตุการณ์บ้านการเมือง ไปจนถึงภัยธรรมชาติที่ไม่รู้ว่า จะไปโทษใครดี และบางทีก็เป็นปัญหาทีเ่ ราช่วยอะไรมากไม่ได้ ผมเลย คิดว่าเรามาลดความขม ๆ แล้วหันมาเพิม่ ความหวานให้ชีวิตกันน่าจะ ดีกว่า เพื่อจะได้เป็นการสร้างความสมดุลในชีวิตให้มีหวานบ้าง มีขม บ้าง เหมือนชีวิตที่ไม่ทุกข์หรือสุขจนเกินไป ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ที่เน้น เฟอร์นเิ จอร์โทนสีขาวชมพูดสู บายตา ผสมกับกลิน่ หอมชวนหิวของขนมปังปิง้ จากเตา ร้อน ๆ ทีเ่ ป็นเสน่หด์ งึ ดูดใจให้ผคู้ นทีผ่ า่ นไปมา ทัง้ ขาประจำอย่างนักศึกษาและพนักงาน ออฟฟิศไปจนถึงขาจร อย่างผมคนนี้ที่กำลังนั่งเอนหลังเติมความหวานอยู่บนโซฟา นุ่ม ๆ ตัวใหญ่ ที่มุมหนึ่งของร้านที่แค่ฟังชื่อก็หายขมแล้ว นั่นคือ “ร้านบางหวาน” เมนูแรกทีค่ ณุ ชัยเจ้าของร้านสุดหล่อนำมาเสิรฟ์ ผมคือ “แซนด์วชิ ทูนา่ ลาวา ชีส” ขนมปังแซนด์วชิ สอดไส้สลัดทูนา่ และชีสทีน่ ำมาปิง้ บนเตาจนมีกลิน่ หอม พร้อม ไส้ชสี เหนียวหนึบทีล่ น้ ออกมา ชวนให้นำ้ ลายสอกันเลยทีเดียว ซึง่ เมนูนคี้ ณุ ชัยขอการันตี ความอร่อยได้เลย เพราะเป็นเมนูมอื้ เช้าทีถ่ กู ปากลูกค้ามากทีส่ ดุ เมนูหนึง่ ของทางร้าน ทีน่ อกจากจะช่วยชดเชยพลังงานจากการออกกำลังกายในตอนเช้าแล้ว ยังทำให้รสู้ กึ อิ่มท้องได้ดีเลยทีเดียว เมนูถดั มาเป็นเมนูของหวานขึน้ ชือ่ อีกเมนูหนึง่ ของทางร้าน นัน่ คือ “ปังอัลมอนด์ เนยสด ราดคาราเมล” เป็นขนมปังปิง้ กรอบ ๆ ทีม่ รี สชาติและกลิน่ หอมฟุง้ ของอัลมอนด์ บดหยาบ ๆ ชวนให้เคีย้ วเพลินทุกคำทีก่ ดั ยิง่ เมือ่ รวมกับรสชาติของคาราเมลทีร่ าดหน้า แล้ว ยิง่ เป็นรสชาติและสัมผัสทีเ่ กินห้ามใจจริง ๆ และทีส่ ำคัญคือ นอกจากราดหน้าที่ เป็นรสคาราเมลแล้ว ยังมี รสนมข้นหวาน และรสช็อกโกแลต ให้เลือกได้ตามใจชอบ อีกด้วย และถ้าเกิดรูส้ กึ ติดคอขึน้ มา หรืออยากได้อะไรมาเบรกความหวานของคารา แล้วล่ะก็ คุณชัยขอแนะนำเครื่องดื่มร้อน ๆ อย่าง “โกโก้นมสดร้อน” ซึ่งผมเชื่อว่า ต้องถูกคอถูกใจใครหลาย ๆ คนอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นเครือ่ งดืม่ ร้อน ๆ ที่ช่วยเบรกความหวานและทำให้คล่องคอแล้ว ยังได้ลิ้มรสชาติขมอ่อน ๆ ของโกโก้ แท้ ๆ ที่ชงด้วยนมสดจากฟาร์มที่คุณชัยเฟ้นหามาเป็นอย่างดี

สำหรับเมนูปดิ ท้ายความหวานครัง้ นี้ ผมขอบอกว่าเป็นเมนูอลังการงานสร้าง ทั้งขนาดและรสชาติเลยทีเดียว นั่นคือเมนู “ปังเย็นภูเขาไฟ” ขนมปังปิ้งที่ราดด้วย น้ำแข็งใสรสนมกองเป็นภูเขา ปกคลุมด้วยผงโกโก้ทโี่ ปรยแบบไม่เสียดายของ ตามด้วย นมข้นหวานทีใ่ ช้ราดลงบนยอดและค่อยไหลเยิม้ ลงมาจนถึงชัน้ ล่างสุดของภูเขาน้ำแข็งใส ซึ่งภาพทั้งหมดนี้ถูกวางอยู่บนจานแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเกือบฟุต ซึ่งเหมาะมาก สำหรับใครก็ตามทีอ่ ยากได้เมนูแบบ “แย่งกันกิน” เพราะจานขนาดนีก้ นิ คนเดียวคง ไม่หมดแน่ และคงจะไม่สนุกเท่ากับการกินกันหลาย ๆ คน แม้จะรู้สึกอิ่มเอมกับรสชาติที่เต็มปากเต็มคำจากเมนูของร้านบางหวาน แต่ ผมก็อดสงสัยไม่ได้วา่ ทำไมนะ ทัง้ ทีร่ าคาในแต่ละเมนูกไ็ ม่แพงมาก แต่กลับได้ลมิ้ รสชาติ เมนูระดับ 5 ดาว ว่าแล้วก็ออกปากถามคุณชัยทันที ซึง่ คำตอบทีไ่ ด้มายิง่ ทำให้ทกุ เมนู ของที่นี่น่ากินขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว... Goby : “พี่ครับ เคล็ดลับความอร่อยและราคาประหยัดของที่ร้านบาง หวานนี่คืออะไรครับ” คุณชัย : “ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมแค่อยากให้ลูกค้าได้กินของที่ เราเองก็รู้สึกอยากกิน เราอยากกินของดี ๆ เราก็เอาของดีๆ มาให้ลูกค้ากิน ก็ แค่นนั้ แหละครับ”

Bangwan

There’s an ‘In’ place for coeds, white collars, and passers by looking for an easy white-pink tone decor and the humming yeast from freshly baked breads from the oven that’s called “Bangwan”. In the morning, you can rely on “Tuna Sandwich with lava cheese” to start off the day on the right track. Then try “Almond butter bread with caramel topping”; sweet condensed milk or chocolate on option. Extravagant in size and flavor is “Volcano Cold Bread”, a hot toast drowned in milk sherbet heavily sprinkled with cocoa dust on a foot-square plate. To liven up the pace, they have “Hot Cocoa Milk” fresh from choice farm. Unit A1 on Rama IX Soi 49 Tel : 0-2718-9921, www.bangwan.in.th

www.facebook.com/eatingout

13


Appetizer

Heal thy Eating Text & Photo : Nerd ( สลัดปลาย่าง เสิรฟ ์ พร้อมน้ำสลัดงาญีป่ นุ่ )

( ไฮโดรโปนิกส์โรล )

( น้ำปัน่ สับปะรดสะระแหน่ )

วงศ์

ถนนสุร

สุริยวงศ์ ม 17 ซอยสีล 9 ซอยสีลม 1

ทางด่วนขั่นที่ 2

ถนนเจริญกรุง

ถนนสีล

บ้านสีลม Inspire Salad

ย่างเพื่อสุขภาพที่ร้าน

“Inspire Salad”

Inspire Salad ชั้น 1 โครงการ "บ้านสีลม" สีลมซอย 19 150-300 โทร. 08-2074-7171 บาท เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. www.facebook/inspiresalad www.inspiresalad.com

ราคาต่อท่าน

14

Eating Out Issue 29 / December 2011


ผมเป็นคนหนี่งที่ชื่นชอบเมนูสเต๊กมาก แต่ถ้าจะพูดถึงเมนูสเต๊กเพือ่ สุขภาพแล้วล่ะก็ ผมคงต้องส่ายหน้า เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับอาหารจานนี้ ที่นอกจากจะย่อยยากและมีปริมาณใยอาหารที่น้อยแล้ว ยังมีกรรมวิธีในการทำที่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับที่จะเป็นเมนู เพือ่ สุขภาพเท่าไหร่นกั จึงไม่นา่ แปลกใจหากหลาย ๆ คนเลือกทีจ่ ะมองข้ามเมนูสเต๊กสำหรับการเป็นอาหารสุขภาพไป แต่รับรองว่าไม่ใช่กับเมนู สเต็กของที่ร้าน “Inspire Salad” อย่างแน่นอน สำหรับเมนูสเต๊กเพื่อสุขภาพที่ทางร้านแนะนำมาก็คือ “สลัดปลาย่าง เสิร์ฟ ถ้าใครทีส่ นใจเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพแล้วล่ะก็ เชิญมาลองกันได้ทรี่ า้ น Inspire พร้อมน้ำสลัดงาญี่ปุ่น” เป็นสเต๊กปลาดอรี่ขนาดกำลังดี ทาด้วยเครื่องเทศตามสูตร Salad ที่ซอยสีลม 19 รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะถึงจะเป็นร้านอาหาร ของทางร้าน และย่างด้วยเนยจนสุกเหลือง จัดวางบนจานสลัดผัก ที่ขอบอกว่าเน้น เพื่อสุขภาพที่เพิ่งเปิดมาได้แค่ 1 ปี แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้คนในละแวกนั้นเป็น ผักจริง ๆ เพราะมีผกั เยอะเต็มจานเลยทีเดียว และทีส่ ำคัญทางร้านยังบอกอีกว่า ผัก อย่างมาก เพราะนอกจากสไตล์การแต่งร้านทีด่ สู บายตา และอาหารรสชาติดแี ล้ว ที่ ที่ใช้ในร้านนั้นเป็นผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ทั้งหมด และเปลี่ยนผักใหม่ทุกวัน ร้านยังมีเมนูสลัดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นั่นคือเมนู “Inspire Salad” ซึ่งเป็น ส่วน “น้ำสลัดงาญี่ปุ่น” ที่เสิร์ฟมาพร้อมกันนั้น ยังช่วยให้ผักสลัดและเนื้อปลาย่าง เมนูสลัดที่ลูกค้าสามารถเลือกผัก เครื่องเคียง และน้ำสลัด ได้ตามใจชอบในราคา เข้ากันได้เป็นอย่างดี สบายกระเป๋า ถัดจากอาหารจานหลักก็เป็นอีกหนึง่ เมนูสขุ ภาพทีช่ อื่ “ไฮโดรโปนิกส์โรล” เป็น เมนูที่นำผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์นานาชนิด เช่น แตงกวา แคร์รอต และผัก Inspire Salad กาดหอม มาม้วนรวมกับเต้าหู้และเส้นหมี่ด้วยแผ่นแป้ง หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ทานคู่ People associate steak per se as unhealthy food; due to its hard to gest, low fiber, and improper cooking technique to be classified as a healthy กับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานที่ช่วยกระชับรสชาติ ทำให้ทานง่ายขึ้น แม้แต่คนที่ไม่ค่อย difood. But fish steak is entirely a different issue to beef steak. ชอบทานผักก็สามารถทานได้อย่างสบายใจ At ‘Inspire Salad’, it serves ‘Gril ed Dory Salad with Japanese Sesame

ส่วนเมนูสุดท้ายของทางร้าน เป็นเครื่องดื่มที่บอกได้เลยว่าอร่อยและสดชื่น Oil Dressing’-a Dory steak basted with spices and butter, and hydroponics ทุกหยดที่ไหลลงคอจริง “น้ำปั่นสับปะรดสะระแหน่” มองครั้งแรกอาจรู้สึกเหมือน greens. Another popular dish is ‘Hydroponics Roll’-of cucumber, carrot, lettuce, น้ำสับปะรดปัน่ ทัว่ ไป เพียงแต่มสี เี ขียวอ่อนและใบสะระแหน่ชนิ้ เล็ก ๆ ปนอยู่ เมือ่ ได้ tofu, and rice noodle; with piquant sweet and sour sauce. For dessert it offers ชิมแล้ว จะรูส้ กึ ได้เลยว่าต่างกันอย่างสิน้ เชิง เพราะเป็นรสชาติของน้ำสับปะรด และมี ‘Pineapple Marsh-Mint Smoothie’ to freshen you up while and long after oying it. กลิน่ เย็น ๆ ของใบสะระแหน่แทรกซึมอยู่ ทำให้รสู้ กึ สดชืน่ และสบายท้องได้อย่างไม่ enj Inspire Salad opens Monday-Friday 08:00-20:00 at Baan Silom Complex น่าเชื่อเลยทีเดียว in Silom Soi 19 ฿150-300 pax

www.facebook.com/eatingout

15


Appetizer

Star Focus Text & Photo : Sudarat

เนื้อย่างไต้หวัน รสชาติที่ติดใจ ของ หว่าหวา ไพลิน รัตนแสงเสถียร

16

Eating Out Issue 29 / December 2011


ย้อนกลับไปเมือ่ 12 ปีกอ่ น วัยรุน่ ไทยสมัยนัน้ คงจะรูจ้ กั ศิลปินป๊อบแดนซ์ไชน่าดอลล์ ทีม่ ี 2 สาวหมวยสวยเซ็กซีเ่ บลล์ สุภชั ญา ลัทธิโสภณกุล และหว่าหวา ไพลิน รัตนแสงเสถียร จากซิงเกิล้ เพลงหมวยนี่คะ ที่สองสาวร้องไว้ในภาษาไทยและภาษาจีนกลาง ทุกวันนี้ข่าวคราวของทั้งสอง ยังมีมาให้ได้ยินเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่พอให้เราหายคิดถึง เป็นโอกาสดีที่เราได้พูดคุยกับหว่าหวา ที่ตอนนี้มีผลงานเพลงอยู่ที่ไต้หวัน แล้วบิน กลับไทยมาเป็นระยะ ช่วงทีผ่ า่ นมา ไปทำอะไรบ้าง “ช่ ว งที่ ผ่ า นมาหว่ า หว่ า ไปออกอั ล บั้ ม ดู โ อกั บ นั ก ร้ อ งหญิ ง ชาวไต้ ห วั น ชื่ อ อย่างของเขาจะมีคนคอยกำกับเลยว่าเนื้อแบบนี้ต้องย่างสุกประมาณนี้ ต้องกินตอน ค่ะ อยูท่ โี่ น่นหว่าหวาใช้ชอื่ จีนว่า เนียะ เหว่ยอี ทีม่ คี วามหมายว่า Only One พี่ ๆ นีก้ นิ เดีย๋ วนัน้ เลยถึงจะอร่อย เขาจะใส่ใจในเรือ่ งรสชาติมากกว่า ของไทยเราถึงจะปิ้ง สุกเกินไปหรือไหม้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรปิ้งเองกินเอง แล้วเนื้อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็น ทีมงานตัง้ ให้เพราะอยากให้เราเป็นทีห่ นึง่ ในใจของผูฟ้ งั ” พวกอาหารญีป่ นุ่ แบบทีเ่ ห็นในเมืองไทยเรานีล่ ะ่ ค่ะ เพราะบ้านเขาอาหารญีป่ นุ่ เยอะมาก ไปทำงานทีโ่ น่น ต้องปรับตัวมากไหม วกเนื้อย่างเกาหลีบ้าง ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารต่างประเทศน่ะ “ผูค้ นทีโ่ น่นทำงานเคร่งเครียดจริงจังมากค่ะ การแข่งขันก็สงู มาก อย่างเวลา ก็ค่มะ ีพตอนแรกไปอยู ่ที่โน่นเราก็เฉย ๆ แต่พอเราได้กินเนื้อย่างที่อร่อย ตอนที่รสชาติ จะไปงานข้างนอกนี่ต้องแต่งตัวกันระวังมาก เขาจะประกวดประชันกันหนักมากค่ะ เขาอร่อยที่สุด ทำให้เรากลายเป็นคนเลือกกินและพิถีพิถันมากขึ้นค่ะ มันทำให้พอ เมืองไทยเราอยูส่ บาย ๆ กว่า แต่อยูท่ โี่ น่นทำให้เรารูจ้ กั ตืน่ ตัวมากขึน้ แล้วทีป่ รับตัว เราไปเจอของทีร่ สด้อยกว่าเราจะรูส้ กึ เปรียบเทียบเพราะเราเคยกินทีอ่ ร่อยกว่ามาก่อน ยากตอนแรก ๆ ก็คงมีเรือ่ งการพูดของคนทางโน้น คนจีนเขาจะพูดตรง ๆ มีอะไรก็ แต่ไม่ใช่ไม่กินนะคะ หว่าหวากินได้ทุกอย่างแต่มันจะมีความรู้สึกตรงนี้เพิ่มเข้ามา” พูด ไม่เหมือนคนไทยเราเราจะขี้เกรงใจเวลาตอบเราจะแบ่งรับแบ่งสู้ แต่ของที่โน่น ไม่ใช่เขาจะพูดออกมาเลย แต่อยูส่ กั พักก็ปรับตัวได้ ส่วนเรือ่ งการใช้ชวี ติ ก็คงมีเรือ่ ง คนไต้หวันกินเนื้อด้วยหรือ การกินการใช้เวลาในแต่ละวัน เพราะทีโ่ น่นเขาเทีย่ วเขากินกันดึกมาก ๆ อย่างเทีย่ ว “จริง ๆ แล้วคนไต้หวันกินเนือ้ เยอะมากค่ะ ชอบกินเนือ้ กันมาก คนส่วนใหญ่มกั จะ กลางคืนเขาจะเทีย่ วดึกกลับก็เช้าเลย พวกร้านอาหารเขาก็เปิดดึกกินกันดึก พวกร้าน คิดว่าคนจีนจะไม่คอ่ ยกินเนือ้ แต่จริง ๆ แล้วคนจีนกินเนือ้ ได้แทบทุกชนิดเลยนะคะ เนือ้ ย่างเปิดถึงตี 4 แล้วกินกันไม่ใช่กนิ ของเบา ๆ ด้วยค่ะ ของหนักทัง้ นัน้ เลย แรก ๆ (หัวเราะ) มีแต่คนไทยมากกว่าค่ะที่ไม่ค่อยจะกินเนื้อ เคยไปปักกิ่งแล้วเห็นเนื้อสัตว์ เราก็ไม่ไหว แต่หลัง ๆ มา ทำให้เราชินกับการกินดึก ตอนนีพ้ อดึก ๆ มาจะเริม่ หิวค่ะ” แปลก ๆ ทีเ่ ขามาเสียบไม้ปงิ้ แล้วย่างกิน คือบางทียงั ไม่ตายเลยค่ะ อย่างแมงป่องเห็น เขาเสียบกันสด ๆ แล้วปิง้ แป๊บหนึง่ ยังไม่ทนั จะตายเลย ก็กนิ กันแล้ว อันนีไ้ ม่กล้ากิน เนื้อย่างที่โน่นต่างจากที่เห็นในเมืองไทยมากไหม ะ ทัง้ ๆ ที่ ปกติหว่าหวาก็ชอบกินเนือ้ ย่างนะคะ อย่างโคขุนโพนยางคำของไทย “ไม่ค่อยต่างในเรื่องคุณภาพของเนื้อนะคะ แต่ต่างกันในเรื่องรายละเอียดตอนกิน เลยค่ เราก็อร่อย แต่แบบแมงป่องนี่ไม่ไหวคะ”

www.facebook.com/eatingout

17


Main Course

Great Place Out for Hanging Text : Nerd / Photo : Highway

( Gold leave black ink risotto )

( Mixed green salad )

ลิ้มรสชาติ อิ่มบรรยากาศ ที่

“The Bar & The Restaurant”

24

26

ถนน

พระ

TheThe Bar & Restaurant

18

ราม

28 ุขุมวิท

ซอยส

ซอยส

ิเวศน

ราคาต่อท่าน ุขุมวิท

เมธีน

ซอยส

ซอย

สวนเบญจสิริ ถนนส ุขมุ ว ทิ

ุขุมวิท

ซอยเ

มธีนิเ

วศน์

( Rose macaroon martini )

4

Eating Out Issue 29 / December 2011

( Bragiluha )

The Bar & The Restaurant 1,000 อาคาร Avenue 24 บาท ข้างโรงแรม The Davis Bangkok ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 08-2222-7474


( Royal crispy chocolate )

ถ้าพูดถึงสถานที่สำหรับดริ้งค์แบบสบาย ๆ บนเก้าอี้นุ่ม ๆ ใต้ แสงไฟสีเหลืองนวล เปิดเพลงเบาฟังสบายเคล้าเครื่องดื่มรสชาติดี หลาย ๆ คนคงมีสถานทีใ่ นดวงใจอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ จะให้พดู ถึงสถานทีน่ งั่ ดืม่ ที่ได้บรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส เสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารสไตล์ ฝรั่งเศสจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ปรุงอาหารด้วยฝีมือและประสบการณ์ อย่างพิถพ ี ถิ นั ของพ่อครัวชาวฝรัง่ เศสขนานแท้แล้วล่ะก็ ผมเชือ่ ว่าคง ไม่มีร้านไหนโดดเด่นไปกว่า “The Bar & The Restaurant” อย่าง แน่นอน เจ้าของไม่ใช่ใครอืน่ คุณฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช นัน่ เอง... หากพูดถึงจุดเด่นของอาหารฝรัง่ เศส นอกจากรสชาติของวัตถุดบิ และซอสแล้ว สิง่ ทีเ่ ราไม่ควรมองข้ามนัน่ คือ ลวดลายและศิลปะการตกแต่งบนจานอาหาร สำหรับ จานแรกทีพ่ อ่ ครัวของทางร้านนำเสนอ คือ “Mixed green salad” สลัดผักสีเขียวบน จานสีขาวทีป่ ระดับตกแต่งด้วยมะเขือเทศหัน่ เป็นรูปครึง่ วงกลมเรียงล้อมกันจนกลาย เป็นถ้วยสลัดสีแดงสดใบเล็ก ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีของทางร้าน เพราะนอกจากมีความกรอบอร่อยของผักแต่ละชนิดแล้ว ยังเป็นเมนูแก้เลีย่ นได้ดอี กี ด้วย ถัดมาเป็นเมนูอาหารจานเดียวแบบฝรั่งเศสที่พ่อครัวคนเก่งของทางร้านได้ รังสรรค์รสชาติออกมาได้อย่างลงตัวสำหรับคนไทยนัน่ คือ “Gold leave black ink risotto” เมนูที่รวมเอาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากทะเลที่ส่งตรงจากแหล่งผลิตขึ้นชื่อในต่างประเทศ ผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติดว้ ยเครือ่ งเทศแบบไทย จนกลายเป็นอาหารขึน้ ชือ่ ของ ทางร้านที่ลูกค้าทุกคนเรียกหา เมนูเครือ่ งดืม่ ของทีน่ ี่ ผมขอแนะนำเป็นประเภท “ค็อกเทล” ซึง่ ขอบอกเลยว่า จะต้องถูกปากถูกคอและถูกใจใครหลาย ๆ คนอย่างแน่นอน สำหรับแก้วแรกผมขอ ยกให้ “Rose macaroon martini” รสชาติแอลกอฮอล์ออ่ น ๆ ผสมผสานกลิน่ และ รสชาติหอมหวานของสตรอว์เบอรี่ จนกลายเป็นเครื่องดื่มสีแดงชวนหลงใหล ส่วน แก้วทีส่ องคงถูกคอนักดืม่ หลาย ๆ คนนัน่ คือ “Bragiluha” วอดก้าผสมเลมอนในแก้ว ทรงเตี้ย ตกแต่งขอบแก้วด้วยเกลือป่นสีขาว เป็นเครื่องดื่มสีเหลืองสว่างที่มีรสชาติ ร้อนแรง แต่ก็หวานอร่อยอย่างลงตัว สำหรับทุกมือ้ อาหารสิง่ ทีข่ าดไม่ได้นนั่ ก็คอื เมนูของหวานปิดท้าย เมนูงานศิลปะ ทีพ่ อ่ ครัวของทางร้านภูมใิ จนำเสนอ “Royal crispy chocolate” ช็อกโกแลตชัน้ เลิศ จากประเทศฝรัง่ เศสผสมผสานกับวัตถุดบิ ชัน้ ยอดภายในประเทศ จนกลายเป็นเมนูเค้ก เนื้อนุ่มราดคาราเมลที่อร่อยพร้อมความกรุบกรอบของช็อกโกแลตแผ่นบาง ๆ ที่นำ มาประดับตกแต่ง จึงไม่แปลกหากเมนูนี้จะได้ชื่อว่าเป็นเมนูของหวานที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดของทางร้าน

นอกจากความอร่อยของอาหารและเครื่องดื่มแล้ว อีกสิ่งที่ “The Bar & The Restaurant” จัดไว้ให้นนั่ คือบรรยากาศทีส่ บาย ๆ เป็นกันเอง ด้วยแนวเพลงเบา ๆ และทีน่ งั่ ซึง่ สามารถเลือกความเป็นส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย ซึง่ เหมาะมากสำหรับการ เป็นจุดนัดพบของคนสนิทมิตรสหาย หรือใช้เป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัว ไปจนถึง ร้านดินเนอร์สดุ หรูสำหรับคูร่ กั ก็เข้าท่าเลยทีเดียว และรับรองได้เลยว่าคุม้ ค่าคุม้ ราคา อย่างแน่นอน

The Bar & The Restaurant

If you’re looking for a French night out-with soft light and music, and authentic French cuisine under meticulous care of French Chef who goes all the way even in food styling, come to The Bar & The Restaurant. For opener, try “Mixed green salad”, a piece of art in vivid colors not on a canvas but on an immaculate white plate. Next is “Gold leave black ink risotto”, imported seafood materials fused with local spices, which long became the client’s regular. Cocktail drinks most recommended are: “Rose macaroon martini” of strawberry irresistible delicate; and “Bragiluha” of vodka and lemon on a salted rim tumbler, sweetish bright amber but truly an eye opener. Chef’s dessert is “Royal crispy chocolate” of French essence in a light cake with caramel sauce over crispy chocolate wafer. Private dining among intimate, friends or family is also available on reservation. Avenue 24 Building next to The Davis Hotel Bangkok in Soi Sukumvit 24 Tel: 08-2222-7474 / ฿1,000 pax

www.facebook.com/eatingout

19


Main Course

New Restaurant Text & Photo : Atom ( หมูสามชัน้ ย่างมิโซะ )

( สลัดปลาแซลมอน )

( กุง้ เทมปุระ ) ( หมูชาชูยา่ งซีอวิ๊ )

( ฟลาวเวอร์เบียร์ )

( เอฮิเร )

( ซาวาค็อกเทล ) ( ซูชแิ ซนด์วชิ )

20

Eating Out Issue 29 / December 2011

ซอยทองหล่อ 16

ซอยทองหล่อ 11

ซอยเ

อกม

ซอยทอ

งหล่อ

เอกมัย 61

ซอยสุข

ซอยสุขุมวิท

ซอยทองหล่อ 4

ัย 9

10 ซ อยเอก มัย 5 ซอยเอ กมัย 3

ซอยทองหล่อ 8

่อ

อาคาร 8

ุมวิท 63

ซอยทองหล่อ 9 Tadaima

ทองหล

วันนี้ Atom มีร้านอาหารมาแนะนำให้กินแก้เครียดหลังน้ำท่วม กรุง เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นน้องใหม่ ที่มีดีที่เลข 8 ชื่อร้าน Tadaima ทีแ่ ปลว่า “กลับมาบ้านแล้ว” การตกแต่งและคอนเซ็ปต์ของร้านคงความ เป็น Real Japanese แท้ ๆ ด้วยงานไม้ และความเรียบง่ายตามสไตล์ พี่ยุ่น ร้าน Tadaima ด้วยความที่ร้านตั้งอยู่ภายในตึก 8 ทองหล่อซอย 8 จึงไม่ลืม ทีจ่ ะหยิบเอาเลข 8 มาใช้กบั ร้านของเขาด้วย โดยเฉพาะเมนูอาหารทีม่ รี าคาเดียวเพียง 88 บาท ทุกเมนู Atom เห็นทีแรกถึงกับอ้าปากค้าง หันไปถามคุณบอลเจ้าของร้าน “เอากำไรมาจากไหนเนี่ย” เขาก็ตอบกลับมาว่า “คอนเซ็ปต์ของร้านผมคือ ผม ทำร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ แต่ราคาคนไทย” ทั้งอาหารและเครื่องดื่มราคาเบาสบาย ทุกเมนูจริง ๆ และทีจ่ ะทำให้สาว ๆ ติดใจในร้านนีน้ อกจากฟลุค้ -กันต์ กันตถาวร หนึง่ ในหุน้ ส่วนทีว่ า่ ง ๆ จะแวะเข้ามาช่วยบริการลูกค้านอกเหนือจากงานด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ของทางร้านแล้ว ค็อกเทลและเครือ่ งดืม่ เก๋ ๆ ยังเหมาะกับกลุม่ สาว ๆ ทำงานอีกด้วย เมนูอาหารของทีน่ มี่ คี วามหลากหลายและค่อนข้างครอบคลุม ตัง้ แต่ของเบา ๆ อย่างสลัดปลาแซลมอน ราดน้ำสลัดแบบญีป่ นุ่ สดชืน่ ซูชแิ ซนด์วชิ ซูชทิ รงสามเหลีย่ ม สอดไส้แซลมอน สไตล์ข้าวปั้น กุ้งเทมปุระ อาหารทอดยอดนิยม ที่คุ้มค่าทั้งความ อร่อย และปริมาณ มาถึงอาหารย่างทีท่ างร้านเขาบอกว่าเป็นไฮไลต์ เริม่ ด้วย เอฮิเร (ปลากระเบนย่าง) หวานมัน เคี้ยวหนึบ ๆ อร่อยมาก หัวใจหมูย่างเกลือ หัวใจเนื้อ แน่นหวาน ๆ ให้รสเค็มนิด ๆ จากเกลือ หมูสามชัน้ ย่างมิโซะ จานนีม้ มี โิ ซะช่วยเพิม่ ความหวานให้อาหารยิง่ ขึน้ หมูชาชูยา่ งซีอวิ๊ ชาชูหมูนำเข้าทีเ่ ขานำมาย่างซีอวิ๊ ได้อร่อย

ุมวิท 55

The power of Eight (8)

เด็ด ในส่วนของเครือ่ งดืม่ เขาเอาใจสาว ๆ ด้วยเครือ่ งดืม่ ประเภท ซาว่าค็อกเทล หลาก หลายรสชาติ แบบหวานซ่อนเปรีย้ วดืม่ แล้วสดชืน่ ฟลาเวอร์เบียร์ หรือเบียร์รสผลไม้ ต่าง ๆ ที่สาว ๆ ชาวญี่ปุ่นเขาชอบนักแล อาหารของทีน่ เี่ ขาทำมาแต่ละจานมีปริมาณไม่มากนัก ทำให้เราสัง่ กินได้หลาย อย่าง ในราคาทีถ่ กู ใจคนไทยสุด ๆ แต่อย่านึกว่าราคาถูกแล้วคุณภาพจะลดลงเพราะ เขาคัดสรรทัง้ วัตถุดบิ และรสชาติอาหารก็พถิ พี ถิ นั ให้ออกมาเป็นรสชาติญปี่ นุ่ แท้ ๆ ตาม ทีค่ ณุ บอลเจ้าของร้านเขาเคยเปิดร้านอาหารทีญ่ ปี่ นุ่ มาก่อน เรียกได้วา่ มีทงั้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการบริหารงานร้านอาหารญีป่ นุ่ ต้นตำรับมาแล้ว

ซอยสุข

Tadaima…

ราคาต่อท่าน

250 บาท

ร้าน Tadaima 88 อาคารเอท ทองหล่อ ชั้น LG ตรงข้ามฟู้ดส์แลนด์ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2714-9883 เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00-15.00 น. และ 17.00-23.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 11.00-23.00 น. Facebook : www.facebook.com/tadaima88


Main Course

Buffet of the Month Text : putipong@maeban.co.th Photo : www.misterbuffet.com

Sweety Secret พบกับบุฟเฟ่ต์เค้กเพื่อชาว Cake Lover กับร้าน เบเกอรีส่ หี วานทีอ่ ดั แน่นด้วยความอร่อยกับเค้กหลากชนิด ให้คณุ เลือกสรร ในราคาเพียงท่านละ 185 บาท/1 ชัว่ โมง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ที่ร้าน Sweety Secret ซอยจุฬา 42 ด้านหลังพระพรหม ตรงข้าม อาคารจามจุรี 9 (U-Center) โทร. 08-6907-2729 Donabe Japanese Restaurant ร้านอาหารชาบูชาบูและสุกียากี้ในสไตล์ญี่ปุ่นที่มี ความโดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งความหลากหลาย ของเมนูที่ทางร้านได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง บรรยากาศร้านที่ดูโล่งและโปร่งสบายตา ในราคา 389 บาท/ท่าน เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.30-14.30 น. และ 17.30-22.00 น. วันเสาร์-วัน อาทิตย์ เวลา 11.30-22.00 น. ที่ซอยศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 โทร. 0-2641-4141, 08-9837-3236

No.43 Italian Bistro บุฟเฟ่ตอ์ าหารอิตาเลียน มาให้กนิ กันอย่างจุใจทีร่ า้ น “No.43 Italian Bistro” กับหลากหลายเมนูทงั้ อาหารยุโรป และอาหารไทย รวมถึงผลไม้ ไอศกรีม และเค้กทีไ่ ม่ธรรมดา อีกทัง้ บรรยากาศร้านทีจ่ ดั ตกแต่งได้อย่างสวยหรูในสไตล์ โมเดิรน์ ในราคาเพียง 350 บาท เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 11.00-14.00 น. ของทุกวัน ณ อาคาร Cape House ซอย หลังสวน ถนนเพลินจิต โทร. 0-2658-7444 ต่อ 285 Toyo Ichiban ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นที่อัดแน่นไปด้วย ปริมาณและคุณภาพของอาหาร อีกทั้งยังมีอาหารทะเล ที่ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในราคา 499 บาท/ท่าน เปิด ให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.3022.00 น. ทีโ่ ครงการบางกอกสแควร์ (จตุจกั ร พระราม 3) โทร. 0-2682-9698-9, 08-6317-5811, 08-1629-6201

ขนมจีนน้อมจิตต์เส้นสด ใครเบื่อกินอาหารบุฟเฟ่ต์ต่างชาติ มาครั้งนี้มีร้าน ใหม่มาให้ลองกับร้านบุฟเฟ่ต์ขนมจีนที่มีน้ำยามากมาย ให้เลือกสรร ทัง้ น้ำยาปลาช่อนทีก่ นิ แล้วไม่อว้ น น้ำยาปลา กะทิทมี่ คี วามเข้มข้นไม่ใสเหมือนร้านทัว่ ๆ ไป ในราคา 59 บาท/ท่าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ทีช่ นั้ 1 Century the Movie Plaza อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ โทร. 0-2247-1111 Sumi Sumi Yakiniku ร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างที่เกิดจากกลุ่มคนที่รักการกิน เนื้อวัวและมีความมุ่งมั่นที่อยากให้คนไทยได้กินเนื้อวัว ที่มีคุณภาพและคุ้มค่า กับเมนูบุฟเฟ่ต์เนื้อ 2 แบบ 2 ราคา ในราคา 399 และ 699 บาท เปิดให้บริการวัน จันทร์-วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 11.00-14.30 น. และ 17.3023.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.30-23.00 น. ที่ ชัน้ F1 อาคาร Terminal ซอยสุขมุ วิท 24 โทร. 0-26634436

www.facebook.com/eatingout

21


Main Course

Candl elight Dinner Text & Photo : สาวสีส้ม

( Bar-B-Q )

ปิ้ง ย่าง สุดโรแมนติกที่ ( หอยลายอบทรงเครือ่ ง )

4

ถนนเจริญกรุง

แม่น้ำเจ้าพระยา

22

เจริญ

0 กรุง 3

ถนนสี่พระยา ราคาเริ่มต้น

ทางด่วนศรีรัช ถนนมเหสักข์

กรุง 3

เจริญ River City BAR-B-Q Corner

River City BAR-B-Q Corner

Eating Out Issue 29 / December 2011

200 บาท

วงศ์

ถนนสุร

ร้านอาหาร River City BAR-B-Q Corner ชั้น 5 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ซอยเจริญกรุง 30 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน 17.30-23.00 น. โทร 0-2236-4535


( กุง้ แช่นำ้ ปลา )

ช่วงนีม้ องไปทางไหนก็เจอแต่นำ้ อยูท่ กุ พืน้ ที่ ไม่เว้นแต่ทบี่ า้ นของ สาวสีส้ม ใครที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ก็ขอให้มีแรงใจต่อสู้ภัยน้ำใน ปีนี้ไปให้ได้นะคะ จบจากเรือ่ งน้ำท่วมก็มาเข้าเรือ่ งของเราดีกว่าค่ะ เนือ่ งจากทางกองบรรณาธิการ ให้โจทย์สาวสีสม้ มาว่าเล่มนีข้ อ ปิง้ ย่าง แบบโรแมนติก สาวสีสม้ ก็คดิ ถึงร้านนีเ้ ลยค่ะ River City BAR-B-Q Corner ร้านบาร์บคี วิ ทีโ่ รแมนติกมาก ๆ เพราะตัง้ อยูบ่ นชัน้ 5 ของศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ และยังอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นี่เลยเป็นวิวที่ดีที่สุดที่ มองเห็นโค้งน้ำเจ้าพระยา ยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตก ที่จะคอยแต่งแต้มท้องฟ้าให้เป็นสี ส้ม สีเหลือง ไปจนถึงสีน้ำเงินเข้ม พอพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงไฟของตึกสูง และเรือท่องเทีย่ วทีป่ ระดับประดาให้เจ้าพระยากลายเป็นหญิงสาวทีง่ ดงามและน่าค้นหา นีแ่ หละค่ะทีส่ าวสีสม้ สัมผัสได้กบั บรรยากาศทีส่ วยงามบนร้าน River City BAR-B-Q Corner ใครที่บอกว่าร้านปิ้ง ย่าง เป็นสถานที่ที่ขอแต่งงานไม่ได้ ถ้าคุณได้มาร้านนี้ คุณจะเปลี่ยนความคิดไปได้เลยค่ะ มาถึงเมนูอาหารกันบ้าง ทีน่ คี่ วามพิเศษนอกจากเรือ่ งวิวทีค่ มุ้ ค่าแล้ว ในเรือ่ ง อาหารที่นี่เขายังมีดีด้วยประสบการณ์ของร้านที่เปิดมาถึง 26 ปี ก็การันตีถึงรสชาติ อร่อยได้เป็นอย่างดี ทีเด็ดของทีน่ คี่ อื น้ำจิม้ บาร์บคี วิ ซึง่ เป็นสูตรลับของร้าน เป็นสูตรที่ คุณพ่อของเจ้าของร้านเป็นคนคิด และพัฒนาโดยคุณปู่ สืบทอดมาสูเ่ จ้าของร้าน ซึง่ ลูกค้าหลายรายมารับประทานแล้วติดใจและอยากซื้อกลับไป ทางร้านก็ไม่สามารถ ขายให้ได้ เพราะของเขาลับจริง ๆ ใครอยากมากินต้องมากินทีร่ า้ นนีท้ เี่ ดียวเท่านัน้ ตัวน้ำจิ้มนั้นข้นได้ที่ สีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นหอม เมื่อกินเข้าไปจะมีรสเค็มแต่ กลมกล่อมและรสชาติเข้มข้น จะจิม้ กับอะไรก็อร่อย ส่วนเมนูอาหารของทีน่ เี่ น้นสด สามารถสั่งได้เป็นจาน และสั่งเป็นชุด ซึ่งมีทั้งเนื้อ เนื้อหมู อาหารทะเลสดๆ นอกจากนีย้ งั มีเมนูแอพพิไทเซอร์เรียกน้ำย่อย อาทิ หอยลายทรงเครือ่ งทีเ่ สิรฟ์ มาในกระทะขนมครกดินเผา กินคูก่ บั ขนมปังกระเทียม เมนูนไี้ ด้รบั ความนิยมเพราะ รับประทานง่าย หน้าตาน่ารับประทาน รสชาติก็อร่อยไม่แพ้หน้าตา ไม่หมดแค่นี้ ยังมีกุ้งแช่น้ำปลา รสจัดจ้าน และยำวุ้นเส้น ส่วนในเรื่องราคาก็ไม่แพงเลยค่ะ เซ็ตบาร์บีคิวเริ่มต้นที่ 200 กว่าบาทเท่านั้น เรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะแค่วิวที่คุณได้รับก็เกินราคาแล้ว…

( ยำวุน้ เส้น )

River City BAR-B-Q Corner

River City BAR-B-Q Corner is on the open-air rooftop garden of River City Shopping Complex by the Chao Phraya River where you have sunset and light-decorated tourist barges as background. With 26 years of success in bar-b-q particularly it’s sauce, a family treasured recipe lauded by all customer; but never separately sold. It comes in rich brown gravy, piquant and aromatic. The menu includes: Roast garlic baby clam on earthenware mold pan, with garlic bread; prawn marinated in hot & sour fish soy; and hot & sour bean noodle. BAR B-Q set menu starts at Baht 200. Location: 5th fl.River City Shopping Complex, Charoen Krung Road 30, opens everyday 17:30-23:00 Tel: 0-2236-4535

www.facebook.com/eatingout

23


Main Course

Grandfather Restarurant Text & Photo : แตงกวาดอง

( ไส้ออ่ นหมักสับปะรดย่าง ) ( แกงป่ากบ )

( ตำมั่วซัว่ )

( คอหมูยา่ ง )

ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

ถนนพ

หลโยธ

ิน

ถนนรามอินทรา

กินแซบตามตำนาน...

ซอยลาดพ

ร้าว 71

ร้านครกไม้ ไทยลาว ถนนเกษตร-นวมินทร์ ซอยลาดปลาเค้า 24 ซอยเสนานิคม 1 ถนนลาดพร้าว

24

ราคาต่อท่าน

150-300 ร้านครกไม้ไทยลาว บาท 6/257 หมู่1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร. 02-570-6234-5

Eating Out Issue 29 / December 2011


( ส้มตำปูมา้ สด )

อาหารปิ้งย่างที่ถูกใจแตงกวาดองมีหลายอย่างค่ะ... ทั้งหมูปิ้ง หมูสะเต๊ะ เนื้อสะเต๊ะ ลูกชิ้นปิ้ง ไก่ย่าง เนื้อย่าง และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่วางบนเตาร้อน ๆ ย่างหรือปิ้งให้เกิดกลิ่นหอมซึ่งสามารถกินได้ ทุก อย่างล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดทัง้ นัน้ คราวนีแ้ ตงกวาดองอยากนำเสนอ ของย่างเด็ด ๆ ทีม่ าพร้อมกับเมนูแซบ ๆ ถูกปากคนไทย รสชาติคนุ้ ลิน้ และเป็นร้านในตำนานซึ่งเปิดมานานกว่า 20 ปี... ร้านครกไม้ไทยลาว... ตั้งอยู่ตรงบ้านแตงกวาดองเองล่ะ เมื่อก่อนร้านนี้เล็ก มากค่ะ มีให้นั่งไม่กี่โต๊ะ แต่มีอาหารหลากหลายต่างจากที่อื่น อาทิ ไข่มดแดง กบ แมลงทอดชนิดต่าง ๆ เมื่อตอนเป็นสาววัยละอ่อนแตงกวาดองแวะเวียนไปกินเสมอ แต่พอโตมาเป็นสาวใหญ่กต็ อ้ งเลิกราไป เนือ่ งด้วยร้านนีห้ นาแน่นไปด้วยผูค้ น ทำให้ การรอคิวอาหารเนิน่ นานกว่าเดิม การแวะเวียนไปกินจึงไม่บอ่ ยเท่าไหร่นกั (ขีเ้ กียจรออ่ะ) จนเมื่อได้รับคำสั่งให้หาร้านอาหารประเภทปิ้ง-ย่าง แตงกวาดองก็คิดถึงร้านนี้ทันที เพราะเขามีเมนูปิ้ง-ย่าง หลายอย่างที่อยากนำเหนอ... ครัง้ นีม้ าเต็มรูปแบบกินคนเดียวและสัง่ ครัง้ เดียวจบ... “เอา ตำมัว่ ซัว่ , ตำปูมา้ สด, เนือ้ ย่างติดมัน, คอหมูยา่ ง, ไส้ออ่ นหมักสับปะรดย่าง, แกงป่ากบ, ข้าวเหนียว 1 ข้าวสวย 1 น้ำเปล่าเอามา 2 ขวด น้ำแข็งด้วย” เรียกว่าสัง่ แบบลืมหายใจกันทีเดียวเลยค่ะ ที่ ต้องสัง่ อย่างนีเ้ พราะร้านนีเ้ ขาจะทำรวดเดียวหลาย ๆ จาน อย่างถ้าคุณสัง่ ส้มตำ คุณก็ ต้องรอส้มตำของโต๊ะอืน่ ด้วย เวลาเด็กเดินเสิรฟ์ ส้มตำ จะมาประมาณ 10 จานในถาด เดียว ดังนั้นควรสั่งรวดเดียวเพื่อให้อาหารออกแบบสม่ำเสมอ...

( เนือ้ ย่างติดมัน )

เรือ่ งรสชาติของส้มตำขอบอกว่าอร่อยเด็ด... มาแบบลาวแท้ ไม่มอี งิ ความหวาน แต่อย่างใด มีความกลมกล่อมอยูใ่ นตัวทำให้รสู้ กึ ได้ถงึ ความเป็นอีสานอยูเ่ ต็มปาก ส่วน แกงป่ากบนัน้ อร่อยเหาะอยูแ่ ล้ว รสชาติเครือ่ งแกงเผ็ดร้อน กินอร่อยกับข้าวสวย เนือ้ กบ ขาวอวบแน่นมีกระดูกอ่อนให้กรุบกรับอยู่ในปาก มาถึงอาหารประเภทย่างกันบ้าง คอหมูยา่ งของเขานุม่ กำลังเหมาะ มีไขมันแทรกอยูน่ ดิ หน่อย จึงทำให้ไม่เลีย่ นจนเกินไป กินพร้อมผักสดและน้ำจิม้ แจ่วอร่อยจริง สำหรับเนือ้ ย่างติดมันนัน้ ยิง่ เด็ดกว่า มีไขมัน แทรกอยูพ่ รึบพรับ เนือ้ นุม่ ๆ อมหวานนิดหน่อย จิม้ แจ่วเค็ม ๆ เข้ากันดีเชียว มาถึง เมนูเด็ดที่อยากให้ลอง ไส้อ่อนหมักสับปะรดย่าง ทางร้านเขามีให้เลือกทั้งแบบทอด และย่างค่ะ แตงกวาดองชอบแบบย่างมากกว่า เพราะมันมีกลิ่นหอมต่างออกไป ไส้ อ่อนไม่มีกลิ่นคาว มีความเหนียวนิด ๆ เวลาเคี้ยว และมีรสอมหวานนิดหน่อยจาก การหมัก ขอแนะนำให้หม่ำพร้อมกับแตงกวาเพราะมันเข้ากันมากมาย... ก่อนที่อาหารจะหมดไปจากโต๊ะ... แตงกวาดองก็ทำเก๋าสั่งอาหารใส่ถุงอีก ประมาณ 4 อย่าง หวังว่าเมื่อหม่ำเสร็จของในถุงก็จะเสร็จพอดี ที่ไหนได้รออีกนาน พอควร เนื่องจากที่ร้านดันมีลูกค้าเข้าพอดี งานนี้เลยได้นั่งรออีกครึ่งชั่วโมง รู้งี้สั่ง พร้อมอาหารบนโต๊ะดีก่า...

Krok Mai Thai-Lao

This is a kitchen where Thai and Lao dishes are indistinguishable from each other; hot yet savory be it grill, fried, in hot soup, or fresh by gently mash in earthenware mortar like Som Tum-Thai with preserved mangrove crab or fresh blue crab; Lao with ferment fish; or ‘friendship’ of both. Apart from fried critter-rich in protein-of all kinds, they serve grill irresistible beef belly and pork neck, country-curry frog, and grilled pork intestine pineapple-marinated, etc.; accompanied by tamarind-chili sauce, lots of greens, and sticky rice. Soi Lad Pla Khao 24, Lad Prao Tel: 0-2570-6234-5

www.facebook.com/eatingout

25


Main Course

Roadside Food Text & Photo : สารสิน

By

App รีวิวร้านอาหารอันดับ 1 ของไทย

( ไก่ยา่ งหนังกรอบ )

( ป้าแก้วสับไก่!! ฉับ ๆ )

ป้าแก้ว ไก่ ย า ่ ง อร่อยต่างมุมเมือง 2 ไก่ย่าง กรอบ นุ่ม

Roast Chicken from 2 City Corners

Pa Kaeo Kai Yang (roast chicken) started from peddling Som Tum 30 years ago after settling in Lad Krabang area, bought a pushcart adding roast chicken, hot and sour meat, then a shack near the Industrial Park, and finally afforded a permanent shop with 25 tables. Pa Kaeo or auntie Kaeo forte in roast chicken thigh from 8-month old chicken, marinate and slowly grilled to golden crispy skin but soft inside. And its flavors never fail to tickle your taste bud.

ซอยทิพย์วารี

หาเส้นทางไปร้านนีด้ ว้ ย App Download free ทัง้ iPhone, Android และ iPad โรงพยาบาล ลาดกระบัง

ถนนลาดกระบัง

Eating Out Issue 29 / December 2011

ราคาต่อท่าน

80 บาท

ร้านไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้ว 223/1-2 หมู่ 1 อาคารติดธนาคารกรุงเทพสาขาลาดกระบัง ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2326-6559, 08-1243-6509 เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. Application Available On

หรือค้นหาร้านอร่อยผ่านจอคอมที่ www.wongnai.com กับร้านมากกว่า 10,000 ร้าน

26

โรงแรมซิลเวอร์ โกลด์ การ์เด้นท์ ร้านไก่ย่าง หนังกรอบ ป้าแก้ว

ลาดกระบัง 54

ลาดกระบัง 52

ทุกครัง้ ผมมักจะสรรหาร้านอาหารทีก่ นิ แบบจริงจัง แต่มาครัง้ นี้ เปรีย้ วปากครับอยากกินไก่ยา่ งส้มตำ อาหารเบสิกทีผ่ มเชือ่ ว่าคนไทย ทุกภาคชื่นชอบ ในกรุงเทพฯ มีร้านที่ขายไก่ย่างโด่งดังระดับตำนาน หลายร้าน ผมเลยขอแนะนำ 2 ที่ เพราะเลือกไม่ถกู จริง ๆ แต่ละทีก่ ม็ ี ดีแตกต่างกันไปชนิดกินกันไม่ลง ร้านแรกแม้ไม่ได้เก่าแก่มากนักแต่ อร่อยจนต้องขอยกนิ้วให้ครับ ป้าแก้ว ไก่ยา่ ง เป็นร้านอาหารอีสานทีเ่ ปิดดำเนินการมาย่างเข้าปีที่ 30 จาก แรกเริม่ เดิมทีปา้ แก้วเริม่ จากหาบส้มตำขาย เมือ่ พอมีรายได้และไม่อยากให้ครอบครัว ต้องเร่ร่อนจึงตัดสินใจปักหลักทำมาหากินที่ลาดกระบัง หาบขายอยู่สักระยะก็ได้รับ การตอบรับที่ดีเลยคิดจะขยับขยายจึงทำรถเข็นขาย จากเดิมมีแค่ส้มตำจึงต้องหา อย่างอื่นมาเพิ่มให้ลูกค้า จนกลายเป็นว่าขายไก่ย่างกับลาบ น้ำตกเพิ่มเข้ามา โดย ลองสูตรเองหมักเองย่างเองจนในที่สุดก็ได้ไก่ย่างหนังกรอบ เนื้อนุ่มและแห้งมาเป็น สูตรเฉพาะตัว ปรากฏว่าขายดีมลี กู ค้าประจำจากนิคมอุตสาหกรรมตามมากินกันบ่อย ๆ มีลกู ค้าใหม่ ๆ สุดท้ายก็ตดั สินใจเปิดเพิงร้านเป็นหลักแหล่งมีโต๊ะนัง่ อยู่ 3-4 โต๊ะ จนถึง ตอนนี้ได้ขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นมีโต๊ะนั่งมากกว่า 25 โต๊ะ แถมลูกค้าก็แน่นตลอด จริง ๆ แล้วป้าแก้วบอกว่าการทีไ่ ก่ยา่ งมันออกมาหนังกรอบแบบนี้ ไม่ได้เป็น ความตั้งใจแต่แรก ก็หมักกันตามปกติไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างอะไร ย่างแบบนี้ ทำแบบนีแ้ ต่มนั ได้ออกมาแบบนีเ้ อง ซึง่ ไก่ของป้าแก้วขายกันเป็นไม้ ใช้เนือ้ ส่วนสะโพกย่าง คัดไก่อายุประมาณ 8 เดือน แล่แผ่เนื้อแล้วย่างทั้งชิ้นได้ไก่สีน้ำตาลอมส้มสวย หนัง ตึงมันวาวกรอบ เนื้อแห้งไม่ฉ่ำแต่นุ่มหอม ไม่มันไม่เลี่ยน หั่นเป็นชิ้นกินกับน้ำจิ้มที่ มีให้มา 2 แบบ แบบแจ่วเค็มอ่อน ๆ กับแบบหวานหรือจะเอามาผสมกันแล้วกินก็ได้ แล้วแต่คนชอบ อาหารที่ร้านราคาไม่แพงเป็นราคาที่เราสามารถกินได้ทุกวัน คนถึง แน่นตลอด ถ้ามาแล้วไม่อยากกินไก่อย่างเดียว ส้มตำ ลาบ น้ำตกก็อร่อยเด็ด แต่ รสชาติจะไม่ได้ออกอีสานแท้ทเี่ น้นเค็ม แต่เขาจะเน้นความกลมกล่อมของ 3 รสแทน ครับ แน่นอนว่าถูกปากผมมาก ๆ


( ไก่ยา่ งสูตรลิขติ ) ( ไก่ทอดเกลือ )

ลิขิต ไก่ย่าง

หาเส้นทางไปร้านนีด้ ว้ ย App Download free ทัง้ iPhone, Android และ iPad

Wongnai App

ไปสะพานพระราม 8

ถนนราชดำเนินกลาง

ลิขติ ไก่ยา่ ง ใครผ่านไปผ่านมาแถวสนามมวยราชดำเนินต้องรูจ้ กั ร้านไก่ยา่ ง ในตำนานทีเ่ ปิดขายมานานกว่า 54 ปี เรียกได้วา่ เปิดขายมาคูก่ นั กับสนามมวย โดยที่ ท่านเจ้าของตำรับอาม่าเกลียวทอง ปัณทุราสัญญ์ ยังแข็งแรงดีอยู่มาคอยดูแลร้าน ได้ตลอด ผมมากินไก่ยา่ งของทีน่ ตี่ งั้ แต่เด็ก ๆ รสชาติยงั ไงก็อย่างนัน้ ไม่มเี ปลีย่ น เตาย่าง ก็ยงั เป็นเตาถ่านแบบเดิม เจ้าของร้านก็ยงั คนเดิม ร้านนีม้ สี งิ่ หนึง่ ทีท่ ำให้ผมแวะเวียน มาประจำคือมิตรจิตมิตรใจที่ท่านเจ้าของร้านมีให้กับลูกค้า ค้าขายด้วยความเป็น กันเองพนักงานก็ยิ้มแย้มบริการดีตลอด มีคนคอยเดินดูความเรียบร้อยแม้บางช่วง คนจะเยอะ แต่ของออกไว ที่สำคัญไก่ย่างสูตรลิขิต ย่างทั้งตัวอร่อยมาก ไก่ที่นี่เขา คัดอายุและคัดขนาดไก่พิเศษจากฟาร์มแบบปิด ไก่สดสะอาดได้มาตรฐาน รสชาติ เหมือนกันทุกสาขา เพราะไก่จะผ่านการหมักจากสาขาที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วจึง กระจายส่งไปตามสาขาอื่น ๆ โดยที่ไก่จะหมักเครื่องเยอะให้กลิ่นหอมพริกไทยและ กระเทียม ย่างเนือ้ พอสุกแห้ง เนือ้ นุม่ แน่นกว่าไก่ยา่ งตามท้องตลาดทัว่ ไป มีนำ้ จิม้ มาให้ 2 แบบทัง้ จิม้ แจ่วทีอ่ อกเค็มเผ็ดและน้ำจิม้ 3 รส หวานเผ็ดเปรีย้ ว แต่บางคนก็ขอสัง่ น้ำจิ้มแบบอีสานคล้ายจิ้มแจ่วใส่ข้าวคั่วก็ได้ นอกจากไก่ย่างแล้ว ไก่ทอดเกลือที่นี่ก็ อร่อย แปลกตรงทีเ่ ขาใช้นำ้ จิม้ ตำรับเวียดนามเป็นน้ำมะนาวกระเทียมพริกไทยสีขาวขุน่ รสเปรี้ยวของมะนาวนำตัดรสของทอดได้ดี อาหารอีสานรสชาติจะคุ้นลิ้นคนภาค กลางครบรสเปรี้ยวเค็มหวาน จริง ๆ ร้านลิขติ เป็นร้านอาหารทีข่ ายทัง้ อาหารไทย-จีน-อีสาน แต่ดว้ ยรสชาติ ไก่ที่โด่งดังทำให้คนรู้จักกันในนาม “ลิขิตไก่ย่าง” และเรียกกันมาจนติดปาก เดิมที ท่านเจ้าของร้านเปิดขายของหน้าโรงหนังและรับจ้างทั่วไปก่อนตัดสินใจมาเปิดร้าน ขายอาหารไทย-จีน-อีสาน มีเพื่อนฝูงแวะเวียนมาอุดหนุนมากมาย ด้วยความที่คุณ ลิขิตเป็นคนที่เอื้อเฟื้อมีเพื่อนฝูงเยอะจึงมีการบอกต่อกันปากต่อปาก และเป็นที่รู้จัก กันจนมาทุกวันนี้

Likhit Kai Yang has opened near Ratchadamnoen Boxing Stadium for 54 years, with charcoal brazier and more hospitalbility than in the ring. Despite busy and crowded tables, the food is always fast and consistent in flavor. The roast calls for whole chicken of certain age and, therefore, chosen size from close farm; marinated until fuming with garlic and pepper; before the slow grill so the flesh is dry yet tender and skin slightly crispy throughout. Two regular sauces are 3-flavor of sweet-salty-sour, and tamarind chili; the latter can be added with pan roast ground rice for Isan style. Another specialty here is salt-fry chicken with lime-garlic-pepper sauce.

กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์

องค์การ กระทรวง สหประชาชาติ ศึกษาธิการ

ลิขิต แยก ไก่ย่าง ถนนราชดำเนินนอก สะพาน ผ่านฟ้า ทำเนียบ กระทรวง สนามมวย รัฐบาล คมนาคม ราชดำเนิน

ราคาต่อท่าน

200 บาท

ร้านลิขิต 74/1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100 โทร. 02-281-3502, 02-281-1094 เปิดบริการทุกวันเวลา 09.30-21.30 น.


Surrounding

Travel ing Gourmet Text : Tongta / Photo : เสกสรร

( พล่าหอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ )

( กุง้ ฟูแม่นำ้ เมย )

ปล่อยอารมณ์ลอยล่องไปในอากาศ...

บ้านชายน้ำ

ราคาต่อท่าน

250-400 ห้องอาหารริมเมย (Centara Mae Sot Hill Resort) บาท 100 ถนนสายเอเชีย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร. 055-532-601-8 Fax. 055-532-600

28

Eating Out Issue 29 / December 2011


( หลามปลาช่อน )

( แกงอุบไก่ )

ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยือนแม่สอดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา... จำได้ว่าตอนนั้นอากาศกำลังเหมาะ มีฝนพรำนิดหน่อย และมีไอเย็น จากหุบเขาให้เห็นเกือบตลอดการเดินทาง รถคันเก่งขับผ่านภูเขาหลาย แห่ง ทุกที่ถูกโอบล้อมด้วยความเขียวขจี และมีชาวเขาให้เห็นระหว่าง การเดินทาง... รถจอดแวะพักที่ตลาดมูเซอ... กาแฟแก้วกรุ่นจัดมาหอมละมุนมากมาย บรรยากาศภายในตลาดดูรื่นรมย์ พ่อค้าแม่ขายโดยส่วนใหญ่เป็นชาวมูเซอ พวกเขา สวมเสื้อผ้าพื้นเมือง พูดจาสำเนียงแปลกและแลกยิ้มกับนักท่องเที่ยวเสมอ ฉันเดิน ทักทายเกือบทุกร้าน เลือกซื้อของใช้เพื่อเปิดการขาย และไม่ลืมที่จะมอบไมตรีกลับ ไปให้ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยน... พวกเราแวะรับประทานอาหารเย็นกันที่ห้องอาหารริมเมย... ตั้งอยู่ใน เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท ร้านอาหารแห่งนี้เพิ่งได้รับการปรับแต่งใหม่ มีกลิ่น ของความทันสมัยปะปนอยู่กับความเรียบง่ายสไตล์เหนือ ซึ่งก็เหมือนกับรายการ

อาหารที่มาพร้อมกับความร่วมสมัย ซึ่งแทรกความเป็นเหนือเข้าไปได้อย่างลงตัว... เมนูแรกเป็น พล่าหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์... ทางห้องอาหารเลือกหอย แมลงภู่สด ๆ จากนั้นนำมาทำให้สุก ก่อนจะราดด้วยเครื่องเคราของพล่า รสชาติ จัดจ้านตามแบบฉบับ ต่อกันที่ กุง้ ฟูแม่นำ้ เมย เนือ้ กุง้ สับคลุกกับแป้งทอดมาจนกรอบ จัดเสิรฟ์ พร้อมน้ำจิม้ รสจัด รับประทานอร่อยเพลิน ๆ มาถึงอาหารประจำถิน่ หลาม ปลาช่อน ปลาช่อนตัวโตกับเครือ่ งแกงสไตล์เหนือ ถูกอัดอยูใ่ นกระบอกไม้ไผ่สง่ กลิน่ หอมจับใจ ปิดท้ายที่ แกงอุบไก่ รสชาติอมหวานอมเค็ม รับประทานพร้อมข้าวสวย ร้อน ๆ อร่อยจนเกินบรรยาย... หลังจากอิ่มหนำกับอาหารตรงหน้าก็ถึงเวลาผ่อนคลาย... ด้วยเครื่องดื่ม เย็น ๆ และเสียงเพลงเบา ๆ ที่คลอเคล้าไปพร้อมกับบรรยากาศยามเย็น ตอนนี้ ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสี มีกลิ่นฝนอ่อน ๆ ประปราย ฉันปล่อยใจไหลไปตามเสียงเพลง และปล่อยให้อารมณ์ลอยล่องไปในอากาศ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้สมองได้ผอ่ นคลาย จากการทำงานที่เหนื่อยล้ามานานหลายสัปดาห์... Baan Chay Nam Restaurant

Mae Sot is a town in Tak Province 500 km northwest of Bangkok, with Moei River as a natural border to the Burmese town of Myawaddy. And Ban Chay Nam Restaurant is on an idyllic spot by a lake, with distance hills as its landscape. Its menu starter is hot & sour mussel imported from New Zealand, and ‘Koong Foo Maenam Moei’ - minced river prawn batter. Local dishes are Serpent head fish curry northern-style cooked in bamboo trunk, and ‘Kaeng Oop Kai’, a Burmese dry curry chicken fried in peanut oil with onion, garlic, turmeric, garam masala, chili powder, and lemon grass. Centara Mae Sot Hill Resort Tel. 055-532-601-8 Fax. 055-532-600

www.facebook.com/eatingout

29


Surrounding

Chic Society Text : หนุ่มสีม่วง / Photo : Highway สั่นประสาท กับบ้านผีสิง

“Bloody Hospital”

เรือ่ งไสยศาสตร์ ผีสางเทวดาถือเป็นเรือ่ งทีต่ ดั กันไม่ขาดสำหรับ คนไทย เหมือนข้าวกะเพราที่ต้องทานคู่กับไข่ดาวอย่างไงอย่างงั้น จึงไม่แปลกทีธ่ รุ กิจขายความกลัวส่วนใหญ่ทมี่ าเปิดกิจการในบ้านนี้ เมืองนี้ ที่มีตั้งแต่บ้านผีไทยต้นทุนต่ำ ไปจนถึงคฤหาสน์ผีฝรั่งไฮโซ จะได้รบั ความนิยมอย่างล้นหลาม แม้จะมีรปู แบบนำเสนอเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อันประกอบด้วย ผีเน่า ๆ ไฟแดง ๆ แสงสลัว ๆ ผ้าดำ ๆ เก่า ๆ ขาด ๆ ซาวด์กาก ๆ ที่บางครั้งฟังคล้าย ๆ เอาแผ่นเสียงเสีย ๆ มาเปิด แต่ ทั้งหมดนี้ก็ยังสามารถเรียกเสียงกรีดร้องจากผู้ชมได้ทุกครั้งไป

ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดถึงจะเป็นเสมือนกฎเหล็กทีไ่ ม่มใี ครกล้าฉีก (คาดว่าสาเหตุ หลักที่ไม่กล้าฉีก อาจเป็นเพราะกลัวจะกระทบต่อรายได้) แต่สำหรับบ้านผีสิงอย่าง “Bloody Hospital” ต้องขอบอกว่าฉีกทุกกฎ และแหกทุกทฤษฎีบ้านผีสิงที่ผ่านมา อย่างสิ้นเชิง เพราะจากที่ผู้ชมอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ จะมีหน้าที่แค่เสียตังค์เข้าไปวิ่ง กรี๊ดแตก แล้วโดนคนในชุดผีจับแตะแต๊ะอั๋งจนหมดรอบ งานนี้ขอบอกว่าไม่ใช่

ซะแล้ว เมื่อเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการไขปริศนาความตายพร้อมเผชิญหน้า

กั บ ความหลอนของเหล่ า ผี ญี่ ปุ่ น กว่ า 30 ตั ว ในโรงพยาบาลสุ ด เฮี้ ย นแห่ ง

นี้ ก้าวแรกแห่งความกลัวเริม่ ต้นกันทีม่ อลล์เอวีนวิ ตึกเก่า ๆ เล็ก ๆ ใกล้ ๆ ห้าง เดอะมอลล์บางกะปิ ผ่านบันไดเลื่อนที่หมดอายุการใช้งาน สู่ห้องโถงกลางชั้น 2

ในบรรยากาศแสงสลัว ๆ สีแดง แม้จะมีพนักงานสาวสวยเครื่องแบบนางพยาบาล คอยต้อนรับ แต่ก็ไม่ทำให้บรรยากาศภายในดีขึ้นเลยสักนิด สำหรับบ้านผีสิง “Bloody Hospital” นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย…

30

Eating Out Issue 29 / December 2011

1. The Haunted Sense ออกแนวหลอน เหมือนมีผีจริง ๆ โผล่มาหายใจ รดต้นคอเรา แต่พอหันกลับไปกลับพบเพียงความว่างเปล่า

2. The Zombie Revenge ฝูงซอมบี้ทที่ ำให้เราได้ตื่นเต้น เหนื่อย และลุน้ กับการหนีซอมบี้

3. The Murder Riddle หลอนสุด ๆ กับเสียงร้องไห้ของผีนางพยาบาลเฮีย้ น ทีอ่ ยู่ ๆ ก็โผล่มาวิ่งไล่ แล้วหายไป ก่อนโผล่มายืนร้องไห้อยู่ข้างหน้า การเข้าเล่นนั้นมีจำกัดให้เข้าเล่นได้รอบละ 1-3 คนเท่านั้น แต่เราสามารถ เลือกได้ 2 แบบ แบบแรกคือ เลือกเล่นว่าจะเล่น 1 ด่านจาก 3 ด่าน ในราคา 250 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และราคา 200 บาท สำหรับนักศึกษา หรือถ้าใครอยากจัดเต็ม จัดหนัก ที่นี่ก็มีให้ซื้อความกลัวเป็นแพ็คเกจ ในราคา 650 บาทและ 500 บาท สำหรับ 3 ด่าน พร้อมความหลอนสุดเฮี้ยน 5 ระดับ คล้าย ๆ ว่ากำลังสั่งสเต๊กที่ ระดับความสุกต่าง ๆ แต่แตกต่างกันตรงที่ คราวนี้เราเป็นสเต๊กที่สั่งระดับความ ร้อนให้ตัวเองโดนย่าง...


คลองแสนแสบ ซอยรามคำแหง 81 ถนนรามคำแหง

ถนนศรีนครินทร์

The Mall

Bloody Hospital

หลั ง จากเลื อ กระดั บ ความทรมานและเสี ย ค่ า บริ ก ารเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว น้ อ ง พยาบาลคนสวยก็จะพาเราเข้าสู่ห้องเตรียมใจ เพือ่ อธิบายกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ก่อนจะ

ก้าวเข้าสู่แดนสนธยาที่อยู่หลังประตูไม้เก่า ๆ โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ว่า... 1. ห้ามวิ่ง (เป็นอะไรที่ทำยากมาก ถึงยากที่สุด)

2. ห้ามปล่อยเชือก (อยากปล่อยแล้วฝ่าฝืนข้อที่ 1. แต่มอื มันเกร็งจนทำไม่ได้)

3. ห้ามทำร้ายผี และผีก็จะไม่ทำร้าย หรือมาแตะตัวเราเช่นกัน (หวิดลงไม้ ลงมือไปหลายจังหวะ)

4. ห้ามเอามือถือและกระเป๋าเข้าไป (อันนีฝ้ ากไว้กบั น้อง ๆ พยาบาลหมดแล้ว)

5. ถ้าไปต่อไม่ไหวให้ร้องบอกผี ผีจะออกมาส่งที่ประตู (กลัวผีนะ แต่กลัว เสียฟอร์มมากกว่า เลยเล่นซะจบครบ 3 ด่าน) หลังจากฟังคำอธิบายและรับโจทย์ปริศนาที่ต้องไขกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำก่อนเริ่มเกมส์คือ “เขียนใบลาตาย...เฮ้ย!!! เขียนทำไม แค่ เข้าไปเล่นบ้านผีสิงไม่ได้ย้ายไปอยู่ภพอื่น” ระหว่างกำลังสงสัย อยู่ๆก็มีเสียงทุบ

ถนนสุขาภิบาล 1

ถนนแฮปปี้แลนด์

ถ ซอยลานนลาดพร้า ดพร้าว ว 101

ราคาต่อท่าน ภิบาล 2

า ถนนสุขNIDA

ถนนสุขาภิบาล 3

200-650 บาท Bloody Hospital 3530 ชั้น 2 อาคาร มอลล์เอวีนิว ซอยลาดพร้าว 144 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

กำแพงไม้อัดดังขึ้นมา ทำเอาสะดุ้งจนต้องหันมองหน้าเพื่อนช่างภาพที่มาด้วยกัน ซึ่งช่างภาพสุดหล่อก็หันมาสบตาเราเหมือนกัน ราวเวลาหยุดนิ่ง ความเงียบเข้า

ปกคลุม ระหว่างทำตาปริบ ๆ ให้กัน น้องพยาบาลคนสวยก็หยิบ วอล์คกี้ ทอล์คกี้ ขึ้นมาและพูดว่า...“ข้างนอกพร้อมแล้ว ข้างในเตรียมตัว แพ็คเกจระดับ 5 จัดเต็ม ไม่กรี๊ดมีเรื่อง” ทันใดนั้น ประตูบานหนึ่งก็เปิดขึ้น พยาบาลคนสวยยกมือเป็น สัญญาณว่าเตรียมพร้อม ผมและช่างภาพลุกจากเก้าอี้ และผ่านประตูไม้ที่ปิดลง ทิ้งไว้เพียงใบลาตายที่ว่างเปล่า... ผ่านไป 20 นาที ผมและช่างภาพออกมาในสภาพเหมือนนักกรีฑาที่เพิ่งวิ่ง 100 เมตรเสร็จ และแม้จะมีใบหน้าเปื้อนยิ้มของเหล่านางพยาบาลคนสวยต้อนรับ การกลับมา แต่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ถ้านี่เป็นรายการชิงร้อยชิงล้าน และผมเป็น คุณปัญญา ผมให้ 5 กะโหลกสำหรับบ้านผีสิงสไตล์ญี่ปุ่นที่ชื่อ “Bloody Hospital” และถ้าใครอยากรู้ว่า 5 กะโหลกสำหรับผีญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไง เชิญมาหลอนกันได้ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

www.facebook.com/eatingout

31


Surrounding

Guide Cafe &FilText :mSongBook Highway 1

Film

Mission Impossible 4 : Ghost Protocol (15 ธ.ค. 54) ภารกิจ สุดระห่ำในภาคที่ 4 ซึง่ Tom Cruise ยังคงกลับมารับบทเป็น Ethan Hunt พร้อมกับ Simon Pegg และสายลับสาวคนใหม่ ซึง่ Ethan และเหล่าลูกทีมจะต้องออกปฏิบตั กิ ารเพือ่ สืบหา และล้างมลทินให้กบั หน่วย IMF ทีอ่ ยู่ ๆ ก็ตอ้ งถูกป้ายความผิดกลายเป็นแพะจากเหตุการณ์ ระเบิดพระราชวังเครมลินและถูกยุบหน่วยไป ซึง่ Ethan และลูกทีมจะปฏิบตั กิ ารกันได้ระทึก ใจแค่ไหน คงต้องล้างตารอดูกันครับ | Sherlock Holmes 2 : A Game of Shadows (22 ธ.ค. 54) Robert Downey Jr. กลับมารับบทนักสืบผู้มีชื่อเสียงก้อง โลก พร้อมด้วย Dr.Watson สหายคู่ใจที่ยังคงรับบทโดย Jude Law ดังเดิม กับการเผชิญ หน้ากับอาชญากรตัวร้ายอย่างศาสตราจารย์ Moriarty ซึง่ รับบทโดย Jared Harris ทีไ่ ด้วางแผน ลอบปลงพระชนม์ฟา้ ชายแห่งออสเตรียจนสำเร็จ ซึง่ Holmes และ Watson ต่างต้องสืบหา ความจริงของคดีนี้ พร้อมด้วย Sim หมอดูไพ่ยิปซีที่ต้องร่วมผจญภัยไปด้วยอย่างไม่เต็มใจ | The Girl With The Dragon Tattoo (29 ธ.ค. 54) หลังจากการลักพาตัว และการฆาตกรรมหลานสาวของเจ้าพ่อในวงการธุรกิจ ทำให้นกั ข่าวผูซ้ อื่ สัตย์อย่าง Mikael Blomkvist ได้รบั การร้องขอให้ชว่ ยสืบข้อมูลเรือ่ งดังกล่าว และได้รบั การช่วยเหลือจาก Lisbeth Salander แฮคเกอร์สาวผู้พิสมัยในรอยสักโดยทั้งคู่ต่างก็พบว่าคดีฆาตกรรมครั้งนี้มีความ ซับซ้อนโยงใยถึงผู้คนมากมาย ภาพยนตร์เรื่อง The Girl With The Dragon Tattoo เป็น ผลงานจากผู้กำกับมากฝีมืออย่าง David Fincher ซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้จากภาพยนตร์ ชั้นดีหลายเรื่องแล้ว เช่น Se7en, The Social Network, Fight Club ฯลฯ นำแสดงโดย Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard และ Christopher Plummer

DVD Review

The Day After Tomorrow จะเป็นอย่างไรหากโลกเรากำลังจะเข้าสูย่ คุ น้ำแข็ง ครั้งใหม่ ? คำถามที่ตามหลอกหลอน Jack Hall ผู้เป็นนักกาลวิทยา หลังจากที่ได้ผลการ ค้นคว้าว่าสภาวะโลกร้อนอาจเป็นชนวนใหญ่ทจี่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกะทันหันต่อโลก และทุกชีวติ ในภาพยนตร์ภยั พิบตั ธิ รรมชาติทนี่ า่ จะเข้าถึงความรูส้ กึ ของคนไทยได้เป็นอย่างดี หลังจากที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับ โดย Roland Emmerich ซึง่ เคยมีผลงานกำกับภาพยนตร์ชนั้ ดีหลายเรือ่ งเช่น ID4, 2012 ฯลฯ และนำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำอย่าง Dennis Quiad, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum และ Ian Holm

Song

FRIDAY : COLORFICATION ในทีส่ ดุ ก็มาแล้วสำหรับอัลบัม้ ใหม่ของ Friday กับสมาชิกหน้าเดิม ทัง้ บอย-ตรัย ภูมริ ตั น, อดุลย์ รัชดาภิสทิ ธิ,์ หนึง่ -เกรียงไกร วงษ์วานิช ที่ ในอัลบัม้ นีไ้ ด้ขนเพลงในอัลบัม้ พิเศษจากก่อนหน้านีท้ งั้ 3 อัลบัม้ ไม่วา่ จะเป็น Sevres, Lavender, Butter scotch พร้อมเพลงใหม่น่าฟังอีกหลายเพลง อย่างเพลงเปิดตัว “ปิดผนึก” และอีก หลายเพลงเพราะ เช่น เรือ่ งรักธรรมดา, ผูแ้ พ้ทรี่ กั เธอ, นาฬิกา | LULA : JOY ผลงานอัลบัม้ ล่าสุดจากสาวเสียงหวาน ที่ได้ขนเพลงดังในอดีตหลายเพลงมา Cover กันในแนว Bossa Nova และเสียงร้องในสไตล์ของ LULA เช่น “ไม่ใช่ก้อนหิน”, “พูดไม่ค่อยเก่ง”, “เพราะมี เธอ” รวมถึงเพลงใหม่เนือ้ หาน่ารัก ๆ อย่าง “ความหวาน” โดยในอัลบัม้ นีไ้ ด้เหล่าเพือ่ นพ้อง มากฝีมอื หลายคนทีม่ าสร้างสีสนั ในอัลบัม้ อาทิ โอ Jetset’er, โย่ง Armchair, แทน Lipta, ตุลย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า, นอ Crescendo และศิลปินอีกมากมาย | ETC : PUSH The 1st Mini Album มินอิ ลั บัม้ แรกของวงดนตรีทที่ กุ คนต่างรอคอย กับอัลบัม้ PUSH ที่สมาชิกทุกคนต่างทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ฝีมือและประสบการณ์ทางดนตรีหลังจากที่ห่างหายไป เพื่อค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ มาเติมเต็มสีสันในบทเพลงให้มากขึ้น โดยในอัลบั้มนี้ได้มีเพลง เปิดตัวที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากอย่าง “เจ็บ...และชินไปเอง” รวมถึงอีก 5 บทเพลงใน อัลบั้มที่จะสร้างสีสันในชีวิตของคุณให้มากขึ้นครับ

Book

นิว้ กลม : กาลครัง้ หนึง่ ทุกสถานทีเ่ คยมีความรัก “อุนนุน” หมายเลขสอง จากผลงานเล่มล่าสุดที่เหมือนจะเป็นภาคต่อจาก “อุนนุน” เล่มแรกที่ชื่อว่า “สิ่งที่ค้นพบ ระหว่างนัง่ เฉยเฉย” โดยในเล่มนีน้ วิ้ กลมยังคงหยิบยกและนำเรือ่ งราวความรักจากประสบการณ์ รอบข้างมาเรียงร้อยเป็นบทกวี ความเรียงสั้น ๆ ที่น่ารักและน่าอ่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้ลอง ร่วมเดินทางไปด้วยกัน และไม่แน่อาจจะได้ค้นพบด้วยว่า “อุนนุน” สำหรับคุณคืออะไร | จเด็จ กำจรเดช : แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนัง่ จิบกาแฟ 2554 ซึง่ เป็นงานเขียนรวมเรือ่ งสัน้ 12 เรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนสามารถเล่าเรือ่ งได้อย่างมีชนั้ เชิง มีศลิ ปะ ในการเรียงร้อยถ้อยคำ ประชดประชันและยั่วล้อกับความชำรุดของสังคม ลงไปถึงราย ละเอียดในอารมณ์ของมนุษย์ ความโศกเศร้าและหายนะทีเ่ กิดจากน้ำมือมนุษย์ ซึง่ มีความ โดดเด่นในการประพันธ์ รวมถึงกลวิธกี ารเล่าเรือ่ งทีม่ คี วามเข้มข้นด้วยอารมณ์ ถือเป็นเรือ่ ง สั้นอีกชุดที่สามารถท้าทายจิตสำนึกของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี

32

Eating Out Issue 29 / December November 2011


Surrounding

Entertainment Sneak Peek Text : Bird / Photo : สันติ ลอรัชวี

“ผจญเมืองจมน้ำ ผ่านมุมมองงานศิลปะ”

“ถ้าหากกรุงเทพฯ ต้องประสบกับน้ำท่วม และภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่ ในจินตนาการ โดยอิงความเป็นไปได้จริงของฝนล้านปีที่ตกไม่หยุด และท้ายสุดเมื่อเมืองจมน้ำ และในสถานการณ์ที่ต้องหนีภัยและเอา ชีวติ รอดท่ามกลางภาวะทีอ่ าหารเริม่ ค่อย ๆ ขาดแคลน และเกิดโรค ระบาดรุนแรง” คำถามทีก่ ลายเป็นทีม่ า ในการจัดนิทรรศการ “Let’s Panic เมืองจมน้ำ” เพือ่ จำลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ ของสภาวะแวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ อันเนือ่ งมาจาก ปัญหาใหญ่ทโี่ ลกกำลังเผชิญอยูน่ นั่ ก็คอื สภาวะการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศที่ ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอยู่บ่อยครั้งในหลายพื้นที่ แม้แต่ในประเทศไทย เองทีต่ อ้ งประสบกับปัญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ตลอดช่วง 3-4 เดือน ที่ผ่านมา เครือข่าย Design For Disaster ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ จึงได้ ร่วมกันจัดนิทรรศการเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ พร้อมทัง้ ให้รจู้ กั การเตรียมรับมือกับ สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในอนาคตผ่านผลงานศิลปะจากศิลปินและนักออกแบบ ต่างสาขา ไม่วา่ จะเป็นสถาปนิก กราฟิกดีไซน์ จำนวน 15 ท่าน ทัง้ กิตคิ ณุ วรสรธร, กนกนุช ศิลปวิศวกุล, กฤช งามสม, จิตต์สงิ ห์ สมบุญ, ณัฐวุฒิ เลือ่ นไธสง, ธีระวัฒน์ มุลวิไล, ซุปเปอร์แมชชีน แฟคตอรี่, พิมพ์จิต ตปนียะ, พรทวีศักดิ์ ริมสกุล, มนน ธรานุรกั ษ์, ยงวิทย์ สันธนะพานิช, สตูดโิ อ คราฟส์แมนชิพ, สุรเดช เติมทรัพย์สริ ,ิ สรวิศ อินทร์ศริ พิ งษ์, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช พร้อมทัง้ ภัณฑารักษ์รบั เชิญอย่าง ผศ.สรรเสริญ

มิลินทสูต และ สันติ ลอรัชวี โดยผลงานต่าง ๆ ล้วนต้องการสื่อถึงการใช้ชีวิตเพื่อ การอยู่รอดในช่วงที่ประสบกับสภาวะอุทกภัย รวมไปถึงภาพสะท้อนสังคมในช่วงที่ น้ำท่วม นิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ที่เข้าชมได้ทราบถึงสถานการณ์ที่จะ เกิดขึน้ เมือ่ เกิดภัยพิบตั แิ ล้ว ยังช่วยให้รถู้ งึ สภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม เช่น การ เอาตัวรอดในสภาวะขาดแคลนอาหาร โรคระบาดที่อาจเกิดและคร่าชีวิต สัตว์และ แมลงต่าง ๆ ทีเ่ ป็นภัยในยามอุทกภัย รวมไปถึงสถานการณ์ของความบีบบังคับและ ความกดดันเพื่อการอยู่รอด ผลงานต่าง ๆ ทีม่ าจากจินตนาการของเหล่าศิลปินและนักออกแบบทัง้ 15 ชีวิต จะเป็นการนำเสนอทางด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ เพือ่ การช่วยเหลือเยียวยาในความเป็น ไปได้ทอี่ าจเกิดขึน้ โดยทัง้ หมดนีเ้ พือ่ สือ่ สารและแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูล พร้อม ทัง้ สร้างความตืน่ ตัวและจิตสำนึกในการดูแลรักษาโลกให้มากขึน้ อีกทัง้ เพือ่ ให้คนเห็น ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะถึงวันที่สายเกินไปนะครับ งานนิทรรศการ “Let’s Panic เมืองจมน้ำ” จัดขึน้ ตัง้ แต่วนั นี-้ 29 ม.ค. 55 สถานที่จัดแสดง : ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 **ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bacc.or.th

www.facebook.com/eatingout

33


เริ่มขึ้นแล้วสำหรับกิจกรรม

ครั้งแรกที่ Eating Out จัดขึ้น...

ครัง้ นีเ้ ราเริม่ สวยด้วยการจิบชิมไวน์ พร้อมกับผูน้ ำเข้าไวน์รายใหญ่ อย่าง Wine Connection เพือ่ สนองความต้องการของผูอ้ า่ นทีร่ กั การ ดื่มไวน์ ภายในงานมีการเทสต์ไวน์ทงั้ หมด 6 ชนิด ซึง่ มาพร้อมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ เรื่องไวน์ อ.ไพรัช อินทะพุฒ ที่มาให้ความรู้แบบลึกซึ้งกับไวน์ทุกชนิด เริ่ม ตั้งแต่การผลิตไวน์แต่ละประเภท เทคนิคการจับแก้วไวน์แบบต่าง ๆ การดู ดม อม ดื่ม ขอบอกว่าครบจนหมดเปลือกกันเลยทีเดียวค่ะ ในครั้งนี้พวก เราชาว Eating Out ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้สนับสนุนหลัก อย่าง Wine Connection ด้วย และหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมกันจัด กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ...


www.wineconnection.co.th www.facebook.com/wineconnectionthai


Surrounding

What Where When? Text : ตาตี่ 16 พ.ย. 54-22 ม.ค. 55 1 พ.ย. 54-30 เม.ย. 55

Art & Culture เทศกาลโคมไฟ สีสนั เมืองใต้ จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างสรรค์ความ งดงามอลังการผ่านโคมไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 54-30 เม.ย. 55 ณ บริเวณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข่าวสาร การท่องเที่ยว (ททท.) โทร. 1672

22 พ.ย.-22 ธ.ค. 54

15-25 ธ.ค. 54

Stage Performance

สีแ่ ผ่นดิน เดอะมิวสิคลั “สี่แผ่นดิน” วรรณกรรมอมตะจากปลายปากกาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสโลดแล่นบน เวทีในรูปแบบของละครเพลง ซึ่งควบคุมการแสดงโดยผู้ กำกับคุณภาพอย่าง บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อมทีม นักแสดงชั้นยอด อาทิ นก-สินจัย เปล่งพานิช, รัดเกล้า อามระดิษ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พ.ย. 54-22 ม.ค. 55 ณ เมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช จากบทประพันธ์ของอาจารย์สมภพ จันทร์ประภา สู่ บทละครเวทีองิ ประวัตศิ าสตร์กบั เรือ่ งราวอันเป็นทีก่ ล่าวขาน ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับทีมนักแสดงคุณภาพ อาทิ ศรราม เทพพิทักษ์, พรชิตา ณ สงขลา, ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15-25 ธ.ค. 54 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย จำหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ต เมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

19 ธ.ค. 54 Concert Music Festival

นิ ท รรศการ “American Landscape”

นิทรรศการที่สะท้อนภาพความเป็นมาของชนชาติ อเมริกนั สร้างสรรค์ผลงานโดย โอม พันธุไ์ พโรจน์ ซึง่ จะนำ เสนอภาพภูมทิ ัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพและสภาวะทาง จิตใจ จัดแสดงทีห่ อศิลป์รว่ มสมัยอาร์เดล ตัง้ แต่วนั ที่ 22 พ.ย.22 ธ.ค. 54 โทร. 0-2422-2092 ติดตามข้อมูลได้ที่ http:// www.ardelgallery.com

36

Eating Out Issue 29 / December 2011

Heineken Presents Life After Music A Charity Acoustic Concert by Sukie Featuring Noi, Pod & Palmy อะคูสติกคอนเสิร์ตโดยศิลปินสุดชิลล์อย่าง สุกี้-กมล สุโกศล แคลปป์ มือกีต้าร์วงพรู พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญสุด แนวทั้งสามคน น้อย วงพรู, ปาล์มมี่, ป๊อด โมเดิร์นด็อก ในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 54 ณ สมบัตเิ พิม่ พูนแกลลอรี่ (สุขมุ วิท ซอย1) จำหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456


Surrounding

News & Promotion Text : sudarat@weekend-magazine.com

สัมผัสสุดยอดอาหารฝรั่งเศสที่โรงแรมสุโขทัย โรงแรมสุโขทัย ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสสุดยอดอาหารฝรัง่ เศส จากเชฟอลัน พาสสาร์ด เจ้าของร้านอาหารมิชลินระดับ 3 ดาว Arpege (อาเพจ) จากกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ในโอกาส ครบรอบ 20 ปีของโรงแรมสุโขทัย ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย. 54 โทร. 0-2344-8888 หรือ E-mail : promotions@sukhothai.com

รับรองคุณภาพ บริษัท เสริมสุข นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2554” ให้แก่ นายฐิตวิ ฒุ ิ์ บุลสุข ผูจ้ ดั การทัว่ ไป-โรงงาน บมจ. เสริมสุข เพือ่ ประกาศ เกียรติคุณ แก่น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเพียงรายเดียวของ ประเทศทีส่ ะอาดปลอดภัยกับผูบ้ ริโภค และได้มาตรฐานของอย.

เนสทีคืนกำไรแจกไอโฟน 4 หน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ภูมภิ าคอินโดไชน่า บจก. เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับ บมจ. ซีพอี อลล์ เซเว่นอีเลฟเว่น จัดแคมเปญ ดื่มเนสที สดชื่น... ได้คุณค่า ได้โชค แจก i-Phone4 10 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท ผูโ้ ชคดี 10 ท่าน จะได้รบั i-Phone4 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนทีผ่ า่ นมา (26 พ.ค.-25 ส.ค. 54)

KCC Creative Concept บัตรเครดิตกรุงศรี เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ เสนอตัวเป็นบัตร ที่จะทำให้ชีวิตของผู้ใช้ง่ายขึ้น ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งรับ ประทานอาหาร เติมน้ำมัน ช้อปปิง้ ฯลฯ รูดปุบ๊ ...รับปับ๊ รับ เครดิตเงินคืนทันทีทกุ ครัง้ ทีใ่ ช้จา่ ย โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งลงทะเบียน โฆษณามีความยาว 30 และ 15 วินาที ออกอากาศแล้ววันนี ้

ท่านทูตเปรูเปิดทำเนียบจัดงาน Food Tasting เอกอัครราชทูตเปรู เปิดทำเนียบต้อนรับสื่อมวลชน จัดงาน Food Tasting เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหาร วัฒนธรรม และวัตถุดิบของเปรูให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยรูจ้ กั ประเทศเปรูมากขึน้ เมือ่ วันที่ 6 ต.ค. 54 ที่ผ่านมา

ครบรอบ 12 ปี “บัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซ์เพรส” บจก. อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ไทย) จัดงานแถลงข่าวฉลองความ สำเร็จครบรอบ 12 ปี ของ “บัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซ์เพรส” พร้อมเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครัง้ ยิง่ ใหญ่ เชิญชวนสมาชิก บัตรแต่งกายสไตล์ยอ้ นยุค Roaring Twenties พร้อมเปิดตัว 12 creame de la creme สุดยอดของ 12 ชิ้นที่คัดสรรมา เป็นพิเศษ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

อนันตราร่วมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ช่วยเหลือ เด็กไทยทั่วประเทศ ในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา อนันตรา 10 แห่งทัว่ ประเทศไทย หักรายได้ 99 บาท จากทุกการเข้าพัก บริจาคให้แก่มลู นิธริ กั ษ์ไทย สมทบ ทุนโครงการ “84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง” เพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

เทศกาลอาหารเจกับผลิตภัณฑ์หยั่นหว่อหยุ่น ตรา เด็กสมบูรณ์ บจก. หยัน่ หว่อ หยุน่ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ ร่วมกับเขตปทุมวัน และสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ จัดงานเทศกาลอาหารเจ ณ ตลาดสวนหลวง จุฬาฯ ซอย 5 เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีรองผูว้ า่ ฯ พรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในพิธี รายได้ทั้งหมดจะ นำเข้ามูลนิธหิ วั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สุขสันต์วันพ่อแห่งชาติ ณ เซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 5 ธันวาคมนี้ เชฟลาวิโอ เฟอร์มี ประจำห้องอาหารฟิฟตี้ไฟว์ (ชัน้ 54) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เชิญชวน สร้างความประทับใจให้คณุ พ่อ ด้วยบุฟเฟ่ต์ แชมเปญบรันช์ พร้อมอาหารเสิรฟ์ พร้อมแชมเปญมุมม์ กอร์ดอง รูจ ในราคา 3,555 บาทต่อท่าน คุณพ่อรับประทานฟรีเมือ่ มาพร้อมสมาชิก ครอบครัว 4 คนขึน้ ไป สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0-2100-6255

www.facebook.com/eatingout

37


Surrounding

Catch Up Text : sudarat

อาหารปิ้ง-ย่างไทย

ที่คุณจะชวนให้ชาวโลกชิม ถ้าได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม เต-เตชินท์ ชยุติ นักร้อง พิธีกรรายการแบงแชนแนล ค่ายแกรมมี่ “จริง ๆ อาหารไทยของเราทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของชาวต่างชาติกม็ เี ยอะนะครับ แต่ถา้ เป็นอาหารปิง้ ย่างอาจจะไม่คอ่ ยมีคน รู้จักมากนัก แต่ที่แน่ ๆ มาเมืองไทยต้องกินอาหารทะเลครับ เพราะอาหารทะเลของไทยย่าง เผา พร้อมน้ำจิ้มรส เด็ด ผมคิดว่าจะเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติแน่นอน ไม่ว่าชนชาติไหนอาหารทะเลก็สามารถเข้าถึงได้ ทุกคนครับ”

ดีเจกฤษณ์-กฤษณ์ (ครอบคลุม) ศรีภูมิเศรษฐ์ ดีเจ พิธีกร นายแบบ “ตัวผมถ้าหากมีโอกาสได้ออกไปทำงานต่างประเทศ ทำหน้าทีโ่ ปรโมทเมืองไทย สิง่ แรกทีผ่ มจะทำก็คอื นำเสนอสิง่ ดี ๆ ของไทยเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ความมีน้ำใจของชาวไทยเรา เรื่องอาหารไทยเราเองก็อร่อยไม่แพ้ ชาติไหน ซึง่ ชาวต่างชาติเองก็ยอมรับในเรือ่ งรสชาติของเราอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นต้มยำกุง้ หรือผัดไทย ถ้าไปทีไ่ หนบอก ว่ามาจากเมืองไทยผมคิดว่าเขาจะได้ยิน 2 ชื่อนี้ก่อน แต่ถ้าถามถึงอาหารปิ้ง-ย่าง ที่อยากให้คนต่างชาติได้ลิ้มลองผม คิดว่า ไม่หมูสะเต๊ะก็เนือ้ ย่างแบบอาหารอีสานครับ เพราะตัวหมูสะเต๊ะเองเป็นอาหารทีห่ ากินได้งา่ ย รสชาติไม่เผ็ดร้อน จนเกินไป แถมยังมีกลิน่ เครือ่ งเทศแบบทางตะวันออกทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นเอเชียได้อย่างดี สำหรับเนือ้ ย่างแบบอีสานของ ไทยเรา ชาวต่างชาติเองคงคุ้นเคยกับอาหารจำพวกสเต๊กอยู่แล้ว เพียงแต่เราใช้น้ำจิ้มที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ของชาวไทยอีสานเข้าไปช่วยเสริมครับ”

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ laksana@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9

38

Eating Out Issue 29 / December 2011


EATING OUT 29  

Grill'em all

EATING OUT 29  

Grill'em all

Advertisement