Page 1


www.facebook.com/eatingout

Contents Wine

Make every meal an occasion

Main Course 7

Appetizer Coffee Break

หย่อนใจกับเพลงโปรด

Healthy Eating

เก๋ ๆ กับไวน์แก้วโปรด...

Star Focus

ไวน์ไม่ใช่เทรนด์... แม็กซ์-จักรกฤต เบเนเดทตี ้

Where to find us

12 14 16

Great Place for Hanging Out รับน้องกับไวน์บุฟเฟ่ต์... New Restaurant

Eating Out Issue 27 / September 2011

18

Meat to Rule them all @ Wagyuyaki Steak House

20

มาอัพเดตบุฟเฟ่ต์อร่อย ๆ กัน

21

จิบไวน์ใต้แสงเทียนที่ Decanter

22

Paesano กินแบบแฟมิลี่ กินแบบพวกเดียวกัน

24

แอบมาดอดไวน์กับผู้ชายล่ะ...

26

Buffet of The Month Candlelight Dinner

Grandfather Restaurant Roadside Food

ร้านกาแแฟ | Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านไร่กาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร | Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzeria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า | พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrocafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr.Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้านหนังสือ | ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา | AUA, British Council Spa | Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว | การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนาม บินบางกอกแอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline, Airport Link Show Room | DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุง่ ยูเนีย่ นคาร์ อาคารสำนักงาน | ออลซีซนั่ เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพินี, เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศSurrounding

Team

Traveling Gourmet

ขี่ช้าง... ชิมไวน์ในหัวหิน

28

Entertainment Review Entertainment Sneak Peek Film Guide SongBook Cafe What Where When? News & Promotion Catch Up

30 32 33 34 35 36 37 38

Chic Society

วันฟ้าใสที่ The Circle

Eating Out บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา พงศ์สริ ิ เหตระกูล / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ต้องตา คงคา เขตร, สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ชลธิชา พรหมศิร,ิ พุฒพิ งษ์ กุลสัมพันธ์ทพิ ย์, อรรถวิท ชัยธัมมะปกรณ์ / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรันดร์ พืชนะ / ฝ่ายภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ์, เสกสรร หวังใจสุข, วราพล เอมระดี / สไตลิสต์ วราลี วังทอง, สุธาสิณี นามบุตร / เลขานุการ กชกร ชุตมิ านันทวัน / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า, เพ็ญศิริ ชุม่ บุญ / แปล ดนัย ฮันตระกูล, รักดี โชติจนิ ดา / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ / แผนก โฆษณา ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, สุพรรณี ดีสวัสดิ์, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ, มนัชนนท์ จันทระ โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำกัด / ประธานกรรมการ ปรีดา เหตระกูล / กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการสายการเงิน เหมือนจันทร์ เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดุจเดือน เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พงศ์สิริ เหตระกูล สำนักงาน 1605 หมูบ่ า้ นทาวน์อนิ ทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 โทรสาร 0-2559-3283 E-mail : webmaster@ weekend-magazine.com Website : www.facebook.com/eatingout พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / จัดจำหน่ายโดย แผนกจัดจำหน่าย บริษทั แม่บา้ น จำกัด


เรื่อง : ตวงพร ตุลาพิทักษ์

คุณฐาปภร ศรีโสธรกุล และคุณพชร ศรีโสธรกุล (พี่สาว-น้องชาย)

คุณฐาปภร อดีตนักโฆษณามากความสามารถ เหมือน เสาหลักที่ต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวเนื่องจาก คุณพ่อเสียชีวิต เธอตัดสินใจก้าวออกจากงานประจำ เพื่อ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะ เล็งเห็นว่าเธอสามารถฝากอนาคตของตนเองและครอบครัว ไว้กับธุรกิจนี้ได้ “ปัจจุบนั ครอบครัวของดิฉนั เป็นเจ้าของแฟรนไชส์รา้ นเซเว่นอีเลฟเว่น 3 สาขา ดิฉนั ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนีเ้ พราะต้องการมีธรุ กิจทีม่ นั่ คงเป็น ของตัวเอง ชอบงานบริการ ชอบงานขาย และอยากทำธุรกิจร้านอิ่ม สะดวกทีเ่ ป็นเบอร์ 1 ของประเทศ หลังจากได้เข้ามาสัมผัสวิธกี ารทำงาน จากการเปิดร้านสาขาแรกทำให้ยิ่งเกิดความมั่นใจในธุรกิจ เนื่องจาก ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีระบบงานที่ดี เราไม่ต้องคิดระบบเอง และสำคัญ ตรงที่ไม่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเอง มีทีมงานดูแลและให้คำแนะนำ เราตลอดการทำธุรกิจ ที่สำคัญไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรธุรกิจนี้ก็ ยังสามารถดำเนินงานได้ตลอด เพราะสินค้าภายในร้านเป็นสินค้าเพื่อ การอุปโภคบริโภค มีความจำเป็นต่อชีวติ ประจำวัน คือรูส้ กึ ได้ถงึ ความ สำเร็จกับตรงนีท้ เี่ ราทำ ดังนัน้ จึงเริม่ วางอนาคตให้กบั น้องชายตัง้ แต่เขา ศึกษาอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการให้เขาเข้ามาทดลองทำงานเป็น

เหมือนพนักงานคนหนึ่งที่ร้าน ให้เขาทำทุกอย่างเหมือนที่พนักงานใน ร้านเราทำ เพื่อฝึกให้รับรู้และซึมซับการทำงานตรงนี้ จนวันหนึ่งร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นเปลี่ยนชีวิตของน้องชายให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ ตัวเขาเองก็พึงพอใจและต้องการสานต่อธุรกิจนี้ ครอบครัวของเราจึง ตัดสินใจขยายสาขาเพิม่ เพือ่ ให้นอ้ งชายเข้าไปดูแลและบริหารร้านอย่าง เต็มตัว โดยสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน และ มีการแชร์ความคิดเห็นเรื่องร้านกันตลอด ส่งผลให้ความสัมพันธ์ใน ครอบครัวแน่นแฟ้นมากขึ้น บอกได้เลยว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการ ตัดสินใจที่ถูกที่สุดและคุ้มค่าที่สุดค่ะ” คุณฐาปภรกล่าว คุณพชร กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นว่า “ธุรกิจนี้สอนให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น และพัฒนาตนเอง มากขึ้น วันแรกที่ผมเข้ามาทำงานที่ร้าน ผมได้รับมอบหมายให้ทำงาน เหมือนพนักงานในร้านคนหนึ่ง ระบบของร้านสอนให้ผมรู้จักวิธีการ ทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีการแก้ปัญหา ฯลฯ วันนี้ผมก้าวขึ้นมา เป็นผู้บริหารร้านของตัวเอง งานนี้เป็นงานแรกในชีวิตของผมหลังจาก สำเร็จการศึกษา ผมสามารถรับผิดชอบดูแลชีวิตตัวเองได้ ทำให้ผมโต เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผมภาคภูมิใจกับธุรกิจนี้มากครับ” คุณฐาปภรกล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ ครอบครัวของเธอผูกพันกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมาโดยตลอด วันนี้ธุรกิจนี้เป็นเสมือนธุรกิจของครอบครัว ความสำเร็จที่เธอได้มานั้นสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องมีความ ซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ อดทน และจริงใจต่อพนักงานและลูกค้า ทำให้รา้ น พัฒนาและเติบโตมากขึ้น “การเลือกลงทุนให้ประสบความสำเร็จนั้น อยากจะแนะนำว่าควรเลือกลงทุนกับแบรนด์ที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและดูแล ส่วนเรื่องเงินทุนทำแฟรนไชส์ร้านเซเว่นฯ ตอนนีม้ สี ถาบันทางการเงินเข้ามาสนับสนุนเรือ่ งสินเชือ่ สำหรับผูท้ สี่ นใจ ด้วย ส่วนดิฉนั คิดว่าความสำเร็จทีเ่ ราสองคนพีน่ อ้ งได้รบั วันนีส้ ร้างความ ภาคภูมิใจให้กับครอบครัวของเรามากค่ะ”

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2711-7800 www.facebook.com/eatingout
Editor’s Note

ตลาด ของคนดื่ม

ไวน์ ที่ไม่ได้ชอบศิลปะการดื่มไวน์

เคยมั้ยครับเวลาไปร้านอาหารหรู ๆ แล้วพนักงานเดินมาถามว่า “รับไวน์ อะไรดีครับ” แล้วอ้ำ ๆ อึง้ ๆ ตอบไม่ถกู ไม่รวู้ า่ จะรับไวน์อะไรดี มันดืม่ อย่างไรก็ ยังไม่แน่ใจ ยิง่ คุณผูช้ ายทัง้ หลายทีพ่ าสาว ๆ ไปรับประทานอาหารท่ามกลางแสงเทียน บนตึกระฟ้า ครัน้ จะไปบอกว่าไม่รวู้ ธิ สี งั่ ก็จะดูหน้าแตกเกินไป แต่ไอ้ทอี่ ยูบ่ นเมนูก็ เยอะเหลือเกิน แถมยังเป็นภาษาอังกฤษอีก แล้วใครมันจะไปรู้ว่าไวน์ปีไหนดีกว่า กัน แล้วทำไมโต๊ะข้าง ๆ เขาต้องหมุนแก้วก่อนดื่มด้วย อ้าว! พนักงานเดินมา เสิรฟ์ ทำไมรินนิดเดียว เขารินกันนิดเดียวจริง ๆ หรืออยากให้เราชิมก่อน แล้วแก้ว ไวน์มันถือยังไงกันแน่เนี่ย ฯลฯ ไวน์เป็นศิลปะครับ อันนี้ต้องยอมรับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลทำให้ร้านขาย ไวน์ยคุ ก่อนนีด้ เู คร่งขรึม ไม่ใช่สถานทีข่ องคนทัว่ ไปจะเข้าถึงกันได้งา่ ย ๆ แต่ทว่า ตลาดยอมรับได้แค่ไวน์ชนั้ สูงทีเ่ ป็นศิลปะหรือไม่ อันนีผ้ มว่าต้องพิจารณาดูกนั อีกที ผมได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของไวน์ยี่ห้อหนึ่งมา ชื่อ Yellow Tail ไวน์นี้ เป็นไวน์สญั ชาติออสเตรเลีย แต่ไปโด่งดังทีอ่ เมริกาจนกลายเป็นไวน์ทตี่ ดิ อันดับนำ เข้าอันดับหนึง่ สิง่ ทีน่ า่ แปลกอย่างหนึง่ ก็คอื สัญชาติไวน์ครับ เพราะออสเตรเลียนัน้ ไม่ใช่และไม่เคยเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการผลิตไวน์ชั้นสูงมาก่อน แต่ทำไมถึง ตีตลาดไวน์อเมริกาและยุโรปบางประเทศได้เป็นผลสำเร็จ เคยได้ทราบคำตอบมาครับว่าสาเหตุเป็นเพราะ Yellow Tail ไม่ใช่ไวน์อย่าง ทีเ่ ราทุกคนเข้าใจกัน แต่ฉกี ภาพลักษณ์ทเี่ คร่งขรึมออก ทำไวน์ให้กลายเป็นสินค้าที่ ค่อนข้างขี้เล่น ทั้ง Package และรสชาติ ทำให้เมื่อวางอยู่ในร้านขายไวน์แล้วดู โดดเด่นออกมาจากไวน์ทเี่ หลือในร้านซึง่ ค่อนข้างเคร่งขรึม นอกจากนัน้ ไวน์นกี้ ไ็ ม่ ต้องการทำตัวเป็นแบรนด์ชั้นสูงที่ต้องการความรู้อันลึกซึ้งก่อนดื่ม แต่เป็น Table Wine ง่าย ๆ ที่สามารถเปิดเลี้ยงฉลองกับเพื่อนได้ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ไวน์ นีจ้ ะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในอเมริกา ซึง่ จากสถิตแิ ล้วประมาณ 85% ไม่ ได้ชอบไวน์อย่างจริงจัง แต่สำหรับคนไทย ในรอบ 3-4 ปีนี้ผมเห็น Wine Bar เปิดขึ้นมาใหม่เป็น จำนวนมาก แต่ยงั ไม่ทราบและไม่กล้าฟันธงแน่ชดั ว่าตลาดเราจะลักษณะคล้ายกับ ของอเมริกาเขาหรือไม่ เพราะถ้าตลาดคนดืม่ ส่วนใหญ่เป็นของคนทีไ่ ม่ตอ้ งการดืม่ จริงจัง ผมว่าก็น่าจะมีพื้นที่สำหรับไวน์ของผู้ผลิตไทยให้เข้าไปเล่นกันได้เยอะนะ ครับ แล้วผมจะลองติดตามไวน์ของผู้ผลิตไทยดู Enjoy Eating (Out) ครับ!! พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการEating Out Issue 27 / September 2011

In the wine market, where people aren’t keen on the art of wine drinking

Did it ever happen to you that whenever a waiter approached and asked what wine you’d like, and you became speechless? For gentleman taking their fine young dates out to candlelight dinner on a skyscraper that would be a catastrophe. To admit you don’t know how to order would easily cost you a face. The wine list is forever long, in Greek, ending with years of what. And why is the guy at the next table keeps turning the glass before taking a sip, from what little the sommelier played into his first glass. How do you hold a wine glass? Etc. Wine drinking is an art, and that’s why wine bars of yesteryears put on a grim face, turning off general clientele. But would only an haute wine be acceptable locally, that’s for further ponder. We’ve heard of a successful label, "Yellow Tail", an Australian wine, which topped the imported in the States. Isn’t odd, because Australia had never been the vineyard of "appellation" wine? How did its wine invade American and some of European markets? Well, so we’ve also learned, that "Yellow Tail" is not a conventional "wine", but positioning itself totally apart from the "ye olde" in packaging and even taste. On the shelf behind the counter it stands out from the rest. And it never bothers to be a noble brand with vintage but merely a table wine, adequate to enliven a party with friends. So it’s not quaint, to find out that in its success in the States, 85% of its drinker is not even a serious wine buff. In Thailand a few years back saw new wine bars blossoming, though we still cannot readily define if the market is akin to that in the States. For, if that’s the case, then there should be ample room for the Thai wine. We’ll keep you posted.

Enjoy Eating (Out)!! Pongsiri Hetrakul Editor


Text : แสนแก้ว

ไวน์ไทย...ก้าวกระโดดที่ต้องอาศัยเวลา

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผู้ประกอบการในไทยเริ่มหันมาปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ นับได้ว่าเป็น ระยะเวลาที่ธุรกิจไวน์ไทยสั่งสมประสบการณ์และเจริญเติบโตไปในทางที่ดีแบบก้าวกระโดด แต่ไวน์ ไทยกลับไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในหมู่นักดื่มชาวไทยมากนัก อ.ไพรัช อินทะพุฒ CIVB-Bordeaux Wine Educator ซอมเมอลิเยร์และไวน์สเปคเตเตอร์ ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการไวน์ได้ให้ความรู้ในเรื่องของไวน์ ไทยเอาไว้ว่า “ไวน์ไทยถือได้ว่าพัฒนาได้เร็วในเรื่องของระดับคุณภาพถ้าเทียบกับระยะ เวลาไม่กปี่ ี ยิง่ ในปีหลัง ๆ มานีท้ ำได้ดจี นไวน์บางตัวนำไปเปิดชิมในต่างประเทศ คนต่างชาติยงั นึกว่าเป็นไวน์นอก โดยเฉพาะไวน์จากฝีมอื คุณนิกกี-้ วิสตุ า โลหิตนาวี ทีใ่ นช่วง 3 ปีคอื 2009 2010 และ 2011 ดีแบบก้าวกระโดดขึน้ มา จนสามารถยก ให้เป็นไวน์คุณภาพอันดับ 1 ของไทยได้เลยทีเดียว อย่างบางที่เขาผลิตโวลุ่มสูง ปริมาณน้ำองุน่ จากไร่มไี ม่พอ เขาก็นำน้ำองุน่ มาจากต่างประเทศผลิตไวน์ใหม่ออก มา ก็ถอื ว่าทำได้ดที เี ดียว และมีไร่ใหม่ของคุณสุพจน์ ทีห่ ลงใหลไวน์อมาโรเน่ชรี าซ จึงทำไวน์ในสไตล์เดียวกันออกมา ก็ถือว่าทำได้ดีแม้จะดีขึ้นมาแบบก้าวกระโดด แต่สาเหตุที่นักดื่มยังไม่ให้การสนับสนุนไวน์ไทยพอสมควรส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก เรือ่ งของราคา การผลิตไวน์มตี น้ ทุนทีส่ งู เนือ่ งจากไม่ได้ผลิตในปริมาณมาก และ ภาษีนำเข้าเครือ่ งมือและอุปกรณ์คอ่ นข้างสูงเป็นภาษีแบบดับเบิล้ เมือ่ เทียบกับไวน์ ต่างประเทศในระดับเดียวกันจึงมองว่าราคาสูงกว่า” การจัดกลุม่ ไวน์ไทยเราสามารถแบ่งโซนการปลูกหลัก ๆ ได้เป็น 2 โซนคือ โซนวังน้ำเขียวและโซนเขาใหญ่ทมี่ กี ารแบ่งพืน้ ทีก่ ารปลูกไม่นอ้ ย แต่ละโซนก็จะมี จุดเด่นในด้านของดินทีแ่ ตกต่างกัน ทำให้ได้ไวน์รสชาติ กลิน่ โน้ตทีแ่ ทรกมาแตกต่าง กันไป “โซนวังน้ำเขียวดินจะเป็นดินร่วนแดง แดงเข้มแบบที่เรียกว่า Terra Rosa เป็นดินแบบเดียวกับพื้นที่แถบออสเตรเลีย จึงเหมาะกับองุ่นพันธุ์ชีราซ ซึ่งสภาพ พื้นที่บ้านเราเหมาะสม แต่สภาพอากาศยังไม่เหมาะได้เท่า แต่พอองุ่นเริ่มมีอายุ มากขึน้ ปี 2005-2007 ไวน์จะได้กลิน่ เถ้าถ่านชัดเจนขึน้ รสชาติจะเบา ๆ พลิว้ ๆ ส่วนโซนเขาใหญ่สภาพดินจะเป็นดินเหนียว ดินดำ สีเทา ๆ ช่วงก่อนหน้านี้ไวน์จะ มีกลิ่นดินชื้น ๆ ชัดเจน แต่พอองุ่นโตขึ้น กลายเป็นกลิ่นดินที่แห้งแล้ว สดชื่นขึ้น ต่างจากฝั่งตรงข้าม ซึ่งไวน์ฝั่งนี้จะเข้มกว่าฝาดกว่า คาแร็กเตอร์ของทั้ง 2 ฝั่งจะ แตกต่างกันชัดเจน” อนาคตของไวน์ไทยถือได้ว่าสดใสและเปี่ยมไปด้วยความหวังมากทีเดียว หากแต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะองุน่ ให้มอี ายุมากขึน้ ถ้าเทียบกับต้นองุน่ ในไทยกับองุ่นเก่าแก่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลีแล้ว ยังนับได้ว่าองุ่นไทยยังเพิ่งจะเริ่ม ต้นก้าวเดินเท่านั้น “ผมถือว่าไวน์ไทยยังมีอนาคตทีด่ ี ถ้าผูป้ ระกอบการทนอยูไ่ ด้ ยังต้องเหนือ่ ย ต้องอดทน และทนอยู่ไปอีกนาน แต่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะต้นองุ่นเพิ่งจะมีอายุ เพียง 10 กว่าปี รากองุ่นเพิ่งจะหยั่งลงดินได้เพียง 6-7 เมตร แต่ถือว่ามีศักยภาพ ค่อนข้างสูง และที่เขาอยู่กันได้มาจากการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ เสริมเข้ามา ทั้งการทัวร์ไร่ ร้านอาหาร หากทนไปได้ต่อไป ไทยหรือเทศก็จะไม่แตกต่างกันแล้ว เพียงแค่รอเวลาอยู่เท่านั้น” เชือ่ แน่วา่ ในอนาคตแม้จะเหนือ่ ยยากแต่หากผ่านพ้นระยะเวลาอีก 10 ปีตอ่ ไปนับจากนี้ กับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว การทีเ่ ราจะเห็นไวน์ไทยก้าวสู่ ตลาดโลกและเป็นทีย่ อมรับในหมูน่ กั ดืม่ ชาวไทยมากขึน้ คงต้องมีมาถึงในสักวัน แต่ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ทัศนคติของคนไทยเราทีม่ กั จะมองข้ามของไทย แต่คณุ อย่า ลืมสิว่าคนไทย...ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เหมือนกัน

ผม ไวน์ไทยยถังมือวีอ่าน ที่ดี ถ้าผู้ประกอ าคต ทนอยู่ได้ ยังต้อ บการ ต้องอดทน และงเหนื่อย ไปอีกนาน แต่จทนอยู่ ขึ้นเรื่อย ๆ ะดี

Thai Wine

The past two decades of Thai vineyard and winery initiative have seen cumulative learning and progress at an exponential pace. Yet Thai wine is not advancing into the Thai wine drinker circle, Mr.Pairach Intaput CIVB-Bordeaux Wine Educator commented. "Thai wine quality has improved amazingly fast. Recently some have even been to wine tasting abroad, causing skepticism among connoisseur that they were not from here, especially those from Visootha Lohitnavy of 2009 to 2011 which excelled to the country top. Some Winery has to import grape juice for wine making in volume is also doing great. At Winery of Khun Supot Krijpipudh Amarone and Shiraz came up in leap and bound. Nevertheless, local drinkers are not keen on Thai wine, primarily because of its price. Winery is a costly capital investment, due to its still low volume against high and duplicate tariff on wine making equipment and apparatus. Compared to the import label it becomes obviously more expensive." There are two main zones of vineyard: Wang Nam Kheo and Khao Yai, each with its different notes and characters. In Wang Nam Kheo Zone, its Terra Rosa similar to certain areas in Australia is quite apt to Shiraz, though the climate here is not as ideal. However, give it a few years, and those of 2005-2007 would yield a more distinct ash, and a fluttering taste. "While in Khao Yai the terrain of clay, black and grey soil used to produce wine of damp earth note. But years later and vine older its note is of dry earth, more refreshing, richer, and dryer to those from the adjacent zone. That’s how differ they can go." The future for Thai wine is bright and fully promising, though with a little more time for the vine to age. Compared to mature vine in France or Italy, ours is just in the nursery. "I believe Thai wine is going places, if the entrepreneur prevails, with stamina against years to come, since our vine is only 10 years old, its root barely 6-7 meters under. Still it has a high prospective. The reason other countries prevail is due to supplementary tourism and event tactics; vineyard tour, restaurant. A few years more and ours would take on the abroad." www.facebook.com/eatingout
Four Best Wine Grapes

ไวน์เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อน เป็นศิลปะที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบ่ม เพาะให้ตกผลึกออกมาเป็นรูปทรงทางความคิดและอารมณ์ จินตศิลป์ในการดื่มด่ำรสชาติและ การเลือกไวน์ให้เป็นต้องอาศัยเวลา หากใครยังไม่มที งั้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ ก็สามารถเลือกดืม่ ได้จากชนิดขององุ่นตามความชอบส่วนบุคคล โดยเริ่มจากองุ่น 4 สายพันธุ์ที่นับได้ว่าเป็น King and Queen of Grapes

ชาร์ดอนเน (Chardonnay)

องุน่ เขียวชนิดนีไ้ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990 ได้ชอื่ ว่า เป็นองุ่นที่คลาสสิคที่สุดที่ใช้ในการทำไวน์ขาว และเป็นพันธุ์ที่ถือกำเนิดในแคว้น บูรก์ อญ (Bourgogne) ของฝรัง่ เศส แพร่หลายไปยังแคว้นชองปาญ (Champagne) ทีน่ ยิ มผลิตไวน์ฟอง หรือทีเ่ ราเรียกกันว่าแชมเปญจากองุน่ พันธุน์ ขี้ นึ้ มา ซึง่ ชาร์ดอนเน เป็นองุน่ 1 ใน 3 สายพันธุห์ ลักทีใ่ ช้ผลิตแชมเปญ อีกทัง้ ในบางเขตของพืน้ ทีอ่ ย่าง Cote des Blancs ใน Marne ของฝรัง่ เศสยังมีการผลิตแชมเปญทีใ่ ช้ชาร์ดอนเน 100% อีกด้วย แคว้นบูรก์ อญ (Bourgogne) ของฝรัง่ เศสมีชอื่ ในเรือ่ งของการใช้องุน่ พันธุ์ เดียวในการผลิตไวน์ ซึง่ นับได้วา่ เป็นแคว้นทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ ในการผลิตไวน์ที่มีมากว่า 500 ปีก่อนคริสตกาลเสียอีก ดังนั้นองุ่นชาร์ดอนเนที่นี่ จึงมีอายุมากกว่า 100 ปีเลยทีเดียว ชาร์ดอนเนสามารถนำไปทำไวน์ขาวแบบนิง่ (Still) และแบบฟอง (Sparkling) ได้ดี เป็นองุน่ พันธุท์ ปี่ ลูกได้ดใี นหลายพืน้ ที่ หลายสภาพอากาศ เมือ่ นำไปปลูกพืน้ ที่ ใดก็จะสะท้อนลักษณะของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ออกมาในรสชาติ ทำให้มคี วามหลากหลาย ในด้านรสชาติ ตั้งแต่ออกนมเนย หนักแน่น ไปจนถึงความนุ่มลื่นสดชื่น แล้วแต่ การหมักบ่มด้วยเช่นกัน แถมยังให้กลิน่ ทีห่ ลากหลายตัง้ แต่กลิน่ เถ้า กลิน่ วานิลลา กลิน่ ผลไม้ทใี่ ห้ความสดชืน่ ทัง้ ส้ม สับปะรด แอปเปิล พีช ซิตรัสพวกมะนาวและ เกรปฟรุต การหมักบ่มถ้าเป็นไวน์จากชาร์ดอนเนทีม่ คี ณุ ภาพมักจะบ่มโอ๊ค ทีใ่ ห้กลิน่ วานิลลา คาราเมล เพือ่ ให้ไวน์สามารถพัฒนาได้ ถ้าเป็นปีทดี่ ยี งั สามารถเก็บไว้ได้ เป็น 10 ปี สำหรับคนที่มองหาชาร์ดอนเนดี ๆ ดื่มสัก 1 ขวด ถ้างบประมาณไม่สูง มากนัก Vintage ตัง้ แต่ปี 2007-2009 นับได้วา่ เป็นปีทดี่ ถี งึ ดีทสี่ ดุ ด้วยภาวะโลกร้อน ที่ช่วงเดือนพฤษภาคมฝนตกทำให้องุ่นโตไว แต่ผ่านมาถึงเดือนมิถุนายนอากาศ ร้อนทำให้ผลองุ่นค่อยเจริญควบแน่นและเกิดการสะสมดีตลอดช่วงที่โต ไม่บวม น้ำ จึงมีความเข้มข้น องุ่นได้คุณภาพ

Four Best Wine Grapes

Wine is usually made from one or more varieties of the European species, the four best being Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet-sauvignon, and Merlot, called King and Queen of Grapes.

Chardonnay

Chardonnay is a green-skinned grape used to make white wine and originated from the Burgundy wine region or Bourgogne of eastern France, but now grown wherever wine is produced. It is an important component out of three varieties for sparkling wines making around the world, including Champagne; whereas in Cote des Blancs of Marne, Chardonnay is the varietal for champagne. With a wide-ranging ease of cultivation and adaptability to different conditions, Chardonnay grape reflects and takes on the impression of its terrain. The 3 best soils are chalk, clay, and limestone, all very prevalent its "homeland": throughout the region of Champagne, Cote-d’Or, and Burgundy where written history of varietal wine dated as far back as 500 B.C. Chardonnay lends itself to most any style of wine making from dry still wines, to sparkling wines to sweet late harvest and even botrytized (molded). In winemaking process, while malolactic fermentation (or MLF) creates the "buttery", the others will have more green-apple like flavors. Oak can be introduced during fermentation or after in barrel aging, introducing "toasty" and flavors to include caramel, cream, smoke, spice, coconut, cinnamon, cloves and vanilla. Vintage Chardonnay in 2007-2009, when global warming and rainfall in May’s sped growth but precipitated in the ensuing hot June’s rendered rich and quality to wine body. Prices are reasonable. Khun Pairach Intaput’s comment: "Chardonnay is considered the Queen of White Grapes, especially those grown in Bourgogne with ideal soil conditioned over 250 million years. The good ones are of 1985 and 1989. White wine is rather fragile and does not keep very long; the most is up to 25 years." อ.ไพรัช ”ชาร์ ด อนเนได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น Queen of White Grapes เลยทีเดียว ยิ่งในแถบ ฝรัง่ เศสแคว้นบูรก์ อญ (Bourgogne) ทีม่ ดี นิ อายุ นับ 250 ล้านปี นับได้วา่ เป็นพืน้ ทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ปีหลัง ๆ มานีม้ แี ต่ปที ดี่ กี บั ปีทดี่ ที สี่ ดุ เพราะภาวะโลกร้อน แต่ ปีเด่น ๆ ทีย่ งั หากินได้กค็ อื ปี 1985 และปี 1989 ซึง่ ปกติไวน์ขาวจะเก็บนานไม่ได้ เป็นไวน์ที่บอบ บาง พัฒนาได้ไม่มาก เก็บได้นานที่สุด ประมาณ 25 ปี”Eating Out Issue 27 / September 2011


โซวีญงบล็อง (Sauvignon Blanc)

แรกเริ่มเดิมทีองุ่นเขียวพันธุ์โซวีญงบล็อง (Sauvignon Blanc) เป็นองุ่น จากแคว้นบอร์โดของฝรัง่ เศส แต่นยิ มปลูกกันมากในแคว้นลัวร์ ทีม่ พี นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่ เป็นหุบเขา และตอนนีก้ แ็ พร่กระจายไปปลูกกันมากในหลายพืน้ ทีท่ ผี่ ลิตไวน์ทวั่ โลก โดยทีไ่ วน์ขาวทีไ่ ด้จากองุน่ พันธุน์ จี้ ากเขตไร่องุน่ แคว้นลัวร์และไร่องุน่ ในนิวซีแลนด์ จะมีชื่อเสียงติดอันดับต้น ๆ การที่นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงในเรื่องไวน์ขาวที่ทำจากโซวีญงบล็อง เป็นเพราะนิวซีแลนด์นำองุน่ พันธุน์ ไี้ ปปลูกในเทือกเขาสูงทีม่ อี ากาศหนาวเย็นแถบ เมลเบิร์น และผลิตไวน์ที่ค่อนข้างจัดจ้าน มีกลิ่นสดชื่นของกูสเบอร์รีและผลไม้ เขตร้อน เป็นที่ยอมรับในหมู่นักดื่มไวน์ จนทำให้มีการทำไร่องุ่นพันธุ์นี้แพร่หลาย ในหลาย ๆ เขตพื้นที่ ไวน์ที่ได้จากองุ่นพันธุ์นี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการที่เป็นไวน์ เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถเข้าคู่กันได้ดีกับอาหารประเภท “ซูชิ” อีกด้วย และมัก กล่าวกันว่าหากต้องการละเลียดและดำดิ่งลงในรสชาติของโซวีญงบล็อง ให้กิน อาหารที่เข้าคู่กันอย่างปลาและชีส และจากการที่ปลูกองุ่นในหลากหลายสภาพ อากาศ ทำให้ไวน์มรี สชาติทกี่ ว้างและแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทัง้ กลิน่ ฉุนของหญ้า เฮย์ กลิน่ รวยระรืน่ แบบเขตร้อน กลิน่ ของเครือ่ งเทศ สมุนไพร กลิน่ ผลไม้อย่างไลม์ เมลอน เกรปฟรุต เสาวรส ไปจนถึงกลิน่ ผักต่าง ๆ ซึง่ การให้กลิน่ และอโรมาเหล่า นีม้ กั จะเป็นการบ่มในถังสเตนเลสเพือ่ ให้รสของไวน์กรอบ เด่นชัด และสนุกสนาน การบ่มโอ๊คจึงถือว่าหายาก การจะมองหาไวน์โซวีญงบล็องดี ๆ สักขวด ให้ลองหาจากพื้นที่แถบลัวร์ และนิวซีแลนด์ ซึ่งใน 2 พื้นที่จะมีความแตกต่างในด้านของลักษณะของไวน์ อย่างชัดเจน ทั้งกลิ่น รสชาติ และอารมณ์ของไวน์

Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc is a green-skinned grape originated from the Bordeaux region of France. It is now planted in many of the world's wine regions, producing a crisp, dry, and refreshing white wine. Depending on the climate, the flavor can range from grassy to sweetly tropical. Wine experts have used the phrase "crisp, elegant, and fresh" as a favorable description of Sauvignon Blanc from the Loire Valley in France and New Zealand. When slightly chilled, Sauvignon Blanc pairs well with fish or cheese, particularly Chevre. It is also known as one of the few wines that can pair well with sushi. In the Marlborough region of New Zealand, sandy soils over slate shingles on the cold mountain range encourage the vine to concentrate its flavors of refreshing gooseberry and tropical fruits. Though oak aging rounds out the flavors and softening the naturally high acidity of the grape; more winemakers in New Zealand prefer stainless steel fermentation tanks over barrels, to maintain the sharp focus and flavor intensity. Khun Pairach Intaput: "Sauvignon Blanc used to be overlooked, due to its aggressive grass note like a cat piss. Aging over 3-4 years can produce caramel, aromatic spices and fruity. The best vintage can keep up to 15 years. It is favorable as an open air wine."

อ.ไพรัช ”สมัยก่อนเป็นพันธุ์องุ่นที่ถูกลืม เพราะ มีกลิน่ เขียว กลิน่ ฉุนของหญ้าคล้ายกลิน่ ฉีแ่ มว และยังต้องเก็บนานตั้งแต่ 3-4 ปีขึ้นไปจึงจะได้ กลิน่ คาราเมล แต่ตอ่ มานิวซีแลนด์นำมาเติมน้ำตาล แล้วเหมาะกับองุ่นพันธุ์นี้ ทั้งยังให้กลิ่นเครื่องเทศ กลิน่ ผลไม้หอมตลบอบอวล มีทงั้ รสเปรีย้ ว หวาน หลากหลายรส นิยมดืม่ กันในพืน้ ที่ Open Air ในปีที่ดีที่สุดเก็บได้ถึง 15 ปี”

www.facebook.com/eatingout
Four Best Wine Grapes

แมร์โล (Merlot)

Merlot

องุน่ พันธุแ์ มร์โลทีค่ ลาสสิคทีส่ ดุ เริม่ ปลูกในฝรัง่ เศส ซึง่ เป็น 1 ใน 5 อรหันต์ ของแคว้นบอร์โดที่นิยมปลูกกันมาก เป็นองุ่นที่มีผิวสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำ นิยม นำมาทำไวน์แดงทีม่ คี วามหนักปานกลาง ให้นยั ของพลัม เบอร์รี เคอร์เรนต์ แม้จะ มีความหนักแน่น เข้มแข็งตามแบบฉบับไวน์แดง แต่มักจะเป็นไวน์ที่ถูกเปรียบ เทียบในเชิงของเพศหญิง ถ้าเทียบกับองุน่ พันธุก์ าแบร์เน-โซวีญงแล้ว องุน่ พันธุน์ จี้ ะมีนำ้ ตาลมากกว่า เปลือกบางกว่า ให้แทนนินน้อยกว่าเล็กน้อย อีกทัง้ ยังมีกรดมาลิคน้อยกว่าอีกด้วย ทำให้ไวน์จากองุน่ พันธุน์ ไี้ ด้รบั ความนิยมเนือ่ งมาจากเป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ เบากว่า มีความ เป็นผลไม้มากกว่า และสุกเร็วกว่ากาแบร์เน-โซวีญง ความฝาด ความเข้มน้อยกว่า ทำให้ รู้สึกว่าดื่มได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโรงบ่มไวน์ทั้งหลาย และไวน์เมกเกอร์ มักจะนำน้ำองุ่นจากแมร์โลผสมกับกาแบร์เน-โซวีญงในการผลิตไวน์ ไวน์แดงนัน้ เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าหากเป็นไวน์ทดี่ สี ามารถเก็บไว้ได้นานนับ 10 ปี เพือ่ ให้ไวน์มกี ารพัฒนา โดยการแตกตัวของแทนนินซึง่ เปรียบเสมือนสารกัน บูดของไวน์ เมื่อแทนนินค่อย ๆ แตกตัวเล็กลงจะทำให้ความลึกและรสชาติของ ไวน์เปลีย่ นไป นุม่ นวลขึน้ ซึง่ ไวน์จากแมร์โลจะมีกลิน่ และรสชาติของผลไม้ตระกูล เบอร์รีและเคอร์เรนต์ กลิ่นของไม้ซีดาร์ กลิ่นมะกอก ไปจนถึงมิ้นท์และชา แม้จะพบว่าตัวองุ่นแมร์โลมักจะนำมาเบลนด์กับกาแบร์เน-โซวีญง แต่ใน ไวเนอรีเ่ ก่าแก่หลายแห่งมักจะผลิตแมร์โล 100% ออกมาในปีทไี่ ด้ชอื่ ว่าได้ผลผลิตดี ที่สุดอย่างปี 1998 และ 2000 ก็นับได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดเช่นกัน

Merlot is a dark-blue wine grape that is used as both a blending grape and for varietals-single-grape wines. Merlot-based wines usually have medium body with hints of berry, plum, currant, cedar, olive, mint, and tea leaf. Its softness and "fleshiness", combined with its earlier ripening, makes Merlot a popular grape for blending with the sterner, later-ripening Cabernet-sauvignon. Along with Cabernetsauvignon, Cabernet Franc, Malbec, and Petit Verdot, Merlot is one of the primary grapes in Bordeaux and one of the world's most planted grape varieties. The popularity of Merlot stemmed in part from the relative ease in pronouncing its name as well as its softer, fruity profile that made it more approachable to some wine drinkers. Merlot grapes color has less of a blue/black hue than Cabernetsauvignon and with a thinner skin and fewer types of tannin. Also compared to Cabernet, Merlot grapes tend to have a higher sugar content and lower Malic acid. Good red wine can keep for a decade, allowing its tannin preservative to gradually break down and develop deeper and mellower flavor. 1998 and 2000 varietals of Merlot are considered best. Khun Pairach Intaput: "Merlot grape tastes like a sweet tamarind, high in sugar and alcohol content. It thrives in cold soil, particularly ferrous clay, producing strong and full-bodied wine, though "Feminine". Varietal Merlot (100%) is most precious, and its best year is 1990 from Bordeaux, which can keep 25-40 years."

อ.ไพรัช ”เป็นองุน่ ที่ Juicy ให้ความรูส้ กึ เหมือนมะขามหวาน สุกเร็ว น้ำตาลเยอะ กลิ่นแอลกอฮอล์แรง ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดิน- เหนียว มีธาตุเหล็กเยอะ ดินเข้ม ดำ ไวน์จะมีความ หนักแน่น แข็งแรง แต่เป็นไวน์ทมี่ คี าแร็กเตอร์ของ ผูห้ ญิงแบบ Feminine หากเป็นไวน์ทใี่ ช้ Merlot 100% ได้ ถือว่ามีคณุ ค่ามาก ปีทดี่ ที สี่ ดุ ทีพ่ อจะ สรรหามาดืม่ ได้คอื ปี 1990 ของเมืองบอร์โด (Bordeaux) เก็บได้นาน 25-40 ปี”

10

Eating Out Issue 27 / September 2011


กาแบร์เน-โซวีญง (Cabernet-sauvignon)

ไวน์แดงที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของโลกคงหนีไม่พ้นไวน์แดง จากองุ่นพันธุ์กาแบร์เน-โซวีญง (Cabernet-sauvignon) ซึ่งได้รับสมญานามว่า King of Red Wine ซึ่งเป็นองุ่นอีก 1 พันธุ์ที่เป็น 1 ใน 5 อรหันต์ของบอร์โด ที่ เป็นพื้นที่ไร่องุ่นเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก องุน่ พันธุก์ าแบร์เน-โซวีญงเป็นพันธุท์ ชี่ อบสภาพอากาศอบอุน่ และเช่นเดียว กับชาร์ดอนเนทีส่ ามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดใี นหลายพืน้ ที่ ทำให้เป็นพันธุอ์ งุ่น ที่พบได้ในพื้นที่ไร่องุ่นหลักของโลก โดยเฉพาะที่นาปา วัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กาแบร์เน-โซวีญงเป็นองุน่ เปลือกหนาทีม่ รี สและกลิน่ ดุดนั ฝาด ขม เปรี้ยว จัด ในไวน์แดงทีผ่ ลิตจากกาแบร์เน-โซวีญงมีสารแทนนินสูงมาก จึงนับว่าเป็นไวน์ แดงทีเ่ ก็บได้นาน และต้องการระยะเวลาในการฟักตัวนานจึงจะสามารถดืม่ ได้ โดย ปกติแล้วจะไม่ใช้กาแบร์เน-โซวีญง 100% แต่มกั จะเบลนด์กบั แมร์โลเพือ่ ให้รสชาติ นุ่มนวลลง มีความเป็นผลไม้มากขึ้น หรือถ้าต้องการความหอมก็จะเบลนด์กับ กาแบร์เนฟรองซ์ โดยที่การเบลนด์กับองุ่นเหล่านี้กลับไม่ทำให้กาแบร์เน-โซวีญง เสียบุคลิกหรือรสชาติความเป็นตัวของตัวเองไป มักจะแฝงไว้ด้วยกลิ่นของพลัม เชอร์รี แบล็คเบอร์รี บลูเบอร์รี เครื่องเทศ วานิลลา บางครั้งยังมีกลิ่นอายของ หนังอีกด้วย หากแมร์โลเป็นหญิงสาว กาแบร์เน-โซวีญงก็เป็นชายหนุ่มที่คมเข้ม ลุ่มลึก แข็งแรง และดุดัน ถ้ามองหากาแบร์เน-โซวีญงดี ๆ ดืม่ สัก 1 ขวด คงไม่พน้ ของบอร์โดทีเ่ ป็น เจ้าตำรับ แต่แน่นอนว่าราคาต้องสูงชนิดที่บางชาโตถูกจัดให้มีราคาไวน์แดงสูง ที่สุดในโลก และถ้าจะให้สืบเสาะปีที่ได้ผลผลิตองุ่นที่ดีที่สุดคือปี 1990 1995 และ 1996

Cabernet-sauvignon

Cabernet-sauvignon is one of the world's most widely recognized red wine grape varieties; lauded as the King of Red Wine, and one of the five regal varieties of Bordeaux, the world oldest vineyard. It is grown in nearly every major wine producing country with warm climate; Canada’s Okanagan Valley to Lebanon’s Bekaa Valley, California’s Napa Valley, Australia’s Coonawarra region, and Chile’s Maipo Valley. The grapes have thick skins, prominent flavors of astringent, bitter, and sour, with high proportions of phenols and tannins, take longer for flavor developing but also render a longer keep. It is often blended with Merlot to smooth it down; or with Cabernet Franc for fruity flavor; without losing its own characters of plum, cherry, blackberry, blueberry, spices, vanilla, and a wisp of hide. If Merlot were lass, Cabernet-sauvignon would be an acutely charming young lad of wit, sturdy, and hot-tempered. The best vintage years are 1990, 1995, 1996 of Bordeaux chateau, where some stock the highest priced. Mr.Pairach Intaput’s comment: "It is a very round-out wine-very dry, sour, dark-color, and pungent. The wine develops in time, until the right age before it becomes delectable. It’s one of the five regal varietals of Bordeaux. 1961 was the best year considered Antique wine, but there are hardly any left. So, 1982 is the alternative. It keeps up to 50 years." อ.ไพรัช ”มีความครบเครือ่ งในตัวเองเยอะ ทัง้ ฝาดจัด เปรีย้ วเยอะ สีเข้ม กลิน่ ฉุน เป็น ไวน์ทพี่ ฒั นาได้นานและไกล โอกาสสุกเท่า ๆ กัน ทั้งผลน้อยและช้า ต้องถึงอายุจริง ๆ ถึงจะดื่มได้ ไม่อย่างนั้นจะฝาดติดขม ซึ่งนับได้ว่าเป็น 1 ใน 5 อรหั น ต์ ข องเมื อ งบอร์ โ ด (Bordeaux) ไวน์ ใ นปี 1961 นับได้วา่ เป็น Antique Wine ทีด่ ที สี่ ดุ เพราะ สภาพอากาศดีทสี่ ดุ ตลอดทัง้ ปี แน่นอนว่าหายากจน แทบจะไม่เหลือแล้ว ดังนัน้ ให้หาของปี 1982 ก็ เป็นอีกปีทนี่ บั ได้วา่ ดีทสี่ ดุ เช่นกัน สามารถ เก็บได้นานกว่า 50 ปี”

www.facebook.com/eatingout

11


Appetizer

Coffee Break

Text & Photo : Tongta

หย่อนใจกับเพลงโปรด... Sugar, ah, honey, honey

You are my candy girl

And you got me wanting you

Honey, ah, sugar, sugar

You are my candy girl

And you got me wanting you... :: Blueberry Cheese Pie ::

:: Honey Toast ::

:: Hot Coffee Latte ::

Sugar Sugar… เพลงโปรดที่ฟังบ่อยมากในช่วงนี้ คง เป็นเพราะดนตรีเบาๆ จาก Ukulele เนือ้ หาน่ารัก บวกกับเสียง ร้องหวาน ๆ ของนักร้องสาวชาวเกาหลี ทำให้ฉันหลงรักได้ ไม่ยากนัก และวันนีฉ้ นั ก็เลือกจะฟังอีกครัง้ ในร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่แฝงด้วยความอบอุ่น... ร้านนีช้ อื่ ว่า Catch Up Cafe (แคช อัพ คาเฟ่) ...เป็นร้านเบเกอรีท่ เี่ ปิดตัว ได้ไม่นานนัก แต่รสชาติขนมของเขาอร่อยดีจริง ฉันเคยมาร้านนีค้ รัง้ แรกเมือ่ ตอน ก่อนเดินทางไปเทีย่ วต่างประเทศ เนือ่ งจากร้านนีต้ งั้ อยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ นัก Catch Up Cafe จึงกลายเป็นสถานที่นัดพบของเหล่าเพื่อนฝูงก่อนขึ้นเครื่อง ภายในร้านตกแต่งได้น่ารักน่ามอง ผนังทุกด้านถูกวาดลวดลายจนสดใส บวกกับ เก้าอี้และโต๊ะที่ให้โทนเข้ากัน... ตูเ้ บเกอรีอ่ ดั แน่นไปด้วยของหวานหลายชนิด... ไม่วา่ จะเป็น Mille Crepe Cake เครปชั้นเนื้อเบา รับประทานคู่กับซอสราสป์เบอร์รีรสอมเปรี้ยว ตามด้วย Chocolate Fudge รสเข้มด้วยส่วนผสมของช็อกโกแลตล้วน บวกกับเนือ้ เค้กเบา ๆ เพิม่ ความชุม่ ฉ่ำให้กบั ร่างกายได้ดนี กั ล่ะ Banoffee Pie เนือ้ กล้วยหวานฉ่ำ รับประทาน เข้ากันดีกบั โอรีโอทีบ่ ดจนละเอียด และครีมรสอมหวานหน่อย ๆ ทีโ่ ปะมาอย่างเยอะ ด้านบน มาถึง Blueberry Cheese Pie ของโปรดของหลาย ๆ คน เมนูนแี้ น่นหนา ด้วยเนื้อครีมชีส รสชาติเหมาะเจาะกับบลูเบอร์รีรสอมเปรี้ยวค่ะ

12

Eating Out Issue 27 / September 2011

สำหรับ Midnight Chocolate น่าจะเป็นอะไรที่โดนใจคนรักช็อกโกแลต รสชาติเข้มข้นอมหวาน และกรุบกรอบด้วยแป้งพายซึง่ กรุอยูด่ า้ นล่าง อีกเมนูทอี่ ยาก ให้ลองคือ Chocolate Lava ด้านในฉ่ำเยิม้ ไปด้วยซอสช็อกโกแลตอุน่ ๆ รับประทาน คู่กับไอศกรีมรสวานิลลา อร่อยจนเคลิ้มกันเลยทีเดียว Tiramisu หอมกลิ่นบรั่นดี อ่อน ๆ ทีอ่ ร่อยจนติดลิน้ กันเลยทีเดียว มาถึงของหวานขึน้ ชือ่ กันบ้าง Honey Toast จัดมาพร้อมไอศกรีมรสวานิลลาและวิปครีมเนือ้ เบา ทางร้านเขาอบมาดีมากค่ะ ด้าน นอกกรอบด้านในนุ่ม อีกทั้งยังไม่มีส่วนที่แข็ง ๆ ของขอบขนมปัง ทำให้อรรถรส ในการรับประทานบรรเจิดขึ้นเยอะ...


:: Hot Chocolate ::

:: Chocolate Lava ::

:: Lemonjello Sparkling ::

:: Banoffee Pie ::

:: Midnight Chocolate :: :: Raspberry & Peach Iced Tea ::

:: Chocolate Fudge ::

:: Tiramisu ::

:: Mille Crepe Cake ::

มาถึงเครือ่ งดืม่ แก้วสวยกันบ้าง... Lemonjel o Sparkling รสชาติเปรีย้ วจีด๊ จ๊าดด้วยส่วนผสมของเลมอนหอม ๆ บวกกับเยลลีน่ มุ่ ลิน้ รสเปรีย้ วปรีด๊ แต่ถา้ ใคร ชอบรสนุ่ม ๆ ของชาเขียวแนะนำให้ลอง Green Tea Latte ขอบอกว่าอร่อยนุ่ม แถมยังหอมกรุน่ อีกต่างหาก ส่วนคอกาแฟทัง้ หลายต้อง Hot Coffee Latte ทีม่ า พร้อมฟองครีมหนานุ่ม จัดมาพร้อมน้ำตาลทรายสีแดงค่ะ นอกจากนี้ยังมี Hot Chocolate ที่ช่วยเพิ่มความหวานให้กับร่างกายได้ดี หรือจะเป็น Raspberry & Peach Iced Tea ที่ส่งกลิ่นหอมชื่นใจตั้งแต่เริ่มดื่ม... เพลง Sugar Sugar ยังคงกล่อมอยูข่ า้ งหู หนังสือเล่มโปรดยังคงถูกเปิดไป ตามอารมณ์ นับว่าเป็นวันว่างทีเ่ หมาะกับการพักผ่อน ฉันอิงเอนกายบนหมอนนุม่ และแอบยิม้ บาง ๆ กับบรรยากาศในร้านทีด่ เู ข้ากันกับเพลงทีก่ ำลังฟังอยูน่ จี่ ริง ๆ...

Catch Up Cafe

ซอยหมู่บ้า

บัง 36

ซอยแม่เฟ ี้ยม ถนนลา ดกระบัง

ลาดกระ

ลาดกระบ

ัง 7

Sugar, ah, honey, honey

You are my candy girl . . .

นประเสริฐ

สุข

Catch Up Cafe (แคช อัพ คาเฟ่)

88 ซอยลาดกระบัง 7 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร. 08-4149-6073 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.

ราคา 101-300 บาท/ท่าน

:: Green Tea Latte ::

Catch Up Cafe

Opened just a little while ago Catch Up Cafe is showing all the promises to coffee lover with delightful bakery on the side. Take, for example, Mille Crepe Cake, a very light touch with Raspberry Sauce, going quite well with Chocolate Fudge. Or Banoffee Pie, Blueberry Cheese Pie with Midnight Chocolate. Another recommended is Chocolate Lava and Vanilla Ice Cream; or Tiramisu, Honey Toast. On beverages, they have Lemonjello Sparkling, Green Tea Latte, Hot Coffee Latte, Hot Chocolate, Raspberry & Peach Iced Tea, etc. Catch Up Cafe opens everyday 08:00 AM to 10:00 PM in Soi 7 on Ladkrabang Road Tel: 08-4149-6073 ฿101300 pax www.facebook.com/eatingout

13


Appetizer

Healthy Eating

Text & Photo : น้ำริน

:: กะหล่ำทอดแม็กกี้ ::

:: กุ้งลอนเดอเรท :: :: ต้มยำเกี๊ยว ::

:: ข้าวผัดปูผงกะหรี่ ::

เก๋ ๆ กับไวน์แก้วโปรด...

วันนีข้ อทำตัวเก๋สกั วันด้วยการดืม่ ไวน์คกู่ บั อาหาร จานโปรดค่ะ... จากทีน่ ำ้ รินทราบมาการดืม่ ไวน์วนั ละแก้ว สามารถช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด เนือ่ งจากไวน์มสี ว่ น ผสมของผลไม้อย่างองุ่นเป็นหลัก ดังนั้นการดื่มเพียง วันละแก้วจึงช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้น อาทิ จะทำให้คอเลสเตอรอลประเภท HDL เพิม่ ขึน้ โดย เฉลีย่ 7% ซึง่ HDL จะช่วยให้การอุดตันเส้นเลือดด้วย คอเลสเตอรอลลดลง จึงดีสำหรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและ คนทั่วไปที่ต้องการป้องกันโรคหัวใจ สำหรับไวน์แดงมี สารแทนนินในปริมาณสูง จะสามารถช่วยฆ่าเชือ้ ไวรัส ในร่างกายได้ และอาจป้องกันมะเร็ง (ลำไส้ใหญ่) ได้ อีกทัง้ ยังช่วยยับยัง้ อาการปวดหัวไมเกรนได้ระดับหนึง่ พร้อมกับกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีค่ะ...

14

Eating Out Issue 27 / September 2011

แต่กม็ ขี อ้ ควรระวังเช่นกัน... เพราะถ้าดืม่ มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้เช่นกัน อย่างเช่นโรคเกาต์ รวมถึงผูท้ กี่ ำลังลดความอ้วนอยูก่ ไ็ ม่ควรดืม่ มากค่ะ เพราะจะทำให้อว้ นโดยไม่จำเป็น ครัง้ นีน้ ำ้ รินจึงเลือกร้าน Launderette Garden ในซอยสุขมุ วิท 36 ทีม่ าพร้อมกับบรรยากาศสบาย ๆ และไม่ลมื สัง่ ไวน์รสดีมา 1 แก้ว กับอาหารเบา ๆ เป็นมือ้ เย็นของวันอีก 3-4 อย่าง น้ำรินชอบร้านนีท้ กี่ ารตกแต่งค่ะ เขาบวกความเป็นบ้านเข้ากับร้านได้อย่างลงตัว มีโซนห้องครัวแยกให้ได้นงั่ เล่น ส่วน ด้านบนก็เป็นเหมือนห้องส่วนตัว แยกเป็นสัดส่วนได้ดี รวมทัง้ ยังมีของตกแต่งน่ารัก ๆ ให้ได้ดูกันรอบบ้านทีเดียว... มาถึงเมนูอาหาร... เริม่ ด้วย ข้าวผัดปูผงกะหรี่ กลิน่ หอมรสกลมกล่อม รับประทานพร้อมแตงกวา ถ้าจะให้รสเข้มขึน้ แนะนำให้บบี มะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะ ต่อที่ กะหล่ำทอดแม็กกี้ นับเป็นเมนูเบา ๆ เหมาะกับยามเย็นแบบนี้ อีกทั้งยัง ไม่หนักท้องมากแต่มากไปด้วยความอร่อย มาถึงเมนูรับประทานเล่น ๆ กันบ้าง กุง้ ลอนเดอเรท เนือ้ กุง้ ห่อด้วยเบคอน นำไปทอดจนกรอบ รับประทานพร้อมซอส มายองเนส นับเป็นอีกเมนูทดี่ เู ข้ากันกับไวน์แก้วนีจ้ ริง ๆ ค่ะ มาถึงเมนูทนี่ ำ้ รินอยาก นำเสนอกันบ้าง... ต้มยำเกี๊ยว รสชาติแซบลิ้น อีกทั้งยังเก๋ด้วยการนำเกี๊ยวกุ้ง ทอดกรอบเป็นตัวชูโรงโบกสะบัดอยู่ในต้มยำรสเข้ม นับเป็นอาหารเย็นอีกมื้อที่ มากไปด้วยความอบอุน่ ได้ดมื่ ไวน์ดี ๆ พร้อมอาหารถูกปากในบรรยากาศทีเ่ หมือน กับบ้าน แบบนี้ล่ะสุขใจและถูกใจเป็นที่สุด...


Launderette Garden

This truly home-restaurant eatery in Soi Sukhumvit 36 might be your kind of place for a cozy dinner. It's menu consists of: Fried Rice with Curry Crab; Cabbage Fried in Soya Sauce; Launderette Prawn is battered wrapped in bacon served with mayonnaise; Hot and Sour Soup of Shrimp-stuffed Wonton, etc. There are wines that go with each dish. Soi Naphasub 2 (Trinity International School) Sukhumvit 36 Tel: 08-7042-8228, 08-1751-0447

Launderette Garden

สุขุมวิท 34

ถนนสุข

BT ทองSห ล่อ

Launderette Garden

สุขุมวิท 36

ซอยนภาศัพท์ 2

โรงแรม

สบาย สบาย @ สุขุมวิท

ุมวิท

ซอยนภาศัพท์ 2 (ซอยโรงเรียนนานาชาติ Trinity) ซอยสุขุมวิท 36 (BTS สถานีทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 08-7042-8228, 08-1751-0447

ราคา 300-500 บาท/ท่าน

หลีกหนีความวุน่ วายบนถนนเส้นสุขมุ วิท แล้วเลีย้ ว เข้าไปพักกายกับอาหารอร่อย ๆ ทีร่ า้ นผัดไทยเสวย ตัง้ อยู่ ในโรงแรม สบาย สบาย @ สุขมุ วิท... คุณจะได้พบกับการ ตกแต่งสไตล์ไทย ๆ ซึง่ แทรกความอบอุน่ ของความเป็นบ้าน ได้อย่างลงตัว สำหรับอาหารแนะนำนั้นก็คุ้นลิ้นและคุ้นตา อาทิ ผัดไทยชาววังกุ้งสดห่อไข่ รสชาติอร่อยด้วยวัตถุดิบ คุณภาพดี อีกทัง้ ยังมี หมูคำหวาน เนือ้ นุม่ ๆ จัดมาพร้อม ผักสดและน้ำจิ้มรสกลมกล่อม นอกจากนั้นยังมีของรับประทานเล่น ๆ อย่าง ปีกไก่ทอดน้ำปลาหรือปีกไก่ทอดตะไคร้ ซึง่ จัดมาพร้อมน้ำจิม้ รสเยีย่ ม... นอกจากรายการอาหารเด่น ๆ แล้วจุดที่น่าสนใจของโรงแรมแห่งนี้คือ ห้องคาราโอเกะ ซึ่ง มีบทเพลงให้เลือกร้องมากมาย เหมาะกับการมาเป็นหมูค่ ณะ เนือ่ งจากสามารถรองรับได้มากกว่า 40 ทีน่ งั่ นับว่าเป็นอีก สถานที่ซึ่งน่ามาเยี่ยมเยือนยามรู้สึกเหนื่อยล้าจริง ๆ...

สบาย สบาย @ สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท

ซอยปรีดีพนมยงค์ 40

ถนนพัฒนาการ แยกคลองตัน

ซอยพานิชอนันต์ แยก 2

ซอยสุขุมวิท 71

BTS พระโขนง

ซอยสุขุมวิท 63

BTS เอกมัย

Sabai Sabai @ Sukhumvit Resort & Spa

984/22-27 ซอยปรีดีพนมยงค์ 40 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2391-6498, 0-2391-6490-2

www.facebook.com/eatingout

15


Appetizer

Star Focus

Text : Sudarat

ไวน์ ไม่ใช่เทรนด์...

แม็กซ์–จักรกฤต เบเนเดทตี้

16

Eating Out Issue 27 / September 2011


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสการดื่มไวน์มาแรงมากในปีนี้ ดูได้จากจำนวนของร้านประเภทไวน์บาร์และร้าน อาหารที่มีนักแสดงนำอย่างไวน์ผุดขึ้นมาประดับสีสันกรุงเทพฯ ราตรี แม้จะดูเหมือนเป็นเทรนด์การเที่ยวที่ เปลี่ยนไปของหนุ่มสาววัยทำงานยุคนี้ แต่คุณแม็กซ์-จักรกฤต เบเนเดทตี้ Managing Director ของ Italasia ผู้นำเข้าไวน์และสินค้าหลากหลายไลน์จากอิตาลีกลับคิดว่า ไวน์...ไม่ใช่เทรนด์ Italasia ก่อตัง้ มากว่า 50 ปี โดยทีใ่ นช่วงแรก ๆ นำเข้าเครือ่ งมือเครือ่ งจักร เครือ่ งครัวจากอิตาลี มีกลุม่ ลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ฟาสต์ฟดู้ เชนเป็นหลัก โดยที่ เมือ่ กว่า 25 ปีกอ่ น ก่อนทีก่ ระแสไวน์จะบูมเสียด้วยซ้ำ Italasia เป็นเจ้าแรก ๆ ที่ นำเข้าไวน์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุม่ โรงแรมทีต่ อ้ งการไวน์สำหรับ ชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในการนำเข้าไวน์ยอ่ มเห็นถึงพฤติกรรม การดื่มที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมมาตลอด “จริง ๆ แล้วตลาดไวน์เติบโตขึ้นทุกปีครับ เพียงแต่บางปีอาจจะโตมาก หรือโตน้อย การทีพ่ ฤติกรรมการดืม่ เปลีย่ นไปอาจจะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกีย่ วข้อง ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภาษีที่มีการปรับขึ้นมาแล้วหลายรอบ ในช่วงก่อนปี 1997 ภาษีอยูท่ ี่ 100% เป็นช่วงทีป่ ริมาณการดืม่ ใน 1 คืนน้อย แต่จะดืม่ ไวน์ทรี่ าคาค่อน ข้างแพง ซึ่งคนดื่มก็ไม่ได้ดื่มเพราะชอบด้วยซ้ำ แต่เห็นเป็นกระแสเลยดื่มตาม ๆ กันมากกว่าจะรูส้ กึ พอใจในรสชาติของไวน์ อย่างคนทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ เขา ได้ไปเจอไปดืม่ ทีโ่ น่น กลับมาก็อยากดืม่ อีกก็เลยมองหา ซึง่ ตอนนัน้ คนมองว่าการ ดื่มไวน์เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนคนสูบไปป์สูบซิการ์เราก็มองว่าเท่” กระแสการดืม่ ไวน์ในช่วงก่อนยุคภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี 2540 คุณแม็กซ์ มองว่าเป็นเรื่องของแฟชั่น ดื่มตาม ๆ กันในหมู่สังคม แต่กระแสการดื่มไวน์ ณ ปัจจุบนั ทีน่ บั วันยิง่ เติบโตขยายวงกว้างขึน้ ทุกที คุณแม็กซ์กลับมีมมุ มองทีต่ า่ งออกไป “ในมุมมองของผมคิดว่า จากเมือ่ ก่อนทีค่ นเน้นไปทางดืม่ วิสกีด้ มื่ เบียร์ ตอนนี้ หันมาดื่มไวน์มากขึ้น ผมมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เป็นเทรนด์ แต่เป็นเพราะ คนดื่มเพราะชอบ คนที่ดื่มเพราะอยากจะดูดีคิดว่าเท่ไม่ค่อยจะมีแล้ว ตอนนี้ไวน์ หาซือ้ ได้งา่ ย ราคามันไม่แพง ต่างจากเมือ่ ก่อนทีผ่ มมองว่ามัน Luxury มันหายาก มันราคาแพง ตอนนี้ระดับราคาปานกลางถึงไม่แพงมากมีเยอะ คนจึงดื่มเพราะ อยากดื่มมากกว่าดื่มตามกระแส และการที่มีไวน์บาร์ไวน์ผับเปิดมาได้เยอะขนาด นี้ แสดงว่าตลาดไวน์ไม่ใช่ Niche Market แล้ว มันไม่ใด้เป็นกระแสแล้ว คล้าย ๆ กับคนดื่มรู้สึกว่าไวน์เป็นอะไรที่เข้าใกล้ตัวเขามากขึ้น และคิดว่าไวน์เป็นเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างอะไรจากวิสกี้ไม่ต่างอะไรจากเบียร์ เป็นเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ตัวเลือกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา” แม้ไวน์จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนหันมาดื่มกันมากขึ้น แต่กลับมี เพียงคนส่วนน้อยที่จะมีความรู้ในเรื่องการดื่มและการเลือกซื้อไวน์ การเลือกซื้อ ไวน์ดี ๆ สัก 1 ขวดในราคาทีพ่ อเหมาะพอควรจึงเหมือนการงมเข็มในกองจุกไม้โอ๊ค ที่บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ “ผมชอบเปรียบไวน์เหมือนกับอาหาร เหมือนกับเราชอบข้าวมันไก่ แต่ถาม ว่าจะให้กนิ ทุกวันได้ไหม ผมตอบได้เลยครับว่ายาก เพราะจะเบือ่ เสียก่อน ก็เปรียบ เสมือนกับไวน์ครับถ้ากินแต่แบบเดิม ๆ ซ้ำกันทุกวันย่อมมีความเบื่อ โดยเฉพาะ การทีเ่ รามัวแต่ยดึ ติดกับเรตติง้ คะแนนรางวัล ไวน์ทไี่ ด้เรตติง้ ดี รางวัลเยอะอาจจะ เป็นไวน์ทดี่ ที คี่ นดืม่ มาพอสมควรสามารถพูดได้เต็มปากว่าไวน์ตวั นีเ้ ป็นไวน์ทดี่ ี มัน เป็นไวน์ทอี่ ร่อย แต่มนั ไม่ใช่ไวน์สำหรับตัวเขา เขาก็ตอ้ งมองหาไวน์ตวั อืน่ และรสชาติ ทีต่ วั เองชอบเป็นหลัก ซึง่ การดืม่ ไวน์เป็นเรือ่ งของความชอบส่วนบุคคลล้วน ๆ ถ้า ถามผมถึงไวน์ทดี่ ี 1 ขวด ไวน์ทดี่ คี อื อาหารทีอ่ ร่อย ผ่านกระบวนการทีล่ ะเอียดอ่อน แน่นอนว่าจะต้องเริ่มจากต้นองุ่นที่มีคุณภาพ ไวน์ที่ดีคือไวน์ที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดออก มาจากวัตถุดบิ ทีเ่ รามี จากวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ มีความอร่อยใกล้เคียงกับตอนทีอ่ ยูบ่ น ต้นที่สุด”

คาดว่าต่อไปจะมีคนหันมาให้ความสนใจเครือ่ งดืม่ เก่า แก่ ที่สอดแทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ชนิดนี้ กันเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ตามการคาดการณ์ของคุณแม็กซ์ กระแส ไวน์จะไม่มีวันตก เพราะหากคิดภาพรวมถึงกลุ่มคนที่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลาดของไวน์จะสามารถเติบโตได้ อีกมาก เพียงแต่จะโตช้าหรือโตไวขนาดไหนคงขึ้นอยู่กับ กลไกของราคาและกลไกทางสังคมนั่นเอง

www.facebook.com/eatingout

17


Main Course

Great Place for Hanging Out Text & Photo : โชคุง

:: Foie Gras Ravioli :: :: Warm Chocolate Lava ::

:: Spaghetti Seafood Nero ::

:: Pizza Erotica ::

รับน้องกับไวน์บุฟเฟ่ต์... ช่วงนีม้ เี ด็กใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานด้วยเยอะครับ... ผมกับเพือ่ น ๆ จึงต้องจัดงานรับน้องกันสักหน่อย พอ ดิบพอดีกับที่ร้านนางกวักเขามีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ไวน์ พวกผมจึงตัดสินใจไปลิ้มลองกัน พร้อมกับจับน้อง ๆ ไปด้วยอีก 4 ชีวติ รวมแล้ว 7 คน ขอบอกว่างานนีเ้ มา กระจาย...

18

Eating Out Issue 27 / September 2011

จะไม่ให้เมายังไงไหวครับ ก็ที่ร้านเขาเล่นเสิร์ฟไวน์กันตั้งแต่ 1 ทุ่มจนถึง เทีย่ งคืน... โดยโปรโมชัน่ ไวน์นแี้ อบเท่ดว้ ยราคา 999 บาท++ พร้อมอาหารฟรี 1 อย่าง (เลือกได้ตามเมนู) พวกเราจึงเลือกสั่งอาหารมา 7 อย่าง ทั้งอาหารจานหลักและ อาหารกินเล่น สำหรับไวน์ทที่ างร้านนำเสนอเป็นไวน์ถกู ลิน้ คนไทยครับ ทัง้ ไวน์ชลิ ี ไวน์ออสเตรเลีย ฯลฯ เรียกว่าเติมกันได้ไม่อนั้ คิดราคาเหมาจ่ายรวดเดียวจบ แต่ ถ้าอาหารไม่เพียงพอกับการบริโภคสามารถสั่งเพิ่มได้ครับ... ผมชอบเมนูอาหารของร้านนีท้ กุ อย่าง... เรียกว่าถูกปากตัง้ แต่กบั แกล้มจนถึง อาหารจานหลักกันเลยทีเดียว ถึงแม้โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอิตาเลียน แต่เขาก็ นำความเป็นไทยมาผสานได้อย่างลงตัว บางเมนูดดู ว้ ยตาเปล่าแทบไม่ออก แต่พอ อาหารสัมผัสเข้าทีล่ นิ้ จึงรูว้ า่ เขาดอดใส่อะไรลงไปบ้าง นับว่าเป็นอะไรทีล่ งตัวมากมาย ผมขอเริม่ ที่ Spaghetti Seafood Nero เป็นสปาเกตตีเส้นดำ ๆ รับประทานแล้ว เลอะปากดีครับ จานนี้รสชาติโดนมากเข้มข้นลงตัว แถมมีรสชาติความเป็นไทย อย่างตะไคร้เข้ามาช่วยเสริม ทำให้อาหารจัดจ้านขึน้ อีกโข อีกทัง้ เขายังไม่ลมื หยอด ครีมข้นสีขาวมาช่วยเพิ่มความมันให้กับจานนี้ด้วยครับ ต่อด้วยอาหารจานอร่อย ทีม่ ากไปด้วยคอเลสเตอรอลกันบ้าง Foie Gras Ravioli ตับห่านเกรียม ๆ ของโปรด นักกินอย่างผม เนื้อด้านนอกกรอบเกรียมกำลังดี ส่วนด้านในเป็นเนื้อวุ้นเลยครับ นุ่มจนแทบละลาย ทางร้านจัดมาพร้อมซอสราสป์เบอร์รีที่เคี่ยวมาจนเข้มข้น รส อมเปรีย้ วอมหวาน รับประทานคูก่ นั ช่วยตัดความเลีย่ นได้ดที เี ดียว มาถึงจานร้อน จนไฟลุกกันบ้าง Pizza Erotica เมนูนมี้ รี สชาติแบบไทยเข้ามาสอดแทรกด้วยเช่นกัน พิซซาร้อน ๆ แซมด้วยพริกแดง ช่วยเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้กระเพาะมากเลยครับ


ก่อนเสิรฟ์ ทางร้านจะจุดไฟให้ไฟลุกอ่อน ๆ เพือ่ เป็นการเพิม่ ความเกรียมด้านหน้า อีกทั้งยังเพิ่มความหอมอบอวลชวนเรียกน้ำย่อยดีแท้... นอกจากนีแ้ ล้วผมยังได้ลองชิมอีกหลายเมนู... ทัง้ ซีโ่ ครงแกะ สปาเกตตีอกี หลายชนิด แต่ที่โดนใจสุด ๆ คือ กุ้งวาซาบิ ทางร้านทำได้เจ็บโดนใจผมมาก ๆ เป็นกุง้ ขนาดพอคำขยำน้ำปลามานิดหน่อย จากนัน้ ก็ราดด้วยน้ำจิม้ รสเจ็บทีม่ สี ว่ น ผสมของวาซาบิลงไปด้วย รับประทานพร้อมกับขึ้นฉ่ายโรยกระเทียมเจียวครับ ขอบอกว่าเจ็บจนต้องสัง่ เพิม่ กันเลยทีเดียว อ๋อ... ลืมบอกไปครับว่าร้านนีเ้ ขามีของ หวานให้ลองด้วย เมนูทอี่ ยากแนะนำเป็น Warm Chocolate Lava จัดมาพร้อม ไอศกรีมรสวานิลลาและผลไม้รสเปรีย้ ว รสชาติชอ็ กโกแลตเข้มดีครับ ไม่หวานจัด จนเลี่ยน เรียกว่าอร่อยเหมาะกับทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยล่ะ...

Nang Kwak

If you are looking for a place where wine flows from 7 to midnight, with promotion of ฿999++ wine from Australia, Chile, etc. no-limit refill, plus one free order from the menu, Nang Kwak is ideal for your dinner party. Let’s look at some on menu: Spaghetti Seafood Nero spiced up with lemon grass; Foie Gras Ravioli with rich raspberry sauce; Pizza Erotica is Thai customized with red chili and slightly flambe at serving. One dessert to wash off all entrees is Warm Chocolate Lava and vanilla ice cream and citric fruits. The Third Place at the front of Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55 Tel: 0-2714-7938

ถนนเพชรบุรีฯ

นางกวัก

ร้านนางกวัก

ทองหล่อ 10

ถนนสุขุมวิท BTS ทองหล่อ

ซอยเอกมัย

ซอยทองหล่อ

The Third Place

137 ซอยสุขุมวิท 55 The Third Place ปากซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2714-7938

ราคาต่อท่าน 999 บาท++

www.facebook.com/eatingout

19


Main Course

New Restaurant

Text & Photo : Atom

Meat to Rule them all @ Wagyuyaki

Steak House

หลังจากทีต่ กถังไวน์กนั ไปหลายร้าน ขอเบรกแอลกอฮอล์และพาตัวเองมาร้าน Wagyuyaki Steak House สเต๊กเฮ้าส์แบบเทปันยากิ ที่ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและความเป็นตะวันตกเข้าด้วยกัน แต่ที่ทำให้ Atom ต้องหันกลับมาเมียงมองร้านนีบ้ อ่ ยครัง้ เพราะรสชาติของวัตถุดบิ หรือเนือ้ วัวทีเ่ รียกได้วา่ เป็นราชา แห่งเนื้ออย่างมัตซึซากะ!

Eating Out Issue 27 / September 2011

ถนน สุข BTS ุมวิท พร้อ มพง ษ์

สุขุมว

สุขุมว ิท 24

ิท 26

ิท 22 สุขุมว

Wagyuyaki Steak House

Wagyuyaki

Steak House

สุขุมวิท 47

20

เนือ้ ทีร่ า้ นนีเ้ ขาเริด่ มากจริง ๆ แต่ถา้ ใครสูร้ าคามัตซึซากะไม่ไหว ก็ให้ลอง เนื้อ US แทนไปก่อน ไว้มีกำลังภายในค่อยกลับมาใหม่ ร้านเขาไม่หนีไปไหน แต่ Atom ขอบอกว่าถ้ามาลองสักครั้งจะติดหนึบไม่อยากไปไหน อยากแต่จะนั่งหน้า เตาย่าง จิบสาเก ดืม่ ด่ำรสชาติของเนือ้ ไปเรือ่ ย ๆ ก่อนกลับก็ปดิ ท้ายด้วยซุปร้อน ๆ สักถ้วย เป็นสไตล์พี่ยุ่นเขากินกันล่ะ สุขุมวิท 39

เนือ้ มัตซึซากะคือเนือ้ จากวัววากิวทีเ่ ลีย้ งทีเ่ มืองมัตซึซากะ ว่ากันว่ามีคณุ ภาพ และไขมันแทรกในชิน้ เนือ้ ในปริมาณสูงทำให้เนือ้ นุม่ ละมุน ละลายในปากเพียงแค่แตะ ลิ้น และด้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมานาน ทำให้รู้แหล่งเนื้อคุณภาพ เยีย่ ม บวกกับประสบการณ์ในด้านธุรกิจนำเข้าเนือ้ จากญีป่ นุ่ เป็นเครือ่ งการันตีได้ อย่างดีถงึ คุณภาพของเนือ้ ทีท่ างร้าน Wagyuyaki Steak House เขาคัดสรรมาแล้ว เมนูอาหารของทีน่ เี่ รียบง่าย เน้นสเต๊กเนือ้ คุณภาพสูงจากทัง้ ญีป่ นุ่ นิวซีแลนด์ และอเมริกา โดยที่สเต๊กเขาจะคิดน้ำหนักเนื้อตามจริงมีหน่วยต่อ 100 กรัม และ เนือ้ มัตซึซากะระดับ 4 (ระดับสูงสุดคือระดับ 5) ทีน่ ขี่ ายในราคา 1,500 บาท/100 กรัม โดยที่จะให้เชฟทำโชว์สด ๆ ที่เตาเทปันยากิก็ได้ หรือถ้าอยากโชว์สกิลย่างเองก็ สามารถทำได้ทโี่ ต๊ะ คนทีใ่ ม่กนิ เนือ้ ก็จะมีเนือ้ หมู ไก่ หอยเชลล์สดใหม่ไว้คอยบริการ มาถึงทีเ่ ราก็ไม่พลาดทีจ่ ะสัง่ Wagyu Steak ทางร้านเขาจะโชว์ลายเนือ้ สด ๆ ให้ เราดูกอ่ นทีจ่ ะนำไปให้เชฟจัดการทีเ่ ตาย่าง จะเห็นลวดลายเนือ้ เหมือนหินอ่อนสวย มาก ๆ สีเนือ้ ออกชมพูอมแดงเรือ่ ๆ ย่างแบบสุกปานกลาง จะได้เนือ้ ทีห่ วานนุม่ ฉ่ำน้ำด้านใน กัดแล้วรสชาติความหวานจะทะลักเข้าปาก แต่ถา้ อยากรูร้ สชาติแท้จริง ของเนื้อแนะนำให้ลองสั่ง Wagyu Sushi ซูชิเนื้อวากิวสด ๆ ไม่ผ่านการปรุงแต่ง สีแดงสด แตะโชยุ จิม้ วาซาบิสดบดนิด ๆ สุโค่ย! Wagyu Salad เนือ้ วากิวสไลซ์ บางเคี้ยวง่าย ให้อารมณ์เบา ๆ ไม่หนักจนเกินไป นอกจากสเต๊กเขาก็มีอาหาร ญีป่ นุ่ ฟิวชันทีน่ า่ สนใจอย่าง Fried Salmon with Tartar Sauce ปลาแซลมอนชิน้ ใหญ่ชุบแป้งทอดกินกับซอสรสชาติออกครีม ๆ นุ่ม ๆ ใส่หัวหอมซอยละเอียด Tuna Spicy Roll ซูชิห่อไข่ไส้ปลาทูน่ารสจัดจ้าน เปรี้ยวแกมเผ็ด

45/1 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2258-5746 Facebook : http://www.facebook. com/wagyuyakisteakhouse เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-01.00 น.

ราคาต่อท่าน 500 บาท

PROMOTION : ผูอ้ า่ นนิตยสาร Eating Out รับส่วนลดค่าอาหารและ เครือ่ งดืม่ 10% สำหรับชำระด้วยบัตรเครดิต และลด 15% เมอื่ ชำระด้วย เงินสด ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 54 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่น ๆ ของทางร้าน


Main Course

Buffet of The Month

Text : chonthicha@weekend-magazine.com

:: บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ ::

:: บุฟเฟ่ต์ยาคินิคุ ::

:: Sunday Brunch ::

พบกับบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ ที่อุดมด้วยผักสดหลาก ชนิด ห้องอาหารเบญจมาศ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ พร้อมด้วยน้ำสลัดหลากรสและบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติอีกกว่า 30 เมนู ในราคาเพียง 354 บาทสุทธิ ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30-14.30 น. สำรอง ที่นั่ง โทร. 0-2655-2920

อิม่ ไม่อนั้ กับยาคินคิ บุ ฟุ เฟ่ต์ ที่ Tohkai Japanese Restaurant สาขาเอสพลานาด รัชดา ชั้น 2 ราคา 489 บาทสุทธิ ฟรีเครือ่ งดืม่ ชาเขียวดืม่ ได้ไม่อนั้ เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร. 0-2660-9254-5

คาเฟ่ เดอ นีมส์ โรงแรมแกรนด์ สุขมุ วิท นำเสนอ ซันเดย์บรันช์เมนูใหม่ อาทิ ติ่มซำหมูแดง, เป็ดย่าง, สลัดบาร์ผกั สด, บาร์บคี วิ จากกุง้ กัง้ ปลา หมู ไก่ หรือ เนื้อชั้นดี, ฟัวกราส์ตับห่านกับฟรุ๊ฟชัทนี่, ซี่โครงแกะ นิวซีแลนด์ รวมทัง้ อาหารไทย จีน ญีป่ นุ่ อินเดียมาก มาย ในราคา 1,295 บาทสุทธิ สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2 207-9999 ต่อ 5608

:: Weekend Buffet ::

:: Around the World in 80 Ways ::

:: ยาคินิคุกินไม่อั้น ::

ให้คำ่ คืนวันศุกร์และวันเสาร์เป็นสุขของคุณกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารค่ำ ทีโ่ รงแรม The Westin Grand สุขมุ วิท ในราคา 1,890 บาทสุทธิ/ท่าน และเพิ่มเงินอีก 590 บาทสุทธิ/ท่าน เพือ่ อัพเกรดด้วยไวน์ เบียร์ ซอฟท์ดริง้ ค์ สำรองที่นั่ง โทร. 0-2207-8000

บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำนานาชาติ ที่ปาร์ตี้ เฮ้าส์ วัน สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ลแอนด์สปา พาคุณท่อง โลกไปกับรายการอาหารมากมายกว่า 80 รายการ จาก กว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพิ่มรสชาติอาหารที่หลาก หลายเอาใจนักชิม ตัง้ แต่ 18.00-21.30 น. พร้อมโปรโมชัน่ สุดพิเศษ ราคาเพียงท่านละ 750 บาทสุทธิ สำรอง ที่นั่ง โทร. 0-2217-3000, 0-2217-3070

อีกร้านน่าสนใจสำหรับคนรักยาคินิคุที่ Uchi Yakiniku ซอยอารีย์ กับเมนูปงิ้ ย่างกว่า 30 รายการ ใน ราคา 459 บาทสุทธิ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.0014.00 น. และ 16.00-23.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2619-5330

www.facebook.com/eatingout

21


Main Course

Candlelight Dinner

Text & Photo : สาวสีส้ม

จิบไวน์ใต้แสงเทียนที่ Decanter ช่วงนีอ้ ากาศบ้านเราเริม่ เข้าสูป่ ลายฝนต้นหนาวแล้ว สาวสีสม้ ก็เลยไปเสาะแสวงหาร้านทีม่ บี รรยากาศ สุดอบอุน่ ให้กบั คูร่ กั ทัง้ หลายไปหลบความหนาว จิบไวน์ นัง่ ฟังเพลงเบา ๆ พร้อมกับรับประทานอาหารเลิศรส สถานที่ที่สาวสีส้มจะพาท่านผู้อ่านไปนั่นก็คือ Decanter ภายในโรงแรม The St. Regis Bangkok โรงแรมสุดหรูที่เปิดบริการได้ไม่นาน ใครที่ชอบบรรยากาศแบบ Gentleman’s Club สไตล์นิวยอร์กไม่ ผิดหวังแน่ ๆ ค่ะ เพราะบรรยากาศสุดหรูและเป็นส่วนตัวภายใน แสงสลัวนิด ๆ เพลงแจ๊สทีค่ ลอเบา ๆ กับวิว กรุงเทพฯ จากมุมสูงด้านนอกก็ทำให้ไวน์บาร์แห่งนี้เหมาะกับเป็นสถานที่สวีทของคู่รักมาก ๆ

:: Cheese Platters ::

22

Eating Out Issue 27 / September 2011

:: Seafood Plateau ::

:: Tapas ::


ถนนพระราม 4 BTS สยาม

ถนนหลังสวน

Bangkok

ถนนเพลินจิต BTS ชิดลม

Decanter The St. Regis

ถนนราชดำริ

ถนนอังรีดูนังต

บรรยากาศดี ๆ ไวน์รสนุ่ม อาหารอร่อยแบบนี้คงเป็นหนึ่งตัวเลือกดี ๆ ให้กับคู่รักทุกคนได้มาใช้เวลาในค่ำคืนสุดพิเศษด้วยกันนะคะ

Decanter-The St. Regis Bangkok Hotel

Decanter is a Gentleman’s Club in The St. Regis Bangkok Hotel on Ratchadamri Road; with vintage wine of over 300 labels from France, Italy, Africa, Chili, and Australia; ranging from price tag of ฿1,500 to 200,000; served with tapas and compatible dishes suggested by their Sommelier. Our recommend starts with Grand Vintage Champagne 2003 from France, to be relished with Seafood Plateau of shrimps, oysters, lobster, sushi, and sashimi. This champagne goes well with all seafood, with its floral aroma and mildly bubbly tanginess. Another is a 2006 red wine from California, ideal with the Cheese Platters of blue cheese, goat cheese, emmental cheese, gorgonzola cheese, honey, dried fruits, hazelnut, and assorted jams. The wine is fullbody, rich, dry, and a sweet aftertaste. Decanter opens everyday 05:30 PM to 01:00 AM Tel: 0-2207-7777

ถนนชิดลม

คอนเซ็ปต์ของ Decanter คือวินเทจไวน์ ทีม่ ไี วน์จากทัว่ โลกถึง 300 ชนิด จากประเทศฝรัง่ เศส อิตาลี แอฟริกา ชิลี ออสเตรเลีย ราคาเริม่ ต้นก็มตี งั้ แต่ขวดละ 1,500 ไปจนถึง 200,000 บาท เสิรฟ์ พร้อมเมนูทาปาส และยังมีซอมเมอลิเยร์ คือผู้ เชีย่ วชาญทางด้านไวน์มาให้คำแนะนำเรือ่ งไวน์กบั นักดืม่ ทัง้ หลายอีกด้วย นอกจาก นีใ้ ครอยากลองเทสติง้ ไวน์วา่ ไวน์ชนิดไหนเหมาะกับคุณก็มสี ว่ นทีใ่ ห้คณุ ได้เทสติง้ ได้ ส่วนสาวสีสม้ ก็ให้คณุ พีซ่ อมเมอลิเยร์ชว่ ยจัดไวน์ทเี่ หมาะกับหญิงสาวอันบอบบางมา ให้ลองชิม ไม่นานคุณพีซ่ อมเมอลิเยร์กม็ าพร้อมกับแชมเปญแกรนด์วนิ เทจ ปี 2003 จาก ฝรั่งเศส เสิร์ฟพร้อมกับเมนูอาหารสุดอลังการ Seafood Plateau ที่มีทั้งกุ้งตัว โต ๆ เนื้อปู หอยนางรม ล็อบสเตอร์ ซูชิ และซาชิมิ แชมเปญตัวนี้จุดเด่นคือมีกลิ่นของผลไม้และยีสต์ สามารถดื่มคู่กับอาหาร ทะเลได้ทุกชนิด เพราะจะมีคุณสมบัติล้างกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้เป็นอย่างดี หลักในการดืม่ คุณพีซ่ อมเมอลิเยร์แนะนำว่าควรจะดืม่ แชมเปญก่อนเพือ่ ไปกระตุน้ ต่อมน้ำลาย และระหว่างรับประทานอาหารก็จบิ แชมเปญตัวนีไ้ ปด้วย แล้วเมือ่ รับประทานเสร็จก็ปิดท้ายด้วยแชมเปญตัวนี้อีกครั้งเพื่อไปล้างกลิ่นคาวอาหารทะเล แต่สำหรับอาหารทะเลของห้องอาหารนีอ้ ร่อยและไม่คอ่ ยมีกลิน่ คาวเลยล่ะค่ะ ส่วน รสชาติของแชมเปญตัวนีจ้ ะมีรสนุม่ ออกเปรีย้ วซ่านิด ๆ เหมาะกับสาวสีสม้ สุด ๆ ไวน์อีกตัวที่ทางร้านจัดมาให้คือไวน์แดง ปี 2006 จากแคลิฟอร์เนีย ตัวนี้ ต้องรับประทานกับชีส ซึ่งทางร้านก็จัด Cheese Platters ที่มีทั้งบลูชีส โกทชีส เอ็มเมนทอลชีส กอร์กอนโซล่าชีส น้ำผึง้ ผลไม้แห้ง ฮาเซลนัท และแยมชนิดต่าง ๆ จัดมาให้ดว้ ย รสชาติของไวน์ตวั นีจ้ ะเป็นแบบฟูลบอดี้ เข้มข้น รสฝาด ลงท้ายติด หวานปลายลิ้น

ห้องอาหาร Decanter

โรงแรม The St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2207-7777 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.30-01.00 น.

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท/ท่าน

www.facebook.com/eatingout

23


Main Course

Grandfather Restaurant

Text & Photo : สารสิน

Paesano :: Roast Rack of Lamb ::

กินแบบแฟมิลี่ กินแบบพวกเดียวกัน

:: Pizza ::

:: Minestrone ::

:: Onion Soup Au Gratin ::

:: Grilled Organic Pork Chop ::

:: Spaghetti Alla Don Quixote ::

:: Lobster Bisque ::

ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนหนังมาเฟีย โดยเฉพาะหนังในตำนานอย่าง The Godfather สิ่งหนึ่งที่ผม ชอบในหนังมาเฟียคือความรูส้ กึ ของพวกพ้องเดียวกัน เวลาเจอหน้ากันเขาจะเข้าไปกอดแล้วพูดว่า “Com paesano” แปลว่าพวกเดียวกัน พวกนีจ้ ะมีสไตล์เป็นของตัวเอง สูบไปป์ สูบซิการ์ กินของดี กินอาหารอร่อย จิบไวน์ระหว่างมื้อ นึกขึ้นมาก็ทำให้ผมอยากออกไปร้าน Paesano Italian Restaurant ขึ้นมาทันที ร้าน Paesano Italian Restaurant นับได้ว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่ เก่าแก่ทสี่ ดุ ในกรุงเทพฯ เปิดมานานกว่า 33 ปี ชือ่ ร้านมีความหมายว่าพวกเดียวกัน หรือการกินแบบ Paesano ทีไ่ ม่ตอ้ งมีพธิ รี ตี อง กินกันในหมูเ่ พือ่ นฝูงแบบสบาย ๆ แต่กนิ อย่างมีสไตล์ การตกแต่งและโครงสร้างของร้านมีทมี่ าทีไ่ ป ของแต่งร้านทุกชิน้ ก็มีเรื่องเล่า อย่างร้านนี้ไม่มีเสากลาง เพราะตั้งใจออกแบบให้เป็นใต้ท้องสะพาน ในเมืองฟลอเรนซ์ เสมือนเรากำลังล่องกอนโดลาไปตามลำคลอง ฟังเสียงน้ำไหล ทีจ่ ะได้ยนิ ตลอดเวลาในอิตาลี มีเสียงเพลงสไตล์อติ าเลียนแท้ ๆ ขับกล่อมให้ได้ฟงั สมัยก่อนร้าน Paesano นับได้วา่ เป็นร้านอาหารนอกโรงแรมร้านแรก ๆ ที่ มีไวน์ไว้คอยบริการ ย้อนกลับไปในยุคทีไ่ วน์เฟือ่ งฟูราว ๆ 14-15 ปีทแี่ ล้ว ก่อนวิกฤติ ภาวะต้มยำกุง้ การดืม่ ไวน์เป็นเรือ่ งของเทรนด์ การเข้าสังคม เน้นไวน์ทมี่ คี ณุ ภาพ ค่อนข้างสูง บรรยากาศสนุกสนาน น่าตืน่ เต้น มีการแข่งขันในด้านการคัดสรรไวน์ คุณภาพเยีย่ มมาให้บริการ จนเมือ่ ภาวะต้มยำกุง้ ฟองสบูแ่ ตกทุกอย่างก็เริม่ เปลีย่ น ไปเข้าสูภ่ าวะถดถอย คนดืม่ ไวน์มคี ณุ ภาพน้อยลง จากทีเ่ มือ่ ก่อนทางร้านเขามีมมุ เก็บไวน์ใต้บนั ไดขนาดใหญ่ ถึงขนาดต้องทำห้องเก็บไวน์เลยทีเดียว ตอนนีป้ ริมาณ ลดลงไปเยอะ ราคาและคุณภาพจะอยู่ระดับกลาง ๆ เพราะตอนนี้คนหิ้วไวน์เข้า มาเองมีมาก หลังจากที่ไวน์ออสเตรเลียเข้ามาในบ้านเรา

24

Eating Out Issue 27 / September 2011

อาหารอิตาเลียนของทีน่ มี่ กั มีคนเข้าใจผิดว่ารสชาติจดั จ้านเอาใจคนไทย แต่ จริง ๆ แล้วอาหารของทีน่ จี่ ะเป็นอาหารของอิตาลีทางตอนใต้ในแถบพวกซิซลิ ี เขา จะกินรสจัด ๆ เวลากินจะเริม่ จาก Antipasto “Paesano” จะมีทงั้ โคลด์คตั อย่าง Prosciutto E Melone พาร์มาแฮมรสนุ่มกินกับเมลอนหวาน ๆ Mussels Alla Napoletana หอยแมลงภูอ่ บซอสนโปเลียน Baby Clams Au Gratin ตัวนีใ้ ห้ตกั ใส่ขนมปังกระเทียม ซอสจากอูกราแตงจะแทรกลงไปในขนมปังจนเข้ากัน จบคอร์ส แรกจะต่อด้วยซุปถ้าเลือกทีค่ นไทยเรารูจ้ กั ดี Onion Soup Au Gratin ซุปหัวหอม Lobster Bisque ซุปกุง้ Minestrone ซุปผักทัง้ 3 จานเข้มข้นเต็มคำจริง ๆ ถัดมา ทีอ่ าหารประเภทพาสต้า Spaghetti Alla Don Quixote ทีไ่ ด้อมิ เมจมาจากตัวละคร เรืองนามอย่างดอนกิโฆเต้ Pizza แป้งหอมหวานติดทีป่ ลายลิน้ Garlic Bread and Pizza Bread ตัวพิซซาเบรดอร่อยมาก กรอบนอกนุม่ ในกินได้เพลินมาก ต่อกันด้วย เมนคอร์สรสเด็ด มีให้เลือกหลากหลายทัง้ Osso Buco Alla Milanese เป็นไขข้อ ลูกวัวตุน๋ เขากินกับพาสต้าและมันฝรัง่ บด Roast Rack of Lamb เนือ้ แกะนุม่ ๆ หอม ๆ ทางร้านเขาแนะนำให้กนิ กับพริกสเปน เป็นพริกคัว่ กับน้ำมันมะกอกหอม ๆ เพิม่ กลิน่ และรสความแปลกจัดจ้านให้เนือ้ ทำให้ยงิ่ กินยิง่ หอมจนหยุดไม่อยู่ Grilled Organic Pork Chop พอร์คช็อพเนือ้ แน่นนุม่ ชิน้ ใหญ่ชนิดทีเ่ ห็นก็อมิ่ แล้ว Melanzane


:: Prosciutto E Melone ::

:: Pecan Carrot Cake :: :: Ultimate Chocolate Cake :: :: NY Cheesecake :: :: Kahlua Chocolate Cake :: :: Pecan Pie ::

Alla Parmigiana มะเขือม่วงอบสไตล์เดียวกับลาซานญ่า หากินยากมากครับ แต่ทางร้านเขาทำออกมาได้ดมี ากจริง ๆ เป็นอีกจานทีแ่ นะนำ ปิดท้ายกันด้วยของ หวานฝีมอื ทายาทรุน่ ทีส่ องของทางร้าน มีหลายจานทีอ่ ร่อยอย่าง Kahlua Chocolate Cake เนือ้ หยุน่ ๆ รสหวานมัน Ultimate Chocolate Cake ช็อกโกแลตเค้กชิน้ ใหญ่รสชาติเข้มข้น Pecan Pie ที่เป็นที่ติดใจของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหลาย ๆ คน Tiramisu เต็มถ้วยเต็มคำ NY Cheesecake เนื้อหนักสไตล์อเมริกัน และมา ถึงจานที่ตอนนี้ขึ้นชื่อเป็นแม็กเน็ตของร้านอย่าง Pecan Carrot Cake เนื้อเค้ก นุ่มชุ่มฉ่ำ ไม่กระด้างและร่วนเหมือนเค้กที่อื่น ให้ความรู้สึกเหมือนกินฟรุตเค้ก หอมกลิ่นเหล้ารัมอ่อน ๆ แถมเครื่องเยอะมาก ๆ การกินแบบ Paesano เราจะไม่กนิ คนเดียวครับ เราต้องกินกับพวกเดียวกัน จะยิ่งทำให้อาหารมื้อนี้อร่อยและสนุกในแบบฉบับพวกเราเองจริง ๆ

4 ถนนเพลินจิต BTS เพลินจิต

Paesano Italian Restaurant

ซอยต้นสน

ถนนหลังสวน

ถนนราชดำริ

BTS ชิดลม

ถนนวิทยุ

ถนนพระราม

Paesano Italian Restaurant

Paesano Italian Restaurant is easily the oldest establishment, over 33 years in Bangkok. Paesano means "country" or casual as among close friends and relatives. Its dining hall ceiling resembles the understructure arch from the Ponte Vecchio in Florence, Italian serenade pervading. Wine serving in restaurant started here, long before the Tom Yum Goong economic crash. Contrary to local belief that food here has turned "local", its cuisine is actually from the South of Italy, such as Sicily, rich and full in flavor. For Antipasto "Paesano", there are cold cuts of Prosciutto E Melone-parma ham and melon; Mussels Alla Napoletana; Baby Clams Au Gratin served with warm garlic bread; followed by Onion Soup Au Gratin, Lobster Bisque, or Minestrone. Then come the Primo; Spaghetti Alla Don Quixote, Pizza, Garlic Bread and Pizza Bread. Secundo consists of Osso Buco Alla Milanese which comes with pasta and mash potato, Roast Rack of Lamb recommended with Spanish pepper, Grilled Organic Pork Chop, Melanzane Alla Parmigiana-a shallow-fried sliced filling of eggplant, layered with cheese and tomato sauce, then baked. Passing thru to dessert or Dolce there are Kahlua Chocolate Cake, Ultimate Chocolate Cake, Pecan Pie, Tiramisu, NY Cheesecake, Pecan Carrot Cake.

Paesano Italian Restaurant

96/7 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2252-2834, 0-2252-3592 เปิดบริการเวลา อาหารกลางวัน 11.00-14.30 น. อาหารค่ำ 17.00-22.30 น.

ราคาต่อท่าน 800 บาท

www.facebook.com/eatingout

25


Main Course

Roadside Food

Text & Photo : แตงกวาดอง

::salad Prawns, & crispy bacon:: withavocado spicy mango dressing

::cheese Quesadilla with spinach, & tomato salsa ::

::green Seared rarebeetroot, tuna steak with daikon, onion, garlic chips in soy-miringinger :: and

::bacon Squid&inkchilli spaghetti :: with scallops,

แอบมาดอดไวน์กับผู้ชายล่ะ...

ฮั่นแน่... แอบคิดกันล่ะสิท่าว่าแตงกวาดองทำหวิว หิ้วหนุ่มมาดอดไวน์... อย่าได้คิดเป็นอื่น เพราะครั้งนี้ แตงกวาดองหนีบเอาน้องใหม่ในออฟฟิศมาด้วยต่างหาก เป็นหนุ่มหน้าใสออกแนวเนิร์ดนิด ๆ และหมกมุ่นอยู่กับ หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน วันนี้แตงกวาดองจึงพามาเปิดหู เปิดตาเพื่อดูโลกกว้างกับเขาบ้าง จะได้รู้ว่าความจริงนั้น ต่างจากโลกไซเบอร์อย่างสิ้นเชิง...

Mister Pas

หมู่บ้านกฤษณา

ไปนครปฐม

ถนนนครอินทร์พระราม 5

ถนนบรมราชชนนี

ถนนราชพฤกษ์

Eating Out Issue 27 / September 2011

หลังจากเก็บภาพเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการโชว์ความเซียนอย่างที่สามกัน บ้าง... แตงกวาดองสั่งอาหารใส่ห่อกลับบ้านเพียบ เด็กเนิร์ดมองตาปริบ ๆ “พี่... กินคนเดียวเหรอ” แตงกวาดองยิม้ แก้มกลมตอบรับเหมือนพอใจในคำถามนัน้ “ใช่... ว่าแต่วนั นี้ได้อะไรจากพีม่ งั่ ป่าว” แตงกวาดองถามเพราะความใคร่รู้ หวังว่าจะเป็น ที่พึ่งพาของน้อง ๆ เด็กเนิร์ดสะแหยะยิ้มแล้วตอบว่า “หลงทาง กินเยอะ แล้วก็ ซื้อของเป็นบ้าเป็นหลัง นี่ล่ะครับที่ผมได้” ฮ้วย... ตอบอย่างนี้อยากจะกระโดด เตะขาคู่จริง ๆ แต่ทำไม่ได้ค่ะ เพราะนี่แตงกวาดองนะ ไม่ใช่จาพนม...

ถนนกาญจนาภิเษก

26

ไปบางบัวทอง

แตงกวาดองให้นอ้ งได้เรียนรูถ้ งึ ความเซียนอย่างทีห่ นึง่ ... “หลงเป็นกิจวัตร” โดยปล่อยให้เด็กเนิรด์ ออกเดินทางไปทีร่ า้ น Mister Pas ก่อน (เพราะแตงกวาดอง ไปร่อนทีอ่ นื่ ก่อน) จากนัน้ ก็ให้นอ้ งโทรมาบอกทางอย่างละเอียด แต่เซียนอย่างเรามี เหรอจะพลาด หลงตั้งแต่เริ่มแรก อีกทั้งยังโดนคุณตำรวจเรียกอีกต่างหาก เด็ก เนิร์ดถึงกับงง (คงไม่เคยเจอเซียนหลง) มาถึงความเซียนอย่างที่สอง “สั่งอาหาร แบบอดอยาก” น้องสะกิดถามแตงกวาดองว่า “เอามาถ่ายรูปเหรอครับ...” แตงกวา ดองส่ายหน้าเร็ว ๆ ก่อนบอกว่า “ป่าว... ฉันเอามากินเอง อันนี้เป็นเมนูแซมเปิ้ล ก่อนถ่ายจริงย่ะ” และเมือ่ กินแบบลืมตายเรียบร้อยก็ถงึ เวลาของการถ่ายภาพอาหาร กันบ้าง เริม่ ด้วย Quesadilla with spinach, cheese & tomato salsa เป็นอาหาร เม็กซิกนั ทีม่ แี ป้งตอร์ตญิ าเป็นส่วนผสมหลัก แป้งเหนียว ๆ นีจ้ ะประกบรวมกับชีส และผักโขมค่ะ รสชาติอร่อยเหาะ กินคู่กับซอสซัลซาก็เลิศ ตามมาด้วย Prawns, avocado & crispy bacon salad with spicy mango dressing จานนี้จัดมา พร้อมน้ำสลัดทีม่ สี ว่ นผสมของมะม่วง กินแล้วสดชืน่ เชียวค่ะ ส่วนเมนูทอี่ ยากแนะนำ ให้กนิ กับไวน์คอื Squid ink spaghetti with scallops, bacon & chilli สปาเกตตี เส้นดำกินแบบชุม่ ฉ่ำพร้อมหอยเชลล์ เมนูนอี้ อกแนวเผ็ดร้อนหน่อย ๆ ด้วยพริกแห้ง ทีเ่ คล้ามาจนทัว่ ปิดท้ายกับ Seared rare tuna steak with daikon, green onion, beetroot, ginger and garlic chips in soy-mirin เป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านอยาก ให้ลอง รสชาติอร่อยมากค่ะ เนื้อปลาทูน่านุ่มมาก อีกทั้งยังมีซอสมิรินอร่อย ๆ ด้วยล่ะ...

Mister Pas

88/12 หมู่บ้านกฤษณา ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 08-1921-1920

ราคาต่อท่าน 240-400 บาท


www.facebook.com/eatingout

27


Surrounding

Traveling Gourmet

Text & Photo : Tongta

ขี่ช้าง...

ชิมไวน์ในหัวหิน

ถึงแม้ว่าอากาศช่วงนี้จะไม่เป็นใจเท่าไหร่นักแต่ฉันก็ อยากจะเดินทางอยู่ดี... “หัวหิน” สถานที่เหมาะ ๆ ซึ่ง อยู่ไม่ไกลมากจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีความหลากหลาย ให้เลือกเดินเล่นตามประสา คราวนี้ต่างจากครั้งก่อน ๆ ตรงที่ฉันไม่ได้มานอนอาบแดด หรือมานั่งทำใจร่ม ๆ อยู่ ริมทะเล แต่เป็นการมาเดินชมไร่ไวน์เก๋ ๆ ที่ไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์... ภายในพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ แออัดไปด้วยต้นองุ่น... ทั้งแดงและเขียว นอกจากนั้ น ยั ง มี โ รงบ่ ม ไวน์ แ บบเป็ น ล่ ำ เป็ น สั น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ยี่ ย มชม กิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบน่าจะเป็น “ขี่ช้างชมวิว” คุณสามารถเลือกชมไร่ได้แบบ สบาย ๆ บนหลังช้าง รับลมเย็นไปพร้อมกับเก็บภาพสวยได้ไม่ยาก ถ้ามีผลองุ่น ที่ ผ ลิ อ อกนอกฤดู ก็ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วมาชิ ม ได้ ไ ม่ ย าก นอกจากนั้ น เขายั ง มี กิจกรรมเพ้นท์ขวดไวน์สำหรับผู้ที่รักศิลปะ รวมถึงผู้ที่อยากมีฉลากไวน์เป็นของ ตัวเอง โดยชุดศิลปะฉลากไวน์สไตล์ของท่านนี้ราคา 300 บาทต่อชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย ขวดม็อคอัพ ฉลากไวน์ และอุปกรณ์ในการรังสรรค์สีสันลวดลาย ต่าง ๆ บนฉลากไวน์ ซึ่งทางทีมงานของเดอะศาลาจะเป็นผู้เตรียมให้ท่านเอง... และหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเรียบร้อยฉันก็ขอพักกายด้วยการนั่ง จิบไวน์หรู ๆ ภายในห้องอาหาร เดอะ ศาลา... ห้องอาหารแห่งนี้ได้รับการ ออกแบบโดยมิสซิลเวีย โซ๊ะ อดีตสถาปนิกประจำของ Norman Foster และเปิด ตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้านอาหารสไตล์บิสโทรซึ่งมีเมนูอาหารมากมายที่ได้ แรงบันดาลใจจากไร่องุ่น พร้อมด้วยไวน์บาร์ที่มีไวน์ระดับพรีเมียมไว้คอยบริการ นอกจากนั้นยังมีจุดสำหรับจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเลือก ซื้อไวน์ไทยระดับพรีเมียมที่ตัวเองโปรดปราน รวมทั้งจำหน่ายของที่ระลึกและ ผลิตภัณฑ์จากองุ่นที่มีคุณภาพดีให้ได้เลือกซื้อกลับบ้าน...

28

Eating Out Issue 27 / September 2011


ทางห้องอาหารแนะนำเมนูอาหารจานหลักที่รับประทานคู่กับไวน์... มอน ซูน แวลลีย์ คูเว่ เซ็ต ประกอบด้วยการลิม้ รสไวน์ 2 ขวด ซึง่ เป็นไวน์ไทยคุณภาพดี ทีผ่ ลิตจากองุน่ ในไร่องุน่ หัวหินฮิลส์ เสิรฟ์ คูก่ บั อาหารว่างทีค่ ดั สรรกันมาอย่างลงตัว มอนซูน แวลลีย์ บรุท บลอง เดอ บลองส์ เป็นไวน์ขาวบ่มจากองุ่นพันธุ์เชนิน บลอง และโคลอมบาร์ด มีรสชาติและกลิน่ ลงตัว ขณะดืม่ จะได้กลิน่ ลูกแพร์ แอปเปิล เขียว ดอกไม้สขี าว และกลิน่ เครือ่ งเทศ รับประทานคูก่ บั Poached Sea Bass with White Wine Sauce and Asparagus ปลากะพงนึ่งเนื้อนุ่มวางทับบนหน่อไม้ฝรั่ง นึ่ง ราดด้วยซอสไวน์ขาวกลิ่นหอมหวน มอนซูน แวลลีย์ คูเว่ เดอ สยาม รูจ เป็น ไวน์แดงเข้มข้นทีไ่ ด้จากการผสมผสานองุน่ พันธุช์ รี าซและซานจิโอเวเซ่ ในถังไม้โอ๊ค ฝรัง่ เศสเป็นเวลานานแรมปี และบรรจุขวดโดยไม่ผา่ นการกรองในขัน้ ตอนสุดท้าย เพือ่ รักษารสชาติดงั้ เดิมของไวน์ มีกลิน่ หอมหวลของแบล็คเบอร์รี เชอร์รอี ะมารีนา่ กาแฟ พริกไทย และช็อกโกแลต รับประทานคู่กับ Grilled Foie Gras on French Bread with Grape Sauce ตับห่านทอดแบบไม่ใช้นำ้ มัน ส่งกลิน่ หอมเย้ายวน วาง บนขนมปังฝรัง่ เศสสไลซ์บาง ๆ มาพร้อมกับซอสองุ่น… เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มลาลับขอบฟ้า ลมเย็นโบกโบยแผ่ว ๆ... กลิ่นของไวน์ ยังคงติดอยูท่ ปี่ ลายจมูก ทำให้ฉนั รูส้ กึ ได้ถงึ การพักผ่อนอย่างแท้จริง ถึงมันจะเป็น แค่ 1 วัน แต่ก็สัมผัสได้ถึงคำว่าเต็มอิ่ม...

ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์

1 หมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-1701-0222, 08-1701-0444, 08-1701-8874, 08-1701-8875, 08-1904-0555 เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

Hua Hin Hills Vineyard

Hua Hin Hills Vineyard is formerly an elephant corral where wild Asian elephants were domesticated. The terrain of loamy-sand and slate and constant sea breeze allow international grape varieties to thrive and produce aromatic and award-winning Monsoon Valley Wines off the 80-acre vineyard from 480-acre property. Besides elephant ride they have wine bottle painting and customized label making for your indulgence. The Sala Bistro is ideal for degustation or tasting of various nectars: Monsoon Valley Cuvee de Siam Blanc from Chenin Blanc and Colombard grapes, to go with Poached Sea Bass with White Wine Sauce and Asparagus; Monsoon Valley Cuvee de Siam Rouge from Shiraz and Sangiovese (a red Italian wine grape) grapes aged in French oak barrel, with aromas of blackberry, amarena cherry, coffee bean, pepper, and chocolate-ideal with Grilled Foie Gras on French Bread with Grape Sauce. 1 Moo 9, Baan khork Chang Patana, Nong Plup, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Tel: 08-1701-0222, 08-1701-0444, 08-1701-8874, 081701-8875, 08-1904-0555 Opens everyday 10:00 AM to 06:00 PM including statutory holidays

โรงเรียน คอกช้าง

Hua Hin Hil s Vineyard

น้ำตกป่าละอู

วัดห้วยมงคล ทางหลว ท างหลวง 3301 ง 3218 3219 ถนนบา ง ว ล ยพาส ทางห

www.facebook.com/eatingout

29


Surrounding

Chic Society

Text & Photo : พาเพลิน

วันฟ้าใสที ่

The Circle

โอ้โหตึกนี้ก็สวย! ร้านนี้ก็สวยมากเลย! เสียงแหลมเล็กของแม่นอ้ งสาวตัวดีเพลินพิศกำลังเดินถ่ายรูปและวิง่ เข้าร้านโน้นออก ร้านนี้ ช้อปปิ้งอย่างมีความสุข เรือ่ งราวมันเริม่ ต้นจากคุณเธอไปพบกับ The Circle ศูนย์การค้าแห่งใหม่สไตล์ Village Shopping Town ที่ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรา คุณเธอบอกว่า พีเ่ พลินต้องชอบแน่เลยเพราะทีน่ สี่ วยและชิคเหมาะกับพีเ่ พลินมาก ๆ พาเพลินก็ไม่รอช้ารีบ ให้น้องสาวตัวดีขับรถพามา เมือ่ มาถึงก็ตอ้ งบอกว่าไม่เสียราคาคุยของเจ้าน้องสาวตัวดีเลย เพราะทีน่ มี่ กี ารดีไซน์ทงั้ ตัวอาคาร ทีอ่ อกแบบสวยงามมากค่ะ คล้ายว่าเดินอยูร่ า้ นค้าแถวเขาใหญ่ แต่ทนี่ กี่ ม็ คี วามแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเอง เพราะสไตล์ตกึ ของทีน่ เี่ ขาจะแบ่งเป็น 3 แบบคือ Modern, European, Thai Heritage เน้นสีสันสดใส และสิ่งที่พาเพลินชอบมาก ๆ คือบนระเบียงด้านบนของแต่ละร้านนั้นจะมีดอกไม้สีสัน ต่าง ๆ ตกแต่งประดับประดาให้คนที่มาเดินช้อปปิ้งอย่างเรามีความสุข ส่วนด้านในก็เก๋ไก๋ไม่แพ้ด้าน นอกเพราะแต่ละร้านต่างก็ตกแต่งร้านให้ออกมาชิค ทั้งร้านกาแฟแบบอิงลิชคันทรี่ ร้านขนมสุดน่ารัก สไตล์ญี่ปุ่น ร้านเสื้อผ้าสุดชิค ร้านอาหารที่ใส่ไอเดียเข้าไปด้วย งานนี้เงินในกระเป๋าจึงไหลออกอย่าง สนุกสนานกับการตระเวนเดินชิมร้านอาหารอร่อย ๆ และซื้อเสื้อผ้าน่ารัก การแบ่งโซนของทีน่ เี่ ขาจะแบ่งเป็นถนน 4 สายได้แก่ Main Street ถนนหลักทีม่ รี า้ นค้าให้บริการ 24 ชัว่ โมง Basil Street ถนนสายอาหารทีม่ รี า้ นอาหารสุดเก๋ให้เลือกมากมาย รวมไปถึงร้านรวงอืน่ ทีต่ กแต่ง ได้เก๋ไม่แพ้กัน Orchid Street ถนนสาย Lifestyle ที่มีร้านเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพให้ บริการ ปิดท้ายด้วย Fern Finale ถนนแห่งสีสันและไลฟ์สไตล์ ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งเสื้อผ้า Accessories และเครือ่ งประดับต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีลานกิจกรรมสำหรับให้ครอบครัวได้มาทำกิจกรรม ร่วมกันในวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย จะมีร้านไหนสุดชิคบ้าง วันนี้พาเพลินได้นำมาให้ท่านผู้อ่านเลือกชมกันอีกแล้วค่ะ

30

Eating Out Issue 27 / September 2011

MOMOTARA มา DIY กันค่ะ ใครที่ชอบประดิษฐ์งานฝีมือแบบ Do It Yourself พาเพลินขอแนะนำร้านนีค้ ะ่ เพราะทางร้านเขาจำหน่าย ทัง้ ริบบิน้ ผ้าสีสนั สดใส ไหมพรม ชุดตกแต่งสมุดโน้ต ตัว รีดติดเสือ้ ลายน่ารัก และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ สำหรับงาน DIY ทีส่ ามารถไปดัดแปลงตกแต่งกระเป๋า หมวก เสือ้ ผ้า สมุด โน้ต และอีกมากมาย แล้วแต่ไอเดียของคุณเลยค่ะ จะให้ เป็นของขวัญก็นา่ รักเพราะเป็นชิน้ เดียวในโลกทีค่ ณุ ครีเอท ขึ้นมา พาเพลินว่าคนรับคงมีความสุขกับของขวัญชิ้นนี้ ของคุณแน่ ๆ โทร. 0-2863-8665


Peony Tea Room แวะจิบชายามบ่าย หลังจากกินมือ้ เทีย่ งกันแล้ว แต่แดดด้านนอกก็ยัง ไม่ลดราความรุนแรง พาเพลินเลยชวนน้องสาวมานัง่ จิบ ชายามบ่ายกันที่ Peony Tea Room ร้านชาสุดเก๋ ซึง่ เป็น อีกสาขาหนึง่ ของร้าน Peony Teafe and Gallery ร้าน อาหารสุดเก๋ยา่ นศาลาแดง ส่วนร้านนีเ้ ขาเน้นชาค่ะ มีชา มากมาย จุดเด่นของทีน่ คี่ อื เขาจะมีกระปุกชามาให้เราได้ เลือกดมกลิน่ และแนะนำชาให้เราตามชอบใจ และทีข่ าด ไม่ได้ที่ต้องกินกับชาคือเบเกอรี่ ที่นี่เขามีชุด Peony Set ทีป่ ระกอบไปด้วยชา 1 พ็อต สโคนสุดอร่อย แซนด์วชิ ที่ แป้งนุ่มมาก และเค้กที่ให้เลือกได้ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น. วันเสาร์-วัน อาทิตย์ 09.00-22.00 น. โทร. 0-2863-8558

ส้มตำดอกรัก แซบแบบมีสไตล์ เดินกันจนหิวพาเพลินเลยชวนเพลินพิศเข้ามากินมื้อเที่ยงกันที่ ร้านส้มตำดอกรัก ทราบมาว่าร้านนีเ้ ขาเป็นร้านส้มตำจากเชียงใหม่และ มีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากมาย ร้านนีเ้ ขาเน้นการตกแต่ง จานอาหารทีส่ วยงาม ซึง่ ไม่เพียงสวยแค่รปู แต่รสชาติกจ็ ดั จ้าน อาหาร แนะนำของทีน่ คี่ อื ส้มตำดอกรักปูนมิ่ ทอด ปลาทับทิมทอด และหมูยา่ ง กาลครั้งหนึ่ง ส่วนการตกแต่งร้านก็เก๋ไก๋โดยใช้บุคลิกของหญิงสาวใน การตกแต่งร้าน สาขานี้จะตกแต่งโดยเน้นใช้โทนสีม่วง ชมพู เหมือน กับผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีบุคลิกน่าค้นหา เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0-2863-8539

พลี

The Circle

ถนนฉิม

บรมราชชนนี 63

บรมราชชนนี 67

บรมราชชนนี 69

ถนนราชพฤกษ์

ถนนบรมราชชนนี

พาเพลินเลยขอโอกาสลาท่านผู้อ่านไปด้วยความอร่อย ของอาหารและความสุขในวันนี้ เล่มหน้าพาเพลินจะพาท่าน ผู้อ่านไปเดินย่านสุดชิคที่ไหนรอติดตามกันนะคะ โครงการ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

39 หมู่ 13 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2865-6850 www.facebook.com/eatingout

31


Surrounding

Entertainment Review

Text & Photo : sudarat@weekend-magazine.com

Singha Infinity Singha Infinity Infinity ofSingha One Formula Singha Infinity of One Formula of One Formula Singha Infinity "The Victory" of One Formula "The Victory" Victory" of One Formula ft."The Danger "The Victory" ft.Danger Danger ft.ft. Victory" Danger "The ft. Danger

ช่วงนีง้ านปาร์ตมี้ มี าทุกเดือนจริง ๆ โดยเฉพาะกระแสเชิญ DJ ชื่อดังจาก ต่างประเทศ เพื่อหวังเอาใจเหล่านักเที่ยวทั้งไทยและเทศ มีมาตอกย้ำกันทุก เดือน ล่าสุดทางทีมงาน Eating Out พาผูโ้ ชคดีรวม 30 ชีวติ ไปแฮงค์เอาท์กนั เรืองแสงได้ ดูลึกลับและอันตรายดีแท้ ปรากฏตัวได้ไม่ถึง 2 นาที อารมณ์มัน ในงานเลีย้ งฉลองความสำเร็จให้กบั ทีมแข่งรถฟอร์มลู า่ วันของ Red Bull ที่ ของคนดูก็สะดุด เพราะไฟดับพรึบทั้งเวที ตอนแรกก็นึกว่าสคริปต์แต่ดับไปกว่า ทำท่าว่าจะได้แชมป์ตดิ ต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงาน Singha Infinity of One 5 นาที พี่ดีเจเขาก็ยกโน่นนี่ดู จนคนดูแน่ใจว่าไม่มุกแฮะ แต่ยังไม่มีสต๊าฟขึ้นมา ช่วยดูจนดีเจเขาต้องลงไปตาม แต่แก้กนั ไปสักพักก็ตอ่ ติด คนไทยเราก็เอาใจช่วย Formula "The Victory" ft. Danger ด้วยการตะโกนบอกไปว่า “ไม่เป็นไร เอาใหม่” งานนี้เขาจัดกันที่มูนสตาร์สตูดิโอ งานเริ่ม 2 ทุ่ม แต่ด้วยสภาพอากาศที่ ฝนตก น้ำท่วม รถติด กว่าคนจะมากันจริง ๆ ก็ 3 ทุม่ กว่าเข้าไปแล้วค่ะ คนทีม่ า ช่วงแรก ๆ จึงดูบางตาไปบ้าง แต่ไม่เป็นอุปสรรคในความมันของขาแดนซ์ เพราะ ทันทีที่เดินเข้าไปในฮอลล์ก็จะเห็นกลุ่มนักเต้นเมามันกับเพลงที่ DJ เปิดและมิกซ์ มาพร้อมอุปกรณ์ที่เป็นดวงไฟหลากสีในมือ ทำให้เวลาเต้นเกิดเส้นสายแสงที่สวย น่าดูทเี ดียว ท่าเต้นก็พลิว้ กันตามถนัด งานนีม้ ขี องแปลกอย่างมายากลให้ดกู นั เล็ก ๆ ด้วย ในงานเขามีเครื่องดื่มเพิ่มความคึกคักขาย เพื่อกระตุ้นความสนุกสนานให้ สูบฉีดไปตามกระแสเลือด อาศัยจิบไปเต้นไปก็ผา่ นไปจน 5 ทุม่ กว่ามีการแข่งซิมเู ลชัน ด้วยเครื่องแข่งหน้าตาเหมือน F1 ที่เห็นแล้วอยากจะกระโดดขึ้นไปลองเสียให้ได้ จนได้ผชู้ นะทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้ประชิดติดขอบสนาม F1 ทีส่ งิ คโปร์ เล่นเอาทีมงานตาร้อน ผ่าว และเวลาทีท่ กุ คนรอคอยก็มาถึงเมือ่ DJ Danger มาในหน้ากากปิดหน้าแบบตา

32

Eating Out Issue 27 / September 2011

หลังจากนัน้ กว่า 2 ชัว่ โมงเต็มก็เป็นเวลาสนุกของผูฟ้ งั แบบเรา ๆ กับเสียง เพลงแนวเทคโน ทีผ่ า่ นการรีมกิ ซ์ดว้ ยเทคนิคหลาย ๆ แบบ ผสมผสานไปกับเสียง เปียโนบ้าง กับภาพบนจอโปรเจ็คเตอร์ดา้ นหลังทีท่ ำให้เข้าใจอารมณ์ของเพลงมาก ขึน้ รูส้ กึ ได้ถงึ ความแตกต่างของดีเจแดนเจอร์คนนีจ้ ริง ๆ อาจจะด้วยความทีม่ าจาก เมืองแห่งศิลปินอย่างฝรัง่ เศสกระมัง เพลงและวิธกี ารนำเสนอของเขาจึงดูมเี รือ่ งราว ไม่ใช่เพียงแค่การรีมกิ ซ์และกระตุน้ อารมณ์คนฟังอย่างเดียว แต่ตอ้ งยอมรับว่าเพลง แนวเทคโนนี่ก็ยังเป็นแนวที่คนไทยไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ นักเต้นบางกลุ่มจึง เงียบเสียงลงเป็นพัก ๆ งานนีแ้ นวคิดและคอนเซ็ปต์ดี ติดตรงทีค่ วามไม่ลนื่ ไหลเนือ่ งจากขาดความ พร้อมของสต๊าฟและประสบการณ์ในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าเล็กน้อย แต่กอ็ ยูใ่ น ขอบข่ายที่คนไทยแบบเรา ๆ พูดได้เต็มปากว่า “ไม่เป็นไร”


Surrounding

Entertainment Sneak Peek

Text & Photo : Bird

Dialogue in the Dark “บทเรียนในความมืด”

จะเกิดอะไรขึน้ หากดวงตาทัง้ สองของเราไม่สามารถมองเห็นทุก ๆ อย่างได้อีกต่อไป จะอยู่อย่างไร จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หรือไม่ จะ เป็นอย่างไรหากเราต้องกลายเป็นคนตาบอดเสียเอง ในขณะที่ผู้พิการ ทางสายตากลายเป็นผู้นำทางให้เรา คำถามข้างต้นจะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้เราต้องไปค้นหาคำตอบในนิทรรศการ สุดแหวก “Dialogue in the Dark” นิทรรศการทีจ่ ะช่วยให้คณุ ได้คน้ พบว่า ไม่ใช่ แค่แสงสว่างเท่านัน้ ทีส่ ร้างปัญญาให้กบั เราได้ เพราะสำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาแล้ว ความมืดและความกลัวต่างเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างปัญญาให้กับพวกเขามา ตลอด การสร้างสรรค์ประสบการณ์จำลองแหวกแนวครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวขึ้นที่ ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่จามจุรีสแควร์ หลังจากที่มีการเริ่มต้นเป็น ครั้งแรกเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยเกิดจาก การสร้างสรรค์ทางความคิดของ Andreas Heinecke ซึ่งนิยามไอเดียง่าย ๆ คือ การ “ขายความมืด” จนกลายเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่เติบโตขึ้นกลายเป็น ลิขสิทธิธ์ รุ กิจพิพธิ ภัณฑ์ และได้จดั แสดงมาแล้วกว่า 150 เมือง ใน 20 ประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นฮัมบูร์ก แฟรงค์เฟิร์ต มิวนิค เวียนนา มิลาน แอตแลนต้า เม็กซิโกซิตี ไนโรบี เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง โตเกียว โซล สิงคโปร์ และบาร์เซโลนา

นิทรรศการนี้มีแนวทางในการนำเสนอที่เหมือนกันก็คือ การนำเสนอโดย การจำลองสถานการณ์ในห้องที่มืดสนิท ใช้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวันตามวิถชี วี ติ ของผูค้ นในแต่ละท้องถิน่ ทีจ่ ดั นิทรรศการขึน้ ผ่าน 7 บทเรียน ในความมืดด้วยกันครับ ซึง่ ก็จะมีตงั้ แต่หอ้ งรับรอง, สวน, ย่านชุมชน, ตลาด, การ เดินทาง, ห้องฟังเพลง, คาเฟ่ ซึง่ ในแต่ละรอบก็จะเปิดให้เข้าชมเป็นกลุม่ จำนวน ไม่เกิน 8 คนครับ โดยผูน้ ำชมนิทรรศการก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หนนอกจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ ตรงในการใช้ชีวิตกับความมืด ซึ่งก็คือผู้พิการทางสายตานั่นเองครับ ความแตกต่างที่นิทรรศการนี้มีให้กับผู้ชมทุก ๆ ท่านไม่ใช่การหยิบยื่น “ความรู”้ หากแต่เป็นการส่งต่อประสบการณ์ชวี ติ ใน “ความมืดบอด” ให้ทกุ ท่าน ได้ทดลองใช้เสีย้ วหนึง่ ของชีวติ และเข้าใจความเป็นอยูข่ องผูพ้ กิ ารทางสายตาอย่าง ถ่องแท้ หากใครสนใจอยากทีจ่ ะเรียนรูป้ ระสบการณ์ครัง้ นี้ มาร่วมปิดตาและเปิดใจ กันดูนะครับกับนิทรรศการ “Dialogue in the Dark” โดยจัดแสดงภายในพื้นที่ นิทรรศการชัว่ คราวประมาณ 600 ตารางเมตร ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ ชัน้ 5 อาคาร จามจุรีสแควร์ โทร. 0-2160-5356

www.facebook.com/eatingout

33


Surrounding

Film Guide

Text : Highway 1

DVD Review

Johnny English Reborn หายไปนานสำหรับนักแสดง ตลกหน้ามึน Rowan Atkinson เจ้าของ บทนักแสดงนำซีรีส์สุดฮาอย่าง Mr. Bean ซึ่งวันนี้เขาได้กลับมารับบท Johnny English สายลับอังกฤษสุด เฟอะฟะ ที่มีภารกิจใหม่ในการหยุด กลุม่ มือสังหารระดับโลกทีต่ อ้ งการปลิด ชีวติ ผูน้ ำของจีน ซึง่ สายลับจำเป็นคน นี้จะมีแผนการอย่างไร ฮาและมันส์ ขนาดไหนคงต้องรอติดตามชมครับ

34

Cars 2 กลับมาอีกครั้งสำหรับภาคต่อ เอนิเมชันรถแข่งสุดน่ารัก ที่ห่างหาย จากภาคแรกไปถึง 5 ปี โดยในภาคนี้ Owen Wilson และ Larry The Cable Guy กลับมาให้เสียงพากย์เช่นเดิมใน บทของ Lightning McQueen และ Mater ตามลำดับ และในภาคนีท้ งั้ สอง จะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อ ไปร่วมแข่งขันรายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ซึง่ ระหว่างการแข่งขันก็พบกับอุปสรรค มากมาย ก็คงต้องรอดูกนั ว่าทัง้ สองจะ สามารถฟันฝ่าปัญหาเพือ่ ไปสูต่ ำแหน่ง แชมป์ได้หรือไม่

Eating Out Issue 27 / September 2011

The Three Musketeers จากนวนิยายอมตะสุดคลาสสิค The Three Musketeers หรือสามทหาร เสือ กลับมาโลดแล่นอีกครัง้ กับเวอร์ชนั 3D จากผลงานกำกับของ Paul W.S. Anderson (ผกก. Resident Evil 1-4) ซึ่งเป็นผู้กำกับที่ได้ชื่อว่าสามารถทำ ภาพยนตร์ 3D ออกมาได้เป็นอย่างดี โดยสามทหารเสือเวอร์ชนั นีร้ บั บทโดย Luke Evans, Ray Stevenson, Matthew Macfadyen และยังมีทหารเสือมือใหม่ อย่าง Logan Lerman ที่มารับบท D'Artagnan พร้อมด้วยนักแสดงชื่อ ดังอีกคับคั่ง อาทิ Orlando Bloom, Christoph Waltz, Milla Jovovich

Sideways เรื่องราวของสองเพื่อนรักที่มี นิสยั แตกต่างกันสุดขัว้ อย่าง Miles และ Jack ซึง่ ตัดสินใจเดินทางไปเทีย่ วเพือ่ ฉลองสละโสดให้กบั Jack ความสุขที่ Miles หาได้คือการได้ชิมไวน์เลิศรส ต่าง ๆ ในขณะที่ Jack ซึง่ มีนสิ ยั เหมือน เด็กนั้นก็สนุกไปกับผู้หญิงและเซ็กส์ หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องไปอย่างเรียบ ง่าย เปรียบเสมือนการเดินทางที่เรา ได้เปิดหน้าต่างสูดกลิน่ และชมทิวทัศน์ รอบข้าง ได้จบิ ไวน์ไปและเทีย่ วไป ซึง่ ตัวหนังได้สอื่ ให้เห็นหลายด้านของความ เป็นเพือ่ นว่าในความต่างก็ยงั มีมติ รภาพ อีกคนคอยดึงอีกคนออกมาจากจุดที่ มืดมน อีกทัง้ หนังไม่ได้พยายามทะเยอ ทะยานที่จะนำเสนอการค้นหาความ หมายในการใช้ชวี ติ ของ Miles หรือสอด แทรกปรัชญาและปมทีซ่ บั ซ้อนจนเกิน ไป หนังเรื่องนี้เพียงแค่เล่าเรื่องของ ชายวัยกลางคนที่เราสามารถพบเจอ ได้ในชีวติ ประจำวัน ในขณะทีเ่ ขากำลัง มีปัญหาและค่อย ๆ ถูกเยียวยาด้วย มิตรภาพ ทำให้เขาได้พบกับความสุข ที่ไม่ใช่แค่การได้ดื่มไวน์ อีกทั้งการ แสดงของ Paul Giamatti ทำให้รสู้ กึ ได้ว่าเขาคือ Miles อย่างแท้จริง และ เชื่อว่าหากใครได้ดูหนังเรื่องนี้ คงไม่ พลาดทีจ่ ะหาไวน์มาดืม่ กันดูนะครับ : )


Surrounding

SongBook Cafe

Text : Highway 1

สชาต ิ การดมื่ ไวนใ์ หไ้ กดหร้ ลากหลาย อาจตอ้ งอาศยั ดจานตรีนุ่ม ๆ และ ปัจจัยด้วยกันนก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่ง หนังสือที่น่าอ่าื่มไวน์มีความพิเศษมาก ที่ช่วยให้การดมนำเพลงและหนังสือ ขึ้น ครั้งนี้ผ าแนะนำก็ลองรับ ของใครม ด้เลยครับ ชมกันไ

Jim Brickman : The Gift

หากใครเคยได้ฟงั เพลง Valentine, You หรือ Angel Eyes คงจะคุน้ เคย กันดีกบั สำเนียงการบรรเลงเปียโนหวาน ๆ ของ Jim Brickman นักเปียโน ระดับโลกทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นนักเปียโนทีบ่ รรเลงเพลงได้ชวนเคลิม้ มากทีส่ ดุ คนหนึง่ และอัลบัม้ นีถ้ อื เป็นอีกหนึง่ อัลบัม้ สร้างชือ่ โดยมีบทเพลงเพราะ ๆ อาทิ The Gift, Winter Peace, Angels, Starbright, Dream Come True เป็นต้น

Dave Koz : The Dance

อัลบัม้ ทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ อัลบัม้ หนึง่ ของ Dave Koz ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็น นักแซ็กโซโฟนที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่ง โดยในอัลบั้มนี้มีหลาย เพลงเพราะ ไม่วา่ จะเป็นเพลงสนุก ๆ อย่าง The Bright Side เพลงนุม่ ๆ ชวนเคลิม้ อย่าง I’m Waiting For You เพลงซึง้ ๆ อย่าง Know You By Heart และ Right By Your Side เชือ่ ว่าหากใครได้ฟงั เสียงแซ็กโซโฟนหวาน ๆ ของ Dave Koz แล้ว ต้องเกิดความคิดอยากเป็นนักแซ็กโซโฟนขึน้ มาบ้างแน่นอน ครับ

Brian Culbertson : It’s On Tonight

หากให้เอ่ยชือ่ ศิลปินนักดนตรีแนว Smooth Jazz ทีม่ ชี อื่ เสียงในเวลา นี้ ชื่อของ Brian Culbertson คงจะต้องอยู่ในลำดับต้น ๆ อย่างแน่นอน Brian เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่มากความสามารถ โดยเฉพาะกับอัลบั้มนี้ที่มี เพลงนุม่ ๆ ชวนเคลิม้ หลายต่อหลายเพลงไม่วา่ จะเป็น Sensuality, The Way You Feel และเพลง It’s On Tonight ซึง่ แต่ละเพลงน่าจะเหมาะกับการสร้าง บรรยากาศให้การดื่มไวน์ของคุณเป็นไปได้อย่างนุ่มนวล

พนัส ปรีวาสนา : ในบางห้วงยามของความรัก หนังสือที่รวบรวมและบันทึกเรื่องราวความรักที่ผู้เขียนได้มีโอกาส

ประสบพบเจอ กลัน่ กรองออกมาเป็นบทกวีและความเรียงทีไ่ พเราะนุม่ นวล ซึง่ น่าจะกินใจใครหลายคนทีช่ อบอ่านเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับความรักนะครับ

นิ้วกลม : สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยเฉย “อุนนุน” คือคำจำกัดความที่นิ้วกลมได้ให้ไว้กับกลุ่มคำหรือ ในหนังสือเล่มนี้ การอ่าน “อุนนุน” จำเป็นต้องอาศัยสมาธิและความเงียบ เพือ่ ซึมซับความลึกซึง้ และความรูส้ กึ ทีน่ กั เขียนได้บอกต่อมาเป็นกลุม่ คำสัน้ ๆ โดยมีหลากหลายอารมณ์ดว้ ยกัน อาทิ ความรัก, การจากลา, ความอ้างว้าง, ความเศร้า, กอด, ความทรงจำ เป็นต้น ซึง่ เชือ่ ว่าเมือ่ ได้อา่ นจนจบแล้วคงจะ ต้องคิดถึงใครหลายคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต เช่นที่ผมได้ประสบมาแล้ว ครับ :)

www.facebook.com/eatingout

35


Surrounding

What Where When?

Text : ตาตี่

Concert Music Festival Linkin Park Live in Bangkok A Thousand Suns : World Tour 2011 ความมันส์สดุ อลังการพร้อมกลับมาให้ชาวไทย ได้ร่วมสัมผัสอีกครั้งกับคอนเสิร์ต “Linkin Park Live in Bangkok A Thousand Suns : World Tour 2011” คอนเสิรต์ ครัง้ สำคัญของวงร็อคระดับโลกทีจ่ ะกลับมา สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมกับสาวกชาวไทย จำหน่ายบัตรที่ Total Reservation โทร. 0-2833-5555 Love for the Blind Charity Concert “ความรัก (ทำ) ให้คนตาบอด” มาร่วมปิดตาและเปิดใจไปกับคอนเสิรต์ การกุศล เพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา พร้อมรับความมันส์ และความอบอุน่ จากทัง้ 5 ศิลปิน Moderndog, Tattoo Colour, แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, Friday และ วงละอองฟอง ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุม ใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทา่ พระจันทร์ บัตรราคา 650 และ 450 บาท สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ร้าน น้องท่าพระจันทร์ หรือโทร. 08-6685-5366, 08-18261775 รายได้ทงั้ หมดหลังหักค่าใช้จา่ ยมอบให้กบั สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย Raptor 2011 The Concert คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบกว่าทศวรรษของคู่หู ไอดอลทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ อย่าง Raptor ทีท่ งั้ หลุยส์ สก็อต และจอนนี่ อันวา พร้อมกลับมามอบ ความสนุกให้กับแฟน ๆ อย่างเต็มที่ จำหน่ายบัตรที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

36

Eating Out Issue 27 / September 2011

Art & Culture

Event

นิทรรศการภาพถ่าย อิสรภาพที่ถูกขโมย–2553 อำพรรณี สะเตาะ นักศึกษาภาพถ่ายชาวไทย เกิดความอึดอัด ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามผู้หญิง สวมผ้าคลุมหน้าและศีรษะในทีส่ าธารณะ จึงได้สงั่ ตัด ชุดบุรกาหลากสีเพื่อนำมาสวมใส่ถ่ายภาพตรงหน้า หอคอยไอเฟล, หน้าประตูชยั Arc de Triomphe และ อีกหลายแห่ง โดยปล่อยให้ชุดแต่งกายหลากสีนี้พลิ้ว ไหว แวววาวไปตามกระแสลมและแสงแดด เพือ่ สะท้อน ให้เห็นสิทธิและเสรีภาพทีห่ ญิงมุสลิมบางส่วนเช่นเธอ ถูกลิดรอนไป หากสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ได้ที่ Kathmandu Photo Gallery 87 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2234-6700

Bangkok RHVAC 2011 and Bangkok E&E 2011 มหกรรมสุดยอดงานแสดงเครือ่ งเย็น อุปกรณ์ ทำความร้อน ระบบระบายอากาศและเครือ่ งปรับอากาศ และงานแสดงเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมเป็นสุดยอดมหกรรมระดับโลก จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12-16 ต.ค. 54 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


Surrounding

News & Promotion

Text : sudarat@weekend-magazine.com

มันส์สุดซ่ากับเป๊ปซี่ เม้าท์เต็มที่กับแฮปปี ้ ชวนคนรุ่นใหม่วัยซ่า-ขาเม้าท์มาสนุกกับแคมเปญโปรโมชั่น “มันส์สดุ ซ่ากับเป๊ปซี่ เม้าท์เต็มทีก่ บั แฮปปี”้ กับโค้ดลับ 5-5-5 แจกบัตรเติมเงิน 20 ล้านบาท เพียงดื่มเป๊ปซี่แล้วสะสมฝา เป๊ปซี่ 5 ฝาจีบ 5 ฝาเกลียว พร้อมเงิน 5 บาท แลกบัตรเติม เงินแฮปปีม้ ลู ค่า 20 บาท ฟรีทนั ทีทหี่ น่วยรถขายหรือร้านค้า ทีร่ ว่ มรายการทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ส.ค.-20 ต.ค. 54

ขนมไหว้พระจันทร์เปลือกหิมะไส้สาหร่าย แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ลิ้มรสทะเลนุ่มละมุนลิ้นกับขนมไหว้พระจันทร์เปลือกหิมะ ไส้สาหร่าย รสชาติใหม่ลา่ สุดในปีนี้ และอีกหลากหลายรสชาติ ยอดนิยมของห้องอาหารจีนแชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั นี-้ 12 ก.ย. 54 (เริม่ ขาย 28 ก.ค. 54)

“ฮองมิน เยาวราช” …เรายกถนนแห่งความอร่อย มาใกล้คุณ หลังจากฉลองครบรอบ 12 ปี ฮองมินรุกเปิดไลน์ธุรกิจใหม่ เน้นคอนเซ็ปต์ “อิม่ จัง ตังค์ไม่พร่อง” โดยเปิดบริการนำร่อง เป็นสาขาแรกที่เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ชั้น G 29 ก.ค. ที่ผ่านมา พิเศษสุด ๆ ฉลองเปิดสาขาใหม่ พบกับ 8 เมนู แนะนำลด 20% (ขอคูปองที่หน้าสาขา) หมดเขต 30 ก.ย. 54

ฉลองครบรอบ 14 ปี โอ บอง แปง โอ บอง แปง เบเกอรีค่ าเฟ่ นำโดย มร.นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี่ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิภา บุญปาลิต กรรมการ บริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั เอบีพี คาเฟ่ ประเทศไทย จัด ปาร์ตี้ “ฉลองครบรอบ 14 ปี โอ บอง แปง ประเทศไทย : จาก ใจคุณเพือ่ หัวใจน้อง ๆ” ร่วมฉลองอิม่ อร่อยกับเมนูใหม่ เบเกิล เบเกอรี่ต้นตำรับเอกลักษณ์เฉพาะของโอ บอง แปง

อานตี้ แอนส์ แจกเพรทเซลฟรี! ทั่วประเทศ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณนงภนัส รำเพย ผูช้ ว่ ยจัดการทัว่ ไป อานตี้ แอนส์ แบรนด์ในกลุม่ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป๊ จำกัด (CRG) จัดกิจกรรม “Free Pretzel Day” ทีร่ า้ นอานตี้ แอนส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ทกุ คนได้สมั ผัสกับความอร่อยแบบ “What Could Be Better” รสชาติแห่งความสุขตลอดวัน โดย ปีนจี้ ดั กิจกรรมหลักทีร่ า้ นอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

บีทีเอสกรุ๊ปฯ จัดงาน หนูด่วนชวนกินเจ บีทีเอสกรุ๊ปฯ และบริษัทในเครือรถไฟฟ้าบีทีเอส จะเป็นเจ้า ภาพจัดงาน “หนูดว่ นชวนกินเจ ครัง้ ที่ 5” ระหว่างวันที่ 28 30 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ บริเวณทาง เดินเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รบั ความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ

Jazz @ VIE สุดยอดแห่งแจ๊ส ณ โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ Jazz @ VIE วี บาร์ ณ โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ ขอเชิญ ชวนคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ กับเส้นทางสาย ดนตรีแจ๊ส ณ สถานที่แห่งความบันเทิงเพียงไม่กี่ก้าวจาก รถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีราชเทวี โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ โทร. 0-2309-3939

“คาราบาว” รีมาสเตอร์ ฉลองคาราบาวอายุครบ 3 รอบ นำเอาอัลบั้มในอดีตของ “คาราบาว” มารีมาสเตอร์ใหม่ไป แล้ว 20 ชุด ล่าสุด “วอร์นเนอร์ มิวสิค” จับเอาอัลบัม้ อีก 6 ชุดของคาราบาวในช่วง 10 ปีหลังมารีมาสเตอร์ ปรับโฉมใหม่ รับคาราบาวอายุครบ 30 ปี เพื่อให้แฟน ๆ และผู้สนใจได้ เก็บสะสมอัลบั้มที่มีดีไซน์การออกแบบปกและแพ็กเกจเข้า ชุดกันครบเซ็ต เป็นคอลเลกชันพิเศษในวาระ 30 ปีคาราบาว

สูตรใหม่ ไวตามิ้ลค์ สูตรข้าว บริษทั กรีนสปอต จำกัด ผูผ้ ลิต และจัดจำหน่ายน้ำนมถัว่ เหลือง ไวตามิ้ลค์ แนะนำไวตามิ้ลค์ สูตรข้าว ผสมข้าวบาร์เลย์และ มอลต์ มีให้เลือกทัง้ แบบกล่อง และขวด ราคาพิเศษขนาดบิ๊ก 330 มล. ราคา 10 บาท หาซือ้ ได้ตามร้านค้าทัว่ ประเทศตัง้ แต่ วันนี้

www.facebook.com/eatingout

37


Surrounding

Catch Up

Text : มะนาวหวาน

แม็กซ์-จ Managinักgรกฤต เบเนเดทตี้ “ผมชอบด Director Italasia ประวัติคว ื่มไวน์ ชอบที่จะศ ต่างจากเคามเป็นมา ทำให้รู้สึกษาหาความรู้ข้อม และเกี่ยวข รื่องดื่มอื่นตรงที่ไว ึกว่าไวน์เป็นเครื่องูลและ ดใู นประวตั ้องกับชีวิตมนุษย์มาน์มี History ที่เกี่ยวดื่มที่ ดื่มที่แพร่หศิ าสตร์ แมแ้ ตส่ มยั ตลอด ถ้าย้อนกลับ พัน ตามสถานกลาย ซึ่งการดื่มไวนกรกี ไวนย์ งั เปน็ เครอื่ ไป ก็ไม่ได้พิถ ารณม์ ากกวา่ ครบั ถ์ของผมจะเลือกดื่มง ีพ จะเปลี่ยนริถันมาก อยากลองา้ ไปกบั เพอื่ นปกติ อ ไดไ้ วนด์ มี าสของไวน์เรื่อย ๆ แะไรใหม่ ๆ ก็ ก ต มาจอยกันจ็ ะเรยี กเพอื่ น ๆ มา่ถ้าครั้งไหน ให ไวน์คือพรแะล้วก็จะคุยเรื่องไวนเ้ อาไวน์ ์เพราะ เอกของงา น

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

คุณจัด คนดื่มไวนว่าเป็น ไหน และอ ์ประเภท ไวนแ์ ตกตา่ ะไรทำให้ ง ดื่มแอลกอจากเครอื่ ง ฮ ชนิดอื่น อล์ วุ้นเส้น-ว VJ, ดารา ิริฒิพา ภักดีประสง “เปน็ คนทดี่ นักแสดง พิธีกร ค์ ดื่ม แล้วก มื่ บา้ ง ดว้ ยสงั คมด ไม่ได้ทำล ็รู้สึกว่าชิลล์ด้วย ค ว้ ยอะไรตา่ ง ๆ ทเี่ พ เหมอื นกนั ายสุขภาพอย่างเด ิดว่าเป็นแอลกอฮอ อื่ น แอลกอฮอล ดมื่ แลว้ เลอื ดสบู ฉดี ียว มันก็มีประโย ล์ที่ ขนาดนนั้ ช์ นดิ อนื่ ดมื่ แตก่ ไ็ ดี ไมไ่ ดแ้ รงมากเหม ชน์ ถา้ ถกู ใจกจ็ แตจ่ ะลองชมิ กอ่ นถ มไ่ ดม้ คี วามรมู้ ากม อื น แต่วุ้นดื่มแ ะดมื่ อนั นนั้ บางค า้ เขามใี หล้ อง ถา้ ช าย นพอดมื่ แล ล้วจะรู้สึกย ต้าร์-นาวิน ว้ อาจจะงว่ อบ ม ้ ิ ๆ อ า เ ร ง มณ์ดีค่ะ” นักร้อง นัก ยาวพลกุล แ ส ด ง “ผมเป็น ใหม่ ๆ อคนที่ชอบรับประทา ไปชมิ อาหา ยู่เสมอ อย่างตอน นอาหาร ชอบชิม ไปกับการร รจากหลายที่ และ ไปเรียนต่อที่ต่างป ชอบเรียนรู้อะไ รสชาติให้อ ับประทานอาหาร คนทโี่ นน่ สว่ นใหญ ระเทศกม็ โี อกาสไดร อาหาร ด าหารไปในตัวถ้าเ เป็นเหมือนวัฒนธม่ กั จะดมื่ ไวนค์ วบค ้ ปากแล้วร ื่มในปริมาณที่พอ ลือกไวน์ที่ มี ร ส ช า รรมและการเพิ่ม ู่ ออกมา แ ับประทานคู่กัน รเหมาะเพียงแค่จิบ ติ เ ข้ า กั น ไ ด้ กั บ เป็นเพราะ ละทที่ ำใหไ้ วนต์ า่ งจ สของไวน์จะช่วยดให้มีรสชาติใน ไมท้ ยี่ งั คงม จริง ๆ แล้วไวน์เ ากเครอื่ งดื่มชนิดอ ึงรสอาหาร ป รี สชาตแิ ละ ื่น คณุ คา่ ของ็นเครื่องดื่มทที่ ำจากอาจจะ ผ ผลไมอ้ ยบู่ ้า ง” ล (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9

38

Eating Out Issue 27 / September 2011


แม่บา้ นคลับ...

โรงเรียนโฉมใหม่

สำหรับคนทำอาหารทีม่ สี ไตล์

อุปกรณ์ เครือ่ งครัวทันสมัย ปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน พร้อมเทคนิคแบบไม่มกี ก๊ั วิทยากรมืออาชีพ จากร้านอาหารและโรงแรมชือ่ ดัง เรียนกลุม่ เล็ก ในบรรยากาศทีอ่ บอุน่ พืน้ ทีก่ ว้างขวาง สะอาด ตกแต่งสไตล์ Minimalism

อุป กัมเพสท์

ตุลาคม 2554 พุธ 5

1

ซาลาเปาไส้ หมูแดง/ไส้ครีม ซาลาเปาเนื้อนุ่ม หลากไส้แสนอร่อย

ปกติราคา 900 บาท

7

(สมาชิก 650 บาท)

12

คุกกีค้ อร์นเฟลก (สาธิตคุกกี้เมล็ด มะม่วงหิมพานต์ ช็อกโกแลตชิพ) คุกกี้เนื้อกรุบกรอบ กลิน่ หอม รสชาติอร่อย

14

ข้าวเหนียวมูน 3 สี หน้าสังขยา/หน้ากุ้ง

ข้าวเหนียวมูนรสหวานมัน เข้มข้นหอมกลิน่ กะทิ ชาวไทย เสิรฟ์ พร้อมหน้า สังขยา/หน้ากุง้ รสชาติ กลมกล่อม สนใจ โทร. 0-2319-3455 ต่อ 614 (รับจำนวนจำกัด) (ราคา 300 บาท)

กุยช่ายนึ่ง /กุยช่ายทอด

15

(สมาชิก 650 บาท)

บ้านต้นซุง

21

ชิฟฟอนใบเตย (สาธิตชิฟฟอน กาแฟ)

28

เครปเค้ก

แป้งเครปแผ่นบาง สอดไส้ครีมแต่ละชั้น สุดอร่อย (สมาชิก 650 บาท)

สอนทั้งวิธีทำและเทคนิค ต่าง ๆ อีกมากมาย

มาร์เบิลเค้ก

สุดยอดเนือ้ เค้กเนยสด หอม หวาน อร่อย พร้อมกับลวดลายอัน สวยงาม สองรสชาติ ในหนึ่งเดียว ปกติราคา 900 บาท

(สมาชิก 650 บาท)

(สมาชิก 650 บาท)

สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 0-2530-7345-9 คุณน้อย (ฝ่ายสมาชิก) www.mbcookingclub.com หรือ search “Maeban Club“

หมูทอดราดซอสมิโซะ /โคโรเกะแซลมอน /ซุปมิโซะ 3 เมนูญี่ปุ่น ทำง่าย แสนอร่อย ถอดแบบ ฉบับต้นตำรับญี่ปุ่น อย่างแท้จริง สนใจ ติดต่อคุณน้อย (ฝ่ายสมาชิก) โทร. 0-2530-7345-9

งฝรั่งเศส 22 ขนมปั ขนมปังรูปแบบต่าง ๆ

ปกติราคา 900 บาท

(สมาชิก 650 บาท)

ปกติราคา 900 บาท

8

ปกติราคา 900 บาท

เนื้อเค้กชิฟฟอนสุดนุ่ม กลิ่นส้ม แทรกด้านใน เค้กด้วยราสป์เบอร์รเี ยลลี่ ปาดด้วยวิปปิง้ ครีม ราดด้วย ซอสส้มรสหวานอมเปรี้ยว ปกติราคา 900 บาท

เนื้อเค้กบัตเตอร์ หอม หวาน อร่อย ตกแต่ง ด้วยกัมเพสท์ที่ปั้นเป็น ดอกไม้หลากหลายรูป แบบสวยงาม (สมาชิก 1,500 บาท)

อาหารว่างยอดนิยม เหนียวนุ่ม รสอร่อย ทำกินได้ ทำขายก็รวย

เค้กส้ม

เนื้อเค้กนุ่ม หอมกลิ่น ใบเตย แทรกด้วย บัตเตอร์ครีม รสหวานหอม

เต้าฮวยเยลลี่นมสด 2 เมนูรสอร่อย หอมหวานมัน นุ่มลิ้น เย็นชื่นใจ กินแล้ว จะติดใจ อร่อยไม่รู้ลืม

Flower Cupcake

ปกติราคา 2,000 บาท

(สมาชิก 650 บาท)

(สมาชิก 650 บาท)

26

ศุกร์ เต้าหู้นมสด ปกติราคา 900 บาท

ปกติราคา 900 บาท

19

เสาร์

ฟรกี!รณ์

ปกติราคา 800

29

ปกติราคา 1,200 บาท

(สมาชิก 1,000 บาท)

Choco Banana Cupcake

เค้กรสช็อกโกแลตเนื้อนุ่ม รสเข้ม สลับชั้นกับ กล้วยหอมและมูสช็อกโกแลต หวานนุม่ ละมุนลิ้น สนใจ โทร. 0-2255-9040-51 ต่อ 220 (ราคา 350 บาท)


AD AIRPORT LINK

EATING OUT 27  

Wine makes every meal an occasion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you