Page 1


Yummy !!!

www.facebook.com/eatingout

Contents

Main Course

Surrounding

Monthly Picks By American Express Selects

Great Place for Hanging Out

Traveling Gourmet

7

Appetizer Coffee Break

เข้าร่ม ชมไม้ ชิมกาแฟที่ “บ้านในสวน”

12

เมดิเตอร์เรเนียนในแบบ... Kitchen Paradiso

14

Healthy Eating Star Focus

จานเดียวแก้โฮมซิคของ นาวิน ต้าร์-ดร.นาวิน เยาวพลกุล

16

การผสานที่ลงตัว... 99 Rest Backyard Cafe

18

Charge up…Wine up!

20

มาอัพเดตบุฟเฟ่ต์อร่อย ๆ กัน

21

แสงสีกรุงเทพฯ กับวันสงบ สันติที่ Taihei

22

ผัดไทยตะหลิวสั้น

24

จานเดียวไม่อิ่ม... ขอเบิ้ลได้ป่าว

26

New Restaurant

Buffet of The Month Candlelight Dinner

Grandfather Restaurant Roadside Food

เยือนถิ่นหลวงพระบาง

Chic Society

ชวนไปค้นหาสไตล์ที่ CDC PHASE 2

Entertainment Review Entertainment Sneak Peek Film Guide SongBook Cafe What Where When? News & Promotion Catch Up

28

30 32 33 34 35 36 37 38

Where to find us

Team

ร้านกาแแฟ - Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านกาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร - Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzeria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า - พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrocafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr.Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้าน หนังสือ - ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา - AUA, British Council Spa - Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว - การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนามบินบางกอกแอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline, Airport Link Show Room - DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ อาคารสำนักงาน - ออลซีซั่น เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพินี, เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

Eating Out บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา พงศ์สริ ิ เหตระกูล / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ต้องตา คงคา เขตร, สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ชลธิชา พรหมศิร,ิ พุฒพิ งษ์ กุลสัมพันธ์ทพิ ย์, อรรถวิท ชัยธัมมะปกรณ์ / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรันดร์ พืชนะ / ฝ่ายภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ์, เสกสรร หวังใจสุข, วราพล เอมระดี / สไตลิสต์ วราลี วังทอง, สุธาสิณี นามบุตร / เลขานุการ กชกร ชุตมิ านันทวัน / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า, เพ็ญศิริ ชุม่ บุญ / แปล ดนัย ฮันตระกูล, รักดี โชติจนิ ดา / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ / แผนก โฆษณา ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, สุพรรณี ดีสวัสดิ์, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำกัด / ประธานกรรมการ ปรีดา เหตระกูล / กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการสายการเงิน เหมือนจันทร์ เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดุจเดือน เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พงศ์สิริ เหตระกูล สำนักงาน 1605 หมูบ่ า้ นทาวน์อนิ ทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 โทรสาร 0-2559-3283 E-mail : webmaster@ weekend-magazine.com Website : www.facebook.com/eatingout พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / จัดจำหน่ายโดย แผนกจัดจำหน่าย บริษทั แม่บา้ น จำกัดEating Out Issue 26 / August 2011


เรื่อง : ตวงพร ตุลาพิทักษ์

คุณพัชรินทร์ และคุณพชร ชัยเลิศพงษา (คุณแม่-ลูกชาย) คุณพัชรินทร์ หนึ่งในผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านชีวิตข้าราชการมาทำธุรกิจร้านอิ่มสะดวกเซเว่น อีเลฟเว่น วันนี้เธอและทายาททางธุรกิจซึ่งเป็นลูกชายคนเดียว ได้ ร่วมกันพัฒนาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรก จนประสบผลสำเร็จ เพราะในปัจจุบนั ทัง้ คูแ่ ม่ลกู ร่วมกันดูแลร้านเซเวน่ ฯ ทัง้ หมด 3 สาขา อย่างสุขใจ “ขณะนีด้ ฉิ นั เต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานไปกับการดูแลธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้ง 3 สาขา ซึ่งช่วยกันบริหารกับลูกชาย ช่วงแรกของการเปิดร้านขณะนั้น ยังต้องการการเรียนรูอ้ ยูม่ าก แต่มที ปี่ รึกษาดี ๆ อย่างซีพี ออลล์ ซึง่ มีทมี งานมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำ ทำให้ร้านของเราประสบความสำเร็จได้เป็นที่น่าพอใจ ธุรกิจนี้เป็น ธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก คุ้มค่า มีระบบที่พร้อม ความเสี่ยงน้อย และถ้าเรามีความพร้อม ในการบริหารเรามีโอกาสในการขยายสาขา ครอบครัวเรามีความสุขทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของแฟรนไชส์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนั้นจึงตั้งใจให้ลูกชายสืบทอดธุรกิจนี้ต่อ ซึ่งวันนี้ เขาก็เข้ามาดูแลและบริหารร้าน ดิฉนั เห็นว่าเขาสามารถทำได้ดี สำหรับท่านทีม่ ไี ฟอยาก ทำงานและสร้างอนาคตให้ครอบครัว อยากให้ลองเข้ามาสัมผัสธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะเขาให้โอกาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่มคี วามสำเร็จอะไรทีไ่ ด้มาโดยไม่ เหนือ่ ย ลงทุนกับธุรกิจทีม่ คี วามแข็งแรง แบรนด์มชี อื่ เสียง ความสำเร็จก็เป็นของเราได้คะ่ ” คุณพชร ทายาทนักบริหารรุ่นใหม่ของคุณพัชรินทร์กล่าวว่า “หลังจากสำเร็จ การศึกษาด้านบริหารธุรกิจแล้วทำงานประจำอยู่ 3 ปี รู้สึกว่าระบบของงานไม่เหมาะ กับตนเอง จึงเข้ามาศึกษาธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึง่ คุณแม่บริหารงานอยู่ ทำให้เกิด ความสนใจเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัทแม่มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ ดี คิดว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตและไม่ตาย ผมจึงเริ่มเข้ามาช่วยงานคุณแม่และเริ่มขยาย สาขาที่ 2 และ 3 ตามมา โดยผมได้มโี อกาสใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยูใ่ นการบริหาร ร้านควบคูไ่ ปกับระบบทีท่ างบริษทั แม่มอี ยู่ ผมวางแผนไว้วา่ ภายใน 6 ปี ผมจะต้องขยาย สาขาให้ได้ 5 สาขา เพือ่ สร้างความมัน่ คงและโอกาสในการเติบโตให้กบั พนักงานภายใน ร้าน รวมถึงสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป” และทั้งสองท่านเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของครอบครัว ที่เลือก มุ่งหน้าเดินในเส้นทางที่มั่นคงกับธุรกิจที่เป็นมิตรกับทุกชุมชนอย่างเซเว่นอีเลฟเว่น ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ อันดับหนึง่ ของประเทศ และหากคุณเป็นผูห้ นึง่ ทีก่ ำลังต้องการสร้าง อนาคตให้กบั ครอบครัวและวางรากฐานความสำเร็จให้กบั ชีวติ สามารถติดต่อสอบถาม ขอข้อมูลเพือ่ นำไปสูค่ วามสำเร็จได้ที่ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ธรุ กิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น โทร. 0-2711-7800 หรือ www.7eleven.co.th, www.cpall.co.th

“ไม่มีความสำเร็จอะไร ที่ได้มาโดยไม่เหนื่อย ลงทุน กับธุรกิจที่มีความแข็งแรง แบรนด์มีชื่อเสียง ความ สำเร็จก็เป็นของเราได้”

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2711-7800 www.facebook.com/eatingout 


Editor’s Note

ใครจะเชื่อ... ว่าอาหารจานเดียวเคยช่วยกอบกู้ชาติเรามาก่อน

จัว่ หัวกันมาแบบนีไ้ ม่ใช่เพราะว่า บ.ก. ไปดูหนังเรือ่ งขุนรองปลัดชูมาแล้วไม่มี อะไรจะเขียนนะครับ แต่อ่านประวัติศาสตร์ไทยยุคหนึ่งมาแล้วมันมีนโยบายช่วยชาติ แบบนัน้ จริง ๆ นะครับ ลองไปหาอ่านดูได้ ผมอ่านแล้วยังนึกสนุกในความคิดของนโยบาย รัฐบาลไทยรุ่นคลาสสิคไม่หายเลยทีเดียว เรื่องราวเหล่านี้เกิดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครับ ช่วงสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 และหลังสงคราม ประเทศไทย (ซึง่ เพิง่ เปลีย่ นชือ่ จากสยาม) ได้เข้าสูย่ คุ “มาลา นำไทย” ครับ ถ้าจะพูดให้นกึ ออกง่าย ๆ ก็เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลชูนโยบายชาตินยิ ม สร้าง ประเพณีเอกลักษณ์ของชาติที่ดูทันสมัย เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พูดด้วย ภาษาปัจจุบนั คงเรียกได้วา่ จอมพล ป. พยายาม “Rebranding” ประเทศไทยน่ะครับ สิ่งที่พบเห็นได้ง่าย ๆ ในยุคนั้น หลายคนคงเคยได้ยินมาตั้งแต่การห้ามกินหมาก ใส่ หมวกออกจากบ้าน ใส่เสือ้ ติดกระดุม ใส่รองเท้า และถ้าใครได้ยนิ มาอีกหน่อยก็คงเคย ได้ยินครับว่านโยบายเหล่านี้ลามไปถึงอาหารการกินแบบ “ไทยอารยะ” ด้วย สืบเนือ่ งจากวัฒนธรรมของคนไทยยุคนัน้ มีวฒั นธรรมของคนจีนปะปนอยูบ่ า้ ง รัฐบาลจึงต้องการสร้างเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะบอกได้ว่าเป็นของไทยแท้ (และ ต้อง “อารยะ” ด้วย) จึงออกนโยบายรณรงค์ความเป็นอยูแ่ บบใหม่ของไทย ตัง้ แต่การแต่งกาย ภาษา พูด ภาษาเขียน ไปจนถึงอาหารการกิน ตัวอย่างของการรณรงค์เรื่องอาหารการกิน รัฐบาลได้ออกนโยบายให้ประชาชนปลูกผัก เพาะถัว่ งอก เลีย้ งหมู และปรุงอาหารจาก วัตถุดบิ เหล่านี้ จึงมีอาหารจานเดียวหลายชนิดถูกรณรงค์ขนึ้ อย่างมากในยุคนัน้ ตัง้ แต่ ข้าวราดหน้าต่าง ๆ เช่น ราดกะเพรา ราดผัดพริก ข้าวคลุกกะปิ และที่เป็นพระเอก ของนโยบายเลยก็คอื ก๋วยเตีย๋ วแบบต่าง ๆ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ แบบไทย (เช่นก๋วยเตีย๋ วสุโขทัย) ไปจนถึงผัดไทยซึ่งใช้เส้นจันท์ ได้ความรู้เพิ่มเติมมาด้วยครับว่าที่ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ เพราะสมัยนัน้ ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีแ่ พ้สงคราม (เพราะไปลงนามกับ ญีป่ นุ่ ในการประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร) ต้องส่งข้าวเกรดดีออกนอกประเทศเป็น ค่าชดใช้ความเสียหาย สิง่ ทีเ่ หลือคือเศษข้าวจึงต้องนำมานวดเป็นเส้นก๋วยเตีย๋ ว ทีส่ นับสนุน ก๋วยเตีย๋ วก็เป็นเหตุผลเพือ่ เศรษฐกิจไทยด้วย จอมพล ป. เองถึงกับเคยกล่าวไว้วา่

“อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกัน เพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ ต่อร่างกาย มีรสเปรีย้ ว เค็ม หวานพร้อม ทำเองได้ในประเทศไทย หาได้ สะดวกและอร่อยด้วย หากพีน่ อ้ งชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึง่ ชามทุกวัน วันหนึง่ จะมีคนกินก๋วยเตีย๋ วสิบแปดล้านชาม ค่าก๋วยเตีย๋ วของชาติไทยหนึง่ วันก็เท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่ากับเก้าแสนบาท เป็นจำนวนเงินหมุนเวียน มากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนัน้ ก็จะไหลไปสูช่ าวไร่ ชาวนา ชาวทะเลทัว่ กัน”

Who’d believe a one-course meal would save a country? I find it a classic state policy in the archive of Thai history. It did happen during the reign of Field Marshal Por Pibulsongkram after WW2 when “Siam” was just renamed as “Thailand” and the country was under the state policy of “Thai under Hat”. To put it in simpler term, the Administration was on nationalism, creating unique traditions that looked modern enough to keep abreast with other civilized countries. In today’s term Field Marshal Por was trying to “rebrand” Thailand by banishing betel nut munching all over the country; ordering people to put on head cover outdoor, wear buttoned shirt, and put on shoes. The state policy went further, encroaching into the kitchen, to the cuisine of “civilized Thai”. This last action somewhat stemmed from the influx of Chinese culture into the Thai scenario, and the government would rather create something uniquely Thai, and “civilized” at that. So its campaign focused on the Thai way of living, encompassing national dress code, oral and written language, all the way to cuisine. On cuisine, the state told the people to grow vegetable, plant bean sprout, raise pork and chicken for household dishes. That’s how the fast food dishes were concocted; such as rice with holy basil, rice with chili, rice with shrimp paste, etc. And the star of the campaign was assorted noodles with Thai materials, such as Sukhothai Noodle and Pad Thai in which the main ingredient is Chanthaburi rice noodle which is uniquely Thai. Thus creations from state policy were conceived. The reason behind the silver casting of noodle emerged later. During the administration, Thailand became a defeated country after WW2, having declared war against the Allied as conspired with the Imperial Japan. Consequently it had to repay in vast amount of premium-grade rice, and the country was left with the broken-grain grade, adequately consumed only in the form of milled flour into noodle. So noodle became economically vital, virtually in Field Marshal Por’s own saying, “I would like all our brothers and sisters to eat Kuay Tiew (noodle); because it is beneficial to our bodies; its flavor is sour, sweet, and salt all in one. We can make it by ourselves in Thailand, conveniently available, and tasty too. If each Thais eat one bowl of noodle per day, there will be eight-teen million bowls consumed, generating ninety million cents or nine hundred thousand Baht a day in circulation; a remarkable sum at that. And this nine hundred thousand Baht would circulate to all our farmers as well as fishermen.” If the Thai government deems it amusing to reutilize this policy, I believe Thailand will retrieve its image of “Smiling Siam” sooner or later. Hitherto, in this issue of Eating Out we also have one-course dishes from other countries for you to savor the entire month. Your feedback would be welcome at www.facebook.com/eatingout

ถ้ารัฐบาลไทยนึกสนุกอยากเอานโยบายประเภทนี้กลับมาใช้อีก ผมว่าเราคง ได้เห็นประเทศไทยกลับไปเป็นสยามเมืองยิ้มได้ไม่ช้าก็เร็วนะครับ อย่างไรก็ตาม Eating Out เล่มนีก้ ย็ งั มีอาหารจานเดียวของประเทศอืน่ ๆ มา ให้ทกุ ท่านได้ลองไปชิมกันตลอดทัง้ เดือน หากมีความคิดเห็นอย่างไร เข้ามาพูดคุยกัน ได้ที่ www.facebook.com/eatingout นะครับ Enjoy Eating (Out)!! พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการ 

Eating Out Issue 26 / August 2011

Enjoy Eating (Out)!! Pongsiri Hetrakul Editor


The world offers. We select. You enjoy.

Text & Photo : แสนแก้ว

Liberation in Dining ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มีความขัดแย้งในตัวเองชัดเจน เราไม่ได้พูดถึง การเมือง แต่กล่าวถึงสไตล์การใช้ชีวิตและความต้องการของคนส่วนรวมที่ สวนทางกันไปแบบคนละขัว้ อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ ในหลวง ทำให้คนเราหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ อยู่แบบพอเพียงพอมีพอกิน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ร่มเย็น อีกทางหนึ่งชีวิตคนในเมืองก็ถูกสปอยล์โดยสังคม และสื่อ ให้อยากมีอยากเด่นอยากดังเกินใคร ความขัดแย้งนี้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของอาหารการกิน ร้านอาหารสมัย นีเ้ ลือกวิธกี ารนำเสนอทีส่ วนทางกันไปแบบคนละขัว้ กลุม่ หนึง่ เลือกทีจ่ ะหวน คืนกลับไปสูต่ น้ กำเนิด รือ้ ฟืน้ อาหารพืน้ เมืองทีห่ ารับประทานยากมานำเสนอ และเผยแพร่ให้คนรุน่ ใหม่ได้ลมิ้ ลอง อีกกลุม่ กลับสวนทางกันในเรือ่ งของการ นำอาหารรสชาติดงั้ เดิมมาปรับเปลีย่ นการนำเสนอ ใช้วธิ กี ารใหม่ ๆ แม้แต่ การผนวกวิทยาศาสตร์เข้ามารวมกับศิลป์ในการทำอาหาร จนกลายเป็นทีม่ า ของ Molecular Gastronomy ทีโ่ ด่งดังในยุโรปเมือ่ หลายปีทผี่ า่ นมา นีเ่ ป็น ทิศทางของร้านอาหารยุคสมัยนี้ แน่นอนว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คงหนี ไม่พน้ ผูบ้ ริโภค ซึง่ จะเป็นผูต้ ดั สินว่าอาหารแบบไหนเป็นอาหารทีเ่ ขาเหล่านัน้ ชื่นชอบ และทางเลือกในการรับประทานทัง้ 2 แบบ ไม่ตอ้ งไปมองหาทีไ่ หน ไกลถึงยุโรป ไทยแลนด์แอนด์เมดอินบางกอกมีทางเลือกให้คุณเสมอ ด้วย สิทธิพเิ ศษจาก อเมริกนั เอ็กซ์เพรส ซีเล็กต์ส ทีร่ วบรวมส่วนลดและโปรโมชัน่ พิเศษในทุกช่วงอารมณ์และทุกห้วงเวลากับคนพิเศษเช่นคุณ

The world as we know it today is never short of difference and contradiction. Politics aside, people all have their own lifestyle and other needs which do not necessarily reflect those of others. Take for example the Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty the King. This guiding principle encourages people to return to the basics and lead a simple, peaceful life in harmony with the nature and yet urbanites are spoilt by the media and their circles of friends or acquaintances to the point where they do not want to be outshone by the others. This contradiction is also present in food business with restaurants pitching very polarized ideas. Some choose to bring back rare, almost forgotten local fares for the sake of younger diners while some are more inclined to introduce new flavors or presentation to the food we are already familiar with. Occasionally, things become so advanced that good old science is mated to the art of cooking, resulting in the molecular gastronomy trend of the recent years in Europe. With all that is said and done, one thing is for sure. This variety will only benefit the consumers as the choices and the liberty to choose are theirs. Look no further than Bangkok for eateries from these two extremes. And with exclusive privileges from American Express SelectsSM, you are packing a collection of discounts and privileges to suit every wish and occasion of discerning diners like yourself.

To see a full list of American Express Selects Dining offers, visits www.thailandselects.com www.facebook.com/eatingout 


The world offers. We select. You enjoy.

Italian food is essentially cooked for the family. One look at the portion or the total servings prepared should attest to this fact already. But the general perception of Italian dining in Bangkok is something for a classy business luncheon or a romantic date dinner. Bacco @ Bludeck should be the perfect antidote to that notion. Despite being a family restaurant, Bacco’s decor is by no means bland. If anything, their black umbrellas are attractive as lamps. Those short pieces of logs look nifty in the partitioning glass frames. The bar is massive with wine bottles all lined up to the height of the wall. And the pool outside is definitely a pool party material. Food here is authentic Italian with no attempt to attune to the Thai palates. Their massive Mix Appetizers has rocket salad in a cup, deep fried parmesan cheese, cold cuts, foie gras, New Zealand mussels and tuna-all light yet tasty stuffs to get you started. The Ravioli Truffle Sauce is adequately scentful with that prized black mushroom. The Lamb Shank in Barolo Red Wine Sauce is a large main course of tender lamb, best paired with a red wine. Alternatively, you can try the Carpaccio Bresaola which is a traditional, somewhat salty and oily but thoroughly enjoyable Italian pizza. Cap the meal with an order of Warm Chocolate and bona fide Italian gelato… perfect! Italian cuisine needs not be complicated. And Bacco has all the elements to ensure your perfect dining experience. The place may be a bit far but it is definitely worth the trip. They are without a doubt the best family restaurant uptown. Delivery service is also available for customers in the vicinity.

Bacco Italian Bar & Pizza @ Bludeck

Bacco Ital ian Bar

ซอยกิ่งแก้ว 19 ซอย แสงให ญ

้ว

อาหารอิตาเลียนจริง ๆ แล้วเป็นอาหารสำหรับครอบครัว ดูได้จากขนาดของ อาหารในแต่ละจานและปริมาณการทำ แต่น่าแปลกที่ถ้าพูดถึงร้านอาหารอิตาเลียนใน กรุงเทพฯ กลับพบว่ามักจะเป็นร้านโรแมนติก หรูหรา เหมาะกับมือ้ อาหารเพือ่ ธุรกิจและ ดินเนอร์เสียมากกว่า จึงเป็นทีม่ าให้ Bacco @ Bludeck หวนกลับคืนสูอ่ าหารอิตาเลียน ดั้งเดิมอย่างแท้จริง แม้จะมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นร้านอาหารของครอบครัว แต่การตกแต่งไม่ได้จืดชืด แม้แต่นอ้ ย กลับโดดเด่นด้วยร่มสีดำขนาดใหญ่มาทำเป็นโคมไฟ ใช้ไม้ฟนื ท่อนสัน้ ใส่ใน กรอบกระจกกัน้ โซน พร้อมด้วยบาร์เครือ่ งดืม่ ขนาดใหญ่เรียงรายขวดไวน์สงู จรดเพดาน ด้านนอกเป็นมุม Pool Party ริมสระว่ายน้ำ พร้อมดีเจเปิดแผ่นในวันที่อยากสนุกกับ เพือ่ น ๆ แน่นอนว่าอาหารของทีน่ จี่ ะเน้นอาหารอิตาเลียนแท้ ๆ ไม่มกี ารดัดแปลงรสชาติ ให้คุ้นลิ้นคนไทย เริ่มด้วย Mix Appetizers จานใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยสลัดร๊อกเกต ในถ้วยพาร์มซี านชีสทอด โคลด์คตั ฟัวกราส์ หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ และทูนา่ ล้วนแต่ เป็นอาหารเบา ๆ เรียกน้ำย่อยรสชาติเยีย่ ม Ravioli Truffle Sauce รสชาติกลมกล่อมให้ กลิน่ หอมจากเห็ดทรัฟเฟิลดำอ่อน ๆ Lamb Shank in Barolo Red Wine Sauce เป็น จานหลักที่ใหญ่มาก เนื้อแกะนุ่มลิ้น มีเอ็นติดพอกรึบ ๆ เข้ากันดีกับซอสไวน์แดง Carpaccio Bresaola เป็นพิซซาสูตรดัง้ เดิมของอิตาลี รสชาติเค็ม ๆ มัน ๆ กินได้เพลิน ดี Warm Chocolate ทีเ่ สิรฟ์ มากับไอศกรีมวานิลลาอิตาเลียนแท้ รสชาติเข้มข้นหวานมัน อาหารอิตาเลียนแท้จริงแล้วเป็นอาหารทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก แถมกินง่าย และที่ Bacco เองก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม แม้สถานที่จะค่อนข้างห่างไกล แต่สามารถพูดได้ เต็มปากเลยว่าเป็นร้าน Best Family Restaurant Uptown! และสำหรับคนทีอ่ ยากอร่อย อยู่ในบ้านเขาก็มีบริการ Delivery ในแถบใกล้เคียงด้วย

ถนนกิ่งแก

Bacco @ Bludeck

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ : - ส่ ว นลด 10% สำหรั บ ค่ า อาหาร - รั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม 1 คะแนน บนบั ต รสะสมคะแนน Bacco Loyalty Card วันนี-้ 31 ธ.ค. 54

ซอยกิ่งแก้ว 24Eating Out Issue 26 / August 2011

Map

99/3 Moo 14, Soi Kingkaew 19, Bangna-Trad KM 10.5 Road, Bangplee, Samutprakan Reservation : 0-2762-0055 Delivery : 0-2762-0093 Open : Monday-Thursday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Dinner : 05:30 PM to 10:30 PM Friday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Dinner : 05:30 PM to 11:00 PM Saturday Time : 11:30 AM to 11:00 PM Sunday Time : 11:30 AM to 10:30 PM Price per Person : 400 Baht


The world offers. We select. You enjoy.

Gaggan the gentleman owner labels his food Progressive Indian. How progressive it is you must allow yourself to experience at least once at this resort-like small, white wooden house with its pastel furniture. Yes, you read it right. No golden plates or the usual elements that symbolize the Indian culture in sight. But what surprises even more is the food and their look because Gaggan practices what is called molecular gastronomy where scientific principles are applied to the cooking. Treat yourself to the Chef Testing Menu of ten to twelve tiny portioned courses to get a feel of everything and to best appreciate the culinary nuances of Chef Gaggan. Our favorites would be the Pork Vindaloo which sees pork of Spanish origin in Indian style curry and the Chicken Tikka where the chicken is marinated, smoked and doused with chutney foam. The Soft Shell Crab is a must try and can be had whole. Kerala Prawn and Bhuna Mutton are served with a slice of nan bread. And the Mango Kulfi is a traditional, smooth Indian ice-cream of mango flavor. All dishes here retain the authentic Indian flavors despite their modernistic presentation. The items featured in the Chef Testing Menu are replaced on a weekly basis, depending on availability of ingredients and the inspiration that comes to the chef. It is not a surprise then to see one chef after another visiting Gaggan with great curiosity.

Gaggan Restaurant ถนนเพลินจิต

Gaggan

ถนนหลังสวน

Progressive Indian เป็นคำจำกัดความที่ Mr.Gaggan ให้กบั อาหารของเขา หากคุณมีโอกาสมาที่ Gaggan Restaurant ร้านอาหารบรรยากาศคลาสสิคในบ้านไม้สี ขาวหลังเล็ก ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้สีขาวบุนวมสีพาสเทลสไตล์รีสอร์ท คุณจะได้รู้ ถึงคำว่า Progressive ไม่เกินจริงและไม่โอ้อวดแต่อย่างใด บรรยากาศของที่นี่ห่างไกลจากคำว่าอินเดียมากมายนัก ไม่มีจานทองหรือ ส่าหรีให้เห็นแม้หางตา พนักงานที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี มาในชุดลำลองที่เข้ากับ บรรยากาศสบาย ๆ ในส่วนของอาหารยิง่ กว่าเซอร์ไพรส์ เพราะหน้าตาแปลกแหวกแนว ไปมากมาย โดยเฉพาะขัน้ ตอนการทำทีใ่ ช้เทคนิคการทำอาหารแบบ Molecular Gastronomy ที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วย มาที่นี่หากต้องการความตื่นตาตื่นใจให้ลองสั่ง Chef Testing Menu ที่เสิร์ฟ อาหาร 10-12 คอร์ส พอร์ชนั ขนาดเล็ก คุณจะได้เห็นภาพรวมของอาหารทัง้ หมด และ ยังได้ดื่มด่ำกำซาบรสชาติอาหารของเชฟกากั้นได้อย่างเต็มที่ สำหรับเมนูที่สร้างความ ประทับใจให้กบั ทีมงานได้อย่างดีเยีย่ มอย่าง Pork Vindaloo ใช้เนือ้ หมูจากสเปนเสิรฟ์ มากับซอสแกงแบบอินเดีย Chicken Tikka ไก่หมักเครื่องเทศรมควัน ราดด้วยชัทนีย์ โฟม Soft Shell Crab อันนีต้ อ้ งลองให้ได้ เพราะปูนมิ่ กรอบมาก กินได้แม้แต่เปลือกและ ขาทีก่ รอบกรุบ Kerala Prawn กับ Bhuna Mutton เสิรฟ์ มากับแป้งนาน Mango Kulfi ไอศกรีมแบบอินเดียรสมะม่วง เนื้อเนียนละเอียด แม้อาหารหน้าตาจะโมเดิร์นขนาดไหน แต่รสชาติที่ได้ยังคงความเป็นอินเดีย อย่างแท้จริง ซึ่งอาหารในเมนูเทสต์นี้จะมีการปรับเปลี่ยนทุกอาทิตย์ ตามแต่วัตถุดิบที่ มีและไอเดียใหม่ ๆ ของเชฟทีค่ ดิ ขึน้ มาได้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีร่ า้ นนีไ้ ม่ได้เป็นเพียงร้าน อาหารอินเดีย แต่ยงั เป็นเหมือนโรงเรียนให้ความรูก้ บั เชฟในเมืองไทยคนอืน่ ๆ ทีม่ กั จะ เข้ามาเมียงมองดูด้วยความสนใจเสมอ ๆ

ถนนราชดำริ

Gaggan Restaurant

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ : ส่ ว นลด 10% สำหรั บ ค่ า อาหาร วันนี-้ 31 ธ.ค. 54

Map

68/1 Soi Lang Suan, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok Reservation : 0-2652-1700 Open : Monday-Sunday Time : 06:00 PM to11:00 PM Price per Person : 1,600 Baht www.facebook.com/eatingout 


The world offers. We select. You enjoy.

International restaurants at the hotels are always targeted by discerning diners. One of such places is Moments at the Aetas Hotel where Thai food is also a star. Moments is dressed in a subdued tone with dark blue chairs but a relaxed feel is preserved with the use of glass panels that afford a view of the outside. One notable creation here is the Thai Test Set which presents a variety of Thai items in neat bowls on a tray. The portions are intended to be small so you can sample all possible flavors in one sitting. Their Grilled Sea Bass with Almond Sauce is served with linguine and deep-fried onion. Alternatively, you can order the Caesar Salad with Smoked Chicken in thin slices or Grilled Lamb Rack with Herbs served with Garlic Sauce before finishing the meal with an order of Cream Brulee that comes with sweetened fruits on top. The setting, the service and the food all combine to make Moments a magnet drawing a steady stream of visitors to this Aetas Hotel.

ถนนสุขุมวิท

Eating Out Issue 26 / August 2011

The AETAS Bangkok

สุขุมวิท 2

10

ทางด่วน ซอยร่วมฤดี

ซอยต้นสน

ห้องอาหารนานาชาติในโรงแรมมักจะเป็นทีต่ อ้ งตาต้องใจของเหล่านักชิมเสมอ และหนึ่งในนั้นก็มีห้องอาหาร Moments โรงแรมดิเอทัสอยู่ด้วย แต่อาหารของที่นี่มี ความพิเศษเหนือใคร ตรงทีเ่ ขามีอาหารไทยไว้คอยให้บริการ นอกเหนือจากอาหารนานา ชาติอื่น ๆ ห้องอาหาร Moments ตกแต่งโทนขรึม ด้วยเก้าอีส้ นี ำ้ เงินเข้ม มองเห็นวิวด้าน นอกผ่านกระจกที่กรุอยู่โดยรอบ ให้ความรู้สึกสบาย ๆ เหมาะกับการนั่งรีแลกซ์และมี ความสุขกับมือ้ อาหาร อาหารทีโ่ ดดเด่นของทีน่ คี่ อื อาหารไทย โดยเฉพาะชุด Thai Test ทีเ่ ป็นอาหารไทยหลาย ๆ อย่างจัดใส่ถว้ ยชามเบญจรงค์ตงั้ มาเป็นสำรับ อาหารในชาม ขนาดไม่เยอะนักเพื่อให้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยแท้ได้ครบทุกอย่างทุกรส นอกจาก อาหารไทยแล้ว เมนูแนะนำอืน่ ๆ ก็จะมี Grilled Sea Bass with Almond Sauce จานนี้ เขาเสิร์ฟมากับเส้นลิงกุยนี กินแกล้มกับหัวหอมชุบแป้งทอด ถ้าใครชอบสลัดลองสั่ง Caesar Salad with Smoked Chicken ซีซาร์สลัดกับไก่รมควันหั่นบาง ๆ Grilled Lamb Rack with Herb served with Garlic Sauce ซีโ่ ครงแกะย่างกินกับซอสกระเทียม ช่วยดับคาวของเนือ้ แกะได้ดี และปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง Cream Brulee ทีท่ อ้ ปปิง้ ด้วยผลไม้เชื่อมด้านบนดูน่ารับประทาน ทัง้ บรรยากาศ การบริการ และอาหาร นับได้วา่ Moments เป็นอีก 1 ร้านอาหาร ที่เปรียบเหมือนแม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนมาที่โรงแรมดิเอทัสอย่างสม่ำเสมอ

ถนนวิทยุ

Moments Restaurant

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ : อิ่ม 1 ท่าน รับฟรี 1 ท่าน สำหรับเมนูอาหารชุดมื้อค่ำ วันนี้-30 ก.ย. 54

Map

Moments Restaurant The AETAS Bangkok 1st Floor, Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok Reservation : 0-2618-9000 Open : Monday-Sunday Time : 06:00 AM to 10:30 PM Price per Person : 600 Baht


The world offers. We select. You enjoy.

Provence Cafe is set in a Parisian style yard, one that is filled with the ambiance of friendliness with seasonal plants, multi-level seating areas, a small water fall and soft music from the CD or the grand piano. Fresh ingredients are whipped into simple yet sophisticated dishes like Namtok Pork Noodle that Thais and foreign visitors can enjoy alike. The Spring Roll features flour sheet of just right thickness, a load of fillings and a mellow sauce over it. Fried Tofu and Taro is excellent with crispy outer shell and tender center. Pizza 4 Stagioni is decidedly Italian with egg and cheese as toppings. Provence Cafe is also known for their traditional Thai desserts like the Sweetened Banana which sells like hot cakes, pun intended, of course. It is said to be so well loved that some well-off diners from Hong Kong and Taiwan have to fly in and take some back home. Provence Cafe reminds us of Mamma Mia in Pattaya. That authentic Italian eatery is fashioned in the same style as Provence and perfect for quality relaxation over a wine by the Pattaya Beach. Their best-selling dish is the Mamma Mia Salad with a zesty balsamic dressing and one whole anchovy. A simple pleasure one can enjoy everyday.

ถนนเพลินจิต

Peninsul Plaza a

ซอยมหาดเล็กหล

วง 1

ถนนหลังสวน

ร้าน Provence Cafe เป็นร้านอาหารนานาชาติทา่ มกลางสวนสวยสไตล์ปารีเซียง ให้บรรยากาศอบอุน่ เป็นกันเอง ด้วยต้นไม้ทจี่ ะเปลีย่ นสีสนั ให้เข้ากับฤดูกาล พร้อมพืน้ ที่ นั่งเล่น ชมวิวริมน้ำตก เคล้าเสียงเพลงเบา ๆ จากแผ่นและแกรนด์เปียโนหลังงาม อาจจะคิดว่าเมือ่ เป็นอาหารนานาชาติจะต้องหรู แต่อาหารทีน่ กี่ ลับแตกต่างทัง้ อาหารไทยและอาหารนานาชาติยงั คงความเรียบง่าย เน้นทีร่ สชาติดงั้ เดิมและความสด ใหม่ของวัตถุดบิ เมนูสว่ นใหญ่จะเป็นอาหารรับประทานง่ายแต่รสชาติไม่ธรรมดา โดย เมนูเด่นยอดนิยมทีเ่ ป็นอาหารไทยอย่าง ก๋วยเตีย๋ วเรือหมูนำ้ ตก รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม ถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติ เสิรฟ์ มาในชามใหญ่ทรี่ องด้วยจานตราไก่ ปอเปีย๊ ะสด แป้งไม่หนาไม่บาง ซอสกลมกล่อมเครือ่ งแน่นถึงใจ เต้าหู-้ เผือกทอด เต้าหูร้ สชาติเยีย่ ม มาก ทอดออกมาได้กรอบนอกนุ่มใน แถมเผือกทอดกรอบแตะน้ำจิ้มนิดหน่อยรสชาติ พอดี ๆ Pizza 4 Stagioni สไตล์อติ าเลียนแท้ โปะด้วยไข่และชีส อร่อยได้รสของวัตถุดบิ ชัน้ ดี นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั เด่นในเรือ่ งของขนมหวานไทยแท้พนื้ บ้านอย่างกล้วยเชือ่ ม ทีข่ าย ดีเป็นเทน้ำเทท่า ถึงขนาดมีเศรษฐีชาวฮ่องกง ไต้หวัน ขึ้นเครื่องบินมาซื้อกลับไป นอกจากร้านอาหาร Provence Cafe แล้ว หากมีเวลาไปเทีย่ วพัทยาและมอง หาอาหารรสชาติถูกปาก ให้แวะไปที่ร้าน Mamma Mia ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน ต้นตำรับ ตกแต่งในสไตล์เดียวกับร้าน Provence เหมาะกับการนัง่ ผ่อนคลาย จิบไวน์ พร้อมชืน่ ชมวิวท้องทะเลริมหาดพัทยา เมนูขายดีของร้านแนะนำให้ลอง สลัด Mamma Mia ที่ใช้น้ำสลัดบัลซามิครสเปรี้ยว ร้อนแรง จัดจ้าน ใส่แอนโชวี่ทั้งตัวให้เห็นจะจะ ความเหมือนของร้านทั้ง 2 อยู่ที่บรรยากาศหรูหรา แต่อาหารเน้นความเรียบ ง่าย รับประทานได้ทุกวัน ให้ความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนคาเฟ่เล็ก ๆ ในโพรวองซ์ ฝรั่งเศส

Provence เพนนินซูลา่ : อิม่ 1 ท่าน รับฟรี 1 ท่าน สำหรับของว่าง ซุป และสลัด Provence เกษรพลาซ่า : อิ่ม 1 ท่าน รับฟรี 1 ท่าน สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ Mamma Mia พัทยา : รับพิซซามาร์เกริต้า 1 ถาด เมื่อสั่งพิซซาหน้าใด ๆ 1 ถาด วันนี้-31 ต.ค. 54

ถนนราชดำริ

Provence Cafe & Mamma Mia

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ :

Map

Provence Cafe at Peninsula Plaza Peninsula Plaza, 153 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

Reservation : 0-2652-1399 Open : Monday-Sunday Lunch : 10:00 AM to 09:00 PM Price per Person : 350 Baht Mamma Mia 2nd Floor Central Festival Pattaya Beach 333/99 Banglamung, Pattaya, Chonburi Reservation : 0-3804-3292 Open : Monday-Sunday Time : 10:30 AM to 10:30 PM Price per Person : 350 Baht

www.facebook.com/eatingout 11


Appetizer

Coffee Break Text & Photo : Goby

เข้าร่ม ชมไม้ ชิมกาแฟที่ “บ้านในสวน” ท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุยามเทีย่ ง ผมกำลังหลบร้อนอยูใ่ ต้รม่ ไม้ หนาทึบ จิบกาแฟเย็น นัง่ ฟังเสียงน้ำตกกระทบกองหินริมธาร เปล่าเลยครับ ผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัด แต่ผมกำลังอยู่ในบรรยากาศของร้านกาแฟ “บ้าน ในสวน” กาแฟกลางกรุงฯ กลิ่นอายธรรมชาติท้ายซอยรามคำแหง 42 บนพืน้ ทีข่ นาด 10x20 เมตร ริมถนนหัวหมาก ทีค่ ณุ หมวยเจ้าของร้านออกแบบ และตกแต่งด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ตั้งแต่มอสและเฟิร์นริมน้ำตกขนาดเล็ก ไปจนถึง ต้นไม้ใหญ่ทใี่ ห้รม่ เงา เมือ่ รวมกับไอเย็นจากน้ำตกขนาดต่าง ๆ ทีไ่ หลลงสูล่ ำธารเทียม ขนาดเล็กอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนไหลลงสู่บ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติ ที่ มีปลาเสือพ่นน้ำหลายสิบตัวของคุณหมวยว่ายวนไปมา จึงไม่นา่ แปลกใจเลยถ้าร้านกาแฟ แห่งนี้จะกลายเป็นศาลาพักใจคลายร้อนสำหรับพนักงานบริษัทในยามว่าง เป็นจุดนัด พบสำหรับทุกคู่รักในบรรยากาศแบบง่าย ๆ และเป็นมื้ออาหารแสนอบอุ่นสำหรับทุก ครอบครัว

ระหว่างที่กำลังชื่นชมกับสวนธรรมชาติจำลอง คุณหมวยนำ สตรอว์เบอร์รี โยเกิรต์ เมนูรบั แขกของทีร่ า้ นมาเสิรฟ์ ด้วยแก้วทรงสูงประดับด้วยใบสะระแหน่ ทำให้รสู้ กึ ถึงความสดชืน่ เย็นสบายเข้ากับบรรยากาศของร้าน รสชาติหอมหวานของสตรอว์เบอร์รี สด บวกกับรสชาติอมเปรีย้ วอย่างเป็นธรรมชาติของโยเกิรต์ เมือ่ รวมกับเงาไม้และสายน้ำ ของร้าน ทำให้ผมรูส้ กึ ถึงสายลมเบา ๆ ทีพ่ ดั พาความเหนือ่ ยล้าและความร้อนหายไป เป็นปลิดทิ้ง เมนูสดุ เซอร์ไพรส์สำหรับร้านกาแฟบ้านในสวน ผมขอบอกว่าน่าประทับใจเอา มาก ๆ นัน่ คือ บลูเบอร์รลี าเต้ กาแฟลาเต้แบบเย็นในแก้วทรงสูง ผสมบลูเบอร์รไี ซรัป เป็นศิลปะความงามที่แสนเรียบง่าย กับลูกเล่นสนุก ๆ ของหลักวิทยาศาสตร์ว่าด้วย ความหนาแน่นของกาแฟในแก้วทรงสูง นั่นคือการแบ่งชั้นของนมสีขาวที่แทรกซึมใน กาแฟสีนำ้ ตาลอ่อน บนฐานสีมว่ งเข้มของบลูเบอร์รไี ซรัป เวลาจะดืม่ ให้คนลาเต้กบั ไซรัป ผสมกันก่อน ผลทีไ่ ด้คอื กาแฟลาเต้ทมี่ กี ลิน่ บลูเบอร์รอี อ่ น ๆ และรสขมอ่อน ๆ ของลาเต้ แทรกซึมด้วยรสชาติหวานอมเปรีย้ วของไซรัป เหมือนปลาทีซ่ อ่ นตัวใต้ผวิ น้ำ ก่อนแสดง ตัวอวดลวดลายและลีลาทีแ่ สนวิจติ ร ชวนให้ตดิ ตามจนสุดสายตา เช่นเดียวกับรสชาติ ของบลูเบอร์รลี าเต้ ทีป่ รากฏและเจือจางลงบนปลายลิน้ ชวนให้อยากสัมผัสกับรสชาติ นั้นอีกครั้ง Page 12 | Page 13 |

12

Eating Out Issue 26 / August 2011

Coffee

บลูเบอร์รีลาเต้ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต / เต้าหู้เทวดา


yellow duck

ร์

ีนครินท

Baan Nai Suan

This "Garden House" in Thai should offer enough shade at noon on a steaming hot day, while the waterfall over the pebbles by the stream with archer fish amidst dense greenery further permeates coolness besides shutting off traffic din at the end of Soi Ramkhamhaeng 42. Haven to office people during break, lovers in rapture, and family on homely meal. The welcome treat is Strawberry Yoghurt, fresh and truly revitalizing. But the surprise is in the following Blueberry Latte in a highball glass, an art piece from physic-play forming layers of milky white over light brown coffee brew, and the deep purple blueberry condense; giving a blissful flavor and memorable aroma. An unsurpassed snack highly recommended is "Angel Tofu" -an egg tofu and wood-ear mushroom in batter and deep fried-crispy yet soft inside with tofu, and al dente by the mushroom. And the place is Wi-fi, ideal for a day long internet surfing, yet menu price list more than comforting.

ถนนศร

รามคำแหง 48

เลิศนิมิตรเหนือ

รามคำแหง 42 รามคำแหง 40

เมนูแนะนำปิดท้ายของทางร้านคงต้องยกให้ เต้าหูเ้ ทวดา ขอบอกว่าอร่อยมาก ขนาดมารอย่างผมยังต้องยกนิว้ ให้ เมนูเบา ๆ ทีท่ ำให้หนักท้องได้พอสมควร กับรสชาติ ของเต้าหูไ้ ข่ผสมเห็ดหูหนูชบุ แป้งทอด กรอบนอกนุม่ ใน เนือ้ ไม่เบาไม่แน่นเกินไป มีสมั ผัส ของเห็ดหูหนูหนึบ ๆ ชวนเคี้ยวเพลินจนลืมเวลา จึงไม่น่าแปลกใจหากรอบตัวผมจะ มีผคู้ นมานัง่ ทำงานและเล่นอินเทอร์เน็ตทีร่ า้ นตัง้ แต่เช้าจรดเย็น ซึง่ ผมเองก็อยากจะลอง นัง่ นาน ๆ แบบนัน้ สักครัง้ แต่เนือ่ งด้วยภารกิจประจำวันยังไม่เสร็จสิน้ คงต้องขอยกไว้ โอกาสหน้าเสียแล้ว สำหรับใครทีอ่ ยากลิม้ ลองรสชาติแปลกใหม่ สัมผัสกลิน่ อายธรรมชาติในราคา สบายกระเป๋า ไปลองกันได้ที่ร้านกาแฟบ้านในสวน เรียบถนนหัวหมาก ท้ายซอย รามคำแหง 42 รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ บ้านในสวน 8/1 ถนนหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 08-1801-9464 ซอยสุดนรี เปิดบริการเวลา 10.00-22.00 น. ถนนหัวหมาก (ร้านปิดวันจันทร์) บ้านในสวน ราคาต่อท่าน 200-350 บาท

www.facebook.com/eatingout 13


Appetizer

Healthy Eating Text & Photo : น้ำริน

เมดิเตอร์เรเนียนในแบบ...

Kitchen Paradiso

Siam Parogon

Page 15 |

Eating Out Issue 26 / August 2011

ถนนอังรีดูนังต์

Salmon with Green Herbs Cream Sauce Paradiso’s Prawns / Pumpkin Soup / Lemon Honey Shake / Almond Crepe

Page 14 |

14

สยาม

ถนนพญาไท

ถนนพระราม 1

ถนนราชประสงค์

ถนนเพชรบุรี


ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารจานเดียวน้ำรินยกให้ “กะเพราไก่” เป็น อาหารยอดฮิตค่ะ... เนือ่ งจากเป็นอาหารติดปากคนไทย สามารถรับประทาน กันได้ทงั้ ครอบครัว แต่ถา้ จะให้จำแนกเป็นประเทศหรือตามแถบย่านน้ำ ขอ ยกให้ “อาหารเมดิเตอร์เรเนียน” เป็นขวัญใจอันดับ 1... เสน่หข์ องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอยูท่ วี่ ตั ถุดบิ ... โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วตั ถุดบิ สดใหม่ ซึ่งได้มาจากทะเล เน้นการปรุงไม่ยุ่งยากนัก เพื่อดึงให้รสชาติแท้จริงของ วัตถุดิบออกมา อย่างรสหวานของเนื้อปลา บางแห่งอาจนำเนื้อปลาไปกริลล์แค่พอสุก จัดเสิรฟ์ พร้อมสลัดผักชามเล็ก ๆ และซอสรสชาติไม่หวือหวาเท่านัน้ ก็เพียงพอ ส่วนเนือ้ กุง้ อาจนำมาผัดกับกระเทียมพอได้กลิน่ กล้อมแกล้ม ก็สามารถรับประทานได้เลย ยิง่ ถ้า มีไวน์ดี ๆ สักแก้วก็เลิศค่ะ... เดือนนี้น้ำรินจึงขอแนะนำร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียน... Kitchen Paradiso ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 3 ของสยามพารากอน เป็นร้านเล็ก ๆ มีการตกแต่งอย่างง่าย เน้นหนักเรือ่ ง อาหารรสชาติเยี่ยมที่อบอวลอยู่ในความรู้สึก เมนูเบา ๆ อย่าง Pumpkin Soup (ซุป ฟักทอง) รับประทานร้อน ๆ ให้ได้อนุ่ ท้อง รสชาติอมหวาน มาพร้อมกับความเข้มข้น ในคำ ต่อทีเ่ มนูกงุ้ สุดหรู Paradiso’s Prawns (กุง้ สดผัดกระเทียมและเครือ่ งเทศต้นตำรับ) ได้รสหวานปนเค็มน้อย ๆ จากเนยทีผ่ ดั มาจนสุก รับประทานพร้อมผักสลัดราดบัลซามิค ตัดความเลีย่ นและช่วยชูให้รสของกุง้ อร่อยขึน้ อีกหลายขุมค่ะ เมนูหลักครัง้ นีย้ กให้ Salmon with Green Herbs Cream Sauce (ปลาแซลมอนย่าง เสิรฟ์ พร้อมซอสสมุนไพร) ทาง ร้านเขากริลล์แซลมอนมาจนสุก จัดเสิร์ฟพร้อมซอสสมุนไพร ก่อนรับประทานแนะนำ ให้บบี เลมอนลงไปนิดหน่อยค่ะ จะช่วยดึงรสหวานของเนือ้ ปลาออกมาได้ อีกทัง้ ยังเข้า กันดีกับซอสสมุนไพร สำหรับของหวานขอบอกว่าต้องลอง Almond Crepe ด้านใน สอดไส้ดว้ ยครีมชีสนุม่ ๆ ทัง้ หอมทัง้ หวาน แถมยังมีความมันจากอัลมอนด์ดว้ ยค่ะ ขอ ปิดท้ายด้วยเครือ่ งดืม่ ยอดฮิตทีช่ อื่ ว่า Lemon Honey Shake รสชาติเปรีย้ วจีด๊ จ๊าด บวก กับกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากน้ำผึ้ง รับประทานแล้วสดชื่นไปถึงตอนเย็นเลยทีเดียวค่ะ... Kitchen Paradiso 991 ชั้น 3 สยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2610-9709 ราคาต่อท่าน 250-350 บาท

นอกจากอาหารแนะนำแล้วทางร้านยังมีอกี หลายเมนูให้เลือกสรร... ทัง้ อาหาร ไทย อาหารอิตาเลียน อาหารฝรัง่ เศส รวมไปถึงเบเกอรีช่ นิ้ สวยทีว่ างเรียงรายคอยท่าไว้ นับว่าเป็นอีกร้านหนึง่ ทีน่ ำ้ รินโปรดปราน เนือ่ งจากมีทงั้ อาหารเบา ๆ และอาหารหนัก ๆ ให้เลือกอิ่ม อีกทั้งบรรยากาศยังน่ารักเกินคำบรรยายด้วยล่ะ...

Kitchen Paradiso

Mediterranean Food is an entity in itself; distinctive in food styling, flavor, and aroma, yet simplistically down-to-earth; in Bangkok it is available at Kitchen Paradiso on the 3rd floor of Siam Paragon Department store. A glance at the menu would suffice to verify the earlier statement: Pumpkin Soup; Paradiso’s Prawns-fresh and fried in wispy garlic and butter-and side dish of balsamic salad; Salmon with Green Herbs Cream Sauce whipped up by fresh lemon juice. For dessert there is always Almond Crepe and soft cream cheese inside. To top the meal off, try Lemon Honey Shake to make your day. Call 0-2610-9709 for reservation. www.facebook.com/eatingout 15


Appetizer

Star Focus Text & Photo : Sudarat

จานเดียวแก้โฮมซิคของ

นาวิน ต้าร์-ดร.นาวิน เยาวพลกุล ห่างหายหน้าตาจากวงการบันเทิงไปเสียหลาย ปี ด้วยภารกิจด้านการเรียน จนจบปริญญาเอก นักร้อง นักแสดงหนุม่ อย่าง นาวิน ต้าร์-ดร.นาวิน เยาวพลกุล กำลังจะกลับมามีผลงานละครให้ได้ชมกันอีกครัง้ และ ด้วยความคิดถึงจากบรรดาแฟน ๆ และตัวเอง ทำให้ เราต้องขอเข้าไปกระแซะพูดคุยสอบถามถึงงานและ การใช้ชีวิตของเขาเสียหน่อย

“เวลาอยู่ที่โน่นถ้า

คิดถถึงกึง๋วบยเ้ตาี๋ยนวค รับ ก็จะคิด ด ็ ป เ ว ย ๋ ี ต เ ย ว ๋ อย่างก วกก๋วยเตี๋ยวกิน ำพ ผมก็จะท ี๋ยวน้ำตกบ้าง พวกก๋วยเต นั้นครับ” อะไรแบบ

16

Eating Out Issue 26 / August 2011

Yummy !!!

ตอนนี้มีงานอะไรบ้าง “หลัก ๆ เลยตอนนีผ้ มสอนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ สอนเศรษฐศาสตร์ งานรองจากงานสอนก็มลี ะครเรือ่ ง “คนเถื่อน” ของค่ายเอ็กแซ็กท์ กำลังอยู่ในระหว่างถ่ายทำ เป็นละครออกแนวบู๊แอ็คชั่นนิด ๆ ผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อ เผด็จ มีบทบาทเป็นหัวหน้าในการสอบสวนเรือ่ งราวของอาชญากรรม กำหนดออกอากาศปลายเดือนสิงหาคมนี้ นอกจาก นีก้ ม็ งี านเพลงทีท่ ำอยูด่ ว้ ย ส่วนงานส่วนตัวก็มเี ปิดร้านอาหาร ชื่อร้าน Made My Day เป็นยูโรเปี้ยนคาเฟ่ เปิดขายตั้งแต่ เช้าจนถึงเย็น ทีเ่ ปิดเพราะผมเป็นคนชอบอาหารอยูแ่ ล้ว เลย อยากแบ่งปันสิง่ ทีเ่ ราชอบให้คนอืน่ เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราชอบเนีย่ มัน ดีนะ” ประสบการณ์การกินในต่างประเทศ “ความทีผ่ มเป็นคนชอบอาหาร อยูเ่ มืองนอกนาน ๆ ก็ทำให้เรามีประสบการณ์ทไี่ ด้ไปลองไปชิมหลาย ๆ อย่าง ขอบ เขตของอาหารที่เรากินมันก็กว้างกว่า ทำให้เราได้เจออะไร ทีห่ ลากหลายพอสมควร และความทีเ่ ราท่องเทีย่ วด้วย ทำให้ เรารู้และเข้าใจว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อย อะไรที่จะถูกปาก คนไทย อย่างถ้าพูดถึงเมืองทีอ่ าหารดีในแถบยุโรปก็ทปี่ ารีส ที่ คิดว่าดีทสี่ ดุ ถ้าในเอเชียเราผมชอบทีญ่ ปี่ นุ่ แล้วก็ชอบทีฮ่ อ่ งกง เพราะอาหารมีให้เลือกหลากหลาย แล้วขณะนีใ้ นเมืองไทยเรา เองผมก็คดิ ว่าไม่แพ้ทอี่ นื่ ในเรือ่ งของอาหารในแถบเอเชีย คิด ว่าเราก็ทำได้ดี จนทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปไหนไกลเพราะ อาหารไทยของเรามันอร่อยอยูแ่ ล้ว อาหารไทยทีช่ อบกินก็จะ เป็นพวกอาหารอีสาน ส้มตำ น้ำตกอะไรประมาณนี้ครับ”


มีคน ลำบากเยอะมาก เราไปช่ ว ยเหลื อ คนเหล่านั้น ดีกว่า ไปอยู่เมืองนอกนาน เวลาคิดถึงเมืองไทยทำยังไง “เวลาอยูท่ โี่ น่นถ้าคิดถึงบ้านก็จะคิดถึงก๋วยเตีย๋ วครับ อย่างก๋วยเตีย๋ วเป็ด ผมก็ จะทำพวกก๋วยเตี๋ยวกิน พวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้าง อะไรแบบนั้นครับ” ช่วงนี้มีงานหลายอย่าง แบ่งเวลาการใช้ชีวิตยังไง “ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญครับ เราต้องมี Priority ว่าจะให้อะไรเป็นอันดับ 1 อะไรเป็นอันดับ 2 เวลาเราทำอะไรก็เต็มทีก่ บั อันนัน้ ๆ ไม่เอามาปนกันจะทำให้เรา พะวง การทำงานเราก็จะทำให้ได้ดที สี่ ดุ ในขณะนัน้ เราก็เต็มทีก่ บั ทุกงาน เวลางานเยอะ ๆ ก็พยายามไม่เครียด คิดบวกไปเรื่อยๆ อย่าไปเครียด คนเรามีแนวโน้มว่าจะท้อใจ จะ คิดอะไรเป็นเนกาทีฟอยู่เสมอ เพราะว่าโลกเราเป็นโลกของการทรมานอยู่แล้ว มันอยู่ ทีม่ มุ มอง ถ้าเรามองโพสิทฟี ปุบ๊ เราจะรูว้ า่ จริง ๆ แล้วมีคนลำบากเยอะมาก เราไปช่วย เหลือคนเหล่านัน้ ดีกว่า อย่ามานัง่ มองสิง่ ทีเ่ ราไม่มหี รืออย่าไปอิจฉาของทีเ่ ราไม่มี เพราะ ไม่มใี ครเป็นตัวคุณได้ดกี ว่าคุณอีกแล้ว การทีเ่ ราอยากจะเป็นเหมือนคนโน้นเหมือนคนนี้ อย่างตัวผมไม่เคยมีใครเป็นไอดอลเลยครับ มีแต่คนทีช่ อบแล้วก็มแี ต่คณุ พ่อ แต่ถามว่า อยากจะเป็นเหมือนใครไม่อยากจะเป็นเหมือนใครเลย อยากจะเป็นเหมือนเราให้ดที สี่ ดุ เท่านั้นเอง”

Made My Day Navin tar

www.facebook.com/eatingout 17


Main Course Great Place for

Hanging Out

Text & Photo: โชคุง

การผสานที่ลงตัว... 99 Rest Backyard Cafe

หง ถนนรามคำแ

ครินทร์

ถนนศรีน

9 9 ซอย 3

1

9 ซอย 4

พระราม

Backyard Cafe

พระราม

24 คำแหง ซอยราม99 Rest

ราม 9

ถนนพระ

นาการ

ถนนพัฒ

Tiger Prawn Bisque ซุปข้นกุ้ง Tamarind Baby Back Ribs ซี่โครงหมูซอสมะขาม / Spaghetti Nam Prik Ong สปาเกตตีผัดน้ำพริกอ่อง / ไอศกรีมโฮมเมด / Watermelon Punch/ 99 Punch / 99 Jungle Page 18 | Page 19 |

18

Eating Out Issue 26 / August 2011


จะเห็นว่าปัจจุบนั มีอาหารให้เลือกรับประทานค่อนข้างหลากหลาย... ผมเป็นอีกคนทีช่ อบไปชิมโน่นชิมนีอ่ ยูบ่ อ่ ยครัง้ บางร้านถูกปาก บางร้านถูกใจ และบางร้านก็ถกู ทัง้ ปากทัง้ ใจ ครัง้ นีผ้ มเลือกทีจ่ ะพูดถึง Fusion Food ซึง่ กำลัง เป็นทีน่ ยิ ม อีกทัง้ ยังเป็นอาหารจานโปรดเจ้าตัวแสบของผมซะด้วย ไปลุยกัน ที่ร้าน 99 Rest Backyard Cafe เลยครับ...

ผมชอบร้านนีต้ งั้ แต่เห็นในสือ่ Internet แล้ว... และเมือ่ ไอ้ตวั แสบบ่นอุบอิบว่า อยากไปลอง ผมจึงควงแขนกันไปแบบไม่รอช้า จากทีท่ ราบมาร้านนีเ้ ขามีดเี รือ่ งอาหาร เนือ่ งจากทุกเมนูได้ผา่ นการคัดสรรจากเชฟเอียน พงศ์ธวัช เฉลิมกิตติชยั ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้ เรือ่ งของรสชาติ รวมถึงวิธกี ารปรุงอาหารสไตล์ทเี่ ชฟเอียนถนัด ซึง่ ก็คอื Fusion Food ครับ... พวกเราเลือกนัง่ โต๊ะริมหน้าต่าง... จากนัน้ ก็ลงมือสัง่ อาหารจานเด็ด ทางร้าน จัดขนมปังมาให้รบั ประทานเล่น ๆ ก่อนอาหารจะจัดเสิรฟ์ เป็นขนมปังโฮมเมดทีม่ สี ว่ น ผสมของข้าวมันปู เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว รสชาติดอี กี ทัง้ ได้ประโยชน์ กับสุขภาพดีครับ จากนัน้ ไม่นานซุปร้อน ๆ ก็ถกู จัดเสิรฟ์ Tiger Prawn Bisque ซุปข้น กุง้ เจ้าตัวแสบทำหน้าละมุนสุด ๆ เมือ่ ตอนทีต่ กั ซุปเข้าปาก จากนัน้ เธอก็ทำหน้าเหมือน จะลอยซะให้ได้ ก็อย่างว่าล่ะครับรสชาติดีจริง ๆ จัดจ้านเข้มข้นโดนใจมากครับ ต่อ ด้วย Tamarind Baby Back Ribs ซีโ่ ครงหมูซอสมะขาม เขาหมักมาดีมากครับ เนือ้ หมู นุ่มกำลังเหมาะ อีกทั้งยังร่อนออกจากกระดูกง่ายมาก ได้รสหวาน เค็ม อมเปรี้ยวนิด หน่อย แถมยังมีกลิน่ หอมดีครับ มาถึงจานหลัก Spaghetti Nam Prik Ong สปาเกตตี ผัดน้ำพริกอ่อง ผมว่าจานนีเ้ ป็น Fusion Food ของแท้ครับ เพราะเขานำเอาเครือ่ งน้ำพริก อ่องมาผสานกับเส้นสปาเกตตีได้ลงตัวมาก รสชาติจัดจ้านตามประสาน้ำพริกบ้านเรา รับประทานเข้ากันกับเส้นสปาเกตตีนุ่ม ๆ ปิดท้ายด้วยของหวานเย็นฉ่ำรสละมุนลิ้น ไอศกรีมโฮมเมด จัดมา 3 รสชาติ สีส้มสดนั้นเป็นรสส้ม ส่วนลูกสีเขียวเป็นรสใบเตย ครับ ที่โดนใจเห็นจะเป็นสีขาวซึ่งมีรสของกะทิอ่อน ๆ พอให้ชื่นใจ... 99 Rest Backyard Cafe 99 พระราม 9 ซอย 41 ถนนเสรี 9 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 0-2300-4339 http://www.99-rest.com ราคาต่อท่าน 300-500 บาท

งานนีผ้ มอยากนำเสนอเครือ่ งดืม่ ครับ ออกแนวสุขภาพเล็กน้อยเพือ่ คุณสาว ๆ โดยเฉพาะ... Watermelon Punch รสชาติอร่อยครับ เจ้าตัวแสบบอกว่าทางร้านเขา ไม่ได้คนั้ หรือปัน่ เนือ้ ผลไม้ เขาใช้วธิ กี ารบดเพือ่ ให้นำ้ ผลไม้ทอี่ อกมานัน้ รสหวาน อีกทัง้ ยังมีชนิ้ ผลไม้ให้ได้รบั ประทานกันด้วย สำหรับอีกตัวนัน่ คือ 99 Punch รสชาติเปรีย้ วจีด๊ จ๊าดของเสาวรสเข้ากันดีกบั น้ำเชือ่ ม และน้ำกะทิทที่ อ้ ปด้านบน เวลาดืม่ ควรคนให้เข้ากัน ก่อน จะได้รสเปรี้ยว ๆ มัน ๆ หอมดีด้วยครับ... หลังจากที่อิ่มเอมกับการรับประทานอาหารเจ้าตัวแสบก็เริ่มทำตัวเป็นเมรี (ขี้ เมา) ด้วยการสัง่ เครือ่ งดืม่ มาลองลิม้ ... 99 Jungle มีสว่ นผสมจากวอดก้าเป็นหลัก รสชาติ อมเปรีย้ วน้อย ๆ และกลิน่ หอมอ่อน ๆ จากเปลือกเลมอนครับ ระหว่างนัน้ เสียงเพลง ค่อย ๆ ดังขึน้ เป็นระยะ ผมเลือกไวน์ชลิ มี าลองลิน้ 1 ขวด แล้วนัง่ พลิว้ ไปกับเสียงเพลง ตอนนีอ้ ากาศข้างนอกเริม่ ชุม่ ฉ่ำอีกครัง้ เพราะสายฝน และเราสองคนก็รสู้ กึ อิม่ เอมใจทีไ่ ด้ มาลองสัมผัสการผสานที่ลงตัวของอาหารที่นี่ครับ 99 Rest Backyard Cafe...

99 Rest Backyard Cafe

When it comes to Fusion Food, Chef Ian at 99 Rest Backyard Cafe is ever-ready to take you on in his creations. Start with bread; it is home made from golden grain rice, pumpkin seed, sunflower seed, and black and white sesame seeds; freshly baked to go with Tiger Prawn Bisque. His "Tamarind Baby Back Ribs" is so tender that it easily fell off bones. The hi-light of the menu here is "Spaghetti Nam Prik Ong", al dente pasta clung to the north pork-chili paste consisting of mince pork, cherry tomato, dry chili, shallot, and garlic accented to the authentic flavor by tamarind juice and fermented soybean crust. Homemade ice cream comes in three options: orange, pandan leaf, and young coconut. Recommended beverages are Watermelon Punch, and 99 Punch of passion fruit, coconut cream, and 99 Jungle vodka dressed with lemon peel. 99 Rest Backyard Cafe is in Soi Rama IX off Seri 9 Road Tel: 0-23004339 http://www.99-rest.com www.facebook.com/eatingout 19


Main Course

New Restaurant Text & Photo : Atom

Charge up…Wine up!

Spaghetti Scallop and Asparagus Lemon / Tuna with Wasabi Cream Sauce / Pork Chop with Apple Sauce / Grilled Veggie Salad / Baked Potato Soup

Page 20 |

ร้านนี้ยังแตกต่างจากร้านไวน์อื่น ๆ ตรงที่มี Live Band ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ไลฟ์สไตล์และไนท์ไลฟ์ เป็นความเหมือนทีแ่ ตกต่าง โดยเฉพาะหนุม่ ถึ ง วั น เสาร์ นับว่าเป็นสถานทีฮ่ ปิ แฮงค์เอาท์แห่งใหม่ทโี่ ดนใจ Youngster and Chicster สาวที่ใช้ชีวิตแบบ Social ที่ต้องคอยอัพเดตตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ตกยุค หรือตกเทรนด์ อะไรจะเจ๋งไปกว่าการยกพวกไปปาร์ตที้ รี่ า้ นเริด่ ๆ แล้วเดิน แบบเรา ๆ จริงเชียว Wine me up เฉิดฉายเป็นไม่มี วันนี้ Atom เลยอยากจะเสนอร้าน Wine me up เป็นทาง ชั้น 3 โครงการ Seenspace เลือกใหม่ที่โดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน ซอยทองหล่อ 13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สิง่ หนึง่ ทีท่ ำให้ Wine me up โดดเด่นคงหนีไม่พน้ เรือ่ งของการตกแต่ง ทีแ่ ต่ง ร้านออกมาในสไตล์ Renaissance Krish ทีจ่ ะทำให้คนทีม่ าทีน่ ไี่ ด้ไอเดียใหม่ ๆ กลับไป อย่าง Atom มีความรูส้ กึ เหมือนตัวเองหลุดเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของ Alice in Wonderland อย่างไงอย่างงั้น เริ่มจากทางเดินที่ขนาบข้างด้วยชั้นวางไวน์สูงจรดเพดาน มีไวน์ให้ เลือกมากกว่า 200 Labels เปรียบเสมือนอุโมงค์ที่พาเราเดินเข้าสู่ Wonderland อาหารของที่นี่เป็นอาหารอิตาเลียนที่กินคู่กับไวน์ และมีส่วนผสมของไวน์ใน ตัวเมนูอาหาร เพื่อเพิ่มกลิ่นและอโรมาให้กับอาหารอย่าง Baked Potato Soup เนื้อ เนียนหวานมัน Grilled Veggie Salad เป็นสลัดผักย่างหอม ๆ ราดมาด้วยซอสบัลซามิค ให้รสชาติกลมกล่อมจากผักแบบหวานอมเปรี้ยวกำลังดี Tuna with Wasabi Cream Sauce ใช้ทนู า่ กริลล์ผวิ นอกเพือ่ เก็บความฉ่ำไว้ ราดด้วยซอสวาซาบิครีม กินแล้วสดชืน่ Spaghetti Scallop and Asparagus Lemon สปาเกตตีสไตล์อิตาเลียนที่กินง่าย ไม่ ข้นไม่มนั รสชาติไม่จดั จ้านมากแต่กลับได้กลิน่ หอมของเครือ่ งเทศเต็มเปีย่ ม Pork Chop with Apple Sauce เป็นพอร์คช็อพทีเ่ นือ้ เด้งมาก ราดด้วยแอปเปิลซอสเปรีย้ วอมหวาน แก้เลี่ยนได้ดี

20

Eating Out Issue 26 / August 2011

โทร. 0-2185-2455 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-01.00 น. ราคาต่อท่าน 600 บาท

Wine me up

If partying is what you’re looking for, there are indefinite places you can go to. But, for a party floated in wine, come to "Wine me up", an Italian Restaurant with over 200 labels of respectful wine to lift you off into the Wonderland, in its Renaissance Krish decor. The Bill of Fare is equally blissful: Baked Potato Soup; Grilled Veggie Salad daubed with balsamic; Tuna with Wasabi Cream Sauce; Spaghetti Scallop and Asparagus Lemon; and Pork Chop with Apple Sauce, for example. By the way, from Thursday to Saturday nights, your party will never be tedious, for they have live band in the house. "Wine me up" is on the third floor of Seenspace in Soi Thonglor 13. It opens daily 11:30 AM to 01:00 AM Tel: 0-2185-2455 ฿600 pax


Buffet of The Month Text : chonthicha@weekend-magazine.com

1

2 5

1 { บุฟเฟ่ต์อาทิตย์หรรษา }

บุฟเฟ่ต์อาทิตย์หรรษาจ่ายเพียง 1 อร่อยคุ้มได้ถึง 3 กับ 3 ห้องอาหารโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ได้แก่ ห้องอาหารเทสท์ ห้องอาหารคิสโซะ และเซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส ตั้งแต่เวลา 12.00-14.30 น. เพียง ท่านละ 1,590 บาทสำหรับผู้ใหญ่ และเด็กท่านละ 795 บาท (อายุ 3-12 ขวบ) พิเศษ! เด็กรับประทานฟรี 2 ท่าน (เฉพาะอายุต่ำกว่า 10 ขวบ) เมื่อมากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน สำรองที่นั่ง โทร. 0-2207-8000

2 { A La Carte Buffet }

แฟนอาหารญีป่ นุ่ ไม่ควรพลาดกับโปร​โมชัน่ อาหาร ญี่ปุ่นสุดพิ​เศษ​และสุดคุ้ม A La Carte Buffet ที่ห้อง อาหารญี่ปุ่นคา​โช ชั้น 37 ​โรง​แรมอิมพี​เรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 อิ่มอร่อยอย่างจุ​ใจมาก​ถึง 63 ราย​การ ​เปิด บริก​ าร​ทงั้ มือ้ กลางวัน ราคา 765 บาทสุทธิ แ​ ละมือ้ ค่ำ 880 บาทสุทธิ ไม่รวม​เครื่องดื่ม สำรองที่นั่ง โทร. 0-22619000 ต่อ 5111-2

3

4

6

3 { Sunday Brunch }

5 { พาสต้า แอนด์ นู้ดเดิ้ล มาเนียร์ }

4 { สวรรค์ของคนรักชีส }

6 { บุฟเฟ่ต์อิตาเลียนหรู }

บุฟเฟ่ต์มื้อสายให้คุณได้อิ่มอร่อยในวันหยุดสุด สัปดาห์ทกุ วันอาทิตย์ ทีห่ อ้ งอาหารคาเฟ่ เดอ นีมส์ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท เวลา 12.00-15.00 น. ในราคาที่คุณ เลือกได้ ท่านละ 1,095 บาท ฟรีนำ้ ผลไม้ น้ำอัดลม และ เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ดืม่ ได้ไม่จำกัด, ท่านละ 1,495 บาท ฟรีเบียร์สด ดื่มได้ไม่จำกัด, ท่านละ 2,096 บาท ฟรีไวน์ ดื่มได้ไม่จำกัด สำรองที่นั่ง โทร. 0-2207-9999 ต่อ 5608 สัมผัสกองทัพชีสหลากรสหลายชนิดที่มี​ให้​เลือก​ เต็มอิม่ กว่า 30 ชนิด พร้อมยังสามารถรับประทานควบคู่ กับสลัด ​เนื้อส​ไลซ์ส​ไตล์อิตา​เลียน พาสต้า ​และพิซซา แบบ​ไม่อนั้ ไ​ ด้อกี ด้วย ใ​ นราคาสุดพิเ​ ศษท่านละ 1,200 บาท ห​ รือเ​ ลือก​เพิม่ ไ​ วน์รส​เยีย่ ม​ ทัง้ ไ​ วน์แ​ ดง​และ​ไวน์ขาวตลอด ค่ำคืนอีก​เพียงท่านละ 950 บาท ณ ห้องอาหารบริ​โอ โรง​แรม​แมริออท รีสอร์ท แ​ อนด์ สปา กรุงเ​ ทพฯ สำรอง ที่นั่ง โทร. 0-2476-0022 ต่อ 1416

โปร​โมชั่นพิ​เศษ พาสต้า ​แอนด์ นู้ด​เดิ้ล มา​เนียร์ สำหรับ​ผู้ที่ชื่นชอบอาหาร​เส้นทุกชนิด​ ทั้งพาสต้า​และ ก๋วย​เตีย๋ วชนิดต่าง ๆ มีใ​ ห้เ​ ลือกรับประทานอย่าง​ไม่จำกัด ทุกเ​ ย็นวันศุกร์ ตลอด​เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ที่ ทู โ​ ฟร์ตี้ เ​ อท คา​เฟ่ แ​ อนด์ บาร์ (Two Forty Eight Cafe & Bar) โรง​แรมนอร์ธ​เกต รัช​โยธิน ​เซอร์วิส ​เรสสิ​เดนซ์ สำรองที่นั่ง โทร. 0-2939-7949 พบกับบุฟเ​ ฟ่ตอ์ ติ า​เลียนหรูมอื้ สาย ลา โ​ ดล​เช่ วิตา้ ปรุงสุดฝีมือ​โดย​เชฟมาร์​โค ริวา ที่แอน​เจลินี ​โรง​แรม​ แชงกรี-ลา กรุง​เทพฯ บริ​การทุกวันอาทิตย์​และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ตั้ง​แต่​เวลา​ 12.00-15.00 น. ราคาท่านละ 2,450 บาท++ สำรองที่นั่ง โทร. 0-2236-9952

www.facebook.com/eatingout 21


Main Course

Candlelight Dinner Text & Photo : Quinn

แสงสีกรุงเทพฯ กับวันสงบ สันติที่ Taihei

ซอยสา ทร 2

ทร 4

ลาแดง

ถนนศา

ซอยสา

Eating Out Issue 26 / August 2011

โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ

Tekka Don ชุดข้าวหน้าปลาโอ ข้าวหน้าปลาหมึกคลุกไข่แดงโรยด้วยไข่ปลาแซลมอน / Buta Tonkatsu / Take Set ซาชิมิรวม

Page 22 |

22

รใต้

ถนนสาท

Page 23 |


ใครว่าผู้ชายโรแมนติกไม่เป็น? แม้ผู้หญิงจะเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน แต่ผู้ชายเองก็มีสิ่งเหล่านี้ เพียงแต่เขาเลือกที่จะแสดงออกมาหรือไม่ ที่พูด นี่ไม่ใช่ว่า Quinn จะอวดโอ่ว่าผู้ชายส่วนตัวจะดีเริ่ด แค่อยากจะฝากบอก หนุ่ม ๆ ทั้งหลายว่า สิ่งเล็กน้อยที่ผู้ชายใส่ใจทำให้ผู้หญิงของเขา ก็ทำให้ เหล่าเธอ ๆ ทัง้ หลายหัวใจพองโตเป็นลูกบอลลูนได้แล้ว เช่น พาไปรับประทาน อาหารมื้อพิเศษสักมื้อ เลือกร้านอย่างพิถีพิถันเหมือนที่เขาของ Quinn พา ไป Taihei Restaurant ก็พอแล้ว Taihei เป็นร้านอาหารญีป่ นุ่ วิวเมือง อยูบ่ นชัน้ 53 โรงแรมบันยันทรี แบ่งออก

เป็น 2 โซน Sushi Bar และ Teppanyaki ตกแต่งในสไตล์ Modern Contemporary การตกแต่งดูเผิน ๆ เหมือนห่างไกลความเป็นญีป่ นุ่ แต่หากดูให้ลกึ จะเห็นว่าสอดแทรก ปรัชญาการใช้ชวี ติ แบบญีป่ นุ๊ ญีป่ นุ่ เอาไว้ ทางเดินทีต่ กแต่งแบบสวนเซน ความเรียบง่าย และความสมดุลของสี ช่วยทำให้จติ ใจสงบและผ่อนคลาย เหมือนกับชือ่ ของ Taihei ที่ แปลว่า สันติ ตัง้ แต่กา้ วแรงทีย่ า่ งเข้ามาทีน่ ี่ วันนีเ้ ราไม่ได้เน้นกินอิม่ แต่เน้นกินบรรยากาศ จึงขอโซนนัง่ ทีเ่ ห็นวิวด้านนอก เห็นบรรยากาศความวุน่ วายและแสงสีของกรุงเทพฯ โซน ของซูชบิ าร์จะมีเคาน์เตอร์ซชู ขิ นาดใหญ่ ควบคุมโดยมาสเตอร์เชฟ ชิราอิชิ คิคโู อะ เชฟ ผูค้ ร่ำหวอดอยูใ่ นวงการอาหารมานานกว่า 40 ปี ทีม่ คี วามอนุรกั ษ์นยิ มอยูอ่ ย่างเต็มเปีย่ ม อาหารของที่นี่จึงเป็นอาหารต้นตำรับ รสชาติญี่ปุ่นแท้ ๆ นำเสนอในสไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ ผ่านการดัดแปลง เสริมแต่ง คัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม เมนูทโี่ ดดเด่นคงหนีไม่พน้ Take Set เป็นซาชิมริ วม ชุดสุดยอดของร้านทีร่ วม เหล่าปลาดิบชัน้ เลิศไว้อย่าง โอโทโร่ ท้องปลาทูนา่ ญีป่ นุ่ ทีน่ มุ่ ชุม่ ฉ่ำ หวานมัน คัมปาจิ ปลา Yellow Tail ช่วงอายุและขนาดทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีรสชาติเยีย่ มยอดกว่าฮามาจิ เนือ้ หวาน รับประทานง่าย แซลมอนจากสกอตแลนด์สสี ม้ สดหวานมันลิน้ ทูนา่ ญีป่ นุ่ สีขาวอมแดง แต่ รสชาติไม่ได้จดื ชืดกลับโดดเด่นเป็นทีส่ ดุ และอืน่ ๆ อีก Tekka Don ชุดข้าวหน้าปลาโอ ห้องอาหารญี่ปุ่น Taihei โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ชั้น 53 สาทรใต้ กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-1200

เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. ราคาต่อท่าน 450-800 บาท

อาหารที่ Quinn โปรดปรานชนิดที่ว่ามากี่ครั้งก็ต้องสั่ง เพราะปลาโอของที่นี่รสชาติ เยีย่ มจริง ๆ ข้าวหน้าปลาหมึกคลุกไข่แดงโรยด้วยไข่ปลาแซลมอนก็อร่อย เซ็ตนีเ้ ขามี ข้าวหน้า 3 อย่างให้เลือก มาพร้อมมิโซะซุป เราปิดท้ายกันด้วย Buta Tonkatsu หมู ชุปแป้งทอดชิน้ หนา แต่เนือ้ กลับนุม่ แน่น ซอสของทอดก็เข้มข้นหวานอมเปรีย้ ว ถูกใจ จริง ๆ นับได้วา่ เป็นร้านทีพ่ ดู ได้เต็มปากว่า เยีย่ มยอดในหลายด้าน ทัง้ บรรยากาศหรูหรา ระดับโรงแรม 5 ดาว มองเห็นวิวกรุงเทพฯ ผ่านผนังกรุกระจก ยามค่ำคืนจะเห็นแสงไฟ ทีไ่ ม่เคยดับของกรุงเทพฯ จากมุมสูง การบริการทีด่ ี บริกรทีเ่ อาใจใส่ลกู ค้าทุกย่างก้าว ไม่มที ำให้ขนุ่ ข้องหมองใจ คิดว่าครัง้ หน้าคงได้มาลอง All you can eat Teppanyaki เพราะมองเห็นลีลาการผัดของเชฟ และหน้าตาอาหารชวนให้น้ำลายสอ แต่ถ้าจะมา รับประทานบุฟเฟ่ตค์ งต้องแว็บมากับเพือ่ นจะได้ไม่ตอ้ งมานัง่ ระวังกิรยิ ากันค่ะคุณผูช้ ม สอบถามจากพนักงานได้ความว่าบุฟเฟ่ตเ์ ทปันฯ จะมีวนั ศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทัง้ มือ้ กลางวันและเย็น เพียงแค่นี้จริง ๆ แค่มีอาหารอร่อย บรรยากาศดี บริการเยี่ยม มองเห็นแสง สีกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนจากมุมสูง พร้อมคนพิเศษทีอ่ ยูเ่ คียงข้างคุณเสมอ ผูห้ ญิงเราจะ ขออะไรไปมากกว่านี้อีกล่ะคะ

Taihei

Taihei, or "Peace" in Japanese, is a modern split-level Japanese restaurant offering-besides roof-top view of Bangkok-a varied selection of sake, sushi and yakitori on the 53rd floor and Teppanyaki dishes on the 54th floor of Banyan Tree Hotel Bangkok on South Sathon Road. Instead of traditional kimonos, chefs and waiting staff are smartly clad in modern uniforms, in line with the restaurant's cutting edge philosophy. The Sushi section, dominated by a large sushi counter and conservative Chef, offers, among others, Take Set of assorted sushi: e.g. Otoro, the premium tuna belly; Kampachi, a game fish in the same family as yellow tail and amberjack; Hamachi, the Japanese yellow tail; Scotland salmon, etc. Tekka Don is basically sashimi tuna served on a bed of sushi rice, with seaweed, wasabi and ginger; or sushi rice with squid and red salmon roe, with side dish of Miso soup consisting of a stock called "dashi" and softened miso seasoning produced by fermented rice, barley and/or soybeans. Buta (black pig) Tonkatsu is the Japanese version of Viennese Schnitzel but with whole tender pork fil et-not thinned out like the latter. Teppanyaki Buffet is available for lunch and dinner on Friday-Sunday. Taihei opens everyday 11:30 AM to 02:30 PM and 06:00 PM to 11:00 PM Tel: 0-2679-1200 ฿450-800 pax www.facebook.com/eatingout 23


Main Course

Grandfather Restaurant Text & Photo : สารสิน

ผัดไทยตะหลิวสั้น

ถนนสามเสน

Page 24 |

Eating Out Issue 26 / August 2011

ผัดไทยกุ้งสด

ถนนวิสุทธิกษัตริย์

24

ซอยสามเสน 8

ร้านผัดไทย นานา

ธนาคารแห่ง ประเทศไทย


ช่วงนี้เพื่อนฝรั่งจากเมืองนอกเมืองนาแวะมาเยี่ยมเยียนกันถึงเมือง ไทย ผมในฐานะทีพ่ ยายามเป็นเจ้าบ้านทีด่ กี จ็ ดั สรรเวลาพาเพือ่ นเทีย่ ว พากิน ของอร่อย แน่นอนว่าเราอยากให้เขาลองกินของไทย ก็เอ่ยปากถามเขาว่าอยาก กินอาหารไทยจานไหนเป็นพิเศษ เพือ่ นก็ตอบสัน้ ๆ ง่าย ๆ ว่า “ผัดไทย” เอาเข้าไปสิครับ ความคิดของฝรั่งมังค่า อาหารไทยที่ควรจะได้ลองมากินก็

คือ “พัดท่าย” ออกเสียงตามเขา เอาเถอะครับตามประสาเจ้าบ้านที่ดีก็ต้องพาไปเสีย หน่อย ผมจึงเลือกมาที่ร้าน “ผัดไทยตะหลิวสั้น” แถวแยกบางขุนพรหม เป็นเจ้าเก่า แก่แถวบ้านเพื่อนผมเองครับ ขายมานานกว่า 60 ปี ตั้งแต่รุ่นอาม่า เมื่อก่อนขายอยู่ ในตลาดทุเรียนบางลำพู ทางเข้าตลาดนานาบางลำพู มานานกว่า 50 ปี แล้วย้ายมา อยู่ที่แยกบางขุนพรหมเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ที่ผมเรียกร้านเขาว่าผัดไทยตะหลิวสั้นนั้น มันมีที่มาที่ไปจากรูปร่างหน้าตา ของตะหลิว อาม่าเจ้าของร้านรุ่นแรกท่านเอาตะหลิวธรรมดาที่ซื้อมานี่ล่ะครับหักด้าม ออก แล้วเหลาด้ามไม้ทอ่ นสัน้ ใส่ไปแทนเพือ่ ให้จบั ถนัดมือ อาม่าขายผัดไทยตัง้ แต่สมัย อายุ 16-17 ปี แล้วก็ส่งต่อตะหลิวหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน สำหรับเมนูของร้านไม่มอี ะไรมากครับ เขาเน้นผัดไทยกุง้ สดกับผัดไทยธรรมดา การผัดก็ผัดแบบเส้นแห้ง ไม่ได้ผัดแบบเส้นแฉะเหมือนสมัยนี้ รสชาติไม่ต้องการันตี ครับ เปิดขายกันมานานกว่า 60 ปี แบบนีล้ กู ค้าแน่นตลอด ขนาดฝรัง่ ยังอเมซิง่ ยังต้อง สั่งเบิ้ลเสีย 2 จาน ผัดไทยของที่นี่เขาเป็นผัดไทยสไตล์จีน รสชาติแบบจีน ใส่กุ้งแห้ง ไช้โป๊ว เต้าหู้ ก่อนผัดก็ใส่นำ้ ส้มสายชู ผัดไข่ลงไปด้วยกัน ผัดนานกว่าทีอ่ นื่ เพือ่ ให้เครือ่ ง

ร้านผัดไทยนานา (ผัดไทยตะหลิวสั้น) 152 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8197 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-15.00 น. และ 16.00-21.00 น. ราคาต่อท่าน 35-50 บาท

ปรุงรสซึมเข้าเส้น จะได้เส้นแห้ง ไม่อมน้ำมัน เส้นผัดไทยเขาจะตัดมาเป็นท่อนสั้นกิน ง่าย ผัดทีก็ผัดเยอะในกระทะขนาดกลาง เพราะขายดีแบบผัดทีละจานไม่ทันกิน มาที่นี่ผมชอบอยู่อย่างครับ ร้านเขาเป็นห้องแถวไม่ใหญ่ ทำให้ที่นั่งในร้านมี จำกัดไม่พอดีกับความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกคนต้องทำตนเป็นคน เอือ้ เฟือ้ เพราะจะมีคนมาขอนัง่ ด้วยตลอดครับ อย่างโต๊ะทีผ่ มแชร์ดว้ ย คุณน้าเขากินมา ตัง้ แต่ยงั เด็กจนตอนนีผ้ มสีดอกเลาทัง้ ศีรษะ เรียกได้วา่ ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอด เพชรกันมาเลยทีเดียวครับ จริง ๆ ถ้ามาทีร่ า้ นนีเ้ ขายังมีของกินอีกอย่างทีอ่ ร่อยมากครับ นัน่ ก็คอื ขนมผักกาด แต่นา่ เสียดายทีว่ นั ทีผ่ มไปของหมดเสียก่อน ไม่อย่างนัน้ ว่าจะให้ตาเพือ่ นฝรัง่ ได้ลองของ กันซะหน่อย ถ้าใครผ่านไปทางแยกบางขุนพรหมก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนได้นะครับ ผม ได้รับการการันตีจากคุณน้าแฟนพันธุ์แท้ว่ารสชาติอร่อยไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่รุ่นแรกจน มารุ่นปัจจุบันกันเลยทีเดียว

Pad Thai Nana

Asked what they would like to eat, our Farang friends most likely answer would be "Pad Thai". So, let’s get to an old "Pad Thai" shop which "burned" its first wok 60 years ago before moving to present location at Bang Khun Phrom intersection for a decade. Pad Thai Nana shop is more aptly called Pad Thai Taliew Sun (short-handle wok spade) since grandma broke her spade handle to shorten it for her ergonomics at the start of culinary business at 16. And her spade caught on to become the trademark. Yet the menu remains basically the same; Pad Thai Koong Sod (with shrimp) or Regular (without), though the rice noodle here is not as mushy as elsewhere. Basic ingredients are dried shrimp, mini-cubes of pickled white turnip and hard tofu after vinegar and egg, before adding the noodle and kept fried longer to absorb all flavors. Another rare dish found here is Khanom Puk Kad white turnip cake which is pan fried with bean sprout and chive, seasoned with black sweet soy sauce; vinegar and crushed chili is optional. But this dish goes out fast, so come early; for the dish, as well as for a seat which is limited against the over-demand regular customers. Pad Thai Nana opens everyday 11:30 AM to 03:00 PM, 04:00 PM to 09:00 PM Tel: 0-2281-8197 ฿35-50 pax www.facebook.com/eatingout 25


Main Course

Roadside Food Text & Photo : แตงกวาดอง

ว า ่ ป ้ ด ไ ล ้ ิ บ เ อ ข . . จานเดีย วไมแหม่อิ่มๆๆๆ. คอนเซ็ปต์เดือนนีไ้ ม่คอ่ ยเข้ากับแตงกวาดองเท่าไหร่เล๊ยจริง ๆ... “อาหารจานเดียว” แตงกวาดองบ่น

หมุบหมิบเมื่อก้าวออกจากห้องประชุม จนน้อง ๆ เริ่มรำคาญและบอกว่า “พี่ก็กินเบิ้ลไปดิ หรือไม่ก็หาร้านที่หลากหลาย หน่อย” อ่ะนะ... ว่าแล้วแตงกวาดองก็เริ่มควานหาร้านจากอินเทอร์เน็ตทันที... ได้แล้วค่ะ... “ร้านซอย 6 โภชนา” ตั้งอยู่แถว ๆ สามย่าน มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 40 ปี อีกทั้งยังมี อาหารจานเดียวจานด่วนให้เลือกกินเพียบ แตงกวาดองคว้ากระเป๋าออกจากออฟฟิศทันทีที่ได้ข้อมูล จากนั้นก็พุ่งตรงไปที่ ร้าน พร้อมกับหนีบเอาหมาน้อยสุดที่รัก (ชูก้า) ไปด้วย 1 ตัว...

ถนนพระราม 4 ซอยจุฬา 50

48

ซอยจุฬา 9

ซอยจุฬา 11

ซอยจุฬา 15

Eating Out Issue 26 / August 2011

ซอยจุฬา 42

จุฬา

บะหมี่เกี๊ยวหยก 3 หมู Page 27 | ราดหน้าเนื้อ / ข้าวกะเพราเป็ด / ข้าวหน้าเป็ด / บะหมี่เกี๊ยวเป็ด+ปู ข้าวผัดหมูแดง / โกยซีหมี่ / ซาลาเปา / ขนมจีบ+ติ่มซำ / หมูแดง / เป็ดย่าง Page 26 |

26

ร้านซอย 6 โภชนา

ซอย


ทีต่ อ้ งหนีบเอาชูกา้ ออกมาด้วยเพราะตอนนีท้ า่ นแม่ของแตงกวาดองขึน้ ไปอยูบ่ น เป็นชิน้ เล็ก เคล้ามากับข้าวอร่อยมากมาย “ข้าวกะเพราเป็ด” อันนีก้ เ็ ด็ดไม่แพ้กนั ทาง สวรรค์ ดังนั้นจึงไม่มีคนดูแลค่ะ จะไปไหนทีก็ต้องคอยเป็นห่วง แต่มันน่ะสิดันทำตัว ไม่นา่ รักเอาซะเลย ด้วยความทีซ่ นเป็นลิง แตงกวาดองจึงต้องผูกเชือกล่ามไว้ตลอด และ เมื่อถึงร้านก็เริ่มมีการฉุดกระชากลากถูกันออกจากรถ กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนความ เล่นเอาหืดขึ้นคอ แตงกวาดองก้าวอาด ๆ เดินเข้าร้าน พร้อมกับสั่งอาหารกองโตไว้ คอยท่า จากนัน้ ก็เดินมาดูเจ้าลิงทีน่ งั่ ทำหน้าเป็นตูดอยูข่ า้ ง ๆ รถ ไม่นานนักพีเ่ จ้าของ ร้านก็เดินมาบอกว่าอาหารเสร็จแล้ว แตงกวาดองจึงเดินอาด ๆ อีกรอบเข้าไปเก็บภาพ พร้อมกับกินอาหารแบบเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เจ้าชูก้านั่งหงอย... เริ่มที่ “ราดหน้าเนื้อ” ร้านนี้เขามีดีที่เมนูนี้ล่ะ รสชาติอร่อยล้ำ เนื้อของเขานุ่ม โดนใจ อีกทั้งยังมีรสหวาน ๆ เค็ม ๆ ปนอยู่ด้วย เวลากินแทบจะไม่ต้องปรุงเลยล่ะ “บะหมีเ่ กีย๊ วหยก 3 หมู” ประกอบด้วย หมูแดง หมูหวาน และหมูกรอบ เวลากินก็คลุก ๆ ให้เข้ากัน จากนัน้ ก็เริม่ โซ้ยได้โลด ขอบอกว่าอร่อยเหาะเลยเชียว “บะหมีเ่ กีย๊ วเป็ด+ปู” เมนูนี้เรียกว่าไม่มีที่ติ แตงกวาดองชอบเนื้อเป็ดร้านนี้ค่ะ อร่อยโดนใจถึงแม้ว่าจะดำ ไปหน่อยก็เหอะ “ข้าวผัดหมูแดง” ผัดมาแห้งกำลังเหมาะ เนือ้ หมูแดงหอม ๆ ถูกเฉือน

ร้านนำเป็ดรสเยีย่ มมาเคล้ากับเครือ่ งกะเพรา จากนัน้ ก็ราดมาบนข้าวสวยเม็ดอิม่ อร่อย เด็ดสะระตี่ “ข้าวหน้าเป็ด” มาแล้วก็ต้องลอง ร้านนี้เขาไม่ค่อยคำนึงถึงหน้าตาของ เป็ดเท่าไหร่นัก หนังเป็ดจึงมีสีคล้ำปนดำ แต่ขอบอกว่ารสชาติอร่อยเลิศไม่แพ้ใครที เดียว “โกยซีหมี”่ หากินยากแล้วนะสำหรับเมนูนี้ มาถึงทีท่ งั้ ทีกค็ วรสัง่ มาลอง ทางร้าน จัดมาแบบกวางตุ้งแท้ ๆ รสไม่หวานจัด อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมชวนชิมจริง ๆ ปิดท้าย ด้วยของว่างอย่าง “ขนมจีบ+ติ่มซำ” เห็นว่าทางร้านไม่ได้ทำเอง แต่ก็เลือกเจ้าอร่อย มานำเสนอ โดยที่ร้านจะเป็นคนควบคุมการผลิตให้ได้ไส้แปลก ๆ รสเยี่ยมมาให้พวก เราได้ลองชิม... แตงกวาดองเดินออกจากร้านพร้อมพุงที่กางเต็มที่... เห็นเจ้าหมาน้อยตัวดี กำลังนัง่ ทำหน้าน่าเวทนา เลยยืน่ หมูแดงชิน้ โตให้หม่ำซะ 1 ดอก ชูกา้ กระโดดตัวลอย พร้อมกับกระดิกหางไว ๆ ว่าแล้วมันก็กระโดดขึ้นรถอย่างว่าง่าย พร้อมกับทำตัวน่า รักเกินคาด ก็นะ... แตงกวาดองยังมีหมูแดงย่างหอม ๆ ในมืออยู่นิ ขืนทำตัวไม่ดีมี หวังอดกินแน่ ๆ ไอ้ลิงน้อย...

Soi 6 Pochana

ร้านซอย 6 โภชนา 247-9 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2216-0866, 08-1616-0046, 08-6667-8811 ราคาต่อท่าน 50-150 บาท

Samyan at the intersection of Rama IV and Phaholyothin Road has a long history and list of eateries, Soi 6 Pochana included. Established over 40 years the shop still runs busy serving Chula coeds and working people in the vicinity, with impressive menu of one-dish meal like: Fried Noodle with Beef Gravy; Emerald Egg Noodle with 3 kinds of pork-red roast pork, sweet pork and crunchy pork rind; Egg Noodle and Wonton with Roast Duck and Crab Meat is a must; Fried Rice with Red Roast Pork; Rice with Duck and Holy Basil; Roast Duck Rice; Pan Fried Egg Noodle and Chicken Cantonese Style; and, last but not least, a list of Dimsum gems. Soi 6 Pochana is in Chula Soi 11 Tel: 0-2216-0866, 08-1616-0046, 08-6667-8811 www.facebook.com/eatingout 27


Surrounding

Traveling Gourmet Text & Photo : Tongta

เยื อ นถิ น ่ หลวงพระบาง ขอหลีกหนีความวุ่นวายมาเยือนเพื่อนบ้านหน่อยนะคะ... ประเทศลาว ตั้งอยู่ติดตะเข็บชายแดนบ้านเรา เป็นอีก

เมืองที่น่าหลงใหล เนื่องจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ยังคงเรียบง่ายจนน่าลุ่มหลง... ขอแนะนำเมืองเอกอย่างหลวงพระบาง... เมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เมืองนี้เล็กแต่แฝงไปด้วย ซอกมุมทีน่ า่ ค้นหา ทีห่ ลวงพระบางแห่งนีแ้ ลดูแล้วคล้ายกับเมืองทางภาคอีสานของบ้านเรา ผูค้ นคุยภาษาลาวทีค่ นไทยเข้าใจ ได้ สามารถใช้เงินไทยได้ อีกทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ส่งตรงมาจากประเทศไทยแทบทั้งสิ้น... ฉันลงเครื่องที่หลวงพระบางแล้วจับรถเข้าไปหาที่พัก... ก่อนออกมาทอด กายเดินเล่นริมน้ำโขง ทีห่ ลวงพระบางแห่งนีม้ แี ม่นำ้ สายใหญ่ 2 สายคือ แม่นำ้ โขง และแม่น้ำคาน กิจกรรมทางน้ำก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ นั่งเรือชมวิว ชมวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ อัตราค่าบริการไม่แพงโหด ส่วนกิจกรรมอีกอย่างที่อยากให้ ลองคือ ขี่จักรยานชมเมือง ที่พักเกือบทุกแห่งจะมีจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้เช่าขี่ ค่าบริการอยูท่ ี่ 30,000-45,000 กีบต่อวัน หรือใครไม่อยากเมือ่ ยแนะนำ ให้เหมารถตุ๊กตุ๊กนั่งเล่นสบายอุรา ในราคา 150,000 กีบต่อวัน... กิจกรรมยามเช้าของหลวงพระบางคล้ายกับไทย... ใส่บาตรข้าวเหนียว ทีน่ ี่ มีวดั ค่อนข้างมาก ดังนัน้ จึงมีพระออกมาบิณฑบาตค่อนข้างเยอะ วิธกี ารใส่แนะนำ ว่าต้องรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ เนื่องจากพระที่นี่เดินเร็วมาก ผู้ที่ไม่คุ้นชินควร ต้องตระเตรียมให้พร้อม ปัน้ ข้าวเหนียวไว้รอท่าก่อนเลยก็ดคี ะ่ เสร็จจากใส่บาตร แล้วควรเดินชมตลาดยามเช้ากันซะหน่อย...

28

Eating Out Issue 26 / August 2011


ในหลวงพระบางมีตลาดใหญ่ ๆ 3-4 แห่ง... แต่ที่โดดเด่นคือ ด้านริมแม่นำ้ ซึง่ จะอยูใ่ กล้ ๆ กับพระราชวังหลวงพระบาง ทีน่ มี่ อี าหาร เช้าไว้คอยท่า ทัง้ น้ำพริก ข้าวเหนียวปิง้ ข้าวจี่ (แซนด์วชิ ) ไก่ยา่ ง หมูปงิ้ ฯลฯ รวมทัง้ ของสดของแห้งต่าง ๆ ก็มมี ากค่ะ จะเลือกซือ้ ไปจัดเตรียม ปรุงอาหารเองก็เก๋ไปอีกแบบ สำหรับร้านที่อยากแนะนำให้ลองไปชิม กันคือ “ร้านกาแฟประชานิยม” อาหารเช้าที่นี่ถูกปากคนไทยค่ะ มี กาแฟ ชา โอวัลติน รวมทัง้ ปาท่องโก๋ ส่วนอาหารจานเดียวก็มโี จ๊กหมู โจ๊กไก่ให้เลือกชิม ข้าง ๆ ร้านประชานิยมจะมีขายเฝอ (ก๋วยเตี๋ยว ญวน) เจ้าอร่อย รสชาติเค็มนิด ๆ แนะนำให้บีบมะนาวก่อนใส่กะปิ ตรงหัวมุมใกล้ ๆ กันนัน้ เขาขายพวกอาหารปิง้ อาทิ ไก่ปงิ้ หมูปงิ้ รสชาติ ใช้ได้เลยค่ะ รับประทานกับข้าวเหนียวตอนเช้าอยูท่ อ้ งดีนกั ล่ะ อีกเมนู หนึ่งที่อยากนำเสนอ ข้าวจี่ ของลาวคือ แซนด์วิช เขาจะนำขนมปัง ฝรั่งเศสมาผ่าครึ่ง จากนั้นก็ใส่เครื่องลงไป เริ่มจากหมูยอ (บางร้านก็ ใส่เนื้อไก่ย่างหรือหมูย่าง) หมูหย็อง ไข่เจียวหั่นเป็นเส้น ๆ ผักสด ต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการราดซอสรสชาติเปรีย้ ว ๆ หวาน ๆ รับประทาน อร่อย แต่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยค่ะ... นอกจากอาหารเช้าที่น่าสนใจแล้วที่นี่ยังมีตลาดนัดกลางคืนให้ เดินเล่นด้วย... บรรยากาศตลาดกลางคืนคล้าย ๆ กับเชียงใหม่คะ่ ของ โดยส่วนใหญ่มาจากไทยแทบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมวกสาน กระเป๋า สาน รวมทัง้ เครือ่ งเงินต่าง ๆ ทุกอย่างแลดูคนุ้ ตา ส่วนราคานัน้ ก็แล้ว แต่การต่อรองค่ะ ด้านท้ายของตลาดจะมีโซนของอาหารให้ได้หม่ำกัน ที่เด่นชัดคืออาหารบุฟเฟ่ต์ ราคาจานละ 10,000 กีบ ตักเท่าไหร่ก็ได้ แต่ตกั ได้แค่รอบเดียวนะคะ ขอบอกว่าถ้าแค่อยากลองให้ตกั อย่างละนิด ก็พอค่ะ เนื่องจากรสชาติจืดเหลือเชื่อ ในย่านนี้ก็จะมีร้านขายส้มตำ รสเด็ดอยูห่ ลายเจ้า อีกทัง้ ยังมีของแกล้มอร่อย ๆ ให้เลือกชิมกัน รวม ทัง้ ร้านอาหารเด่น อาทิ ร้านพิซซา ร้านกาแฟเก๋ ๆ ร้านขายขนม ร้าน อาหารตามสั่ง รวมถึงร้านขายเครื่องดื่มอีกเพียบ รับรองว่าอร่อยกัน ถ้วนหน้าเลยล่ะ...

Luang Prabang, Laos

Luang Prabang City is a notable UNESCO World Heritage Site. Small in size but full of interesting corners, the city look and their language is not different from those in the northeast of Thailand, while their consumer’s products are mostly imported from Thailand. City dwellers started their morning with alms giving to monks from scattered temples; just like the Thais. One outstanding of the few fresh markets is adjacent to the Grand Palace, with plenty of breakfast stalls to serve the early risers. A recommended is “Ran Cafae Pracha Niyom” Popular Coffee shop, serving hot beverages like coffee, tea, hot chocolate; to go with fried batter sticks, and fast food like Pork or Chicken Porridge. A closer-by serves PhoVietnamese beef noodle in broth. A corner shop has a brazier featuring chicken and pork on skewer, to be taken with sticky rice. Another popular breakfast is Vietnamese sandwich; of French bread stuffed with Vietnamese pork sausage, shredded sweet pork, scramble egg stripe, and salad greens with sweet and sour sauce; roast chicken and roast pork are optional for stuffing. Night bazaar here is like the one in Chiang Mai, again with snack zone. One particular shop offers a buffet at 10,000 kip per person. Papaya salad stalls are everywhere, next to pizza parlors and bakeries, along with amicable drinking holes. www.facebook.com/eatingout 29


Surrounding

Chic Society Text & Photo : พาเพลิน

ชวนไปค้นหา

สไตล์ ที่

CDC Phas

8@Nine สวย เหมือนจริง และเป็นเรา

“สวย เหมือนจริง และไม่เหมือนใคร” คือคำนิยาม ทีเ่ ราให้กบั ร้าน 8@Nine ร้านดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับการ ตกแต่งทีม่ แี บบให้เลือกมากมาย เหมือนดอกไม้จริงมาก ๆ (บางดอกสวยกว่าดอกไม้จริงอีกค่ะ) ส่วน “เป็นเรา” คือ ถ้าคุณเป็นสาววินเทจ หนุม่ เจ้าสำอาง ร้านนีเ้ ขาสามารถ จัดสไตล์ดอกไม้ที่เป็นคุณได้ทุกแบบเลยค่ะ อาคาร J2 ห้อง 212-213 โทร. 0-2102-2404

30

Eating Out Issue 26 / August 2011

e2

อยู่ดี ๆ เพื่อนสาวก็ถามพาเพลินว่า “นี่! เธอน่ะสไตล์ไหนเหรอ” พาเพลินก็ตอบคุณเธอไปว่า “ฉันเหรอ ไม่มีสไตล์อ่ะ” เพื่อนสาวก็ตอบกลับมาด้วยเสียงสูงปรี๊ดว่า “ไม่ได้นะ คนเราเดี๋ยวนี้ต้องหาสไตล์ให้กับตัวเอง จะได้แต่งตัวและใช้ชีวิตถูก” พูดจบคุณเธอก็รบี ขับรถพาพาเพลินมาค้นหาสไตล์ที่ CDC หรือคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ซึ่งที่คุณเธอพามานั้นเป็นเฟส 2 ที่เพิ่งเปิดได้ไม่ นาน บรรยากาศที่นี่เขาก็ตกแต่งแบบสบาย ๆ แต่มีดีไซน์ เหมาะกับการมาใช้เวลาวันหยุดหรือหลังเลิกงาน เดินดูเฟอร์นิเจอร์ดไี ซน์ตา่ ง ๆ เสือ้ ผ้าเก๋ ๆ หรือหาร้านอาหารบรรยากาศ ดี ๆ นั่งชิลล์ ๆ ถ้าพร้อมแล้วลองมาค้นหาสไตล์ไปพร้อมกับพาเพลิน กันดูนะคะ

Round House Mix & Match แบบไม่เหมือนใคร

ใครอยากได้ของตกแต่งบ้านเก๋ ๆ แบบไม่เหมือน ใคร เราขอแนะนำร้านนีค้ ะ่ ทีพ่ าเพลินชอบมากคือโคมไฟ ทีใ่ ช้เหล็กมาดัดเป็นโครง และใส่หลอดไฟเข้าไป เป็นโคม ไฟเปลือยที่ฉีกกฎโคมไฟทั่วไปที่เรามักจะเห็นว่ามีวัสดุที่ คลุมตัวหลอดไฟเอาไว้ แต่เพราะโครงร่างเปลือยของมัน นีแ่ หละทีค่ ณุ สามารถนำผ้าสวย ๆ มาพัน นำรูปถ่ายมา ติดไว้ จะดีไซน์แบบไหนก็ได้ตามสไตล์คณุ เก๋ไหมล่ะคะ! อาคาร L4 ห้อง 108 โทร. 08-7300-8484

Me & Ice Cream Homemade แวะกินไอศกรีมเย็น ๆ

สักถ้วย

อากาศร้อน ๆ อย่างนีถ้ า้ ได้ไอศกรีมหวาน ๆ เย็น ๆ สักถ้วยก็คงจะดีนะคะ พลันสายตาก็ไปพบกับร้านเล็ก ๆ น่ารัก ที่ชื่อว่า Me & Ice Cream Homemade ร้านนี้ เขามีไอศกรีมโฮมเมดให้เลือกถึง 30 ชนิด ตัวร้านก็ตกแต่ง น่ารักเหมาะสำหรับแวะพักจากการเดินช้อป แต่บางคน ก็อาจจะติดใจความน่ารักจะแวะพักนาน ๆ ร้านนี้เขาก็ ไม่ว่าค่ะ โทร. 08-1833-3849


What is

Vanil l a Vintage ร้านของคนรักลินิน

style

your

?

Cuppi Coffy นั่งจิบกาแฟ แบบอิงลิชคันทรี่

ทรา-อ รามอ ิน

์1 หกรณ

CDC

ว บ้านลาดพร้า ย1 ซอยบุญช่ว

ช่วย 2

ซอยบุญ

7

8 ร้าว

ลาดพ

เดินเพลิน ๆ ก็ต้องสะดุดเข้ากับร้านกาแฟน่ารัก ทีเ่ หมือนบินข้ามประเทศมาจากยุโรป ด้วยสีสม้ และสีฟา้ ซึง่ โดดเด่นมาแต่ไกล ส่วนภายในตกแต่งสไตล์องิ ลิชคันทรี่ ได้น่านั่ง บนผนังมีถ้วยกระเบื้องเก่าทำให้ดูเหมือนบ้าน ชาวยุโรป พอออกมาดูหน้าร้านก็ทำเก๋ดว้ ยการเปิดเหมือน รถเข็นขายกาแฟแบบในอังกฤษ ขายให้คนทีอ่ ยากซือ้ แบบ Take Home เมนูกาแฟทีน่ กี่ เ็ ข้ม หรือจะเลือกเมนูอติ าเลียน โซดา หวานเย็นชืน่ ใจ ละเลียดคูก่ บั เบเกอรีห่ น้าตาน่ากิน สักชิ้น ก็เพียงพอแล้วค่ะ อาคาร K3 ห้อง 114 โทร. 0-2102-2234

ซอยส

ถ้าคุณหลงรักความเบาสบายของผ้าลินิน เราขอ แนะนำร้านนีค้ ะ่ เพราะร้านนีเ้ ขามีผลิตภัณฑ์จากลินนิ ซึง่ นำเข้ามาจากประเทศลิทวั เนีย ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตลินนิ คุณภาพ ดี เส้นใยเหนียว ทนทาน และทีส่ ำคัญระบายความชืน้ ได้ดี มีทงั้ เสือ้ ผ้า อุปกรณ์ทใี่ ช้ในครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปือ้ น ผ้ารองจาน หรือจะเป็นทีใ่ ช้ในห้องนอน เช่น ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน ให้คุณได้เลือกมากมาย นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศไทยและส่งไปขาย เมืองนอก เช่น สบู่ เทียนหอม ผ้าขาวม้าผืนเล็ก ๆ เป็น ร้านทีเ่ ลือกสรรมาสำหรับคนทีร่ จู้ กั ใช้ชวี ติ จริง ๆ เลยค่ะ อาคาร L4 ห้อง 106 โทร. 0-2102-2269, 08-34282882

าจณร

งค์

ซอย โ

ยธิน พ

ัฒน

สุดท้ายพาเพลินก็คน้ พบคำตอบแล้วค่ะ ว่าพาเพลินชอบทุกสไตล์ ไม่วา่ จะเป็นสไตล์ไหน ก็ล้วนทำให้เรามีความสุขได้ทั้งสิ้น...

CRYSTAL DESIGN CENTER 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 0-2101-5999

www.facebook.com/eatingout 31


Surrounding

Entertainment

R e v i e w

Text & Photo : sudarat@weekend-magazine.com

X I M E B S M I R NOFF A N G K O K R

ช่วงนีส้ าวกปาร์ตเี้ ส้นกระตุก หนังตาขยับกันเปน็ แถว ก็เมอื่ ปลาย เดอื นกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา Smirnoff เขาจัดปาร์ตี้ Smirnoff Bangkok Remix เอาใจแฟน ๆ ที่กด Like ใน Facebook Page ดูจากชื่องาน ก็รู้แล้วค่ะว่าจังหวะดนตรีจะมันขนาดไหน

งานนี้ถือว่าจัดได้ดีมาก ๆ ตอบสนองการใช้ชีวิตในหมู่โซเชียลเน็ตเวิร์คสุด ๆ เพียงแค่เข้างาน ลงทะเบียนก็ใช้อีเมล์ที่เป็นแอคเคาท์เฟซบุ๊ค สแกนใส่แท็กข้อมือเพื่อ ถ่ายภาพฟรีแล้วแท็กรูปเราทีร่ ว่ มงานเข้าหน้าวอลล์ทนั ที ด้านในก็แบ่งเป็น 2 โซน โซน ด้านหน้าจะมีเครือ่ งดืม่ แจก ส่วนด้านในเป็นแดนซ์ฟลอร์ ด้านข้างจะมีจดุ บริการเครือ่ งดืม่ เริม่ ปาร์ตดี้ ว้ ยการรวมตัวเฉพาะกิจของพีโ่ ป้-โยคี เพลย์บอย, สิงห์ Sqweez Animal, ฟักกลิ้งฮีโร่, DJ Spydamonkee และตุลย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า เหล่าปาร์ตี้ขาแดนซ์ เริ่มมีการโยกย้ายส่ายจังหวะ นับได้ว่าเป็นวงเปิดที่บิวท์คนดูได้ดีทีเดียว แต่ไคลแม็กซ์ มันนับจากนี้เพราะเมื่อ Slot Machine ขึ้นเวทีเท่านั้นล่ะ เหล่าสาวกแฟนคลับก็เริ่มส่ง

32

Eating Out Issue 26 / August 2011

เสียง เหมือนระเบิดอารมณ์ทรี่ อเวลาได้ถงึ จุดระเบิดเข้าให้ และไม่นา่ แปลกใจว่าทำไม วงนีส้ าวกเขาถึงได้เหนียวแน่น ก็เล่น Live ได้มนั ถึงอกถึงใจดีนเี่ อง และสิง่ ทีป่ ระทับใจ ทีมงานสุด ๆ ในค่ำคืนนีค้ งหนีไม่พน้ ทาทา ยัง ทีแ่ ม้จะโชว์ได้เพียง 4 เพลง แต่กเ็ ป็นโชว์ ทีบ่ วิ ท์อารมณ์คนดูได้มนั และเร้าใจสุด ๆ กับเสียงร้องทรงพลัง จังหวะดนตรีทผี่ า่ นการ รีมิกซ์ใหม่ของเธอ การเปิดตัวสุดฮอต และร้อนฉ่าไปกับลีลาการเต้นของแดนเซอร์ใน ชุดหนัง เท่านีย้ งั ไม่จบมาต่อกันด้วย DJ ระดับ World Class อีก 3 คน ทีพ่ าเอานักเต้น ออกสเต็ปกันเสียจนฟลอร์เดือดกว่า 2 ชั่วโมงก่อนจบงาน นับได้วา่ เป็นปาร์ตที้ โี่ ดดเด่นไม่ซำ้ ใครกับเพลงทีผ่ า่ นการรีมกิ ซ์ในจังหวะใหม่จาก DJ มือฉมัง และเจ-มณฑล จิรา พร้อมเจ้าของเสียงต้นตำรับยังมาขับขานให้ฟังถึงที่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Smirnoff Party ทุก ๆ โปรเจ็คท์จึงได้รับความสนใจจากเหล่านัก ท่องราตรี ทีต่ อ้ งการแสวงหาสิง่ ใหม่และประสบการณ์โดน ๆ ไม่เหมือนใครเสมอ ๆ และ ครั้งนี้ก็ต้องขอยกนิ้วให้กับ Smirnoff จริง ๆ ว่าคุณจี๊ดสุด ๆ สำหรับปาร์ตี้ครั้งใหม่ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/SmirnoffThailand


Entertainment

Sneak Peek Text : Bird

เดี่ยว 9 : สนุก สันติ อหิงสา งานนี้ถือเป็นหนึ่งในงานแสดงที่เรียกได้ว่าจองและซื้อบัตรยากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะ ไม่ว่าครั้งไหน ๆ เมื่อถึงวันเปิดขายบัตร ทุกคนที่ต้องการไปดูก็จะรีบไปต่อคิวรอซื้อกัน ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียว และกับโลก Social Network อย่างเฟซบุค๊ ก็ยงั มีเพจของ “เดีย่ ว 9” และอีกหลาย ๆ เพจไม่ว่าจะเป็น “มั่นใจว่าคนไทยอยากให้เพิ่มรอบแสดงเดี่ยว 9” “มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคน ซื้อบัตรเดี่ยวไม่เคยทัน”

7 “เดีย่ ว 7” ทีโ่ รงภาพยนตร์สกาลา 41 รอบ, ครัง้ ที่ 7.5 “เชียงใหม่มว่ นขนาด” ทีก่ าดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 8 “เดี่ยว 8” ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ สยาม พารากอน แสดงทั้งหมด 13 รอบ และสำหรับเดีย่ ว 9 เมือ่ ถึงวันเปิดจองบัตร ภายใน วันเดียวก็ขายหมดเกลี้ยงทั้ง 54,000 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็น ปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งในแวดวงบันเทิง แต่ครั้งนี้ผมค่อนข้างจะมีโชคพอสมควร หลังจากที่ทำการจองผ่านทางหน้าเว็บไทยทิคเก็ตได้ ถึงแม้จะ และเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของผูช้ ายจมูก ใช้เวลานานอยู่พอสมควร แต่ในที่สุดผมก็จะได้ไปดูเดี่ยวไมโครโฟนสด ๆ เป็นครั้งแรก หลังจากที่พยายาม โตคนนี้ด้วย และแน่นอนว่าคนดูจะต้องมีการร้องขอให้ ทำการจองถึง 4-5 ชัว่ โมง และก่อนจะถึงเวลาแสดงเดีย่ วครัง้ ที่ 9 นี้ เราไปดูกนั ก่อนดีกว่าครับว่าทำไมถึงถูกใจ เพิ่มรอบอีกอย่างแน่นอน ผูช้ มกันขนาดนี้ “เดีย่ ว 9 สนุก สันติ อหิงสา” จะเปิดทำการแสดง โน้ต อุดม เริ่มต้นเดี่ยวครั้งแรกในปี 2538 ซึ่งเปิดการแสดงแบบเสี่ยง ๆ แค่ 3 รอบ แต่กลับมีคนเข้ามา ทัง้ หมด 18 รอบ ภายในวันที่ 5 ส.ค.-18 ส.ค. ณ รอยัล ชมกันอย่างมาก หลังจากนั้นจึงจัดเดี่ยวครั้งที่ 2 ขึ้นมาในชื่อ “อุดมโชว์ห่วย” ซึ่งในครั้งนี้จัดถึง 14 รอบ และ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ถึงแม้วา่ เดีย่ วครัง้ นีจ้ ะ ทุกที่นั่งก็เต็มอีกเช่นเคย มีจำนวนรอบไม่มากนัก แต่ด้วยจำนวนที่นั่งถึง 54,000 หลังจากนัน้ โน้ต อุดม ก็จดั การแสดงครัง้ ต่อ ๆ มาขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยครัง้ ที่ 3 “อ.อุดมการช่าง” แสดง ที่ เหมือนว่าครั้งนี้จะมีคนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งใครที่ ทัง้ หมด 22 รอบ ทีอ่ มิ พีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว, ครัง้ ที่ 4 “เดีย่ ว 4” ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 28 รอบ, มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไปหัวเราะกันจนกราม ครัง้ ที่ 5 “ฉายเดีย่ ว” ทีโ่ รงภาพยนตร์สกาลา 30 รอบ, เดีย่ ว 6 “ตูดหมึก” ทีโ่ รงภาพยนตร์สกาลา 43 รอบ, ครัง้ ที ่ ค้างไปเลยละกันนะครับ :)

www.facebook.com/eatingout 33


Surrounding

Film Guide Text : Highway 1

{ Conan the Barbarian }

ตำนานนักรบแดนเถื่อนที่ถูกนำกลับมาสร้างและ เขียนบทใหม่ หลังจากที่ Arnold Schwarzenegger เคย เป็นเจ้าของบทนีม้ าก่อน ซึง่ ในภาคนีไ้ ด้ Jason Momoa มารับบทเป็น Conan แทน โดยครัง้ นีจ้ ะเล่าเรือ่ งถึงการ ตามล้างแค้นกองทัพชัว่ ร้ายของ Khalar Zym ทีไ่ ด้พากอง ทัพของตนไปฆ่าล้างเผ่าพันธุน์ กั รบชิมเมเรียนทุกคน เหลือ เพียงแต่ Conan บุตรชายของหัวหน้านักรบที่หนีรอด และได้เติบโตมาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนเถื่อน และรอโอกาสทีจ่ ะได้ลา้ งแค้นให้กบั เผ่าพันธุข์ องตน โดย มีแม่มดสาวอย่าง Tamara เป็นเพื่อนร่วมทางในศึกกับ Zym รวมถึงการเอาชนะปีศาจในตำนานอย่าง Kraken

{ Cowboys & Aliens }

เคยเห็นกันแต่เอเลีย่ นสูก้ บั พรีเดเตอร์ มารอบนีเ้ รา จะได้เห็นคาวบอยสูก้ บั เอเลีย่ นกันบ้างล่ะ ในหนังแอ็คชัน่ ไซไฟเรือ่ งใหม่ทกี่ ำกับโดย Jon Favreau ซึง่ ได้หนุม่ เจมส์ บอนด์คนล่าสุดอย่าง Daniel Craig มารับบทชายแปลก หน้าผูค้ วามจำเสือ่ ม สิง่ เดียวทีบ่ อกใบ้ถงึ อดีตของเขาคือ กุญแจมือลึกลับทีห่ อ้ ยอยูท่ ขี่ อ้ มือข้างหนึง่ ของเขา โดยจะ ประชันบทบาทกับนักแสดงรุน่ เดอะอย่าง Harrison Ford ทีส่ ลัดคราบ Indiana Jones มารับบทเป็นร้อยโทกฎเหล็ก ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูครับ

DVD

Review { Rise of the Planet of the Apes } { I Am Sam } จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากสิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์ใกล้ หนังดราม่าที่เล่าเรื่องราวของ Sam Dawson พ่อ

เคียงกับมนุษย์ที่สุดอย่าง “ลิง” จะถูกพัฒนาจนมีความ สามารถและสติปัญญาใกล้เคียงทัดเทียมกับมนุษย์ อีก ทัง้ นานวันเข้าสมองมันยิง่ เกิดความคดเคีย้ ว และประกอบ กับพละกำลังของพวกมัน ทำให้มันมีความสามารถทุก อย่างเหนือกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไป แล้วมนุษย์อย่างเราจะ ทำยังไงกันดีละ่ โดยเรือ่ งนีไ้ ด้ James Franco นักแสดง ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำ ชายจากเรือ่ ง 127 Hours มารับบทเป็น Will Rodman นัก วิทยาศาสตร์ผมู้ สี ว่ นสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของลิง จนนำไปสู่ความเสียหายที่ยากจะคาดเดาได้

34

Eating Out Issue 26 / August 2011

ผู้ซึ่งมีปัญหาทางสมองของลูกสาวที่ชื่อ Lucy แซมเลี้ยง ดูเธอแบบทีไ่ ม่ธรรมดาโดยได้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ น ของเขา แต่เมื่อ Lucy มีพัฒนาการทางปัญญาที่โตขึ้น ความสัมพันธ์ของพ่อลูกก็ถกู คุกคามจากการเข้ามาแทรก แซงของนักสังคมสงเคราะห์ที่คิดว่าแซมไม่สามารถดูแล ลูกสาวตัวเองได้ โดยแซมได้ขอความช่วยเหลือจาก Rita Harrison อัยการผูซ้ งึ่ มีปญั หาครอบครัว โดยแรงผลักดัน ทีแ่ ซมมีสะท้อนให้ Rita ตัดสินใจช่วยเหลือแซมอย่างสุด กำลัง เพื่อให้ระบบได้ตระหนักว่าแซมสมควรได้ลูกสาว ของเขาคืนมาอย่างไม่มเี งือ่ นไข เชือ่ ว่าถ้าใครได้ดเู รือ่ งนี้ จะต้องประทับใจในความรักระหว่างพ่อลูกคู่นี้อย่างมาก แน่นอนครับ


SongBook Cafe Text : Highway 1

{ ละอองฟอง : Wind Up City }

อัลบั้มใหม่จากวงละอองฟอง หลังจากห่างหาย จากอัลบั้มล่าสุดไปตั้งแต่ปี 2548 ในอัลบั้มนี้แนวเพลงก็ ยังคงความเป็นเพลงป๊อปสดใสทีเ่ ป็นเสน่หข์ องวงละอองฟอง บวกกับกลิน่ อายของดนตรีแจ๊สและดิสโก้ โดยเพลง เปิดตัวของอัลบัม้ นีค้ อื เพลง “อะไร” ซึง่ ได้เจ้าพ่อเพลงรัก อย่างบอย-ตรัย ภูมิรัตน มาช่วยแต่งเนื้อเพลงให้ และ เพลง “แอบชอบ” เพลงน่ารักสดใสของคนแอบรักที่ได้ แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข มาแต่งเนื้อเพลงให้

{ ช่วงนี้หลายคน

คงต้องเจอกับปัญหาฝนตกหนัก { ถอยไปข้างหน้า Onward : Howard อยู่บ่อย ๆ ยังไงถ้ามีโอกาสก็ลองหา Schultz } แฟรนไชส์กาแฟอันดับหนึ่งของโลก คาเฟ่น่ารัก ๆ ไว้เป็นที่พักระหว่างรอฝน ที่ใคร “Starbucks” ๆ ก็รู้จัก แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ผู้ก่อ หยุด แล้วก็อย่าลืมพาเพลงเพราะ ๆ ตั้งอย่าง Howard Schultz ต้องผ่านอะไรมาบ้างในการ และหนังสือดี ๆ เข้าไปเป็นเพื่อน สร้างรากฐานให้กบั บริษทั ทีต่ วั เองรัก ในหนังสือเล่มนีจ้ ะ เล่าถึงแก่นแท้ของเจ้าของธุรกิจ ผู้ที่ไม่ยอมปล่อยให้ แก้เหงาด้วยนะครับ } บริษทั ทีต่ วั เองสร้างขึน้ มาต้องพังลงไปต่อหน้าต่อตา ขณะ

ทีบ่ ริษทั อืน่ ๆ มากมายชิงปิดตัวกันไปก่อนแล้ว หนังสือ เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นถึงความเป็นผู้นำที่ Howard James Blunt : Some Kind of Trouble Schultz ได้แสดงให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Starbucks หากให้นึกถึงศิลปินในสไตล์ Acoustic-Pop ที่มี เลยครับ ผลงานเพลงออกมาอย่างสม่ำเสมอและสามารถครองใจ สุขได้ถ้าวางเป็น : กวน จยา เวย คนฟังได้ด้วยเนื้อหาเพลงที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์ อาจเป็นเพราะในโลกปัจจุบนั ผูค้ นต่างมีความเครียด รอบตัว ในระยะหลัง ๆ เชือ่ ว่าคงจะต้องนึกถึงอดีตนาย ทหารจากกองทัพอังกฤษคนนี้แน่นอน โดยในอัลบั้มนี้มี ที่เกิดจากความไม่ยอมปล่อยวางในสิ่งที่ทำให้เกิดความ เพลงเปิดตัวสนุก ๆ อย่าง Stay The Night และมีอีก ทุกข์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดมากมายที่จะช่วย หลายเพลงเพราะไม่วา่ จะเป็น “These Are the Words”, ให้ผู้อ่านได้ผ่อนคลายและรู้จักการปล่อยวางให้มากกว่า “Heart of Gold”, “If Time Is All I Have”, “So Far ทีเ่ ป็น การอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นร่วมโลก การก้าวผ่านอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ทุกคนมีโอกาสพบเจอในชีวิต อีกทั้งจะช่วยให้ Gone” ผู้อ่านมองโลกในแง่ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย ครับ

{ บอล จารุลักษณ์ : Ball Jarulove } { ถ้าใครเคยได้ฟงั เพลง “ถ้าฉันเป็นเธอ”, “แค่คยุ กัน” คงจะคุ้นเคยกันดีกับเสียงนุ่มนวลชวนฟังของบอล จารุลักษณ์ ซึง่ ในวันนีเ้ ขามีซงิ เกิลใหม่ออกมาให้ฟงั คือ “เธอ ที่ต่าง” เพลงป๊อปลื่นหู เล่าถึงเรื่องความเป็นจริงที่เกิด ขึ้นกับทุกคู่รัก ว่าทุก ๆ คนย่อมมีความแตกต่างกันใน หลายด้าน คงเป็นอีกบทเพลงที่เล่าถึงอีกหนึ่งมุมมอง ความรักให้ทุกคู่รักฟังได้อย่างมีชั้นเชิง

}

{

}

www.facebook.com/eatingout 35


Surrounding

What Where When Text : ตาตี่

Art & Culture

Event

Concert Music Festival

{ Floating นิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัย { Pack Print International 2011 } { ICP 2011-Bangkok's 13th International งานแสดงสินค้าสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการการพิมพ์ Festival of Dance and Music } "ลอย" } และบรรจุภณั ฑ์ ซึง่ เป็นงานเดียวทีจ่ ดั ขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย งานศิลปะจินตนาการสูงโดยสุธี คุณาวิชยานนท์

ที่ชวนให้ผู้ชมคิดไปไกลกว่าที่ตามองเห็น ประหนึ่งการ รับรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่สมอง ซึ่งงานศิลปะครั้งนี้จะนำ เสนอความคิดหลากจินตนาการของเขา ผูส้ นใจสามารถ เข้าชมได้ที่ WTF Gallery & Cafe’ สุขมุ วิท 51 ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ต.ค. 54

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมุ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย. 54

{ Home Decoration Fair 2011 }

งานแสดงสินค้าสำหรับคนรักบ้าน เฟอร์นเิ จอร์ ของ ตกแต่งบ้าน ทีไ่ ด้รวบรวมสุดยอดเฟอร์นเิ จอร์ทนั สมัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้, เฟอร์นิเจอร์เหล็ก, เฟอร์นิเจอร์ Built-In ฯลฯ อีกทั้งยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้าน ของ ตกแต่งบ้านหลากดีไซน์มาให้เลือกสรร ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6-14 ส.ค. 54 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ์

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ที่

จะจัดขึน้ ให้คณุ ได้ชมกันอย่างจุใจ ไม่วา่ จะเป็นการแสดง บัลเลต์ แดนซ์ โอเปร่า ดนตรี ซึง่ ปีนมี้ กี ารจัดแสดงทัง้ สิน้ 18 ชุด ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ก.ย.-16 ต.ค. 54 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำหน่ายบัตรที่ไทย ทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

{ BRAND'S Presents Tor+Saksit Vejsupaporn Concert "Where Is Love" }

หนุ่มนักเปียโนกลับมาเอาใจแฟน ๆ อีกครั้ง กับ คอนเสิร์ตใหญ่เปิดอัลบั้มที่ 7 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น ทาทา ยัง, เบน ชลาทิศ, นิชคุณ แห่งวง 2PM ในวันที่ 27 ส.ค. 54 ที่ Impact Exhibition Hall 1 เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

{ Pepsi Presents Chick Mountain Music Festival ...มัน ไก่ มาก }

เทศกาลดนตรีภาคสนามกลางค่ายฝึก ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ กาญจนบุรี ที่ครั้งหนึ่งใน ชีวิตลูกผู้ชายต้องเคยไป พร้อมศิลปินมากมายที่มาร่วม ฝึก เช่น Bodyslam, Suckseed, Palmy, โจอี้บอย & ก้านคอคลับ, Jetset’er, Scrubb และพาราด็อกซ์ เป็นต้น ในวันที่ 27 ส.ค. 54 ตัง้ แต่เวลา 5 โมงเย็นยันไก่ขนั จำหน่าย บัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

36

Eating Out Issue 26 / August 2011


News & Promotion Text : sudarat@weekend-magazine.com

San Mig Light Fit&Firm Buddy Search 2011 งานรอบตัดสินค้นหาหนุม่ -สาวหุน่ ฟิต&เฟิรม์ ดูดมี เี สน่ห์ รัก ปาร์ตี้ ชืน่ ชอบแฮงค์เอาท์ คว้ารางวัลเงินสดกว่า 100,000 บาท และถ่ายแฟชั่นลงนิตยสารชั้นนำ ชมคอนเสิร์ตปิดท้ายจาก PARADOX วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 54 ที่ร้าน SNOP เกษตรนวมินทร์ สอบถามข้อมูล www.sbt.co.th/fit&firmbuddy 2011 หรือ โทร. 0-2508-8183

ลูกค้าทรู รับฟรี! รูทเบียร์ โฟล์ท ที่ร้าน A&W บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บจก. เอ แอนด์ ดับบลิว เรสเตอรองต์ (ประเทศไทย) แนะนำโปรโมชัน่ “Enjoy Dining @ A&W” ลูกค้าทรูรับฟรี! รูทเบียร์ โฟล์ท 1 แก้ว (ขนาด ปกติ) เมือ่ อิม่ อร่อยกับอาหารและเครือ่ งดืม่ ครบ 150 บาท ที่ ร้าน A&W กว่า 41 สาขาทีร่ ว่ มรายการ ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ส.ค. 54 ข้อมูลเพิ่มเติม www.trueprivilege.com

ค้นหา 8 สาว “เมย์เบลลีน บีบี เจน ไอดอล” Maybelline Clear Smooth BB Cream จากเมย์เบลลีน นิวยอร์ก ชวนสาว ๆ ประกวด “Maybelline BB Gen Idol” อายุระหว่าง 13-22 ปี ทีม่ คี วามสามารถในการเต้น เพือ่ ก้าว มาเป็น 8 สาว…Pop Dance หน้าใหม่ภายใต้การดูแลของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ไปแล้วเมือ่ วันก่อนที่ Central Court หน้าลิฟต์ เซ็นทรัลเวิลด์

International TASTE 2011 Amazing Thailand คุณเพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลงานชิม อร่อยทั่วไทย อร่อยทัว่ โลก (International TASTE 2011 Amazing Thailand) พร้อมด้วยทีมผูบ้ ริหารการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา

บุฟเฟ่ต์มื้อเย็นสุดสัปดาห์ห้องอาหารเทสท์ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไปทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท “บุฟเฟ่ตม์ อื้ เย็นสุดสัปดาห์” ทีห่ อ้ ง อาหารเทสท์ ในราคาเพียงท่านละ 1,890 บาทถ้วน หรือเพิม่ รสชาติมอื้ ค่ำไปกับแพ็กเกจดืม่ ได้ไม่อนั้ เพียงจ่ายเพิม่ อีก 490 บาทถ้วน สำหรับไวน์ขาวและไวน์แดง เบียร์ และซอฟท์ดริง้ ค์ ไม่จำกัด สอบถามได้ที่ โทร. 0-2207-8000

ชวน “ต่อลมหายใจ” ในแคมเปญแรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ ปีที่ 2 ร่วมบริจาคเงินซื้อออกซิเจนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกับ “แรง เลอร์” โดยมีผบู้ ริหารจากซีเอ็มจี คุณพิชยั จิราธิวฒั น์ ผูจ้ ดั จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “แรงเลอร์” ร่วมกับ ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ จากสภากาชาดไทย เปิดงานแรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ ครัง้ ที่ 2 โดยมีดาราและนักแสดงตบเท้าเข้าร่วมรณรงค์บริจาค เงินซื้อออกซิเจนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เว็บไซต์เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ ชวนร่วมส่งไอเดีย Relax 365 เว็บไซต์เพพเพอร์มนิ ท์ ฟิลด์ ดอทคอม โดยบริษทั เบอร์แทรม เคมิคอล (1982) จำกัด จัดกิจกรรม Relax 365… Feel Relaxed Everyday ส่งไอเดียผ่อนคลายในแบบของคุณที่ www.peppermintfield.com ไอเดียแปลกใหม่ได้ใจ จะถูก เก็บไว้ในสมุดไดอารี่ Relax 365 ทั้งปี 2555 เปิดรับไอเดีย Relax แล้วตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 54

เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์มาถึงแล้ว! ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-17 ก.ย. นี้ พบกับขนมไหว้พระจันทร์ รสชาติเยีย่ มในราคาชิน้ ละ 145 บาท และ 148 บาท ให้ทา่ น ได้เลือกซื้อกล่อง 2 แบบ สำหรับ 2 ชิ้น และ 4 ชิ้น สั่งจอง ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ดุสิต กูร์เมต์ และห้องอาหารจีนเมย์ ฟลาวเวอร์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร. 0-2200-9000

Linkin Park Live in Bangkok A Thousand Suns : World Tour 2011 โซดาช้างร่วมกับพีนาด้า เอนเตอร์เทนเม้นท์ จัดคอนเสิร์ต “Linkin Park Live in Bangkok A Thousand Suns : World Tour 2011” คอนเสิรต์ สุดยิง่ ใหญ่อลังการแห่งปี 2011 ในวัน ศุกร์ที่ 23 ก.ย. 54 ณ ลานแอคทีฟแสควร์ เมืองทองธานี จองบัตรได้ทโี่ ทเทิล่ เรสเซอร์เวชัน่ (Total Reservation) ทุก สาขา www.totelreservation.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม Call Center 0-2833-5555 หรือ www.penada .com/LP2011

www.facebook.com/eatingout 37


Surrounding

Catch Up Text & Photo : มะนาวหวาน

คุณได้อะไรจากหนังที่คุณดู?

วิกกี้-สุนิสา เจทท์

ดารา นักแสดง พิธีกร “วิกกีด้ หู นังเพือ่ ความบันเทิง ได้ความสุขสนุกสนาน การ ผ่อนคลายมาเป็นอันดับแรก อย่างล่าสุดทีว่ กิ กีด้ เู รือ่ งแฮร์รี่ พอตเตอร์ วิกกี้จะชอบตัวคาแร็กเตอร์ของรอน ซึ่งปกติ แล้วเนีย่ คนเราจะให้ความสำคัญทีต่ วั พระเอกค่อนข้างมาก แต่จริง ๆ แล้วตัวนีก้ ม็ เี สน่หเ์ หมือนกัน เขามีความพิเศษ ของตัวคาแร็กเตอร์เขาเอง ถึงขั้นที่มารักกับนางเอกได้ คิดว่าเขาเป็นเหมือน Underdog เป็นคนที่คนไม่คิดว่า จะได้รับความสนใจ เหมือนกับเป็นคนที่เราจะมองข้าม ไป วิกกี้ไม่ได้อา่ นหนังสือมาก่อนก็จะได้ลนุ้ ว่าเรือ่ งจะเป็น ยังไงต่อไป เป็นหนังทีด่ เู พือ่ ความสนุก ดูได้กบั ครอบครัว และเพื่อน ๆ”

แพท-พัสสน ศรินทุ

ดารา นักแสดง “ปกติผมเป็นคนชอบดูหนัง ดูได้ทกุ แนว ถ้าจะถามว่าเวลา ดูหนังแล้วได้อะไร อย่างล่าสุดทีผ่ มดูเรือ่ ง Hangover 2 พอดูแล้วมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ประเทศไทยดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดูมุมมองไม่ดี แล้วเราก็ห่วงว่าถ้าคน ต่างประเทศได้ดหู นังเรือ่ งนีแ้ ล้วเขาจะเห็นว่าประเทศไทย เป็นแบบนัน้ ไหม แบบอันตราย สกปรก มีแต่เซ็กซ์ มีแต่ ยาเสพติด อันตราย มีแต่เรื่องฆ่ากันตายอะไรอย่างนี้ ประเทศไทยมีมากกว่านั้นที่สวยกว่า เราก็อยากให้คน ต่างชาติอย่าคิดว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้น”

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา

ดารา นักแสดง นางแบบ “นิสยั จุย๋ เหมือนเด็กผูช้ าย ดูแข็ง ๆ ห้าว ๆ ลุย ๆ แบบ นีจ้ ยุ๋ จะชอบดูหนังบูค๊ ะ่ ชอบแนวบู๊ เพราะมันมีความรูส้ กึ ว่าตื่นเต้น มันดี สนุกดี ได้ลุ้น อย่างเรื่องที่ชอบที่สุดก็ เรือ่ ง X-Men ค่ะ เพราะดูแล้วสนุกมากบูก๊ นั มันมาก สะใจ มากค่ะ ส่วนใหญ่จุ๋ยจะดูหนังเพื่อความบันเทิงมากกว่า เป็นการคลายเครียดให้ตวั เรา พอได้ดหู นังแล้วตัวเราจดจ่อ อยู่ที่หนัง เรื่องที่มันหนักหรือเครียดอยู่เดี๋ยวก็หายไปเอง เพราะจุ๋ยเป็นคนอารมณ์ร้อน พอดูหนังก็จะทำให้ใจเรา จดจ่ออยูก่ บั อะไรอย่างหนึง่ อารมณ์กจ็ ะเย็นลงเองค่ะ”

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9 38 Eating Out Issue 26 / August 2011


EATING OUT 26  

GOOD TO BE SINGLE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you