Page 1

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

CRONOLOGÍA CHINA

ERA MITOLOGIC A / PREHI STOR IA

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

0

100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

ORIGENES DE LA FILOSOFÍA CHINA CONFUCIO (孔子 - Kong Fu Zi, Kung Fu-Tzu, Kong Qiu) - 551 ac - 449 ac

JU CHIA (儒家) Escuela de los Letrados (Literati), o Confucianismo

MENCIO (孟子 - Meng Zi / Meng Tzu / Meng Ke) - 371 ac - 289 ac HSÜN TZU (荀子 - Xun Kuang / Hsün Ching) - 300ac - 235ac

MO CHIA (墨家) Escuela Moista (Mohism),

MO ZI ( 墨子 - Mo Ti / Mo Di / Mo Tzu) - 479 ac - 391ac

TAO-TE CHIA (道家) Escuela Taoista (Daoismo, Daoism)

LAO ZI (老子 - Lao Tzu / Lao Tse) - 6th century ac (probablemente legendario) YANG ZHU (楊朱 - Yang Chu) - Between Mo Zi and Mencio ZHUANG ZI (莊子 - Chuang Tsu) - 4th century ac Libro “Dao Zi” (道德經 - Tao Te Ching / Dao De Jing) - 4th century ac HUI SHI (惠施 - Hui Shih) - 4th century ac

MING CHIA (名家) Escuela de los Nombres (Lógicos)

GONGSUN LONG (公孫龍 - Kung-sun Lung) - 320ac - 250ac

FA CHIA (法 家) Escuela de los Legalistas

HAN FEI (韓非) - 380ac - 233ac

YIN-YANG CHIA (陰陽家) Escuela de los Cosmólogos o Naturalistas

Liao

ZOU YAN (鄒衍 - Tsou Yen) - 305ac - 240ac

Jin (Chin)

Eastern Zhou

Western Zhou

Western Han

Eastern Han

West

Eastern

WEI

Xia (Hsia)

Shang or Yin

Zhou (Chou)

Han (Han)

SHU

Jin (Ch'in)

WU

LATER LATER LATER LATER LATER LIANG TANG JIN HAN ZHOU (LIANG) (T'ANG) (CHIN) (HAN) (CHOU)

SOUTHERN DYNASTIES Qi Song (Sung) (Ch'i) Liang Chen

Northern and Southern Dynasties

República Popular China

Western Wei Eastern Wei

Northern

Tang (T'ang)

T H E E A R LY E M P IR E

Southern

Yuan

Song (Sung)

Qing (Ch'ing)

Ming

(Mongol)

(Manchú)

THE SECOND EMPIRE

República

WARRING STATES

Northern Zhou (Chou)

NORTHERN DYNASTIES Northern Wei

Five Dynasties

SPRING AND AUTUMN

Northern Qi (Chi)

The Three Kingdoms

Sui (Sui)

2100

MODERN CHINA

Qin (Chin) 2100 © Samuel Velasco

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Cronología China  

Apuntes para el estudion de la historia y la filosofía chinas

Cronología China  

Apuntes para el estudion de la historia y la filosofía chinas

Advertisement