__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Apare sub egida

SamTex Coordonatori< Prof. Mureșan Angelica Prof. Kiss Izabela Director prof. Pop Alexandrina Prof. Buzilă Delia

Liceului Tehnic Elisa Zamfirescu Satu Mare

Colectivul de redacție< Director prof. Pop Alexandrina Prof. Mureșan Angelica Prof. Kiss Izabela Prof. Buzilă Delia Prof. Suciu Emilia Jurnalist Filimon Mirela

Inițiatori proiect prof. Mureșan Angelica prof. Kiss Izabela

Tehnoredactare Mureșan Paul Jurnalist Filimon Mirela

Editor Liceul Tehnic “Elisa Zamfirescu” Satu Mare

SamTex

-Revista claselor de textile – Nr. 2 .

decembrie 2018

Autorii articolelor sunt responsabili pentru conținut

Coresponden\[< Liceul Tehnologic “Elisa Zamfirescu” B-dul Closca nr.48, Satu Mare, ROM}NIA www. http<//elisazamfirescu.info email< samtexrevista@gmail.com

I ISSN 2559 – 5245 ISSN-L 2559 – 5245


martie 2019

SAMTEx

CUPRINS * Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019………............................ 4 * Școala Postliceală, o soluție pentru viitorul tău…………...............................5 * Săptămâna europeană a competentelor profesionale……….........................6 * Ora de programare, o introducere în știința computerului………...............7 * Elevii ;colii particip[ anual la Ziua Siguranței pe internet …….....................8 * Studiu< unul din patru copii a fost umilit în fața colegilor…..…....................9 *S[pt[m]na Descoper[ Disciplinele STEM…..….............................................10 * Performan\[ ;colar[ ;i dialog intercultural 2017-2018…..………...............11 * "Fibrele textile - chimie, tradiție și modă" – premiul I la concursul Premiile naționale eTwinning, București 2018 ……........................................................12 * Un Papagal Foarte Inteligent, `n vizit[ la elevii liceului …....................…...13 * Liceul Elisa Zamfirescu, între cele 60 de școli din România care au obținut titlul de ;coal[ eTwinning …….............................................................................14 * Titlul de Școală eTwinning, o recunoaștere a demersurilor inovatoare depuse de institu\ia de `nv[\[m]nt……............................................................................15 * Olimpiade ;i concursuri la domeniul Industrie textil[ ;i piel[rie................16 * Premiile ob\inute de elevii ;colii, la Concursul Național organizat în Ia;i.....17 * Secretele unei ţinute office de succes………...................................................18 *Meseria de Croitor - Artă și Creativitate ……................................................18 * Cum s[ te îmbraci pentru o noapte la cazino ………….................................19 * Cu ce s[ por\i balerinii `n primăvara care vine…………...............................19 * Din ce este alc[tuit[ \inuta corect[ pentru sal[?…….....................................20 * Culorile anului 2019 în modă…….........................................................……..20 * Creatori de modă - HERVE LEGER…....................................................….....21 * Curiozități din modă……...................................................................................21 * Istoria pantrofului cu toc….................................................................................21 * Materialele care memorează forma și care memorează faza……................22 * Textile electronice și cromatice…................................................................…..23

3


SamTex

director ALexAndrinA LigiA PoP

ianuarie 2018

Oferta Educa\ional[ pentru anul școlar 2018-2019

LICEU – zi – 4 ani 1 clasă Tehnician designer vestimentar – secția română 1 clasă Coafor stilist – secția română LICEU – seral – 2 ½ ani (clasa a XI-a începe în sem.II, a XII-a, a XIII-a) 1 clasă Coafor stilist – secția română 1 clasă Coafor stilist – secția maghiară LICEU – cu frecvență redusă – 5 ani 1 clasă Socio-umane ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – zi 1 clasă Confecționer produse textile (secția română) – 3 ani ½ clasă Mecanici auto – (secția română) – 3 ani ½ clasă Coafor, frizer, manichiurist, pedichiurist (secția română) – 3 ani ½ clasă Coafor, frizer, manichiurist, pedichiurist (secția maghiară)-3 ani ½ clasă Confecționer produse textile (secția maghiară) – 3 ani 1 clasă învățământ profesional special (4 ani) confecționer produse textile ȘCOALA POSTLICEALĂ – 2 ani (cu sau fără diplomă de bacalaureat ) 1 clasă Creator – Proiectant îmbrăcăminte 1 clasă Cosmetician 4


ianuarie 2018

Prof. MureșAn AngeLicA

SamTex

O soluție pentru viitorul tău Școala Postliceal[ Creator – Proiectant îmbrăcăminte

selectat pe criterii de profesionalism, cu experiența didactică dovedită de-a lungul anilor. Fiecare membru este hotarât, dornic să fie cât mai bun, deschis la nou, pentru ca în felul acesta tinerii pregatiți aici să fie apreciati pe piața muncii.

La Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu Satu Mare în fiecare an se țin cursuri gratuite cu durata de 2 ani, în specializarea Creator proiectant îmbrăcăminte, la care se pot înscrie absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.

Certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor

De asemenea, se pot înscrie toate persoanele indiferent de vârstă și formație profesională (condiția minimă – absolvirea unui liceu) care urmăresc obiective cum ar fi: dobândirea de noi abilități profesionale, perfectionare, formare continuă – pentru a deveni mai competenți pe piața muncii. Principala activitate constă în pregătirea tinerilor în cadrul Școlii Postliceale , pentru a face față cu succes cerințelor actuale și de perspectivă în domeniul textil, în țară și în străinătate. Cursurile se desfașoară după-masa, modulele studiate sunt de specialitate iar calitatea procesului de învăţământ este asigurată de un grup profesoral de excepţie. Colectivul Școlii Postliceale este unul entuziast,

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Datorită pregătirii exceptionale oferite de unitatea noastra, promovabilitatea la examenul de absolvire susținut prin propriul centru de examinare a fost de 100% până în present. 5


SamTex

MAriA fiLiP

decembrie 2018

Activitate anuală S[pt[m]na competen\elor profesionale la Liceul Elisa Zamfirescu

competen\elor profesionale au avut drept scop sporirea atractivit[\ii ;i `mbun[t[\irea imaginii educa\iei voca\ionale ;i form[rii profesionale ;i se deruleaz[ la Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu `n fiecare an.

~n s[pt[m]na 5-9 noiembrie, la Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu din Satu Mare, au avut loc o serie de activit[\i `n cadrul S[pt[m]nii europene a competen\elor profesionale.

Săptămâna Europeană a Competențelor profesionale este o inițiativă a Comisiei Europene

Una dintre ac\iunile derulate a avut ca scop orientarea profesional[ a elevilor, care s-au `nscris `n “Programul Educa\ie pentru orientare profesional[” (Job Shadow Day). Este vorba despre elevii din dou[ clase de profesional[, a XI-a, respectiv a XII-a, ambele av]nd specializarea textile. Pentru ca subiectul ales s[ fie mai atractiv, ini\iatorii proiectului au invitat la `nt]lnirea cu elevii ;i un reprezentant din comunitate, av]nd de ales `ntre fo;ti elevi deveni\i antreprenori, p[rin\i ai elevilor, persoane cunoscute din comunitate. La `nt]lnirea cu elevii din acest acest an a fost invitat[ Mirela Filimon, jurnalist la Informa\ia Zilei ;i Informa\ia TV, ;i absolvent[ a cursurilor de postliceal[ a Colegiului Tehnic. Jurnalista le-a povestit elevilor despre experien\a sa personal[ ;i profesional[. Ace;tia au fost foarte receptivi, ;i chiar au pus o sumedenie de `ntreb[ri legate de alegerea unei meserii, de avantajele ;i dezavantajele unui anumit domeniu, de responsabilit[\ile care vin din momentul ocup[rii unui loc de munc[. Activit[\ile din cadrul S[pt[m]nii europene a

Dintre cadrele didactice care au participat la activitate le men\ion[m< director prof. Ligia Alexandrina Pop, director adjunct prof. Delia Buzil[, prof. Angelica Mure;an, prof. Izabela Kiss, cele dou[ din urm[ fiind coordonatoarele activit[\ii. Dup[ `nt]lnirea cu elevii, ace;tia au promis c[ se vor g]ndi la ce meserie li se potrive;te cel mai bine, c[ vor acorda o mai mare importan\[ cursurilor pe care le urmeaz[ `n prezent, precum ;i timpului petrecut pe b[ncile ;colii.

Săptămâna Europeană a Competențelor profesionale este o inițiativă a Comisiei Europene având ca scop creșterea atractivității educației și formării profesionale (VET). Include evenimente și activități în țările participante din întreaga Europă, la nivel local, regional și național. A treia ediție a Săptămânii Europene a Competențelor profesionale s-a desfășurat în perioada 5-9 noiembrie 2018. 6


decembrie 2018

Prof. MureșAn AngeLicA

SamTex

Hour of Code Ora de programare, o introducere în știința computerului

Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor, adică în 3-9 decembrie 2018 ( în amintirea zilei de naștere a unui important pionier din domeniul tehnologiei Grace Murray Hopper - 9 Decembrie, 1906).

global.

Mulți elevi au hotărât să se înscrie la un curs întreg Scopul Hour of Code nu e acela de a învăța pe oricine să devină expert în informatică într-o singură oră. O oră este suficientă doar pentru a învăța că tehnologia computerelor este distractivă și creativă, că este accesibilă la orice vârstă, tuturor elevilor, indiferent de proveniență. Măsura succesului acestei campanii nu constă în cât de multă materie învață elevii - succesul este reflectat de participarea pe scară largă, indiferent de sex și grupuri etnice și socio-economice. Milioane de profesori și elevi participanți au decis să meargă mai departe de o oră pentru a învăța o zi întreagă sau o săptămână întreagă sau chiar mai mult, iar mulți elevi au hotărât să se înscrie la un curs întreg sau chiar la studii universitare ca rezultat. Elevii claselor de textile de la colegiul nostru au participat la activitațile organizate în cadrul Hour of code, fiind extrem de încântați să învețe tainele programării.

Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit dedicată extinderii educației cu privire la tehnologia computerelor și programare, prin promovarea acesteia în școli și prin creșterea participării femeilor dar și a elevilor din minorități. Aceasta campanie este sustinuta de peste 400 de parteneri și 200.000 de educatori din toată lumea. O coaliție de parteneri fără precedent susțin împreună Hour of Code — inclusiv Microso, Apple, Amazon. Ora de Programare reprezinta o introducere de o ora in știința computerului și programare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arata ca oricine poate învata bazele acestuia. Incearcarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și programare a devenit un efort 7


SamTex

Prof. MureșAn AngeLicA

decembrie 2018

Ziua Siguranței pe Internet Elevii ;colii particip[ anual la evenimentul organizat `n peste 110 \[ri

Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day) este marcată anual, începând din 2004, în luna februarie (prima zi de marți), în mai multe țări ale lumii, în scopul promovării utilizării întrun mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei, mai ales în rândul copiilor și adolescenților. Evenimentul se bucură de un mare succes şi se desfășoară anual sub egida rețelei europene “INSAFE” – European Safer Internet Network. Ziua internațională a siguranței pe internet este marcată în peste 110 țări prin mai multe acțiuni ce vin să prevină riscurile din spațiul virtual.

acest trafic, reușind să fure informații personale și confidențiale. Ziua Siguranței pe Internet are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți, precum și conștientizarea și educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet.

Tema anului 2018 a fost “Creează, conecteazăte și oferă respect” Tema anului 2018 a fost "Creează, conectează-te și oferă respect< un internet mai bun începe cu tine!" - un apel la acțiune pentru fiecare dintre părțile interesate săși joace rolul în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, în special pentru cei mai tineri utilizatori. Mai mult decât atât, este o invitație pentru toți, să ne respectăm, să facem un internet mai bun. Elevii școlii noastre participă în fiecare an la această acțiune învățând sa utilizeze cât sigur și responsabil tehnologia on-line și a telefoanele mobile și să conștientizeze pericolele navigării pe Internet.

Organizatorii doresc să scoată în evidență utilizarea pozitivă a tehnologiei, rolul pe care îl joacă în viața fiecăruia dintre noi și face apel la tineri, părinți, profesori, asistenți sociali, companii, politicieni, oameni ai legii să se unească pentru un internet mai bun. În fiecare zi, milioane de oameni folosesc internetul. Informații, tranzacții online, e-mailuri, jocuri, muzică, activități pe care majoritatea dintre noi le depunem online. Din păcate, există și oameni care profită de tot 8


decembrie 2018

Prof. MureșAn AngeLicA

SamTex

Fenomenul bullying Studiu< unul din patru copii a fost umilit în fața colegilor

3 din 10 copii sunt amenințaţi cu bătaia de colegi

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical sau familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice.

Expunerea la violență a unei persoane poate duce mai departe, precum „efectul fluturelui” (o acțiune mică într-un anumit loc, la un anumit moment dat, poate produce schimbări majore, exponențial amplificate, în alte zone) la alte fenomene de bullying, atât din partea agresorului, cât și din partea celui agresat. De multe ori, agresorul adoptă violența ca ultimă posibilitate de defulare și exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglijat. Cauzele cele mai des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor modele de comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii săi ceea ce vede acasă. Potrivit unui studiu „Salvați Copiii” în 2016, în școlile românești, 3 din 10 copii sunt amenințaţi cu bătaia de colegi. De asemenea, studiul Fundației „Salvați Copiii” România arată c[ unul din patru copii a fost umilit în fața colegilor. Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor.

Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici< este intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva, este repetat – aceeași persoană este rănită mereu și prezintă un dezechilibru de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. Fenomenul „bullying” se întâmplă pe coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în societate. Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar, în unele cazuri, există și martori. 9


SamTex

Prof. Kiss izAbeLA

decembrie 2018

Proiect educațional STEM Discovery Week – S[pt[m]na Descoper[ Disciplinele STEM Săptămâna 23-29 aprilie 2018/STEM Discovery Week 2018, cu sloganul “Spune DA domeniilor Științe-Tehnologie-InginerieMatematică/Say yes to STEM”, a fost o inițiativă internațională în care au fost invitate școlile și organizațiile educaționale din întreaga lume să promoveze studiile și carierele STEM. Astfel și școala noastră s-a implicat în această activitate prin care se întărește și promovează colaborarea între școală și mediul de afaceri, întreprinderi în care elevii noștri își desfașoară activitățile de instruirea practică, în vederea îmbunătățirii pregătirii elevilor pentru îmbrățișarea carierelor STEM.

Scopul proiectului disciplina, nediscriminarea> Realizarea de activităţi într-un climat psiho-afectiv pozitiv, care să contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor>

Promovarea disciplinelor/carierelor din domeniul Stiinta-Tehnologie-Inginerie-Matematica ScienceTechnology- Engineering- Mathematics – STEM ), a invatamantului tehnic si profesional in comunitate Organizarea de activitati din domeniul educatiei STEM si diseminarea informațiilor despre aceste activități ca parte a campaniei STEM Discovery Week. Încurajarea a unor terțe părți să susțină și să se alăture inițiativei prin organizarea de activități proprii STEM și schimbul de informații despre ele, ca parte a campaniei STEM Discovery Week. Publicarea pe pagina web a scolii informații în sprijinul campaniei STEM Discovery Week, facilitând astfel un schimb activ de informații între proiecte, organizații și școli.

Valorizarea rezultatelor activității elevilor Grupul ţintă a fost format din elevii din invăţământul liceal, profesional si postliceal, domeniul Industrie textila si pielarie (11 A, 11 D, 10 C, anul I B si anul II B –Postliceal), părinţii acestora, cadre didactice de specialitate de la Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”,- agenti economici din domeniul textil, partenere ale scolii Echipa de proiect a fost formată de profesorii: Kiss Izabela, Muresan Angelica, Buzila Delia, Chira Monica și informaticianul școlii Demian Mihai. Rezultatele proiectului< colaje de imagini, filmule realizate in timpul activitatilor din cadrul proiectului, postarea activitatilor din proiectul „Saptamana Descopera STEM” pe site-ul scolii,diplome pentru elevii participanti la proiect, afise ale proiectului, - fluturasi, realizarea punctului documentar al scolii, editarea unui CD/DVD cu momentele semnificative ale activitatilor desfasurate in timpul proiectului, chestionare pentru elevi. Evaluarea proiectului a fost realizată prin evaluarea activităţilor desfăşurate se va realiza informal în cadrul unei mese rotunde și formal prin premierea celor mai reușite activități, evaluarea produselor activităţii elevilor se va realiza prin premierea rezultatelor acestora,evaluarea impactului proiectului asupra comunitatii scolare – prin diseminarea proiectului Modalitățile de evaluare< Chestionare de feed-back aplicate participanților (elevi și cadre didactice); Evaluarea produselor rezultate în urma activității elevilor (desene realizate in AUTOCAD, panouri decorative realizate cu materiale reciclabile), Grile de observație completate pe parcursul desfășurării activităților. Finanţare Proiectul a fost finanțat din resurse proprii și din sponsorizari ale agenților economici de profil. Mai multe amanunte se gasesc pe pagina http<//elisazamfirescu.info/sayyes-to-stem.

Obiectivele proiectului Selectarea metodelor inovative si aplicarea acestora in cadrul activitatilor specifice orelor de specialitate: laborator, instruire practica, vizite de documentare realizate cu elevii la agentii economici de profil, etc Identificarea de noi metode şi mijloace menite să stimuleze învățarea, printr-un schimb de idei, opinii, experienţe între elevi şi cadrele didactice care iau parte la proiectul STEM Discovery Week 2018. Dezvoltarea interesului elevilor pentru observare, documentare și analiză comparativă, conform cerinţelor activităților elaborate Stimularea creativității elevilor în context profesional integrativ> Dezvoltarea competențelor TIC în scopul căutării, prelucrării, difuzării informației și a comunicării adecvate a rezultatelor activităților> Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive prin promovarea unor modele de comportament cu valențe prosociale> Dezvoltarea în rândul elevilor a unor deprinderi de muncă responsabile, formarea de competenţe sociale: cooperarea, întrajutorarea, respectul, fair-play-ul, acceptarea,

10


decembrie 2018

Prof. Kiss izAbeLA și MureșAn AngeLicA

SamTex

Proiect educațional interjudețean Performan\[ ;colar[ ;i dialog intercultural 2017-2018

elevi de la Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”- Satu Mare și Colegiul Tehnic „Traian Vuia”- Oradea; cadre didactice de specialitate din domeniile industriei textile, estetica și îngrijirea corpului omenesc, mecanică de la Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” – Satu Mare și Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” – Oradea; elevi cu rezultate deosebite obținute la Olimpiade și concursuri școlare ; elevi cu rezultate școlare deosebite din medii dezavantajate.

Scopul proiectului desfășurat în anul școlar 2017-2018 a fost implicarea elevilor din liceele tehnologice, învățământ profesional, liceal și postliceal în schimburi de experiență prin activităţi curriculare cu tematică complementară activităților de instruire teoretică și practică în scopul eficientizării procesului de învăţare, precum și promovarea învăţării de calitate.

Rezultatele proiectului au fost pe măsură

Au fost urmărite dezvoltarea, consolidarea deprinderilor profesionale din domeniile de pregătire Industrie textilă și pielărie, Estetica și îngrijirea corpului omenesc, Mecanică, consolidarea colaborării între școală și comunitate, îmbunătățirea frecvenței și performanțelor școlare ale elevilor, promovarea de noi modele de performanță școlară. Printre obiectivele proiectului am putea enumera: realizarea unui schimb real de experiență între cadrele didactice şi elevii școlilor partenere cu identificarea unor modele de bună practică> promovarea imaginii școlilor partenere; diversificarea portofoliului de metode şi mijloace utilizate de către profesori; dezvoltarea interesului elevilor pentru observare, documentare și analiză comparativă; stimularea creativității elevilor în context profesional integrativ; dezvoltarea competențelor TIC în scopul căutării, prelucrării, difuzării informației și a comunicării adecvate a rezultatelor activităților; stimularea creșterii nivelului de acceptare și integrare a copiilor cu cerințe educative speciale; dezvoltarea în rândul elevilor a unor deprinderi de muncă responsabile; formarea de competențe sociale: cooperarea, întrajutorarea, respectul, fair-play-ul, acceptarea, disciplina, nediscriminarea. Grupul țintă pentru acest proiect a fost format din:

Profesorii care au coordonat proiectul au fost< Kiss Izabela și Mureșan Angelica - de la Colegiul Tehnic “Elisa Zamfirescu”, Satu Mare> Lăcătușu Simona - Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea. La proiect au participat profesori de la domeniile Industrie textile și pielărie, Estetica și igiena corpului omenesc și Mecanică - de la ambele școli, elevi din clasele de învățământ profesional, liceal și postliceal, care se pregătesc în aceste domenii în cadrul celor două școli partenere. Ca parteneri în acest proiect au fost: Cotidianul Informația zilei Satu Mare, Firma de transport SC Coexpres SRL – Satu Mare; SC Starshiners SRL, SC Limtex SA – Oradea, Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” – Oradea. Rezultatele proiectului au fost pe măsură< editarea unui CD/DVD pentru fiecare școală cu momentele semnificative ale activităţilor desfăşurate în timpul proiectului; prezentarea celor două orașe și școli, fluturaşi/ flyere; diplome; chestionare pentru elevi. Proiectul a fost finanțat din resurse proprii școlilor partenere și din sponsorizări. Totodată a fost ralizat și un parteneriat cu cotidianul Informatia zilei, care a sponsorizat transportul elevilor de la Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare la Oradea.

11


SamTex

Prof. buziLă deLiA, ing. Kiss izAbeLA

decembrie 2018

Proiect eTwinning "Fibrele textile - chimie, tradiție și modă" – premiul I la concursul Premiile naționale eTwinning, București 2018 Proiectul european eTwinning “Fibrele textile - chimie, tradiție și modă” a provocat elevii și profesorii să aprofundeze studiul îmbrăcămintei din mai multe puncte de vedere. Astfel, unul dintre obiective a fost urmărirea etichetelor de compoziție fibroasă în alegerea produselor vestimentare cumpărate, deosebirea fibrelor textile naturale de cele chimice. Structura chimică a fibrelor sau a coloranților a fost o extindere a informației. Partenerii proiectului au fost din 10 școli din 8 țări: Franța (Armentieres și Lyon), Grecia, Italia, Lituania, Olanda, România (Colegiul Tehnic ”Elisa Zamfirescu” Satu Mare), Spania (Alicante, Beniganim) și Turcia. Din școala noastră, au participat 28 de elevi din clasa a XI-a A (2017-2018) liceu, calificarea Tehnician designer vestimentar și patru cadre didactice: Buzilă Delia, Kiss Izabela, Chira Monica și Niculuț Alina. Comunicarea între parteneri< Profesorii coordonatori au comunicat între ei prin email personal, email în Twinspace, jurnalul proiectului, forumul eTwinning din proiect, chat. Elevii au comunicat între ei prin email în Twinspace sau forumul pentru elevi. Au fost organizate chestionare, documente word sau powerpoint Google forms pentru ca elevii și profesorii să își exprime părerile cu privire la ce pagini să conțină proiectul, care să fie logo-ul proiectului, de la ce cunoștințe pornim, feedback proiect, etc. Metode didactice folosite în proiect< documentarea, studiul individual și munca în echipă, metoda miniproiectului, vizite de documentare la muzeu, vizite de studiu, instruire practică la diverse firme din industria textilă, lucrări de laborator, evaluarea proiectului prin chestionare google forms etc.

conecta la pagina proiectului, s-a colaborat cu partenerii prin formulare text Google Drive, s-a comunicat cu partenerii prin email, jurnal de proiect, buletinul profesorilor, s-au completat chestionare Google Form. Pentru realizarea produselor finale ale proiectului s-au utilizat instrumente web sau programe cum ar fi: padlet, thinglink, prezentări Google, prezentări power point, word, editor de filme, editori de poze. Atât profesorii cât și elevii au fost stimulați să își lărgească orizonturile științifice și culturale, să-și depășească barierele lingvistice. Am învățat noi instrumente web. Am aprofundat cunoștințele impuse de curriculum. Am făcut schimb de experiență cu alte țări. Prin participarea la acest proiect școala noastră și-a făcut o imagine pozitivă în rândul celorlalte țări partenere: Italia, Franța, Lituania, Olanda, Spania, Grecia și Turcia. Rezultatul cel mai deosebit este faptul că fondatorii au reușit să coordoneze în mod democratic un număr atât de mare de elevi (165) și profesori (18), atât de multe activități și sub diferite forme de realizare și prezentare. Acest proiect a obținut: certificate de calitate în fiecare țară, premiul I naţional eTwinning în România și în Grecia. Pagina proiectului poate fi accesată prin linkul https<//twinspace.etwinning.net/52794/home.

Activități din proiect Contribuția elevilor la realizarea produselor finale ale proiectului a constat în< realizarea de poze pe care le-au editat în filmele "Orașul nostru" și "Școala mea"; realizarea de prezentări ppt cu fibrele textile, portul popular și tradiții; vizite în fabricile de confecții textile din oraș unde au făcut poze și filme; efectuarea unor lucrări de laborator - proba de ardere și analiza la microscop a fibrelor textile; realizarea paradei rochiilor în stil etno; desenarea unor felicitări de Crăciun și Anul Nou și de final de proiect; pregătirea de cadouri textile pentru două țări. Au fost utilizate laptopurile și videoproiectorul din cabinetul de științe Darwin, elevii au folosit acasă chiar și telefoanele personale pentru a se 12


decembrie 2018

Prof. MureșAn AngeLicA

SamTex

Proiect eTwinning Un Papagal Foarte Inteligent, `n vizit[ la Liceul Elisa Zamfirescu

Proiectul realizat pe portalul eTwinning.net este despre activitățile realizate de către elevi cu VIP, un Papagal Foarte Inteligent (de aici și numele său), foarte amuzant, care poate “vorbi” orice limbă. Hobby-urile lui sunt călătoriile și învățarea limbilor străine. Proiectul s-a desfasurat in perioada octombrie 2017 - iulie 2018.

dimensiuni pentru VIP, pentru a putea comunica cu prietenii săi. VIP a călătorit cu pașaportul său și cu cartea de feedback pentru ca prietenii lui să să scrie în el. Parteneri de proiect au fost profesori și elevi din Ucraina, Republica Moldova, Finlanda, Albania, Turcia și România.

Promovarea tolerantei și respectul față de diversitatea culturală

În fiecare lună, mascota VIP a călătorit în țara partenerului pentru a-i întâlni membrii clubului VIP. El a pornit in călătorie din Kiev-Ucraina, a mers în Finlanda și apoi a ajuns la Satu Mare. Din România a călătorit in Albania, Turcia, Republica Moldova și abia apoi s-a reîntors în Ucraina la Kiev. În Satu Mare mascota i- a întâlnit pe elevii școlii noastre și a participat la o serie de activități împreună cu aceștia. Elevii clasei a XI-a D, învățământ profesional, care au participat la proiect l-au îndrăgit nespus. La final a fost creată o carte multilinguală de mici

Obiectivele proiectului au fost promovarea tolerantei și respectul față de diversitatea culturală și lingvistică din Europa, sporirea cunoștințelor elevilor cu privire la țările europene și la patrimoniul lor cultural, motivarea elevilor să învețe limbi străine, activarea abilităților lingvistice ale elevilor, folosirea creativității elevilor,îmbunătățirea competențele elevilor în domeniul TIC, dezvoltarea competențelor digitale pe baza platformei eTwinning, dezvoltarea competențelor lingvistice prin relaționarea cu elevi din alte țări pe tema proiectului. 13


SamTex

Prof. MureșAn AngeLicA

decembrie 2018

Premiile Naționale eTwinning 2018 Liceul Elisa Zamfirescu, între cele 60 de școli din România care au obținut titlul de ;coal[ eTwinning Decernarea premiilor eTwinning s-a desfășurat la București în cadrul Conferinței Naționale eTwinning România 2018. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Științe ale Educației și de Centrul Național eTwinning în perioada 7 – 8 decembrie 2018.

Școala noastră a câștigat Premiul I la Categoria învățământ liceal Colegiul nostru a fost înscris pe platforma eTwinning din anul 2010. De-a lungul celor 8 ani, profesorii și elevii Colegiului au derulat proiecte valoroase, fiind recompensați cu certificate de calitate națională și europenă. Prin participarea la proiecte eTwinning elevii au avut posibilitatea să comunice cu alți elevi din țările participante,

În cadrul Conferinței Naționale a avut loc ceremonia de premiere a celor mai bune proiecte eTwinning înscrise în competiție. Evenimentul, aflat în acest an la cea de-a treia ediție, a reunit personalități publice din sectorul educațional românesc, cadre didactice premiate, ambasadori eTwinning, directori de școli și cercetători. Tot în cadrul Conferinței, au fost acordate premii unităților de invățământ care au obținut Certificatul de Şcoală eTwinning. Peste 1.200 de școli din Europa au fost premiate cu ”Certificatul de Școală eTwinning” 20182019, iar Colegiul Tehnic ”Elisa Zamfirescu” se află între cele peste 60 de școli din România care au obținut acest titlu european. Profesorii eTwinneri ai școlii noastre sunt< Mureșan Angelica, Kiss Izabela, Buzilă Delia, Tămaș Filomela, Cziprok Claudia, Chira Monica, Niculuț Alina, Achim Monica, Suciu Emilia, Pop Alexandrina, Moiș Daniela, Erdei Claudia, Gabor Nicoleta. Certificatul de Școală eTwinning a fost lansat în 2017, cu intenția de a recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală. Procesul de înscriere a început în decembrie 2017 și s-a încheiat în martie 2018. Programul eTwinning, componentă a Programului Erasmus+ al Comisiei Europene, este implementat în România de Institutul de Ştiinţe ale Educației, în calitate de Centru Național eTwinning România.

să afle elemente de specific cultural sau de specific al educației științifice în țările partenere, să învețe utilizând noile tehnologii web 2.0 și să își perfecționeze competențele de comunicare în limbi străine. Din cele 91 de proiecte evaluate de ambasadorii eTwinning și de evaluatorii externi au fost selectate și premiate cele mai bune 29 de proiecte, care s-au remarcat atât prin rezultate excelente, cât și printr-o bună colaborare între parteneri. Școala noastră a câștigat Premiul I la Categoria învățământ liceal, cu proiectul Textile fibres< chemistry, tradition and fashion, coordonat de doamnele profesoare Delia Buzilă și Izabela Kiss, precum si Premiul II la Categoria utilizarea creativă a noilor tehnologii, cu proiectul Fun with VIP around Europe, coordonat de doamna profesoara Mureșan Angelica.

14


decembrie 2018

Prof. Kiss izAbeLA

SamTex

Cursul online “:coala eTwinning” Titlul de Școală eTwinning, o recunoaștere a demersurilor inovatoare depuse de institu\ia de `nv[\[m]nt

Certificatele de Școala eTwinning reprezintă atât o recunoaștere a reușitei personale a profesorilor, cât și o confirmare a rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning din aceste școli.

aprofundarea noțiunii de Școală eTwinning. Titlul de Școală eTwinning reprezintă o recunoaștere a demersurilor inovatoare depuse de școli pentru promovarea cetățeniei, conștiinței culturale și competenței digitale. De asemenea, reprezintă o recunoaștere a efortului depus în scopul creării unei culturi a colaborării în interiorul, cât și în exteriorul școlilor, comunităților și țărilor lor. Astfel, pentru scolile care nu au putut participa la conferinta de la Roma si tinand seama ca Școlile eTwinning sunt școli reper, modele de inovare pentru celelalte școli din zona lor și de la nivel national, a fost propus si conceput un curs online pe platforma eTwinning.

Un numar de 1212 scoli din intreaga Europa au fost certificate cu acest titlu iar in perioada 14-16 mai, la Roma, unele scoli cu activitate indelungata pe portalul eTwinning au fost invitate sa participe si sa faca schimb de bune practici, din dorinta de a le transforma in “organizatii educationale” mai puternice si vectori de schimbare in arealurile lor. Obiectivul conferintei „Empowering etwinning schools: Leading, Learning, Sharing” (“Autonomizarea școlilor eTwinning< a conduce, a învăța, a împărtăși”) de la Roma, a fost de a evidenția, prezenta, define și promova elementele cheie care caracterizează Școlile eTwinning, astfel încât acestea să fie cultivate pe mai departe în interiorul cât și în afara școlilor laureate. Conferința a fost organizată de Comisia Europeană, Biroul Central de Asistență eTwinning (BCA), Agenția Națională Italiană Erasmus+/ INDIRE și celelalte BNA și AAP participante la manifestare.Conferința s-a axat pe elementele pedagogice, organizaționale, de comunicare și promovare ale unei Școli eTwinning, înzestrarea participanților cu instrumente și metode pentru a deveni „organizații educaționale” mai puternice, validarea ideii unei rețele de Școli eTwinning, pregătirea terenului pentru

~nțelegerea deplin[ a conceptului de Școal[ eTwinning La curs au participat cate doi reprezentanti ai aceleiasi scoli. Grupul de cursanti a fost intre 300-500 de membri. Cursul a oferit o gamă largă de cunoștințe care vor permite școlilor eTwinning să profite de succesul scolilor certificate deja, în contextual devenirii unei "organizații de învățare" mai puternice. În urma participării la curs s-a ajuns la înțelegerea deplina a conceptului de Școala eTwinning, la dezvoltarea și testarea unor noi abordări pentru a lucra cu personalul școlii, la dobândirea de abilități profesionale pentru a deveni o organizație educational mai puternică. 15


SamTex

Prof. Kiss izAbeLA

decembrie 2018

Olimpiade ;i concursuri Olimpiade ;i concursuri la domeniul Industrie textil[ ;i piel[rie `n anul ;colar 2017-2018

Olimpiada tehnică și concursurile profesionale la domeniul Industrie textilă și pielărie sunt cele mai importante momente din anul școlar, pentru evaluarea și autoevaluarea muncii atât a elevilor cât și a profesorilor care îi coordonează. Acestea sunt adevăratele concursuri de excelență adresate elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite.

textilă și pielărie”, calificarea “Confecționer produse textile” s-a desfășurat în aceeași perioadă, elevii participanți fiind de la trei școli - Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Turț, Liceul Tehnologic “Simion Bărnuțiu” - Carei și Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. Probele au fost cele prevăzute în metodologia de concurs - proba scrisă și proba practica, ultima având valoarea cea mai mare pentru media finală (de doua ori). Astfel, rezultatele au fost următoare: Moisei Nicoleta, clasa a XIa D - premiul II, Muresan Eleonora Roxana, clasa a XI-a D, - premiul III, Blett Andrea Maria, clasa a XI-a D Mențiune I și Jederan Alexandra Anamaria, clasa a XI-a D, Mențiune II.

În anul școlar 2017-2018 la Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, olimpiada tehnică județeană la aria curriculară „Tehnologii” s-a desfășurat în perioada februarie-martie, la aceasta participând atât elevi de la școala noastră cât și de la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Turț. Tinăndu-se seama de metodologia în vigoare au fost probele au fost următoarele: proba scrisă și proba de laborator, ambele având aceleasi valoare pentru calcularea mediei finale. Rezultatele elevilor școlii noastre au fost pe măsură, aceștia fiind ierarhizați după cum urmează: Salanchi Anamaria, clasa a XI-a A premiul I, Iuhasz Bebe Junior, clasa a XI-a A - premiul II și Oiegaș Simina, clasa a XI-a A - premiul III.Elevii de la școala noastră au fost pregătiți de profesoarele Buzilă Delia, Kiss Izabela și Chira Monica. Concursul profesional la domeniul “Industrie

Etapa națională a Olimpiadei tehnice pentru domeniul textil s-a ținut în județul Teleorman Elevele de la școala noastră au fost pregătite de profesor Mureșan Angelica și maistru instructor Mok Elisabeta. Etapa națională a Olimpiadei tehnice pentru domeniul textil s-a ținut în județul Teleorman, la aceasta participând eleva Salanchi Anamaria. După desfășurarea celor două probe de concurs aceasta s-a clasat pe locul IV, obținând Mențiunea I.

16


decembrie 2018

Prof. Kiss izAbeLA

SamTex

Junior designer 2018 Premiile ob\inute de elevii ;colii, la Concursul Național organizat la Ia;i, de Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial În fiecare an, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași organizează Concursul Național “JUNIOR DESIGNER”. Scopul proiectului este identificarea elevilor talentați și lansarea acestora în industria modei. Atingerea scopului propus va asigura cadrul organizatoric necesar dobândirii de cunoştinţe specifice pentru înţelegerea elementelor şi principiilor care stau la baza procesului de creație și design, utilizarea adecvată a acestora în interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare în realizarea corectă a schițelor de modă în contextul designului și industriei modei. Grupul țintă este constituit din peste 500000 de tineri, elevi din învățământul preuniversitar, înmatriculați în colegiilor și liceele din România care vor putea participa în cadrul Concursului Național de Design “Junior Designer” pe baza liberului consimțământ prin completarea unui formular editabil de înscriere, indiferent de specializare, vârstă sau sex. În anul școlar 2017-2018, concursul ajuns la Ediția A IX-A, a avut ca temă Anotimpurile. Elevii au trebuit sa își demonstreze abilitățile și talentul în cadrul celor patru secțiuni ale concursului: Design Textil Digital, Design Decorativ De Suprafaţă Pentru Materiale Textile, Design Încălţăminte și Produse de Marochinărie și Design Vestimentar.

următoarele premii< • Design textil digital Salanchi Anamaria clasa a XI-a A, coordonată de prof. Chira Monica - premiul II Belbe Cosmina, clasa a XI-a A, coordonată de prof. Kiss Izabela - premiul III • Design Vestimentar Moisei Nicoleta, clasa a XI-a D, coordonată de prof. Mureșan Angelica - mențiune.

Premiile ob\inute de elevii ;colii noastre Elevii școlii noastre s-au înscris la secțiunile Design textil digital și Design Vestimentar, obținând 17


SamTex

corMos MAriAnA – An PL 1-b

decembrie 2018

Secretele unei ţinute office de succes Ținuta pentru care trebuie purtată fie la birou, fie la întâlnirile de afaceri, trebuie să fie adecvată domeniului de activitate.

poate face să-l pierzi încă dinainte ca angajatorul să te invite să iei loc pentru interviu. Se spune că primele zece secunde sunt esențiale pentru a ne crea o impresie despre persoana cu care interacționăm. Se poate opta fie pentru clasicul costum, fie pentru o ținută mai casual, precum fusta sau pantaloni, alături de o cămașă sau o bluză și un sacou. Pantalonul sau fusta trebuie să fie de culoare închisă, iar cămașa sau bluza albă. Fusta conică este potrivită pentru o ţinută office completă, fiind o combinație reușită, feminină și specială.

Indiferent dacă adoptăm un look conservator sau unul creativ, trebuie să arătam ca un adevărat profesionist în timpul programului de muncă. Haina îl face pe om și îl ajută să iasă din anonimat, însă, de la un anumit punct, este datoria omului să fie demn de haina pe care o poartă!

Piesele vestimentare pentru o ținută office Un compleu din două piese, fie fustă - taior sau pantalon clasic - sacou, este întotdeauna alegerea potrivită. Combinat cu o cămașă albă sau în culori pastel și accesorizat cu minimul de piese necesare oferă o imagine clară, simplă, care exprimă profesionalism şi încredere în sine. Sacoul este o piesa-cheie în garderoba unei femei, așadar acesta nu trebuie să lipsească din ținuta zilnică, iar cămășile asortate la acesta sunt, de asemenea, o alegere bună. Rochiile simple, clasice, sunt, de asemenea, o alegere potrivită pentru o zi petrecută la birou.

Ținuta recomandată în cadrul unui interviu Ținuta vestimentară nu garantează un job, dar te

eLev berKi LArisA veronicA

Meseria de Croitor - Artă și Creativitate Croitoria este una dintre cele mai frumoase și nobile meserii care include procesul de transformare a unui material într-un produs vestimentar deosebit, croit și cusut exclusiv pentru o persoană. Este o meserie care datează încă din antichitate. Toate veșmintele se confecționau manual cu mare grijă, fiecare articol necesitând ore în șir de lucru. La începutul secolului al XIX-lea, revoluția industrială a venit cu mașina de cusut – invenție care a simplificat procesul de confecționare a îmbrăcămintei, fapt ce a contribuit la creșterea numărului de ateliere de croitorie. În anul 1860, Charles Frederick Worth, designer de origine engleză, a deschis un atelier privat de croitorie în Paris, având ca scop inițial încercarea de a împiedica copierea și imitarea modelelor originale ale creatorilor din acea vreme. Clientela bogată avea acces exclusiv la modelele sofisticate de îmbrăcăminte, care rămâneau a fi de unicat. Prin croielile lui excepționale, Worth a reușit să ridice croitoria la rang de artă. Ca rezultat al progresului tehnic și al dezvoltării

umane, îmbrăcămintea s-a transformat dintr-un simplu mijloc de protecție într-un obiect de înfrumusețare și de afirmare a personalității omului în relația sa cu cei din jur. Până în ziua de azi, în multe țari ale lumii, precum Anglia, Italia sau Franța, atelierele de confecționare a îmbrăcămintei sunt considerate un etalon al eleganței și al bunului gust.

18


decembrie 2018

turȚi gAbrieLA, AnuL i PL

SamText

Cum s[ te îmbraci pentru o noapte la cazino cu toc înalt. Dacă alegeți să purtați pantaloni negri, optați și pentru un top viu-colorat, în nuanțe de roșu sau auriu.

O noapte la cazino este ocazia perfectă să te îmbraci elegant, dar și să te distrezi alături de persoană iubită. Iată câteva sfaturi de fashion care n-ar trebui ignorate! Dacă intenționați să vă încercați norocul într-un cazino luxos și vreți să fiți și în centrul atenției când o faceți, acest articol vă va ține pe drumul îngust al vestimentației corecte, însă vă avertizăm că nu va fi tocmai derizoriu. Înainte de a vă decide asupra ținutei, verificați codul vestimentar al cazinoului unde aveți de gând să vă petreceți seara. Unele cazinouri au un ”dress code” strict, astfel că e o idee bună să consultați site-ul acestora. De obicei, cazinourile optează pentru un stil formal sau semiformal, însă există și multe săli pentru jocuri de noroc unde puteți merge îmbrăcați în stilurile ”dressy casual” sau ”casual chic”. În Las Vegas, de exemplu, capitala mondială a jocurilor de noroc, nu există un ”dress code” strict. Potrivit revistei GQ, regulile pentru bărbați și femei sunt simple. Iată ce trebuie să evitați< pantalonii scurți, hainele șifonate, pantofii sport, papucii și tricourile. În schimb, nu veți da greș cu o rochie elegantă și pantofii

Îmbrăcați haine care vă dau încredere! Încercați să vă faceți o idee și despre tematica locului. În cazul în care cazinoul este unul exclusivist, optați pentru o ținută foarte elegantă, însă dacă atmosfera obișnuită este una relaxată, nu vă obosiți să îmbrăcați un frac cu papion. Printre avantajele unui stil vestimentar elegant este și faptul că veți fi tratat mai bine de angajații cazinoului.

cutin biAncA, AnuL i PL

Cu ce s[ por\i balerinii `n primăvara care vine Oricât de comod te-ai simți într-o pereche de blugi purtați cu o pereche de balerini, va trebui să te dezobișnuiești de această combinație, deoarece în 2019 nu mai este permisă. Mai mult decât atât, nici fustele scurte combinate cu balerini nu mai trebuie să facă parte din outfiturile tale de zi cu zi, deoarece în acest an alte ținute se află în topul tendințelor.

înflorată cu o pereche de balerini asortați și accesorizează cu o pălărie cu boruri largi și o geantă de paie. În acest fel vei arăta cât de originală poți fi! Sacou cambrat Nu este o regulă ca la ținutele office, pline de feminitate, mister și eleganță să porți tocuri stiletto. Dacă nu te numeri printre adeptele pantofilor cu toc, orientează-te cu încredere spre o pereche de balerini, deoarece confortul este cel care contează. Prin urmare, îmbracă un costum cambrat colorat, completează cu un maiou sau cu o cămașă neagră și încalță o pereche de balerini negri comozi.

De ce să porți o ținută plictisitoare, fără pic de creativitate și personalitate, când poți impresiona atât de ușor prin intermediul hainelor? O ținută formată din blugi și balerini este banală, lipsită de inspirație și poate părea chiar neglijentă. Anul acesta se pune accentul pe curaj, nonconformism, feminitate și tinerețe, motiv pentru care, dacă vrei să fii în pas cu moda, toate vestimentațiile tale trebuie adaptate în funcție de aceste criterii. Prin urmare, în momentul în care îți dorești să te simți bine într-o ținută comodă, poți alege perechea preferată de balerini, dar trebuie să fii foarte atentă la combinațiile pe care alegi să le faci.

Rochie vaporoasă Rochiile vaporoase se află în topul tendințelor de anul acesta. Acele rochii umflate, care acoperă orice imperfecțiune a corpului, pot fi purtate fără griji cu o pereche de balerini. Ceea ce trebuie să reții este că dacă porți o rochie vaporoasă simplă trebuie neapărat să încalți o pereche de balerini ieșiți din comun. Acest outfit este perfect pentru vizitele în familie sau pentru zilele de naștere sărbătorite în aer liber.

Idei de ținute cu balrini

Monocromatic Multe femei iubesc negrul și s-ar îmbrăca zi și noapte în această culoare sobră, deoarece subțiază și oferă un aer misterios și aparte. O combinație reușită este cea alcătuită dintr-o rochie midi și o pereche de balerini în aceeași nuanță. Pe lângă faptul că este o ținută lejeră, perfectă pentru zilele călduroase de primăvară, aceasta poate contura puterea și ambiția femeii care o poartă.

Rochie înflorată și pălărie Femeile iubitoare de imprimeuri florale nu vor rata ocazia de a achiziționa rochii precum cea de mai jos, deoarece oferă un aspect cool și foarte tineresc. Cu ajutorul unei astfel de rochii poate fi realizat un outfit casual, perfect pentru un picnic sau o pentru plimbare lungă de seară pe aleile înflorite ale orașului. Prin urmare, îmbracă rochia 19


SamTex

fușLe LorenA, AnuL i b, PL

decembrie 2018

Moda ;i Sportul Din ce este alc[tuit[ \inuta corect[ pentru sal[? Întrebarea care se pune este dacă ar trebui sa ne pese cum ne îmbrăcam când facem mișcare sau dacă atunci când mergem la sala sa ne concentram doar pe sport? Și, pentru ca suntem femei, vrem sa fim cool și în sala de sport, asa ca putem combina sportul cu moda pentru a fi stilate chiar și la antrenamentele de fiecare zi. Dar, cum în orice situație trebuie sa existe un echilibru, iată câteva recomandări pentru felul în care ne îmbrăcăm in sala de sport. Atunci când faci sport este foarte important sa porți haine confortabile, de preferat din lycra, polyester sau spandex. Articolele din polipropilenă sunt cele mai recomandate. Exista colecții de haine pentru sport care conțin fibre speciale, care te ajuta să-ți controlezi temperatura corporala. În cazul în care te duci la sala “sa transpiri”, trebuie sa eviți bumbacul deoarece îngreunează activitatea corporala, se lipește de corp și nu este recomandat pentru activități fizice intense. Ținuta corecta pentru sala este alcătuită din< o pereche de colanți din spandex, un maiou de lycra și o pereche de adidași.

Prof. tăMAș fiLoMeLA

Culorile anului 2019 în modă Pentru designerii de fashion, culorile anului reprezintă, de fapt, tendințele care vor fi adoptate de majoritatea populației din acest punct de vedere. Desigur că, mai ales în materie de cromatică, există foarte mulți nonconformiști care preferă să se ghideze după propriile gusturi. Culorile acestui an se îndreaptă spre combinații clasice care să scoată în evidență trăsăturile feței și ale siluetei. Pentru a alege culorile ținutelor pe care le vom purta, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: sezonul în care vor fi purtate, subtonul pielii, asortarea și trăsăturile naturale. În sezonul primăvară-vară se vor purta cu precădere nuanțe deschise, vii și puternice, iar în sezonul toamnă-iarnă vor fi în trend nuanțele reci. Dacă pentru sezonul cald sunt perfecte nuanțele foarte îndrăznețe, vibrante, precum fucsia, oranj sau galben, în sezonul rece culorile pe care vom purta trebuie să fie destul de neutre sau chiar sobre precum maro, albastru sau verde-smarald. Culorile anului 2019 în modă sunt< Rozul pudrat este o culoare care nu se va demoda niciodată și se va purta din ce în ce mai mult. În acest an, rozul pal înseamnă eleganță și rafinament. Lila – o nuanță clasică, elegantă, care va fi

indispensabilă pentru moda anului 2019. Burgundy este o nuanță puternică, fiind foarte adaptabilă, această culoare poate fi purtată atât pe articolele de îmbrăcăminte, cât și pe pantofi sau accesorii. Albastru marin este o nuanță rece, care se va purta cu precădere în sezonul toamnă-iarnă. Non-culorile – în moda din acest an se vor purta foarte mult articolele în nuanța laptelui (un alb cu o tentă gălbuie) sau nuanțele de negru cu particule sidefate.

20


ianuarie 2018

eLev KAssAi KAroLinA

SamTex

Creatori de modă - HERVE LEGER Fondată în anul 1985 de către designerul francez Hervé Peugnet, casa de modă Herve Leger este renumită în întreaga lume datorita rochiilor sale conice, de tip bandaj, realizate din materiale impecabil lucrate, ce sculptează și pun în valoare linia corpului,rochii care debordează de sexappeal.

calitative, drapajele, asimetriile, silueta structurală, cromatica discretă, aplicațiile minuțioase și ornamentele elaborate sunt detaliile care transformă fiecare creație Herve Leger într-una memorabilă. Rochiile designerului francez subliniază perfect formele apetisante, motiv pentru care sunt un must-have pentru garderoba oricărei femei.

Rochiile irezistibile Herve Leger au revoluționat universul și garderoba femeilor din întreaga lume. Vedeta casei de modă, rochia tip-bandaj, a devenit un obiect de cult printre fashionistele cu stil și atitudine. Eleganță feminină, versatilă, apetisantă și sofisticată, această piesă vestimentară este o declarație de stil care flatează silueta feminină. Colecția rochiilor de seară Herve Leger este un etalon al eleganței și rafinamentului, iar stilul sofisticat şi ultra feminin, țesăturile

eLev PoPdAn AdriAnA

Curiozități din modă

și de bărbați. • Napoleon Bonaparte a fost cel care a ordonat ca nasturii să fie prinși și de mânecile jachetelor, pentru a-i împiedica pe soldați să își șteargă nasul cu mânecile. • În Evul Mediu, culorile hainelor purtate de oameni dezvăluiau clasa socială din care proveneau. Astfel, nobilii purtau roșu, țăranii purtau maro și gri, în timp ce negustorii și bancherii purtau verde. În Roma Antică, movul era purtat numai de împărați și magistrați. • Eyeliner-ul a devenit popular după ce a fost descoperit în mormântul lui Tutankhamon, în 1920. • Prima revistă de modă a fost publicată în Germania, în 1586. • Primul număr al revistei Vogue a fost publicat în 17 decembrie 1892, în SUA. • Anual sunt vândute 2 miliarde de tricouri.

Moda are o istorie lungă, plină de lucruri interesante și anume • Femeile nu au avut voie să poarte pantaloni scurți în public până în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. • Primele ace au apărut în urmă cu 30.000 de ani și erau făcute din oase de animale. • Bikinii au fost numiți după insula Bikini Atoll, unde armata americană a testat bombele pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Creatorul lor, Louis Reard i-a numit astfel, deoarece a crezut că vor produce același șoc ca o bombă atomică. • Copiii s-au îmbrăcat la fel ca părinții lor până la mijlocul anilor 1800, când a apărut conceptul de haine pentru copii. • În general, fustele și rochiile sunt considerate haine pentru femei, însă în alte părți ale lumii, sunt purtate

eLev berende ALex

Istoria pantrofului cu toc Apariția acestui obiect vestimentar se pierde mult în timp, însă primele tocuri au apărut încă din Egiptul Antic. Scopul acestor incălțări era strict ceremonial, ținând de anumite procesiuni, însă era întâlnit și în vestimentația măcelarilor. Nu a trecut mult timp pana când tocul a devenit o marcă a ierarhizării sociale. Chopinele "chopines" fr.) au apărut în Turcia în jurul anului 1400, și s-au bucurat de succes pana în secolul al XVII-lea. Chopinele au fost adaptate chiar și de Ecaterina de Medici, care în 1533 și-a comandat o pereche de platforme cu scopul de a o face sa para mai înaltă și mai eleganta, fiind doar o copila de 14 ani când s-a măritat cu ducele de Orleans (28 octombrie 1533).

21


SamTex

czuMbeL renAte, AnuL ii b, PL

decembrie 2018

Materiale textile inteligente Materialele care memorează forma și materialul care memorează faza Materialele textile inteligente se obţin din fibre şi fire inteligente, utilizând nanotehnologii, senzori, procesoare, dispozitive, pentru diverse utilizări: echipament militar, articole medicale ( pentru deter-minarea stării de sănătate, profilaxie şi tratament), echipamente de protecţie ( pentru pompieri, muncitori în condiţii deosebite, etc), echipament sportiv ( alpinism, nataţie, atletism, etc), divertis-ment ( produse de îmbrăcăminte cu dispozitive muzicale încorporate), articole casnice şi industriale etc. În funcţie de tipul reacţiei la stimului, materialele textile inteligente pot fi< pasive (doar sesizează stimulul extern), active ( sesizează şi reacţionează la stimuli) şi foarte inteligente ( sesizează, re-acţionează şi se adaptează la stimuli). Materialele cu memoria formei (SMM) pot trece dintr-o formă ocupată la un moment dat la forma ocupată anterior sub acţiunea unor stimuli externi. De exemplu, monitorizarea formei sub acţiunea căldurii- memorarea formei indusă termic- are aplicaţii în domeniul textil (produse textile destinate activităţilor spor-tive, pentru sezonul rece), medicale (suturi), produse şi sisteme miniaturizate, articole casnice (filtre pentru cafea, valve pentru duşuri, etc). Există mai multe tipuri de materiale care monitorizează forma, dintre care amintesc: aliaje (Cu-Zn – din care se confecţionează arcuri lamelare, plate la temperatură inferioară şi arcuite la temperatură superioară; Ni-Ti ), polimeri, pelicule bimateriale laminate sau pelicule poliuretanice, acestea din urmă fiind folosite, de exemplu, pentru a realiza produse textile ce sunt, în acelaşi timp, şi impermeabile la apă, la vapori şi la aer. Un exemplu de aplicaţie a materialelor care memorează forma în domeniul produselor de îmbră-căminte este materialul numit DiAPLEX, realizat pentru prima dată de Mitsubishi Heavy Industries din Japonia, un polimer poliuretanic ce poate fi introdus în materialul textil pentru a obţine produse impermeabile la apă şi vapori în cazul în care, datorită desfăşurării unor activităţi fizice intense sau a schimbărilor climaterice bruşte. Activarea acestor materiale presupune extinderea zonelor de aer dintre straturile textile, permiţând creşterea capacităţii de izolare termică a produsului. Prin includerea aliajelor între straturile textile, diferenţa dintre straturi poate fi crescută substanţial peste temperatura de activare, care îmbunătăţeşte considerabil protecţia împotriva căldurii exterioare. Materiale textile care îşi modifică faza (PCM). Asigură controlul dinamic al fluxului termic, funcţionând ca o interfaţă termică cu exteriorul, având aplicaţii în diverse domenii, cum ar fi: agricultură, construcţii, industria aerospaţială, telecomunicaţii, industria textilă ( îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte), telecomunicații, echipamente și instalații.

Materialele PCM mai pot fi numite materiale cu energie latentă stocată, deoarece absorb sau eliberează cantitați importante de energie la schimbarea stării de agregare (solid- lichid, lichid-solid), fiind caracterizate de un ciclu termic, iar cele mai cunoscute astfel de sub-stanţe sunt sărurile anorganice, amestecuri ceară – parafină, amestecurile de săruri. Cele mai importante materiale PCM sunt cele de tip “solid-lichid”, având grad mare de aplicabilitate în diverse domenii. La trecerea în stare lichidă, materialul înglobează o cantitate mare de energie iar temperature rămâne constantă pe întreaga perioadă a procesului de topire.

Principiul de comportare a ţesăturilor PCM Burlington Worldwide (BWW), în parteneriat cu Outlast Technologies şi Ciba, a creat un finisaj care permite ţesăturii să se adapteze la schimbările de temperatură pentru haine mai confortabile şi versatile. Tehnologia numită Smart Fabric Technology (tehnologie pentru obţinerea ţesăturilor inteligente), este bazată pe introducerea în materiale a microcapsulelor PCM numite ermocules. Aceste materiale absorb şi elibează căldură pentru un confort sporit, fără a compromite caracteristicile inerente ţesăturii. O parafinăPCM, de exemplu, absoarbe 20kJ /kg de căldură în timpul procesului de topire. Această cantitate de căldură este eliberată apoi în zona înconjurătoare pe dura-ta răcirii. Teoretic, posibilităţile de utilizare a materialelor PCM sunt nelimitate (construcţii, uniforme militare, activităţi sportive, medicale, industriale, articole pentru protecţie), totuşi trebuie să se ţină seama de anumite restricţii, cel mai important aspect fiind referitor la temperatura schimbării de fază (care este de 30-35°C – apropiată de temperatura corpului uman); alţi factori se referă la cost, toxicitate şi disponibilitate.

22


decembrie 2018

bArAzsu zoLtAn, AnuL ii b, PL

SamTex

Materiale textile inteligente Textile electronice și cromatice Noţiunea de „materiale inteligente” a fost introdusă la sfârşitul anilor 90' pentru a desemna materiale care îşi modifică proprietăţile sub acţiunea unor stimuli, prin introducerea unor substanţe cu proprietăţi specifice ( aliaje metalice, polimeri, parafine, etc) în materiale de diferite naturi – textile, plastice, metalice sau aliaje metalice, materiale de construcţii, etc. Conceptul de „materiale inteligente” are la bază proprietăţile deosebite în ceea ce priveşte durabilitatea, reglarea confortului, protecţia termică, menţinerea formei, tratarea leziunilor, masă redusă, costuri de preducţie scăzute etc. Textile electronice ( materiale conductive). Combină procesele de finisare a ţesăturilor permeabile la aer şi vapori cu inserţia dematerial metalice. Adăugarea de nichel, cupru sau argint ca strat superficial având diferite grosimi în materialul textile îi conferă acestuia proprietăţi fizice şi electrice deosebite, ce pot avea numeroase aplicaţii (conductivitatea termică a ţesăturilor creşte de mii de ori după metalizarea fibrelor, pe cînd ţesăturile obişnuite oferă o izolare termică minima) . ECT (textile cu conductivitate electrică) reprezintă materiale textile din fibre de sticlă acoperite cu câţiva nanomeri de carbon ce pot fi ţesute sau tricotate cu orice tip de fibre de sticlă sau fire. Carbonul oferă conductivitate electrică, deci şi rezistenţă electrică ce poate fi utilizată drept mediu de încălzire electrică.

(alb, galben, roşu, albastru şi verde). Materialele termocromatice își schimbă culoarea sub acțiunea căldurii datorită prezenței unor coloranți termocromatici introduși în microcapsule cu gel, activați la atingerea unor nivele de temperatură. Se folosesc la îmbrăcămintea de protecţie ( domenii de lucru în condiţii de vizibilitate redusă sau foarte puternică), semnalizarea traseelor de ieşire în caz de urgenţă, îmbrăcăminte pentru pompieri, realizarea jucăriilor etc.

Tricou termocromatic. Ciclul modificărilor cromatice

Fibra de carbon

Materialele electrocromatice îşi schimbă culoarea în mod repetat şi reversibil sub acţiunea electricității. Dispozitivele electrocromatice au avantajul de a menţine culoarea fără aport constant de energie, având posibilitatea de alegere a culorii dintr-un spectru larg, limitat doar de disponibilitatea de monomeri. Un mod simplu de obţinere a materialelor textile electrocromatice este reprezentat de acoperirea nanofibrelor conductive cu cerneluri sau coloranţi; modificarea culorii se declanşează odată cu încălzirea materialului sub acţiunea curentului electric. Dezvoltarea tehnologiilor de obţinere a produselor textile inteligente reprezintă o sursă de referinţă unică şi esenţială pentru cercetători, specialişti în electronică, ingineri şi designeri, aceştia trebuind să ia în considerare foarte mulţi factori – de la concept până la punctul de vânzare, astfel încât pro-dusele să satisfacă cerinţele consumatorului. Această categorie largă de produse ar trebui să fie nu doar funcţională, ci şi estetică şi confortabilă, iar interfaţa electronică să fie uşor de utilizat. Fabricarea de materiale textile inteligente reprezintă un domeniu cu un potenţial şi cu un viitor deosebite, cu implicaţii în domenii multiple, dintre care cele mai importante par a fi domeniile militare, cele medicale, industriale, divertisment şi modă.

Textilele electronice permit trecerea curentului electric prin ele sau au încorporate dispozitive electronice portabile (microfoane, senzori, conectori sau circuite integrate). Hainele sunt acum capabile să înregistreze, să analizeze, să stocheze, să trimită şi să afişeze informaţii, având multiple aplicaţii: în medicină (bandaje inteligente pentru monitorizarea parametrilor de sănătate şi tratarea leziunilor), securitate ( detectarea pericolului şi solicitarea de ajutor), sport (monitorizarea parametrilor), armată ( uniforme care detectează mişcarea, temperatura, evaluarea stării de sănătate), IT (tastatură textilă, interfaţă pentru calculatoare şi jocuri). Ex< tricoul inteligent, jacheta muzicală cu tastatură integrată, uniforma inteligentă. Materiale cromatice. Îşi pot schimba, anula sau radia culoarea în funcţie de stimuli externi. Materialele fotocromatice îşi schimbă culoarea sub acţiunea luminii, având aplicaţii diverse, cel mai cunoscut fiind cel al lentilelor pentru ochelarii de soare. În domeniul textil, o importanţă deosebită o au ţesăturile LUMINEX, produse în Italia, care au încorporate fibre-led în ţesătura obişnuită, activându-se la anumite intensităţi ale luminii

23


Profile for samtexrevista

SamTex 2  

-

SamTex 2  

-

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded