Page 1

KONTOR BOENDE HANDEL

FRITID  &   N ÖJE PARKER  &   T ORG

HOTELL  &   K ONFERENS KOMMUNIKATIONER

SKOLA  &   B ARNOMSORG

EN SKRIFT OM HYLLIE CENTRUM

HÅLLBARHET

Så vann Malmö schlagerslaget Möt arkitekten bakom Emporia Hitta hem i Hyllie: 2 500 bostäder

+

Malmös nya badhus Rivstart för nya MalmöMässan Framtidens energilösningar ­ finns här Point Hyllie  –   ett nytt landmärke


Ges ut av SAMSYN HYLLIE Malmö stad och aktörer som utvecklar Hyllie centrumområde: Annehem Bygg & Projekt AB, E.ON, Fastighets AB Briggen, HSB, IKANO Bostad, JM AB, KF Fastigheter, Lustgården AB, Midroc Property D ­ evelopment AB, MKB Fastighets AB, NCC Boende AB, Nevsten Fastighets AB, Otto Magnusson AB, ­ Parkering Malmö, Parkfast AB, PEAB, Riksbyggen, Roth Fastigheter AB, SBC Bo AB, Seniorgården AB, Skanska Öresund AB, Steen & Strøm Sverige AB, Sundprojekt AB, VA SYD, Vasakronan, Veidekke, Bostad AB, Wihlborgs, Øyer Invest A/S hyllie.com Ansvarig utgivare Malmö stad Redaktör Maria Nyman-Moritz, Malmö stad maria.nyman@malmo.se Design & grafisk form Givakt Skåne Reportage Givakt Skåne Malmö stad Omslagsfoto Jesper Lindgren Tryck V-TAB Vimmerby Papper Artic Matt, Artick Gloss Typsnitt Hyllie Etelka Swift Neue Newsald Lekton Upplaga 60 000 exemplar Oktober 2012

02  >>> REDAKTIONELLT


H

istorien om Malmös stads­­­om­vandling är vida känd. För det har väl inte undgått någon att något hände då Kockumskranen mon­terades ner och självbilden som stolt industristad suddades ut. Det symboliska varvsområdet lämnade inte bara ett fysiskt utrymme för en stadsförnyelse utan även plats för omvandling i mental mening. Den malmöitiska kaxigheten levde upp och en ny bild av staden började träda fram. Visionsarbetet 1995 var en viktig start för det nya Malmö. Med snabba nerslag i förändringens resa ser vi stadsförnyelsen av Lilla torg, Potatisåkern där ­moderna sekelskiftesvillor växte upp, b ­ ostadsmässan Bo01 som besjälade hållbarhets­ begreppet, Malmö Högskola och Turning Torso som skruvade till det ännu mer. Men resan har inte enbart inneburit plan­ering och genomförande som en tvåstegsraket. Även det oväntade och oplanerade går att genomföra med gemensam kraft och lyckat resultat. Stapelbädds­ parken och Scaniabadet i Västra hamnen är två exempel. Malmös utveckling har nu nått södra delen av staden genom en bro, en tunnel och en ny station. Här växer ett centrum fram med betydelse för Malmö och hela Öresundsregionen. Det här är fortsättning­en på historien. Utbyggnaden i Hyllie är nästa kapitel i Malmös vidare resa. Ta plats du också. SAMSYN HYLLIE Malmö stad med aktörer som utvecklar Hyllie centrum

INTRO The story of Malmö’s change is well known and no-one failed to notice when the Kockums crane came down and the city’s self-image as a proud industrial city ­faded away. Not only did the iconic wharf area leave behind an empty space for the city to transform, but also a mental one. With typical Malmö cockiness a new ­image of the city began to appear.Vision 1995 was an important start for the new Malmö. A whistle-stop tour through the city reveals urban renewal at Lilla Torg, Potatisåkern’s modern housing, a housing fair that awoke sustainable thinking, Malmö University and ­Turning Torso’s own little twist.But the voyage was not just planning and doing like it was some two-stage rocket; surprises are also possible to pull off successfully with community effort. Stapelbädd Park and ­Scania baths in West Harbour for example. Malmö’s evo­lution has now reached south of the city via a ­bridge, a tunnel and a new station where a centre is emerging that is important for the whole Malmö and Öresund r­ egion. And the story continues with the development of Hyllie as the next part of Malmö’s journey. Malmö City with operators from Hyllie Centre LEDARE >>> 03 


Hyllie centrum

Ett centrum för upplevelser

Öppna platser och gröna rum

En ny del av Malmö

Fritid & Nöje

Parker & Torg

8–11

12–17

18–25

I över 50 år har det funnits planer på att bygga ut södra Malmö – nu växer äntligen en ny, grön stadsdel upp – med 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser.

Upplevelser och aktivitet står i centrum i Hyllie. Här samsas konst, musik, shopping och sport med ­parker och vatten. Och i Malmö ­Arena samlas hela Europa till schlagerfest 2013.

I Hyllie kan det gröna frodas med rötterna i en av Sveriges bästa ­odlingsjordar. Och torgen är inte bara knutpunkter mellan natur, ­shopping och evenemang utan också upplevelser i sig själva.

Adventure and action are at the heart of Hyllie. Art, music, shopping, sport, parks and water view for ­attention and all Europe will meet at Malmö Arena for the 2013 Eurovision Song Contest.

In Hyllie green roots thrive in some of Sweden’s best arable land and its squares are more than just hubs for nature, shopping and events – they are an adventure in themselves.

There have been plans to extend southern Malmö for more than 50 years and now a new, green city district is emerging with 90,000 homes and as many jobs.

04  >>> INNEHÅLL


32 61

3

En ny värld av shopping

Hållbara Hyllie

Karta och tidplan

Handel

Hållbarhet

Översikt

64

34 31

36

65

4

42 50

35

7

5 65

37

33 30 63 46

6 47

38

8

1

56

45 44

2 39 9 43

66

40 48

62

55

10 11

58 14

12 13

15

26–29

30–33

34–35

Spektakulära miljöer, som Emporia och Oxylane Village, garanterar att shopping i Hyllie blir en upplevelse utöver det vanliga. Men stadsdelen kommer också att erbjuda småskalig handel, restauranger och kvarters­ kaféer.

En ekologiskt hållbar stadsdel med en hållbar utveckling, både ekonomiskt och socialt? Det går när alla byggherrar, Malmö stad, E.ON och VA SYD samverkar.

Det här händer i Hyllie: Aktuella 59 ­projekt, byggherrar och tidplan i ­utbyggnaden av Hyllie centrum. Nästa år sätts många nya spadar i jorden.

A green city district with sustainable commercial and social development? Yes! When builders, Malmö City, E.ON and VA SYD work together.

Happening in Hyllie: Current projects, builders and ­construction schedules for Hyllie Centrum. More ground breaking progress next year.

Spectacular settings like Emporia and Oxylane Village guarantee an extraordinary shopping experience in Hyllie. But the city district will also offer small-scale ­retail, restaurants and neighbourhood cafés.

51

53

54

18

60

21 22

52

20

19

23 27

16 24 25 28

57

 CONTENT >>> 05 


Platsen för möten och besök

En knutpunkt i Öresundsregionen

Jobba nära världen

Hotell & Konferens

Kommunikationer & Trafik

Kontor

36–41

42–45

46–51

Malmö Arena, MalmöMässan och dramatiskt utformade hotell med 15 våningar och en inglasad gångbro eller en flerfärgad glasfasad. I Hyllie finns platserna för goda möten och intressanta konferenser.

Härifrån tar du dig lika lätt till Köpenhamn och vidare mot övriga världen som till centrala Malmö. Åk bil, tåg, buss – rid eller cykla. Och ställ både bil och stålhäst i ett P-hus extra allt.

För den som vill arbeta i en knutpunkt mitt i Öresundsregionen finns stora möjligheter. I en första etapp plane­ ras ungefär 120 000 kvadratmeter kontor alldeles nära station Hyllie.

It’s as easy to get to Copenhagen and the rest of the world as it is to central Malmö. Go by car, train, bus, bike or horse. And leave your car or steel steed in the multi-storey.

There are many job opportunities in Öresund’s central hub. Around 120,000 sqm of office space is planned for Station Hyllie in the first stage.

Malmö Arena, MalmöMässan, dramatic, 15-storey ­hotels, a glazed footbridge and a multicoloured f­ acade. Hyllie is the place for good meetings and interesting conventions.

06  >>> INNEHÅLL


Ett annat liv helt enkelt

Drömboende med höjd

Här finns världens möjligheter

Boende

Boende

Skola & Barnomsorg

52–63

64

65

Hyllie är en fantastisk mix av stad och land. Gröna områden kommer att ligga granne med färgstark ­ arkitektur och stadsodlingar samsas med shopping. De tusentals ny­ byggda bostäderna tillgodoser alla önskningar och behov.

I Sveriges storstäder växer bostads­ bristen bland unga. För att vända trenden har Malmö stad tagit initiativ till ­projektet ­UngBo12 för att skapa debatt om hur boende­situationen för unga kan bli bättre. Här presenteras ett av Hyllies bidrag för UngBo12.

Förskolor och grundskolor blir fär­ diga samtidigt som barnfamiljerna ­flyttar in. I Hyllie lämnas ingenting åt slumpen och flexibilitet är bara ett av ledorden. Snart byggs ytor för lek och bus.

Hyllie is a fabulous mix of city and country. There will be green spaces next door to colourful architecture and city farming alongside shopping. Thousands of newly built homes will satisfy dreams and needs.

There is a growing big city housing shortage among the young. To buck this trend Malmö City took the ­initiative to the UngBo12 project to bring about a debate on how to improve the housing situation for the young. Here is one of Hyllie’s entries for UngBo12.

Preschools and grade schools will be finished as ­families with children move in. Nothing is left to chance in Hyllie and flexibility is one of our watchwords. And places for fun and games are on the way.

CONTENT >>> 07


SAMSYN HYLLIE – ett unikt samarbete VÄRDEORD: Internationellt För att Hyllie är platsen där Malmö möter Köpenhamn, mitt i Öresundsregionen. Kaxigt – positiv respektlöshet För att Hyllie är ett resultat av malmöitiskt entreprenörskap, som under drygt ett decennium förvandlat Malmö i grun­den. Här är ingenting omöjligt! En hållbar upplevelse För en mångfald av tilldragelser i det varaktiga perspektivet. Ett annat sätt att leva För en unik boendemiljö med urbant s ­ tadsliv och rural närhet.

08  >>> EN NY DEL AV MALMÖ

Helhetssyn och partnerskap är ­viktiga framgångsfaktorer för ett område i utveckling. Det har man tagit fasta på när det gäller utbygg­naden i Hyllie. Malmö stad initierade under 2008 ett samarbete med ­aktuella bygg­ herrar för att skapa en gemensam vision och kommu­nikationsgrund för utvecklingen i området.

F

ramgångsrik stadsutveckling ­beror i hög grad på en kommuns egen handlingsförmåga – att själv och tillsammans med andra parter formulera realistiska visioner och förändringsprocesser. Hyllie är en betydande plats för både Malmö och Öresundsregionen. I utvecklingen av Hyllie centrum har ett gemensamt kommunikationsarbete för platsen varit till stor hjälp som symbol för områdets attraktionskraft. Lyhördhet och öppenhet Hyllies utbyggnad står för den nya tidens stadsplanering: att kommunen som offentlig nätverksentreprenör går hand i hand med näringslivet och fastighetsbranschen för att utveckla staden tillsammans. – Vi måste vara lyhörda och öppna mot omvärldens intressen och förväntningar på området. Också öppna för a­ ndras delaktighet i det som ska växa fram. Hade vi inte varit det, hade inte utvecklingen i


Foto: Eva Levau

SAMSYN HYLLIE manifesterades i april 2009 i samband med invigningen av Hyllie Info­ center på bottenvåningen i Malmö Arena.

­ yllie sett ut som den gör idag, säger Börje H Klingberg, fastighetsdirektör i Malmö stad och ordförande i samarbetet. Starkare tillsammans Samarbetet, som fått namnet ­SAMSYN ­HYLLIE, startade hösten 2008 med platsens åtta aktörer. Syftet var att skapa en övergripande kommunikation för platsen i samspel med objektmarknadsföringen hos respektive byggherre. Idag samar­ betar 29 aktörer i området och för platsen har även boendet fått en fördjupad värdegrund. – SAMSYN HYLLIE vänder konkurrens och hinder till samarbete och framsteg. Det gör oss starkare tillsammans. Varje ­aktör har insett att enskilda projekt inte bygger en stad. Det är hur de förhåller sig till varandra som skapar en stad att bo, besö­ka och verka i, säger Andreas Lundberg, marknadschef på Skanska Öresund.

VISION: Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö – en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena.

VÅR POSITION: Först ut.

HYLLIE HARMONY – UNIQUE COOPERATION The big picture and partnership are important success factors when developing an area and these were things they paid attention to in Hyllie. In 2008 Malmö City initiated collaboration between prominent builders to create a shared vision and communications base for development in the area.Success depends largely on a city’s own capacity for action and an ability to implement realistic visions and change in collaboration with other parties. Hyllie is an important place for Malmö and the Öresund region, and joint communication work for the area was a great symbol of its attractiveness. Hyllie’s development represents modern planning where a city acts as public contractor working closely with business and the property industry to jointly develop the city. “We must pay attention to the people’s desires and expectations for the area and welcome the participation of others in whatever evolves. Had we not done just that Hyllie would not look the way it does today,” says Börje Klingberg, Project Chairman. The collaboration, HYLLIE HARMONY, began in the fall of 2008 with the square’s eight operators. The aim was to create overall communications for the square to reflect the marketing of the respective builders. Today 29 operators collaborate in the area and housing also has greater importance. “HYLLIE HARMONY has meant teamwork and progress and made us all stronger. All of us understand that no single project makes a town; it’s how they relate to each other that makes a place,” says Andreas Lundberg, Marketing Director at Skanska Öresund.

A NEW MALMÖ DISTRICT >>> 09 


Fullt utbyggt förväntas centrum­området i Hyllie inne­hålla ungefär 9 000 bostäder och lika många arbets­platser. Ingen annanstans i Sverige finns bättre förutsätt­ningar för att bygga en grön och tät stad som här.

– en ny del av Malmö

P

lanerna på att bygga ut södra Malmö har funnits ända sen 1960-talet. Men det var först i samband med beslutet om Citytunneln som utbyggnaden startade på allvar. De tidigare planerna på utbyggnaden blev aldrig av på grund av befolkningsminskningen i Malmö från mitten av 1970-talet som abrupt avbröt all utbyggnad. Spåren av det oavslutade stadsbyggandet är många: fram tills helt nyligen har Hyllievångsvägen slutat i en vall. Och en cykeltunnel under Axel Danielssons väg har inte kopplats till en cykelbana på andra sidan vägen. Men värre är att stadsområden i södra Malmö har saknat en kärna som länkar ihop dem och erbjuder service, handel och evenemang. Integration Utbyggnaden har fyra inriktningsmål och det första handlar om integration. Hyllie ska länka samman närliggande bostads­områden med en attraktiv stads­kärna. ­Barriärer som Inre ringvägen och Pildammsvägen överbryggas och blir en ­bärande kraft till att leda den sociala utvecklingen framåt i södra Malmö. Kommunikation Det andra inriktningsmålet handlar om att utnyttja den starka kommunikationsnoden. Station Hyllie är den första stationen på svenska sidan och har en central plats i den framväxande Öre­ sunds­­­regionen. ­Därför byggs en tät och blandad stad runt stationen. Den goda jorden Här finns en av Sveriges bästa odlings-

10  >>> EN NY DEL AV MALMÖ

”Här ska mötet ­mellan kultur­ landskap och den täta staden formas till något unikt”. jordar. Den goda jorden är det tredje inriktningsmålet och utgör platsens signum. Ingen annanstans i Sverige finns bättre förutsättningar för att bygga en grön stad med odling och ­f rodiga parker som här. I Hyllie möter Malmö Söderslätt och här ska mötet mellan kulturlandskap och den täta staden formas till något unikt. Den goda jorden innebär också ett stort ansvar: Människor har levt av den här jorden i åtminstone 4 000 år men kommande generationer kommer inte att kunna det. Det som görs måste bli bra. Och riktigt grönt. Klimatsmart Det fjärde inriktningsmålet kallas­ ­klimatsmart. Hyllie ska visa vägen for Malmös framtida utveckling som hållbar stad och ligga i frontlinjen när det gäller innovationskraft och förmåga att knyta samman försörjning med ­användning och beteende. Hyllie ska utvecklas till Öresunds­ regionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild for hållbar stadsutveckling. Beskrivningen av ­inriktningen är tagen från Klimat­ kontraktet som är en överenskom­m­else mellan E.ON, VA SYD och Malmö stad.

HYLLIE CENTRUM – A NEW MALMÖ DISTRICT Hyllie Centre will have around 9,000 homes and as many jobs. Nowhere else in Sweden has better conditions for building a compact, green city.There were plans to develop southern Malmö in the 60s and 70s that never came to fruition as Malmö’s population drop brought an abrupt end to development. Until recently Hyllievångs Road ended in a field and a cycle tunnel under another road never connected to the cycle path on the other side. Malmö’s southern districts lack a centre with service, shopping and entertainment. With the City Tunnel, development got truly under way. The development has four aims, the first being integration. Hyllie will link housing areas and become an attractive city centre. Obstacles like the inner ring road will be bridged to spearhead social progress in southern Malmö. Aim number two is about the transport node. Hyllie is the first rail station on Swedish soil; because it plays a central role in the Öresund region a compact town is growing up around it. The area is home to Sweden’s best farmland – the project’s third aim and main feature. Nowhere else in Sweden has better conditions for building a green city. Hyllie is where Malmö meets Sweden’s southern plains and countryside and city combine uniquely. People have cultivated this land for over 4,000 years and now future generations will be unable to. We must do truly great, green work. Our fourth aim is being climate smart. Hyllie will lead Malmö’s development into a sustainable city and be at the forefront of innovation. It will become the Öresund’s most climate smart district and a global model for sustainability. Aims and descriptions extracted from the Climate Contract between E.ON, VA SYD and the city.


A NEW MALMÖ DISTRICT >>> 11 

Flygfoto, september 2012: Perry Nordeng


Foto: Universal Music

Lady Gaga förberedde sin Monster Ball Tour med att repetera i Malmö ­Arena och uppträdde på plats med sin show 19 ­november 2010.

ENTERTAINMENT CENTRE While development of southern Malmö will emphasize colourful, exciting architectural projects, nature is at the root of everything that emerges in Hyllie. Adventure and leisure will be the hub of most activities in the area with green spaces for all kinds of recreation. Water will unite various forms of pursuit, learning and art and there will be arenas for world-class events in athletics, sport, music and culture, business exhibitions and spontaneous meetings. And event venues that will even make a shopping trip an adventure. 12  >>> FRITID & NÖJE


Utbyggnaden i södra Malmö sätter mycket fokus på färgstark arkitektur och spännande byggprojekt. Men det är det gröna som är grunden till allt som växer fram i Hyllie. Och det är ­upplevelser och aktiviteter som står i centrum för många ­funktioner i om­rådet. Här skapas gröna ytor för all typ av ­rekreation. Här förenas vatten med olika former av aktiviteter, ­pedagogik och konst. Här står arenor för arrangemang i världs­klass inom idrott, sport, musik och kultur. Här finns m ­ ässor för både affärer och spontana möten. Och handels­platser som även gör shopping till en upplevelse. BADHUS

MALMÖ ARENA

MALMÖMÄSSAN

Malmös nya badhus blir ett spännande besöksmål i Hyllie. Det kommer att bestå av en 50-metersbassäng för motions-, tränings- och tävlingsbad, två undervis­ ningsbassänger, familjebad med rutschkanor och en relaxavdelning med friskvård. Beräknas stå klart 2014/2015.

kallar sig ”ett hus med oändliga möjlig­ heter” och är det senaste tillskottet i Europas moderna arenaflora. Här erbjuds förstklassiga evenemang för såväl större som mindre publikmängder, med bred karaktär inom både sport, musik, kon­ ferenser och familjeunderhållning.

erbjuder mässor, kongresser och arrangemang inom kultur, fritid och idrott med möjlighet att göra dem ännu större med Malmö Arena. Byggnaden uppfyller kraven för Green Building och har både bergvärme och grönt tak för miljöns skull.

Byggherre: Malmö stad Arkitekt: PP Arkitekter malmo.se/hylliecentrum

Byggherre: Parkfast AB Arkitekter: Hannu Helkiö, Mats Matsson, Gert Wingårdh malmoarena.com

Byggherre: Midroc Property Development Arkitekt: Eric Giudice Architects malmomassan.se

VATTENPARKEN

EMPORIA

OXYLANE VILLAGE

ger upplevelser utöver det vanliga genom att stimulera till lek och väcka tankar kring vattnets olika former. Gröna kullar och körsbärsträd inbjuder till picknick eller en stunds vila. När mörkret faller byter parken skepnad med en oväntad ljussättning och förvandlas till en sagoskog.

erbjuder modern shopping utöver det vanliga i en unik arkitektur och miljö. På en yta av 93 000 kvm samlas shopping, mat, kultur och nöjen i cirka 200 butiker, restauranger och kaféer. Dessutom en takpark 35 meter över havet med utkiksplats och avkopplingsmöjligheter.

förenar handel och sport i en aktivitets­ park. Ett helt nytt koncept som skapar möten och upplevelser för aktiva människor. I parkområdet erbjuds möjligheten att prova olika sporter och fritidsaktiviteter med ett varuhus som säljer tillhörande artiklar. Projektet är under utveckling.

Byggherre: Malmö stad/VA SYD Landskapsarkitekt: C Wingren Landskap malmo.se/hylliecentrum

Byggherre: Steen & Ström Sverige AB Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor emporia.se

Byggherre: Decathlon Referensbild: Oxylane Village i Lille, Frankrike oxylanevillage.com

LEISURE AND PLEASURE >>> 13 


IIHF ICE HOCKEY WORLD ­CHAMPIONSHIP 2014 Malmö Arena kommer inte bara att vara värd för Eurovision Song Contest 2013, utan även för JVM i hockey. De tio främsta ishockeynationerna i världen deltar när junior-VM avgörs från den 26 december 2013 till 5 januari 2014.

MALMÖ ARENA

Foto: EWa Levau

Total bruttoyta: 51 000 kvadratmeter Invändig fri takhöjd: 22,5 meter Publikkapacitet: 15 500 Loger: 72 Restaurang- och barplatser: 3 250 Snabbmatställen och kiosker: 20 Toaletter: 370

14  >>> FRITID & NÖJE


Så vann Hyllie schlagerslaget Engagemang, infrastruktur och erfarenheten av att ordna evenemang som känns i hela staden. När Malmö slogs om att få arrangera Eurovision Song Contest var helheten viktig. – Det handlar om att använda hela stadens kraft, säger turistdirektör Johan ­Hermansson.

S

edan invigningen 2008 är ­Malmö Arena med sina 60 000 kvadratmeter en av Skandinaviens största och modernaste arenor. Vid musikevenemang ryms där upp till 15 500 personer, att jämföra med 16 000 i Globen i Stockholm. Men Malmö Arenas vd Karin Mårtensson är noga med att poängtera att det krävdes mer än en plats för att få Eurovision Song Contest till Malmö. – Malmö har redan visat att vi kan göra stora evenemang. Vi har den b ­ ästa tillgängligheten, den bästa ­logistiken, och vår presentation för SVT byggde på ett stort engagemang. Erbjuder en hel stad När det efter Loreens seger i Baku stod klart att Sverige skulle stå som värdland för evenemanget 2013 pre­sen­terade arenan, Malmö stad och Region Skåne ett gemensamt förslag för SVT. I sin motivering framhöll SVT ­Malmös infrastruktur, med närheten till såväl Malmö city som Köpenhamns flygplats. – Vi vill erbjuda inte bara en arena utan en hel stad med mångfald, möten och mycket möjligheter. Och vi tänker göra allt som står i vår makt för att det

ska kablas ut i Europa och övriga ­världen. Konkurrensen var stenhård från ­nybyggda Friends Arena i Solna utanför Stockholm, men när SVT meddelade sitt beslut fick huvudstaden se sig besegrad. – Vi har den hotellkapacitet som krävs i Malmö, och den absolut största delen av besökarna kommer att vilja vara, bo och uppleva evenemanget på den plats där det är, säger turistdirektör ­Johan Hermansson. Aktivitet och delaktighet En viktig anledning till att man fick evenemanget är Malmös sätt att jobba med större arrangemang, menar han, och nämner VM i handboll och Malmöfestivalen som exempel. – Det handlar om att använda hela stadens kraft. Staden, näringslivet, regionen och andra aktörer samverkar för att det gemensamma erbjudandet ska bli så attraktivt som möjligt. Malmös levande stadsmiljö är en tillgång, eftersom det blir lättare att få ett evenemang att kännas i hela staden och inte bara kring ett arenaområde. – Det kommer att bli mycket akti­ viteter. Vi tror på delaktighet, säger ­Johan Hermans­son.

HOW HYLLIE WON THE SONG CONTEST Malmö fought hard to hold the Eurovision Song Contest. “It’s about using all of the city’s energy,” says Tourism Head Johan Hermansson. The 60,000 m2 Malmö Arena is among Scandinavia’s biggest and most modern. It seats 15,500 while Stockholm’s Globe seats 16,000. But as Malmö Arena MD Karin Mårtensson is quick to point out, winning took more than just a venue. “Malmö has already shown it does big events – we have the best access and logistics, but our presentation for SVT was founded on commitment.” When it was clear that Sweden would host the 2013 contest, the arena, the city and the region presented SVT with a joint proposal stressing its easy connections to Copenhagen Airport. “We offered not only an arena but a diverse city venue and we did everything we could to get the message out to Europe and the rest of the world.” Competition from Stockholm was deadly, but it ceded defeat. “Malmö has the hotel capacity, and most visitors will want to enjoy the event right where they’re staying,” says Johan Hermansson. One reason Malmö won was the way it works with things like big sporting events and the Malmö festival. ”It’s about using all of the city’s potential.” Everyone involved made an attractive joint offer. Malmö’s lively city scene is an asset that makes an event known throughout the town and not just in the arena area. “There’ll be lots to do and we believe in participation,” says Johan.

Karin Mårtensson,vd Malmö Arena, och Johan ­Hermansson, Malmö stads turistdirektör, är del­ aktiga i presentationen som rodde hem ­Eurovision Song Contest till Malmö Arena. ”Vi har den ­bästa tillgängligheten, den bästa logistiken och vår presentation för SVT byggde på ett stort engage­ mang”, säger Karin Mårtensson.

LEISURE AND PLEASURE >>> 15 


Badhuset byggs söder om Kroks­ bäcksparken, mellan Hyllie ­centrumområde, Holma och Kroks­ bäck. Anläggningen kommer att spela en viktig roll för Holma och Kroksbäck, som en symbol för förändring och delaktighet i stadens utveckling. Illustration: PP Arkitekter

SWIMMING FOR FAME AND FUN In 2014/2015 an ultra-modern bath house will complete Hyllie’s development. Malmö City has set aside SEK 258 million for the project which is designed for both elite swimmers and family fun. The city announced a design competition in the fall of 2011 and PP Arkitekter submitted its winning proposal “Samlat simtag”, announced in February 2012. Ilmar Reepalu (S), City Chairman, is pleased with the winning entry. “Most importantly we have created a meeting place for families and children from the west and south of Malmö where they can play, compete and learn to swim. Malmö needs more places where people from different parts of the city can meet. We also need more pools where our youth can learn to swim,” says Ilmar. “We managed to create a stunning building that not only makes the area more attractive but which is also green. It only uses half the energy of similar complexes and helps make Malmö a sustainable city,” he says. Recreation Department director Bo Sjöström thinks the building is a welcome addition for the Malmö residents. “Today the city has a pent-up need for baths for leisure, club and learning activities. The new pool facility will meet these needs and provide visitors with a fresh, exciting meeting place in one of Malmö’s fastest growing areas. Its strategic location will make the facility attractive for visitors from right across Malmö,” says Bo. Hyllie district manager Anne Schmid Behrens tells us local residents took part in the development and were able to submit opinions and proposals. “We held residents’ meetings and discussed the competition entries. They seem very pleased with the winning entry and the pools will make the area more attractive. The residents are proud to live in Holma and Kroksbäck and look forward to 2014 when everything is ready,” says Anne. 16  >>> FRITID & NÖJE


Badhus för både lek och elit I slutet av 2014 ska ett topp­modernt badhus, som fullgör Hyllies expansion, stå klart. Malmö stad har avsatt 258 miljoner kronor för badet – som är ­av­passat både för elitsimmare och för plask och lek.

H

östen 2011 utlyste Malmö stad en arkitekttävling för det nya badhuset. PP Arkitekter står bakom det vinnande förslaget ”Samlat simtag” som utsågs i februari 2012. Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd med det vinnande bidraget. – Först och främst har vi nu skapat en mötesplats för familjer, barn och ung­ domar från både västra och södra Malmö. Här kan de leka, tävla och lära sig simma. Vad Malmö behöver mer av är mötesplatser där människor från olika delar av staden träffas. Vi är också i behov av fler ­simytor så att fler av våra ungdomar lär sig att simma, säger Ilmar Reepalu. – Dessutom har det skapats en bedövande vacker byggnad som inte bara höjer attraktiviteten i området utan som också är ekologisk. Badhuset använder bara hälften så mycket energi som andra badhus vilket bidrar till att göra Malmö till en hållbar stad, säger Ilmar Reepalu. Ett uppdämt behov Fritidsförvaltningens direktör Bo ­Sjöström anser att badhuset är ett ­väl­kommet inslag för Malmös invånare: – Idag har Malmöborna ett uppdämt ­behov av badhus för både fritidsaktivi­ teter, föreningsliv och simskolor. Den nya badanläggningen kommer att tillgodose allt detta och erbjuda besökarna en fräsch och spännande träffpunkt på ett av Mal-

mös mest expansiva område. Med sin strategiska placering i Hyllie kommer badet att locka besökare från hela Malmö, säger Bo Sjöström. Boende har lämnat förslag Enligt stadsdelschefen i Hyllie, Anne Schmid Behrens, har de boende i området fått vara med i badhusprocessen och fått komma in med åsikter och förslag. – Vi har haft boendemöten och diskuterat tävlingsförslagen. De verkar jätteglada över det vinnande bidraget och att badet kommer att öka attraktiviteten i området. ­Invånarna är stolta över att bo i Holma och Kroksbäck och ser fram emot 2014 när badhuset är på plats, säger Anne Schmid Behrens.

FAKTARUTA Anläggningen beräknas ta emot 300 000 besökare om året och i stora drag bestå av: entré/foaje, omklädnings-, motions-, tränings- och tävlingsbad med 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, familjebad med vattenrutschkanor, relaxavdelning och friskvårdsutrymmen.

LEISURE AND PLEASURE >>> 17 


Hyllie växer där Malmö möter landet. Här skapas en spännande urban miljö med naturen runt hörnet. Men den stannar inte vid Hyllie, utan växer in bland husen och vidare in på ­innergårdar, parker och torg. Det öppna landskapet i söder kommer omärkligt att glida över i parker och grönområden i Hyllies centrala delar. Diagonalt genom området löper Tygelsjö­ stigen, en gång- och cykelväg kantad av en pilallé. Och Allétorget vid Hyllie allé kommer att skapa en naturlig koppling mellan det urbana och rurala. Via Vattenparken runt Hyllie vattentorn fortsätter det gröna bältet in i Kroksbäcks­ parken och möts av en äventyrlig temalekplats och en puckelbollplan för att kopplas vidare till

STATIONSTORGET

Hyllie Stationstorg med sin yta på 11 000 kvm kan jämföras med Gustav Adolfs torg – eller med Piazza San Marco i Venedig. Här knyts huvudgator och stråk samman med Malmö Arena, Point Hyllie, Emporia, kontorshuset Klipporna och hotell. Ankomsthallen till station Hyllie ligger mitt på torget och leder ner till Citytunnelns plattform sju meter under mark. Från perrongen avgår tågen var sjätte minut. Byggherre: Malmö stad Arkitekt: SWECO Architects

18  >>> PARKER & TORG

­ rönstråk genom resten av Malmö. I västra g Hyllie kommer ett stort rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad. I hjärtat av Hyllie centrum ligger Stations­ torget. Huvudgator kantade med plataner och alm sammanstrålar här med pulsen från shopping, evenemang och kontor. Centralt på torget ligger nedgången till station Hyllie. Över torget tindrar en digi­tal natthimmel under dygnets mörka timmar. Belysning skapar ­mystik till den skånska bokskogen med gläntor som ger plats för vila. ­Hyllie är en färgstark del av Malmö med det gröna som grund.

VATTENPARKEN

Nedanför Vattentornet växer en annorlunda park upp. Den ska erbjuda träd och grönska kombinerat med vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell karaktär. I stadsmiljön fungerar parken som en grön lunga, men också som ett spännande utflyktsmål för regionens skolor med ett klimathus och tio pedagogiska platser med vatten som tema. Med mörkret byter parken skepnad till en sagoskog med oväntad ljussättning. Parken byggs etappvis och beräknas stå helt färdig våren 2014. Byggherre: Malmö stad/VA SYD Landskapsarkitekt: C Wingren Landskap

ALLÉTORGET

Kvarteren längs Hyllie allé med 1 700 planerade bostäder ligger som en gräns mellan staden och det skånska landskapet. Med Tygelsjöstigens bevarade pilallé, som går diagonalt över huvudstråket, stiger Söderslätt rakt in i Malmös nya centrum. Som en brytpunkt mellan dessa kontraster kommer Allétorget att ligga och fungera som en lokal mötesplats för de boende i området. Torget beräknas stå färdigt 2015. Byggherre: Malmö stad Skissförslag: White arkitekter


Illustration: David Wiberg OPEN SPACES, GREEN OASES Nature meets Malmö in Hyllie; it doesn’t stop there but grows into the city. Open landscape to the south will merge naturally into green spaces in the centre of Hyllie. A cycleway lined with willows will run diagonally across the area and create a natural link between town and country. Greenbelt continues through parks to a playground and crazy football pitch to meet a greenway through the rest of Malmö. A major recreation area will provide opportunities for jogging, cycling, horse riding or a good long walk. Station Square lies at the heart of Hyllie Centrum. Tree-lined streets converge among offices, shopping and entertainment. Steps lead down to the station above which a digital night sky twinkles through the hours of darkness and adds mystique to Skåne’s beech woods where clearings offer rest. Hyllie is a green part of Malmö. PARKS AND SQUARES >>> 19 


En grönskande oas och samtidigt en plats där ­människor ska få möta och bli nyfikna på vårt ­livs­viktiga vatten. Hyllies vattenpark har höga ­ambitioner. – Både skolklasser och privatpersoner ska kunna komma dit och göra enkla vatten­övningar i parken, säger Eva Delshammar, projektledare och landskaps­arkitekt i Malmö stad.

Porlande pedagogik SPARKLING INSTRUCTION An oasis and meeting place where people satisfy their curiosity about our vital water. Hyllie’s water park has great ambitions. “People will be able to come and do simple experiments in the park,” says Eva Delshammar, Project Manager. Hyllie Water Park’s first stage is finished, which means that the major part of the park is already built. There are grassy knolls, a 130-tree cherry orchard – Generation Forest – where Malmö residents can buy commemorative trees for future generations. The park is a tribute to the vital part water plays in life. It has instructional places where school classes and other visitors can carry out simple experiments. “There will be channels in the grounds and you’ll be able to run cork boats through locks and maybe control water flow a little or have a boat race,” continues Eva. “We’re working with VA Syd, which supplies water to Malmö. There are many important green questions to answer. The park will be open around the clock.” It will be a playful place with a modern look and lighting. There is a wooded entrance from Hyllie Station Square where every tree is different. A mosaic wall was unveiled back in September and has already lent a child-like touch to the area. “We were helped by around 450 kids from Holma and Kroksbäck who designed their own t­ iled figures for the wall. We want kids to feel that the new area is theirs, and let them know just how close it is.”

20  >>> PARKER & TORG

F

örsta etappen i Hyllies ­vattenpark är redan klar – vilket innebär att större delen av parken redan är byggd. Hittills finns här gräs, kullar och en plantering med 130 körsbärsträd – Generationsskogen, där Malmöbor har kunnat köpa minnesträd för framtida generationer. Men så när som på en liten damm för regnvatten lyser vattnet med sin frånvaro – än så länge. – Men det kommer att bli en 80 ­meter lång kanal genom parken, där en del av kanalen ligger upphöjd, berättar Eva Delshammar. Öppet dygnet runt Parken ska bli en hyllning till det livsviktiga vattnet och dess kretslopp, med pedagogiska platser där skolklasser och andra besökare kan uppleva och göra enkla övningar för att bli nyfikna på vattnet och vattnets egenskaper. – Det kommer att finnas vattenrännor i marken, och man ska kunna slussa en barkbåt längs kanalen, kunna styra vattnet lite, kanske ha ett båtrace om man vill, fortsätter Eva Delshammar. – Vi gör det här tillsammans med VA SYD, som levererar vatten till alla

Malmöbor. Det finns många viktiga miljö­f rågor att berätta om. Till skillnad från det stängda vattentornet ska vattenparken vara öppen dygnet runt. 450 barn har deltagit Det blir en lekfull miljö med moderna uttryck, där ljussättningen av vattentornet är en av komponenterna. En annan är ett brokigt trädtorg vid ­entrén mot Hyllie stationstorg, där alla träd är av olika sort. En tredje är mosaik­muren som hade en pampig vernissage redan i september 2011, och redan har gett området en både barnslig och mänsklig touch. – Vi fick hjälp av ungefär 450 skolbarn från Holma och Kroksbäck, som designat egna figurer med kakelplattor som sedan sammanfogats till en mur. Vi vill att barnen ska känna att det nya området är deras, och göra dem medvetna om hur nära det faktiskt ligger. ”Vattenparken är en allmän park som kommer att vara öppen dygnet runt, så den måste vara superrobust, vilket är en av våra stora ­utmaningar. Och att experimenten är enkla och lättinstruerade”, säger Eva Delshammar, Malmö stad. Vattenparkens pedagogiska inslag utvecklas tillsammans med VA SYD.


PARKS AND SQUARES >>> 21 


Foto: Jesper Lindgren 22  >>> PARKER & TORG


Historien om Hyllie stationstorg började år 2006 då Malmö stad utlyste en tävling för att formge en yta som till viss del utgjordes av tågperrongens tak till station Hyllie. Det handlade inte om att ge form åt ett blåsigt flak eller en öppen förplats till byggnader runt omkring. Ambitionerna var långt högre än så. Det handlade om att gestalta ett torg som en spännande ­samlingsplats, både till vardags och vid evenemang, på dagen såväl som på natten. Och med sitt u ­ ttryck göra sig vida känt över världen.

En plats i världen

D

et vinnande bidraget blev Fagus, som togs fram av Sweco ­Architects, under ledning av landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson. Fagus är det vetenskapliga namnet för bokträdet och förslaget bygger på idén om naturen och kulturen i två skikt, som för in den skånska bok­ skogens grönska och mystik på torget. En bokskog mitt i staden Den 15 januari 2009 anlände de första fyra bokträden till Hyllie. De var 30 år gamla och noga utvalda från en plantskola i Berlin för att direkt planteras på Stationstor-

get. Året därpå hade alla 30 bokträd som idag bildar en bokskog mitt på torget planterats. Trädvalet var kaxigt och kontro­versiellt. För ett torg med bokar finns inte någon annanstans i Sverige eller världen. Anledningen är att boken är ett utpräglat skogsträd. För att få de nya träden att trivas består marken under torget av speciellt framtagen jord. – De här träden kommer att behandlas som bebisar i kuvös. Innanför barken på varje träd sitter en liten fuktighetsmätare som talar om hur trädet mår, förklarade Thorbjörn Andersson, som var på plats vid planteringen.

NOT JUST ANOTHER SQUARE The first four beech trees arrived in 2009. They were 30 years old and carefully chosen in Berlin. Today all 30 trees are in place and form a wood in the middle of the square. The choice was controversial as beech trees grace no other square anywhere in the world since the beech is a uniquely woodland tree. To get the new trees to thrive the soil beneath the square was specially produced. “We’ll be treating these trees like babes in incubators. A hygrometer under the bark of each tree tells us how they’re doing,” explained Thorbjörn Andersson.

PARKS AND SQUARES >>> 23 


Det är ett exklusivt golv av svensk granit och norsk glimmer­ skiffer som ligger på Hyllie sta­ tionstorg. Fyra stora vattenkar har byggts av samma sten och står pla­ cerade fram­ för Malmö ­Arena.

På Stationstorgets stora yta är bokskogen en praktisk lösning för att bland annat hantera vind, ljus och skugga och för att skapa balans mellan de stora byggnaderna som omsluter torget. Men den är också en gestaltning av naturen och kulturen liggande på varandra i två skikt. Genom ­torg­ytans beläggning är träden planterade och står i slitsar för att tränga upp under­ ifrån. Utformningen skapar också små gläntor med sittbänkar som ger plats för vila och vistelse. Beläggningen i svensk granit och norsk glimmerskiffer bildar ett golv med stark karaktär som tillsammans med bokskogen gör Stationstorget till en spännande plats. En gnistrande stjärnhimmel När mörkret faller genomgår torget en förvandling med belysning som lyfter fram bokskogens mystik. En stjärnhimmel tänds över träden och ett konstgjort månljus når trädkronorna. Bänkarna är belysta underifrån med ett varmt och ombonat ljus. Den digitala stjärnhimmeln är skapad av tusentals LED-punkter på stålvajer som spänts mellan höga master. De är programmerbara och alternerar mellan olika lågmälda årtidsscenarier. Vid speciella händelser på och kring platsen kan ljuspunkterna klä om torget för fest och måla himlen med fyrverkeri eller skapa färgade ljusmönster som matchar ett evenemang. Världen har upptäckt Hyllie ”Torget ska ha en stark karaktär av att vara en plats i världen”, beskrev Thorbjörn Andersson sin vision i det vinnande tävlingsförslaget. Nu när torget står klart kan vi konstatera att det blev så. – Vi är stolta över att ha fått möjlig­ heten att bygga något sådant i Malmö. ­Ingenting har lämnats åt slumpen när det nya torget har växt fram. Varje liten detalj

24  >>> PARKER & TORG

”Malmöborna har fått ett torg att vara stolta över” har omsorgsfullt hanterats och det har ­visat sig i det färdiga resultatet. Malmöborna har fått ett torg att vara stolta över, säger Eva Delshammar från Malmö stad som v ­ arit projektledare för torgets gestaltning. Redan omskrivet och världsberömt Att torget är fantastiskt har fler än de inblandade konstaterat. Torget omtalas internationellt och nationellt i olika branschtidningar. Bilder pryder omslaget och innehållet bjuder på flera reportage om både platsen Hyllie och om torgets gestaltning och ljussättning. – Jag är väldigt nöjd med torget även om det omges av ett område i stark framväxt. Men när fler folk upptäcker torget skapas historier som bidrar till attraktionskraften, säger Thorbjörn Andersson. Pendlare från hela regionen känner sig redan hemma här och en mängd männi­ skor har sina arbetsplatser kring t­ orget. Malmö Arena med sin ingång från torgets norra sida bjöd in hela Danmark i samband med handbolls-VM i januari 2011. Med nya MalmöMässan som öppnade i februari 2012 strömmade nya be­sökare genom platsen. Granne med torget står nu entrén öppen till Emporia, den mest nyskapande köpmiljön i hela Skandinavien. Och i maj 2013 kommer den digitala stjärnhimlen att tändas för alla tävlande i Eurovision Song Contest i Malmö Arena som ses av miljontals TV-tittare över hela världen. Stationstorget är sannerligen en plats i ­händelsernas centrum. Och fler historier lär det bli.


The beech trees are a practical way of dealing with wind, light and shade in Station Square’s big open spaces and for creating balance between the great buildings that surround it. But they are also an interpretation of nature and culture in two layers. The trees have been planted in openings and burst forth from the underlying soil. The landscaping also creates small clearings with benches that provide pause and rest. The surface of Swedish granite and Norwegian mica slate form a robust, distinctive deck which makes Station Square an exciting place. When darkness falls over the square a change in lighting emphasizes the beech wood’s mystique. A starry sky lights up and artificial moonlight brushes the treetops. The benches are lit from below with a warm, cosy light. The digital night sky is made up of thousands of LEDs on steel wires strung ­between tall masts. They shift ­between different, subdued sea­ sonal changes. At special events the LEDs dress the place up for a party and paint the sky with fireworks or create colourful patterns to match the event. “The square will create a strong sense of place in the world,” is how Thorbjörn ­described his vision in the winning entry. And now that it is ready we see exactly what he meant. “We are proud to have had the opportunity to do this in Malmö. Nothing was left to chance as the new square took shape; every last detail was painstakingly handled and that shows in the results. Malmö residents have a square they can be proud of,” says Malmö’s Eva Delshammar, Project Manager. And it’s not just its creators who think the square is fabulous. It’s already a major topic in global trade press. Images grace covers while stories abound about Hyllie itself and the square’s lighting and artistic interpretation. “I’m really pleased with the square even though it’s bordered by a fast growing area. But the more people who discover the square the more their stories add to its attraction,” says Thorbjörn. Commuters from around the region feel at home here as do a whole bunch of folks who work around the square. The Malmö Arena entrance to the north of the square welcomed Denmark to the World Handball Championship in January 2011. Visitors poured through the square when the new MalmöMässan opened in 2012, while neighbouring Emporia, Scandinavia’s most innovative shopping mall, recently opened. The digital night sky will be lit in May, 2013 for Eurovision Song Contest contestants in Malmö Arena, watched by millions of TV viewers from around the globe. Station Square will truly be at the centre of things, and there’s more to come.

Stationstorgets belysning är designad av Niklas Ödmann, Black Ljusdesign AB. Foto: Åke Eson Lindman

PARKS AND SQUARES >>> 25 


BRAVE NEW WORLD OF SHOPPING Emporia means marketplace in Latin. In Hyllie it means Scandinavia’s premier mall with a floor space of 93,000 sq m and over 200 stores, restaurants and cafés on three floors and a unique roof park. The exciting Oxylane Village planned for the green space behind Emporia will unite retail and sport in a park setting. Retail and popular eateries for people on the move will be in Point Hyllie’s lower floor. In contrast to the magnificent shopping backdrop small-scale residences around Allétorget and along Hyllie Allé will have room for corner shops and cafés. And Hyllie Port is planned for the eastern approach to the centre with a further 15,000 sq m of retail. 26  >>> HANDEL


Emporia betyder handelsplats på latin. I Hyllie betyder det Skandinaviens främsta shoppingcenter. På en yta av 93 000 kvadratmeter erbjuds ­shopping, mat, kultur och nöjen i cirka 200 butiker, restauranger och kaféer i tre plan och en unik park på t­ aket. I grönområdet bakom Emporia planeras en ny spännande plats, Oxylane Village, som ska förena handel och sport i en aktivitetspark. Stationsnära ­handel och populära matställen EMPORIA

är Skandinaviens främsta shoppingcenter med ett komplett utbud av butiker och hög servicenivå. 93 000 kvm fördelas på shopping, mat, kultur och nöjen i cirka 200 butiker, restauranger och kaféer i tre plan och en unik takpark. En plats utöver det ­vanliga, där cirka 25 000 besökare dagligen bjuds på modern shopping i en unik arkitektur och miljö med plats för överrask­ ningar. Byggherre: Steen & Ström Sverige AB Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor emporia.se

OXYLANE VILLAGE

förenar handel och sport i en aktivitetspark i västra delen av Hyllie centrum. Ett helt nytt koncept som skapar möten och upplevelser för aktiva människor. I parkområdet erbjuds möjligheten att prova olika sporter och fritidsaktiviteter med ett varuhus som säljer tillhörande artiklar. Projektet är under utveckling. Byggherre: Decathlon Referensbild: Oxylane Village i Lille, Frankrike oxylanevillage.com

för folk i farten finns i Point Hyllies bottenplan. Liknande utbud planeras även i­ kontorshuset ­Klipporna vid Stations­torget. Som en kontrast till den stor­slagna shoppingmiljön kommer de småskaliga bostads­ husen runt A ­ llé­torget och längs Hyllie allé att erbjuda lokal handel och kvartersnära kaféer. Och vid centrumområdets ­­ östra infart från ­Pildamms­vägen planeras Hyllie Port med ­ytter­ligare 15 000 kvadratmeter handel.

HYLLIE PORT

är samlingsnamnet för ett kvarter som ligger i hörnet av Pildammsvägen och Hyllie allé. Det innehåller 15 000 kvm handel i markplan. På plan 2–5 planeras ca 150 lägenheter och i ett hörnhus med 11 våningar planeras dessutom kontor. Kvarteret byggs kring en gård som utformas som en grön oas. Byggstarten planeras 2014. Byggherre: KF Fastigheter Arkitekt: FOJAB Arkitekter kffastigheter.se

KLIPPORNA

är en tredelad byggnad med sin spets mot Stationstorget. I bottenplan ges plats till butiker, caféer och service som får ett exceptionellt läge vid buss­hållplatsen och nedgången till tågstationen. Ett bra komplement till övrig service. Byggherre: Skanska Öresund Arkitekt: Henning Larsen Architects skanska.se

POINT HYLLIE

är en ny utgångspunkt för både företag och privatpersoner. Den som jobbar här får i prin­cip en egen station med sju meter till ankomsthallen. Point Hyllie består av fem huskroppar som uppförs successivt. Den högsta byggnaden blir närmare 100 meter hög och gör Point Hyllie till en ny siluett i regionen. I bottenplan finns butiker, restauranger, kaféer och service. Byggherre: Annehem Bygg & Projekt AB Arikitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller pointhyllie.se

RETAIL >>> 27 


Här får himlen tala Vid Stationstorget blänker något som nordiskt guld. Det är Bärnstensentrén till Emporia. Ett ­spektakulärt projekt på flera sätt och unikt i sitt slag med en park på taket.

G

ert Wingårdh med sitt arkitektkontor har varit delaktig i Hyllies planerade köpcentrum sedan 1997. Det är hans längsta projekt hittills och det slutliga förslaget landade 2007 då Steen & Ström utlyste en arkitekttävling för Emporia. I konkurrens med fem andra byråer vann Wingårdh Arkitektkontor med ett koncept som starkt bidrar till identiteten för det nya centrumområdet. Här får himlen tala Uppdraget var att gestalta ett köpcentrum på drygt 90 000 kvadratmeter som skulle integreras med hundratals bostäder och ett stort parkeringshus. Wingårdhs förslag förenade dessa delar på ett sätt som aldrig tidigare gjorts i Sverige. I stället för att framträda som en gigantisk köplada ritades Emporia som ett välklätt köpcenter med bostadshus i mindre skalor och fasader med spännande uttryck. Inte ens entréerna har gett plats åt handelns reklamskyltar. Här får istället himlen tala. – Jag blev arkitekt för att jag var så imponerad av byggnaden Pantheon i Rom med sitt hål i taket där ljuset flödar in, ­säger Gert Wingårdh. – Helt omedvetet när vi ritade den mäktiga Bärnstensentrén, förstår jag idag vilket tydligt fokus himlen får då man står omsluten av entrén. Det är helt fantastiskt att en modern byggnad kan fånga samma essens som en byggnad för 2 000 år sedan. Ge mer än vad man tar Men det är inte bara samspelet mellan kvarterets funktioner som gör projektet så unikt. Det handlar också om att förena ekonomisk tillväxt med en utveckling som är socialt och ekologiskt hållbar, att ge mer tillbaka än vad man tar. För att bygga ut Malmö med ett nytt centrum har åkerlandskapet tagits i bruk. Med planeringen av Emporia har Malmö stad haft en löpande dialog med Steen & Ström och Wingårdh med en stark vilje­ inriktning att återskapa en yta för bio­ logisk mångfald med minimal klimat­ påverkan. Istället för att negligera taket 28  >>> HANDEL

EN TAKPARK FÖR ALLA Förutom genom uppgångar inne i Emporia kan takparken nås utifrån från Hyllie stationsgata via en trappa eller snedbanehiss. Även rampen på parkeringshuset leder upp till taket med direkt anslutning till parken, som är tillgänglig under samma öppettider som Emporia.

som yta för annat än takfläktar och andra tekniska konstruktioner har man skapat en 27 000 kvadratmeter stor park på ­Emporias tak. Den motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner. Världsunik takpark – Utan att se någon kommersiell själv­ klarhet i investeringen bidrar Steen & Ström med Emporias takpark till Malmö stads mål att arbeta långsiktigt med en hållbar stadutveckling. – Det mest innovativa och kanske världsunika för projektets arkitektoniska aspekter är att just på en så stor yta skapa en takpark på ett köpcentrum, förklarar Gert Wingårdh.

“Jag blev arkitekt för att jag var så imponerad av byggnaden Pantheon i Rom”, säger Gert Wingårdh.

HEAVEN HAS THE LAST WORD There is a flash of Nordic gold at Station Square. It’s the Amber Entrance to Emporia. Emporia is spectacular in many ways like a rooftop park. Gert Wingårdh’s architectural offices have taken part in Hyllie’s planned shopping centre since 1997. It is his longest project and the final proposal arrived in 2007 when Steen & Ström announced the competition for Emporia. Wingårdh beat five other bureaux with a concept that adds greatly to the identity of the new centre. The assignment was to shape a mall of over 90,000 sq m and integrate it with hundreds of homes and a major multi-storey car park. Wingårdh’s unified these elements in a way that had never been done before. Instead of coming across as a gigantic retail barn it was designed as an elegant emporium with small-scale homes with exciting facades. Not even the entrances allow space for retail advertising. Here heaven has the last word. “I became an architect because I was so impressed by the Pantheon in Rome with its dome and oculus that lets light flood in,” says Gert. “When I designed the majestic Amber Entrance I was completely unaware of how clearly in focus the sky is when a person is embraced by the entrance. It is absolutely fabulous that a modern building can capture the essence of a building 2,000 years old.” It’s not just the interplay between different functions that makes the project unique, it’s also giving more back than we take. We had to use arable land to add a new quarter to Malmö. The City kept up a dialogue with Steen & Ström and Wingårdh while planning Emporia with the express determination to recreate a space for biodiversity with a minimum of climate impact. Instead of relegating the roof to be a place for ventilation fans and other technology a 27,000 sq m park was created there. That’s about four football pitches. “Steen & Ström have invested in Emporia’s roof park without any commercial impera­ tives to contribute to Malmö’s goal of working toward sustainable city development. The most innovative and perhaps globally unique architectural aspect was creating a city park on so large a space in a shopping centre,” says Gert.


Bärnstensentrén till Emporia (ovan), Pantheons innertak (nedan).

RETAIL >>> 29 


Hyllie – på god väg att bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

30  >>> HÅLLBARA HYLLIE


Ambitionen med Hyllie centrum är att skapa en blandstad som sjuder av liv. Det ska inte bara bli en ekologiskt hållbar stadsdel. Ekonomiska och sociala dimensioner kommer också att samverka till en hållbar utveckling.

F

ullt utbyggt kommer det nya området att ha cirka 9 000 ­bostäder och arbetsplatser. Det kommer förstås att ta tid innan området står färdigt, och de långsiktiga målen för utvecklingen av Hyllie bygger på tre värden: den goda jorden, kommunikationsnoden och ­integrationen. Världsbäst 2020 Malmö har redan väckt internationell uppmärksamhet för sina satsningar på stadsförnyelse och framsynt miljöarbete. 2009 antog staden ett nytt miljöprogram med målet att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling 2020. Energianvändningen ska sänkas, ­fossila bränslen ska ersättas av förnybar energi, utsläppen av växthusgaser ska minska, precis som bilberoendet. Programmets övergripande mål kommer att styra miljölösningarna för H ­ yllie. Klimatkontrakt för Hyllie Byggherrarna i Hyllie kommer att följa Miljöbyggprogram SYD. I programmet föreslås olika konkreta åtgärder för ett hållbart byggande inom områden som energi, innemiljö, fuktskydd och urban biologisk mångfald. Programmet innebär hårdare krav än Boverkets byggregler. Kraven i programmet följer utvecklingen kring hållbart byggande och kommer successivt att skärpas i kommande versioner. Några av byggherrarna deltar exempelvis i EU-projektet Buildsmart.

Malmö stad, E.ON och VA SYD har tecknat ett Klimatkontrakt för Hyllie, med en vision om att Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Målet är att energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. En stor andel av energin ska vara lokalt producerad. Kontaktytor uppstår I Hyllie kommer det att byggas energieffektivt och resurssnålt. Bostäder och kontorslokaler kommer till stora delar att värmas med förnybar energi. De som bor och arbetar här får lätt att pendla med tåg och buss och stadsdelen förbereds redan för spårvagn. Nya cykelvägar och busslinjer förbinder Hyllie med omkringliggande stadsdelar och innerstaden. Och alla de 3,7 miljoner människor som lever i Öresundsregionen kan ta sig till och från Hyllie med tåg. Genom blandningen av verksam­ heter av olika slag uppstår fler kontaktytor mellan människor. Något som i sin tur leder till nya och spännande utvecklingsprojekt, både kommersiella och kulturella. Det integrerade och blandade Hyllie erbjuder en mängd olika mötesplatser och bidrar till en social hållbarhet.

SUSTAINABLE HYLLIE Hyllie Centrum will be more than just a green, sustainable development. When complete the new area will have around 9,000 homes and workplaces. The long-term goals for Hyllie’s development rest on three values: the soil, the transport node and integration. Malmö has already drawn international attention for its initiatives and far-sighted green efforts. The city aims to be best in the world at sustainable development by 2020. The scheme’s overall goal will govern green solutions in Hyllie. Builders in Hyllie will follow the SYD Environmental Construction Program. The program proposes various measures for sustainable building in areas like energy, indoor environment, damp proofing and biodiversity and will impose tougher standards than Swedish planning codes. Some of the builders are taking part in the EU Buildsmart project. Malmö City, E.ON and VA SYD have signed a climate agreement whose vision is for Hyllie to be a global model for sustainable city development with an energy supply that is 100% renewable by 2020. A major share of the energy will be locally produced. Housing and offices will be lean, energy efficient and mostly heated by renewables. Commuting by train and bus will be easy, and Hyllie is ready for trams. All 3.7 million inhabitants of the Öresund region can reach Hyllie by train. A diverse Hyllie offers an array of meeting places and contributes to social sustainability.

Läs mer: miljobyggprogramsyd.se buildsmart-energy.eu

SUSTAINABILITY >>> 31 


Illustration: E.ON 32  >>> HÅLLBARA HYLLIE


Energimyndigheten s ­ töttar Malmö stad och E.ON i arbetet för att bygga smarta nät i Hyllie centrum. Utvecklingsområdet tar därmed ännu ett steg mot framtidens lösningar.

H

yllie centrum är på god väg mot målet att bli ett hållbart samhälle, med energieffektiva hus och hushåll, förnybar ­elproduktion och e ­ nergismart energikonsumtion. Till de smarta näten bidrar Energimyndigheten med 47 miljoner kronor i bidrag. – I Hyllie blir individens aktiva val ­centralt. De boende kommer själva att kunna producera förnybar el. Det kommer också att vara enkelt för de boende att styra elförbrukningen till tidpunkter då tillgången på el från förnybara energi­ källor är stor. Det ska vara lätt att leva ­klimatsmart i H ­ yllie, säger Per-Arne ­Nilsson, ­avdelningschef på miljöför­valtningen i Malmö stad. Ett testområde för hållbarhet Smarta nät gör alltså boende och närings­ idkare till aktiva aktörer på ­elmark­naden. – Det kommer att bli mycket intressant att se i vilken utsträckning det går att påverka konsumenternas beteende i en energibesparande riktning med hjälp av olika verktyg, säger Kenneth Asp vid Energimyndigheten. De tekniska lösningarna kommer ­Siemens att stå för. – Genom samarbetet med Siemens får vi in en aktör med internationellt ­f ramstående kunnande kring teknik och lösningar för att bygga framtidens smarta nät, säger Mattias Örtenvik som är ansvarig för E.ON:s Sustainable City-­ koncept. Visionen för Hyllie finns med i det ­klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Kontraktet slår fast att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimat­ smartaste stadsdel och energiförsörjningen senast 2020 ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Med 100 procent förnybar energiförsörjning är det viktigt med ett energisystem där användning av energi kan styras efter tillgång. Här kommer Hyllie att ligga i den abso­luta framkanten. E.ON och Siemens – som levererar tekniken – har för avsikt att göra Hyllie till ett testområde för lösningar som de sedan kan applicera i övriga Europa.

SMART GRIDS The Energy Agency supports Malmö and E.ON in their efforts to build smart grids in the Hyllie district. Developments have thus taken another step toward tomorrow’s solutions. The centre is on the way to becoming a sustainable community with energyefficient houses and buildings, renewable electricity and smart energy consumption. The Energy Agency will contribute SEK 47 million toward the grids. “Pro-active choices will be at Hyllie’s heart and locals will produce their own renewable energy. It will also be easy for people to control their energy use to times of the day when the supply of renewable electricity is greatest. It will be easy to live climate smart in Hyllie,” says PerArne Nilsson, Head of the Environment Department. Smart grids turn residents and business into active players in the energy market. “It will be interesting to see how far we can influence consumer behaviour in energy saving matters with the aid of various tools,” says Kenneth Asp at the Energy Agency. Siemens will provide the technological solutions. “Through our collaboration with Siemens we gain an internationally prominent technology player with solutions for tomorrow’s smart grids,” says Mattias Örtenvik, Manager for E.ON’s Sustainable City concept. Vision for Hyllie forms part of the climate agreement signed between Malmö, VA SYD and E.ON in February, 2011. The contract calls for Hyllie to be developed into the Öresund region’s most climate smart district and for energy consumption to consist of 100% renewable and recycled energy by 2020 at the latest. It is important that the consumption of energy be matched to supply in systems using 100% renewables and here Hyllie will be at the absolute leading edge. Technology providers E.ON and Siemens intend to make Hyllie a proving ground for solutions that can then be applied in the rest of Europe.

SUSTAINABILITY >>> 33 


32 61

3

HOLMA

en

sväg

torp

64

34 31

36

5 65

37

Hyllie boulevard

4

42 50

33 30 63 46

6 47

38

8

Hyllie statio nsgata

44

40 48 51

LINDEBORG

1

56

45 62 2 39 9 43

66

35

7 Arenagatan

65

53

55

54

18

60

21 22

52

10 11

58 14

12 13 20

19

15

24 25

26

Hyllie allé

23 27 59

34  >>> ÖVERSIKT

16

49 41 17

28

29

Pildammsvägen

Lorensborgsgatan

Anne


Aktuella projekt, byggherrar och preliminär tidplan i utbyggnaden av Hyllie centrum 1 2

Stationstorget, Malmö stad, fs 2008 Station Hyllie, Malmö stad, fs 2010

BOSTÄDER 3 HSB – bs 2013 4 MKB Fastighets AB – fs 2014 5 JM AB – bs 2013 6 Peab – bs 2013 7 Parkfast AB, under utveckling 8 Steen & Ström Sverige AB, under utveckling 9 Frans Suell AB – bs 2014 10 SundProjekt – bs 2013 11 JM AB, SBC Bo AB – bs 2014 12 Veideke Bostad AB, bs 2014 13 Riksbyggen – bs 2013/2014 14 Peab, bs 2013 15 Ikano Bostad AB – bs 2013 16 NCC Boende AB – bs 2013 17 KF Fastigheter AB – fs 2015 18 Midroc Property Development – bs 2014 19 Riksbyggen – bs 2013/2014 20 Veideke Bostad AB – bs 2014 21 JM AB, SBC Bo AB – bs 2014 22 SundProjekt, bs 2013 23 Midroc Property Development – bs 2014 24 Roth Fastigheter – fs 2013 25 Seniorgården – bs 2014 26 NCC Boende AB – bs 2013 27 Lustgården AB, bs 2013 28 Nevsten Fastighets AB – bs 2013 29 Otto Magnusson EVENEMANG & KONFERENS 30 Malmö Arena, Parkfast AB, fs 2008 31 MalmöMässan, Midroc Prop. Development – fs 2012 FRITID & NÖJE 32 Badanläggning, Malmö stad, fs 2014 33 Malmö Arena, Parkfast AB, fs 2008 34 MalmöMässan, Midroc Prop. Development – fs 2012 35 Vattenparken, Malmö stad, VA SYD – fs 2013/2014 36 Ekostråket – Malmö stad, bs 2013 HANDEL 37 Emporia, Steen & ström – fs 2012 38 Oxylane Village, Decathlon Property, under utveckling

39 POINT HYLLIE, Annehem Bygg & Projekt AB, etappvis 2010–2017 40 Klipporna, Skanska Öresund – fs 2014–2016 41 Coop Stormarknad, KF Fastigheter, – bs 2013 HOTELL 42 Parkfast AB – bs 2013 43 Annehem Bygg & Projekt AB – fs 2015 44 Øyer Invest A/S – bs 2013 KONTOR 45 Annehem Bygg & Projekt AB, byggs etappvis 2010–2017 46 Parkfast AB, fs 2008 47 Steen & Ström, Emporia, fs 2012 48 Skanska Öresund, Klipporna – fs 2014–2016 49 KF Fastigheter – bs 2013 50 Parkfast AB, under utveckling 51 Wihlborgs, under utveckling 52 Fastighets AB Briggen, under utveckling 53 Annehem Bygg & Projekt AB, byggs etappvis 2 ­ 010–2017 54 Wihlborgs, under utveckling 55 Midroc Property, Development, under utveckling 56 Vasakronan, under utveckling 57 Ikea Fastigheter – bs 2013 KOMMUNAL SERVICE 58 Förskola, Malmö stad – fs 2014 59 Flexiskola, förskola – åk 6, Malmö stad – fs 2016 60 Högstadieskola, Malmö stad – fs 2017, bs 2014 61 Förskola lokaliserad PARKERING 62 Park n' ride, Parkering Malmö, – fs 2010 63 Arenagaraget, Parkfast AB, 2008 64 Provisorisk parkering, Parkering Malmö 65 Emporia, Steen & Ström – fs 2012 66 Markparkering, Parkering Malmö – fs 2008

bs – byggstart. fs – färdigställande

OVERVIEW >>> 35 


ARENAHOTELLET

STATIONSNÄRA HOTELL

byggs i kvarteret runt träningshallen bakom Malmö Arena. Där planerar Parkfast AB för nya projekt. Utmed Hyllie boulevard och runt hörnet av Hyllie vattenparksgata uppförs 2012 ett hotell som ska byggas samman med arenans norra gavel och ligga orienterad mot MalmöMässan. Hotellet kommer att ha 320 rum och byggas i sektioner, där den högsta kommer att vara 16 våningar hög. I arkitektförslaget presenteras även en inglasad gångbro mellan hotellet och MalmöMässan.

Vid Hyllie stationstorg i hörnet av Hyllie stationsgata och mittemot Emporia planerar Øyer Invest för ett förstklassigt hotell med totalt 400 rum. Byggnaden har en mjuk och mycket speciell form med en 60 meter hög glasfasad i färgade nyanser mot torget. I väster vänder sig hotellet med en öppen form med utsikt över Öresund och det skånska landskapet. Planritningen rymmer en 3 000 kvm stor gymanläggning och en pool planeras på översta våningen.

Byggherre: Parkfast AB Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor parkfast.se

Byggherre: Øyer Invest A/S Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

MALMÖ ARENA

MALMÖMÄSSAN

som drivs av Parkfast Arena AB, är en multiarena och mötesplats för såväl idrotts-, nöjes- och kulturarrangemang som för konferenser och kongresser – med plats för 15 500 personer. I arenan finns ett antal möteslokaler för 50–300 personer. I foajéer, större loger eller i arenarummet finns totalt 7 000 kvm golvyta för mindre utställningar, mässor och produktvisningar. I samarbete med MalmöMässan finns kapacitetet för riktigt stora mäss- och kongressarrangemang.

Malmös nya mässanläggning invigdes 1 februari 2012 och är uppförd av Midroc Property Development. Under namnet MalmöMässan drivs den av Artexis Nordic och är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för andra arrangemang som kräver större inomhus­ ytor. Förutom mässhallen på 14 500 kvm inryms även en konferensavdelning med plats för 800 personer samt två restauranger. Mässan är byggd enligt riktlinjerna för Green Building.

Byggherre: Parkfast AB Arkitekter: Hannu Helkiö, Mats Matsson, Gert Wingårdh malmoarena.com

Byggherre: Midroc Property Development Arkitekt: Erik Guidice Architects malmomassan.se

36  >>> HOTELL & KONFERENS


På tio år har besöks­näringen och den turism­ekonomiska omsätt­ningen i Malmö ökat med över 50 procent. En av två betydande orsaker till utvecklingen är de omfattande investeringar i infrastruktur, som gett ökad fysisk tillgänglighet både till och inom staden. Den andra förklaringen är ett ökat attraktivt utbud med nya arenor för möten, kongresser och mässor. Hyllie står för båda delar och stärker Malmö som en mötesdestination i tillväxt. A MEETING PLACE WORTH A VISIT In ten years turnover from tourism in Malmö has increased by more than 50%. Two significant reasons for this development are the major infrastructure investments – which have pro­ vided increased access to and within the city – and an increase in the choice of attractive ­venues for meetings, conventions and exhibitions. Hyllie is the reason for both and boosts Malmö as a burgeoning meeting destination.

Illustration: david wiberg

POINT HYLLIE

ligger ett par meter från tågstationens ankomsthall. Det består av fem byggnader på sammanlagt 45 000 kvm som utvecklas successivt runt Stationstorgets södra och östra sida. Två kontorshus står redan färdiga med inflyttade företag och stationsnära verksamheter i bottenplan. Den tredje och fjärde byggnaden kommer att inrymma ett hotell i 18 våningar med Nordic Choice Hotels som hotelloperatör. Byggetappen beräknas vara färdigt 2015 då även hotellet öppnar. Byggherre: Annehem Bygg & Projekt AB Arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller pointhyllie.se

HOTELS AND CONVENTIONS >>> 37 


För två decennier sedan tjatade han in arenan i Malmös framtid. Idag har han mest pondus i hela Hyllie. Möt Percy, den visionäre snickaren från Lönngården.

Från leråker till turistmagnet

FROM MUDDY FIELDS TO TOURIST ATTRACTION Meet Percy, a visionary carpenter from Lönngården. Percy Nilsson’s dream of Hyllie dates back to the early 90s. In those days Hyllie was just muddy fields; today thousands make their way to Malmö Arena and builders break new ground everyday demonstrating their faith in the area. “I tried many times, but it wasn’t easy to get people to believe in me. They weren’t confident in my ability to fix it all, but I did, I’m pleased to say.” Percy alludes to his fight for Hyllie and Malmö Arena. “My theories on building infrastructure first proved right – but I was alone in my belief. Today, with Malmö just four minutes away, the world just around the corner along open, uncluttered highways, Hyllie’s infrastructure is exemplary. Like the arena by Gert Wingårdh and his team of architects.” “Gert did well, which was no foregone conclusion. We saw that the arena was too small so we added to it. It’s turned out very well and there’s nothing we want to change.” Percy is very pleased about Loreen, Malmö Arena and Eurovision. “This is a chance to show that Malmö is a great place.” His next Hyllie project is a hotel on Hyllie Boulevard, which will be integrated into the arena’s north gable and have around 320 rooms. What is Hyllie’s greatest challenge? “Hyllie has a fantastic future, don’t worry. The infrastructure is among Europe’s best and we’re getting an international school to attract major international companies to invest here. The city district is full of advantages.”

38  >>> HOTELL & KONFERENS

P

ercy Nilssons dröm om Hyllie har funnits sedan början av nittiotalet, då den skrevs in i Malmös översiktsplan. På den tiden var Hyllie en leråker – idag vallfärdar tusentals människor till Malmö Arena, och spadtag efter spadtag visar att allt fler byggherrar tror på området. – Jag har ju försökt många gånger, men det var inte så enkelt att bli trodd. Jag hade inte tron att jag skulle fixa allt, men jag lyckades, och det är jag väldigt glad över. Percy Nilsson syftar på sin kamp för ­Hyllie och Malmö Arena, något som med vattentornet som enda granne satt det nya Hyllie på kartan. – Det är mina teorier om att bygga på infrastruktur som varit rätt tankar – men det är inte jag som skapat infrastrukturen. Det var bara att ingen förstod det då, det var bara jag som trodde på det. Idag, med Malmö city fyra minuter bort, världen runt hörnet och smidiga proppfria bilvägar är Hyllies infrastruktur oklanderlig. Precis som arenan, ­ritad av Gert Wingårdh och hans stall av arkitekter. – Gert har lyckats väldigt bra med ­arenan – men det var inte självskrivet – vi kom på att den var för liten så då byggde till, vilket gjort att det har blivit väldigt bra och inte finns något vi vill ändra på. Loreens framgångar i Schlager-EM gjorde Malmö Arena till en het kandidat som tävlingsarena 2013 – och så blev det. Något Percy Nilsson tycker är väldigt ­positivt.

– Det här blir en chans att visa att ­Malmö faktiskt inte är så dumt. Hans nästa projekt i Hyllie är hotell och därefter kontor. Hotellet, som står klart i december 2013, kommer att ligga utmed Hyllie Boulevard och ska byggas samman med arenans norra gavel. Det blir 16 ­våningar högt och får omkring 320 rum. Vad är Hyllies största utmaning? – Hyllie har en fantastisk framtid, utan problem. Infrastrukturen är en av Europas bästa och vi får en inter­ nationell skola vilket gör att stora ­internationella företag kommer att ­etablera sig här. Det finns bara fördelar för stadsdelen.

OM PERCY NILSSON Börje Klingberg, fastighetsdirektör, Malmö stad: – Percy Nilsson är malmösonen och entreprenören som målmedvetet och med stort hjärta byggt och nu driver en arena av världsklass för Malmöborna, Öresunds­regionen och södra Sverige. Stora initiala investeringar har varit helt avgörande för utveck­ lingen av Hyllie. Någon måste gå före med investeringar för att andra ska våga följa efter. Percy var den som vågade gå före. Percys projekt har haft stor betydelse för den positiva utveckling vi nu ser i Hyllie. Se Percys visionsfilm på YouTube Sökord: Vision Hyllie 2015


Foto: Ewa Levau HOTELS AND CONVENTIONS >>> 39 


Rivstart för nya I början av 2012 fick Malmö en toppmodern mässanläggning i Hyllie. Omgiven av både infra­ struktur och andra publika funktioner har den redan exponerat sig starkt i regionen med inplanerade mässor och arrangemang ända fram till 2015. 40  >>> HOTELL & KONFERENS

I

nför byggandet av Malmös nya mässa var staden och byggherren Midroc Property Development rörande överens om att uppföra en toppmodern anläggning ur flera aspekter. Förutom att stärka Malmö som en attraktiv besöksdestination skulle byggnaden vara miljömässigt hållbar med energieffektiv användning och multifunktionell för att kunna utnyttjas för flera ändamål utöver mässor och konferenser. Och för gestaltningen lät man Erik Guidice Architects fullfölja idén att en mässhall inte behöver se ut som en traditionell anläggning. Första spadtaget till mässanläggningen

togs i februari 2011. Efter ett rekordsnabbt bygge stod mässan färdig ett år senare för att tas i drift av Artexis Nordic under namnet MalmöMässan. Resultatet blev en 20 000 kvm stor anläggning med en mässhall på 14 000 kvadratmeter, en konferensavdelning samt två restauranger. Unikt specialbygge Anläggningen är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för andra arrangemang som ­kräver större inomhusytor. Dessutom kan mässan tillsammans med Malmö Arena genomföra riktigt stora arran­ gemang. För miljön är mässan byggd


enligt riktlinjerna för Green Building och taket är beklätt med sedumväxter för bättre upptagning av regnvattnet. Mässprogrammet inleddes redan på invigningsdagen den 1 februari 2012 med en fackmässa och i början av mars genomfördes Sveriges största boendemässa; Hem & Villa som fick rekordmånga 34 140 besökare. Sedan dess har mässor, utställningar och konferenser avlöst varandra. Mässprogrammet för 2013 är i princip fulltecknat och det finns inplanerade arrangemang ända fram till 2015. Annika Larsson, projektledare på MalmöMässan, har erfarenhet av verksamheten i de gamla mäss­ hallarna som låg i Västra hamnen.

– Den här anläggningen är byggd för sitt syfte. Det är helt unikt. Vanligtvis arrangeras svenska mässor i gamla industrilokaler som byggs om. Tack vare byggnadens anpassade funktioner har vi förbättrat vår kapacitet, säger Annika Larsson. Förutom form, funktion och innehåll är läget det som toppar Malmös nya mässa. – Att fler kommer till MalmöMässan. Nu når man enkelt mässan med bil, buss, tåg och cykel. Dessutom ligger närmaste flygplats mindre än en kvarts tågresa ­härifrån, säger Annika Larsson. malmomassan.se

Läs mer om Green Building: sgbc.se

FLYING START FOR MALMÖMÄSSAN In 2012 Malmö secured an ultra-modern exhibition venue in Hyllie. Well served by infrastructure and other public amenities it has already enjoyed heavy exposure in the region with bookings for exhibitions until 2015. Although it is intended for exhibitions and conventions it is also suitable for other events that require large indoor spaces. Together with Malmö Arena it’s possible to carry out extremely large events. The centre was built along Green ­Building guidelines and the roof is clad with stonecrop plants for better water absorption. The facility is purpose built. It’s unique. Swedish exhibitions are often held in converted industrial buildings Thanks to this building’s functions it has improved capacity. In addition to form, function and content, location is what makes Malmö’s new exhibition hall a ­success. More and more people will visit the venue now that they can reach it by bus, train, car or bicycle. What’s more the nearest airport is just fifteen minutes away. HOTELS AND CONVENTIONS >>> 41 

Foto: Ewa Levau

MalmöMässan


Öresundståg/Pågatåg Från Station Hyllie har Öresundstågen fler än 170 avgångar till och från Kastrup –Köpenhamn per dygn. I rusningstrafik innebär det anslutningar var 10:e minut. Öresundstågen har också 28 avgångar till och från Göteborg samt 30 avgångar till och från Växjö och Karls­krona. Under dagtid ankommer Öresundståg och Pågatåg­var sjunde minut till Station Hyllie. skanetrafiken.se

Bussar Hyllie centrum är den stora knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Lokala och regionala busslinjer har hållplatser vid Stationstorget, nära nedgången till tågperrongen. Läget vid torget är lätt att hitta till och ligger nära arena, hotell och shoppingcenter. Hållplatserna är utrustade med väderskydd. Lokala busslinjer 5, 6 och 33 går till Hyllie med hållplats vid Stationstorgets västra långsida. Linje 6 har också en hållplats framför MalmöMässan. Regionbussar stannar vid­ ­Stationstorgets södra kortsida. ­Dessa är: •  Linje 170 från Lund. •  Linje 300 från ­Vellinge. •  Linje 346 från Trelleborg skanetrafiken.se

Cykelvägar och parkeringar Cykelparkeringar finns i direkt närhet till stationen, arenan och shoppingcentret. Den största  (Bike n' Ride) är integrerad med Park and Ride anläggningen (pendlarparkeringen) öster om Stationstorget och rymmer 1 000 platser. Här finns även möjlighet att låsa in sin cykel med ett fungerande Jojo-kort. Det finns bra cykelvägar till Hyllie från alla delar av Malmö. malmö.se/karta

malmö.se/hylliecentrum pmalmö.se

ÖRESUND’S HUB More than 170 return trips to Kastrup – Copenhagen leave daily from Station Hyllie, with rush hour connections every ten minutes. There are 28 returns trips to Gothenburg and 30 to Växjö and Karlskrona with hourly departures during the daytime. Hyllie Centrum is a major public transport hub in southern Malmö. Local and regional routes stop at Station Square close to the entrance down to the platforms. The location in the square is easy to find and is close to arenas, hotels and shopping. The bus stops have shelters. Local routes 5, 6 and 33 run to Hyllie and stop on the square’s western side. Route 6 also has a stop in front of MalmöMässan. Regional buses 346 from Trelleborg and 300 from Näset and Vellinge stop to the north of the square. Route 170 also stops at Station Square. The Citytunnel extension is an

42  >>> KOMMUNIKATIONER


Infarter, huvudgator De stora infarterna till Hyllie centrumområde sker från Annetorpsvägen i norr, från Pildammsvägen i öst och från Lorensborgsgatan i väst. Dessa leder till centrumområdets ­huvudgator: Hyllie boulevard, Hyllie allé och Hyllie stationsgata. De möts vid Hyllie Stationstorg, där nedgångar ligger till station Hyllie.

Ridväg Med två ridhus ett stenkast bort finns även en kombinerad ridväg, gångoch­­cykelväg i västra delen av Hyllie centrum.

malmö.se/karta

  Bilparkeringar Parkeringsplatser i Hyllie planeras och byggs i takt med områdets utbyggnad. •   P-huset Hyllie vid Stationstorget med långtidsparkering (Park and Ride) och ett flertal servicefunktioner har öppet dygnet runt med plats för 1 500 bilar. •   Arenagaraget med infart från Arenagatan 17 har korttidsparkering för 200 bilar alla dagar mellan kl 06–24 (utfart dygnet runt). •  I väster finns en markparkering med plats för 1 500 bilar. •  I norr nära mässan finns en provisorisk parkering med 900 bilplatser. •  Köpcentret Emporia har ett parkeringshus för ca 3 000 bilar och en mark­ parkering för ca 600 bilar.

investment in cycle traffic through Malmö that will provide a simple, efficient means to reach the station and central area. Cycle paths from all points in Malmö connect to Hyllie Centrum. There is cycle parking right by the station, arena and shopping mall. The biggest cycle parking with 1,000 spaces is integrated with the Park and Ride facility to the east of Station Square. The multi-storey park and ride facility at Station Square has space for 1,500 cars. There is a surface level car park to the west with 1,500 spaces and a further 1,000 spaces north of MalmöMässan. Emporia has its own multi-storey and surface level parking with a total of around 3,000 spaces.

Illustration: Maria Nyman

pmalmo.se, malmö.se/hylliecentrum

TRANSPORT >>> 43 


Parkeringen med multifunktion Laga cykeln och ladda ditt pendlarkort. Eller se till att få din bil tvättad under tiden du är på jobbet. P-huset Hyllie erbjuder ­mycket mer än bara p ­ arkeringsplatser.

I

slutet av 2010 stod parkeringshuset klart. En stor byggnad med glasfasad som hämtat färgerna från naturens förändring genom årstiderna. – Ibland tror besökare inte att det är ett parkeringshus, de tycker att det är för fint för det, säger Nina Lundbladh, expeditionsansvarig på Parkering Malmös kundcenter i Hyllie. Ställ bilen – ta tåget Parkeringshuset rymmer 1 400 bilar, 49 motorcyklar och drygt 1 000 cyklar. Med Citytunnelstationen ett stenkast bort är parkeringshuset av så kallad ”park and ride”-modell. – Tanken är ju att man ska ställa bilen här för att ta tåget, antingen in till stan eller över Sundet. Det blir både miljövänligare och billigare. De flesta kunderna är pendlare men vi har också många charterresenärer som parkerar sin bil här innan de tar tåget vidare till Kastrup, säger Nina Lundbladh. Och så är det ju alla bilister som besöker mässor och sportevenemang i Hyllie. När de stora utomhusparkeringarna inte räcker hjälper parkerings­ huset till.

Fem olika hyrbilsföretag låter sina kunder hämta upp nyckeln eller lämna tillbaka bilen på Parkeringshuset Hyllie. Såväl däckfirma som biltvätt huserar i byggnaden. Och för den som kör motorcykel finns skåp att lägga hjälm och kläder i att låna. Dessutom finns här turistinformation och möjlighet att köpa och ladda Skånetrafikens Jojo-kort. Samarbetet med Skånetrafiken är gott och kommer kanske att utökas framöver. – Jag kan tänka mig att det kommer att finnas ett ökat behov att fylla i takt med att folk flyttar hit, säger Nina Lundbladh. Snart kommer de som vill lösa månadskort också att kunna göra det på plats i Hyllie. Samarbete ger extra service Cykelparkeringen av bike and ride-­ modell är ett samarbete med Malmö stad där både vanliga tvåhjulingar och större familjecyklar ryms. Den inhägnade, låsta delen har plats för 122 cyklar och använder Jojokortet som nyckel. Möjlighet både till vila och cykelmek finns. Dess­ utom finns här dusch, toalett och för­ varingsboxar.

TINA GIANNOPOULOU, PROJEKTLEDARE, GATUKONTORET MALMÖ STAD: ”Det är inte många städer i Sverige som kan erbjuda cykelparkering i ett parkeringshus på det här sättet. Vårt samarbete med PMalmö innebär att våra kunder, cyklisterna, kan utnyttja deras kundcenter. Där är personal närvarande ända till midnatt och det finns nästan alltid någon som kan hålla ett öga på cyklarna. Det är bra för tryggheten och lyfter hela cykelparkeringen. När betaldelen av cykelparkeringen blir permanent kommer de som vill ha en plats där också att få hjälp med det genom P-huset Hyllies kundservice. Att vi kan samla allas resandebehov under ett tak på det här sättet är positivt och jättekul.”

44  >>> KOMMUNIKATIONER

MULTI-FUNCTION PARKING Get your bike fixed, charge your commuter card or have your car washed while you are at work. Hyllie multistorey car park provides much more than just parking. It was finished at the end of 2010 – a big building with a glass facade that borrowed colours from the four seasons. “Sometimes visitors don’t believe it’s a car park; they think it’s much too good for that,” says Nina Lundbladh, Manager at Parkering Malmö’s customer Hyllie centre. The building has spaces for 1,400 cars, 49 motorbikes and over 1,000 cycles. With Citytunnel Station close by the multistorey is a Park and Ride facility. “The idea is for people to leave their cars and take the train into town or across the sound. It’s cheaper and greener. Most of the customers are commuters but there are also many charter tourists who park here before taking the train to Copenhagen Airport,” says Nina. And then there are the motorists visiting exhibitions and sporting events in Hyllie – when the outdoor parking is not enough our multi-storey is there to help. Five different car hire firms let their customers pick up keys or drop off a car at Hyllie multi-storey. And there is a tyre company and a carwash in the building. And motorbike riders can rent lockers for helmets and clothes. There’s also tourist information and a place to buy and recharge Skånetrafiken’s jojo cards. Cooperation with Skånetrafiken works well and will maybe grow in future. “I foresee an increasing demand as more people move here,” says Nina Lundbladh. Soon people who want to buy monthly tickets will be able to do so here in Hyllie. The park and ride model for cycles is a collaboration with Malmö City and has spaces for ordinary cycles and larger family models. The enclosed, locked section has spaces for 122 cycles and uses jojo cards as keys. There are rest facilities and a cycle mechanic and also showers, toilets and lockers.


Foto: Ewa Levau TRANSPORT >>> 45 


Öresundsregionen består av många centrum för näringsliv och arbetsmark­nad med sin fler­kärniga struktur. City­tunneln bidrar till att Hyllie ligger tillgänglig mitt i regionen. Här skapas en centrumkärna för flera verksamheter och kontor. För de som vill finnas i en knutpunkt för regionen med nära till resten

EMPORIA

av världen. För de som väljer tillgäng­lighet. Hyllie centrum erbjuder kontorslokaler med omväxlande karaktär och ­varierande ytor. Fullt ­utbyggt planeras det för cirka 9 000 arbets­ tillfällen. I en första utbyggnadsetapp skapas plats för ­cirka 120 000 kvadratmeter kontor i stationsnära läge.

POINT HYLLIE

KLIPPORNA

betyder handelsplats på latin, men är i sammanhanget mest känt som Skandinaviens främsta köpcenter. På plan 4, 5 och 6 i Emporias bärnstensgula huvudentré hyr Steen & Ström ut plats för totalt 13 000 kvm kontor med ingång både i öster och i söder mot Stationstorget.

ligger mitt på Stationstorget och utvecklas av Annehem Fastigheter. Det består av fem byggnader, varav tre för kontor och butiker på sammanlagt 15 000 kvm. Två kontorshus står färdiga och uthyrda. Det tredje huset börjar byggas 2013 och hela projektet beräknas vara färdigt 2015.

vid Stationstorgets sydvästra hörn utvecklar Skanska Öresund 20 000 kvm ytor för kontor i sju plan och en bottenvåning för butiker, kafé och restauranger. Klipporna uppförs enligt två internationellt erkända miljöcerti­ fieringar: GreenBuilding och LEED. Kontors­ huset beräknas stå färdig 2014.

Byggherre: Steen & Ström Sverige AB Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor emporia.se

Byggherre: Annehem Bygg & Projekt AB Arikitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller pointhyllie.se

Byggherre: Skanska Öresund Arkitekt: Henning Larsen Architects skanska.se

MALMÖ ARENA

HYLLIE PORT

Multiarenan mitt i centrumområdet kallar sig ett hus med oändliga möjligheter. Publikkapa­citet på 15 500 personer och 5 000 mat­gäster. Men Malmö Arena erbjuder även lokaluthyrning via fastighetsbolaget Parkfast för hela kontorsutrymmen och enstaka arbetsplatser i kontorshotell.

Vid östra infarten till Hyllie centrum utvecklar KF Fastigheter kvarteret Hyllie Port. Det innefattar ett kontorshus i 11 våningar och ett flerbostadshus med 150 lägenheter och en handelsyta på ca 10 000 kvm i bottenplan och P-hus. Byggprojektet beräknas starta 2014

Byggherre: Parkfast AB Arkitekter: Hannu Helkiö, Mats Matsson, Gert Wingårdh malmoarena.com

Byggherre: KF Fastigheter Arkitekt: FOJAB Arkitekter kffastigheter.se

WORKING NEXT DOOR TO THE WORLD The Öresund region consists of many business centres and a many-faceted jobs market. The city tunnel makes centrally located Hyllie accessible from the whole region. It also creates a nucleus for many businesses and offices. It offers a regional hub close to the rest of the world for those who need to base their choice on accessibility. Hyllie Centrum provides office premises in a variety of types and floor spaces. On completion it will provide around 9,000 jobs. The first stage will create around 120,000 sq m of office space close to the station. 46  >>> KONTOR


Foto: Ewa Levau  OFFICES >>> 47 


’’ Vår magkänsla om Hyllie var rätt’’ “OUR FEELING ABOUT HYLLIE WAS RIGHT.” Annehem was one of the first operators to see the potential in Hyllie Centrum and also first to close a big business deal in one of the area’s landmarks – Point Hyllie.“We get confirmation every day that out gut feeling about Hyllie was right,” says Pia Andersson, Annehem MD. You just need to look around Station Square to understand why Hyllie is a desirable place to be. “Of course I feel happy when I see crowds passing between the buildings,” says Pia. “Few tenants in Hyllie are this close to the station and shopping.” Annehem has been part of Peab since 2009. In the beginning of 2012 the first and probably biggest deal in Hyllie Centrum was closed when it became clear that British asset managers Schroders were the new owners of the first building at Point Hyllie. “It’s always good when major players set up in the area, it increases Hyllie’s attractiveness. Hyllie’s proximity to the station, the motorway and two airports makes it hard to beat when it comes to infrastructure.” It presents unique opportunities for companies to establish their brands abroad. International companies see the advantages, too. Japan’s Fujitsu, one of the world’s leading IT and communications suppliers will be leasing a floor at Point Hyllie. It will have space for 80 employees and furnishings with a distinct Asian influence. One of the meeting rooms will have a raised floor, tables at seat height and cushions instead of chairs. “Wherever possible we allow tenants to take part in the design of the spaces. That’s the whole point of moving in somewhere new,” says Pia.

HOTELL För Nordic Choice Hotels räkning bygger Annehem ett hotell i Point Hyllies tredje etapp. Hotellet blir 18 våningar högt och kommer att stå klart 2015.

48  >>> KONTOR


Annehem var en av de första aktörerna att se p ­ otentialen i Hyllie ­centrum. De är också först ut med att ro i hamn en stor försälj­ningsaffär i ett av områdets mest omtalade landmärken – Point Hyllie. – För varje dag som går får vi nya kvitton på att vår magkänsla om Hyllie var rätt, säger Pia Andersson, vd på Annehem.

Foto: Ewa Levau

Den andra av Point Hyllies ­totalt fyra ­planerade hus­ kroppar börjar ta form. Här blir det fler kontorsoch butiksloka­ ler. I den tredje etappen är det dags att bygga bostäder och ett hotell. Hela Point Hyllie ­beräknas vara klar 2014/2015.

D

et räcker att titta ut över torget vid station Hyllie för att förstå varför Hyllie blir en allt mer ­eftertraktad plats att vara på. Väster om Stationstorget ståtar Emporia. Mitt emot, öster om stationsuppgången, står det första färdigbyggda huset som ingår i Point Hyllie. I E-huset, som byggnaden kallas, finns också tolv av de företag som valt att etablera sig i Hyllie. – Det är klart att man blir glad och stolt när man ser folkströmmarna mellan husen, säger Pia Andersson. – Det är få hyresgäster i Hyllie som får lika nära till både tågstation och ­köpcenter. Hon och hennes kollegor på Annehem, som är en del av Peab sedan 2009, har all rätt att slå sig för bröstet. I början av 2012 blev den första och kanske största försäljningen i Hyllie centrum klar. Då stod det klart att den brittiska kapitalförvaltaren Schroders var de nya ägarna av den första färdigutvecklade fastigheten i Point ­Hyllie. – Det är alltid bra när fler och större ­aktörer etablerar sig i området, det ökar Hyllies attraktionskraft. Unika möjligheter Att allt fler aktörer intresserar sig för Hyllie tror hon till stor del beror på läget. – Närheten till tågstationen, motorvägen och två flygplatser gör Hyllie svårslaget när det gäller goda kommunikationsmöjlig­ heter. För lokala såväl som nationella företag innebär det unika möjligheter att kunna etablera sitt varumärke utomlands. Även internationella företag ser fördelarna. Japanska Fujitsu, en av världens ledande leverantörer av lösningar inom ­IT- och kommunikation för den globala marknaden, hyr in i sig i ett av Point Hyllies våningsplan. En kontorsyta på 800 kvadratmeter ­rymmer åttio ­anställda och en inredning med tydliga asiatiska influenser. Exempelvis har ett av mötesrummen förhöjt golv, bord i sitthöjd och kuddar istället för stolar. – I den mån det går låter vi hyresgästerna vara med och utforma lokalerna. Det är lite av vitsen med att flytta in i nybyggt tycker vi, säger Pia Andersson.

 OFFICES >>> 49 


Foto: Ewa Levau

Foto: Skanska Sverige

Nyfiken på hur Klipporna i Hyllie kommer att se ut i verkligheten? Ladda ner appen Klipporna från App Store.”

50  >>> KONTOR


Miljö och gröna vågen i alla ära – men när Skanska bygger kontor i Hyllie centrum står människan i fokus. – För de flesta företag är personalen det allra viktigaste, säger Jessica Andersson, marknads­ ansvarig för Klipporna.

Skanska sätter människan i fokus

D

et första spadtaget togs i juni. Men redan nu kan vem som helst med en iPhone eller iPad, se byggnaden på plats i Hyllie. En unik app skapad av Magisty gör det möjligt att se exakt var och hur Klipporna kommer att torna upp sig. – Man ser huset i full storlek genom sin iPad, och kan gå runt fasaden och in på gården, och känna hur det känns, berättar Jessica Andersson. Personalen är viktigast Bygget av Klippornas första av tre etapper beräknas ta två år, och 2014 flyttar Skanska i Malmö in i de LEED platinum-certifierade lokalerna. – Många system fokuserar främst på att hålla nere energiförbrukningen, men LEED tar även hand om männi­ skan som ska använda huset, säger ­Jessica Andersson. Att se kontorslokalen som en perso”Jag tycker att Klipporna är ett väldigt fint arkitektoniskt projekt, på ett superläge”, ­säger Jessica Andersson. Med en iPhone eller iPad kan man alltså se hur omgivningen ser ut när Klipporna är färdigbyggt, tack vare en banbrytande app som Skanska låtit ta fram. Den 20 juni togs det första spadtaget för Skanskas kontorsprojekt Klipporna.

nalinvestering är något hon tror kommer stort i framtiden. Mår medarbet­ arna bra, blir effektiviteten högre och sjukfrånvaron lägre, och det sparar många kronor på sikt. – Det är den stora vinningen. Grönt och hållbart i all ära, men det blir en hygienfråga. Personalen är ju det som egentligen är den allra viktigaste för många tjänsteföretag, och så här kan man attrahera rätt människor. Det är inte bara innemiljön som är viktig för trivseln. Olika biotoper, alltså naturliga områden för djur- och växtliv, på det gröna taket och inne på gården är också viktigt. – På gården blir det växter som attraherar fjärilar, något som berikar sinnesstämningen för den som besöker gården, säger Jessica Andersson. Ambitionen är att bli mer än bara ett kontorskomplex och även att besökare får använda sig av den grönskande gården. – Vi rår ju bara över vår mark, men det är viktigt för oss att hela området bli positivt. Det är ett fantastiskt område under utveckling och jag ser mycket fram emot hur vi, tillsammans med Malmö stad, kommer att skapa kittet som gör att det blir över en fulländad del av staden.

SKANSKA PUTS PEOPLE FIRST Green and sustainable is all well and good, but when it comes to offices, Skanska puts people first. “Its people are a company’s most important asset,” says Jessica Andersson, Marketing Manager at Klipporna. We broke ground in June, but anyone with an iPhone or iPad can see the building already. “You can see the building full size through your iPad and walk round it into the yard to get a feel for the place,” Jessica tells us. The first of Klipporna’s three stages will take two years to build, and Skanska will move into the LEED Platinum-certified buildings in 2014. “Many systems focus primarily on holding down energy consumption, but LEED also looks after the people using the building,” says Jessica. “When your employees are well efficiency is higher and absenteeism lower, and that saves a lot of money.“That’s the major gain. Green and sustainable is all well and good, but personnel are the important thing for a service company, and here we can attract the right people. Outside there are natural areas for flora and fauna on the roof or in the courtyard. “There are flowers that attract butterflies, and they brighten up the mood of visitors to the garden,” says Jessica. “We only look after our own grounds, but it’s important to us that the whole area benefits. It’s a fantastic place.” “I feel this is a fabulous architectural project in a magnificent location,” says Jessica. Ground was broken in June when a row of marguerite trees was planted.

 OFFICES >>> 51 


Foto: Jesper Lindgren

I Hyllie bor du för att du väljer Malmö. Men även för att du väljer något mer. Att bo i Hyllie innebär en annorlunda närhet till allt. Här möts stad och landskap, storskaligt och småskaligt, gröna områden och färgstark arkitektur. Mot norr ligger Hyllie tre minuter med tåg från Triangeln. Mot söder ligger milsvidder av Söderslätt. Och västerut, med Kastrup som närmaste tågstation, ligger resten av världen. Det är spännvidderna som formar livet i Hyllie. Från hästryggen direkt in i aftonklänningen. Från flyget direkt till cykelrundan. Från arbete framför datorn till gemensamma ansträngningar i stads­ odlingen.

52  >>> BOENDE

Lantis på deltid helt enkelt. Hyllie är den pusselbit som Malmö saknat. Om stadens norra centrum möter havet med ett medvetet världsvant stadsliv, så möter Hyllie med ett centrum i söder landskapet med en fot kvar i staden. Både stövel och hög­klackat i en balanserad blandstil. Hyllie är en del av Malmö med stark självkänsla som växer gränsöverskridande mellan landskap och storstadspuls. Rurbant, nytt och i tiden.


Arkitekt: FOJAB arkitekter, Arkitekthuset

Arkitekt: Juul och Frost

Ikano Bostad

uppför under konceptet Sportsbyn ca 250 bostäder i norra delen av Hyllie centrum. Boendet präglas av innovativ arkitektur där uteplats, oavsett våningsplan, ges till varje lägenhet. Möjlighet ges också att påverka lägenhetens utformning och planlösning. Byggstart 2013. hsb.se/malmo/sportsbyn

bygger ett kvarter vid Allétorget med stort fokus på energi och hållbarhet. Med utsikt över parken och torget uppförs cirka 120 l­ägenheter, fördelat på både bostadsrätter och hyresrätter. ­Välplanerade bostäder, i storlekar 1–4 rum och kök. Garageplat­s­er i källare. Byggstart 2013, inflyttning 2014. ikanobostad.se

Interiörbild

Arkitekt: FOJAB Arkitekter

HSB

JM och SBC Bo

uppför ett flerbostadshus med 84 lägenheter om 1–4 rum och kök längs Hyllie boulevard med Emporia och Malmö Arena som närmaste grannar. Merparten av lägenheterna har balkong eller uteplats. I källarplan finns gott om plats för både bil och cykel. Byggstart 2013. jm.se

uppför i samarbete två kvarter vid Hyllie allé som omfattar 120 lägenheter om 1–4 rum och kök. Husen byggs enligt JMs modell för lågenergihus vilket ger minskat energibehov, lägre miljöpåverkan och kostnadsbesparing för hushållen. Beräknad säljstart hösten 2014. sbcbo.se

Arkitekt: Arkitekthuset

Arkitekt: FOJAB Arkitekter

JM

KF Fastigheter

Lustgården

uppför Port Hyllie, samlingsnamnet för ett kvarter som ligger i hörnet av Pildammsvägen och Hyllie allé. Det innehåller ­handel i markplan. Plan 2–5 omfattar ca 150 lägenheter. Hörnhuset i 11 våningar byggs för kontor. Gården utformas som en grön oas. Beräknas vara färdigbyggt 2014. kffastigheter.se

uppför ett kvarter med bostadshus vid Hyllie allé med 70 hyres- och bostadsrätter i olika storlekar. Lägenheterna kännetecknas av genomtänkta planlösningar och högkvalitativa materialval. Till husen planeras en inre och yttre gård med varierad karaktär. Byggstart 2013. fastighet-lustgarden.se LIVING >>> 53 


Arkitekt: FOJAB Arkitekter

Arkitekt: Juul och Frost Arkitekter

MKB

uppför 220 lägenheter och stadsradhus i två kvarter vid Hyllie allé. Hyres- och bostadsrätterna blir 36–150 kvm stora. Husens höjd varierar för att skapa utblickar och bra ljus. ­ I bottenvåningarna ges plats för lokaler och under ena kvarteret garage. Planerad byggstart 2014. mpd.midroc.se

uppför ett bostadshus i vinkel med sju och tio våningar längs Hyllie Boulevard med 81 klimatsmarta hyresbostäder om 1–3 rum och kök med balkong eller uteplats. Innergården blir en grön och lummig oas för de boende. I bottenplan kommer lokaler och garage att finnas. Inflyttning 2014. mkbfastighet.se

Arkitekt: Kamikaze arkitekter

Arkitekt: Arkitektlaget Skåne, Arne Jönsson

Midroc Property Development

Nevsten Fastighets AB

uppför flerbostadshus i två kvarter längs Hyllie allé med sammanlagt 122 lägenheter och lokaler på bottenplan. Bostäderna varierar mellan 2–4 rum och kök på ytor mellan 56–100 kvm. Innergårdarna ger plats för både privata och delade ytor. Byggstart 2013. ncc.se/boende

bygger söder om Hyllie allé ett kvarter med 105 ljusa, moderna och hållbara lägenheter och stadsradhus. Det blir både hyres­rätter och bostadsrätter. Alla lägenheterna har uteplats eller stor balkong. Grön gård med egna odlingslotter. Bilpool. Byggstart 2013. nevsten.com

Arkitekt: CA Arkitekter

Arkitekt: Plan- och Byggnadskonst i Lund AB

NCC Boende

Otto Magnusson

Peab

uppför ett kvarter vid Hyllie allé med flerbostadshus som omfattar 90 st lägenheter med både hyres- och bostadsrätter. Ett grundtema för husens gestaltning är nyjugend med uttrycks­ full mjuk karaktär. Viktiga inslag är också gröna fasader och innergårdar. Byggstart 2014. ottobygg.se

uppför ett kvarter vid Hyllie allé med miljötänk i fokus som omfattar 98 välplanerade bostadsrätter om 1–4 rok med en prel säljstart våren 2013 samt 40 hyresrätter om 1–3 rok med prel byggstart våren 2013. Kvarteret får även en förskola som byggs som passivhus och en härligt grön innergård. peab.se

54  >>> BOENDE


Arkitekt: Arkitektmagasinet AB, Lasse Vretblad

Arkitekt: Chroma Arkitekter AB

Riksbyggen

uppför 42 bostadsrätter om 1–3 rok samt 2 lokaler längs Hyllie boulevard, vägg i vägg med Emporia, mitt i händelsernas centrum. Här uppförs även 42 hyresrätter om 1–3 rok och 2 lokaler med byggstart i december 2012. Bostäderna har en modern design med hållbara materialval. Säljstart 2012.

Uppför bostadshus längs Hyllie allé och mot Allétorget nära förskola, butiker och caféer. Tillsammans utgör det 150 moderna och bekväma bostadsrättslägenheter från 1–5 rok med balkong eller uteplats mot torg och gröna gårdar. Till varje lägenhet hör medlemskap i bilpool. Byggstart 2013/2014. riksbyggen.se

Arkitekt: CA Arkitekter

Arkitekt: Plan- och byggnadskonst i Lund

Peab

Seniorgården

uppför tre klimatsmarta bostadshus i varierad i höjd längs Hyllie allé med 53 lägenheter fördelade på tvåor mellan 63–72 kvm och treor på nära 90 kvm. Bostäderna utrustas med egna tvättmöjligheter och får tillgång till uteplatser. Inflyttning oktober 2013. rothfastigheter.se

uppför ett seniorbostadshus längs Hyllie allé med cirka 50 bostadsrätter om 2–4 rum och kök. Boenden med genomgående planlösning, generösa umgängesytor och bekväma utrymmen samt balkong eller uteplats och ett planerat orangeri på gården. Inflyttning 2014. seniorgarden.se

Arkitekt: White

Arkitekt: Chroma arkitekter, Årstiderne arkitekter

Roth Fastigheter

Sundprojekt

Veidekke

uppför två kvarter längs Hyllie allé med ca 6 000 kvm bostäder i både radhus och flerbostadshus samt kontorslokaler i bottenvåningarna. I sydvästra delen uppförs ca 40 bostads­ rätter. Bostäderna får stora balkonger med grönt och soligt läge. Byggstart 2013. sundprojekt.se

uppför i två kvarter längs Hyllie allé flerbostadshus med cirka 100 bostadsrätter om 1–5 rum och kök. Med Svanenmärkta hus reduceras koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 procent jämfört med ett normalhus. Byggstart 2014. veidekkebostad.se LIVING >>> 55 


Foto: Ewa Levau

Klimatkontrakt, grönskande ­naturområden och odlingar präglar det nya området i Hyllie, som växer så det knakar. – Här finns fantastiska möjlig­heter att odla mellan husen. En stark trend just nu är stads­odling, ett ”rurbant” liv som för in det lantliga i stadsmiljön, säger ­Mikael Wallberg, från Malmö stad.

56  >>> BOENDE


P

arallellt med alla intensiva byggprojekt i Hyllie centrum pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för den södra delen av utbyggnadsområdet. Målen är högt ställda och planeringsarbetet innebär stora utmaningar. – Här finns kanske Sveriges bästa odlingsjord som är en viktig naturresurs, säger Mikael Wallberg som är projektledare för planeringsarbetet i områdets framväxt. – Den goda jorden innebär att vi måste hushålla med marken och att det finns unika möjligheter att skapa en frodigt grön stadsbebyggelse. Den nya stadsdelen som en viktig pusselbit i arbetet för att stärka tillväxten på den svenska sidan Öresund. I strukturplanen söderut som nu håller på att tas fram finns utrymme för ytter­ ligare 3 000–4 000 bostäder, förutom de 2 500 som kommer att uppföras fram till 2016 i centrumområdet. – Det vi bygger kan inte vara vad som helst, utan måste ha en stor betydelse för Malmö, säger Mikael Wallberg. – Eftersom den totala genomförandetiden för ett så här stort område kan ta mellan tio och tjugo år måste man tänka flexibelt, säger Mikael Wallberg. Att bygga ut området etappvis kräver att man tillfälligt använder mark för exempelvis parker, lekplatser och odlingsytor för att skapa ett integrerat stadsrum i den befintliga bebyggelsen. Den bördiga jorden innebär att bebyggelsen även blir kompakt söderut, och det finns inga planer på enfamiljshus. Bostadskvarteren blir tätare än normalt och gatorna smalare. Och miljön ska skapa goda förutsättningar för en stadsdel med gröna kvaliteter. – Här finns fantastiska möjligheter att odla mellan husen. En stark trend är stadsodling, ett ”rurbant” liv som för in det lantliga i stadsmiljön. Områden med nyproduktion av bostäder planeras inte efter denna linje. Men det skulle kunna gå här, säger Mikael Wallberg. HERE BE RURBANITES “Probably Sweden’s best arable land is here and it’s a valuable natural resource,” says Mikael Wallberg, Project Manager for area growth planning. “The soil means we must conserve the land and there are unique opportunities to create a luxuriant, green city district. We cannot just build according to our fancy; what we do must have great significance for Malmö,” says Mikael. “There are fantastic opportunities to grow things here between the buildings. A popular trend right now is city farming – a rurban lifestyle that invites the rural to espouse the urban. Areas with new housing construction are not planned along these lines, but we could do so here.”

”Att med blicken mot kontinenten kunna stå med ena foten i en tät stad och den andra i ett öppet landskap ger en spännvidd mellan alla kontraster. Det är närmast unikt för Hyllie och ett signum för platsen tillsammans med sina gröna kvalite­ ter”, säger landskaps­arkitekten Mikael Wallberg. LIVING >>> 57 


När andra hyllar närheten till resten av världen väljer MKB att trampa upp stigen till närmaste granne. – Malmö behöver bryta barriärerna mellan olika områden, säger MKB:s Pål Svensson och åsyftar Annetorpsleden som klyver Hyllie itu.

MKB tar ­Hyllie närmare Malmö

MKB TAKES HYLLIE CLOSER TO MALMÖ “Malmö needs to break down the barriers between different areas,” says MKB’s Pål Svensson refering to Annetorp highway that splits Hyllie in two. Malmö’s giant MKB was the first housing player to break ground in Hyllie. “We were anxious to keep the lead when it comes to new areas to exploit in order to pull in other builders by showing where we dare to invest,” says Property Manager Pål Svensson. “We see trends that make Hyllie interesting today. Many companies like to locate their offices there because of its strategic location.” According to Pål Svensson the big test will be how markets respond to Emporia’s opening when people, goods and services get moving. “It feels right that rental properties are there first. Most want to test the market before tying up capital in condominiums. The 89 climatesmart rentals will have high standards to fall in line with the vision of Hyllie as Öresund’s most climate smart district. This will mean higher standards than Swedish planning codes.” MKB is a major landlord with 33% market share, and is active in the adjoining Kroksbäck and Holma areas. The fact that the new and old Hyllies are growing together is vital for MKB. “The goal is a coherent town where it’s easy to pass from old areas to new,” says Pål Svensson, who hopes that decking over the Annetorp highway can become a reality. “If we integrate our outer areas people will be able to move between them and through them; right now they are barriers we have to get round. We want to pull down the barriers to become one single city district to stroll through.”

58  >>> BOENDE

M

almös bostadsjätte MKB var först ut som bostadsaktör med sitt första spadtag i nya Hyllie. – Vi är angelägna om att ta täten när det gäller nya områden som exploateras, så att vi drar med övriga byggherrar genom att visa att vi vågar satsa, säger fastighetschef Pål Svensson. MKB tvekade aningen om Hyllie cent­ rum i början, men inte längre. Istället har området klättrat inom MKB:s interna rankning för potentiellt intressanta områden för nyproduktion. – Vi ser tendenser som gör Hyllie ännu mer intressant nu. Till exempel vill många företag placera sig där med kontor, eftersom det är en strategisk plats. Det stora testet, anser Pål Svensson, är Emporias öppning – när flödet av människor, varor och tjänster brakar igång, och hur marknaden svarar. – Det känns rätt att hyresrättsformen är först ut. Många vill testa platsen innan innan de binder kapital i bostadsrätt. De 89 klimatsmarta hyresrätterna får hög standard och kommer att utformas i enlighet med visionen om nya Hyllie som Öresundsregionens klimat­ smartaste stadsdel, vilket innebär högre krav än Boverkets byggregler avseende innemiljö, material och energi. Till exempel får det ena huset sedumtak och det andra en solenergianläggning. MKB är inte bara en stor hyresvärd i

RÖSTER FRÅN OMVÄRLDEN Ingrid Molin, hyresgäst MKB i Kroksbäck sedan 29 år: – Att vi blir mer sammankopplade med det här nya fina området som växer fram och att det börjar växa ihop med Kroksbäck det känns mycket bra. Vårt område rycks upp och dras med när Hyllie blir nytt och fräscht. Det är bara positivt, både med den nya skolan och simhallen, det behöver vi verkligen.

Malmö med sina 33 procent av hyresrättsmarknaden, utan även i de angränsande områdena Kroksbäck och Holma – som även de hör till stadsdelen Hyllie. Att det nya och det gamla Hyllie ­växer samman till ett enda Hyllie är en hjärtefråga för MKB. – Målet är en stad som hänger ihop, där man lätt kan ta sig mellan ny och gammal bebyggelse, säger Pål Svensson, som hoppas på att en överdäckning av Annetorpsleden blir verklighet. – Ska man integrera våra ytterområden så ska människor kunna ta sig mellan och igenom dem. Som nu är det starka barriärer man måste ta sig runt. Det vill vi bryta upp, så att det blir en enda stadsdel som man kan flanera ­igenom. Pål Svensson, MKB, tycker att placeringen av det nya familjebadet i Kroksbäck är en seger i sig. Han hoppas också på att en överdäckning av Annetorpsleden blir verklighet.


LIVING >>> 59 

Foto: Ewa Levau


60  >>> BOENDE

Foto: Ewa Levau


Klimatsmart – ett självklart val De är först ut med att bygga bostäder i Hyllie. Men Roth Fastigheter är också en av de första aktörerna i landet att erbjuda klimatsmarta lös­ ningar i hemmet. – Vi sticker gärna ut hakan för att skapa ­hyresrätter med det lilla extra, säger Rikard Roth, vd på företaget. CLIMATE SMART – THE NATURAL CHOICE Roth Fastigheter are the first to build flats in Hyllie and one of the first to provide climate-smart solutions for the home. “We don’t mind sticking our necks out to create rental flats with that little extra,” says Rikard Roth, MD. Ground was broken for 53 flats in Hyllie Allé in March and the first show flat will open in the spring of 2013. “As a small firm we’re able to test new building techniques and solutions. It also means we have extra good control of costs,” says Rikard. In addition to their own laundry room and floor heating, all flats get smart home systems and tenants can control their own energy consumption via a display in the hall. Energy consumption will be around 42kWh per m2/year. They hope to show consumption in SEK instead of kWh to make things easier for tenants and to raise awareness. “We’re not there yet, but most flats will probably be rented exclusive of heating in the future,” predicts Rikard. He is happy that Roth Fastigheter stays one step ahead of progress. Despite its big dose of selfconfidence there is a humility about the firm that is hard to ignore. Not just because they are making sure that Malmö gets longed-for rental apartments, but because the company takes an active part in Buildsmart. Rooftop solar panels for heating and hot water, two parking spaces, charging points for electric cars and membership in the area car pool are some of their climate initiatives. “We always raise the bar a notch in Hyllie homes. Buildsmart is an important means for Hyllie and Roth Fastigheter to put themselves on the map.” says Rikard.

D

et första spadtaget för bygget av företagets 53 hyresrätter i Hyllie Allé togs i slutet av mars 2012 och redan våren 2013 ska en visningslägenhet stå klar. – Som liten aktör sköter vi alla våra byggprojekt och leverantörskontakter själva, vilket innebär att vi kan testa ny innovativ byggteknik och lösningar. Det betyder också att vi har extra bra kontroll på kostnaderna, säger Rikard Roth. Förutom eget tvättutrymme och golvvärme istället för element får samtliga bostäder smarta hem-system: klimatsmarta lösningar för värme, kyla och ventilation som tagits fram i samarbete med Eon. Via en skärm i hallen kan hyresgästerna själva kontrollera sin energiförbrukning. Självförtroende och ödmjukhet Den totala energiförbrukningen beräknas hamna på omkring 42 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Målsättningen är att förbrukningen ska visas i kronor istället för kilowattimmar för att förenkla för och höja medvetenheten hos de boende. – Vi är inte där än, men många hyresrätter kommer med stor sannolikhet att hyras ut med kallhyra i fram­ tiden, siar Rikard Roth. Han positionerar gärna Roth Fastigheter som en aktör som ligger ett steg

”Som liten aktör sköter vi alla våra byggprojekt och ­leverantörskontakter själva” före i utvecklingen. Men trots målmedvetenhet och en rejäl skopa självförtroende finns en ödmjukhet hos Roth fas­ tigheter som är svår att förbise. Inte bara är de med och ser till att Malmö som stad får fler efterlängtade hyres­ rätter. Roth fastigheter är också en aktiv part i projektet Buildsmart–energy ­efficient solutions ready for the market, där ­städer, bostadsområden och forskningsinstitut från flera europeiska ­länder deltar. Klimatsatsningar på flera plan Solpaneler på taket för uppvärmning av varmvatten, två parkerings­platser med laddningsuttag för elbilar och ett medlemskap i områdets bilpool är nå­gra av Roth fastigheters klimatsatsningar utanför bostaden. – Med bostäderna i Hyllie höjer vi ­ribban ett steg till. Buildsmart är en viktig arena för att både sätta vår och Hyllies gemensamma miljöprofil på kartan, ­säger Rikard Roth.

LIVING >>> 61 


62  >>> BOENDE

Foto: Ewa Levau

Foto: Ewa Levau


Storleken ­ Peabs styrka En enklare vardag. Det vill Peab skapa med sina bostäder i Hyllie. De bygger också som ensam aktör Hyllies första förskola – ett uppdrag som passar en av landets största bostadsaktörer som hand i bygghandske.

P

eab har ett avtal med Malmö stad om att bygga totalt 3 000 bostäder i kommunen på en period av sex år. 220 av dem byggs i Hyllie. Tack vare Peabs storlek finns all kompetens som behövs under byggprocessen i den egna koncernen. – Vår storlek är absolut vår styrka, säger Tomas Adilstam som är projekt­ ledare för ett av Peabs nya kvarter i Hyllie. Boende för alla En del av bostäderna byggs vid Hyllie boulevard som löper från Station Hyllie till nya Malmömässan. De 84 lägenheterna, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter, blir präglade av omgivningens citykänsla. – Vi vill kunna erbjuda bostäder för alla. Hyllie centrum har ett läge och ett utbud som lockar dem som söker ett boende som ger en enklare vardag, säger Fredrik Melin, projektledare för Hyllie boulevard. Klimatsmarta ambitioner Nästa kvarter bygger Peab i Hyllie allé, platsen öster om Station Hyllie. Här 2013 står de första av Peabs hyresrätter och bostadsrätter i Hyllie klara för inflyttning. 84 av deras totalt 220 bostäderna i stadsdelen byggs på Hyllie boulevard. Fredrik Melin och Tomas Adilstam är projektledare på Peab.

uppförs ett hus med hyresrätter, en förskola med hyresrätter ovanpå och två bostadsrättshus. I den första etappen byggstartas hyresrättshusen och förskolan – på uppdrag av Malmö stad – som beräknas vara klara i slutet av 2013. – Behovet av en förskola i Hyllie kommer att öka i takt med att allt fler bostäder blir klara i området. Det känns kul att vara den byggherre som får förverkliga projektet, säger Tomas Adilstam. Samtliga av Peabs bostäder i Hyllie är präglade av stadsdelens ledord: klimat och miljö. – Vi fick markanvisning på området redan 2008. Och nu börjar resultatet av de klimatsmarta ambitionerna att visa sig. Svårslaget koncept Bostäderna i Hyllie Allé får även gröna fasader och solpaneler på taken som gör att hushållen kan producera egen energi. Förutom garage under husen får hyresgäster och medlemmar i bostadsföreningarna också tillgång till områdets bilpool. Peabs bostäder i Hyllie riktar sig till dem som söker det halvurbana livet, nära både city- och lantliv. – Konceptet ”tre minuter till Malmö city och med naturen runt knuten” är svårslaget, säger Tomas Adilstam.

SIZE IS PEAB’S STRENGTH Make life simpler. That’s Peab’s aim. As sole operator Peab is building Hyllie’s first preschool, an assignment that fits one of the country’s biggest builders like a glove. Peab has an agreement with Malmö City to build 3,000 homes over six years, 220 of them in Hyllie. Thanks to Peab’s size it has all the expertise necessary in house. “Size is definitely our strength,” says Tomas Adilstam, Manager for one of Peab’s new projects in Hyllie. Some of the 84 flats – half condominiums, half rentals – will have a characteristic city feel. “Hyllie Centrum’s location and amenities attract people who want everyday life to be easy,” says Fredrik Melin, Manager for the Hyllie Boulevard project. Peab will build a block of flats, a preschool with flats above and two buildings with condominiums at Hyllie Allé, the space east of Station Hyllie. The condos and the preschool – a city assignment – are planned for completion by 2013. “The need for a preschool in Hyllie will increase as more and more homes are finished. It feels great to realize the project,” says Tomas Adilstam, Manager for Peab’s Hyllie Allé project. All Peab homes live up to the watchwords climate and environment. The Hyllie Allé homes will also have green facades and rooftop solar panels to produce their own energy. In addition to a garage tenants and housing association members will also have access to the district car pool. Peab homes in Hyllie appeal to people seeking a semiurban lifestyle. “The concept ‘three minutes from downtown, round the corner from nature’ is hard to beat,” says Tomas.

LIVING >>> 63 


Foto: Rebaz Asaad

Drömboende med höjd I Sveriges storstäder växer bostadsbristen bland unga. För att vända trenden har Malmö stad tagit initiativ till p ­ rojektet ­UngBo12 för att skapa debatt om hur boende­situationen för unga kan bli bättre.

U

ng Bo12 är Sveriges första bo­mässa med fokus på boende och bostäder för unga. Projektet har genomförts under 2012 som en tävling och utställning där Malmös alla tio stadsdelar engagerats till­ sammans med marknadens byggherrar. Alla som är mellan 18 och 30 har kunnat tävla. Tävlingsdeltagarna har varken behövt bo i Malmö eller vara arkitekt, ­expert på stadsutveckling eller byggnadskonst. UngBo12 har istället velat lyfta

fram unga människors kreativitet och ­engagemang för morgondagens bostäder. Hur vill unga bo idag? De vinnande bidragen från varje stadsdel har tagits fram i fullskalemodell eller har på annat sätt gestaltas i en slutut­ ställning och bomässa hösten 2012 med samma namn. Här presenteras ett av ­Hyllies bidrag för UngBo12. ungbo12.se facebook.com/ungbo12

DREAM HOMES There is a growing big city housing shortage among the young. To buck this trend Malmö City took the initiative to the UngBo12 project to bring about a debate on how to improve the housing situation for the young. UngBo12 is Sweden’s first homes fair that focuses on living and housing for the young. The project was carried out in 2012 as a competition and exhibition where all ten of Malmö’s city districts were involved together with the market’s builders. Anyone between the ages of 18 and 30 could compete. Competitors were not people seeking homes in Malmö; they were not architects, city development or building experts. Instead UngBo12 sought to emphasize the creativity of the young and their commitment to tomorrow’s housing. How would the young like to live today? The winning submission from each city district has been created as a fullscale model or will be presented in some other way in a final showing at the living and housing fair for the young in the fall of 2012. Here is one of Hyllie’s entries for UngBo12.

Rebaz Asaad , 23, ritade "kullhus" för studenter

Var bör husen byggas? – Bakom den största kullen mot Station Hyllie finns det kolonier och ett utrymme för att bygga dessa hus. Om husen skulle byggas på denna plats skulle förmodligen, tror jag i alla fall, alla studenter runt om i ­Sverige stortrivas. Inom en radie av cirka 1–2 kilometer finns mer eller mindre allt som en student kan önska sig. Här finns fotbollsplaner av konstgräs cirka 400 meter bort på Holma och ­Kroksbäck. Konstgräsplanen på Kroksbäck är dessutom världens första puckelbollplan, som även den påminner

64  >>> BOENDE

om kullarna, och är en stor attraktionsplats. Varför skulle studenter trivas här? – Inom loppet av fem minuter hinner man gå till station Hyllie där du kan utnyttja kollektivtrafiken och ta dig till Köpenhamn på 13 minuter eller till Lund på ­cirka 15–20 minuter. – Vill man se hockey på Malmö Arena eller storhandla i Syd­sveriges största köpcentrum, Emporia, spela tennis i ­Bellevue stadion, bada på Sveriges häftigaste badhus eller se MFF ­spela på Swed-

bank arena, då behöver man varken bil eller cykel för att ta sig till dessa platser. Vill man bara hänga runt med vänner och träffa andra barn, ung­domar och vuxna en fredagskväll då är Holmas aktivitetshus eller Flamman på Kroksbäck öppet. Dessutom finns det goda cykelstråk med god belysning över hela Hyllie. Hyllie blir ett drömställe för studenter och alla andra personer tack vare dessa möjligheter samt de unika och vackra ”kull-husen”. Området skulle kunna k ­ allas för ”Hylliekulls­ gatan”.


Foto: Maria Nyman-Moritz

I Hyllie ska alla få plats att växa och utvecklas från start. Förskolor och grundskolor kommer därför att bli färdiga i takt med att boende med barn och unga flyttar in i området.

Förskola med de första bostäderna Ett av de norra kvarteren längs Hyllie allé börjar byggas under 2013 och innehåller en kommunal förskola som kommer att stå färdig samtidigt som de första bostäderna i området 2014. Förskolan kan ta emot 80 barn i åldrarna 1–5 år som fördelas på fyra avdelningar och en uteavdelning. Förskolan byggs på ett våningsplan i ett lågenergihus som har ett tak med plats för lek och odling. Dessutom delar förskolan och bostäderna kvarterets gröna innergård. Flexibla skolor med internationell profil

Hyllies skolor blir internationella på flera sätt. Dels genom att knytas till den internationella skolplanen och därmed välkomna barn i skolålder från hela världen, dels genom att låta den internationella skolan färga den svenska grundskolan som planeras med en internationell profil. Byggnaderna blir flexibla för att lätt kunna anpassas till olika skolåldrar, som att t ex omvandlas till en grundskola istället för en förskola om behoven ändras. Söder om Hyllie allé ner till Almviksvägen planeras en flexiskola, från förskola upp till årskurs 6, med plats för

500 elever. I ett område med gröna kvaliteter får ­skolan också ett stort parkområde på 15 000 kvadratmeter och en sporthall. Skolan planerar öppna 2016. Mer ­västerut, söder om Stationstorget, ­planeras även ett högstadium med plats för 450 elever. Ytor för lek Mellan Tygelsjöstigen och förskolan planeras en allmän lekplats. I takt med att fler bostadskvarter byggs upp i ­området kommer parker som planeras söder om Hyllie allé ge plats för fler ­lekytor.

A WORLD OF OPPORTUNITIES Hyllie has room from the very beginning for everyone to thrive and grow. Preschools, and grade schools will be completed as residents with children and babies move into the area. The buildings will be flexible to adapt easily to different school ages. As needs change a preschool can be converted to a regular school instead. The first preschool and homes will be built at the same time in early 2013 for completion in 2014 with the neighbourhood homes. A public playground is planned between the preschool and Tygelsjöstigen by the homes along Hyllie Allé. An International school, integrated with grade school, a preschool up to grade 6, which will also offer an international line, are expected to open in 2016. A senior high school with 450 places.

SKOLA & BARNOMSORG >>> 65 


IKEA möter världen i Hyllie IKEA stärker sin närvaro i Malmö genom att bygga sitt nya globala kontor i Hyllie – med tillhörande hotell. – En anledning till att vi har valt Malmö och Hyllie är att vi då får ett modernt varu­ hus rakt över gatan, säger Roland Idemyr, vd på IKEA Services AB.

I

KEA tror på södra Sverige. Samtidigt har företaget växt ur lokalerna på Sockerbruket i Helsinborg. Därför flyttar större delen av företagets globala verksamhet till Hyllie, närmare bestämt utbyggnadsområdets södra del, som ett led i det hållbara långsiktiga tänk som präglar företaget. Global mötesplats Sommaren 2014 är förhoppningen att det nya globala kontoret ska stå klart – bara ett stenkast från Svågertorp, där IKEAs varuhus redan finns. – På så sätt får vi gångavstånd till våra kunder och vår verklighet, säger Roland Idemyr. Det nya kontoret blir en mötesplats för företagets alla verksamheter globalt sett, och man bygger även ett hotell intill – för såväl besökare som egna anställda. – Malmö och Svågertorp har ett bra geografiskt läge vilket gör det lätt att transportera sig för möten mellan Älmhult, Malmö och med-

arbetare som flyger in via Köpenhamn, säger Ylva Magnusson, pressansvarig på IKEA. – Dessutom är IKEA är ett växande företag och vi ser möjligheten till en större rekryteringsbas med placering i Malmö. 100 procent förnybar energi Detaljplansarbetet är i full gång, och den danska arkitekten Dorte Mandrup-Poulsen kommer att designa de planerade byggnaderna. Hållbarhet är en integrerad del i allt IKEA gör. Det handlar om allt från resor, produkter och drift till själva byggandet, med hållbara material och lösningar. Företagets mål är att ha 100 procent förnybar energi i verksamheten. – IKEA:s sätt att tänka överensstämmer med vårt eget, så vi är övertygade om att det kommer att bli en positiv, stimulerande och intressant resa. Samarbetet är redan igång och det är mycket spännande, ­säger Dorte MandrupPoulsen.

THE HEADLINE OF THE TEXT IKEA believes in southern Sweden. Because the company has grown out of its premises in ­Helsingborg it is moving the major part of its glo¬bal operations to Hyllie. The new offices will be ready in the summer of 2014 near IKE¬A’s store in Svågertorp. “We will be in walking distance from our customers and the real world,” says Roland Idemyr. The offices will be a meeting place for our global operations, and there will also be a hotel next door for visitors and employees. “Malmö and Svågertorp are well situated close to Copenhagen,” says Ylva Magnusson, PR Director. Detailed planning work is well under way with architect Dorte Mandrup-Poulsen. “IKEA’s way of thinking is in line with ours. Our cooperation has already begun,” says Dorte .

66  >>>


mellan urban storskalighet och hållbar småskalighet mellan landhockey på torget och elitspel i arenan mellan sofistikerat varuhus och råbarkat ridhus mellan skånsk mässa och europeisk schlager mellan malmöitiskt och internationellt mellan stundentlya och lyxhotell mellan citytäppa och takpark mellan yta och det äkta Hyllie är en gränsöverskridande plats med hela världen som arena. Ta plats du också!

hyllie.com >>> 67 


Profile for Hyllie centrum

En plats i världen  

En skrift om Hyllie centrum. Fakta och reportage om aktuella aktörer, projekt och planer i Hyllie utbyggnadsområde.

En plats i världen  

En skrift om Hyllie centrum. Fakta och reportage om aktuella aktörer, projekt och planer i Hyllie utbyggnadsområde.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded