Page 1

PREFACE I, DUSI RAMA SARMA Son of Late Sri.DUSI RAMANNA BHUKTA and Late Smt.DUSI MYTHILI DEVI have been graced by Lord RAMA and blessed by my parents to compile the RAMA STAVAMS, praised by different diaties and persons, from AADHYATMA RAMAYANAM , Which is written by Late Sri.Thiyagaraja Sreshti . I do hereby want to share the essence of RAMA STAVAMS with the viewers of this site. On this occasion, I do want to acknowledge my father-in-law, SRI.BOTHA RAMA RAO, who is very kind to me to present this book to me with affection and love. I do hereby want to dedicate these excerpts to my parents and Lord RAMA

1


} Æ> Ðèþ$ f sêÄæý$$ Mæü– ™èþ Æ>Ðèþ$ Ýù¢{™èþ Ðèþ$$ AÆæÿ ×ýÅ M>…yæþ Ðèþ$$ 1.A¯èþ…™èþ Mæü âêÅ ×ý Væü$×ý Ðèþ$$ Ë$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, A °Æ>Ó^èþÅ Ðèþ$ íßýÐèþ$ Mæü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, Ððþ$$§æþ sìý Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ– íÙt íÜ®† çÜ…çßýÆæÿ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ^óþÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, Ôé…† {糫§é¯èþ$yæþ$¯èþ$, ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äæý$$ ¯èþ Væü$ } Æ>Ðèþ$ ^èþ…{§æþ$° ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…™èþ$¯èþ$. 2. AQ…yé¯èþ…§æþ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ…ç³ §æþ Ë °^èþ$a Mæü sê „æü Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, C…{§æþ {º àçæþ$Ë §æþ$@Q Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, ¯èþ Ææÿ {ÔóýçÙ$tyæþ$¯èþ$, Ðèþ Ææÿ Ðèþ$$Ë °^èþ$aÐéyæþ$¯èþ$, {ÔóýçÙt Ðèþ$$ÌñýO¯èþ «§æþ ¯èþ$Æ>¾×ý Ðèþ$$Ë ¯èþ$ çßý çÜ¢ Ðèþ$$Ë…§æþ$ «§æþ Ç…_¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$ A Væü$ Æ>Ðèþ$$° ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…^èþ$^èþ$¯é²¯èþ$. 3. Ðèþ$$ÌZÏMæü çÜ$…§æþÆæÿ$yæþ ¯èþ$, çÜ$¢†…^èþ ™èþ W¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ*ÆæÿÅ Ôèý ™èþ M>…†Ðèþ…™èþ$yæþ$¯èþ$, CÚëtÆæÿ® ™èþ Äæý$$ Ææÿ „æü Mæü$yæþ ¯èþ$, Mæü ˵ Ðèþ– „æü Ðèþ$*Ë Ðèþ$…§æþ$ °Ðèþ íÜ…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, AVæü$ Ææÿ çœ$$¯èþ…§æþ ¯èþ$° °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ Ôèý Ææÿ ×ý$»Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 4. çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$ ¯èþ$ A Ææÿ ×ýÅ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ §æþ Ðé¯èþ Ë Ððþ$O¯èþ ¯éÐèþ$ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, Ææÿ${§é¨ §óþÐèþ ™èþ Ë Mæü$ §óþÐèþ#yæþ$¯èþ$, §æþ Äæý*Ðèþ…™èþ$yæþ ¯èþ$, Æ>„æü çÜ$Ë ÐóþË MørÏ ¯èþ$ ¯èþÕ…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, Äæý$ Ðèþ$$¯é ¯èþ ¨ Ðèþ Ìñý ¯èþ ËÏ ¯ðþO¯èþ Ôèý ÈÆæÿ M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 5. G ËÏ M>Ë Ðèþ$…§æþ$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯óþ çÜà Dž^èþ$ÐéÇMìü §æþ*Ææÿ Ðèþ$…§æþ$…yæþ$ Ðéyæþ ¯èþ$, çÜ…ÝëÆæÿ ÑÐèþ$$Q$ÌñýO¯èþ Ðèþ$$¯èþ$Ë Mæü$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ §æþ ÆæÿØü¯èþ Ñ$^èþ$aÐéyæþ$¯èþ$, çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$ ¯èþ$ çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$¯èþ$ §ér$r Mæü$ ™ðþç³µ ÐðþO¯èþ ´ë§æþ Ðèþ$$Ë$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 6. ´ëÆæÿÓ † ç³ Ææÿ Ðóþ$ÔèýÓ Ææÿ$ Ë çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ °Ðèþ íÜ…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, ç³ ÆæÿÓ ™èþ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, Møǯèþ MøÇMæü Ë ¯èþ$ Æÿ$$^èþ$aÐéyæþ$¯èþ$, çÜ$Æ>çÜ$Ææÿ Ë ^óþ™èþ ç³Nh…ç³ º yæþ$ ´ë§æþ Ðèþ$$Ë$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ$Ææÿ Ë Mæü$ Ðèþ Ææÿ Ðèþ$$ Ë °^èþ$a Ðéyæþ$¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 7. ç³ Ææÿ «§æþ ¯èþ, ç³ Ææÿ ¿êÆæÿÅ Ë…§éçÜ Mìü¢ Ìôý°ÐéÇMìü°, ç³ Ææÿ$Ë Væü$×ý Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Vö° Äæý*yæþ$ÐéÇMìü°, ç³ Ææÿ$Ë Mæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþÄæý$$ÐéÇMìü°, çÜ$Q Ðèþ$$ V> õÜÑ…^èþ ™èþ W¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, ç³ §æþà ¯óþ{™èþ$yæþ$¯èþ$ & AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 8. _‚ý$ ¯èþ Ðèþ#Ó™ø {ç³ M>Õ…^ðþyìþ Ðèþ$$Q ç³ §æþà Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþr$Ðèþ…sìý°², Ñ$MìüPÍ çÜ$Ë ¿æý$yðþO¯èþr$Ðèþ…sìý°², C…{§æþ ±Ë Ðèþ$ ×ìý Ðèþ Ìñý ¯èþ ËÏ ¯ðþO¯èþ M>…† Væü ÍW¯èþ r$Ðèþ…sìý°², ™ðþËÏ §éÐèþ$ Ææÿ ç³#Ðèþ#Ó Ðèþ Ìñý çÜ$…§æþ Ææÿ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ ¯óþ{™èþ Ðèþ$$Ë$ Væü ÍW¯èþr$Ðèþ…sìý°², {ç³ ¿æý$ÐðþO¯èþ r$Ðèþ…sìý°², Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë Mæü$ Væü$Ææÿ$ÐðþO¯èþ r$Ðèþ…sìý°², Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 9. A¯óþMæü Ðèþ$$ÌñýO¯èþ fË çœ$r Ðèþ$$Ë…§æþ$ {ç³ † çœ Í…^ðþyìþ çÜ*Ææÿ$Åyìþ ÐèþÌñý çÜ ™èþÓ, Ææÿ f, çÜ¢ Ððþ* Væü$×ý Ðèþ$$Ë ¯èþ Ðèþ Ë …¼…_, çßý Ç çßý Ææÿ {º çßýà §æþÅ ¯óþMæü Ææÿ*ç³ Ðèþ$$Ë$V> ™ø^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, C…{§æþ$° ^óþ™èþ çÜ$¢†…ç³ º yæþ$ Ðéyæþ$¯èþ$, {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ ¯èþ$. 10. ¯èþ*Ææÿ$ MørÏ Ðèþ$ ¯èþà «§æþ$Ë M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, Ôèý ™èþ 糫§æþ {»ê çßýà ×ý Ðèþ$…§æþ$ gñýç³µ º yìþ¯èþ Äæý$$´ëçÜ ¯èþ Mæü$ §æþ*Ææÿ Ðèþ$$ V>° Ðéyæþ$¯èþ$, Äæý$ ¡ ÔèýÓ Ææÿ Ðèþ$$Ë çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$$ Ë…§æþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ {ç³ M>Õ…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, §æþ$@Q ¯éÔèý Mæü$yæþ$¯èþ$, {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$ & AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§ðþ§æþ¯èþ$."" çœ Ë çÜ$¢†:& ©°° 糤…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$ , ѯèþ$Ðéyæþ$¯èþ$, Ðèþ$ Ææÿ ×ý M>Ë Ðèþ$…§æþ$ } Æ>Ðèþ$$° çÜà Ææÿ ×ý Mæü ÍW, } Æ>Ðèþ$$° ÝëÆæÿ$ç³Å Ððþ$$…§æþ$§æþ$¯èþ$. 2


} Æ> Ðèþ$ çÜÓ Äæý$ … {ç³ ¿æý Mæü– ™èþ Æ> Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$&MìüíÙP…«§é M>…yæþ Ðèþ$$ çÜÓÄæý$…{ç³ ¿æý Ðèþ*r Ñ° Ðé¯èþÆæÿ$Ë$ Ðèþ ¯èþ Ðèþ$$ gôýǯèþ í³§æþ ç³ , Æ>Ðèþ$$° çÜ °²«¨Mìü »ZÆÿ$$, Æ>Ðèþ$ Ë Mæü‡›×ý çÜ${X Ðèþ#Ë ¯èþ$ ^èþ*_ {ç³ §æþ „ìü×ýÐèþ$$ ^óþíÜ Æ>Ðèþ$$¯èþçÜ$ A¯óþçMæü Ðèþ*Ææÿ$Ë$ ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…_ çÜ…™øçÙÐèþ$$™ø Væü Væü$Æöµyìþ_¯èþ Ððþ…{r$ Mæü Ë$ Væü ˧ðþO, ™ö{r$ ´ër$ ç³ yæþ$^èþ$¯èþ² çÜÓ Ææÿ Ðèþ$$ ™ø Æÿ$$rÏ ° Äñý$: "" Æ>Ðèþ*! ¯óþ¯èþ$ ± §éçÜ$Æ>˯èþ$. ± §æþÆæÿØ ¯èþ Ðèþ$$ Mö‚ýMæü$ Ðèþ _a†°. Væü$ çßý Äæý$…§æþ$ A¯óþMæü ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞ Ææÿ Ðèþ$$Ë$ ± §æþ ÆæÿØ ¯èþ Ðèþ$$ MøÇ ¯é ^óþ™èþ ^óþÄæý$º yìþ¯èþ ™èþ ç³ Ðèþ$$ Æÿ$$糚yæþ$ çœ Í…_¯èþ¨. çÜ ÆæÿÓ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë…§æþ$ ÌZç³ Ë & ÐðþË$ç³ Ë °…yìþ Äæý$$…yæþ$Ðéyæþ Ðèþ#¯èþ$, Äñý$ÐèþÓ ÇMìü ™ðþÍÄæý$ º yæþ °Ðéyæþ Ðèþ#¯èþ$, Ðèþ*Äæý$ Mæü$ ç³ Ææÿ$yæþ Ðèþ#¯èþ$&AVæü$ °¯èþ$² Æÿ$$糚yæþ$ Væü §é ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…^èþ$^èþ$¯é²¯èþ$. ÐóþçÙ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ ¯èþ rMæü$yæþ$ Ðèþ Ìñý ±Ðèþ# Äñý*Væü Ðèþ*Äæý$ ^óþ Mæü ç³µ º yìþ¯èþ ÐéyæþÐðþO, Ðèþ$ ¯èþ$çÙÅ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ…§æþ$¯èþ Agêq¯èþ §æþ–íÙt Væü Ë ÐéÇMìü Vø^èþ ¨…^èþÐèþ#. K ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yé! ±Ðèþ# ç³ Ææÿ Ðèþ$ ¿æý Mæü$¢Ë Mæü$ ¿æý Mìü¢ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$˯èþ$ ™ðþË$ç³# Mö‚ý Mæü$ AÐèþ™èþ Ç…_†Ñ. Csìýt °¯èþ$² Agêq°¯ðþO¯èþ ¯óþ¯ðþr$Ï ™ðþÍíÜMö…§æþ$¯èþ$. ÌZMæü Ðèþ$…§ðþÐèþÓ yðþO¯èþ¯èþ$, ± ™èþ ™èþÓüÐèþ$$¯èþ$ ™ðþÍíÜMö¯èþ$V>Mæü. ¯éMæü$ Ðèþ*{™èþ Ðèþ$$ ±Äþ* Ææÿ*ç³ Ðóþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ çßý–§æþ Äæý$Ðèþ$…§æþ$ {ç³M>Õ…^èþ$V>Mæü. Æ>Ðèþ*!Ððþ*„æü Ðèþ$$° Æÿ$$^èþ$a¯èþ¨Æÿ$$, çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$$¯èþ$ ¯èþÕ…ç³gôýÄæý$$¯èþ¨Äæý$$, ™èþ™èþÓ gêq¯èþÐèþ$$¯èþ$ VæüÍW…^èþ$¯èþ¨Äæý$$&AVæü$ ± 糧æþÐèþ$$ Äñý$$MæüP §æþ ÆæÿØü¯èþÐèþ$$ ¯éMæü$ Ë À…^ðþ¯èþ$. «§æþ¯èþ, ç³#{™èþ, Mæü âæý {™èþ, {ç³ Ðèþ$$Q Ððþ$O¯èþ Äñý$OÔèýÓ ÆæÿÅ Ðèþ$$ ^óþ™èþ Væü ÇÓ™èþ$yðþO¯èþ f ¯èþ$yæþ$ Ò™èþ Æ>Væü$Ë Mæü$ «§æþ¯èþ Ððþ$O¯èþ °¯èþ$² ^ðþ糚r Mæü$ AÆæÿ$áyæþ$ V>yæþ$. &A¯èþ V> ±Ðèþ# «§æþ ¯éÔèý ¯èþ$ Ðèþ ¨Í °¯èþ$² õÜÑ…^èþ$ÐéÇMìü §æþ ÆæÿرÄæý$$yæþ Ðèþ#. «§æþ¯é¨Ðèþ$ §æþ Væü ÇÓ™èþ$ÌñýO¯èþ Ðèþ* »ZrÏ Mæü$ §æþÆæÿØü±Äæý$$yæþ Ðèþ# V>Ðèþ#. C…™óþ V>§æþ$, ÐéMæü$P™ø °¯èþ$² E^èþa Ç…^èþ$r Mæü$¯èþ$ AÆæÿ$áË Ðèþ$$ V>Ðèþ$$. AÆÿ$$¯èþ¯èþ$ Ðóþyæþ$Mæü ™ø °¯èþ$² çÜ$¢†…^ðþ§æþ ¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. {ç³ Ðèþ– †¢ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_¯èþ r$Ðèþ…sìý°². ÑÆ>Væü$Ë Mæü$ Æÿ$$ÚëtÆæÿ® Ðèþ$$Ë °^èþ$a¯èþr$Ðèþ…sìý°², B™éà Æ>Ðèþ$$yæþ ÐðþO¯èþr$Ðèþ…sìý°², Væü$×ý ïßý¯èþ$yæþ ÐðþO¯èþ r$Ðèþ…sìý°², Væü$×ý çÜÓ Ææÿ*ç³#yðþO¯èþ r$Ðèþ…sìý°² AVæü$ ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. °¯èþ$² çÜ ÆæÿÓ Ðèþ$$¯èþ$ çÜ…çßý Ç…^èþ$ Ðé°°V>¯èþ$, çÜ ÆæÿÓ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ DÔèýÓ Ææÿ$° V>¯èþ$, B¨ Ðèþ$ «§éÅ…™èþÆæÿ Ðèþ$$Ë$ Ìôý° Ðé°° V>¯èþ$,çÜ ÆæÿÓ çÜÐèþ$$° V>¯èþ$,ç³ Ææÿ Ðèþ$ç³#Ææÿ$çÙ$° V>¯èþ$ ™èþ Ë ^ðþ§æþ ¯èþ$. ÝëÓÒ$ ! ± Äñý$$MæüP Ðèþ$ ¯èþ$çÙÅ Ñyæþ…º¯èþ ™ø Væü*yìþ¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$¯èþ$ Äñý$ÐèþÓ yæþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþgêË yæþ$. ±Mæü$Äñý$ÐèþÓ yæþ$& Ñ${™èþ$yæþ$ Ìôýyæþ$; Ôèý {™èþ$Ðèþ# Ìôýyæþ$. ±Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ Væü ç³µ º yìþ¯èþ ÐéyðþO, °¯èþ$² Ñ$ {™èþ$° V>¯èþ$, Ôèý {™èþ$Ðèþ# V>¯èþ$ ™èþ Ë ^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. f¯èþà Ìôý¯èþr$Ðèþ…sìý°², Mæü Ææÿ–¢™èþÓ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ r$Ðèþ…sìý°² ±Mæü$ §óþÐèþ ™èþ Ë…§æþ$ , Ðèþ$ ¯èþ$çÙ$ÅË Äæý$…§æþ$, ç³Ôèý$ç³ „>üŧæþ$Ë…§æþ$ f °…^èþ$r, Mæü Ææÿà ^óþÄæý$$r Ððþ$$§æþ Ë Væü$ ÐéÅ´ëÆæÿ Ðèþ$$, Ðèþ*Äæý* Ñyæþ…º ¯èþ Ðèþ$$ V>° ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ V>§æþ$. °¯èþ$²Mö…§æþ Ææÿ$ Mæü«§é {Ôèý Ðèþ×ý Ðèþ$$ ^óþ™èþ ÌZMæü$Ë ¯èþ$ ™èþ Ç…ç³gôýÄæý$$rMæü$V>¯èþ$ A Ðèþ ™èþ Ç…_¯èþ Ðé°°V> ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. Mö…§æþ Ææÿ$ §æþ Ôèý Ææÿ «§æþ$° ™èþ ç³@ çœË íÜ«¨® Mö‚ý Mæü$ f °Ã…_¯èþ Ðé°°V> ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. Mö…§æþ Ææÿ$ MúçÜ ÌêÅ {´ëÆæÿ®ü¯èþ ¯èþ$ ÝëÆæÿ®üMæü Ðèþ$$ ^óþÄæý$$r Mæü$ V>¯èþ$ f °Ã…_†Ðèþ ° A…§æþ$Ææÿ$. Mö…§æþ Ææÿ$ {º çßýà {´ëÆæÿ®ü¯èþ Ðèþ Ë ¯èþ §æþ$çÙt Æ>„æü çÜ çßý Ææÿ×ý Ðèþ$$ Mö‚ý Mæü$ f °Ã…_¯èþ Ðé°°V> ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. Äñý$ÐèþÓ Ææÿ$ ± Mæü «§æþ Ë ¯èþ$ ѯèþ$^èþ$, V>¯èþ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ$…§æþ$Æø, ÐéÆæÿ$ çÜ…ÝëÆæÿ çÜ Ðèþ$${§æþ ™èþ Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ ± ´ë§æþ ç³ §æþà Ðèþ$$¯èþ$ §æþ ÇØ…™èþ$Ææÿ$. ÝëÓÒ$ ! ± Ðèþ*Äæý$ Mæü$ ÌZº yìþ¯èþ ¯óþ¯èþ$ , Ðèþ*Äæý*¡™èþ$yæþ Ðèþ#, Ðèþ*Äæý* {ç³ Ðèþ Ææÿ$¢Mæü yæþ Ðèþ# AVæü$ °¯ðþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$Mö…§æþ$¯èþ$ ? Ôèý»êª§æþ$Ë Mæü Vø^èþ Ææÿ$yæþÐèþ# AVæü$ °¯ðþ²r$Ï çÜ$¢†…^èþ Væü Ë ¯èþ$. M>º sìýt «§æþ¯èþ$Æ>¾×ý «§éÇÄæý$$, çÜ${XÐé¨ Ë „æü›×ê§æþ$Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$ AVæü$ ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$Ë$ gôýÄæý$$§æþ$¯èþ$. ¿æý Mæü¢ Ðèþ ™èþÞ Ìê! ¯óþ¯ðþ^èþar f °Ã…_¯èþ¯èþ$, ¯éMæü$ ± 3


´ë§æþ Ðèþ$$Ë…§æþ$ A^èþ…^èþ Ë Ððþ$O¯èþ ¿æý Mìü¢ °Ðèþ$$Ã. °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ± ¿æýMæü$¢Ì ™ø Ýë…Væü ™èþÅ Ñ$Ðèþ$$Ã. ¯é ¯éË$Mæü °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ " Æ>Ðèþ*&Æ>Ðèþ*"" A° ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ ç³ Ë$Mæü$¯èþ r$Ï ^óþÄæý$$Ðèþ$$. ¯èþ ËÏ ¯èþ ¨Äæý$$, ïÜ™é Ë „æüü×ý õÜÑ™èþÐèþ$$, «§æþ¯èþ$Æ>¾ ×ý «§éÇÄæý$$, ïÜ™èþ ÐéçÜ çÜ$Þ Væü Ë ¨Äæý$$, MìüÈsêË…Mæü– ™èþ Ðèþ$$, A…Væü §æþ Ðèþ$$Ë ™ø¯èþ$, A…§ðþË ™ø¯èþ$, Ðèþ$$™éÅË àÆæÿ Ðèþ$$Ë ™ø¯èþ$, MúçÜ$¢¿æý Ðèþ$ ×ìý ™ø¯èþ$, Mæü$…yæþË Ðèþ$$Ë ™ø¯èþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ çÜà Dž^èþ$¯èþ r$Ï ^óþÄæý$$Ðèþ$$. C…™èþ Mæü…sñý H Ðèþ Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ VøÆæÿ ¯èþ$"" } Æ>Ðèþ$ Mæü ¿æý…«§æþ Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ$¢† & AÆæÿ×ýÅ M>…yæþÐèþ$$ Æ>Ðèþ*! ±Ðèþ# B§æþÅ…™èþ Ðèþ$$Ë$ Ìôý° Ðéyæþ Ðèþ#. Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ¯èþ Mæü$, ÐéMæü$PËMæü$ AVø^èþ Ææÿ$yæþv Ðèþ#. AÆÿ$$¯èþ ¯èþ$,¯é Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ çÜ…{¿æýÐèþ$Ðèþ$$ ^óþ™èþ °¯èþ$² çÜ$¢†…^èþ$rMæü$ ™èþÓ Ææÿ ç³ yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. Æ>Ðèþ*! ± Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ A† çÜ*Mæü‡ Ðèþ$$&A¯èþ V> ™ðþÍÄæý$ Æ>°¨. {ç³ç³…^èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý ÐèþÅ Mæü¢ Ðèþ$$ V>°¨. çÜ*®Ë çÜ*Mæü‡ Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ ÑÆ>yìþzÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$Ë Mæü…sñý ÑË „æü ×ý Ðèþ$$, §æþ–{Væü*ç³ Ðèþ$$. ™èþÅ ¨™èþ Ææÿ Ðèþ$…™èþ Äæý$$ §æþ–ÔèýÅ Ðèþ$$. fyæþ Ðèþ$$, A¯é™èþà Mæü Ðèþ$$¯ðþO Äæý$$¯èþ² ¨. C r$Ï…yæþ V> f yæþ Ððþ$O¯èþ ¯é Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ °¯ðþ²r$Ï çÜ$¢†…^èþ Væü Ë §æþ$. _™èþ¢ Ðèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$, _™èþ¢ Ðèþ$…§æþ$ {ç³ †çœ Í…_¯èþ B™èþà {ç³ † ¼…º Ðèþ$$¯èþMæü$¯èþ$ A¿ôý§æþ gêq¯èþ Ðèþ$$ iÐèþ#yæþ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. A¯èþ V> º$«¨®Mìü B™èþà {ç³ † ¼…º Ðèþ$$¯èþ Mæü$ VæüË ¿ôý§æþ gêq¯é ¿êÐèþ ÑçÙ Äæý$$yæþ$ iÐèþ#yæþ$ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. {º çßýà º$§é®üŨ Ýë„ìü , Ðèþ$ ¯ø ÐéVæü Vø^èþ Ææÿ$yæþ$, Csìýt °ÇÓM>Ææÿ$yæþ$ ASË Ðèþ$$¯èþ Mæü$ B™èþà Äñý$O¯èþ Ðéyæþ¯èþ Væü$ {º çßýà Ðèþ$…§æþ$ Agêq¯èþ Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$ BÆøí³…^èþ$^èþ$¯èþ² ¨. ±Äñý$$MæüP çÜ*Mæü‡ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$Âyæþ$, çÜ*®Ë Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ ÑÆ>r$t , ± çÜ*Mæü‡ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$, «§éůèþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$ Væü$¯èþ$. çÜ*Mæü‡ Ææÿ*ç³ «§éÅ ¯èþ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$ÐéÇMìü ¿æý*™èþ ¿æý ÑçÙÅ ÐèþÅ Ææÿ¢ Ðèþ*¯èþ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$ Vø^èþ Ææÿ Ðèþ$ Væü$¯èþ$. ^èþ ™èþ$ÆæÿªüÔèý ¿æý$Ðèþ ¯é™èþà Mæü Ðèþ$ Væü$ {º àà … yæþ Ðèþ$$ çÜ*®Ë §óþ çßý Ðèþ$$, ©°Mìü ç³– «¨ÐéŨ çÜ ´ë¢Ðèþ Ææÿ ×ý Ë$ {Mæü Ðèþ$ Ðèþ$$V> §æþÔèý Væü$×Z™èþ¢ Ææÿ Ðèþ$$ Ë$¯èþ² Ñ. C^èþa r çÜ ´ë¢Ðèþ Ææÿ ×ý {Mæü Ðèþ$ Ñ$r$Ï V> ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ™èþ WÄæý$$¯èþ² ¨. ^èþ ™èþ$Ææÿª Ôèý ¿æý$Ðèþ ¯é™èþà Mæü Ððþ$O¯èþ {º àÃ…yæþ Ðèþ$$, ™èþ ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ ç³–«¨Ñ ^óþ™èþ ¯éÐèþ Ç…^èþº yìþÄæý$$¯èþ² ¨. B ç³– «¨Ñ, ™èþ ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ f Ë Ðèþ$$^óþ ¯éÐèþ Ç…^èþ ºyìþÄæý$$¯èþ² ¨. B f Ë Ðèþ$$, ™èþ ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$Væü$ ™óþf çÜ$Þ ^óþ™èþ ¯éÐèþ Ç…^èþ ºyìþÄæý$$¯èþ² ¨. B ™óþf çÜ$Þ, ™èþ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ ÐéÄæý$$Ðèþ# ^óþ™èþ ¯èþ$, B ÐéÄæý$$Ðèþ#, ™èþ ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ BM>ÔèýÐèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþ$, B Äæý*M>Ôèý Ðèþ$$, ™èþ ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ A çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþ$, B Äæý$ çßý…M>ÆæÿÐèþ$$ & ™èþ¯èþ Mæü…sñý ç³ ¨ Æðÿr$Ï ò³§æþª ¨ Äæý$ Væü$ Ðèþ$ çßý ™èþ$¢ ^óþ™èþ ¯èþ$ ¯éÐèþ Ç…^èþºyìþ Äæý$$¯èþ²üÑ. A¯èþ V> {Mæü Ðèþ$ Ðèþ$$V> Ðèþ$ çßý§æþ çßý…M>Æ>M>Ôèý, ÐéÄæý$Ó W² f Ë ç³–«¨ÑË$, Äñý$$Mæü §é° MöMæü sìý Mæü í³µ Äæý$$…yæþ$¯èþ$. §æþ Ôèý Væü$×ý ïßý¯èþ Ðèþ$$Ë$, Ðèþ$ çßý §æþ çßý…M>Ææÿ, Ðèþ$ çßý…M>Ææÿ Ðèþ*M>Ôèý, Ðèþ*M>Ôèý ÐéÄæý$$…, ÐéÄæý$$ÆæÿW² , Ðèþ$W²Ææÿj Ë…, f Ë… ç³–«¨Ò…, ç³–«©Ó {º àÃ…yæþ…, ^éÐèþ–×Z†, A…yæþ MøÔèý Ðèþ$ ¯èþ V> ÑÆ>yóþªçßý Ðèþ$$, ¿æý*Ðèþ*Ũ çÜ ç³¢ Ðèþ Ææÿ ×ý ç³ ÇÐèþ– ™èþ Ððþ$O¯èþ {º àÃ…yæþ Ðèþ$ ¯èþ$ çÜ*®Ë §óþ çßý Ðèþ$…§æþ$ ÑÆ>r$t¯èþ$´ëíÜ…™èþ$Ææÿ$. ±Ðóþ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ 4


Ððþ*„æü Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ A¯èþ V> Væü Ðèþ$Å Ý뮯èþ Ðèþ$$.Äþ* ÌZMæüèþ$$Ë °²Äæý$$ ± A…Væü Ðèþ$$Ë$. ´ë™éâæý ÌZMæü Ðèþ$$&± ´ë§æþ Ðèþ$$Ë$; Ðèþ$ à™èþ Ë Ðèþ$$&± Ðèþ$yæþ Ðèþ$$Ë$; Ææÿ Ýë™èþ Ë Ðèþ$$&± `Ë Ðèþ$…yæþ Ë$; ™èþ Ìê™èþË Ðèþ$$&± í³MæüP Ë$; ¯èþ$™èþ ËÐèþ$$&± Ððþ* M>âæý$å; Ñ™èþË Ðèþ$$&± ™öyæþ Ë$; A™èþ Ë Ðèþ$$&± Væü fj Ë$; ¿æý* ÌZMæü Ðèþ$$&± f çœ$ ¯èþ Ðèþ$$; ¿æý$Ðèþ ÆøÏMæü Ðèþ$$&± »Ÿyæþ$z;çÜÓ ÆøÏMæü Ðèþ$$&± Ðèþ „æü çÜ® Ë Ðèþ$$; Ðèþ$çßý ÆøÏMæü Ðèþ$$&± Mæü…£æþ Ðèþ$$; f ¯èþ ÌZMæü Ðèþ$$&± Ðèþ$$Q Ðèþ$$; ™èþ ´ùÌZMæü Ðèþ$$&± ¯öçÜ Ë$; çÜ ™èþÅ ÌZMæü Ðèþ$$&± ÕÆæÿ çÜ$Þ; C…{§é§æþÅ çÙt ¨M>µË Mæü$Ë$&± ¿æý$f Ðèþ$$Ë$; ¨Mæü$PË$&± ^ðþÐèþ#Ë$; AÕÓ° §óþÐèþ ™èþË$&± Ðèþ$$Mæü$P ¼Ë Ðèþ$$Ë$; AW²& ± ¯øÆæÿ$; çÜ*Ææÿ$Åyæþ$&± ¯óþ{™èþ Ðèþ$$Ë$; ^èþ…{§æþ$yæþ$&± Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ; M>Ë Ðèþ$$&± {¿æý* Ñ„óüç³ Ðèþ$$; {º çßý çܵ †& ± º$«¨®; Ææÿ${§æþ$yæþ$&± A çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$; Ðóþ§æþ Ðèþ$$Ë$&± ÐéMæü$PË$; Äæý$ Ðèþ$$yæþ$&± MøÆæÿ Ë$; ¯èþ „æü {™èþ Ðèþ$$Ë$& ± §æþ…™èþ Ðèþ$$Ë$; Ððþ*çßý Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$ Ðèþ*Äæý$&± ¯èþ Ðèþ#Ó; çÜ–íÙt&± Mæü yæþ Væü…sìý ^èþ*ç³#; «§æþ Ææÿà Ðèþ$$&± ç³#Æø¿êVæü Ðèþ$$; A«§æþ Ææÿà Ðèþ$$&± çÜ–íÙt ¿êVæü Ðèþ$$; Æ>{†&± Mæü ¯èþ$² Ðèþ$*™èþ; ¨Ðèþ Ðèþ$$& ± Mæü ¯èþ$² ™ðþ‚ý$^èþ$r; çÜ ç³¢ çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$Ë$& ± Mæü$„ìü; ¯èþ §æþ$Ë$&± ¯éyæþ$Ë$; Ðèþ ÆæÿÛ Ðèþ$$&± Æóÿ™èþ çÜ$Þ; Ðèþ– „æü Ðèþ$$Ë$, KçÙ«§æþ Ðèþ$$Ë$& ± ÆøÐèþ$Ðèþ$$Ë$; gêq¯èþ Ôèý Mìü¢ &± Ðèþ$ íßýÐèþ$. Æ>Ðèþ*! ± çÜ*®Ë §óþ çßý Ñ$sìýt¨. ± çÜ*®Ë §óþ çßý Ðèþ$ …§æþ$ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ ¯èþ$…_ «§éÅ°…^èþ$ÐéÇMìü Ðèþ$$Mìü¢ A¯éÄæý$ çÜ Ðèþ$$V> Ë À…^èþ$¯èþ$. Æÿ$$…™èþ Mæü…™ðþ Ðóþ‚ý$ Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$. M>º sìýt ¯óþ¯èþ$ ± çÜ*®Ë Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ¯óþ «§éÅ°…™èþ$¯èþ$. çÜ*®Ë Ææÿ*ç³ «§éůèþ Ðèþ$…§æþ$ ÆøÐèþ*…^èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Y¯èþ$. Äñý$糚yæþ$ çÜ*®Ë ¿êÐèþ ¯èþ ^óþÄæý$$^èþ$¯é²¯ø A糚yæþ$ Ðèþ$$Mìü¢ ¯ö…§æþ$¯èþ$. M>° §é° ¯èþ r$…yæþ °Ðèþ$$Ã! «§æþ¯èþ$Æ>Â×ý Ðèþ$$Ë ¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ r$Ðèþ…sìý°², ™éÆæÿ$×ýÅ Ðèþ$$™ø Væü*yìþ ¯èþ r$Ðèþ…sìý°², Ë Mæü‡ ×ý$°™ø Væü*yìþ ïÜ™èþ ¯èþ$ Ððþ§æþ$Mæü$^èþ$¯èþ² r$Ðèþ…sìý, ± Äþ* Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ ¯óþ çÜ §é _…†…^èþ$^èþ$…§æþ$¯èþ$. çÜ ÆæÿÓ kqyðþO¯èþ ÕÐèþ#yæþ$¯èþ$ ´ëÆæÿÓ †™ø Væü*yìþ °Ææÿ™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ± Äþ* Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ¯ó þ«§éÅ°…^èþ$^èþ$…yæþ$¯èþ$. AÕÐèþ#yæþ$ M>ÕÌZ ^èþ ^èþ$aÐéÇMìü çÜ…ÝëÆæÿ ™éÆæÿMæü Ððþ$O {º çßýà Ðé^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ "Æ>Ðèþ$" A¯èþ$ ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþÐèþ#ÌZ ^ðþ糚^èþ$ çÜ…™øçÙ Ðèþ$$™ø ¯èþ$…yæþ$¯èþ$. M>º sìýt Ðèþ$ à™éÃ! ±Ððþ ç³Ææÿ Ðèþ*™èþà Ðèþ#. çÜ Ææÿ$ÓË$ ± Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ Ððþ*íßý™èþ$ÌñýO °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ gêË Ææÿ$. çÜ Ðèþ$çÜ¢ ÌZMæü Ðèþ$$Ë Mæü$ M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$¯èþ$, ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà ¿æý*™èþ$yæþ Ðèþ# ¯èþ Væü$ Æ>Ðèþ$ ¿æý {§é! ±Mæü$ ¯èþÐèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$.! Ææÿ „ìü…^èþ$ & Ææÿ „ìü…^èþ$! ± Ðèþ*Äæý$ ¯èþ¯èþ$² Ððþ*íßý…Ðèþ gôýÄæý$Mæü$…yæþ$ V>Mæü! "" çœË çÜ$¢†: ©°° ç³ ¤…_¯èþ ÐéÆæÿ$, Agêq¯èþ çÜ…¿æýÐèþ Ððþ$O¯èþ Äþ* çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ çÜ$Q Ðèþ$$V> ™èþ Ç…_ } Æ>Ðèþ$$° gôýÆæÿ$§æþ$Ææÿ$. } Æ>Ðèþ$ MðüOMóüÆÿ$$ Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ & AÄñý*«§æþÅ M>…yæþ Ðèþ$$ MðüOMóüÆÿ$$ Æ>Ðèþ$$° Äôý$M>…™èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¡çÜ$Mæü$° ´ùÄæý$$ Æÿ$$ rÏ ° Äñý$:& "" Æ>Ðèþ*! ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*Äæý* Ððþ*íßý™èþ ¯ðþO, ±Mæü$ ç³ sêtÀ õÙMæü Ñçœ$² Ðèþ$$¯èþ$ ^óþí܆°. ¯é ™èþ 糚 „æü Ñ$…ç³#Ðèþ$$. Ý뫧æþ$Ðèþ#Ë$ „æü Ðèþ*Ðèþ…™èþ$Ë$ Væü §æþ! ±Ðèþ# Ýë„> ¨ÓçÙ$~yæþ Ðèþ#! ç³ Ææÿ Ðèþ* ™èþà Ðèþ#! ÔéÔèýÓ ™èþ$ yæþ Ðèþ#! Ðèþ*Äæý* Ðèþ*¯èþ$çÙ ÐóþçÙ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_, f Væü Ðèþ$$¯èþ$ Ððþ* íßý…ç³ gôýÄæý$$^èþ$¯é²Ðèþ#. ÌZMæü Ðèþ$$ ± ^óþ™èþ {õ³Ç™èþ Ððþ$O Ðèþ$…_ V>°,^ðþyæþ$ V>° ^óþÄæý$$^èþ$¯èþ² ¨. Äþ* f Væü Ðèþ$ …™è Äæý$$ ,± B«©¯èþ Ðèþ$$. çÜÓ›™èþ…{™èþ Ðèþ$$ V>§æþ$. Csìýt f Væü Ðóþ$Ñ$ ^óþÄæý$$¯èþ$. »Ÿ Ðèþ$à Ë$ & çÜ*{™èþ «§éÆæÿ$° Æÿ$$^ée¯èþ$Mæü*ËÐèþ$$V> ¯éyìþ¯èþ r$Ï, ± Äæý$««©¯èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Äæý$ º çßý$ Ææÿ*ç³Ðèþ$$Ë$V> M>ÆæÿÅüÐèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ$¯èþ² ¨. §óþÐèþ M>ÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ §æþ Ë _¯èþ ± ^óþ™èþ¯óþ {õ³Æóÿí³™èþ ¯ðþO , ¯óþ¯èþ$ ´ë´ë™èþ$à Æ>Ë ¯ðþO ´ëç³ ç³# Mæü Ææÿà ^óþíܯé¯èþ$. §óþÐèþ ™èþ Ë Mæü$Mæü*yæþ Vø^èþ Ææÿ Ðèþ$$ V>° ±Ðèþ# Æÿ$$糚 yæþ$ ¯éMæü$ ™ðþÍÄæý$ º yìþ¯éÐèþ#. ÑÔóýÓÔèýÓ Æ>! f Væü ¯é²«§é ! ¯èþ Ðèþ$ ÝëP Ææÿ 5


Ðèþ$$. ¯èþ ¯èþ$² Ææÿ „ìü…^èþ$Ðèþ$$. °¯èþ$² Ôèý Ææÿ ×ý$ gŸ _a¯é¯èþ$. ± gêq¯èþ Ðèþ$ ¯èþ$ Mæü †¢™ø , ç³#{™èþ «§æþ ¯é¨ çÜ…º…«§æþ Ððþ$O¯èþ õܲ çßýÐèþ$ ¯èþ$ ´ëÔèý Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ‚ý Mæü$Ðèþ$$."" } Æ>Ðèþ$ ""ÑÆ>«§æþ Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢üÐèþ Ðèþ$$ & AÆæÿ ×ýÅ M> … yæþ Ðèþ$$ ¯èþÐèþ$ çÜP Ç…^èþ$ ÐéÇ Äæý*ç³ §æþ Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$ Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ … ÝëÆæÿ {ç³ Ðéçßý Ðèþ$$¯èþ$ Ayæþz W…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, §æþÄæý*°«¨Äæý$$ ¯èþVæü$ Æ>Ðèþ$$¯èþMæü$ §æþ…yæþ {ç³ ×ê Ðèþ$ Ðèþ$$ ^óþíÜ, ÑÆ>«§æþ$yæþ$ Æÿ$$rÏ ° çÜ$¢†…^ðþ¯èþ$:& "" Æ>Ðèþ* ! ç³ §éà „> ! ¯óþ¯èþ$ ç³NÆæÿÓ Ðèþ$…§æþ$ ѧéÅ«§æþ Ææÿ$ yæþ ¯èþ$. AM>Ææÿ ×ý Møí³ Äñý$O¯èþ §æþ$Æ>Ó çÜ$ ° ^óþ™èþ Ôèý í³…ç³ º yìþ †°. C糚yæþ$ ± ^óþ™èþ Ðèþ$$Mæü$¢yðþO¯é¯èþ$. C Mæü Ò$ §æþ$ ¯éMæü$ çÜ…ÝëÆæÿ °Ðèþ– †¢MðüO , ± ´ë§éÆæÿ Ñ…§æþ çÜà Ææÿ ×ý Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$V>Mæü. ¯é ÐéMæü$P, ± ¯é Ðèþ$ Ðèþ$$ ¯èþ$^èþa Ç…^èþ$ V>Mæü. ¯é ^ðþÐèþ#Ë$ ± Mæü «§æþ ¯èþ$ ѯèþ$^èþ$…yæþ$ V>Mæü. ¯é ^óþ™èþ$Ë$ ± ç³ §æþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ º*h…^èþ$ V>Mæü. ¯éÕÆæÿ Ðèþ$$ ± ´ë§æþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ {Ððþ$$Mæü$P V>Mæü. C r$Ï ¯é Äæý$…Væü Ðèþ$$Ë °²Äæý$$ ±Mæü$ õÜÐèþ gôýÄæý$$ V>Mæü. ¿æý Væü Ðèþ … ™èþ$ yæþ Ðèþ#! ÑÔèý$«§æþª gêq ¯é Ææÿ* ç³# yæþ Ðèþ#! B™éà Æ>Ðèþ$$ yæþ Ðèþ# ! ïÜ™é Æ>Ðèþ$$ yæþ Ðèþ# AVæü$ Æ>Ðèþ*! ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. Æ>Ðèþ* ! ± Ôèý Ææÿ ×ý$ gŸ_a¯èþ ¯èþ ¯èþ$² Ææÿ „ìü…^èþ$Ðèþ$$. ± Ðèþ*Äæý$ ¯èþ ¯èþ$² Ððþ* íßý…ç³ gôýÄæý$ Mæü$…yæþ$ V>Mæü ! ¯é M>fq Æÿ$$ Ðèþ$$Ã. §óþÐèþ ÌZMæü Ðèþ$$¯èþ MóüVðü§æþ ¯èþ$."" } Æ>Ðèþ$ Ôèý Ææÿ ¿æ … Væü Mæü– ™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ & A Ææÿ ×ýÅ M> … yæþ Ðèþ$$ "" Æ> Ðèþ* ! ± §æþ ÆæÿØ ¯èþ Ðèþ$$ ¯èþ MðüO ™èþ ç³ çÜ$Þ gôýÄæý$$^èþ$ Æÿ$$^èþa r Ðèþ#¯é²¯èþ$. Æ> Ðèþ* ! ±Ðèþ# ç³ Ææÿ Ðóþ$ÔèýÓ Ææÿ$ yæþ Ðèþ#! Æÿ$$糚yæþ$ ¯é ™èþ ç³ : ç³#×ýÅ Ðèþ$$ ¯èþ…™èþ Æÿ$$ ±Mæü$ çÜ Ðèþ$ ǵ…_ Ðèþ$$Mìü¢ ¯ö…§ðþ§æþ ¯èþ$."" Ar$Ï ç³ ÍMìü ç³#×ýÅ Ðèþ$$¯èþ$ °Ðóþ¨…_ ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç …_ _†° õ³ Ææÿ$aMæü$° Äñý$MìüP §æþ* Æ>ÓÔéÅ Ðèþ$$ yæþ ¯èþ$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ {´ë ×ý$Ë çßý–§æþ Äæý$ Ðé íÜ Äæý$$ , ç³ §éà „æü$ yæþ$ ¯èþ$, ¯éÆæÿ ` Ææÿ Ë ¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ Ðé yæþ$¯èþ$, f sê ÔZÀ™èþ$yæþ$¯èþ$ , ïÜ™é Ë „æü ×ý çÜ Ðóþ$™èþ$yæþ$¯èþ$ AVæü$ Æ> Ðèþ$$° «§éÅ ° … ^èþ$ ^èþ$ Æÿ$$ rÏ °Äñý$:& "" Æ>Ðèþ$$° Mæü …sñý §æþ Äæý* Ðèþ…™èþ$yæþ$¯èþ$, çÜÃ Ç …_¯èþ ÐéÇ Mø Ç Mæü Ë ° ^èþ$a Ðéyæþ$¯èþ$, ¿æý* Ñ$ Äæý$…§æþ$ Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ çÜà Dž^èþ V>, ¯é çÜ–Ã †° ™ðþË$çÜ$Mæü$° çÜÓ Äæý$ Ðèþ$$V> ™é¯óþ Ðèþ _a, §æþ ÆæÿØ ¯èþ Ñ$^ðþa ¯èþ$. AÄñý* «§éÅ ç³ † Äæý$$, Äñý$yæþ Ðèþ$ ¿êVæü Ðèþ$…§æþ$ ïÜ™èþ™ø Væü*yæþ$Mæü$° Äæý$$…yæþ$Ðéyæþ$¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$yæþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ¯é çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$…yæþ$ V>Mæü!"" } Æ>Ðèþ$ ""AVæü çÜ¢üÅ Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ AÆæÿ×ýÅ M> … yæþ Ðèþ$$'' Äôý$M>…™èþ Ðèþ$…§æþ$¯èþ,Mæü–™é…fÍ™ø AVæü çÜ$¢üÅyæþ$ Æ>Ðèþ$$°™ø Æÿ$$rÏü°Äñý$:& ""Æ>Ðèþ*! ´ëË çÜ Ðèþ$${§æþ ¡Ææÿ Ðèþ$…§æþ$ {º çßýà §óþÐèþ# yæþ$ ¿æý*¿êÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ¨…ç³# MöÆæÿ Mæü$, Æ>Ðèþ ×ý Ðèþ «§æþ MöÆæÿ Mæü$ , °¯èþ$² ¿æý* Ñ$ Äæý$…§æþ$ Ðèþ$ ¯èþ$k°V> f °…^èþ$Ðèþ$ ° Møǯèþ ¨ Ððþ$$§æþ Ë$ , ¯óþ¯èþ$ ± §æþ ÆæÿØ ¯èþÐèþ$$ MøÇ Äþ* Ðèþ$$¯èþ$Ë™ø çÜ à ™èþ ç³ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ$ , °¯óþ² çÜà Dž^èþ$^èþ$ Æÿ$$^èþar Ðèþ#¯é²¯èþ$. Ü–íÙt {MæüÐèþ$Ðèþ$$

6


çÜ–íÙtMìü ç³NÆæÿÓ Ðèþ$$ ±Ðèþ# ÑMæü ˵ Ðèþ$$ Ìôý°Ðéyæþ ÐðþO, Äæý$$´ë«¨ Ôèý*¯èþ$Å yæþ ÐðþO Äæý$$¯é²Ðèþ#. °¯é² {ÔèýÆÿ$$…^èþ$¯èþ¨Äæý$$&°¯èþ$²ÑçÙÄæý$ Ðèþ$$V>^óþÄæý$$¯èþ ¨Äæý$$ ¯èþ Væü$ "Ðèþ*Äæý$" ± Ôèý Mìü¢ Äæý$¯èþ º yæþ$¯èþ$. °Ææÿ$Y×ýyæþ ÐðþO¯èþ °¯ðþ²ç³šyé Ôèý Mìü¢ Äæý*Ðèþ Ç…^èþ$¯ø , A糚yæþ$ §é°° Ðóþ§é…™èþ$Ë$ "AÐéÅMæü–™èþ" Ðèþ$° ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. Ðèþ$ ‚ìý Mö…§æþ Ææÿ$ "Ðèþ$*Ë {ç³ Mæü– † '' Äæý$ °Äæý$$ , Ðèþ*Äæý$ Äæý$ ° Mö…§æþ Ææÿ$, "AѧæþÅ " Äæý$° Mö…§æþ Ææÿ$¯èþ$, "çÜ…ççÜ–P†" Äæý$ ° Mö…§æþ Ææÿ$¯èþ$, " º…«§æþ Ðèþ$ °" Mö…§æþ Ææÿ$¯èþ$ ¯èþ çÜ ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. B Ðèþ*Äæý$ Äñý$糚yæþ$ ±™ø çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$ ¯ö…§æþ$¯ø, A糚yæþ$ Ðèþ$ à ™èþ ™èþÓ Ðèþ$$ ¯èþ$ ç³#sìýt…^èþ$¯èþ$. B Ðèþ$ çßý ™èþ$¢ Ðèþ Ë ¯èþ A çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ VæüË$Y¯èþ$. A çßý … M> Ææÿ Ðèþ$$ &Ýë†Ó Mæü Ðèþ$$, Æ>f çÜ Ðèþ$$, ™éÐèþ$ çÜ Ðèþ$$ A° Ðèþ$*yæþ$ Ñ«§æþ Ðèþ$$ ÌêÄñý$¯èþ$. ™éÐèþ$çÜ çßý…M>ÆæÿÐèþ$$ Ðèþ ˯èþ Ôèý ºª , çܵ ÆæÿØ, Ææÿ*ç³ , Ææÿ çÜ Væü…«§æþ ™èþ ¯éÃ{™èþ Ë$ Væü ÍW¯èþ Ñ. B çÜ*Mæü‡ ™èþ ¯é{™èþ Ðèþ Ë ¯èþ ç³…^èþ Ðèþ$à ¿æý*™èþÐèþ$$Ë$ Væü ÍW¯èþ Ñ. A…§æþ$ÌZ çÔèý ºª ™èþ ¯éà {™èþ Ðèþ Ë ¯èþ B M>ÔèýÐèþ$$ , Ôèý ºª ™èþ ¯éÃ{™èþ çÜ íßý™èþ Ððþ$O¯èþ çܵ ÆæÿØ ™èþ ¯éÃ{™èþ Ðèþ Ë ¯èþ ÐéÄæý$$Ðèþ# Væü ÍW¯èþ Ñ. Ôèý ºªü, çܵ ÆæÿØ ™èþ ¯éà {™èþË ™ø Væü* yìþ¯èþ Ææÿ*ç³ ™èþ¯éÃ{™èþ Ðèþ Ë ¯èþ AW² Væü ÍW¯èþ¨. Ôèýºª, çܵ ÆæÿØ, Ææÿ*ç³ ™èþ¯éà {™èþ Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ Ææÿ çÜ ™èþ¯éà {™èþ Ðèþ Ë ¯èþ f Ë Ðèþ$$ , Væü…«§æþ ™èþ ¯éÃ{™èþ Ðèþ Ë ¯èþ ¿æý*Ñ$ Væü ÍW¯èþ Ñ. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë$ {Mæü Ððþ*™èþ¢Ææÿÿ Væü$×ý Ðèþ$$ ÌêÄñý$¯èþ$. GrÏ ¯èþ V> BM>Ôèý Ðèþ$$ & Ôèý ºª Væü$×ý Mæü Ðèþ$$; ÐéÄæý$$Ðèþ# & çÔèý ºª çܵ ÆæÿØ Væü$×ýMæüÐèþ$$; AW² &Ôèý ºª, çܵ ÆæÿØ ,Ææÿ*ç³ Væü$×ý Mæü Ðèþ$$; f Ë Ðèþ$$ & çÔèý ºª çܵ ÆæÿØ Ææÿ*ç³ Ææÿ çÜ Væü$×ý MæüÐèþ$$; ¿æý*Ñ$ & Ôèý ºª çܵ ÆæÿØ Ææÿ*ç³ Ææÿ çÜ Væü…«§æþ Væü$×ý Mæü Ðèþ$$; Æ>f çÜ çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Æÿ$$…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$ f °…^ðþ¯èþ$. Æÿ$$…{¨Äæý$Ðèþ$$ Ë ¯èþ V> ÐéMæü$P, ´ë×ìý, ´ë§æþ Ðèþ$$Ë$, ´ëÄæý$$Ðèþ#, Eç³çÜ® A¯èþ$ ç³…^èþ Mæü ÆóÿÃ…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$. ^èþ „æü$ {ÔZØ, ™èþ ™èþÓ {Væü çÜ ¯èþ {çœ*×ýÐèþ$$˯èþ$ ç³…^èþ gêq¯óþ…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$. Ððþ$$™èþ¢ Ðèþ$$ ç³ ¨ Æÿ$$…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$. Ýë†ÓM> çßý…M>Ææ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Æÿ$$…{¨Äæý$ §óþÐèþ ™èþË$¯èþ$, Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ¯èþ$ ç³#sìýt¯èþ Ñ. A…§æþ$ÌZ^èþ„æü$Ç…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èüMæü$ çÜ*Ææÿ$Åyæþ$, {ÔZ{™óþ…{¨Äæý$Ðèþ$$¯èþMæü$ ¨Mæü$P, ™èþÓW…{¨Äæý$Ðèþ$$¯èþMæü$ ÐéÄæý$$Ðèþ#; Ææÿçܯóþ…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþMæü$ ÐèþÆæÿ$×ý$yæþ$; {çœ*×ôý…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ AÕÓ± §óþÐèþ ™èþ Ë$¯èþ$; ÐéW…{¨Äæý$Ðèþ$$¯èþ Mæü$ AW²Äæý$$, ´ë×îý…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Æÿ$$…{§æþ$yæþ$; ´ë§óþ…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Äæý$$õ³…{§æþ$yæþ$; ´ë Æÿ$$Ó…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ñ${™èþ$yæþ$; Eç³õÜ®…{¨Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ {º çßýà Äæý$$, A«¨ §óþÐèþ ™èþ Ë$; Ðésìý Ðèþ Ë ¯èþ çÜ ÆæÿÓ ÐéÅí³Æÿ$$, Í…Væü Ææÿ*ç³#yæþVæü$ çÜ*{™é™èþà ç³#sñýt¯èþ$. A¯èþ V> çÜ Ðèþ$ çÜ¢ çÜ*Mæü‡ çÜ Ñ$íÙt Ææÿ*ç³#yæþ Væü$ íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$Âyæþ$ ç³#sñýt¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. A…™èþ çÜ*®Ë ¿æý*™èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ÑÆ>r$µÆæÿ$çÙ$yæþ$ ç³#sñýt¯èþ$. A¯èþ V>çÜ ÆæÿÓ çÜ*®Ë çÜ Ñ$íÙt Ææÿ*ç³#yæþ$ ç³#sñýt¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. B ÑÆ>r$µÆæÿ$çÙ$° Ðèþ˯èþ Ýë®Ðèþ Ææÿ , f…Væü Ðèþ*™èþà Mæü Ððþ$O¯èþ fVæü Ðèþ$…™èþ Äæý$$ Væü ÍVðüÐèþ$. Ýë® Ðèþ Ææÿ Ðèþ$$ Ë ¯èþ V> ç³ ÆæÿÓ›™èþ Ðèþ– „> §æþ$Ë$ , f…Væü Ðèþ$ Ðèþ$$Ë ¯èþ V> ç³ Ôèý$, ç³ „>üŧæþ$Ë$ , Ðèþ$ ¯èþ$Úëŧæþ$Ë$, M>Ë Mæü ÆæÿÃ Ë Ðèþ Ë ¯èþ §óþÐèþ ™èþË$, ÑÆ>r$t Ðèþ Ë ¯èþ ç³ Ôèý$, ç³ „>üÅ §æþ$Ë$ , Ðèþ$ ¯èþ$çÙ$Å Ë$ f °…^ðþ¯èþ$. Æ>Ðèþ*! ±Ðèþ# Ææÿ gZ Væü$×ý Ðèþ$$ ÐèþË ¯èþ ç Ü–íÙt Mæü Ææÿ¢ Äæý$ Væü$ {º çßýà ÐðþO†Ñ. çÜ ™èþÓ Væü$×ý Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ´ëË ¯èþ Mæü Ææÿ¢ ÐðþO¯èþ ÑçÙ$~ÐðþO†Ñ. ™èþÐðþ* Væü$×ý Ðèþ$$ ÐèþË ¯èþ Ë Äæý$ Mæü Ææÿ¢ ÐðþO¯èþ Ææÿ${§æþ$yæþ ÐðþO†Ñ. º$«¨® Äæý$…§æþ$ ç³#sìýt¯èþ çÜ ™èþÓ Ææÿf çÜ¢ Ððþ* Væü$×ý Ðèþ$$Ë$ Ðèþ Ë ¯èþ {MæüÐèþ$ Ðèþ$$V> gê{Væü™èþ, çÜÓ ç³², çÜ$çÙ$í³¢ A¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ AÐèþ çÜ® Ë$ Væü ÍW¯èþÑ. ±Ðèþ# BÄæý$Ðèþ Ýë®{™èþÄæý$Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ÑË„æü ×ý$yìþÐðþO , Ýë„ìüÐðþO, _§é¯èþ…§æþ$yìþÐðþO Äæý$$¯é²Ðèþ#. Æ>Ðèþ*! ± Ððþ糚yæþ$ çÜ–íÙt Äæý$ ¯èþ$ ÑÌêçÜÐèþ$$ ^óþÄæý$VødžÐø, A糚yæþ$ Væü$×ýÐèþ…™èþ$yæþ$ ÐèþÌñý Ðèþ*Äæý$¯èþÐèþË…¼…^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ#. Æ>Ðèþ*! ± Ðèþ*Äæý$ ѧæþÅ Äæý$°Äæý$$, AѧæþÅ Äæý$°Äæý$$ Æðÿ…yæþ$ Ñ«§æþÐèþ$$Ë$V> 7


¯èþ$…yæþ$¯èþ$. Äñý$ÐèþÆæÿ$ {ç³Ðèþ–†¢ Ðèþ*ÆæÿYüÐèþ$…§éçÜMæü$¢ÌZ, ÐéÆæÿ$ AѧæþÅ Mæü$ ÌZºyæþ$§æþ$Ææÿ$. Äñý$ÐèþÓ Ææÿ$ °èÐèþ–†¢¢ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$…§éçÜ Mæü$¢yðþO , Ðóþ§é…™èþ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$^èþ$ Ò ¿æý Mìü¢° õÜÑ…™èþ$Æø , ÐéÆæÿ$ ѧéÅÐèþ…™èþ$Ë$. A…§æþ$ AѧéÅÐèþÔèý Ðèþ Ææÿ$¢Ë$ & °™èþÅ Ðèþ$$ çÜ…ÝëÆæÿ º«§æþ$®Ë$. ѧéÅ ¿êÅçÜ ç³ Æ>Äæý$×ý$Ë$ Ðèþ$$Mæü$¢Ë$. ± ¿æý Mìü¢ Væü ÍW ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ çÜà Dž^èþ$ÐéÇMìü ѧæþÅ Væü Ë$Væü$¯èþ$. ™èþ ¨™èþ Ææÿ$Ë Mæü$ Væü Ë$Væü §æþ$. M>ºsìýt ± ¿æý Mìü¢Ðèþ$…™èþ$Ë$ °çÜÞ…ÔèýÄæý$ Ðèþ$$V> Ðèþ$$Mæü$¢Ë$.. ± ¿æý Mìü¢ Ìôý° ÐéÇMìü çÜÓ ç³² Ðèþ$…§ðþO¯èþ ¯èþ$ Ððþ*„æü ÐéÆæÿ¢ VæüË$Væü §æþ$. Æ>Ðèþ*! º çßý$ ¿êçÙ ×ý Ðèþ$$Ë ™ø ç³ ° Äôý$Ðèþ$$¯èþ² ¨?! ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþò³µ§æþ ¯èþ$. çÜfjü¯èþ çÜçßý ÐéçÜ Ðóþ$ Ððþ*„æü M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$. Ôèý {™èþ$Ðèþ#Ë…§æþ$¯èþ$&Ñ${™èþ$Ë…§æþ$¯èþ$, çÜ Ðèþ$ º$«¨®Væü Ë ÐéÆæÿ$¯èþ$, MøÇMæü Ìôý°ÐéÆæÿ$¯èþ$, DçÙ ×ê ™éÅVæü Ðèþ…™èþ$Ë$¯èþ$, A…™èþ Ç…{¨Äæý$&º íßýÇ…{¨Äæý$ °{Væü çßý Ðèþ…™èþ$Ë$¯èþ$, ± Äæý$…§æþ$ ¿æý Mìü¢Ðèþ$…™èþ$Ë$¯èþ$, CÚëtÆæÿ® {´ëí³¢ Äæý$…§æþ$¯èþ$, A°çÙt {´ëí³¢ Äæý$…§æþ$¯èþ$, çÜÐèþ$ º$«¨® Væü Ë ÐéÆæÿ$¯èþ$, çÜ…Væü Ææÿ íßý™èþ$Ë$¯èþ$, Mæü Ææÿà çÜ ¯éÅ çÜ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$ÐéÆæÿ$¯èþ$, °Ææÿ…™èþ ÆæÿÐèþ$$ {º çßýà _…™èþ ¯èþ ç³ Ææÿ$Ë$¯èþ$, Äæý$ Ðèþ$ °Äæý$ Ðèþ*¨ Væü$×ý çÜ…ç³ ¯èþ$²Ë$¯èþ$, §ðþOÐèþ {´ëç³¢üÐðþ$O¯èþ §é° Ðèþ˯èþ¯óþ çÜ…™èþ$íÙt ¯ö…§æþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$, ""Ý뫧æþ$Ðèþ#"" Ë ¯èþºyæþ$§æþ$Ææÿ$. Æ>Ðèþ*! Äñý$糚yæþ$ çÜ fj ¯èþ çÜ çßý ÐéçÜ Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$¯ø, A糚yæþ$ ± Mæü «§æþ ¯èþ$ ѯèþ$r Äæý$…§æþ$ {Ôèý«§æþ® Væü Ë$Y¯èþ$. Mæü «§é {Ôèý Ðèþ ×ý Ðèþ$$¯èþ ¿æý Mìü¢ Væü Ë$Væü$¯èþ$. ¿æý Mìü¢ Mæü ÍW¯èþ ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ Ñgêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Y¯èþ$. gêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Ððþ*„æü Ðèþ$$ VæüË$Væü$¯èþ$. C¨ Ðèþ$$Mìü¢ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$. ç³…yìþ™èþ$Ë…§æþ È Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ Ðèþ Ë … ¼…_Ç. M>º sìýt Æ>Ðèþ*! ± Äæý$…§æþ$ {õ³ Ðèþ$ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ ¿æý Mìü¢° , ¯éMæü$ Mæü Ë$Væü$ ÌêVæü$ ^óþÄæý$$Ðèþ$$. ± ¿æý Mìü¢ çÜ çßý ÐéçÜ Ðèþ$$¯èþ$ Væü Ë$Væü gôýÄæý$$Ðèþ$$. Æ>Ðèþ*! °¯èþ$² §æþ ÇØ…^èþ$r ^óþ™èþ ¯é f ¯èþà Ýëçœ ËÅ Ðèþ*Äñý$¯èþ$. ¯é Äæý$ fq Ðèþ$$Ë$ çœ Í…_¯èþ Ñ. ¯é ™èþ ç³ Ðèþ$$ çœ Í…_¯èþ ¨. ïÜ™èþ ™ø Væü*yé ±Ðèþ# ¯éçßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$…yæþ$Ðèþ$$. ¯èþ yæþ ^èþ$^èþ$¯èþ² ¯èþ$, °Ë$^èþ$^èþ$¯èþ² ¯èþ$, ¯éMæü$ ± çÜà Ææÿ ×ý Äæý$$…yæþ$ V>Mæü! "" } Æ>Ðèþ$ ÑÁçÙ×ý Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ & Äæý$$««§æþ® M>…yæþ Ðèþ$$ Æ>Ðèþ*! Æ>gôý…{§é! ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. ¿æýÄæý$…Mæü Ææÿ Mø§æþ…yé! ±Mæü$ ¯èþÐèþ$ÝëPÆæÿÐèþ$$. A¯èþ…™èþ$yæþ$Ðèþ#¯èþ$, Ôé…™èþ$yæþ Ðèþ#¯èþ$, AÑ$™èþ ™óþf Ðèþ$$ Væü Ë ÐéyæþÐèþ#¯èþ$, çÜ${XÐèþ Ñ${™èþ$yæþ Ðèþ#¯èþ$, Ææÿçœ$$糆Ѱ AVæü$ ±Mæü$ ¯èþÐèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. çÜ–íÙt íÜ®† çÜ…àÆæÿ M>Ææÿ ×ý$yæþ$¯èþ$, Ðèþ$ à ™èþ$Ãyæþ$¯èþ$, Ðèþ$$ÌZÏMæü Ðèþ$$Ë Mæü$ Væü$Ææÿ$Ðèþ#¯èþ$, A¯é¨ Væü– çßý çÜ® ¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. Æ>Ðèþ*! ±Ðèþ# f Væü §óþ®™èþ$Ðèþ#. ±Ðóþ íÜ®† M>Ææÿ×ý Ðèþ$$. ±Ðóþ çÜ…àÆæÿ M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$. C^ée ©¯èþ çÜ…^éÆæÿ$yæþ Ðèþ# ±Ðóþ¯èþ$! Ýë®Ðèþ Ææÿ f…Væü Ðèþ$ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ Äþ* f Væü Ðèþ$$ ¯èþ Mæü…™èþ Mæü$¯èþ$ ÌZç³ Ë &ºÄæý$r ±Ðèþ#…§æþ$Ðèþ#. ÐéÅç³¢ Ðèþ çÜ$¢Ðèþ# ±Ðóþ¯èþ$. ÐéÅç³ Mæü Ðèþ çÜ$¢Ðèþ# ±Ðóþ¯èþ$. M>º sìýt f Væü Ðèþ$…™èþ Äæý$$ ± Äæý*M>Ææÿ Ðóþ$¯èþ$. ± Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ çÜç³ çßý–™èþ gêq¯èþ$ÌñýO , B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÌôýMæü ´ëç³ ç³#×ýÅ Mæü ÆæÿÃ Ë Ðèþ Ë ¯èþ Äñý$糚yæþ$¯èþ$ f ¯èþ ¯èþ Ðèþ$ Ææÿ ×ý Ææÿ*ç³ çÜ…ÝëÆæÿ ^èþ {Mæü Ðèþ$…§æþ$ ¨Ææÿ$Væü$^èþ$¯é²Ææÿ$. HM>{Væü Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ™ø °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$ ç³ ÆæÿÅ…™èþÐèþ$$ Ðèþ$$™èþ$Åüµ _ç³µ Äæý$ …§æþ$ Ððþ…yìþ Ðèþ Ìñý , f Væü ™èþ$¢ çÜ ™èþÅüÐèþ$$V> §ø^èþ$¯èþ$.°¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÌôýMæü §éÆ> ç³#{™é§æþ$˧æþçÜ Mæü$¢ÌñýO, ÑÄñý*Væü Ðèþ$…§æþ$ §æþ$@QÐèþ$$Ë °^èþ$a ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$ Ë…§æþ$ Ææÿ Ñ$…™èþ$Ææÿ$. Æ>Ðèþ*! ±Ðóþ Æÿ$$…{§æþ$yæþ Ðèþ#; AW²Ñ; Äæý$ Ðèþ$$yæþ Ðèþ#; Ðèþ Ææÿ$×ý$yæþ Ðèþ#; ÐéÄæý$$Ðèþ#; Mæü$»ôýÆæÿ$yæþ Ðèþ#; DÔé¯èþ$yæþÐèþ#; ±Ðèþ# _¯èþ² Ðèþ çÜ$¢Ðèþ# Mæü…sñý _¯èþ² ÐéyæþÐèþ#. ò³§æþª Ðèþ çÜ$¢Ðèþ# Mæü…sñý ò³ §æþª ÐéyæþÐèþ#. ±Ðèþ# çÜ Ðèþ$ çÜ¢ ÌZMæü Ðèþ$$Ë Mæü$ ™èþ…{yìþÑ, ™èþÍÏÑ, ´ùçÙ Mæü$yæþ Ðèþ#. ±Ðèþ# B¨ Ðèþ$«§éÅ…™èþ Ðèþ$$Ë$ Ìôý°Ðéyæþ Ðèþ#. ç³ Çç³NÆæÿ$~yæþ Ðèþ#; 8


A^èþ$Å™èþ$yæþÐèþ#; ´ë§æþ ´ë×ìý Ææÿ íßý™èþ$yæþ Ðèþ#; ^èþ „æü${ÔZØ {™èþ Ææÿ íßý™èþ$yæþ Ðèþ#; §æþ–çÙt Ðèþ#;{ÔZ™èþ Ðèþ#; ¯èþ yæþ$^èþ$Ðéyæþ Ðèþ#; Q Ææÿ$° Ðèþ «¨…_¯èþ Ðéyæþ Ðèþ#; ç³…^èþ MøÔèý Ðèþ$$Ë Mæü$ ÑË „æü ×ý$yæþ Ðèþ#; °Ææÿ$Y×ý yæþ Ðèþ#; B«§éÆæÿ Ôèý*¯èþ$Åyæþ Ðèþ#; °ÇÓ Mæü Ë$µyæþ Ðèþ#; °ÇÓM>Ææÿ$yæþ Ðèþ#; °ÈÔèýÓ Ææÿ$yæþ Ðèþ#; f ¯éèçÙ yìþÓM>Ææÿ Ðèþ$$Ë$ Ìôý°ÐéyæþÐèþ#; A¯é¨ ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ Ðèþ#; {ç³ Mæü– †Mìü ç³ Ææÿ$yæþ Ðèþ#; Ðèþ*Äæý$ ¯èþÐèþ Ë…¼…_ Ðèþ$ ¯èþ$çÙ$Å° Ðèþ Ìñý ™ø^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ#. °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ± ¿æý Mæü$¢Ë$ Ððþ*„æü Ððþ$$…§æþ$§æþ$Ææÿ$. Æ>Ðèþ*! ± ´ë§æþ ¿æý Mìü¢ Äæý$ ¯èþ$ °^ðþa¯èþ ¯èþ$ Äñý$MìüP, gêq¯èþ Ðèþ$¯èþ$ Ðóþ$yæþ ¯ðþMæü$Pr Mæü$ VøÆæÿ$^èþ$¯é²¯èþ$! ïÜ™é糡 ! ¯èþÐèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$! ¯èþ ¯èþ$² çÜ…ÝëÆæÿ çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$ ¯èþ$…_ Äæý$$«§æþ® Ç…^èþ$Ðèþ$$."" & A° çÜ$¢†…^èþV> {ç³ çÜ ¯èþ$²yðþO¯èþ } Æ>Ðèþ$$yæþ$, "" Ðèþ Ææÿ Ñ$^ðþa§æþ¯èþ$ MøÆæÿ$Mö¯èþ$Ðèþ$$"" A¯èþ V> ÑÁçÙ ×ý$yæþ$ Æÿ$$rÏ °Äñý$, "" Æ>Ðèþ*! ¯óþ¯èþ$ «§æþ ¯èþ$Åyæþ ¯ðþO†°, Mæü– ™èþMæü–™èþ$Åyæþ ¯ðþO†°,Mæü–™èþ M>Ææÿ$Å yæþ ¯ðþO†°. ± ´ë§æþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ l_¯èþ Ðèþ*{™èþÐèþ$$¯èþ ¯óþ Ððþ*„æü Ððþ$$…¨†°. çÜ…§óþ çßý Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ ± Ðèþ$*Ç¢° ^èþ*_¯èþ…§æþ$¯èþ ¯é™ø çÜ Ðèþ*¯èþ$yðþO¯èþ «§æþ ¯èþ$Å yæþ$ Ìôýyæþ$. Mæü Ææÿà º…«§æþ ¯éÔèý¯èþ Ðèþ$$ Mö‚ý Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ¿æý Mìü¢ °Ðèþ$$Ã, ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ Æÿ$$Ðèþ$$Ã, ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ Ððþ*„æü$ïèþ$ Æÿ$$Ðèþ$$Ã. ¯éMæü$ ÑçÙÄæý$ Ðé…bèþ Ìôý§æþ$. ± ´ë§æþ ¿æý Mìü¢ °Ðèþ$$Ã."" çœ Ë çÜ$¢†: D Ýù¢ {™èþ Ðèþ$$¯èþ$ ^èþ §æþ$Ðèþ#ÐéÇMìü, ѯèþ$ÐéÇMìü, ÍS…^èþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$, Æ>Ðèþ$$° ÝëÆæÿ*ç³Å Ðèþ$$ ¯ö…§æþ$§æþ$Ææÿ$. } Æ> Ðèþ$ ™èþ ™øÓ ç³ §óþ Ôèý Ðèþ$$ &Äæý$$«§æþ® M> … yæþ Ðèþ$$ Ë Mæü‡ ×ý$ yæþ$ ÑÁçÙ ×ý$°™ø Æÿ$$rÏ °Äñý$: ""Ñ ÁçÙ ×ê ! ±Ðèþ# Æ> Ðèþ ×ý$° Væü$Ç…_ ÔZMìü…^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ# Væü§æþ çÜ–íÙtMìü Ðèþ$$…§æþ$ V>°, Æÿ$$糚yæþ$ V>°, ¿æý Ñ çÙÅ ™éPË Ðèþ$…§æþ$ V>°, ±Mæü$ ÒyðþÐèþÓ yæþ$? Ò°Mìü ± ÐðþÐèþÓ yæþ Ðèþ#? f Ë {ç³ Ðé çßý ÐèþÔèýÐèþ$$¯èþ Æÿ$$çÜ$Mæü Ë$ Ðèþ Ìñý, M>Ë Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ iÐèþ#Ë$ çÜ…Äñý*Væü ÑÄñý*Væü Ðèþ$$Ë$¯èþ$ »Ÿ…§æþ$§æþ$Ææÿ$. DÔèýÓ Ææÿ$° Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ iÐèþ#Ë…§æþ$ iÐèþ#Ë$ Äñý$$Mæü 糚yæþ$ Mæü ÍíÜÄæý$$…yìþÄæý$$ †ÇW Ñyìþ´ùÐèþ#^èþ$…§æþ$Ææÿ$. D çÜ…Äñý*Væü ÑÄñý*Væü Ðèþ$$Ë$ A…§æþ ÇMìü çÜ Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$ÌñýO Äæý$$…yæþ$¯èþ$. ±Ðèþ#, ¯óþ¯èþ$, ÒÆæÿ…§æþ Ææÿ$ M>Ë Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ çÜ…Äñý*Væü ÑÄñý*Væü Ðèþ$$Ë ¯ö…§æþ$ÐéÆæÿ Ððþ$O Äæý$$¯é²Ðèþ$$. f ¯èþ ¯èþ Ðèþ$ Ææÿ ×ý Ðèþ$$Ë ÌZ ¯óþ¨ Äñý$糚yæþ$ Væü Ë$Væü Ðèþ Ë Äæý$$¯ø, A¨ Äæý$ 糚yóþ Væü gË$Væü$^èþ$…yæþ$¯èþ$. f ¯èþà Ìôý° DÔèýÓ Ææÿ$yæþ$ , ™èþ¯èþ ^óþ™èþ çÜ–íÙt…^èþ º yìþ¯èþr$Ðèþ…sìý°², ç³ Æ>«©¯èþ Ðèþ$$ÌñýO ¯èþ r$Ðèþ…sìý iÐèþ#Ë ^óþ™è ¯óþ iÐèþ#Ë ¯èþ$ çÜ–h…^èþ$¯èþ$. Ar$ÏV>¯óþ iÐèþ#Ë ^óþ™èþ ¯óþ iÐèþ#Ë ¯èþ$ ^èþ…í³…^èþ$¯èþ$. DÔèýÓ Ææÿ$yæþ$ ™èþ ¯èþ Mæü$ A Ðèþ çÜ Ææÿ Ðèþ$$ ÌôýMæü ´ùÄæý$$¯èþ ¯èþ$, »êË$yæþ$ »ŸÐèþ$à Ìêr Ìêyæþ$ ^èþ…§æþ Ðèþ$$¯èþ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë ¯éyìþ…^èþ$¯èþ$. iÐèþ#Ë$ §óþ çßý Ðèþ$$ ^óþ™èþ §óþ çßý Ðèþ$$ VæüË ÐéÆðÿOÇ V>°, §óþ çßý Ðóþ$ B™èþà V> VæüË ÐéÆæÿ$ V>§æþ$.(A¯èþ V> DÔèýÓ Ææÿ$° ^óþ™èþ §óþ çßý Ðèþ$ çÜ–h…^èþ º yìþ¯èþ ¨. B §óþ çßý Ðèþ$$¯èþ$ iÐèþ#yæþ$ «§æþ Ç…_ ¯éyæþ$ V>°, §óþ çßý Ðóþ$ iÐèþ#yæþ$ V>§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$) Csìýt §óþ çßý Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Mæü Ææÿà §éÓÆ> Ðèþ$ ‚ìý Äñý$$Mæü §óþ çßý Ðèþ$$ f °…^èþ$¯èþ$. D ÐèþÅ Ðèþ àÆæÿ Ðèþ$$ A¯é¨V> f Ææÿ$Væü$^èþ$¯èþ² ¨. C…§æþ$Mæü$ §æþ– Úët…™èþÐèþ$$: Ñ™èþ$¢ Ðèþ Ë ¯èþ Ðèþ$ ‚ìý Äñý$$Mæü Ñ™èþ$¢ VæüË$Væü$¯èþ$. ©°Mìü ™ðþ…ç³#Ìôý§æþ$, B¨ Ìôý§æþ$. iÐèþ#yæþ$ °™èþ$Åyæþ$, §óþ çßý Ðèþ$$ A°™èþÅ Ðèþ$$, M>º sìýt §óþ çßý Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ$, §óþ çßý «§éÇ Äñý$O¯èþ iÐèþ#¯èþ Mæü$ °™èþÅ ™éÓ°™èþÅ ™èþÓ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ ¿ôý§æþ Ðèþ$$ íÜ« §æþ® Ððþ$O Äæý$$¯èþ² ¨. Cr$Ï ¿ôý«§æþ Ðèþ$$¯èþ² ¯èþ$, iÐèþ#º Mæü$ §óþ çßý çÜ…º…«§æþÐèþ$$ Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Mæü ͵™èþ Ððþ$O Äæý$$¯èþ² ¨. M>ºsìýt §óþ çßýÐèþ$…§æþ$ "¯óþ¯èþ$" A¯èþ$ º$«¨® Mæü ͵™èþ Ðèþ$$ V>°, ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ V>§æþ$. C sìýt íÜ®†ÌZ Ýù§æþ Ææÿ$Ë…§æþ$ Ðèþ$Ðèþ$ ™èþÓ º$«¨®(A¯èþ V> ¯é ÐéÆæÿ ¯èþ$Mö¯èþ$r) Ñ$MìüPÍ AÆÿ$$Mæü¢ Ðèþ$$. ¯é¯éÑ«§æþÐèþ$$Ë$V> ¯èþ$…yæþ$rÄæý$$, f ¯èþ ¯èþ Ðèþ$$, Ðèþ$ Ææÿ ×ý Ðèþ$$, „æü Äæý$ Ðèþ$$, Ðèþ–«¨®, M>ÆæÿÅ Ðèþ$$, çÜ$Q §æþ$@Q Ðèþ$$Ë$ & CÑ §óþ çßý «§æþ Ææÿà 9


Ðèþ$$Ë$ V>°, B™èþà «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ V>Ðèþ#.&C^èþa r §óþ çßý Ðèþ$ ¯èþ V> çÜ*®Ë çÜ*Mæü‡ §óþ çßý Ðèþ$$Ë$&Æðÿ…yæþ$¯èþ$ {V> çßýÅÐèþ$$Ë$. Csìýt §óþ çßý «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ìôý Äæý*™èþà «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$V> ™ø^èþ$^èþ$¯èþ² Ñ. Æÿ$$…§æþ$Mæü$ §æþ– Úët…™èþ Ðèþ$$: Mæü sñýtMæü$ Äæý$$¯èþ² Ðèþ Mæü– ™èþÓ Ðèþ$$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ ÑM>Ææÿ Ðèþ$$Ë$, AW²Mìü Äæý$$¯èþ² r$Ï ™ø^èþ$^èþ$¯èþ² Ñ. ™èþ$Ððþ$çæþ , ç³#Ææÿ$Væü$¯èþ$ §ðþ_a Äæý$$…_ &§é° Ðèþ$$…§æþ Ææÿ °™èþÅ Ðèþ$$ Mæü*Äæý$$¯èþ$. {Mæü Ðèþ$ Ðèþ$$V> ç³#Ææÿ$Væü$ ™èþ$Ððþ$çæþ ¯èþ$ ¿êÐèþ ¯èþ ^óþÄæý$$^èþ$ ™èþ$Ððþ$çæþ Äæý$ Væü$¯èþ$. CsôýÏ §óþ°°Äñý$r$ÏV> «§éÅ °…^èþ$¯ø, A¨ Ar$Ï V>¯óþ ™ø^èþ$¯èþ$. çÜ ™èþ$¢V> «§éÅ °…_¯èþ Äñý$yæþË çÜ ™èþ$¢V>¯óþ ™ø^èþ$¯èþ$. A çÜ™èþ$¢V> §éjüÅ ° …_¯èþ Äñý$yæþ Ë AçÜ ™èþ$¢V> ™ø^èþ$¯èþ$. M>º sìýt B™èþà Mæü$ §óþ à … ™èþ : Mæü Ææÿ ×ý çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ "¯óþ¯èþ$, ¯é Æÿ$$¨ A¯èþ$ º$«¨® Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² ¨. B º$«¨® Ðèþ Ë ¯èþ ç³NÆøÓ Mæü¢ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ ¯é¯é™éŧæþ$Ë$ Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² ¨. Csìýt íÜ®†ÌZ gêq¯èþ Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþ Äñý$yæþ Ë ¯é¯é™éÓ¨ ÑÕçÙt çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ$. A¯èþ V> A çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ðèþ$*Ë Ðèþ$$. °{¨…^èþ$Ðé°Mìü A çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ§æþ$¯èþ çÜ…ÝëÆæÿ Ððþ$r$Ï Væü ÍW Äæý$$…yæþ §ø, Ar$Ï iÑ…_ Äæý$$¯èþ² ¯èþ$, gêq¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ² Ðé°Mìü çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. M>ºsìýt Ðèþ*Äæý$ Ðèþ$ Äæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ Äñý$$MæüP «§æþ Ææÿà Ðèþ$$ÌñýO¯èþ "" ¯óþ¯èþ$&¯é¨"" A¯èþ$ º$«§æþ$®Ë¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ#Ðèþ$$. B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, DÔèýÓ Ææÿ$yæþ$¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° Äæý$…§æþ$ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ…^èþ$Ðèþ$$. (A¯èþ V> §óþ à §æþ$Ë…§æþ$ Açßý…M>Ææÿ, Ðèþ$ Ðèþ$ M>Ææÿ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ñyìþ_, } Æ>Ðèþ$$° Äæý$…§æþ$ B™èþà , º$«¨®° E…^èþ$Ðèþ$$ A° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ¯èþ$ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë…§æþ$ ´ù±Äæý$ Mæü , çÜ ÆæÿÓ ¿æý*™é™èþÃüÄæý$$, Ðèþ*Äæý* Ðèþ*¯èþ$çÙ §óþçßý «§éÇÄæý$$, B¯èþ…§æþ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° Äæý$…§æþ$ E…^èþ$Ðèþ$$. §óþ çßý Ðóþ$ Äæý*™èþà V> ¿êÑ…_¯èþ Äñý$yæþË & Ýù§æþ Ææÿ$yæþ$, ™èþ…{yìþ, ™èþ ÍÏ, Ñ${™èþ$yæþ$ & A¯èþ$ ÐèþÅ Ðèþ àÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ$. §óþ çßý Ðèþ$$&B™èþà ÐóþÆóÿÓ Ææÿ ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ² Äñý$yæþ Ë º…«§æþ$™èþÓ Ðèþ$ ¯óþ ÐèþÅ Ðèþ àÆæÿ Ðèþ$$…yæþ §æþ$. Ñ$«§æþÅ Äñý$O¯èþ Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ¿êÆæÿÅü, ç³#{™èþ$Ë$, º Ë Ðèþ$$, «§æþ¯èþ Ðèþ$$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Ôèý»êª ¨ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$ Ë$ VæüË$Væü$¯èþ$. C Ðèþ °²Äæý$$ Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Væü ÍW¯èþ Ñ V>¯èþ „æü ×ý M>Ë Ðèþ$$…yìþ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþÑ. ÌñýÐèþ$$à ! } Æ>Ðèþ$$° Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ ÌZ ¿êÑ…^èþ$^èþ$ , {´ëÆæÿ ºª {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$, {´ë ç³¢ Ððþ$O¯èþ Æ>gêÅ«¨Mæü Ðèþ$$¯èþ$ A¯èþ$¿æý Ñ…^èþ$Ðèþ$$. Væü yìþ_¯èþ §é°Mìü _…†…^èþ Mæü , f Ææÿ$Væü »ZÐèþ# §é°° VøÆæÿ Mæü Ðèþ Ææÿ¢ Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ A¯èþ$çÜ Ç…_ Äæý$$…yæþ$Ðèþ$$.Csñý•Ï¯èþ Äñý$$yæþ Ë çÜ…ÝëÆæÿ §øçÙ Ðèþ$$Ë$ A…r Ðèþ#."" } Æ>Ðèþ$ ‘’ Æ>Ðèþ$ X™èþ & E ™èþ¢ Ææÿ M> … yæþ Ðèþ$$ ‘’ ÕÐèþ#yæþ$ ÌZM>¯èþ${Væü çßý Ðèþ$$ Mö‚ýMæü$ , } Æ>Ðèþ$ ËMæü‡ ×ý çÜ…Ðé§æþ Ðèþ$$ §éÓÆ> ç³ Ææÿ ™èþ ™èþÓ Ðèþ$$ ¯èþ$ Äæý$$ç³ §óþÕ…^èþ$ Mö‚ý Mæü$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. : " JMæü ¯éyæþ$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ ÌZMæüÐèþ$$Ë Mæü$ {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$, ÑçÙ~üÓ Ðèþ™éÆæÿ ¿æý*™èþ$yæþ ¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$yæþ$ Äôý$M>…™èþ Ðèþ$…§æþ$…yæþ V> Ë Mæü‡ ×ý$yæþ$ Ôèý$§é®…™èþ Mæü Ææÿ ×ý$yðþO, ¿æý Mìü¢™ø ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…_, ѯèþÄæý$ Ðèþ$$™ø °r$Ï Ñgêqç³ ¯èþ gôýòܯèþ$:& "" çÜ ÆæÿÓ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² º$¨ª›Væü Ë Ðéyé ! } Æ>Ðèþ* ! ±Ðèþ# B¯èþ Ðèþ_e ¯èþ² ^ðþO™èþ ¯èþÅ Ææÿ*ç³#yæþ Ðèþ#. çÜ ÆæÿÓ iÐèþ#Ë Mæü$ B™èþà Ðèþ#. (iÐèþ#Ë$ & ç³Ææÿ Ðèþ*™èþà {ç³ † ¼…º Ðèþ$$Ë$ Væü ¯èþ$Mæü ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà ,iÐèþ#ËM>™èþà Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. C^èþar ÐéçÜ¢ Ðèþ Ððþ$O¯èþ ¿ôý§æþ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ çÜ Æ>Ó ™èþà Mæü ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$², L´ë«¨Mæü Ððþ$O¯èþ ¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ² …§æþ$¯èþ 10


°Äæý* Ðèþ$ Mæü ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$² gñýç³µ º ¨¯èþÐèþ ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$). °Æ>M>Ææÿ$yæþ Ðèþ# ! (A¯èþ V> Ðèþ* Ðèþ Ìñý Mæü Æ>멯èþÐðþ$O¯èþ Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ Ðèþ# V>Ðèþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). Csìýt ± ´ë§æþ Mæü Ðèþ$$Ë ¿æý Mæü$¢ÌñýO, Ðóþ§é…™èþ ÐéMæüÅ f ¯èþÅ gêq¯èþ Ðèþ$$™ø l^èþ$ ÐéÇMìü Vø^èþ Ç…™èþ$Ðèþ# V>°, ™èþ¨™èþ Ææÿ$Ë Mæü$ Vø^èþ Ç…^èþ Ðèþ#. ÝëÓÒ$ ! ¯óþ¯èþ$ Äñý*Væü$Ë ^óþ™èþ «§éÅ°…^èþ º yæþ$¯èþ ¨Äæý$$, çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ¨Äæý$$ ¯èþVæü$ ± ´ë§æþ 糧æþà Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ôèý Ææÿ ×ý$ »Ÿ…§æþ$^èþ$¯é²¯èþ$. çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$*Ë M>Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ Äæý$gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$, A¯èþ…™èþçÜÐèþ$${§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ¯óþ¯ðþr$Ï çÜ$Q Ðèþ$$V> ™èþ Ç…™èþ$¯ø Ar$Ï Agêq¯èþ Ðèþ$$ ¯èþÕ…^èþ$ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$¯èþ$ gñý糚Ðèþ$$. } Æ>Ðèþ$$yæþ$ Ë Mæü‡ ×ý$° Ðèþ*r ѯèþV>¯óþ, ""™èþ Ðóþ$Ðèþ Ѩ™éÓ¬¨ Ðèþ$–™èþ$Å Ðóþ$†"" C ™éÓ¨ {Ôèý$™èþ$Ë ^óþ™èþ »Z«¨…^èþ º yìþ¯èþ Äæý*™èþà ™èþ ™èþÓ gêq¯èþ Ðèþ$$, Agêq¯èþ Ðèþ$ ¯èþ$ `Mæü sìý° ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ ° çÜ…{Væü çßýÐèþ$$V> ^ðþò³µ¯èþ$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ gêq¯èþ {´ëí³¢Mìü V>¯èþ$ {Mæü Ðèþ$ Ðèþ$$V> A…™èþÆæÿ…Væü & º íßýÆæÿ…Væü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ gñý糚^èþ$¯é²yæþ$:& "" Ðèþ$ ¯èþ$çÙ$Åyæþ$ Ððþ$$§æþr ™èþ ¯èþ Ðèþ Ææÿ~ Ðèþ$$¯èþ Mæü$, B{ÔèýÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$, Ñ«¨…^èþ º yìþ¯èþ °™èþÅ ¯ðþOÑ$†¢ Mæü ÆæÿÃ Ë ¯èþ$, Äæý$gêq§æþ$Ë ¯èþ$, çœ Ë Ðèþ$$ Ë ¯èþ$ VøÆæÿ Mæü gôýíÜ, §é°Ðèþ Ë ¯èþ A…™èþ@ Mæü Ææÿ ×ý Ôèý$¨® ¯ö…¨ ™èþ §éªüÓ Æ> °™éÅ °™èþÅ Ðèþ çÜ$¢ ÑÐóþMæü Ðèþ$$, Cà Ðèþ$$ {™éÆæÿª çœË ¿ZVæü ÑÆ>VæüÐèþ$$, Ôèý Ðèþ*¨ çÙ rP çÜ…ç³ †¢, Ðèþ$$Ðèþ$$„æü$™èþÓ Ðèþ$$ & A¯èþ$ Ý뫧æþ ¯èþ ^èþ™èþ$çÙt Äæý$ çÜ…ç³ ¯èþ$² yðþO Mæü Ææÿà çÜ…¯éÅçÜ Ðèþ$$ gôýíÜ B™èþà gêq¯èþÐèþ$$ Mö‚ý Mæü$ çÜ §æþ$Y Ææÿ$Ðèþ# ¯é{Ôèý Æÿ$$…^èþ Ðèþ Ìñý ¯èþ$ ! Mæü Ææÿà Ë$ & º íßý Ææÿ…Væü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$Ë$; Ôèý Ðèþ*§æþ$Ë$ & A…™èþ Ææÿ…Væü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$Ë$ A° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. ç³NÆæÿÓ f ¯èþà Ðèþ$…§æþ$ gôýÄæý$ º yìþ¯èþ Mæü Ææÿà Ðèþ$$ &Æÿ$$ç³µsìý f ¯èþà Mæü$ M>Ææÿ×ý Ðèþ$$. D f¯èþÃüÐèþ$…§æþ$ A¯èþ$Æ>Væü Ðèþ$$ Væü Ë Ðé°Mìü, çÜ$Q §æþ$@Q M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$ÌñýO «§æþ Æ>à «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ Mæü Ë$Væü$¯èþ$. Ðésìý ^óþ™èþ †ÇW f ¯èþà Væü Ë$Væü$¯èþ$. f ¯èþà Ðèþ Ë ¯èþ †ÇW Mæü Ææÿà Ðèþ$$. C r$Ï çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ ^èþ {Mæü Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý ¯èþ$…yæþ$¯èþ$. çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$…§æþ$¯èþ$, Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ f ¯èþà Ðèþ$$, f ¯èþà Ðèþ Ë ¯èþ Mæü Ææÿà Ðèþ$$ & Cr$Ï Äñý$yæþ ™ð Væü ° ç³ Ææÿ…ç³ Ææÿ Væü ÍW Äæý$$…yæþ$¯èþ$. Csìýt çÜ…ÝëÆæÿ {¿æý Ðèþ$ ×ý Ðèþ$$¯èþ Mæü$, Agêq¯èþ Ðóþ$ Ðèþ$*Ë M>Ææÿ ×ýÐèþ$$. M>º sìýt çÜ…ÝëÆæÿ °Ðèþ– †¢ VøÆæÿ$Ðéyæþ$ Agêq¯èþ ™éÅ Væü Ðèþ$$¯èþ$ gôýÄæý$ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. Asìýt Agêq¯èþÐèþ$$¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$r Mæü$ gêq¯èþ Ðóþ$ çÜ Ðèþ$ Ææÿ®üÐðþ$O¯èþ ¨ V>°, Mæü Ææÿà çÜ Ðèþ$ Ææÿ® Ðèþ$$ V>§æþ$. HË Äæý$ ¯èþ V> Mæü Ææÿà Ðèþ$$ & Agêq¯èþ Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþ §óþ à §æþÅ À Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ gôýÄæý$ º yæþ$¯èþ$. M>º sìýt Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ¯óþ ç³#sìýt¯èþ ¨. A…§æþ$ÐèþË ¯èþ Agêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ– «¨® gôýÄæý$$¯èþ$ V>±, §é°™ø ÑÆø«§æþ Ðèþ$$¯èþ$ Væü Ë$Væü gôýçÜ$Mö° ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$ §æþ$. M>º sìýt Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ Agêq¯èþ Ðèþ$$ ¯èþ Õ…ç³ §æþ$. Æ>Væü Ðèþ$$ ¯èþÕ…ç³ §æþ$. Æÿ$$…™óþ V>Mæü, A°™èþÅ çœË f ¯èþ Mæü ™éÓ¨ §øçÙ Ðèþ$$™ø Væü*yìþ¯èþ Mæü Ææÿà Äôý$ f °…^èþ$¯èþ$. (A¯èþ V> Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ †ÇW Mæü Ææÿà Äôý$ f °…^èþ$¯èþ$. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ A°™èþÅ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ çœ Ë Ðèþ$$Ë$ Væü Ë$Væü$¯èþ$ V>° Agêq¯èþ Ðèþ$$ V>° , Ôèý ÈÆæÿÐèþ$…§æþ¯èþ$ Æ>Væü Ðèþ$$ V>° çÜ Õ…^èþ §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). B Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ †ÇW çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ ™èþ ç³µ §æþ$. M>ºsìýt ÑÐóþMæü Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$ Ðóþ§é…™èþ ÐéMæüÅ Ñ^éÆæÿ×ýÐèþ$$¯èþ$ gôýíÜ gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. Ððþ*„æü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$, gêq¯èþ Ðèþ* ÌôýMæü Mæü Ææÿà Äæý*? gêq¯èþ Mæü ÆæÿÃ Ë çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðèþ*? A¯èþ$ Ôèý…MæüËÌZ MóüÐèþ Ë Mæü Ææÿà Ðèþ$$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$ V>§æþ ° ç³NÆæÿÓ Ðèþ$$ ^óþç³µ º yìþ¯èþ ¨. Ñ$Wͯèþ Æðÿ…sìý Äæý$…§æþ$¯èþ$ gêq¯èþ Ðóþ$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$$ V>°, gêq¯èþ Mæü ÆæÿÃ Ë çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðèþ$$ V>§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý ^óþÄæý$$r Mæü$ ç³NÆæÿÓ ç³„ìü Ðé§æþ Ðèþ$$¯èþ$ gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. ""KÄþ*! Ðóþ§æþ Ðèþ$…§æþ ÇMìü± {ç³ Ðèþ*×ý Ðóþ$ Væü§æþ! Asìýt Ðóþ§æþ Ðèþ$…§æþ$ gêq¯èþ Ððþ$r$Ï Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$ ° ^ðþç³µ º yìþ Äæý$$¯èþ² ¨. Cr$Ï…yæþ V> Mæü Ææÿà ^óþÄæý$ Ðèþ §æþª ° Äñý$r$Ï ^ðþò³µ§æþ Ðèþ#? C…™óþ V>Mæü ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$ Äæý*ÐèþijÐèþ Ðèþ$$ Mæü Ææÿà ^óþÄæý$Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° ^ðþç³µ º yìþ Äæý$$¯èþ² ¨. Ar$Ï ^ó Äæý$ ° ç³ „æü Ðèþ$…§æþ$ ´ëç³ Ðèþ$$Ë$ ¯èþ Õ…ç³ Ðèþ#. ´ë ç³ Ðèþ$$Ë$ ¯èþ Õ…^èþ °¨& "_™èþ¢ Ôèý$««¨® Væü Ë$Væü §æþ$. A ¨ Væü Ë$Væü °¨ gêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü §æþ$. C¨ V>Mæü Mæü$…yæþ¯èþ$ °Çà …^èþ$r 11


Mðür$Ï §æþ…yæþ ^èþ{M>§æþ$ Ë$ ç³ Ææÿ çܵ Ææÿ Ýë àÄæý$ Ðèþ$$¯èþ$ VøÇ Äæý$$…yæþ$¯ø, Ar$Ï Ððþ*„æü Ðèþ$$¯èþ$ Væü ÍW…^èþ$r Mæü$ ѧæþÅ Mæü$ Mæü Ææÿà çÜ çßý M>ÇV> ¯èþ$…yæþ$¯èþ$. (A¯èþ V> ѧéÅ Mæü Ææÿà Ë$ ç³ Ææÿ çܵ Ææÿ Ýë àÄæý$ Ðèþ$$¯èþ$ VøÇ Äæý$$…yæþ$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). C…™óþ V>Mæü Mæü Ææÿà ^óþÄæý$ ° Äñý$yæþË §øçÙ Ðèþ$$ çÜ…¿æý Ñ…^èþ$¯èþ ° Äæý$$ {Ôèý$† ^ðþ糚^èþ$¯èþ² ¨. M>º sìýt Ððþ*„æü Ðèþ$$¯èþ$ VøÆæÿ$Ðéyæþ$ ™èþ ç³µ Mæü Mæü Ææÿà ¯èþ$ ^óþÄæý$Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. C…§æþ$Mæü$ íÜ«§é®…† ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$.KÄþ*! gêq¯èþ Ðèþ$$ çÜÓ ™èþ…{™èþ Ðèþ$$.(A¯èþV> Æÿ$$™èþ Æ>õ³„æü ÌôýMæü Äôý$ M>ÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$ Ýë««¨…^èþ$¯èþ ¨ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). íÜ®Ææÿ M>ÆæÿÅ M>Ç (A¯èþ V> ° Õa™èþ Ðèþ$$ V> Ððþ*„æü M>ÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$ gô Äæý$$¯èþ ¨ Äæý$ ° ¿ê Ðèþ Ðèþ$$.) M>º sìýt Ðèþ$ ¯èþ çÜ$¯èþ…§æþ$¯èþ$ Æÿ$$™èþ Ææÿ Ýë àÄæý$ Ðèþ$$¯èþ$ VøÆæÿ §æþ$. ç³NÆæÿÓ ç³„ìü ç³ Ç àÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. ±Ðèþ# ^ðþí³µ¯èþ ¨ Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ$. ""A„æü Äæý$Å … çßý ÐðþO ^é™èþ$Æ>à çÜÅ Äæý*f¯èþ: çÜ$Mæü– ™èþ … ¿æýÐèþ †"" C™éŨ {Ôèý$ † {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$ {ç³ M>ÆæÿÐèþ$$ ÔéÔèýÓ ™èþ çœ Ë Ðèþ$$ °^èþ$a ¯èþ sìýt §ðþO¯èþ¯èþ$, Äæý*Væü Ðèþ$$ Äñý$r$Ï {ç³ Äæý*gꫧæþÅ…Væü Ðèþ$$Ë ™ø¯èþ$, §óþÔèý M>Ìê§æþ$Ë ™ø ¯èþ$, Væü*yìþ¯èþ¨Äñý$O Äôý$ ÔéÔèýÓ ™èþ çœ Ë Ðèþ$$¯èþ$ ¯öçÜ…Væü$^èþ$¯èþ² §ø, Ar$Ï V>¯óþ ÔéÔèýÓ ™èþ Ððþ$O¯èþ Ððþ*„æü Ðèþ$$ °^èþ$a¯èþ §ðþO¯èþ ¯èþ$ gêq¯èþ Ðèþ$$ "" Äæý*Ðèþ ijÐèþ Ðèþ$ W² çßZ {™èþ… k çßZ†"" C ™éÅ ¨ Ñ«¨ ÐéMæüÅ º Ë Ðèþ$$¯èþ AÐèþÔèýÅ Mæü Mæü Ææÿ¢ ÐèþÅ Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ Mæü ÆæÿÃ Ë ™ø Væü*yìþÄôý$ Ððþ*„æü Ðèþ$$ °^èþ$a¯èþ$. íÜ«§é®…† ™èþ ™èþÞ „æü Ðèþ$$¯èþ$ §æþ*íÙ…^èþ$^èþ$¯é²yæþ$. Cr$Ï gêq¯èþ Mæü Ææÿà çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðèþ$$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$ ° Mæü$Äæý$$Mæü$¢Ë ^óþ™èþ Mö…§æþ Ææÿ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²Ææÿ$ V>°, A¨Äæý$$ Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ$. A¯èþ V> MóüÐèþË Mæü Ææÿà Ððþ*„æü Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$ ¯èþ$r Äñý$r$Ï Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§ø, Ar$Ï V>¯óþ gêq¯èþ Mæü Ææÿà çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðé§æþ Ðèþ$$¯èþ$ Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. G…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ Äæý$ ¯èþ V> gêq¯èþ Mæü ÆæÿÃ Ë Mæü$ ç³ Ææÿ çܵ Ææÿ Ðèþ$$ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$ {ç³ ™èþÅ „æü íÜ«§æþª Ððþ$O ¯èþ…§æþ$¯èþ ÑÆø«§æþ Ððþ$sìýt§æþ…sñý ^ðþò³µ§æþ ¯èþ$. §óþ çßý Ðèþ$…§æþ$ Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$…yæþ$r Ðèþ Ë ¯èþ Mæü Ææÿà Ðèþ–«¨® ¯ö…§æþ$¯èþ$. Asìýt Äæý$ çßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ ¯èþ Õ…_¯èþ V>° gêq¯èþ Ðèþ$$ gôýÆæÿ §æþ$. Cr$Ï Mæü Ææÿà Mæü$ Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ (¯óþ¯èþ$ A¯èþ$ ¿êÐèþÐèþ$$) M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$. Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$…yæþ$ Ðèþ Ææÿ Mæü$ gêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü §æþ$. M>º sìýt ç³ Ææÿ çܵ Ææÿ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$ Væü Ë Açßý…M>Ææÿ, gêq¯èþ Ðèþ$$Ë$ Æðÿ…yæþ$¯èþ$ Äñý$Mæü ™éÐèþ#¯èþ Äñý$r$Ï…yæþ$¯èþ$? ç³ ÇÔèý$«§æþ® Ððþ$O¯èþ Äæý$…™èþ: Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$™ø Ðèþ$ à ÐéMæüÅ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$ gôýÄæý$$r Ðèþ Ë ¯èþ Væü Ë$Væü$¯èþsìýt, {º çßýà M>Æ>…™èþ: Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ– †¢ "ѧæþÅ " Äæý$¯èþ º yæþ$¯èþ$. Csìýt ѧæþÅ ™ø Mæü Ææÿà ^óþÇ Äæý$$…yæþ gêË §æþ$. G…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ ¯èþ¯èþ V> Mæü Ææÿà Mæü Ææÿ–¢ ™éÓ¨ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ M>Ææÿ Mæü Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ çœ ÌZ ¯èþ$à Q Ðèþ$ Væü$¯èþ$. gêq¯èþ Ðèþ$$ Äþ* Mæü Ææÿ–¢ ™éÓ ¨ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ M>Ææÿ Mæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþÕ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ$. gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Mæü Ææÿà Mæü$ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$…yæþ$r Ðèþ Ë ¯èþ çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðèþ$$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$$ V>§æþ$. M>º sìýt ÑÐóþMæü Ðèþ…™èþ$yæþ$ Mæü Ææÿà ¯èþ…™èþ¯èþ$ ™èþÅ h…ç³ Ðèþ Ìñý¯èþ$. (A¯èþ V> M>Ðèþ$Å Mæü Ææÿà ¯èþ$ A…™èþ¯èþ$ ™èþÅ h…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$) _™èþ¢ Ôèý$ «¨® Væü Ë$Væü$ Ðèþ Ææÿ Mæü$ ° ™èþÅ ¯ðþOÑ$ ™èþ¢ Mæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ gôýíÜ ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ Ðésìý° ™èþÅ h…ç³ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. JMæü ç³ „æü Ðèþ$…§æþ$ _™èþ¢ Ôèý$ «¨® Væü ÍW¯èþ Äæý$ ¯èþ …™èþÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$ {º çßýà Äæý$…§æþ$ íÜ®Ææÿ Ðèþ$$V> °Ë$^èþ$ ÐèþÆæÿ Mæü$ gôýÄæý$ Ðèþ ^èþ$a¯èþ$. Ar$ í³Ðèþ$à r {º çßýà Mæü$ çÜ…«§é¯èþ Ðèþ$$¯èþMæü$ {ç³ † º…«§æþMæü Ðèþ$$ V>¯èþ , {ç³ Äñý*f ¯èþ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ ¯èþ$, ™èþ ç³µ Mæü Mæü Ææÿà ¯èþ$ ™èþÅ h…ç³ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. Ar$ í³Ðèþ$à r C…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ôèý»êª¨ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$ Ë ¯èþ$…yìþ Ðèþ$ Ææÿ Ía °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ çÜ _a§é¯èþ…§æþ çÜÓ Ææÿ*´ë™èþà ¯èþ$ çÜ…«§é¯èþ Ðèþ$$ ^óþÄæý$ Ðèþ Ìñý¯èþ$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ'' Mæü Ææÿà »Z«§æþMæü {Ôèý$™èþ$Ë Mæü$ Væü † Äôý$§æþ ° '' Ôèý…Mæü Æ>V> ^ðþ糚 ^èþ$¯é²yæþ$. G…™èþ M>Ë Ðèþ$$ Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ §óþ à§æþ$Ë…§æþ$ B™èþà º$«¨® Äæý$$…yæþ$¯ø, A…™èþ M>Ë Ðèþ$$'' Mæü Ææÿà ¯èþ$ gôýÄæý$$§æþ$¯èþ$'' Ñ«¨ Ôéç܈ Ðèþ$$¯èþMæü$ ÌZº yìþ Äæý$$…yæþ Ðèþ Ìñý¯èþ$.''C¨ V>§æþ$ &C¨ V>§æþ$'' A° f Væü Ðèþ$$¯èþ$ °õÙ«¨…_, B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö°¯èþ í³Ðèþ$à r Mæü Ææÿà ¯èþ$ ™èþÅ h…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. (A¯èþ V> Mæü Ææÿà Ôéç܈ Ðèþ$$ &çÜ Æ>W ÑçÙÄæý$ Ðèþ$$, Mæü Ææÿà 12


™éÅVæü ç³NÆæÿÓ Mæü gêq¯èþ Ôéç܈ Ðèþ$$&ÑÆ>W ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$ A° ¿êÐèþ Ðèþ$$). Mæü Ææÿà {Ôèý$™èþ$Ë Mæü$ Væü † çÜ Æ>W Äæý$ ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. B™èþà gêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ²…™èþ ÌZ ™èþ ç³µ Mæü Äæý$ ѧæþÅ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ ° ^ðþ糚a¯é²yæþ$. Ðèþ*Äñý*´ë«¨Mæü$yæþ$ DÔèýÓ Ææÿ$yæþ$.A…™èþ: Mæü Ææÿ ×Z´ë«¨Mæü$yæþ$ iÐèþ#yæþ$. Asìýt iÐóþÔèýÓ Ææÿ$ Ë Mæü$ ¿ôý§æþ Ðèþ$$ Ìôý§æþ ¯èþ$ gêq¯èþ Ðèþ$$ AçÜ…¿êÐèþ ¯é Ñç³ È™èþ ¿êÐèþ ¯é †Ææÿ ÝëPÆæÿ ç³NÆæÿÓ Mæü Ðèþ$$V> ¯èþ…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$…§ðþ糚yæþ$§æþ Äæý$$…^èþ$¯ø, A糚yóþ çÜ…ÝëÆæÿ M>Ææÿ×ýÐèþ$$¯èþ$, f ¯éÃ…™èþ Ææÿ {´ëç³ Mæü Mæü ÆæÿÃ Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ ¨Äæý$$ AVæü$ Ðèþ*Äæý$ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ$. (A¯èþ V> AçÜ…¿êÐèþ ¯é Ñç³ È™èþ ¿êÐèþ ¯èþ Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ , §óþ©ç³ÅÐèþ*¯èþ Ððþ$O Äæý$$¯èþ² Äæý$…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$…§æþ$ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë Mæü$, A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ*Äñý*´ë«¨ §æþÓ Äæý$ Mæü–™èþ Ððþ$O¯èþ ¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ sìýt, {º çßýà M>Æ>Q…yæþ Ðèþ–†¢ {ç³ M>Õ…_ ¯èþ…™èþ ÌZ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$*Ë Ððþ$O¯èþ Äæý$ Ñ §æþÅ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). ™èþ ™èþÓ Ðèþ$ ÝëÅ ¨ {Ôèý$† ÐéMæüÅ f ¯èþÅ Ððþ$O¯èþ ^óþ™èþ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$ º yìþ¯èþ Agêq¯èþ Ðèþ$$ †ÇW Äñý$r$Ï M>ÆæÿÅ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ gôýÄæý$$¯èþ$? (^óþÄæý$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$&A¯èþ V> AѧæþÅ Ìôý°¨ Væü ¯èþ$Mæü M>ÆæÿÅ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ gôýÄæý$$r AçÜ…¿æý Ðèþ$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). †ÇW Äñý$ç³µ sìýMìü Æ>§æþ ° ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. Ôèý$§é® ¨Ó¡Äæý$ gêq¯èþ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ Äæý*™èþà ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Mæü$…yæþ$ Ðèþ Ææÿ Mæü$ Agêq¯èþ Ðèþ$$…yæþ$¯èþ$ V>°, Ææÿ kjÐèþ#¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ² ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ †ÇW çÜ Ææÿµ Ðèþ$ ¯èþ$ gêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ r$Ï ™èþ ¯èþ Äñý$$MæüP gêq¯èþ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ² ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ †ÇW Agêq¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ѧæþÅ Æÿ$$™èþ Æ>õ³„æü ÌôýMæü Äñý$ Ðèþ$$Mìü¢ °^èþ$a¯èþ ° Äæý$$Mæü$¢Ë ™ø gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. ™èþ™èþÓ gêq¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþÕ…_¯èþ §ðþO, AѧæþÅ †ÇW f °…_¯èþ…™èþ ÌZ ¯óþ¯èþ$ Mæü Ææÿ¢ ¯èþ ¯èþ$ º$«¨® Äñý$r$Ï Væü Ë$Y¯èþ$? (A¯èþ V> M>Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ Agêq¯èþ Ðèþ$$ ¯èþÕ…_¯èþ…™èþ ÌZ M>ÆæÿÅ Ððþ$O¯èþ Mæü Ææÿ–¢™èþÓ Ððþ$r$Ï Væü Ë$Væü$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). Mæü Ææÿ–¢ ™èþÓ Ðèþ$$ Ìôý°¨ Mæü Ææÿà VæüË$Væü §æþ$. M>º sìýt ѧæþÅ (gêq¯èþ Ðèþ$$) çÜÓ ™èþ…{™èþ Äñý$O ™é¯öMæü sìýÄñý$O Ðèþ$$Mìü¢ °^èþ$a¯èþ$ V>° Æÿ$$™èþ Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ §óþ°° VøÆæÿ §æþ$. (A¯èþ V> ѧæþÅ ™é¯öMæü sìýÄñý$ AѧæþÅ ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ †ÇW Æ>°ÐèþÓ Mæü Ððþ*„æü Ðèþ$$ °^èþ$a¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). D ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ , {Ôèý$† {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$ Væü*yæþ ^èþ*ç³ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨.'' ¯èþ Mæü Ææÿà ×ê ¯èþ {ç³^éÄæý*«§æþ ¯óþ¯èþ, ™éÅVóü¯ðþOMóü AÐèþ$–™èþ ™èþÓ Ðèþ*¯èþ Ôèý$'' (A Ææÿ® Ðèþ$$: Ððþ*„æü Ðèþ$$ Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ V>°, çÜ…™é¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ V>°, «§æþ ¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ V>° Væü Ë$Væü §æþ$;Mæü Ææÿà çÜ ¯éÅ çÜ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Væü Ë$Væü$¯èþ$.) A¯èþ$ ™ðþ•¢†¢ÈÄæý$ {Ôèý$† B§æþ Ææÿ Ðèþ$$™ø A Ææÿ® Ðé§æþ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ {ç³ Ôèý…íÜ…^èþ º yìþ¯èþ Mæü ÆæÿÃ Ë ¯èþ$ Ñyæþ$^èþ$ ^óþ™èþ Ððþ*„æü Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ ° ^ðþí³µ¯èþ ¨. (A Ææÿ® Ðé§æþÐèþ$ ¯èþ V> ±sìýÌZ Æ>Æÿ$$ ™óþͯèþ§æþ ¯èþ$ Ðèþ*r Ðèþ…sìý¨). Ar$Ï V>¯óþ '' H™éÐèþ §æþ Æóÿ QËÓ Ðèþ$– ™èþ ™èþà …'' A¯èþ$ Ðéf çÜ ¯óþÆÿ$$ {Ôèý$†Äæý$$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$$ gêq¯èþ Ðèþ$$ V>° Mæü Ææÿà V>§æþ ° ^ðþ糚^èþ$¯èþ² ¨. D Æðÿ…sìý° º sìýt ^èþ*yæþ V> MóüÐèþ Ë Mæü Ææÿà Ðèþ$$ V>°, çÜ Ðèþ$$^èþa Äæý$ Ðèþ$$ V>° Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$$ V>§æþ °Äæý$$ , MóüÐèþ Ë 'gêq ¯èþ Ðóþ$" Ððþ*„æü Ý뫧æþ ¯èþ Ðèþ$ ° Äæý$$ ™óþË$^èþ$¯èþ² ¨. ç³NÆæÿÓ Ðèþ$$ Açßý…M>Ææÿ ™èþ ™é¢üÅ Væü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$Ë ÐðþOçÙ Ðèþ$Å Ðèþ$$ ^óþ™èþ Mæü Ææÿà gêq¯èþ$ÃË Mæü$ ÐðþOçÙÅ Ðèþ$$ gñýç³µ º yìþ¯èþ ¨. C糚yæþ$ çœ Ë ÐðþOçÙ Ðèþ$Å Ðèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþ$ ÐðþOçÙ Ðèþ$Å Ðèþ$$ gñýç³µ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. KÄþ*! çÜ Ðèþ$$^èþaüÄæý$ Ðé© ! ±Ðèþ# Äæý*Væü Ðèþ$$¯èþ$ gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ §æþ–Úët…™èþ Ðèþ$$¯èþ$V> ^ðþí³µ†Ñ V>° , B §æþ– Úët…™èþ Ðèþ$$ çÜ Ðèþ$ Ððþ$O¯èþ ¨ V>§æþ$. HË Äæý$¯èþV> gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$, Äæý*Væü Ðèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$, çœ Ë ¿ôý§æþ Ðèþ$$…yæþ$r ^óþ™èþ Äþ* Æðÿ…sìýMìü ÝëÐèþ$Å Ìôý§æþ$. Äæý*Væü çœ Ë Ðèþ$$ (çÜÓ Æ>Y¨Mæü Ðèþ$$) C¨Ðèþ Ææÿ Mæü$¯èþ² ¨ V>§æþ$. A¯èþ$ÚëÛ›t¯éþ¯èþ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ VæüË$Væü$¯èþ$. Äæý*Væü gêq¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ Væü Ë$Væü §æþ$. & A°™èþÅ Ðèþ$$. gêq¯èþ çœË Ðèþ$$& {º çßýà ¿êÐèþ Ðèþ$$. C¨ Ðèþ Ææÿ Mæü$¯èþ$, Äæý$$糚yæþ$¯èþ$, Ðèþ$$…§æþ$¯èþ$ çÜÓ ™èþíÜÞ §æþ®üÐðþ$O Äæý$$…yæþ$¯èþ$. gêq¯èþ Ðèþ*{™èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ¯óþ Væü Ë$Væü$¯èþ$. C…§æþ ¯èþ$Úët¯èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$. Cr$Ï çœ Ë ¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ²…§æþ$¯èþ ÝëÐèþ$Å Ðèþ$$ çÜ Ç V>§æþ$. C¨ V>Mæü Äæý*Væü Ðèþ$$, Açßý…M>Ææÿ, Ðèþ$ Ðèþ$ M>Ææÿ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ Væü ÍW¯èþ Mæü Ææÿ–¢ Mæü 13


Æ>§æþ$Ë ^óþ™èþ ¯èþ$, §óþÔèý M>Ìê¨ °Äæý$ Ðèþ$ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ¯èþ$ ^óþÄæý$$r Mæü$ Ý뫧æþÅ Ðèþ$ Væü$¯èþ$. gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$ Ðèþ$M>Ææÿ Ðèþ$$Ë$ ¯èþ Õ…^èþ Ðèþ Ìñý¯èþ$. §óþÔèý M>Ìê¨ °Äæý$ Ðèþ$ Ðèþ$$Ë ™ø AÐèþ çÜ Ææÿ Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. M>º sìýt çœ Ë ¿ôý§æþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, M>Ææÿ M>õ³„> ¯èþ õ³„æü Ë ^óþ™èþ ¯èþ$, Mæü Ææÿà gêq¯èþ Ðèþ$$Ë Mæü$ ÝëÐèþ$Å Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ ±Ðèþ# ^ðþí³µ¯èþ §æþ– Úët…™èþ Ðèþ$$ çÜ ÇÄñý$O¯èþ ¨ V>§æþ$. ç³NÆæÿÓ ç³ „ìü , ''Ñíßý™èþ Ððþ$O¯èþ Mæü Ææÿà ¯èþ$ Ñyìþ_¯èþ…§æþ$¯èþ {ç³ ™èþÅ ÐéÄæý$ Ðèþ$$ (§øçÙ Ðèþ$$) Væü Ë$Væü$¯èþ$ Mæü ¯èþ$Mæü Mæü Ææÿà ^óþÄæý$ Ðèþ Ìñý¯èþ$ A° ^ðþç³µ V> íܧ鮅† ç³ Ççßý Ç…^èþ$^èþ$¯é²yæþ$. KÄþ* ! ѯèþ$Ðèþ$$ '' ¯óþ¯èþ$ Mæü Ææÿà ^óþÄæý$ ¯èþ…§æþ$¯èþ {ç³ ™èþÅ Ðé Äæý$ Ðèþ$$™ø Væü*yìþ¯èþ Ðéyæþ ¯ðþO†°. A¯èþ$ Äþ* A¯é™èþà «§æþ Ææÿà Ððþ$O¯èþ º$¨® Agêq¯èþ$¯èþ Mæü$ Væü Ë$Y¯èþ$ V>° gêq°Mìü Væü Ë$Væü §æþ$. G…§æþ$Ðèþ ˯èþ ¯èþ ¯èþ V>, gêq°Mìü Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ ¯èþ$, ´ëç³ Ðèþ$$Ë$ B™èþà «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ V>¯èþ…§æþ$¯èþ¯èþ$, A¯é™èþà «§æþ Ææÿà Ððþ$O¯èþ {ç³ ™èþÅ ÐéÄæý$ Ðèþ$$ A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$¯èþ$ B™èþà V> ¯ðþ…^èþ$ Agêq°Mìü çÜ…º…«¨…_ Äæý$$…yæþ$¯èþ$ V>°, Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_ °™èþÅ Ôèý$§æþ® º$§æþ® Ðèþ$$Mæü¢ Ððþ$O¯èþ Äæý* ™èþà ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² gêq°Mìü çÜ…º…«¨…_ Äæý$$…yæþ ¯óþÆæÿ §æþ$. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ Mæü Ææÿà ѫ¨Äæý$$, BMæü Ææÿ ×ý Ðèþ$…§æþ$ {ç³ ™èþÅ ÐéÄæý$ ѨÄæý$$ Mæü ÆæÿÃ çœ Ë Ðèþ$$¯èþ$ VøÆæÿ$ Agêq¯èþ$Ë ÑçÙÄæý$ Ðèþ$$ V>°, gêq° ÑçÙ Äæý$Ðèþ$$ V>§æþ$. M>º sìýt gêq° ^óþ™èþ, Ðóþ§æþ Ñíßý™èþ Ððþ$O¯èþ ¯èþ$ Mæü Ææÿà Ñyæþ$Ðèþ ™èþ W¯èþ ¨. (I MæüÅ gêq ¯èþ Ðèþ$$) A¯èþ…™èþ Ææÿ Ðèþ$…§æþ$ ÑÆ>Væü Ððþ$…¨¯èþ Ðé°Mìü Mæü– ™èþÅ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. °ÚëPÐèþ$ Mæü Æ>ïèþ$Úët ¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ç³ ÇÔèý$§æþ® Ððþ$O¯èþ Äæý$…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþr$ Ðèþ…sìý°², Væü$Ææÿ$ Ôéç܈ Ðèþ$$Ë…§æþ$ ¯èþ Ñ$ÃMæü Mæü ÍW ¯èþ r$Ðèþ…sìý ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$, Væü$Ææÿ$Ðèþ# Äñý$$MæüP A¯èþ${Væü çßý Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ´÷…§æþ º yìþ¯èþ ''™èþ ™èþÓ Ðèþ$ íÜ '' A¯èþ$ Ðóþ§é…™èþ Ðèþ$ à ÐéMæüÅ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë Mæü$ A¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° Ðóþ$Ææÿ$ ç³ ÆæÿÓ ™èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý ^èþ Í…ç³ Mæü çÜ$Q Ðèþ…™èþ$yæþ$ V>Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. (A¯èþ V> Ý뫧æþ¯èþ ^èþ ™èþ$çÙtüÄæý$ çÜ…ç³ ™èþ¢üÅ ¯èþ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ Væü$Ææÿ$Ðèþ# Ðèþ Ë ¯èþ ' ™èþ™èþÓ Ðèþ$ íÜ' A¯èþ$ Ðèþ$ à ÐéMæüÅ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$ ¯ö…¨ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë Mæü$ A¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö°, AѧéÅ Mæ ͵™èþ Ððþ$O¯èþ çÜ$Q §æþ$:Rê ™èþà Mæü {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ^èþ Í…ç³ Mæü , iÐèþ ¯èþ$ÃMìü¢ çÜ$Q Ððþ$$…§æþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). {¿æý Ðèþ$ {ç³ Ðèþ*§æþ Ðèþ$$Ë$ ÌôýMæü Ðèþ$$…§æþ$V> '™èþ ™èþÓ Ðèþ$ íÜ' ÐéMæüÅ Ðèþ$…§æþ$¯èþ² ' ™èþ ™Œþ, ™èþÓ …, AíÜ ' A¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ ç³ §æþ Ðèþ$$Ë Mæü$ A Ææÿ® Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² Äñý$yæþË , ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ ÐéÅ M> Ææÿ® Ðèþ$$ çÜ$Ë ¿æý Ðèþ$$V> ™ðþÍÄæý$$¯èþ$. B ç³ §æþ Ðèþ$$ Ë ÌZ '™èþ ™Œþ ' A¯èþ$ ç³ §æþ Ðèþ$$ çÜ ÆæÿÓ hq™éÓ¨ Væü$×ý Ðèþ$$Ë$ Væü Ë DÔèýÓ Ææÿ$ ¯èþ Mæü$ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$. '™èþÓ…' A¯èþ$ ç³ §æþÐèþ$$ Mìü…_ §æþj›q ™éÓ¨ Væü$×ýÐèþ$$Ë$ Væü Ë iÐèþ#¯èþ Mæü$ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$. ' AíÜ ' A¯èþ$ 糧æþ Ðèþ$$ Äþ* Æÿ$$§æþª ÇMìü° Äñý$OMæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$ç³#¯èþ$. {ç³ ™èþÅ Mæüµ Æø „> ¨ «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ Væü Ë iÐóþÔèýÓ Ææÿ$ Ë Mæü$ Ë „æü ×êÐèþ– †¢ Ðèþ Ë ¯èþ ¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ¡íÜÐóþíÜ, _§é™èþ¢ çÜÓ Ææÿ*ç³ «§æþ ÆðÿOà MæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ Væü Ë$Væü gôýíÜ, ™èþ¯èþ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° A¨Ó¡Äæý*¯èþ…§æþ Ððþ$$…§æþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. ÑÐèþ Ææÿ Ðèþ$$:& ''ç³ §æþ Ðèþ$$ Ë Mæü$ Ôèý Mìü¢ Ðèþ Ë ¯èþ Væü ÍW¯èþ Äæý$ Ææÿ® Ðèþ$$, Ë „æü ×êÐèþ– †¢ Ðèþ Ë ¯èþ Væü ÍW¯èþ Äæý$ Ææÿ® Ðèþ$$ Äæý$° Æðÿ…yæþ$ AÆæÿ® Ðèþ$$Ë$…yæþ$¯èþ$. Ôèý Mìü¢ Äæý$ ¯èþ V> 'D ç³ §æþ Ðèþ$$¯èþ MîüÄæý$ Ðèþ$ ¯èþ$ 'DÔèýÓ Ææÿ' çÜ…Móü™èþ Ðèþ$$. Ë „æü ×ý Äæý$ ¯èþ V> Asìýt Ðé^éÅÆæÿ® Ðèþ$$¯èþMæü$ »ê«§æþ Væü ÍW¯èþ…™èþ ÌZ ™èþ ™èþÞ…º…«§æþ Ðèþ$$ Væü Ë Ðèþ$ ‚ìý Äñý$Mæü §é°° {Væü íßý…^èþ$r. Csìýt íÜ®†ÌZ Æÿ$$^èþa r '™èþ ™Œþ' 糧æþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ðèþ*Äñý*´ë«¨Mæü$yðþO , ç³ Æø„æü ™èþÓ & çÜ ÆæÿÓ fq ™éÓ ¨ «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ 'DÔèýÓ Ææÿ' Ðé^éÅ Ææÿ® Ðèþ$$. '™èþÓ…' ç³ §æþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ðèþ*Äæý* M>ÆæÿŠѧéÅ Ðèþ §æþ…™èþ: Mæü Ææÿ ×Z ´ë«¨Mæü$yðþO {ç³ ™èþÅ „æü ™èþÓ Mìü…_ §æþj›q ™éÓ¨ «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ iÐèþ#yæþ$ Ðé^éÅÆæÿ® Ðèþ$$. Csìýt Ðé^éÅÆæÿ® Ðèþ$$Ë Mæü$ Æðÿ…sìýMìü° IMæüÅ Ðèþ$$ Væü Ë$ Væü§æþ$ V>¯èþ Æÿ$$^èþa r Ë „æü ×êÐèþ– †¢° {Væü íßý…^èþ ÐèþÌñý¯èþ$. çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$ò³O ÑÔóýçÙ ×ý Ðèþ$$Ë ¯èþ$ º sìýt çܵ›çÙt Ðèþ$$. 14


(A¯èþ V> A«¨Úët¯èþ ^ðþO™èþ ¯èþÅ çÜ íßý™èþ Ðèþ*Äæý* ÑÕçÙt _§é¿ê¯èþ$yæþ$ & DÔèýÓ Ææÿ$yæþ$. A«¨Úët¯èþ ^ðþO™èþ ¯èþÅ çÜ íßý™é…™èþ:MæüÆæÿ ×ý ÑÕçÙt _§é¿ê¯èþ$yæþ$ & iÐèþ#yæþ$ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) Csìýt Ë „æü ×ý & f çßý †, Af çßý †, f çßý §æþ f çßý † Äæý$ °Äæý$$ Ðèþ$*yæþ$ Ñ«§æþ Ðèþ$$Ë$. f çßý † Äæý$ ¯èþ V> Ðé^éÅ Ææÿ® Ðèþ$$ & A…™èþ ¯èþ$ Ñyæþ$^èþ$¯èþ ¨; Af çßý † Äæý$ ¯èþ V> Äñý$…™èþ Ðèþ*{™èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ °¨; f çßý §æþ f çßý † Äæý$ ¯èþ V> Mö…™èþ ¿ê Væü Ðèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ °¨. Csìýt íÜ®†ÌZ Æÿ$$^èþa r h çßý ËÏ „æü ×ý çÜ…¿æý Ñ…^èþ §æþ$. h çßý ËÏ „æü ×ý Äæý$…§æþ$ ÝëÓÆæÿ® Ðèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ ÐèþÏÄæý$$¯èþ$. & GrÏ ¯èþ V> h çßý ËÏ „æü ×ý E§é çßý Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ ''Væü…V>Äæý*… òœ*çÙ: '' A¯èþ$ çÜ® Ë Ðèþ$…§æþ$ Væü…Væü Äæý$…§æþ$ VöËÏ ç³ ÌñýÏ E¯èþ² §æþ ¯èþ$r ÌZ Væü…Væü Äæý$…§æþ$ VöËÏ ç³ ÌñýÏ Æÿ$$…yæþ$r AçÜ…¿æýÐèþ Ðèþ$$. V>¯èþ Væü…Væü ¯èþ$ Ñyìþ_ ™èþ¡¢Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ {Væü íßý…_Ç. & C^èþar ÝëÓÆæÿ® Ððþ$O¯èþ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë ÑÔóýÚëÅ…ÔèýÐèþ$$ Äôý$Mæü Ððþ$O¯èþ…§æþ$¯èþ h çßý ËÏ „æü ×ý Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ$. Ah çßý ËÏ „æü ×ý Ðèþ$$ Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ$. GrÏ ¯èþ V>, ™èþ§æþ$ àÆæÿ ×ý Ððþ$O¯èþ ''M>Móü¿ZÅ §æþ «¨ Ææÿ „æü ™éÅ…'' A¯èþ$ çÜ® Ë Ðèþ$…§æþ$ ò³Ææÿ$Væü$¯èþ$. ¿æý „ìü…^èþ$ M>Mæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$, ™èþ ¨™èþ Ææÿ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ Væü–«§æþ– Ôèý$¯èþ M>§æþ$Ë$¯èþ$ Ë „æü ×ê Ðèþ–†¢ Ðèþ Ë ¯èþ {Væü íßý…^èþ º yìþ¯èþ Ñ. A¯èþ V> §æþ «§æþ$ÅçÜ çœ*™èþ Mæü ™èþÓ ÑÔóýçÙ ×ê…ÔèýÐèþ$$ Ñyæþ$Ðèþ Mæü Äôý$, ™èþ ¨™èþ Ææÿ Ðèþ$$ {Væü íßý…ç³ º yìþ¯èþ§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. C^èþa r Ar$Ï ÑÔóýçÙ ×ê…Ôèý Ðèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ ¯èþ…™èþÌZ Äñý$OMæüÅ Ðóþ$ Mæü$§æþ Ææÿ §æþ$ V>¯èþ Ah çßý ËÏ „æü ×ý Ðèþ$$ Äæý$$Mæü¢ Ðèþ$$ V>§æþ$. M>º sìýt Æÿ$$^èþa r f çßý §æþ f ËÏ „æü ×ý Ðèþ$$ çÜ…¿æýÑ…^èþ$¯èþ$. GrÏ ¯èþ V> ™èþ§æþ$§é çßý Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ ''ÝùÄæý$… §óþÐèþ §æþ ™èþ¢:'' A¯èþ$ çÜ® Ë Ðèþ$…§æþ$ §æþ §óþªÔèý ™èþ ™éPË ÑÕçÙt ™èþÓ Ææÿ*ç³ ÑÔóýÚë…Ôèý Ðèþ$$¯èþ$² Ñyìþ_, ÑÔóýçÙÅ ¿æý*™èþ §óþÐèþ §æþ™èþ$¢° Ðèþ*{™èþÐóþ$ {Væü íßý…_Ç. Ar$Ï V>¯óþ Æÿ$$^èþa r Äþ*ÔèýÓ Ææÿ ÑÔóýçÙ ×ý Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ ç³ Æø „æü ™èþÓ çÜ ÆæÿÓ fq ™éÓ§æþ$Ë ¯èþ$¯èþ$², iÐèþ ÑÔóýçÙ ×ý Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ {ç³ ™èþÅ „æü ™èþÓ Mìü…_ §æþ® ™éÓ§æþ$Ë ¯èþ$¯èþ$² , Ñyìþ_ Æðÿ…yæþ$ çÜ® Ë Ðèþ$$Ë…§æþ$¯èþ$ ÑÔóýçÙÅ ¿æý*™èþÐðþ$O¯èþ A«¨Úët¯èþ ^ðþO™èþ ¯èþÅ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ*{™èþ Ðóþ$ {Væü íßý…_¯èþ Äñý$yæþ Ë , iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë MðüOMæüÅ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ$. Cr$Ï Ðèþ$ à ÐéMæüÅ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$Ë Mæü$ Äñý$O MæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° , çÜ _a§é¯èþ…§æþ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ ™èþ ¯èþ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö°, A¨Ó ¡Äæý$ {º çßýà ¿êÐèþ Ðèþ$$ ¯ö…§æþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. (A¯èþV> ÑçÜ–Ã ™èþ Mæü…£æþ ^éÒ$ Mæü Ææÿ ¯éÅ Äæý$ Ðèþ$$ V> ™èþ ¯èþ Mæü$¯èþ² {º çßýà ™èþÓ Ðóþ$ Æÿ$$糚yæþ$ Ë ¼…_¯èþ¨ V>° ÐóþÆæÿ$V> Ðèþ _a¯èþ §óþÑ$Äæý$$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Csìýt {´ëí³¢ ç³NÆøÓ Mæü¢ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ V>° Væü Ë$Væü §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). ¿æý*Ñ$, f Ë Ðèþ$$, ™óþf Ðèþ$$, ÐéÄæý$$Ðèþ#, BM>Ôèý Ðèþ$$.... D AÆÿ$$§æþ$ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Äñý$$MöPMæüP §é°° Æðÿ…yæþ$ ¿êVæü Ðèþ$$Ë$V> gôýíÜ, A…§æþ$ÌZ Äñý$$Mæü çÜVæü Ðèþ$$¯èþ$ AsôýÏ Äæý$$…_ Æðÿ…yæþ Ðèþ çÜ Væü Ðèþ$$¯èþ$ ¯éË$Væü$V> ¿êW…_, A ¯éË$Væü$ ¿êVæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ™èþ Ðèþ$ ¿æý*™èþ Ðèþ$$ V>Mæü Æÿ$$™èþ Ææÿ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë Äñý$$MæüP Ñ¿æý h…^èþ Mæü$…yé Æÿ$$¯èþ² çÜ Væü Ðèþ$…§æþ$ gôýÆæÿa Ðèþ Ìñ ¯èþ$. Cr$Ï ^óþÄæý$ V> {ç³ † ¿æý*™èþÐèþ$$¯èþ$ ç³…^èþ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë ¿êVæü Ðèþ$$™ø Væü*yìþ Äæý$$…yæþ$¯èþ$. A…§æþ$ÌZ ÝëÓ…Ôèý çÜ Væü Ðèþ$$¯èþ$, Ñ$Væü ™èþ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë$ ¯éË$Væü$ A…Ôèý Ë$ Mæü ÍíÜ çÜ Væü Ðèþ$$…yæþ$¯èþ$. ÝëÓ…Ôèý A«¨Mæü Ðèþ$$V> ¯èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ ™èþ¯èþ õ³Ææÿ$ ™èþ¯èþ Mæü$…yæþ$¯èþ$. Cr$Ï ç³…`Mæü– ™èþ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ ç³…^èþ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë Ðèþ Ë ¯èþ f °…_¯èþ¨Äæý$$, çÜ$Q §æþ$:Rê¨ Mæü Æ>ïèþ$¿æý Ðèþ ¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ý뮯èþÐðþ$O¯èþ¨Äæý$$, E™èþµ †¢ ѯéÔèý Ðèþ$$Ë$ Væü Ë ¨Äæý$$, ç³NÆæÿÓ f ¯èþà Ðèþ$…§æþ$ gôýÄæý$ º yìþ¯èþ Mæü Ææÿà Ðèþ Ë ¯èþ f °…^èþ$¯èþ¨Äæý$$, Ðèþ*Äæý* ÑM>Ææÿ Ðèþ$$ÌñýO¯èþ ç³…^èþ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë Ðèþ Ë ¯èþ f °…_¯èþ…§æþ$¯èþ , Ðèþ*Äæý* çÜÓ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ ¨Äæý$$, AVæü$ Äþ* Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$ iÐèþ#¯èþ Mæü$ ""Ü*®Ë ´ë«¨'' Äæý$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. ™èþÓ Mæü$P, ^èþ „æü$Ðèþ#, {ÔZ{™èþ Ðèþ$$, Ææÿ çÜ ¯èþ Ðèþ$$, {çœ*×ý Ðèþ$$ & CÑ AÆÿ$$§æþ$ gêq¯óþ…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$. ÐéMæü$P, ´ë×ìý, ´ë§æþ Ðèþ$$, ÐéÄæý$$Ðèþ#, Eç³çÜ® Ðèþ$$ & CÑ AÆÿ$$§æþ$ Mæü ÆóÿÃ…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$. {´ë×ý Ðèþ$$, A´ë¯èþ Ðèþ$$, Ðéůèþ Ðèþ$$, E§é¯èþÐèþ$$, çÜ Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$ & CÑ AÆÿ$$§æþ$ ÐéÆÿ$$Ðèþ#Ë$. çÜ…Mæü ˵ ÑMæü Ìêµ™èþà Mæü Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ, °Ôèýa Äæý*†ÃMæü Äñý$O¯èþ º$¨®, 15


D ç³ §æþ$¯óþyæþ$ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$V> Væü Ë ¨Äæý$$, ç³…`Mæü–™èþ Ðèþ$$Ë$ V>°& ç³…^èþ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë Ðèþ Ë ¯èþ f °…^èþ$¯èþ ¨Äæý$$, çÜ$Q §æþ$:Q ¿ZV>¯èþ$¿æý Ðèþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ý뫧æþ ¯èþ Ððþ$O¯èþ ¨Äæý$$ AVæü$ çÜ*Mæü‡ ÔèýÈÆæÿ Ðèþ$$ iÐèþ#¯èþ Mæü$ ""çÜ*„øà ´ë«¨'' Äæý$¯èþº yæþ$¯èþ$. D Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$ §æþ–ÔèýÅ Ðèþ$$ V>§æþ$. D ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ ç³NÆøÓ Mæü¢ çÜ*®Ë Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_¯èþ 糚yóþ, iÐèþ#yæþ$ Ðèþ$–† ¯ö…¨¯éyæþ ° ^ðþ糚§æþ$Ææÿ$. C¨Äôý$ "" Í…Væü'' §óþ çßý Ðèþ$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. D Ôèý ÈÆæÿ Ðóþ$ çÜÓ ÆæÿY & ¯èþ Ææÿ M>¨ ÌZM>…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ËMæü$ »ZÆÿ$$ Ðèþ ^èþ$a^èþ$…yæþ$¯èþ$. ©°¯óþ 'Äæý*™èþà V> ' º çßý$Ðèþ$…¨ ¿êÑ…™èþ$Ææÿ$. çÜ*®Ë Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý¯ðþ Æÿ$$¨Æÿ$$ B™èþà V>§æþ$. ! B¨ Ìôý°¨Äæý$$, Csìýt¨ Asìýt¨ Äæý$ ° ^ðþ糚r Mæü$ Ôèý MæüÅ Ðèþ$$ V>°¨Äæý$$ AVæü$ Agêq¯èþ Ðèþ$$ iÐèþ#¯èþ Mæü$"" M>Ææÿ ×Z´ë«¨ ''Äæý$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$ . DÔèýÓ Ææÿ$ ¯èþ Mæü$ ç³NÆøÓMæü¢ çÜ*®Ë çÜ Ñ$íÙt çÜ*®Ë Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$, çÜ*Mæü‡ çÜ Ñ$íÙt Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$, A¯é§æþÅ °Æ>Ó§æþÅ Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Äæý$ M>Ææÿ×ý Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$$. Cr$Ï Äæý$$´ë«¨ »ôý«§æþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ 'iÐèþ#yæþ°Äæý$$, DÔèýÓÆæÿ$yæþ °Äæý$$,'' »ôý«§æþ Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþ¨ V>°, ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$V> ¿ôý§æþ Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. Csìýt ¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ {Ôèý Ðèþ ×ý&Ðèþ$ ¯èþ ¯èþ&°«¨& «§éÅ çÜ Ë Ðèþ Ë ¯èþ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ ç³NÆøÓ Mæü¢ Ë „æü ×ê Ðèþ–†¢ ^óþ™èþ AQ…yé ¨Ó¡Äæý* ç¯èþ…§é™èþà ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. A¯èþ² Ðèþ$Äæý$, {´ë×ý Ðèþ$ Äæý$, Ðèþ$ ¯ø Ðèþ$ Äæý$ Ñgêq¯èþ Ðèþ$ Äæý$, B¯èþ…§æþ Ðèþ$ Äæý$ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ AÆÿ$$§æþ$ MøÔèý Ðèþ$$Ë$ E¯èþ² Ñ. C…§æþ$ A¯èþ² Ðèþ$Äæý$ MøÔèý Ðèþ$$ & çÜ*®Ë Ôèý ÈÆæÿÐèþ$$. Mæü ÆóÿÃ…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$¯èþ$, {´ë×ý ç³…^èþ Mæü Ðèþ$$¯èþ$, {´ë×ý Ðèþ$ Äæý$ MøÔèý Ðèþ$$, gêq¯óþ…[¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$ º$¨®; Ñgêq¯èþ Ðèþ$ Äæý$ MøÔèý Ðèþ$$. A¯é§æþÅ °ÆæÿÓ ^èþ ±Äæý* ѧæþÅ B¯èþ…§æþ Ðèþ$ Äæý$ MøÔèý Ðèþ$$. çܹ sìýMæü ÕË f ´ë¨ Mæü$çÜ$Ðèþ$ Ýë°²«§æþÅ Ðèþ$$¯èþ ™èþ ™é¢›§é M>Ææÿ Ðèþ$$ Væü Ë ¨ Ðèþ Ìñý {ç³ M>Õ…^èþ$¯èþ r$Ï iÐèþ#yæþ$ A¯èþ² Ðèþ$Äæý*«¨ ç³…^èþ MøÔèý Ðèþ$$Ë Ýë…Væü ™èþÅ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ™èþ ™èþ¢ ™øPÔèý Ðèþ$Äæý$$yæþ$V> ™ø^èþ$¯èþ$. Ðèþ$ àÐéMæüÅüÐèþ$$¯èþ$ ºsìýt Ñ^éÇ…_¯èþ Äñý$yæþË ""B™èþà Äñý$…§æþ$¯èþ$ A…r ° Ðéyæþ$¯èþ$, f ¯éçæþ$Ë$ Ìôý° Ðéyæþ$¯èþ$, A¨Ó¡Äæý$$yæþ$¯èþ$ AÆÿ$$ Äæý$$¯é²yæþ$.'' A° ™ø^èþ$¯èþ$. MóüÐèþ Ë Ðèþ$*«§æþ$Ë$ çÜ*®Ë §óþ çßý Ðèþ$$¯óþ Äæý*™èþà V> ¿êÑ…™èþ$Ææÿ$. A…™èþ Mæü…sñý º$¨®Ðèþ$…™èþ$Ë$ º çßý$Ðèþ$…¨ çÜ*Mæü‡ §óþçßý Ðèþ$$¯èþ$ Äæý*™èþà V> ¿êÑ…™èþ$Ææÿ$. gêq¯èþ Ðèþ$$™ø Ñ^éÇ…_¯èþ Äñý$yæþ Ë Æðÿ…yæþ$¯èþ$ B™èþà V>Ðèþ# A¯èþ$ °Ôèýa Äæý$ Ðèþ$$ Væü Ë$Y¯èþ$. C¨Äôý$ Ñ^éÆæÿÐèþ$$¯èþ Mæü$ çœ ËÐèþ$$. ç³NÆøÓ Mæü¢ Ôèý ÈÆæÿ {™èþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$ iÐèþ#¯èþ Mæü$ çÜ*®Ë Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$…§æþ$ gê{Væü §æþ Ðèþ çÜ® Äæý$$, çÜ*Mæü‡ Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$…§æþ$ çÜÓ ´ë²Ðèþ çÜ® Äæý$$, M>Ææÿ ×ý Ôèý ÈÆæÿ Ðèþ$…§æþ$ çÜ$çÙ$´ë¢ ÐèþçÜ® Äæý$$ ^ðþç³µ ºyìþÄæý$$¯èþ²Ñ. D Äæý$ Ðèþ çÜ® Ë$ º$¨® «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ V>° , Äæý*™èþà «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ V>Ðèþ ° ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$.. º$«¨®Mìü çÜ ™èþÓ Væü$×ýÐèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ gê{Væü §æþ Ðèþ çÜ® Äæý$$, Ææÿ gZ Væü$×ý Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ çÜÓ ´ë²Ðèþ çÜ® Äæý$$, ™èþ Ððþ* Væü$×ý Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ çÜ$çÙ$ç³¢ ÐèþÅ çÜ® Äæý$$ Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² Ñ. Csìýt Äæý$ ÐèþÝë®{™èþ Äæý$ Ðèþ$$¯èþ$ º$¨® «§æþÆæÿà Ðèþ$$ V>°, °Ææÿ$Y×ý$yðþO¯èþ Äæý*™èþà «§æþ Ææÿà Ðèþ$$ V>§æþ$. D Äæý$ Ðèþ çÜ® Ë Mæü$ ç³ Ææÿ çܵ Ææÿ ÐèþÅ À^éÆæÿ Ðèþ$$¯èþ² ¨. GrÏ ¯èþ V> çÜÓ ´ë²Ðèþ çÜ® Äæý$…§æþ$ gê{Væü §æþ Ðèþ çÜ® V>°, gê{Væü §æþ Ðèþ çÜ® Äæý$…§æþ$ çÜÓ ´ë²Ðèþ çÜ® V>°, çÜ$çÙ$ç³¢ Ðèþ çÜ® Äæý$…§æþ$ gê{Væü §é§æþ$Ë$ V>°, gê{Væü §é§æþ$Ë Äæý$…§æþ$ çÜ$çÙ$´ëŧæþ$Ë$ V>° ÌôýÐèþ#. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ ÐèþÅ À^éÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë Ñ. M>ºsìýt Æÿ$$Ñ AçÜ Ë$ Ìôý°Ðóþ AÆÿ$$ Äæý$$¯èþ² Ñ. B™èþà °™èþÅ Ðèþ$$, A¨Ó¡Äæý$ Ðèþ$$, A çÜ…Væü Ðèþ$$, B¯èþ…§æþ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ AÆÿ$$ Ðèþ#¯èþ² ¨. Æÿ$$sìýt Äæý*™èþà gê{Væü §é§æþÅ Ðèþ çÜ® Ë Mæü$ Ý뮯èþ Ðèþ$$ V>§æþ$. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ Ðésìý Äæý$…§æþ$…yæþ$ Ôèý ÈÆæÿ {™èþ Äæý$ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ý뮯èþ Ðèþ$$ V>§æþ$. M>º sìýt Äæý*™èþà Mæü$ A Ðèþ çÜ® ÌñýÑÓÄæý$$ ÌôýÐèþ ° çœ Í™éÆæÿ® Ðèþ$$. º$¨®& Ææÿ f çÜ¢ Ððþ* Væü$×ý {糫§é¯èþÄñý$O ÑÐóþMæü Ðèþ$$ ÌôýMæü §óþ çßý Ðèþ$$ , C…{¨Äæý$ Ðèþ$$, {´ë×ý Ðèþ$$, Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ, _§é¿ê¯èþ$yæþ$ Òsìý° Äñý$Mæü sìý° Ðèþ$‚ì Äñý$$Mæü sìý V>¯èþ$, Äñý$$Mæü §é° «§æþ Ææÿà Ðèþ$$¯èþ$ & Ðèþ$‚ìý Äñý$$Mæü §é° «§æþ Ææÿà 16


Ðèþ$$¯èþ$ V>¯èþ$, G…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ A¿êÅçÜ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ$…yæþ$¯ø A…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ ± çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$^èþ$…yæþ$¯èþ$. G糚yðþO™óþ Ðèþ$ àÐéMæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ Ñ^éÇ…_ °«¨ «§éÅçÜ Ðèþ$$¯èþ$ º Ë ç³ Ææÿ _ ± Äæý$«§éÅçÜ º$«¨® Ðèþ–†¢° ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯ø, A糚yæþ$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ ¯èþÕ…^èþ$¯èþ$. Ðèþ$ àÐéMæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ Ñ^éÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ gôýíܯèþ Ðé° Äæý$$°Mìü° ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. ""A«§é™èþ A§óþÔZ¯óþ† ¯óþ¡†'' A¯èþ$ {Ôèý$† {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ñ$«§æþÅüV> ¿êÑ…_, Ýë†ÓMæü Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ™ø _§é¯èþ…§æþ Ææÿ çÜ Ðèþ$$¯èþ$ ´ë¯èþ Ðèþ$$ gôýíÜ, ¯éÆæÿ Móüâê¨ çœ Ë Ðèþ$$Ë ÌZ ¯èþ$…yæþ$ †Äæý$Å ° ±Ææÿ$¯èþ$ {§éW¯èþ Ðéyæþ$ ™èþ ™èþ¹Ë Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ñyæþ$^èþ$¯èþ r$Ï §óþ õßý…{¨Äæý*¨ {ç³ ç³ …^èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ Ðèþ Ìñý¯èþ$.(A¯èþ V> çÜ ÆæÿÓ §æþ–ÔèýÅ ÝëÆ>…ÔèýÐðþ$O¯èþ {º çßýà {´ëí³¢ Væü Ë$Væü$^èþ$…yæþ V> °ÝëÞÆæÿ Ððþ$O¯èþ f Væü Ðèþ$$™ø {ç³ Äñý*f ¯èþÐèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ , §é°° Ñyæþ$Ðèþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° V>°, ïÜÓ Mæü Ç…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° V>° B{Væü çßý Ðèþ$$ Væü Ë$Væü §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. {ç³ ç³…^èþ Ñ$«§éÅ gêq¯èþ Ðèþ$…§æþ$ §é°™ø ¿æý Äæý$ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ ™éÅVæü º$¨® Væü Ë$Væü §æþ$.Ìê¿æý Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ {Væü çßý ×ý º$«¨®Äæý$$ Væü Ë$Væü §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$…§æþ$ ÐðþOÆ>VæüÅ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$r Mö‚ý Mæü$ {ç³ ç³…^é°™èþÅ ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$ , B™èþà Äñý$$MæüP °™èþÅ ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. B™èþà "" gêÄæý$ ™ðþ, AíÜ¢, Ðèþ §æþª ™ðþ, Ñç³ Ç×ýÑ$™ðþ, Aç³ „ìüÄæý$ ™ðþ, ¯èþÔèýÅ †'' & AÆæÿ® Ðèþ$$:& ç³#r$t^èþ$¯èþ² ¨,E¯èþ² ¨, Ðèþ–¨®¯ö…§æþ$^èþ$¯èþ² ¨, Ææÿ*´ë…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ¯ö…§æþ$^èþ$¯èþ² ¨, „îü×ìý…^èþ$^èþ$¯èþ² ¨, ¯èþ Õ…^èþ$^èþ$¯èþ² ¨ &A¯èþ$ çÙ yìþÓM>Ææÿ Ðèþ$$Ë$ Ìôý°§ðþO Äæý$$¯èþ² Ñ. f Væü Ðèþ$$ & Äþ* çÙ yìþÓ M>Ææÿ Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ Äæý$$¯èþ² ¨. A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ A°™èþÅ Ðèþ$$. B™èþà & ÑM>Ææÿ Ææÿ íßý™èþ$yæþ$ V>¯èþ §æþ–ÔèýÅ Ðèþ$$ Ë °²sìý Mæü…sñý¯èþ$ A «¨Mæü$yæþ$, B¯èþ…§æþ Ææÿ*ç³#yæþ$, çÜÓüÄæý$…{ç³ M>Ôèý$yæþ$, çÜ ÆæÿÓ Væü ™èþ$yæþ$, A¨Ó¡Äæý$$yæþ$ & M>º sìýt °™èþ$Åyæþ$. Csìýt Ðèþ*r Ñ° Ë Mæü‡ ×ý$yæþ$ {ç³ Õ²…^èþ$^èþ$¯é²yæþ$ : "" Æ>Ðèþ* ! B™èþà Æÿ$$r$Ï gêq¯èþ çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$ AÆÿ$$ Æÿ$$…yæþ V> §æþ$:Q Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ çÜ…ÝëÆæÿ… Csìýt Äæý*™èþà Mæü$ Gr$Ï Mæü Ë$Væü$¯èþ$...?'' D {ç³ Ôèý² Mæü$ çÜ Ðèþ*«§é¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ Æ>Ðèþ$$yæþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. "" Agêq¯èþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ A…™èþ: Mæü Ææÿ ×ý §óþ à§æþ$Ë…§æþ$ ""¯óþ¯èþ$'' ""¯éÄæý$ ¨'' Äæý$ ¯èþ$ A«§éÅçÙ gôýÄæý$$r Ðèþ Ë ¯èþ Äæý*™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ$. B™èþà gêq¯èþ Ðèþ$$ ¯ö…¨¯èþ í³Ðèþ$à r Asìýt çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ$. Cr$Ï A«§éÅçÜ Ðèþ Ë ¯èþ Äæý*™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Væü ÍW¯èþ§æþ° ^ðþç³µ º yìþ¯èþ ¨. C糚yæþ$ A«§éÅçÜ Ë „æü ×ý Ðèþ$$ ^ðþç³µ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. {¿ê…† Ðèþ Ë ¯èþ Äñý$$Mæü Ðèþ çÜ$¢Ðèþ#¯èþ$, Ðèþ$ ‚ìý Äñý$$Mæü Ðèþ çÜ$¢Ðèþ#V> §æþ Ë…^èþ$r A«§éÅçÜ Ðèþ$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. Cr$ÏV>¯óþ Agêq¯èþ Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ {º çßýà Ðèþ$$¯èþ$ f Væü Ðèþ$$V> ^èþ*^èþ$r A«§éÅçÜ Ðèþ$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. Gsìýt A«§éÅçÜ Ðèþ$$ ^óþ™èþ B™èþà f Væü Ðèþ$$V> ™ø^èþ$¯èþ ° Äñý$yæþ Ë gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. ""B™èþà ¯é¯éÑMæü ˵ M>Ææÿ ×ý Ðèþ*Äæý* Ææÿ íßý™èþ$yæþ$, _§é™èþ$Ãyæþ$, çÜ ÆæÿÓ M>Ææÿ ×ý$yæþ$ & §æþ$:Q Ðèþ$$™ø çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$ Ìôý° Äæý*¯èþ…§æþ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$, çÜ ÆæÿÓ ÑM>Ææÿ Ôèý*¯èþ$Åyæþ$, §æþ–ÔèýÅ ÑË „æü ×ý$yæþ$, çÜ ÆæÿÓ ÐéÅç³ Mæü$yæþ$ & Csìýt B™èþà Äæý$…§æþ$ Ððþ$$§æþr Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$$ Mæü ͵™èþ Ððþ$O¯èþ ¨. D Äæý$ çßý…M>Æ> «§éůèþ Ðóþ$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ M>Ææÿ ×ýÐèþ$$. (Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$ ¯èþ V> ""¯óþ¯èþ ¯èþ$'' º$¨®) çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ º$¨®Móü Äæý$$¯èþ² ¨ V>° B™èþà Mæü$ Ìôý§æþ ° A¯èþÓ Äæý$ ÐèþÅ †ÆóÿMæü Ðèþ$$ ^óþ™èþ gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. çÜ ÆæÿÓ Ýë„ìüÄñý$O¯èþ Äæý*™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ M>Ææÿ×ý Ðèþ$$ÌñýO¯èþ C^éeõ³„æü Ë$, Æ>Væü §óþÓ çÙ Ðèþ$$Ë$, çÜ$Q §æþ$:Q Ðèþ$$Ë$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ §æþÓ…§æþÓ «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$ Äñý$ËÏ ç³šyæþ$¯èþ$ º$¨®¨Äôý$ AÆÿ$$ Æÿ$$¯èþ² Ñ. (A¯èþ V> Açßý…M>Ææÿ çÜ íßý™èþ Ððþ$O¯èþ º$¨® Ðèþ–†¢ Äæý$$¯èþ²…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðóþ$ V>° A¨ ¯èþ Õ…_¯èþ ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ B™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ ¿êÐèþ Ðóþ$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). Cr$Ï A¯èþÓ Äæý$ Ðèþ$$Q Ðèþ$$V> ^ðþí³µ, Æÿ$$Mæü ÐèþÅ †ÆóÿMæü Ðèþ$$Q Ðèþ$$V>^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$.: C^ée¨ çÜ…ÝëÆæÿ õßý™èþ$Ðèþ#Ë$ B™èþà «§æþ ÆæÿÃÐèþ$$ÌñýO¯èþ Äñý$yæþ Ë çÜ$çÙ$í³¢ Äæý$…§æþ$ º$¨ª Ðèþ–†¢ ËÄæý$ Ððþ$$…§æþ$^èþ$…yæþV> Äñý$…§æþ$Mæü$ Væü ¯èþ º yæþ$r 17


Ìôý§æþ$ ? °{§æþ Äæý$§æþ$ B™èþà çÜ$Q Ææÿ*ç³ Ðèþ$$V> °Ôèýa Æÿ$$…^èþ »Z™èþ$¯é²yæþ$. °{¨…_ Ìôý_¯èþ Ðéyæþ$ ¯óþ¯èþ$ çÜ$Q Ðèþ$$V> °{¨…_†¯èþ ° A…r$¯é²yæþ$. Csìýt A¯èþ$¿æý Ðèþ Ðèþ$$ çÜ Ææÿ$ÓËMæü$ Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² ¨. Asìýt çÜ$Q Ææÿ*ç³ Ðóþ$ B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$. C^ée§æþ$Ë$ & º$¨® «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë$. M>º sìýt Äôý$ º$¨® gêVæü Ææÿ*Mæü ™èþ ™ø ¯èþ$¯èþ²…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ AÑ ™ø^èþ$^èþ$¯èþ² Ñ. º$¨® Ë Äæý$ Ððþ$$…§æþ V>¯óþ C^ée§æþ$Ë$ ™ø^èþ$r Ìôý§æþ$. D A¯èþ$¿æý Ðèþ Ðèþ$$ °{§æþ Äæý$…§æþ$¯èþ$, çÜ Ðèþ*«¨ Äæý$…§æþ$¯èþ$ VæüË$Væü$¯èþ$. M>º sìýt çÜ…ÝëÆæÿ M>Ææÿ×ý Ðèþ$$ÌñýO¯èþ Mæü Ææÿà Ðèþ$$Ë$ B™èþà Mæü$ ÌôýÐèþ# V>¯èþ , B™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. º$¨® Äæý$…§æþ$¯èþ²Ñ V>¯èþ º$¨®Móü çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$. Asìýt º$¨® Äæý$…§æþ$ Açßý…M>Ææÿ «§éÅçÜ Ðèþ$$ ^óþ™èþ Äæý*™èþà Mæü$ çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$ Væü ÍY¯èþ ¨ V>° ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$V> Ìôý§æþ$. (D ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$ ™éÆ> §æþ$:RZç³ Ôèý Ðèþ$ ¯èþ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$, } Æ>Ðèþ$$° ^óþ™èþ ÑçÜ¢ Ç…ç³ º yìþ¯èþ ¨.) º$¨® Äæý$ ¯èþ V> A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$. iÐèþ Mæü*r çÜ$®Ë çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ gñý糚^èþ$¯é²yæþ$. A¯é¨Äñý$O¯èþ AѧæþÅ Ðèþ Ë ¯èþ f °…_¯èþ º$¨® Äæý$…§æþ$ (A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ýÐèþ$…§æþ$) {ç³ † ¼…¼…_¯èþ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äñý$$MæüP {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$ iÐèþ#yæþ ° ^ðþç³µ º yæþ$¯èþ$. ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà º$¨® «§æþ Ææÿà Ðèþ$$Ë ¯èþ…rMæü Ýë„ìüÄñý$O ÐóþÆæÿ$V> ¯èþ$¯é²yæþ$. (A¯èþ V> A…™èþÆ>ÅÑ$V> ¯èþ$¯é²yæþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ) C…§æþ$ÌZ iÐèþ#yæþ$ ""¯óþ¯èþ$ çÜ$Q °&§æþ$:Q° '' C™éŧæþÅ…™èþ Mæü Ææÿ×ý «§æþ Ææÿà «§éÅçÜ Væü Ë ÐéyðþO Äæý$$¯é²yæþ$. ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äñý$O™óþ Ýë„îüV> çÜ ÆæÿÓ {™èþ Äæý$$¯èþ² ¯èþ$, iÐèþ# yæþ$ Ðèþ Ìñý A…™èþ: Mæü Ææÿ ×ý ç³ Ç^óþe§æþ Ðèþ$$ ¯ö…§æþ Mæü Ýë„îüV> ¯èþ$¯é²yæþ$. A ™èþ yóþ Mæü*rçÜ$®yæþ$. A ™èþ yóþ ™èþÓ… ç³ §éÆæÿ® Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ë„>üÅÆæÿ® Ððþ$O¯èþ Ðéyæþ$ A ¯èþ V> gêq¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ {ç³ † ¼…»ê«§éÆæÿ Ððþ$O¯èþ A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ýÐèþ$$¯èþ$(«©Ðèþ–†¢°) Ë Äæý$ Ððþ$$…¨…_¯èþ…™èþ ÌZ {ç³ † ¼…º ¿æý*™èþ iÐèþ#yæþ$ ÌôýMæü C¨ Ðèþ Ææÿ Mæü$ iÐèþ#yæþ ¯óþ Ðéyóþ Æÿ$$糚yæþ$ ¼…º ¿æý*™èþ$yðþO¯èþ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äæý$ Væü$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. C¨Äôý$ ™èþ ™èþ¢üÓ…ç³ §éÆæÿ® Ðèþ$$. ÌZçßý í³…yæþ Ðèþ$$ ™èþ ç³¢ Ððþ$O¯èþ 糚yæþ$ A W² «§æþ Ææÿà Ððþ$O¯èþ Äæý$$çÙ~ ™èþÓ Ðèþ$$ , {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$, ÌZçßý í³…yæþ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$, ÌZçßý í³…yæþ «§æþ Ææÿà Ððþ$O¯èþ ¯èþ Ææÿ$¢Ë ™éÓ¨Mæü Ðèþ$$ A W² Äæý$…§æþ$¯èþ$, {ç³M>Õ…^èþ$¯èþ$. C¨ AW²Mìü , ÌZçßý Ðèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$ Væü ÍW¯èþ Ýë…Væü ™èþÅ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Væü ÍW¯èþ ¨. Cr$Ï V>¯óþ _§é¿ê¯èþ$¯èþ Mæü$¯èþ$, C…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$ Äñý$$MæüP Ðèþ–™èþ$¢Ë Mæü$¯èþ$, Ñ$MìüPÍ Ýë…Væü ™èþÅ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ ç³ Ææÿçܵ Æ> «§éÅ çÜ Væü ÍW §é° ^óþ™èþ _§é¿ê¯èþ$¯èþ Mæü$ A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý °çÙt f yæþ ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$², _§é¿ê¯èþ °çÙt gêq™èþ–™èþÓ Ðèþ$$ A…™èþ:Mæü Ææÿ×ýÐèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$² Äæý$$¯èþ² r$Ï ™ø^èþ$¯èþ$. (A¯é¨V> Äæý$$¯èþ² Ýë…Væü ™èþÅ Ðèþ$$ ^óþ™èþ f yæþ Ððþ$O¯èþ Äæý$…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$¯èþ Mæü$¯èþ$, gêq¯èþ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ _§é¿ê¯èþ$¯èþ Mæü$¯èþ$, A¯øůéÅ «§éÅçÜ Væü ÍW ™èþ§éªüÓ Æ> B™èþà f yæþ Ðèþ$ °Äæý$$, º$«¨ª gêq¯èþ Ðèþ$ °Äæý$$ ÐèþÅ Ðèþ çßý Ç…^èþ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨ V>° ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$V> ^èþ*_™óþ B™èþà Mðüsìýt §øçÙ çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$¯èþ$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$) A«¨M>ÇÄæý$ Væü$ ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$ Væü$Ææÿ$ çÜ °²«¨ÌZ {Ôèý Ðèþ ×ý Ðèþ$ ¯èþ ¯èþÐèþ$$Ë ¯èþ$ gôýíÜ ç³ Æø„>¯èþ$¿æý Ðèþ Ððþ$$…¨, _§é¯èþ…§æþ$° Äæý$$´ë«¨ Ðèþ Çj™èþ$yðþO¯èþ çßý–§æþ Äæý$ Ðèþ$ …§æþ$¯èþ² Ðé°°V> ™ðþË$çÜ$Mö°(A ¯èþ V> Mæü*rçÜ$®yóþ ç³ Ææÿ {º çßýà Ðèþ$ ° ™ðþË$çÜ$Mö° Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) B™èþà Vø^èþ Ææÿ Ðèþ$ Væü$ {ç³ ç³…^èþÐèþ$$¯èþ$ Ñyæþ$Ðèþ Ðèþ Ìñý¯èþ$. (A¯èþ V> A«¨Úët¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° , {¿ê…†™ø ¯éÆøí³…ç³ º yìþ¯èþ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$…§æþ$ Äæý$$§éïܯèþ$yæþ$ V>Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$) A ç³ Æø „>¯èþ$ ¿æý Ðèþ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. ¯óþ¯èþ$ çÜÓ Äæý$… {ç³ M>Ôèý$yæþ ¯èþ$ , ç³#rt ° Ðéyæþ ¯èþ$, A¨Ó¡Äæý$$yæþ ¯èþ$, Äñý$ËÏ ç³šyæþ$ {ç³ M>Õ…^èþ$ Ðéyæþ ¯èþ$, A† °Ææÿà Ë$ yæþ ¯èþ$, çÜÓ ^èþe Ððþ$O¯èþ gêq¯èþ Æ>Õ°, ¯éÔèý Ðèþ$$Ìôý° Ðéyæþ ¯èþ$, §óþÔèý M>Ìê ç³ Ç_e¯èþ$²yæþ ¯èþ$, B¯èþ…§æþ Ðèþ$ Äæý$$yæþ ¯èþ$, °{íÙPÄæý$$yæþ ¯èþ$, çÜ §éÐèþ$$ Mæü$¢yæþ ¯èþ$, A°ÆæÿÓ ^èþ ±Äæý$ Ôèý Mìü¢ Ðèþ$…™èþ$yæþ ¯èþ$, C…{¨Äæý$ gêq¯é Vø^èþ Ææÿ$yæþ ¯èþ$, ÑM>Ææÿ Ôèý*¯èþ$Å yæþ ¯èþ$, A¯èþ…™èþ$yæþ ¯èþ$, Ðóþ§æþ Ðóþ™èþ¢ ÌñýO¯èþ ç³…yìþ™èþ$Ë ^óþ™èþ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ «§éÅ°…^èþº yæþ$ Ðéyæþ ¯èþ$.

18


Cr$Ï º$¨®° Æÿ$$™èþ Ææÿ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë ò³OMìü »Z±Mæü AÑ_e¯èþ² Ðèþ$$V> ¯é™éïèþ$çÜ…«§é¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$^èþ$¯èþ² Äñý$yæþ Ë {º çßýà M>Æ>…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ–†¢ ({º àà ™ðþOÃüÅ Mæü gêq¯èþ Ðèþ$$) Äæý$$§æþ Æÿ$$…_, LçÙ «§æþ Ðèþ$$ ÆøVæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ r$Ï çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Mæü ÆæÿÃ Ë ™ø çÜ çßý AѧæþÅ ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ$. B™éïèþ$çÜ…«§é¯èþ {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. °Ææÿjü¯èþ {ç³ §óþÔèý Ðèþ$…§æþ$ 糧éÃçÜ ¯èþÐèþ$$ Ððþ$$§æþË Væü$ Äæý*çÜ ¯èþ Ðèþ$$Ë ÌZ A¯èþ*Mæü*Ë Ððþ$O¯èþ Äæý*çÜ ¯èþÐèþ$…§æþ$ Mæü*Ææÿ$a° , Ôèý Ðèþ$ §æþ Ðèþ$ çÜ…ç³ ¯èþ$²yðþO , {´ë×êÄæý*Ðèþ*§æþ$Ë ^óþ™èþ A…™èþ:Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$¯èþ$ °{Væü íßý…_ _™èþ¢ Ôèý$¨®¯ö…¨ gêq¯èþ Ðèþ$$ V>Mæü Ðèþ$$Mìü¢Mìü Æÿ$$™èþ Ææÿ Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$$ Ìôý§æþ° °Ôèýe Æÿ$$…_, B¯èþ…Væü$yðþO, B™èþà Äæý$…§óþ çÜ…çÜ® (íÜ®†) VæüËÐéyðþO (A¯èþV> {†ç³#sîý ¯éÔèý Ðèþ$$ ^óþíÜ Äæý$° ¿êÐèþ Ðèþ$$). °ÇÓ Mæü ˵ çÜ Ðèþ*«¨ ¯èþÐèþ Ë…¼…_ «§éÅ°…^èþ Ðèþ Ìñý¯èþ$. ç³ Ææÿ Ðèþ*™éà çÜ ™é¢ {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ çÜ ™é¢ {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$Ë$ Væü Ë Äþ* {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ…™èþ ¯èþ$ çÜ ÆæÿÓ M>Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ Äæý*™èþà Äæý$…§æþ$ Ë Äæý$ Ðèþ$$ ¯ö…¨…^èþ Ðèþ Ìñý¯èþ$. (ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Mæü$ çÜ Mæü Ë M>Ææÿ ×ý Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Äæý$ Äñý$$MæüP Ýë°«§æþÅÐèþ$$ ^óþ™èþ Äæý$$´ë§é¯èþ M>Ææÿ ×ý ™èþÓ Ðèþ$$ ^ðþç³µ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨.) Csìýt Äæý$$´ë§é¯èþ çÜ ™èþ¢ V>Mæü {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ÐóþÆæÿ$ çÜ ™èþ¢ Ìôý§æþ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÐèþÌñý¯èþ$ A° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Cr$Ï ^óþÄæý$$ Ðéyæþ$ ç³ Çç³NÆæÿ$~yðþO , _§é¯èþ…§æþ çÜÓ Ææÿ*ç³#yðþO Äæý$$…yæþ$¯èþ$. Cr$ϯèþ² Ðé°Mìü , çÜ ÆæÿÓ {™èþ {º çßýà §æþ ÆæÿØ ¯èþ Ðóþ$ Äæý$$…yæþ$¯èþ$. V>¯èþ ÌZç³Ë V>°, »ñýOr V>° Mö…^ðþÐðþ$O¯èþ¯èþ$ {ç³ ç³…^èþ çÜ*¹Ç¢ Væü Ë$Væü §æþ$. çÜ Mæü Ë ÑçÙÄæý$ ÐéÅçÜ…Væü °Ðèþ–†¢ ç³NÆæÿÓ Mæü Ððþ$O¯èþ {º àÃM>Ææÿ Ðèþ–†¢ çÜ Ðèþ*«¨ Äæý$ ¯èþ º yæþ$¯èþ$. Csìýt çÜÐèþ*«¨Mìü º*ÆæÿÓ Ðèþ$$ ^óþÄæý$ §æ W¯èþ Mæü–™èþÅ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$. çÜ Ðèþ*«¨Mìü Ðèþ$$…§æþ$ ^èþ Æ>^èþ Æ>™èþà Mæü Ððþ$O¯èþ Äþ* f Væü Ðèþ$…™èþ Äæý$$ K…M>ÆæÿÐèþ*{™èþ Ðèþ$$V> ¿êÑ…^èþÐèþ Ë Äæý$$¯èþ$.G…§æþ$Ðèþ ˯èþ ¯èþ¯èþ V>, D f Væü Ðèþ$$ Ðé^èþÅ Ðèþ$$ & {ç³×ýÐèþ Ðèþ$$ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$. M>º sìýt Ðé^èþÅ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$Ë Mæü$ A¿ôý§æ Ðèþ$$…yæþ$¯èþ$ Væü ¯èþ$Mæü Ðé^èþÅ Ððþ$O¯èþ f Væü Ðèþ$$¯èþ$ Ðé^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ {ç³×ý Ðèþ Ðèþ$$¯èþ$V> ¿êÑ…ç³ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. D ¿êÐèþ ¯èþ Agêq¯èþ ÐèþÔèý Ðèþ$$¯èþ Væü Ë$Y¯èþ$. M>º sìýt gêq¯èþ Ðèþ$…§æþ$ Væü Ë$Y¯èþ$. (A¯èþ V> çÜ Ðèþ*«¨Mìü Ðèþ$$…§æþ$ §ø^èþ$¯èþ$ V>° °ÇÓÔóýçÙ {º çßýà Ýë„>™éPÆæÿ Ððþ$O¯èþ ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ §ø^èþ §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) G…§æþ$Ðèþ ˯èþ ¯èþ ¯èþ V> ° °ÇÓÔóýçÙ {º çßýà Ýë„>™éPÆæÿ Ðèþ$$ çÜ ÆæÿÓ Ðèþ–™èþ$¢Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ$. A…§æþ$Ðèþ ËÏ Asìýt íÜ®†ÌZ fVæü§éÂÐèþ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü §æþ$. ç³NÆøÓM>¢Ææÿ® Ðèþ$$¯èþ$ ÑÐèþ Ç…^èþ$^èþ$¯é²yæþ$: ""çÜ*®Ë Ðèþ$$, çÜ*Mæü‡ Ðèþ$$, M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$ A° Ðèþ$*yæþ$ §óþ çßý Ðèþ$$Ë$. CÑ iÐóþÔèýÓ Ææÿ$ͧæþª ÇMìü° çÜ Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$Ë$. A…§æþ$ çÜ Ñ$íÙtV> DÔèýÓ Ææÿ$¯èþ Mæü$¯èþ$, ÐèþÅ›íÙtV> & iÐèþ#Ë Mæü$¯èþ$ Äæý$$¯èþ² Ñ. C…§æþ$ÌZ iÐèþ ç³ „æü Ðèþ$…§æþ$ ÑÔèýÓ , ™ðþOf çÜ {´ëkqË$, çÜ*®Ë , çÜ*Mæü‡ , M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$Ë…§æþ$ AÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ VæüË ÐéÆæÿ$. DÔèýÓ Ææÿ ç³ „æü Ðèþ$…§æþ$ ÑÆ>sŒý, íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ , AÐéÅMæü–™èþ$Ë$, çÜ*®Ë, çÜ*Mæü‡ , M>Ææÿ ×ý Ðèþ$$ Ë…§æþ$ AÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë ÐéÆæÿ$. C…§æþ$ íßýÆæÿ ×ýÅ VæüÆæÿ$ ¯èþ Mæü$, ¯èþ*™é™èþà Äæý$ °Äæý$$, AÐéÅMæü–™èþ$¯èþ Mæü$ Äþ*ÔèýÓ Ææÿ$yæþ °Äæý$$ ¯éÐèþ*…™èþ Ææÿ Ðèþ$$Ë$¯èþ² Ñ. C…§æþ$ÌZ ÑÆ>r$t ¯èþ…§æþ$ {º çßýà Mæü$¯èþ$, íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$° Äæý$…§æþ$ ÑçÙ$~Ðèþ#¯èþ Mæü$¯èþ$, DÔèýÓ Ææÿ$° Äæý$…§æþ$ Ææÿ${§æþ$¯èþ Mæü$¯èþ$ A…™èþ Æ>ÂÐèþ Ðèþ$$ Væü ˧æþ$. {ç³ çÜ$¢™èþ Ðèþ$$ C…§æþ$ÌZ ÑÔèýÓ , ÑÆ>r$tË Mæü$ AM>Ææÿ Ðèþ$$ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$ ™ðþO f çÜ , íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$ÂË Mæü$ EM>Ææÿ Ðèþ$$ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$. (A¯èþV> K…M>Ææÿ Ðèþ$…§æþ$¯èþ² & AM>Ææÿ, EM>Ææÿ, Ðèþ$ M>Ææÿ Ðèþ$$Ë Mæü$ Äþ* A Ææÿ® Ðèþ$$Ë ¯èþ$ {Væü íßý…^èþÐèþ ËÄæý$$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) Cr$ϯèþ² çÜ Ñ$íÙt ÐèþÅ›çÙ$t Ë Mæü$¯èþ$², Ðé§æþÅ Ðé^èþ Mæü Ðèþ$$Ë Mæü$¯èþ$², A¿ôý§æþ Ðèþ$$ V>¯èþ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$…™èþÄæý$$ K…M>Ææÿ Ðèþ*{™èþ Ðèþ$$V> ¿êÑ…^èþÐèþ ËÄæý$$¯èþ ° gñýç³µ ºyìþ¯èþ¨. D ¿êÐèþ ¯èþ çÜ Ðèþ*«¨Mìü ç³NÆæÿÓ Ðèþ$…§óþ gôýÄæý$ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$ V>°, ™èþ ™èþÓ Ýë„>™éPÆ>¯èþ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ Væü Ë$Væü Ðèþ#. (çÜ ÆæÿÓ Ðèþ$$¯èþ$ {º çßýà Äæý$…§æþ$ {ç³ ÑÌêç³ Ðèþ$$ gôýÄæý$$^èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ ™èþ §éÂÐèþ ¯èþ Væü Ë$Væü$r MæüÐèþM>Ôèý Ðèþ$$ Ìôý§æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) 19


{ç³ÑÌêç³ ¯èþ {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþ糚^èþ$¯é²yæþ$:: çÜ*®Ë §óþ àÀÐèþ*°Äñý$O Äæý$$¯èþ² ÑÔèý$Ó° ™èþ §éÓ^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ BM>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$², E M>Ææÿ Ðèþ$…§æþ$ Ë Äæý$ Ððþ$$…¨…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ M>Ææÿ×ý §óþ àÀ Ðèþ*¯èþ Ððþ$O¯èþ {´ëkq°°². ™èþ §éÓ^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ M>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$¯èþ$², gêq¯èþ çœ$ ¯èþ$yðþO¯èþ ç³ Æ>™èþà Äæý$…§æþ$ Ë Äæý$ Ððþ$$…¨…^èþ Ðèþ ËÄæý$$¯èþ$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ , °Äæý$ ™èþ Ðèþ$$Mæü$¢yæþ$¯èþ$, Ñgêq¯èþ §æþ ÆæÿØ ¯èþ$yæþ ¯èþ$, ({º çßýà Ðèþ*{™èþ {ç³™èþÅ Äæý* Ñ^óþe§æþ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ §æþ–Mæü$P Væü Ë Ðéyæþ$) E´ë«¨ Ôèý*¯èþ$Åyæþ$¯èþ$, çÜÓ ^èþeÐðþ$O¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, AVæü$ ç³ Ææÿ {º çßýà Ðèþ$$¯èþ$ ™é¯èþ$V> ¿êÑ…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. (C^èþa›r 'ÑÔèýÓ ' ç³ §æþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ÑÆ>r$t¯èþ$¯èþ$², '™ðþOf çÜ ' ç³ §æþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$°°², ""{´ëfq'' 糧æþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ DÔèýÓ Ææÿ$°°² {Væü íßý…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$.) A¯èþV> çÜ*®Ë çÜ Ðèþ$ ç ÙtüÅ À Ðèþ*°Äñý$O¯èþ ÑÆ>r$t¯èþ$¯èþ$² çÜ*®Ë ÐèþÅ çÙt À Ðèþ*° Äñý$O¯èþ ÑÔèý$Ó°°², D Æÿ$$§æþª Ç° ^ðþ糚 ""AM>Ææÿ Ðèþ$$'' ¯èþ$¯èþ$², çÜ*Mæü‡ çÜ Ðèþ$ çÙtüÅ ÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$¯èþ…§æþ$¯èþ$², çÜ*Mæü‡ ÐèþÅ çÙtüÅ À Ðèþ*° Äñý$O¯èþ ™ðþOf çÜ$° Äæý$…§æþ$¯èþ$, D Æÿ$$§æþª ÇMìü Ðé^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ ""EM>ÆæÿÐèþ$$'' A…§æþ$¯èþ$, Ë Äæý$ Ðèþ$$ ^óþÄæý$ Ðèþ Ìñý¯èþ$. A ¯èþV> EM>Ææÿ ÑÔèýÓ ÑÆ>r$tË Mæü$¯èþ$, EM>Ææÿ ™ðþOf çÜ , íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$ÂË Mæü$¯èþ$² A¿ôý§æþ Ðèþ$$¯èþ$ gôýÄæý$ Ðèþ Ìñý¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ çÜ*Mæü‡ , çÜ Ðèþ$çÙtüÅ ÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ$°°², çÜ*Mæü‡ ÐèþÅ›çÙtüÅ ÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ ™ðþOf çÜ$°°², D Æÿ$$§æþª Ç° ^ðþ糚 EM>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$², M>Ææÿ ×ý çÜ Ðèþ$ çÙtüÅ ÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ DÔèýÓ Ææÿ$¯èþ…§æþ$¯èþ$² , M>Ææÿ ×ý ÐèþÅ çÙtüÅ ÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ {´ëkq°°² , D Æÿ$$§æþª Ç° ^ðþ糚 ""Ðèþ$'' M>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$¯èþ$² , Ðèþ*{™éÆæÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, gêq¯èþ çœ$ ¯èþ$yæþ ¯èþ$ , AVæü$ ç³ Æ>™èþà Äæý$…§æþ$ Ë Äæý$ Ðèþ$$ gôýÄæý$ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. A¯èþ V> Ðèþ$ M>Ææÿ {´ëgôýqÔèýÓ Ææÿ$Ë Mæü$¯èþ$, Ðèþ*{™éÆæÿ*ç³#yðþO¯èþ gêq¯èþ çœ$ ¯èþ$yæþ Væü$ ç³ Æ>™èþà Mæü$¯èþ$ A¿ôý§æþ Ðèþ$$ ^óþÄæý$ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° ¿êÐèþÐèþ$$. Cr$Ï ^óþíܯèþ Äñý$yæþ Ë ""¯óþ¯óþ {º çßýÃ'' ¯èþ ¯èþ$ ¿êÐèþ ¯èþ Mæü$§æþ$Ææÿ$¯èþ$. ©° çÜ…{Væü çßý Ðèþ$$ ÑÔèýÓ ÑÆ>yéÓ^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ ""A'' M>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ , ""E'' M>ÆæÿÐèþ$…§æþ$¯èþ$, B Æÿ$$§æþª Ç ™ø¯èþ$ Væü*yìþ, ™ðþOf çÜ& íßýÆæÿ ×ýÅ Væü Ææÿ Ðé^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ EM>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ ""Ðèþ$'' M>Ææÿ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$, B ¯èþ Ë$Væü$Ç ™ø¯èþ$ Væü*yìþ, {´ëgôýqÔèýÓ Ææÿ Ðé^èþ Mæü Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ M>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^èþ ™èþ$Ææÿ® Ðèþ*{™éÆæÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, gêq¯èþ çœ$ ¯èþ$yæþ$¯èþ$, ç³ Ææÿ$yæþ$¯èþ$ AVæü$ B™èþà Äæý$…§æþ$¯èþ$ ËÄæý$ Ððþ$$…¨…^èþ Ðèþ Ìñý¯èþ$. Ðèþ*{™éÆæÿ*ç³#yæþ ¯èþ V> ¯é§æþ Ææÿ*ç³#yæþ$, iÐóþÔèýÓ Ææÿ Ýë„ìü Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Cr$Ï ^óþÄæý$ V> Ñ$Wͯèþ Ðéyæþ$ ™é¯óþ AVæü$¯èþ$. A¯èþ V> çÜ ÆæÿÓ Ë Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ {º çßýà Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ V> ™é¯öMæüPyóþ Ñ$WÍÄæý$$…yæþ$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. C^èþa r ^ðþí³µ¯èþ AÆæÿ® Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ""™èþçÜÅ {ç³ Mæü–† Ðèþ ¯èþ çÜÅ Äæý$: , ç³ Ææÿ: çÜ Ðèþ$ õßýÔèýÓ Ææÿ:'' A ¯èþ$ ™ðþO†¢ÇÄñý*ç³ °çÙ §æþ… ™èþ Ææÿ$ÓÇ¢ ¯éÆ>Äæý$×ê¯èþ$ ÐéMæüÅ Ðèþ$$¯èþ$ Væü*yæþ {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$V> ¡çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. 'A'M>Ææÿ Ðèþ$$, 'E' M>Ææÿ Ðèþ$$ Væü ÍíÜ 'J' A¯èþ$ 'J'M>Ææÿ Ðèþ*Äñý$¯èþ$. §é° Ò$§æþ 'Ðèþ$' M>Ææÿ Ðèþ$$ Væü ÍíÜ 'J…' A¯èþ$¯èþ ¨ Væü ÍY¯èþ ¨. ©°Mìü ""…'' A ¯èþ$ Ðèþ*{™èþ Væü ÍíÜ ""K…'' A¯èþ$¯èþ¨ AÆÿ$$¯èþ ¨. Cr$Ï ""K…''M>Ææÿ Ðèþ$$ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ Væü ÍY¯èþ ¨. Cr$Ï °Ææÿ…™èþÆæÿ Ðèþ$$ {º àÃM>Ææÿ Ðèþ–†¢ Væü Ë Ðéyæþ$, ç³#{™èþ Ôèý ÈÆ>¨ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ$ Ç_, °™éÅ ¯èþ…§æþ ™èþ–ç³#¢yðþO, iÐèþ ¯èþ$à Mìü¢ ¯ö…¨¯èþ ÐéyðþO °Ôèýa Ë Ððþ$O¯èþ f Ë Ðèþ$$ Væü Ë çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý Äñý$…§æþ$¯èþ$ ^èþ Í…ç³ Mæü Äæý$$…yæþ$¯èþ$. Ë Mæü‡ ×ê ! Cr$Ï ^ðþç³µ º yìþ¯èþ {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$ çÜ Ðèþ*«¨° AÐèþ Ë…¼…_, çÜ ÆæÿÓ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ñyìþ_& M>Ðèþ$, {Mø«§æþ, ÌZ¿æý , Ððþ*çßý, Ðèþ$ §æþ , Ðèþ*™èþÞ ÆæÿÅ Ðèþ$$ Ë ¯èþ$ Ôèý {™èþ$Ðèþ#Ë ¯èþ$ f Äæý$$…_, çÜ ÆæÿÓ fq ™èþÓ Ðèþ$$ & °™èþÅ ™èþ–ç³¢ ™èþÓ Ðèþ$$ &»Z«§æþ Ææÿ*ç³ ™èþÓ Ðèþ$$ & çÜÓ ™èþ…{™èþ ™èþÓ Ðèþ$$&°™èþÅ Ðèþ$ Ë$ç³¢ ™èþÓ Ðèþ$$ A¯èþ$ BÆæÿ$ Væü$×ý Ðèþ$$Ë$ Væü ÍWÄæý$$¯èþ² , Äñý*WMìü ¯óþ¯èþ$ Äñý$ËÏ糚 yæþ$ §æþ ÆæÿØ ¯èþ Vø^èþ Ææÿ$yæþ ¯ðþO Äæý$$…§æþ$¯èþ$. A¯èþ V> ¯é ¿æý Mìü¢ Væü Ë Äñý*WMìü ¯óþ¯èþ$ §æþ–VøY^è Ææÿ$yæþ ¯èþ Væü$§æþ$¯èþ$ V>°, ¯é ¿æý Mìü¢ Ìôý° Äñý*WMìü ¯óþ¯èþ$ §æþ ÆæÿØ ¯èþ Ñ$ ÐèþÓ ¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Cr$Ï ¿æý Mìü¢™ø Væü*yìþ çÜ Ðèþ*«¨ Äñý* Væü Ðèþ$$¯èþ$ gôýíÜ ¯èþ ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$ ¯é çÜÓ Ææÿ*ç³# yæþ Væü$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ç³NÆæÿÓÐèþ$$ Æÿ$$…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$ 20


^ðþç³µ º yìþ¯èþ Ñ. C…§æþ$ ™èþ ¨ÓçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$ ^ðþç³µ ºyæþ$^èþ$¯èþ² Ñ. {ÔZ{™èþ Ðèþ$$ ¯èþ Mæü$ &Ôèý ºª Ðèþ$$¯èþ$, ™èþÓ Mæü$PMæü$ & çܵ ÆæÿØ Ðèþ$$¯èþ$ , ^èþ „æü$çÜ$Þ¯èþ Mæü$ & Ææÿ*ç³ Ðèþ$$, {çœ*×ýÐèþ$$¯èþ Mæü$ & Væü…«§æþ Ðèþ$$¯èþ$ , h çßýÓ Mæü$ & Ææÿ çÜ Ðèþ$$¯èþ$; ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$ & CÑ gêq ¯óþ…{¨ Äæý$ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$. ÐéMæü$P¯èþ Mæü$&Ðèþ ^èþ ¯èþ Ðèþ$$¯èþ$; ´ë×ìýMìü B§é¯èþ Ðèþ$$¯èþ$; ´ë§æþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Væü Ðèþ$ ¯èþ Ðèþ$$¯èþ$; ´ëÄæý$$Ðèþ#Mæü$ ÑçÜ Ææÿj ¯èþ Ðèþ$$¯èþ$, Eç³ çÜ$®Mæü$ B¯èþ…§æþ Ðèþ$$¯èþ$, ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$ & Mæü ÆóÿÃ…{¨ Äæý$ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$. Ððþ$$™èþ¢ Ðèþ$$ Æÿ$$…{¨Äæý$ Ðèþ$$Ë$ & 糨, ™è ¨ÓçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë$ & ç³ ¨. Cr$Ï B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$, ¨ÐéÆ>{™èþ Ðèþ$$Ë$ «§éÅ°…^èþ$^èþ$, GËÏ ç³šyæþ$ AѧéÅ Mæü–™èþ çÜÐèþ$çÜ¢ º…«§æþ¯èþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ (iÐèþ ¯èþ$à Mæü$¢ yðþO) AÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ ÌôýMæü {´ëÆæÿ º® Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ Væü ÍVðüyìþ ¿ZVæü Ðèþ$$Ë ¯èþ ¯èþ$¿æý Ñ…^èþ$ ^èþ$…yæþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. Ar$ϯèþ² Ðéyæþ$ §óþ à…™èþ Ðèþ$…§æþ$ ¯é Ææÿ*ç³ Ððþ$$…§æþ$¯èþ$. «§æþ ¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ððþ$$§æþ r çÜ…´ë¨…_¯èþ 糚yæþ$ §æþ$:Q Ðèþ$$ VæüË$Væü$¯èþ$. ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ Ðèþ$«§æþÅ ¯èþ$ §é°° Æ>f, ^øÆ>§æþ$ Ðèþ Ë ¯èþ Ææÿ „ìü…^èþ$¯èþ 糚yæþ$¯èþ$ §æþ$:Q Ðèþ$$ Væü Ë$Y¯èþ$. A…™èþ Ðèþ$…§æþ$ A ¨ ¯èþ Õ…_¯èþ…™èþ ÌZ §æþ$:Q Ðèþ$$ Væü Ë$Y^èþ$…yæþ$¯èþ$. Cr$Ï V>¯óþ Äþ* çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$…™èþ¯èþ$, B¨ Ðèþ$«§éÅ…™èþ Ðèþ$$ Ë…§æþ$ ¿æý Äæý$ §æþ$:Q Ðèþ$$Ë$ Væü Ë §é°°V> ™ðþË$çÜ$Mö° , Csìýt çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ M>Ææÿ ×ýÐðþ$O¯èþ "" gZņ ÚùtÐóþ$Ðèþ çÜÓ ÆæÿY M>Ððþ*Äæý$ gôý™èþ'' C ™éŨ Ñ«¨ Ðé§æþ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ »Z«¨™èþ Ððþ$O¯èþ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Mæü Ææÿà Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_ , çÜ Ðèþ$ çÜ¢ iÐèþ#Ë Mæü$ B™èþà çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ ¯ðþO¯èþ ¯èþ ¯èþ$² õÜÑ…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. (A¯èþ V> ¯èþ ¯óþ² ™èþ¯èþ Äñý$$MæüP çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$V> ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) D {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$V> çÜ Æ>Ó«¨Úët¯èþ Ððþ$O¯èþ ¯é Äæý$…§æþ$ iÐèþ Ææÿ*ç³#yðþO¯èþ ™èþ ¯èþ ¯èþ$ A¿ôý§æþ Ðèþ$$V> ¿êÑ…^èþ Ðèþ Ë Äæý$$¯èþ$. Ar$Ï ¿êÑ…_¯èþ Äñý$yæþË, ¯èþ§éŨ fË Ðèþ$$ çÜ Ðèþ$${§æþÐèþ$…§æþ$Ðèþ Ìñý¯èþ$, „îüÆæÿ Ðèþ$$ „îüÆæÿÐèþ$…§æþ$ Ðèþ Ìñý¯èþ$ , çœ$sê¨ ¿æý…Væü Ðèþ$…§æþ$ çœ$ sê§éÅ M>Ôèý Ðèþ$$ , Ðèþ$ àM>ÔèýÐèþ$…§æþ$ ÐèþÌñý¯èþ$ , ^èþ Ææÿà ç³# ††¢ÌZ° ÐéÄæý$$Ðèþ# Ðèþ$ à ÐéÄæý$$Ðèþ# ¯èþ…§æþ$ Ðèþ Ìñý ¯èþ$, ™é¯èþ$ çÜ Æ>Ó«¨Úët¯èþ Ððþ$O¯èþ ¯é Äæý$…§æþ$ ίèþÐèþ$ Væü$¯èþ$. (A¯èþ V> ¯éÐèþ$ «§æþ*ç³ ¿ôý§æþ Ðèþ$$ ¯èþÕ…_ AS¯èþ$²yæþ Væü$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$) Cr$Ï iÐèþ ¯èþ$à Mìü¢ §æþÔèý Äæý$…§æþ$, {´ëÆæÿ ºª Ðèþ Ôèý Ðèþ$$¯èþ ÌZMæü ÐèþÅüÐèþàÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ gôýÄæý$$^èþ$¯èþ² ¯èþ$, {Ôèý$†&Äæý$$Mæü$¢Ë Ðèþ Ë ¯èþ f Væü ™èþ$¢ Ñ$«§æþÅ Äæý$ ° ¿êÑ…_¯èþ Äñý$yæþ Ë , ^èþ…{§æþ$yöMæüyæþ ° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ ¨Ó ^èþ…{§æþ {¿ê…† Ðèþ Ìñý¯èþ$, C¨ ™èþ*Ææÿ$µ ¨MæüP ° ™ð Ë$çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþ Ææÿ$Ðé™èþ ç³ yæþ Ðèþ$ Ææÿ ¨Mæü$P¯èþ$ {¿ê…† Ðèþ Ìñý¯èþ$, f Væü Ðèþ$$ çÜ ™èþÅ Ðèþ$ ¯èþ$ {¿ê…† ¯èþÕ…^èþ$¯èþ$. G…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ$$¯èþ$ ¯é çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$V> ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ gêËyø, A…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$ ¿æý Væü Ðèþ §éÆ>«§æþ ¯èþ Ðèþ$$ gêq¯èþ M>Ææÿ×ý Ðèþ$ ¯èþ$ ¯èþ Ñ$ÃMæü Væü Ë ÐéyðþO, Ñ$MìüPÍ Ðèþ–¨® ¯ö…¨¯èþ ¿æý Mìü¢ Væü Ë ÐéyðþO, ¯èþ¯é²Æ>«¨…^èþ$^èþ$…yæþ Ðèþ Ë Äæý$$ ¯èþ$. Csìýt Ðé°Mìü ¯óþ¯èþ$ Äñý$ËÏ ç³šyæþ$¯èþ$ çßý–§æþÄæý$ Ðèþ$…§æþ$ {ç³ ™èþÅ „æü Ðèþ$ Væü$^èþ$…§æþ$¯èþ$. (A¯èþ V> ¯èþ ¯èþ$² ç³Nh…_, ™èþ§éªüÓ Æ> gêq ¯èþ Ðèþ$$ ¯ö…¨ Äñý$OMæüÅ íܨ® ¯ö…§æþ$¯èþ$ Væü ¯èþ$Mæü Asìýt gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ðèþ$ §éÆ>«§æþ ¯èþ Ðóþ$ Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ ×ý Ðèþ$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.) Ë Mæü‡ ×ê! ¯óþ¯èþ$ Ðóþ§æþ ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ^èþ MæüP V> Ñ^éÇ…_ ±Mæü$ ^ðþí³µ¯é¯èþ$. C¨ A† Ææÿ çßý çÜÅ Ðèþ$$. ©°° Äñý$ÐèþÓ yæþ$ ^èþMæüP V> Ñ^éÇ…^èþ$¯ø, Ðéyæþ$ ´ë™èþ Mæü Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ Ñyæþ$Ðèþ ºyæþ$¯èþ$. ™èþ Ðèþ$$Ãyé ! D §æþ–ÔèýÅ {ç³ç³…^èþ Ðèþ$$¯èþ…™èþ ¯èþ$ Ðèþ*Äæý$ V> ™ðþË$çÜ$Mö°, ©° Äæý$…§æþ$ E§éïܯèþ$yæþ ÐðþO, ¯èþ ¯èþ$², IMæüÅ gêq ¯èþ Ðèþ$$™ø «§éÅ°…^èþ$^èþ$…yæþ$Ðèþ$$. Ar$ϯèþ² Äñý$yæþ Ë çÜ ÆæÿÓ §æþ$:Q Ðèþ$$Ë$ ¯èþ Õ…^èþ$¯èþ$. ±Ðé¯èþ…§æþ Ææÿ*ç³#yæþ Ðèþ Væü$§æþ$Ðèþ#. GÐèþÓ yæþ$ ¯èþ ¯èþ$² {´ëMæü–™èþ Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ çÜ ™èþÓ Ææÿ f çÜ¢ Ððþ* Væü$×ý Ðèþ$$Ë$ Ìôý° Ðé°° V>¯èþ$, Ðèþ*Äæý*¡™èþ$°V> ¯èþ$¯èþ$², çÜ ÆæÿÓ fq ™èþÓ , ÌZMø™èþ¢ Ææÿ ÌêÐèþ ×ýÅ ™èþÓ Ðèþ$$Ë$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Væü$×ý Ðèþ$$Ë$ Væü Ë Ðé°°V>

21


¯èþ$¯èþ$², Äñý$M>¯öMæü 糚yðþO¯èþ ¯èþ$, °Ææÿà Ìê…™èþ: Mæü Ææÿ ×ý Ðèþ$$ ^óþ™èþ õÜÑ…^èþ$¯ø Ðéyæþ$ ¯óþ¯èþ$ (A ¯èþ V> ¯é çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ ° V>°, ¯éMæü$ {¼Äæý$$yæþ ° V>° ¿êÐèþ Ðèþ$$). Asìýt Ðéyæþ$ çÜ*Ææÿ$Å yæþ$ ™èþ ¯èþ MìüÆæÿ ×ý Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ `Mæü rÏ ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$¯èþ r$Ï, ™èþ ¯èþ ´ë§æþ Ðèþ$$Ë Äñý$$MæüP ç³ Æ>Væü Ðèþ$$ ^óþ™èþ ÌZMæü Ðèþ$$¯èþ$ ™éMæü$^èþ$, Agêq¯èþÐèþ$$¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ ç³ Ñ{™èþ Ðèþ$$¯èþ$ gôýÄæý$$¯èþ$. çœ Ë çÜ$¢ † :: Ðóþ§é…™èþ ÝëÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$, Ñgêq¯èþ f ¯èþ Mæü Ðèþ$$¯èþ$, Eç³ °çÙ §éÓMæüÅ Ðèþ$$ Ë ^óþ™èþ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ §æþ W¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ Ðèþ$$ Væü Ë ¯é ^óþ™èþ ^ðþç³µ º yìþ¯èþ ©°° & A¯èþV> Æ>Ðèþ$ X™èþ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ¯é Ðèþ*r Ë…§æþ$ ¿æý Mìü¢ {Ôèý §æþ® Ë$ Væü Ë ÐéyðþO, Væü$Ææÿ$ «§éůèþ ç³NÆæÿÓ Mæü Ðèþ$$V> ´ëÆ>Äæý$ ×ý Ðèþ$$ ^óþÄæý$$Ðéyæþ$ ¯é Ææÿ*ç³ Ððþ$$…§æþ$¯èþ$. ÔZÏMæü…:: "" Æ>Ðèþ$ Mæü–™é… ÐéÅRêÅ… , çÜ Ðèþ*ÌZ»êÅ…{«§æþ ¿êçÙ Äæý* ! Ææÿ _™øÄæý$… Ðèþ$ Äæý* , Æ>Ðèþ$ X™é ™é™èþµ ÆæÿÅ çÜ…{Væü çßý: !! ™èþ$çÙÅ ™èþÓ ¯óþ¯èþ §óþÐóþÔZ , ¿æý Mæü¢ _™èþ¢ {ç³ Ððþ*§æþ Mæü: ! Æ>Ðèþ$ ^èþ…{§æþ çÜÅ ¿æý Væü Ð鯌þ , ´ë ÆæÿÓ ¡ ç³ † Ðèþ ËÏ ¿æý !! Cr$Ï Æ>Ðèþ$ X™èþ çÜ…ç³NÆæÿ~ Ðèþ$$ Cr$Ï™èþ¢ Ææÿ M>…yæþ Ðèþ$…§æþ$ Æ>Ðèþ$ X™èþ Äæý$ ¯èþ$ ç³…^èþ Ðèþ$ çÜ ÆæÿY Ðèþ$$ çÜ…ç³NÆæÿ~ Ðèþ$$ . "" MúçÜËÅMæü$ Ððþ*„ø´ëÄæý$Ðèþ$$ '' MúçÜËůèþ$ l_ §æþÄæý*Ðèþ…™èþ$yðþO¯èþ } Æ>Ðèþ$$yæþ$ Æÿ$$rÏ°Äñý$ :: "" AÐèþ*à ! ѯèþ$Ðèþ$$. Mæü Ææÿà Äñý*Væü Ðèþ$$, ¿æý Mìü¢ Äñý*Væü Ðèþ$$, gêq¯èþ Äñý*Væü Ðèþ$$ A° Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$Ë$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$Ë$¯èþ²üÑ. (C^èþar ¿æý Mìü¢, MæüÆæÿÃË$ gêq¯èþÐèþ$$ Ðèþ Ìñý, Ýë„>¯øÃMæü¢ õßý™èþ$Ðèþ#Ë$ V>Mæü$¯èþ²¯èþ$; gêq¯èþ õßý™èþ$Ðèþ#ÌñýO ™èþ§éªüÓ Æ> Ððþ*„æü õßý™èþ$Ðèþ#ËVæü$ ^èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ Ððþ*„æü õßý™èþ$Ðèþ#Ë$V> ^ðþç³µºyæþ$^èþ$¯èþ²¨. A…§æþ$^óþ™èþ Ðèþ$*yæþ$¯èþ$ Ððþ*„æü Ðèþ*ÆæÿY Ðèþ$$Ë° ^ðþç³µ ºyìþ¯èþÐèþ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþÐèþËÄæý$$¯èþ$.) A…§æþ$ ¿æýMìü¢ Äñý*VæüÐèþ$$ çÜ$Ë¿æýÐèþ$$. B ¿æý Mìü¢ Äñý*Væü Ðèþ$$ çÜ ™èþÓ Ææÿ f çÜ¢ Ððþ* Væü$×ý Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ Ðèþ$*yæþ$ Ñ«§æþÐèþ$$Ë$. A…§æþ$ Äñý$ÐèþÓ ° Mðüsìýt çÜÓ ¿êÐèþ Ððþ*, Ðéyæþ$ Asìýt ¿æýMæü$¢yæþVæü$¯èþ$. GÐèþÓyæþ$ Ôèý {™èþ$ íßý…çÜ ¯èþ$, §æþ…¿æýÐèþ$$¯èþ$, Ðèþ*™èþÞ ÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$ Äæý$$§óþ®Õ…_ Ôèý{™èþ$ Ñ${™èþ »ôý«§æþÐèþ$$™ø ç³Nh…^èþ$¯ø, Ðéyæþ$ ™éÐèþ$çÜ ¿æý Mæü$¢yæþ$. çÜÓ Æ>Y¨ çœËÐèþ$$˯èþ$ Vøǯèþ ÐéyðþO, «§æþ¯èþ MîüÆæÿ$¢Ë ¯èþ$ Vøǯèþ ÐéyðþO ç³NfÅ ç³NfMæü »ôý«§æþÐèþ$$™ø ç³Nh…^èþ$Ðéyæþ$ Æ>fçÜ ¿æýMæü$¢yæþ$. çœËÐèþ$$¯èþ$ VøÆæ Mæü , ´ë糯éÔèý¯èþÐèþ$$¯èþMæü$ V>°, DÔèýÓ Æ>fq ^óþ™èþ ^óþÄæý$ÐèþËÄæý$$¯èþ° ™èþË…ç³#™ø V>°, DÔèýÓ Æ>Ææÿµ ×ý º$¨®™ø º*h…^èþ$Ðéyæþ$ & Ýë†ÓMæü ¿æý Mæü$¢yæþ$. C^èþar¯èþ$ ¿ôý§æþ º$¨® Äæý$$¯èþ² ¯èþ$, A¿ôý§æþ º$¨®Mìü õßý™èþ$Ðèþ# Væü ¯èþ$Mæü »ê«§æþMæüÐèþ$$ V>§æþ$. ¯é MæüâêÅ×ý Væü$×ýÐèþ$$˯èþ$ çÜ…«¨…^èþ$^èþ$ A¯èþ…™èþ Væü$×ýÐèþ$$ËMæü$ B«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ ¯é Äæý$…§æþ$, çÜÐèþ$${§æþÐèþ$$ Væü…V> fËÐèþ$$¯èþMæü$ ÐèþÌñý Ðèþ$¯èþçÜ$Þ¯èþMæü$ AÑ_e¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ðèþ–†¢ Äæý$$¯èþ² Äñý$yæþË , A¨ °Ææÿ$Y×ý ¿æýMìü¢Mìü Ë„æü×ýÐèþ$$. (A¯èþV> Væü…V> fËÐðþ$r$Ï çÜÐèþ$${§æþÐèþ$…§æþ$ MæüÍíÜ AÀ¯èþ²Ðèþ$Væü$¯ø Ar$Ï Ðèþ$¯øÐèþ–†¢ çÜVæü$×ýyæþ¯èþVæü$ ¯é Äæý$…§æþ$ AÑ_e¯èþ²Ðèþ$$V> {ç³çÜÇ…_¯èþ Äñý$yæ Ë , B çÜVæü$×ý ¿æýMìü¢Äôý$ °Ææÿ$Y×ý ¿æýMìü¢V> ç³ Ç×ýÑ$…_ Äñý$OMæüÅÐðþ$$…§æþ$¯èþ° ¿êÐèþÐèþ$$.) çœËÐèþ$$¯èþ$ VøÆæÿMæü gôýÄæý$$ Ýë¿æýMìü¢ & ÝëÌZMæüÅ , ÝëÒ$çÜÅ , ÝëÆæÿ*ç³Å , ÝëÆÿ$$fÅÐèþ$$˯èþ$ ^èþ™èþ$ÇÓ«§æþ Ðèþ$$Mæü$¢Ë¯öçÜ…Væü$¯èþ$. AÆÿ$$¯èþ¯èþ$ ¯é ¿æýMæü$¢Ë$ ¯é õÜÐèþ¯èþ$ Ñyìþ_ Äþ* Ðèþ$$Mæü$¢Ë¯èþ$¯èþ$² VøÆæÿÆæÿ$. C¨Äôý$ ¿æýMìü¢ Äñý*Væü Ðèþ$$¯èþMæü$ B™èþÅ…†Mæü Äñý*VæüÐèþ$$. (A¯èþV> Ðèþ$$Mæü$¢Ë…§æþ$ ¯é õÜÐèþ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ, Ðésìý° †ÆæÿçÜPÇ…_ ¯é õÜÐèþ¯èþ$ VøÆæÿ$rÄôý$ ¿æýMìü¢ Äñý*VæüÐèþ$$¯èþMæü$ ç³NÆæÿ~™èþÓÐèþ$° ¿êÐèþÐèþ$$.) Asìýt çÜ…ç³NÆæÿ~ ¿æýMìü¢™ø Væü$×ý{™èþÄæý$Ðèþ$$¯èþ$ A†{MæüÑ$…_, ¯é ¿êÐèþÐðþ$$…§æþ$¯èþ$. (¿êÐèþÐèþ$¯èþV> IMæüÅÐèþ$$). M>Ðèþ$¯é Ææÿíßý™èþÐðþ$O¯èþ çÜÓ«§æþÆæÿÃÐèþ$$¯èþ$ gôýÄæý$$r^óþ™èþ¯èþ$, íßý…çܯèþ$ Ñyìþ_¯èþ MæüÆæÿà Äñý*VæüÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$ ¯é §æþÆæÿدèþÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, çÜ$¢† ^óþ™èþ¯èþ$, ç³Nf ^óþ™èþ¯èþ$, ¯èþÐèþ$ÝëPÆæÿÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, çÜÐèþ$ 22


çÜ¢ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ ¯èþ¯èþ$² ¿êÑ…^èþ$r ^óþ™èþ¯èþ$, Ý뫧æþ$ çÜçßýÐéçÜÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, çÜfj¯èþVúÆæÿÐèþÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$ , §æþ$:S…^èþ$ÐéÇ Äæý$…§æþ$ §æþÄæý$ Äæý$$…^èþ$r ^óþ™èþ¯èþ$, ™èþ¯èþ™ø çÜÐèþ*¯èþÐèþ$$ ÐéÇ™ø õܲçßýÐèþ$$ ^óþÄæý$$r ^óþ™èþ¯èþ$, C…{¨Äæý$ °{VæüçßýÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, Ðóþ§é…™èþÐéMæüÅ {ÔèýÐèþ×ýÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, ¯é ¯éÐèþ$ MîüÆæÿ¢¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, ÝûÐèþ$Å™èþÓÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, Açßý…M>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$ ™èþÅh…^èþ$r ^óþ™èþ¯èþ$, ¯é ç³Ngê¨ «§æþÆæÿÃÐèþ$$¯èþ$ VøÆæÿ$r ^óþ™èþ¯èþ$, Ðèþ$¯èþ$çÙ$Åyæþ$ ç³ÇÔèý$§é®…™èþ:MæüÆæÿ×ý$yðþO ¯èþ¯èþ$² »Ÿ…§æþ$¯èþ$. (C¨ MæüÆæÿà Äñý*VæüÐèþ$$). ¯é Væü$×ýÐèþ$$˯é{ÔèýÆÿ$$…_¯èþ Ðéyæþ$, ÐéÄæý$$Ðèþ# ¯é{ÔèýÆÿ$$…_¯èþ Væü…«§æþÐèþ$$ {çœ*×ýÐèþ$…§æþ$ {ºÐóþÕ…_¯èþr$Ï ¯èþ¯èþ$² {ºÐóþÕ…^èþ$¯èþ$. (A¯èþV> ¯é™ø A¿ôý§æþÐðþ$$…§æþ$¯èþ° ¿êÐèþÐèþ$$.) ¯óþ¯èþ$ çÜÆæÿÓ{´ë×ý$Ë…§æþ$ B™èþïðþO Äæý$$¯é²¯èþ$. Csìýt ¯èþ¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþÌôýMæü ºÄæý$r {糆Ðèþ*§æþ$Ë…§æþ$ º*h…^èþ$^èþ$¯é²yæþ$. {´ë×ý$˯èþ$ AÐèþÐèþ*°…_, A¯óþMæü Ñ«§æþÐèþ$$ÌñýO¯èþ Væü…«§æþ ç³#Ú뵧æþ$Ë™ø ¯èþ¯èþ$² ç³Nh…_¯èþ Äñý$yæþË ¯éMæü$ çÜ…™øçÙÐèþ$$ Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ çÜÐèþ$çÜ¢ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$…yæþV>, Asìýt "" ¯èþ¯èþ$²'' Ñyìþ_ , {糆Ðèþ*§æþ$Ë…§æþ$ º*h…_¯èþ…§æþ$¯èþ ¿æý*™éçÜÐèþ*¯èþÐèþ$$ VæüË$Væü$¯èþ$. Asìýt ¿æý*™èþ çÜÐèþ*¯èþÐèþ$$™ø Væü*yìþ¯èþ ç³Nf & çÜÆæÿÓ çÜÐèþ$$yæþ¯ðþO Äæý$$¯èþ² ¯éMæü$ ™èþ–í³¢°ÐèþÓ §æþ$. ¯óþ¯èþ$ ™èþ–í³¢´÷…§æþ°¨ Ððþ*„æüÐèþ$$ VæüË$Væü§æþ$. M>ºsìýt çÜÆæÿÓ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ ¯óþ¯èþ$¯é²¯èþ¯èþ$ gêq¯èþÐðþ$…™èþÐèþÆæÿMæü$ VæüË$Væü§ø, A…™èþÐèþÆæÿMæü$ ¯èþ¯èþ$² {糆Ðèþ*§æþ$Ë…§æþ$ º*h…^èþÐèþËÄæý$$¯èþ$. Ar$ í³Ðèþ$Ãr, ç³NfÅ ç³NfMæü ¿êÐèþÐèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ, çÜÆæÿÓÐèþ$$ ™é¯óþ¯èþ° ™ðþÍíܯèþ…§æþ$¯èþ, {糆Ðèþ*¨ç³Nf MæüÐèþM>ÔèýÐèþ$$ Ìôý§æþ$. GÐèþÓyæþ$ ç³ÆæÿÐèþ*™èþÃMæü$¯èþ$ , ™èþ¯èþMæü$¯èþ$ ¿ôý§æþÐèþ$$ §æþË…^èþ$¯ø, A¿ôý§æþ º$¨® VæüË Ðé°Mìü ¿æýÄæý$Ðèþ$$ , Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ# VæüË$Væü$¯èþ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…§óþ çßý Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. M>ºsìýt ç³Ç_e¯èþ²Ðèþ $$ ÌñýO¯èþ çÜÐèþ$çÜ¢ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$¯èþ² ¯èþ¯èþ$² , A¿ôý§æþ gêq¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ §ðþË$çÜ$Mö°, çÜ…Ðèþ*¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, Ððþ$O{† ^óþ™èþ¯èþ$ ç³Nh…^èþÐèþËÄæý$$¯èþ$.(A¯èþV> çÜÆæÿÓ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ çÜ…Ðèþ*¯èþÐèþ$$¯èþ$, Ððþ$O{†° Æÿ$$…_ º*h…_¯èþ Äñý$yæþË , B ç³Nf ¯éMóü Äæý$ǵ™èþÐèþ$Væü$¯èþ° ¿êÐèþÐèþ$$.) çÜÆæÿÓ ¿æý*™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ ^óþ™èþ¯èþÆæÿ*ç³#yæþVæü$ ¯óþ¯èþ$ iÐèþÆæÿ*ç³Ðèþ$$V> ¯èþ$¯é²¯èþ° ™ðþË$çÜ$Mö°, Ðèþ$¯èþçÜ$ÞÌZ Äñý$ËÏ糚yæþ$ çÜÐèþ$çÜ¢ ¿æý*™èþÐèþ$$˯èþ$ ¯èþÐèþ$çÜPÇ…^èþÐèþËÄæý$$¯èþ$. M>ºsìýt Äñý$Mæü糚yæþ$¯èþ$ iÐóþÔèýÓÆæÿ$ËMæü$ ¿ôý§æþÐèþ$$¯èþ$ ™èþËç³Ðèþ§æþ$ª. ™èþÎÏ! Cr$Ï ¿æýMìü¢ Äñý*VæüÐèþ$$ , gêq¯èþ Äñý*VæüÐèþ$$ ¯é ^óþ™èþ ^ðþç³µºyìþ¯èþÑ. C…§æþ$ÌZ Äñý$$Mæü§é°¯ðþO¯èþ¯èþ$ AÐèþË…¼…_¯èþ Äñý$yæþË ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$ Ôé…† ¯ö…§æþ$§æþ$¯èþ$. ±Ðèþ# ¿æýMìü¢™ø ¯èþ¯èþ$² çÜÆæÿÓ {´ë×ý$Ë çßý–§æþÄæý$Ðèþ$…§æþ$¯èþ² Ðé°°V> çÜÃÇ…^èþ$Ðèþ$$. Ar$ÏV>¯óþ° ± Mæü$Ðèþ*Ææÿ$°V> §æþË ^èþ$Ðèþ$$. D Æðÿ…yæþ$ Ñ«§æþÐèþ$$ËÌZ ¯ðþr$Ï ™èþË_¯èþ¯èþ$ Ôé…† ¯ö…§æþ$§æþ$Ðèþ#. Ýë†ÓMæü Væü† , Æ>fçÜ Væü†, ™éÐèþ$çÜ Væü† Äæý$° Ðèþ$*yæþ$ Væü™èþ$Ë$. Ýë†ÓMæü Væü†:: §æþçßýÆ>§æþ$Å´ëçÜMæü$Ë$ »Ÿ…§æþ§æþW¯èþ AÇaÆ>¨ Væü†. Æ>fçÜ Væü †:: MæüÆæÿÃMæü$Ë$ »Ÿ…§æþ§æþW¯èþ «§æþ*Ðèþ*¨ Væü†. ™éÐèþ$çÜ Væü†:: Æðÿ…yæþ$ ™ðþVæüË ÐéÆæÿ$ V>°, ÐéÆæÿ$ »Ÿ…§æ §æþW¯èþ f¯èþ¯èþ, Ðèþ$Ææÿ×ý, Ææÿ*ç³ Væü†. çßýÇ: KÐŒþ$ Ððþ*„æü Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$'' } Æ>Ðèþ$$yæþ$ ËMæü‡×ý ÝëÓÑ$Mìü Ððþ$$„æüÝ뫧æþ¯èþÐèþ$$¯èþ$ ÑÐèþÇ…_¯èþ Ñ«§é¯èþÐèþ$$:: ËMæü‡×ý ÝëÓÑ$ ѯèþÑ$™èþV>{™èþ$yðþO Æÿ$$r$Ï AyìþVðü¯èþ$: "" ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yæþVæü$ } Æ>Ðèþ*! Ððþ*„æüÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$¯èþ$ ± Ðèþ˯èþ ѯèþVøǯé¯èþ$ Væü¯èþ$Mæü gñý糚Ðèþ$$. Äþ* ¿æý*Ñ$ Äæý$…§æþ$ ± Mæü…sñý gñý糚Ðéyæþ$ Ìôýyæþ$.'' B Ðèþ*r Ñ° } Æ>Ðèþ$$yæþ$ Æÿ$$r$Ï ^ðþò³µ¯èþ$:

23


""Mæü$Ðèþ*Æ>! ÆæÿçßýçÜÅÐèþ$$ËÌZ ÆæÿçßýçÜÅÐèþ$$¯èþ$ ^ðþò³µ§æþ¯èþ$, ѯèþ$Ðèþ$$. ©°° ™ðþË$çÜ$Mö° ¯èþÆæÿ$yæþ$ ""ÑMæü˵f°™èþ {¿ê…†'' ° Ðèþ§æþË$¯èþ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ±Mæü$ Ðèþ*Äæý* çÜÓÆæÿ*ç³Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþò³µ§æþ¯èþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ gêq¯èþ Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$¯èþ$, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ gêq¯èþÐèþ$$¯èþ$, ™èþÆæÿ$ÐéÆæÿ gôýqÄæý$Ððþ$O¯èþ ç³ÆæÿÐèþ*™èþïèþ$ ^ðþ糚§æþ$¯èþ$. ©°° ™ðþË$çÜ$Mö° Ððþ*„æüÐðþ$$…§æþ$¯èþ$. gêq¯èþÐèþ$¯èþV> Ôéç܈f¯èþÅ gêq¯èþÐèþ$$. Ñgêq¯èþÐèþ$¯èþV> °«¨ «§éÅçÜ ç³Ç´ëMæü f¯èþÅÐðþ$O¯èþ Aç³Æø„æü gêq¯èþÐèþ$$. B™èþà ÐèþçÜ$¢Ðèþ# M>° ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ Ððþ$$§æþËVæü$ Ðé° Äæý$…§æþ$ B™èþà º$¨®° ^óþÄæý$$rÄôý$ ""Ðèþ*Äæý$'' Äæý$¯èþºyæþ$¯èþ$. §é°Ðèþ˯èþ¯óþ çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$$ VæüË$Væü$^èþ$¯èþ²¨. çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$¯èþV> f¯èþ¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ý Ææÿ*ç³ ç³Ææÿ…ç³Ææÿ. B Ðèþ*Äæý$Mæü$ Ñ„óüç³Ðèþ$$, BÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$ A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ Ææÿ*ç³Ðèþ$$Ë$ VæüËÐèþ#. A…§æþ$ÌZ Ñ„óüç³Ðèþ$$ Ðèþ$çßý™èþ¢™èþÓÐèþ$$ Ððþ$$§æþË$ ^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ {ºçßýÃç³ÆæÿÅ…™èþÐðþ$O¯èþ fVæüÐèþ$$¯èþ$, çÜ*®Ë çÜ*„>è ¯é¯éÑ«§æþÐèþ$$Ë$V> º$sìýt…^èþ$¯èþ$. BÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$ B™èþÃgêq¯èþÐèþ$$¯èþ$ Mæüí³µÆÿ$$…yæþ$¯èþ$. {™éyæþ$ A° ™ðþÍÄæý$Mæü$…yæþ$¯èþ…™èþÐèþÆæÿMæü$, Ææ fjüÓ gêq¯èþÐèþ$$ & Ææÿkj Ææÿ*ç³Ðèþ$$¯èþ$ Væüí³µ çÜÆæÿµü{¿ê…† VæüË$Væügôýíܯèþr$Ï, ç³ÆæÿÐèþ*™éà gêq¯èþ Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Äæý$, ™èþ¯èþ ç³ÆæÿÐèþ*™éÃÆæÿ*ç³Ðèþ$$¯èþ$ Væüí³µ fVæü{§é¾…†° VæüË$VæügôýÄæý$$^èþ$¯èþ²¨. {¿ê…†Mìü A«¨Úët¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^èþMæüPV> Ñ^éÇ…ç³V>, çÜÆæÿµ{¿ê…† ´ùÆÿ$$ & ÆæÿkjÐèþ#, ÆæÿkjÐèþ# V>¯óþ ™ø^èþ$¯èþr$Ï, fVæü{§éÂ…† ´ùÆÿ$$, ç³ÆæÿÐèþ*™èþà & ç³ÆæÿÐèþ*™èþà V>¯óþ ™ø^èþ$¯èþ$. çÜÓç³²Ðèþ$…§æþ$ Væü¯èþºyæþ$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ÐèþÌñý¯èþ$,Ðèþ$¯øÆæÿ«§æþÐèþ$…§æþ$ çÜ…Mæü͵…^èþºyæþ$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ÐèþÌñý¯èþ$ ѯèþ$ºyìþ¯èþ¨Æÿ$$, ^èþ*yæþºyìþ¯èþ¨Æÿ$$, çÜÃÇ…^èþºyæþ$¯èþ¨Æÿ$$,AVæü$ çÜÐèþ$çÜ¢Ðèþ$$ Ìôý°§óþ AÆÿ$$ Ðèþ#¯èþ²¨. çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ–„æüÐèþ$$¯èþMæü$ §óþçßýÐóþ$ Ðèþ$*ËÐèþ$$. §óþçßýÐèþ$$ Ìôý° Äñý$yæþË B™èþÃMæü$ ç³#{™èþ§éÆ>¨ çÜ…º…«§æþÐóþ$ Ìôý§æþ$. ç³…^èþÐèþ$à¿æý*™èþÐèþ$$Ë$ ™èþ¯éÃ{™èþÌñýO¯èþ ÔèýºªçܵÆæÿØÆæÿ*ç³ ÆæÿçÜVæü…«§æþÐèþ$$Ë$, Açßý…M>ÆæÿÐèþ$$, º$¨®, gêq¯óþ…{¨Äæý$ ç³…^èþMæüÐèþ$$,MæüÆóÿÃ…{¨Äæý$ ç³…^èþMæüÐèþ$$, Äþ* Ððþ$$™èþ¢Ðèþ$$ §óþçßýÐèþ$¯èþºyæþ$¯èþ$. (Æÿ$$…§æþ$ÌZ çÜ*®Ë çÜ*Mæü‡§óþçßýÐèþ$$Ë$ Æðÿ…yæþ$¯èþ$ ^óþÆæÿaºyìþ¯èþÑ.) _^ðþOa™èþ¯èþÅÐèþ$$ ^óþ™èþ {ç³M>Յ糺yæþ$^èþ$¯èþ² Ðèþ$¯èþçÜ$Þ Ðèþ$*Ë {ç³Mæü–†Æÿ$$, „óü{™èþÐèþ$°Æÿ$$, §óþçßýÐèþ$°Æÿ$$ ^ðþç³µºyæþ$¯èþ$. Ðèþ$*Ë {ç³Mæü–†Æÿ$$, M>Ææÿ×ý§óþçßýÐðþ$O¯èþ…§æþ$¯èþ A¨Æÿ$$ §óþçßýÐóþ$ AVæü$¯èþ° ¿êÐèþÐèþ$$. ç³…^èþ¿æý*™èþÐèþ$$Ë$, ™èþ¯éÃ{™èþË$, C…{¨Äæý$ §æþÔèýMæüÐèþ$$, A…™èþ:MæüÆæÿ×ý ^èþ™èþ$çÙtÄæý$Ðèþ$$, {´ë×ýç³…^èþMæüÐèþ$$, Ðèþ$*Ë{ç³Mæü–† Æÿ$$Ðèþ°²Æÿ$$ §óþçßýÐèþ$°Äæý$$, „óü{™èþÐèþ$°Æÿ$$ ^ðþç³µºyæþ$¯èþ° ¿êÐèþÐèþ$$. ÒsìýMìü À¯èþ$²yðþO¯èþ iÐèþ#yæþ$ ""ç³ÆæÿÐèþ*™èþÃ'' Äæý$¯èþºyæþ$¯èþ$. iÐèþ#yæþ°Äæý$$, ç³ÆæÿÐèþ*™èþÃÄæý$°Äæý$$ ¯éÐèþ$¿ôý§æþÐóþ$ V>°, AÆæÿ®¿ôý§æþÐóþ$ Ìôý§æþ$. Væü¯èþ$Mæü {ç³çÜ$¢™èþÐèþ$$ çÜÆ>Ó¯èþ$¿æýÐèþ ÑçÙÄæý$$yæþ$V> ¯èþ$¯èþ² iÐèþ#° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ²Äñý$yæþË ç³ÆæÿÐèþ*™èþà ™ðþÍÄæý$ºyæþ$¯èþ$ Væü¯èþ$Mæü iÐèþ#° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$rMæü$ Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$˯èþ$ ^ðþò³µ§æþ¯èþ$ ѯèþ$Ðèþ$$:: "" VæüÆæÿÓÐèþ$$ ÌôýMæü$…yæþrÆÿ$$, Mæüç³rÐèþ$$¯èþ$ íßý…çܯèþ$ Ñyæþ$^èþ$rÄæý$$, ç³Ææÿ$Ë$ ™èþ¯èþ$² B„óüí³…_¯èþ Äñý$yæþË çÜíßý…^èþ$rÆÿ$$, º$$k™èþÓÐèþ$$, Ðèþ$¯øÐéMæüPÄæý$Ðèþ$$˯èþ$ Äôý$MæüÐèþ$$ ^óþíÜ Væü$Ææÿ$Ðèþ#° õÜÑ…^èþ$r, A…™èþÔèý$ب®Äæý$$, »êçßýÅÔèý$¨®Äæý$$, Ðèþ$¯øÐéM>PÄæý$ °Äæý$Ðèþ$¯èþÐèþ$$, ÑçÙÄæý$Ðèþ$$Ë…§æþ$ MøÇMæü ÌôýMæü$…yæþ$r, Açßý…M>ÆæÿÐèþ$$ ÌôýMæü$…yæþ$r, f¯èþïèþ$ & Ðèþ$$¨Ñ$° & ^éÐèþ#¯èþ$ BÌZ_…^èþ$Mö¯èþ$r, ç³#{™èþ §éÆ>«§æþ¯é§æþ$Ë…§æþ$ BçÜMìü¢ÌôýMæü$…yæþ$r, õܲçßýÐèþ$$ ÌôýMæü$…yæþ$r, CçÙt{´ëí³¢Äæý$…§æþ$¯èþ$&A°çÙt{´ëí³¢Äæý$…§æþ$¯èþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ çÜÐèþ*¯èþÐèþ$$V> ¯èþ$…yæþ$r, çÜÆ>Ó™èþÃMæü$yæþ¯ðþO¯èþ '¯é' Äæý$…§æþ$ A¯èþ¯èþÅ ¿æýMìü¢ MæüÍWÄæý$$…yæþ$r, f¯èþ$Ë$ Ìôý° ÆæÿçßýçÜÅçÜ®ËÐèþ$…§æþ$°Mìü, ´ëÐèþ$Ææÿf¯èþ$Ë™ø Ððþ$糚 {ç³Äæý$™èþ²Ðèþ$$, Ðóþ§é…™èþ Ñ^éÆæÿÐèþ$$ &D Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$Ë ^óþ™èþ B™èþà gêq¯èþÐèþ$$ MæüË$Væü$¯èþ$. Ar$Ï V>°Äñý$yæþË çÜ…ÝëÆæÿÐóþ$ {´ëí³¢…^èþ$¯èþ$. H gêq¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ '¯óþ¯èþ$' º$¨®V>¯èþ$, {´ë×ýÐèþ$$Ë$V>¯èþ$, Ðèþ$¯èþçÜ$ÞV>¯èþ$, §óþçßýÐèþ$$V>¯èþ$, Açßý…M>ÆæÿÐèþ$$V>¯èþ$, ÒsìýMìü ÑË„æü×ýÐðþ$O¯èþ °™èþÅ Ôèý$§æþªº$§æþ® _™èþ¢çÜÓÆæÿ*ç³#yæþ¯èþ$ A¯èþ$ gêq¯èþÐèþ$$ MæüË$Væü$¯ø & A¨Äôý$ gêq¯èþÐèþ$° ¯é AÀ{´ëÄæý$Ðèþ$$. Äþ* gêq¯èþÐóþ$ & °«¨ «§éÅçÜ Ðèþ˯èþ A¯èþ$¿æýÐèþÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ§ú^èþ$…yæþV>, A糚yæþ$ Ñgêq¯èþÐèþ$¯èþºyæþ$¯èþ$. B™èþà A…™èþr °…yìþÄæý$$¯é²yæþ$. _§é¯èþ…§æþçÜÓÆæÿ*ç³#yæþ$, 24


¯éÔèýÐèþ$$ Ìôý°Ðéyæþ$, º$¨® Ððþ$$§æþËVæü$ ¯èþ$´ë«§æþ$Ë$ A¯èþV> Æ>V>§æþ$Ë$ Ìôý°Ðéyæþ$, Ææÿ*´ë…™èþÆæÿÐðþ$$…§æþ° Ðéyæþ$, f¯èþÃÐèþ–§æþ$®Ë$ Ìôý°Ðéyæþ$, ™èþ¯èþ {ç³M>ÔèýÐèþ$$^óþ™èþ §óþà§æþ$˯èþ$ {ç³M>Õ…ç³gôýÄæý$$Ðéyæþ$, §óþ°^óþ™èþ¯èþ$ Mæüç³µºyæþ°Ðéyæþ$¯èþ$, JMæüyæþ$ & A¨Ó¡Äæý$$yæþ$ A¯èþV> çÜgê¡Äæý$, Ñgê¡Äæý$, çÜÓVæü™èþ¿ôý§æþÔèý*¯èþ$ÅyæþVæü$r, ""çÜ™èþÅ… gêq¯èþÐèþ$¯èþ…™èþ… {ºçßýÃ'' A¯èþ$ {Ôèý$™èþ$ÅMæü¢ {ç³M>Ææÿ…, çÜ™èþÅ gêq¯é¯èþ…§æþ$yæþ$, °çÜÞ…Væü$yæþ$, çÜÓÄæý$…{ç³M>Ôèý$yæþ$, Ýë„ìü, Csìýt B™èþà Ñgêq¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ ™ðþÍÄæý$ºyæþ$¯èþ$. B^éÆøÅ糧óþÔèýÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, Ôéç܈gêq¯èþÐèþ$$ ^óþ™èþ¯èþ$, iÐé™èþà ç³Æ>™èþÃËMæü$ Äñý$OMæüÅgêq¯èþÐèþ$$ Äñý$糚yæþ$ VæüË$Y¯ø, A糚yæþ$ çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$*ËÐðþ$O¯èþ AѧæþÅM>ÆæÿÅÐèþ$$Ë™ø¯èþ$, Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$Ë™ø¯èþ$, ç³ÆæÿÐèþ*™èþÃÄæý$…§æþ$ ίèþÐèþ$Væü$¯èþ$ & A¯èþV> ¯èþÕ…^èþ$¯èþ$. Asìýt AÐèþçÜ®Äôý$ Ððþ*„æüÐèþ$¯èþºyæþ$¯èþ$ & A¯èþV> AѧæþÅ™éÅVæüÐóþ$ Ððþ*„æüÐèþ$° ¿êÐèþÐèþ$$. C¨ B™èþÃÄæý$…§æþ$ç³^éÆæÿÐèþ$$ V>° ÐéçÜ¢ÐèþÐèþ$$ V>§æþ$ & A¯èþV> B™èþÃÄñý$糚yæþ$¯èþ$ Ðèþ$$Mæü$¢yóþ. AѧéÅ çÜ…º…«§æþÐèþ$$ Ìôý°Ðéyóþ AÆÿ$$Ðèþ#¯èþ²¯èþ$, Mæü…£æþVæü™èþ^éÑ$MæüÆæÿÐèþ$$ ÐèþÌñý ™èþ¯èþ çÜÓÆæÿ*ç³Ðèþ$$¯èþ$ ™é¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ_ º§æþ$ªyæþ¯èþ¯èþ$Mö° Äæý$$¯èþ²…§æþ$¯èþ Æÿ$$糚yæþ$ Ðèþ$$Mæü$¢yæþ° ^ðþç³µÐèþËíܯèþ¨V>° çÜÓÄæý$Ðèþ$$V> B™èþÃMæü$ º…«§æþÐèþ$$Mæü$¢Ë$ ÌôýÐèþ#. °™èþÅÔèý$§æþ®º§æþª Ðèþ$$Mæü$¢yðþO Æÿ$$¯é²yæþ° ¿êÐèþÐèþ$$. Ë„æü×ê! gêq¯èþÑgêq¯èþçÜíßý™èþÐðþ$O¯èþ Ððþ*„æü çÜÓÆæÿ*ç³Ðèþ$$¯èþ$ ^ðþí³µ†°. Äþ* Ððþ*„æüÐèþ$$ ç³ÆæÿÐèþ*™èþïèþVæü$ ¯é çÜÓÆæÿ*ç³Ðóþ$ AÆÿ$$Ðèþ#¯èþ²¨. &A¯èþV> Ððþ*„æüÆæÿ*ç³ ç³Æ>™èþïèþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$rÄôý$ Ððþ*„æüÐðþ$$…§æþ$r V>°, A^èþar ^óþÄæý$$ Mæü–™èþÅÐóþ$Ñ$Äæý$$ Ìôý§æþ° ¿êÐèþÐèþ$$. Asìýt ¯é ¿æýMìü¢ Ìôý°ÐéÇMìü Äþ* gêq¯èþÑgêq¯é§æþ$˯ö…§æþ$r §æþ$ÆæÿÏ¿æý Ðèþ$$. ¯é ¿æýMìü¢ VæüËÐéÇMìü B™èþÃçÜÓÆæÿ*ç³Ðèþ$$ ^èþMæüPV> Væü¯èþºyæþ$¯èþ$. Asìýt ¯é ¿æýMìü¢ ËÀ…^èþ$Ðèþ*ÆæÿYÐèþ$$¯èþ$ ^ðþò³µ§æþ¯èþ$ ѯèþ$Ðèþ$$:: ""¯é ¿æýMæü$¢Ë™ø çÜçßýÐéçÜÐèþ$$. , ¯èþ¯èþ$² õÜÑ…^èþ$r, ¯é¿æýMæü$¢Ë¯èþ$ õÜÑ…^èþ$r, HM>§æþÕ&} Æ>Ðèþ$ ¯èþÐèþÑ$ Ððþ$$§æþËVæü$ ç³ÆæÿÓÐèþ$$Ë…§æþ$ Äæý$$™èþÞÐèþÐèþ$$ ^óþÄæý$$r, ¯é Mæü«§æþ˯èþ$ ѯèþ$rÄæý$…§æþ$¯èþ$, ^ðþ糚rÄæý$…§æþ$¯èþ$, ç³ ¤…^èþ$rÄæý$…§æþ$¯èþ$, BçÜMìü¢Äæý$$…yæþ$r, ¯é ç³NfÄæý$…§æþ$ °çÙt , ¯é ¯éÐèþ$ MîüÆæÿ¢¯èþÐèþ$$ &Cr$Ï °Ææÿ…™èþÆæÿÐèþ$$^óþÄæý$$ÐéÇMìü ¯é Äæý$…§æþ$ °ÔèýaË¿æýMìü¢ MæüË$Y¯èþ$. A…™èþMæü…sñý M>ÐèþÍíܯèþ§óþÐèþ$$…¨ ..? M>ºsìýt ¯é ¿æý Mìü¢VæüËÐé°Mìü ™èþÓÆæÿV> gêq¯èþÐèþ$$, Ñgêq¯èþÐèþ$$, ÐðþOÆ>VæüÅÐèþ$$ Væ Ë$Væü$¯èþ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ Ððþ*„æüÐèþ$$ íÜ«¨®…^èþ$¯èþ$. ËMæü‡×ê! ±ÐèþyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü¯èþ$Mæü*ËÐèþ$$V> çÜÐèþ*«§é¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^ðþí³µ†°. Äñý$ÐèþÓyæþ$ ©°Äæý$…§æþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ¯èþ$…_ Ñ^éÇ…^èþ$¯ø, Ðéyæþ$ Ðèþ$$Mìü¢¯ö…§æþ$¯èþ$....! D gêq¯èþÐèþ$$¯èþ$ ¯é ¿æýMìü¢ Ìôý°ÐéÇMìü ^ðþç³µÐèþ§æþ$ª. ¯é ¿æýMæü$¢¯èþMæü$ í³Í_ ^ðþ糚Ðèþ$$. GÐèþÓyæþ$ ©°° {Ôèý§éª¿æýMæü$¢Ë™ø °™èþÅÐèþ$$ 糤…^èþ$¯ø, Ðéyæþ$ Agêq¯èþ…«§éM>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$ ¯èþÕ…ç³gôýíÜ Ðèþ$$Mìü¢¯ö…§æþ$¯èþ$. ¿æýMìü¢Äñý*VæüÐèþ…™èþ$ÌñýO¯èþr$Ðèþ…sìý°², çÜÓ^èþeüÐðþ$O¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ Væ ÍW Ôé…™èþ$ÌñýO¯èþr$Ðèþ…sìý°² ¯èþ¯èþ$² õÜÑ…^èþ$rÄæý$…§æþ$ BçÜMìü¢ Mæü ÍW¯èþr$Ðèþ…sìý°², çÜÓ^èþeÐðþ$O¯èþ gêq¯èþÐèþ$$ MæüÍW¯èþr$Ðèþ…sìý°² ¯é ¿æýMæü$¢Ë Äñý$$MæüP çÜçßýÐéçÜÐèþ$$¯èþ$,Äñý$Ðèþyæþ$ çÜ™óþÞÐèþMæü…sôý ÐóþÆæÿ$ Ý뫧æþ¯èþÐèþ$$Ìôý§æþ¯èþ$ ™èþË…ç³#™ø {ç³Äæý$™èþ²ç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V> gôýÄæý$$¯ø, AsìýtÐé°Mìü Ððþ*Mæü®Ðèþ$$ MæüÆæÿçÜ®Ðèþ$Væü$¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ Ðé°Mìü ÐèþÔèý$Åyæþ¯èþVæü$§æþ$¯èþ$. Ar$Ï Ðèþ$§æþÂüMæü¢çÜ…VæüÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$°Ðé°Mìü Ððþ*„æü Ðèþ$$ VæüË$Væü§æþ$ & ¯óþ¯èþ$ ÝëÓ«©¯èþÐèþ$$ V>¯èþ$.'' çßý Ç: KÐŒþ$ } Æ>Ðèþ$ C … {§æþ Mæü– ™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ & Äæý$$«§æþ® M>… yæþ Ðèþ$$ C…{§æþ$yæþ$ & ïÜ™èþ ™ø Væü*yìþ¯èþ } Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$ gôýíÜ A…f Í º sìýt çÜ…™øçÙ Ðèþ$$™ø, ™ö{r$´ër$™ø Væü*yìþ¯èþ ÐéMæü$P™ø °r$Ï çÜ$¢†…^ðþ¯èþ$:&

25


1. ¯èþ ËÏ Mæü Ë$Ðèþ ç³#Ðèþ#Ó Ðèþ…sìý M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ…ÝëÆæÿ Ðèþ$ ¯èþ$ AÆæÿ ×ýÅ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ §æþÐé¯èþ Ë Ððþ$O¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$,´ëÆæÿÓ † ^óþ™èþ «§éÅ °…^èþ$º yæþ $ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ…ÝëÆæÿ ¯éÔèýMæü$yæþ$¯èþ$, ÕÐé¨ Ðèþ…§æþ$Åyæþ$¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° Äñý$ËÏ ç³šµyæþ$ õÜÑ…™èþ$¯èþ$. 2. §óþÐèþ ™èþ Ë §æþ$@Q Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþÕ…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, Ðèþ*¯èþ$ÚëM>Ææÿ «§éÇÄæý$$, °Æ>M>Ææÿ$yæþ ¯èþ$, ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äæý$$, A ¯èþ…§æþÆæÿ*ç³#yæþ$ , {ÔóýçÙ$tyæþ$, ¿æý* ¿êÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ çßý Ç…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, çßý ÇÄæý$$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° õÜÑ…™èþ$¯èþ$. 3. Ôèý Ææÿ ×êVæü ™èþ$Ë Mæü$ §æþ$@Q Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýíÜ çÜ…™øçÙÐèþ$$¯èþ$ Æÿ$$^èþ$aÐéyæþ$¯èþ$, ™èþ´ùÐèþ…™èþ$Ë ^óþ™èþ, Äñý*Væü$Ë ^óþ™èþ, «§éÅ°…ç³ º yæþ$Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ${XÐèþ#¯èþ Mæü$ Ñ${™èþ$ yæþ ¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$yæþ ¯èþ$ Ñ${™èþ$° õÜÑ…^ðþ§æþ ¯èþ$. 4. GËÏ糚yæþ$¯èþ$ Äñý*Væü Ðèþ$…§éçÜ Mìü¢ Væü Ë ÐéÇMìü çÜÒ$ç³ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$, {ç³M>Õ…^èþ$ Ðéyæþ$¯èþ$, gêq¯é¯èþ…§æþ çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, ïÜ™é¯èþ…§æþ Mæü Ææÿ$yæþ$¯èþ$ AVæü$ Æ>Ðèþ$$° Ôèý Ææÿ ×ý$»Ÿ…§æþ$^èþ$¯é²¯èþ$. 5. Æ>Ðèþ* ! ±Ðèþ# Ðèþ*Äæý* Væü$×ý çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Ðèþ$ ¯èþ$çÙÅ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_, Ðèþ$¯èþ$çÙÅ ^óþçÙtË ¯èþ$ gôýÄæý$$^èþ$¯é²Ðèþ#. B¯èþ…§æþ Ææÿ çÜ ç³NÇ™èþ Ðèþ$$ ÌñýO¯èþ ± ^èþ Ç{™èþ Ë ¯èþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ѯèþ$ ÐéÆæÿ$ Äæý*™èþà gêq¯èþ Ðèþ…™èþ$ÌñýO çÜ_a§é¯èþ…§æþ Ææÿ*ç³#Ë Væü$^èþ$¯é²Ææÿ$. 6. ¯óþ¯èþ$ Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$¯èþ$ Mæü Ë$Ï {§éW Ðèþ$ ™èþ$¢yæþ ¯ðþO , Ðèþ$*yæþ$ ÌZMæü Ðèþ$$ Ë Mæü$ {ç³ ¿æý$Ðèþ ¯èþ$ A ÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ¯ðþO °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÌôýMæü ´ù†°. C糚yæþ$ ± ´ë§æþ ç³ §æþà Ðèþ$$Ë Äñý$$MæüP {ç³ Ýë§æþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ {† ÌZ M>¨ ç³ ™éÅÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ ¯èþ Õ…_¯èþ ¨. M>º sìýt °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é² ¯èþ$. 7. {ç³ M>Õ…^ðþyìþ Ææÿ ™èþ² Q _ ™èþÐèþ$$ ÌñýO¯èþ A…Væü §æþ Ðèþ$$Ë$ VæüË Ðéyæþ$¯èþ$, Ðèþ$$™éÅË àÆæÿ Ðèþ$$Ë ™ø ¯ö糚Ðéyæþ$¯èþ$, ¿æý* ¿êÆæÿ ¿æý*™èþ Æ>„æü çÜ$Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, Ôèý Ææÿ ™éPË Ðèþ$…§æþ Í ^èþ…{§æþ$yæþ$ Ðèþ Ìñý {ç³ M>Õ…^èþ$ Ðèþ$$Q Ðèþ$$ Væü Ë Ðé yæþ$¯èþ$, ç³ §æþà Ðèþ$$Ë Ðèþ Ìñý {ç³ M>Õ…^ðþyìþ ¯óþ{™èþÐèþ$$Ë$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, ¿æý Mæü$¢Ë$ V>° ÐéÇMìü »Ÿ…§æþ Ôèý MæüÅ Ðèþ$$ V>° Ðéyæþ$¯èþ$, AVæü$ Æ>Ðèþ$ {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$ õÜÑ…^ðþ§æþ ¯èþ$. 8. C…{§æþ ±Ë Ðèþ$ ×ìý Ðèþ Ìñý¯èþ$, Ðóþ$çœ$ Ðèþ$$ Ðèþ Ìñý¯èþ$, ¯èþ ËÏ ° M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, ÑÆ>«§æþ$yæþ$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Æ>„æü çÜ$ Ë ¯èþ$ f…í³, ÌZMæü Ôé…† gôýíܯèþ Ðéyæþ$¯èþ$, MìüÈr Ðèþ$$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Äæý*¿æý Ææÿ ×ý Ðèþ$$Ë ™ø {ç³ M>Õ…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, ÕÐèþ#¯èþ Mæü$ ç³Nf ±Äæý$$yæþ$¯èþ$, Ææÿ çœ$$ Ðèþ…Ôèý Æ>kË Mæü$ {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$ & AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° õÜÑ…^ðþ§æþ ¯èþ$. 9. {ç³ M>Õ…^èþ$^èþ$¯èþ² Møsìý ^èþ…{§æþ$Ë ™ø çÜ Ðèþ*¯èþ Ððþ$O¯èþ M>…† Væü Ë ï³£æþ Ðèþ$…§æþ$ Mæü*Ææÿ$a° , º…V>Ææÿ Ðèþ$$ Ðèþ…sìý M>…†Væü Ë ¨Äæý$$, Ððþ$‚ý$ç³# Ðèþ Ìñý {ç³ M>Õ…^èþ$¯èþ ¨Äæý$$ & AVæü$ ïÜ™èþ ¯èþ$ ™öyæþ Äæý$…§æþ$ Mæü*Ææÿ$a…yæþ »ñýr$tMö° Äæý$$¯èþ² Ðéyæþ$¯èþ$, ÌZMæü Ðèþ$$Ë Äñý$$MæüP ¿æýÄæý$ §æþ$:Q Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$ Ðéyæþ$¯èþ$ & AVæü$ } Æ>Ðèþ$$° õÜÑ…^ðþ§æþ ¯èþ$. } Æ> Ðèþ$ ¯é Ææÿ §é Mæü– ™èþ } Æ> Ðèþ$ çÜ$¢ † & Äæý$$ «§æþ® M> … yæþ Ðèþ$$ §óþÐèþ §óþÐé ! f Væü ¯é² «§é ! ç³ Ææÿ Ðèþ* ™èþà çÜÓ Ææÿ*´ë ! Ôé ÔèýÓ ™é ! ¯é Æ> Äæý$ ×ê ! çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ$$¯èþ M>«§éÆæÿ Ððþ$O¯èþ Ðéyé! f Væü ™éÞ „ìü ! ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$! ±Ðèþ# ç³ Ç Ôèý$«§æþ® Ððþ$O¯èþ gêq¯èþÐóþ$ çÜÓ Ææÿ*ç³Ðèþ$$V> Væü Ë Ðéyæþ ÐðþO¯èþ¯èþ$ , Ðèþ*Äæý* Ðèþ*¯èþ$çÙ §óþ çßý Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_, çÜ$Q §æþ$@Q Ðèþ$$Ë$ Væü Ë Ðé° Ðèþ Ìñý ¯èþ sìý…^èþ$^èþ$ ÌZMæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ððþ*çÜ º$^èþ$a ^èþ$¯é²Ðèþ#. ±Ðèþ# çÜ Ðèþ$ çÜ¢ ¿æý*™èþ Ðèþ$$Ë çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$$ Ë…§æþ$¯èþ² Ðéyæþ ÐðþO ¯èþ ¯èþ$, çÜÓ {ç³ 26


M> Ôèý$…yæþ ÐðþO ¯èþ ¯èþ$, Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ Væü ç³µ º yìþ¯èþ Ðéyæþ ÐðþO, Agêq¯èþ$Ë Mæü$ Vø^èþ Ç…^èþ Ðèþ#. Ôèý$«§é®™èþ$ÃË Mæü$ ™ðþÍÄæý$ º yæþ$§æþ$Ðèþ#. ±Ðèþ# Mæü ¯èþ$²Ë$ §ðþ‚ý _ ÌZMæü {™èþÄæý$ Ðèþ$$¯èþ$ çÜ– h…™èþ$Ðèþ#. Mæü ¯èþ$²Ë$ Ðèþ$*íÜ çÜ…çßý Ç…™èþ$Ðèþ#. H {º çßýà Ðèþ$…§æþ$ {º çßýà {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$ ^óþ™èþ¯óþ ÆÄþ* çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ$$ {ç³ M>Õ…^èþ$¯ø, H {º çßýà Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Äþ* ^èþ Æ>^èþ Ææÿ çÜ Ðèþ$çÜ¢ f Væü Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² §ø, H {º çßýà Ðèþ$$ Mæü…sñý ÐóþÆæÿ$ ç³ §éÆæÿ® Ðèþ$$ f Væü Ðèþ$…§æþ$ Ìôý§ø , Asìýt {º çßýà ÐðþO¯èþ ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. A¯èþ V> ÆæÿkjÐèþ# ¯èþ…§æþ$ Ææÿ kjÐèþ# {ç³ M>Ôèý Ðèþ$$ ^óþ™èþ çÜ Ææÿµ Ðèþ$$ §ø^èþ$¯èþ r$ϯèþ$, Ææÿ kjÐèþ# Ðèþ Ë ¯èþ Væü Ë$Væü$¯èþ r$ϯèþ$, Ææÿ kjÐèþ# Mæü…sñý çÜ Ææÿµ Ðèþ$$ Ðóþ‚ý$Ìôý¯èþ r$ϯèþ$, {º çßýà Äæý$…§æþ$ f Væü §éª¯é¨Mæü Ðèþ$$ Væü Ë$Væü$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. A¯èþ V> f Væü Ðèþ$$ Äñý$$MæüP Äæý$$™èþµ †¢ íÜ®† Ë Äæý$ Ðèþ$$Ë Mæü$ {º çßýà Ðèþ$$ ÑÐèþ Ææÿ¢ M>Ææÿ ×ý Ðèþ$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Ðèþ$$¯èþ$Ë$ Äñý$ÐèþÓ ° Ðèþ*Äæý* Ôèý Mìü¢° V>¯èþ$, ç³#Ææÿ$çÙ$° V>¯èþ$, ÐèþÅ M>¢ ÐèþÅ Mæü¢ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ððþ$O¯èþ M>Ë Ðèþ$$¯èþ$ V>¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$^èþ$¯é²Æø, Asìýt Æ>Ðèþ*! ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. A¯èþ V> Ôèý Mìü¢ Væü Ë Ðèþ$ Ææÿ Ðèþ*™èþà Mæü$¯èþ$, Ôèý Mìü¢ Äñý$O¯èþ Ðèþ*Äæý$ Mæü$¯èþ$, ¿ôý§æþ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ , ç³ Ææÿ Ðèþ* ™èþà Äñý$ Ôèý Mìü¢ Äæý$¯èþº yæþ$¯èþ °Äæý$$, A…Ôèý Ðèþ…™èþ$yðþO¯èþ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Mæü$¯èþ$, A…Ôèý Ææÿ*ç³#yðþO¯èþ iÐèþ#¯èþ Mæü$¯èþ$, ¿ôý§æþ Ðèþ$$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äñý$ iÐèþ#yæþ¯èþ º yæþ$¯èþ °Äæý$$ ¿êÐèþ Ðèþ$$. M>Ë Ðèþ$$ ÐèþÅ Mæü¢ Ðèþ$ °Äæý$$, AÐèþÅ Mæü¢ Ðèþ$ °Äæý$$ Æðÿ…yæþ$ Ñ«§æþ Ðèþ$$Ë$. ÐèþÅ Mæü¢ Ðèþ$ ¯èþ V> °Ðóþ$Úë¨ M>Ë Ðèþ$$. AÐèþÅ Mæü¢ Ðèþ$ ¯èþ V> „æü ×ý Ææÿ*ç³ M>Ë Ðèþ$$. Æðÿ…yæþ$ Ñ«§æþ Ðèþ$$Ë M>Ë Ðèþ$$ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Äôý$ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Ðóþ§æþ Ðèþ$$ °¯èþ$² f ¯éè çÙyéÂÐèþ Ææÿ íßý ™èþ$° V>¯èþ$, Ôèý$«§æþ® gêq¯èþ Ææÿ íßý™èþ$° V>¯èþ$, Ôèý$«§æþ® gêq¯èþ çÜÓ Ææÿ$ç³#° V>¯èþ$, ^ðþí³µ¯èþ ¨. B Ðóþ§æþ Ðóþ$ †ÇW f ¯éà ¨ çÙ yéÂÐèþ çÜ íßý™èþ Ðèþ$$¯èþ$ , AÔèý$«§æþ® Ðèþ$$¯èþ$, f yæþ Ðèþ$$¯èþ$ AVæü$ f Væü ™èþ$¢ ± Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$V> ^ðþí³µ¯èþ ¨ M>º sìýt Ðóþ§æþ Ðèþ$$¯èþ$ {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$V> gñý糚ÐéÆæÿ Ë Mæü$ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$ Væü¯èþ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. A ¯èþ V> ÑM>Ææÿ Ææÿíßý™èþ Ððþ$O¯èþ Äæý*™èþà {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþ$, A¯èþ$¿æý Ðèþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ¯èþ$, íÜ«§æþ® Ðèþ$ Væü$^èþ$¯èþ² ¨. {º çßýà ѯéV> f Væü Ðèþ$$ Ìôý§æþ ° ^ðþç³µ º yìþÄæý$$¯èþ² ¨. Cr$Ï…yæþ V> ÑM>Ææÿ Ææÿ íßý™èþ ÆæÿÓ , ÑM>Ææÿ çÜ íßý™èþ ™èþÓ Ðèþ$$Ë MóüÔ髨 Mæü Ææÿ ×ý ™èþÓ Ðèþ$$ ^ðþç³µº yìþ ¯èþ…§æþ$¯èþ, Äæý$$ ^èþa r ÑÆø«§æþÐèþ$$ A´ëÆæÿ Ðèþ$$V> Mæü ¯èþ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. G…™èþ ѧéÓ…çÜ$ÌñýO¯èþ ¯èþ$, Äþ* ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ ± A¯èþ${Væü çßý Ðèþ$$ Ìôý°¨ , ÑÆø«§æþ ç³ Ç àÆæÿ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÌôýÆæÿ$. ± {ç³ Ýë§æþ Ðèþ$$ Væü Ë ¿æý Mæü$¢Ë Mæü$ °ÔèýaÄæý$ Ñ$r$Ï Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² ¨. ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Ðèþ*Äæý$ ¯èþ Ðèþ Ë…¼…_ f Væü §éM>Ææÿ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…_¯èþ…§æþ$¯èþ Mö…^èþ Ððþ$O¯èþ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ ç³ Ææÿ Ðèþ*™èþà Ðèþ*Äæý* çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$¯èþ$ Mæü Ë$Væü gôýçÜ$Mö¯èþ Mæü$…yæþ$¯èþ…™èþ Ðèþ Ææÿ Mæü$, ÑM>Ææÿ Ææÿ íßý™èþ Ðèþ$$V> ¯èþ$…yæþ$¯èþ$. Ðèþ*Äæý* çÜ…º…«§æþ Ðèþ$$¯èþ$ Mæü Ë$Væü gôýçÜ$Mö¯èþ²ç³šyæþ$, ÑM>Ææÿ çÜ íßý™èþ Ðèþ$$V> Mæü ¯èþ º yæþ$¯èþ$. A ¯èþ V> f Væü §é«§éÆæÿ Ææÿ*ç³ ™èþÓ Ðèþ$$ Ðèþ*Äæý$$Mæü Ðèþ$$ V>°, ÐéçÜ¢üÐèþ Ðèþ$$ V>§æþ ° AÀ{´ëÄæý$ Ðèþ$$. Csìýt íÜ®†ÌZ ÑÆø«§æþ Ðèþ$$ Ìôý§æþ$. AÄæý$$™óþ f Væü Ðèþ$$ Ðèþ*Æÿ$$Mæü Ððþ$O¯èþ ¯èþ$, ¿æý Væü Ðèþ {§æþ*ç³ Ððþ$rÏ Væü$¯èþ$? A¯èþ$ Ôèý…Mæü Mæü$ ç³ÇàÆæÿ Ðèþ$$ ^ðþç³µ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. Ðèþ$ Ææÿ$ ¿æý*Ñ$ Äæý$…§æþ$ (Ððþ$O§é¯èþ Ðèþ$…§æþ$) çÜ*ÆæÿÅ MìüÆæÿ ×ý Ðèþ$$ Ë…§æþ$ f Ë Ðèþ$¯èþ$ {¿ê…† Äñý$r$Ï Væü Ë$Væü$¯ø, Ar$Ï V>¯óþ {¿ê…† Ðèþ Ë ¯èþ ± Äæý$…§æþ$ f Væü Ðèþ$$ Mæü ͵…^èþ º yæþ$^èþ$¯èþ² ¨. A ¯èþ V> Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ¯èþ$ ^èþ*_¯èþ ¯èþ$, °Æ>«§éÆæÿ Ðèþ$…§æþ$ Ðèþ çÜ$¢ {¿ê…† Væü Ë$Væü §æþ$ V>¯èþ , "±" Ðèþ ¯èþ$ Äæý*«§éÆæÿ Ðèþ$…§æþ$ f Væü Ðèþ$¯èþ$ {¿ê…† Væü Ë$Væü$^èþ$¯èþ² §æþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. Æ>Ðèþ*! ± °Ææÿ$Y×ý Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ , {Ôèý Ðèþ ×ý Ðèþ$ ¯èþ ¯èþ °«¨ «§éÅçÜ çÜ…ÝëPÆæÿ Ðèþ$$Ë Væü Ë Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ¯èþMæü$ ÑçÙÄæý$ Ðèþ$ Væü$¯èþ$ V>° §æþ–ÔèýÅ Ðèþ$$ V>§æþ$. §æþ– ÔèýÅ Ðèþ$$ V>° Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ ¯ðþr$Ï ¿æý h…^èþ Væü Ë$Væü$¯èþ$. M>º sìýt º$«¨®Ðèþ$…™èþ$Ë$ ± Äæý$ Ðèþ ™éÆæÿ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ õÜÑ…_ çÜ…ÝëÆæÿ çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$¯èþ$ ™èþ Ç…™èþ$Ææÿ$. A…§æþ$ M>Ðèþ$ {Mø«§æþÐèþ$$Ë$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Ôèý {™èþ$Ðèþ#Ë$ , í³Ë$ÏË$ &Äñý$Ë$Mæü Ë ¯èþ$ Ðèþ Ìñý Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ¯èþ$ ¿æýÄæý$ ò³r$t^èþ$,± «§éůèþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Æ>°ÐèþÓ Ææÿ$. ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ çÜà Dž^èþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$, Ðèþ$ ¯èþçÜ$ÞÌZ ± Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ «§éÅ°…^èþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$, °¯èþ$² ç³Nh…^èþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$, ± Mæü«§æþË ¯èþ$ ѯèþ ÐéÆæÿ$¯èþ$, ± ¿æý Mæü$¢Ë ™ø Ýë…Væü ™èþÅ Ðèþ$$

27


gôýÄæý$$ÐéÆæÿ$¯èþ$, D çÜ…ÝëÆæÿ çÜ Ðèþ$${§æþ Ðèþ$$¯èþ$, BÐèþ# ´ë§æþ Ðèþ$$¯èþMæü$ çÜ Ç ç³ yæþ$ Væü$…r ¯èþ$ §ér$¯èþr$Ï §ér$§æþ$Ææÿ$."" } Æ>Ðèþ$ Ôèý … Mæü Ææÿ Mæü– ™èþ Æ> Ðèþ$ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$ & Äæý$$«§æþ® M> … yæþ Ðèþ$$ "" ¯èþ ËÏ Mæü Ë$Ðèþ Ìñý Ðèþ Ìñý ¯èþ ËÏ ° M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, MìüÈr Ðèþ$$, àÆæÿ Ðèþ$$, ¿æý$f MîüÆæÿ$¢Ë$, Ððþ$$§æþ Ë Væü$ ¿æý*çÙ ×ý Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, ïÜ™èþ ™ø Væü*yìþ íÜ…àçÜ ¯èþ Ðèþ$…§æþ$ Væü*Ææÿ$a¯èþ² Ðéyæþ$ ¯èþVæü$ } Æ>Ðèþ$$ ¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. ±Ðèþ# B¨ Ðèþ$«§éÅ…™èþ Ðèþ$$Ë$ Ìôý° ÐéyæþÐèþ#! A¨Ó ¡Äæý$$yæþ Ðèþ#! ± Ðèþ*Äæý$ ^óþ™èþ ÌZMæü Ðèþ$$Ë ¯èþ$ çÜ– h…^èþ$^èþ$, ´ùíÙ…^èþ$^èþ$ ¯èþ Õ…ç³ gôýÄæý$$§æþ$Ðèþ#. Ar$Ï gôýÄæý$$^èþ$¯èþ² ¯èþ$ ±Ðèþ# ÝëÓ ¯èþ…§æþ Ðèþ$…§æþ$ §óþË$^èþ$ °Æøª çÙ$yæþ$ÐðþO Äæý$$…§æþ$Ðèþ# V>°, çÜ–ÚëtüÅ ¨ Mæü Ææÿà ˅§æþ…sìý Äæý$$…yæþ Ðèþ#. ±Ðèþ# Ðèþ*Äæý* Væü$×ý Ðèþ$$Ë ™ø Væü*yìþ ¿æý Mæü$¢Ë ¯èþ$ Ææÿ „ìü…^èþ$r Mæü$ V>¯èþ$, §óþÐèþ Ðèþ$ ¯èþ$çÙÅ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$Ë Væü$ ¯é¯éÐèþ ™éÆæÿ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ «§æþ Ç…_, ÎËË$ gôýÄæý$$^èþ$…§æþ$Ðèþ#. Csìýt °¯èþ$² & gêq¯èþ$Ë$ ™ðþË$çÜ$Mö…§æþ$Ææÿ$ V>° ´ëÐèþ$ Ææÿ$Ë$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ gêË Ææÿ$. Æ>Ðèþ*! ±Ðèþ# "" ´ë§ø çÜÅ ÑÔéÓ ¿æý*™é°, {†´ë§æþ ÝëÅÐèþ$– ™èþ…¨"" A¯èþ$ {Ôèý$™èþ$Å Mæü¢ {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$, ± ¯éËY Ðèþ ¿êVæü Ðèþ$$ ^óþ™èþ ÌZMæü Ðèþ$…™èþ Äæý$$ çÜ– h…_, §é° {Mìü…§æþ ÔóýçÙ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$™ø ¯èþ$…yìþ Ððþ*Äæý$$^èþ$¯é²Ðèþ#.! ±Ðèþ# ^èþ…{§æþ$yæþ$, çÜ*Ææÿ$Åyæþ$, ÐéÄæý$$Ðèþ#, KçÙ «§æþ$Ë$, Ðóþ$çœ$ Ðèþ$$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$Ë Ðèþ Ë ¯èþ Äæý$* {ç³ ç³…^èþ Ðèþ$$ ¯èþ…™èþ¯èþ$ {Mìü…§æþ¯èþ$, Ò$§æþ ¯èþ$ Ææÿ „ìü…^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ#. ±Ðèþ# Ôèý ÈÆæÿ «§éÆæÿ$Ë çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ f£æþ Æ>W² Ææÿ*ç³#yæþ ÐðþO {´ë×ý ´ë¯èþ Ðéůø§é¯èþ çÜ Ðèþ*¯èþ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ ç³…^èþ ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë ™ø Væü*yìþ {´ë×ý$Ë$ ¿æý$h…^èþ$ 糧éÆæÿ®ü¯èþ$ ç³ ^èþ ¯èþ Ðèþ$$ gôýÄæý$$^èþ$¯é²Ðèþ#! A…§æþ$Ðèþ Ë ¯èþ Äæý$* f Væü Ðèþ$$ ¯èþ…™èþ ¯èþ$ »ZíÙ…^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ#. ÝëÓÒ$! ^èþ…{§æþ çÜ*Ææÿ$ÅË…§æþ$¯èþ² ™óþf Ðèþ$$¯èþ$, çÜ Ðèþ$ çÜ¢ {´ë×ý$Ë…§æþ$¯èþ² ^ðþO™èþ ¯èþÅ Ðèþ$$¯èþ$, {´ë×ý$Ë «§ðþOÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$, ÔoÆæÿÅ Ðèþ$$¯èþ$, BÄæý$$Ðèþ#¯èþ$, ± çÜ™èþ¢ Äôý$ V>° ÐóþÆæÿ$ V>§æþ$. ±Ðèþ# çÜÓ Ðèþ$ ™éÀÐèþ*¯èþ Ðèþ$$ ^óþ™èþ Ð騅^èþ$Mö¯èþ$ ÐéÇMìü {º çßýà Äæý$ °Äæý$$, ÕÐèþ#yæþ °Äæý$$, ÑçÙ$~Ðèþ °Äæý$$, M>Ë Ðèþ$ °Äæý$$, Mæü Ææÿà Äæý$ °Äæý$$,^èþ…{§æþ$yæþ °Äæý$$, çÜ*Ææÿ$Åyæþ °Äæý$$, Ðóþ‚ý$V> ™ø^èþ$^èþ$¯é²Ðèþ# V>°, Ñ^éÇ…_¯èþ Äñý$$yæþ Ë ¯ðþÕa™èþ Ðèþ$$V> çÜ gê¡Äæý$, Ñgê¡Äæý$, çÜÓ Væü ™èþ »ôý«§æþ Ææÿ íßý™èþ Ððþ$O¯èþ {º çßýà Ððþ$O Äæý$$¯é²Ðèþ#. ±ÐöMæüyæþ Ðóþ Ðèþ$™éÞüÅ ¨ §æþ ÔéÐèþ ™éÆæÿ Ðèþ$$ ˯èþ$ «§æþ Ç…_¯éÐèþ °, {Ôèý$™èþ$ Ë…§æþ$¯èþ$, ç³#Æ>×ý Ðèþ$$ Ë…§æþ$ ¯ðþr$Ï ^ðþç³µ º yìþ Äæý$$¯é²Ðø, Ar$Ï V>¯óþ&çÜ ™èþ$¢, AçÜ ™èþ$¢ ±Ðóþ AÆÿ$$ Ðèþ#¯é²Ðèþ#. ± Mæü…sñý ÐóþÆæÿ$ Ìôý§æþ$! (çÜ ™èþµ §éÆæÿ® Ððþ$O¯èþ B™èþà Äæý$$, AçÜ™èþµ›§éÆæÿ® Ððþ$O¯èþ f Væü Ðèþ$$¯èþ$ ±Ðóþ ¯èþ ° AÆæÿ® Ðèþ$$.& A¯èþ V> ""{º çßýà ×Z ¯èþÅ ¯èþ² Mìü…^èþ¯èþ"" A¯èþ$ {Ôèý$† {ç³ M>Ææÿ Ðèþ$$, ± Mæü…sñý ÐóþÆæÿ$ Ðèþ çÜ$¢Ðèþ# Ìôý§æþ$ Mæü ¯èþ$Mæü ÐéçÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$V> ¯èþ$¯èþ² çÜ ™èþµ §éÆæÿ® Ðèþ$$¯èþ$, çÜ ™èþ$¢ Äæý$…§æþ «§éÅÆøí³™èþÐðþ$O¯èþ AçÜ ™èþµ §éÆæÿ® Ðèþ$$¯èþ$ ±Ðóþ AÆÿ$$ Äæý$$¯é²Ðèþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$), D A ¯èþ…™èþ çÜ–íÙt Äæý$…§æþ$ Æÿ$$¨Ðèþ Ææÿ Mæü$ f °…_¯èþ Ñ AVæü$ Ýë®ÐèþÆæÿ Ðèþ$$Ë$ V>°, f…Væü Ðèþ$ Ðèþ$$Ë$ V>° ± Mæü…sñý Ðóþ‚ý$ V>§æþ$.(A¯èþ V> ±Ðèþ# Ìôý°¨ Äôý$¨Äæý$$ Mæü ¯èþ º yæþ §æþ$ V>¯èþ çÜ ÆæÿÓ Ðèþ$$ ±Ðóþ Äæý$ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. M>º sìýt ±Ðèþ# Ðèþ*Äæý$ Mæü…sñý ç³ Ææÿ$yæþ Væü$ iÐèþ#° Mæü…sñý ç³ Ææÿ$yæþ Ðèþ#. Asñý•Ï¯èþ ¯èþ$ ± Ðèþ*Äæý$ Ðèþ Ë ¯èþ Ððþ*íßý™èþ$ÌñýO¯èþ ÐéÆæÿ$, ± ™èþ ™èþÓ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ ÌôýÆæÿ$. ± ¿æý Mæü$¢Ë ¯èþ$ õÜÑ…_, Ôèý$§é®…™èþ@ Mæü Ææÿ ×ý$ÌñýO¯èþ ÐéÇMìü, A¨Ó¡Äæý$ Ððþ$O¯èþ ± ™èþ™èþ¢üÓ Ðèþ$$ {ç³ M>Õ…^èþ$¯èþ$. »ê çßýÅ ÑçÙ Äæý$ Ðèþ$$Ë…§æþ$ Ðèþ$ ¯èþ çÜ$Þ Væü Ë ÐéÆðÿO¯èþ…§æþ$¯èþ {º àçæþ$Ë$¯èþ$ ± gêq¯èþ çÜÓ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ gêË Ææÿ$. M>º sìýt º$«¨®Ðèþ$…™èþ$yæþ$ MóüÐèþ Ë ™èþ ™èþÓ gêq¯èþ Ðèþ$…§æþ$ B{Væü çßý Ðèþ$$¯èþ$ çÐèþ ¨Í, ± Äñý$$MæüP Äþ* Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯óþ ¿æý h…_¯èþ Äñý$$yæþ Ë çÜ…ÝëÆæÿ §æþ$@Q Ðèþ$$Ë ¯èþ$…yìþ ™öË W Ðèþ$$Mìü¢ ¯ö…§æþ$¯èþ$. (A¯èþV> ¿æý Mìü¢ Ðèþ Ë ¯èþ gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ , ™èþ§éÓÆ> Ððþ*„æü Ðèþ$$ ¯ö…§æþ$¯èþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$). ¯óþ¯èþ$ °Ææÿ…™èþ Ææÿ Ðèþ$$ ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ çÜà Dž^èþ$^èþ$, ´ëÆæÿÓ †™ø Væü*yìþ Mæü– 28


™éÆæÿ$®yæþ ¯ðþO M>Õ Äæý$…§æþ$ Ðé çÜ Ðèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ$ A^èþa›r Ðèþ$– † ¯ö…¨¯èþ Ðé°Mìü Ððþ*„æü Ðèþ$$ Ë À…^èþ$r Mæü$ V>¯èþ$ ""Æ>Ðèþ$"" A¯èþ$ ± ¯éÐèþ$ Ðèþ$$¯èþ$ ¯èþ$ç³ §óþÕ…^èþ$^èþ$…§æþ$¯èþ$. çœË çÜ$¢†:& Ôèý…Mæü Ææÿ Mæü–™èþ çÜ¢ Ðèþ Ðèþ$$¯èþ$ °™èþÅ Ðèþ$$¯èþ$ A¯èþ ¯èþÅ º$«¨®™ø ç³ ¤…^èþ$ Ðéyæþ$¯èþ$, ÍS…^èþ$ÐéÆæÿ$¯èþ$ , V>¯èþ Ðèþ$$ gôýÄæý$$ÐéÆæÿ$¯èþ$, D ÌZMæü Ðèþ$$ ¯èþ…§æþ ¯èþ…™èþ ÝûQÅ Ðèþ$ ¯èþ$ ¯ö…¨, A…™èþ Ðèþ$…§æþ$ Æ>Ðèþ$ {ç³ Ýë§æþ Ðèþ$$ Ðèþ Ë ¯èþ Ððþ*„æü Ððþ$$…§ðþ§æþ Ææÿ$. } Æ>Ðèþ$ {º çßýà Mæü– ™èþ Æ> Ðèþ$ Ýù¢ {™èþ Ðèþ$$ & Äæý$$ «§æþ® M>…yæþ Ðèþ$$ 1. "" çÜÓÄæý$… {ç³ M>Ôèý$yæþ$¯èþ$, çÜ ÆæÿÓ ÐéÅç³ Mæü$yæþ ¯èþ$, çÜ ÆæÿÓ f Væü Ðèþ$$ ¯èþ Mæü$ ´ëË Mæü$yæþ ¯èþ$, gêq ¯èþ$ Ë ^óþ™èþ çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ «§éÅ°…^èþ ºyæþ$Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ$Q §æþ$@Rê¨ §æþÓ…§æþÓ Ðèþ$$Ë$ Ìôý° Ðéyæþ$¯èþ$, ç³ Ææÿ$yæþ$¯èþ$, A¨Ó¡Äæý$$yæþ¯èþ$, çÜ™é¢Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, çÜ ÆæÿÓ çßý– §æþ Äæý$ Ðèþ Ç¢Äæý$$, gêq¯èþ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$¯è Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. 2. çܯéÅçÜ$Ë$ , °Ôèýa…^èþË Ðèþ$$V>, {´ë×ý ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$, A´ë¯èþ ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$, çßý–§æþ Äæý$ Ðèþ$…§æþ$ °Æø«¨…_, Ôèý »êª¨ ÑçÙÄæý$ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ Ñyìþ_ Agêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_, Äôý$ {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$ l^èþ$^èþ$…§æþ$Æø, Ææÿ ™èþ² MìüÈsê§æþÅ Ë…Mæü– ™èþ$yðþO, çÜ*Ææÿ$Åyæþ$ Ðèþ Ìñý {ç³ M>Õ…^èþ$ Asìýt } Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿÐèþ$$. 3. Ðèþ*Äæý$ ¯èþ$ A†{Mæü Ñ$…_¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, Ë Mìü‡Mìü ¿æý Ææÿ¢ Äæý$$, B§æþ$Åyæþ$¯èþ$, f Væü Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Ððþ$$§æþ sìý Ðéyæþ$¯èþ$, §óþÔèý M>Ë Ðèþ çÜ$¢ ç³ Ç^óþe§æþ Ôèý*¯èþ$Åyæþ$¯èþ$, Agêq¯èþ ¯éÔèý¯èþ$yæþ$¯èþ$, Ðèþ$$¯èþ$Ë Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…^èþ ™èþ W¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, Äñý*Væü$Ë Mæü$ «§éÅ°…^èþ ™èþ W¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, Äñý*Væü Ðèþ$$¯èþ$ Ñ«¨…^èþ$Ðéyæþ$¯èþ$, A…™èþr ¯èþ$ °…yìþÄæý$$¯èþ² Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ$…§æþ Ææÿ$yæþ ¯èþ$, ÌZMæü Ðèþ$$¯èþ$ Ææÿ…h…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$ AVæü$ } Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. 4. E¯é²yæþ$&Ìôýyæþ$ A¯èþ$ gêq¯èþ ÑçÙÄæý$$yæþ$ V>° Ðéyæþ$¯èþ$,& A¯èþ V> {ç³ ™èþÅ „>¨ {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$Ë$ ^óþ™èþ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r Mæü$ Ôèý Mæü$Åyæþ$ V>° Ðéyæþ° ¿êÐèþ Ðèþ$$. ¿ZVæü Ðèþ$$Ë…§éçÜ Mìü¢ Ìôý° ÕÐé§æþ$Ë ^óþ™èþ ç³Nh…ç³ º yæþ$ ´ë§æþÐèþ$$Ë$ Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$, °™èþÅ Ôèý$«§æþª º$«§æþ$®yæþ$¯èþ$, A¯èþ…™èþ$yæþ¯èþ$, K…M>Ææÿ Ðé^èþ$Åyæþ$¯èþ$, çÜ Ðèþ$ çÜ¢ Æ>„æü çÜ ¯éÔèý Mæü$yæþ ¯èþ$, Ôèý*Ææÿ$yæþ$¯èþ$, AVæü$ } Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. 5. ±Ðèþ# ¯éMæü$ {ç³#Âyæþ Ðèþ#. ¯éÆÿ$$Úët Ææÿ® Ðèþ$$Ë °^èþ$aÐéyæþÐèþ#, ç³ Ç^óþe§æþ Ôèý*¯èþ$ÅyæþÐèþ#;Ë Mîü‡ ç³ †Ñ, f Væü«§éÆæÿ$yæþ Ðèþ#; ¿æý Mìü¢ Væü Ðèþ$$Åyæþ Ðèþ#; «§éÅ°…ç³ ºyæþ$ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$ Væü Ë Ðéyæþ Ðèþ#. çÜ…ÝëÆæÿ ¯éÔèýMæü$yæþ Ðèþ#; Äñý*V> ¿êÅ çÜ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ç³ Ç Ôèý$«§æþ® Ððþ$O¯èþ çßý–§æþÄæý$ Ðèþ$…§æþ$ °Ðèþ íÜ…^èþ$Ðéyæþ Ðèþ#. 29


6. ÌZMæü Ðèþ$$Ë Mæü$ çÜ–íÙt íÜ®† çÜ…àÆæÿ Ðèþ$$Ë ¯èþ$ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, {ç³ ™èþÅ „>¨ {ç³ Ðèþ*×ý Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ ™ðþÍÄæý$ º yæþ ° Ðéyæþ$¯èþ$, ç³ Ææÿ$yæþ Ðèþ#, ¿æý Mìü¢ {Ôèý «§æþ® Ë$ Væü Ë ÐéÇ ^óþ™èþ õÜÑ…^èþ º yæþ$ Ðéyæþ$¯èþ$, ¯èþ ËÏ Mæü Ë$ÐèþË Ðèþ Ìñý ¯èþËÏ ° Ðéyæþ$¯èþ$, çÜ$…§æþ Ææÿ$yæþ$¯èþ$,AVæü$ } Æ> Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. 7. K Ë Mîü‡ ¯é«§é! Aç³ Ç^óþe§æþ$Åyæþ$Ðèþ#¯èþ$, Ðèþ$$¯èþ$Ë ^óþ™èþ ç³Nh…ç³ º yæþ$ Ðéyæþ$¯èþ$&AVæü$ °¯èþ$² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$ r Mæü$ Æÿ$$…{¨Äæý$ ÌZË$yðþÐèþÓ yæþ$ çÜ Ðèþ$ Ææÿ® Ðèþ$ Væü$¯èþ$? º–…§éÐèþ¯èþ Ðèþ$…§æþ$ §óþÐèþ ™èþ Ë ^óþ ç³Nh…ç³ º yæþ$Ðéyæþ$¯èþ$, ÕÐèþ#yæþ$ Ððþ$$§æþ Ë Væü$ ÐéÇ ^óþ™èþ ¯èþ Ðèþ$ çÜP Ç…^èþ º yæþ$Ðéyæþ Ðèþ#¯èþ$, çÜ$Q §éÄæý$ Mæü$yæþ Ðèþ#¯èþ$ & AVæü$ Æ>Ðèþ*! ±Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ ÝëPÆæÿ Ðèþ$$. (C ^èþa r º–…§éÆæÿ ×ýÅ Mæü«§æþ, Væü ™èþ Mæü ˵ Ðèþ$…§æþ$ f ÇW¯èþ ¨ V>°, ¿æý ÑçÙÅ ™éPË Ðèþ$…§æþ$ f Ææÿ$Væü »ZÐèþ#¯èþ ° V>° {Væü íßý…^èþ ™èþ W¯èþ ¨) 8. A¯óþMæü Ôéç܈ Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ ¯èþ$, ^ðþç³µ ™èþ W¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$, °™éůèþ…§æþ çÜÓ Ææÿ*ç³#yæþ$¯èþ$, °ÇÓ Mæü ˵ Mæü gêq¯èþ Ðèþ$$¯è Mæü$ Vø^èþ Ææÿ$yæþ$¯èþ$ &(A¯èþV> »ê çßýÅ ÑçÙÅ gêq¯èþ Ðèþ$$¯èþ Mæü$ Vø^èþ Ææÿ$yæþ$ V>° Ðéyæþ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.); B¨ Ìôý° Ðéyæþ$¯èþ$, ¯óþ¯èþ$ õÜÑ…^èþ$r Mæü$ Ðèþ$ ¯èþ$çÙÅ Ææÿ*ç³ Ðèþ$$¯èþ$ «§æþ Ç…^èþ$¯èþ Ðéyæþ$¯èþ$(A¯èþ V> ¿æý Mæü¢ f ¯èþ Ðé™èþÞ ËÅ Ðèþ$$ ^óþ™èþ ™èþ ™èþ*µf Ë ¯èþ$ A…XMæü Ç…^èþ$rMæü$ V>¯èþ$ Ðèþ$ ¯èþ$çÙ$ÅyðþO¯èþ Ðéyæþ ° ¿êÐèþ Ðèþ$$.); Ë Ðèþ ×êçÜ$Ææÿ$° f…í³…_, Ðèþ$ «§æþ$Æ> ç³ rt›×ý Ðèþ$$¯èþ$ Ôèý{™èþ$çœ$$²° ^óþ™èþ ´ëÍ…ç³ gôýÄæý$$Ðéyæþ$¯èþ$, Ðèþ$ Ææÿ Mæü ™èþ Ðèþ$ ×ìý Ðèþ…sìý M>…† Væü Ë Ðéyæþ$¯èþ$& AVæü$ } Æ>Ðèþ$$¯èþ Mæü$ ¯èþ Ðèþ$ÝëPÆæÿ Ðèþ$$."" çœË çÜ$¢†: H Ðèþ*¯èþ Ðèþ#yæþ$ {Ôèý«§æþ® ™ø Væü*yìþ¯èþ ÐéyðþO ¯èþ ËÏ ° Ðéyæþ$¯èþ$, C ÚëtÆæÿ® {ç³ §æþ$yæþ$¯èþ$, {ç³ ¿æý$Ðèþ#¯èþ$, AVæü$ Æ>Ðèþ$$° «§éÅ°…^èþ$^èþ$, {º çßýà gêq¯èþ Ðèþ$$ °^èþ$a Äþ* {º çßýà Mæü–™èþ Æ>Ðèþ$ çÜ¢üÐèþ Ðèþ$$¯èþ$ 糤…^èþ$¯ø, B Ðèþ*¯èþ Ðèþ#yæþ$ çÜ Ðèþ$ çÜ¢ ´ë™èþ Mæü Ðèþ$$Ë ^óþ™èþ Ñyæþ$Ðèþ º yæþ$¯èþ$.

30

AADHYATMA RAMAYANAM excrepts  

AADHYATMA RAMAYANAM excrepts