Page 1

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is een van de grootste charitatieve kledinginzamelaars in Nederland. Bijna 45 jaar zamelen wij met behulp van een groot vrijwilligersnetwerk, bedrijven, gemeenten en overige organisaties kleding in. De opbrengst van de kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Samen goed voor elkaar.

JAAROVERZICHT 2010

EEN BEWOGEN JAAR

PROJECTEN

rengst Totale netto 4o3p2b.0 00,over 2010: € Verdeling:

droogte project € 175.000,- > Kenia, e Mode met een missi , nd la er ed N > ,€ 25.000 11 der te besteden in 20 € 169.000,- > Nog na straatkinderen € 38.000,- > India, ïne, internaat € 25.000,- > Oekra

Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood.

RESULTAAT

€ 0,12 voor he t goede doel

Het CBF (Cen

traal Bureau

in Nederland

. Sam’s voldo

voor Fondsen

et aan alle cr

werving) hou

dt toezicht o

p goede doel en CBF en ontvan cr g it t er h iervoor het ia van het CB kledinginzam F is dat 10% eling aan het van de inkom g o ed sten uit de e doel wordt minimaal 25% gedoneerd. Ze van de bruto lf st re ve o n p b wij ernaar rengst aan h we met € 0,12 et goede doel per verkochte te besteden. ki lo Daar zijn (24,23%) in 20 CBF-Keurmer 10 net niet in k te behouden geslaagd. Om is dit percenta het ge ruim vold oende! CBF-Keurmer

k. Een van de

iteria van het

ZAKELIJK

NIEUWE TIJDEN, NIEUWE WEGEN Tijden veranderen. Sam’s Kledingactie is innovatief en bewandelt daarom nieuwe wegen om meer kleding in te zamelen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het aanbieden van een inzamelvergoeding in een aantal gemeenten bij de lokale inzamelaar. De lokale inzamelaar heeft meestal de inzamelvergunning van de gemeente gekregen. Deze organisaties zamelen zelf kleding in. In 2010 werd er via dit kanaal 524.960 kilo kleding opgehaald. Ook ontvangt Sam’s kleding uit de kleding- en schoenenbranche. In 2010 kregen we 33.000 kilo kleding binnen via deze inzamelingsmethode.


MENSEN

y

Wend

Gertie

VERSTERKING EN WISSELING IN HET TEAM Rien Janssen is

versterken. Ee

2010 officieel

het team van

rst als uitzendk

containers 1.386.990 kg

in dienst bij Sa m’s Kledingac tie. Daarnaast heef t Sam’s ook ve rsterking gekr egen op het gebied van acquisitie: Wendy Gosefoo in mei gestart rt is als relatieman ager. In decem ber 2010 heeft Alic e Custers, med ewerker marke & communicat ting ie, Sam’s Kledi ngactie verlat en. Haar opvolger is Gertie van Es .

In februari 2010 hebben drie vrijwilligers van Sam’s Kledingactie Ria Vos, Ineke van den Eijnden en Dick Haze, samen met collega Jan Trum een 8-daagse reis door Kenia gemaakt. Daar bezochten

Zij hebben vooral de verschillende methoden van wateropvang en opslag bekeken. Die zorgen ervoor dat de mensen ook tijdens de droogteperiode genoeg water hebben voor zichzelf en hun vee. We hebben eenmalig een extra bijdrage van € 87.000,- geschonken. Dit was een overschot van de netto winst uit 2009 door het vrijvallen van vennootschapsbelasting van

EEMT N R E D N O E I T C A SAM’S KLEDING OORD W T N A R E V K J I L MAATSCHAPPE e door ilieu. Dit doen w

n een beter m een bijdrage aa ’s m In 2010 hebben Sa rt ve le m te scheiden. oo tr Bijna 45 jaar ls va af de t ing ui rnemen (MVO). miljoen kilo kled rantwoord onde ve jaarlijks ruim 3 k lij pe ap ch maats georiënteerd op wij ons verder op oering, van inko van de bedrijfsv en ct pe as le al VO n met rzaamheid en M elijk raakvlakke mmunicatie. Duu MVO heeft nam co t to t en em anag we ons van kwaliteitsm ten wij zien dat la st aa rn aa D . tot verkoop en meer aandacht ciale werkons werk steeds werking met so en m sa de r oo D krijgt dus ook in . ing in de le) samenleving voor sociale bind en met de (loka e w en rg zo k er verbonden voel vrijwilligersnetw kscholen en ons plaatsen, praktij maatschappij. HOE JE

voorgaande jaren.

en

januari

Keniareis: Projectbezoek door vrijwilligers zij de projecten van het Droogte Cyclus Management programma die wij steunen.

chauffeurs kom

racht en vanaf

PROJECTEN

RESULTAAT

Rien

ZAKELIJK

ALS BE

DRIJF ME

KLEINE GROOT MOEITE, GEBAA R!

T SAM’

We me rken dat en sch steeds oenenb meer bedrijv ranche ondern en, ook , bew em

S KLED

INGACTIE

KUNT SA

MENW

ERKEN…

ust ma en. Dat in de kled Bijvoor atschap kun je ingbeeld pelijk op ver door sam verant schillen Mense woord en te wer n in Noo de ma nieren d. ken met invulle Sam’s n. Kledin OVER gactie SAM’S voor KLED

brengacties 796.705 kg

Sam’s Kledinga INGACTIE kleding ctie zam in. elt al sind vrijwillige We doen s 1967 dit van rsnetwer nog goe oudsher depots, de, draa WAT KUN met een containe k van 1.500 gbare personen jaren groot, JE DOE rs en/o zijn 1 Ove landelijk . f rtollige, N? Dat leve we steeds actie organiseren De vrijwillige minder rs behe brengact rt nog kleding courante ren grotere ver via busi doneren ness-to-b ies. De laat partijen volumes ste De kled usiness ‘nieuwe’ aan kled 2 Een ing verk trajecten ing op. kortings Nederla open . actie we aan nd en kleding België. sorteerb Winterk inleveren organiseren Zij edrijven leding voor klan Afrika. gaat naar sorteren de , voor ten die 3 Een al in kleding De opb Oost-Eu kledinga rengst op kwa noodhu ropa, ctie (ond van liteit. lp-, wed organise zomerkl Mensen er pers eropbou de verkocht ren edin g oneel e kled in w- en en hun ing gaat naar wereldw Nood. Sam preventi netwerk) 4 Mee en met naar de ijd proj eprojecte helpen lokale werking ecten n bij regu van partners op . Sam’s kledingi Kenia, beheren Cordaid Kledinga het gebied nzamelpu liere kled van ontw Haïti, ingacties zij ctie steu nt opze Ned vind je ikkeling of eige nt mom tten Natuurlij hierover erland, Oek n ssamenenteel raïn k meer projecte samenw staan wij ook informa e en India. n in Op onze erking. tie. open voor and Alle idee website ere ën zijn welkom! vormen van

Off- en online activiteiten

WAAR

depo 913.435ts kg

In het

• In 2010 zijn er veel flyers, posters en persberichten verspreid

inkoop* 524.960 kg

om bekendheid te geven aan de kledinginzamelacties.

Adviseren en

welke in 2010

toetsen; dat

is de rol van

de klankbord groep Sa m ’s wil zich mee in de vrijwill r verdiepen iger; Hoe kijk en vrijwilliger onderwerpen s tegen bepaa aan? Waar lo lde o p t zi j tegen aan in werk? En wat h u n vr zou Sam’s ku ijwilligersnnen verbeter Deze belang en voor haar rijke issues zi vrijwilligers? jn dit jaar bes om zo meer proken in ee feedback te n bijeenkomst krijgen. , is opgericht.

SAM’S OFF- EN ONLINE ACTIVITEITEN

COMMUNICATIE

Vrijwilligers geven advies

MENSEN

Sam’s wilde meer bezoekers trekken naar de website; dit is gelukt. Gemiddeld kwamen er per maand 5.600 bezoekers (t.o.v. 3.500 bezoekers per maand in 2009). In 2010 ontvingen ook meer mensen de digitale nieuwsbrief, welke vier keer per jaar verscheen: eind december 2010 ontvingen 700 mensen de digitale nieuwsbrief, eind 2009 waren dat er nog maar 400. Daarnaast zijn er veel flyers, posters en persberichten verspreid om bekendheid te

COLOFON DIT JAAROVERZICHT IS EEN UITGAVE VAN Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood VORMGEVING EN BEGELEIDING De Ridder Communicatie DRUKWERK Drukkerij BibloVanGerwen

geven aan de kledinginzameADRES SAM’S KLEDINGACTIE DE STEENBOK 11B 5215 MG ’S-HERTOGENBOSCH T 073.687.1060 F 073.687.1066 INFO@SAMSKLEDINGACTIE.NL WWW.SAMSKLEDINGACTIE.NL

Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich wereldwijd in voor noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

lacties.

www.s

amskl

edinga

ctie.nl

WAAR

Zelf geen

OM ME

EDOEN? logistiek e besl ommerin Helpt het goe gen Goed de doe voor milie l u en past Goed in MVO voor imag beleid Mogelijk o en pub OP DE heid ‘eige liciteit ACHTERK n’ proj Schenkin ANT VIND ect ado ptie gsverkla JE ENK ELE VOO ring RBEELD EN VAN RECENT E SAM ENWERK INGSPRO JECTEN.

van Sam’s. In 2009 waren dit 3.500 bezoekers per maand. • 700 mensen ontvingen in 2010 de digitale nieuwsbrief.

OM SAM ’S KLE

Meer DINGA dan 40 CTIE? bezit van jaar erva CBF keur ring merk en Groot landelijk ANBI besc vrijwillige Hoge hikking kwalitei t uitgevoe rsnetwerk Cordaid rde proj ecten Mensen Groot in Noo deel omz d et is nett o opb rengst

• Gemiddeld bezochten 5.600 bezoekers per maand de website

DEF A4

Sams

b2b folder

.indd

1

29-07-10

11:05

/VS05SamsJaaroverzicht2011definitieveversie1313746  

http://www.samskledingactie.nl/Uploaded_files/Zelf/VS05SamsJaaroverzicht2011definitieveversie1313746076.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you