__MAIN_TEXT__

Page 1

Gedragscode Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Identiteit De Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood (SKA) is een maatschappelijke organisatie met als doelstelling fondsen te werven voor Cordaid Mensen in Nood te Den Haag. Fondswerving bestaat uit het inzamelen en verkopen van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel. De opbrengsten uit verkoop worden besteed aan noodhulp- en wederopbouwprojecten vooral in ontwikkelingslanden. SKA komt voort uit de organisatie Cordaid Mensen in Nood en blijft via de projectdoelstelling verbonden met de activiteiten en gerichtheid op ontwikkelingssamenwerking. Autonomie SKA is een particuliere organisatie die op het gebied van beleid, activiteiten en inrichting van de organisatie autonoom opereert en middelen genereert zonder afhankelijkheid van sponsors, donateurs, subsidies of andere vormen van giften door derden. Verantwoording SKA heeft de administratieve organisatie en interne bedrijfsvoering goed op orde. De jaarverslagen en de jaarrekeningen zijn vanaf het jaar van oprichting steeds voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ook ontving SKA binnen 18 maanden na oprichting het CBF-Keurmerk. SKA wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ’het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’. Organisatie SKA werkt vanuit een centraal kantoor met bedrijfspand in ’s-Hertogenbosch. De stichting wordt bestuurd door een vijfkoppig bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur die de medewerkers aanstuurt. Het personeel is in twee secties te verdelen: kantoorpersoneel en logistiek personeel. De activiteiten bestaan uit het inzamelen van gebruikte kleding en schoeisel. Daarnaast koopt SKA kleding in die door andere organisaties wordt ingezameld. Ook ontvangt SKA regelmatig partijen kleding van bedrijven. De ingezamelde kleding wordt in bulk verkocht aan sorteerbedrijven in en buiten Nederland. Na de verkoop eindigt de bemoeienis van SKA met de kledingstroom. De netto opbrengsten worden uitgekeerd aan geselecteerde noodhulp projecten. Gedragsprotocol voor SKA medewerkers SKA waakt voor eerlijkheid, integriteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ook letten we op duurzaamheid en de positie van zwakkeren in de samenleving. We voelen ons gemotiveerd door solidariteit en sociale en maatschappelijke bewogen- en betrokkenheid. De medewerkers zijn allen ambassadeurs van SKA in betrekking tot vrijwilligers, kledinggevers, zakelijke relaties, Nederlands publiek en voor Cordaid Mensen in Nood. Wij maken geen onderscheid tussen mensen op grond van ras, geslacht, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit of maatschappelijke positie. SKA wil dat medewerkers zich bewust zijn van gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen, zowel individuen als groepen. Gedrag op de werkvloer Medewerkers, bestuurders en anderen hanteren een grondhouding, waarin respect, veiligheid, interesse en waardering voor elkaar herkenbaar zijn. Discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik en het aangaan van ongelijkwaardige persoonlijke verhoudingen wordt niet getolereerd.


Omgang met vrijwilligers, kledinggevers, zakelijke relaties Medewerkers stellen zich zakelijk en respectvol op. Ze trachten zich te verplaatsen in de positie van degene met wie ze te maken hebben. Op die manier wordt het contact op zinvolle en prettige manier aangegaan. Medewerkers nemen geen materiele of immateriĂŤle, diensten, goederen of gunsten aan in ruil voor een tegenprestatie. Ook mag er geen verstrengeling van professionele en private belangen voorkomen. Medewerkers van SKA houden zich in alle gevallen aan de wet en hebben hierbij een voorbeeldfunctie las vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie. Toezicht en klachten Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun houding, gedrag en activiteiten. De directie, en voorzover van toepassing het bestuur, corrigeert ongewenst gedrag door de betrokkene hier op aan te spreken en desnoods sancties op te leggen. SKA hanteert een klachtenregeling waarbij men een klacht kan indienen tegen SKA of haar medewerker(s).

Profile for Eefje van Boxtel

Gedragscode Sam's Kledingactie  

gedragscode

Gedragscode Sam's Kledingactie  

gedragscode

Advertisement