__MAIN_TEXT__

Page 1

Beleidsplan 2014-2015 Behoud van het Netwerk Jan Jongedijk directeur 1-12-2013


Beleidsplan 2014-2015

Inhoudsopgave 1.

Visie op de markt............................................................................................................................. 2

2.

Doelgroepen

2.1. Vrijwilligers ..................................................................................................................................... 3 2.2. Gemeenten ..................................................................................................................................... 3 3.

Branding, Profilering. ..................................................................................................................... 3

4.

Activiteiten

5.

Doelstellingen, Omzet, Volumes………………………………… …

6.

Budget………………………………………………………

……………………………… 3 4

1


Beleidsplan 2014-2015

1. Visie op de markt De ontwikkelingen op de markt voor gebruikt textiel dwingen ons ingrijpende keuzes te maken voor de richting die we inslaan. De interne organisatie wordt aangepast aan de nieuwe werkvorm. Het charitatief inzamelen in Nederland staat onder zware druk. Voor Sam’s blijft het inzamelen van textiel via het vrijwilligersnetwerk belangrijk. De ontwikkelingen nader bekeken:    

De invoering van de Wet milieubeheer in 2003, waarmee gebruikt textiel onder het regime van de afvalstoffenwetgeving viel. De impact is duidelijk; zonder vergunning geen inzameling; Aanhoudende winstgevendheid van de handel in gebruikt textiel. Dit maakt het voor allerlei- ook nieuwe - spelers interessant zich op deze sellers market te begeven; De rol van de lokale overheid, die behalve als vergunningverlener, ook financiële belangen nastreeft; De rol van de aanhoudende economische en financiële crisis de laatste 4 jaar, met dien verstande dat er minder gebruikt textiel op de markt is.

Sam’s Kledingactie verwacht dat in 2014 veranderingen zullen optreden die gevolgen hebben voor de branche: het is mogelijk dat de markt afkoelt en de verkoopprijzen sterk zullen dalen. Dat kan leiden tot sanering. Het belang van ons vrijwilligersnetwerk zal meer en meer duidelijk worden aangezien we via dit kanaal geen inkoopkosten voor de kleding hebben. In 2014 verwachten we 2,5 miljoen kilo in te zamelen, oplopend naar 3 miljoen kilo in 2015.

2


Beleidsplan 2014-2015

2. Doelgroepen 2.1. Vrijwilligers Sam’s Kledingactie erkent het belang van het vrijwilligersnetwerk, dat nog steeds onze belangrijkste USP is. We zien echter dat dit niet houdbaar is en ieder jaar meer krimpt, wat in 2014 zal resulteren in een resultaat van 2,5 miljoen kilo ingezameld textiel en in 2015 - rekening houdend met een licht verbeterde economie - een resultaat van 3 miljoen kilo textiel. 2.2. Gemeenten Sam’s Kledingactie zal een aantal successen kunnen boeken bij gemeenten maar wil zich vooral richten op activiteiten en vrijwilligers in gemeenten waar geen vergunningplicht wordt opgelegd en geen aanbestedingen in gang worden gezet.

3. Branding, Profilering. Voor het behoud van het vrijwilligersnetwerk en het motiveren van Nederlandse burgers om kleding aan af te staan aan Sam’s Kledingactie is een sterke branding en duidelijke profilering nodig. Sam’s Kledingactie kan beroepen op een behoorlijk stevige basis:      

Meer dan 45 jaar ervaring met het inzamelen van textiel Bezit van een groot vrijwilligers netwerk, verspreid over heel Nederland Koppeling aan Cordaid, marktleider op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Constante hoge kwaliteit van de ingezamelde kleding Behalen en behouden van diverse certificaten, waaronder ISO Samenwerking met marktleider in sortering

Het label Mensen in Nood is een sterke drager, waar we voordeel mee behalen. De vraag is echter of we dit de komende jaren overeind kunnen houden, of dat we wellicht moeten veranderen of verbreden. De projectenraad, in combinatie met gerichtheid op branding, zoekt richting en doet voorstellen om te komen tot een doelmatige strategie voor de komende tijd. Vooralsnog blijft de relatie ‘donateur- begunstigde’ tussen Sam’s en Cordaid bestaan. Omdat de charitatieve inzamelingen onder druk staan, is het van belang de stellingname van gemeenten te veranderen. Zolang de vergunning-trajecten en aanbestedingen vooral gericht zijn op het behalen van een zo hoog mogelijke prijs voor gemeenten, wordt het steeds moeilijker om de positie van Sam’s staande te houden. In 2013 gelegde contacten met politieke partijen hebben reeds tot vragen aan de staatssecretaris geleid, maar helaas zonder resultaat. In 2014 gaat Sam’s Kledingactie door met het informeren van de politiek rond deze kwestie.

4. Activiteiten. In 2013 is de werkmaatschappij van Sam’s Kledingactie ‘Charity Trading’ een samenwerking aangegaan met een sorteerbedrijf in Duitsland, genaamd Soex. Deze samenwerking is geformaliseerd met de oprichting van Green Textile, die de rol van Charity Trading als werkmaatschappij overneemt. Door ingezamelde kleding af te voeren naar Soex maakt Sam’s gebruik van de best beschikbare techniek en van mogelijkheden om naast sorteren van herdraagbare kleding en schoeisel vergaande recycling en zelfs vervezeling toe te passen. Dit sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van hergebruik van producten en materialen en de circulaire economie. Green Textile voert zoals gezegd de fysiek/logistieke activiteiten uit, voert administratie en neemt het merendeel van het personeel in dienst. Daarvoor betaalt Sam’s een vergoeding: de zogenaamde management fee. Deze is in de kostenopzet terug te vinden.

3


Beleidsplan 2014-2015

Sam’s Kledingactie gaat in 2014 rond de 2,5 miljoen kilo textiel inzamelen via containers, depots en brengacties. In 2015 zal dit toenemen tot 3 miljoen kilo. Het behouden van depots wordt een grote uitdaging; veel depots sluiten door een stijgende gemiddelde leeftijd depothouders of door andere oorzaken. Op dit moment ervaren wij een jaarlijkse teruggang van 5 %. Ook is er zorg over de brengacties, die in het voor- en in najaar worden georganiseerd door onze vrijwilligers en dienen als tijdelijke extra inzamelpunten. Zowel de voorjaars- als de najaarsacties gaven het zelfde beeld: een daling van 8,5% in de doordeweekse acties en een terugloop van 19,5 % met betrekking tot de zaterdagacties, dit ten opzichte van 2012. Sam’s zet deze acties in 2014 door, maar schat opnieuw een verlies in, van gemiddeld 15 %. Zoals gezegd, rekenen we voor 2015 op een lichte toename. De markt geeft aan dat het kosteloos inzamelen voorbij is en dat we steeds meer ‘betaalde kilo’s ‘ dienen te verwerven. Voor het behoud, de uitbreiding en het verwerven van nieuwe depots is een basisplan gemaakt waarmee onze relatiebeheerder – geholpen door contactpersonen verspreid door het land – verkenningen kan doen, nieuwe contacten kan leggen en waar mogelijk nieuwe depots kan openen. Sam’s besteedt ook aandacht aan scholenprojecten, die in de eerste maanden van 2014 uitgerold worden en waaruit nieuwe depots voort dienen te vloeien. Hiervoor is materiaal ontwikkeld dat binnen de scholen in de lessen gebruikt kan worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan - met name de kleinere, door vrijwilligers gerunde – kringloopbedrijven.

5. Doelstellingen, Volumes, Omzet Inzamelingen 2014 brengacties containers depots overig Totaal

Tonnage Inzamelingen 2015 365 1.350 650 135 2.500

Tonnage 400 1.500 800 300 3.000

6. Budget. Kostensoort

2015

2014 Personeel 103 Marketing 40 Huisvesting 9 Autokosten 10 Administratie, accountancy 4 Kantoor, verzekeringen 5 Afschrijvingen 22 Management fee 275

110 40 10 15 5 5 25 175

totaal

385

468

Toelichting 2014: 

Personeel: 10 % van de directiekosten, 50% Van de salariskosten van de vrijwilligers coördinator, totale personeelslasten van de planner die de acties uitzet , gedetacheerd via Cordaid die kosten voor 100% doorbelast aan Sam’s.

4


Beleidsplan 2014-2015

   

Marketing: De kosten zijn hoog omdat promotiemateriaal, beletteren van containers en plaatsen van advertenties ten behoeve van de vrijwilligersacties hier onder vallen. Autokosten: deze worden geraamd op 850 euro per maand, de vrijwilligers coördinator heeft de beschikking over een auto van de zaak. Afschrijvingen: het betreft de afschrijvingen op 106 containers, die ingezet zijn voor Sam’s. ( 106 x 200 euro per jaar) Management fee: dit loopt weliswaar via Charity Trading, maar valt uiteindelijk ten laste van Sam’s.

De verkoop van de kleding aan Green Textile levert 2,5 miljoen kilo x 40 ect. = 1 miljoen euro op. Omzet:

1.000.000

Kosten:

468.000

Resultaat:

532.000 euro

Toelichting 2015: Alle kosten worden licht verhoogd met uitzondering van het budget voor marketing. Door de inzet van nieuwe - digitale media wordt het aandeel advertenties en drukwerk verlaagd. Het management fee, een vergoeding die betaald wordt aan Green Textile, die de werkorganisatie vormt voor Sam’s Kledingactie, daalt met 100.000 euro. Deze wordt afgebouwd en zal in 2017 op nul staan. Omzet:

1.200.000 (3 miljoen x 40ect)

Kosten:

600.000

Resultaat:

600.000 euro

5

Profile for Eefje van Boxtel

Beleidsplan 2014 2015  

Beleidsplan Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Beleidsplan 2014 2015  

Beleidsplan Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Advertisement