Page 1


ประมวลสรุป พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจาหนาที่ เขาเฝาถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

การดําเนินงานการพัฒนา แตกอนใชวัดดวยสายตาบาง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ ไมเปนเชิงสถิติบาง ทําไปเรื่อยๆ บาง แตตอนนี้ทางราชการมีการสํารวจขอมูล จปฐ. เปนขอมูลที่คิด วาในขณะนี้ดีที่สุดแลว ดีในการเปนฐานใหเริ่มตนแกไขปญหาเปนขอมูลที่งาย ดูงาย และเห็นดวยที่ มีการสํารวจขอมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อใหพบปญหาซึ่งเมือ่ รูปญหาแลวจะไดมีการแกไขสําหรับการวัด นั้นจะตรงหรือไมตรง แนนอนตองมีการผิดพลาดบาง ก็ไมนาจะเปนปญหาใหญ ขอใหมีสิ่งที่จะชวยชี้ ใหฝายรัฐเขาไปหาชาวบาน ไดทราบปญหาของชาวบานบาง เมื่อเราทําจริง สํารวจจริงแลว จะทําให พบกับบุคคลที่ควรสงเคราะห หรือทําใหพบปญหา และเมื่อพบปญหาแลวจะแกไขอยางไรเปนสิ่งที่ จะตามมา หลักการพัฒนาที่ควรจะคํานึงถึงคือ ชวยเขาเพื่อใหเขาชวยตัวเองได การให คําแนะนําเพือ่ ใหชาวบานไดเรียนรูว ิธกี ารแกไขปญหาดวยตนเอง จึงเปนสิง่ สําคัญ

( ไดรับพระราชทานพระราชอนุญาต ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0017/10527 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2534)


คํานํา รายงานคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนสุ ร าษฎร ธ านี ใ นเขตชนบท ป 2556 ฉบั บ นี้ ได มี ก ารนํ า มา วิเคราะหประมวลผล เพื่อใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของคนสุราษฎรธานีในเขตชนบททั้งในระดับ ครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ และภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี (ในเขตชนบท) จํานวน 18 อําเภอ 116 ตําบล 985 หมูบาน 135,962 ครัวเรือน ในปนี้ โดยภาพรวมตัวชี้วัด จปฐ. ที่ไมผาน เกณฑนํามาเปนปญหาควรที่จะไดรับการแกไขจากประชาชนเอง ครัวเรือนหมูบาน/ชุมชน หนวยงาน ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลไปใชในการ วางแผนชุมชน แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จังหวัดสุราษฎรธานี โดยคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด หวังวา รายงานคุณภาพชีวิตของคนสุราษฎรธานีในเขตชนบท ป 2556 ฉบับนี้ คงจะมีประโยชนในการวาง แผนการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสุราษฎรธานีในเขตชนบทใหดียิ่งขึ้น

คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จังหวัดสุราษฎรธานี กรกฎาคม 2556


สารบัญ เรื่อง สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

หนา บทสรุปผูบริหาร - สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2556 - จํานวนครัวเรือนและประชากรที่จัดเก็บ - ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ ป 2556 ในเขตชนบท ตามเกณฑตัวชีว้ ัด จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด - จํานวนครัวเรือนที่ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑเรื่องรายได (ตัวชี้วัดที่ 23 ) แยกตามรายอําเภอ - ปญหาที่ควรไดรับการแกไขของคนสุราษฎรธานี 5 ลําดับแรก - การจัดระดับความสุข ครัวเรือน/หมูบาน แนวคิดหลักการของขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) - ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน คือ อะไร - ความเปนมาของขอมูล จปฐ. - การกําหนดตัวชี้วัดความจําเปนพืน้ ฐาน - หัวใจของขอมูล จปฐ. คืออะไร - ประโยชนของขอมูล จปฐ. - เครื่องชี้วดั ขอมูล จปฐ.ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2556) รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดสุราษฎรธานี (เขตชนบท) - ผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. ป 2556 รายตัวชี้วัด - จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ ริง - รายไดเฉลี่ยจากมากไปหานอย ระดับอําเภอ - คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎรธานี หมวดที่ 1 สุขภาพดี หมวดที่ 2 มีบานพักอาศัย หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย - ตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑ จปฐ. ป 2556 ระดับอําเภอ

1 2 3 8 9 9 10 10 11 11 12 12

13 13 14 15 15 22 30 35 39 46


สารบัญ (ตอ) สวนที่ 4 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎรธานี - เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บ ป (2555 กับ 2556) - เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอป (ครัวเรือน) ป 2555 กับ 2556 - เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑรายได (ป 2555 – 2556) - เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ไมผา นเกณฑ ป 2555 กับ ป 2556 (เปนจํานวนรอยละ)

64 65 66 67


สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2556 จังหวัดสุราษฎรธานี ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงคตาม เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องชี้วัดวา อยางนอยคนไทยควรจะมีระดับความเปนอยูไมต่ํากวาระดับไหน ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเอง ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมูบานอยูในระดับใด มีปญหาที่จะตองแกไขในเรื่องใดบาง เปนการสงเสริมใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของ ประเทศ ในชวงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) มี 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพดีและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด เจาภาพหลักตัวชี้วัด จปฐ. ป 2555-2559 ตามมติของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน (พชช.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได กําหนดเจาภาพหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จปฐ. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ดังนี้ ที่

หนวยงาน

1 กระทรวงสาธารณสุข 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย 3 กระทรวงมหาดไทย 4 กระทรวงศึกษาธิการ 5 กระทรวงแรงงาน 6 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

จํานวน ตัวชี้วัด 12 7 7 5 3 2

ตัวชี้วัดที่เปนเจาภาพ หนวยงานเดียว มีหนวยงานอืน่ ดวย 1-6,11,25,26 7,28,29 8,15 22-24,28,29 9,10 17-20 21 -

13,16,23,24,30 16 22,23 7,12


ที่ 7 8 9 10 11 12

หนวยงาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม รวม

จํานวน ตัวชี้วัด 1 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัดที่เปนเจาภาพ หนวยงานเดียว มีหนวยงานอืน่ ดวย 14 12 13 27 27 30 19 ตัวชี้วัด

11 ตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วัด 12 ตั ว ชี้ วั ด ตั ว ชี้ วัด ที่ เ ป น เจ า ภาพหลั ก คือ ตั ว ชี้วั ด ที่ 1-6 11,25,26 มีหนวยงานอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัด 7,28,29 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย รั บ ผิ ด ชอบ 7 ตั ว ชี้ วั ด ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น เจ า ภาพหลั ก คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8,15 มี ห น ว ยงานอื่ น ร ว ม ได แ ก ตั ว ชี้ วั ด 22,24,28,29, กระทรวงมหาดไทย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่เปนเจาภาพหลัก คือ ตัวชี้วัดที่ 9,10 มีหนวยงานอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัด 13,16,23,24,30, กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่เปนเจาภาพหลัก คือ ตัวชี้วัดที่ 17-20 มีหนวยงานอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัด 16 กระทรวงแรงงาน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่เปนเจาภาพหลัก คือ ตัวชี้วัดที่ 21 มี หนวยงานอื่นรวมไดแก ตัวชี้วัดที่ 22,23 กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา 2 ตัวชี้วัด มีหนวยอื่นรวมไดแก ตัวชี้วัดที่ 7,12 กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด มีหนวยอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัดที่ 12 สํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด มีหนวยอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัดที่ 13,กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด มีหนวยอื่น รวม ไดแก ตัวชี้วัด 27 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด มีหนวยอื่นรวม ไดแก ตัวชี้วัดที่ 27 กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม รั บ ผิ ด ชอบ 1 ตั ว ชี้ วั ด มี ห น ว ยอื่ น ร ว มได แ ก ตั ว ชี้ วั ด 30

1.จํานวนครัวเรือนและประชากรที่จัดเก็บ ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2556 ในเขตพื้นที่ชนบท (อบต. และเทศบาล ตํา บลที่ ย กฐานะจาก อบต.) จํา นวน 18 อําเภอ 116 ตํา บล 985 หมูบา น จํ า นวนครั ว เรื อ นจัดเก็ บทั้ ง สิ้ น 135,962 ครัวเรือน ประชากร 465,529 คน โดยแยกเปน เพศชาย 231,360 คน เพศหญิ ง 234,169 คน (ประชากรที่อาศัยอยูจริงจากการสํารวจนี้ อาจไมเทากับจํานวนประชากรที่อยูในทะเบียนบานได)

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


2. ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2556 ในเขตชนบท ตามเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด จะเห็นวา ในป 2556 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมไมมีตัวชี้วัดใดที่บรรลุเปาหมาย(100%) ซึ่ง ภาพรวมขอมูลแตละตัวชี้วัดภาครัฐที่เกี่ยวของ จะตองรวมวางแผน เพื่อแกปญหา และเปนเจาภาพหลัก/รวม รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย แตละตัวชี้วัด ดังนี้ จํานวนที่ หนวยงานหลักที่ ไมผาน รับผิดชอบ ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เกณฑ หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 3,800 คน 76 คน กระทรวงสาธารณสุข 2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีดปองกัน 69,395 คน 36 คน กระทรวงสาธารณสุข โรคครบตามตารางสรางภูมิคุมกันโรค 3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยาเดียวอยางนอย 6 301 คน กระทรวงสาธารณสุข 2,943 คน เดือนแรกติดตอกัน 135,962 คน 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 712 คน กระทรวงสาธารณสุข ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 135,962 คน 1,151 คน กระทรวงสาธารณสุข 5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทา อาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 6. คนอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับตรวจสุขภาพประจําป 242,007 คน 9,754 คน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองความเสี่ยตอโรค 7. คนอายุ 6 ป ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอย 438,196 คน 1,812 คน กระทรวงการทองเที่ยวและ สัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที กีฬา (หลัก) กระทรวง สาธารณสุข (รวม) หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั 8 ครัวเรือนมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพ 135,962 คร. 376 คร. กระทรวงการพัฒนาสังคม คงทนถาวร และความมัน่ คงของมนุษย 135,962 คร. 9 ครัวเรือนมีนา้ํ สะอาดสําหรับดื่มและบริโภค 882 คร. กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) เพียงพอตลอดป 10 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 135,962 คร. 1,006 คร. กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) จํานวนที่ สํารวจทั้งหมด

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)

จํานวนที่สํารวจ จํานวนที่ไม หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ผานเกณฑ 135,962 คร. 1,125 คร. กระทรวงสาธารณสุข

11.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 135,962 คร. 3,085 คร. 13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 135,962 คร. 662 คร. 14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน 135,962 คร. 349 คร. 15. ครอบครัวมีความอบอุน 135,962 คร. 279 คร. หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชีว้ ัด 16. เด็กอายุ 3- 5 ปเต็ม ไดรับการเลี้ยงดูเตรีม 116 คน 17,138คน ความพรอมกอนวัยเรียน 54,847 คน 17. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 73 คน 9 ป 18. เด็กจบชัน้ ม. 3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือ เทียบเทา 5,981 คน 125 คน 125 คน 19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมได 22 คน เรียนตอและยังไมมงี านทําไดรับการฝกอบรม ดานอาชีพ 290,462 คน 20. คนอายุ 15–60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทย 324 คน และคิดเลขอยางงาย หมวดที่ 4 รายไดกา วหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด 21. คนอายุ 15- 60 ป มีอาชีพและรายได 280,448 คน 5,428 คน 53,064 คน 22. คนอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและมี 3,507 คน รายได 23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคน 135,962 คร. 178 คร. ละ 30,000 บาทตอป 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 135,962 คร. 3,795 คร.

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก) กระทรวงมหาดไทย (สถ.รวม) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (พช. หลัก) กระทรวงแรงงาน(รวม) กระทรวงมหาดไทย (สถ.. หลัก) กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย (รวม)

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จํานวนที่ จํานวนที่ไม หนวยงานหลักที่ สํารวจทั้งหมด ผานเกณฑ รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชีวัด 25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่ม 465,529 คน 22,494 คน กระทรวงสาธารณสุข เปนครั้งคราว) 26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 465,529 คน 46,088 คน กระทรวงสาธารณสุข 27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทาง 438,196 คน 8,840 คน กระทรวงวัฒนธรรม (หลัก) ศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง สํานักงานระพุทธศาสนา (รวม) 28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนใน 61,331 คน 25 คน กระทรวงการพัฒนาสังคม ครัวเรือนหมูบา น/ชุมชน หรือภาครัฐ และความมัน่ คงของมนุษย (หลัก),กระทรวงมหาดไทย (สถ.รวม) 2,160 คน 29. คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน 11 คน กระทรวงการพัฒนาสังคม หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ และความมัน่ คงของมนุษย (หลัก) กระทรวง สาธารณสุข (รวม) 30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรม 135,962 คร. 2,827 คร. กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม (หลัก) สาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน กระทรวงมหาดไทย (สถ. หรือทองถิ่น รวม) ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


2.1 สรุปผลตัวชี้วดั ที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑ แยกระดับอําเภอ อําเภอ เมืองสุราษฎรธานี พุนพิน กาญจนดิษฐ ทาฉาง ไชยา ทาชนะ วิภาวดี คีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม ดอนสัก เกาะพะงัน บานนาสาร บานนาเดิม เวียงสระ พระแสง เคียนซา ชัยบุรี เกาะสมุย

ผานเกณฑ (จํานวนตัวชีว้ ัด) 3 3 4 6 2 6 2 16 2 8 26 7 2 4 2 10 8 -

ไมผานเกณฑ (ตัวตัวชีว้ ัด) 27 27 26 24 30 28 24 28 14 28 22 4 23 28 26 28 20 22 -

2.2. รอยละของตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก คือ 2.2.1. ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมไดมีงานทํา ไดรับ การฝกอบรมอาชีพ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 17.60 2.2.2 ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน จํานวน 301 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.23 2.2.3 ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ จํานวน 46,088 คน คิดเปนรอยละ 9.90 2.2.4 ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได จํานวน 3,507 คน คิด เปนรอยละ 6.61 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


2.2.5 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา จํานวน 22,494 คิดเปนรอยละ 4.83 2.3 ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ระดับอําเภอ (เรียงลําดับตามตัวชี้วัด) 2.3.1 อําเภอที่ผานเกณฑ จปฐ. มากที่สดุ 5 ลําดับแรก (1) อําเภอเกาะพะงัน ผานเกณฑ จํานวน 26 ตัวชี้วัด (2) อําเภอบานตาขุน ผานเกณฑ จํานวน 16 ตัวชี้วัด ผานเกณฑ จํานวน 10 ตัวชี้วัด (3) อําเภอเคียนซา (4) อําเภอดอนสัก, ชัยบุรี ผานเกณฑ จํานวน 8 ตัวชี้วัด (5) อําเภอบานนาสาร ผานเกณฑ จํานวน 7 ตัวชี้วัด 2.3.2 อําเภอที่ไมผานเกณฑ มากที่สุด 5 ลําดับแรก (1) อําเภอไชยา ไมผานเกณฑ จํานวน 30 ตัวชี้วัด (2) อําเภอทาชนะ,คีรีรัฐนิคม,พนม, บานนาเดิม, พระแสง ไมผา นเกณฑ จํานวน 28 ตัวชี้วัด (3) อําเภอเมืองฯ, พุนพิน, ไมผานเกณฑ จํานวน 27 ตัวชี้วัด (4) อําเภอกาญจนดิษฐ, เวียงสระ, ไมผานเกณฑ จํานวน 26 ตัวชี้วัด (5) อําเภอทาฉาง, วิภาวดี, ไมผานเกณฑ จํานวน 24 ตัวชี้วัด 2.4 ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เกีย่ วกับรายได (ตัวชี้วัดที่ 23 คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอย กวาคนละ 30,000 บาท/ ป) ภาพรวมทั้งจังหวัด ประชาชนมีรายไดเฉลีย่ 81,629 บาท/คน/ป ครัวเรือนที่มี รายไดนอยกวา คนละ 30,000 บาทตอป จํานวน 187 ครัวเรือน 2.4.1 อําเภอที่มีรายไดเฉลีย่ มากที่สุด 5 ลําดับแรก เรียงจากมากไปหานอย รายไดเฉลี่ย 114,175 บาทตอคนตอป (1) อําเภอทาฉาง (2) อําเภอพุนพิน รายไดเฉลี่ย 89,664 บาทตอคนตอป (3) อําเภอบานนาสาร รายไดเฉลี่ย 87,738 บาทตอคนตอป (4) อําเภอไชยา รายไดเฉลี่ย 87,737 บาทตอคนตอป (5) อําเภอวิภาวดี รายไดเฉลี่ย 87,529 บาทตอคนตอป 2.4.2 อําเภอที่มีรายไดเฉลีย่ นอยที่สุด 5 ลําดับแรก เรียงจากนอยไปหามาก (1) อําเภอกาญจนดิษฐ รายไดเฉลี่ย 71,412 บาทตอคนตอป รายไดเฉลี่ย 72,281 บาทตอคนตอป (2) อําเภอทาชนะ (3) อําเภอเวียงสระ รายไดเฉลี่ย 73,329 บาทตอคนตอป (4) อําเภอบานนาเดิม รายไดเฉลี่ย 73,813 บาทตอคนตอป (5) อําเภอดอนสัก รายไดเฉลี่ย 77,966 บาทตอคนตอป

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


3 จํานวนครัวเรือนที่ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑเรื่องรายได (ตัวชีว้ ัดที่ 23) แยกตามรายอําเภอ อําเภอ เมืองสุราษฎรธานี พุนพิน กาญจนดิษฐ ทาฉาง ไชยา ทาชนะ วิภาวดี คีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม ดอนสัก เกาะพะงัน บานนาสาร บานนาเดิม เวียงสระ พระแสง เคียนซา ชัยบุรี เกาะสมุย รวม

จํานวน ครัวเรือน 7,333 15,029 16,615 5,854 5,845 9,433 2,803 8,428 1,719 6,692 4,319 2,511 10,794 4,090 8,015 12,397 9,084 5,000 135,962

ผานเกณฑ จํานวน รอยละ 7,318 99.80 15,024 99.97 16,611 99.98 5,852 99.97 5,794 99.13 9,433 100 2,754 98.25 8,426 99.98 1,719 100 6,661 99.52 4,301 99.58 2,511 100 10,794 100 4,090 100 8,015 100 12,397 100 9,084 100 9,084 100 135,784 99.87

ไมผานเกณฑ จํานวน รอยละ 15 0.02 5 0.03 4 0.02 2 0.03 51 0.87 49 1.75 2 0.02 32 0.48 18 0.42 178 0.13

ภาพรวมจังหวัด มีครัวเรือนที่มีรายไดไมผานเกณฑรายได ขั้นต่ําเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ป จํานวน 178 ครัวเรือน ในพื้นที่ 9 อําเภอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อําเภอไชยา 51 ครัวเรือน รองลงมา คือ อําเภอวิภาวดี 49 ครัวเรือน, พนม 32 ครัวเรือน, ดอนสัก 18 ครัวเรือน, เมืองฯ 15 ครัวเรือน, พุนพิน 5 ครัวเรือน , กาญจนดิษฐ 4 ครัวเรือน, ทาฉาง 2 ครัวเรือน และคีรีรัฐนิคม 2 ครัวเรือน ตามลําดับ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


4.ปญหาที่ควรไดรับการแกไขของคนสุราษฎรธานี 5 ลําดับแรก 1.เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมอาชีพ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 17.60 จากทั้งหมด 125 คน 2.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน แรกติดตอกัน จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 10.23 จากทั้งหมด 2,943 คน 3.คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ จํานวน 46,088 คน คิดเปนรอยละ 9.90 จากทั้งหมด 465,529 คน 4.คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได จํานวน 3,507 คน คิดเปนรอยละ 6.61 จาก ทั้งหมด 53,064 คน 5.คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา จํานวน 22,494 คน คิดเปนรอยละ 4.83 จากทั้งหมด 465,529 คน 5. การจัดระดับความสุข ครัวเรือน/หมูบาน ในชวงที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 การจัดเก็บขอมูลไดมีการ จัดเก็บขอมูล ระดับความสุขของคนในครัวเรือน/ หมูบานดวย โดยใหความหมายของความสุขไววา หมายถึง การรูสึกดี มี ความสุขอยูกับชีวิต และอยากใหความสุขนั้นมั่นคงอยูตลอดไป และกําหนดตัวเลข 0-10 แทนระดับความสุข ไวดังนี้ 0 = ไมมีความสุข, 1 = มีความสุขนอยที่สุด, 2 = มีความสุขนอยมาก,9= มีความสุขมาก และ 10= มี ความสุขมากที่สุด โดยสอบถามจากหัวหนาครัวเรือนวา ถาตัวเลข 0-10 แทนระดับความสุขจาก 0 = ไมมีความสุขมาก และ 10 = มีความสุขมากที่สุด ภาพรวมระดับความสุขเฉลี่ยของคนจังหวัดสุราษฎรธานีในชนบท 8.03 (ระดับเต็ม 10) อําเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยสูงสุด คือ อําเภอพระแสง อยูที่ 8.43 และอําเภอที่มีระดับ ความสุขเฉลี่ยนอยสุด คือ อําเภอบานตาขุน อยูที่ 7.32

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สวนที่ 2

แนวคิด หลักการของขอมูล จปฐ. 1. ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คืออะไร

เปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึง ประสงคตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องชี้วัดวา อยางนอยคนไทยควรจะมีระดับความเปนอยูไมต่ํากวา ระดับไหน ในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ และทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเองวาในขณะนี้คุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมูบานอยูในระดับใด มีปญหาที่จะตองแกไขเรื่องใดบาง เปนการสงเสริมให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนา ชนบทของประเทศ ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเปนพื้นฐาน ของคนในครัวเรือนในดานตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว “คนควรจะมี คุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ”

2. ความเปนมาของขอมูล จปฐ. ป 2525 แนวความคิด เรื่อง จปฐ. เกิดขึ้นครั้งแรก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ไดกําหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงคในอนาคต โดยกําหนดเปน เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของคนไทย ซึ่งได ขอสรุปวา “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย จะตอง ผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด” ป 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528 ใหมีการดําเนินการโครงการป รณรงค คุ ณ ภาพชี วิ ต และประกาศใช เ ป น “ป ร ณรงค คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชาติ (ปรช.)” (20 สิงหาคม 2525 – 31 ธันวาคม 2530) โดยใชเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วัด เปน เครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยวา อยางนอยคนไทย ควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบาง และควรมี ระดับไหนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ป 2531 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) มีมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มอบโครงการปรณรงค ใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เปน หนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตอ ภายใตชื่องานวา “งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท” (พชช.) ป 2532 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 ใหกรมการ พัฒนาชุมชนจัดเก็บขอมูล จปฐ. เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2533 เปนตนไป โดยมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. ทุก 5 ป ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2535 มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เปน 9 หมวด 37 ตัวชี้วัด


ป 2540 มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เปน 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ป 2544 มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 เปน 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด ป 2544 คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 ใหกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเขตเมืองดวย โดยให ใชเครื่องชี้วัดเหมือนเขตชนบท (มติเมื่อ 31 พฤษภาคม 2545) ป 2549 มีการศึกษาปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550–2554) เปน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด ในป 2555 มี ก ารศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งชี้ วั ด ข อ มู ล จปฐ. เพื่ อ ใช จั ด เก็ บ ข อ มู ล ในช ว งแผนพั ฒ นา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) เปน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด

3. การกําหนดเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กําหนดขึ้นเพื่อใชในการชี้วัดวา คนไทยในแตละครัวเรือน ควรมีคุณภาพชีวิตขั้นต่ําในเรื่องนั้นๆ ในชวง ระยะเวลาหนึ่งๆ (ปกติจะกําหนด 5 ป ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ตามเกณฑ ที่กําหนด จึงจะถือวา “มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)”

4. หัวใจของขอมูล จปฐ. คือ อะไร หัวใจของการจัดเก็บขอมูล จปฐ. แทจริงแลวอยูที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปญหาของ “ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บขอมูล จปฐ. ประชาชนจะทราบทันทีวา “เขามีคุณภาพชีวิตเปนอยางไร ขาดขอใด” โดย จปฐ. เปนเสมือนวัฏจักรที่สามารถชวยในการปรับปรุงตนเอง คําวา “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด” อีกดวย เพราะการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จะมีการนําขอมูลมาสรุปภาพรวมในแตละระดับ ตั้งแตหมูบานเรื่อยไปจนถึงระดับจังหวัด และประเทศ

5. ประโยชนของขอมูล จปฐ. 5.1 ประชาชนสามารถทราบวา “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเปนอยางไรบาง ผานเกณฑหรือไมผานเกณฑ ใดบาง” ทั้งนี้ไมจําเปนเสมอไปวาคนรวยหรือคนที่อยูในเมืองใหญ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีนั้นมิไดวัดที่รายไดเพียงอยางเดียว 5.2 ภาคราชการ หรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปญหาที่แทจริงของประชาชนวา ครอบครัว ครัวเรือน หมูบาน ตําบล จังหวัดใด มีปญหาในเรื่องอะไร 5.3 ภาคเอกชน สามารถนําขอมูลจาก จปฐ. มาใชในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อลงทุนทางธุรกิจ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


6. เครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เครื่องชี้วัดขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด หมวดที่ 1 สุขภาพดี มี 7 ตัวชีว้ ัด หมวดที่ 2 มีบานอาศัย มี 8 ตัวชีว้ ัด หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด มี 4 ตัวชีว้ ัด หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย มี 6 ตัวชีว้ ัด

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สวนที่ 3 รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. ป 2556 รายตัวชี้วัด รายงานคุณภาพชีวิตของคนสุราษฎรธานีในเขตชนบทป 2556 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. ซึ่งไดจัดเก็บขอมูลจากทุกครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยูจริง (ทั้งที่มีเลขที่บานและไมมีเลขที่บาน) ในเขตชนบท (อบต. และเทศบาลตําบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.) ครอบคลุมพื้นที่ 18 อําเภอ 116 ตําบล 985 หมูบาน 135,962 ครัวเรือน จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ ชวงอายุประชากร นอยกวา 1 ปเต็ม 1 ปเต็ม - 2 ป 3 ปเต็ม - 5 ป 6 ปเต็ม - 11 ป 12 ปเต็ม - 14 ป 15 ปเต็ม - 17 ป 18 ปเต็ม - 25 ป 26 ปเต็ม - 49 ป 50 ปเต็ม - 60 ป มากกวา60 ปเต็ม ขึ้นไป รวม

จํานวนเพศชาย (คน) 907 4,323 8,790 18,515 9,672 10,738 27,480 92,919 30,099 27,917 231,360

จํานวนเพศหญิง (คน) 937 4,028 8,348 17,179 9,147 10,223 27,336 92,801 30,422 33,414 233,835

จํานวนรวม (คน) 1,844 8,351 17,138 35,694 18,819 20,961 54,816 185,720 60,521 61,331 465,195

จากผลการจัดเก็บ จปฐ. ป 2556 พบวามีจาํ นวนสมาชิกที่อาศัยอยูจ ริงประจําในครัวเรือน มีเวลา รวมกันไมนอยกวา 6 เดือน จํานวน 135,962 ครัวเรือน ประชากร จํานวน 465,529 คน ชาย 231,360 คน หญิง 234,169 คน รายไดเฉลีย่ ตอคนตอป จากผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2556 พบวาประชากรของจังหวัดสุราษฎรธานีเฉพาะในเขตชนบท (ไมรวมเขตเทศบาลนครฯ, เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล) มีรายไดเฉลี่ย ภาพรวม จังหวัด จํานวน 81,692 บาท ตอคนตอป


รายไดเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ระดับอําเภอ ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม

พื้นที่ อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอบานนาสาร อําเภอไชยา อําเภอวิภาวดี อําเภอชัยบุรี อําเภอเคียนซา อําเภอเกาะพะงัน อําเภอบานตาขุน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอพระแสง อําเภอดอนสัก อําเภอบานนาเดิม อําเภอเวียงสระ อําเภอทาชนะ อําเภอกาญจนดิษฐ 135,962

จํานวน ครัวเรือน 5,854 15,029 10,794 5,845 2,803 5,000 9,084 2,511 1,719 7,333 6,693 8,428 12,397 4,319 4,090 8,015 9,433 16,615 465,529

จํานวนคน

รายไดเฉลี่ย

19,218 51,976 37,549 19,285 9,973 17,878 32,359 6,558 6,286 25,088 22,461 30,145 44,142 12,660 13,380 27,769 32,580 56,222 81,692

114,175 89,664 87,738 87,737 87,529 86,957 84,596 84,450 79,866 79,315 78,931 78,549 78,305 77,966 73,813 73,329 72,281 71,412

หมายเหตุ ขอมูลนี้ไมรวมอําเภอเกาะสมุย เพราะเปนพื้นที่เขตเทศบาลนครทัง้ อําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎรธานี หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขุ ภาพและอนามัยดี) ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีนา้ํ หนักไมนอยกวา 2,500 กรัม จํานวนที่ ไมผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ รอยละ ทั้งหมด(คน) จํานวน อําเภอเมืองสุราษฎร ธานี 183 0 0.00 อําเภอกาญจนดิษฐ 546 0 0.00 อําเภอดอนสัก 66 0 0.00 อําเภอเกาะพะงัน 41 0 0.00 อําเภอไชยา 168 1 0.60 อําเภอทาชนะ 292 2 0.68 อําเภอคีรีรัฐนิคม 260 0 0.00 อําเภอบานตาขุน 50 1 2.00 อําเภอพนม 158 4 2.53 อําเภอทาฉาง 134 0 0.00 อําเภอบานนาสาร 416 4 0.96 อําเภอบานนาเดิม 74 1 1.35 อําเภอเคียนซา 100 0 0.00 อําเภอเวียงสระ 238 1 0.42 อําเภอพระแสง 326 2 0.61 อําเภอพุนพิน 434 2 0.46 อําเภอชัยบุรี 203 58 28.57 อําเภอวิภาวดี 111 0 0.00 รวม 3,800 76 2.00

ผานเกณฑ จํานวน

รอยละ

183 546 66 41 167 290 260 49 154 134 412 73 100 237 324 432 145 111 3,724

100.00 100.00 100.00 100.00 99.40 99.32 100.00 98.00 97.47 100.00 99.04 98.65 100.00 99.58 99.39 99.54 71.43 100.00 98.00

จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด มีเด็กแรกเกิดทั้งหมด 3,800 คน มีน้ําหนักผานเกณฑ จํานวน 3,724 คน คิดเปนรอยละ 98.00 ไมผานเกณฑ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 2.00 อําเภอที่ตก

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


เกณฑมากที่สุด ๓ ลําดับแรก คืออําเภอชัยบุรี จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๗๕ รองลงมาคืออําเภอพนม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ ๒.๕๓ และอําเภอบานตาขุน จํานวน 4 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๒.00 ตัวชี้วัดที่ 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางภูมิคุมกันโรค

พื้นที่อําเภอ อําเภอเมืองสุราษฎร ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี รวม

จํานวนที่ สํารวจ ทั้งหมด(คน)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

3,492 8,373 1,684 740 2,629 5,021 4,910 940 3,418 2,644 5,500 1,672 4,754 3,688 7,006 8,156 3,073 1,695 69,395

2 2 0 0 7 2 0 0 17 0 0 0 0 4 1 0 1 0 36

0.06 0.02 0.00 0.00 0.27 0.04 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.03 0.00 0.05

3,490 8,371 1,684 740 2,622 5,019 4,910 940 3,401 2,644 5,500 1,672 4,754 3,684 7,005 8,156 3,072 1,695 69,359

99.94 99.98 100.00 100.00 99.73 99.96 100.00 100.00 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 99.89 99.99 100.00 99.97 100.00 99.95

ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑ

จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ป จํานวนทั้งหมด 69,395 คน ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางภูมิคุมกันโรคผานเกณฑ จํานวน 69,359 คน คิดเปนรอยละ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


99.95 ไมผานเกณฑ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 0.05 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด ๓ ลําดับแรก คืออําเภอ พนม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ๐.๕๐ รองลงมาคืออําเภอไชยา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ๐.๒๗ และ อําเภอเวียงสระ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ๐.๑๑ ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน

พื้นที่อําเภอ อําเภอเมืองสุราษฎร ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี รวม

จํานวนที่ สํารวจ ทั้งหมด(คน)

จํานวน

133 428 58 40 124 202 183 30 112 109 335 60 100 198 270 324 147 90 2,943

35 35 1 0 12 12 9 0 11 0 45 2 1 4 11 24 99 0 301

ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑ

รอยละ จํานวน

รอยละ

26.32 8.18 1.72 0.00 9.68 5.94 4.92 0.00 9.82 0.00 13.43 3.33 1.00 2.02 4.07 7.41 67.35 0.00 10.23

73.68 91.82 98.28 100.00 90.32 94.06 95.08 100.00 90.18 100.00 86.57 96.67 99.00 97.98 95.93 92.59 32.65 100.00 89.77

98 393 57 40 112 190 174 30 101 109 290 58 99 194 259 300 48 90 2,642

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด มีเด็กแรกเกิด มีจํานวน ทั้งหมด 2,943 คน ไดกินนม แมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน ผานเกณฑ จํานวน 2,642 คน คิดเปนรอยละ 89.77 ไมผาน เกณฑ จํานวน 301 คน คิดเป นรอยละ 10.23 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด ๓ ลําดับแรก คืออําเภอชัยบุรี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 67.35 รองลงมาคืออําเภอเมืองสุราษฎรธานี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และอําเภอบานนาสาร จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13.43 ตัวชี้วัดที่ 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน

พื้นที่อําเภอ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี รวม

จํานวนที่ สํารวจ ทั้งหมด (ครัวเรือน) 7,333 16,615 4,319 2,511 5,845 9,433 8,428 1,719 6,693 5,854 10,794 4,090 9,084 8,015 12,397 15,029 5,000 2,803 135,962

ผานเกณฑ

จํานวน 56 60 37 0 17 224 69 0 56 18 7 17 3 10 24 37 33 44 712

รอยละ 0.76 0.36 0.86 0.00 0.29 2.37 0.82 0.00 0.84 0.31 0.06 0.42 0.03 0.12 0.19 0.25 0.66 1.57 0.52

ไมผานเกณฑ

จํานวน 7,277 16,555 4,282 2,511 5,828 9,209 8,359 1,719 6,637 5,836 10,787 4,073 9,081 8,005 12,373 14,992 4,967 2,759 135,250

รอยละ 99.24 99.64 99.14 100.00 99.71 97.63 99.18 100.00 99.16 99.69 99.94 99.58 99.97 99.88 99.81 99.75 99.34 98.43 99.48

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจั ดเก็ บข อมู ล พบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครั ว เรื อน ทุ ก คนใน ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ผานเกณฑ จํานวน 712 คีรัวเรือน คิดเปนรอย ละ 0.52 ไมผานเกณฑ จํานวน 135,250 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.48 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับ แรก คืออําเภอทาชนะ จํานวน 224 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.37 รองลงมาคืออําเภอดอนสัก จํานวน 37 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.86 และอําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 69 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.82 ตัวชี้วัดที่ 5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจทัง้ หมด พื้นที่อําเภอ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 129 1.76 7,204 98.24 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 216 1.30 16,399 98.70 อําเภอดอนสัก 4,319 39 0.90 4,280 99.10 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 2,511 100.00 อําเภอไชยา 5,845 64 1.09 5,781 98.91 อําเภอทาชนะ 9,433 135 1.43 9,298 98.57 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 156 1.85 8,272 98.15 อําเภอบานตาขุน 1,719 0 0.00 1,719 100.00 อําเภอพนม 6,693 106 1.58 6,587 98.42 อําเภอทาฉาง 5,854 26 0.44 5,828 99.56 อําเภอบานนาสาร 10,794 32 0.30 10,762 99.70 อําเภอบานนาเดิม 4,090 64 1.56 4,026 98.44 อําเภอเคียนซา 9,084 12 0.13 9,072 99.87 อําเภอเวียงสระ 8,015 12 0.15 8,003 99.85 อําเภอพระแสง 12,397 42 0.34 12,355 99.66 อําเภอพุนพิน 15,029 34 0.23 14,995 99.77 อําเภอชัยบุรี 5,000 40 0.80 4,960 99.20 อําเภอวิภาวดี 2,803 44 1.57 2,759 98.43 รวม 135,962 1,151 0.85 134,811 99.15

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนที่อาศัยในครัวเรือน มีจํานวน ทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม ผานเกณฑ จํานวน 134,811 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.15 ไมผานเกณฑ จํานวน 1,151 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.85 อําเภอที่ตกเกณฑ มากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 156 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.85 รองลงมาคืออําเภอ เมืองสุราษฏรธานี จํานวน 129 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.76 และอําเภอพนม จํานวน 106 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 1.58 ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ป ขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพือ่ คัดกรองความเสี่ยงตอโรค จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 13,914 931 6.69 12,983 93.31 อําเภอกาญจนดิษฐ 29,556 1,386 4.69 28,170 95.31 อําเภอดอนสัก 7,190 5 0.07 7,185 99.93 อําเภอเกาะพะงัน 3,856 0 0.00 3,856 100.00 อําเภอไชยา 11,138 119 1.07 11,019 98.93 อําเภอทาชนะ 17,273 1,395 8.08 15,878 91.92 อําเภอคีรีรัฐนิคม 15,391 820 5.33 14,571 94.67 อําเภอบานตาขุน 3,248 29 0.89 3,219 99.11 อําเภอพนม 11,341 440 3.88 10,901 96.12 อําเภอทาฉาง 10,496 12 0.11 10,484 99.89 อําเภอบานนาสาร 20,043 186 0.93 19,857 99.07 อําเภอบานนาเดิม 7,446 47 0.63 7,399 99.37 อําเภอเคียนซา 15,371 84 0.55 15,287 99.45 อําเภอเวียงสระ 14,965 63 0.42 14,902 99.58 อําเภอพระแสง 20,528 191 0.93 20,337 99.07 อําเภอพุนพิน 27,411 614 2.24 26,797 97.76 อําเภอชัยบุรี 8,099 3,222 39.78 4,877 60.22 อําเภอวิภาวดี 4,741 210 4.43 4,531 95.57 รวม 242,007 9,754 4.03 232,253 95.97

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 35 ป ขึ้นไป มีจํานวน ทั้งหมด 242,007 คน ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอโรค ผานเกณฑ จํานวน 232,253 คน คิดเปนรอยละ 95.97 ไม ผ า นเกณฑ จํ า นวน 9,754 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 4.03 อํ า เภอที่ ต กเกณฑ ม ากที่ สุ ด 3 ลําดําแรก คืออําเภอชัยบุรี จํานวน 3,222 คน คิดเปนรอยละ 39.78 รองลงมาคืออําเภอทาชนะ จํานวน 1,395 คน คิดเปนรอยละ 8.08 และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จํานวน 931 คน คิดเปนรอยละ 6.69 ตัวชี้วัดที่ 7. คนอายุ 6 ป ขึน้ ไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที

พื้นที่อําเภอ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี รวม

จํานวนที่สํารวจ ทั้งหมด (คน) 23,741 52,823 12,021 6,249 18,242 30,653 28,205 5,901 21,102 18,161 35,269 12,731 30,790 26,335 41,405 48,660 16,644 9,264 438,196

ผานเกณฑ จํานวน 138 292 0 0 126 239 117 4 117 15 14 32 0 66 44 382 42 184 1,812

ไมผานเกณฑ

รอยละ จํานวน 0.58 23,603 0.55 52,531 0.00 12,021 0.00 6,249 0.69 18,116 0.78 30,414 0.41 28,088 0.07 5,897 0.55 20,985 0.08 18,146 0.04 35,255 0.25 12,699 0.00 30,790 0.25 26,269 0.11 41,361 0.79 48,278 0.25 16,602 1.99 9,080 0.41 436,384

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.42 99.45 100.00 100.00 99.31 99.22 99.59 99.93 99.45 99.92 99.96 99.75 100.00 99.75 99.89 99.21 99.75 98.01 99.59


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 6 ป ขึ้นไป มีจํานวน ทั้งหมด 438,196 คน ไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที ผานเกณฑ จํานวน 1,812 คน คิดเปนรอยละ 0.41 ไมผานเกณฑ จํานวน 436,384 คน คิดเปนรอยละ 99.59 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอวิภาวดี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 1.99 รองลงมาคืออําเภอพุนพิน จํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 0.79 และอําเภอทาชนะ จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 0.78 หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 9 0.12 7,324 99.88 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 68 0.41 16,547 99.59 อําเภอดอนสัก 4,319 14 0.32 4,305 99.68 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 2,511 100.00 อําเภอไชยา 5,845 18 0.31 5,827 99.69 อําเภอทาชนะ 9,433 22 0.23 9,411 99.77 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 65 0.77 8,363 99.23 อําเภอบานตาขุน 1,719 0 0.00 1,719 100.00 อําเภอพนม 6,693 42 0.63 6,651 99.37 อําเภอทาฉาง 5,854 9 0.15 5,845 99.85 อําเภอบานนาสาร 10,794 17 0.16 10,777 99.84 อําเภอบานนาเดิม 4,090 13 0.32 4,077 99.68 อําเภอเคียนซา 9,084 3 0.03 9,081 99.97 อําเภอเวียงสระ 8,015 12 0.15 8,003 99.85 อําเภอพระแสง 12,397 56 0.45 12,341 99.55 อําเภอพุนพิน 15,029 3 0.02 15,026 99.98 อําเภอชัยบุรี 5,000 0 0.00 5,000 100.00 อําเภอวิภาวดี 2,803 25 0.89 2,778 99.11 รวม 135,962 376 0.28 135,586 99.72 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็ บขอมูลพบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด ครั ว เรือนที่ อยู อาศัย มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครัวเรือน มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร ผานเกณฑ จํานวน 135,586 ครัวเรือน คิด เปนรอยละ 99.72 ไมผานเกณฑ จํานวน 376 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.28 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอวิภาวดี จํานวน 25 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.89 รองลงมาคืออําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.77 และอําเภอพนม จํานวน 42 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.63 ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป จํานวนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 40 0.55 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 153 0.92 อําเภอดอนสัก 4,319 16 0.37 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 อําเภอไชยา 5,845 22 0.38 อําเภอทาชนะ 9,433 46 0.49 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 98 1.16 อําเภอบานตาขุน 1,719 31 1.80 อําเภอพนม 6,693 88 1.31 อําเภอทาฉาง 5,854 13 0.22 อําเภอบานนาสาร 10,794 24 0.22 อําเภอบานนาเดิม 4,090 11 0.27 อําเภอเคียนซา 9,084 4 0.04 อําเภอเวียงสระ 8,015 117 1.46 อําเภอพระแสง 12,394 56 0.45 อําเภอพุนพิน 15,029 27 0.18 อําเภอชัยบุรี 5,000 64 1.28 อําเภอวิภาวดี 2,803 72 2.57 รวม 135,962 882 0.65

ผานเกณฑ จํานวน 7,293 16,462 4,303 2,511 5,823 9,387 8,330 1,688 6,605 5,841 10,680 4,079 9,080 7,898 12,338 15,002 4,936 2,731 134,987

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.45 99.08 99.63 100.00 99.62 99.51 98.84 98.20 98.69 99.78 99.78 99.73 99.96 98.54 99.55 99.82 98.72 97.43 99.35


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด ครัวเรือนที่อยูอาศัย มีจํานวน ทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป ผานเกณฑ จํานวน 134,987 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 99.35 ไมผานเกณฑ จํานวน 882 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.65 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับ แรก คืออําเภอวิภาวดี จํานวน 72 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.57 รองลงมาคืออําเภอบานตาขุน จํานวน 31 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.80 และอําเภอเวียงสระ จํานวน 117 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.46 ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป จํานวนที่ พื้นที่อําเภอ สํารวจทัง้ หมด (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 อําเภอดอนสัก 4,319 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 อําเภอไชยา 5,845 อําเภอทาชนะ 9,433 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 อําเภอบานตาขุน 1,719 อําเภอพนม 6,693 อําเภอทาฉาง 5,854 อําเภอบานนาสาร 10,794 อําเภอบานนาเดิม 4,090 อําเภอเคียนซา 9,084 อําเภอเวียงสระ 8,015 อําเภอพระแสง 12,397 อําเภอพุนพิน 15,029 อําเภอชัยบุรี 5,000 อําเภอวิภาวดี 2,803 รวม 135,962

ไมผานเกณฑ จํานวน 30 152 19 0 35 128 99 27 99 13 23 5 8 124 68 28 84 64 1,006

รอยละ 0.41 0.91 0.44 0.00 0.60 1.36 1.17 1.57 1.48 0.22 0.21 0.12 0.09 1.55 0.55 0.19 1.68 2.28 0.74

ผานเกณฑ จํานวน 7,303 16,463 4,300 2,511 5,810 9,305 8,329 1,692 6,594 5,841 10,771 4,085 9,076 7,891 12,329 15,001 4,916 2,739 134,956

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.59 99.09 99.56 100.00 99.40 98.64 98.83 98.43 98.52 99.78 99.79 99.88 99.91 98.45 99.45 99.81 98.32 97.72 99.26


จากการจัดเก็ บขอมูลพบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด ครั ว เรือนที่ อยู อาศัย มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครัวเรือน มีน้ําใชเพียงพอตลอดป ผานเกณฑ จํานวน 134,956 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.26 ไมผานเกณฑ จํานวน 1,006 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.74 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอวิภาวดี จํานวน 64 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.28 รองลงมาคืออําเภอชัยบุรี จํานวน 84 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.68 และอําเภอบานตาขุน จํานวน 27 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.57 ตัวชี้วัดที่ 11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจทัง้ หมด (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎร ธานี 7,333 55 0.75 7,278 99.25 อําเภอกาญจนดิษฐ 16615 171 1.03 1,444 89.41 อําเภอดอนสัก 4,319 23 0.53 4,296 99.47 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 2,511 100.00 อําเภอไชยา 5,845 30 0.51 5,815 99.49 อําเภอทาชนะ 9,433 72 0.76 9,361 99.24 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 152 1.80 8,276 98.20 อําเภอบานตาขุน 1,719 10 0.58 1,709 99.42 อําเภอพนม 6,693 63 0.94 6,630 99.06 อําเภอทาฉาง 5,854 19 0.32 5,835 99.68 อําเภอบานนาสาร 10,794 40 0.37 10,754 99.63 อําเภอบานนาเดิม 4,090 29 0.71 4,061 99.29 อําเภอเคียนซา 9,084 3 0.03 9,081 99.97 อําเภอเวียงสระ 8,015 18 0.22 7,997 99.78 อําเภอพระแสง 12,397 42 0.34 12,355 99.66 อําเภอพุนพิน 15,029 12 0.08 15,017 99.92 อําเภอชัยบุรี 5,000 294 5.88 4,706 94.12 อําเภอวิภาวดี 2,803 92 3.28 2,711 96.72 รวม 135,962 1,125 0.83 119,837 99.07

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด ครัวเรือนที่อยูอาศัย มีจํานวน ทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ผานเกณฑ จํานวน 119,837 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.07 ไมผานเกณฑ จํานวน 1,125 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.83 อําเภอที่ตกเกณฑ มากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอชัยบุรี จํานวน 294 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.88 รองลงมาคืออําเภอวิภาวดี จํานวน 92 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.28 และอําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 152 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.80 ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ จํานวนที่ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 อําเภอดอนสัก 4,319 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 อําเภอไชยา 5,845 อําเภอทาชนะ 9,433 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 อําเภอบานตาขุน 1,719 อําเภอพนม 6,693 อําเภอทาฉาง 5,854 อําเภอบานนาสาร 10,794 อําเภอบานนาเดิม 4,090 อําเภอเคียนซา 9,084 อําเภอเวียงสระ 8,015 อําเภอพระแสง 12,397 อําเภอพุนพิน 15,029 อําเภอชัยบุรี 5,000 อําเภอวิภาวดี 2,803 รวม 135,962

ไมผานเกณฑ

จํานวน 114 411 36 0 42 974 300 0 89 27 37 31 7 209 141 151 423 93 3,085

รอยละ 1.55 2.47 0.83 0.00 0.72 10.33 3.56 0.00 1.33 0.46 0.34 0.76 0.08 2.61 1.14 1.00 8.46 3.32 2.27

ผานเกณฑ

จํานวน 7,219 16,204 4,283 2,511 5,803 8,459 8,128 1,719 6,604 5,827 10,757 4,059 9,077 7,806 12,256 14,878 4,577 2,710 132,877

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 98.45 97.53 99.17 100.00 99.28 89.67 96.44 100.00 98.67 99.54 99.66 99.24 99.92 97.39 98.86 99.00 91.54 96.68 97.73


จากการจั ด เก็ บ ข อมู ล พบว า ภาพรวมทั้ ง จัง หวั ด ครั ว เรื อ นที่ อ ยู อาศั ย มี จํ า นวน ทั้ ง หมด135,962 ครัวเรือน มีครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ผานเกณฑ จํานวน 132,877 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.73 ไม ผานเกณฑ จํานวน 3,085 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.27 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอทา ชนะ จํานวน 974 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.33 รองลงมาคืออําเภอชัยบุรี จํานวน 423 ครัวเรือน คิดเปนรอย ละ 8.46 และอําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 300 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.56 ตัวชี้วัดที่ 13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบตั ิภัยอยางถูกวิธี จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 40 0.55 7,293 99.45 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 101 0.61 16,514 99.39 อําเภอดอนสัก 4,319 26 0.60 4,293 99.40 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 2,511 100.00 อําเภอไชยา 5,845 27 0.46 5,818 99.54 อําเภอทาชนะ 9,433 110 1.17 9,323 98.83 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 100 1.19 8,328 98.81 อําเภอบานตาขุน 1,719 0 0.00 1,719 100.00 อําเภอพนม 6,693 75 1.12 6,618 98.88 อําเภอทาฉาง 5,854 20 0.34 5,834 99.66 อําเภอบานนาสาร 10,794 4 0.04 10,790 99.96 อําเภอบานนาเดิม 4,090 14 0.34 4,076 99.66 อําเภอเคียนซา 9,084 5 0.06 9,079 99.94 อําเภอเวียงสระ 8,015 10 0.12 8,005 99.88 อําเภอพระแสง 12,397 23 0.19 12,374 99.81 อําเภอพุนพิน 15,029 4 0.03 15,025 99.97 อําเภอชัยบุรี 5,000 35 0.70 4,965 99.30 อําเภอวิภาวดี 2,803 68 2.43 2,735 97.57 รวม 135,962 662 0.49 135,300 99.51

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็ บขอมูลพบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด ครั ว เรือนที่ อยู อาศัย มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครัวเรือน มีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ผานเกณฑ จํานวน 135,300 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.51 ไม ผานเกณฑ จํานวน 662 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.49 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอ วิภาวดี จํานวน 68 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.43 รองลงมาคืออําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 100 ครัวเรือน คิด เปนรอยละ 1.19 และอําเภอทาชนะ จํานวน 110 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.17 ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 21 0.29 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 55 0.33 อําเภอดอนสัก 4,319 23 0.53 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 อําเภอไชยา 5,845 9 0.15 อําเภอทาชนะ 9,433 53 0.56 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 38 0.45 อําเภอบานตาขุน 1,719 1 0.06 อําเภอพนม 6,693 35 0.52 อําเภอทาฉาง 5,854 10 0.17 อําเภอบานนาสาร 10,794 11 0.10 อําเภอบานนาเดิม 4,090 15 0.37 อําเภอเคียนซา 9,084 5 0.06 อําเภอเวียงสระ 8,015 4 0.05 อําเภอพระแสง 12,397 30 0.24 อําเภอพุนพิน 15,029 9 0.06 อําเภอชัยบุรี 5,000 16 0.32 อําเภอวิภาวดี 2,803 14 0.50 รวม 135,962 349 0.26

ผานเกณฑ

จํานวน 7,312 16,560 4,296 2,511 5,836 9,380 8,390 1,718 6,658 5,844 10,783 4,075 9,079 8,011 12,367 15,020 4,984 2,789 135,613

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.71 99.67 99.47 100.00 99.85 99.44 99.55 99.94 99.48 99.83 99.90 99.63 99.94 99.95 99.76 99.94 99.68 99.50 99.74


จากการจัดเก็ บขอมูลพบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด ครั ว เรือนที่ อยู อาศัย มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครัวเรือน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผานเกณฑ จํานวน 135,613 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.74 ไมผานเกณฑ จํานวน 349 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.26 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอ ทาชนะ จํานวน 53 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.56 รองลงมา คืออําเภอดอนสัก จํานวน 23 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 0.53 และอําเภอพนม จํานวน 35 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.52 ตัวชี้วัดที่ 15. ครอบครัวมีความอบอุน จํานวนที่ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด (ครัวเรือน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 อําเภอดอนสัก 4,319 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 อําเภอไชยา 5,845 อําเภอทาชนะ 9,433 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 อําเภอบานตาขุน 1,719 อําเภอพนม 6,693 อําเภอทาฉาง 5,854 อําเภอบานนาสาร 10,794 อําเภอบานนาเดิม 4,090 อําเภอเคียนซา 9,084 อําเภอเวียงสระ 8,015 อําเภอพระแสง 12,397 อําเภอพุนพิน 15,029 อําเภอชัยบุรี 5,000 อําเภอวิภาวดี 2,803 รวม 135,962

ไมผานเกณฑ

จํานวน 22 3 24 0 10 41 43 0 27 9 13 17 5 8 38 6 1 12 279

รอยละ 0.30 0.02 0.55 0.00 0.17 0.43 0.51 0.00 0.40 0.15 0.12 0.42 0.06 0.10 0.31 0.04 0.02 0.43 0.21

ผานเกณฑ

จํานวน 7,311 16,612 4,305 2,511 5,835 9,392 8,385 1,719 6,666 5,845 10,781 4,073 9,079 8,007 12,359 15,023 4,999 2,791 135,693

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.70 99.98 99.45 100.00 99.83 99.57 99.49 100.00 99.60 99.85 99.88 99.58 99.94 99.90 99.69 99.96 99.98 99.57 99.79


จากการจัดเก็ บขอมูลพบว า ภาพรวมทั้ง จัง หวัด ครั ว เรือนที่ อยู อาศัย มีจํา นวน ทั้ง หมด 135,962 ครัวเรือน มีความอบอุนในครัวเรือน ผานเกณฑ จํานวน 135,693 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.79 ไมผาน เกณฑ จํานวน 279 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.21 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอดอนสัก จํานวน 24 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.55 รองลงมาคืออําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 43 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.51 และอําเภอทาชนะ จํานวน 41 ครัวเรือนและอําเภอวิภาวดี จํานวน 12 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.43

หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 16. เด็กอายุ 3- 5 ปเต็ม ไดรับการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 853 4 0.47 849 99.53 อําเภอกาญจนดิษฐ 2,077 0 0.00 2,077 100.00 อําเภอดอนสัก 431 0 0.00 431 100.00 อําเภอเกาะพะงัน 212 0 0.00 212 100.00 อําเภอไชยา 629 2 0.32 627 99.68 อําเภอทาชนะ 1,118 10 0.89 1,108 99.11 อําเภอคีรีรัฐนิคม 1,181 73 6.18 1,108 93.82 อําเภอบานตาขุน 241 0 0.00 241 100.00 อําเภอพนม 812 11 1.35 801 98.65 อําเภอทาฉาง 673 0 0.00 673 100.00 อําเภอบานนาสาร 1,338 2 0.15 1,336 99.85 อําเภอบานนาเดิม 442 1 0.23 441 99.77 อําเภอเคียนซา 1,159 0 0.00 1,159 100.00 อําเภอเวียงสระ 909 1 0.11 908 99.89 อําเภอพระแสง 1,822 1 0.05 1,821 99.95 อําเภอพุนพิน 2,035 2 0.10 2,033 99.90 อําเภอชัยบุรี 769 0 0.00 769 100.00 อําเภอวิภาวดี 437 9 2.06 428 97.94 รวม 17,138 116 0.68 17,022 99.32

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กอายุ 3- 5 ปเต็ม มีจํานวน ทั้งหมด 17,138 คน ไดรับการเลี้ยงดูเตรีมความพรอมกอนวัยเรียน ผานเกณฑ จํานวน 17,022 คน คิดเปนรอยละ 99.32ไมผาน เกณฑ จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 0.68 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 6.18 รองลงมาคืออําเภอวิภาวดี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.06 และอําเภอ พนม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.35 ตัวชี้วัดที่ 17. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป จํานวนที่ ไมผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจทัง้ หมด (คน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 2,820 5 0.18 อําเภอกาญจนดิษฐ 6,477 17 0.26 อําเภอดอนสัก 1,361 2 0.15 อําเภอเกาะพะงัน 565 0 0.00 อําเภอไชยา 2,095 9 0.43 อําเภอทาชนะ 4,096 4 0.10 อําเภอคีรีรัฐนิคม 3,801 10 0.26 อําเภอบานตาขุน 708 0 0.00 อําเภอพนม 2,729 11 0.40 อําเภอทาฉาง 2,052 1 0.05 อําเภอบานนาสาร 4,248 0 0.00 อําเภอบานนาเดิม 1,364 4 0.29 อําเภอเคียนซา 4,210 0 0.00 อําเภอเวียงสระ 2,896 2 0.07 อําเภอพระแสง 5,630 2 0.04 อําเภอพุนพิน 6,197 3 0.05 อําเภอชัยบุรี 2,322 0 0.00 อําเภอวิภาวดี 1,276 3 0.24 รวม 54,847 73 0.13

ผานเกณฑ จํานวน 2,815 6,460 1,359 565 2,086 4,092 3,791 708 2,718 2,051 4,248 1,360 4,210 2,894 5,628 6,194 2,322 1,273 54,774

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.82 99.74 99.85 100.00 99.57 99.90 99.74 100.00 99.60 99.95 100.00 99.71 100.00 99.93 99.96 99.95 100.00 99.76 99.87


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กอายุ 6 -14 ป มีจํานวน ทั้งหมด 54,847 คน ไดรับ การศึกษาภาคบังคับ 9 ป ผานเกณฑ จํานวน 54,774 คน คิดเปนรอยละ 99.87 ไมผานเกณฑจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 0.13 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอไชยา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 0.43 รองลงมาคืออําเภอพนม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ0.40และอําเภอบานนาเดิม จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 0.29 ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กจบชั้น ม. 3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา จํานวนที่ ไมผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจทัง้ หมด (คน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 329 1 0.30 อําเภอกาญจนดิษฐ 672 20 2.98 อําเภอดอนสัก 54 0 0.00 อําเภอเกาะพะงัน 85 0 0.00 อําเภอไชยา 192 9 4.69 อําเภอทาชนะ 293 8 2.73 อําเภอคีรีรัฐนิคม 123 3 2.44 อําเภอบานตาขุน 66 0 0.00 อําเภอพนม 233 2 0.86 อําเภอทาฉาง 316 5 1.58 อําเภอบานนาสาร 166 0 0.00 อําเภอบานนาเดิม 237 1 0.42 อําเภอเคียนซา 229 0 0.00 อําเภอเวียงสระ 728 2 0.27 อําเภอพระแสง 576 6 1.04 อําเภอพุนพิน 572 47 8.22 อําเภอชัยบุรี 934 0 0.00 อําเภอวิภาวดี 176 21 11.93 รวม 5,981 125 2.09

ผานเกณฑ จํานวน 328 652 54 85 183 285 120 66 231 311 166 236 299 726 570 525 934 155 5,926

รอยละ 99.70 97.02 100.00 100.00 95.31 97.27 97.56 100.00 99.14 98.42 100.00 99.58 100.00 99.73 98.96 91.78 100.00 88.07 97.93

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กจบชั้น ม. 3 มีจํานวน ทั้งหมด 5,981 คน ได เรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา ผานเกณฑ จํานวน 5,926 คน คิดเปนรอยละ 97.93 ไมผานเกณฑ จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 2.07 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอวิภาวดี จํานวน 21 คน คิด เปนรอยละ 11.93 รองลงมาคืออําเภอพุนพิน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 8.22 และอําเภอไชยา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.69 ตัวชี้วัดที่ 19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมงี านทํา ไดรับการฝกอบรม ดานอาชีพ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 1 0 0.00 1 100.00 อําเภอกาญจนดิษฐ 20 2 10.00 18 90.00 อําเภอดอนสัก 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอเกาะพะงัน 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอไชยา 9 4 44.44 5 55.56 อําเภอทาชนะ 8 1 12.50 7 87.50 อําเภอคีรีรัฐนิคม 3 1 33.33 2 66.67 อําเภอบานตาขุน 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอพนม 2 0 0.00 2 100.00 อําเภอทาฉาง 5 3 60.00 2 40.00 อําเภอบานนาสาร 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอบานนาเดิม 1 1 100.00 0 0.00 อําเภอเคียนซา 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอเวียงสระ 2 0 0.00 2 100.00 อําเภอพระแสง 6 0 0.00 6 100.00 อําเภอพุนพิน 47 2 4.26 45 95.74 อําเภอชัยบุรี 0 0 0.00 0 0.00 อําเภอวิภาวดี 21 8 38.10 13 61.90 82.40 รวม 125 22 17.60 103

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป มีจํานวน ทั้งหมด 125 คน ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ผานเกณฑ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 82.40 ไมผานเกณฑ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 17.60 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอบานนาเดิม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาคืออําเภอทาฉาง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และอําเภอไชยา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ตัวชี้วัดที่ 20. คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ รอยละ ทั้งหมด (คน) จํานวน รอยละ จํานวน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 16,045 16 0.10 16,029 99.90 อําเภอกาญจนดิษฐ 37,195 113 0.30 37,082 99.70 อําเภอดอนสัก 4,382 4 0.09 4,378 99.91 อําเภอเกาะพะงัน 4,479 0 0.00 4,479 100.00 อําเภอไชยา 11,832 24 0.20 11,808 99.80 อําเภอทาชนะ 21,251 43 0.20 21,208 99.80 อําเภอคีรีรัฐนิคม 19,544 17 0.09 19,527 99.91 อําเภอบานตาขุน 4,070 0 0.00 4,070 100.00 อําเภอพนม 13,455 14 0.10 13,441 99.90 อําเภอทาฉาง 10,821 6 0.06 10,815 99.94 อําเภอบานนาสาร 25,200 40 0.16 25,160 99.84 อําเภอบานนาเดิม 7,493 18 0.24 7,475 99.76 อําเภอเคียนซา 16,988 5 0.03 16,983 99.97 อําเภอเวียงสระ 17,257 3 0.02 17,254 99.98 อําเภอพระแสง 27,985 8 0.03 27,977 99.97 อําเภอพุนพิน 33,426 12 0.04 33,414 99.96 อําเภอชัยบุรี 12,310 1 0.01 12,309 99.99 อําเภอวิภาวดี 6,729 0 0.00 6,729 100.00 99.89 รวม 290,462 324 0.11 290,138

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม มีจํานวน ทั้งหมด290,462 คน อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย ผานเกณฑ จํานวน 290,138 คน คิดเปนรอยละ 99.89 ไมผาน เกณฑ จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 0.11 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คืออําเภอกาญจนดิษฐ จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 0.30 รองลงมาคืออําเภอบานนาเดิม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 0.24 และ อําเภอไชยา จํานวน 24 คน และอําเภอทาชนะ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 0.20

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 21. คนอายุ 15- 60 ป มีอาชีพและรายได จํานวนที่ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด (คน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 15,043 อําเภอกาญจนดิษฐ 34,517 อําเภอดอนสัก 4,048 อําเภอเกาะพะงัน 4,475 อําเภอไชยา 11,497 อําเภอทาชนะ 19,304 อําเภอคีรีรัฐนิคม 18,435 อําเภอบานตาขุน 3,889 อําเภอพนม 12,930 อําเภอทาฉาง 10,704 อําเภอบานนาสาร 23,555 อําเภอบานนาเดิม 7,057 อําเภอเคียนซา 21,782 อําเภอเวียงสระ 16,856 อําเภอพระแสง 27,134 อําเภอพุนพิน 31,678 อําเภอชัยบุรี 11,215 อําเภอวิภาวดี 6,329 รวม 280,448

ไมผานเกณฑ จํานวน 60 757 34 0 301 599 351 73 183 419 265 138 1,285 285 34 384 4 256 5,428

รอยละ 0.40 2.19 0.84 0.00 2.62 3.10 1.90 1.88 1.42 3.91 1.13 1.96 5.90 1.69 0.13 1.21 0.04 4.04 1.94

ผานเกณฑ จํานวน 14,983 33,760 4,014 4,475 11,196 18,705 18,084 3,816 12,747 10,285 23,290 6,919 20,497 16,571 27,100 31,294 11,211 6,073 275,020

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 99.60 97.81 99.16 100.00 97.38 96.90 98.10 98.12 98.58 96.09 98.87 98.04 94.10 98.31 99.87 98.79 99.96 95.96 98.06


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 15- 60 ป ขึ้นไป มีจํานวนทั้งหมด 280,448 คน มีอาชีพและมีรายได ผานเกณฑ จํานวน 275,020 คน คิดเปนรอยละ 98.06 ไมผานเกณฑ จํานวน 5,428 คน คิดเปนรอยละ 1.94 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอเคียนซา จํานวน 1,285 คน คิด เปนรอยละ 5.90 รองลงมาคืออําเภอวิภาวดี จํานวน 256 คิดเปนรอยละ 4.04 และอําเภอทาฉาง จํานวน 419 คน คิดเปนรอยละ 3.91 ตัวชี้วัดที่ 22. คนอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 3,659 216 5.90 3,443 94.10 อําเภอกาญจนดิษฐ 6,606 926 14.02 5,680 85.98 อําเภอดอนสัก 886 33 3.72 853 96.28 อําเภอเกาะพะงัน 716 0 0.00 716 100.00 อําเภอไชยา 3,262 281 8.61 2,981 91.39 อําเภอทาชนะ 4,496 312 6.94 4,184 93.06 อําเภอคีรีรัฐนิคม 3,961 111 2.80 3,850 97.20 อําเภอบานตาขุน 839 32 3.81 807 96.19 อําเภอพนม 2,000 107 5.35 1,893 94.65 อําเภอทาฉาง 2,243 263 11.73 1,980 88.27 อําเภอบานนาสาร 4,913 209 4.25 4,704 95.75 อําเภอบานนาเดิม 1,514 66 4.36 1,448 95.64 อําเภอเคียนซา 2,880 93 3.23 2,787 96.77 อําเภอเวียงสระ 2,281 138 6.05 2,143 93.95 อําเภอพระแสง 3,579 256 7.15 3,323 92.85 อําเภอพุนพิน 7,114 340 4.78 6,774 95.22 อําเภอชัยบุรี 1,233 51 4.14 1,182 95.86 อําเภอวิภาวดี 882 73 8.28 809 91.72 รวม 53,064 3,507 6.61 49,557 93.39

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 60 ป ขึ้นไป มีจํานวนทั้งหมด 53,064 คน มี อาชีพและมีรายได ผานเกณฑ จํานวน 49,557 คน คิดเปนรอยละ 93.39 ไมผานเกณฑ จํานวน 3,507 คน คิดเปนรอยละ 6.61 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอกาญจนดิษฐ จํานวน 926 คน คิดเปน รอยละ 14.02 รองลงมาคืออําเภอทาฉาง จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 11.73 และอําเภอไชยา จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 8.61 ตัวชี้วัดที่ 23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 15 0.20 7,318 99.80 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 4 0.02 16,611 99.98 อําเภอดอนสัก 4,319 18 0.42 4,301 99.58 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 0 0.00 2,511 100.00 อําเภอไชยา 5,845 51 0.87 5,794 99.13 อําเภอทาชนะ 9,433 0 0.00 9,433 100.00 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 2 0.02 8,426 99.98 อําเภอบานตาขุน 1,719 0 0.00 1,719 100.00 อําเภอพนม 6,693 32 0.48 6,661 99.52 อําเภอทาฉาง 5,854 2 0.03 5,852 99.97 อําเภอบานนาสาร 10,794 0 0.00 10,794 100.00 อําเภอบานนาเดิม 4,090 0 0.00 4,090 100.00 อําเภอเคียนซา 9,084 0 0.00 9,084 100.00 อําเภอเวียงสระ 8,015 0 0.00 8,015 100.00 อําเภอพระแสง 12,397 0 0.00 12,397 100.00 อําเภอพุนพิน 15,029 5 0.03 15,024 99.97 อําเภอชัยบุรี 5,000 0 0.00 5,000 100.00 อําเภอวิภาวดี 2,803 49 1.75 2,754 98.25 รวม 135,962 178 0.13 135,784 99.87

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนในครัวเรือนที่มีรายไดมีจํานวนทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป ผานเกณฑ จํานวน 135,784 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 99.87 ไมผานเกณฑ จํานวน 178 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.13 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับ แรก คื อ อํา เภอวิ ภาวดี จํา นวน 49 ครั ว เรือ น คิ ด เป น ร อ ยละ 1.75 รองลงมาคือ อํ า เภอไชยา จํ า นวน 51 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.87 และอําเภอพนม จํานวน 32 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.48 ตัวชี้วัด 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 250 3.41 7,083 96.59 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 890 5.36 15,725 94.64 อําเภอดอนสัก 4,319 77 1.78 4,242 98.22 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 43 1.71 2,468 98.29 อําเภอไชยา 5,845 154 2.63 5,691 97.37 อําเภอทาชนะ 9,433 197 2.09 9,236 97.91 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 220 2.61 8,208 97.39 อําเภอบานตาขุน 1,719 28 1.63 1,691 98.37 อําเภอพนม 6,693 259 3.87 6,434 96.13 อําเภอทาฉาง 5,854 67 1.14 5,787 98.86 อําเภอบานนาสาร 10,794 245 2.27 10,549 97.73 อําเภอบานนาเดิม 4,090 82 2.00 4,008 98.00 อําเภอเคียนซา 9,084 63 0.69 9,021 99.31 อําเภอเวียงสระ 8,015 183 2.28 7,832 97.72 อําเภอพระแสง 12,397 366 2.95 12,031 97.05 อําเภอพุนพิน 15,029 281 1.87 14,748 98.13 อําเภอชัยบุรี 5,000 188 3.76 4,812 96.24 อําเภอวิภาวดี 2,803 202 7.21 2,601 92.79 รวม 135,962 3,795 2.79 132,167 97.21

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอาศัยอยูในครัวเรือนมีจํานวนทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีการเก็บออมเงิน ผานเกณฑ จํานวน 132,167 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.21 ไมผานเกณฑ จํานวน 3,795 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.79 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอวิภาวดี จํานวน 202 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.21 รองลงมาคืออําเภอกาญจนดิษฐ จํานวน 890 ครัวเรือน คิดเปนรอย ละ 5.36 และอําเภอพนม จํานวน 259 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.87

หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) จํานวนที่ ไมผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด (คน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 25,088 1,224 4.88 อําเภอกาญจนดิษฐ 56,222 3,091 5.50 อําเภอดอนสัก 12,660 332 2.62 อําเภอเกาะพะงัน 6,558 136 2.07 อําเภอไชยา 19,285 1,014 5.26 อําเภอทาชนะ 32,580 2,469 7.58 อําเภอคีรีรัฐนิคม 30,145 2,055 6.82 อําเภอบานตาขุน 6,286 331 5.27 อําเภอพนม 22,461 1,336 5.95 อําเภอทาฉาง 19,218 674 3.51 อําเภอบานนาสาร 37,549 1,655 4.41 อําเภอบานนาเดิม 13,380 448 3.35 อําเภอเคียนซา 32,359 129 0.40 อําเภอเวียงสระ 27,769 832 3.00 อําเภอพระแสง 44,142 617 1.40 อําเภอพุนพิน 51,976 2,667 5.13 อําเภอชัยบุรี 17,878 2,630 14.71 อําเภอวิภาวดี 9,973 854 8.56 รวม 465,529 22,494 4.83

ผานเกณฑ จํานวน 23,864 53,131 12,328 6,422 18,271 30,111 28,090 5,955 21,125 18,544 35,894 12,932 32,230 26,937 43,525 49,309 15,248 9,119 443,035

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 95.12 94.50 97.38 97.93 94.74 92.42 93.18 94.73 94.05 96.49 95.59 96.65 99.60 97.00 98.60 94.87 85.29 91.44 95.17


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอาศัยอยูในครัวเรือน มีจํานวนทั้งหมด 465,529 คน คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) ผานเกณฑ จํานวน 443,035 คน คิดเปนรอยละ 95.17 ไมผานเกณฑ จํานวน 22,494 คน คิดเปนรอยละ 4.83 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอชัยบุรี จํานวน 2,630 คน คิดเปนรอยละ 14.71 รองลงมาคืออําเภอวิภาวดี จํานวน 854 คน คิดเปนรอย ละ 8.56 และอําเภอทาชนะ จํานวน 2,469 คน คิดเปนรอยละ 7.58 ตัวชี้วัดที่ 26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ จํานวนที่ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด (คน) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 25,088 อําเภอกาญจนดิษฐ 56,222 อําเภอดอนสัก 12,660 อําเภอเกาะพะงัน 6,558 อําเภอไชยา 19,285 อําเภอทาชนะ 32,580 อําเภอคีรีรัฐนิคม 30,145 อําเภอบานตาขุน 6,286 อําเภอพนม 22,461 อําเภอทาฉาง 19,218 อําเภอบานนาสาร 37,549 อําเภอบานนาเดิม 13,380 อําเภอเคียนซา 32,359 อําเภอเวียงสระ 27,769 อําเภอพระแสง 44,142 อําเภอพุนพิน 51,976 อําเภอชัยบุรี 17,878 อําเภอวิภาวดี 9,973 รวม 465,529

ไมผานเกณฑ จํานวน 2,409 6,589 487 241 2,222 4,887 4,211 704 3,175 1,442 4,430 598 788 1,506 1,481 6,050 3,105 1,763 46,088

รอยละ 9.60 11.72 3.85 3.67 11.52 15.00 13.97 11.20 14.14 7.50 11.80 4.47 2.44 5.42 3.36 11.64 17.37 17.68 9.90

ผานเกณฑ จํานวน 22,679 49,633 12,173 6,317 17,063 27,693 25,934 5,582 19,286 17,776 33,119 12,782 31,571 26,263 42,661 45,926 14,773 8,210 419,441

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รอยละ 90.40 88.28 96.15 96.33 88.48 85.00 86.03 88.80 85.86 92.50 88.20 95.53 97.56 94.58 96.64 88.36 82.63 82.32 90.10


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอาศัยอยูในครัวเรือน มีจํานวน ทั้งหมด 465,529 คน คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ผานเกณฑ จํานวน 419,441 คน คิดเปนรอยละ 90.10 ไมผานเกณฑ จํานวน 46,088 คน คิดเปนรอยละ 9.90 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอวิภาวดี จํานวน 1,763 คน คิดเปนรอยละ 17.68 รองลงมาคืออําเภอชัยบุรี จํานวน 3,105 คน คิดเปนรอยละ 17.37 และอําเภอทาชนะ จํานวน 4,887 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตัวชี้วัดที่ 27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ จํานวน รอยละ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 23,741 771 3.25 22,970 96.75 อําเภอกาญจนดิษฐ 52,823 921 1.74 51,902 98.26 อําเภอดอนสัก 12,021 46 0.38 11,975 99.62 อําเภอเกาะพะงัน 6,249 0 0.00 6,249 100.00 อําเภอไชยา 18,242 555 3.04 17,687 96.96 อําเภอทาชนะ 30,653 1,174 3.83 29,479 96.17 อําเภอคีรีรัฐนิคม 28,205 1,397 4.95 26,808 95.05 อําเภอบานตาขุน 5,901 230 3.90 5,671 96.10 อําเภอพนม 21,102 1,112 5.27 19,990 94.73 อําเภอทาฉาง 18,161 63 0.35 18,098 99.65 อําเภอบานนาสาร 35,269 441 1.25 34,828 98.75 อําเภอบานนาเดิม 12,731 185 1.45 12,546 98.55 อําเภอเคียนซา 30,790 11 0.04 30,779 99.96 อําเภอเวียงสระ 26,335 156 0.59 26,179 99.41 อําเภอพระแสง 41,405 355 0.86 41,050 99.14 อําเภอพุนพิน 48,660 606 1.25 48,054 98.75 อําเภอชัยบุรี 16,644 73 0.44 16,571 99.56 อําเภอวิภาวดี 9,264 744 8.03 8,520 91.97 รวม 438,196 8,840 2.02 429,356 97.98

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 6 ปขึ้นไป มีจํานวน ทั้งหมด 438,196 คน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ผานเกณฑ จํานวน 429,356 คน คิดเปนรอยละ 97.98 ไมผานเกณฑ จํานวน 8,840 คน คิดเปนรอยละ 2.02 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอวิภาวดี จํานวน 744 คน คิดเปนรอยละ 8.03 รองลงมาคืออําเภอพนม จํานวน 1,112 คน คิดเปนรอย ละ 5.27 และอําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 1,397 คน คิดเปนรอยละ 4.95 ตัวชี้วัดที่ 28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจทัง้ หมด (คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 3,981 4 0.10 3,977 99.90 อําเภอกาญจนดิษฐ 7,329 0 0.00 7,329 100.00 อําเภอดอนสัก 2,022 0 0.00 2,022 100.00 อําเภอเกาะพะงัน 858 0 0.00 858 100.00 อําเภอไชยา 3,588 7 0.20 3,581 99.80 อําเภอทาชนะ 4,789 0 0.00 4,789 100.00 อําเภอคีรีรัฐนิคม 4,160 6 0.14 4,154 99.86 อําเภอบานตาขุน 894 0 0.00 894 100.00 อําเภอพนม 2,390 5 0.21 2,385 99.79 อําเภอทาฉาง 2,862 0 0.00 2,862 100.00 อําเภอบานนาสาร 5,297 0 0.00 5,297 100.00 อําเภอบานนาเดิม 2,011 1 0.05 2,010 99.95 อําเภอเคียนซา 3,025 0 0.00 3,025 100.00 อําเภอเวียงสระ 3,947 0 0.00 3,947 100.00 อําเภอพระแสง 4,197 2 0.06 3,195 99.94 อําเภอพุนพิน 7,526 0 0.00 7,526 100.00 อําเภอชัยบุรี 1,474 0 0.00 1,474 100.00 อําเภอวิภาวดี 981 0 0.00 981 100.00 รวม 61,331 25 0.04 60,306 99.96

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนสูงอายุ มีจํานวน ทั้งหมด 61,331 คน ไดรับการ ดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ ผานเกณฑ จํานวน 60,306 คน คิดเปนรอยละ 99.96 ไมผานเกณฑ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 0.04 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอพนม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.21 รองลงมาคืออําเภอไชยา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.20 และอําเภอคีรี รัฐนิคม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.14 ตัวชี้วัดที่ 29. คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ พื้นที่อําเภอ สํารวจ ทั้งหมด(คน) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 155 0 0.00 155 100.00 อําเภอกาญจนดิษฐ 333 0 0.00 333 100.00 อําเภอดอนสัก 32 0 0.00 32 100.00 อําเภอเกาะพะงัน 19 0 0.00 19 100.00 อําเภอไชยา 184 3 1.63 181 98.37 อําเภอทาชนะ 226 2 0.88 224 99.12 อําเภอคีรีรัฐนิคม 213 3 1.41 210 98.59 อําเภอบานตาขุน 35 0 0.00 35 100.00 อําเภอพนม 85 0 0.00 85 100.00 อําเภอทาฉาง 87 0 0.00 87 100.00 อําเภอบานนาสาร 223 0 0.00 223 100.00 อําเภอบานนาเดิม 30 1 3.33 29 96.67 อําเภอเคียนซา 21 0 0.00 21 100.00 อําเภอเวียงสระ 84 0 0.00 84 100.00 อําเภอพระแสง 105 2 1.90 103 98.10 อําเภอพุนพิน 251 0 0.00 251 100.00 อําเภอชัยบุรี 14 0 0.00 14 100.00 อําเภอวิภาวดี 63 0 0.00 63 100.00 99.49 รวม 2,160 11 0.51 2,149

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนพิการ มีจํานวน ทั้งหมด 2,160 คน ไดรับการดูแล จากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ ผานเกณฑ จํานวน 2,149 คน คิดเปนรอยละ 99.49 ไมผาน เกณฑ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 0.51 อําเภอที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอบานนาเดิม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 รองลงมาคืออําเภอพระแสง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.90 และอําเภอ ไชยา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.63 ตัวชี้วัดที่ 30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบ าน/ชุมชน หรือทองถิน่ จํานวนที่ ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ สํารวจ พื้นที่อําเภอ ทั้งหมด จํานวน รอยละ (ครัวเรือน) จํานวน รอยละ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,333 313 4.27 7,020 95.73 อําเภอกาญจนดิษฐ 16,615 206 1.24 16,409 98.76 อําเภอดอนสัก 4,319 25 0.58 4,294 99.42 อําเภอเกาะพะงัน 2,511 6 0.24 2,505 99.76 อําเภอไชยา 5,845 165 2.82 5,680 97.18 อําเภอทาชนะ 9,433 411 4.36 9,022 95.64 อําเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 254 3.01 8,174 96.99 อําเภอบานตาขุน 1,719 30 1.75 1,689 98.25 อําเภอพนม 6,693 283 4.23 6,410 95.77 อําเภอทาฉาง 5,854 86 1.47 5,768 98.53 อําเภอบานนาสาร 10,794 343 3.18 10,451 96.82 อําเภอบานนาเดิม 4,090 21 0.51 4,069 99.49 อําเภอเคียนซา 9,084 10 0.11 9,074 99.89 อําเภอเวียงสระ 8,015 36 0.45 7,979 99.55 อําเภอพระแสง 12,397 113 0.91 12,254 99.09 อําเภอพุนพิน 15,029 337 2.24 14,692 97.76 อําเภอชัยบุรี 5,000 117 2.34 4,883 97.66 อําเภอวิภาวดี 2,803 71 2.53 2,732 97.47 รวม 135,962 2,827 2.08 133,105 97.92

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


จากการจัดเก็บขอมูลพบวา ภาพรวมทั้งจังหวัด คนที่อาศัยในครัวเรือน มีจํานวน ทั้งหมด 135,962 ครัวเรือน มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือทองถิ่น ผานเกณฑ จํานวน 133,105ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.92 ไมผานเกณฑ จํานวน 2,827 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.08 อําเภอ ที่ตกเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอทาชนะ จํานวน 411 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.36 รองลงมาคือ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 4.27 และอําเภอพนม จํานวน 283 คน คิดเปนรอย ละ 4.23

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ตัวชี้วัดทีย่ ังไมผานเกณฑ จปฐ ป 2556 ระดับอําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


สวนที่ 4

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎรธานี 1. เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนทีจ่ ัดเก็บ ป 2555 – 2556 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

อําเภอ

กาญจนดิษฐ เกาะพะงัน คีรีรัฐนิคม เคียนซา ชัยบุรี ไชยา ดอนสัก ทาฉาง ทาชนะ บานตาขุน บานนาเดิม บานนาสาร พนม พระแสง พุนพิน เมืองสุราษฎร 16 ธานี 17 วิภาวดี 18 เวียงสระ รวมจังหวัด

จํานวน หมูบาน 107 14 83 51 37 44 36 46 78 23 30 65 47 74 98

จํานวนครัวเรือน ป 2555 ป 2556 15,869 16,615 2,509 2,511 8,200 8,428 9,005 9,084 4,976 5,000 5,625 5,845 4,365 4,319 5,865 5,854 9,572 9,433 1,747 1,719 4,046 4,090 10,752 10,794 6,635 6,693 12,486 12,397 14,802 15,029

59

7,291

7,333

31 63 985

2,771 7,271 133,786

2,803 8,015 135,962


2.เปรียบเทียบรายไดเฉลีย่ ตอคนตอป (ระดับอําเภอ) จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2555 กับป 2556 ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

พื้นที่ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี เฉลี่ยระดับจังหวัด

ป 2555 77,632 71,825 71,383 83,841 87,774 70,298 78,606 80,309 90,927 89,637 88,574 73,742 90,013 73,030 85,058 84,265 80,800 84,886 81,255

ป 2556 79,315 71,412 77,966 84,450 87,737 72,281 78,549 79,866 78,931 114,175 87,738 73,813 84,591 73,329 78,305 89,664 86,957 87,529 81,692

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอป ระดับอําเภอ ป 2555 กับป 2556

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


3.เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑรายได (ขอ 23) ป 2555 กับ ป 2556 ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

พื้นที่ เมืองสุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ดอนสัก เกาะพะงัน ไชยา ทาชนะ คีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม ทาฉาง บานนาสาร บานนาเดิม เคียนซา เวียงสระ พระแสง พุนพิน ชัยบุรี วิภาวดี รวมจังหวัด

ป 2555 35 6 13 4 17 2 170 8 59 5 0 0 0 0 14 5 24 123 485

ป 2556 15 4 18 0 51 0 2 0 32 2 0 0 0 0 0 5 0 49 178

เพิ่ม

ลด 20 2

5 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

2 168 8 27 3 0 0 0 0 14 0 24 74 346

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑรายได (ขอ 23) ป 2555 กับ ป 2556

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


4. เปรียบเทียบตัวชีว้ ัดที่ไมผานเกณฑ ป 2555 กับ ป 2556 (เปนจํานวนรอยละ) จํานวนที่ไมผานเกณฑ (รอยละ) ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ป 2555 ป 2556 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 1.74 2.00 0.22 0.05 2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสราง ภูมิคุมกันโรค 3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยาเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 10.81 10.23 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1.29 0.52 5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยาง 2.57 0.85 เหมาะสม 6. คนอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเสีย่ ตอโรค 3.83 4.03 7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอย สัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที 0.99 0.41 หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั 8 ครัวเรือนมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 0.61 0.28 9 ครัวเรือนมีนา้ํ สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 1.83 0.65 10 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 1.97 0.74 11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูก 1.84 0.83 สุขลักษณะ 12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 3.53 2.27 13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 1.61 0.49 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 065 0.26 15. ครอบครัวมีความอบอุน 0.54 0.21 หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชีว้ ัด 16. เด็กอายุ 3- 5 ปเต็ม ไดรับการเลี้ยงดูเตรีมความพรอมกอนวัยเรียน 0.61 0.68 17. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 0.37 0.13 18 เด็กจบชัน้ ม. 3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา 2.91 2.09 40.00 17.60 19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอ และยังไมมงี านทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)

จํานวนที่ไมผานเกณฑ (รอยละ) ป 2555 ป 2556 0.21 0.11

20. คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงาย หมวดที่ 4 รายไดกา วหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด 21. คนอายุ 15- 60 ป มีอาชีพและรายได 1.98 22. คนอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได 6.89 23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 0.36 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 30.36 หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)มี 6 ตัวชีวัด 25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) 5.07 26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 11.61 27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 5.95 28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือนหมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 0.12 29. คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 1.93 0.29 30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ ชุมชน หรือทองถิน่

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

1.94 6.61 0.13 2.79 4.83 9.90 2.02 0.04 0.51 2.08


คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา นายวินชัย นายกิจจา วิเคราะหและเขียนรายงาน นายสุริยันต นายไพโรจน นายสําราญ นายมะโน

อุยางกูร กาญจนะวีระ

บุญญานุกลู ลูกอินทร พงศพพ ิ ฒ ั นพันธุ เพ็งทอง

รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี พัฒนาการจังหวัดสุราษฎรธานี

หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ พนักงานพิมพ ระดับ 3

ประมวลผลขอมูล นายไพโรจน ลูกอินทร นายสําราญ พงศพพ ิ ัฒนพันธุ นายมะโน เพ็งทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ พนักงานพิมพ ระดับ 3

พิสูจนอกั ษร นายมะโน

พนักงานพิมพ ระดับ 3

เพ็งทอง

รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตชนบท  

สรุปจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ปี 2556