Page 1

Rythmes et racines du monde - Le magazine des nouveaux talents

we like music Tr i m e s t r i e l - 4, 5 0 € I S S N 1276 - 8 421 avr 2010

001

BOREA

NOUV EAU GOÛT !

LE

GROUPE POP MADE IN FRANCE

05-3<,5*,:! *\IHZLZPUÅ\LUJLZ L[ZHT\ZPX\L

;,*/508<,:! 3HK\YtLK\ZVULMML[/HHZ +VWWSLYJHIPUL3LZSPL


PUBLICITÉ


ÉDITO 7RXWDXQHÀQ/H6DPSOHU0XVLF)ODVK,QIRVDSULV ÀQDYHFOHQXPpUR1RXYHOOHpTXLSHSURIHVVLRQQHOOH QRXYHDXPDJD]LQH -·DLGRQFOHSODLVLUGHYRXVSUpVHQWHUOHpremier numéro de We like music®)DLWHVQRXVSDUWGHYRVLPSUHVVLRQV HQOHVPDLODQWVXUUHGDFWLRQ#VDPSOHUPXVLFIU

;V\ZSLZTV[ZKLUV[YL]VJHI\SHPYLX\V[PKPLU¶SLZUVTZ WYVWYLZL[SLZH\[YLZ¶LU[YLU[WHYSHWVY[LK»\U\ZHNL KVU[VUULJVUUHz[WHZIPLUS»VYPNPULL[ZVY[LU[WHYJLSSL K»\UL\Z\YLUVYTHSLKVU[VUPNUVYLSHJH\ZL*HULZL KP[ WS\Z \U WVPU[ J»LZ[ [V\[ 3LZ TV[Z MVU[ SL\Y [LTWZ 0SZZVU[LU[HJOtZWHYS»V\[YHNLKLZHUZ0SZZ»`HNYuNLU[ L[ Z[PNTH[PZLU[ \UL JP]PSPZH[PVU LU \U SPL\ KVUUt n \UL JLY[HPUL tWVX\L 3LZ HWWVY[Z KLZ \UZ L[ S»/PZ[VPYL KLZ H\[YLZ Z»LU[YLJYVPZLU[ ZL THYPLU[ PJP WS\Z X\»HPSSL\YZ L[ MVU[UHz[YLJL[[LUV\]LSSLSHUN\LX\LSLZNtUtYH[PVUZZL [YHK\PZLU[S»\ULS»H\[YLWV\YLZZH`LYKLZLJVTWYLUKYL

;V\[Ht[tKP[V\WYLZX\LZ\YSLZHUNSPJPZTLZV\H\[YLZ IHYIHYPZTLZ Z\IPZ WHY UV[YL SHUN\L 3n U»LZ[ WHZ SL Z\QL[3LZNV[OZL[SLZ^PZPNV[OZVU[KtQnWHYSLWHZZt [VYK\SLJV\KLJLY[HPUZSH[PUZZHUZWV\YH\[HU[SLZMHPYL KPZWHYHz[YL3LZTV[ZJVTTLSLZOVTTLZZ»HKHW[LU[H\_ ZP[\H[PVUZX\»PSZYLUJVU[YLU[L[MVU[[V\[WV\YZ\Y]P]YL(

0SMH\[IPLUYLJVUUHz[YLX\L]\ZKLJL[[LMHsVUSLZTV[Z ZVU[SHWHY\YLKLSHSHUN\L0SZHZZ\YLU[\UL[YV\tLKHUZ SHUtI\SL\ZLKLUVZWLUZtLZ 5V\Z t]P[LYVUZ KVUJ KL WSHJLY [YVW KL N\PSSLTL[Z KHUZ SLZWYVJOHPULZtKP[PVUZ¯ +PKPLY7H[YPJR)L\KHLY[

we like music #001 - avril 2010

0SZVU[[V\Z\UYSL\ULTPZZPVU0SZUV\ZMVU[YPYLWSL\YLY JVTTHUKLYHJJLW[LYV\Z\IPY0SZZ»HKHW[LU[nS»HX\HYLSSL K\ JPLS L[ ZVU[ ZVTIYLZ V\ NHPZ 0SZ ]P]LU[ LU UV\Z L[ L_WYPTLU[[V\QV\YZ\UZLU[PTLU[0SZZVU[LTWSV`tZKHUZ SH ]PVSLUJL H\ WVPU[ KL MHPYL UHz[YL JLY[HPUZ JVUÅP[Z 0SZ Yt]uSLU[SHWL\YSHOHPULV\TLY]LPSSL\ZLTLU[S»HTV\Y 0SZUHPZZLU[H\JVPUK»\ULY\LV\KHUZ\USHIVYH[VPYLL[ X\P[[LU[ SH ZJuUL Z\Y SH WVPU[L KLZ WPLKZ .YoJL n L\_ SL TVUKL JOHUNL 0SZ ZVU[ n S»VYPNPUL K»\UL JVUZ[HU[L Yt]VS\[PVUW\PZX\»PSZHZZ\YLU[SL[V\YKLS»OPZ[VPYL

JL[P[YLPSZZVU[SLZPNULKLS»LZWuJLW\PZX\»PSZZLTVKPÄLU[L[ ZL[YHUZMVYTLU[ZV\Z[V\ZSLZJPL\_ *LSHt[HU[SLZOHIP[\KLZVU[SH]PLK\YL(PUZPPSKLTL\YL LUJVYLWS\ZMHJPSLH\QV\YK»O\PKL­Z»t[VUULY®LUJVUZ[H[HU[ \U t]tULTLU[ WS\[[ X\L KL Z»L_WYPTLY WHY JL MHTL\_ ­Q»OHSS\JPUL®(JLZ\QL[YLTHYX\VUZX\LYtN\SPuYLTLU[ S»\ZHNL K\ ]LYIL KL]PLU[ ­ NYH]L ® L[ X\L UL ZHJOHU[ ­ZPsH]HSLMHPYL®VUJVUQ\N\LU»PTWVY[LX\LSTV[WV\Y t]P[LYKL­JYPZLY®KL]HU[ZVUPNUVYHUJL(KtMH\[VUSL TL[LU[YL­N\PSSLTL[Z®\ULOHIP[\KLPTWVY[tLK»6\[YL ([SHU[PX\LWV\YKVUULYKLS»PTWVY[HUJLnX\LSX\LJOVZL X\PU»LUHWHZV\WV\YZ»L_J\ZLYK»LTWSV`LY\UTV[X\P MHP[\UWL\­]PU[HNL®3LZHU[PX\P[tZV\TvTL[V\[JLX\P JVUJLYULSLWHZZtPTTtKPH[VU[KYVP[nKLZN\PSSLTL[ZX\P ZLY]LU[nS»VJJHZPVUKLTHQ\ZJ\SLZNLZ[\LSSLZW\PZX\»PS LZ[PUKPZWLUZHISLLUWYVUVUsHU[SLTV[KLTL[[YLZLZ KVPN[ZLUMVYTLK»HJJLU[JPYJVUÅL_L*»LZ[­tWH[HU[® [YuZ [LUKHUJL HJ[\LSSLTLU[ V\ ;PW;VW JVTTL ]V\Z ]V\SLa


AU SOM MAIRE

 i+0;6 3»tKP[VKL+PKPLY7H[YPJR)L\KHLY[

 ,5*,464,5; (J[\HSP[tZT\ZPJHSLZL[ZVY[PLZ nWYt]VPY

 9,5*65;9, <ULPU[LY]PL^7VWK\NYV\WL UHUJtPLU)69,( ^LSPRLT\ZPJŽ^^^^LSPRLT\ZPJUL[ 0::59L]\L[YPTLZ[YPLSSLK»PUMVYTH[PVUZT\ZPJHSLZ L[KLWYVTV[PVU.YV\WLSVP 77HYPZU‡ 16U‡ K\H]YPS HY[ +PYLJ[L\YKLW\ISPJH[PVU!+PKPLY7H[YPJR)L\KHLY[ 9tKHJ[YPJLLUJOLM!:HIPUL*VSL[[L 9tKHJ[PVU!:HIPUL7PLYYL+PKPLY7H[YPJR +PYLJ[PVUHY[PZ[PX\L!+HYPVŽ 0TWYPTL\Y!,HZPS`WYPU[ +tW[StNHSnWHY\[PVU!QHU]PLYH]YPSQ\PSSL[VJ[VIYL ;PYHNL!L_LTWSHPYLZ (IVUULTLU[!ÁWHYHUV\ÁWHYU\TtYV (KOtZPVU!HKOLZPVU'ZHTWSLYT\ZPJMY9LUZLPNULTLU[Z! PUMVZ'ZHTWSLYT\ZPJMYYLKHJ[PVU'ZHTWSLYT\ZPJMY :HTWSLY4\ZPJŽ^^^ZHTWSLYT\ZPJMY (NYttWHYSL4PUPZ[uYLKLSH1L\ULZZL:09,; ( 7YtZPKLU[UH[PVUHS!+PKPLY7H[YPJR)L\KHLY[ :PuNLUH[PVUHS!Y\LK\-H\IV\YN:HPU[+LUPZ7HYPZ ;tS -H_ 7YVTV[PVUL[J\S[\YLKLZT\ZPX\LZHJ[\LSSLZ[YHKP[PVUULSSLZL[ MVSRSVYPX\LZ0UMVZZLY]PJLZL[WYLZ[H[HPYLZNLZ[PVUKLJVU[YH[Z L[JHJOL[ZKLLQH`ZL[HUPTH[L\YZTLTIYLKLS»094( L[ZtSLJ[PVUUL\YWV\Y3 7YVK\J[PVU

 05-3<,5*,:

 *<)(

+tJV\]YLa*\IHZVU OPZ[VPYLL[ZLZPUÅ\LUJLZ T\ZPJHSLZ

*<3;<9,+<:65 3L­.\Z[H]L4HSOLY®SLZ[H[\[ K»PU[LYTP[[LU[

 ;,*/508<,

 +<9i,+<:65 ,MML[/HHZ+VWWSLY JHIPUL3LZSPL

:657(., 3LZ[L_[LZKLZHY[PZ[LZ KL:HTWSLY4\ZPJ


Ceci n’est pas un spam.

Dario

Identités, pubs, buzz, campagnes globales design@samplermusic.fr

Gagnez 1 million de dollars US *

MAKE A MIL LION DOL LARS * US !


(QFHPRPHQW (3)<4 ;OVTHZ=LYV]ZRP

Auteur-compositeur-interprète talentueux, Thomas Verovski est avant tout un pianiste hors pair ! Le nouvel opus rockâ&#x20AC;&#x2122;ambolesque de Thomas nous berce de vĂŠcus et de mĂŠlodies enivrantes. Une tonalitĂŠ caressante Ă dĂŠcouvrir sans plus attendre !

ZZZGHVPHVXUHVFRPWKRPDV ZZZP\VSDFHFRPYHURYVNL

+i*6<=,9;, (KYPLU7VSP[P

Electro-argentin ou argentinelectro, câ&#x20AC;&#x2122;est vous qui verrez ! DĂŠcouvrez les compositions synthĂŠtisĂŠes dâ&#x20AC;&#x2122;Adrien Politi sur sa page MySpace.

ZZZP\VSDFHFRPDGULHQSROLWL

;/iĂ&#x2039;;9, 3LZUH\MYHNLZK\MVSLZWVPY

Le ThÊâtre du Soleil (Cartoucherie de Paris dans le 12ème) accueille depuis le 3 fĂŠvrier la crĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122; HĂŠlène Cixous, ÂŤ Les NaufragĂŠs Du )RO(VSRLUÂŞ,QVSLUpHG¡XQHP\VWpULHXVHĂ&#x20AC;FWLRQSRVWKXPHGH-XOHV Verne, cette comĂŠdie ĂŠpique et romanesque nous plonge dans une ĂŠpoque qui fut le berceau tumultueux de la nĂ´tre. Š 8QH KLVWRLUH pGLĂ&#x20AC;DQWH XQ YR\DJH XQ EDWHDX XQ QDXIUDJH XQH vOH GpVHUWH GHV pPLJUDQWV XQ IRO HVSRLUÂŤ (W VL QRXV \ DOOLRQV " 6LQRXVFKHUFKLRQVODOXQHVXUODWHUUH"'HTXRLDXUDLWHOOHO¡DLU" (OOHVHUDLWEODQFKHEULOODQWHHWYLHUJH&HVHUDLWXQHvOH,PDJLQRQV 2QSRXUUDLW\WUDFHUOHPRGqOHGHO¡KXPDQLWpIXWXUH2QGHVVLQHUDLW ODGpPRFUDWLHLGpDOHWURLVPLOOHDQVDSUqV(VFK\OH ÂŤ ÂŞ HĂŠlène Cixous.

)(964Ă?;9, 4HYJOtK\KPZX\LWS\ZSLU[LZLYHSHJO\[L& Major

Inde

Musiques du monde

Jazz / Blues

Classique

CD audio

 

62,60%

 

41,80%

43,80%

26,10%

RĂŠpartition des ventes par distributeurs et par genre

RĂŠpartition des ventes par origine / thĂŠmatique musicale

Un premier ĂŠtat des ÂŤperformancesÂť commerciales du marchĂŠ du disque au 3ème trimestre 2009* fait apparaĂŽtre une baisse du marchĂŠ (-5,8 %) moins importante que lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe prĂŠcĂŠdente sur la mĂŞme pĂŠriode : changement des modes de consommation ? PrĂŠ-effet Hadopi ? Ou effet MichaĂŤl Jackson ? :V\YJL!3LTHYJOtKLSHT\ZPX\LLUYLNPZ[YtLH\uTL[YPTLZ[YL 7YLTPLYt[H[KLZ­WLYMVYTHUJLZÂŽK\THYJOtU\TtYPX\L6IZLY]H[VPYLKLSH4\ZPX\L.-2


(3)<4 <YIHU+LZLY[

DĂŠcouvrez sans plus attendre Lonely Ranger de Urban Desert ! Du dub, du hip hop, des LQĂ XHQFHVPDVVLYHDWWDFNLHQQHV Ă ne surtout pas manquer. Envoutantes mĂŠlodies sur LQWUXVĂ DQJpHVOD%2GHQRV soirĂŠes les plus arrosĂŠesâ&#x20AC;Ś

CE MOMENT

;/iĂ&#x2039;;9, 3L*HIHYL[;LYLaPUH\;Oto[YL4HYPNU`

EN

6 /7

ZZZP\VSDFHFRPXUEDQGHVHUW ZZZXUEDQGHVHUWPXVLFFRP

(3)<4 0^HU) Š 6HXOHV OHXUV FKDQVRQV RQW VXUYpFX ÂŞ F¡HVW O¡DQQRQFH RIĂ&#x20AC;FLHOOH des 5 reprĂŠsentations exceptionnelles du Cabaret Terezin au ThÊâtre Marigny Ă Paris depuis le 7 fĂŠvrier jusquâ&#x20AC;&#x2122;au 10 mai 2010. Un spectacle tragique, mordant et ironique mais avant tout, un formidable hommage Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;Ĺ&#x201C;uvre â&#x20AC;&#x201C; ĂŠcrite et composĂŠe pour le cabaret â&#x20AC;&#x201C; des artistes du camp-ghetto de Theresienstadt : Ilse Weber, LĂŠo Straus, Frida Rosental, Karel Svenk, Walter Lindenbaum, Kurt Gerron, Manfred Greifenhagen, Eugen Schlesinger, Otto Skutecky, Hans Hoffer, Martin Roman, Kopper. SergueĂŻ Dreznin assurera lâ&#x20AC;&#x2122;accompagnement au pianoâ&#x20AC;Ś

Le nouvel air des langues celtiques ! Breton, Français, Anglais, un album plein de bonnes surprises ! A Êcouter ab-so-lu-ment, sur mySpace pour commencer !

ZZZP\VSDFHFRPLZDQE

9RVSODFHVVXUZZZWLFNHWDFFRP

:/6> 9tV\]LY[\YLK\:LU[PLYKLZ/HSSLZL[KLSH-SuJOLKÂť6Y

Le Sentier des Halles

Fin novembre, les deux salles parisiennes ont rouvert leurs portes après quelques mois de fermeture. La gestion de la Flèche dâ&#x20AC;&#x2122;Or est dĂŠsormais assurĂŠe par Alias et AstĂŠrios tandis que le Sentier des Halles a ĂŠtĂŠ rachetĂŠ par Universal. TĂŠmoin des jeux de rachats et de dĂŠveloppements stratĂŠgiques de certaines entreprises du secteur musical, Paris a vu reprendre la programmation de deux de ses salles ouvertes aux jeunes talents.

we like music #001 - avril 2010

La Flèche dâ&#x20AC;&#x2122;Or


5HQFRQWUH

we like music : Bonjour Kris, bonjour Fred ! Borea : %RQMRXU

wlm : Felipe, le correspondant orlĂŠanais de Sampler Music, nous a permis de dĂŠcouvrir votre groupe. Qui ĂŞtes-vous ? Qui est BorĂŠa ? Fred : %RUHDF¡HVWXQJURXSHTXLIDLWFDXVHUĂ&#x20AC;OOHVHW JDUVDYHFSOHLQG¡LQVWUXPHQWV,PDJLQH]OHVSRVVLELOLWpV

wlm : Le nom du groupe, qui rappelle quand mĂŞme le grand nord de la Scandinavie, est très original. Qui en eu lâ&#x20AC;&#x2122;idĂŠe et pourquoi ?

/HVWLWUHVFDWFK\GHOHXUSUHPLHUDOEXP 6LQJOH5LGHDQQRQFHQWG¡HQWUpHGHMHX XQVW\OHSRSFDGHQFpGHULIIVHIĂ&#x20AC;FDFHV /HVFRPSRVLWLRQVGH%25($DX[ DFFHQWVUpVROXPHQWSRVLWLIVVpGXLVHQWHW SHUPHWWHQWDXJURXSHGHVpGXLUHGHVDOOH HQVDOOHXQSXEOLFURFNDYHUWL we like musicDUHQFRQWUpOHJURXSH G¡RULJLQHQDQFpLHQQHSRXUHQVDYRLU XQSHXSOXVVXUOHVVHFUHWVG¡XQHSRS ŠPDGHLQ)UDQFHÂŞ

Kris : 7RXWFHODGDWHGHVGpEXWVORUVTXH)UHGHWPRL SDVVLRQVXQHDQQpHHQ6XqGHGDQVODYLOOHGH/XOHD jTXHOTXHVNLORPqWUHVGXFHUFOHSRODLUHVRXVOHV DXURUHVERUpDOHV&¡HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHQRXVDYRQV FRPPHQFpjpFULUHOHVSUHPLHUVWLWUHVDXSLDQRHWjOD JXLWDUH2QQ¡DSDVFKHUFKpELHQORLQĂ&#x20AC;QDOHPHQWRQD MXVWHOHYpOHV\HX[ÂŤ

wlm : Pouvez-vous nous parler, en gros, de votre groupe ? Kris : 6LO¡RQGHYDLWFROOHUXQHpWLTXHWWHDXJURXSHRQOH FODVVHUDLGDQVOHSRSURFNDYHFXQFRWpEULWLVKSDUIRLV SURJUHVVLI

wlm : Quels sont les musiciens qui le composent et qui joue de quoi ? DĂŠcrivez-vousâ&#x20AC;Ś Fred : $PpOLHWDSSH7RPJUDWWH.ULVSLDQRWHHWMH KXUOHJUDWWHRXSLDQRWHÂŤRXO¡LQYHUVHÂŤ(QIDLWWRXWOH PRQGHWRXFKHSOXVRXPRLQVjWRXVOHVLQVWUXPHQWV


wlm : Peut-ĂŞtre ĂŞtes-vous poly-instrumentistes. Quels sont les divers instruments utilisĂŠs et quels sont les avantages que vous pouvez en retirer ?

wlm : Lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble de vos titres est reprĂŠsentĂŠ par des compositions personnelles. MalgrĂŠ tout, en concert, faites-vous comme on dit, des reprises ?

Fred : (QHIIHWQRXVDYRQVXQHYRORQWpSDUWLFXOLqUH G¡XWLOLVHUGLIIpUHQWHVVRQRULWpV1RWDPPHQWOHSLDQR GDQVXQWLWUHŠURFNª&¡HVWTXHOTXHFKRVHTXLDMRXWHXQH FRXOHXUWUqVLQWpUHVVDQWH$SUqVLOQRXVDUULYHDXVVLHQ OLYHG¡XWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVWUDGLWLRQQHOVW\SHEkWRQ GHSOXLHSRXULQYRTXHUOHVSXLVVDQFHVGHO¡DXGHOj

Kris : &¡HVWWRXWUpFHQWPDLVHIIHFWLYHPHQWQRXV FRPPHQoRQVjSUpSDUHUTXHOTXHVUHSULVHVjQRWUH VDXFH/DG\0DGRQQDOHV%HDWOHVpJDOHPHQWXQH YHUVLRQGH6HYHQQDWLRQDUP\:KLWH6WULSHV

wlm : Vous êtes artistes à part entière. Vous souvenez-vous de vos premiers concerts ? Kris : /HVSUHPLHUVFRQFHUWVRQQHOHVDSDVIRUFpPHQW IDLWHQVHPEOHPDLVHQJpQpUDOLOIDXWrWUHKRQQrWHVXUFH SRLQW2QHVWVRXYHQWQXOORUVGHVSUHPLHUVOLYH0DLV MHWURXYHTXHSOXVRQpYROXHSOXVRQSUHQGSODLVLUVXU VFqQHRQSHQVHPRLQVjQRVLQVWUXPHQWVHWRQHVWSOXV OLEUHSRXUV¡pFRXWHUHWV¡DPXVHU

wlm : Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcoute des titres promotionnels nâ&#x20AC;&#x2122;est pas sans rappeler certaines ĂŠpoques. Un peu de glamour dans ÂŤ Single ride Âť, du progressif dans ÂŤ Dazzled Âť, une fusion 70ies dans ÂŤ Psycholove Âť. OĂš puisez-vous vos sources ou par qui ĂŞtesvous inspirĂŠs ? Fred : ,O\DEHDXFRXSG¡LQFRQVFLHQWGDQVWRXWFHOD SHUVRQQHOOHPHQWM¡DLSHXGHFXOWXUHGHVLHVPDLV LOP¡DUULYHGHVRUWLUGHVFRPSRVTXLVRQWMXVWHPHQW WUqVLHVDORUVFRPPHQWH[SOLTXHUFHOD"3HXrWUH TX¡XQIDQW{PHWUDLQHFKH]PRLOHVRLUÂŤ$SUqVOHV LQĂ XHQFHVLQLWLDOHVF¡pWDLWSOXW{WGXFRWpGHODEULWSRS 6LQRQOHFODVVLTXHDpWpSRXUPRLOHSUHPLHUFRQWDFW DYHFODPXVLTXHHWOHVERQVHWPDXYDLVFRWpVFHODD LQGpQLDEOHPHQWXQHLQĂ XHQFHVXUOHVW\OH

Fred : $SUqVPHVDQQpHVGHSLDQRFODVVLTXHOHKDVDUG HWOHVUHQFRQWUHVRQWIDLWTXHMHPHVXLVUHWURXYpGDQV O¡RUFKHVWUHG¡XQHFRPpGLHPXVLFDOH&¡HVWjFHPRPHQW TXHM¡DLGpFRXYHUWOHSODLVLUGXMHXHQJURXSH(QVXLWH OHJURXSHV¡HVWPLVHQSODFHHWDŠYpFXªVRXVGLIIpUHQWHV IRUPHVEHDXFRXSGHFRQFHUWVGHSXLVDXVVLGHV FROODERUDWLRQVGHVPDTXHWWHVHWXQDOEXPHQ

wlm : Etes-vous tous unanimes, dans le groupe, au même style de musique, à la même Êcoute, ou avez-vous chacun vos prÊfÊrences musicales ? Fred : 3RXUO¡pFRXWHWRXWOHPRQGHpFRXWHjSHXSUqV GHWRXWFDSHXWSDVVHUGHO¡pOHFWURDXSURJUHVVLI GXFODVVLTXHHQSDVVDQWSDUOH5¡Q%OHIXQN,O \DYUDLPHQWGHVERQVWLWUHVGDQVWRXVOHVVW\OHV 0DLQWHQDQWVLRQFKHUFKHOHSOXVSHWLWGpQRPLQDWHXU FRPPXQRQYDVHUHWURXYHUVXUXQVW\OHTXLSDUWGX URFNGHODSRSHWXQSHXG¡pOHFWUR

wlm : Est-ce que ces prĂŠfĂŠrences, si elles sont diffĂŠrentes pour chacun dâ&#x20AC;&#x2122;entre vous, vous servent dans vos compositions et permettent de crĂŠer un style Ă part ? Fred : 2XLFHUWDLQHPHQWRQHVWWRXMRXUVjODUHFKHUFKH G¡XQHFRPSRGDQVXQVW\OHXQSHXGLIIpUHQWGRQFFKDFXQ SHXWDSSRUWHUTXHOTXHFKRVH

wlm : Quelle a ĂŠtĂŠ la formation musicale de chacun dâ&#x20AC;&#x2122;entre vous, car lâ&#x20AC;&#x2122;harmonisation semble bien construite ? Fred : 7RXWOHPRQGHDSOXVRXPRLQVVXLYLGHVFRXUV XQMRXU3RXUPDSDUWM¡DLVXLYLDQVGHFRXUVGH SLDQRDXFRQVHUYDWRLUHPDLVMHVXLVDXWRGLGDFWHSRXU ODJXLWDUH$SUqVOHVFRXUVQHIRQWSDVWRXWLO\DXQH UHODWLRQjODPXVLTXHTXLVHFRQVWUXLWHQJURXSH

wlm : Les compositions sont-elles propres Ă un seul dâ&#x20AC;&#x2122;entre vous ? Qui fait la musique, qui fait les paroles ? Et les arrangements ? Kris : /DPXVLTXHHWOHVWH[WHVVRQWpFULWVSDU)UHG GDQVXQSUHPLHUWHPSVSXLVTXDQGYLHQWOHPRPHQWGH MRXHUHQJURXSHFKDFXQDPqQHVDWRXFKHjODFRPSR /HVDUUDQJHPHQWVVRQWPLVHQSODFHSHQGDQWOHVUpSqWHV

wlm : Nous sommes surpris du nombre de scènes frĂŠquentĂŠes y compris Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtranger. Parlez-nous un peu de vos divers pĂŠriples.

we like music #001 - avril 2010

wlm : Nous avons lâ&#x20AC;&#x2122;impression de dĂŠcouvrir un tout nouveau groupe alors que vous avez dĂŠjĂ toute une carrière derrière vous. Pourriez-vous nous raconter un peu votre parcours ?

RENCONTRE

8 /9


RENCONTRE

Kris : -HQHVDLVSDVVLO¡RQSHXWWRXWGLUHPDLVMHSHQVH TX¡RQHQDEHDXFRXSYX(QIDLWRQDWRXMRXUVWURXYpoD VXSHUGHSDUWLUjO¡DYHQWXUHSRXUMRXHUGDQVXQQRXYHDX OLHX$SUqVF¡HVWSLOHRXIDFH2QQHVDLWSDVWRXMRXUV VXUTXRLRQWRPEH0DLVRQDVRXYHQWGHWUqVERQQHV VXUSULVHV

wlm : Depuis de nombreuses annĂŠes, nous avons tendance Ă classer les groupes et la musique Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;instar de ce qui se passait pour la musique classique. En fait, quelle est votre identitĂŠ ? Vous vous classeriez dans quel secteur musical ? Fred : /HWUDVKGHDWKFUHROHPXVHWWH6DQVKpVLWHU

wlm : Seriez-vous attirĂŠs par la crĂŠation GHPXVLTXHVGHĂ&#x20AC;OPVRXGHGHVVLQVDQLPpV dâ&#x20AC;&#x2122;avant-garde, de publicitĂŠs ? Il me semble que vous avez dĂŠjĂ goĂťtĂŠ Ă  tout cela. Parlez-nous de ces expĂŠriencesâ&#x20AC;Ś

Fred

GRQQHUVDPXVLTXHVLO¡RQYHXWDYRLUXQHFKDQFH G¡DYRLUGHVDXGLWHXUV7RXWoDV¡LQVFULWGDQVOHFRQFHSW GHIDFLOLWHUO¡DFFqVjQRWUHPXVLTXHHWVLO¡RQGHYDLW O¡DSSOLTXHUjTXHOTX¡XQKpELHQoDVHUDLWjWRXWOH PRQGHTXLSRVVqGHXQEDODGHXUPS

wlm : Mais indÊpendamment du concept ÊvoquÊ ci-dessus, avez-vous rÊussi à obtenir des bacs pour votre distribution ? Fred & Kris : /¡DYHQLUGHODPXVLTXHVHMRXHEHDXFRXS VXU,QWHUQHWF¡HVWSRXUTXRLQRXVDYRQVUDSLGHPHQW PLVjGLVSRVLWLRQQRWUHPXVLTXHVXUOHVSODWHIRUPHVGH WpOpFKDUJHPHQWW\SHL7XQHV9LUJLQ)QDF3RXUOHF{Wp &'RQJqUHFHODVXUQRWUHVLWHZHERXOHVLQWHUQDXWHV SHXYHQWSUHQGUHFRPPDQGH (QVXLWHHQPDJDVLQQRXVDYRQVDXVVLSODFpGHV&'V UpDOLVpGHVVKRZFDVHVPDLVOHJURVGHODGLVWULEXWLRQHW GHVYHQWHVVHIDLWWRXWGHPrPHVXUOHQHW

we like music #001 - avril 2010

Kris

Fred & Kris : (QHIIHWQRXVDYRQVSDUWLFLSpjGHV FUpDWLRQVSRXUODWpOpYLVLRQQRWDPPHQWSRXUODVpULH /LQXVHW%RRPRXQRWUHSURMHWjpWpSUpVHQWpDX[F{WpV GH5HQDQ/XFH2QWUDYDLOOHDXVVLDXMRXUG¡KXLVXUGHV VSRWVSXEOLFLWDLUHVFDUF¡HVWXQPR\HQGHIDLUHGpFRXYULU DXVVLQRWUHPXVLTXH2QDpJDOHPHQWSDUWLFLSpjOD FRPSLODWLRQGH0HUFHGHV%HQ]ŠWKHPL[HGWDSHª

wlm : Un concept qui rentre bien dans la vague commerciale actuelle, est celui dâ&#x20AC;&#x2122;offrir Ă votre entourage mĂŠdiatique une ÂŤ download card Âť avec un code permettant de tĂŠlĂŠcharger gratuitement 4 de vos titres. Qui a eu cette idĂŠe de gĂŠnie et Ă  qui lâ&#x20AC;&#x2122;appliquez-vous ? Fred & Kris : $XMRXUG¡KXLSRXUXQJURXSHQRQ SURGXLWHQPDLVRQGHGLVTXHLOIDXWHIIHFWLYHPHQW

wlm : La plupart des cafâ&#x20AC;&#x2122;concâ&#x20AC;&#x2122; sont aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui frileux de produire des groupes pour des raisons de clientèle et Ă ce titre, ne souhaitent que des reprises. Que vous demandent principalement les organisateurs : reprises ou compositions ?

Nico


10 /11 Fred & Kris : 1RXVQ¡DYRQVMDPDLVHXH[SOLFLWHPHQW ODGHPDQGHGHMRXHUH[FOXVLYHPHQWGHVUHSULVHV3DU FRQWUHRQSDUWGHPDLQHQUpVLGHQFHj$YRULD]SHQGDQW XQHVHPDLQHGDQVXQEDUHWQRXVDYRQVSUpSDUpj QRWUHLQLWLDWLYHTXHOTXHVUHSULVHVGDQVO¡RSWLTXHGH YDULHUHQWUHFRPSRVHWUHSULVHVdDSHUPHWDXSXEOLF GHV¡LGHQWLĂ&#x20AC;HUjGHVFKRVHVTX¡LOFRQQDLVVHQWHWQRXV oDQRXVIDLWSODLVLUGHUHSUHQGUHGHVWLWUHVGHJURXSHV P\WKLTXHVPDLVWRXMRXUVDYHFXQHWRXFKHSHUVRQQHOOH

wlm : Un message particulier ?

wlm : Samplermusic vous avait permis un passage en showcase chez son ex-partenaire Total music aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui disparu. Quel en a ĂŠtĂŠ votre constat ?

wlm : Merci dâ&#x20AC;&#x2122;avoir rĂŠpondu Ă nos questions !

Fred & Kris : &¡HVWGRPPDJHTX¡LOQ¡\DLSOXVGH SDUWHQDULDWQLVKRZFDVHV

wlm : Avez-vous, chacun, dâ&#x20AC;&#x2122;autres passions ? Fred : .ULVUpDOLVHXQHJUDQGHSDUWLHGHVDJDUGHUREH HWHVWUpHOOHPHQWDFFURjODFUpDWLRQYHVWLPHQWDLUHHWSOXV JpQpUDOHPHQWjODFUpDWLRQYLVXHOOH &¡HVWG¡DLOOHXUVHOOHTXLDFUppŠO¡LPDJHÂŞGXJURXSH SRFKHWWHFRXOHXUVSKRWRVÂŤ

Fred & Kris : 2XL2QUHFKHUFKHDXMRXUG¡KXLGHV SHUVRQQHVLQWpUHVVpHVSRXUPRQWHUXQHŠVWUHHWWHDP %RUHDªTXLDLGHUDLWjODSURPRWLRQGXJURXSHDX WUDYHUVGHGLIIpUHQWVPR\HQVoDSHXWVH SDVVHUVXUOHQHWORUVGHVFRQFHUWV /DLVVH]QRXVXQPHVVDJHVXU ERUHDPXVLF#JPDLOFRPSRXUDYRLUOHV LQIRV

Fred & Kris : 0HUFLjYRXV

3OXVG·LQIRVVXUZZZ ERUHDPXVLFFRP %RRNLQJ PDQDJHPHQW RXERUHDPXVLF# JPDLOFRP

PUBLICITĂ&#x2030;


:644(09,

crĂŠdit photo : Jean Claude Sorel

,QĂ XHQFHV

:P[\H[PVU :VJPt[tJYV`HUJLZ /PZ[VPYL 4\ZPX\L


12 /13

La vida Cuba 1ère partie

/HV&DUDwEHVDEULWHQWXQHvOHSDUDGLVLDTXH&XED ÍOHWURSLFDOHDXPpODQJHVXEWLOGHFKDvQHVPRQWDJQHXVHVHWGHSODLQHVDYHFSUqVGH WURLVFHQWVSODJHVGHVDEOHEODQFHWSUHVTXHDXWDQWGHEDLHV&XEDHVWODGHVWLQDWLRQ LGpDOHSRXUSURÀWHUGXVROHLOTXLEDLJQHWRXWHODUpJLRQ'H/D+DYDQHj9LQDOHV GH3LQDUGHOULRj7ULQLGDGHW&D\RFRFRQRXVVRPPHVSDUWLVjODGpFRXYHUWHGHV SD\VDJHVGXSHXSOHVHVRULJLQHVHWVDPXVLTXH


Cub a

Si tua tion *\IHYuNULLU(TtYPX\L*LU[YHSLL[ZLJVTWVZL KL SÂť0SL KL *\IH LSSLTvTL SH WS\Z NYHUKL zSL KLZ.YHUKLZ(U[PSSLZKLSÂť0SLH\_7PUZ0ZSHKLSH 1\]LU[\K V\ 0SL KL SH 1L\ULZZL KLW\PZ  L[ KLX\LSX\LZWL[P[ZPSV[Z0SLZ[ZP[\tH\UVYK KLZ(U[PSSLZH\JVUĂ&#x2026;\LU[KLSHTLYKLZ*HYH{ILZ K\ NVSML K\ 4L_PX\L L[ KL SÂť([SHU[PX\L 5VYK " H\ Z\KKLSHJ[L,Z[KLZ,[H[Z<UPZ-SVYPKLL[KLZ )HOHTHZ"nRTnSÂťLZ[K\4L_PX\LL[nSÂťV\LZ[ KLZ zSLZ ;\YX\LZ L[ *H{X\LZ " H\ UVYK KLZ zSLZ *H{THU"nRTKLSH1HTH{X\LH\Z\KLZ[L[n

WYV_PTP[tK\;YVWPX\LK\*HUJLY"nRTKÂť/H{[P nSÂťLZ[ +LYYPuYL /PZWHUVSPH *\IH RT LZ[ SH KL\_PuTLzSLSHWS\ZWL\WStLKLSÂťHYJOPWLSKLZ *HYH{ILZ H]LJ TPSSPVUZ KÂťOHIP[HU[Z ZVP[ OHIP[HU[ZRTĂľ 3H JHWP[HSL LZ[ 3H /H]HUL SH SHUN\L VMĂ&#x201E;JPLSSL SÂťLZWHNUVS " KL\_ TVUUHPLZ ` ZVU[ KÂť\ZHNL ! SL 7LZV J\IHPU L[ SL 7LZV J\IHPU JVU]LY[PISL *<*$ LU 3H9tW\ISPX\LLZ[ZVJPHSPZ[LKLW\PZSHYt]VS\[PVU K\LYQHU]PLY  3ÂťO`TUL UH[PVUHS YLZ[L 3H )H`HTLZH L[ ZH KL]PZL ­ 7H[YPH V T\LY[L ]LUJLYLTVZ ÂŽ [YHK\PZLa!­3H7H[YPLV\SHTVY[UV\Z]HPUJYVUZÂŽ 3L WYtZPKLU[ HJ[\LS 9HÂ&#x192;S *HZ[YV 9\a H WYPZ KLYUPuYLTLU[ SH Z\JJLZZPVU KL ZVU MYuYL -PKLS *HZ[YV 3LZHSHPYLTV`LULZ[KLKVSSHYZ

SociÊtÊ, croyances /DUHOLJLRQFXEDLQHUHà qWH VDGLYHUVLWpFXOWXUHOOH '¡DSUqVFHUWDLQVFKHUFKHXUV GHO¡vOHDXUDLHQW XQHFUR\DQFHUHOLJLHXVH DORUVTXHVHXOHPHQW VHUDLHQWSUDWLTXDQWV

Après la rĂŠvolution de 1959, &XEDGHYLQWXQpWDWRIĂ&#x20AC;FLHOOHPHQW DWKpH HW OLPLWD OHV FRXWXPHV UHOLJLHXVHV/HUpJLPHH[SXOVDâ&#x20AC;&#x201C; voire incarcĂŠra â&#x20AC;&#x201C;ERQQRPEUHV dâ&#x20AC;&#x2122;ecclĂŠsiastiques. Le nouveau JRXYHUQHPHQW SHUVpFXWD OHV pratiquants de la Santeria (voir plus loin) et les tint Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcart du 3DUWLFRPPXQLVWH

Depuis les annĂŠes 90, les religions connaĂŽtront un regain de vitalitĂŠ dans le pays. De 1969 Ă 1998 OH JRXYHUQHPHQW DYDLW VXSSULPp 1RsO GHV MRXUVIpULpV&RQVpFXWLYHPHQWjODYLVLWHKLVWRULTXH GX3DSH-HDQ3DXO,,LQYLWpSDUOHJRXYHUQHPHQWHW OŇ&#x2039;(JOLVHHQMDQYLHUOHUpJLPHDVVRXSOLUDVHV positions contre la religion catholique puisquâ&#x20AC;&#x2122;il est aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui possible, pour ses croyants, de devenir PHPEUHVGX3&&WRXWHQPRQWUDQWSXEOLTXHPHQW OHXUV V\PEROHV UHOLJLHX[ &HSHQGDQW XQ %XUHDX GHV $IIDLUHV UHOLJLHXVHV VXUYHLOOH FRQVWDPPHQW les activitĂŠs des Eglises qui devront obtenir la reconnaissance des autoritĂŠs.


INFLUENCES

14 /15

Commandant Che Guevara

Selon lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtude faite par le Centre de Recherches Psychologiques et Sociologiques, Cuba FRPSWHUDLW GDQV VD SRSXODWLRQ WRWDOH XQ GHPL PLOOLRQGHSURWHVWDQWV2QUHFHQVHUDLWSDUDLOOHXUV 90 000 TĂŠmoins de JĂŠhovah et 1 500 Juifs rĂŠpartis sur 5 synagogues. 3OXVLHXUV FHQWDLQHV GH PLOOLHUV GH SHUVRQQHV pratiqueraient encore des rites afro-cubains qui persistent dans un rĂŠel succès.

3DUPL FHV ULWXHOV QRXV DYLRQV pYRTXp OD SOXV rĂŠpandue, la SanteriaHQFRUHQRPPpHLukumi, La Regla Lucumi ou Regla dâ&#x20AC;&#x2122;Ocha, religion <RUXEDGRPLQpHSDUXQ'LHXVXSUrPH2ORGXPDUH pJDOHPHQW DSSHOp 2ODĂ&#x20AC;Q 2ORUXQ RX 2ORULDQ source de lâ&#x20AC;&#x2122;AshĂŠ â&#x20AC;&#x201C; ĂŠnergie spirituelle de lâ&#x20AC;&#x2122;Univers â&#x20AC;&#x201C; TXLHQYR\DVXUWHUUHGHVpPLVVDLUHVGHPLGLHX[ KXPDLQVQRPPpV2ULVKjVSHUVRQQLĂ&#x20AC;FDWLRQGHOD nature. Les OrishĂ s veilleront Ă  ce que chaque PRUWHODFFRPSOLVVHOHGHVWLQTXLOXLDpWpGHVWLQp jVDQDLVVDQFH&HX[TXLQHOŇ&#x2039;DFFRPSOLVVHQWSDV suivent le cycle des rĂŠincarnations successives. 2QSRXUUDLWFRPSDUHUFHGRJPHDXERXGGKLVPH RXjOŇ&#x2039;KLQGRXLVPH Figurent aussi dâ&#x20AC;&#x2122;autres rites tels que le Paolo Monte, pour lequel certaines herbes et autres pOpPHQWV QDWXUHOV VRQW XWLOLVpV j GHV Ă&#x20AC;QV PDJLTXHV j OŇ&#x2039;Abakua qui serait plus de lâ&#x20AC;&#x2122;ordre GŇ&#x2039;XQHVRFLpWpVHFUqWHGHVHFRXUVPXWXHOUpVHUYp DX[KRPPHVLe BembeUHSUpVHQWHODPXVLTXH cĂŠlĂŠbrant les OrishĂ s.

we like music #001 - avril 2010

Cuba, depuis son occupation, est un pays FDWKROLTXH /H FDWKROLFLVPH VHUD WUqV LQĂ XHQFp SDU OH V\QFUpWLVPH GRQW OD SULQFLSDOH FUR\DQFH restera la Santeria, caribĂŠenne, dâ&#x20AC;&#x2122;origine Yoruba TXLpWDLWDORUVLQWHUGLWHDX[HVFODYHV HWSUDWLTXpH DXVVLHQ&RORPELHHWDX9HQH]XHOD Lâ&#x20AC;&#x2122;Eglise catholique romaineHVWFRPSRVpHGH la ConfĂŠrence des EvĂŞques Catholiques Cubains &2&& PHQpH SDU -DLPH /XFDV 2UWHJD \ $ODPLQRFDUGLQDOHWDUFKHYrTXHGH/D+DYDQH (OOH HVW IRUPpH GH GLRFqVHV RUGUHV GH nonnes et 24 ordres de prĂŞtres.


Cub a

His toire /·RULJLQHODSOXVVpULHXVH GXQRPGHO·vOHWLHQWVDQVGRXWH DXPRW7DwQR&XEDQDFjQ VLJQLÃ&#x20AC;DQW©SODFHFHQWUDOHª ,U  *OYPZ[VWOL *VSVTI KtJV\]YL *\IH SVYZ KL ZVU ]V`HNL PUP[PHS 7YLTPLY L_WSVYH[L\Y n LU MV\SLY SL ZVS PS LU ZLYH UVTTt ­ =PJLYVP ® L[ UVTTLYH S»zSL 1\HUH SH YH[[HJOHU[ H\ JVU[PULU[ HZPH[PX\L 6U HMÃ&#x201E;YTL X\»PS H\YHP[ UVTTt S»zSL WHY JLUVTLUS»OVUUL\YKL1LHUULKL*HZ[PSSLTHPZ JLZLYHP[ZHUZKV\[LWS\ZLUJLS\PKL+VU1\HUÃ&#x201E;SZ K»0ZHILSSL KL *HZ[PSSL L[ KL -LYKPUHUK K»(YHNVU ¶ WV\YSLX\LSLSSLWVY[HH\ZZPSLUVTKL-LYUHUKPUH ¶X\PWHY\UKtJYL[K\Mt]YPLYJVUÃ&#x201E;YTLYH SLUVTKL*\IH3LWYLTPLYKVJ\TLU[X\PNYH]LYH SLUVTKL*\IHZLYHSHJHY[LKL1\HUKLSH*VZH KLZZPUtLLU 3»tWVX\LWYtJVSVTIPLUUL 3VYZX\L UV[YL L_WSVYH[L\Y KtJV\]YP[ *\IH J»LZ[ H\ 1HWVU X\»PS WLUZHP[ v[YL 3L VJ[VIYL  S»zSL t[HP[ HSVYZ WL\WStL KL  n  HTtYPUKPLUZYtWHY[PZLZZLU[PLSSLTLU[LU[YPI\Z! ;H{UVZ L[ 2HYPIZ 3LZ WYLTPLYZ THQVYP[HPYLZ HYIVYHPLU[ HSVYZ \UL J\S[\YL \UL JP]PSPZH[PVU WS\Z t[LUK\LZ X\L SLZ (YH^HRZ L[OUPL X\P Z»t[LUKYH Q\ZX\»LU(TtYPX\LK\:\K 3HJVUX\v[LLZWHNUVSL ]VP[ HYYP]LY S»VJJ\WH[PVU WHY S»LTWPYL LZWHNUVS +PLNV =tSnZX\La KL *\tSSHY L[ ZLZ OVTTLZ ¶ WHYTP SLZX\LSZ /LYUHU *VY[uZ ¶ ZL SHUJLU[ KHUZ SH JVUX\v[L L[ SL WPSSHNL K\ [LYYP[VPYL0SZZ»HWWYVWYPLU[SLZ[LYYLZKt]LSVWWLU[ S»tSL]HNLYtK\PZLU[ SLZ HTtYPUKPLUZ n S»LZJSH]HNL L[WYLUULU[WVZZLZZPVUKLSL\YVY3LZWYLTPuYLZ SVJHSP[tZ LZWHNUVSLZ ]VPLU[ SL QV\Y LU Z»PUZ[HSHU[ WYuZKLZMV`LYZKLWVW\SH[PVUZPUKPLUULZ!

)HYHJVHWYLTPuYL]PSSLKLS»zSL:HU[PHNVKL *\IHW\PZ3H/H]HUL (]HU[ S»HYYP]tL KLZ JVUX\PZ[HKVYZ *\IH t[HP[ WL\WStLWHYSLZ:PIVUL`JOHZZL\YZL[WvJOL\YZH`HU[ SHPZZt WS\Z KL Z\WLYILZ WLPU[\YLZ Y\WLZ[YLZ WHY[PJ\SPuYLTLU[ KHUZ SLZ NYV[[LZ KL 7\U[H KLS ,Z[L Z\Y S»zSL KL SH 1\]LU[\K L[ SLZ ;H{UVZ X\P ]P]HPLU[ LZZLU[PLSSLTLU[KLSHJ\S[\YLL[KLSHJOHZZLWVZZtKHU[ \ULMVYTLK»VYNHUPZH[PVUZVJPHSL 3H KVTPUH[PVU LZWHNUVSL WLYZPZ[LYH Q\ZX\»n SH ZPNUH[\YLK\[YHP[tKL7HYPZLU L[THSNYtSLZLMMVY[Z KL)HY[VSVTtKLSHZ*HZHZSHWVW\SH[PVUPUKPLUULZLYH WYH[PX\LTLU[KtJPTtLLUX\LSX\LZHUUtLZ +ts\ZWHYSHMHPISLWYVK\J[P]P[tKLZTPULZK»VYSLZ VJJ\WHU[Z\[PSPZLYVU[*\IHJVTTLLZJHSLWV\YSLZ UH]PYLZJOHYNtZKLZYPJOLZZLZK\5V\]LH\4VUKL nKLZ[PUH[PVUKLS»,ZWHNUL¯ 3»zSLZL[YV\YULYHHSVYZ]LYZKLUV\]LSSLZHJ[P]P[tZ! SL[HIHJWS\ZV\TVPUZTPSSPVUZKLJPNHYLZWHY HUL[\ULIVUULKV\aHPULKLTPSSPHYKZKLJPNHYL[[LZ IY\ULZV\ISVUKLZSLJHMtL[Z\Y[V\[SHJHUULn Z\JYLOtYP[HNLKLX\H[YLZPuJSLZKLJVSVUPZH[PVU X\PWYVJ\YLYHSLWS\ZNYVZKLZYLZZV\YJLZK\WH`Z *L[[LKLYUPuYLHJ[P]P[t[YuZPU[LUZP]LUtJLZZP[LYH \ULTHPUK»µ\]YLPTWVY[HU[L¶X\PU»L_PZ[LYHWS\Z SVJHSLTLU[ KL]HU[ S»L_[LYTPUH[PVU KLZ WL\WSLZ SVJH\_ WOtUVTuUL X\L S»VU YL[YV\]LYH KHUZ SLZ H\[YLZ(U[PSSLZ¶X\PJVU[YPI\LYHH\Kt]LSVWWLTLU[ KLS»LZJSH]HNLK»VYPNPULHMYPJHPUL 3LZ WYLTPLYZ LZJSH]LZ HYYP]LYVU[ n *\IH LU[YL L[ ZLSVU SLZ ZV\YJLZ 3»,ZWHNUL UL WVZZtKHP[WHZKLJVTW[VPYZKL[YHP[LLU(MYPX\LWHY YLZWLJ[ WV\Y SL [YHP[t KL ;VYKLZPSSHZ L[ JVUJtKHP[ KVUJ V\ ]LUKHP[ n KLZ WHY[PJ\SPLYZ KLZ SPJLUJLZ K»PTWVY[H[PVUS»(ZPLU[VLUX\HU[P[tZ[YuZ]HYPHISLZ


,U PS ` H]HP[ WS\Z KL [YLU[LKL\_ TPSSL LZJSH]LZZ\Y[V\[SL[LYYP[VPYL(:HPU[+VTPUN\L HWYuZSHSVUN\LN\LYYLJVU[YLSLZ5VPYZX\PK\YLYH KL nILH\JV\WKLWYVWYPt[HPYLZISHUJZ M\PYVU[n*\IH`HWWVY[HU[JHWP[H\_L[ZH]VPYMHPYL :LSVUS»OPZ[VYPLU.\PSSLYTV*LZWLKLZKLS*HZ[PSSVSL UVTIYLK»LZJSH]LZH]HPLU[KtQnMVY[LTLU[H\NTLU[t 7S\ZKLZLW[JLU[]PUN[TPSSLLZJSH]LZn*\IHLU[YL  L[ WS\Z X\»H\ ZPuJSL WYtJtKLU[ 3LZ WSHU[L\YZMYHUsHPZ]PLUKYVU[WHYSHZ\P[LNYVZZPYSLZ YHUNZKLZM\`HYKZKL:HPU[+VTPUN\L

FELIPE

4vTL ZP H\ ZPuJSL WYtJtKLU[ SH WVW\SH[PVU H]HP[ H\NTLU[t H]LJ S»HYYP]tL KLZ JVSVUZ LZWHNUVSZ L[ KLZ LZJSH]LZ HMYPJHPUZ *\IH U»t[HP[ LUJVYL H\ KtI\[ K\ ?=00uTL ZPuJSL X\»\UL WL[P[L JVSVUPL (\ZZP IYu]L MÂ&#x201E;[LSSL S»VJJ\WH[PVU HUNSHPZL TVKPÃ&#x201E;HS»VYNHUPZH[PVUtJVUVTPX\LL[ZVJPHSL K\WH`Z3LZYLZ[YPJ[PVUZJVTTLYJPHSLZPTWVZtLZ WHYS»,ZWHNULM\YLU[HIVSPLZTHYX\HU[SLKtI\[KLZ tJOHUNLZH]LJSLZJVSVUPLZHUNSHPZLZK»(TtYPX\L K\ 5VYK 3L [YHÃ&#x201E;J KLZ LZJSH]LZ Z»PU[LUZPÃ&#x201E;H WV\Y MV\YUPY SH THPUK»µ\]YL UtJLZZHPYL KHUZ SLZ WSHU[H[PVUZ7YPZVUUPLYZK\KVTHPULSLZ5VPYZUL YLJL]HPLU[UPHYNLU[UPtK\JH[PVU 0SZLTISLX\LS»VUHP[J\S[P]tSHJHUULKuZ ,SSL [YV\]HP[ KHUZ S»zSL SLZ TLPSSL\YLZ JVUKP[PVUZ KL JYVPZZHUJL ! JSPTH[ JOH\K ZVSZ O\TPKLZ L[ Q\Z[L H]HU[ SH JV\WL \UL WtYPVKL ZuJOL WYVWPJL nSHJVUJLU[YH[PVUK\ZHJJOHYVZL,U*\IH WYVK\PZHP[[VUULZJVU[YLWS\ZKLTPSSPVUZKL [VUULZ LU  3L WH`Z KL]PLUKYH HSVYZ WYLTPLY L_WVY[H[L\YTVUKPHSKLJHUULnZ\JYL 4HSNYt S»HIVSP[PVU KL SH [YHP[L KLZ 5VPYZ WS\Z KL  LZJSH]LZ KtIHYX\LYVU[ LU[YL L[ H\ WVY[ KL 3H /H]HUL 6U JVTW[LYH KtI\[K\ZPuJSL)SHUJZL[LZJSH]LZ *»LZ[ LU X\L ZLYH LU[PuYLTLU[ Z\WWYPTt S»LZJSH]HNL MVUKLTLU[ KL S»tJVUVTPL JVSVUPHSL ZV\YJLKLZYPJOLZZLZKL[V\[LS»HYPZ[VJYH[PLJYtVSL 3LZ S\[[LZ WV\Y S»PUKtWLUKHUJL YLTVU[LU[ H\ TPSPL\K\?0?uTLZPuJSLH]LJSHN\LYYLKLZKP_HUZ X\P KtI\[H LU 3LZ ,[H[Z<UPZ PU[LY]PUYLU[ KHUZ SH N\LYYL K»PUKtWLUKHUJL J\IHPUL X\P H]HP[ MHP[  TVY[Z KLW\PZ  ZVP[ uTL KL SH WVW\SH[PVU 7V\Y HPKLY SLZ PUKtWLUKHU[PZ[LZ PSZ VJJ\WuYLU[ S»zSL KL  n  W\PZ KL  n WV\YZ\P]HU[SL\YPUNtYLUJLQ\ZX\»LU Yt]VJH[PVU KL ­ S»HTLUKLTLU[ 7SH[[ ®L[ WVSP[PX\L KLIVU]VPZPUHNL

PHILIPPE TROYANO ANIMATION DE SOIRÃ&#x2030;ES TOUS STYLES, AMBIANCE LATINO ELECTRO... PHILIPPE.TROYANO@SAMPLERMUSIC.FR

we like music #001 - avril 2010

3H Yt]VS[L KLZ LZJSH]LZ LZ[ TLUtL WHY 1VZt (U[VUPV (WVU[L LU 3»HIVSP[PVU H[[LUKYH WV\Y v[YL WYVJSHTtL 3LZ LZJSH]LZ t[HPLU[ WYPUJPWHSLTLU[KLZ@VY\IHZKLS»V\LZ[K\5PNLYPH 5HNV(UHUNVV\3\J\TPLUJ\IHPUJLX\PZPNUPÃ&#x201E;L ­TVUHTP®KLZ)HU[V\ZK\2VUNVV\)HRVUNV KLSH9tW\ISPX\L+tTVJYH[PX\LK\*VUNV(YHY[m L[OUPL 2^H L[ -VUZ K\ +HOVTL` H\QV\YK»O\P SL )tUPU L[ K\ 5PNtYPH ,^LZ V\ ,V\tZ K\ .OHUH K\;VNV(IHR\nV\(IR^HUVTTtZn*\IHSLZ 5H|PNVZ *HYHIHSP KL *HSHIHY Z\K K\ 5PNtYPH 4HUKPUN\LZ K\ .OHUH SLZ ,Ã&#x201E;R K\ +HOVTL` )YPRHTV ,QHNOHTZ 0IPIPVZ L[ H\[YLZ L[OUPLZ K\ :tUtNHS K»(UNVSH K\ 3PItYPH¯ 0SZ ZLYVU[ [V\Z JVU]LY[PZH\JOYPZ[PHUPZTL ,U SLZ )YP[HUUPX\LZ VJJ\WLYVU[ 3H /H]HUL WLUKHU[ UL\M TVPZ 0SZ S»V\]YPYVU[ H\ JVTTLYJL PU[LYUH[PVUHS L[ ` PTWVY[LYVU[ KLZ TPSSPLYZ K»LZJSH]LZ 0SZ YLUKYVU[ WHY SH Z\P[L *\IH H\_,ZWHNUVSZJVU[YLSH-SVYPKLnS»PZZ\LK\[YHP[tKL 7HYPZLU3LZHUUtLZX\PZ\P]PYLU[WLYTL[[YVU[ nS»zSLKLZLKt]LSVWWLYSHWVW\SH[PVUZ»HJJYVPZZHU[ KLTHUPuYLZPNUPÃ&#x201E;JH[P]LWHZZHU[HSVYZKL LU nWS\ZK»\UTPSSPVULU ,USHKtTVNYHWOPLJVTW[LYH KL)SHUJZ  KL UVU,\YVWtLUZ SPIYLZ Tt[PZZLZ L[  K»LZJSH]LZJVU[YLnJLQV\Y KLTt[PZZLZ KL)SHUJZL[ KL5VPYZ)LH\JV\WKLTt[PZZLZ ZVU[PZZ\ZKL YHWWVY[Z ­L_[YHJVUQ\NH\_®LU[YL THz[YLZL[LZJSH]LZ

+\?=00 uTLH\??uTLZPuJSL

INFLUENCES

16 /17


Cub a

-PKLS *HZ[YV WYLUKYH SH [v[L K»\UL HYTtL Yt]VS\[PVUUHPYL LU  L[ ,YULZ[V ­ *OL ® .\L]HYH MLYH WHY[PL KLZ OVTTLZ S»HJJVTWHNUHU[WV\Y*\IHnIVYKK»\UWL[P[`HJO[ LU WP[L\_ t[H[ SL .YHUTH X\P YtZPZ[LYH THS H\ TH\]HPZ[LTWZX\PZt]PZZHP[3LZN\tYPSSVZZLYVU[ H[[HX\tZ WHY S»HYTtL KL )H[PZ[H X\P H]HP[ L\ ]LU[ KL S»L_WtKP[PVU Q\Z[L HWYuZ SL\Y KtIHYX\LTLU[ :L\S \UL ]PUN[HPUL K»OVTTLZ Z\Y]P]YVU[ H\_ JVTIH[ZV\ZLYVU[L_tJ\[tZZVTTHPYLTLU[L[\UL KV\aHPULYLQVPUKYVU[SH:PLYYH (WYuZ WS\Z KL KL\_ HUUtLZ KL N\tYPSSH K\YHU[ SHX\LSSL *OL .\L]HYH KL]PLUKYH JVTTHUKHU[ SLNYV\WLWYLUKYHSLWV\]VPYn*\IHYLU]LYZHU[SL KPJ[H[L\Y-\SNLUJPV)H[PZ[HLU  -PKLS*HZ[YVKPYPNLYH*\IHQ\ZX\»H\Q\PSSL[ WHZZHU[SLZWV\]VPYZnZVUMYuYL9H‚S*HZ[YV9\a X\PHZZ\YLYHS»PU[tYPTQ\ZX\»H\Mt]YPLYVƒPS ZLYHtS\7YtZPKLU[K\*VUZLPSK»,[H[L[K\*VUZLPS KLZTPUPZ[YLZWHYS»(ZZLTIStLUH[PVUHSL 3»HUUtL THYX\LYHSLuTLHUUP]LYZHPYLKLSH Yt]VS\[PVUJtStIYtSLLYQHU]PLYWHYKLZMLZ[P]P[tZ n:HU[PHNV

9LSH[PVUZH]LJSLZ,[H[Z<UPZ 3LZ,[H[Z<UPZZVU[LU S»\ULKLZWYLTPuYLZ UH[PVUZ n YLJVUUHz[YL KPWSVTH[PX\LTLU[ SL UV\]LH\ NV\]LYULTLU[ THPZ SLZ YHWWVY[Z LU[YL SLZKL\_WH`ZZLNo[LYVU[KuZSLTVPZKLTHPKLSH TvTLHUUtLSVYZKLSHUH[PVUHSPZH[PVUKLZH]VPYZ t[YHUNLYZKVU[JL\_K»<UP[LK-Y\P[*VUZVY[P\Tn *\IH L_WYVWYPHU[ KLZ JVTWHNUPLZ HTtYPJHPULZ K\ H\  H]YPS  3H *0( TVU[LYH SL [YuZ ZLJYL[WYVNYHTTL­*\IHU7YVQLJ[®V\VWtYH[PVU ­ 4HUNVVZL ® VWtYH[PVU KL ZHIV[HNL L[ KL WYVWHNHUKL JLUZtL ­ HPKLY *\IH n YLU]LYZLY SL YtNPTL JVTT\UPZ[L ® MVYTLYH n JL[ LMML[  YtM\NPtZ X\»LSSL LU[YHzULYH L[ YtT\UuYLYH WV\Y JL MHPYL 3L\Y [LU[H[P]L KL KtIHYX\LTLU[ n SH )HPL KLZ *VJOVUZ ZL ZVSKLYH WHY \U tJOLJ 3LZ ,[H[Z<UPZ TL[[YVU[ HSVYZ LU WSHJL \U LTIHYNV tJVUVTPX\L JVTTLYJPHS L[ ÄUHUJPLY KtJYP[ n *\IH KL MHsVU WVStTPX\L WHY SL [LYTL LZWHNUVS ­ LS ISVX\LV ® [YHK\PZLa ­ SL ISVJ\Z ® n S»tNHYK KL*\IHSLMt]YPLY ,UPSLZ[[V\QV\YZ LU WSHJL MHPZHU[ KL S\P SL WS\Z SVUN LTIHYNV JVTTLYJPHSKLS»OPZ[VPYLTVKLYUL9LUMVYJtZV\Z SH WYtZPKLUJL KL .LVYNL > )\ZO ZLUZPISLTLU[ HZZV\WSP ZV\Z SH WYtZPKLUJL KL )HYHJR 6IHTH LU THYZ SLZJP[V`LUZJ\IHPUZVU[ KYVP[ KL ZL YLUKYL Z\Y SzSL \UL MVPZ WHY HU S»LTIHYNV LZ[ THPU[LU\ +LW\PZ SL H]YPS SLZ ]V`HNLZ L[ [YHUZMLY[Z K»HYNLU[ KLZ (TtYPJHUV J\IHPUZ]LYZSLWH`ZZVU[KtZVYTHPZ H\[VYPZtZ n S»L_JLW[PVU KLZ TLTIYLZKLSHMVUJ[PVUW\ISPX\LV\ KLS»HYTtLJ\IHPUL 3L WH`Z M\[ SVUN[LTWZ ZV\[LU\ WHY S»<9:: X\P S\P HJJVYKH \UL HPKL KL n TPSSPHYKZ KL <: KVSSHYZ WHY HU Q\ZX\»LU  LU tJOHUNL KL ZVU HSPNULTLU[ Z\Y ZH WVSP[PX\L LU]VP KL MVYJLZ J\IHPULZ KHUZ WS\ZPL\YZ WH`Z K»(MYPX\L WV\Y WYV[tNLY KLZ NV\]LYULTLU[Z JVTT\UPZ[LZ V\ KtZ[HIPSPZLY JL\_ K\ JHTW HK]LYZL ZV\[PLU H\_ TV\]LTLU[Z Yt]VS\[PVUUHPYLZK»(TtYPX\LSH[PUL¯ *\IH MHP[ MHJL n \UL NYH]L JYPZL tJVUVTPX\L KLW\PZ SH KPZWHYP[PVU K\­NYHUKMYuYLZV]Pt[PX\L®


crédit photo : Bruce Davidson / 1968

Cub a

Spanish Harlem à New York (ou « El Barrio ») 4XDUWLHUGHO·vOHGH0DQKDWWDQYRLVLQGH8SSHU(DVW6LGHGH+DUOHPGH&HQWUDO3DUNHWGHO·(DVW5LYHU /HTXDUWLHUV·pWHQGGHODHjODHUXHjO·HVWGH+DUOHPG·RVRQWURLVLqPHQRP(DVW+DUOHP

Musique 'HVDUWLVWHVLQWHUSUqWHQWOD6DOVDTXLQ·HVWSDVUHSUpVHQWDWLYHGXJHQUHFXEDLQ /D6DOVDGHYLHQGUDLQWHUQDWLRQDOHPHQWSRSXODLUHORUVGHVRQDSSDULWLRQGDQV OH6SDQLVK+DUOHPj1HZ<RUN%DVpHVXUGLIIpUHQWVVW\OHVPXVLFDX[GHO·vOHHOOH HPSUXQWHUDDX[WHPSRVSRUWRULFDLQVHWFRORPELHQV/HUHJJDHWRQH[HPSOHW\SLTXH RULJLQDLUHGX3DQDPDVHUpSDQGUDj3RUWR5LFRHWj&XEDRO·RQSDUOHUDGH FXEDWRQ'HQRPEUHX[pFULYDLQVHWDUWLVWHVYLYHQWRXRQWYpFXj6SDQLVK+DUOHPGRQW -DPHVGH/D9HJDFRQQXSRXUHQDYRLUGpFRUpOHVPXUVOHVWURWWRLUVHWOHVUXHVGX TXDUWLHUOHPXVLFLHQ7LWR3XHQWH ODqPHUXHDpWpUHEDSWLVpH©7LWR3XHQWH:D\ª ODOpJHQGHGX-D]]5D\%DUUHWWRHWO·XQHGHVSOXVJUDQGHVSRpWHVVHVGH3RUWR5LFR -XOLDGH%XUJRVSDUPLG·DXWUHV&·HVWj6SDQLVK+DUOHPTXHQDvWUDOD6DOVD


0UZ[Y\TLU[ZKLT\ZPX\L[YHKP[PVUULSZ

Les Maracas

3LZPUZ[Y\TLU[Z\[PSPZtZKHUZSHT\ZPX\LJ\IHPUL ZVU[ SL YtZ\S[H[ KL S»LZJSH]HNL K»PUUV]H[PVU L[ KL Kt]LSVWWLTLU[ 3LZ J\S[\YLZ H\[VJO[VULZ H`HU[ t[tKt[Y\P[LZWHYSLZJVSVUPZH[L\YZPSYLZ[LWL\KL WYL\]LZ KL SL\Y JVU[YPI\[PVU T\ZPJHSL *LY[HPUZ [LYTLZL[PUZ[Y\TLU[ZVU[[V\[LMVPZZ\Y]tJ\

INFLUENCES

20 /21

Le Guïro

Le Chekere

?LX\LYv +QHIHYH J»LZ[ \UL ]HYPt[t KL JV\YNL t]PKtLZtJOtLL[[YH]HPSStLZ\YSHX\LSSLnS»PU]LYZL KLZTHYHJHZLZ[WVZtL\ULTHPSSLJVTWVZtLKL KH[[LZV\KLWLYSLZV\KLJOHzUVUZTt[HSSPX\LZ 0S WL\[ v[YL ZLJV\t MYHWWt Z\Y SH THPU \[PSPZt LU YV[H[PVUSHUJtL[YtJ\WtYtLUY`[OTL<[PSPZtKHUZ SHT\ZPX\L4HUKPUN\L

we like music #001 - avril 2010

(7VY[V9PJV,X\H[L\YH\ZZP.\H`HUVV\9HZJHKVY n*\IH.\HJOHYHn7HUHTHJ»LZ[\ULWLYJ\ZZPVU PKPVWOVUL JVUZ[P[\tL K»\U YHJSVPY ;YuZ YtWHUK\ KHUZ SLZ T\ZPX\LZ HMYVJHYPItLUULZ PS ZLYHP[ K»VYPNPUL IHU[V\L K\ *VUNV *LY[HPUZ OPZ[VYPLUZ VU[UV[tSHWYtZLUJLK»PUZ[Y\TLU[ZZPTPSHPYLZKHUZ SHT\ZPX\LHTtYPUKPLUULKLZ*HYH{ILZH]HU[SL\Y KPZWHYP[PVU LU ,X\H[L\Y L[ JOLa SLZ 8\LJO\HZ L[ 4LZ[PaVZ 3H .\{YH LU LZ[ \UL ]LYZPVU KVTPUPJHPUL THPZ JVUs\L LU Tt[HS L[ JVUZPKtYtL WHY JLY[HPUZ ZWtJPHSPZ[LZ K\ MVSRSVYL KVTPUPJHPU JVTTL KL [YHKP[PVUPUKPLUULWHYVWWVZP[PVUH\_WHY[PZHUZKL S»VYPNPULHMYPJHPUL 3L .\{YV KL 1VIH V\ .\{YV KL 4V`\IH LZ[ \U [HTIV\YK»LH\HMYVJ\IHPU 3L .\HJOHYHJH V\ *OHYYHZJH LZ[ JVUs\ LU IVPZ SVJHSK\=tUta\LSHKL*VSVTIPLL[KLS»,X\H[L\Y 3H .\HJOHYHJH LZ[ H\ZZP SL UVT KVUUt n \UL ]HYPt[tK»VPZLH\K\=tUta\LSH!S»6Y[HSPKL :VU JVYWZ LZ[ MHIYPX\t n WHY[PY K»\UL JHSLIHZZL t]PKtLJHSHIHaVV\K»\UTVYJLH\KLIVPZKL nJTKLSVUN+LZYHPU\YLZOVYPaVU[HSLZ`ZVU[ JYL\ZtLZ 6UNYH[[LSLYHJSVPYZ\YSLZYHPU\YLZWV\YtTL[[YLSL ZVUL[SHOH\[L\YKLSHUV[LZ\Y\UY`[OTLKtÄUP Z\P]HU[SL[`WLKLT\ZPX\L

0UZ[Y\TLU[Z KL WLYJ\ZZPVU PKPVWOVULZ [YuZ YtWHUK\ZKHUZSHT\ZPX\LSH[PULL[HU[PSSHPZLH\ZZP UVTTtZ JOHJOH VU Z\WWVZL SL\Y JYtH[PVU WHY SLZ PUKPLUZ ;H{UVZ V\ (YH^HRZ 4HYHJH ZPNUPÄL T\ZPX\L V\ MHPYL KL SH T\ZPX\L LU SHUN\L [\WP 4HYHJH ZLY]PYH KL YHJPUL H\ TV[ THYHJH[\ K\ YP[\LSIYtZPSPLU *L ZVU[ KLZ JHSLIHZZLZ YLTWSPLZ KL NYHPULZ L[ LTTHUJOtLZKLJV\Y[ZIo[VUZ(\QV\YK»O\PLSSLZ WL\]LU[v[YLLUIVPZV\LUTH[PuYLWSHZ[PX\L 6U[PLU[\ULV\KL\_THYHJHZKHUZJOHX\LTHPU ,SSLZ ZLYVU[ ZLJV\tLZ KL THUPuYL Y`[OTPX\L JOHJ\ULK»LU[YLLSSLWYVK\PZHU[\UZVUKLOH\[L\Y KPMMtYLU[L


Cub a

La Conga

Les Tambours Batà

*L [LYTL KtZPNUL WS\ZPL\YZ tStTLU[Z T\ZPJH\_ J\IHPUZ V\ SH[PUZ ! S»PUZ[Y\TLU[ S\PTvTL \UL KHUZL\UY`[OTLV\\ULMVYTH[PVUT\ZPJHSL 3HJVUNHK»VYPNPULIHU[V\LHWWHYHz[H\?=000uTL ZPuJSLn*\IH*»LZ[\ULWLYJ\ZZPVULUMVYTLKL [HTIV\Y n \UL ZL\SL TLTIYHUL (WWLSt H\ZZP ;HTIV\YJVUNVL[;\TIHKVYHLSSLZLKtJSPULYHLU WS\ZPL\YZ[HPSSLZZPIPLUX\»VULUQV\LKLWS\ZPL\YZ n SH MVPZ =LYZ SLZ JVUNHZ YLTWSHJLYVU[ SLZ [PYVPYZ K»HYTVPYLZ V\ SLZ JHNLV[Z KL TVY\L JHQ}ULZKHUZSH9\TIH /H\[[HTIV\YKL JTKLOH\[WV\Y\UKPHTu[YL KL n JT H\ M„[ SVUN L[ StNuYLTLU[ YLUÅt SH JVUNH LZ[ MHP[L K»\U HZZLTISHNL KL SH[[LZ KL IVPZ V\ JYL\ZtL KHUZ \U [YVUJ TVUV_`SL Io[PL Z\Y\U[VUULH\JLYJStV\TV\StLKHUZKLSHÄIYL Z`U[Ot[PX\L <UL WLH\ tWHPZZL LZ[ Ä_tL Z\Y SL KLZZ\ZnS»HPKLKLSPLUZYLTWSHJtZH\QV\YK»O\PWHY KLZÄ_H[PVUZTtJHUPX\LZYtNSHISLZ 3L8\PU[VV\7YPTLYVZLYHSL[HTIV\YSLWS\ZHPN\ JTKLKPHTu[YLL[ZLY]PYHH\ZVSV" 3H*VUNHV\:LN\UKVH\ZZPKtUVTTt;YuZ;YuZ KVZ ;YuZ .VSWuZ .\HN\HUJV WV\Y SH Y\TIH V\ 9LIHQHKVY WV\Y SH JVTWHYZP[H ZLYH SL [HTIV\Y TV`LUJTKLKPHTu[YL" 3H ;\TIH V\ :HSPKVY ZLYH SL WS\Z SHYNL JT KVUJSLWS\ZNYH]L (QV\[VUZ`KLZ[`WLZWS\ZYtJLU[Z! 3L9PJHYKV]LYZPVU[YuZHPN\wJT" 3L9LX\PU[V]LYZPVUYHYL[YuZHPN\wJT" 3L:\WLY[\TIHZZ]LYZPVUYHYL[YuZNYH]LJT

;HTIV\Y LU MVYTL KL ZHISPLY n [v[L KV\ISL H]LJ \U JUL WS\Z NYHUK X\L S»H\[YL SL IH[n LZ[ \U [HTIV\Y ZHJYt WV\Y SH YLSPNPVU @VY\IH H\ 5PNtYPH L[SH:HU[LYPHn*\IH ;V\ZLUIVPZPSLUL_PZ[L[YVPZ[HPSSLZ!3»6R}URVSVSL WS\ZWL[P["S»0[}[LSLTV`LUL[S»0`nSLWS\ZNYHUK 0SZZVU[QV\tZZPT\S[HUtTLU[L[ZV\]LU[H]LJ\UL JSVJOL[[LV\(NVNVWV\YJYtLYKLZJVTWVZP[PVUZ WVS`Y`[OTPX\LZ V\ [VX\LZ WLUKHU[ SLZ JtYtTVUPLZ0S`HH\TVPUZ[VX\LZKPMMtYLU[Z WV\Y SLZ VYPZOHZ L[ SL\YZ THUPMLZ[H[PVUZ 3LZ [VX\LZ K»PU[YVK\J[PVU \[PSPZt KHUZ SH WS\WHY[ KLZ JtYtTVUPLZPUJS\[Y`[OTLZHKYLZZtZn[V\ZSLZ VYPZOHZ 3LZ[HTIV\YZIH[nL[SL\YZY`[OTLZVU[JVTTLUJt nv[YLPU[YVK\P[ZKHUZK»H\[YLZNLUYLZUV[HTTLU[ SHIHSHUNHSH[PTIHSLQHaaL[SLOPWOVW

3LJVUN\LYVWLYJ\ZZPVUUPZ[LKLJVUNHZLUQV\L KLZTHPUZnS»HPKLKLJPUXMYHWWLZKLIHZL +HUZ SH ZHSZH SLZ JVUNHZ QV\LU[ \U NYHUK YSL " LSSLZ JVUZ[P[\LU[ SH IHZL Y`[OTPX\L K\ ;\TIHV H]LJSHIHZZLL[SLN\{YVJSHZZPX\LIHZZLIH[[LYPL

7L[P[L N\P[HYL Y\KPTLU[HPYL MHIYPX\tL n *\IH n WHY[PY K\ ?=00uTL ZPuJSL SL ;YLZ ZL YtWHUKP[ LUZ\P[L n 7VY[V 9PJV LU 9tW\ISPX\L KVTPUPJHPUL L[H\4L_PX\LWS\ZNSVIHSLTLU[KHUZSHT\ZPX\L SH[PUL

Le Tres


+»HIVYK [HPSSt KHUZ SL IVPZ tWHPZ K»\U JHNLV[ n TVY\L L[ [LUK\ KL [YVPZ WHPYLZ KL JVYKLZ [YVPZ NYV\WLZKL[YVPZnS»VYPNPULK»VƒSLUVTLZWHNUVS ;YLZ LU IV`H\ K»HNV\[P YVUNL\Y K»(TtYPX\L L[ K»(MYPX\L SL ;YLZ LZ[ H\QV\YK»O\P TVU[t KL ZP_ JVYKLZ Tt[HSSPX\LZ ZLTISHISLZ n JLSSLZ K»\UL N\P[HYL MVSR JOHX\L WHPYL KL JVYKLZ JVTWVY[HU[ \ULSPZZLL[\ULÄSL[tL3LJVYWZLZ[YtHSPZtLUIVPZ [LUKYLL[SLTHUJOLLZ[MHP[KLIVPZK\Y 0SLZ[QV\tH]LJ\UWSLJ[YLZVP[HZZPZZVP[KLIV\[ 3»HJJVYKHNLVYPNPULSt[HU[LUYtTPUL\YPSM\[JOHUNt LU KV THQL\Y WHY SL ]PY[\VZL H]L\NSL (YZLUPV 9VKYPN\La3LZJVYKLZZVSL[TPZVU[HJJVYKtLZn S»VJ[H]L[HUKPZX\LJLSSLZLUKVSLZVU[nS»\UPZZVU *L[HJJVYKHNLWLYTL[[YHKLQV\LYH\ZZPIPLU\UL IHZL Y`[OTPX\L N\HQLV X\L KLZ PTWYV]PZH[PVUZ TtSVKPX\LZ 3L ;YLZ LZ[ QV\t KHUZ SH [YV]H SL W\U[V L[ SH T\ZPX\L WH`ZHUUL J\IHPUL WS\Z JVUU\L ZV\Z SL UVTKLZVUJ\IHUV*»LZ[S»PUZ[Y\TLU[KLZKtI\[Z KL*VTWH`:LJ\UKV 0S LZ[ LUJVYL \[PSPZt WHY ILH\JV\W K»VYJOLZ[YLZ [`WPX\LZKL:HU[PHNVKL*\IHJHYPSU»`HWHZV\ WL\KLWPHUVZKHUZJL[[LYtNPVUVƒLZ[UtSL:VU J\IHPU *LY[HPUZ VYJOLZ[YLZ X\P QV\LU[ \U ZVU t]VS\t [LS SL :LW[L[V :HU[PHN\LYV LU MVU[ H\ZZP \UPUZ[Y\TLU[ZVSPZ[LKHUZSLZTHPUZKL-LYUHUKV +L^HY7S\ZVUZLYHWWYVJOLKL3H/H]HULWS\Z SL WPHUV S»H YLTWSHJt WLYTL[[HU[ n SH T\ZPX\L K»t]VS\LYJVTTLSHZHSZH

KV\[L KLZJLUKHU[L :VU \ZHNL Z»LZ[ YtWHUK\ n [V\[LSHYtNPVUKLZ*HYH{ILZTHU\IHLU/H{[PL[n S»(TtYPX\L,SSLLZ[HZZVJPtLH\:VUJ\IHPUWS\Z WHY[PJ\SPuYLTLU[H\*OHUN\P,SSLZLYHYLTWSHJtL WHY SH JVU[YLIHZZL X\P WLYTL[[YH KL WS\Z HTWSLZ TVK\SH[PVUZ -HJPSL n QV\LY LSSL ZLYH HKVW[tL LU 1HTH{X\L KHUZ SL 4LU[V ZV\Z SL UVT KL Y\TIH IV_ ( SH KPMMtYLUJL KLZ SHTLSSVWOVULZ HMYPJHPUZ SH THYPTI\SH QV\LYH YSL KL N\P[HYL IHZZL MV\YUPZZHU[HPUZPS»HWW\PY`[OTPX\LL[OHYTVUPX\L KLS»VYJOLZ[YLJHWHISLTHSNYt[V\[K»\ULTtSVKPL ZPTWSL

INFLUENCES

22 /23

:\Y\ULJHPZZLKLIVPZJHNLV[V\NYHUKLIVz[LKL JPNHYLZ MHPZHU[ VMÄJL KL JHPZZL KL YtZVUUHUJL ZVU[Ä_tLZKLZSHTLZKLTt[HSnS»VYPNPULLUIVPZ ÅL_PISLIHTIV\YLZZVY[Z]PLPSSLZSHTLZKLYHZVPY¯ KVU[S»L_[YtTP[tLZ[YLSL]tL3L\YJVUJLW[PVU]HYPL tUVYTtTLU[LU[LYTLZKLTH[tYPLSKLYtZVUUH[L\Y KLUVTIYLL[K»HYYHUNLTLU[ZKLZJSLMZKL[HPSSLL[ KL SH THUPuYL K»LU QV\LY 3H SVUN\L\Y KL SH SHTL Kt[LYTPUL SH OH\[L\Y KL SH UV[L JV\Y[L L[ SL ZVU ZLYHHPN\KLWS\ZLUWS\ZSVUN\LL[SLZVUZLYHKL WS\ZLUWS\ZNYH]L 3LT\ZPJPLUMHP[]PIYLYSLZSHTLZH]LJSLZKVPN[ZSL ZVUt[HU[HTWSPÄtWHYSHJHPZZLKLIVPZ Tambour Yuka

La Marimbula

we like music #001 - avril 2010

(\ZZP UVTTtL IHZZL 2HSPTIH LSSL LZ[ VYPNPUHPYL KL *\IH WYV]PUJL K»6YPLU[L H\ ?0?uTL ZPuJSL *»LZ[\USHTLSSVWOVULX\PYLZZLTISLn\ULNYVZZL ZHUaHHMYPJHPULSPRLTItTIPYHKVU[LSSLLZ[ZHUZ

0SZt[HPLU[QV\tZWHYSLZLZJSH]LZK»VYPNPULIHU[V\L SVYZKLZYP[\LSZ7HSV4VU[L9LNSHKL4H`VTILV\ 4HR\[H 0SZZVU[H\UVTIYLKL[YVPZ!SH*HQHQV\tH]LJKLZ IHN\L[[LZHWWLStLZ.\HN\HV\*HQP[H"SH4\SHL[ SL*HJOPTIVV\;\TIHYtWHUK\KHUZSHWYV]PUJL K»6YPLU[L L[ JVYYLZWVUKHU[ H\ +P[\TIH IH[[LYPL KL [YVPZ [HTIV\YZ MHPZHU[ WHY[PL KL SH [YHKP[PVU 3\IHV\3\IL]LUHU[KL2HZH{


Cub a

0UZ[Y\TLU[Z­L\YVWtLUZ® 0SZ JVTWYLUKYVU[ KLZ PUZ[Y\TLU[Z n JVYKLZ KLZ IVPZ L[ J\P]YLZ KLZ JSH]PLYZ L[ KLZ WLYJ\ZZPVUZ 3»,ZWHNUL SH -YHUJL S»(SSLTHNUL S»(UNSL[LYYL L[ S»0[HSPL LU ZLYVU[ SLZ WYPUJPWH\_ PTWVY[H[L\YZ )LH\JV\W K»PUZ[Y\TLU[Z LZWHNUVSZ ZLYVU[ K»VYPNPUL HYHIL L[ K»H\[YLZ ZLYVU[ MVSRSVYPX\LZ JVTTL JLY[HPUZ [HTIV\YZ WLYJ\ZZPVUZ L[ ń[LZ *VYKLZ J\P]YLZ IVPZ L[ JSH]PLYZ ]PLUKYVU[ H\ZZP K»H\[YLZWH`Z Cordes pincées -HTPSSLZ KL SH N\P[HYL X\P ÄN\YLU[ WHYTP SLZ WYLTPLYZ PUZ[Y\TLU[Z PTWVY[tZ ]LYZ SL ?=uTL ZPuJSL <[PSPZtLZ KHUZ SLZ JOHUZVUZ NLUYL [YV\IHKV\Y LSSLZ JVTWVY[HPLU[ KLZ ]PO\LSH KLZ IHUK\YYPH L[ KLZ SH‚K 3H N\P[HYL t]VS\H n WHY[PY KLJLZTVKuSLZJVTTLSLÄYLU[KLZ]HYPt[tZWS\Z WL[P[LZ[LSSLZSLYLX\PU[VL[SL[PWSL Cordes frottées +L SH MHTPSSL KLZ ]PVSVUZ WYLTPLYZ PUZ[Y\TLU[Z PTWVY[tZL[KLSH]PVSLKLNHTILLZZLU[PLSSLTLU[ WV\Y SLZ VYJOLZ[YLZ Z`TWOVUPX\LZ SL [Oto[YL L[ SLZVWtYHZ Bois et cuivres 0SZ HYYP]uYLU[ n *\IH ]LYZ SL ?=0uTL ZPuJSL H]LJ SLZMHUMHYLZTPSP[HPYLZ3»\[PSPZH[PVUKLSHJVYUL[HV\ JVYUL[t[HP[MYtX\LU[LU,ZWHNULKHUZSHT\ZPX\L TPSP[HPYL 3LZ -YHUsHPZ ]LYZ SL ?=000uTL ZPuJSL HWWVY[uYLU[ SLZ WPJJVSVZ ń[L n JPUX JSLMZ SLZ OH\[IVPZJSHYPUL[[LZ[YVTWL[[LZL[JVYZ 3H)V[PKQHV\)V[PQ\LSHM\[\UPUZ[Y\TLU[PTWVY[HU[ KHUZSHT\ZPX\LJ\IHPULWVW\SHPYL[YHKP[PVUULSSL 0S Z»HNPZZHP[ K»\UL SHYNL JY\JOL LU JtYHTPX\L X\P ZLY]HP[ n [YHUZWVY[LY S»O\PSL K»VSP]L KHUZ SHX\LSSL VUZV\MÅHP[,SSLM\[\[PSPZtLJVTTLIHZZLQ\ZX\»H\ TPSPL\K\?0?uTLZPuJSL Claviers 6YN\LZ HJJVYKtVUZ L[ WPHUVZ HYYP]uYLU[ n *\IH [YuZ [[ HWYuZ SL\YZ PU]LU[PVUZ YLZWLJ[P]LZ LU ,\YVWLJHYS»zSLt[HP[SLWYPUJPWHSWVY[KLJVTTLYJL KLZ*HYH{ILZ 3»VYN\L n [\`H\_ HYYP]H K»,ZWHNUL KHUZ SH JH[OtKYHSLKL:HU[PHNVKL*\IHLU7S\Z[HYK ÄU K\ ?=00uTL ZPuJSL SLZ -YHUsHPZ HWWVY[uYLU[ KPMMtYLU[Z [`WLZ K»VYN\LZ <UL ]LYZPVU J\IHPUL HWWLStL }YNHUV VYPLU[HS M\[ Kt]LSVWWtL KHUZ SH

WYV]PUJLKLS»6YPLU[LÄU?0?uTLZPuJSL*L[VYN\L YLZZLTISHP[n\UWPHUVTtJHUPX\LL[WV\]HP[QV\LY KLZ]HSZLZWVSRHZL[KLSHT\ZPX\LJ\IHPUL 3LWPHUVS\PHYYP]HH]LJSLZ-YHUsHPZX\PM\`HPLU[ SH Yt]VS\[PVU OH{[PLUUL n SH ÄU K\ ?=000uTL ZPuJSL 0S U»HWWHY[PLUKYH X\»H\ YtWLY[VPYL KL T\ZPX\L JSHZZPX\L Q\ZX\»H\ ?0?uTL ZPuJSL L[ SL Kt]LSVWWLTLU[ KL Z[`SLZ WVW\SHPYLZ JVTTL SH JVU[YHKHUaH SH N\HYHJOH L[ SH N\HQPYH 0S M\[ PUJVYWVYt KHUZ SH T\ZPX\L WVW\SHPYL J\IHPUL X\»H\??uTLZPuJSLL[KL]PLUKYHHSVYZ\ULWHY[PL KL SH ZLJ[PVU Y`[OTPX\L KL JLY[HPUZ LUZLTISLZ PUZ[Y\TLU[H[PVU JOHYHUN\H =LYZ  PS ZLYH PUJVYWVYtnS»PUZ[Y\TLU[H[PVUKLSHJVUQ\U[VKHUZ S»PU[LYWYt[H[PVUK\ZVU 3»HJJVYKtVU M\[ Z\Y[V\[ \[PSPZt KHUZ SH T\ZPX\L WH`ZHUUL n SH ÄU K\ ?0?uTL ZPuJSL KHUZ KLZ LUZLTISLZHWWLStZJOHYHUN\P[HZ

0UZ[Y\TLU[ZHMYPJHPUZ 3LZPUZ[Y\TLU[Z@VY\IH 6YPNPUHPYLZ K\ 5PNtYPH L[ YLJYttZ n *\IH WHY SL WL\WSL@VY\IH Les Tambours Batà ]VPYJPKLZZ\ZZV\]LU[HJJVTWHNUtZWHY\UWL[P[ ZOHRLYTt[HSSPX\L!S»H[JOLYt L’Agbes HN…LZHN^LZ V\ N\{YVZ V\ JOLRLYLZ ! ]VPY JPKLZZ\Z ZV\]LU[ QV\tZ WHY NYV\WLZ KL [YVPZ L[ OHIP[\LSSLTLU[ KP]PZtZ LU WHY[PLZ HWWLStLZ RHJOPTIV V\ NVSWL ZLN\UKV L[ JHQH 0S WL\[ v[YL QV\t H]LJ \UL WL[P[L JSVJOL KL MLY ! N\H[HJH V\ HNVNV Les Tambours Bembé LUZLTISL KL [YVPZ [HTIV\YZ MHP[Z KL IVPZ KL WHSTPLY H]LJ KLZ WLH\_ JSV\tLZ L[ HJJVYKtLZ n JOH\K Les Tambours Iyesá LUZLTISLKLX\H[YL[HTIV\YZZHJYtZnKL\_[v[LZ J`SPUKYPX\LZMHP[ZKLJuKYLZKtJV\WtZnSHTHPUL[ QV\tZH]LJKLZIo[VUZKP]PZtZLUJHQHZLN\UKV [LYJLYV L[ IHQV JL KLYUPLY t[HU[ QV\t n SH THPU (JJVTWHNUtZWHYKL\_HNVNVL[\UN\{YV


Les instruments du Dahomey (Bénin) *YttZ n *\IH WHY SLZ WL\WSLZ (YHYn HTLUtZ JVTTL LZJSH]LZ L[ [YHUZM\NLZ KL SH Yt]VS\[PVU OH{[PLUUL Les Tumbas francesas 8\H[YLSHYNLZ[HTIV\YZWLPU[ZHJJVYKtZH]LJK\ J\PY JLYJSt LU [YH]LYZ KL SL\YZ [v[LZ +P]PZtZ LU WHY[PLZHWWLStZWYLTPLYV\YLK\IStZtJVUKI\Sm V\ILItL[[HTIVYH"SLJH[mLZ[\UIHUJLUIVPZ MYHWWtH]LJ\UIo[VU"SLJOHJOnV\THY\NHLZ[\U ZOHRLYLUTt[HS Les Tambours Arará ;YVPZ[HTIV\YZKLJtYtTVUPL\[PSPZtZWHYSLWL\WSL (YHYnKHUZSL\YZJtYtTVUPLZ :LTISHISLZ H\_ [\TIH MYHUJLZH PSZ JVUZPZ[LU[ LU \U SHYNL [HTIV\Y HWWLSt JHQH V\ Q\UNH SL Q\UN\LKKLL[SLQ\UJP[VZVU[KLMVYTLZPTPSHPYLL[ QV\tZ H]LJ KL\_ Io[VUZ <U X\H[YPuTL [HTIV\Y LZ[ WHYMVPZ \[PSPZt ! SL Q\U 3»VNmU JSVJOL ]PLUKYH SLZJVTWSt[LY Le Palos )o[VUZ H]LJ SLZX\LSZ VU MYHWWL SL JVYWZ KL SH Q\UNHKLZZOHRLYZTt[HSSPX\LZHWWLStZJOLYL3LZ [HTIV\YZZVU[KLZ[YVUJZJYL\ZtZH]LJ\ULZPTWSL WLH\ HJJVYKtL WHY [LUZPVU 0SZ ZVU[ KtJVYtZ KL TV[PMZNtVTt[YPX\LZL[ZVU[QV\tZLUSLZWLUJOHU[ Z\Y\UZ\WWVY[

3LZPUZ[Y\TLU[ZK\*VUNV ;HTIV\YZ \[PSPZtZ KHUZ SL MVSRSVYL YLSPNPL\_ L[ ZtJ\SHPYLKLSHJ\S[\YLIHU[V\L Les Makuta 3HYNLZ [HTIV\YZ YLIVUKPZ WYtJ\YZL\YZ KLZ JVUNHZ

La Marimbula ]VPYWS\ZOH\[LZZLU[PLSSLTLU[QV\tLKHUZS»HUJv[YL K\:VUJ\IHPU!SLJOHUN…P

Ibrahim Ferrer

0UZ[Y\TLU[ZHZPH[PX\LZ La Corneta china ou Trompeta china *VYLUTt[HSKYVP[HTLUtWHYSLZ*OPUVPZWLUKHU[ SH WtYPVKL JVSVUPHSL 0S Z»LZ[ THPU[LU\ KHUZ SLZ X\HY[PLYZ JOPUVPZ KL 3H /H]HUL L[ t[HP[ QV\t SVYZ KLZ JtStIYH[PVUZ K\ JHYUH]HS WHY SLZ JVTWHYZHZ HZPH[PX\LZ[YV\WLZKLJHYUH]HS,SSLM\[PU[YVK\P[L ]LYZ  H\_ JVTWHYZHZ KL :HU[PHNV KL *\IH Vƒ LSSL KL]PU[ \U tStTLU[ WLYTHULU[ KLZ JVUNHZ ZHU[PHN\LYHZNYV\WLZKLJVUNHKL:HU[PHNV 3LZVULZ[MVY[UHZHSL[WLYsHU[

0UZ[Y\TLU[ZPUKPNuULZ 0S YLZ[L WL\ KL JOVZLZ KLZ WL\WSLZ HU[PSSHPZ X\P H]HPLU[ OHIP[t n *\IH 7L\WSLZ ZPIVUL` [H{UVZ L[ N\HUHQH[HIPIL UL [YHUZTPYLU[ H\J\U OtYP[HNL T\ZPJHS Shakers, hochets ;`WLZKLTHYHJHZMHP[ZKLIVPZL[KLJHPSSV\_VU[ t[tUV[tZWHYSLZOPZ[VYPLUZTHPZZVU[PSZHMYPJHPUZ V\HU[PSSHPZ Tambours *VUZ[Y\P[ZnWHY[PYKLI„JOLZJYL\ZtLZL[QV\tLZ H]LJ KLZ THPSSL[Z 0SZ YLZZLTISHPLU[ ILH\JV\W n KLZ _`SVWOVULZ KVU[ \UL ZVY[L M\[ HWWLStL TH`VO\HJmU+»H\[YLZKtJV\WtLZH]LJKLZSPNULZ KLU[LStLZL[MYHWWtZH]LJKLZIo[VUZ )OŝWHVVLIñHWV ,UIVPZV\LUVZ Des conques <[PSPZtLZJVTTLJVYZL[HWWLStLZMV[\[VZ

we like music #001 - avril 2010

Les Yukas 3VUNZ [HTIV\YZ J`SPUKYPX\LZ KP]PZtZ LU [YVPZ WHY[PLZ JHQH SHYNL T\SH TV`LU L[ JHJOPTIV WL[P[HJJVTWHNUtZKLIo[VUZQV\tZZ\YSLJVYWZ KLSHJHQHL[KLURLTIPZOHRLYZLUTt[HSWVY[tZ H\_WVPNUL[Z

INFLUENCES

24 /25


Cub a

0UZ[Y\TLU[ZO`IYPKLZ *VTIPUHPZVUZJYtVSLZKL[V\[JLX\LS»VU]PLU[KL YtWLY[VYPLYV\HTtSPVYH[PVUK»PUZ[Y\TLU[ZL_PZ[HU[Z JVTTL WHY L_LTWSL KLZ Z`Z[uTLZ TtJHUPX\LZ K»HJJVYKHNL Le Tres cubain 7S\ZWL[P[X\LSHN\P[HYLLZWHNUVSL[YVPZKV\ISL JVYKLZ Les Timbales et Timbalitos (KHW[H[PVUKLSH[PTIHSLX\PJVUZPZ[LYHnZ\WWYPTLY SHMVYTLLUIVSWV\YULSHPZZLYX\LKL\_[HTIV\YZ J`SPUKYPX\LZT\UPZKL[v[LZHJJVYKHISLZL[TVU[tZ Z\Y\U[YtWPLKLUTt[HS,]VS\[PVUH\??uTLZPuJSL SVYZ KL S»\[PSPZH[PVU KHUZ KLZ LUZLTISLZ JVUU\Z KLJOHYHUNHZX\PPU[LYWYt[HPLU[SLKHUa}UJ\IHPU 1V\tLZKuZS»VYPNPULH]LJKLZIHN\L[[LZL[ZV\]LU[ HKQVPU[LZKLJSVJOLZ^VVKISVJZL[J`TIHSLZ<UL ]LYZPVU WS\Z WL[P[L L_PZ[L ! SL [PTIHSP[VZ V\ WHPSHZ X\P JVTWSu[LYH S»LUZLTISL JVTTL X\H[YPuTL [HTIV\Y Le Guïro ]VPY WS\Z OH\[ n SH W\SZH[PVU JVUZ[HU[L L[ H\_ KP]LYZLZ[VUHSP[tZ Les Cajones ;HTIV\YZ MHIYPX\tZ KHUZ KLZ IVz[LZ HPN\Z L[ JHPZZLZ KL [YHUZWVY[ IHZZLZ WHY SLZ LZJSH]LZ HMYPJHPUZ X\L S»VU YL[YV\]LYH Z\Y[V\[ KHUZ \UL T\ZPX\L KP[L WYVMHUL ! SH Y\TIH L[ ZVU HUJv[YL KPYLJ[ ! SL `HTI‚ ;V\QV\YZ [YuZ WVW\SHPYLZ n JL QV\Y L[ HJJVTWHNUtZ WHY KLZ WHSP[VZ WHPYLZ KL WL[P[Z J`SPUKYLZ LU IVPZ H]LJ SLZX\LSZ VU MYHWWL KLZZ\ZZVP[\UTVYJLH\KLIHTIV\V\KLIVPZV\ KLZJ\JOHYHZZVY[LKLYo[LH\Tt[HSSPX\L

+L\_ WL[P[Z [HTIV\YZ YLSPtZ WHY \UL ÄUL WPuJL LU IVPZ L[ ZV\]LU[ [LU\Z LU[YL SLZ NLUV\_ 3L OLTIYHMLTLSSLLZ[SLWS\ZNYVZL[HJJVYKtKHUZ SLZIHZZLZSLTHJOVToSLLZ[HJJVYKtKHUZSLZ HPN\Z0SZZVU[QV\tZH]LJSLZKVPN[ZL[SLZWH\TLZ KLZ THPUZ L[ VMMYLU[ KL NYHUKLZ WVZZPIPSP[tZ ZVUVYLZ ( S»VYPNPUL SLZ WLH\_ t[HPLU[ JSV\tLZ L[ HJJVYKtLZ n SH JOHSL\Y (\QV\YK»O\P SLZ IVUNVZ ZVU[ tX\PWtZ KL TtJHUPX\LZ K»HJJVYK ZVU[ MHIYPX\tZLUIVPZV\LUÄIYLKL]LYYL Le Tumbadora ou Conga +tYP]tK\[HTIV\YJVUNVSHPZTHR\[HLUMVYTLKL [VUULH\L[JVUZ[P[\tKLIHUKLZKLIVPZnS»VYPNPUL SHWLH\t[HP[JSV\[tL]VPYWS\ZOH\[ Le Bombo créole et Sartenes 3L IVTIV JYPVSSV [HTIV\Y IHZZL JYtVSL LZ[ \U [HTIV\YTPSP[HPYLnKL\_[v[LZL[HJJVYKHISL0SLZ[ VYPNPUHPYLK»,\YVWLL[M\[HKHW[tL[\[PSPZtKHUZSLZ JVTWHYZHZ0SLZ[QV\tK»\ULTHPUH]LJ\ULNYVZZL IHN\L[[L YVUKL LU MVYTL KL THPSSL[ L[ KL S»H\[YL THPUU\L Le sartenes (ou poêles) 0S JVUZPZ[L LU KL\_ WPuJLZ KL Tt[HS LU MVYTL KL WVvSL n MYPYL TVU[tLZ Z\Y \U Z\WWVY[ LU IVPZ SL [V\[Z\ZWLUK\H\JV\K\T\ZPJPLU0SLZ[QV\tH]LJ KL\_IHN\L[[LZLUIVPZV\LUTt[HS De nombreuses sortes de cloches 3HWVW\SHPYLJLUJLYVJYtVSLLZ[TVKLStLK»HWYuZ S»LR}U (IHR\m :PTWSL JSVJOL ZHUZ IH[[HU[ QV\tL H]LJ \UL IHN\L[[L VU WL\[ tTL[[YL KL\_ ZVUZ WYPUJPWH\_!\UZVUV\]LY[LUMYHWWHU[SLIVYKKLSH IV\JOLKLSHJSVJOL"\UZVUMLYTtLUWYLZZHU[SLZ KVPN[ZKLSHTHPUZ\YSLMVUKL[LUMYHWWHU[LUZVU JLU[YL 4HPZ VU WL\[ H\ZZP QV\LY KL UVTIYL\ZLZ ]HYPHU[LZ ZLSVU S»HWW\P V\ SH SPILY[t X\L S»VU KVUULYHnSHIHN\L[[L

Les Bongós cubains La Qui jada ;YHK\PZLa ToJOVPYL PUMtYPL\YL KL JOL]HS K»oUL V\ KL T\SL 0UZ[Y\TLU[ WYPTP[PM SL ZVU LZ[ [YuZ WVW\SHPYL L[ MHJPSLTLU[ YLJVUUHPZZHISL 3L ZVU LZ[IYPZtOVX\L[HU[X\HUKPSLZ[MYHWWtKLWHYSH ]PIYH[PVUKLZKLU[Z3»PUZ[Y\TLU[JYttH\QV\YK»O\P L[X\PS\PJVYYLZWVUKLZ[SL]PIYHZSHW,U3V\PZPHUL PSLZ[HWWLStQH^IVUL3»PUZ[Y\TLU[Z\P[SLY`[OTL KLSHJSH]LL[U»LZ[QHTHPZ\[PSPZtKHUZSLZTtSVKPLZ KV\JLZ


La batterie 0U[tNYtL KHUZ SH T\ZPX\L WVW\SHPYL KHUZ SLZ HUUtLZSVYZKLSHM\ZPVUKLZVYJOLZ[YLZKL:VU J\IHPU L[ KL QHaa SL THYPHNL H`HU[ JVUU\ ZVU HWVNtL]LYZSLZHUUtLZ <U KLZ WYtJ\YZL\YZ SLZ WS\Z YLJVUU\Z KL JL[[L WtYPVKLYLZ[LYH.\PSSLYTV)HYYL[VKVU[S»PTTLUZL [HSLU[KLIH[[L\YL[KLWLYJ\ZZPVUUPZ[LS»HTuULYHn QV\LYH]LJKLZNtHU[Z!)LU`4VYt;VTT`+VYZL` 5H[ 2PUN *VSL *OPJV 6»-HYYPS 0ZYHwS ­ *HJOHV ® 3VWLa L[ IPLU K»H\[YLZ¯ )HYL[[V [YH]HPSSLYH KHUZ SL JtSuIYL ;YVWPJHUH UPNO[JS\I KL 3H /H]HUL Vƒ PS HPKH n TL[[YL ÄU H\ [YHP[LTLU[ YHJPZ[L KLZ T\ZPJPLUZJ\IHPUZUVPYZ

3LIH[[L\YJ\IHPU,UYPX\L7SmK\NYV\WL0YHRLYL LZ[ S»L_LTWSL TvTL K»\U IH[[L\Y X\P H \UL WYVMVUKL JVUUHPZZHUJL KL ILH\JV\W KL Z[`SLZ L[ KL [LJOUPX\LZ L[ X\P JVU[PU\L ZVU HWWYVJOL PUUV]H[YPJL LU TtSHUNLHU[ KLZ tStTLU[Z KL QHaa KLM\URKLT\ZPX\LZIYtZPSPLUULZL[J\IHPULZ

Walfredo De Los Reyes (Sr.) *L M\[ \UL H\[YL ÄN\YL PTWVY[HU[L KHUZ SL Kt]LSVWWLTLU[ KL SH IH[[LYPL KHUZ SH T\ZPX\L J\IHPUL *LZ KLYUPuYLZ KtJLUUPLZ ILH\JV\W KL IH[[L\YZ VU[ L_WtYPTLU[t L[ HKHW[t KLZ Y`[OTLZ [YHKP[PVUULSZJ\IHPUZL[VU[TtSHUNtH\]VJHI\SHPYL KtQnJVTWSL_LKLZ[LJOUPX\LZKLIH[[LYPLKLQHaa YVJRL[M\UR

Oscardo Valdès *VUU\ WV\Y ZLZ µ\]YLZ H]LJ KL\_ KLZ WS\Z MHTL\_ NYV\WLZ KL M\ZPVU KL *\IH (MYV *\IH L[ 0YHRLYL H PUJVYWVYt KLZ ZtX\LUJL\YZ L[ SH [LJOUPX\LKLSHWtKHSLKV\ISLKLSHNYVZZLJHPZZL KHUZSLZVU

INFLUENCES

26 /27

José Luis Quintana de Los Van Van 0SHUVUZL\SLTLU[JVU[YPI\tnJYtLYSLZ[`SLZVUNV THPZM\[H\ZZP\UKLZWYLTPLYZIH[[L\YZJ\IHPUZn \[PSPZLYSLZ[HTIV\YZtSLJ[YVUPX\LZ

we like music #001 - avril 2010


&XOWXUHGXVRQ /H©*XVWDY0DKOHUªMRXp SDUOH)UDQoDLV$QWRLQH 7DPHVWLWHVWO·XQGHVGL[ DOWRV6WUDGLYDULXVSDUYHQXV MXVTX·jQRXV,OGDWHGH HWF·HVWOHSUHPLHU 6WUDGLYDULXVMDPDLVFRQoX SDUOHPDvWUHOXWKLHUTXL DYDLWDORUVDQV 'HTXRL HQIDLUHO·LQVWUXPHQWGHPXVLTXHOHSOXV FKHUGXPRQGHPLOOLRQVG·HXURV0DLV jYUDLGLUHLOQ·DSDVGHSUL[FDUjOD GLIIpUHQFHGHVYLRORQVLOQ·\DSRXUOHV DOWRV6WUDGLYDULXVQLPDUFKpQLFRWH

Le Gustav Mahler

ÂŤ La dernière enchère publique dâ&#x20AC;&#x2122;un alto Stradivarius remonte au XIXe siècle, explique lâ&#x20AC;&#x2122;interprète, et il nâ&#x20AC;&#x2122;y a pas eu de vente privĂŠe depuis les annĂŠes 1960. Âť Les dix altos connus appartiennent Ă des fondations ou des musĂŠes. La Fondation Habisreutinger de Saint-Gall, en Suisse - propriĂŠtaire du ÂŤGustav MahlerÂť - ne dĂŠvoile pas pour quel montant est assurĂŠ son alto. Elle concède que la somme est proche de la valeur dâ&#x20AC;&#x2122;une toile de maĂŽtre. Le ÂŤGustav MahlerÂť est dâ&#x20AC;&#x2122;autant plus prĂŠcieux que les trois quarts de son vernis originel sont intacts. Les Stradivarius sont vĂŠnĂŠrĂŠs par tous les musiciens pour leur son sublime : doux, chaud, profond, puissant, chatoyant. Unique au point que ces instruments sont devenus des produits de placement aussi sĂťrs que lâ&#x20AC;&#x2122;or. Aux enchères, ils atteignent facilement le million dâ&#x20AC;&#x2122;euros, certains allant jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  trois.


Puis surprise! Nos laboratoires de conservation des collections HWFHX[G¡$OOHPDJQH RQWHQĂ&#x20AC;QpOXFLGpODUHFHWWH du vernis utilisĂŠ par Antonio Stradivarius pour revĂŞtir ses prestigieux instruments, et qui fait

Pour la première fois, cette ĂŠtude montre que Stradivarius employait des matĂŠriaux de base courants Ă son ĂŠpoque. Grâce, en particulier, aux analyses effectuĂŠes en microscopie infrarouge au synchrotron 62/(,/ LO HVW SRVVLEOH G¡DIĂ&#x20AC;UPHU TXH VXU WRXV les instruments, Antonio Stradivari appliqua XQ YHUQLV FRQVWLWXp GH GHX[ WUqV Ă&#x20AC;QHV FRXFKHV sensiblement diffĂŠrentes : La première couche, simplement Ă  base dâ&#x20AC;&#x2122;huile, similaire Ă  celle des artistes-peintres, pĂŠnètre lĂŠgèrement le bois de lâ&#x20AC;&#x2122;instrument ; La seconde couche, en surface, est un mĂŠlange dâ&#x20AC;&#x2122;huile et de rĂŠsine de pin. Antonio Stradivari y intĂŠgrait diffĂŠrents pigments rouges utilisĂŠs en peinture, ce qui mettait donc en ĂŠvidence lâ&#x20AC;&#x2122;intention de celui-ci de donner Ă  ses instruments leur cĂŠlèbre teinte. Cette technique, qui semble sâ&#x20AC;&#x2122;inspirer de celles des peintres, pourrait H[SOLTXHUODFKDWR\DQFHGHVUHĂ HWVHWODWH[WXUH apparente des bois vernis des violons qui lâ&#x20AC;&#x2122;ont rendu cĂŠlèbre. Antonio Giacomo Stradivari

we like music #001 - avril 2010

Les chercheurs de lâ&#x20AC;&#x2122;UniversitĂŠ de Columbia et de O¡8QLYHUVLWp GX 7HQQHVVHH HQ RQW DIĂ&#x20AC;UPp aussi que lâ&#x20AC;&#x2122;origine de la qualitĂŠ exceptionnelle de ces violons viendrait des caractĂŠristiques du bois utilisĂŠ. Ils lâ&#x20AC;&#x2122;ont donc ĂŠtudiĂŠ, et notamment ses anneaux, les fameux cercles concentriques que lâ&#x20AC;&#x2122;on trouve au cĹ&#x201C;ur du tronc et qui permettent de dĂŠterminer lâ&#x20AC;&#x2122;âge de lâ&#x20AC;&#x2122;arbre ou de reconstituer son histoire. En pĂŠriode froide, par exemple, la croissance est ralentie et ces anneaux sont resserrĂŠs, ce qui produit un bois plus dense et plus rĂŠsistant. Justement, les chercheurs se sont aperçus que le bois des violons de Stradivari provenait dâ&#x20AC;&#x2122;arbres qui avaient subi de longs hivers. Rien dâ&#x20AC;&#x2122;anormal : entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XIXe siècle, lâ&#x20AC;&#x2122;Europe a subi une petite pĂŠriode de glaciation avec un pic, appelĂŠ minimum de Maunder, entre 1645 et 1715. Pour les chercheurs, que la pĂŠriode dâ&#x20AC;&#x2122;or de la lutherie italienne coĂŻncide avec ce minimum de Maunder nâ&#x20AC;&#x2122;est pas un hazard: câ&#x20AC;&#x2122;est la densitĂŠ du bois qui donne la sonoritĂŠ unique Ă ces violons et câ&#x20AC;&#x2122;est justement entre 1700 et 1720 que lâ&#x20AC;&#x2122;artisan a produit ses plus belles oeuvres.

depuis plus de deux siècles lâ&#x20AC;&#x2122;objet de ces multiples hypothèses et controverses. Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtude menĂŠe par le laboratoire du musĂŠe de la musique avec une ĂŠquipe internationale, vient de paraĂŽtre dans la prestigieuse revue Angewandte Chemie International Edition. Elle apporte aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui un ĂŠclairage sans prĂŠcĂŠdent. AppuyĂŠs, entre autres, sur lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtude des 5 Stradivarius conservĂŠs au MusĂŠe de la musique, ces travaux de recherche ont ĂŠtabli la composition des diffĂŠrentes couches de vernis employĂŠs par le MaĂŽtre pour revĂŞtir ses instruments. Pour y parvenir, les chercheurs ont prĂŠlevĂŠ sur chaque instrument des ÂŤ miettes Âť de vernis.

DU SON

Mais le secret du son exquis des violons Stradivarus ĂŠtait jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă prĂŠsent demeurĂŠ inconnu. Plusieurs thĂŠories ont tentĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;expliquer ce VHFUHW &HUWDLQV DIĂ&#x20AC;UPDLHQW TX¡LO pWDLW GDQV OH vernis. Mais cette hypothèse fut rejetĂŠe. Des ĂŠtudes rĂŠvĂŠlèrent que Stradivarius utilisait un vernis Ă  meuble traditionnel et plusieurs de ses instruments ont mĂŞme ĂŠtĂŠ revernis au 19ème siècle sans en altĂŠrer le son. Le mystère demeurait entier jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  ce que des chercheurs de la Texas A&M University dĂŠcouvrent rĂŠcemment que le bois utilisĂŠ pour fabriquer les instruments Stradivarius avait ĂŠtĂŠ traitĂŠ par un pesticide pour les protĂŠger des champignons et des parasites, ce qui en aurait altĂŠrĂŠ la nature. /HVVFLHQWLĂ&#x20AC;TXHVRQWIDLWFHWWHGpFRXYHUWHjO¡DLGH dâ&#x20AC;&#x2122;un scanner, en comparant la composition du bois des instruments Stradivarius et des instruments plus rĂŠcents.

CULTURE

28 /29


DU SON

CULTURE

Pour parvenir Ă ces conclusions, une douzaine de chercheurs français et allemands, coordonnĂŠe par Jean-Philippe Echard, chimiste au laboratoire du MusĂŠe de la musique de Paris, a mis en Ĺ&#x201C;uvre des moyens colossaux : le synchrotron français de Saclay (le plus rĂŠcent au monde). Lâ&#x20AC;&#x2122;Institut des sciences de Dortmund et trois laboratoire du CNRS ont concentrĂŠ leurs efforts sur les cinq instruments de Stradivarius conservĂŠs au MusĂŠe de la musique de Paris. Leurs vernis ont ĂŠtĂŠ ĂŠtudiĂŠs de fond en comble avec un large panel de techniques analytiques complĂŠmentaires. '¡LQĂ&#x20AC;PHV IUDJPHQWV GH YHUQLV RQW pWp SUpOHYpV pour ĂŞtre analysĂŠs sur la ligne de lumière infrarouge SMIS du synchrotron SOLEIL. Jean-Philippe Echard, le maĂŽtre dâ&#x20AC;&#x2122;Ĺ&#x201C;uvre du projet, dĂŠtaille sa dĂŠcouverte : Š0RLFHTXLP¡DVXUSULVF¡HVWGHWRPEHUH[DFWHPHQW VXU OD PrPH EDVH GH YHUQLV DORUV TXH OHV LQVWUXPHQWVDQDO\VpVRQWpWpIDEULTXpVVXUWUHQWH DQV/HVVHXOHVYDULDWLRQVVRQWGDQVODQDWXUHGHV SLJPHQWV &HX[FL VRQW OHV PrPHV TX¡XWLOLVDLHQW 7LWLHQ RX 9HURQHVH SRXU IDLUH OHXU JODFLV URXJH 6WUDGLYDULXV YRXODLW WUqV FRQVFLHPPHQW TXH VHV YLRORQVVRLHQWGHFHWWHFRXOHXUÂŞ

we like music #001 - avril 2010

De multiples paramètres ont donc contribuĂŠ Ă cette rĂŠussite. Il y a bien sĂťr les matĂŠriaux mais aussi le geste unique du luthier. La chimie (seule la colle nâ&#x20AC;&#x2122;a pas ĂŠtĂŠ analysĂŠe!), nous renseigne sur la nature des matĂŠriaux, qui sont simples, mais pas sur le talent de lâ&#x20AC;&#x2122;artisan, qui est complexeâ&#x20AC;Ś Si on connaĂŽt aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui le caractère des ingrĂŠdients, on ne sait pas comment Stradivari est parvenu Ă  fabriquer un tel vernis. Le mystère reste entier. Âť Une certitude : le luthier de Cremone nâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtait pas seulement un artisan exceptionnel qui a poussĂŠ son art jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  la perfection, il ĂŠtait aussi un pur esthète. 0rPHV¡LOpWDLWĂ&#x20AC;HUGHVRQWUDYDLOOHMHXQH$QWRQLR Stradivari - apprenti Ă  Cremone chez le maĂŽtre Nicolo Amati - nâ&#x20AC;&#x2122;en aurait certainement pas cru ses oreillesâ&#x20AC;Ś Dans cette ville de Lombardie - oĂš le climat est ÂŤ idĂŠal pour le sĂŠchage des vernis, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, ni trop humide dâ&#x20AC;&#x2122;après le cĂŠlèbre spĂŠcialiste Etienne 9DWHORWĂ HXULVVHQWGHVG\QDVWLHVGHOXWKLHUV/HV Guarneri, Amati, Stradivariâ&#x20AC;Ś

,[\KLTLUtLWHYSLSHIVYH[VPYLK\4\ZtLKLSHT\ZPX\LLU JVSSHIVYH[PVUH]LJÂŻ 3LZ`UJOYV[YVU:63,03!SPNUL:40:KLTPJYVZJVWPLPUMYH YV\NLL[07(5,4( 3L*9***LU[YLKL9LJOLYJOLZ\YSH*VUZLY]H[PVUKLZ *VSSLJ[PVUZ 3L3*94-3HIVYH[VPYLK\*LU[YLKL9LJOLYJOLL[KL 9LZ[H\YH[PVUKLZ4\ZtLZKL-YHUJL 3L3(+093HIVYH[VPYLKL+`UHTPX\L0U[LYHJ[PVUZL[9tHJ [P]P[t*59:L[<74*Âś<UP]LYZP[t7 4*\YPL7HYPZ=0 3Âť0:(:0UZ[P[\[LMVY(UHS`[PJHS:JPLUJLZ+VY[T\UK 3H:[HH[SPJOL(RHKLTPLKLY)PSKLUKLU2Â&#x2026;UZ[L:[\[[NHY[


@1* *78.:&0

)*0&#3.<

>!""$ " !! !"   !?" 

09'36.:* .20&2)* C#3(*7 6&2)*6*8&,2* C27*1'0*#3(&0/*& 74&,2* ./63/37137 C*7!*1473)*62*7 C9<969159* C232=197 -D96)*(-&1'6*)*0B"2.:*67.8A)*!3967

  C#%A7*6:&8.327++.(*)*8396.71*C!A0 

;;;+*78.:&0)*0&:3.<(-&8*&9639<+6

  


Statut : intermittent

/DYLHG¡DUWLVWHRXGHWHFKQLFLHQGX VSHFWDFOHUHSRVHVXUXQVWDWXWVRFLDO HWMXULGLTXHELHQVLQJXOLHUFHOXL G¡LQWHUPLWWHQWGXVSHFWDFOH 'HODVHJPHQWDWLRQGHVLQWHUPLWWHQWV MXVTX¡jODJHVWLRQGHVFDFKHWVHWFRQWUDWV FHGRVVLHUWHQWHUDGHYRXVpFODLUHUVXUOHV GLIIpUHQWVDVSHFWVGXVWDWXWG¡LQWHUPLWWHQW GXVSHFWDFOH <UZ[H[\[ZV\ZSLZWYVQLJ[L\YZ /HV LQWHUPLWWHQWV EpQpĂ&#x20AC;FLHQW G¡XQ UpJLPH G¡LQGHPQLVDWLRQ VSpFLĂ&#x20AC;TXH OLp DX FDUDFWqUH atypique de certaines professions du spectacle vivant, de lâ&#x20AC;&#x2122;audiovisuel et du cinĂŠma. Depuis le 1er avril 2007, un nouveau dispositif dâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation pour les intermittents du spectacle en recherche dâ&#x20AC;&#x2122;emploi a ĂŠtĂŠ mis en place. Il concerne les annexes 8(1) et 10(2) de lâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage. Avec ce nouveau dispositif, ÂŤlâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation devient proportionnelle Ă la fois Ă  la rĂŠmunĂŠration et au nombre dâ&#x20AC;&#x2122;heures travaillĂŠes VHORQGHVVSpFLĂ&#x20AC;FLWpVSURSUHVjFKDFXQHGHVGHX[ annexes, prĂŠcise lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic sur son site. Ce nouveau mode de calcul est une mesure nĂŠcessaire pour rĂŠsoudre certaines inĂŠgalitĂŠs notamment la prise en compte des plus bas salaires mais aussi

SRXUHQĂ&#x20AC;QLUDYHFODVRXVGpFODUDWLRQGHVKHXUHV travaillĂŠes.Âť Il y a en effet urgence. MalgrĂŠ le durcissement des critères dâ&#x20AC;&#x2122;entrĂŠe dans le rĂŠgime dâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation de ces dernières annĂŠes et la chasse aux abus et aux fraudes dans les entreprises du spectacle, le bilan de lâ&#x20AC;&#x2122;assurance-chĂ´mage des intermittents reste dans le rouge. Pire, il sâ&#x20AC;&#x2122;est aggravĂŠ. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes prĂŠcise que ÂŤles prestations versĂŠes par le rĂŠgime des intermittents atteignent un milliard dâ&#x20AC;&#x2122;euros (contre 229 millions en 1991)Âť soit 31 % du GpĂ&#x20AC;FLW WRDO GH O¡DVVXUDQFHFK{PDJH DORUV TXH les intermittents ne reprĂŠsentent que 3 % des demandeurs dâ&#x20AC;&#x2122;emploi. Ce qui change : les allocations des intermittents peuvent dĂŠsormais prendre la forme dâ&#x20AC;&#x2122;une allocation de professionnalisation et de solidaritĂŠ (APS), dâ&#x20AC;&#x2122;une allocation transitoire pour 2007 RX G¡XQH DOORFDWLRQ GH Ă&#x20AC;Q GH GURLWV j SDUWLU GH 2008. Pour en savoir plus, lâ&#x20AC;&#x2122;ASSEDIC a ĂŠditĂŠ une publication intitulĂŠe ÂŤCe qui changeÂť consultable en ligne (format PDF). On y trouve les conditions dâ&#x20AC;&#x2122;attribution dâ&#x20AC;&#x2122;une indemnisation, sa durĂŠe, son calcul (exemples Ă lâ&#x20AC;&#x2122;appui)... aussi bien dans le cadre dâ&#x20AC;&#x2122;une première admission ou dâ&#x20AC;&#x2122;une rĂŠadmission Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation chĂ´mage. lâ&#x20AC;&#x2122;annexe 8 concerne les ouvriers et techniciens de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠdition dâ&#x20AC;&#x2122;enregistrements sonores, de la production cinĂŠmatographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion. (2) lâ&#x20AC;&#x2122;annexe 10 concerne les artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants. (production ou rĂŠalisation de prestations techniques pour des spectacles vivants, crĂŠation ou production directe dâ&#x20AC;&#x2122;une activitĂŠ de spectacle face Ă  un auditoire). (1)

8\PZVU[PSZ& $ Ă&#x20AC;Q GpFHPEUH RQ FRPSWDLW  intermittents du spectacle demandeurs dâ&#x20AC;&#x2122;emploi (source : Anpe Culture et Spectacle). La population des intermittents est segmentĂŠe. Lâ&#x20AC;&#x2122;ANPE a dĂŠlimitĂŠ quatre groupes* : / HVLQWHUPLWWHQWVTXDOLĂ&#x20AC;pVLOVVRQWPDMRULWDLUHV et rassemblent 34 % des demandeurs dâ&#x20AC;&#x2122;emploi du spectacle. Les femmes y sont nombreuses, le


/ HV LQWHUPLWWHQWV SHX TXDOLĂ&#x20AC;pV  GHV demandeurs du spectacle) : ceux qui sont inscrits au chĂ´mage de longue durĂŠe sont majoritaires et ils pratiquent beaucoup dâ&#x20AC;&#x2122;activitĂŠs rĂŠduites. 3HXVRQWEpQpĂ&#x20AC;FLDLUHVGX50,/HVLQVFULWVVRQW particulièrement âgĂŠs, très majoritairement des hommes, rĂŠsidant plus souvent en province et avec un niveau de formation particulièrement faible. Les mĂŠtiers très reprĂŠsentĂŠs dans ce groupe sont les artistes de la musique et du chant, les artistes du cirque et du music-hall, les professionnels de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠclairage et professionnels du dĂŠcor et des accessoires. Les aspirants (26 % des demandeurs du spectacle). Ce groupe est constituĂŠ de demandeurs dâ&#x20AC;&#x2122;emploi particulièrement jeunes inscrits au chĂ´mage depuis peu de temps. La pratique des activitĂŠs rĂŠduites y est faible et une très grande majoritĂŠ GXJURXSHQHEpQpĂ&#x20AC;FLHSDVG¡DOORFDWLRQFK{PDJH /D SDUW GHV EpQpĂ&#x20AC;FLDLUHV GX 50, HVW GRQF consĂŠquente.

Si lâ&#x20AC;&#x2122;intermittent ne rĂŠalise pas ses 507 heures en 10 mois (techniciens) ou 10,5 mois (artistes), il peut, le cas ĂŠchĂŠant, ĂŞtre pris en charge par le Fonds de Professionnalisation et de solidaritĂŠ en vigueur depuis le 1er avril 2007. /¡LQWHUPLWWHQWSRXUUDVRLWEpQpĂ&#x20AC;FLHUGHO¡$OORFDWLRQ de professionnalisation et de solidaritĂŠ (APS), soit de lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation transitoire (AT), soit encore de O¡$OORFDWLRQGHĂ&#x20AC;QGHGURLWV $)' Lâ&#x20AC;&#x2122;APS (Allocation de Professionnalisation et de SolidaritĂŠ) (OOH V¡DSSOLTXH DX[ Ă&#x20AC;QV GH FRQWUDW GH WUDYDLO j compter du 1er avril 2007. Elle est attribuĂŠe aux salariĂŠs intermittents prĂŠcĂŠdemment pris en charge au titre des annexes 8 et 9 qui effectuent OHXUVKHXUHVG¡DIĂ&#x20AC;OLDWLRQVXUOHVSpULRGHVGH rĂŠfĂŠrence des annexes 8 et 9 (câ&#x20AC;&#x2122;est-Ă -dire 10 ou 10,5 mois) en intĂŠgrant les pĂŠriodes suivantes : - Les pĂŠriodes de maladie de trois mois ou plus ; ces heures sont assimilĂŠes Ă  des heures de travail Ă  raison de cinq heures par jour de congĂŠ ; - Les pĂŠriodes de maladie, quelle quâ&#x20AC;&#x2122;en soit la durĂŠe, FRUUHVSRQGDQWDX[PDODGLHVĂ&#x20AC;JXUDQWVXUODOLVWH Ă&#x20AC;[pH j O¡DUWLFOH ' GX FRGH GH OD VpFXULWp sociale * Ă  raison de 5 heures par jour de congĂŠ ; ce sont les affections comportant un traitement prolongĂŠ et une thĂŠrapeutique particulièrement coĂťteuse, susceptibles dâ&#x20AC;&#x2122;ouvrir droit Ă  la suppression de la participation des assurĂŠs sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de lâ&#x20AC;&#x2122;assurance maladie. - Les heures dâ&#x20AC;&#x2122;enseignement dispensĂŠes dans des ĂŠtablissements dâ&#x20AC;&#x2122;enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compĂŠtences. Lâ&#x20AC;&#x2122;APS est de mĂŞme montant et de mĂŞme durĂŠe que lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation de Retour Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;Emploi (ARE). Le versement de lâ&#x20AC;&#x2122;APS cesse lorsque lâ&#x20AC;&#x2122;allocataire MXVWLĂ&#x20AC;HGHVFRQGLWLRQVG¡DWWULEXWLRQGHO¡DOORFDWLRQ dâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage mentionnĂŠe Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;article L. 351-3.

we like music #001 - avril 2010

Les ÂŤ faiblement Âť intermittents regroupe 16 % des inscrits du spectacle et rassemble des demandeurs dâ&#x20AC;&#x2122;emploi plutĂ´t jeunes (moins massivement toutefois que le groupe prĂŠcĂŠdent), qui ne rĂŠalisent que peu dâ&#x20AC;&#x2122;activitĂŠs rĂŠduites, ont une inscription de courte durĂŠe. Ils ne touchent TXH WUqV UDUHPHQW OH 50, EpQpĂ&#x20AC;FLDQW GDQV OD grande majoritĂŠ des cas dâ&#x20AC;&#x2122;une indemnisation issue du rĂŠgime gĂŠnĂŠral. Les mĂŠtiers très reprĂŠsentĂŠs dans ce groupe sont : animateursprĂŠsentateurs, prĂŠsentateurs de modèles, professionnels de la production des spectacles, agents de promotion des artistes et quelques professionnels du son.

3LKt[HPSKLZ[YVPZHSSVJH[PVUZ WVZZPISLZ

DU SON

niveau de formation est très ĂŠlevĂŠ et ils rĂŠsident souvent en Ile-de-France. Ils sont largement EpQpĂ&#x20AC;FLDLUHV GX UpJLPH GHV LQWHUPLWWHQWV du spectacle, inscrits depuis très longtemps DX FK{PDJH QRQ EpQpĂ&#x20AC;FLDLUHV GX 50, HW VH dĂŠclarent majoritairement Ă la recherche dâ&#x20AC;&#x2122;un emploi temporaire. Ils sont nombreux Ă  exercer des activitĂŠs rĂŠduites et de façon plutĂ´t intensive. Les mĂŠtiers très reprĂŠsentĂŠs dans ce groupe sont les professionnels de la mise en scène et de la rĂŠalisation, les artistes dramatiques, les professionnels du montage image et son et quelques artistes de la danse.

CULTURE

32 /33


Lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation Transitoire (OOH V¡DSSOLTXH DX[ Ă&#x20AC;QV GH FRQWUDWV HQWUH OH 1/04/2007 et le 31/12/2007. / HV SHUVRQQHV MXVWLĂ&#x20AC;DQW G¡XQH Ă&#x20AC;Q GH FRQWUDW de travail postĂŠrieure au 31 mars 2007 et antĂŠrieure au 1er janvier 2008 peuvent obtenir le versement dâ&#x20AC;&#x2122;une Allocation Transitoire (AT) dont la durĂŠe de versement est limitĂŠe Ă 92 jours et dont le montant journalier est calculĂŠ selon les modalitĂŠs de lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation de Professionnalisation et de SolidaritĂŠ dans la limite dâ&#x20AC;&#x2122;un plafond de 45 euros. Cette allocation est versĂŠe une seule fois (D. 2007-483 du 30 mars 2007, art. 3.).

MRXUVV¡LOMXVWLĂ&#x20AC;HG¡DXPRLQVDQVG¡DQFLHQQHWp au sens de lâ&#x20AC;&#x2122;article D. 351-7 du code du travail ; MRXUVV¡LOMXVWLĂ&#x20AC;HGHDQVG¡DQFLHQQHWpHWSOXV au sens de lâ&#x20AC;&#x2122;article D. 351-7 du code du travail. ,O V¡DJLW GH O¡DQFLHQQHWp DX WLWUH GX EpQpĂ&#x20AC;FH GHV allocations chĂ´mage annexes 8 et 10 ou du Fonds Transitoire. Un intermittent ne peut prĂŠtendre Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ouverture de droits au titre de lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic du spectacle ou du Fonds de Professionnalisation et de solidaritĂŠ, mais sâ&#x20AC;&#x2122;il MXVWLĂ&#x20AC;H - dâ&#x20AC;&#x2122;avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant de lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic ;

Lâ&#x20AC;&#x2122; AFD (Allocation de Fin de Droits) (OOHV¡DSSOLTXHDX[Ă&#x20AC;QVGHFRQWUDWVSRVWpULHXUHDX 31 dĂŠcembre 2007 (D. 2007-483 du 30 mars 2007, DUW & WUDYDLO DUW '  %pQpĂ&#x20AC;FLHQW GH cette AFD, les salariĂŠs intermittents du spectacle remplissant les conditions suivantes : - relèvent du champ dâ&#x20AC;&#x2122;application des annexes 8 et 10 ; - ont ĂŠpuisĂŠ leurs droits Ă lâ&#x20AC;&#x2122;allocation dâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage au titre des annexes 8 et 10 ou Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;APS (Allocation de Professionnalisation et de SolidaritĂŠ) ; - ne satisfont pas aux conditions dâ&#x20AC;&#x2122;attribution de lâ&#x20AC;&#x2122;allocation dâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage des annexes 8 et 10 Ă  la convention du 18 janvier 2006 ou de lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation de Professionnalisation et de SolidaritĂŠ ; MXVWLĂ&#x20AC;HQWGHKHXUHVGHWUDYDLOVHORQOHVUqJOHV des annexes 8 et 10 au cours des 12 mois prĂŠcĂŠdant OD Ă&#x20AC;Q GH FRQWUDW GH WUDYDLO LPPpGLDWHPHQW antĂŠrieure Ă  la demande dâ&#x20AC;&#x2122;Allocation de Fin de Droits. Le montant journalier de lâ&#x20AC;&#x2122;Allocation de Fin de Droits (AFD) est de 30 euros. La durĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation est de : MRXUVORUVTXHO¡LQWpUHVVpMXVWLĂ&#x20AC;HGHPRLQVGH ans dâ&#x20AC;&#x2122;anciennetĂŠ au sens de lâ&#x20AC;&#x2122;article D. 351-7 du code du travail ;

- ou dâ&#x20AC;&#x2122;avoir appartenu pendant 182 jours Ă de telles entreprises, ceci pendant les 22 mois prĂŠcĂŠdant la GHUQLqUHĂ&#x20AC;QGXFRQWUDWGHWUDYDLO Il lui est ouvert une pĂŠriode dâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit lâ&#x20AC;&#x2122;allocation journalière minimum (25,51 euros au 1/07/2006).Âť

*VU[YH[KL[YH]HPSJHJOL[Z SLZWHY[PJ\SHYP[tZ CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage, ĂŞtre payĂŠ au cachet : les avantages et les inconvĂŠnients ; quelles sont les particularitĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;un contrat de travail dâ&#x20AC;&#x2122;un intermittent ? Sur quels points faut-il se montrer vigilant ? Pour les techniciens du spectacle, le contrat de travail dâ&#x20AC;&#x2122;un intermittent relève dâ&#x20AC;&#x2122;un ÂŤ CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage Âť. Pour les artistes du spectacle, il doit ĂŞtre soit un ÂŤ CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage Âť ou un ÂŤ CDD de droit commun Âť. Les heures travaillĂŠes par un intermittent du spectacle en contrat Ă durĂŠe indĂŠterminĂŠe (CDI) ne sont pas prises en compte au titre de lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic du spectacle. 3RXU EpQpĂ&#x20AC;FLHU GH O¡$VVHGLF GX VSHFWDFOH OHV techniciens du spectacle (annexe 8) doivent avoir H[HUFp XQ HPSORL Ă&#x20AC;JXUDQW VXU OD OLVWH MRLQWH j lâ&#x20AC;&#x2122;annexe 8 au règlement dâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage, en contrat Ă  durĂŠe dĂŠterminĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;usage, dans une sociĂŠtĂŠ du spectacle, du cinĂŠma, de lâ&#x20AC;&#x2122;audiovisuel ou encore de la radio et de la diffusion. Ces sociĂŠtĂŠs sont LGHQWLĂ&#x20AC;DEOHVSDUOHXUFRGHŠ1$)ÂŞ Exemple : un ÂŤ1er assistant sonÂť doit ĂŞtre engagĂŠ par une sociĂŠtĂŠ dont le code APE relève dâ&#x20AC;&#x2122;un des codes


NAF suivants : 921 A, 921 B, 921 C, 922 B. Par DLOOHXUVO¡LQWLWXOpGHODTXDOLĂ&#x20AC;FDWLRQPHQWLRQQpHDX contrat de travail doit ĂŠgalement ĂŞtre indiquĂŠe sur son bulletin de paie.

,[YLWH`tH\­JHJOL[ÂŽ 4XH VLJQLĂ&#x20AC;H rWUH SD\p DX Š FDFKHW ÂŞ " Quels sont les avantages ou contraintes de ce type de rĂŠmunĂŠration (par exemple pour ouvrir ses droits aux Assedic) ? Ă&#x2C6;WUH SD\p DX Š FDFKHW ÂŞ VLJQLĂ&#x20AC;H SHUFHYRLU une rĂŠmunĂŠration forfaitaire. En gĂŠnĂŠral, la rĂŠmunĂŠration au ÂŤcachetÂť est versĂŠe pour une journĂŠe, quel que soit le nombre dâ&#x20AC;&#x2122;heures travaillĂŠes. Les cachets sont convertis ensuite par lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic en heures de travail pour dĂŠterminer le droit aux allocations chĂ´mage. Ces cachets sont pris en compte diffĂŠremment selon quâ&#x20AC;&#x2122;ils sont ÂŤisolĂŠsÂť ou ÂŤgroupĂŠsÂť. Les cachets ÂŤgroupĂŠsÂť sont ceux qui couvrent une pĂŠriode dâ&#x20AC;&#x2122;emploi dâ&#x20AC;&#x2122;au moins 5 jours chez un mĂŞme employeur, les cachĂŠs ÂŤisolĂŠsÂť sont ceux qui ne sont pas groupĂŠs.

/HFRQWUDWjGXUpHGpWHUPLQpH &'' dâ&#x20AC;&#x2122;usage est un contrat de travail peu avantageux pour le salariĂŠ et très souple pour les entreprises utilisatrices. AppelĂŠ aussi contrat dâ&#x20AC;&#x2122;usage, il est conclu pour des emplois par nature temporaire. Le troisième alinĂŠa de lâ&#x20AC;&#x2122;article L 122-1-1 pose lâ&#x20AC;&#x2122;existence de ce type de recours au CDD. 4XL SHXW OHV XWLOLVHU " Les entreprises qui relèvent dâ&#x20AC;&#x2122;un des 20 secteurs dâ&#x20AC;&#x2122;activitĂŠ citĂŠs Ă lâ&#x20AC;&#x2122;article D.121-2 du code du travail, comme lâ&#x20AC;&#x2122;hĂ´tellerie et la restauration, les spectacles, lâ&#x20AC;&#x2122;audiovisuel, les centres de loisirs et de vacances... Lâ&#x20AC;&#x2122;employeur doit sâ&#x20AC;&#x2122;assurer que lâ&#x20AC;&#x2122;emploi en question est un emploi pour lequel il est ÂŤdâ&#x20AC;&#x2122;usage constant de ne pas recourir au contrat Ă  durĂŠe indĂŠterminĂŠe (CDI)Âť (cass. soc. 26 nov. 2003). Par exemple : il est dâ&#x20AC;&#x2122;usage constant pour une chaĂŽne de tĂŠlĂŠvision dâ&#x20AC;&#x2122;engager un rĂŠalisateur en CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage. En revanche, cet usage nâ&#x20AC;&#x2122;existe pas pour lâ&#x20AC;&#x2122;emploi dâ&#x20AC;&#x2122;un commercial ou dâ&#x20AC;&#x2122;une standardiste. 6HVSDUWLFXODULWpV - Ce CDD peut ĂŞtre reconduit sans limitation - Lâ&#x20AC;&#x2122;indemnitĂŠ de prĂŠcaritĂŠ nâ&#x20AC;&#x2122;est pas due. (Article L 122-3-4) - Il nâ&#x20AC;&#x2122;y a pas de dĂŠlai de carence entre la signature de deux CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage. (Article L 122-3-11) - Il ne comporte pas nĂŠcessairement de terme prĂŠcis. (Article L 122-1-2) )DLUHUHVSHFWHUVHVGURLWVPDOJUpFHOD Il doit ĂŞtre cependant ĂŠcrit comme tout CDD et comporter la mention prĂŠcise du motif. De plus, lâ&#x20AC;&#x2122;accord interbranche dâ&#x20AC;&#x2122;octobre 1998 des entreprises des secteurs du spectacle prĂŠcise que si un salariĂŠ cumule des CDD dâ&#x20AC;&#x2122;usage pendant trois ans (en nombre de jours travaillĂŠs), une indemnitĂŠ est due en cas de non renouvellement des contrats.

we like music #001 - avril 2010

Les FDFKpV Š LVROpV ÂŞ sont pris en compte pour 12 heures de travail par lâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage du spectacle pour le calcul des 507 heures permettant dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre indemnisĂŠ au titre de lâ&#x20AC;&#x2122;assurance chĂ´mage du spectacle. Ces 507 heures doivent ĂŞtre effectuĂŠes sur une pĂŠriode de 10 mois pour les techniciens du spectacle et de 10,5 mois pour les artistes du spectacle. Exemple : un intermittent a signĂŠ un contrat du 10 au 13 avril avec 4 cachets sur une pĂŠriode de 4 jours : ils seront pris en compte par lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic comme des cachets isolĂŠs dans la limite de 4x12 heures = 48 heures de travail.

0U[LYTP[[LU[!X\ÂťLZ[JLX\Âť\UJKK KÂť\ZHNL&

DU SON

En ce qui concerne les artistes du spectacle (annexe 10), ils doivent avoir ĂŠtĂŠ recrutĂŠs par un employeur du secteur public ou privĂŠ, par contrat Ă durĂŠe dĂŠterminĂŠe, en qualitĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;artiste du spectacle. Le contrat Ă  durĂŠe dĂŠterminĂŠe peut ĂŞtre un ÂŤCDD dâ&#x20AC;&#x2122;usageÂť ou un ÂŤCDD de droit communÂť. Les intermittents du spectacle doivent sâ&#x20AC;&#x2122;assurer que leur(s) employeur(s) cotise(nt) effectivement Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic du spectacle (la contribution est de 5,40 % pour les employeurs et 5,40 % pour les salariĂŠs) et aux congĂŠs payĂŠs du spectacle. Ces congĂŠs sont versĂŠs directement aux intermittents, sous forme dâ&#x20AC;&#x2122;indemnitĂŠs, par la Caisse des congĂŠs du spectacle.

Les FDFKpVŠJURXSpVÂŞ sont pris en compte pour 8 heures de travail pour le calcul des 507 heures. Exemple : un intermittent a signĂŠ un contrat du 17 au 24 mai avec 5 cachets sur une pĂŠriode de 8 jours : ils seront pris en compte par lâ&#x20AC;&#x2122;Assedic comme des cachets groupĂŠs dans la limite de 5x8 heures = 40 heures de travail.

CULTURE

34 /35


DU SON

CULTURE

$UWLVWH GX VSHFWDFOH WDX[ UHGXLW HW abattement. Lâ&#x20AC;&#x2122;article L. 762-1 du code du travail prĂŠcise que ÂŤ sont considĂŠrĂŠs comme artistes du spectacle, notamment lâ&#x20AC;&#x2122;artiste lyrique, lâ&#x20AC;&#x2122;artiste dramatique, lâ&#x20AC;&#x2122;artiste chorĂŠgraphique, lâ&#x20AC;&#x2122;artiste de variĂŠtĂŠs, le musicien, le chansonnier, lâ&#x20AC;&#x2122;artiste de complĂŠment, le chef dâ&#x20AC;&#x2122;orchestre, lâ&#x20AC;&#x2122;arrangeur orchestrateur et, pour lâ&#x20AC;&#x2122;exĂŠcution matĂŠrielle de sa conception artistique, le metteur en scène Âť. Les abattements concernent alors : - les artistes dramatiques, lyriques ou chorĂŠgraphiques (25 %) ; - les artistes musiciens, choristes, chefs dâ&#x20AC;&#x2122;orchestre et rĂŠgisseurs de thÊâtre (20 %).

,UZH]VPYWS\Z¯ 6RFLpWpFLYLOHSRXUO¡DGPLQLVWUDWLRQGHVGURLWV GHVDUWLVWHVHWPXVLFLHQVLQWHUSUqWHV $GDPL

Lâ&#x20AC;&#x2122;Adami gère les droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse dont le nom nâ&#x20AC;&#x2122;est pas mentionnĂŠ sur lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtiquette des phonogrammes ou au gĂŠnĂŠrique des oeuvres audiovisuelles. 6RFLpWp GH SHUFHSWLRQ HW GH GLVWULEXWLRQ GHV GURLWV GHV DUWLVWHV HW GHV LQWHUSUqWHV GH OD PXVLTXHHWGHODGDQVH 6SHGLQDP

La Spedinam gère les droits des artistesinterprètes de la musique et de la danse dont le QRP Ă&#x20AC;JXUH VXU O¡pWLTXHWWH GHV SKRQRJUDPPHV RX au gĂŠnĂŠrique des oeuvres audiovisuelles.

$VVHGLFIU Le site propose un espace intermittents pour tout savoir sur le rĂŠgime des intermittents et lâ&#x20AC;&#x2122;allocation chĂ´mage des artistes, ouvriers, techniciens...

)pGpUDWLRQ 1DWLRQDOH GHV 6\QGLFDWV &*7 GX 6SHFWDFOH )16$&&*7 ActualitĂŠs, accords et conventions, toutes les adresses utiles sur ce site complet consacrĂŠs aux intermittents. &RRUGLQDWLRQ GHV LQWHUPLWWHQWV HW SUpFDLUHV G¡,OHGH)UDQFH Femmes intermittentes Des tĂŠmoignages dâ&#x20AC;&#x2122;intermittentes enceintes ou mères de jeunes enfants. 0LQLVWqUHGHOD&XOWXUH Un dossier sur lâ&#x20AC;&#x2122;emploi dans le spectacle vivant, un historique des ĂŠvĂŠnements liĂŠs au rĂŠgime de lâ&#x20AC;&#x2122;intermittence depuis 2002... Le guide des intermittents du spectacle (Editions La Scène, 260 pages, 12,90 â&#x201A;Ź). Guide pratique sur la vie professionnelle dâ&#x20AC;&#x2122;intermittent : assurance chĂ´mage, sĂŠcuritĂŠ sociale, prestations familiales, Audiens, CongĂŠs Spectacles, Afdas, contrats et durĂŠe du travail... Intermittents du spectacle, quels sont vos droits ? (FrĂŠdĂŠric Chhum, Editions Prat, 2005, 92 pages, 14 â&#x201A;Ź). Un guide clair et pratique qui prĂŠsente sous IRUPH GH Ă&#x20AC;FKHV SUDWLTXHV WRXWHV OHV UqJOHV TXL sâ&#x20AC;&#x2122;appliquent Ă la profession : rĂŠgime assurance chĂ´mage, contrat de travail, congĂŠs retraite... /¡H[SpULHQFHGHO¡LQWHUPLWWHQFH (Pascal Nicolas-Le-Strat, Editions Lâ&#x20AC;&#x2122;Harmattan, 2005, 136 pages, 12,50 â&#x201A;Ź). Les intermittents ne se limitent pas au spectacle. Ce livre sâ&#x20AC;&#x2122;intĂŠresse aux intermittents de lâ&#x20AC;&#x2122;intervention sociale, du travail artistique et de la recherche en science sociale.

HARD METAL EN IMPORT US 31, RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS

01 42 93 67 43

BLACK DRAGON RECORDS

we like music #001 - avril 2010

ZZZVHUYLFHSXEOLFIU Retrouvez sur le site gouvernemental tous les dĂŠtails sur le rĂŠgime dâ&#x20AC;&#x2122;indemnisation (ancien et nouveau) des intermittents et sur lâ&#x20AC;&#x2122;allocation du IRQGVVSpFLĂ&#x20AC;TXHSURYLVRLUHHWWUDQVLWRLUH

/H&HQWUHPpGLFDOGHODERXUVH &0%

Association qui organise la mĂŠdecine du travail des intermittents du spectacle. Sur son site, toutes les informations sur les risques des mĂŠtiers concernĂŠs et un webzine en prime.


To u t e r e p r o d u c t i o n o u u t i l i s a t i o n e s t i n t e r d i t e / A n n o n c e : D a r i o ©

ALBERT LE DIUZET A T E L IE R M U S IC O P IC T UR A L 34140 M È Z E L E D IU Z E TA L B @ A OL . C OM W W W . A L BE R T - L E D IU Z E T . W E ONE A . C OM


7HFKQLTXH Durée du son &KURQRPqWUHHQPDLQODQRWLRQGHGXUpHSDUDvWpYLGHQWH 0DLVGDQVODYLHFRXUDQWHQRXVQ·DYRQVSDVjFKDTXH LQVWDQWOHV\HX[EUDTXpVVXUODSHQGXOHHWFKDFXQVDLWTXH O·pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGXWHPSVVDQVSRLQWGHUHSqUHHVW WUqVYDULDEOHG·XQLQGLYLGXjO·DXWUHHWVXUWRXWHQIRQFWLRQGH O·LQWpUrWGHO·DFWLYLWpHQFRXUVXQHKHXUHGHYDQWXQERQÀOP QHSDVVHSDVGHODPrPHIDoRQTX·XQHKHXUHDXPLOLHXG·XQ HPERXWHLOODJH :P WV\Y SL WO`ZPJPLU SL [LTWZ Z»L_WYPTL LU ZLJVUKLSHMHsVUKVU[SLT\ZPJPLUWL\[SLYLZZLU[PY LZ[WS\ZÅ\J[\HU[L!]HYPH[PVUJVTTLS»HJJtStYH[PVU PUJVUZJPLU[L K\ [LTWV V\ THUX\L KL Q\Z[LZZL SPtL H\ Z[YLZZ ,U LMML[ SH OH\[L\Y X\P LZ[ KtÄUPL WHY SH MYtX\LUJL LZ[ \UL ]HSL\Y SPtL H\ [LTWZ L[ KtWLUK KVUJ KL S»t]HS\H[PVU WZ`JOVSVNPX\L X\L UV\ZMHPZVUZKLSHZLJVUKL:PJLSSLJPWHYHz[WS\Z JV\Y[LV\WS\ZSVUN\LSHUV[LWL\[Z»tJHY[LYKLZH Q\Z[LZZLYtLSSLLU\UWL\WS\ZHPN\LV\LU\UWL\ WS\ZNYH]L 3HWL[P[LOPZ[VPYLKP[X\»H\TV`LUoNLKVUJIPLU H]HU[ S»PU]LU[PVU K\ Tt[YVUVTL LU VU ZL YLWtYHP[WHYYHWWVY[H\WV\SZO\THPU4PL\_]HSHP[ JOVPZPY\UT\ZPJPLUKLYtMtYLUJLWS\[[aLU

<ULL_WtYPLUJL

7V\Y JL\_ K»LU[YL ]V\Z X\P ZL YHWWLSSLU[ LUJVYL KL JL X\L WV\]HP[ v[YL \U THNUt[V n IHUKL \UL UV[L KL WPHUV WHZZtL n S»LU]LYZ UL ZVUUL WS\Z K\ [V\[ JVTTL \U WPHUV L[ \U[L_[LKL9HJPULtJV\[t LUYL[V\YUHU[SHIHUKLZL TL[t[YHUNLTLU[nYLZZLTISLY¯nK\:\tKVPZ,U LMML[ JL X\L UV[YL VYLPSSL UL WLYsVP[ X\L JVTTL \UZL\SL[TvTLHTHSNHTLZVUVYLLZ[LUYtHSP[t \UWL[P[JOLTPUKLMLYJVTWVZtKLX\H[YL^HNVUZ KPMMtYLU[Z!ZPUV\ZS»VIZLY]VUZLUTHYJOLH]HU[V\ LUTHYJOLHYYPuYLS»VYKYLK»HYYP]tLKLZPUMVYTH[PVUZ ULZLYHWHZSLTvTLL[KLMHP[UV[YLWLYJLW[PVUK\ TLZZHNLZVUVYLZLYHKPMMtYLU[L *»LZ[ JL[[L UV[PVU X\P LZ[ L_WYPTtL n [YH]LYZ SH JVUJLW[PVU KL JV\YIL K»(+:9 HWWLStL H\ZZP JV\YIL K»LU]LSVWWL 3L WYVNYHTTL º9L]LYZL» X\L WYVWVZLU[ JLY[HPULZ \UP[tZ KL Yt]LYItYH[PVU ULQV\LZ\YYPLUK»H\[YLX\LZ\YS»LU]LSVWWLK»\UL Yt]LYItYH[PVU-VYJtTLU[KtJYVPZZHU[LL[K\[`WL KLSHÄN\YLZPVUSHYLZ[P[\LnS»LU]LYZVUQV\LSH ÄUK\ZPNUHSH]HU[SLKtI\[


(+:9 7V\YX\»\UWOtUVTuULZVUVYLZLWYVK\PZLPSMH\[ JVUQ\N\LYSLZMVUJ[PVUZKLKL\_HNLU[Z!

TECHNIQUE

38 /39

<UtStTLU[L_JP[H[L\YX\PHWWVY[LS»tULYNPL <U tStTLU[ L_JP[t X\P SH YLsVP[ L[ X\P LU[YL LU ]PIYH[PVUWV\YLUNLUKYLYS»VUKLZVUVYL Fig.1a : Signal sonore original traité par une réverbération. Notez la décroissance progressive du niveau sonore

Fig.1b : Le même signal, après passage dans un effet Reverse : on trouve le JDLQPD[LPDOjODÀQGXVLJQDO

Fig. 2 : Courbe d’A.D.S.R. d’un signal entretenu

( JVTTL ([[HJR 3»H[[HX\L LZ[ SL [LTWZ KL [YHUZMLY[KLS»tULYNPLSVYZX\»LSSLWHZZLKLS»tStTLU[ L_JP[H[L\Y n S»tStTLU[ L_JP[t 3»PTWVY[HUJL KL S»H[[HX\L LZ[ MVUKHTLU[HSL WV\Y [V\Z SLZ PUZ[Y\TLU[Z KVU[ UV[HTTLU[ SLZ WLYJ\ZZPVUZ +HUZ SL JHZ \U WL\ WHY[PJ\SPLY X\L YLWYtZLU[L SL WPHUV\ULNYHUKLWHY[PLKLS»PKLU[P[tZWtJPÄX\LK\ [PTIYLKLS»PUZ[Y\TLU[LZ[KVUUtLWYtJPZtTLU[WHY SHX\HSP[tKLS»H[[HX\LJ»LZ[nKPYLWHYSH[LJOUPX\L KL QL\ KL S»PUZ[Y\TLU[PZ[L 3LZ PUZ[Y\TLU[PZ[LZ n ]LU[VU[H\ZZPHWWYPZnKt]LSVWWLYKLZ[LJOUPX\LZ KL[OVUNPUNLUMHPZHU[JVTTLZVUUVTS»PUKPX\L PU[LY]LUPYSHSHUN\LL[X\PWLYTL[[LU[KLJYtLYKLZ H[[HX\LZ HZZLa WLYJ\ZZP]LZ +HUZ SL JHZ K»\UL WYPZL KL ZVU KL ]VP_ VU LZ[ WHYMVPZ JVUMYVU[t n \UL [YHUZP[VPYL K»H[[HX\L KtTLZ\YtL ZVP[ WHYJL X\LS»HY[PZ[LJOHU[L[YuZMVY[ZVP[WHYJLX\»LU]VP_ WHYStL\UVYH[L\YZH[\YLSLTPJYVWOVULLUMHPZHU[ JSHX\LY SLZ JVUZVUULZ KP[LZ VJJS\ZP]LZ ºK» º[» L[ ºW»3LJVTWYLZZL\YWLYTL[KLSPTP[LYSLZKtNo[Z THPZILH\JV\WWS\ZZPTWSLTLU[\UÄS[YLHU[PWVW KL]HU[SLTPJYVH[V\[LZSLZJOHUJLZKLYtZV\KYL SLWYVISuTL¯3LT`[OLK\2SLLUL_[LUK\KL]HU[ SLTPJYVU»t[HP[WHZJVTWSu[LTLU[PULMÄJHJLTHPZ VUZHP[MHPYLTPL\_THPU[LUHU[ +JVTTL+LJH`3LKLJH`WV\YYHP[v[YLHUHS`Zt JVTTLSL[LTWZKLZ[HIPSPZH[PVUK\ZPNUHS"VUWL\[ SLÄN\YLYJVTTLt[HU[SHKPMMtYLUJLLU[YLS»tULYNPL PUP[PHSL KL S»H[[HX\L L[ JLSSL \[PSL n ZVU LU[YL[PLU +HUZSLJHZK»\UPUZ[Y\TLU[nZVUUVULU[YL[LU\ J»LZ[nKPYLZHUZWOHZLZ\Z[HPUSHKPMMtYLUJLLU[YL KLJH` L[ YLSLHZL U»LZ[ WHZ MVYJtTLU[ ÅHNYHU[L¯ 3LZ KLYUPuYLZ WOHZLZ Z»LUJOHzULU[ ZHUZ X\L S»VU W\PZZLKPZ[PUJ[LTLU[SLZJSVPZVUULY

we like music #001 - avril 2010

Fig. 3 : Courbe d’A.D.S.R. d’un signal amorti

7HY L_LTWSL KHUZ SL JHZ K\ ]PVSVU S»tStTLU[ L_JP[H[L\Y LZ[ S»HYJOL[ S»tStTLU[ L_JP[t SH JVYKL 7V\Y SH [PTIHSL S»tStTLU[ L_JP[H[L\Y LZ[ SH THPSSVJOLS»tStTLU[L_JP[tSHWLH\KLS»PUZ[Y\TLU[ *OHX\L t[HWL KL S»(+:9 TLZ\YLYH SL YHWWVY[ [LTWZtULYNPLKLJOHJ\ULKLJLZX\H[YLWOHZLZ


TECHNIQUE

:JVTTL:\Z[HPU*»LZ[SL[LTWZWLUKHU[SLX\LS VU JVU[PU\L n MV\YUPY KL S»tULYNPL 0S WL\[ ` H]VPY KL\_ WVZZPIPSP[tZ ! JLSSL Vƒ SL ZVU LZ[ LU[YL[LU\ JVTTL Z\Y SH ÄN\YL WHY L_LTWSL WV\Y SLZ PUZ[Y\TLU[Z n ]LU[ PS MH\[ JVU[PU\LY KL ZV\MÅLY WV\YMHPYL]P]YLSHUV[LL[JLSSLVƒSLZVULZ[HTVY[P LUÄN\YLWHYL_LTWSLWV\Y\U[HTIV\YPUSLZVU K\YLYH \UL MVPZ SL JV\W KVUUt Z\Y SH WLH\ [HU[ X\LJL[[LKLYUPuYLH\YHHJJ\T\StHZZLaK»tULYNPL WV\YJVU[PU\LYn]PIYLY 3H WYLTPuYL JH[tNVYPL KVUULYH UHPZZHUJL n KLZ ZWLJ[YLZOHYTVUPX\LZSHZLJVUKLnKLZZWLJ[YLZ UVUOHYTVUPX\LZ 9JVTTL9LSLHZL3VYZX\»PSU»`HWS\ZK»HWWVY[ LU tULYNPL SL ZVU ZL YLSoJOL Q\ZX\»n ZVU L_[PUJ[PVU +HUZ SL JHZ K»\U ZPNUHS HTVY[P JL[[L t[HWLZ»PUZJYP[KHUZSHJVU[PU\P[tKLSHWYtJtKLU[L 3LJHZK\YLSLHZLLZ[HZZLaJVTWSL_L:VUHJ[PVU KtI\[L LU WYPUJPWL \UL MVPZ X\L SL T\ZPJPLU U»H WS\Z KL JVU[YSL HJ[PM Z\Y SL ZPNUHS L[ ZL [LYTPUL X\HUK S»tULYNPL WYVK\PZHU[ SL ZVU LZ[ [V[HSLTLU[ tW\PZtL +HUZ SL JHZ K\ WPHUV SH UV[L JVU[PU\L n ZVUULY \UL MVPZ SH [V\JOL SoJOtL ZP SH WtKHSL K»t[V\MMVPYLZ[LUMVUJtLL[SHPZZLSLZJVYKLZ]PIYLY UH[\YLSSLTLU[ Q\ZX\»n HTVY[PZZLTLU[ JVTWSL[ +»H\[YLWHY[L[K»\ULJLY[HPULTHUPuYLVULZ[MVYJt KLJVUZPKtYLYX\LS»HJV\Z[PX\LK\SPL\H\ULHJ[PVU Z\YSLYLSLHZL3LTvTLPUZ[Y\TLU[QV\tKHUZ\UL WPuJL KL T Z\Y UL ZVUULYH WHZ H\ UP]LH\ KL ZVUL_[PUJ[PVUKLSHTvTLTHUPuYLX\LKHUZ\UL JH[OtKYHSL¯ 3»LMML[ KL [YHzUHNL X\P YtZ\S[L K»\U YLSLHZL \U WL\ SVUN WL\[ v[YL JVUMVY[HISL WV\Y JLY[HPULZ ZVUVYP[tZ Z`U[Ot[PX\LZ THPZ U»LZ[ X\L KPMÄJPSLTLU[ JVU[YSHISL KHUZ SL JHZ K»\UL WYPZL KLZVUHJV\Z[PX\L

we like music #001 - avril 2010

:`U[Ot[PZLY\ULLU]LSVWWL 0S ` H KL\_ JHZ WYtJPZ K»L_WSVP[H[PVU KL S»(+:9 KHUZ UVZ THUPW\SH[PVUZ WYH[PX\LZ 3H WYLTPuYL UV\Z YLU]VPL t]PKLTTLU[ H\ Z`U[Ot[PZL\Y 3LZ WYLTPLYZ TVKuSLZ HUHSVNPX\LZ WYt]V`HPLU[ X\L S»VU W\PZZL HQ\Z[LY JOHX\L ZLJ[PVU KL S»L_PZ[LUJL K»\UZVUnS»PTHNLKLZTVKuSLZKLZPUZ[Y\TLU[Z HJV\Z[PX\LZ+HUZSLJHZK\Z`U[Ot[PZL\YSLÄS[YL K»LU]LSVWWL V\ ,. WV\Y LU]LSVWWL NLULYH[VY JVTTHUKL \U =*( =VS[HNL *VU[YVSSLK -PS[LY L[ HZZLY]P[ SL UP]LH\ ZVUVYL K\ ZPNUHS H\_ YtNSHNLZ KLZ WHYHTu[YLZ (+:9 ,U JSHPY S»VZJPSSH[L\Y WYVK\P[ \U ZPNUHS KL W\PZZHUJL JVUZ[HU[L X\P ]H

v[YLYV\[t]LYZ\U=*(X\PYLJL]YHZLZPUZ[Y\J[PVUZ KL JVTTHUKL KL S»(+:9 ! SL =*( TVKPÄL ZVU UP]LH\KLMVUJ[PVUULTLU[LUMVUJ[PVUKLSH[LUZPVU X\P S»HSPTLU[L *LSSLJP LZ[ KtSP]YtL WHY S»(+:9 3»LU]LSVWWL KtJYP[L n SH ÄN\YL JVYYLZWVUKYHP[ n S»HJ[PVU Z\P]HU[L Z\Y SL IV\[VU KL ]VS\TL K»\U HTWSP ! TVU[tL WYVNYLZZP]L KL atYV ® Q\ZX\»n \U UP]LH\ JOVPZP ( W\PZ YtK\J[PVU YHWPKL + Q\ZX\»n\UZLJVUKUP]LH\Z[HISL:W\PZKLZJLU[L WYVNYLZZP]LQ\ZX\»natYV9:PS»VUHUHS`ZLIPLU SLZYtNSHNLZK»(+:9WLYTL[[LU[K»HQ\Z[LYSL[LTWZ WV\YWHZZLYK\(H\+W\PZK\+H\:L[LUÄUK\ 9n¯WS\ZYPLUL[SLUP]LH\YLSH[PMK\:KtK\P[KL SH KPMMtYLUJL LU[YL SH ÄU KL S»H[[HX\L L[ SH ÄU K\ KLJH` <UWL\K»OPZ[VPYL*L[[LHWWYVJOLHSVUN[LTWZ t[t JVUZPKtYtL JVTTL Z\MÄZHU[L TvTL ZP S»VU KVP[ YLJVUUHz[YL \UL JLY[HPUL HWWYV_PTH[PVU! LU LMML[VUULQV\LWHZZ\YSLZUP]LH\_HIZVS\ZKLZ ZLNTLU[Z(+L[9THPZZ\YKLZUP]LH\_YLSH[PMZ KtÄUPZWHYSLUP]LH\K\:\Z[HPU¯0SMH\KYHH[[LUKYL SL+?H\KtI\[KLZHUUtLZWV\YX\LS»VUW\PZZL Fig. 4 : Le générateur d’enveloppe du DX7 Yamaha

]VPYHWWHYHz[YLKLZNtUtYH[L\YZK»LU]LSVWWLnO\P[ YtNSHNLZ-PNZtWHYHU[UP]LH\L[[LTWZ:P\U[LS KPZWVZP[PMHHWWVY[tKLUV\]LSSLZVWWVY[\UP[tZLU [LYTLZ KL JHWHJP[tZ K»HQ\Z[LTLU[ L[ KL JYtH[PVU ZVUVYL SH YLZ[P[\[PVU KLZ [YHUZP[VPYLZ WHY SL IPHPZ K»\U ZPTWSL Z`Z[uTL KL ÄS[YHNL U»LZ[ WHZ LUJVYL ZH[PZMHPZHU[L L[ SH U\TtYPZH[PVU KLZ tJOHU[PSSVUZ ZVUVYLZHH]LJSL+9VSHUKWLYTPZK»\[PSPZLYKL ]tYP[HISLZH[[HX\LZtJOHU[PSSVUUtLZH]LJKLZZVUZ Z`U[Ot[PX\LZ ;V\Z SLZ JVUZ[Y\J[L\YZ VU[ LUZ\P[L HWWSPX\t KLZ [LJOUVSVNPLZ tX\P]HSLU[LZ Z\Y SL\YZ PUZ[Y\TLU[Z+LUVZQV\YZSHTVKtSPZH[PVUWO`ZPX\L WLYTL[ KL YLJYtLY SLZ LU]LSVWWLZ VYPNPUHSLZ KLZ PUZ[Y\TLU[ZL[SL\YZPU[LYHJ[PVUZZ\YSLZZVUVYP[tZ MHIYPX\tLZTHPZSLZWHYHTu[YLZ(+:9YLZ[LU[ [V\QV\YZ WYtZLU[Z WV\Y HQ\Z[LY SLZ LU]LSVWWLZ K`UHTPX\LZKLZZVUZ


+LSHJVTWYLZZPVU¯ +L\_PuTL JVUKP[PVU Vƒ SL T\ZPJPLU[LJOUPJPLU WL\[ ZL [YV\]LY JVUMYVU[t n SH THUPW\SH[PVU K»\U NtUtYH[L\Y K»LU]LSVWWL! SL JVTWYLZZL\Y *L KLYUPLY KPZWVZL LU LMML[ ZV\]LU[ KL YtNSHNLZ K»LU]LSVWWL X\P ]VU[ TVK\SLY KHUZ SL [LTWZ S»HJ[PVUKLJVTWYLZZPVU-PN :LSVUSLZtX\PWLTLU[ZVU[YV\]LYHLZZLU[PLSSLTLU[ \UYtNSHNLK»([[HX\LJVYYLZWVUKHU[H\[LTWZKL TVU[tL KL S»HJ[PVU KL JVTWYLZZPVU \UL MVPZ X\L SL ZPNUHS H H[[LPU[ SL ZL\PS KL JVTWYLZZPVU ,U YtNSHU[ S»H[[HX\L SLU[L S»HJ[PVU K\ JVTWYLZZL\Y ZLYH ILH\JV\W WS\Z KPZJYu[L L[ WLYTL[[YH \UL \[PSPZH[PVU KVU[ S»LMÄJHJP[t ZLYH THPU[LU\L THPZ ZHUZX\LS»LMML[ZVP[ZLUZPISL!nYLJVTTHUKLYWV\Y \U TP_HNL JSHZZPX\L WHY L_LTWSL ,U YL]HUJOL [V\[LZ SLZ JYv[LZ PUZ[HU[HUtLZ JVYYLZWVUKHU[ n KLZ H[[HX\LZ JV\Y[LZ YPZX\LU[ K»tJOHWWLY H\ [YHP[LTLU[ <UL H[[HX\L YtNStL JV\Y[L WLYTL[[YH H\ JVTWYLZZL\Y K»HNPY PUZ[HU[HUtTLU[ THPZ S»LMML[ KL WVTWHNL JHYHJ[tYPZ[PX\L YPZX\L K»v[YL WLYs\ ,U T\ZPX\LZ HJ[\LSSLZ JLSH WL\[ KVUULY \ULMML[PU[tYLZZHU[ZPVUS»L_WSVP[L[V\[KLTvTL H]LJWHYJPTVUPL6UWL\[H\ZZPWHYMVPZ[YV\]LY\U YtNSHNL KL YLSLHZL JVYYLZWVUKHU[ H\ [LTWZ KL MLYTL[\YLK\JVTWYLZZL\YX\PTVKPÄLYHSL[LTWZ TPZ WHY JLS\PJP WV\Y YL]LUPY n ZH ]HSL\Y KL NHPU PUP[PHS +L TvTL X\L WV\Y S»H[[HX\L \U [LTWZ TV`LU ZLYH WS\Z KPZJYL[ LU YLZ[P[\HU[ SL UP]LH\ K»VYPNPULWS\ZKtSPJH[LTLU[±S»VWWVZt\UYLSLHZL YtNSt Z\Y atYV WV\YYH ZP SL JVTWYLZZL\Y KVP[ ZL KtJSLUJOLY MYtX\LTTLU[ KVUULY KLZ LMML[Z KL ]HN\LK\UP]LH\WHY[PJ\SPuYLTLU[KtZHNYtHISL¯

Fig 5b : le plug-in TC Electronics TC CL1B modélisant un compresseur à lampe

5V\Z HSSVUZ JVTWSt[LY SLZ UV[PVUZ YLSH[P]LZ H\ WHYHTu[YL KL SH K\YtL LU L_WSPX\HU[ KL\_ WVPU[Z UV\]LH\_ ! S»LMML[ +VWWSLY L[ S»LMML[ /HHZ L[ t]VX\LY SLZ JVUZtX\LUJLZ X\L WL\]LU[ H]VPY JLZ KL\_ WOtUVTuULZ Z\Y SL WYPUJPWL KL MVUJ[PVUULTLU[K»\ULJHIPUL3LZSPLL[SLZZ`Z[uTLZ KLT\S[PKPMM\ZPVUZ 3»LMML[+VWWSLY

Si N1 est la fréquence entendue par le piéton, N2 la fréquence entendue dans la voiture, V1 la vitesse du piéton, V2 la vitesse de la voiture, C la vitesse de propagation du son (appelée aussi célérité) C= 340 m /s dans l’air à 15° C (1224 km /h)

5V\ZH]VUZ[V\ZMHP[\UQV\YS»L_WtYPLUJLZ\P]HU[L! \U ]tOPJ\SL T\UP K»\UL ZPYuUL ZL YHWWYVJOL KL UV\Z L[ SH OH\[L\Y K\ ZVU tTPZ UV\Z ZLTISL KL WS\ZLUWS\ZHPN\w3L]tOPJ\SLZ»tSVPNULL[SLZVU KL]PLU[KLWS\ZLUWS\ZNYH]LQ\ZX\»nKPZWHYHz[YL 3H OH\[L\Y WLYs\L WHY S»VIZLY]H[L\Y KtWLUK LU LMML[ KL ZH WVZP[PVU WHY YHWWVY[ H\ TVIPSL L[ KL S»tJHY[LU[YLZH]P[LZZLL[JLSSLKLS»tStTLU[ZVUVYL S\PH\ZZPLUTV\]LTLU[ 3HYLSH[PVUX\PYLSPLSHMYtX\LUJLYtLSSLK\TVIPSL 5L[SHMYtX\LUJLWLYs\LWHYSLWPt[VU5LZ[SH Z\P]HU[L! 8\HUKSH]VP[\YLZLYHWWYVJOLSLZPU[LY]HSSLZLU[YL SLZMYVU[ZK»VUKLZLYHJJV\YJPZZLU[SLZVULZ[WS\Z HPN\ 8\HUK SH ]VP[\YL Z»tSVPNUL SLZ PU[LY]HSSLZ ZVU[WS\ZNYHUKZL[SLZVULZ[WS\ZNYH]L+HUZSH ]VP[\YLSHMYtX\LUJLKLSHUV[LtTPZLULJOHUNL WHZ

we like music #001 - avril 2010

Fig 5a : le compresseur standard de Cubase

3»LMML[+VWWSLYL[S»LMML[/HHZ

TECHNIQUE

40 /41


TECHNIQUE we like music #001 - avril 2010

:\YSL[LYYHPU *HIPUL3LZSPL *OuYL H\_ HÄJPVUHKVZ KL S»VYN\L /HTTVUK J»LZ[ \U L_LTWSL K»HWWSPJH[PVU WHY[PJ\SPuYLTLU[ PU[tYLZZHU[KLS»LMML[+VWWSLY3LKPZWVZP[PMMHIYPX\t nWHY[PYK\KtI\[KLZHUUtLZWHYSHZVJPt[tKL +VU3LZSPLH]HP[JVTTLI\[KLYLJYtLYJVTTLSL KPZHP[SHW\ISPJP[tKLSHTHYX\LºSLZVUKLS»VYN\L

n [\`H\_ WV\Y ]V[YL VYN\L K»HWWHY[LTLU[»¯ 3L KPZWVZP[PM ZPT\SL SL ZVU X\L WYVK\P[ \U VYN\L K»tNSPZLPUÅ\LUJtWHYSHYt]LYItYH[PVUK\SPL\L[SLZ YtÅL_PVUZ T\S[PWSLZ Z\Y SLZ WHYVPZ ! VU LU[LUK \U ZPNUHS\UWL\ÅV\L[VZJPSSHU[3LZLJVUKÄN\YL\U LMML[KL]PIYH[VX\Pt[HP[WYtZLU[Z\YSLZVYN\LZKL JPUtTH KVU[ t[HPLU[ MYPHUKZ SLZ (UNSVZH_VUZ SL ZL\S L_LTWSHPYL X\P YLZ[L VWtYH[PVUULS LU -YHUJL LZ[ S»VYN\L K\ .H\TVU[7HSHJL KL 7HYPZ X\P H


t[t YtPUZ[HSSt H\ 7H]PSSVU )HS[HYK n 5VNLU[Z\Y 4HYUL¯+HUZSLWYLTPLYJHZVUWLYsVP[\ULMML[ KL KPMM\ZPVU ZWH[PHSL SLU[ [`WPX\L K\ Io[PTLU[ +HUZ SL ZLJVUK J»LZ[ \U KPZWVZP[PM TtJHUPX\L WSHJtLUZVY[PLKLSHZV\MÅLYPLX\P]PLU[KLTHUPuYL YHWPKL L[ J`JSPX\L YtN\SLY SLZ HYYP]tLZ K»HPY KLZ [\`H\_ L[ X\P WYVK\P[ \UL VZJPSSH[PVU KL S»VYKYL K»\ULKPaHPULKL/LY[a +VU 3LZSPL H tX\PWt ZLZ JHIPULZ K»\U KPZWVZP[PM TtJHUPX\L KLZ[PUt n ZPT\SLY JLZ KL\_ LMML[Z [`WPX\LZ KL S»VYN\L n [\`H\_ :\Y SL WSHU KL S»HULJKV[LK»HPSSL\YZPSLZ[PU[tYLZZHU[KLUV[LYX\L 3H^YLUJL/HTTVUKS»PU]LU[L\YKLS»VYN\LnYV\LZ WOVUPX\LZ UL Z»LZ[ X\L [YuZ [HYKP]LTLU[ YtZPNUt n HJJLW[LY S»HZZVJPH[PVU KL ZLZ PUZ[Y\TLU[Z L[ KLZ JHIPULZ 3LZSPL Q\NLHU[ X\L SL ZVU KL S»PUZ[Y\TLU[ t[HP[ KtUH[\Yt WHY SL Z`Z[uTL KL KPMM\ZPVU KL 3LZSPL¯ <UL JHIPUL 3LZSPL LZ[ KVUJ \U tX\PWLTLU[ JVTWHJ[ K»LU]PYVU RN L[ n WL\WYuZNYVZJVTTL\UYtMYPNtYH[L\Yº[HISL[VW» tX\PWtKLKL\_OH\[WHYSL\YZX\PKPMM\ZLU[KL]HU[ KL\_ KtÅLJ[L\YZ YV[H[PMZ \UL [YVTWL[[L WV\Y SLZ HPN\ZL[\U[HTIV\YHQV\YtWV\YSLZNYH]LZ

+L\_ ]P[LZZLZ KL YV[H[PVU ZVU[ KPZWVUPISLZ º*OVYHSL» X\P ZPT\SL SL ZVU K»VYN\L JSHZZPX\L L[ º;YLTVSV» X\P ÄN\YL SH ZVUVYP[t VYN\L KL JPUtTH 3LZ T\ZPJPLUZ KL QHaa V\ KL YVJR \[PSPZLU[ PUKPMMtYLTTLU[SLZKL\_]P[LZZLZZLSVUS»HTIPHUJL X\»PSZ]L\SLU[KVUULYnSL\YZVU3L3LZSPLHWHYMVPZ t[t\[PSPZtZ\YK»H\[YLZPUZ[Y\TLU[ZX\LS»VYN\L!Z\Y \UL N\P[HYL tSLJ[YPX\L SL YtZ\S[H[ WL\[ H\ZZP v[YL Z\YWYLUHU[

3»LMML[/HHZ 0S LZ[ HWWLSt H\ZZP LMML[ KL WYtJtKLUJL V\ SVP K\ WYLTPLYMYVU[K»VUKL+HUZ\USPL\WHY[PJ\SPuYLTLU[ Yt]LYItYHU[S»VUKLZVUVYL]LUHU[K»\ULZV\YJL: ZLYtÅtJOP[Z\YSLZWHYVPZJVTTLSLMLYHP[\ULIHSSL [YuZYLIVUKPZZHU[L5V[YLVYLPSSLYLsVP[KLZVUKLZ T\S[PWSLZLUWYV]LUHUJLKLKPYLJ[PVUZKPMMtYLU[LZ *VTTLU[ HSVYZ SVJHSPZLY SH ZV\YJL : X\P LZ[ n S»VYPNPUL K\ WVPU[ KL KtWHY[ PUP[PHS KL S»VUKL KL SH ZV\YJLYtÅtJOPL:9&,OIPLUKHUZSHWS\WHY[KLZ JHZUV[YLVYLPSSLZ»LUZVY[[YuZIPLULUYL[LUHU[WV\Y ZL\SLPUMVYTH[PVUSHWYLTPuYLPUJPKLUJLtTPZL:SL WYLTPLY ºMYVU[ K»VUKL» *LY[HPULZ JVUKP[PVUZ ZVU[ WV\YJLSHUtJLZZHPYLZ!SL[LTWZX\PZtWHYLS»VUKL PUP[PHSLKLZHYtÅL_PVUKVP[v[YLPUMtYPL\YnTZ (\KLSnKLJL[[L]HSL\YSHM\ZPVUKLZKL\_ZV\YJLZ ULZLMHP[WS\ZL[S»VUWLYsVP[\UtJOV ,U T\S[PKPMM\ZPVU 3L WYPUJPWL KL SH WLYJLW[PVU K\WYLTPLYMYVU[K»VUKLLZ[H\ZZPIPLUJVUU\KLZ ZVUVYPZH[L\YZ 3VYZX\L S»VU KPZWVZL WS\ZPL\YZ WSHUZKLKPMM\ZPVUKHUZ\USPL\KLZWLJ[HJSLJ»LZ[ ZV\]LU[ X\L SH JV\]LY[\YL ZVUVYL KL JLY[HPUZ LUKYVP[Z KL JL SPL\ U»LZ[ WHZ ZH[PZMHPZHU[L \U IHSJVUKHUZ\U[Oto[YLWHYL_LTWSL¯V\X\LSH KPZ[HUJLWHYYHWWVY[nSHZJuULLZ[[LSSLX\»PSMH\[ YLUMVYJLY SH ZVUVYPZH[PVU JHZ K»\U MLZ[P]HS 7V\Y \UZWLJ[H[L\YWSHJtWS\ZWYuZK\ZLJVUKWSHUKL KPMM\ZPVU X\L K\ WYLTPLY SL WYLTPLY MYVU[ K»VUKL KL]YHP[ KVUJ ]LUPY KL JLZ LUJLPU[LZSn HSVYZ IPLU t]PKLTTLU[ X\L SL ZWLJ[HJSL ZL WHZZL Z\Y ZJuUL (ÄU KL YLWVZP[PVUULY H\ TvTL LUKYVP[ SH WLYJLW[PVU HJV\Z[PX\L L[ SH WLYJLW[PVU ]PZ\LSSL PS MH\[ KVUJ MHPYL LU ZVY[L X\L SL WYLTPLY MYVU[ K»VUKL WLYs\ ]PLUUL KL SH ZJuUL ± JL[ LMML[ VU KL]YH YL[HYKLY SL ZPNUHS KPMM\Zt WHY SLZ LUJLPU[LZ KL YLWYPZL KL [LSSL THUPuYL X\L S»VU ºLU[LUKL» LU WYLTPLYJLSSLZX\PZVU[WSHJtLZZ\YZJuUL3VYZX\L S»VU]L\[KVUULYS»PTWYLZZPVUX\»\ULZV\YJLU»LZ[ WHZHTWSPÄtLJHZK»\UJOµ\YV\K»\ULMVYTH[PVU JSHZZPX\LWHYL_LTWSLVUWYVJtKLYHKLSHTvTL THUPuYL! VU YL[HYKLYH SH KPMM\ZPVU KL MHsHKL KL THUPuYL n JL X\L SL WYLTPLY MYVU[ ZVUVYL ]PLUUL KLZJOHU[L\YZV\KLZPUZ[Y\TLU[PZ[LZL[UVUKLZ LUJLPU[LZ

we like music #001 - avril 2010

3LZ KL\_ KPMM\ZL\YZ LU[YHzUtZ WHY \U JV\WSL KL TV[L\YZ[V\YULU[L[KPMM\ZLU[KLTHUPuYLJ`JSPX\L SL ZVU H\ [YH]LYZ KLZ V\]LY[\YLZ QHSV\ZPLZ TtUHNtLZKHUZS»tItUPZ[LYPLKLSHJHIPUL 3H KPMM\ZPVU KHUZ S»LZWHJL PUÅ\L KVUJ Z\Y S»HTWSP[\KL K\ ZPNUHS H]LJ SL YHWWYVJOLTLU[ L[ S»tSVPNULTLU[ J`JSPX\LZ KL SH ZV\YJL Z\Y ZH SVJHSPZH[PVU W\PZX\L SL KPZWVZP[PM [V\YUL HPUZP X\L SH MYtX\LUJL L[ SH WOHZL K\ ZPNUHS TL[[HU[ LU t]PKLUJL S»LMML[ +VWWSLY¯ 3H ]P[LZZL KL YV[H[PVU KLZ KL\_ Z`Z[uTLZ NYH]L L[ HPN\ U»LZ[ WHZ PKLU[PX\L PS ` H WS\Z K»PULY[PL H\ KtTHYYHNL WV\Y SL [HTIV\Y L[ [V\Z JLZ KtJHSHNLZ PUK\PZLU[ KLZÅ\J[\H[PVUZZ\WWStTLU[HPYLZH\ZPNUHS[V\[n MHP[ ZWtJPÄX\L KL JOHX\L JHIPUL" SLZ ZPT\SH[PVUZ tSLJ[YVUPX\LZH\YVU[K\THSnS\[[LY

TECHNIQUE

42 /43


TECHNIQUE

6UMHP[JVTTLU[& +»Vƒ]PLU[SLWYVISuTLLUMHP[&<UZPNUHSZVUVYL ZLWYVWHNLKHUZS»HPYnTZn‡*HSVYZX\»\U ZPNUHS tSLJ[YPX\L WHYJV\Y[ RTZ ZVP[ SH ]P[LZZL KL SH S\TPuYL¯ 6U JVTWYLUK HPZtTLU[ X\L S»PUMVYTH[PVU tSLJ[YPX\L WHY]PLUKYH IPLU H]HU[ H\ ZLJVUK WSHU K»LUJLPU[LZ X\L SL ZPNUHS HJV\Z[PX\L WYV]LUHU[ K\ WYLTPLY *VTTLU[ JHSJ\SLY\UYL[HYK&3LWS\ZZPTWSLTLU[K\TVUKL! Z»PS`HTu[YLZWHYL_LTWSLLU[YLSLZKL\_WSHUZ K»LUJLPU[LZPSMH\KYHTPSSPZLJVUKLZH\ZVUWV\Y MYHUJOPYSHKPZ[HUJL :PS»VU]L\[JVUZLY]LYSLWYLTPLYMYVU[K»VUKLnSH ZJuULPSMH\KYHYL[HYKLYSLZLJVUKWSHUK»H\TVPUZ JL[[L ]HSL\Y 4HPZ · PS ` H [V\QV\YZ \U ­ THPZ ® · SH aVUL KL YLJV\]YLTLU[ KLZ KL\_ KPMM\ZPVUZ ]Hv[YLSLZPuNLKL[LYYPISLZWYVISuTLZKLWOHZL ZPS»VUULMHP[YPLU0SZLYHPTWVY[HU[KLYLJHSLYSH WOHZL KLZ KL\_ WSHUZ ZVUVYLZ ,U NtUtYHS J»LZ[ H\_HSLU[V\YZKLn/aX\LSLZJOVZLZZL WHZZLYVU[ WYtJPZtTLU[ KHUZ SLZ MYtX\LUJLZ KLZ TVKLZ WYVWYLZ KL SH ZHSSL JL X\P U»HYYHUNLYH YPLU¯ <UL MVPZ SLZ KL\_ WSHUZ JHStZ VU ]H UVU ZL\SLTLU[ H]VPY S»PTWYLZZPVU X\L SH ZV\YJL LZ[ IPLUSVJHSPZtLZ\YZJuULTHPZX\PWS\ZLZ[VUH\YH NHNUtH\TVPUZK)W\PZX\»VUZLYL[YV\]LH]LJ KL\_KPZWVZP[PMZKLKPMM\ZPVUQ\TLStZ

we like music #001 - avril 2010

<UL WYtJH\[PVU Z\WWStTLU[HPYL KL]YH v[YL WYPZL KHUZ SL JHZ KL [LSZ TVU[HNLZ LU L_[tYPL\Y JHY S»PUJPKLUJLKLSH[LTWtYH[\YLZ\YSHJtStYP[tKLS»HPY L[ KVUJ Z\Y SL [LTWZ KL WYVWHNH[PVU KL S»VUKL

Schéma : Retards en multidiffusion

ZVUVYL PUÅ\L [V\[ JVTTL SL ]LU[ L[ S»O\TPKP[t KL S»HPY K»HPSSL\YZ Z\Y SLZ ]HSL\YZ KL YL[HYK X\L S»VU HWWSPX\LYH¯ ,U[YL ‡* L[ ‡* SH ]HSL\Y KL SH JtStYP[t WL\[ ]HYPLY KL WYuZ KL TZ *LZ WOtUVTuULZ VU[ WHYMVPZ JH\Zt KL ZtYPL\ZLZ HUNVPZZLZ n X\LSX\LZ PUNtUPL\YZ K\ ZVU KVU[ SL Z`Z[uTL WHYMHP[LTLU[ JHSt H\_ YtWt[P[PVUZ KL S»HWYuZTPKP KL]LUHP[ [V[HSLTLU[ KtYtNSt H\ TVTLU[K\JVUJLY[K\ZVPY 4PZLLUt]PKLUJLKLS»LMML[KLWYtJtKLUJL!WV\YSL ZWLJ[H[L\YU¢X\PLU[LUKnSHMVPZSLZPUZ[Y\TLU[Z L[ SH KPMM\ZPVU VU KL]YH YL[HYKLY JL[[L KLYUPuYL KL THUPuYL n JL X\L SLZ T\ZPJPLUZ ZVPLU[ IPLU SVJHSPZtZZ\YZJuULSLWYLTPLYMYVU[K»VUKL]LUHU[ KPYLJ[LTLU[KLZPUZ[Y\TLU[Z7V\YSLZZWLJ[H[L\YZ L[\UZLJVUKYL[HYKZLYHHWWSPX\tHÄUX\LS»VU WLYsVP]L [V\QV\YZ SL ZVU WYV]LUHU[ KL SH ZJuUL LU WYLTPLY TvTL ZP SL UP]LH\ KL SH YLWYPZL KL KPMM\ZPVULZ[WS\ZPU[LUZL 7V\Y [LYTPULY S»HWWYtJPH[PVU K\ WOtUVTuUL KL WYtKtSHP Z\Y \U LMML[ KL Yt]LYItYH[PVU MHP[ K»\UL JLY[HPUL THUPuYL tNHSLTLU[ TLU[PVU KL S»LMML[ KL WYtJtKLUJL 3VYZX\L S»VU HQ\Z[L SH ]HSL\Y K\ WYtKtSHP VU KtÄUP[ ]PY[\LSSLTLU[ SH KPZ[HUJL X\L ]H WHYJV\YPY S»VUKL ZVUVYL ]LYZ S»H\KP[L\Y H]HU[ KL ZL YtÅtJOPY Z\Y \UL WHYVP 6U KtÄUP[ HPUZP SH WYtJtKLUJL KL WYV]LUHUJL KL SH ZV\YJL JVYYLZWVUKHU[H\WSHJLTLU[]PY[\LSKLS»PUZ[Y\TLU[ MHP[ KHUZ SL TP_HNL! \U WYtKtSHP n atYV KVUULYH \UÅV\Z\YSLWVZP[PVUULTLU[KLS»PUZ[Y\TLU[JHY SLZ YtÅL_PVUZ WHY]PLUKYVU[ X\HZP ZPT\S[HUtTLU[ H\ ZPNUHS KPYLJ[ VU UL WV\YYH HSVYZ WHZ SVJHSPZLY MHJPSLTLU[S»PUZ[Y\TLU[LUX\LZ[PVU


6RQJSDJH

44 /45

Dans cette rubrique, Sampler Music ÂŽ vous propose de dĂŠcouvrir le travail de ses adhĂŠrents en publiant, avec leur autorisation, les paroles de leurs chansons.

Bolga Textes et illustration de Mick Rustick

/D%ROJDFHĂ&#x20AC;HXYHRMHPHVXLVEDLJQp -HWÂś\DYDLVUHMRLQWPDLVQHVDFKDQWSDVQDJHU /D%ROJDPÂśDHPSRUWp %LHQGHVPRLVDSUqVTXHMHPÂśpWDLVQR\p /HVODUPHVGHWRQFRUSVWXDVEHDXFRXSYHUVpHV (QpFKDQJHMHWHODLVVHUDLXQYHQWUHURQGÂŤ -HFURLVTXHFÂśpWDLWXQSHWLWJDUoRQ /D%ROJDWXPÂśDVHPPHQp /D%ROJDQRXVVRPPHVSRXUWRXMRXUVOLpV

5RFNPXVHWWHHWFKDQVRQGHUXH FDGUHQWELHQDYHFODSHUVRQQDOLWp GH0LFN5XVWLFNFKDQWHXU DFFRUGpRQLVWHJXLWDULVWH RUJDQLVWHHWpFULYDLQGHVHVSURSUHV FRPSRVLWLRQV (QpFRXWHGLUHFWHPHQWVXUVRQVLWH www.mickrustick.frRXHQFRUH VXUVRQSURĂ&#x20AC;O0\6SDFH www.myspace.com/mickrustick

0DLQWHQDQWMHVXLVXQSRLVVRQFKDW -HUHJDUGHQRWUHÂżOVTXLQHVDLWSDVQDJHU 4XÂśDWWHQGVWX"4XHIDLVWX" /D%ROJDYDQRXVSULYHU ,OYDRLODSLHGPDLVQÂśDYDQFHSOXV &DUPRLMHVXLVOjSRXUOXLFKDWRXLOOHUOHV SLHGV &ÂśHVWXQFRQWHTXLDPDOWRXUQp /D%ROJDHVWVDQVSLWLp 0RQDPRXULO\DXQPR\HQGHPHGpOLYUHU 'HPÂśRXYULUOHVSRUWHVGHOD9RLH/DFWpH &ÂśHVWGÂśDSSUHQGUHjQRWUHÂżOVjQDJHU -HVHUDLUDVVXUp /D%ROJDWXPÂśDVHPPHQp /D%ROJDWXPÂśDVGpOLYUp


S ONGPAGE

Septembre Texte de Jean-Marie Loubry

/HVROHLOQ¶HVWSOXVFHOqYHW{W (WODQXLWHQ¿OHVRQPDQWHDX -XVWHjO¶KHXUHSUpFLVHGHO¶DSpUR 'HVKpURV &¶HVWVHSWHPEUHFRPPHF¶HVWEHDX /HVJXLWDUHVRQWPLVGHVFRUGHVQHXYHV /HVFRFRVFKDQWHQWj/D&RXUQHXYH /HVFKDQVRQVGHO¶pWpFLFDWULVpHV $SDLVpHV &¶HVWVHSWHPEUHFRPPHXQEDLVHU

we like music #001 - avril 2010

-HDQ0DULH/RXEU\²DXWHXU FRPSRVLWHXUHWLQWHUSUqWH²HVWIDLW GHFHWWHWUHPSHG·DUWLVWHVFDSDEOHV GHVRXOLJQHUOHVHQVPrPHGH OHXUVSRpVLHVSDUG·DJUpDEOHVHW HQWrWDQWHVPpORGLHV 7UqVMXVWHPHQWDFFRPSDJQpSDU 0LOO\QDHW+HUYp2WW-HDQ0DULH /RXEU\HW/HV0LOO\QDUGVQRXV HQFKDQWHQWjFKDTXHQRXYHO DOEXP8QHRGHHWXQKRPPDJH DX[%UDVVHQV9LDQ5LPEDXG +XJR (WELHQSOXVVXUjmloubry.free.fr

0XUPXUHEHDXFRXS 7RQEUDVVXUPRQFRX -¶DLHQYLHGHW¶pFRXWHU 7HVQRWHVV¶pODQFHQW &RXYUDQWOHVLOHQFH ,QYLWpHV /DOXPLqUHDPLVVDUREHURXJH 6DPDQWLOOHGDQVOHVIHXLOOHVTXLERXJHQW -XVWHDVVH]SRXUODQFHUXQGRX[UDL 0RUGRUp &¶HVWVHSWHPEUHPRQDGRUpH (WOHVYLJQHVVHSUHQQHQWSRXUXQPLURLU 2FpDQGHVXFUHHWGHWHUURLU /HVYHQGDQJHVFRPPHQFHURQWOHYLQJW 3RXUOHYLQ &¶HVWVHSWHPEUHHWF¶HVWGLYLQ &RPPHF¶HVWERQGHUDOHQWLUOHWHPSV 1HVHUDLWFHTX¶XQWRXWSHWLWLQVWDQW /DPDJLHGHVHSWHPEUHYLWHDJLW 1RVWDOJLH &¶HVWVHSWHPEUHPRQpOpJLH /HVFRSDLQVDWWHQGHQWOHVYHLOOpHV /DPXVLTXHYDOHVpPHUYHLOOHU 1RXVIrWHURQVSRXUHX[JXLWDUHX[ *pQpUHX[ &HVHSWHPEUHELHQKHXUHX[


L E S C A S I N O S D E M O N T E - C A R LO & R O L E X P R E S E N T E N T

PUBLICITÉ


Dario

Identités, pubs, buzz, campagnes globales design@samplermusic.fr

*

Ceci n’est pas un spam.

Élargissez votre public...

EN LAR GE YOUR PU * BLIC

We like music #001  
We like music #001  

Rythmes et racines du monde - Le magazine des nouveaux talents