Page 1


MìSÓMŠS O»ñæsŒæÞ..!

D º…«§ýl-Ðól$-¯é-sìæ§ø!

Ð]l$Æý‡ç³# Ìôæ° Ð]l$íßæâ¶æ!

Mö-Ë…-¼-Ķæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l Æý‡*»ñ毌l VýSÑ-ÇĶæ* A¯ól Ð]lÅMìSM¢ Sì K V>Ķæ$-³ç yìl¯]l Eyýl$-™èl-í³ËÏ MýS°-í³…-_…¨. ^éÐ]l#º™èl$MýS$ÌZÏ E¯]l² §é°² C…sìæMìS ¡çÜ$-MSð ãÏ A™èlyýl$ _MìS™èlÞ ^ólÔ>yýl$. Æý‡*»ñ毌l AÌê ^ólĶæ$yýl… ^èl*íܯ]l A™èlyìl ò³…ç³#ylý $ ³í ÍÏ sìæsê MýS*yé B º$hj Eyýl$-™lè ¯]l$ §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ ¡çÜ$-MSý $° B´ëÅĶæ$…V> Jâ¶æ…Ï ™é °Ñ$-Ç…¨. {õ³Ð]l$V> ´ëÍ-_a…¨. A…™ól, Aç³µr$²…_ Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨ B Æð‡…yìls- æì Ð- l] $«§éÅ A¯]l$-Æ>-VSý º - …«§lý …. B Eyýl$-™lè ³í- ËÏ JMýSP-„Sý ×æ… MýS°-³í …-^lè M- Sý ´- ù-Ƈ¬¯é sìæsê CËÏ…™é Ððl™èl$MýS$P…-r$…¨. ™èl¯]l ³í ËÏË- ™ø ´ësôæ §é°MîS ´ëË$ CçÜ$¢…¨. {糆„ýS×æ… §é°² {õ³Ð]l$V> ^ólÆý‡©çÜ*¢¯ló E…r$…¨. Eyýl$™èl³í- ËÏ MýS*yé sìæsê Òç³#Ò- $§ýl GMìSP Byýl$-MSý $…r* E…r$…¨. B Æð‡…yìlsìæ A¯]l$-Æ>-V>°² ^èl*íܯ]l Æý‡*»ñ毌l, Ðésìæ ¸÷sZË$ ¡íÜ ¯ðlsŒæÌZ ò³sêtylý $. AÑ ^èl*OòÜ¯é ³ç MýSPÐéâ¶æ°Ï {õ³Ñ$…^èl… Ð]l$Ça´ù™èl$¯]l² Ð]l$¯]l… M>çÜ¢ º$¨® ™ðl^èl$a-MSý $…sôæ »êVýS$…r$…§ólÐðl*!

A-Ððl$-Ç-M>-ÌZ° M>Í-¸ù-DzĶæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l DÐðl$ õ³Æý‡$ hÌŒæ {ò³g• æŒ (54). DÐðl$ Ððl$Ððl¬È ³ç Ð]lÆŠ‡ H Æó‡…gŒæÌZ E…r$…-§ýl…sôæ... 糯ðl²…yø Hr ¯]l$…_ ¯ólsìæ Ð]lÆý‡MýS* BÐðl$ iÑ-™lè …ÌZ fÇ-W¯]l Üç …çœ$-r¯- l] Ë- ¯]l$ Üç …Ð]l™- lè ÞÆý‡…, ¯ðlË, ™ól©, sO æñ Ð]l¬™ø Üç à Ð]lÆý‡$-Üç V> ^ðlõ³µ-Üç $¢…¨. A…™ólM- >§ýl$, Ð]l$¯]l… K ™ól© C_a, B Æøk¯]l œç Ìê¯é Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS ¯]l$ÐólÓ… ^ólÔ>-Ðl] ° AyìlW- ¯é MýS*yé rMýS$P¯]l ^ðlõ³µ-Üç $¢…¨. BÐðl$ ³ç Ð]lÆ- ‡Š ¯]l$ VýS$Ç¢…_- ¯]l ³ç Ë$ ^é¯ðlâ¶æ$Ï BÐðl$™ø ÌO æñ ÐŒl ÚùË$ °Æý‡Ó-ß í æ…-^éÆý‡$. BÐðl$ ^ðl³í µ…¨ °fÐ]l* M>§é A° yìlsñæM- Sý Æ-t ‡Š ™ø ³ç È-„Sì …-^éÆý‡$ MýS*yé. A±² ÐéçÜÐ-¢ é-Ìæô ¯- l] ° ™ólÍ…¨. h-ÌæŒ MýS$ AçÜË$ A…™èl Ððl$Ððl¬È ³ç Ð]lÆŠ‡ GÌê Ð]l_a…§é A° Mö…§ýlÆý‡$ ÐO lð §ýlÅ °ç³#×- æ$Ë$ ™ðlË$-Üç $-MSý $¯ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÜí ¯é œç Í™èl… Ìôæ§ýl$. D Ô¶æMìSÐ-¢ l] ËÏ Ð]l^óla ´ëç³#Ì- ê-Çsîæ GÌê-Ðl] #¯é², »ê«§é-MSý Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l ÑçÙĶæ*-˯]l$ MýS*yé Ð]l$Ça-´ù-Ìæô M- Sý ´- ù-Ðl] yýl… Ð]lËÏ hÌŒæ ™èlÆý‡^- lè $V> yìlÜç Æt ‡Š ¾ AÐ]l#™èl* E…r$…-§lý r ´ëç³…!

MøÆý‡-Ë$¯é² M>r$ÐólĶæ$Ð]l#!

AÆð‡... CË$Ï †Æý‡-VýS-º-yìl…§ól!

Ð]l$¯]l… ^éÌê BËĶæ*Ë$

H…r»ê¾ ÇÐ]lÆ- ‡Š ÞÌZ E…¨...

^èl*çÜ$…sê…. M>± Ð]l$ÌôæÙí Ä- æ¶ *-ÌZ° ò³¯é…VŠS ©ÑÌZ E¯]l² õܲMŠS sñæ…ç³#ÌŒæ Ð]l*{™èl… A°²sZÏMîS {ç³™ólÅMýS…. ³ç NÆý‡Ó… D ©ÑÌZ K Æý‡$íÙ E…yólÐ- é-ylý r. KÝëÇ ³ç MýSP-¯l] $¯]l² AyýlÑ- Ì- Z-¯l] $…_ K ò³§ýlª ´ëÐ]l¬ Ð] õÜ,¢ §é°² ^èl…ç³M- Sý $…yé ^ólÆý‡©- Ô- >yýlr. ™èlÆ>Ó™èl MýS*yé Mö°² ´ëÐ]l¬Ë$ Ð]lõÜ¢ AÌêVóS ^ólÔ>-ylý r. §é…™ø AÑ A™èl°- MìS AË-Ðé-r$-³ç yìl AMýSP-ylý M- Sý Pyól †Æý‡$-VSý $-™lè $…-yló Ð- l] r. BĶæ$¯]l ^èl°-´ù-Äæ¶ *MýS BĶæ$¯]l §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ Ð]l^óla ¿¶æMýS$¢Ë$ VýS$yìl Mý sìæ,t B ´ëÐ]l¬-Ë°²-sæì MîS A…§ýl$ÌZ Ð]l¨-Ìæô Ô- >Æý‡$. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$ÇMö°² ´ëÐ]l¬Ë$ MýS*yé Ð]l_a ^ólÆ>Ƈ¬. §é…™ø VýS$yìl ´ëÐ]l¬-Ë™ø °…yìl´- ù-Ƈ¬…¨. M>± C…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS* H JMýSP ¿¶æMýS$¢y- lì ± ´ëÐ]l¬ MýSÆý‡Ð- l] y- lý Ð- l] $-¯l] ²¨ fÆý‡V- Sý Ì- æô §ýl$. Mö…yýl_- Ë- $Ð]l, {™é^èl$-´ë-Ðl] ¬Ë$, Æý‡MýS³í-¢ …-fÆý‡ ™èl¨-™lè Æý‡ ¿¶æĶæ$…-MSý Æý‡ ÑçÙÜç Æ- >µË$ º$çÜË$ MörtM- Sý $…yé Üç …^èlÇ- Üç *¢ E…sêƇ¬ ™èl³ç µ GÐ]lÇ- MîS H à± MýSÍ-W…-^lè Ð]l#. D Ñ…™èl¯]l$ ^èl*yéË…sôæ AMýSPyìlMðSâêÏÍÞ…§ól!

´÷Æý‡´ër¯]l$ ¸÷sZ° ÇÐ]lÆŠ‡ÞÌZ ò³sêtÆ> A¯]l$-MSý $…-r$¯é²Æ>? ™èlË-MìS…-§ýl$-Ë-Ƈ¬Å…¨ ¸÷sZ M>§ýl$... CË$Ï! f-Ƈý Ã-±MìS ^ðl…¨¯]l MðS.G….VöÌZ‹Ü, òÜ»ê-Üí Ä-t æ¶ $¯Œl A¯ól õܲíßæ-™lè $-ͧ- lý ƪ ‡ý * MýSâê-{³í Ä- æ¶ ¬Ë$. G糚yýl* Mö™èlV¢ > HÐø JMýS MýSâê-MSý –-™lè $Ë$ ^ólÜí A…§ýlÇ- ± BMýSÇ- ÜçÛ *¢ E…sêÆý‡$. AƇ¬™ól _¯]l² _¯]l²Ñ ^ólÜí »ZÆŠ‡ Mösìæ¯-t l] r - $t…¨... JMóSÝ- ëÇ K ò³§ýlª ³ç ° Ððl¬§ýlÌ- æñ s- êtƇý $. A§ól... ™èlË-MSì …-§lý $-Ë$V> CË$Ï MýSrtylý …! Mö°² ¯ðlË-Ë´- ër$ MýSÙç ³ç-t yìl °ÇÃ…-_¯]l D C…sZÏ AËÃ-Æ>Ë$, AËÃÆ>ÌZ Ð]lÜç $¢Ð- l] #Ë$, Ýù¸ë òÜr$Ï, sôæº$â¶æ$Ï... A±² ÇÐ]lÆ- ‡Š Þ-ÌZ¯ól E…sêƇ¬. A…sôæ MìS…§ýl ¯ólË-Ò$§ýl E…yé-ÍÞ-¯l] Ð- l] ±² Æý‡*‹œMìS ÐólÌêyýl$™èl* E…sê-Äæ¶ $-¯l] ²-Ðl] *r! G…§ýl$MîS ÇÐ]lÆ- ‡Š Þ-VSó ÆŠ‡ A° AyìlW- ™ól... "f‹Üt œç ÆŠ‡ œç ¯Œl. C…§ýl$ÌZ E…yé-Ë° D CË$Ï MýSrtÌ- æô §ýl$. H… ^ólÜí ¯é yìlœç Æð‡…-sæŒ V> ^ólĶæ*Ë° MýSsêt…' A…r* ¯]lÐólÓ-Ýë¢Ç§- lý ƪ ‡ý *. E…yýlsê°MìS ÒË$V> Ìôæ° CË$Ï MýSrtyé°MìS A…™èl QÆý‡$aò³rtylý ….. A§ól… Üç Æý‡§é¯ø!

{òÜt…VŠS¢ B‹œ §ýl ÒMŠæ

15

16

17

18

19

20

Ð]l*Çt¯lŒ Ë*£ýl-ÆŠ‡MìS…VŠS f¯]l¯]l… (1-9-2-9) ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ OòÜ°MýS ¨¯ø-™èlÞÐ]l… (1949)

{†ç³#-Æý‡-¯ól° Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ^ú§ýlÇ Ð]lÆý‡®…† (1-9-4-3) Ë…yýl-¯lŒ ÌZ {¼sìæ‹Ù Ð]lÊÅhĶæ$… {´ëÆý‡…¿¶æ… (1-7-5-9)

ç³Õa-Ð]l$-»ñæ…-V>ÌŒæ Ð]l*i Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† gZņ-ºçÜ$ Ð]l$Æý‡×æ… (2-0-1-0) §ýl„ìS×æ «§ýl–Ðé°² ^ólÆý‡$-MýS$¯]l² ™öÍ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬yìlV> MýS˲̌æ gñæ.MðS.ºgêgŒæ ÇM>Æý‡$z(1-9-8-9)

çßæÇ-Ð]l…-Ô¶æ-Æ>ÄŒæ$ º^èl¯a lŒ Ð]lÆý‡®…† (2-0-0-3) ¿êÆý‡™èl ´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ ¿¶æÐ]l¯]l… {´ëÆý‡…-À…^éÆý‡$ (1-9-2-7)

B^éÆý‡Å Æý‡f-±‹Ù Ð]l$Æý‡×æ… (1-9-9-0) C…¨-Æ>-V>…«© Ððl¬§ýl-sìæ-ÝëÇ {糫§é° 糧ýl-Ñ° ^ólç³-sêtÆý‡$ (1-9-6-6)

»êÎ-Ð]l#yŠl {ç³Ð]l¬Q ¯]lsìæ ç³ÈÓ¯Œl »ê½ Ð]l$Æý‡×æ… (2-0-0-5) ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô¶æç³# ™öÍ A×æ$ ÇĶæ*-MýStÆŠ‡ Aç³ÞÆý‡¯]l$ {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$ (1-9-5-7)

2 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012

21 §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ DÒÒ çÜ™èlÅ-¯é-Æ>-Ķæ$×æ Ð]l$Æý‡×æ… (2-0-1-1) {†ç³#Æý‡, Ðól$çœ*ËĶæ$ Æ>Ú‰ëË$ HÆý‡µ-yézƇ¬ (1972)


çÜ*MìS¢ Ë„ýSËÐ]l$…¨° Ü õ ²íßæ™èl$Ë$V> ^ólçÜ$MøÐ]lyýl… Vöç³µ ÑçÙĶæ$Ðól$… M>§ýl$. Ë„ýSËÐ]l$…¨ Ð]l$¯]lͲ Ð]lņÆó‡MìS…_¯é, Ð]l$¯]l ç³MýSP¯]l A…yýlV> °Ëºyól JMýS Ü õ ²íßæ™èl$×ìæ² çÜ…´ë¨…^èl$MøÐ]lyýl… Vöç³µ!

çÜ*_MýS 6

20

B ÆøkÌZÏ...

Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$¯é²Æý‡$... õܲíßæ™èl$ÌôæÇ!

sôæMŠæ CsŒæ Di AÆ>¦Ë$ ÐólÆý‡$Ìôæ!

ÐéÆý‡çœË…

C…rÆý‡*ÓÅ

òœÆ‡¬Ë*ÅÆó‡ çœ#yýl$z ò³yýl$™ø…¨!

ÇĶæ*Ísîæ ^ðlMŠæ

MýS£ýl¯]l… 8

26

çÜÓç³²…

25

f¯]lÐ]lÇ 15 ¯]l$…yìl 21 Ð]lÆý‡MýS$

íßægêzË™ø JMýS B¡ÃĶæ$ çÜ…¿êçÙ×æ °Æý‡Óçßæ×æ: íÜ…çßæ…¿¶ærÏ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#

Ðól$çÙ…: {ç³Ð]l¬-Q$-Ë™ø ç³Ç-^èl-Ķæ*Ë$ E™éÞ-à-°²-Ýë¢Æ‡¬. Üç …çœ$…ÌZ VúÆý‡Ð- l] Ð- l] $-Æ>Å-§lý Ë$. BǦMSý ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ Üç …™èl–-³í Æ-¢ ‡ý …V> E…sêƇ¬. {ÔóæÄñæ*-ÀÌ- ê-Ùç $Ë Üç Ë-àË$ Üï ÓMýSÇ- Ý- ë¢Æ‡ý $. {ç³™èlÅ-Ƈý $¦Ë$ Ñ${™èl$-Ë$V> Ð]l*Æý‡™- éÆý‡$. ÐéÅ´ë-Æ>-ËÌZ ³ç #Æø-VSý †. Æ>f-MSî Ä- æ¶ $-Ðl] Æ- >YË- MýS$ ³ç §ýlÐ- l] #Ë$ §ýlMóSP b鯌lÞ.

™èl$Ë: ç³Ë$-MýS$-ºyìl ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. çÜ°²-íßæ-™èl$-Ë™ø Üç QÅ™èl. Ô¶æ$¿¶æM- >-Æ>ÅË È™éÅ QÆý‡$aË$. C…sê-ºÄ- æ¶ $sê A¯]l$-MSý *-ËÜí- †¦ . BàÓ-¯éË$ A…§ýl$-™éƇ¬. ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ÌêÀ-Ýë¢Æ‡¬. E§øÅ-V>ÌZÏ _M>-MSý $Ë$ ™öË-VSý $™éƇ¬. ´ëÇ-{Ô>-Ñ$-MSý Ð- l] Æ- >YË- MýS$ Mö™èl¢ AÐ]lM- >-Ô>Ë$.

Ð]l–çÙ¿¶æ…: ³ç ¯]l$Ë$ Üç gê-Ðl] #V> ³ç NÇ¢ M>VýSË- Ð]l#. Æ>ºyìl ò³ÇW Æý‡$×êË$ òO Ü™èl… ¡Æý‡$-Ýë¢Æ‡ý $. A¯]l$-MSý $-¯l] ²¨ Ý뫨…^ól Ð]lÆý‡MýS$ Ñ{Ô¶æÑ- $…-^lè Æý‡$. ¯]l*™èl¯]l Ð]lÅMýS$¢Ë ³ç Ç-^lè Ķæ$…. ÐéÅ´ë-Ƈý $-ËMýS$ Ìê¿êË$. E§øÅ-V>ÌZÏ _M>-MSý $Ë$ ™öË-VSý $-™éƇ¬. ´ëÇ{Ô>-Ñ$-MSý Ð- l] Æ- >YË- MýS$ Mö™èl¢ A¯]l$-Ðl] $-™lè $Ë$, ÌO æñ òܯ- l] $ÞË$ ËÀ-Ýë¢Æ‡¬.

Ð]l–ÕaMýS…: BǦMSý Ð]lÅÐ]là - Æ- >Ë$ BÔ>-f¯- l] MýS…. Mö™èl¢ Ð]lÅMýS$¢Ë ³ç Ç-^lè Ķæ$…. Ô¶æ$¿¶æÐ- é-Ƈý Ë¢ $. {ç³™èlÅ-Ƈý $¦Ë- ™ø ^èlÆý‡aË$ fÆý‡$³ç #-™éÆý‡$. BÌZ-^lè ¯- l] Ë$ AÐ]l$Ë$ ^ólÝë¢Æ‡ý $. MýS$r$…-ºÜç- ¿¶æ$ÅË {´ù™éÞ-ß ç æ…™ø Mö™èl¢ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ ^ól³ç y- lý ™- éÆý‡$. ÐéÅ´ë-Æ>ËÌZ AÀ-Ðl] –¨®. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ E™éÞçßæ…. MýSâê-M>-Ƈý $-ËMýS$ Üç ¯éÃ-¯éË$.

Ñ$£ýl$¯]l…: ³ç ¯]l$Ë$ °§é-¯l] …V> ³ç NÇ¢ ^ólÝë¢Æ‡ý $. BǦMSý ÑçÙĶæ*Ë$ M>çÜ¢ °Æ>Ô¶æ MýSÍ-WÝ- ë¢Æ‡¬. BMýSÜí- ÃMýS {ç³Ä¶æ*-×êË$. BíÜ¢ ÑÐé-§éË$ ³ç Ç-ÚëP-Ƈý Ð- l] $-Ðl] #-™éƇ¬. º…«§lý $-Ðl] #-Ë™ø E™èlÆ-¢ ‡ý {- ³ç ™- lè $Å-™lè Æ-¢ >Ë$. E§øÅ-V>-ËÌZ Ð]l*Æý‡$µË$ Üç …¿¶æÑ- Ý- ë¢Æ‡¬. Æ>fMîSĶæ$, MýSâê-Ƈý …-V>Ë ÐéÇMìS ѧólÖ ³ç Æý‡Å-r¯- l] Ë$.

«§ýl¯]l$çÜ$Þ: ç³r$t-§ýlË ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. çÜ°²-íßæ-™èl$Ë ¯]l$…_ Ð]l¬QÅ Üç …§ólÔ¶æ…. Æð‡…yýl$-Ðl] Êyýl$ Ñ«§é-Ë$V> §« lý ¯]lË- ¼®. JMýS {ç³MýSr - ¯]l BMýSr - $tM- Sý $…-r$…¨. ÐéÅ´ë-Æ>ËÌZ Ð]l¬…§ýly- lý $VýS$. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ Üç …™ø-Ùç M- Sý Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l ÐéÆý‡Ë¢ $. Æ>fMîSĶæ$, MýSâê-Ƈý …-V>Ë ÐéÇMìS Fíßæ…-^lè ° AÐ]lM- >-Ô>Ë$.

MýSÆ>PrMýS…: ^ól³ç s- æì ¯t l] M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ ¯ðlÐ]l$Ã-¨V> ÝëVýS$™éƇ¬. BÌZ-^lè ¯- l] Ë$ MýSË-Üí Ð- l] Ý- ë¢Æ‡¬. °Æý‡Ä-~ æ¶ *-ËÌZ M>çÜ¢ °§é¯]l… AÐ]lÜç- Æý‡…. º…«§lý $-Ðl] #-Ë™ø Ð]l*r-³ç s- æì …t ³ç- #Ë$. ÐéÅ´ëÆý‡ ÌêÐé-§ló Ò- Ë$ Üç Ó˵…V> ÌêÀ-Ýë¢Æ‡¬. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ ³ç °¿êÆý‡… ™èlVýS$Y™- lè $…¨. Æ>f-MSî Ķæ$, MýSâê-Ƈý …-V>Ë ÐéÇMìS J†¢y- lý $Ë$.

Ð]l$MýSÆý‡…: ³ç ¯]l$ÌZÏ ³ç #Æø-VSý † MýS°-³í Üç- $¢…¨. Üç °²-ß í æ-™lè $Ë ¯]l$…_ Üç àĶæ$… ËÀ-Üç $¢…¨. Üí Ʀ >íÜ¢ Ð]l–¨®. {ç³Ð]l¬Q$-Ë™ø ³ç Ç-^lè Ä- æ¶ *Ë$. ¡Æý‡Ä-¦ æ¶ *-{™èlË$ ^ólÝë¢Æ‡ý $. Mö™èl¢ ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ {´ëÆý‡…-À…^ól ÒË$…¨. E§øÅ-VSý Ð- l] Æ- >YË- MýS$ Üç Ð]l$-Üç ÅË$ ¡Æý‡™éƇ¬. MýSâê-M>-Ƈý $Ë$ AÐé-Ƈý $zË$, Üç ¯éÃ-¯éË$ ´÷…§ýl$-™éÆý‡$.

íÜ…çßæ…: Ð]l¬QÅ-ÐO lð $¯]l M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ ÐéƇ¬§é. BMýSÜí- ÃMýS {ç³Ä¶æ*-×êË$. º…«§lý $-Ñ$-{™èl$Ë ¯]l$…_ J†¢y- lý $Ë$. A¯]l$Mø° QÆý‡$aË$. BÆø-VSý Å-¿æ¶ …VýS…. BË-Äæ¶ *Ë$ Üç …§ýlÇ- ØÝë¢Æ‡ý $. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ ÝëÐ]l*-¯l] Å…V> E…r$…¨. Æ>f-MSî Ķæ$, MýSâê-Ƈý …V>Ë ÐéÇMìS ѧólÖ ³ç Æý‡Å-r¯- l] Ë$ ÐéƇ¬§é ³ç yýlÐ- l] ^èl$a.

MýS$…¿¶æ…: Æý‡$×æ-J-†¢-yýl$Ë$ ™öË-VýS$-™éƇ¬. MýS$r$…-º…ÌZ Ô¶æ$¿¶æM- >-Æ>ÅË °Æý‡Ó-ß ç æ×æ. BǦMSý ÌêÐé-§ló Ò- Ë$ {´ù™éÞß ç æ-MSý Æ- ‡ý …V> E…sêƇ¬. ³ç #×æÅ-„Só {- ™éË$ Üç …§ýlÇ- Ø-Ýë¢Æ‡ý $. ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ÌêÀ-Ýë¢Æ‡¬. E§øÅ-V>-ËÌZ _M>-MSý $Ë$ ™öË-VSý $-™éƇ¬. Æ>f-MSî Ä- æ¶ $-Ðl] Æ- >YË- MýS$ ³ç §ýlÐ- l] #Ë$ §ýlMóSP AÐ]lM- >Ô¶æ….

MýS¯]lÅ: ¯]l*™èl¯- ø-™éÞçßæ…. BǦMSý Ð]lÅÐ]là - Æ- >ÌZÏ A¯]l$-MSý *Ë™èl. Üç …çœ$…ÌZ ÑÔóæÙç VúÆý‡Ð]l…. §ýl*Æý‡³ç # º…«§lý $-Ðl] #Ë™ø E™èlÆ-¢ ‡ý {- ³ç ™- lè $Å-™lè Æ-¢ >Ë$. VýS™èl Üç …çœ$-r¯- l] Ë$ VýS$Æý‡$¢MSý $ ™ðl^èl$a-MSý $…-sêÆý‡$. ¯]l*™èl¯]l ³ç Ç-^lè Ä- æ¶ *Ë$. ÐéÅ´ë-Ƈý Ð- l] –¨®. E§øÅ-V>ÌZÏ C…{MìS-Ððl$…r$Ï. Æ>f-MîS-Ķæ$-Ð]l-Æ>Y-ËMýS$ 糧ýl-Ò-Äñæ*VýS….

Ò$¯]l…: Mö™èl¢ ³ç ¯]l$Ë$ ^ól³ç y- lý ™- éÆý‡$. §ýl*Æý‡³ç # º…«§lý $-Ðl] #˯]l$ MýSË$-Üç $-MSý $° C…sìæ ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ ^èlÇa-Ýë¢Æ‡ý $. A…§ýlÇ-ÌZ¯]l* VýS$Ç¢…³ç #. Ð]lÜç $¢, Ð]lÜç Ì-ˆ ê-¿êË$. ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ³ç #…k-MSý $…-sêƇ¬. E§øÅ-V>ÌZÏ A¯]l$-MSý *Ë Ð]l*Æý‡$µË$ E…yýlÐ- l] ^èl$a. MýSâê-M>-Ƈý $Ë$, Ýë…MóS†- MýS Ð]lÆ>YË ÐéÇMìS E™éÞ-ß ç æ-Ðl] …-™lè …V> E…r$…¨.

4 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


ÌôæQ

çÜ*¹Ç¢-§é-Ķæ$MýS…! çÜ*¹Ç¢-§é-Ķæ$-MýS-OÐðl$¯]l Æý‡^èl-¯]lË$, ÐéÅÝëË Ð]lÌôæÏ ³ç {†MýS ÑË$Ð]l ò³Æý‡$VýS$-™lè $…-§lý ° °Æý‡*-³í Ýù¢…¨ œç ¯Œæyól! {MìSÜç Ã‹Ü Üç …§ýlÆ- ‡ý Â…V> "MýSË- $çÙ GyéÇÌZ MýSË$Ð]l ³ç #Ðl] #Ó' §éÓÆ> {MîSÜç $¢ iÑ™èl ^èlÇ-{™èl¯]l$ A…§ýlÐO- lð $¯]l _{™é-Ë™ø Ð]l$Ç…™èl A…§ýl…V> Ð]lÇ~…_- ¯- l] …§ýl$MýS$ §« lý ¯]lÅ-Ðé-§éË$. "A…-§lý Ç- M- øçÜ… ³ç #sêty- lý $' A…r* °MŠS Eh-Üí MŠS VýS$Ç…_ Æ>íܯ]l ÐéÅçÜ… G…™ø Üç *¹Ç¢§- é-Äæ¶ $-MSý …V> E…¨. & MýSrMýS… ÒÆý‡-¿¶æ-{§ýl-Æ>Ð]l#, Ððl*Ç & í³.B¨-™èlÅ-Ð]lÊÇ¢, VöËÏË- Ð- l] *-Ñ$-yéyýl, CË-³ç M- Sý $Ç¢ & çÜ*Æý‡Å-¯é-Æ>-Ķæ$-×æ-Ð]lÊÇ¢, Æ>gZË$, ™èl*.Vø.hÌêÏ BÌZ-_…-ç³-gôæ-õÜÌê E…¨... »êÅyìlÃ…-r¯Œl {MîSyé-M>-Ç×- æì V> Æ>Ú‰ë°- MìS, §ólÔ>-°MìS G…™ø õ³Æý‡$ {ç³RêÅ-™lè $Ë$ ™ðl_a¯]l gêÓÌê-VSý $™é¢ iÑ™èl ÑÔóæÚëË$ ^èlMýSPV> ™ðlÍ-Äæ¶ $-gæô Ô- >Æý‡$. sO æñ sê-°MŠS ¯úMý §ýl$Æý‡r -ƒ ¯]l¯]l$, B ¯úMýS Ò$§ýl {ç³^èl$-Ç…-_¯]l ³ç #Üç M-¢ >°² G…™ø BçÜ-MìS¢-MýS-Æý‡…V> ÑÐ]l-Ç…_, 糧ýl-Ð]lÊ-yól-â¶æÏ-{MìS™èl… Ñyýl$-§ýl-OÌñæ¯]l sO æñ sê-°MŠS _{™é°² VýS$Æý‡$¢MSý $ ™ðl^éaÆý‡$. "Ò$Æý‡$ Æ>Ð]l§ýl$ª ³ï gÏ æŒ ' MýS£ýl BÌZ-_…-³ç g- æô õ- ÜÑ- §«- lý …V> E…¨. "Ððl$-§lý y- lý $MýS$ Ðól$™èl' M>ËÐŒl$ §éÓÆ> G¯ø² ÑçÙÄ- æ¶ *-˯]l$ A§ýl$™èl…V> ™ðlÍ-Ķæ$-gôæ-Ô>Æý‡$. "ÝëÓ-†-MìS-Æý‡-×æ…-'-_-{™èl…ÌZ »ê˯]lr - $-ylý $V> ¯]lsìæ…-_¯]l Ð]l$…k-¯é£Šl ÑÔóæÚ- ëË$ ™ðlÍ-Äæ¶ $-gæô Üí ¯- l] …-§lý $MýS$ §« lý ¯]lÅ-Ðé-§éË$. &¼.Ð]l*Æý‡$† ¿¶æÆý‡™Œl, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl Mö™èl¢-Mø×æ…! ÇĶæ*-Ísîæ ^ðlMŠS ÖÇÛM- Sý ¯]l {ç³^èl$-Ç…-_¯]l "ç³…-fV- Sý $rt Ô¶æÃÔ>¯]l…ÌZ JMýSÆ- ø-k'- ÌZ ^éÐ]l#-³ç #-r$tM- Sý Ë B«§éÅ-†ÃMýS Ðól§é…™èl §« øÆý‡×- æì ° ^èlMýSPV> Ñç³#-ÎM- Sý Ç- …-^éÆý‡$. Ð]l$¯]lÐ]l¬…§ýl$ MýS¯]l³ç- yól ÑçÙÄ- æ¶ *-˯ól Mö™èlM-¢ ø-×æ…ÌZ BÑ-Ùç PÇ…-_¯- l] …-§lý $MýS$ AÀ-¯l] …-§lý ¯- l] Ë$. &VýS$-WYË… }çßæÇ, Ðólr-´ëÌñæ… A±² BÌZ-^èl-¯]lÌZ Ð]l¬…^ól ÑçÙ-Ķæ*Ìôæ! œç ¯Œly- ló ÌZ _¯]l²-ÑV> Æ>çÜ$¢¯l] ² {糆 A…Ô¶æÐ]lÊ Ðól$f-ƇŠ V> ™ðlË$-Üç $-Mø-§lý VýSY ÑçÙÄ- æ¶ *Ìôæ. Ð]l$çßæ-ÇfÛ … Ððl¬§ýlË$ _Ð]lÇ õ³i-Ðl] Æ- ‡ý MýS$ A±² Ððl$§ýly- lý $MýS$ ³ç §ýl$¯]l$ ò³sìæt BÌZ-^lè ¯- l] ÌZ Ð]l¬…^ól ™égê-ÑÔ- æó Ú- ëÌôæ! DÐéÆý‡… òܵçÙÌŒæ ÝùtÈ sO æñ sê°MŠS ^éÌê »êVýS$…¨. &sìæ.çÜ™èlÅ-¯é-Æ>-Ķæ$×æ Ð]lÊÇ¢, ÑÔ>-Q-ç³r²…

Ð]l* çÜÇMö™èl¢ 眯Œæyól¯]l$ B§ýlÇçÜ*¢, AÀÐ]l*¯]l…™ø E™èl¢Æ>Ë$ Æ>çÜ$¢¯]l² ´ëuý‡MýS$Ë…§ýlÇMîS «§ýl¯]lÅÐé§éË$. ÐéÆý‡… ÐéÆý‡… Ò$ çܵ…§ýl¯]l™ø ´ër$ MýSÑ™èlË$, M>Æý‡*t¯]l$Ï, MýS£ýlË$ MýS*yé Æ>íÜ ç³…ç³…yìl. Ð]l* _Æý‡$¯éÐ]l*

眯Œlyól

Ýë„ìS ™ðlË$VýS$ ¨¯]lç³{†MýS 6&3&249/1, ÆøyŠl ¯]l….1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl & 34. funday.sakshi@gmail.com Designing: Sampangi Mallesh Composing: Anusha Pulipaka

MýSÐ]lÆŠæ Ò$¨ Ð]l¬VýS$Y: G….Ë„îSçólÑ, MýSyýlç³ 15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 5


sôæMŠS CsŒæ Di

AÆ>¦Ë$ ÐólÆý‡$Ìôæ! ""-Ð]l$§ýlÅ…, ³ç §ýlÅ…, ÐO lð §ýlÅ…, ^ø§ýlÅ….' ™éï³V> A¯é²yýl$ »êº$. ÑÌôæM- Sý Æ- ‡ý $Ë$ fyýl$-Üç $-MSý $-¯é²Æý‡$. ""-»ê-º$-V>Ç Ð]l*r-ËMýS$ AÆ>¦Ë$ ÐólÆý‡$. ¯é¯é-Æ>¦Ë- ™ø MýS*yìl¯]l {糆-³ç §- éÆý‡…¦ gZyìl…_, ™é™èlµ-Æ>Å°² ÔZ«¨Ý- 뢯l] $ ѯ]l…yìl. Ð]l$§ýlÅ… ™éW¯]l Ðéyýl$ ³ç §ýlÅ… ´ëyýl™- éyýl$. B ™èlÆ>Ó™èl GÌêVýS* ÐO lð §ýlÅ… ™èl³ç µ§ýl$. C…™èl fÇ-W¯é {糿¶æ$™èlÓ… ^ø§ýlÅ… ^èl*Ýù¢…¨. A¨ »êº$-V>Ç ¿êÐ]l¯- l] ' A° ÑÐ]lÇ- …-^éyýl$ ³í H. ""-C-°á-¼-çÙ¯Œl, {´÷íßæ-¼-çÙ¯Œl, Ķæ*…¼-çÙ¯Œl, GWj¼-çÙ-¯Œl-'' DÝëÇ B…VýSÏ…-ÌZMìS f…‹³ ^ólÔ>yýl$ »êº$. ""-C°- ¼ -á Ùç- ¯Œl ÌôæMýS$…yé {´÷íßæ-¼Ùç- ¯- lŒ ¯]l$ G™ól-¢ Ô>¯]l$. A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Æ>Ð]ly- lý Ðól$ ¯é Ķæ*…¼-Ùç ¯Œl. Aç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS$ Ò$Æý‡$ ^èl*õܧ- lý …™é GWj¼- Ùç- ¯- lŒ '- ' A° ´÷sìæt ³ç §é-ËMýS$ ´÷yýl$-V>sìæ AÆ>¦Ë$ ^ðl´ëµyýl$ ³í H. ""-ç³-§ýlÑ, ò³§ýlÑ, çÜ$¯éÒ$, ¼¯é-Ò$-'' ""-Ðl] $¯]l ÌZç³Ë- $-¯l] ²¨ ò³§ýlÑ §ésìæ Æ>MýS$…sôæ¯ól ³ç §ýlÐ- ö-Üç $¢…¨. Üç $¯éÒ$ Ð]l_a¯é Üç Æó‡ ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡$Ï ºÄ¶æ$-rMýS$ Æ>MýS*-ylý §ýl$.'' ""-VýS§ýlÅ…, õܧýlÅ…, OÐðlÑ«§ýlÅ…, O¯ðlÐól-§ýlÅ…-'' ""-VýS-§ðlª-¯ðl-MðSP-Ð]l-Æý‡MýS* õܧýlÅ-Ð]l$-¯éÍ. GMìSP…-™èl-Æý‡$Ðé™èl ÐO lð Ñ-§« lý Å…V> ÆO ‡ð ™èl$° ¯O lð Ðól§ýlÅ… ^ólÜç $-Mø-Ðé-Í'- ' ""-çœNÅ-f¯Œl, yìlçœNÅ-f¯Œl, MýS¯Œl-çœNÅ-f¯Œl, MýS…MýS*Ïf-¯Œl-'' ""-´÷-Ë…ÌZ Ððl*sêÆý‡$ †Ç-W™ól œç NÅf¯Œl, BW™ól yìlœç NÅ-f¯Œl, MýSÆð‡…r$ G糚-yö-Üç $¢…§ø ™ðlÍĶæ$-MSý ´- ù™ól MýS¯Œlœç- NÅ-f¯Œl. _Ð]lÇ- MìS ÆO ‡ð ™èl$MìS CË*Åf¯Œl. C¨ MýS…MýS*Ïf- ¯- lŒ '- ' "" A糚, ç³ç³š, _ç³µ, ™éâêË MýSç³µ-'' ●

""-Ðló $Ð]l¬ A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Ð]lõÜ¢ A糚 ^ólÜí ³ç ³ç š-MSý *yýl$ ò³sìæ,t {ç³f-ËMýS$ _ç³µ-°_a Qgê-¯éMýS$ ™éâ¶æ… MýS³ç µ ÐólƇ¬-Ý뢅'- ' ""-Ðé§ýl…, {糆-Ðé§ýl…, ѯø-§ýl…-'' ""-Aò- Ü…-½ÌÏ Z ™èl¯]lMýS* Ð]l¬QÅ-Ðl] $…-{†MìS Ð]l$«§lý Å fÇVóS Ðé§ýl {糆-Ðé-§é-˱² Üï Ç-Äæ¶ $‹Ü M>§ýl$. MóSÐ]lË… ѯø-§é-Ƈý Ð-¦ l] $° ^ðlº$-™lè $-¯é²-Ƈý $-'' ""-ç³…-yýlVýS, §ýl…yýlVýS, ™ólË$, ÐólË$-'' ""-A¨«- M- >-Ƈý …-Ìæô ° ³ç …yýlVýS §ýl…yýlV- Sý °, A¯]lÐ- l] Üç- Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l ÑçÙÄ- æ¶ *ÌZÏ ÐólË$ ò³yìl™ól §ö…VýSMýS$ ™ólË$-MýS$-yýl$-™èl$…-§ýl° AÆý‡¦…-'' ""-¿ZW, ÆøW, Äñæ*W, gZW, ÑÄñæ*-W'- ' ""-¿Z-VSý $-Ë…™é ÆøVýS$-ËÐ- l] #-™é-Ƈý °, Äñæ*VýS$Ë$ gZVýS$-Ë$V> Ð]l*Ç _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ ÑÄñæ*-VSý $Ë$V> Ð]l*Æý‡™- é-Ƈý ° AÆý‡…® '- ' ""-ç³…-yýl-VýS-ç³Nr íßæ™èl-MýSÆý‡… Ô¶æ$¿¶æ-MýS-Æý‡…-'' A…r* »êº$ Ìôæ_ ÐðlãÏ´- ù-Äæ¶ *yýl$. AÆý‡…¦ ^ðl³ç µÐ]l$-¯l] ²r$t ÑÌôæM- Sý Æ- ‡ý $Ë$ ^èl*Ô>Æý‡$. ""-C¨ MýS*yé AÆý‡…¦ M>MýS´- ù™ól ™ðlË$VýS$ ¿êçÙMýS$ Ò$Æý‡$ à°-MSý Æ- ‡ý …-''- A- …r* ³í H ÑçÜ$MýS$P° ÐO lð Æ>-VSý Å…™ø MýSÐ]l$…-ylý Ë… ^ól™èlº - *-¯éyýl$. ●

h.BÆŠ‡.Ð]l$çßæÇÛ

Ð]l$çßæÇÛf… ¤Äôæ$-r-ÆŠ‡-ÌZ…_ ºÄ¶æ$r- ç³-yýl-yé-°MìS ™öMìSP-çÜ-Ìêr fÇ-W™ól? A¨ V>ÅÆý‡…-sæî V> ™ðlË$VýS$ íÜ°-Ð]l*¯ól!

MýS¯Œl-çœNÅ-f¯Œl GMýS$P-OÐðl™ól? fĶæ$-ËÍ- ™èl H§ø JMýSÆøk Ð]l$…{™èl$-Ë™ø ´ër$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{†° MýS*yé ™öËWçÜ$¢…¨! ¯ér-M>-ËMýS$ B§ýl-Æý‡×æ ™èlVýSY-yé-°MìS M>Æý‡×æ…? Æ>f-MSî Ķæ$ ¯ér-M>Ë$ GMýS$P-Ð]l-Ķæ*ÅƇ¬ MýS§é!

õœ‹Ü-º$-MŠS° ´÷Í-sìæ-íÙĶæ$¯]l$Ï G…§ýl$MýS$ Ð]lņ-Æó‡-MìS…-^éÆý‡$? ÇĶæ$ÌŒæ "õœÜ‹- ' ™ðlÍĶæ$yýl… CçÙ…t ÌôæMýS!

Møâ¶æÏ ç³…§é-ËOò³ M>…{VðS‹Ü ´ëÈtMìS G…§ýl$MýS$ BçÜMìS¢ Ìôæ§ýl$? ´ëÈt-ÌZ¯ól »ZÌñæ-yýl°² ç³…§ðl… Møâ¶æ$Ï-¯é²Æ‡¬ M>º-sìæt! 6 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012

™ðlË$-VýS$-§ól-Ô¶æ…ÌZ ¯ðl…ºÆŠ‡ r* GÐ]lÆý‡$? GÐ]lÇ- MìS ÐéÆó‡ "r*'Ð]l$^Œl!


f‹Üt 4 眯Œl

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 7


B ÆøkÌZÏ..!

Ð]l$¯]l$-çÙ$-Ë$-¯é²Æý‡$... õܲíßæ-™èl$-ÌôæÇ!

»ê§« lý Å-™lè Ë$, Ë„>ÅË$, BÔ¶æË$, BÔ¶æÄ- æ¶ *-Ë…r* {糆-§é° MøçÜ… ³ç Æý‡$VýS$Ë$ ò³rty- lý Ðól$ iÑ-™lè ÐO- lð $-´ù-Ƈ¬…¨. Ð]l*¯]lÜí- MýS J†¢ylì ™èl³ç µ, Ð]l$«§lý $-Æ>¯]l$-¿æ¶ Ð- é-ËMýS$ AÐ]lM- >Ô¶æ… ÌôæMýS$…yé´ùƇ¬…¨. H§ø A…§ýl$-Mø-Ðé-˯]l² BÆ>r… ™èl³ç µ, A…§ýlÐO- lð $¯]l A¯]l$-¿æ¶ *-™lè $-ËMýS$ ™éÐ]l#Ì- æô §ýl$. AÌê…sìæ D Ķæ*…{†MýS iÑ-™lè …ÌZ M>çÜ…¢ ™èl K§é-Ƈý $µ-°^- ló a¨, ³ç Ë-MSý Ç- …_ ò³§ýlÐ- l] #ËOò³ _Æý‡$-¯l] Ð- l] #Ó¯]l$ Ððl$Ç-³í …-^ló ¨ JMýSPsôæ... gêq³ç MýS…! Ð]l$«§lý $-Ƈý ÐO- lð $¯]l gêq³ç MýS…! ¯é gêq³ç M- >Ë VýS°° ™èlÐ]lÓyýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³y- lì ™ól Ððl¬§ýlr ºÄ¶æ$r-³ç y- ló ¨... õܲçßæ…! "õܲ-ß ç æ-Ðló $Æ> iÑ™èl…, õܲçßæ-Ðló $Æ> Ô>Ô¶æÓ-™lè …' A¯é²yø MýSÑ. "õܲ-à°- M- Sý ¯]l² Ñ$¯]l² ÌZM>¯]l Ìôæ§ýl$-Æ>' A¯é²yýl$ Ð]l$Æø MýSÑ. õܲçßæ… ÑË$Ð]l ™ðlÍ-Üí ¯- l] Ð- é-ÇMìS, õܲçßæ Ð]l*«§lý $Æý‡Å… ^èlÑ ^èl*íܯ- l] Ðé-ÇMìS Jâ¶æ$Ï ³ç #ËM- Sý Ç- …-³ç g- æô õÜ Ð]l*r-ÍÑ! Üç –íÙÌt Z G°² E¯é², õܲçßæ… ÑË$Ð]l §ól°MîS Æ>§ýl$. Ð]l$¯]l^- lè $r*t G…§ýlÆ- ‡ý $¯é² Ð]l$…_ õܲíßæ-™lè $yìl Ýësìæ GÐ]lÆý‡* Æ>Æý‡$. AÌê…sìæ Ð]l$…_ õܲíßæ-™lè $Ë$ ¯éMýS$ ^éÌê-Ðl] $…¨ E¯é²Æý‡$. Ð]l* FÆý‡$ ò³§ýlM- >-M>-°ÌZ A…™é ¯]l¯]l$² h…»Z A° ³í Í-^ló Ð- éÆý‡$... Ð]l¬§ýl$ªV> »Ÿ§ýl$ªV> E…sê-¯l] °! A…§ýlÆý‡* ¯]l¯]l$² ^éÌê CçÙ³ç-t y- ló Ð- éÆý‡$. ¯ól¯]l$ MýS*yé A…§ýlÇ- ™- ø¯]l* MýSÍ-Ñy- lì V>, õܲçßæ…V> E…yólÐ- é-ylì °. AƇ¬™ól ¯é Ððl¬§ýlsìæ {òœ…yŠl... Ð]l* AÐ]l$Ã. ™èl¯]l$ ^éÌê §«O lð Æý‡Å-Ðl] …-™lè $Æ>Ë$, °gê-Ƈ¬-¡³ç- Æ- ‡ý $-Æ>Ë$. ™èl¯]l¯]l$ ¯ól¯]l$ Ð]l$¯]lÜç- $ÌZ BÆ>-¨« …-^ló Ð- éyìl°. §«O lð Æý‡Å…, °gê-Ƈ¬¡, Ð]l*¯]lÜí- MýS òÜƦ• ‡ý Å…... A±² ™èl¯]l¯- l] $…_ AË-Ðl] Æý‡$a-MSý $-¯l] ²Ðól! ™èlÆ>Ó™èl Üç *PÌZϯl] $, M>Ìôæi- Ì- Z¯]l* ^éÌê-Ðl] $…¨ õܲíßæ-™lè $Ë-Äæ¶ *ÅÆý‡$. Üç $Æó‡Ù‹- »- êº$, ¿¶æÐé°, Ô¶æÆý‡™- lŒ »- êº$, ÎÌê-Ðl] †, Ð]l¬ïÙÆ- >»ê§Šl ß ç æÆý‡.Û .. ÒÆý‡…™é ¯éMýS$ õܲçßæ Ð]l*«§lý $-Æ>Å°² ^èlÑ-^lè *-³í ¯- l] Ð- éÆó‡. Ðéâ¶æ…Ï ™é ¯éMýS$ {´ë×æ-Ñ$-Ýë¢Æ‡ý $. Ð]l$…_ ^ólõÜ¢ Ððl$^èl$a-MSý $…-sêÆý‡$. ™èl³ç š ^ólõÜ¢ Üç Ç-¨§- lý $ª™- éÆý‡$. ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯ól ÆøkÌZÏ ¯é{òœ…yŠæÞ ¯]l¯ðl²…™ø VO Sð yŠl ^ólõÜÐ- éâ¶æ$Ï. A™èlyýl$ Ð]l$…_-Ðéyýl$ M>§ýl$, C™èl°- MìS §ýl*Æý‡…V> E…yýl$, B

AÐ]l*Ã-Ƈ¬™ø õܲçßæ… ^ólĶæ$MýS$... ´ùÝë° MýS–çÙ~Ð]l¬Æý‡ã A…r* Ð]l$…_-^lð y- lý $Ë$ ÑyýlÐ- l] $-Ç_ Æý‡^èlƇ¬™èl, §ýlÆý‡ØMýS$yýl$ ^ðlõ³µ-ÐéÆý‡$. AÌê…sìæ õܲíßæ-™lè $Ë$ §öÆý‡MýSM- Sý ´- ù™ól ¯ól¯ðl³ç- šyø ´ëOylð ´- ù-Äæô $-Ðé-ylì °. CMýS ¯é {òœ…yŠl ™é†-¯ló ° ™èl$ËíÜ AƇ¬™ól ¯]l¯ðl²-Ðl] ÆO- ‡ð ¯é JMýSP Ð]l*r¯é² ¿¶æÇ…-^ló Ð- éyýl$ M>§ýl$. Ððl…r¯ól Ð]l_a ¯éMýS$ ^ðlõ³µ-õÜÐ- éyýl$. KÝëÇ JMýS _¯]l² VöyýlÐ]l. ¯]l¯ðl²-Ðl] Æø H§ø A…sôæ ™èl$ËíÜ Ð]l_a ¯éMýS$ ^ðl´ëµyýl$. ¯ól¯]l$ AÐ]l™- lè Í- Ð- é-ylì ™ø VöyýlÐ- l] ³ç- y- éz¯l] $. A™èl¯]l$ GÌê-VO Sð ¯é ¯éÒ$§ýl MýSÜí ¡Æý‡$a-Mø-Ðé-˯- l] $-MSý $-¯é²yýl$. K ³ç ¨-Ðl] $…-¨™ø ™èl$ËíÜ ÐéãÏ…sìæM- Sð ãÏ, "¯]l$Ð]l#Ó HÒ$ ѯ]lÌ- æô §- lý °, h…»ZMìS HÒ$ ^ðl³ç µ-Ìæô §- lý ° A…§ýlÇ Ð]l¬…§ýl$ ^ðl³ç µÆ>, Ðéyìl Üç …VýS† ^ðl´ë¢…' A° º†-Ðl] *-Ìêyýl$. M>± Ðéyýl$ J糚-Mø-Ìæô §ýl$. A…™èlÐ- l] $…¨ Ð]l#¯é² ¿¶æĶæ$-³ç y- lý Ì- æô §ýl$. "¯ól¯]l$ ^ðl³ç µ¯]l$, ¯]l$Ð]l#Ó h…»Z° A¯é²ÐŒl, A¨ ¯ól¯]l$ ѯé²-¯l] $' A¯é²yól ™èl³ç µ Ð]l*r Ð]l*Æý‡a-Ìæô §ýl$. FÆý‡…™é HMýSÐO- lð $¯é ¯é ³ç „>¯ól °Ë-ºy- ézylý $. AÌê…sìæÐ- éâ¶æ$Ï ¯é õܲíßæ-™lè $Ë$! M>± Üí ± C…yýl[- Üï Ìt Z ³ç NÇ¢ À¯]l²…. õܲçßæ-Ðl] $¯]l² Ð]l*rMýS$ AÆý‡…¦ Ð]l*Ç-´ù-Ƈ¬…¨. Üç MðSÞ‹Ü E¯]l²-¯éyýl$ ^èl$r*t †Æý‡$-VSý $-™éÆý‡$. AÐ]lM- >-Ô>Ë$ Ayýl$-VSý …-sæì ¯- l] ³ç- šyýl$ BÐ]l$-ylý §- lý *Æý‡… ÐðlãÏ´- ù-™éÆý‡$. CMýSPyýl Æð‡…yól Æð‡…yýl$ gê™èl$-Ë$…-sêƇ¬... yýlº$¾-¯]l²-Ðéyýl$, yýlº$¾-Ìôæ-°-Ðéyýl$. yýlº$¾-¯]l²-糚yýl$ A…§ýlÆý‡* õܲíßæ-™lè $Ìôæ. gôæº$Ë$ Rêä AÐ]lV- >¯ól „ýS×êÌZÏ Ô¶æ{™èl$-Ðl] #Ë- $V> Ð]l*Ç-´ù-™éÆý‡$. CMýSPyýl ¯]lÐ]l#Ó ¯]lr¯]l... Hyýl$ç³# ¯]lr¯]l... õܲçßæ… ¯]lr¯]l... {õ³Ð]l$ ¯]lr¯]l... A…™é ¯]lr¯ól! CMýSPyýl °f-ÐO lð $¯]l õܲà-°MìS ^ør$ Ìôæ§ýl$. C…yýl[- Üï Ìt Z Ayýl$-VSý $-ò³s- æì ¯-t l] ³ç- šyól D °gê-˱² ¯éMýS$ AÆý‡-¦ Ð]l$-Äæ¶ *ÅƇ¬. A…§ýl$MóS C…yýl[- Üï Ìt Z ¯éMýS…r* GÐ]lÆý‡* õܲíßæ-™lè $Ë$ ÌôæÆý‡$. G…§ýl$-MSý …sôæ Ðéâ¶æ$Ï ¯ól¯]l$ ¯]lÑÓ-¯l] ³ç- šyýl$ ¯]lÐ]l#Ó™- éÆý‡$. M>± ¯ól¯]l$ HyìlõÜ,¢ ¯é™ø-´ër$ HyýlÐ- l] y- é-°MìS Üí §ýl…® V> E…yýlÆý‡$ Üç ÇMýS§é MýS±çÜ… ™èlyìlÜí- ¯]l ¯é MýSâ¶æ¯Ï l] $ ™èl$yýlÐ- l] y- é-°M- Sý *Pyé GÐ]lÆý‡* Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>Æý‡$. AÌê…sìæ õܲçßæ… ¯éMðS…-§lý $MýS$! _™èl*¢Æ‡ý $ ¯éVýSĶæ$Å, Æ>f-¯éË, B{™ólĶæ$... CÌê ^éÌê-Ðl] $…¨ iÑ-™éË$ ^èl*Ô>¯]l$. ¸ëÐŒl$ÌZ E¯]l²³ç šyýl$ ¯ðl†¢¯l] ò³r$tM- Sý $-¯l] ²-Ðéâôæ,Ï MýSÚëtÌZÏ E¯]l²-³ç šyýl$ Ð]l¬RêË$ ^ésôæÔ>Æý‡$. B ³ç Ç-Üí †¦ Æ>MýS*-ylý §- lý ¯ól ¯ól¯]l$ ¯é ^èl$r*t JMýS X™èl ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$. JMýSÐ- ló â¶æ õܲà-°MìS {´ë×æ-Ñ$-^ló a-Ðéâ¶æ$Ï GMýSP-yO lð ¯é E…sôæ Ðéâ¶æMÏ Sì ´ë§é-ÀÐ]l…-§lý ¯]l…! M>± ¯éMìS…-™lè Ð- l] Æ- ‡ý MýS* CMýSPyýl AÌê…sìæ ÐéâñæÐ-Ï l] Æý‡* MýS°-³í …-^lè Ìôæ§ýl$! °f… ^ðl´ëµË…sôæ C…-ylý [- Üï Ì-t Z¯ól M>§ýl$, §é§éç³# A°²-^øsêÏ õܲà-°MìS °Æý‡Ó-^lè ¯]l… Ð]l*Ç-´ùƇ¬…¨. õܲçßæ… ÝëÓÆý‡…¦ ™ø MýSË$-Ùí ™- lè ÐO- lð $´ù-™ø…¨. C…M> ^ðl´ëµ-Ë…sôæ AçÜË$ Ð]l$¯]l$-Ùç $ÌZÏ Ð]l*¯]lÐ]l Ë„ýS×- êË$ ™èlWY´- ù-™lè $-¯é²Æ‡¬. {õ³Ð]l$, AÀ-Ðl] *¯]l…, õܲçßæ…, A±² MöÆý‡Ð- l] y- lý $-™lè $¯é²Æ‡¬. Æ>¯]l$ Æ>¯]l$ f…™èl$-Ðl] #ÌêÏ Ð]l*Ç-´ù-™lè $¯é²… Ð]l$¯]l…. A…§ýl$-MSó ¯ólÐðl*, ÑÔ>Ó-Üç …V> E…sôæ MýS$MýSP-™ø¯]l$, §ýlÓ…§ýlÓ ÐO lð QÇ {糧ýlÇØõÜ¢ ³í ÍÏ™ø¯]l$, CÌê ^ólõÜ {糆 ³ç °± f…™èl$-Ðl] #Ë- ™ø ´ùÍa ^èl*çÜ$-Mø-Ðl] yýl… AËÐé-sO æñ ´- ù-Ƈ¬…¨ Ð]l$¯]lMýS$. {糆 f…™èl$Ð]lN ™èl¯]lÌ- êVóS º™èl$-MSý $-™ø…¨. Ð]l$°õÙ... Ð]l$°-Ùí Ìê º™èlM- Sý yýl… Ð]l$Ça-´ù-™lè $-¯é²yýl$. A…§ýl$MóS ³ç Ç-^lè Ķæ*Ë$ ³ç Ç-^lè Ä- æ¶ *-Ë$-V>¯ól Ñ$W-Í´- ù-™lè $-¯é²Æ‡¬. õܲà-Ë$V> Ð]l*Æý‡yýl… Ìôæ§ýl$. Ð]l$¯]l ^èl$r*t Ð]l$¯]l$-Ùç $Ë$ E…r$-¯é²Æý‡$. õܲíßæ-™lè $Ë$ E…yýlr… Ìôæ§ýl$. C¨-ÌêVóS Mö¯]lÝ- ë-W™ól... MýSyýlMýS$ õܲçßæ-Ðl] $¯]l² Ð]l*sôæ Ð]l*Ķæ$-ÐO lð $´ù™èl$…¨. AÆý‡M- ö-Ƈý V- >-¯O lð ¯é Ñ$W-ÍÐ- l] #¯]l² B Ð]l$«§lý $-Ƈý ¿- êÐ]l…... Ððl$ËÏV> Ð]l$–VýSÅ-OÐðl$-´ù-™èl$…¨! õÜMýSÆý‡×æ: çÜÒ$Æý‡ ¯ólËç³Nyìl

8 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


Agêq™èlÐéçÜ…

Æý‡VýS$-Ë$-™ø…¨ Ððl…yìl™- ðlÆý‡

Ð]lVýS-Ë-Ð]l*Ç MýS¯]l-ç³-yýlMýS!

Ððl*-çßæ…™ø Ððl$Í-MýSË$ †ÇVóS ´ëÐ]l¬, M>…„ýS™ø º$çÜË$ Mösôæt çÜÆý‡µ…, f™èlÌZ MýSÇ-W-´ùÄôæ$ ¯éW°... JMóS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ MýS¯]l-ç³-yéÍ. JMóS çÜ°²-Ðól-Ô¶æ…ÌZ MýS¯]l-ç³yéÍ. A…§ýl$Mø Ķæ¬Ð]l† M>ÐéÍ. "A…§ýl$Mø' A¯]l²…™èl A…§ýl…V> BÐðl$ E…yéÍ. AÌêVóS E…§éÐðl$. A…™èl ò³§ýlª ïßæÆø¯]l$ MýS*yé ™èl¯]l MúW-ÍÌZ "ORñæ-©' ^ólíÜ…¨. ¯érÅ-¯é-VýS$Ìê ¯]lÇ¢…_ {õ³„ýS-MýS$Ë °{VýS-à°² ç³È-„ìS…-_…¨. ´ëÐ]l¬ JMýSP-ÝëÇ M>sôæíÜ ÐðlãÏ-´ù-™èl$…¨ †Ä¶æ$ÅV>. BÐðl$ Br-&-´ër Ð]l*{™èl… {õ³„ýS-MýS$˯]l$ C…M> C…M> M>sôæ-çÜ*¢¯ól E¯é²Æ‡¬. Ð]l$Ç ORñæ©™ø MýSÍíÜ Ððl$Í-íÜ-´ù-Ƈ¬¯]l B ¯éW° MýS¯]l-ç³-yýl§ól…? B º$çÜ-º$çÜ Cç³#yýl$ Ñ°-í³…-^èl§ól…... G…-™lè sìæ ÐO lð Æý‡$«§lý Å…? A§ól ¯éW°...Mö¯ól²â¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl ¿¶æ*Ð]l*™èl A…™èlsìæ Üç ß ç æ-¯l] Ð- l] Ê-ÇV¢ > §ýlÆý‡Ø-¯l] Ñ- $õÜ,¢ MýS¯]l²-¼y- lý Ëz MøçÜ… Mö…yýl…™èl ÔZM>°² ™èlr$tM- Sý $¯ól AÐ]l$–-™lè Ð- l] Ê-ÇV¢ > AÀ-¯l] Æ- ‡¬õÜ,¢ ""-Ðló ×- æ$OÐlð Ð]l^éa¯]l$ ¿¶æ$Ð]l¯- é-°MìS V>Í-¯O lð ´- ù-™é¯]l$ VýSVýS¯- é-°M- Sì '- ' A…r* BÐól§- lý ¯]l Ð]lÅMýS…¢ ^ólõÜ.¢ .. ^èl*ç³#¯l] ² {糆 VýS$…yðl ^èlÐ]l$-Ç…-_…¨. "Ð]l*™èl–-§ló Ð- ø-¿æ¶ Ð]l' A…r* AÐ]l$Ã{õ³Ð- l] $MýS$ {ç³×æ-Ñ$-Í…Ï ¨. H© B AÀ-¯l] Ķæ$…?GMýSP-ylý $…§é "A-Ðl] $Ã-'™- lè ¯]l…? ³ç #sìæ…t ¨ ¿êVýSÅ-¯l] V- Sý Æý‡…... D¨…¨ Üí ±-Ýë-VSý Æý‡…... "-"Æ- ‡ý V- Sý $-Ë$-™ø…¨ Ððl¬VýSÍ- ´- ÷§ýl...Ð]lVýSË- Ð- l] *Ç MýS¯ðl² G§ýl'- ' A…r* "ORæñ ©' Üç Æý‡Üç- ¯]l º$çÜM- ö-sæì ¯t l] BÐól$ §ýlÔ>-ºÐª l] ¬¯]l²Æý‡ M>Ìê-°MìS òO ³V>¯ól Üí ±™éÆý‡V> A{VýSÝ릯l] …ÌZ °Í-_¯]l Ð]l*«§lý Ñ. òO ßæ§ýlÆ- >-»ê-§lŠ MýS$ ^ðl…¨¯]l A^èla ™ðlË$-VSý Ð- l] *ÃƇ¬. Ô¶æÕ-Ƈó Q, VøÑ…-§lý Ý- ëÓ-Ñ$Ë Ð]l¬VýS$YƇý $ Üç …™é-¯l] …ÌZ JMýSÐ- l] *Ã-Ƈ¬. Ýët±Ï VýSÆý‡ÌŒæÞ òO ßæçÜ*P-ÌæŒ ÌZ ^èl§ýl$-Ðl] #-MSý $…¨. Üç …{糧éĶæ$ ¯]l–™èlÅ-{³ç §- lý Æ- ‡ý Ø-¯l] Í- Üç *¢... 13-Hâ¶æMÏ Só §ýlÆý‡Ø-MSý Æ- ‡ý ™èl² §ýl–íÙÌt Z ³ç yìl…¨. Ñf-Äæ¶ $ËMìSÿ (AçÜË$ õ³Æý‡$) Ð]l*«§lý Ñ- V> Ð]l*Ç…¨. §éçÜÇ ™èl*Æý‡$µ ³ç yýlÐ- l] $Æý‡™ø ™ðlÆý‡…VóS{r… ^ólÜí …¨. G…{sîæ ß í æsŒæ. Ððl…r¯ól MðS.»êË-^lè …-§lý ÆŠ‡ "Ð]l$-Æø^èlÇ{™èl'- ÌZ b鯌lÞ Mösìæ…t ¨. AMýSPyýl ¯]l$…_ BÐðl$ MðSÈÆŠ‡... gñæsŒæ Üï µyýl$ A…§ýl$-MSý $…¨. HMŠS §ýl*gñæ MðSÎ-Äæô $(íßæ…©)™ø ™öÍ Üí °-Ðl] *MóS œí ÌŒæÃ-õœÆŠ‡ AÐéÆý‡$z A…§ýl$-MSý $…¨. Æý‡f-±M- >…™Œl, _Æý‡…-iÑ, Æ>gŒæM- Sý $-Ðl] *ÆŠ‡, ÑçÙ$~Ð- l] Æ- ‡ý ¯¦ lŒ , Ð]l$Ð]l¬Ãsìæ,t Ððl*çßæ-¯lŒ Ì- êÌŒæ, AÑ$-™é»Œæ, MýSÐ]l$-ÌæŒ à - Üç- ¯Œl Ð]l…sìæ A{VýS ß ï æÆøË Üç Æý‡Üç- ¯]l ¿êÚë ³ç Ç-Ñ$-™lè $-ËMýS$ A¡-™lè ÐO- lð $¯]l ™éÆý‡V> ÐðlÍ-W´- ù-Ƈ¬…¨. §é§éç³# 15 Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë Üç $©Æý‡ƒ MðSÈÆŠ‡ ™èlÆ>Ó™èl _Æý‡…-iÑ"¼VŠS »ê‹Ü'- ÌZ MýS°-³í …-_, B ™èlÆ>Ó™èl JMýSsîæ AÆ> Ð]l$â¶æÄ- æ¶ *-âæ¶ …ÌZ ^ólÜí ™ðlÆý‡Ð- l] $-Ƈý $-VO Sð …¨. ™ðlË$-VSý $-¯l] s- æì V> 19-76- ÌZ Ððl¬§ýlË$ò³sìæt MðSÈÆŠæ¯]l$ Ð]l¨ÌôæÐ]lÆý‡MýS* A°² ¿êçÙÌZϯl] * ¯]lsìæÜç *¢¯ló E…yýlyýl… Ð]l*«§lý ÑMìS Ð]l*{™èlÐól$ Ý뫧lý ÅOÐlð $…¨. Aç³µ-sZϯló sìæMŠS sìæMŠS sìæMŠS, Æ>gê ´ëÆ>ÓƇ¬ ™èl¨-™lè Æý‡ Üí °-Ðl] *ÌZÏ r*ï³Ü‹ ¼MìS±- ™ø Üç …^èlË- ¯]l… Üç –íÙ…t _- ¯]l D ß ï æÆø-Ƈ¬¯Œl Cç³#yló … ^ólÝç ù¢…¨? BÍV>... AÐ]l$ÃV>... ÐéÅ´ë-Æý‡-Ðól-™èl¢V>... ""íܱ Æý‡…V>°² {糆 °Ñ$çÙ… BÝëÓ-¨…-^é¯]l$. G¯ø² Ð]l$…_ ´ë{™èlË$ ^ólÔ>-¯l] $-'' A° VýS$Æý‡$¢ ^ólÜç $-MSý $-¯é²Æý‡$ ¯]lËO¿æñ ™öÑ$çólâ¶æÏ Ð]l*«§lý Ñ. ³ç §ýlÐ- l] Ê-yló â- æ¶ MÏ Só Üí °Ð]l*ÌZÏMSì Æ>Ð]lyé°MìS ¿¶æĶæ$… ÐólĶæ$-Ìæô §é? A…sôæ ÈÌŒæOÌñæ‹œÌZ {í³Ä¶æ¬yìlOMðS õ³Æð‡…sŒæÞ¯]l$ G¯ø²ÝëÆý‡$Ï G¨Ç…_¯é ÇĶæ$ÌŒæOÌñæ‹œÌZ Ð]l*{™èl… ò³§ýlªË$ °Æý‡~-Ƈ¬…-_¯]l ò³ãÏ ^ólçÜ$-Mø-Ðé-˯ó A¯]l$-MýS$¯é²-Æý‡r. ™éãMýSsìæt…^èl$MýS$¯ól…™èlÐ]lÆý‡MýS$ Ð]lÆý‡$yìl² ^èl*yýl-Ìôæ§ýl° Ð]l*«§ýlÑ ^ðlç³#¢…sôæ BÔ¶æÆa ý‡Å… A°í³çÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èl… ¿¶æÆó‡¢ ™èl¯]l »ñæ‹Üt {òœ…yŠl A…r$¯é²-Æ>Ððl$.

""¯ól¯]l$ ÍÄñæ*-(Üí- …-ß ç æ-Æ>-Õ) ¯]l…yìl. ¯éMýS$ ^éÌñæ…-gæñ Ü‹ CçÙ…t '- ' A…r* ¯]lÐólÓ-Ýë¢Æ‡ý $. A…™èlM- >Ë…, A¯ól²-âæ¶ ´-Ï ër$, A°² Ð]l…§ýlË Üí °-Ðl] *Ë$ ^ólÜí JMýSP-Ýë-ÇV> B {ç³³ç …-^é°² Ð]l¨-Ìæô Ķæ$yýl… GÌê E…¨? A¯]lyìlW™ól ""°f… ^ðl´ëµ-Ë…sôæ ¯ól¯]l$ Üí °Ð]l*˯]l$ Ñ$çÜÞ-Ðl] #-™lè $-¯é²''-A° A…X-MSý Ç-Ýë¢Æ‡ý $ Ð]l*«§lý Ñ. ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë, B£éÅ-†ÃMýS VýS$Æý‡$ ÝëÓÑ$-Æ>Ð]l* °Æý‡-~ Ķæ*-¯]l$-ÝëÆý‡… ¿êÆý‡-¡-Ķæ$-&-f-Æý‡Ã¯Œl Ð]lÊÌê-Ë$¯]l² ¸ëÆ>Ã-çÜ*Å-sìæ-MýSÌŒæ ÐéÅ´ëÇ, Æ>ÌŒæ¹ Ô¶æÆý‡Ã¯]l$ 19-96- ÌZ ò³âêÏylì , {ç³Üç $¢™lè … ¿¶æÆý‡,¢ MýS*™èl$Æý‡$Ï sìæ¸ë°, {í³Üí ÌêÏ, GÐðlÍ- ¯Œl ¨Ð]lÅ-Ë™ø ¯]l*ÅgñæÈ- ÞÌZ °Ð]lÜí- Üç- *¢¯- é²Æý‡$""Aç³#ylý …™é Æø-kMýS$ 20-VSý …-rË ´ër$ Fí³Ç Üç Ë-³ç ¯- l] …™èl ¼i, †…yìl †¯]ly- é-°MìS MýS*yé sO æñ ÐŒl$ §öÇMóS¨ M>§ýl$-'' A° VýS$Æý‡$¢ ^ólÜç $MýS$¯é²Æý‡$ Ð]l*«§lý Ñ. Ð]l$Ç ¯]l–™èlÅ… Üç …VýS™- ló …sìæ? ""¯é ³í ËÏË- MýS$ Ð]l$¯]l ¿êÆý‡¡- Ķæ$ ¯]l–™èlÅ… ¯ólǵ-Üç $¢¯é². {糧ýlÆ- ‡ý Ø-¯l] Ë$ CÐ]lÓ-MSý $¯é² Cç³µ-sæì MîS VýSgñæj MýSsêt¯]l…sôæ ¯érÅÆ>×ìæ¯O lð ´ù™é'' A…r* ©« Ð]l*V> ´ë§éË$ MýS¨-ÍÝ- ë¢Æ‡ý $. Ð]l–§é®{ÔèæÐ]l$… °ÇÃ…^éË°... iÑ™èl… ¯]l$…^ól Üç *¹Ç¢ ´÷…§ýl$-™é-¯l] …r$¯]l² Ð]l*«§lý Ñ B«§« éÃ-†ÃMýS Ð]lÆý‡¯¢ l] AË-Ðl] y- ló Ìê ^ólÜí ¯]l ÝëÓÑ$ Æ>Ð]l* õ³Çr JMýS Ð]l–«§é®{- Ô¶æÐ- l] *°² HÆ>µr$ ^ólĶæ*-Ë° BÕ-Üç $¢¯- é²Æý‡$. A…§ýl$-MøçÜ… CsîæÐ- l] Ìôæ B…{«§lý {- ³ç §- ló ÔŒæÌ- Z° B§ø°MìS Ð]l_a Üç ̦ ê°² ³ç Ç-ÖÍ- …-^é-Ƈý r MýS*yé. Ð]l$Æø-ÐO lð ³ç # "ORæñ ©'MìS Üï MðSÓÌŒæ Æ>¯]l$…-§lý ° ÐéÆý‡Ì¢ ŸçÜ$¢¯- é²Æ‡¬. Ð]l$õßæ-Ù‹ »- ê»Z, Æ>ÐŒl$^èlÆ- ‡ý ×Z ß ï æÆø M>Ð]l^- lè $a-¯l] …-r$-¯é²Æý‡$. Ð]l$Ç B ß ï æÆøMìS ©« r$V> Ððl$ÍMýSË$ †Ç-W¯]l ¯ésìæ Ð]l*«§lý Ñ- ° Ð]l$Ç-³í …^ól ß ï æÆø-Ƈ¬¯Œl GÐ]lÆý‡$? D Üç …§ólß ç æ… Ð]lõÜ.¢ ..""-Ðl] $äÏ Üí °-Ðl] *-ËÌ- ZMìS Ð]l^óla BÌZ-^lè ¯]l HÒ$ Ìôæ§é?'' A° Ð]l*«§lý Ñ- ° AyýlV- >-Ë° E…¨ MýS§é... BÐðl$ HÐ]l$…-sêÆý‡…sôæ ""Cç³µ-sæì MîS Ð]l$¯]l °Æ>Ã-™è , §ýlÆý‡Ø-MSý $Ë ¯]l$…_ BçœÆý‡$Ï Ð]lÜç *¢¯ló E¯é²-Ƈ¬. AƇ¬™ól ³í ËÏË$ _¯]l²-Ðéâ¶æ$Ï. Ð]l* ¸ëÆ>à MýS…ò³±ËMýS$ ÐO lð Ü‹ {ò³Üí yðl…sŒæ°. ÐéÅ´ë-Ƈý …ÌZ ¿¶æÆý‡M¢ Sý $ MýS*yé ¯é Üç ß ç æ-M>Æý‡… AÐ]lÜç- Æý‡…. ³í ËÏË$ ò³§ýlÄ-ª æ¶ *ÅMýS, Ð]l$…_ ´ë{™èl A°-³í õÜ¢ BÌZ-_Ý- 뢯- ló Ððl*. M>° {ç³Üç $¢™- é-°MìS Ð]l*{™èl…... Üí °Þ-Äæ¶ $-ƇŠ V> ¯ø'' A¯ólÔ- >-Æ>Ððl$. C…Mø ÑçÙĶæ$… MýS*yé ^ðl´ëµÆý‡$. "" Üí ± Æý‡…VýS…ÌZ {ç³ÐólÕ- …-_¯]l ™öÍ-¯é-âæ¶ ÌÏ Z ^ólÜç $¢¯l] ² Üí °Ð]l* VýS$Ç…^ól C…sZϯl] * BÌZ-_Üç *¢…sôæ...Ð]l* ¯é¯]l²-V>Æý‡$ ¯]l$Ð]l#Ó C糚yýl$ C…sZÏ E¯é²Ð]l# CMýSPyól E…yýl$ Üç *tylì Äñæ* BÌZ-^lè ¯- l] Ͳ AMýSPyìl Ð]lÆý‡MóS E…^èl$ A° Üç *_…-^éÆý‡$ AƇ¬™ól A§ýl…™èl ™ólÍ-MSý V> AË-Ðér$ M>Ìôæ§ýl$. Ý뫧lý ¯- l] ™ø A† MýSÙç …t Ò$§ýl B °Ä¶æ$…-{™èl×æ Ý뫨…-^é¯]l$.'' A° ÑÐ]lÇ- …-^éÆý‡$. °¯]l²sìæ AÀ¯ól{† Ð]l*«§lý Ñ... ¯ólyýl$ Üí °-Ðl] *Ë ¯]l$…_ Ô>Ô¶æÓ-™lè …V> C…sìæMìS ÐðlâêÏƇý $. Cç³#ylý $ BÐðl$ Ð]l$¯]lÜç- $ÌZ, BÌZ-^lè ¯- l] ÌZÏ ¿¶æÆý‡,¢ ³í ËÏË- MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ^ør$…¨. A…§éË ¯éƇ¬MýS ¯]l$…_ B´ëÅĶæ$™èl ³ç …^ól AÐ]l$à §éM> ÑÀ¯]l² ´ë{™èlË- ™ø AË-Ç…-_¯- l] …-§lý $MýS$ {õ³„ýSM- Sý $Ë Ð]l$¯]lÜç- $ÌZÏ Ð]l*{™èl… BÐðl$MýS$ Gç³µ-sæì MîS ^ør$…-r$…¨. ●

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 9

G‹Ü.çÜ™èlÅ-»êº$


C¯]l²ÆŠæÐ]lNÅ

{´ë×ê°MìS {´ë×æ… A¯]l$MýS$¯]l² Ô¶æÕMýSâ¶æ¯]l$ ºÄ¶æ$sìæMìS VðS…sôæçÜ*¢ fĶæ$ G…§ýl$-MýS…™èl °çÙPÆý‡ÛOÐðl$¯]l °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$? ´ëÈt {´ë£ýl-Ñ$MýS çÜ¿¶æÅ-™èlÓ…™ø ´ër$ fĶæ$ çßæ–§ýl-Ķæ$…ÌZ ™èl¯]lMýS$¯]l² {ç³™ólÅMýS Ý릯鰲 MýS*yé Ô¶æÕMýSâ¶æ G…§ýl$MýS$ ´ùVö-r$t-Mø-Ð]lËíÜ Ð]l_a…¨? AçÜË$ fĶæ$MýS$, Ô¶æÕMìS Ð]l$«§ýlÅ HÑ$-r…™èl õܲçßæ…? G…§ýl$-MýS…™èl õܲçßæ…? D {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯]lÐól$ DÐéÆý‡… C¯]l²-ÆŠ‡Ð]lNÅ.

fĶæ$-MýSâ¶æ Ô¶æÕ-Ë-Í™èl! A¯é² {§ýlÑyýl Ð]l¬¯ól²{r MýSâ¶æVýS… ´ëÈt VýS$Æý‡$¢ÌZ MýS°-í³…^ól BMýS$-ç³-^èl°a f…r BMýS$ÌêÏ C…™èl-M>Ë… Ð]lǦ-Íϯ]l fĶæ$, Ô¶æÕË õܲçßæ… C糚yýl$ "H-M>-MýS$-'Ìê Ñ$W-Í…¨! Æ>f-MSî Ä- æ¶ *-ËÌZ õܲçßæ… M>±, Ô¶æ{™èl$™èlÓ… M>± Ô>Ô¶æÓ™èl… M>§ýl° A…sêÆý‡$. AƇ¬™ól VýS™èl yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 19¯]l ™èlÑ$-âæ¶ ¯- éyýl$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† gñæ.fĶæ$-ËÍ- ™èl ™èl¯]l A¯]l$…VýS$ ¯ð ^ðlaÍ Ô¶æÕ-MSý âê ¯]lr-Æ>-f¯- lŒ ¯]l$ ´ëÈt ¯]l$…^ól M>MýS$…yé, ™èl¯]l °ÐéçÜ… ´ùÄñæ$‹Ü V>Æð‡¯z lŒ ¯]l$…_ MýS*yé ºÄ¶æ$-sæì MìS ³ç …í³…-^lè y- é°² ºsìæt ^èl*õÜ¢ & ´ë†-MSó â- æ¶ $ÏV> ÒÇ Ð]l$«§lý Å E¯]l² õܲçßæ Ýë°²-ß í æ™èlÅ… Ô>Ô¶æÓ-™lè …V> Ð]l¬W-Üí ¯- l] sôæÏ MýS°-³í Ý- ù¢…¨. Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ ºíßæ-Ùç PÇ…-_¯]l I§ýl$-Æø-kË ™èlÆ>Ó™èl fÇ-W¯]l ´ëÈt Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ …ÌZ ™öÍ-Ýë-ÇV> Ð]l˜¯]l… Òyìl¯]l fĶæ$... "¯]lÐ- l] $ÃMýS {§øçßæ$-ËMýS$ ´ëÈtÌZ ^ør$ Ìôæ§ýl$' A° JMýS³ç- µsìæ ™èl¯]l "íÜÜç- Æt ‡Š C¯Œl Üí µÇ-sæŒ ' (õܲ-ß ç Z-§lý Ç- ) ¯]l$ E§ólÕ-ª …_ MýSÆ>-MSý …yìlV> ÐéÅRêÅ-°…-^lè yýl… MýS*yé D ÑçÙÄ- æ¶ *°² Üç µçÙ…t ^ólÝù¢…¨! °gê°MìS fĶæ$, Ô¶æÕË Ð]l$«§lý Å C¯ól²â¶æ*Ï Mö¯]lÝ- ë-W…¨ Æ>f-MSî Ä- æ¶ *-ËMýS$ A¡-™lè ÐO lð $¯]l õܲà-¯l] $-º…«§lý …. §é°² MýS*yé M>§ýl¯- l] $-MSý $° Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ òO ³ ^èlÆý‡Å ¡çÜ$MýS$-¯é²Æý‡$ fĶæ$. ""-CÐ- éãt ¯]l$…_ ¯]l$Ð]l#Ó A¯é²-ylì G- …-MSð ÌZ ¿êVýS… M>§ýl$.. ¸ù'' A° A«¨M- >-ÇM- Sý …V> A¯]ly- lý ÐO- lð $™ól A¯é²Æý‡$ M>±, A…™èlÆ- >Æý‡…¦ Ð]l*{™èl… "C-Ðéãt ¯]l$…yìl ¯]l$Ð]l#Ó ¯éÌZ ¿êVýS… M>¯ól M>§ýl$' A° õܲà°MìS ±âŸÏ§- lý $-Ë$-Mø-Ðl] y- lý Ðól$. ● ● ●

I§ólâ¶æÏ °Æý‡¨« M>Æý‡ ÑÆ>Ð]l$… ™èlÆ>Ó™èl VýS™èl Hyé¨ Ðól$ 16¯]l ™èlÑ$-âæ¶ ¯éyýl$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…-{†V> †ÇW ³ç sêtÀ- Ùí- M- Sý $¢Æ- >-ÌO æñ ¯]l "ç³#-Ƈý $_a ™èlÌO æñ Ñ- ' (Ñ-

³ç ÐÏ l] ¯éƇ¬-MSý ) fĶæ$-ËÍ- ™èl... ™èl¯ðl…™ø MýSÙç ³ç-t yìl Ý뫨…-^lè $-MSý $¯]l² ³ç §ýlÑ- ° M>´ë-ylý $-Mø-Ðl] yýl… MøçÜ… _Ð]lÇ- M- Sì Ìê ™èl¯]l CçÙÜç-t ü - ¯ól œç ×æ…V> ò³rtÐ- l] Ë- Üí Ð]lÜç $¢…§- lý ° Ð]l¬…§ðl¯- l] ²yýl* Fíßæ…_ E…yýlÆý‡$! õܲíßæ-™lè $-Æ>-ÍMìS Üç Æý‡Ó… §ø_-ò³s- æì ¯t l] fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$... C糚yé õܲíßæ-™lè $-Æ>Í ¯]l$…^ól ™èl¯]l Æ>fMîSĶæ$ A«¨M- >-Æ>°² Üç …Æý‡„- Sì …-^lè $-Mø-Ðl] Ë- Üí- ¯]l AVýS™èlÅ… HÆý‡µ-ylì …¨. {´ë×æçÜÐ]l*¯]l… A¯]l$-MSý $¯]l² Ô¶æÕ-MSý â¶æ ™èl¯]l¯]l$ ¯]lsôær t Ð]l¬…^ól…-§lý $MýS$ ´ëÈt M>Æ>Å-ËÄ- æ¶ $…ÌZ ´ëÐ]l#Ë$ MýS§ýl$-³ç #™- lè $¯]l² ÑçÙĶæ$… ™ðlÍíÜ fĶæ$ BÐðl$MýS$ ^ðlMŠS ò³sêtÆ- ‡ý ° Æ>f-MSî Ķæ$ ³ç Ç-ÖË- M- Sý $Ë A…^èl¯é. C…§ýl$MýS$ ÐéÆý‡$ ^èl*ç³#-™lè $¯]l² °§ýlÆ- ‡ý Ø-¯éË$ fĶæ$ MýSsosŒæÌê °Ë$-Ðlð ™- lè $¢V> MýS°í³Üç $¢¯l] ² ³ç µsìæMîS A…™èlMýS¯é² G™ðl¯¢• l] ¨ ÐéÇ õܲçà¯]l$º…«§lý …. A¯]l$-Mø° A¯]l$-º…«§ýl… fĶæ$, Ô¶æÕË Ð]l$«§lý Å E¯]l² Ýë°²-ß í æ™èlÅ… 19-91- ÌZ A¯é²-ylì G- …MðS A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Ð]l_a¯]l ™èlÆý‡$-Ðé™èl ™öÍ-Ýë-ÇV> ÐðlË$-VSý $-ÌZMìS Ð]l_a…¨. A…™èlM- Sý $-Ðl] ¬…§ýl$ ¯]l$…^ól ÒÇ-§lý Ǫ Ð]l$«§lý Å Ñyýl©- Ä- æ¶ $-Æ>° A¯]l$-º…«§lý … E¯é², A¨ ´ùĶæ$‹Ü V>Æð‡¯-z lŒ MóS ³ç Ç-Ñ$™èl… AƇ¬Å…¨. A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Ð]l^éaMýS C§ýlƪ ‡ý * MýSÍíÜ MýS°-³í …-^lè y- lý …™ø õܲçßæ… ºíßæ-Ƈý ™-Y lè Ð- l] $-Ƈ¬Å…¨. Aç³µsZÏ ÒyìlÄñæ* M>ÅòÜrÏ §ýl$M>×æ… ¯]lyýl$-³ç #-™lè $¯]l² Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ {糿¶æ$-™øÓ§øÅW AƇ¬¯]l BÐðl$ ¿¶æÆý‡¢ ¯]lr-Æ>-f¯Œl §éÓÆ> fĶæ$-ËÍ- ™- lè ™ø ç³Ç^èlĶæ$¿êVýSÅ… MýSÍW…¨.

10 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


A¯é²-ylì G- …MðS Ð]lÅÐ]lÝ- 릳ç- M- Sý $yýl$ G…i Æ>Ð]l$-^lè …-{§ýl¯Œl Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{†V> E¯]l²-³ç šyýl$, fĶæ$-ËÍ- ™èl B ´ëÈtMSì {ç³^éÆý‡ M>Æý‡Å-§lý Ç- ØV> E…yólÐéÆý‡$. Ô¶æÕ-MSý â¶æ B {ç³^é-Æ>-°MìS Üç …º…-¨« …-_¯]l ÒyìlÄñæ* M>ÅòÜr$Ï ¡çÜ$MýS$° Ð]l_a fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ A…§ýlg- æô õ- ÜÐ- éÆý‡$. ™èlÆý‡$-Ðé™èl ÒÇ-§lý Ǫ Ð]l$«§lý Å õܲçßæ… MýS$§ýlÆ- ‡ý y- lý …™ø Ô¶æÕ-MSý â¶æ, fĶæ$-ËÍ- ™èl §ýlVýSÆY ‡ó E…yìl´- ù-Äæ¶ *Æý‡$. 1991ÌZ ´ëÈt A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Æ>Ð]ly- lý …™ø Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ ´ëÈtÌZ MýS*yé ³ç r$t §öÇ-MSì …¨. fĶæ$ËÍ™èl, Ô¶æÕMýSâ¶æ, ^èl…{§ýlÌôæQ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† fĶæ$-ËÍ- ™èl, BÐðl$ B…™èlÆ- ‡ý …-WM- Sý $-Æ>-ÍV> Ð]l*ǯ]l Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ Ë Ð]l$«§lý Å õܲçßæ… HÆý‡µ-ylý y- é-°MìS {糧« é¯]l M>Æý‡×æ… ^èl…{§ýlÌ- æô Q A¯ól Ð]l$Æø Ð]l$íßæâ¶æ. ^èl…{§ýlÌ- æô Q §ýl„ìS×æ BÆ>PsŒæ hÌêÏMSý $ Aç³µsZÏ MýSÌñæM- Sý Æ-t ‡Š V> E…yólÐ- éÆý‡$. A§ól hÌêÏMSý $ ´ûÆý‡ Üç …º…-§« éË A«¨M- >Ç (í³.BÆŠ‡.K)V> Ô¶æÕ-MSý â¶æ ¿¶æÆý‡¢ ¯]lr-Æ>-f¯Œl E…yólÐ- éÆý‡$. GÐ]l$-Ƈð ±j Þ sO æñ ÐŒl$ÌZ {糿¶æ$™èlÓ… Mö…™èlÐ- l] $…¨ ³í .BÆŠ‡.K.˯]l$ ^ðlr$tM- ö-MSý Dz, ³ç #rtM- ö-MSý Dz {sꯌlÞ-œç ÆŠ‡

AÐ]l$-ͯ]l õܲçßæ…

CÆý‡ÐO lð Hâ¶æÏ õܲçßæ »ê…«§lý Ð- l] Å…ÌZ, Æ>f-MSî Ķæ$ Ýë…VýS™- lè Å…ÌZ fĶæ$-ËÍ- ™èlV- >± BÐðl$ {í³Ä¶æ$-»ê…-§« lý Ñ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ V- >± JMýSÇ VýS$Ç…_ JMýSÆý‡$ ¯øÆý‡$ Ððl$¨í³¯]l Üç …§ýlÆý‡Â… JMýSP-sO æñ ¯é Ìôæ§ýl$! C…r-Ƈý *ÓÅ-ËÌZ Ô¶æÕ-MSý â¶æ {ç³Ýë¢Ð]l¯]l Ð]l_a-¯l] ³ç- šyýl$ fĶæ$ "¯ðlMŠSÞt MýSÓÔ¶æa¯Œl ³ï gÏ æŒ ' A¯]l²r$Ï ^èl*õÜÐ- éÆý‡$. fĶæ$ VýS$Ç…_ Ô¶æÔ¶æM- Sý â- æ¶ ¯]l$ AyìlVóS §«O lð Æý‡Å-ÐO lð $™ól AçÜË$ ´ëÈtÌZ GÐ]lÇ- MîS E…yól¨ M>§ýl$. ÐéÇ-§lý Ǫ Ð]l$«§lý Å E¯]l² Üç …º…-§« lý …Oò³ FçßæË$, Ð]l§ýl…™èl$Ë$ ^èl$r$tÐ- l] ¬-sæì ¯-t l] ³ç- šyýl$ MýS*yé Òâ¶æÏ õܲçßæ… ™ö×æ-MSý Ì- æô §ýl$. ™èl™èlÆ-¢ ‡ý ³ç- yýlÌ- æô §ýl$. Ô¶æÕ-MSý â¶æ J…sìæ Ò$§ýl {糆 ™èl$Ë… º…V>-Æ>-°MîS {ç³™èl$Å-Ƈý $¦Ë$ fĶæ$¯ól ÌñæMýSP AyìlV- Só Ð- éÆý‡$. Ô¶æÕ Ððl¯]lM- Só Üç- $-MSý $¯]l² {糆-Ƈý *-´ëƇ¬ òO ³¯é ÐéÇMìS fĶæ$ »ŸÐól$à MýS°-³í …-^ló ¨. G°²-MSý Ë {ç³^é-Ƈý …ÌZ fĶæ$ Ððl…r Ô¶æÕ-MSý â¶æ E…yýlyýl…, JMýS _¯]l² Ðólyýl$-MSý ÌZ ÐéÇ-§lý ƪ ‡ý * B¡Ã-Äæ¶ $…V> §ýl…yýlË$ Ð]l*Æý‡$a-Mø-Ðl] yýl…, Ô¶æÕ-MSý â¶æ Ðól$¯]lË- $Ïylì ÑÐé-à°² fĶæ$ MýS± ѱ GÆý‡$-VSý ° ȆÌZ fÇ-³í …-^lè yýl… Ð]l…sìæ Ðésìæ° MýS*yé º§ýl® ÑÆø«§lý yìl.G….MðS.´ëÈt Æ>{çÙt Üç Ð]l$-Üç Å-Ë$V> _{¡-MSý Ç- …-_¯- l] ³ç- šyýl* D Aç³NÆý‡Ó õܲíßæ-™lè $Ë$ Rê™èlÆý‡$ ^ólĶæ$-Ìæô §ýl$. AƇ¬™ól CÐól A…Ô>-ËòO ³ ÐéÆý‡$ 1996 G°²-MSý ÌZÏ {ç³gê-¡Æ- ‡ý $µ¯]l$ Ð]l$°²…-^lè Ð- l] Ë- Üí Ð]l_a…¨! G°²-MSý Ë {ç³^é-Æ>-°MìS Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ Ððl…sôæÜç- $-MSý $° Ððlãϯ- l] ³ç- šyýl$ fĶæ$MýS$ {ºçßæÃ-Ƈý £ýl… ³ç sìæ¯t l] ™èlÑ$-âæ¶ ¯- éyýl$ {ç³fË$ B AÀ-Ðl] *-¯é°² ™èlÐ]l$ Kr$ §éÓÆ> ^ér-Ìæô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *Æý‡$! Ðól$¯]lË- $Ïylì ò³ãÏÌZ J…sìæ °…yé ¯]lVýSË- ™ø sîæÒËÌZ Byýl…-ºÆ- ‡ý …V> MýS°-³í …-_¯]l Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ ¯ólÆý‡$V> ^èl*õÜ…-§lý $MóS f¯]l… GVýSº - y- ézÆ- ‡ý ±, °gê-°MìS ÐéÇMìS Ô¶æÕ-MSý â¶æ ¡Æý‡$ ¯]l^èlaMýS B Mø´ë°² fĶæ$òO ³¯]l ^èl*í³…_ BÐðl$¯]l$ Kyìl…-^é-Ƈý ° Ò$yìlÄ- æ¶ *ÌZ ÐéÆý‡M-¢ Sý £- lý ¯- éË$ Ð]l^éaƇ¬. AƇ¬-¯l] ³ç- µ-sæì MîS Ô¶æÕ ^ól†° fĶæ$ Ð]l§ýlÌ- æô §Ï lý $. A…™èlV> ™èl¯]l$ ¯]lÑ$Ã, {õ³Ñ$…_ AÀ-Ðl] *-°…-_¯]l Ñ${™èl$-Æ>Ë$ ™èl¯]lMýS$ {§øçßæ… ^ólÝù¢…§ýl¯]l² ÐéçÜÐ-¢ é°² ™èlr$tM- ø-Ìæô MóS _Ð]lÇ- MìS JMýSP ºíßæ-Ùç P-Ƈý ×æ Üç …™èlM- Sý …™ø ™èl¯]l Ð]l$¯]lÜç- $-ÌZ…_ BÐðl$ Ð]l¬{§ýl¯]l$ ^ðlÇ-õ³Üç- $-MSý $-¯é²Æý‡$ fĶæ$-ËÍ- ™èl!

B¯ésìæ õܲçßæ ç³ÇÐ]l$â¶æ… ^ðlĶæ$Å-ylý …™ø ¯]lr-Æ>-f¯Œl... ³ç ±²-ƇŠ Ô- æð ËÓ… A¯ól Ð]l$Æø A«¨M- >-Ç™ø MýSÍíÜ MøÆý‡$tMSð M>PÆý‡$. B Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ¯ól iÐ]l¯- ø-´ë«¨ MøçÜ… ¯]lr-Æ>-f¯Œl ™èl¯]l ¿êÆý‡Å Ô¶æÕ-MSý â¶æ ^ól™èl ÒyìlÄñæ* ´ëÆý‡ÆÏ ‡Š ò³sìæ…t ^- éyýl$. _Ð]lÇ- MìS MøÆý‡$t A¯]l$MýS*Ë…V> ¡Æý‡$µ-°Ð- l] Ó-ylý …™ø ¯]lr-Æ>-f¯- lŒ MýS$ 19-80- ÌZ †ÇW ³í .BÆŠæ.K.V> E§øÅVýS… ËÀ…-_…¨. Üç ÇV>Y Aç³#µyól ¿¶æÆý‡¢ §éÓÆ> Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ MýSÌñæM- Sý Æt ‡ý $ ^èl…{§ýlÌ- æô Q ³ç Ç-^lè Ķæ$… AĶæ*ÅÆý‡$. D {MýSÐ]l$…ÌZ Ô¶æÕ-MSý â¶æ ™èlÆý‡^èl$ ^èl…{§ýlÌôæQ C…sìæMìS ÐðlãÏ MýSÚëtË- ¯]l$ Ððlâ¶æ»-Ï Z-Üç $-MSý $-¯ló Ð- éÆý‡$. Üç …´ë-§lý ¯]l ^éË-MSý ´- ù-Ðl] yýl…™ø Ô¶æÕ-MSý â¶æ Mö…™èl yýlº$¾ A糚 ^ólÜí Üí …VýS³ç- N-Ƈý $ ÐðlãÏ, ÒyìlÄñæ* MðSÐðl$Æ>Ë$ ™ðl^èl$a-MSý $° ò³ãÏâæ¶ $Ï, C™èlÆý‡ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-ËMýS$ ÒyìlÄ- æñ *Ë$ ¡Ä¶æ$yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtƇý $. A¯é²-ylì G- …MðS ´ëÈtMSì {ç³^éÆý‡ M>Æý‡Å-§lý Ç- ØV> E¯]l² fĶæ$-ËÍ- ™- lè ¯]l$ ™èl¯]lMýS$ ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólĶæ*-Ë° ^èl…{§ý ÌôæQ¯]l$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ MøÆ>Æý‡$. AÌê ^èl…{§ýlÌ- æô Q ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólĶæ$-ylý …™ø ´ëÈtMSì ^ðl…¨¯]l M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-˯]l$ ÒyìlÄñæ*, ¸ùsZË$ ¡õÜ ³ç ¯]l$-˯]l$ fĶæ$ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ Aç³µ-W…-^éÆý‡$. ³ç °-¡Æý‡$ »êVýS$…-ylý r - …™ø Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ Ð]l$äÏ Ð]l$äÏ ³í Í³í …_ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ Aç³µ-W…-^ló Ð- éÆý‡$. AƇ¬™ól fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ BÐðl$ Ð]l$È A…™èlV> GÌê §ýlVýSÆ-Y ‡ý Ä- æ¶ *ÅÆø D¯é-sæì MîS A…™èl$-ºr - °t ÑçÙĶæ$…. fĶæ$-ËÍ- ™èl Üç Ó™èlà - V> ™ðlÍ-ÐO lð ¯- l] Ð- éÆý‡$. JMýS ³ç sêt¯l] GÐ]lÇ- ± ¯]lÐ]l$ÃÆý‡$. AÌê…-sæì ¨ JMýS Ý뫧é-Ƈý ×æ VýS–íßæ×ìæ, ^èl§ýl$-Ðl] #Ì- æô ° Ð]l$íßæ-ⶠ- AƇ¬¯]l Ô¶æÕMýSâ¶æ¯]l$ BÐðl$ G…§ýl$MýS$ ^ólÆý‡©- Ô- >-Ƈý ¯- l] ²¨ C…Mø {ç³Ô¶æ². AƇ¬™ól Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ÌZ E…yól ³ç Ü‹Ï ´ëƇ¬…r$Ï Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ÌZ E¯é²Æ‡¬. {ç³^éÆý‡ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ ^ól³ç rty- lý …ÌZ BÐðl$ œç $sìæMýS$-Æ>Ë$. Ýësìæ Ð]l$°-Ùí MìS Üç àĶæ$… ^ólõÜ Ð]l$…_ Ð]lÅMìS™¢ lè Ó… MýS*yé. G§ýl$-sæì Ð- éÆý‡$ Ð]l*sêÏy- lý $™èl* E…sôæ, A…§ýl$ÌZ gZMýSÅ…-^ló Üç- $-MøÆý‡$, ÐéÆý‡$ ^ðlõ³µ-§lý …™é {Ô¶æ§ýlV® > Ñ…sêÆý‡$. D Üç Ó¿êÐ]l… E¯]l² ÐéÇ° Ý뫧é-Ƈý ×- æ…V> GÐ]lÆO- ‡ð ¯é CçÙ³ç-t y- lý ™- éÆý‡$. fĶæ$-ËÍ- ™èl MýS*yé ºçßæ$Ô> A…§ýl$MóS BÐðl$¯]l$ ^ólÆý‡©- Üí E…yö^èl$a. "MýS-â¶æ' ™èlí³µ¯]l õܲçßæ… 19-96 G°²-MSý ÌZÏ A¯é²-ylì G- …MðS Kyìl´- ùƇ¬ yìlG…MðS A«¨M- >-Ƈý …-ÌZMìS Ð]l_a…¨. B§é-Äæ¶ *-°MìS Ñ$…_ BçÜ$¢Ë$ Üç …´ë-¨…-^é-Ƈý ¯ól BÆø-³ç ×- æ-ËòO ³ fĶæ$, Ô¶æÕ gO æñ Ë$-´ë-ËÄ- æ¶ *ÅÆý‡$. Aç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ ´ëÈt Üç ¿¶æ$Å-Æ>Ë$ MýS*yé M>§ýl$. fĶæ$ Ððl…r GMýSPyé MýS°-³í …-^ló Ð- éÆý‡$ M>§ýl$. 20-01 Ô>çܯ]lÜç- ¿¶æ G°²-MSý Ë {ç³^éÆý‡… Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ ™öÍ-ÝëÇ ºíßæ-Ƈý …-VSý …V> fĶæ$Ë-Í™èl Ððl…r Ô¶æÕ-MSý â¶æ {ç³™èlÅ-„Sý Ð- l] $-Äæ¶ *ÅÆý‡$. B G°²-MSý ÌZÏ A¯é²-ylî G- …MóS A«¨M>-Ƈý …-ÌZMìS Ð]l_a…¨. A«¨M- >-Ƈý …ÌZ E…yýlV- Sý ¯ól 20-02- ÌZ fĶæ$-ËÍ- ™èl B§é-Äæ¶ *-°MìS Ñ$…_¯]l BçÜ$¢Ë MóSÜç $ÌZ AÆð‡Üç- Ä-t æ¶ *ÅÆý‡$. ©…™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ³ç §ýlÑ- ° Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ CÐéÓ-Ë° A¯]l$-MSý $-¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ ´ëÈt Üç ¿¶æÅ™èlÓ… ÌôæMýS´- ù-Ðl] yýl…, BÐðl$ ³ç rÏ {ç³fÌZÏ Ð]lņ-Ƈó M- Sý ™èl E…yýlr…™ø BÐðl$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ³ç §ýlÑ- ° BÕ…-^lè Ì- æô MýS ´ùĶæ*Æý‡$. §é…™ø

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 11


BÐðl$ ^ðlõ³¢ "A-Ð]l$Ã' ^ðlí³µ-¯]lsôæÏ

A¯é²-ylì G- …MðS ´ëÈtÌZ C§ýlƪ ‡ý $ A«¨¯- ló {- ™èl$Ë$! JMýSÆý‡$ {糧« é¯]l M>Æý‡Å-§lý ÇØ fĶæ$-ËÍ- ™èl, Ð]l$Æö-MSý Æý‡$ BÐðl$ Üç °²-ß í æ-™lè $-Æ>Ë$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ. ÐéÇ-§lý Ç-ª ¨ CÆý‡ÐO lð Hâ¶æMÏ Sý $ òO ³º-ylì ¯]l A¯]l$-º…«§lý …. ´ëÈtÌ- Z¯]l$, {糿¶æ$-™lè Ó…-ÌZ¯]l$, fĶæ$ °ÐéçÜ… ´ùĶæ$‹Ü V>Æð‡¯-z lŒ Ì- Z¯]l$ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ A{VýS™- é…-º*-ËÐól$. A«¨M- >-Ƈý $Ë$ fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ G…™èl ÑË$Ð]l CÝë¢Æø, A…™ól ÑË$-Ðl] ¯]l$ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS* CÐéÓ-ÍÞ…§ól. fĶæ$-ËÍ- ™èl Ð]lÅMìSV-¢ Sý ™- lè …V> GMýSP-ylì MìS Ððlãϯé, A«¨M- >-ÇMýS ³ç Æý‡Å-r¯- l] ÌZ E¯é² Ô¶æÕ-MSý â¶æ BÐðl$ ³ç MýSP¯]l E…yé-ÍÞ…§ól. _Ð]lÇMìS G°²-MSý Ë {ç³^é-Æ>-°MìS Ððlãϯé, {ç³^éÆý‡ Ðéçßæ-¯l] …ÌZ Ððl¯]lMýS Üï r$ÌZ Ô¶æÕ-MSý ⶠE…sêÆý‡$. ´ëÈtÌZ fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $° ÑçÙÄ- æ¶ *-ËÆ- ‡¬¯é E…sôæ E…yýlÐ- l] ^èl$a M>°, Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $° ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ E…yýlÐ- l] ° A…sêÆý‡$. JMýSP-Ðl] *-rÌZ ^ðl´ëµ-Ë…sôæ fĶæ$-ËÍ- ™èl ±yýl Ô¶æÕ-MSý â¶æ. 19-91- &-96 Ð]l$«§lý Å M>Ë…ÌZ fĶæ$-ËÍ- ™èl Ð]l¬QÅ-Ðl] $…-{†V> E¯]l² Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ C§ýlƪ ‡ý * JMóS Æý‡MýSÐO- lð $¯]l `Æý‡Ë$ MýSr$tM- Sý $-¯ló Ð- éÆý‡$, JMóS Æý‡MýSÐO- lð $¯]l B¿¶æÆ- ‡ý ×- êË$ §« lý Ç…-^ló Ð- éÆý‡$. ^ðl³ç šË$ MýS*yé JMóS Æý‡MýS…V> E…yólÑ. MýSÐ]lË$ ³í ËÏË$ H Ñ«§lý …V> JMóS {yýlÜ‹ ÐólÜç $-MSý $…-sêÆø, A§ól Ñ«§lý ÐO- lð $¯]l §ýl$çÜ$¢Ë$ §« lý Ç…-^ló Ð- éÆý‡$. 19-96- ÌZ gO æñ Ë$MýS$ MýS*yé MýSÍõÜ ÐðlâêÏƇý $. Ar$Ð]l…sìæ õܲçßæ… ÐéÇ-§lý Ç-ª ©. JMýS §ýlÔ¶æÌZ Ô¶æÕ-MSý â¶æ fĶæ$MýS$ Üç Ð]l$Ķæ$… MóSsêƇ¬…-^lè yýl… MøçÜ… ™èl¯]l ¿¶æÆý‡¯¢ l] $ MýS*yé °Æ>-§lý Ç- …-^éÆý‡$. 19-96 Ô>çܯ- l] Üç ¿¶æ G°²-MSý ÌZÏ A¯é²-ylì G- …MðS ³ç Æ>-fÄ- æ¶ *-°MìS Ô¶æÕ-MSý â¶æ, BÐðl$ º…«§lý $-Ðl] Æý‡ÐY ló $ M>Æý‡×- æ-Ðl] $° BÆø-³ç ×- æË$ Ð]l_a-¯l] ³ç- šyýl$ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ Mö¯é²â¶æÏ ´ër$ §ýl*Æý‡…V> E…_¯]l fĶæ$-ËÍ- ™èl Ð]l$äÏ §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ ¡çÜ$-MSý $-¯é²Æý‡$. 20-03- ÌZ Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ ´ëÈtÌZ ™öÍ-Ýë-ÇV> {´ë£ýlÑ- $MýS Üç ¿¶æÅ™èlÓ… C_a GWjM- Sý *Å-sæì ÐŒl MøÆŠ‡ Üç ¿¶æ$Å-Æ>-ÍV> ³ç §ýlÑ- ° MýSrt»- æñ s- êtƇý $. BÐðl$ Üç *_…-_¯]l ³ç ±²-Ƈý $-Ôæð Ë- Ó…MýS$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ³ç §ýlÑ- ° MýSrt»- æñ sêtƇý $. D ¯ól³ç £- lý Å…ÌZ fĶæ$-ËÍ- ™èl °ÆøªÙí- V> ºÄ¶æ$r ³ç yýl$-™lè *¯ól Ô¶æÕ-MSý â¶æMýS$ ´ëÈtÌZ {´ë£ýlÑ- $MýS Üç ¿¶æÅ™èlÓ… A…§ýlg- æô Ô- >Æý‡$. ™èlÆý‡$-Ðé™èl ´ëÈtÌZ G…™ø {´ëÐ]l¬QÅ… MýSÍ-W¯]l GWjM- Sý *Å-sæì ÐŒl MøÆŠ‡M- Sý Ñ- $sîæ Üç ¿¶æ$Å-Æ>-ÍV> ³ç §ýlÑ° MýSrt»- æñ s- êtƇý $. B Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ A¯é²-ylî G- …MóS ´ëÈtÌ- Z¯]l$, {糿¶æ$-™lè Ó…ÌZ¯]l$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ Ð]lÈYÄ- æ¶ ¬-˧ól òO ³^ólÆ- ‡¬V> °Í-_…¨. 20-11 G°²-MSý ÌZÏ Ô¶æÕ-MSý â¶æ {´ëºËÅ… »êV> ò³ÇW…¨. "Æ>-f-MîS-Ķæ$-Ðól$' AçÜË$ M>Æý‡×æ…! °Æý‡$yýl$ ™èlÑ$-âæ¶ ¯- éyýl$ Ô>çܯ- l] Üç- ¿¶æ G°²-MSý Ë ¯øsìæœí- M- Só Ùç- ¯Œl Ñyýl$-§lý Ë AƇ¬-¯l] ³ç- µsìæ ¯]l$…_ fĶæ$-ËÍ- ™èl, Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ Ë Ð]l$«§lý Å Ñ¿ôæ§- éË$ ™èlÌñæ™é¢Æ‡¬. Ô>çܯ- l] Üç- ¿¶æ G°²-MSý Ë A¿¶æÅ-Ƈý $¦Ë gê¼-™é¯]l$ Ñyýl$-§lý Ë ^ólõÜ Ð]l¬…§ýl$ ™èl¯]l Ý÷…™èl Ð]lÆ>Y°- MìS ^ðl…¨¯]l Mö…™èlÐ- l] $…-¨MìS fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $-MSý $…-yé¯ól Ô¶æÕ-MSý â¶æ Üï r$Ï MóSsê-Ƈ¬…-^lè $-MSý $-¯é²Æý‡$. §é…™ø fĶæ$ B gê¼-™é¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólÜí , Mö™èl¢ gê¼-™é¯]l$ Ñyýl$-§lý Ë ^ólÔ>Æý‡$. A§ól Ñ«§lý …V> Ý린MýS Üç …çÜ˦ G°²-MSý ÌZÏ MýS*yé fÇ-W…¨. ´ëÈtÌZ G…™ø M>Ë…V>

õÜÐ]l ^ólÜç $¢¯l] ² ÐéÇ° M>§ýl°, Ô¶æÕ-MSý â¶æ ™èlÐ]l$ º…«§lý $-Ðl] Æ- >Y°- MìS Üï r$Ï MóSsêƇ¬…-^é-Ƈý ° BÆø-³í Üç *¢ ´ùĶæ$‹Ü V>Æð‡¯-z lŒ Ì- Z° Ô¶æÕ-MSý â¶æ C…sìæ Ð]l¬…§ýl$ MýS*yé M>Æý‡Å-MSý Æ- ‡ý Ë¢ $ B…§ø-âæ¶ ¯- l] Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ç³Ç-´ë-Ë-¯]l-ÌZ¯]l* gZMýSÅ…! Æ>çÙ‰ ³ç Ç-´ë-˯- l] ÌZ MýS*yé Ô¶æÕ-MSý â¶æ gZMýSÅ… GMýS$P-Ðl] Æ- ‡¬…¨. IG-GÜ‹ , Ií³G- Ü‹ A«¨M- >-Ƈý $-˯]l$ º¨Î ^ólĶæ$yýl…, sñæ…yýlÆý‡$Ï œç Ìê¯é ÐéÇMóS CÐéÓ-Ë° J†¢ylì ™ólÐ]lyýl… Ð]l…sìæÑ MýS*yé fÇ-V>Ƈ¬. D M>Æý‡×- æ…V> Mö…§ýlÆý‡$ IG-GÜ‹ A«¨M- >-Ƈý $Ë$ ÔðæË-Ðl] #Ë$ ò³sìæt ÐðlãÏ´- ù-Ƈ¬¯]l ÑçÙÄ- æ¶ *°² CsîæÐ- l] Ë fÇ-W¯]l hÌêÏ MýSÌñæM- Sý Æt ‡ý $Ï, GïÜµË Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ …ÌZ fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ œí Æ>Å-§lý $Ë$ A…§éƇ¬. A糚yól Mö…™èlÐ- l] $…¨ Ð]l$…{™èl$-ËòO ³ fĶæ$ Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. ¿¶æÆý‡¢ MøçÜ… Ô¶æÕ Ð]lNÅçßæ…! fĶæ$-ËÍ- ™- lè òO ³ B§é-Äæ¶ *-°MìS Ñ$…_¯]l BçÜ$¢Ë- $¯]l² MóSÜç $ {ç³Üç $¢™lè … »ñæ…VýS$-âæ¶ *Æý‡$ MøÆý‡$tÌZ ¯]lyýl$-Ýù¢…¨. D MóSÜç $ Ð]lÅÐ]là - Æ- ‡ý …ÌZ MýS*yé õܲíßæ-™lè $-Æ>â¶æÏ Ð]l$«§lý Å Ñ¿ôæ§- éË$ ¡{Ð]lÐ- l] $-Äæ¶ *ÅƇ¬. fĶæ$-ËÍ- ™èl MøÆý‡$tMSý $ àf-Ƈý Æ- ‡¬-¯l] ³ç- #yýl$, ¯éÅĶæ$-Ðl] ÊÇ¢ ³ç Ë$ {ç³Ô¶æ²-˯]l$ Üç …«¨…-^éÆý‡$. ÐésìæÌZ ^éÌê Ð]lÆý‡MýS$ ™èl¯]lMýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $-§lý °, AÐ]l±² ™èl¯]l õ³Æý‡$ ^ðl³ç š-MSý $° ™èl¯]l ^èl$r*t E¯]l²-ÐéÆý‡$ ^ólÔ>-Ƈý ° fĶæ$-ËÍ- ™èl ^ðl´ëµÆý‡$. ™èl¯]lõ- ³Æý‡$ Ò$§ýl E¯]l² BçÜ$¢Ë- ±² Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ MýS$ ^ðl…¨-¯l] Ð- ló ¯- l] ° A¯]l²r$Ï MýS*yé ºÄ¶æ$-sæì MìS ´÷MìSP…¨. A§ól Ñ«§lý …V> Ô¶æÕ-MSý â¶æ MýS*yé ™èl¯]lM- Só Ò$ Üç …º…«§« lý … Ìôæ§ýl°, A…™é Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ß ç Z§éÌZ E¯]l² fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ ^ðl…¨¯]l BçÜ$¢Ì- æô ¯]l° ™ðlVóSÜí ^ðl´ëµÆý‡$. Æó‡´ù Ð]l*´ù »ñæ…VýS$-âæ¶ *Æý‡$ MøÆý‡$tÌZ VýS¯]l$MýS fĶæ$-ËÍ- ™- lè MýS$ {糆-MSý *-ËÐO lð $¯]l ¡Æý‡$µ Ð]l_a-¯l] r - Æ-Ï ‡¬™ól Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ³ç §ýlÑ ¯]l$…_ BÐðl$ ÐO lð §ö-ËVýSÐ- l] Ë- Üí E…r$…¨. A糚yýl$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† »ê«§lý Å-™lè Ë$ GÐ]lÆø JMýSÇMìS Aç³µ-W…-^éÍ. B »ê«§lý Å-™lè Ë- ¯]l$ ™èl¯]l ¿¶æÆý‡¢ ¯]lr-Æ>-f¯- lŒ MýS$ MýSrt»- æñ s- êtË° Ô¶æÕ-MSý â¶æ fĶæ$-ËÍ- ™- lè ¯]l$ MøÇ-¯l] r$Ï Ñ°-MSì yìl. {ç³Üç $¢™lè … RêäV> E¯]l² Ô¶æ…MýSÆŠ‡ MøÑÌŒæ °Äñæ*-fM- Sý Ð- l] Æý‡…Y Eç³ G°²-MSý ÌZÏ ¯]lr-Æ>-f¯- lŒ MýS$ sìæMðSPr$t C_a, VðSÍ-³í …-^é-Ë° fĶæ$¯]l$ Ô¶æÕ MøÆ>Æý‡$. 20-02- ÌZ C§ól MóSÜç $ÌZ fĶæ$¯]l$ §øíÙV> Ð]l${§éçÜ$ òO ßæMøÆý‡$t ¡Æý‡$µ°_a gO æñ Ë$ Õ„ýS¯]l$ Ñ«¨…-_…¨. A糚yýl$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ ÝëÐ]l*-hMýS Ð]lÆ>Y°- MìS ^ðl…¨¯]l ³ç ±²-Ƈý $-Ôæð Ë- Ó…¯]l$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $…-{†° ^ólÔ>Æý‡$. §é§éç³# BÆý‡$ ¯ðlËË ´ër$ ³ç ±²-Ƈý $-Ôæð ËÓ… Ð]l¬QÅ-Ðl] $…-{†V> ³ç ° ^ólÔ>Æý‡$. ™èlÆý‡$-Ðé™èl fĶæ$¯]l$ MøÆý‡$t °ÆøªÙí- V> õ³ÆöP-¯l] y- lý …™ø †ÇW Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ³ç §ýlÑ- ° ^ól³ç s- êtƇý $. A§ól ³ç Ç-Üí †¦ Ð]l$Æø-ÝëÇ E™èlµ-¯l] ²-Ðl] $-Ðl] #-™lè $…-§lý ° Ô¶æÕ-MSý â¶æ ¿êÑ…-_¯- l] r$Ï ™ðlË$Ýù¢…¨. D ¯ól³ç £- lý Å…ÌZ Ô¶æÕ-MSý â¶æ ™èl¯]l º…«§lý $-Ðl] Æ- ‡ý …Y ™ø ³ç Ë$-ÝëÆý‡$Ï Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ Ð- l] $-Äæ¶ *ÅÆý‡$. fĶæ$-ËÍ- ™èl MøçÜ… A…§ýlÆý‡… MýSÙç ³çt yýl$™èl$¯é²… M>ºsìæt ™èlÐ]l$ÌZ GÐ]lÆø JMýSÇ- MìS Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† ³ç §ýlÑ §ýlM>PË° Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ …ÌZ ¡Æ>ð…^èl$-MSý $-¯é²Æý‡$. B ³ç §ýlÑ- ° ¯]lr-Æ>-f¯ŒlMýS$ C^óla ÑçÙĶæ$…Oò³ HM>À{´ëĶæ*°MìS MýS*yé Ð]l^éaÆý‡$. Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ …ÌZ ¯]lr-Æ>-f¯- lŒ ™ø ´ër$ Ô¶æÕ-MSý â¶æ º…«§lý $-Ðl] Æý‡…Y Æ>Ð]l×- 毌l, Ððl…MýSs- æô Ô- æ¶ ¯Œl, ¨Ðé-MSý Æ- ‡ý ¯Œl, ¿êçÜP-Ƈý ¯- lŒ , Ð]l$Ç Mö…™èlÐ]l$…¨ E¯é²Æý‡$. A¯é²-ylî G- …-MSó ÌZ {ç³Üç $¢™lè … CÆý‡ÐO lð Ð]l$…¨ Ô¶æÕ-MSý â¶æ GÐðl$Ã-Ìæô ÅË$ E¯é²Æý‡$. ÒÆý‡$ MýS*yé D Üç Ð]l*-Ðló Ô- æ¶ …ÌZ ´ëÌŸY¯- é²Æý‡$. D ÑçÙĶæ$… fĶæ$ ^ðlÑÌZ ³ç yìl…¨. ³ç Æý‡ÅÐ]lÝ- ë-¯l] Ðól$ Ô¶æÕ, BÐðl$ A¯]l$-^lè Æ- ‡ý $Ë ºíßæ-Ùç P-Ƈý ×æ. C…™èl AMýSÝ- ëÃ-™lè $¢V> Ô¶æÕ-MSý â- æ¶ ¯]l$ fĶæ$ §ýl*Æý‡… ^ólÜç $-MSý $…-sê-Ƈý ° GÐ]lÆý‡* Fíßæ…-^lè Ì- æô §ýl$. fĶæ$ ^ér$¯]l Ô¶æÕ-MSý â¶æ Ñ$¯é²VýS$ ³ç ¯é²-V>Ë$ ³ç ¯]l²-VSý Ë- Æ- ‡ý ° MýS*yé GÐ]lÆý‡* A¯]l$-Mø-Ìæô §ýl$. Æð‡…yýl$ §ýlÔ>-»êªË- MýS$ òO ³º-ylì ¯]l ÒÇ-§lý Ǫ B¡ÃĶæ$ A¯]l$-º…-§« lý …ÌZ C…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS$ EÌêÏÝ- ëË$ ™èl³ç µ ÑÆý‡$³ç #Ë$ ÌôæÐ]l#. °gê-°MìS fĶæ$ L§é-Ƈý ÅÐól$ ÒÇ õܲల °Í-³í …¨.

12 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012

íÜ.¼.Ððl*çßæ-¯lŒ -Æ>Ð]l#, º*ÅÆø C¯Œl^- éÇj, ^ðl¯O lð ² ¸÷sZË$: Ð]l¯ðl² }°-Ðé-çÜ$Ë$


D ¯]lË$VýS$Æý‡$

● Icon of the week

● Another Mahatma

õ³Æý‡$: ¯]l…§ýl-Ð]lÊÇ ™éÆý‡MýS Æ>Ð]l*-Æ>Ð]l# FÆý‡$: °Ð]l$Ã-MýS*Æý‡$, MýS–Úë~-hÌêÏ çÜ…§ýlÆý‡… : f¯]l-Ð]lÇ 18¯]l Ð]lÆý‡®…†

õ³Æý‡$: MöÐ]l¬Æý‡… Á… FÆý‡$: çÜ…MðS¯]lç³ÍÏ, B¨Ìê»ê§Šl {ç³™ólÅMýS™èl: B¨ÐéïÜË ´ùÆ>rÄñæ*«§ýl$yýl$

G±tÄ- æ¶ *ÆŠ‡... ™ðlË$VýS$ ÐéyìlMìS ³ç Ç-^lè Ķæ$… AMýSP-Ƈó °Ï õ³Æý‡$. ¯]lr$yìlV> BĶæ$¯]l {ç³f-ËMýS$ AÀ-Ðl] *¯]l ß ï æÆø AĶæ*ÅÆý‡$. Üï G…V> {ç³f-ËMýS$ BÆ>-§« lý $Å-ylì V> Ð]l*Æ>Æý‡$. {ç³fË$ ™èl¯]lòO ³ ò³r$tM- Sý $¯]l² ¯]lÐ]l$Ã-M>°² Ð]lÐ]l¬Ã-^ló Ä- æ¶ $-MSý $…yé ÐéÇ VýS$…yðlÌZÏ _Æý‡Ý- ë¦Æ- ‡¬V> °Í-_´- ù-Äæ¶ *Æý‡$.

³ç Ô¶æ$-Ðl] #Ë M>ç³Æ- ‡ý òOÏ ³ °gê… ÐólÜí ¯]l Üç $…M>-°² °Æý‡Üí Üç *¢ ´ùÆ>r… ¯]lyìl³í ¯]l Äñæ*«§lý $yýl$, WÇ-f¯]l ´ùÆ>r ¯éĶæ$-MSý $yýl$, "Vø…-ylý $' ™ðlVýS ÒÆý‡$yýl$, B¨-Ìê-»ê§Šl hÌêÏ ÐéíÜ. °Æý‡„- Sý Æ- >-Üç $Å-yO lð ¯- l] ³ç- µ-sæì MîS °gê… °Æý‡…-MSý $-Ôæ¶ ™éÓ°² §«O lð Æý‡Å…V> G¨-Ç…_ WÇ-f¯- l] $-ËMýS$ BÆ>-§« lý Å-§O lð Ð- l] ÐO lð $¯éyýl$ Á….

● ●

VýS$…r*-Ƈý $ HïÜ M>Ìôæi ѧéÅǦ Ñ¿êVýS… E´ë-§« lý Å-„Sý $-ylì V> ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l${§é‹Ü ³ç ¼ÏMSŠ Üç ÈÓ‹Ü MýSÑ$-Ùç ¯Œl ³ç È-„Sý Ë$ ò³yìl™ól 11-00 Ð]l$…¨ àf-Ƈý Ä- æ¶ *ÅÆý‡$. G…í³MO- Sð ¯]l Hyýl$-VSý $-ÇÌZ Æ>Ð]l*-Æ>Ð]l# JMýSÆý‡$. M>±, ¯ðlË ÌZõ³ Üí °-Ðl] *-ËÌZ AÐ]lM- >Ô¶æ… Æ>Ð]ly- lý …™ø E§øÅ-V>-°MìS E§éÓ-Üç ¯]l ³ç Í-M>Æý‡$. yìl{X-ÌZ¯ól Üí .ç³#ËÏÄæ¶ $Å BĶæ$¯]l¯]l$ Üí °-Ðl] *-ÌZÏMSì BàÓ-°õÜ¢ ^èl§ýl$Ð]l# MøÐéË° Üç $°²-™lè …V> †Æý‡Üç- P-Ç…-^éÆý‡$. ¯]lÆý‡¯¢ l] Ô>Ë Üí °Ð]l* MøçÜ… {ç³™ólÅ-MýS…V> MýS*_-ç³Nyìl ¯érÅ… ¯ólÆý‡$a-MýS$-¯é²Æý‡$. ÑÐé-ß í æ™èl Üï ˈ MýS$ MýS*yé BíÜÌ¢ Z Ðésê MýS͵…^ól ^èlrt… ™ðl_a…¨ G±tÄ- æ¶ *Æó‡.

● ●

Á… Üç Ó{V>Ð]l$… Bíܸ- ë-»ê§Šl Ð]l$…yýlË… Üç …MðS¯- l] ³ç- ÍÏ. _¯]l²-³ç µsìæ ¯]l$…_ ¯éĶæ$-MSý ™èlÓ Ë„ýS×- êË$¯]l² Á…, ™èl…{yìl »êËÅ…ÌZ¯ól ^èl°-´ù-Ðl] y- lý …™ø MýSÇ-Ðlð $-Ƈý MýS$ Ð]l_a Üí Ʀ ‡ý ³ç yézƇý $. ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ñ$° K fÑ$…-§éÆý‡$ B{MýSÑ- $…-^lè y- lý …™ø A™èl°- Ì- Z° ´ùÆ>r ³ç sìæÐ]l$ ÐðlÍMìS Ð]l_a…¨. ● ³ ç Ô¶æ$-Ðl] #Ë M>ç³Æý‡Ï Üç $…M>-°MìS Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> Ððl¬§ýl-Ë$-ò³-sìæt¯]l ´ùÆ>r… Ð]l$Ç…™èl E«§lý –™èl… ^ólÜí "fÌŒæ f…WÌŒæ fÒ$-¯lŒ '- òO ³ (±Æý‡$, ¿¶æ*Ñ$, AyýlÑ- ) WÇ-f¯]l ß ç æMýS$PË ´ùÆ>-r…V> Ð]l*Ç…¨. ● °gê…Oò³ ´ùÆ>yýlsê°MìS MýS$r$…»ê-°Mø Ð]lÅMìS¢ ^ö糚¯]l Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>Ðé-Ë° ³í Ë$-³ç #-°_a Ý÷…™èl…V> Oòܯéůól² ™èlĶæ*-Æý‡$-^ól-Ô>yýl$.

● Better half

● Our pride

MìSÆý‡-׊æ-Æ>Ð]l# w/o: BÑ$ÆŠ‡-Rꯌl {ç³™ólÅ-MýS™èl: »ñæ…VýS-â¶æ*Æý‡$

õ³Æý‡$: Ò$Æ>- ¯é-Ķæ$ÆŠ‡ FÆý‡$: ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡P (G¯é²OÆð‡) {ç³™ólÅ-MýS™èl: °Æ>Ùèl, §ýlÆý‡Ø-MýS$-Æ>Ë$

{ç³Ð]l¬Q ¯]lr$yýl$ BÑ$ÆŠ‡R- ê-¯lŒ ¯]l$ ÑÐé-çßæ-Ð]l*-yìl¯]l MìSÆý‡-׊æ-Æ>Ð]l# Mö…MýS×ìæ AÐ]l*ÃƇ¬. AíÜò- Ü…t sŒæ yO lð Æð‡M- Sý Æ-t ‡Š , °Æ>Ã-™lè , {ïÜP¯Œlõ³Ï ÆO ‡ð r-ƇŠ AƇ¬¯]l MìSÆý‡×Šæ, AÒ$-ƇŠ ¯]l$ ò³âêÏyéMýS A…§ýlÇ- MîS Üç $ç³Ç- _- ™èlÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$. ●

»ñæ…VýSâ¶æ*-Ƈý $ÌZ ³ç #sìæ¯t l] BÐðl$ ´ëuý‡Ô- >Ë Ñ§ýlů]l$ MýSË-MSý ™- é¢ÌZ, MýSâêÔ>Ë Ñ§ýlů]l$ Ð]l¬…º-Ƈ¬ÌZ, ³ï i° ÉìlÎÏÌZ A¿¶æÅ-Üí …-^éÆý‡$. ³ç ¨-õßæ-¯ló â- ŸÏ^ló a Ð]lÆý‡MýS$ MìSÆý‡×- æŠ Æ- >Ð]l# ß í æ…© Üí °-Ðl] *Äôæ$ ^èl*yýlÌ- æô §ýlr. Ððl¬§ýlr ^èl*íÜ…¨ QĶæ*-Ðl] $™Œl õÜ QĶæ*-Ðl] $™Œl ™èlMŠS. BÐðl$ AíÜò- Ü…t sŒæ yO lð Æð‡M- Sý Æ-t æŠ V> ^ólÜí ¯]l Ððl¬§ýlsìæ Üí °-Ðl] *... Üç …^èl˯]l… Üç –íÙ…t _- ¯]l "Ë-V>¯Œl'. Ò$Æ>¯éĶæ$ÆŠæ Ð] §ýlª "Ð]l*¯ŒæÜç *¯Œæ Ððlyìl…z VŠæ'MýS$ MýS*yé BÐðl$ AíÜòÜ…t sŒæ yO lð Æð‡MýSÆt æŠ V> ^ólÔ>Æý‡$. ËV>¯Œæ Ùç *sìæ…VŠS Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ AÒ$-ƇŠ R- ê-¯lŒ ™ø HÆý‡µ-ylì ¯]l Ýë°²ß í æ™èlÅ… ò³ãÏMSì §éÇ-¡Üí- …¨. BÑ$ÆŠæ Ððl¬§ýlsìæ ¿êÆý‡Å ³í ËÏË$ kO¯l𠧊l, CÆ>Ë MýS…ò³±- ° MìSÆý‡×- æŠ Æ>Ð]l# »êV> G…gêÄŒæ$ ^ólÝë¢Æ- ‡ý r! VýS™èl yìlòÜ…-ºÆ- ‡ý $ÌZ BÑ$-ƇŠ &- M- Sì Æ- ‡ý ×- æŠ Ë- MýS$ Üç Æø-VSý Üï Ñ«§é-¯l] …ÌZ K Möyýl$MýS$ ³ç #sêtylý $.

A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Rêņ¯éÇj…-_¯]l ¿êÆý‡¡- Ķæ$ §ýlÆý‡Ø-MSý $-Æ>Ë$ Ò$Æ> ¯éĶæ$ÆŠæ. ™öÍ-Üí °- Ð- l] *™ø BÝëPÆŠ‡ §éM> Ððlãϯ]l {糆-¿ê-Ð]l…-™èl$-Æ>-ÌêÐðl$. ™öÍ Üí °Ð]l* "çÜÌ- êÐŒl$ »ê…»ôæ' HMýS…V> BÝëPÆŠ‡, VøÌñæ¯z lŒ VøÏ»æŒ AÐéÆý‡$zË- MóS ¯éÑ$-¯ló sŒæ AĶæ*ÅƇ¬. MóS¯ŒlÞ œí Í… òœÜí Ð-t l] Ì- æŒ ÌZ Æð‡…yýl$ AÐéÆý‡$zË$ VðSË$-^lè $-MSý $…¨. ● ●

Ð]l$«§lý Å™èlÆý‡VýS† ³ç …gê½ MýS$r$…»ê°MìS ^ðl…¨¯]l DÐðl$¨ JÇÝëÞ. 22 Hâ¶æMÏ Só yéMýS$Å-Ðlð $…-rÈ ¡íÜ Üí °Ð]l* Æý‡…VýS… ÐO lð ³ç # ³ç Ķæ$¯]l… {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. ³ç …gê½ ÑÐéçßæ Üç …{糧- é-Äæ¶ $…Oò³ DÐðl$ ¡íܯ]l ÆöÐ]l*…-sæì MŠS œí Í… "Ð]l*-¯lŒ Üç- *¯Œl Ððlyìl…z V- SŠ ' Üç …^èlË- ¯]l ÑfĶæ$… Ý뫨…-_…¨. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Üí °Ð]l*MýS$ Üç …º…«¨…_ A† ™èlMýS$PÐ]l M>Ë…ÌZ A† GMýS$PÐ]l {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…¨¯]l Ð]lÅMìS¢ Ò$Æ>¯éĶæ$ÆŠæ. V>ÇzÄ- æ¶ $¯Œl ³ç {†-MSý Ò$Æ>-¯é-Äæ¶ $-ƇŠ ¯]l$ MýSâê-Ƈý …-VSý …ÌZ Ð]l…§ýl Ð]l$…¨ {糆-¿ê-Ð]l…-™èl$-OÌñæ¯]l Ð]l$íßæ-â¶æÌZÏ JMýS-ÇV> VýS$Ç¢…-_…¨. DÐðl$ ¡íܯ]l Üí °-Ðl] *Ë Üç …QÅ MýS…sôæ BÐðl$MýS$ Ð]l_a¯]l AÐé-Ƈý $zË Üç …RôæÅ G¯ø² Æð‡r$Ï GMýS$PÐ]l!

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 13


Æ>ͯ]l Ððl¬VýSYË$ ""... A糚yýl$ Æý‡n*±Þ-Ë-MîSÿ-»êƇ¬ Ķ欧ýl®-Æý‡…-VýS…ÌZ {¼sìæ‹Ù õܯ]l-Ë™ø ÁMýS-Æý‡…V> ´ùÆ>yýl$-™ø…¨. A…™èlÌZ AMýS-ÝëÃ-™èl$¢V> K B…VýSÏ OòÜ°-MýS$yýl$ MýS†¢ BÐðl$ bé¡-MìS…§ýl ´÷yìl^éyýl$. Æý‡MýS¢… «§éÆý‡ MýSsìæt…¨. AƇ¬¯é ç³#ÍÌê Æ>° †Æý‡-VýS-ºyìl A™èl×ìæ~ ^èl…õ³-íÜ…¨. Ððl$Æý‡$-ç³#-Ðól-VýS…™ø Ð]l$Æø {¼sìæ‹Ù OòÜ°-MýS$×ìæ~ çßæ™èl-Ð]l*-Ç…a ¨. A…™èlÌZ K º$ÌñæÏsæŒ BÐðl$ ™öyýlÌZ ¨VýS-º-yìl…¨. Gyýl-Ð]l$-^ól™ø¢ B V>Ķæ*°² A¨Ñ$ ç³r$t-MýS$° MýS$yìl-^ól† MýSÆý‡-ÐéË…™ø B ™ðlËÏ-Ðé-yìl° ¯]lÇ-MìS…¨. M>± JMóS-ÝëÇ ¯]lË$-VýS$Æý‡$ Ô¶æ{™èl$-OòÜ-°-MýS$Ë$ BÐðl$¯]l$ ^èl$r$t-Ð]l¬-sêtÆý‡$. ™èlËOò³ JMýSyýl$ Ðólr$ ÐólÔ>yýl$. BÐðl$ MýS$yìl-MýS¯]l$² ÐðlÍMìS Ð]l_a…¨. AƇ¬¯é Æ>×ìæ Fí³Ç ¼VýS-ç³sìæt JMýSyìl ¿¶æ$gê°² c{§ýl… ^ólíÜ…¨. _Ð]l-Æý‡MýS$ ÐéÆý‡…™é Ð]lÊMýS$-Ð]l$Ã-yìlV> BÐðl$ §ólà°² ™èl$¯é-™èl$-¯]l-MýSË$ ^ólÔ>Æý‡$. ÑË-Ñ-ÌêÏ-yýl$™èl* ËMîSÿ-»êƇ¬ ¯ólË-Mö-Ç-W…-¨-''C© ÒÆý‡-¯éÇ A…†Ð]l$ ´ùÆ>r §ýl–Ô¶æÅ….

QyýlY«§éÇ

«©Æý‡ ¯éÇ BÐðl$ º†-MSì …¨ 23 Hâôæ.Ï AƇ¬-™ló ¯ól…... BÐðl$ iÑ™èl… K JÆý‡Ð- l] yìl, ÝëçßæçÜ…, K E§é-ß ç æ-Ƈý ×æ. BÐðl$ Æý‡n*±ÞMìS Ð]l$à-Æ>×ìæ... M>± Üç §é AÐ]lÆ- ø-§« éË$, AÐ]lÐ- l] *-¯éË$ BÐðl$¯]l$ Ððl…º-ylì …-^éƇ¬. AƇ¬¯é {´ë×æ… E¯]l²…-™lè Ð- l] Æ- ‡ý MýS$ ´ùÆ>-ylì …-§éÐðl$. MýSÚëtË- MýS$ MýS$…W-´ù-MSý $…yé Æð‡sìæ…t _- ¯]l ³ç r$t§- lý Ë- ™ø Ķ欧ýl…® ^ólĶæ$-ylý Ðól$ iÑ-™lè Ð- l] $° °Æý‡*-³í …-_¯]l ©« Æý‡¯- éÇ ËMîSÿ-»êƇ¬. V>Í-ç³-r…Ìê... A¨ ÐéÆý‡×- êíÜ. {ç³Üí §ýl® ÔO æð Ð]l„- Só {™èl…. AMýSPyýl Æ>f} Ððl*Æø-³ç …™Œl ™é…»ôæ A¯ól Ð]l$Æ>u> {»êçßæÃ-×æ$yýl$ °Ð]lÜí- Üç- *¢…y- ló Ð- éyýl$. A™èl° ¿êÆý‡Å ¿êX-Ƈý ¤. ÐéÇMìS 18-35 ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ 19¯]l K Byýl³í- ËÏ f°Ã…-_…¨. Ð]l$×ìæMýSÇ- M~ Sý A¯ól õ³Æý‡$ ò³sêtÆ- >-Ðlð $MýS$. MøË-Ðlð ¬çßæ…, Mö¯]l§- ló Í- ¯]l Ð]l¬MýS$P, MýSsìæ-t ³ç y- ló õÜ ÐðlyýlË- µ-Ƈ¬¯]l MýSâ¶æ$Ï, ÑÔ>-ËÐO- lð $¯]l ¯]l$§ýl$Æý‡$... ^èl*yýlÐ- l] ¬-^lè a-rV> E…yól§é ´ëç³. Ð]l¬§ýl$ªV> "Ð]l$-¯l] $' A° ³í Í-^ló Ð- é-Ƈý …™é! Ð]l$¯]l$MìS ¯éË$-VSó â¶æ$Ï °…yýlM- Sý $…-yé¯ól AÐ]l$à MýS¯]l$²-Ðl] Ê-Üí …¨. ™èlÍÏÌ- æô ° ³í Ëϯl] $ GÌê ò³…^éÌZ ™ðlÎ-Ìæô §ýl$ Ððl*Æø-³ç …-™lŒ MìS. J…r-ÇV> M>ÖÌZ E…yýlyýl… MýSÙç Ð-t l] $-°³í- …-_…¨. MýS*™èl$-Ç™ø MýSÍíÜ ™èlÐ]l$ º…«§lý $-Ðl] #-Ë…™é E…yól ¼uý‡*ÆŠ‡ (E-™lè Æ-¢ ‡ý {- ³ç §- ló Ô- æŒ )- MìS Ð]l$M>… Ð]l*Æ>ayýl$. ³ï ÚëÓ Æð‡…yø »êiÆ>Ð]l# B{Ô¶æĶæ$… ´÷…§éyýl$. AMýSPyìl Ķæ*VýSÔ- >-ËMýS$ A«¨³ç- †- V> Mö™èl-¢ iÑ™èl… {´ëÆý‡…-À…-^éyýl$. Ð]l$×ìæM- Sý Ç- M~ Sý »êËÅ-Ðl] $…™é VýSyìl_- …¨ ¼uý‡*-ƇŠ Ì- Z¯ól. Æøþ ™èl¯]l™ø Ð]l$¯]l$° Ķæ*VýSÔ- >-ËMýS$ ¡çÜ$-MSð â- æô Ð-Ï éyýl$ Ððl*Æø-³ç …™Œl. AMýSPyýl ³ç §ýl$-ËM- ö©ª Ķæ¬Ð]lM- Sý $Ë$ E§ýlĶæ$… ³ç Nr Ðól§éË$ Ð]lÌñææÏÐ- ló õ- ÜÐ- éÆý‡$, ÝëĶæ$…-Ðló â¶æ Ô>ÈÆý‡MýS MýSÜç Æ- ‡ý ™- lè $¢Ë$ ^ólõÜÐ- éÆý‡$. B Ķæ*VýSÔ- >Ìôæ BÆó‡â¶æÏ Ð]l$¯]l$MìS ´ëuý‡Ô- >-ËƇ¬Å…¨. B Ð]l$VýS³í- Ë- ÌÏ æô BÐðl$MýS$ õܲíßæ-™lè $Ë$. ÐéÇ-™ø¯ól MýSÍíÜ †Æý‡VýSyýl…... †¯]lyýl….... Byýlyýl…! H °Æý‡¾…-§« éË* ÌôæMýS$…yé V>ÍÌZ VýS$Ð]lÓ³í Ë- ÌÏ ê G¨-W…¨. B Ðól§ýl¯- é-§éË$, ÐéÅĶæ*-Ðl] *Ë* B _¯]l²-³í ËÏ Ð]l$¯]lÜç $Oò³ ^ðlÆý‡V- Sý ° Ð]l¬{§ýl ÐólÔ>Ƈ¬. B _¯]l²-Ðl] Ä- æ¶ $-Üç $-ÌZ¯ól ™é¯]l* Ķ欧ýlÑ-® §- lý ÅË$ ¯ólÆý‡$a-Mø-Ðé-Ë° ™èlß ç æ™èlß ç- æ-Ìê-ylì ´- ù-Äæô $¨ Ð]l$¯]l$. ³ï ÚëÓ-»ê-iÆ- >Ð]l# ò³…ç³#yýl$ Möyýl$MýS$ ¯é¯é Ýëòß滌æ, A™èlyìl A¯]l² Möyýl$MýS$ Æ>Ð]l#-Ýë-òßæ-»æŒ & ÝëÐ]l¬-VSý Ç- y- lî Ë$ ^ólÜç $¢…sôæ& MýSâ¶æ$Ï Ñ´ëµ-Ƈý $a-MSý $° ^èl³ç µr$Ï ^èlÆý‡$çÜ*¢ GWÇ VýS…™èl$-Ìæô Üç- *¢& ß ç æ$ÚëÆð‡MìSP ´ùÄôæ$¨ Ð]l$¯]l$.

K Æøk Æ>Ð]l#Ý- ë-òßæ»Œæ ³ç rt³ç- #s- æô ¯- l] $VýS$ GMìSP §ýlÆ>jV> Ððlâ¶æ$¢¯- é²yýl$. ™èl¯]l¯]l* GMìSP…-^lè $-Mø-Ðl] $° º†-Ðl] *Í…¨ Ð]l$¯]l$. ""-¯l] $Ð]l#Ó _¯]l²-³í Ë- ÐÏ l] #, òO ³V> Byýl³í- Ë- Ð-Ï l] #-'' A…r* GVýS™- éã ^ólÔ>yýl$ Æ>Ð]l#-Ýë-òß滌æ. ÐðlMìSP-Ç…™èlV> ¯]lÐéÓyýl$ ³ç MýSP¯ól E¯]l² ¯é¯é-Ýë-òß滌æ. §é…™ø ÆøçÙ… ™èl¯]l$²-Mö_a ¿¶æâ¶æ$ϯl] Hyóla-Üí …¨ Ð]l$×ìæM- Sý Ç- M~ Sý . M>± B AÐ]lÐ- l] *-¯l] Ðól$ BÐðl$ÌZ ´ûÆý‡$Úë°² Æý‡W-Í…-_…¨. Gç³µ-sæì MO- Sð ¯é A…»êÈ GM>P-Ë°, VýS${Æý‡Ð- lð $MìSP MýSÆý‡Ðé-Ìê°² £ýlâ¶æ£- lý âê Ððl$Ç-³í …-^é-Ë°, òO Ü°-MSý Ñ- §- lý ÅË$ ¯ólÆý‡$a-Mø-Ðé-Ë° ºË…V> A¯]l$-MSý $…¨. ™èl¯]lMýS$ ÝëÐ]l¬-ѧ- lý ÅË$ ¯ólÆý‡µ-Ðl] $…r* KÝëÇ HMýS…V> »êi-Æ>-Ðl] #¯ól AyìlW- …¨. Ð]l¬§ýl$ªV> E…yól Ð]l$×ìæM- Sý Ç- M~ Sý A…sôæ BĶæ$-¯l] MýS$ {´ë×æ…. bèl¼Í( A…§ýlÐO- lð $-¯l] ¨- ) A…r* {õ³Ð]l$V> B ´ë糯]l$ ³í Ë$-^lè $-MSý $-¯ló Ð- é-Æ>Ķæ$¯]l. AÌê…sìæ Ð]l$¯]l$ Ð]l¬^èla-r¯]l$ BĶæ$-¯lð …-§lý $MýS$ M>§ýl…-sêÆý‡$? A…§ýl$MóS BÐðl$MýS$ & MýS{Æý‡, MýS†¢Ý- ëÐ]l¬, ÑË$-ѧýlÅ, VýS${Æý‡³ç- #Ý- ëÓ-ÈË- Ì- Z& B Ð]lĶæ$-Üç $MýS$ ™èlVýS…Y ™èl & ™èlȹ§ýl$ CÐ]lÓyýl… Ððl¬§ýlÌ- æñ s- êtÆ- >-Äæ¶ $¯]l! ò³ãÏ™ø MýSÚëtË$! BÆø-kÌZÏ Æý‡n*±Þ& E™èlÆ-¢ ‡ý {- ³ç §- ló Ô- æŒ Ì- Z¯ól M>§ýl$& §ólÔ¶æ…-ÌZ¯ól ³ç sìæÙç- -x ÐO lð $¯]l Mør. Æý‡n*±Þ Ð]l$à-Æ>k VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ- >Ð]l#MSý $ ¿êÆý‡Å ^èl°-´ùƇ¬…¨. ³í ËÏË$ ÌôæÆý‡$. Æð‡…yø-ò³ãÏ {ç³Ä¶æ$-™é²Ë$ {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. ³ç …yìl™- lè $-ËMýS$ Ð]l$×ìæM- Sý Ç- M~ Sý ÑçÙĶæ$… ™ðlÍ-Üí …¨. Ð]l$…™èl¯- éË$ ^ólÔ>Æý‡$. gê™èlM- >Ë$ MýS$¨-Æ>Ƈ¬. AçÙÐ-t l] Æ- >Û™lŒ ¿¶æÐól™Œl MýS¯éÅ A…r* Byýl³í- Ë- MÏ Sý $ G°-Ñ$-§ló â- æ¶ MÏ Só ò³ãÏ ^ólõÜõÜ bé…§ýlÜç- ³ç # Æøk-ËÑ. A…§ýl$MóS Hyólâ¶æÏ Ð]l$¯]l$MìS 29 Hâ¶æÏ VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ- >-Ðl] #™ø 18-42- ÌZ Æý‡n*±ÞÌZ ÑÐé-ß ç æ-ÐO lð $…¨. A™èlÐ-¢ éÆý‡$ Ð]l$×ìæM- Sý Ç- M~ Sý õ³Æý‡$¯]l$ ËMîSÿ-»ê-Ƈ¬V> Ð]l*Æ>aÆý‡$. õ³Æý‡$-™ø´ër$ BÐðl$ ™èlË-Æ>™èl MýS*yé Ð]l*Ç…¨. A†¢…sìæ BÆý‡â¶æ$Ï ÌôæÐ]l#M>± ò³â¶æ…Ï sôæ¯ól HÑ$sZ ™ðlΰ Ð]lĶæ$-Üç $ÌZ »ê«§lý Å-™lè Ë$ ¯ðl†¢¯l] ³ç yýlr - Ðól$ AçÜË$ Üç Ð]l$çÜÅ! B ³ç Üí ³í- Ë- MÏ Sý $ & ¯øÐ]l¬Ë$, {Ð]l™éË$, ³ç #Æ>×æ M>Ë-„Só ´- ëË$, A«¨M- >-ÇMýS Ìê…bèl¯- l] {- ´ëĶæ$ õÜÐ]lË$, ³ç †-{Ð]l™- é-³ç N-fË$..! Æ>f-¿æ¶ Ð- l] …™èl$Ë$ ÑÔ>-ËÐól$ AƇ¬¯é MýSsìæ³ç-t y- ló õÜ MýSr$t»- êr$Ï... Æ>×ìæÐ- é-Üç Ðól$ AƇ¬¯é M>Æ>-V>-Ƈý Ð- éçÜ… Ìê…sìæ º™èl$MýS$...! §é°-MSì ™- øyýl$ ¿¶æÆý‡¢ VýS…V>§« lý Æ- ‡ý Æ- >-Ðl] #¨ Ñ…™èl{- ³ç Ð- l] –†¢. Ð]l$à-Æ>gôæ AƇ¬¯é JMøP-ÝëÇ BĶæ$¯]l ByýlÐé-ÇÌê {ç³Ð]lÇ- …¢ ^- ló Ð- éyýl$. `Æý MýSr$tM- Sý $-¯ló Ð- éyýl$. V>kË$ ÐólÜç $-MSý $-¯ló Ð- éyýl$. ËMîSÿ-»ê-Ƈ¬° VýS¨ÌZ E…_ ™éâ¶æ… ÐólõÜÐ- éyýl$. Ð]l$íßæâê òO Ü°-MSý $Ͳ

14 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


M>ç³Ìê ò³sôæÐ-t éyýl$. A°²…-sæì ± Ð]l˜¯]l…V> ¿¶æÇ…-_…¨ ËMîSÿ-»êƇ¬. AƇ¬™ól ËMîSÿ-»êƇ¬ Ķæ¬MýSÐ-¢ l] Ä- æ¶ $-Üç $MýS$ Ð]l^óla-Üç Ç- MìS ³ç Ç-Üí †¦ Ð]l*Ç…¨. BÐðl$ Ð]l$à-Æ>×ìæ ß ç Z§é¯]l$ A¯]l$-¿æ¶ Ñ- …-^lè yýl… Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨. Æøþ E§ýlĶæ$… ³ç Nr Æð‡…yýl$-VSý …-rË- ´- ër$ Üç $VýS…-§« lý {- §ýlÐ- éÅ-Ë™ø Ý벯]l…... BOò³ ™ðlËÏ° ^èl…§ólÈ ³ç r$t`- Æý‡... ¯]lyýl$-Ðl] ¬MýS$ º…V>Æý‡$ Üç ÇVýS…^èl$ Ð]lÜç …ˆ , Ððl$yýlÌZ ³ç #Ë$-MSý y- lì W- ¯]l Ð]l¬™éÅË Ð]lÆý‡$çÜ, ^ól†-Ðló â- æ¶ MÏ Sý $ Ð]l{f³ç #r - $…-VSý Æ- >Ë$... §ýlÆ>jV> ÝëW…-§éÐðl$ iÑ™èl…. Ayýl$-VýS-yýl$-VýS$¯é AÐ]l-Ð]l*-¯éË$ A…™èlÌZ 16Ð]l Hr ³ç …yýl…sìæ Ð]l$VýS¼- y- lý Mz Sý $ f¯]lÃ-°_- a…¨ ËMîSÿ»êƇ¬. VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ- >Ð]l# ™ðlVýSÜç- …-ºÆ- ‡ý ³ç- y- lì ´- ù-Äæ¶ *yýl$. ÌôæMýSÌ- æô MýS 38 Hâ¶æÏ Ð]lĶæ$-Üç $ÌZ ³ç #{™èl$yýl$ ³ç #sêty- lý ¯]l² Üç …™ø-Ùç Ð- l] $¨. A…™ólM- >§ýl$ B¯ésìæ Æ>f-MSî Ķæ$ ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $ÌZÏ A¨ Ð]l$È E§ólÓVýS…. G…§ýl$-MSý …sôæ B ÆøkÌZÏ Æ>kMìS ³ç #{™èlÜç- …-™é¯]l… ÌôæMýS´- ù™ól B Æ>gêÅ°² MO Sð Ð]lÜç … ^ólÜç $-MSý $-¯ló Ð- éÆý‡$ B…VóSÄ-Ï æ¶ ¬Ë$. Æ>fÅ-Üç …-{MýSÐ- l] $×æ Üí §é®…™èl… A¯ól ÝëMýS$™ø Üç §ýlÆý‡$ Æ>fÅ…Oò³ Üç Æý‡Ó-ß ç æ-MSý $Pβ {¼sìæÙ‹- Ð- éÆý‡$ ™èlÐ]l$MýS$ ™éÐ]l¬ §« éÆ>-§lý ™èl…¢ ^ólõÜÜç $-MSý $-¯ló Ð- éÆý‡$. A…™èl@-³ç #-Æ>-ÌZÏ° Ððl…yìl, º…V>Æý‡$ ÝëÐ]l$-{W°, `±-`¯é…-ºÆ- >Ͳ, ¯]lVýSͲ ÌêMöP-¯ló Ð- éÆý‡$. Möyýl$MýS$ ³ç #ry-t lý …™ø B B糧ýl MýS*yé ™öË-W…¨ MýS§é A¯]l²¨ VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ- >Ð]l# Üç …º-Æ>-°MìS AçÜË$ M>Æý‡×æ…! M>± B B¯]l…§ýl… Ð]lÊ×ê²â¶æÏ Ð]l¬^èlasôæ AƇ¬…¨. ³ç #sæì ¯t l] Ð]lÊyýl$ ¯ðlË-ËMóS B ¼yýlz MýS¯]l$²Ð]lÊ-Ô>yýl$. ËMîSÿ-»êƇ¬ G…™èlÌê Hyìla…§ø A…™èl$-Ìæô §ýl$. VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ>Ð]l# Ð]l*¯]lÜí- M- Sý …V> MýS$…W-´ùƇ¬ Ð]l$…^é¯]l ³ç yézylý $. BĶæ$¯]l º†MìS ºrtM- Sý s- êtË- …sôæ ™èlW¯]l MýS${Æ>-ylì ° §ýl™èl™¢ lè ¡çÜ$-Mø-MSý ™- lè ³ç- µ-§lý ° AÆý‡ÐO-¦ lð $…¨. 18-53 ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ 20¯]l §éÐðl*-§lý Æ- ‡ý Æ- >Ð]l# A¯ól AƇ¬-§ló â¶æÏ »êË$-ylì ° §ýl™èl™¢ lè Üï ÓMýSÇ- …-^éÆý‡$ VýS…V>-§« lý Æ- ‡ý Æ- >Ð]l#. B §ýl™èl™-¢ lè ¯]l$ BÐðl*-¨…-^lè Ð- l] $° A¿¶æÅǦÜç *¢ {¼sìæÙ‹- Ð- é-ÇMìS AÈjò- ³r - $tM- Sý $-¯é²Æý‡$. M>° ÐéÇ MýSº$Æý‡$ ™ðlÍ-õÜÌ- Zç³# BĶæ$¯]l Ð]l$Æý‡×- æì …-^éÆý‡$. ¿¶æÆý‡¢ Ð]l$Æý‡×- æì …-^éMýS Æý‡n*±Þ-ËM- Sî ÿ-»ê-Ƈ¬MìS MýSÚëtË Ò$§ýl MýSÚëtÌ- Ÿ-

^éaƇ¬. {¼sìæÙç- Æý‡$Ï BÐðl$¯]l$ ¡{Ð]l…V> »ê«§lý ò- ³s- êtƇý $. §ýl™èl™¢ lè ^ðlËϧ- lý ¯é²Æý‡$. Æý‡n*±ÞOò³ BÐðl$MýS$ ß ç æMýS$P-Ìæô §- lý ¯- é²Æý‡$. ¿¶æÆý‡¢ Ð]l¨Í Ððlãϯl] Ð]lÅMìS-¢ VýS™èl Üí Ʀ ‡ý ^- lè Æ- >-Üç $¢Ë$ BÐðl$MýS$ ^ðl…§ýlÐ- l] ¯- é²Æý‡$. Qgê¯é A糚Ͳ Ð]l*{™èl… BÐól$ ¡Æ>a-˯- é²Æý‡$. AƇ¬§ýl$ ÐólË Æý‡*´ë-Äæ¶ $Ë ¿¶æÆý‡×- ê°² ¼^èla…V> ÐólÝë¢Ð- l] $-¯é²Æý‡$. ³ç ÆøÌê gêW-Æ>ªÆ‡ý $, KÆ>j Æ>×ìæ, §é…†Ä¶æ* Æ>kͲ ËMîSÿ-»ê-Ƈ¬Oò³ EíÜV- ö-ÌêµÆý‡$. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ Æý‡n*±Þ¯ól B{MýSÑ- $…-^lè $-MSý $…-r$¯]l²r$Ï {ç³MýSs- æì …-^éÆý‡$. Ððl¬§ýlr "Ðól$È Æý‡n*±Þ §ýl*…X ¯]lß ï æ' A…r* ß ç æ*…MýSÇ- …-_…¨ ËMîSÿ-»êƇ¬. M>± {¼sìæÙ‹- Ð- éÇ §úÚëtÅË- MýS$ ™èlÌŸ-VSý MY Sý ™èl³ç µ-Ìæô §ýl$. Æý‡n*±Þ MørOò³ ™ðlËÏÐ- éÇ MóS™èl¯]l… ^èl*õÜÜç- Ç- MìS Æ>×ìæ VýS$…yðl ™èlÆý‡$-MSý $P-´ù-Ƈ¬…¨. Æ>f-Ðl] …-Ô>-°MìS CË-Ðló Ë- µ-Ƈ¬¯]l Ð]l$à-ËMìSÿ §ólÐé-ËĶæ*°² {¼sìæÙç- Æý‡$Ï {¿¶æÙç $t³ç- s- æì …t ^- éÆý‡$. {ç³fͲ ß í æ…íÜ…-^lè yýl… Ððl¬§ýlË- $ò³s- êtƇý $. Æ>¯]l$-Æ>¯]l$ B…VóSÄ-Ï æ¶ ¬Ë BVýSy- é-ËMýS$ Ayýl*z A§ýl$ç³N ÌôæMýS$…yé ´ùƇ¬…¨. ™èl¯]l¯]l$ ™ðlËÏÐ- éÆý‡$ Ððl…sêyìl, Ðólsêyìl Ðól¨« …-_¯é ¿¶æÇ…-_…¨ M>± Æ>gêÅ-°MìS, {ç³f-ËMýS$, A…™èlM- Sý $-Ñ$…_ §« lý Æ>Ã-°MìS, Üç …çœ*-°MìS MýSÚëtË$ §éç³#-Ç…-^lè y- lý …™ø CMýS BÐðl$ Eõ³„- Sì …-^lè §- lý Ë- ^- lè $-Mø-Ìæô §ýl$. BQ-Ç-´ù-Æ>r…... A…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS* BÐðl$-ÌZ° A…™èlÆ- ‡ý ™Y lè ^O lð ™èl¯]lÅ…, °{§é-×æ-ÐO lð $¯]l ´ûÆý‡$çÙ…, A^ól™- lè ¯- l] …-ÌZ° Ð]l$à-Ôæ¶ MìS¢ Ðól$ÌŸP-¯é²Æ‡¬. Byýl§- é-¯l] ²°, Ð]lĶæ$çÜ$, A¯]l$-¿æ¶ Ð]l…, BíÜ¢ ÌôæÐ]l°, ¯é A¯]l²-Ðéâ¶æ$Ï ÌôæÆý‡°... CÌê ™èl¯]lMýS$ ™é¯ól ÐólÜç $-MSý $¯]l² Զ斅Q-Ìê°² BÐðl$ ból¨…-_…¨. Aç³µ-sæì MóS 18-57 Üí ´ëƇ¬Ë †Æý‡$-VSý $-»ê-r$™ø ¿êÆý‡™- lè §- ló Ô¶æ… A™èlÌ- ê-MSý $-™lè Ë- ÐO lð $ ´ù™ø…¨. {¼sìæÙ‹ Ð- é-ÇòO ³ ´ùÆ>-ylý $-™lè $¯]l² ¯é¯é Ýëòß滌æ, Æ>Ð]l# Ýëòß滌æ, ™é…†Ä¶æ* ™øõ³ Ìê…sìæ ÒÆý‡$-Ë™ø ^ól™èl$Ë$ MýSÍ-³í …¨. B EÐ]l$Ã-ylì ´- ù-Ƈý $MìS BÐól$ òO Ü°MýS Üç Ë-à§- éÆý‡$, Ð]lNÅçßæ-MSý Æý‡.¢ _¯]l²-³ç šyýl$ Byýl³í- Ë- ÐÏ l] # A…r* VóSÍ ^ólÜí ¯]l A§ól Æ>Ð]l# Ýëòß滌æ, ¯é¯é Ýëòß滌æ C糚yýl$ ËMîSÿ-»ê-Ƈ¬¯ól HÇMøÇ ¯éĶæ$-MSý $-Æ>-ÍV> G¯]l$²-MSý $-¯é²Æý‡$. §ýlsîægŒæ Æý‡n*±Þ ËMîSÿ-»êƇ¬! {¼-sæì Ù‹- Ð- é-Ç™ø AÒ$ ™èl$Ò$ ™ólË$a-Mø-Ðé-Ë° °Ô¶æa-Ƈ¬…-^lè $-MSý $…¨. V>ÓÍ-Äæ¶ $ÆŠ‡ Ķ欧鮰- MìS Üç ¯]l²-§lý Ð-® l] $-Ƈ¬Å…¨. ^é¯é²â¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl MýSÜç Æ- ‡ý ™èl$¢Ë$, MýS{Æý‡, MýS†¢Ý- ë-Ðl] ¬Ë$ Ððl¬§ýlÌ- æñ s- æì …t ¨. E§ýlÄ- æ¶ *¯ól² MýS$ïÜ¢ ³ç sôæ¨t . ºÆý‡$-Ðl] #Ë$ G™ól¨¢ . VýS${Æý‡³ç- #-ÝëÓÈ ^ólõܨ. ÝëÐ]l*-¯l] $ÅͲ Üç …çœ$-sæì ™èl ³ç Ç^ól¨. œí Æý‡…-VSý $Ë §ýlâ¶æ…ÌZ Ð]l$VýSÐ- é-Ç™ø ´ër$ Ð]l$íßæ-âæ¶ Ë- MýS* Õ„ýS×- æ-°^óla¨. Ķ欧ýl…® ÌZ Ð]l$Æý‡×- æì …-_¯- l] Ð- éÇ MýS$r$…-»êͲ ™é¯]l$ ^èl*çÜ$-MSý $…sê-¯l] ° àÒ$ C_a…¨. ™èl$-¨´- ù-Ƈý $MýS$ ™ðlÆý‡ Ìôæ_…¨. 1-85- 8, H{í³ÌŒæ 4. Ô¶æ$MýS³ç-Ï „ýS HM>-§lý Õ.. AÆý‡Æ-® >{†. G{Æý‡ MýS$Æ>¢, ™ðlËÏ ^èl$yîl§- éÆŠ‡, MýS$^èl$a ™èlË-´ëV>, Jâ¶æ…Ï ™é MýSÐ]l^èl…, ÕÆý‡Ý- ëˆ ×æ…, JÆý‡ÌZ Æð‡…yýl$ ³í Üç ât æ¶ $Ï, ¯]lyýl$-Ðl] ¬MýS$ MýS™èl$¢Ë$, Òç³#MìS ³ç §ólâ¶æÏ §ýl™èl³ç-¢ #-{™èl$yýl$ §éÐðl*§ýlÆŠ‡, Üç …_ÌZ yýlº$¾, Möyýl$MýS$ ´ëË$ ™éVóS Ððl…yìl ÌZsê, Ððl¯]l$MýS 300Ð]l$…-¨MìS òO ³V> A¸ëY¯lŒ Æú™èl$Ë$, ´ëÆý‡ òO ܯ]lÅ…... C…™èl ³ç MýSy- lý ¾…-©V> ™èl¯]lM- Sì Ùç- ÐO-t lð $¯]l VýS${Æý‡… "Ýë-Ƈý …-W'- ° GMìSP, Üç Ð]l$-Æ>-°MìS ºÄ¶æ$-Ìæô Ç-ª …¨ ËMìSÿ. ¯]l*-rÆ- ‡ð …yýl$OÐlð $â¶æ$Ï BVýSM- Sý $…yé HMýS¼ - W- ¯]l {ç³Ä¶æ*×æ… ^ólÜí …¨. Ð]l*Æý‡Ð-Y l] $-§« lý Å…ÌZ Ð]l…§ýlÌ- ê¨ Ð]l$…¨° G§ýl$-ÆöP…r*, ¯]lÆý‡$-MSý $P…r* MýS§ýl¯- l] Æ- ‡ý …-V>-°MìS ^ó Æý‡$MýS$…¨. Æð‡…yýl$ ¯ðlËË$ ÁMýSÆ- ‡ý …V> ´ùÆ>-ylì …¨. {¼sìæÙ‹- Ð- éÇ ºË…, ºËVýS… Ð]l¬…§ýl$ ™é¯]l$ Üç Ç-´ù-¯l] ° BÐðl$MýS$ ™ðlË$çÜ$. Möyýl$-MSý $¯]l$ gê{VýS™- lè V¢ > ^èl*çÜ$-Mø-Ðl] $° ™øsìæÐ- é-ÇMìS Aç³µ-W…_…¨. CMýS ™èl¯]lM- Só ÐO- lð $¯é œç Æý‡Ð- é-Ìæô §- lý ¯]l² ™ðlW…-³ç #™ø Ķ欧ýl…® ^ólÜí …¨. 18-58, þ¯Œl 17¯]l Æøk Æøf…™é ™ðlËÏõ- ܯ- l] ¯]l$ `Ía ^ðl…yé-ylì …¨. {¼sìæÙ‹- Ð- éÆý‡$ MýS$Ķæ¬-MSý $¢Ë$ ³ç ¯é²Æý‡$. Ððl¯]l$²-´ùr$ ´÷yìl^- éÆý‡$. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$& A§ólÆ- ø-k& _Ð]lÇ Æý‡MýS³ç-¢ #-»Ÿr$t Ð]lÆý‡MýS* ´ùÆ>yìl... Ð]l$Æý‡×- æì …-_…¨ ËMîSÿ-»êƇ¬. Ñ-fĶæ$… A…sôæ VðSË-Ðl] y- lý Ðól$ M>§ýl$, ´ùÆ>-ylý yýl…! ●

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15

BMðSâ¶æÏ Æ>çœ$-Ðól…{§ýl


L¯é

G…§ýl$MýS$ çÜ…{M>…†° ò³§ýlª ç³…yýl$VýS, OÆð‡™èl$Ë ç³…yýl$VýS A° G…§ýl$MýS…sêÆý‡$? Üç …{M>…† Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ ™öÍç³…r C…sìæMöçÜ$¢…¨. f¯é-Ðl] ã- MìS A¯]l²… ò³sôæt A¯]l²§é™èl B¯]l…-§é-°MìS Ñ$…_¯]l ³ç …yýl$VýS Ð]l$¯]lMýS$ C…MóSÐ- l] ¬…-r$…¨! A…§ýl$MóS {Ô¶æÐ]l$MýS$, Üç …ç³§- lý MýS$ Vöç³µ Ý릯l] Ñ- $^óla Üç …{M>…-†° ò³§ýlª ³ç …yýl$VýS A…sêÆý‡$. Üç …{M>…† Ð]l$Æý‡$-¯éyýl$ MýS¯]l$Ð]l$ Æøk¯]l ÆO ‡ð ™èl$Ë$ E§ýlÄ- æ¶ *¯ól² Ìôæ_ ³ç Ô¶æ$-Ðl] #Ë MösêtË$ Ô¶æ${¿¶æ… ^ólÜí , õ³yýl™ø AÍMìS ¼Ä¶æ$Å-³í µ…-ylì ™ø A…§ýl…V> Ð]l¬VýS$YË$ ò³yýl™- éÆý‡$. BÐ]l#˯]l$, Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $…ÌZ G…-™lè V- >¯ø ™øyýlµyól Gyýl¯Ï l] $ Ô¶æ${¿¶æ…V> MýSyìlW WrtË- ¯]l$, MöÐ]l¬Ã-˯]l$ MýS$…MýS$-Ðl] $- ³ç NË-™ø AË…-MSý Ç- …_, MýS–™èlf- ™-q é-³ç NÆý‡Ó-MSý …V> ³ç Nh-Ýë¢Æ‡ý $. Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$ ³ç °-Ðl] ¬-r¯Ï l] $ MýS*yé ³ç NfÌZ E…^èl$™éÆý‡$. A…§ýl$MóS ©°° ÆO ‡ð ™èl$Ë ³ç …yýl$VýS A…sêÆý‡$. Ð]l¬VýS$Y-Ìñæ…-§ýl$MýS$ ÐólÝë¢Æý‡$? õßæÐ]l$…-™lè …ÌZ Üç *Æý‡$Åyýl$ ¿¶æ*Ñ$MìS §ýl*Æý‡…V> E…sêyýl$. MýS¯]l$MýS Ðé™é-Ðl] Æ- ‡ý ×æ… ^èlËÏV> E…yìl, {MìSÑ$-MSî r - M- >Ë$ õÜÓ^èleV> Üç …^èlÇ- …_, A…r$ÐéÅ-§« lý $Ë$ {糺Ìôæ AÐ]lM- >Ô¶æ… E…¨. A…§ýl$MóS D Ð]l*çÜ…ÌZ C…sìæ Ð]l¬…W-âæ¶ ÌÏ Z õ³yýl±- â¶æ$Ï ^èlÍÏ, VýS$ËÏÜç- $-¯l] ²…™ø Ð]l¬VýS$YÌæô Ýë¢Æ‡ý $. Ð]l¬VýS$YÌZ° M>ÅÍÛÄæ¶ $… {MìSÑ$-MSî r - M- >Ë Üç …à-Æ>-°MìS ™øyýlµ-ylý $-™lè $…¨. BÐ]l#õ- ³y- lý ™ø Mý âêϳí ^èlËÏr… Ð]lËÏ A…§ýl$-ÌZ° Æó‡yìlÄ- æ¶ *-°M- Sì V- Sý Ë ÆøVýS Üç …çßæ-Ƈý ×æ Ô¶æMìS™¢ ø D Æý‡$™èl$-Ðl] #ÌZ Ð]l^óla Mö°² {MìSÐ]l¬Ë$ ¯]lÕ-Ýë¢Æ‡¬.

Vö¼¾-âñæÏ…-§ýl$MýS$ ò³yýl-™éÆý‡$? Vøí³ A¯ól Զ溪… ¯]l$…_ "Vö-¼¾' A¯ól ³ç §ýl… ³ç #sæì …t ¨. Ð]l$«§lý ů]l E…yól ò³§ýlª Vö»ñæ¾Ð]l$à }MýS–-Ùç $~°- MìS, ^èl$r*t E…yól _¯]l² Vö¼¾â¶æ$Ï Vøí³M- Sý Ë- MýS$ {糡MýS. ³ç Ñ-{™èlÐO- lð $¯]l D Ð]l*çÜ…ÌZ }MýS–-Ùç $~°, BĶæ$¯]l CçÙÜç-t Q- $-˯]l$ ™èlË-^lè $-Mø-Ðl] y- lý …ÌZ ¿êVýS…-V>¯ól BÐ]l#-õ³y- lý ™ø Vö¼¾â¶æ$Ï ò³sìæ,t Ðésìæ Ð]l$«§lý ÅÌZ VýS$Ð]l$Ãyìl, º…†, ^ólÐ]l$…† ³ç NË$ VýS$_a, JMýSÇ ^ól™èl$Ë$ JMýSÆý‡$ ³ç #^èl$a-MSý $°, Vö¼¾-´ë-rË$ ´ëyýl$™èl* ¯]l–™èlÅ-¿æ¶ …-WÐ- l] $ÌZ Ð]lË-Äæ¶ *-M>Æý‡…V> †Æý‡$-VSý $-™éÆý‡$. Mö…§ýlÆý‡$ ò³§ýlV-ª ö-»æñ ¾Ð]l$à Üç *Æý‡$Å-°MìS, Ñ$VýS™é Vö»ñæ¾-Ðl] $ÃË$ {VýSà-ËMýS* Üç …MóS™- lè Ð- l] $° ^ðlº$™éÆý‡$. Æý‡…VýSÐ- l] Ë- $ÏË ¯]lyýl$Ð]l$ Vö»ñæ¾-Ðl] $Ã-˯]l$ ò³rty- lý Ð- l] $…sôæ BM>-Ôæ¶ …-ÌZ° ^èl$MýSP-˯]l$ ¡çÜ$MýS$ Ð]l_a C…sìæ Ð]l¬…Wr ò³sìæ¯-t l] s- æô ¯-Ï l] °, A…§ýl$MóS Vö»ñæ¾-Ðl] $Ã-˯]l$ ò³sôæt Üç …{糧éĶæ$… HÆý‡µ-ylì …-§lý ° C…MøÌê MýS*yé ò³§ýl˪ $ ^ðlº$-™éÆý‡$. çßæÇ-§é-çÜ$Ë$ G…§ýl$MýS$ Ð]lÝë¢Æý‡$? }çßæ-ÇMìS ³ç #çÙÅ-Ðl] *-Üç Ð- l] $…sôæ Ð]l$à-{³ï †. A…§ýl$MóS B }çßæÇ õÜÐ]lM- Sý $-Ë$V> ^ðl³ç š-MSý $¯ól ß ç æÇ-§é-Üç $Ë$ D Ð]l*çÜ…ÌZ C…sìæ…-sæì MîS Ð]l_a }çßæ-ÇV- Sý $-×æ-V>¯]l… ^ólÜç *¢, {Ô>Ð]lÅ-ÐO lð $¯]l MýS…uý‡…™ø ™èl™éÓË$ Ñ°-³í Üç *¢, ™èl…º$Æ> Ò$r$™èl* {糆-Ðé-ÇÌ- Z¯]l* ¿¶æMìS,¢ B«§éÅ-†ÃMýS gêq¯é-˯]l$ ™èlsìæt-Ìôæ-ç³#-™éÆý‡$. »ŸÐ]l$ÃË MöË$Ð]l# G…§ýl$MýS$? "{ºçßæÃ' A¯ól ³ç §é-°MìS "»ŸÐ]l$Ã' A¯ól¨ ÑMýS–†. A…sôæ, »ŸÐ]l$ÃË MöË$Ð]l# {ºçßæà MöË$-Ðl] # A¯]l²Ð]l*r! Üç ™èlÅ-ÌZ-MSý …ÌZ §ólÐ]l™èlË$ MöË$Ð]l# ¡Æý‡y- é°² Üç *_çÜ*¢ »ŸÐ]l$ÃÌ MöË$Ð]l# ò³yýl-™éÆý‡$.

16 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


LÆ>

_¯é²Ç "Äñæ*-VýS…'

AÐ]l*à B »ŸÐ]l$à M>ÐéÍ..., ¯ól¯]l$ D I‹Ü {MîSÐól$ †…sê... A¯ól Ð]lĶæ$-Üç $ÌZ E¯]l² B AÐ]l*ÃƇ¬ Ð]l*r¯]l$ ³ç §ðlÑ-ª $-°§- ló â¶æÏ Ä¶æ¬Ð]lM- Sý $Ë ¯]l$…_ 90 Hâ¶æÏ ™é™èlË §éM> A…§ýlÆý‡* º$¨®V> Ñ…sêÆý‡$. AƇ¬™ól, B _¯é²Ç K ò³§ýlª EÐ]l$Ãyìl MýS$r$…-º…ÌZ ³ç #sìæ¯t l] V>Æ>-˳ç- sìæt A¯]l$-MSý $…sê-Ƈó Ððl*. M>¯ól M>§ýl$, ¯éË$-VSó â¶æÏ Ð]lĶæ$-Üç $-ÌZ¯ól Äñæ*V>ÌZ Æ>×ìæ…_ Bçܯ- éË$ »Z«¨Ý- ù¢…¨. B _¯é²Ç Äñæ*V> sîæ^èlÆŠ‡ õ³Æý‡$ Զ斆-´ë…yól. E™èlÆ-¢ ‡ý {- ³ç §- ló Ô- æŒ ÌZ° kíÜ ³ç rt×- æ…ÌZ E…r$…¨ D AÐ]l*ÃƇ¬. Äñæ*V>MýS$ {ç³Ð]l¬Q MóS…{§ýlÐO- lð $¯]l VýS…VýS ¯]l¨ Jyýl$z¯l] E¯]l² kíÜ ³ç rt×- æ…ÌZ E¯]l² Զ斆MìS MýS*yé Äñæ*V>-Üç ¯é-ËòO ³ BçÜMìS¢ HÆý‡µ-ylì …¨. Զ斆 A¯]l²Ä¶æ$Å ß ç æÆý‡M-Û Sý $Ð]l*ÆŠ‡ Äñæ*VýS Ý뫧lý ¯]l ^ólÜç $¢…sôæ ™èl¯]l$ MýS*yé B A»ê¾Æ‡¬° A¯]l$-MSý Ç- …-^ló ¨. Զ斆 BçÜM- Sì °¢ VýSÐ]l$-°…-_¯]l ™èlÍϧýl…-{yýl$Ë$ Möyýl$-MSý $™ø ´ër$ MýS*™èl$-ÇMîS Õ„ýS×æ Cí³µ…-^éÆý‡$. 67 Hâ¶æÏ ß ç æÇ-^ló ™- lè ¯Œl Զ斆 VýS$Æý‡$Ð]l#. "J-MSý P-ÝëÇ ÑÐ]lÆ- ‡ý …V> ^ðlõ³¢ ^éË$ Üç $Ë$-Ðl] #V> H Bçܯ]l… AƇ¬¯é ¯ólÆó‡a-Üç $-MSý $…-r$…¨... C…™èl ÐólVýS… C…MðSÐ- l] Ç- Ì- Z¯]l* ^èl*yýlÌ- æô §- lý $' A° BĶæ$¯]l A…§ýlÇ- MîS B _¯é²Ç VýS$Ç…_ ^ðlº$-™lè $…-sêÆý‡$. Mö°² ¯ðlË-ÌZϯló ™èl¯]l$MýS MýS*yé A¯]l²-ÌêVóS BÇ™ólÇ- ´- ù-Ƈ¬…¨. ©…™ø ß ç æÇ-^ló ™- lè ¯Œl Ð]l*ÝëtƇý $ JMýSÝ- ëÇ Üç Æý‡§- éV> Զ斆 ^ól™èl _¯]l²-³í Ë- Ë-Ï MýS$ Äñæ*VýS ^ðl³í µ…-^éÆý‡$. B _¯é²Ç »Z«§lý ¯é ¯O lð ³ç #×- êÅ°MìS ÑçÜ$¢´- ù-Ƈ¬¯]l BĶæ$¯]l AMýSPyól Äñæ*VýS sîæ^èlÆ- ‡Š V> °Ä¶æ$-Ñ$…-^éÆý‡$. "™ðlËÏÐ- é-Ƈý $-gê-Ðl] ¬¯ól Ìôæ_ I§ýl$ VýS…r-ËMóS M>ÏÜç $-ËMýS$ Æð‡yîl AƇ¬-´ùÄôæ$

D _¯é²-Ç° ^èl*õÜ¢ ¯éMýS$ Æøþ uý‡…^èl¯- l] $V> Æ>º$-§ló Üç-® $¢…¨- ' A° BÐðl$ Ð]l§ýlª Äñæ*V> ¯ólÆý‡$a-MSý $…-r$¯]l² 90 Hâ¶æÏ ÝëÓÑ$ ¿ê¯]l$ Üç …™ø-Ùç …V> ^ðl´ë¢Æ‡ý $. Ð]lÊyýl$ ¯ðlËË ¯]l$…_ Զ斆 Äñæ*VýS ™èlÆý‡V- Sý ™- lè $-ËMýS$ àf-Ƈý Ð- l] #™èl$¯]l² ÐéÅ´ë-Ƈý Ð- ló ™èl¢ ÌZMóS…{§ýl ´ëÌŒæ Üí …VŠS HÐ]l$-¯é²Æø ™ðlË$Ýë.."Ððl¬-™é¢°MìS D _^èla-Ƈý ³í- y- lý $VýS$ Äñæ*V>™ø ¯éÌZ° Møç³W- …-^lè $-MSý $¯ól Ë„ýS×- ê°² ™èlWY…_- …-¨' A¯é²Æý‡$. {ºàÃ-¯l] …§Šl Üç Æý‡Üç- Ó¡«§éÐŒl$ÌZ Æøk JMýS »êÅ^ŒlMýS$ Զ斆 E§ýlĶæ$… 5 VýS…r-ËMýS$ Äñæ*VýS »Z«¨Üç- $¢¯- é²Æý‡$. Hyólâ¶æÏ D _¯é²Ç {ç³Üç $¢™lè … {ç³³ç …-^lè …-ÌZ¯ól A†-_¯]l² Äñæ*V> sîæ^èlÆŠ‡.

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 17


°gêË$ §ólÐ]l#yìlMðSÆý‡$MýS : {OMðSÐŒl$

A™èlyýl$ A…§ýlV>yýl$... ™ðlÍOÐðl¯]lÐéyýl$... çßæ$ÚëÆý‡$V> E…sêyýl$... VýSËVýSÌê Ð]l*sêÏyýl™éyýl$... CÐ]l±² ^èl*õÜ B AÐ]l*ÃƇ¬ Ð]l$¯]lçÜ$ ´ëÆó‡çÜ$MýS$…¨. A™èl¯]l$ ™èlç³µ Ð]l$Æø {ç³ç³…^èl… Ìôæ§ýl¯]l$MýS$…¨. A™èl° CçÙtÐól$ ™èl¯]l CçÙtÐ]l$¯]l$MýS$…¨. ™èl¯]l MýSâ¶æÏ™ø A™èl° MýSËË$ MýS…¨. M>± B Ð]l*¯]lÐ]lÐ]l$–VýS… BÐðl$ MýSË˯]l$ _¨Ðól$íÜ…¨. BÐðl$ BÔ¶æͲ BÑÇ ^ólíÜ…¨. _Ð]lÇMìS B MìSÆ>™èlMýS$yìl Oò³Ô>_MýS™éÓ°MìS B AÐ]l*Ķæ$MýS$Æ>Í iÑ™èlÐól$ A…™èlOÐðl$´ùƇ¬…¨. C…™èlMîS fÇW…§ólÑ$sìæ? AÐðl$ÇM>ÌZ° KMýSÏàÐ]l*ÌZ çÜ…^èl˯]l… çÜ–íÙt…_¯]l MðSѯŒæ òÜÓsŒæ {OMðSÐŒl$ ÝùtÈ... D ÐéÆý‡… °gêË$ §ólÐ]l#yìlMðSÆý‡$MýSÌZ!

Ð]l$–™èl$Å MúWÍ 20-11, þOÌñæ 30...

AÐðl$-ÇM- >-ÌZ° KMýSà -Ï Ð]l* ´ùÎ‹Ü õÜÙçt ¯Œl Ð]l¬…§ýl$ K GÆý‡$-³ç #Æ- ‡ý …VýS$ M>Æý‡$ Ð]l_a BW…¨. A…§ýl$-ÌZ…_ Ķæ*O¿æñ , Ķæ*O¿æñ AƇ¬-§ló â¶æÏ Ð]lĶæ$Üç $¯]l² K Ð]lÅMìS,¢ BĶæ$¯]l ¿êÆý‡Å ¨V>Æý‡$. B Ð]lÅMìS¢ Ð]l¬Q… VýS…Á-Ƈý …V> E…¨. ¼VýS$-Üç $-MSý $…-r$¯]l² §ýlÐ]lyýl GÐ]l¬-MSý Ͳ ºsìæ.t .. A™èly- ló §ø »ê«§lý ¯]l$ A×æ-^lè $-Mø-yé-°MìS {ç³Ä¶æ$-†²-Üç $¢¯- l] ²r$tV> AÆý‡Ð-¦ l] $-Ðl] #™- ø…¨. A™èl° ¿êÆý‡Å ³ç Ç-Üí †¦ MýS*yé AÌêVóS E…¨. BÐðl$ MýSâ¶æ¯-Ï l] $…_ MýS±²â¶æ$Ï AÑ-{Ô>…-™lè …V> Æ>Í-³ç y- lý $-™lè $-¯é²Æ‡¬. Ðésìæ° ™èl$yýl$-^lè $-MSý $¯ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólĶæ$yýl…Ìôæ§éÐðl$. ™èl$yìl_- ¯é Eç³Ä- æñ *VýS… E…yýl§- lý °, AÑ Ð]l$äÏ Ð]l$äÏ Ð]lÜç *¢¯ló E…sê-Äæ¶ $° BÐðl$MýS$ ™ðlË$çÜ$. C§ýlƪ ‡ý * Ð]l˜¯]l…V> õÜÙçt ¯- øÏMSì ¯]lyì ^éÆý‡$. ""-^lð ³ç- µ…yìl... H…sìæ {´ë»ñæÐ-Ï lŒ $-'' AyìlV- >yýl$ C¯Œlò- ܵ-MSý Æt ‡Š . ""Ð]l* AÐ]l*ÃƇ¬ Ķæ*‹ÙÎ... ³ç ¨-õßæ¯]l$ Æøk-Ë$V> MýS°-³í …-^lè yýl… Ìôæ§ýl$-''... AÌê ^ðlº$-™lè $-¯l] ²-³ç šyýl$ B ò³§éªÄ- æ¶ $¯]l Vö…™èl$ Ð]l×ìæM- Sì …¨. C¯Œlò- ܵ-MSý Æt ‡Š ÑÐ]lÆ- >Ë$ AyìlW ¯øsŒæ ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. Ðéãϧ- lý Ǫ Üç …™èlM>Ë* ¡çÜ$-MSý $-¯é²yýl$. "¯ól¯]l$ ^èl*çÜ$-MSý $…-sê¯]l$, Ò$Æý‡$ Ððlâ¶æ…Ï y- lì ' A¯é²yýl$. £éÅ…MŠSÞ ^ðl³í µ C§ýlƪ ‡ý * ºÄ¶æ$-sæì MìS Ð]l^óla-Ô>Æý‡$. M>Æý‡$ §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ ¯]lyýl$-Üç $¢…sôæ E¯]l²-r$t…yìl BÐðl$ A…¨& ""-Ðl] $-¯l] MóS G…§ýl$-MSì Ìê fÇ-W…¨ ÐO lð $RôæÌŒæ... Ð]l$¯]lÐól$… ´ëç³… ^ólÔ>-Ðl] $°!'' A™èlyýl$ Ð]l*sêÏy- lý Ì- æô §ýl$. M>Æý‡$ ÝëtƇŠ t ^ólÔ>yýl$. BÐðl$ MýS*yé Ð]l˜¯]l…V> Ð]l_a M>Æð‡M- Sì P…¨. A…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS* VýS$…¿¶æ¯- l] …V> E¯é², BÐðl$ AyìlW- ¯]l {ç³Ô¶æ²MýS$ A™èl° MýSâ¶æÌÏ Z ±â¶æ$Ï _Ð]l*ÃƇ¬. Æøyýl$z Ð]l$çÜMýSÐ]l$çÜV>Y MýS°³í Ýù¢…¨. VýSº-VSý »ê MýSâ¶æ$Ï ™èl$yýl$-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. MýS±²-âæ¶ ¯-Ï l] Æ- ‡¬™ól ™èl$yìl^- ló Ä- æ¶ $VýSËyýl$... M>± Ð]l$¯]lÜç- $ÌZ Æý‡VýS$-Ë$-™lè $¯]l² »ê«§lý ¯]l$, B »ê«§lý Ððl¯]l$MýS E¯]l² gêq³ç M- >-˯]l$ GÌê ™èl$yìl^- ló Ä- æ¶ $-VSý Ë- yýl$? JMýSP-„Sý ×æ… A™èl° MýSâ¶æÐ-Ï l] ¬…§ýl$ ™èl¯]l V>Æ>-˳ç- sìæt Ķæ*‹ÙÎ Ð]l¬Q… MýS§ýlÌ- ê-ylì …¨. B Æøk G…™èl B¯]l…-§lý …V> E…¨ ™èl¯]l$! G…™èl Üç …§ýlyìl ^ólÜí …¨! G°² MýSº$Æý‡$Ï ^ðl³í µ…¨! M>±... M>±... gêq³ç M- >Ë ´÷Æý‡Ë- ¯]l$ `Ë$a-MSý $…r* A™èl° Ð]l$¯]lÜç $ VýS™èl…-ÌZMìS Ð]l$ãÏ…¨. ● ● ●

""-yéyŠl... ±™ø JMýS ÑçÙĶæ$… ^ðl´ëµ-Í'- ' õ³³ç ÆŠ‡ ^èl§ýl$-Ðl] #-MSý $…-r$¯]l² ÐO lð $RôæÌŒæ ™èlË-†³í µ MýS*™èl$Æý‡$ Ķæ*‹ÙÎ ÐO lð ³ç # ^èl*Ô>yýl$. ""-ÐésŒæ »ôæ½... HO§lð ¯é r*ÆŠ‡MìS Ððlâ¶æ$¢¯- é²Ðé? yýlº$¾-Ìæô ÐO- lð $¯é

M>Ðé-Ìê-'' A¯é²yýl$ ^ól†-ÌZ° õ³³ç Æ- ‡Š ° ³ç MýSP¯]l ò³yýl$™èl*. ""¯ø yéyŠl... ±MýS$ JMýSDz ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólĶæ*-Í'- ' AÌê A…r$-¯l] ²-³ç šyýl$ MýS*™èl$Ç MýSâ¶æÌÏ Z MýS§ýlÌ- ê-ylì ¯]l Ððl$Æý‡$-³ç #¯]l$ OÐðl$RôæÌŒæ VýSÐ]l$-°…-^èl-MýS-´ù-Ìôæ§ýl$. ""-G-Ð]l-Æý‡$-'' A¯é²yýl$ ºÄ¶æ$rç³yýlMýS$…yé. ""-MSð Ñ- ¯Œl A±... ¯é M>ÏÜ‹ Ð- ló $sŒæ yéyŠl. ^éÌê Ð]l$…_-Ðéyýl$. ^éÌê ™ðlÍ-ÐO lð ¯- l] Ð- éyýl$ MýS*yé. A…™èl òܵçÙÌŒæ Ð]lÅMìS°¢ ¯ól¯ðlM- Sý Pyé ^èl*âôæ§Ï lý $. ™èl¯]l° ±MýS*Pyé ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólĶæ*-˯- l] $-MSý $…-r$-¯é²-¯l] $-'' VýSyýlV- Sý yé ^ðlº$-™ø¯]l² MýS*™èl$Ç Ð]l¬Q…-ÌZMìS ^èl*çÜ*¢…y- lì ´- ù-Äæ¶ *yýl$ ÐO lð $RôæÌŒæ. A™èl° Ð]lĶæ$çÜ$, A¯]l$-¿æ¶ Ð]l… ^ðl³ç µ-MSý ¯ól ^ðlº$-™lè $-¯é²-Ƈ¬& B MýS${Æ>yýl$ Ķæ*‹ÙÎ- MìS M>ÏÜ‹ Ð- ló $sŒæ Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$, A…™èlM- Sý …sôæ GMýS$P-Ðl] °. A…§ýl$MóS Ð]l$Æó‡ {ç³Ô¶æ²Ë* ÐólĶæ$-§lý Ë- ^- lè M- ø-Ìæô §ýl$. ""-KMóS »ôæ½. ¡çÜ$-MSý $-Æ>-'' A¯é²yýl$ ¯]lÐ]l#Ó™èl*. ""-£é…MýS*Å yéyŠl, Ð]l$«§éÅçßæ²… ¡çÜ$-Mö-Ý뢯- l] $-'' A…r* ™èl…{yìl º$VýSÒ-Y $§ýl Ð]l¬§ýl$ªò- ³sìæt Ìôæyìl³í- Ë- ÌÏ ê ^ðl…VýS$-^lð …-VSý $¯]l ÐðlãÏ´- ù-Ƈ¬…¨ Ķæ*‹ÙÎ. B Æøk Ð]l$«§éÅçßæ²… õܲíßæ-™lè $-ylì ™ø C…sìæM- ö-_a…¨. ""-yéyŠl, Ò$sŒæ ÐO lð $ {òœ…yŠl MðSѯŒl òÜÓsŒæ'- ' A…r* ™èl¯]l ³ç MýSP-¯l] $¯]l² MýS${Æ>×ìæ² ™èl…{yìlMìS ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólÜí …¨ Ķæ*‹ÙÎ. 23 Äôæ$â¶æÏ ™èl¯]l MýS*™èl$Ç ³ç MýSP¯]l °Ë-ºy- lì Ð- l] #¯l] ² 25 Äôæ$â¶æÏ MýS${Æ>×ìæ² ³ç Ç-ÖË- ¯- l] V> ^èl*Ô>yýl$ ÐO lð $RôæÌŒæ. BÆý‡y- lý $-VSý $Ë òO ³¯]l ´÷yýlÐ]l#, ™ðlËÏ° Ðól$°béĶæ$, ^èlMýSP° MýSâ¶æ$Ï, A…§ýlÐO- lð $¯]l ¯]lÐ]l#Ó... ™èl¯]l MýS*™èl$Ç òÜÌñæM- Sý ¯Û lŒ »êV>¯ól E…§ýl¯- l] $-MSý $-¯é²yýl$. ""-ß ç æÌZ MðSѯŒl... MýS*Æøa-'' A¯é²yýl$. M>± MðSѯŒl MýS*Æøa-Ìæô §ýl$. ÐO lð $RôæÌŒæ ^ól†ÌZ E¯]l² VýS¯ŒlÐO- lð ³ç # ™èl§ólM- Sý …V> ^èl*çÜ$¢¯- é²yýl$. A¨ ÐO lð $RôæÌŒæ VýSÐ]l$-°…-^éyýl$. ""-yø-¯lŒ Ð-t l] {È Ä¶æ$…VŠSÐ- l] *ůŒl... ¯éMýS$ Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë VýS¯ŒlÞ° õÜMýSÇ- …^ól AËÐé-r$…¨. ¯é MýSÌñæMýS¯Û øÏ C§ö-MSý sìæ. §ýl$Ð]l¬Ã ³ç yìl™- ló ¯]l*... Ô¶æ${¿¶æ… ^ólçÜ$¢¯é²-¯]l…-™ól-'' A¯é²yýl$ ¯]lÐ]l#Ó™èl*. ""-A…-MSý $ÌŒæ... C¨ V>ÏMSŠ 22 VýS¯Œl MýS§é. 40 M>ÅÍ-ºÆ- ‡Š ¨. Ð]l*Ð]lÊË$ VýS¯ŒlË MýS…sôæ C¨ M>çÜ¢ yìlœç Æ- ‡ð …-sæŒ V> E…r$…¨. ©° òO ³³ç #ÌZ Ð]l$Æø òO ³³ç # E…r$…¨. §é°MìS ^éÌê ò³§ýlª ò³§ýlª Æý‡…{«§éË$ E…sêƇ¬. ©°MýS$¯]l² Mö°² {ç³™ólÅ-MSý ÐO- lð $¯]l HÆ>µrÏ Ð]lËÏ òO ÜÌñæ¯- l] Þ-ƇŠ ° ¼W…-^lè yýl… ^éÌê ™ólÍ-MSý '- ' ÐO lð $RôæÌŒæ JMýSP-„Sý ×æ… °Æ>ƒ…™- lè ´- ù-Äæ¶ *yýl$. ""-H…sîæ MýS${Æ>yýl$... AÆý‡$O§lð ¯]l D VýS¯Œl VýS$Ç…_ C°² ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ GÌê ™ðlË$çÜ$?'' A§ól AyýlV- Sý »- Z-Äæô $…-™lè ÌZ MðSѯŒl A¯é²-ylý $& ""G-MSý Pyø ^èl¨-Ðé¯]l$

18 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


A…MýS$ÌŒæ. ´ùÎ-Ýë-œï Üç- ÆŠ‡ M>Ðé-˯- l] ²¨ ¯é Ë„ýSÅ…. A…§ýl$MóS CÌê…sìæÐ]l±² ™ðlË$-Üç $-MSý $…r* E…sê-¯l] $-'' A¯é²yýl$. ""-Kß ç Z AÌê-V>-'' A¯é²yýl$ ÐO lð $RôæÌŒæ. Ð]l$¯]lÜç $ÌZ MðSÑ-¯lŒ òO ³ ^éÌê A¯]l$-Ðl] *-¯éË$ Æó‡MðS™é¢Æ‡¬ M>±, A™èlyýl$ ³ç MýSP-¯l] $-¯l] ²…-™lè õ- ܳç N ™èl¯]l MýS*™èl$Æð‡…™èl Üç …™ø-Ùç …V> E…§ø ^èl*Ô>MýS Ðésìæ VýS$Ç…_ Ð]l$Ça-´ùĶæ*yýl$. MýS*™èl$Ç Üç …™øçÙÐól$ ™èl¯]lMýS$ Ð]l¬QÅ-Ðl] $-¯l] $-MSý $-¯é²yýl$. A§ól A™èl¯]l$ ^ólÜí ¯]l ´÷Æý‡´- ër$. AÌê…sìæ ´÷Æý‡´- ër$Ï ™èlÆ>Ó™èl ^éÌê ^ólÔ>yýl$. K Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ "MðSÑ- ¯Œl ™èl¯]l ´ë™èl V>âŒæ{- òœ…yŠl™ø Ð]l$äÏ ^èl¯]l$-Ðl] #V> E…r$-¯é²yýl$, ¯]l¯]l$² ³ç sìæ…t ^- lè $-Mø-Ðl] yýl… Ìôæ§ýl$' A° Ķæ*‹ÙÎ ^ðl³í µ-¯l] ³ç šyýl$, BÐðl$ ™èl…{yìlV> ÐðlãÏ MðSѯŒæ° °Ë-©Ä- æ¶ $-Ìæô §ýl$. Ð]l$äÏ Mö°² ÆøkË ™èlÆ>Ó™èl "MðSÑ- ¯Œl ¯]l¯]l$² ^éÌê {õ³Ñ$-Üç $¢¯- é²yýl$, ¯ól¯ól A™èl×ìæ² A´ëÆý‡…¦ ^ólÜç $-MSý $-¯é²-¯l] $' A° ^ðl¼™ól, G…§ýl$-MO Sð ¯é Ð]l$…_¨ KÝëÇ BÌZ-_…-^lè $MøÐ]l*à A° A¯]lÌ- æô §ýl$. KÆøk Ķæ*‹ÙÎ Üç yðl¯- lŒ V> Ð]l_a "¯ól¯]l$ MðSÑ-¯lŒ ™ø MýSËíÜ Ð]l#…yé-˯- l] $-MSý $…-r$-¯é²¯]l$ yéyŠl' A…sôæ Ayýl$z ^ðl³ç µ-Ìæô §ýl$. MðSѯŒl™ø MýSËíÜ iÑ…-^lè yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtMSý Ķæ*‹ÙÎ- ÌZ ^éÌê Ð]l*Æý‡$µ Ð]l_a…¨. Gç³µsêÏ Üç Æý‡§- éV> E…yól¨ M>§ýl$. ™éÐ]l¬ ¸ù¯Œl ^ólõÜ¢ Ð]l*sêÏyól¨ ™èl³ç µ, ™èl¯ðl³ç- šyýl* ¸ù¯Œl ^ólõܨ M>§ýl$. yýlº$¾Ë$ AÐ]lÜç- Æ- ‡ý ÐO- lð $-¯l] ³ç šyýl$ Ð]l*{™èlÐól$ C…sìæMìS Ð]l^óla¨. E¯]l²…-™lè õ- ܳç N H§ø Ð]l¬â¶æÒ-Ï $§ýl MýS*Æý‡$a-¯l] ²sôæt E…yìl Ððlâôæ¨Ï . MýS±çÜ… AÌê…-r³ç- šyýl$ MýS*yé HÐ]l$-Ƈ¬Å…§ýl…r* °Ë-©Ä- æ¶ $-Ìæô §ýl$. ³ç ¨-õßæ¯]l$ ÆøkË {MìS™èl… (þOÌæñ 15) ¸ù¯Œl ^ólÜí , "Ðól$… ò³ãÏ ^ólÜç $-Mø-yé-°MìS Æó‡´÷µ§ýl$ª¯l] ² Ë*íÜÄ- æ¶ *-¯éMìS Ððlâ¶æ$¢¯é²…, ¯é ºÆŠ‡¢ Üç Çtœí- M- Sð sŒæ, ¸÷sZ Iyðl…sìæsîæ M>ÆŠ‡'z M>Ðé-Í' A° ™èlÍÏ° AyìlW…¨. Ðésìæ° ¡çÜ$MðSãϯ- l] ³ç- šyýl$ Ķæ*‹ÙÎ- ÌZ ò³ãÏ ^ólÜç $-Mø-»Z-™lè $¯]l² B¯]l…§é°MìS º§ýl$Ë$ MýS…V>Æý‡$, ¿¶æĶæ$… MýS°-³í …-^é-Äæ¶ $° ¿êÆý‡Å Ð]l_a ^ðl³í µ-¯l] ³ç- šyýl$, Ñ° FÆý‡$-MSý $-¯é²yól ™èl³ç µ, "çÜ…-™ø-Ùç …V> G…§ýl$MýS$ ÌôæÐ]lÐ]l*Ã' A° MýS*™èl$-Ç° {ç³Õ²…-^lè Ì- æô §ýl$. ™èlÐ]l$ MýS*™èl$Æý‡$ ™ðlÍ-ÐO lð …¨, ™èl¯]l iÑ-™é°² ™èl¯]l$ ^èlMýSP-¨§- lý $ªM- ø-VSý Ë- §ýl$ A¯]l$-MSý $-¯é²yól ™èl³ç µ, "Ðól$… E¯é²…V>, §ýlVýSÆ-Y ‡ý $…yìl ± ò³ãÏ ^ólÝë¢Ð- l] $-Ðl] *Ã' AÌôæ§ýl$. D ´÷Æý‡´- ërϱ² ^ólĶæ$-MSý $…yé E…sôæ, D Æøk D ³ç Ç-Üí †¦ Ð]l^óla¨ M>§ýl$. AÌê BÌZ-^lè ¯- l] Ë ÝëVýSÆ- ‡ý …ÌZ ³ç yìl Mör$tM- Sý $…-r*…-ylý V- >¯ól CË$Ï Ð]l^óla-Üí …¨. C§ýlƪ ‡ý * M>Æý‡$ ¨W ÌZç³Í- MìS Ððlâ¶æ$¢…sôæ ÐO lð $RôæÌŒæ ¸ù¯]l$ Ððl*W…¨. AÐ]l™- lè Í Ð]lÅMìS¢ ^ðl³í µ¯]l ÑçÙĶæ$… ѯ]lV- >¯ól ÐO lð $RôæÌŒæ Ð]l¬Q…ÌZ Æý‡…VýS$Ë$ Ð]l*Æ>Ƈ¬. "¯ól¯]l$ C糚yól Ð]lÝ뢯- l] $' A…r* ¿êÆý‡Å ³í Ë$Üç $¢¯é² ѯ]lM- Sý $…yé M>Æð‡MìSP, ÐólVýS…V> §ýl*çÜ$-MSý $-´ù-Äæ¶ *yýl$. ● ● ●

Ķæ*‹ÙÎ Ðéâ¶æÏ A´ë-ƇŠ Ð-t lð $…-sæŒ ÞMýS$ ^ólÆý‡$-MSý $-¯ló r - ³ç- µ-sæì MìS ÐO lð $RôæÌŒæ Ð]l$¯]l$Ùç $Ë$ MðSѯŒl òÜÓsŒæ° Möyýl$-™lè $-¯é²Æý‡$. ÐO lð $RôæÌ- æŒ ÌZ MýS*yé BÐólÔ¶æ… MýSrtË$ ™ðl…^èl$-MSý $…¨. ÐólVýS…V> ÐðlãÏ MðSѯŒl M>ËÆŠ‡ ³ç r$tM- Sý $-¯é²yýl$. ""-GM- Sý P-ylì M- Sì Æ> ÐðlãÏ´- ù-™lè $-¯é²ÐŒl, ¯]l$Ð]l#Ó ^ðl³ç µ-MSý $…yé CË$Ï Rêä ^ólÜí ´ù™ól ¯éMýS$ ™ðlÎ-§lý ¯- l] $-MSý $…-r$-¯é²Ðé, ¯]l$ÑÓÌê ^ólÝë¢Ð- l] ¯ól ¯é Ðéâ¶æ¯Ï l] $ M>ç³Ìê ò³sêt¯- l] $-'' A…r* ^ðl…ç³Ë$ ³ç VýSË- V- ö-sêtylý $. AƇ¬¯é MðSѯŒl ¿¶æĶæ$-³ç y- lý Ì- æô §ýl$. ""Ò$ AÐ]l*Ã-Ƈ¬° ¯ól¯ól… ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$, ¯]l¯]l$² Ð]l¨-Íò- ³r - …t y- lì '- ' A…r* AÇ-^éyýl$. ""-¯ló ¯ól… ^ólĶæ$-Ìæô §- lý …sôæ

Ķæ*‹ÙÎ

ѯ]lÆó‡. ºçßæ$Ô> ÐðlÎsêP AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ë ß ç æ™èlÅ MóSÜç $ÌZ °…§ýlË$ ³ç yìl¯- l] r$tV- >¯ól D ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ MýS*yé ¯é Ò$§ýl °…§ýl ³ç yýl$-™lè $…-§lý ¯- l] $MýS$…sê!'' A¯é²yýl$. ÐO lð $RôæÌŒæ EÍ-MSì P-³ç y- ézylý $. ÐðlÎ-sêP AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ìê? A…sôæ Ð]lÊyólâ¶æÏ {MìS™èl… C§ýlÆ-ª ‡ý Ð- l] *Ã-Ƈ¬Í² GÐ]lÆø §éÆý‡$×æ…V> ^èl…õ³Ô- >Æý‡$. A¨ Òyól¯é? MðSѯŒl ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ ÐO lð $RôæÌ- æŒ MìS A…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS* E¯]l² A¯]l$-Ðl] *-¯éË$ Ð]l$Ç…™èl ºË-³ç y- ézƇ¬. Ððl…r¯ól MðSÑ-¯lŒ ° ´ùÎ-Üç $-ËMýS$ Aç³µ-gæñ ´- ëµyýl$. ● ● ●

Ñ^é-Ƈý ×æ Ððl¬§ýlË- Æ- ‡¬Å…¨. ´ùÎ-Üç $Ë$ Ķæ*‹ÙÎ VýS$Ç…_ MðSÑ-¯lŒ ° {ç³Õ²…-^éÆý‡$. ™éÑ$-§lý ƪ ‡ý * ò³ãÏ ^ólÜç $-Mø-yé-°MìS Ë*íÜÄ- æ¶ *-¯éMýS$ ºÄ¶æ$-Ë$§ólÆ- >-Ðl] $°, §éÇÌZ K ÑçÙÄ- æ¶ $-Ò$çýl C§ýlƪ ‡ý * ™èlVýSÐ]l# ³ç yézÆ- ‡ý °, Ķæ*‹ÙÎ GMýSP-ylì Mø ÐðlãÏ´- ù-Ƈ¬…-§lý ° ^ðl´ëµyýl$. M>± ´ùÎ-Üç $Ë$ ¯]lÐ]l$Ã-Ìæô §ýl$. °f… ^ðl³ç µ-Ðl] $…r* ™èlÐ]l$ ÔO æð ÍÌZ {ç³Õ²…-^éÆý‡$. §é…™ø, Ķæ*‹ÙÎ M>Æý‡$ ¨W ÐðlãÏ´- ù-™lè $…sôæ Møç³Ð- lð ¬_a BÐðl$™ø MýSË-ºy- éz¯- l] °, BÐólÔ- >°² A×æ-^lè $-MøÌôæMýS Vö…™èl$ MøíÜ, °MøÌŒæ ´ëÆŠ‡P Üç Æý‡Üç- $ÞÌZ ™øõÜÔ- >-¯l] ° ^ðl´ëµyýl$ MðSѯŒl. Ððl…r¯ól ´ùÎ-Üç $Ë$ Üç Æý‡Üç $Þ Ððl¬™èl…¢ V>Í…-_¯é Ķæ*‹ÙÎ »êyîl M>§ýl$ MýS§é, AçÜË$ GÌê…sìæ AÐ]lÔ- æó Ú- ëË* ËÀ…-^lè Ì- æô §ýl$. G…™èl AyìlW¯é MðSѯŒl Ð]l$Æó‡Ò$ ^ðl³ç µ-Ìæô §ýl$. §é…™ø ´ùÎ-Üç $Ë$ §ýlÆ>Åç³#¢ Ð]l¬Ð]l$ÃÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. _Ð]lÇ- MìS MðSѯŒl ^ólÜí ¯]l òœ*Æý‡M- Sý –-™éÅ°² MýS°-ò³r - V-t Sý Í- V- >Æý‡$. MðSÑ- ¯Œl ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë$ °Ð]lÜí- …^ól C…sìæ Ððl¯]l$MýS Rêä Üç ˦ … E…¨. AMýSPyýl ´÷§ýlË Ð]l*r$¯]l §ól¯ø² M>Ía¯] VýS$Æý‡$¢Ë$ MýS°-³í …-^éƇ¬ ´ùÎ-Üç $ËMýS$. ^èl*õÜ¢ ò³§ýlª º*yìl§- lý M- Sý $ç³µ! A…§ýl$ÌZ GÐ]l¬-MSý Ë$, K Üï ˆ §ýl$çÜ$¢Ë ³ï Í-MSý Ë$ MýS°-³í …-^éƇ¬. AÑ Ä¶æ*‹ÙÎ- Ð- ló ¯- l] ° ³ç È-„Sý ÌZÏ ™ólÍ…¨. AÐ]l*Ķæ$-MSý $-Æ>-ÌO æñ ¯]l Ķæ*‹ÙÎ- ° {õ³Ð]l$ õ³Æý‡$™ø ¯]lÑ$Ã…_, ò³ãÏ õ³Æý‡$™ø Ð]l…_…_, MìSÆ>-™lè M- Sý …V> A…™èlÐ- lð ¬…-¨¯]l {MýS*Æý‡Ð- l] $–VýS… MðSѯŒl A° °Æ>®Æý‡×æ AƇ¬Å…¨. AÌêVóS ÐðlÎ-sêPÌZ fÇ-W¯]l Æð‡…yýl$ ß ç æ™èlÅ-Ë™ø MýS*yé A™èl°- MìS Üç …º…«§lý … E…§ýl° ÐO lð $RôæÌŒæ C_a¯]l MýS…ç³Æ-Ï ‡¬…-sæŒ ™ø KMýSà -Ï Ð]l* õÜst æŒ º*ÅÆø B‹œ C¯ðlÓ-Üí V-t Só Ùç- ¯Œl A«¨M- >-Ƈý $Ë$ MóSÜç $¯]l$ Ð]l$äÏ ™ðlÇ^éÆý‡$. òO ÜPÌê ÐO lð r-MSý ÆŠ‡ (1-1), sôæËÆŠ‡ ´ëÏMSý ÆŠ‡ (1-3) A¯ól õܲíßæ-™lè $-Æ>-ã§-Ï lý ƪ ‡ý * 20-08, þ¯Œl 8¯]l VýSÐ]lÓË$ HÆý‡$-Mø-yé-°M- Sý ° ¯]l¨ §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ Ðð âêÏƇý $. G…™èlõܳç- Æ- ‡¬¯é C…sìæMìS Æ>MýS´- ù-Ðl] y- lý …™ø òO ÜPÌê ™é™èlĶæ$Å, Ðéâ¶æ¯Ï l] $ Ððl™èlM- Sý yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtylý $. Ðéâ¶æÏ Ò«¨MìS AÐ]l™- lè Í Ò«¨ÌZ E¯]l² K °Æ>Ã-¯l] $-Ùç Å-ÐO lð $¯]l {´ë…™èl…ÌZ ³í ËÏÍ- §- lý Ǫ Ð]l$–™èl§- ló à - Ë- ¯]l* VýS$Ç¢…^- éyýl$. Ðéãϧ- lý Ȫ ² GÐ]lÆø Ùç *sŒæ ^ólÜí ^èl…´ëÆý‡$. sôæËÆŠ‡ Ô¶æÈ-Ƈý …ÌZ I§ýl$ º$Ìñær Ï $Ï, òO ÜPÌê Ô¶æÈ-Ƈý …ÌZ G°-Ñ$¨ º$Ìñær Ï $Ï E¯é²Æ‡¬. M>± M>Ía…¨ GÐ]lÆ- ‡ý ¯- l] ²¨ Ð]l*{™èl…-´ù-ÎÜç $-ËMýS$ A…™èl$ _MýSP-Ìæô §ýl$. C糚yýl$ ÐO lð $RôæÌŒæ œí Æ>Å-§lý $™ø ¡VýS §öÇ-MSì ¯- l] r - -t Ƈ¬Å…¨. §é°² ³ç r$tM- Sý $° Ayýl$-VSý $Ë$ ÐólõÜ¢ yö…MýS MýS¨-Í…¨. òO ÜPÌê, sôæË-Ƈý ¯Ï l] $ ß ç æ™èlÅ ^ólÜí …¨ MýS*yé MðSÑ-¯ló ¯- l] ° Æý‡*Éìl AƇ¬Å…¨. Ðéâ¶æ°Ï G…§ýl$MýS$ ^èl…´ëÐ]l° AyìlW- ™ól, "¯ól¯- é-Æøk Mö™èl¢ VýS¯Œl Mö¯]l$-MSý $P° M>Æý‡$ÌZ Ððlâ¶æ$¢¯- 鲯]l$. C§ýlƪ ‡ý $ Æ>„ýSÜç- $Ë$ ¯éOÐlð ³ç # Ð]lÜç *¢ MýS°-³í …-^éÆý‡$ Ððl…r¯ól VýS¯Œl ¡íÜ M>Ìêa-¯l] $' A¯é²yýl$ MðSѯŒl. AÐ]l*-Äæ¶ $-MSý ÐO- lð $¯]l C§ýlƪ ‡ý $ ³í ËÏͲ, H M>Æý‡×æ… ÌôæMýS$…yé, C…™èl §éÆý‡$-×æ…V> ^èl…õ³Ô- >yé...! ´ùÎÜç $Ë$ °ÐðlÓ-Ƈý ´- ù-Äæ¶ *Æý‡$. Ððl…r¯ól MóSÜç $ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. A-Ƈ¬™ól A…§ýlÇ- ± °ÐðlÓ-Ƈý ³ç- Ç- _- ¯]l ÑçÙĶæ$… Ð]l$Æö-MSý r - $…¨. MðSѯŒl ¸ëÏsæŒ ÌZ K ò³§ýlª »êÅVŠS°- …yé º*yìl§ýl E…¨. A¨ Ð]l$¯]l$-Ùç $Ͳ M>Ía¯]l ™èlÆ>Ó™èl Ñ$W-ͯ]l º*yìl§ýl! A…sôæ MðSѯŒl C…M> G…™èlÐ- l] $…-¨° ^èl…í³Ð]l#…s- êyýl$? B °gê˱² ™ðlÍ-Üí ¯- l] …-§lý $MóS MðSѯŒl ™èlÐ]l$ MýS*™èl$Dz ^èl…õ³Üí E…sê-ylý ° Ķæ*‹ÙÎ ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë$ BÆø-³í Üç- $¢¯- é²Æý‡$. A§ól fÇ-WÐ- l] #…r$…§é? D {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ Üç Ð]l*-§« é-¯éË$ Æ>º-sêtË- ° ´ùÎ-Üç $Ë$ G…™èl {ç³Ä¶æ$-†²…-_¯é MðSѯŒl ¯øÆý‡$ ™ðlÆý‡Ð- l] sôæ§Ï lý $. Ķæ*‹ÙÎ- ° G…§ýl$MýS$ ^èl…´ëyø ^ðl³ç µsôæ§Ï lý $. §é…™ø... D _MýS$P-Ðl] ¬-ylý $Ë$ Ñyìl´- ùÄôæ$ AÐ]lM- >Ô¶æÐól$ MýS°-³í …-^lè yýl… Ìôæ§ýl$.

OòÜPÌê OÐðlrMýSÆŠæ, sôæËÆŠæ ´ëÏMýSÆŠæ 15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 19

çÜÒ$Æý‡ ¯ólËç³Nyìl


MýS£ýl¯]l…

çÜÓç³²… ●

Æ>Ð]l$-MýS–çÙ~ B¯]l…-§é-°MìS AÐ]l-«§ýl$-ÌôæÏÐ]l#! ^éÌê ÆøkË ™èlÆ>Ó™èl ò³âêÏ… Üï ™é-Ƈý ™èl²… A¯]l$-Mø-MSý $…yé ³ç #sæì …t sìæM- Sð ã- …Ï ¨ ³í ÌêÏylì ² Ððl…r-ò³r - $tM- Sý $°. C…MóSÐ- l] ¬…¨ _Æý‡M- >Ë Üç Óç³²-Üç $…-§lý Ç õßæÐ]l$ A™èl° Ð]l$¯]lÜç- $ÞÌZ Ððl$¨-Í…¨. ¸ù¯Œl ^ólĶæ$-V>¯ól VýS…rÌZ BÐðl$ C…sZÏ ÐéÍ-´ù-Ƈ¬…¨. G糚-ylð ³ç- šyé A° G¯ø² Æøk-Ë$V> G§ýl$-Ƈý $-^lè *-Üç $¢¯l] ² „ýS×æ… Æ>¯ólÐ- l] _- a…¨. A™èl°- ÌZ E™éÞçßæ… ³ç Æý‡Ð- l] â¶æ$Ï ™öMìSP…¨. ""-õßæÐ]l*, D Ðólâ¶æ ¯éMðS…™èl B¯]l…-§lý …V> E…§ø ™ðlÌêÞ?'' BÐðl$¯]l$ §ýlVýSÇ-Y MìS ¡çÜ$-MSý $…r* A¯é²yýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ.~ Üí VýS$Y™ø BÐðl$ º$VýSËY $ GÆý‡$ò³M- >PƇ¬. ""-A»Z¾ G…§ýl$Mø?'' KÆý‡M- Sý …r ^èl*çÜ*¢ A…¨. ""-G…-§lý $-MSó …sîæ, Gç³µ-r$²…^ø A¯]l$-MSý $…-r$¯é². D Ðólâ¶æ ¯é {yîlÐŒl$V>âŒæ ™èlË$-ç³#-™èl-sìæt…¨.'' ""-Ðl] $-§« lý ÅÌZ BÐðl$-Ðl] Æý‡$?'' õßæÐ]l$ ™ðlVýS BÔ¶æa-Ƈý Å-´ù-Ƈ¬…¨ MýSâ¶æ$Ï ò³§ýlÑ-ª ^ólçÜ*¢. ""-AÆð‡. FÆøP. CÌê…sìæ gZMýS$-Ìæô Ä- æ¶ $MýS$. ¯]l$Ð]l#Ó-V>MýS C…MðSÐ- l] Æ- ‡ý $…sêÆý‡$ ¯éMýS$.....'' C…™èlÌZ Ððl¬O»æñ ÌŒæ Ððl*VýSy- lý …™ø ^èlr$-MSý $P¯]l Ð]l*r-Ìê-V>Ƈ¬. Æ>Ð]l$MýS–-Ùç M~ Sý $ ¯ðl…ºÆý‡$ ^èl*õÜ…™èl Kí³MýS MýS*yé ÌôæMýS´- ù-Ƈ¬…¨. _Æ>V>Y "çßæ-ÌZ' A¯é²yýl$. ""-HÐ- l] …yîl, H… ^ólÜç $¢¯- é²Æý‡$? Ð]l…yýl$-MSý $-¯é²Æ> ÌôæMýS ß ç Zr-ÌæŒ M- Sð â- æ¶ $-™lè $¯é²Æ>?'' ¿êÆý‡Å Vö…™èl$ ѯé²MýS ³ç _a ÐðlË-M>PĶæ$ Vö…™èl$ÌZ ³ç yìl…¨ A™èl°MìS. õßæÐ]l$ Ð]l*rË$ Ñ°-³í …-^lè M- Sý $…yé MýSÐ]lÆŠ‡ ^ólõÜ…-§lý $MýS$ sîæÒ Ýû…yŠl »êV> ò³…^éyýl$. ""H… ^ólÝë¢... sîæÒÌZ {MìSMðSsŒæ Ð]l*Å^Œl ^èl*çÜ$¢¯é².''

Ððl$-çßæMŠS Oòßæ§ýl-Æ>-»ê©

""-H…sìæ, C…M> BïœÜç- $MýS$ ´ùÌôæ§é? QÆý‡Ã, Ð]l¯ólz Ð]l*Å^Œl MøçÜ… yýl$Ð]l*à MösêtÆ>?'' Üï ™èl {ç³Ô¶æ²Ë Ð]lÆý‡…Û MýS$Ç-³í …-_…¨. ""-CÐ- éÓâ¶æ J…sZÏ »êÌôæ§ýl$. Mö…^ðl… œï Ð]lÇ- Ù‹- V> E…¨....'' A¯é²yýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ Ð]l¬MýSÜç-¢ Ç- V>. ""-AÄñæ*Å fÓÆý‡Ðól$. K ³ç ° ^ólĶæ$…yìl. Ðé^ŒlÐ- lð $-¯lŒ MýS$ ^ðl³ç µ…yìl. sêÅ»ñæsÏ æŒ ™ð _aÝë¢ylý $. A¨ ÐólÜç $P° Æð‡Üç $t ¡ÝùP…yìl.....'' ""-çÜÆó‡....'' ""-º§- lý M-ª Sì …-^lè M- Sý $…yé M>ïœ MýSË$-³ç #M- ø…yìl. Ð]l$È GMýS$PÐ]l õܳç # sîæÒ ^èl*yö§ýl$ª....'' ""-CMýS ¯]l$Ð]l#Ó Bí³™ól ¯ól¯]l$ ³ç yýl$-MSý $…sê....'' _Æ>V>Y ¸ù¯]l$ MýSsŒæ ^ólÔ>yýl$ Æ>Ð]l$-MýS–çÙ~. D Ð]l*r-˱² Ñ…r$¯]l² õßæÐ]l$ AçÜß ç- æ-¯l] …V> CËÏ…™é MýSË-Äæ¶ $^èl*-Ýù¢…¨. ^éÌê ÆøkË ™èlÆ>Ó™èl BÐðl$ ÐéãÏ…s- æì M- ö-_a…¨. ""-ÝëÈ yìlĶæ$ÆŠ‡, HÐ]l$-¯l] $-MøMýS$.... Ð]l* AÑyýl G糚yýl* A…™ól.... Ý÷§ýl ò³yýl$-™lè $…¨ º${Æý‡ ß ï æsñæM- Só PÌê.....'' ""-Üç Æó‡.... C…™èlMîS ¯]l¯ðl²…-§lý $MýS$ Æý‡Ð]l$Ã-¯é²ÐŒl C…™èl ß ç æyé-Ñy- lì V>?'' ""H… ™ðlÍ-Äæ¶ $-¯l] r$t Ð]l*sêÏy- lý ™- éÐŒl?'' Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ Ð]l¬Ç-ò³…V> BÐðl$¯]l$ VýS$…yðlË- MýS$ ß ç æ™èl$¢M- Sý $-¯é²yýl$. ""-Ðl] *-sæì Ð- l] *-sæì MîS CsêÏ C…sìæMìS Æ>Ð]lyýl… ¯]l^èla§ýl$ ¯éMýS$. ¯]lË$VýS$Æý‡* ¯éË$VýS$ Æý‡M>-Ë$V> A¯]l$-MSý $…-sê-Ƈý $-'' ™èlÌŸ…-^lè $-MSý $° Ððl$ËÏV> A…¨ õßæÐ]l$. ""-Ðl] $-Ƈý Æ- ‡¬™ól ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $…-§éÐ]l*!.'' ""-ÐéÐðl*Ã..... ò³âêÏ! ¯éMýSÜç- ÞË$ CçÙ…t Ìôæ§ýl$.'' ""-VSý Ð- l] Æ- ‡Š ²-Ðlð $…sŒæ G…´ëÏÆ- ‡¬°. ¯éMýS$ Ìôæ° ¿¶æĶæ$… ±MðS…-§lý $MýS$? A…™é ¯ól ^èl*çÜ$-MSý $…-sêV>. Æð‡…yýl$ ÐO lð ³ç #Ìê Üç Ð]l$-Üç ÅË$ Æ>MýS$…yé ^èl*çÜ$-MSý $¯ól ³ç N` ¯é¨-'' ¿¶æÆø-ÝëV> A¯é²yýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ.~

20 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


GMýSPyýl ^èl^éa-ylý $-'' A…r* MýSÜç $-Ƈý $-MSý $° ÑçÜ$-Ƈý $V> ™èlË$-õ³õ- ÜÔ- >yýl$. C…™èlÌZ M>Í…VŠS »ñæÌŒæ Ððl*VýSy- lý …™ø Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ ™èlË$-³ç #¡- Ô- >yýl$. Mø´ë°² ºË-Ðl] …-™lè …V> A×æ$-^lè $-MSý $° õßæÐ]l$ §ýlVýSÇ-Y MìS Ð]l_a Ýù¸ëÌZ G§ýl$-Ƈý $V> õ³³ç ÆŠ‡ »êÄŒæ$ ³ç ãÏM- Sì Í- Üç *¢ °Ë-ºy- ézylý $. MýS*Æý‡$a-¯é²yýl$. Ððl¬à-°MìS ¯]lÐ]l#Ó ³ç #Ë$-Ðl] ¬-MSý $° Ð]l*rË$ Ððl¬§ýlÌ- æñ Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç M~ Sý $ _Æ>-MSó Üí- …¨. sêtylý $. {íœgŒæÌ- Z…_ ò³³ï Þ »êsìæÌŒæ ¡çÜ$-MSý $° Æð‡…yýl$-V>ÏÜç- $ÌZÏ ´ùÔ>yýl$. ""-C³ç- š-ylð …-§lý $-Mö-^éaÐŒl? Æð‡…yýl$ Æøk-ÌêW Æ>' A° ^ðl³í µ ¿¶æâ¶æ$ϯl] JMýS V>ÏÜç $ ™èl¯]l$ ¡çÜ$-Mö° Ð]l$Æøsìæ BÐðl$-MSì ^- éayýl$. ™èlË$-õ³Ô- >yýl$. ""-Üç Æó‡, W‹œt H… ¡çÜ$-MSý $…§é…. ™éï³V> BÌZ-_…-^lè $-MSý $° ^ðl³ç š.'' ""-Ðl] $-ÆO ‡ð ™ól H… ^ól§éª…? ò³äÏW- äÏ ÌôæMýS$…yé CsZϯló E…yìl´- ù-™é-Ðé-'' Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ {õ³Ð]l$V> BÐðl$ ^èl$º$-MSý …Oò³ ^ðlÄôæ$ÅíÜ AyìlV- >yýl$. Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ Ð]l$äÏ BÐðl$¯]l$ Ð]l*r-ÌZÏMSì ¨…´ëyýl$. ""-B¼- yŠlÞ kÅÐðlË- È Ð]l*ÌŒæÌZ C…yìlÄ- æ¶ $¯Œl {»ñæy• lý ÌŒæ ¯ðlMðSÜ‹Ï Mö™èl¢ ""-CsêÏ Ð]l*sêÏy- lì ™ól Ð]l$äÏ ± Ððl¬çßæ… ^èl*yýl¯]l$. ¸ù¯]l$ MýS*yé Ððl*yýlÌŒæ Ð]l_a…-§lý r. Ð]l* ³ç MìSP…sìæ B…sîæ Ððl¬¯]l²¯ól MýS*™èl$-ÇMìS Mö…¨.'' G™èl¯¢ l] $....'' õßæÐ]l$ _Æý‡$-Møç³… {糧ýlÇ- Ø…-_…¨. H… Ð]l*sêÏy- éÌZ ´ëË$-´ù-Ìæô §ýl$ Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç M~ Sý $. BÐðl$¯]l$ MýS*ÌŒæ ^ó V>Æ>Ë$ ´ù™èl* ^ðl³í µ…¨ õßæÐ]l$. ""-KMóS. ArÏÆ- ‡¬™ól Úëí³…-VSŠ MýS$ G糚yýl$ ´ù§é…? Æó‡r$ G…™èl$…õÜ…§ýl$MýS$ sêí³MŠS Ð]l*Æ>ayýl$. ""-§é° Üç …VýS† Ð]l¨-Ìæô ÄŒæ$.... Üï Ór$, àr$... HOÐlð $¯é r$…¨ EgêjÆ- ‡¬…-³ç #V> ?'' ""-³ç ¨ ÐólË yéË-Ƈý r -Ï '- ' †…sêÐé?'' ™èlË Ýù¸ëOò³ B°a Üï Í…VŠS ¸ëůŒl ÐO lð ³ç # ^èl*Ô>yýl$. ¸ëůŒl Æð‡MýSPË ""¯éMóS… Ð]l¨ª³ç- šyýl$. ™èlÓÆý‡V> ´ùÐéÍ. Ð]l$Ò$à ¯éMøçÜ… ÐðlƇ¬sŒæ º§ýl$Ë$ ™èl¯]l ™èlË Ð]lÊyýl$ Ð]l¬MýSPOÌæñ Üï µyýl$V> †Æý‡$-VSý $-™lè $-¯l] ²r$t A°-³í …^ólÜç *¢ E…r$…¨....'' _…¨. ±Æý‡Üç … BÐ]lß í- æ…_ MýSâ¶æ$Ï Ð]lÊçÜ$-MSý $-¯é²yýl$. õßæÐ]l$ Ð]l*rË$ ³ç NÇ¢M- >-MSý $…-yé¯ól Ð]l$äÏ Ððl¬O»æñ ÌŒæ Ððl*W…¨. Aç³µ-sæì MóS C…sìæM- Sð âôæÏ ™ö…§ýlÆøÏ E¯]l² õßæÐ]l$ A™èl° ³ç Ç-Üí †¦ ^èl*Ô>MýS ""-HÐ- l] …yîl.... GsêÏ E…¨? CyîlÏ ™ðl³í µ…-^lè $-MSý $° †¯]l…yìl, ÌôæMýS´- ù™ól ±Æý‡Üç- Ð- lð ¬-Üç $¢…¨, MìS^ðl¯Œl AÌêÃ-Æ>ÌZ MýS$yìlÐO- lð ³ç # M>Æý‡´- ÷µyìl ^ólÜí ò³sêt. ™èl¯]l »êÅVŠS Üç Æý‡$ªM- ö° VýSº-VSý º AMýSPyìl ¯]l$…_ ÐðlãÏ´- ù-Ƈ¬…¨. A¨ ÐólÜç $-Mø…yìl CyîlÌ-Ï ZMìS.'' ● ● ● ""-Üç Æ- ‡ó '- ' A¯é²yýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ ÑçÜ$-VSý $¯]l$ A§ýl$-³ç #-^ló Üç- $-MSý $…r*. ³ç #sæì …t sZÏ Æð‡…yø Æøk MýS*yé E…yýlM- Sý $…yé ™ðlÌêÏÆ- ‡ý $-™lè *¯ól B§ýlÆ- >""-Ðl] $È Cº¾…-¨V> E…sôæ ¸ù¯]l$ ^ólĶæ$…yìl. Üí sîæÌZ Ð]l* ™èlÐ]l¬Ã- »ê-§lý Æ- >V> Ð]l^óla-Üí …¨ Üï ™èl. {òœÙ‹ AƇ¬ Ððl¬VýS$-ylì MìS M>ïœ C_a ™é¯]l* yö_a àíܵ-rÌ- æŒ MýS$ ¡çÜ$-MSð â- ê¢ylý $.'' ™éW…¨. ¿êÆý‡Å ÐO lð ³ç # ^èl*yýlM- Sý $…yé Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ õ³³ç ÆøÏ Ððl¬çßæ… §ýl*Ça ""-Ðl] §ýl$ª Ð]l§ýl$ªÌæô .... ¸ù¯]l$ ò³sôæÄt æŒ $. CMýSPyýl Ð]l*Å^Œl Ð]l*…_ sñæ¯]l-Û ïÜÇ-Ķæ$-‹ÜV> ^èl§ýl$-Ð]l#-™èl$-¯]l²r$t ¯]lsìæ-çÜ$¢-¯é²yýl$. ¯ŒlÌZ E…¨.'' A…r* Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ M>ÌŒæ MýSsŒæ ^ólÔ>yýl$. ""-C³ç- š-ylð sêÏ Ð]l#…§ýl…yîl J…sZÏ?'' Üï ™èl A™èl° §ýlVýSÇ-Y M- ö_a B§ýl$""-ÝëÈ õßæÐ]l*, Ð]l* BÑyýl FÆð‡ã- ¯Ï é C…sZÏ E¯]l²sôæt Æ>ªV> AyìlW- …¨. E…r$…¨...'' Üç Ǫ^- lð ´- ëµyýl$. ""-»ê¯ól E…¨.'' BÐðl$ Ð]l˜¯]l…V> Ñ° FÆý‡$-MSý $…¨. ""-JMýSP ÆøkMóS Ððl¬çßæ… AsêÏ ³ï MýS$P-´ù-Ƈ¬…-§ló Ñ- $-r…yîl?'' ""D Hyé¨ ºÆŠ‡y¢ ló GsêÏ òÜË-{»ôæsŒæ ^ólÜç $-MSý $…-sêÐŒl? W‹œt VýS$Ç…_ Üï ™èl Ð]l*r-ËMýS$ A™èl¯]l$ º§ýl$Ë$ ^ðl³ç µ-Ìæô §ýl$. BÐðl$ _Æý‡$ Møç³…V> BÌZ-_Üç- $¢¯é²! ± ^éƇ¬‹Ü H…sìæ?'' õ³³ç Æý‡$ ³ç MýSPMýS$ ¯ðlsôæÜít {õ³Ð]l$V> AyìlW- …¨. Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ Ð]l*r-ËMýS$ BÐðl$ Ððl…r¯ól Üç Ð]l*""-AsêÏ E¯é²-Ƈó …sìæ? HOÐlð $…¨ Ò$MýS$?'' õßæÐ]l$ Ð]l*r-ËMýS$ ÚëMýS-Ķæ*Åyýl$ §« é¯]l… ^ðl³ç µ-Ìæô §ýl$. ""ïÜ™é, ±MýS$ ¯ól¯]l$ ^éÌê A¯éÅĶæ$… Æ>Ð]l$-MýS–çÙ~. Vö…™èl$ÌZ ""-¸ë-ǯŒl Ðé`, Üí ÌŒæP Ô>È, Ç…VŠS.... I§ól^ól.....'' Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ Vö…™èl$ ³ç Nyýl$-MSý $-´ù-Ƈ¬-¯l] r - -t ¨VýS$-™èl$¯]l² ^èlËÏ° ò³ï³Þ Ð]l$ÇVóS â¶æ$ÏV> ^éÌê W‹œÍ-t ^- éaÐŒl. C…MóSÒ$ Ð]l§ýl$ª'- ' Ƈ¬Å…¨. ""-C³ç- µ-sæì §- éM> ¯éMìSÙç- ÐO-t lð $-¯l] Ñ C^éa. DÝëÇ ""-AÜç- Ì- æô ÐO- lð $…-§lý …yìl?'' ¿¶æÆý‡¢ ³ç MýSP¯ól MýS*Æöa° M>Úë-Ķæ$…Ìê Ð]l*Ç…¨. _¯]l²V> ±MìSÙç- ÐO-t lð $-¯l] ¨ CÝë¢. Üç Æó‡¯é...'' Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ BÐðl$ Mý S …V>Ƈý $V> AyìlW- …¨. ^ðlÐ]l$-rË$ ç³sêtƇ¬. Ððl$yýl^- lè $r*t ^ól™èl$Ë$ ÐólÜç *¢ MýSâ¶æå-ÌZMìS ^èl*çÜ*¢ ""-¯l] $Ð]l#Ó Üï ™èlÐO- lð ™ól M>Ð]l^- lè $a-V>°... ¯ól¯]l$ FÇçÜ*¢ A¯é²yýl$. Æ>Ð]l¬yìl² M>§ýl$.....'' ""-¯éMóS… Ð]l§ýl$ªÌæô ...'' õßæÐ]l$ A§ól Ð]l*r Ð]l$äÏ ^ðl³í µ…¨. ""-^é-Í…-^lè …yìl. ´÷§ýl$ª´- ÷-§lý $ª¯ló ² Ððlr-M>-Æ>Ë$. Æ>{† ³í _a MýSÌôæÐO- lð $¯é ""-¯l] $-Ðl] ÓÌê A…sôæ ¯éOò³ Jsôæ.t ...'' Ð]l_a…§é?'' ¿¶æÆý‡¢ ¿¶æ$f…Oò³ ^ðlÄôæ$ÅíÜ AyìlW- …¨. Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ òÜ…sìæÐ- lð $…sŒæ Ð]l$…{™èl…Ìê ³ç ° ^ólÜí …¨. BÐðl$ Üç Æó‡ Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç M~ ø IyìlĶæ* Ð]l_a…¨. ™ðlÍ-ÑV> {sêMŠS Ð]l*Æ>ayýl$. A…r* ™èlË*-³í …¨. ""-AÆó‡, ±MðSÌê ™ðlÍ-Üí …¨. Üï ™é JMýS Ð]l*r ^ðl³ç µ¯é. HÐ]l$-¯l] $-MøÐ]l# ""-AÐ- l] $ÃĶæ$Å. DÝëÇ H W‹œt òÜËMŠSt ^ól§éª…?'' MýS§é!'' õßæÐ]l$ ™èlr-³ç s- ê-Ƈ¬çÜ*¢ ™èlÌŸ…-^lè $-Mö° ^èl$±² ÐólÍMìS ^èl$r$tM- Sý $…r* ""F. ^ðl³ç µ…yìl.'' H§ø ^ðl³ç µ-»Z-Ƈ¬…¨. ""-AÐ- l] #¯]l$. °f…V> ³ï yýlM- Sý Ìôæ Ð]l_a…¨. ±MýS$ Ñyé-MSý $-Í^- éa-¯l] $r. Ð]l$äÏ M>Í…VŠS »ñæÌŒæ Ððl*W…¨. ³ç Æý‡$-VSý $-Ìê…sìæ ¯]lyýlM- Sý ™ø ™èlË$ç³# ™ðlÇ- G…§ýl$Mø... H…sZ... ¯éOMSð ™ól AÆý‡…¦ M>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$-'' õ³³ç ÆŠ‡ Ð]l$yýl™- lè ò- ³^éyýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ.~ yýl$™èl* A¯é²yýl$ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ.~ G§ýl$-Ƈý $V> Mö™èl¢ Ð]l$°íÙ. õÜÌŒæÞ-{³ç Ð- lð *-rÆ- ‡Š Ìê E¯é²yýl$. ""-KÜ‹ A…™ól¯é! A°² MýSËË* °f… M>Ð]l…yìl. ^ðlyýlz MýSÌŸ-_a…""-ÝëÆŠ‡. Üí sîæMìS Ð]l…§ýl MìSÌZ-Ò$-rÆý‡Ï §ýl*Æý‡…ÌZ Ð]lÊyø GƇ¬-ƇŠ ´- ùÆý‡$t §ýl…sôæ MýS_a-™lè …V> Ð]l$…^ól fÆý‡$-VSý $-™lè $…-§lý r _¯]l²-³ç šyýl$ Ð]l* »êÐ]l$à §ýlVýSÆY ‡ý Mö™èl¢ Ððl…^èlÆŠ‡ ÐólÜç $¢¯é²…. GÈÏ ºÆŠ‡z Üï PÐ]l¬ MìS…§ýl yìlÝûP…sŒæ BçœÆŠ‡ ^ðlõ³µ¨. Ò$Æð‡³ç- µ-sæì MîS ¯éMýS$ §ýl*Æý‡… M>Æý‡$. ¯éM> ¯]lÐ]l$ÃMýS… E…¨...'' E…¨. A…§ýlÇ- M- Sý ¯]l² Ð]l¬…§ýl$ ´ëÏsæŒ º$MŠS ^ólÜç $-Mø…yìl.'' ¿¶æÆý‡¢ VýS$…yðlË- òO ³ ™èlË-ÐéÍa ©« Ð]l*V> A…¨ Üï ™èl. Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç M~ Sý $ †MýSP-Ƈó W- …¨. Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ DÝëÇ °f…-V>¯ól yýl…OVSð ´ùĶæ*yýl$. BÐðl$MýS$ Ððl¬çßæ… ""-º$-¨Ì-® æô §é? »ñæÌŒæ Mösìæt C…sZÏMSì Ð]l_a Ð]l$È ´ëÏrÏ ¼h-¯lð Ü‹ ^èl*í³…-^èl-ÌôæMýS íÜVýS$Y™ø »ñæyŠl-Æý‡*-ÐŒl$-ÌZMìS §ýl*Æ>yýl$. ^ólÝë¢Ðé? AçÜË$ °¯ðl²-Ðl] Æý‡$ Æ>°-^éaÆý‡$ ÌZ°MìS? B Ðé^ŒlÐ- lð $¯Œl V>yìl§ýl ● 15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 21


ç³uý‡¯]l…

{§ú糨 A…™èlÆ- ý‡…-V>-°MìS ÌôæRê-Æý‡*ç³… ´ë…^é-Ë-§ól-Ô¶æç³# Ķæ¬Ð]l-Æ>×ìæ, {§ýl$ç³-§ýl-Ð]l$-à-Æ>k MýS$Ð]l*Æð‡¢, ç³…^èl-Ð]l$-à³ç †- {- Ð]l™- lè ÌZÏ JMýS™ðl, Ð]l$à-¿ê-Ƈý ™èl Üç …{V>-Ðl] *-°MìS M>Æý‡M- Sý $-Æ>Ë$ AƇ¬¯]l {§ú糨- MýS£é-Ðl] Üç- $¢Ð- l] #V> Cç³µsìæMóS G¯ø² {VýS…£éË$ Ð]l^éaƇ¬. ³ç #…Rê¯]l$ ³ç #…Rê-Ë$V> ÐéÅRêÅ-¯éË$ ÐðlË$-Ðl] y- ézƇ¬. AƇ¬™ól C…™èlMýS$ Ð]l¬¯]l$ç³# Ð]l_a¯]l D A°²…sìæMýS¯é² ÑÀ-¯l] ²-ÐO lð $-¯l] ¨, ÑË-„Sý ×- æ-ÐO lð $-¯l] ¨, BÐðl$ A…™èlÆý‡…-V>-°MìS A§ýl…ª ³ç sìæ…t §é A¯]l²-r$ÏV> ÝëW…© JyìlĶæ* Æý‡^èlÆ- ‡¬{† {糆-¿ê-Æ>ÄŒæ$ Æý‡_…-_¯]l Ķæ*fqõ- Ü°. JMýS ÌôæQ-Ƈý *-³ç …ÌZ MýS–çÙ~ ({§ú-³ç ¨- ) }MýS–-Ùç $~y- lì MìS ™èl¯]l Ð]l$¯ø-VSý ™- é°² _{†-Üç $¢¯- l] ²-r$ÏV> ³ç #çÜM-¢ >°² {´ëÆý‡…-À…-^lè yýl… §éÓÆ> BÆý‡…-¿æ¶ …-ÌZ¯ól ÐO lð ѧ« éÅ°² ^èl*í³…-^éÆý‡$ Æý‡^èlÆ- ‡¬{†. Ð]l¬W…ç³# Ð]lÆý‡MýS$ {糆 ÐéMýSÅ…-ÌZ¯]l* ¯]lÐ]lÅ™èl Esìæ³ç-t y- lý $™èl* ÑyýlÐ- l] M- Sý $…yé ^èl¨-ÑÜç- $¢…¨. Üç $°²™èl ß ç æ–§ýlÄ- æ¶ ¬Æ>Ë$, A†-ÌZMýS Ýû…§ýlÆ- ‡ý Å-Ðl] †, Üï ™ˆ éÓ-°MóS Ð]l*Æý‡$-õ³Æý‡$ AƇ¬¯]l {§ú糨 MýSÆý‡Ã, gêq¯l] …, Ô¶æMìS¢ Ð]lÊÈ¢¿- æ¶ Ñ- …-_¯]l ѧýl$-Ùï Ð- l] $×ìæ, ¿¶æMýS$¢Æ- >Ë$. ÌZMýS…ÌZ H {ïÜ¢ G§ýl$-ÆøP-¯l] r - $-Ðl] …sìæ Ñ…™èl ³ç Ç-Üí †¦ BÐðl$¨. §« lý Æý‡Ã… MøçÜ… ³ç …^èl³ç ™- lè $-ËMýS$ Üç † M>Ð]lyýl… Ð]lËÏ MúÆý‡Ð- l] #Ë §éÓÆ> G¯ø² AÐ]lÐ- l] *-¯éË$, AÐ]lõßæ-âæ¶ ¯- l] Ë$ G§ýl$-ÆøP-Ðl] Ë- Üí Ð]l_a…¨. À¯]l²Ð]l$¯]lÜç $POÌæñ ¯]l ³ç …^èl´- ë…-ylý Ð]l#Ë Üç $Q-§lý $@-Rê-ËÌZ °Æý‡…-™lè Æý‡… ´ëË$-³ç …-^lè $-MSý $…r* G¯ø² MýSÚëtËMýS$, §ýl$@Rê-ËMýS$ VýS$Æý‡Æ- ‡¬¯é Üç Æó‡, Ð]l$¯ø-°º - ¾-Ƈý …™ø A°²…-sæì ± KÇÑ$™ø Üç ß í æ…-_…¨. CÐ]l±² A°² ³ç #Üç M-¢ >-ËÌ- Z¯]l* Ý뫧é-Ƈý ×- æ…V> E…yól ÑçÙÄ- æ¶ *Ìôæ. AƇ¬™ól MýS–çÙ~ A¯ól õ³Æý‡$-VSý Ë {§ú糨- MîS, Ýë„>™èl*¢ }Ð]l$-¯é²-

§ýl–Ô>Å„ýSÆý‡ ^éÇïéÆŠ‡....

Ķæ*fq-õÜ° JyìlĶæ* Ð]lÊË…: {糆-¿ê-Æ>ÄŒæ$ A¯]l$-Ðé§ýl…: fĶæ$} Ððl*çßæ-¯lŒ -Æ>gŒæ ç³#rË$: 320, ÐðlË: ` 125 {ç³™èl$-ËMýS$: GÐðl$ÝùP º$MŠSÞ, Üç *Æ>Å-Æ>-Ðl] #-õ³r, Ñf-Äæ¶ $-Ðé-ylý & 2, GÐðl$ÝùP º$MŠSÞ, §øÐ]l$-Ë-VýS*yýl, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl-&-29 C.Ððl$Ƈ¬ÌŒæ: emescobooks@yahoo.com Æ>-Äæ¶ $-×æ$yìl AÐ]l™- é-Ƈý ÐO- lð $¯]l }MýS–-Ùç $~y- lì MîS VýSË AÑ-¯é-¿êÐ]l Üç …º…-§« é°², ÐéÇ-§lý Ç-ª MîS JMýSÇ- òO ³ Ð]l$Æö-MSý Ç- MìS VýSË AÐéÅ-fÐO- lð $¯]l, °çÙP-âæ¶ …-MSý ÐO- lð $¯]l B´ëÅĶæ$-™é-¯]l$-º…-«§é-˯]l$, {õ³Ð]l*-¯]l$-Æ>-V>-˯]l$ A™èlÅ-§ýl$Â-™èl…V> Ð]lÇ~…-^èlyýl… D ¯]lÐ]lË- Ì- Z¯ól MýS°-³í Üç- $¢…¨. Ð]lÊË-Ƈý ^- lè ¯- ló ¯- ló Ððl* A¯]l²…™èl ÝëïœV> A¯]l$Ðé§ýl… ÝëW…¨. ´ûÆ>-×ìæ-MýS-ç³-Æý‡-OÐðl$¯]l MýS£é…-Ô¶æ-OÐðl$-¯]l-ç³µ-sìæMîS Æý‡MýS¢-´ùr$, Ð]l$…^èl…, A¯]l²… Ððl$™èl$MýS$, ÐólÍ-VøÆý‡$, `Æý‡Ð- l] ¬MýSP... Ð]l…sìæ ³ç §ýl{- ³ç Äñæ*VýS… Ð]lËÏ Ýë…íœ$MýS ¯]lÐ]l˯ól ^èl§ýl$-Ðl] #-™lè $-¯é²-Ðló $Ððl* A°-³í Üç- $¢…¨. AMýSP-ylý M- Sý Pyé Üç Ó˵-ÐO lð $¯]l A„ýSÆ- ‡ý §- ø-ÚëË$ Ñ$¯]là - Æ- ‡¬õÜ¢ B§ýlÅ…™èl… G…™ø Æý‡Üç Ð- l] ™- lè Æ-¢ ‡ý …V> ÝëW¯]l D ³ç #Üç M¢ Sý … Æý‡Üç f- ™q lè MýSÍ-W¯]l ´ëuý MýS$Ë$, Ýëíßæ¡ {í³Ä¶æ¬Ë$ ™èl³ç µMýS Ý÷…™èl… ^ólÜç $-MSý $° ^èl§ýlÐ- l] §- lý V- Sý ¨Y . ●

yìl.Ñ.BÆŠ‡.¿êçÜPÆŠ‡

Ð]l*¯]lÐ]l çÜ…º…-«§é-ËMýS$ A§ýlª…

OÌñæ‹œ AsŒæ ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ (yéMýS$Å ´÷Äñæ$…) Æý‡^èl¯]l : AƇ¬-¯]l…-ç³Nyìl }ËMìSÿ õ³iË$: 48; ÐðlË: ` 75 {ç³™èl$-ËMýS$: ¸ëÏsæŒ ¯ðl….103, §ýl$Æ>Y A´ë-ƇŠ Ð-t lð $…sŒæÞ, ÝùÐ]l*-i-VýS*yýl, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl

Æ>h™èl… (MýS-£é-çÜ…-ç³#-sìæ) Æý‡^èl¯]l: ¼.í³.MýSÆý‡$-×ê-MýSÆŠ‡ õ³iË$: 122; ÐðlË: ` 60 {ç³™èl$-ËMýS$: {ç³Ð]l¬Q ³ç #çÜM¢ Sý MóS…{§éË$

A† _¯]l² Üç …çœ$-r¯- l] Ë- ¯]l$ òO Ü™èl… MýS£ýlË- $V> Ð]l$Ë-^lè V- Sý Ë {糆-¿ê-Ðl] …-

^éÇÃ-¯éÆŠ‡ A…sôæ K §«O lð Æý‡Å…... ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ A…sôæ K Üç *¹Ç¢... ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ A…sôæ K iÐ]l¯]l BÇ¢.... òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl A¯]lV- >¯ól ^éÌê¯ól VýS$Æö¢Ý- ë¢Æ‡¬. AƇ¬™ól A…§ýl$ÌZ ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ {ç³™ólÅ-MSý ™ól ÐólÆý‡$. ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ °sê-Ƈý $V> °Ë$-Ðlð ™- lè $¢V> ¯]lË$-^lð Æý‡$-VSý $Ìê ^ól™èl$Ë$ ^é_ VýS$…yðl °…yýl$V> BàÓ-°Üç- $¢¯- l] ²r$t E…r$…¨. Ñ^èl$a-MSý $¯]l² §øíÜÍ- Ìê ¯]lyìl^ól ¯]l$Ð]l*-Ƈ¬-Ù‹ Ìê ¯ólËOò³ ³ç Æý‡^- lè $-MSý $¯]l² C…{«§lý §« lý ¯]lÜç- $ÞÌê Ýët…yŠl ÐólÜí ¯]l »O æñ MŠSÌê CÌê G¯ðl²¯ø²...Ìê MýS°-³í …^ól A°³í …^ól ^éÇÃ-¯é-ƇŠ ¯]l$ A„ýSÆ- >-Ë™ø MýSâ¶æMÏ Sý $ MýSsìæ…t ^- éÆý‡$ AƇ¬-¯l] …-³ç Nyìl }ËMìSÿ. D §ýl–Ô¶æÅ MýSÑ™èl ^èl§ýl$-Ðl] #™- lè $…sôæ A„ýSÆý‡ Ç„>ÌZ MýS*Æöa° °…´ë¨V> ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ ^èl$r*t †Æý‡$-VSý $-™lè $¯]l² A¯]l$-¿æ¶ *† MýSË$-VSý $-™lè $…¨. gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ òܵçÙÌŒæ þÅÈ AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…-^lè $-MSý $¯]l² D yéMýS*Å ´÷Äñæ$ÐŒl$ MýSÑ™é Üç …MýSË- ¯- é°² ¡çÜ$-MSý $-Æ>-Ðl] y- é-°MìS }ËMìSÿ º–…§ýl… {Ô¶æÑ$…-_¯]l ¡Æý‡$ AÀ-¯l] …-§lý ±- Ķæ$…. ³ç #Üç M¢ Sý … ^èl¨-ÐéMýS Æó‡³ç sìæ ™èlÆý‡… ^ólĶæ$-»ZÄôæ$ {ç³Äñæ*-V>-ËMýS$ D ³ç #çÜM¢ Sý … ™èl³ç µ-MSý $…yé Ð]l*Æý‡§-Y lý Æý‡Ø¯]l… ^ólÜç $¢…§- lý ¯]l² ¯]lÐ]l$ÃMýS… MýSË$-VSý $-™lè $…¨. ³ç #Üç M¢ Sý … _Ð]lÆý‡ Üï yîl MýS*yé A…¨…-^lè yýl… AÀ-¯l] …-§lý ±- Ķæ$…. CÆ>± béÄŒæ$ ¼òÜP-sæŒ ™ø ´ër$ BÝëÓ¨…-_¯- l] r$t D ³ç #Üç M-¢ >°² ^èl§ýl$-Ðl] #™lè * Ò„ìS…-^lè …yìl. ●

™èl$yýl$ ¼.í³.MýSÆý‡$-×ê-MSý ÆŠ‡ ÑÑ«§lý ³ç {†-MSý ÌZÏ Æ>íܯ]l 25 VýS͵-MSý Ë$, ÌôæRê-™lè ÃMýS MýS£ýl¯- éË$, Ñ$±-MSý £- lý Ë Üç Ð]l*-àÆý‡… "Æ>h™èl…'. D Üç …ç³#-sæì ÌZ °Æý‡$-§øÅVýS Üç Ð]l$-Üç ÅOò³ A«¨„- Só ³ç- ×- æ-Ë$-¯é²Æ‡¬ (™èly- lì VýS$yýlz Ðólyìl). ѧéÅ-Ðl] Å-Ðl] Üç- ̦ Z ™èl³ç š ^ólÜí ¯- l] Ð- é-âæ¶ ¯Ï l] $ §ýl…yìl…^ól §«O lð Æý‡Å… ÌôæMýS AÐ]l*-Äæ¶ $-MSý $-˯]l$ Õ„ìS…^ól ѧéÅ-Ðló ™- lè Ë¢ MýS$çßæ¯é ¯O lð f…Oò³ °Æý‡Üç- ¯- l] Ë- $¯é²Æ‡¬ (´ësìæ, Üç *¨-VSý r - $t). _Ð]lÇ §ýlÔ¶æÌZ B¡ÃĶæ$ A¯]l$-º…-§« é-ËMýS$ ™èl³í …^ól (©-³ç …¢ ), ÝëÓÆ>¦°- MìS ºOÌæñ ´- ù-Ƈ¬¯]l ©¯]l$Ë MýS±²sìæ V>£ýlË- $¯é²Æ‡¬ (Ñ-ËÜí- ™èl, VýS$Ëϱ- Æý‡$, Gyýl). ÖÇÛMSý MýS£ýl "Æ>-h™- lè …-'ÌZ M>Æöµ-Ƈó sŒæ BçÜ$-³ç {- †ÌZ ^éÐ]l# º™èl$-MSý $Ë Ð]l$«§lý Å Mör$tM- Sý $-Ìê-ylý $-™lè $¯]l² GƇ¬yŠlÞ ÐéÅ«¨{- VýSÜç- $¢ylý $ "Æ>-Ðl] #' Möyýl$-MSý $° ^èl*yé-Ë° ™èl³í …-_´- ù-™lè $…-sêyýl$. ™èl…{yìl° ^èl*yé-˯]l² ™èl³ç ¯- l] ™ø Ð]l_a¯]l C…V>Ï…yŠl C…h-±Æ- ‡Š ° ¯]lÆý‡$Þ Ððl$ÈÞ, Æ>Ð]l# VýS¨-ÌZMìS ¡çÜ$-MSð ã- …Ï ¨. Æ>Ð]l# A™èl° ^ól†° VýS$…yðlòO ³ ò³r$tM- ö° Üç …™èl–-³í V¢ > ^èl°-´ù-Äæ¶ *yýl$. ™èl…{yìl {õ³Ð]l$¯]l$ ´÷…¨¯]l Üç …™èl–-³í ™¢ ø VýS¨ ºÄ¶æ$-rMýS$ Ð]l_a¯]l C…h-±ÆŠ‡™ø ¯]lÆý‡$Þ ^ðl³í µ¯]l Ð]l*sôæ D MýS£ýlMýS$ MöçÜÐ- lð $-Ƈý $ç³#. OÐðlÑ-«§ýlÅ-¿¶æ-Ç-™èl-OÐðl$¯]l ´ë{™èlË _{¡-MýS-Æý‡-×æ™ø, L_-™èlÅ-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l MýS£éÖ-ÇM-Û Sý Ë- ™ø, E™èlТ l] $ ³ç #Ƈý $çÙ MýS£ýl¯- l] …™ø MýS£é-{³í Ä- æ¶ ¬Ë Ð]l$¯]l²-¯l] Ë$ ´÷…§ól Ñ«§lý …V> "Æ>-h™- lè …' ÐðlË$-Ðl] Ç- …-_¯]l Æý‡^èlÆ- ‡¬-™lè MýS$ AÀ-¯l] …-§lý ¯- l] Ë$

BÆŠ‡.Ð]l$«§ýl$çÜ*§ýl¯]lÆ>Ð]l# 22 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012

yé‘‘ í³.Ñ.çÜ$»ê¾-Æ>Ð]l#


B§ýlÆý‡Ø…

´÷Ë… BĶæ$¯]l Ð]l*r Ñ…r$…¨! ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ… çÜ$çÜ…-糯]l² Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ §ólÔ¶æ…. C¨ Ð]l$¯]l-Ð]l$…-§ýlÆý‡… VýSÆý‡Ó-ç³yól ÑçÙĶæ$…! Æý‡Ýë-Ķæ$-°MýS GÆý‡$-Ð]l#Ë Ðéyýl-MýS…-ÌZ¯]l* A{VýS-V>Ñ$ Ð]l$¯]l-§ólÔ¶æ…. C¨ Ð]l$¯]lÐ]l$…-§ýlÆý‡… »ê«§ýl-ç³-yé-ÍÞ¯]l ÑçÙĶæ$…! C…™èlMýS$ Ð]l¬…§ýl$-™èl-Æ>-ËÌZ ÐólË çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>Ë-´ër$ AÐ]l-çÜÆý‡… Ìôæ° Ð]l$…§ýl$Ë ÐéyýlMýS… C糚yýl$ G…§ýl$MýS$ C…™èlV> ò³Ç-W…¨? ç³#Æý‡$-VýS$-Ð]l$…-§ýl$Ë$ Ðéyýl-MýS$…yé Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$… ^ólĶæ$-ÌôæÐ]l*? D {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*«§é-¯éË$ Ððl†MìS, Ðésìæ° Æý‡$kÐ]l# ^ólíܯ]l K OÆð‡™èl$ V>£ýl C¨. Üç $¿ê‹Ù ´ëÌôæM- Sý ÆŠ‡ Ð]l$à-Æ>-Ùç Ì-‰ Z° MýSÆý‡Ð]l# {´ë…™èl… ѧýlÆ- ‡ý ÂMýS$ ^ðl…¨¯]lÐ- éyýl$. §é…™ø Üç ß ç æ-f…-V>¯ól Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $…ÌZ ÆO ‡ð ™é…VýS… G§ýl$-ÆöP…r$¯]l² Üç Ð]l$-Üç Å-˯]l$ ^éÌê §ýlVýSÆ-Y ‡ý V> ^èl*Ô>yýl$. A…§ýl$MóS ™èl¯]l ѧýlů]l$, A«§lý ÅĶæ$¯é°² Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$… Ò$§ýl¯ól Mö¯]lÝ- ë-W…^éyýl$. œç Í™èl…V> Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Ô>çÜÐ-ˆ ló ™èl¢ AĶæ*Åyýl$. Mö…™èlM- >-Ìê-°MìS Ý÷…™èl´- ÷-Ë…ÌZ õܧýlÅ… ^ólĶæ$yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³sêtylý $. AÌê Üç $Ð]l*Æý‡$ ³ç §ólâ- æ¶ ´-Ï ër$ A…sôæ 19-72 ¯]l$…_ 82 Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l$…_ ¨VýS$-ºy- lì ™ø ³ç …rË$ ³ç …yìl…-^éyýl$. G…§ýl$Mø B ™èlÆ>Ó™èl A…™èlM- Sý $-Ðl] ¬…§ýl$ Ð]l_a-¯l] °² ¨VýS$-ºy- lý $Ë$ Æ>Ìôæ§ýl$. ©…™ø Üç ÓĶæ$…V> ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯- l] Ë- Ì- ZMìS ¨V>yýl$. °ç³#-×æ$-˯]l$ AyìlV- >yýl$. Üç Æó‡Ó-°Ð- ló ¨-MSý Ë$ ™ðl³í µ…-^lè $-MSý $° ^èl*Ô>yýl$. ¨VýS$-ºyìl ò³…^èl$-Mø-Ðl] y- é-°MìS Aç³µ-sæì MìS BĶæ$-¯l] MýS$ MýS°-³í …-_¯]l JMýSsôæ Ð]l*Æý‡…Y Ð]l$Ç°² Æý‡Ýë-Äæ¶ $-°MýS Ð]l$…§ýl$Ë$ Ðéyýlr…. "çÜÆó‡, C糚-ylý …sôæ Ð]l$…§ýl$Ë$ GMýS$PÐ]l Ðéyýl™- é¯]l$, Ð]l$Æý‡Ìê Mö¯ól²-âæ¶ MÏ Sý $ ¨VýS$-ºy- lý $Ë$ ³ç yìl´- ù™ól H…sìæ ³ç Ç-Üí †¦ ? Aç³#-ylì …M> GMýS$PÐ]l ÐéyéÌê? Ð]l$…§ýl$-ËÐ- é-ylý M- >°² G…™èlM- >-ËÐ- l] $° CÌê ò³…^èl$-MSý $…r* ´ù™é…...' A¯]l² A…™èlÆ- ‡ý Ã-£lý ¯]l… BĶæ$-¯l] ÌZ Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨. ©°-MSó §ø JMýS Ð]l*Æý‡…Y MýS°-ò³s- êtÍ- Þ…§ól A¯]l$-MSý $-¯é²yýl$. Æý‡Ýë-Äæ¶ $-°MýS GÆý‡$-Ðl] #Ë Ì꿶æ&- ¯]lÚ- ëtË- òO ³ Ð]lÊyólâ- æ¶ ´-Ï ër$ ³ç Ç-ÔZ-¨« õÜ,¢ §é°MýS¯é² BÆ>Y°- MŠS Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$Ðól$ Ððl$Æý‡$V>Y A°í³…_…¨. Ð]l¬…§ýl$V> ¿¶æ*Ýë-Ƈý …Oò³ ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯- l] Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. õÜ…{¨Ä¶æ$ GÆý‡$-Ðl] #Ë Ð]lËÏ ¯ólË MýSË$-Ùí ™èl… M>§ýl$, ³ç …rÌZÏ Æý‡Ýë-Äæ¶ $¯éË$ E…yýlÐ]l#, A…™èlÐ]lÆý‡MýS$ »êV>¯ól E…¨ M>± A¨ ^éÌê MìSÙçÏ ÐO-t lð $¯]l ³ç §ýl†® . JMýS Æý‡MýS…V> QÈ-§O lð ¯- l] §ól. GMýS$PÐ]l {Ô¶æÐ]l$™ø MýS*yìl¯]l©. A…§ýl$MóS B¨-ÐéïÜ Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$ {´ë…™é-ËMýS$ ÐðlâêÏylý $. ÐéÇ ³ç §ýl™-® lè $Ë$ VýSÐ]l$-°…^éyýl$. {ç³MýS–† Üç –íÙ…t _- ¯]l iÐ]l ÐO lð Ñ-§« lý ÅÐól$ ´ë{™èl ³ç …r ¨VýS$-ºy- lý $ÌZÏ {糧« é¯]l ´ùíÙÝ- ù¢…¨ V>° Ð]l$…§ýl$Ë$ M>§ýl$ A° ™ðlË$-Üç $-MSý $-¯é²yýl$. Ððl¬MýSP MóSÐ]lË… Æð‡…yýl$ Ô>™èl… Ð]l*{™èlÐól$ ¿¶æ*Ñ$ÌZ ´ùçÙM- >-˯]l$ Eç³Äñæ*-WÜç- $¢…¨. Ñ$VýS™é A…™é V>Í, ±Æý‡$, Üç *Æý‡Å-Ƈý Õà ¯]l$…^ól {VýSß í æÜç $¢…§- lý ° {VýSß í æ…-^éyýl$. B Æð‡…yìl…-sæì ± Üç ÆO ‡ð ¯]l Ððl*™é-§lý $ÌZ Üç ÇV>Y A…¨…-^lè V- Sý Í- W- ™ól ^éË-¯l] $-MSý $-¯é²yýl$. ™èl¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯- l] ÌZÏ ¿êVýS…V> Ð]l$¯]l {´ë`¯]l {VýS…£é-˯]l$ MýS*yé ³ç Ç-ÖÍ- …-^éyýl$. BÐ]l#õ- ³yýl, VøÐ]lÊ{™èl… ...

""MóSÐ]lË… JMýS BÐ]l# õ³yýl 30 GMýS-Æ>Ë$ ç³…yìl…-^èl-yé-°MìS çÜÇ-´ù-™èl$…-¨. 糨 MìSÌZË BÐ]l# õ³yýl, 糨 ÎrÆý‡Ï VøÐ]lÊ{™èl…, Æð‡…yýl$ MóSiË »ñæËÏ…, ò³çÜÆý‡ í³…yìl (Ìôæ§é HO§ðl¯é «§é¯]lÅç³# í³…yìl) MýSÍí³ Ý÷…™èl…V> Ð]l$…§ýl$ ™èlĶæ*-Æý‡$-^ól-Ô>¯]l$. §é¯ól² ´÷Ë…ÌZ Ðéyé¯]l$. §é…™ø A™èlÅ-«¨MýS ¨VýS$-º-yýl$Ë$ Ý뫨…-^é¯]l$. Ð]l$…§ýl$Ë$ A†V> Ðéyìl ´ëOyðl¯]l ´÷Ìê-˯]l$ D iÐ]l Ð]lÊ{™èl Ð]l$…§ýl$ Ð]l$äÏ Ä¶æ$£é-íܦ†MìS ™ólVýS-˧ýl$.''

D Æð‡…yìl…-sæì MîS Ñ$…_¯]l GÆý‡$Ð]l# Ìôæ§ýl° BĶæ$-¯l] MýS$ AÆý‡ÐO-¦ lð $…¨. §é°Oò³ ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯- l] Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ ÑfĶæ$… Ý뫨…-^éÆý‡$. MóSÐ]lË… JMýS BÐ]l# GÆý‡$Ð]l# 30 GMýSÆ- >Ë$ ³ç …yìl…-^lè y- é-°MìS Üç Ç-´ù-™lè $…-§lý r. ³ç ¨MìSÌZË BÐ]l#õ³yýl, ³ç ¨ÎrÆý‡Ï VøÐ]lÊ{™èl…, Æð‡…yýl$MóSiË »ñæËÏ…, ò³Üç Æý‡ ³í …yìl (Ìôæ§é HO§lð ¯é §« é¯]lÅç³# ³í …yìl) MýSÍí³ Ý÷…™èl…V> Ð]l$…§ýl$ ™èlĶæ*-Ƈý $-^ló Ô>yýl$. D Ð]l$…§ýl$MýS$ BĶæ$¯]l ò³sìæ¯t l] õ³Æý‡$ "iÐ]l Ð]lÊ{™èl'. §é¯ól² ´÷Ë…ÌZ ÐéyéÆý‡$. §é…™ø A™èlÅ-¨« MýS ¨VýS$-ºy- lý $Ë$ Ý뫨…-^éÆý‡$. JMýSP »ñæËÏ… ™èl³ç µ ºÄ¶æ$-r¯- l] $…_ Mö¯ól§- ló Ò$ Ìôæ¨ C…§ýl$ÌZ. ³ç #Ƈý $VýS$ Ð]l$…§ýl$Ë$ A†V> Ðéyìl ´ëOylð ¯]l ´÷Ìê-˯]l$ iÐ]l Ð]lÊ{™èl Ð]l$…§ýl$ Ð]l$äÏ Ä¶æ$£é-™lè £ýl Üí †¦ MìS ™ólVýSË- §ýl$. G…§ýl$MýS…sôæ {糆 {V>Ð]l¬ BÐ]l# õ³yýlÌZ 500 MørÏ Ðól$Ë$ ^ólõÜ Üç *MýSÿ-iÐ- l] #Ë- $…-sê-Ƈ¬r. CÑ Ð]l$sìæ°t ÝëÆý‡Ð]l…™èl… ^ólÝë¢Æ‡¬. AƇ¬™ól, ѧólÔ- >Ë ¯]l$…¨ ¨VýS$-Ðl] $† ^ólÜç $-MSý $¯]l² gñæÈÞ, Ð]l¬{Æ> gê† BÐ]l#Ë õ³yýl C…§ýl$MýS$ ³ç °-MSì Æ- >-§lý r! ™èl¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯]l œç ÌêË$ A…§ýlÇ- MîS A…¨…-^lè yýl… MøçÜ… Æð‡…yýl$ §ýlÔ>»êªË- $V> §ólÔ¶æÐ- éÅ-³ç …¢ V> †Æý‡$-VSý $™èl* AÐ]lV- >-ß ç æ¯é Õ¼-Æ>Ë$ °Æý‡Ó-ß í æÜç $¢¯é²yýl$ ´ëÌôæMýSÆŠæ. Üç $Ð]l*Æý‡$ Cç³µ-sæì Ð- l] Æ- ‡ý MýS$ 20-00 Õ¼-Æ>Ë MýS…sôæ GMýS$PÐól °Æý‡Ó-ß í æ…-^éyýl$. AÆý‡ÐO- lð Ë- Ì- Z¯]l* AËíÜ ´ùMýS$…yé ™èl¯]l ³ç Ķæ$¯]l… Mö¯]lÝ- ë-WÜç- $¢¯- é²Æý‡$. ò³r - $tº - yìl Æý‡ß í æ™èl Üç ß ç æf Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $… (iÆø ºyðlsj æŒ œç ÆŠ‡ ¯ól^èl$-Ƈý ÌŒæ ¸ëÑ$…VŠS) {糧« é¯é…Ô¶æ…V> ³ç Ë$ ³ç #Üç M-¢ >Ë$ Æ>Ô>Æý‡$. ™èl¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯]l œç ÌêË$ A…§ýlÇ- MîS A…§é-˯ól E§ólÔ-ª æ¶ Å…™ø ÐésìæòO ³ Æý‡*´ëƇ¬ MýS*yé Ìê¿¶æ… ÐólÜç $-Mø-MSý $…yé E™éµ-§lý MýS Ð]lÅĶæ*-°MóS A…§ýl$-»ê-r$-ÌZMìS ™ðl^éaÆý‡$. A…™ólM- >§ýl$, Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $…ÌZ G§ýl$-Ƈý Äôæ$Å Üç …§ólà - Ë- MýS$ Üç Ð]l*-§« é-¯é-Í^- ló a…-§lý $MýS$ C…r-ƇŠ ¯- lð sŒæ §éÓÆ>, ¸ù¯]lÏ §éÓÆ> A…§ýlÇ- MîS A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…yólÌê ^èl*çÜ$-MSý $-¯é²Æý‡$. MýS$r$…-º-Ð]l$…™é ¿¶æ*Ñ$-ç³#-{™èl$Ìôæ! Üç $¿ê‹Ù ´ëÌôæM- Sý ÆŠ‡ Ð]l*{™èlÐól$ B MýS$r$…-º…ÌZ A…§ýlÆý‡* Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$…Oò³ BçÜMìS¢ ò³…^èl$-MSý $-¯é²Æý‡$. Üç $¿ê‹Ù ÐéÆý‡Üç- $yýl$ AÐðl*ÌŒæ MýS*yé ™èl…{yìl Ð]l*Æý‡…Y ÌZ ¯]lyìl^- éÆý‡$. C…§ýl$-MøçÜ… BĶæ$¯]l ™èl¯]l {´÷òœÜç- ÆŠ‡ E§øÅ-V>-°MìS MýS*yé Æ>i-¯éÐ]l* ^ólÔ>Æý‡$. ™èl…{yìl, A¯]l²Ë »êrÌZ AÑ$™Œl ™èl¯]l Ayýl$-VSý $Ë$ ÐólÔ>Æý‡$. Ððl¬™é¢°- MìS C糚yýl$ B MýSr$…º… Ððl¬™èl…¢ ™ø ¿¶æ*Ñ$-³ç #-{™èl$-Ë$V> Ð]l*Ç, Æý‡Ýë-Äæ¶ $-°MýS Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $…Oò³ Ķ欧ýl…® {ç³MýSs- æì Üç- $¢¯- é²Æý‡$. Üç $¿ê‹Ù Møyýlâ¶æ$Ï MýS*yé §ólÔ¶æ…-ÌZ° ÑÑ«§lý {´ë…™éË ÆO ‡ð ™èl$Ë$ ^ólõÜ ¸ù¯Œl M>ÌŒæÞMýS$ Üç Ð]l*-§« é-¯é-ÍÜç *¢ ÒÇ™ø ´ër$ {ç³MýS–† Ð]lÅÐ]lÝ- ë-Äæ¶ $…ÌZ ™èlÐ]l$ ´ë{™èl ´ùíÙÜç- $¢¯- é²Æý‡$. Ð]l$à-Æ>-Ùç Ì-‰ Z° AÐ]l$-Æ>-Ðl] †- ÌZ °Ð]lÜí- …^ól Üç $¿ê‹Ù ´ëÌôæM- Sý ÆŠ‡ A¯]l$çÜÇ…^ól Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ³ç §ýl™-® lè $Ë VýS$Ç…_ ™ðlË$-Üç $-MøÐéË…sôæ www.palekarzerobudgetnaturalfarming.com¯]l$ Ü ç …{糨- …-^lè Ð]l^èl$a. A…§ýl$ÌZ BĶæ$¯]l _Æý‡$-¯éÐ]l*, ¸ù¯Œl ¯ðl…ºÆý‡$Ï, C™èlÆý‡ ÑÐ]lÆ- >˱² A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…sêƇ¬. ³ç …rË ³ç …yýlVýS Üç …{M>…† Æøk¯]l Üç $¿ê-Ù‹ MýS$ Üç Ìê…!

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 23

{ç³M>‹Ù _Ð]l$ÃË


´ë…^Œl ç³sêM>

õܲçßæ

{†çÙ

¯éMýS$ CçÙÐO-t lð $¯]l ¯]lsîæ¯- l] r- $-Ë…sôæ... MýS_a-™lè …V> M>gZÌŒæ, ÚëÆý‡$-MSŠ Rꯌl õ³Æó‡Ï ^ðlº$-™é¯]l$. ´ë{™èlÌZÏ Î¯]lÐO- lð $-´ùƇ¬ ¯]lsìæ…^èlyýl… ÐéÇ òܵÚë-Ísîæ. Ðéǧýlƪ ‡ý * MýSÍíÜ ¯]lsìæ…-_¯]l »êi-VSý ÆŠ‡, MýSÆý‡¯- lŒ &- A- Æ- ‡ý $j¯lŒ , ¨ÌŒæÐ- éÌôæ ¨Ëá°Ä¶æ* Ìôæ gêÄôæ$…VóS Üí °-Ðl] *Ë$ G°²-ÝëÆý‡$Ï ^èl*Ô>¯ø ÌñæMóSP-Ìæô §ýl$. Ð]l¬QÅ…V> ¨ÌŒæÐ- éÌôæ... A…sôæ ¯éMýS$ {´ë×æ…. Ð]l$¯]lÜç $ »êVø´ù™ól Cç³µ-sæì MîS B Üí °-Ðl] *¯ól ^èl*Ý뢯l] $. ÌO æñ œ‹ ÌZ JMýSP-Ýë-ÆO ‡ð ¯é ÐéÇ-§lý Ǫ BsZ-{V>-œ‹ Ë$ ¡çÜ$-MøÐé-˯- ló ¨ ¯é MøÇMýS. MýS_a-™lè …V> B MøÇMýS ¡Æý‡$a-MSý $…sê.

¯é Ð]l$¯]l-çÜ$¯]l$ §ø^èl$-MýS$¯]l² íÜ°Ð]l*... "Osñæ-sê-°-MŠS'! ´ë†-MýS-ÝëÆý‡$Ï ^èl*çÜ$…-sê¯]l$. B Üí °Ð]l* ^èl*çÜ$¢…sôæ... JMýS àÎ-Ðl] #yŠl Üí °Ð]l*Ìê M>MýS$…yé, ¿êÆý‡¡- Ķæ$ Üí °Ð]l* ^èl*çÜ$¢¯l] ² A¯]l$-¿æ¶ *† MýSË$VýS$-™lè $…¨. {õ³Ð]l$ Üç °²-Ðló Ô- >Ë$, ¯]lsîæ¯]lr - $Ë àÐ]l¿- ê-ÐéË$ Ð]l$¯]l ´ë™èl ¯]lr$-˯]l$ ™èlË-³í Ý- ë¢Æ‡¬. Ýë…MóS†- MýS…V> MýS*yé A§ýl$™èl… B Üí °Ð]l*! CMýS MýSÆÏ ‡¬-Ðl] *MŠSÞ VýS$Ç…_ ^ðl³ç µ-MSý PÆó‡§Ï lý $... ^èl*íܯ]l {糆-ÝëÈ HyólaÝ뢯l] $. ¯é §ýl–íÙÌt Z JMýS A…§ýlÐO- lð $¯]l ÑÚë§ýl… "Osæñ s- ê-°M- SŠ '. CMýS CçÙÐO-t lð $¯]l ¯]lsîæ-¯]l-r$-Ë…sôæ... MýSÐ]l$-ÌŒæ-à-çܯŒl, }§ólÑ.

¯]l^óla ¯]lsîæ¯]lr$Ë$... CçÙtOÐðl$¯]l íÜ°Ð]l*..?

{ﳆ-M>-Æ>ÐŒl

«§ýlÆý‡Ã-Ð]l-Æý‡ç³# çÜ${º-çßæÃ×æÅ…

õßæÐ]l$-^èl…{§ýl

Ƈ¬-¯lŒ ÞÌZ ¯]l*™èl¯Œl. _¯]l²-³ç µ-r$²…_ ÒÇ Üí °-Ðl] *Ë$ ^èl*çÜ*¢ ò³Ç-V>¯]l$. ¯]lr¯]l VýS$Ç…_ Mö°² Ð]l$…_ ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ MýS*yé ¯ólÆý‡$a-MSý $-¯é²¯]l$. CMýS ¯éMýS$ »êV> ¯]l_a¯]l Üí °Ð]l* "A…-§égŒæ A´ë² A´ë²'. ¯éMýS$ M>Ððl$yîl Üí °-Ðl] *-Ë…sôæ »êV> CçÙ…t . D Üí °Ð]l* »êV> ¯]lÑÓ-Üç $¢…¨. C…§ýl$ÌZ AÒ$-ƇŠ R- ꯌl, Üç ÌêÃ-¯lŒ R- ꯌl ^ólÜí ¯]l M>Ððl$yîl° C糚yýl$ ™èlË$a-MSý $¯é² œç MýS$P¯]l ¯]lÐöÓ^óla-çÜ$¢…¨. Cç³µ-sìæ-Ð]l-Æý‡MýS$ Ķæ*O¿ñæ-ÝëÆý‡$Ï ^èl*çÜ$…-sê¯]l$. AÌêVóS àÎ-Ðl] #ylŠ Üí °Ð]l*ÌZÏ "¨ Ýû…yŠl B‹œ Ð]lÊÅh-MSŠ ' A…sôæ ^éÌê CçÙ…t . C…§ýl$ÌZ þÎ B…{yýl*‹Ü ¯]lr¯]l A§ýl$™èl…! BÐðl$ ¯]lr¯]l MøçÜÐól$ D Üí °-Ðl] *° ^èl*çÜ$¢…s- ê¯]l$. Üç $Ð]l*Æý‡$ 10-0ÝëÆý‡$Ï ^èl*Ô>¯]l$. ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢ÌZ C…MðS°- ²ÝëÆý‡$Ï ^èl*Ý뢯ø!

BĶæ$-¯l] $…sôæ ³ç MýSP¯]l G…™èlÐ- l] $…¨ E¯é² Ð]l$¯]l… BĶæ$¯ól² ^èl*Ý뢅. Æý‡…V>-Æ>-Ðl] #-V>Ç B…WMýS, Ðé^èlM- >-À¯]l-Ķæ*-˯]l$ A¯]l$-MýS-Ç…-^é-˯é², A¯]l$-çÜ-Ç…-^é-Ë¯é² Ý뫧lý Å…-M>§ýl$. BĶæ$¯]l yO lð ÌêVŠS ^ðlº$-™lè $…sôæ... Զ斆Զæ$§ýl…® V> E…r$…¨. Æý‡…V>-Æ>-Ðl] #-V>-ÇMìS ³ç Í-MSì ¯- l] …™èl AË-Ðø-MSý V> yO lð ÌêVŠS ^éÌê ™èlMýS$P-Ðl] Ð- l] $…-¨MìS ³ç Ë$-MSý $™éƇ¬. ™ðlË$-VSý $-Ðé-ylì V> ³ç #sìæ¯t l] M>Æý‡×- æ…-V>¯ól BĶæ$¯]l GMýS$PÐ]l gê¡Ä¶æ$ ³ç #Æý‡Ý- ëP-Æ>-ËMýS$ ¯ø^èl$-Mø-Ìæô M- Sý ´- ùĶæ*Æý‡$. A§ól H àÎ-Ðl] #y- lŠ Ì- Z¯ø ³ç #r$t…sôæ, BÝëPÆŠ‡¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$-¯ól-ÐéÆý‡$. MîS^èl-MýS$yýl$, §ýl$Æý‡Å-«§ýl-¯]l$yýl$, Ð]l*…{†-MSý $yýl$, Æ>Ð]l×- ê-Üç $-Ƈý $yýl$, ½§ýlÐ- éyýl$, fÑ$…§éÆŠ‡... JMýSs- æô …sìæ, H ´ë{™èl ^ólÜí ¯é B ´ë{™èlV> Ð]l*Ç´ùÄôæ$ Ð]l$à-¯l] r - $-yé-Äæ¶ $¯]l. G±tB- ÆŠ‡ Ìê…sìæ E§ýl…ª yýl ¯]lr$-ylì ™ø Éîl A…sôæ Éîl A° ¯]lsìæ…-_¯]l Ðól$Æý‡$-¯l] r - ©«- Æ- ‡ý $yýl$ GïÜÓ-BÆŠ‡. BĶæ$¯]l Üí °-Ðl] *ÌZÏ GMýS$P-Ðl] Ý- ëÆý‡$Ï ^èl*íܯ]l Üí °Ð]l* ¯]lÆý‡¯-¢ l] Ô- >Ë. K Ķæ*O¿æñ ÝëÆý‡MÏ Sý $ ™èlVýSM-Y Sý $…yé ^èl*Ô>¯]l$. G°²-ÝëÆý‡$Ï ^èl*íܯé Mö™èlV¢ > A°-³í Üç- $¢…¨.

Ð]l$…¨ E¯é²Æý‡$. Ððl…MýSs- æô Ù‹ , Ð]l$õßæ-Ù‹ »êº$, ™èlÑ$â¶æ ß ï æÆø ÑfÄŒæ$... CÌê! ß ï æÆø-Ƈ¬-¯lŒ ÞÌZ Ð]l*{™èl… A¯]l$çÙP A…sôæ »êV> CçÙ…t . ¯]l_a¯]l Üí °-Ðl] *Ë…sôæ {糧« é-¯l] …V> ¯éË$VýS$ Üí °-Ðl] *Ë VýS$Ç…_ ^ðlº$-™é¯]l$. _{™èl… ¿¶æâêÆó‡ Ñ_{™èl…, Açßæ ¯é ò³â¶æ…Ï r, Ð]l$¯]lç« lý $yýl$, ¯]lÐ]l#Ó ¯éMýS$ ¯]l^éaÐŒl! "_{™èl… ¿¶æâêÆó‡..., Açßæ ¯é....' Üí °-Ðl] *Ë$ ^èl*çÜ$¢-¯]l²…-™èl-õÜç³N àƇ¬V> ¯]lÐ]l#Ó-MøÐ]l^èl$a. G糚-yO lð ¯é D Üí °-Ðl] *ÌZ Üï ¯]l$Ï VýS$Æö¢õÜ¢ ™ðlVýS ¯]lÐöÓ-Üç $¢…¨. "¯]l$Ð]l#Ó ¯éMýS$ ¯]l^éa-ÐlŒ ' Ð]l$…_ ËÐŒlÝ- ùtÈ. "Ð]l$¯]lÃ-£ýl$-yýl$' OÌñær-ÆŠ‡-Ò-¯ŒlV> ÝëVýS$™èl* Ð]l$…_ G…r-ÆŠ‡-Osñæ-¯Œl-Ððl$…-sŒæ-°-çÜ$¢…¨. A…§ýl$MóS D ¯éË$VýS* CçÙ…t . GMýS$P-Ðl] ÝëÆý‡$Ï ^èl*íܯ]l Üí °-Ðl] *Ë$ MýS*yé CÐól.

¯é õœÐ]lÆ- ‡ð sŒæ ¯]lr$yýl$ Æ>gŒæM- Sý ³ç- NÆŠ.. ßï æÆø- ¯éMýS$ GïÜÓ-Ƈý …-V>-Æ>Ð]l# V>Æý‡…sôæ {´ë×æ…. {ïÜP¯ŒlòO ³ ¯éMýS$ ¯]l_a¯]l ¯]lsîæ¯- l] r- $Ë$ ^éÌê-

õÜMýSÆý‡×æ: iÐ]l¯Œæ

ïÜÓsŒæ sîæÓsŒæÞ ™èlíÜÏÐ]l* ¯]l{ïܯŒl ¸ëÌZÐ]lÆý‡$Ï: 24,200 §ýl„ìS×- ê-Üí Ķæ* Ð]l¬íÜ…Ï Üç Ð]l*-f…ÌZ ´ë™èl$MýS$-´ù-Ƈ¬¯]l Ð]l$«§lý Å-Äæ¶ ¬VýS… ¯ésìæ B^é-Æ>˯]l$ {ç³Õ²çÜ*¢ Æ>íܯ]l "Ë-f'j ¯]lÐ]lË- ™ø ÑÐé-§é-çܵ§ýl Æý‡^èl-Ƈ¬-{†V> ѯ]l$-†-MðS-M>PÆý‡$ ™èlÜí ÐÏ l] * ¯]l{ïܯŒl. º…V>ϧ- ló Ô- æŒ ÌZ Ð]l$™èlÐ- é§ýl$Ë Ð]lņ-Ƈó Mý ™èlMýS$ VýS$OƇð , ¿êÆý‡™- lŒ ÌZ ™èl˧é-^lè $-Mö…-r$¯]l² ™èlÜí ÐÏ l] *... VýS™èl Mö¨ªM- >Ë…V> sìæÓrÆŠ‡ §éÓÆ> ™èl¯]l BÌZ-^lè ¯- l] Í- ² ç³…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. ïÜÓsŒæ sîæÓsŒæÞ ● º…V>ϧ- ló Ô- æŒ ÌZ JMýS sîæ^èlÆŠ‡ §ýlVýSÆY ‡ý ¯ól¯]l$

Æ>íܯ]l "Ë-f'j ¯]lÐ]lË M>ï³ §öÇ-MSì …-§lý ° BÐðl$¯]l$ ´ùÎÜç $Ë$ AÆð‡Ü‹ t ^ólÔ>Æý‡$. ÐéçÜТ l] ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $-ËMýS$ §ýlÆý‡µ×æ… ³ç yýl$™èl* Æ>íܯ]l "Ë-f'-j ¯]l$ °…¨…-^lè r… ™èlVýS§ýl$. º$Æý‡Rê §« lý Ç…-_¯é, `Æý‡ MýSr$tM- ö¯é², i¯ŒlÞ ÐólÜç $MýS$¯é² Üï ˈ òO ³ ÌO æñ …WMýS §éyýl$Ë$ BVýSÐ]l#. G…§ýl$MýS…sôæ B™éÅ-^éÆý‡… Üï ˈ Ð]l[çܧ«-¢ é-Ƈý ×- æMýS$ Üç …º…-¨« …_ M>§ýl$. A¨ Ð]l$V>yìl Ô>È-Ƈý MýS ºÌê-°MìS, {MýS*Æý‡™- éÓ-°MìS, Aíܦ-Ñ$-™é°MìS §ýlÆý‡µ×æ…. H Ð]l$™èlÐ]lÊ Ð]l$°-Ùí ° õÜÓ^èleV> º™èlM- Sý °- Ð- l] Ó§ýl$. {ç³fË$ H… †¯éÍ, H… ™éV>Í, H ºrt MýSsêtÍ, H… Ð]l*sêÏy- éÍ... CÌê A±² Ð]l$™èlÐól$ °Æó‡Õ-ª Üç- $¢…¨. Ð]l¬íÜ…Ï Çf-Ƈó Ó-Ùç ¯]l…Ï sôæ A¨ KrÏ Æ>f-MSî Ä- æ¶ $Ðól$! Ð]l¬íÜÐ-Ï l] ¬Ë$ CÌê…sìæ Ððl¬çÜÍ MýS±²-sæì MìS ´÷…W´ùMýS*yýl§ýl$.

24 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


C…rÆý‡*ÓÅ

òœÆ‡¬Ë*ÅÆó‡ çœ#yýl$z ò³yýl$™ø…¨! "AM>P... M>íÜ…™èl ç³MýSPMìS fÆý‡$VóS... {ç³ç³…^èl… MýS¯]lºyýlsôæϧýl$' A…r* "Ððl¯ðl²Ë'ÌZ çÜ…§ýlyìl ^ólíܯ]l MìSÚùÆŠæ, B íÜ°Ð]l* ™èlÆ>Ó™èl Ððl¯ðl²Ë MìSÚùÆŠæV> Ð]l*Ç´ùĶæ*Æý‡$. BOò³¯]l MýSÆð‡…sŒæ, {ç³Ý릯]l…, ¼…§é‹Ü, HOÐðl$…¨ DÐólâ¶æ, ÐéÆð‡Ðé, ïÜÐ]l$r´ëM>ÄŒæ$, §ýl*MýS$yýl$, í³ËÏ fÑ$…§éÆŠæ ™èl¨™èlÆý‡ _{™éË™ø f¯éͲ MýSyýl$ç³#º¾ ¯]lÑÓ…_... Ð]l$…_ Mý Ððl$yìlĶæ$¯]lÏ ÍçÜ$tÌZ ^ólÇ´ùĶæ*Æý‡$. "C…MøÝëÇ' íÜ°Ð]l*™ø ¯]l…¨ AÐéÆý‡$z¯]l$ MýS*yé Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯]l² MìSÚùÆŠæ, 眯Œæyól™ø Ð]l$¯]lçÜ$ Ñí³µ ^ðlí³µ¯]l Ð]l¬^èlra $Ï... Ò$ »êÅMŠæ {Vú…yŠæ VýS$Ç…_...? Ð]l*¨ °gê-Ðl] *-»ê§Šl hÌêÏ, M>Ð]l*-Ƈð yìl.z AÐ]l$Ã, ¯é¯]l², ¯]lË$-VSý $Æý‡$ AMýSPĶæ$ÅË$. ¯ól¯]l$ ^éÌê BË-Üç Å…V> ³ç #sêt¯l] $. _¯]l²-MSý PMîS ¯éMýS$ ³ç §ólâ¶æ$Ï ™ólyé! H… ^èl§ýl$-Ð]l#-MýS$-¯é²Æý‡$? Ð]l$¯]lMìS _¯]l²-³ç µ-r$²…` Üç *PË…sôæ AçÜß ç æÅ…. Ìê‹Üt »ñæ…^ŒlÌZ MýS*Æý‡$a¯ólÐ- é×ìæ². sñ毌l¢ AĶæ*ÅMýS G…ï³Üï ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$. ¯]l^èlaMýS Ð]l$äÏ »O æñ ³ï Üï- MìS Ð]l*Æ>¯]l$. GÐŒl$-òÜsŒæ Mø_…VŠS ¡çÜ$-MSý $° Ð]l$È ³ç È„ýS GVöYs- êt¯l] $. _Ð]lÇ- MìS DiV> E…r$…-§lý ° ½M>ÐŒl$ ¡çÜ$-MSý $¯é². M>± A© MýSÙç …t V>¯ól ^èl¨Ðé¯]l$. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$¯]l sêÌñæ…-sæŒ MìS C…yìlĶæ* Üç Ç´ù§ýl° yìlòO ÜyO- lð , AÐðl$-ÇM> ÐðlãÏ´- ù-§éÐ]l$° iB-ƇŠ D, sZòœÌ- æŒ MìS {í³õ³ÆO- ‡ð ´- ù-Äæ¶ *¯]l$. M>± Ð]l$¯]lM- ö-_a¯]l Æ>Å…MýS$MìS K ^ðl™èl¢ ĶæÊ°-Ðl] Ç- Ø-sæî ÌZ Üï sŸ-_a…¨. GÌêVýS* ÒÝë Æ>§ýl$Ìôæ A¯]l$-MSý $¯é². M>± A§ól…sZ... Ð]l^óla-Üí …¨. ™èlÆ>Ó™èl...? AÐðl$ÇM>ÌZ ^èl§ýl$Ð]l# »ê¯ól ÝëW…¨. ™èlÆ>Ó™èl K Ð]l$…_ MýS…ò³±- ÌZ E§øÅVýS…, ^èlMýSPsìæ i™èl…, M>ÓÆý‡Æt ‡Š Þ, M>Æý‡$... A…™é àÅï³. Ð]l$Ç E¯]l²-r$t…yìl íÜ°-Ð]l*-Ë-OÐðlç³# V>Ìñæ…-§ýl$MýS$ Ð]l$ãÏ…¨? A¨ Ððl¬§ýlr - $²…` E…¨. _¯]l²ç³µr$²…` MýS£ýlË$ Æ>õÜÐ- é×ìæ². ¯é MýS£ýl JMýSP-Osñæ¯é ™ðlÆý‡-Ò$§ýl ^èl*yé-Ë-¯]l$-MýS$-¯é²¯]l$. "™ðlË$-VýS$-íÜ-°Ð]l* yésŒæ-M>ÐŒl$' Ò$ÌZ Ò$MýS$ ¯]l^ól-a¨-/-¯]l-^èl-a°¨? ¯éMýS$ yýlº$¾-Ò$§ýl BÔ¶æ E…yýl§ýl$. A§ól ¯éÌZ Ð]l$…_ VýS$×æ…. CMýS ¯]l^èla°-§lý …sôæ... ¯éMýS$ Ððl¬çßæ-Ðl] *r… ^éÌê GMýS$PÐ]l. ^éÌê-ÝëÆý‡$Ï ¯ø A¯]lÌôæMýS CÆý‡$-MýS$P-´ù-Ķæ*¯]l$. Ò$ VýS$Ç…_ C™èl-Æý‡$-ËMýS$ ™ðlÍ-Ķæ$° Ð]lÊyýl$ ÑçÙ-Ķæ*Ë$...? ¯éMýS$ Møç³Ð- lð $-MSý $PÐ]l. M>± GÐ]lÇ- Ò- $§é ^èl*í³…-^lè ¯]l$. ¯é VýS¨-ÌZMìS ÐðlãÏ´ùƇ¬ ÒyìlÄ- æñ *-VSó ÐŒl$ Byýl$-MSý $…-sê¯]l$. Ùç *sìæ…VŠS VóSÐŒl$ Byìl, A…§ýlȲ Ùç *sŒæ ^ólÜí MýSÜí ¡Æý‡$a-MSý $…sê. Æð‡…yø¨, ¯éMýS$ ³ç Ð]l¯- lŒ M- Sý â- êÅ׊æ A…sôæ ³í _a. CMýS Ð]lÊyø¨... ¯ól¯]l$ Üí ÐÏ lŒ $V> AÐ]ly- é-°MìS ™ðlVýS MýSÙç ³ç-t y- lý $-™lè $¯é². (¯]lÐ- l] #Ó-™lè *) G…§ýl$-MSý …sôæ "§ýl*-MýS$-yýl$' ^ólçÜ$¢-¯]l²-糚yýl$ Ð]l$õßæ-‹Ù-»êº$... "MìS-ÚùÆŠ‡ Üç VýS… ^ðlMìSP¯]l Õ˵…Ìê ¿¶æÌôæ E…sêyýl$ MýS§é' A…r* ¯é™ø »êV> Byýl$-MSý $-¯é²yýl$. Ò$Æý‡$ »êV> ¯]lÐól$à JMýS ÑçÙĶæ$…...? 20-12- ÌZ Ķæ¬V>…™èl… A°! Ð]l$äÏ f¯]lÃ…r* E…sôæ GÐ]l-ÇÌê ç³#sêt-Ë-¯]l$-MýS$…-sêÆý‡$? Üí §é¦Æ‡ý ¦ Ð]l*ÌêÅÌê. Ý뫧é-Ƈý ×- æ…V> A…§ýl…, yýlº$¾ JMýSâ¶æÏ §ýlVýSÆY ‡ó E…yýlÐ]l#. B Æð‡…yýl* E¯]l²-Ðéyýl$ BĶæ$¯]l!

Ððl»ŒæòO- ÜsZÏ "Ððl¯ðl²Ë' Üí °-Ðl] *MìS ¯]lsîæ¯- l] r$Ë$ M>Ðé-˯ól Ķæ*yŠl ^èl*Ô>¯]l$. ÆO ‡ð rÆŠæÞMìS MýS*yé ^é°ÞÝë¢Æ‡ó Ððl*¯]l° Ððlâêϯl] $. §ýlÆý‡ØMýS$yýl$ §ó Ðé MýSrtMSì ¯é MýS£ýlÌZ Æð‡…yýl$ Üï ¯]l$Ï Ñ°-³í õÜ¢ ¯]l_a, AíÜò- Ü…t sŒæ yO lð Æð‡M- Sý Æ-t ‡Š V> ò³r$tM- Sý $¯é²Æý‡$. AÌê ÆO ‡ð rÆŠæ AÐ]l#§éÐ]l$¯]l$MýS$° AíÜòÜ…t sŒæ yO lð Æð‡MýSÆt ‡ý Ķæ*ů]l$. A¯]l$-Mø-MSý $…yé MýSÐðl$-ylì Ä- æ¶ $¯Œl ÕÐé-Ƈð yìlMz Sì ÒÝë §öÆý‡MýSP´ùÐ]lyýl…™ø B ´ë{™èlM- øçÜ… ByìlÙç- ¯ŒlÞ Ððl¬§ýlË- $-ò³sêt…. Ð]l_a¯]l ÐéÇMìS ¯ól¯]l$ ¯]lr-¯l] ÌZ Üç *^èl¯- l] Í- Üç- $¢…sôæ ^èl*íܯ]l §ólÐé, ¯]l$ÐólÓ B ´ë{™èl G…§ýl$MýS$ ^ðlĶæ$Å-MSý *yýl§ýl$ A¯é²Æý‡$. AÌê ¯]lr$-ylì °- MýS*yé AĶæ*ů]l$. Ððl¯ðl²Ë ™èlÆ>Ó™èl V>Å‹³ G…§ýl$MýS$ Ð]l_a…¨? B Üí °Ð]l* ™èlÆ>Ó™èl ^éÌê AÐ]lM>Ô>Ë$ Ð]l^éaƇ¬V>±, ³ç NÇ¢V> C…yìlĶæ* Ð]l^óla-§éªÐ- l] $…sôæ ¯éMýSM- Sý Pyýl Mö…™èl A糚 Ñ$W-Í´- ù-Ƈ¬…¨. A¨ ¡Æ>aMóS Æ>Ðé-˯- l] $-MSý $-¯é²¯]l$. ^éÌê-Ð]l$…¨ MýSÐðl$-yìl-Ķæ$¯ŒlÞ ïßæÆø-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Ð]l$Ç Ò$Æý‡$...? Ð]l$¯]l MýSË-ƇŠ MìS, »êyîlMìS ß ï æÆø ÐólÚëË$ AÐ]lÜç- Æ- ‡ý Ð]l* ^ðl³ç µ…yìl! AƇ¬¯é K Ð]lÊyýl$ AÐ]lM- >-Ô>-ÌŸ-^éaƇ¬. A¯]lÐ- l] Üç- Æ- ‡ý …V> yýlº$¾Ë$ ´ùVö-r$tM- øÐ]l§ýl°ª {´÷yýl*Å-Üç Æ- ‡ý MÏ Sì Üç Ëà C_a ³ç …õ³Ô>¯]l$. Ð]l$…_ g껌æ Ð]l§ýl$Ë$MýS$° íÜ°Ð]l*ÌZÏMìS G…§ýl$-Mö-^éa¯é A° Gç³#µOyðl¯é »ê«§ýlç³yézÆ>? KÝëÇ Üí sîæ ÕÐé-Ƈý ÌÏ Z Ùç *sìæ…VŠS fÆý‡$-VSý $-™ø…¨. ¿Zf¯]l… ^ólÜç $¢¯é²…. MýS*Æý‡ AƇ¬-´ù-Ƈ¬…¨. G°²-ÝëÆý‡$Ï AyìlW- ¯é Ð]l$äÏ ÐólĶæ$Ìôæ§ýl$. BMýSÍ- V> E…¨. gôæº$-°…yé yýlº$¾ MýS*yé E…¨. M>Ðé-Ë…sôæ ¼Æ>ű †¯]lV- Sý ˯]l$. M>± AMýSPyýl ß ç ZrÌŒæÞ ÌôæÐ]l#. A糚yýl$ Ð]l*{™èl… A°-³í …-_…¨... Ð]l$…_ i™èl…, iÑ™èl… Ð]l§ýl$-Ë$-MSý $° Ð]l_a CÌê AÐ]lÐ- l] *-¯l] ³ç- y- lý r… AÐ]lÜç Æ- ‡ý Ð]l* A°. Ò$ ¸ëÅÑ$Î VýS$Ç…_...? ¯é ¿êÆý‡Å ³ç §ýlÃf... ÐO lð ${Mø-Ýë-œ‹ Ìt Z ³ç °-^ló Ý- ù¢…¨. C…M> ³í ËÏË$ ÌôæÆý‡$. Ò$ ¯]lr¯]l VýS$Ç…_ Ò$ OÐðl‹œ HÐ]l$…-sêÆý‡$...? ò³§ýlVª > M>Ððl$…sŒæ ^ólĶæ$§ýl$. (¯]lÐ- l] #Ó™- lè *) Ð]l$È KÐ]lÆŠ‡ Ķæ*MýS¯Û lŒ ^ólõÜ¢ Ð]l*{™èl… ™èlWY…^- lè Ð- l] $° ^ðlº$-™lè $…¨. OyðlÆð‡MýSÛ¯Œæ OòÜyŠæ Ððlâ¶æÏ»Z™èl$¯é²Æý‡r...? AÐ]l#¯l] $. "Ððl¯ðl²Ë'MýS$ Üï MðSÓÌŒæ ¡çÜ$¢¯é²¯]l$. òœÆ‡¬OÌñæ¯]l íÜ°Ð]l*MýS$ ïÜMðSÓÌŒæ ¡Ä¶æ*Ë° G…§ýl$MýS°í³…_…¨.? "Ððl¯- lð ²-Ë'ÌZ ¯]lsìæ…-^éMýS A§ól ¯é C…sìæõ- ³Æý‡$ AƇ¬-´ù-Ƈ¬…¨. DÆøk Ð]lÆý‡MýS* B Üí °-Ðl] *Äôæ$ ¯éMýS$ œç #ylý $z ò³yýl$-™ø…¨. A…§ýl$MóS òœÆ‡¬-ÌO æñ ¯]l B Üí °-Ðl] *° A…§ýl…V> ¡Ä¶æ*-˯- l] $-MSý $-¯é²¯]l$. °gê-°MìS §ólÐ]l MýSrt™ø yO lð Æð‡MýS¯Û lŒ ^ólƇ¬…-^é-˯- l] $-MSý $-¯é²¯]l$. M>± ™èl¯]l$ ¼i. A…§ýl$MóS ¯ól¯ól Ððl$V>-¸ù¯Œl ³ç sêt¯l] $. "Ððl¯ðl²Ë'ÌZ H… Ñ$çÜÞĶæ*ÅĶæ$° f¯]l… œï ËĶæ*ÅÆø, AÐ]l±² Üï MðSÓÌŒæÌZ E…yólÌê gê{VýS™èl¢ ¡çÜ$MýS$…r$¯é²¯]l$. -● çÜÒ$Æý‡ ¯ólËç³Nyìl

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 25


ÇĶæ*Ísîæ ^ðlMŠæ

OòœÌŒæ ¸÷sZË$

íßægêz-Ë™ø JMýS B¡ÃĶæ$ çÜ…¿êçÙ×æ...

JMýS Üï ™ˆ ø¯ø, ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì ™- ø¯ø Ð]lÅÐ]lßç æÇ…_¯]lr$tV> Òâ¶æ™Ï ø Ð]lÅÐ]lß ç æÇ…^èlÌôæÐ]l$°-³í Üç- $¢…¨. Ðéâ¶æ¯Ï l] $ G§ýl$-ÆøP-Ðl] yýl… Mö…™èl Cº¾…¨. "Ç-Äæ¶ *-Ísîæ ^ðlMŠS' MøçÜ… ¯é Cº¾…-¨° ³ç MýSP-¯l] ò- ³sìæ,t Ðéâ¶æÏ Cº¾…-§lý $-Ìæô Ñ$sZ ™ðlË$-Üç $-Mø-Ðl] y- é-°MìS ºÄ¶æ$-Ë$-§ló Æ- >¯]l$. C…™èlMîS D "Ò-âæ¶ $Ï' GÐ]lÆý‡$? MögêjË$, ß í ægêzË$, ´ëƇ¬…sŒæ òO œÐŒlV- >â¶æ$Ï, ^ðlMýSP-V>â¶æ$Ï, ByìlÐ]lsZÏâæ¶ $Ï A° Üç Ð]l*f… ™èl¯]lMýS$ CçÙÐO-t lð $¯]l õ³Æý‡$Ï ò³r$tM- Sý $°, ™èl¯]l AƇ¬-Úët°² {糧ýlÇØ…-_¯é, ™èlÐ]l$ Ð]l*¯é¯]l ™éÐ]l¬ º™èl$MýS$ ÝëW-Üç $¢¯- l] ²-Ðéâ¶æ$Ï. ● ● ●

Ð]l$Ç Òâ¶æ$Ï ¯éMýS$ GMýSPyýl §öÆý‡M- >Í? Üí MìS…-{§é-»ê§Šl ´ëÅsîæ²ÌZ Ðéâ¶æ$Ï †Æý‡V- Sý yýl… VýS™èl…ÌZ ^èl*Ô>¯]l$. ÆO ‡ð ÌôæÓõÜÙç-t ¯Œl §ýlVýSÆY ‡ý E…sê-Ƈý ° JMýSÆ- ‡ý ¯- é²Æý‡$. Æó‡†-òO œÌŒæ ºÝët…y- lý $ÌZ §öÆý‡$-MSý $-™éÆý‡° Ð]l$Æö-MSý Æý‡$ ^ðl´ëµÆý‡$. Òâ¶æÏ Ò$§ýl Ð]lÆŠ‡P ^ólÜí ¯- l] Ð- é-âæ¶ $ϯ- é²-Ƈý ° Üí sîæ Ç´ùÆý‡Æt ‡Š Üç Ð]l*-^éÆý‡…. BÆý‡¯O-Y lð g- æŒ Vz > M>MýS$…yé "f‹Üt ÌO æñ MŠS §ýlsŒæ' Ððlâôæ¢ C…M> »êVýS$…-r$…-§lý °- ³í- …-_…¨. A…§ýl$MóS ÆO ‡ð ÌôæÓ-õÜÙç-t ¯Œl ¯]l$…_ Æó‡†-òO œÌŒæ Ò$§ýl$V> Eç³µÌŒæ ºÝët…yŠl §ýlVýSÆY ‡ý Ð]l$Ë$ç³# †ÇW, †Ç-VSó Ð- l] ¬…§ýl$ JMýS º*Ï Üï ^éÄŒæ$ ™éW, Ð]l$äÏ JMýS à‹œ Æú…yŠl ³ç NÆý‡Ä-¢ æ¶ *Å-MSý & Ð]l$VýS-Ðéâ¶æ$Ï, Byýl-Ðéâ¶æ$Ï, MýS$…sìæ-Ðéâ¶æ$Ï, VýS$yìlz-Ðéâ¶æ$Ï, ç³Ô¶æ$-Ð]l#-Ë$-(-°-f-OÐðl$¯]lÐ- ló )... ß ç æyé-Ðl] #-ylì V> †Æý‡$-VSý $-™lè $¯]l² D f¯é-Ƈý ×- æÅ…ÌZ Ðéâ¶æ¯Ï l] $ ³ç r$tM- øÐ]lyýl… GÌê? GÐ]lÇ- ° AyìlW- ™ól »êVýS$…-r$…¨? Mö°² Ð]l¬RêË Ò$§ýl "C…r* Ð]l*Æý‡$P' ò³sêtMSý , JMýS 45 Hâ¶æÏ BsZ{yðlÐ-• l] Æ- ‡Š ¯]l$ AyìlV- >¯]l$. õ³Æý‡$ ^èl…{§ýlĶæ$Å. "A¯é², Dyýl ß í ægêzË- …-rÆ- ‡ý $-VSý §é.. Ðéâ¶æ$Ï G糚-ylý ¯]l² MýS¯]lº - y- lý Æz >?' "Æ>{† ³ç ¨, ³ç ¯ðl²…-ylì …- sìæMìS Æ>... »Ÿ^ðlayýl$ Ð]l$…¨ §öÆý‡$-MSý $-™lè Æ- ‡ý $'. A糚yýl$ Ð]l$«§éÅçßæ²… Ð]lÊyýl$ §ésìæ…¨. "Æ>{† J_a H… gôæÜç Æ¢ ‡ý $?' "G…-gêÄŒæ$ gôæ³í Üç- Æ-¢ ‡ý $'. BĶæ$¯ól Ð]l$äÏ ^ðl´ëµyýl$. "J-MöP-MSý P† H… ™èlĶæ*-ÆO ‡ð ™- lè ¨, H Byìl¨ Ð]l°-MSì Æ- >§ýl$.' AƇ¬™ól, ^èl…{§ýlĶæ$Å A¯]l²r$t Æ>{† §éM> ÐðlƇ¬sŒæ ^ólĶæ$-¯l] M- Sý P-Ƈó -Ï MýS$…-yé¯ól, ¯éMýS$ Mö…§ýlÆý‡$ ™éÆý‡Üç- ³ç- y- ézƇý $. Ð]l*Ð]lÊË$ Ð]l$¯]l$-Ùç $-Ë™ø Ð]l*sêÏy- éz°- MóS Ð]l…§ýlÝ- ëÆý‡$Ï BÌZ-_…^ól ¯ól¯]l$, Ðéâ¶æ™Ï ø GÌê Üç …¿ê-Ùí …-^lè VýSÍ- V- >¯ø ¯éMóS ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$. ● ● ●

"Ýë-§« é-Ƈý ×- æ…V> A»ê¾-Ƈ¬Ë$ ³ç #çÜM-¢ >Ͳ ¿¶æ$f… Ò$§ýl ò³r$tM- Sý $° ¯]lyýl$-Ýë¢Æ‡ý $ MýS§ýl…yîl! ¯éMýS$-Ðl] *{™èl… òO Üyýl$MýS$ ´÷¨Ñ ³ç r$tM- Sý $° Üç *PË$MýS$ ÐðlâêÏË- °- ³í- …-^ló ¨- ' A° ™èl¯]l VýS$Ç…_ ^ðl³ç µyýl… {´ëÆý‡…-À…-^éyýl$ AÔZMŠS. C™èly- lì ¨ VýS$…r*Æý‡$. Cç³µsìæ õ³Æý‡$ A…fÍ. Ð]lĶæ$çÜ$ 32. C§ýlƪ ‡ý $

AMýSPË$, C§ýlƪ ‡ý $ A¯]l²Ë$. Ð]lÅÐ]lÝ- ëĶæ$ MýS$r$…º…. sñæ¯]l$¢ Ð]lÆý‡MýS$ ^èl¨Ðéyýl$. "B-ylý …W ^ólÙç Ë-t $' ^èl*íÜ ¯é¯]l² AÌê ^ólÄñæ¬-§lý °ª MösôæÐ-t é-ylý r. AƇ¬¯é ™èlVýSÌ-Y æô §ýlr. K×îæË$ ÐólÜç $-Mø-Ðé-˱, Ð]l$VýSÐ- é-âæ¶ MÏ Sý $ §ýlVýSÆ-Y ‡ý Ð- éÓ-˱ A°-³í …-^ló §- lý r. "¯]l$Ð]l#Ó CMýSP-ylý $…sôæ Ð]l* ³ç Æý‡$Ð]l# ´ù™èl$…-§lý ° K-Æøk ¯é¯]l² »êV> Mösêtylý $. A…§ýl$-MSý ° C̟Ϩ- Í Ð]l^óla-Ô>¯]l$.' ´ëÇ-´ùƇ¬ Ð]l_a-¯l] ³ç- šyýl$ A™èly- lì MìS ³ç §ýlà - Æ- ‡ó â¶æ$Ï. ³ç ¨-õßæ-¯ló â- æ¶ $ÏV> òO ßæ§ýlÆ- >-»ê-§lŠ ÌZ E…r$-¯é²yýl$. ™èl¯]lÌ- ê…-sæì Ð- éâ¶æ$Ï »êÌê-¯l] V- Sý ÆŠ‡, Ñ$Ķæ*³ç NÆŠ‡, º…gê-Æ>-ß í æÌŒæÞ, ^èl…§é-¯l] V- Sý ÆŠ‡, Ð]l*Æó‡y- lŠ ³ç- ÍÏ... CÌê ^éÌê ^ørÏ E¯é²-Ƈý r. A糚-ylý ³ç- šyýl* AÐ]l*Ã-¯é¯]l² VýS$Æö¢Ý- ë¢Æ- ‡ý r. M>± Ððlâ¶æ¯-Ï l] …sêyýl$. "C-³ç šyìl§ól ¯é Ë…V> MìS…¨-¨' A…r* JMýS™- lè ×ìæ² ^èl*í³…-^éyýl$. "A…sôæ?' "¯éMýS$ ç³#sìæt…-§ýl-°' A…sôæ AÐ]l*Ã, MýS*™èl$-Ƈý $V> Ð]lÆý‡Üç- Ë$ MýSË$-³ç #M- Sý $-¯é²Æý‡$. CÌê MýSË$³ç #-MSý $-¯l] ²-³ç šyýl$ Ðéâ¶æÌÏ ZÏ Ðéâ¶æ$Ï _¯]l²-´ësìæ œç …MýS¯Û lŒ MýS*yé ^ólÜç $-MSý $…-sêÆý‡$. B MýS*™èl$Æý‡$ "{†-Ùç '- MýS$ 24 Hâ¶æ$Ï. B¨-Ìê-»ê§Šl hÌêÏ. yìl{X yìlÜ‹ M- Sý …sìæ¯]l*Å. JMýS™- lè ×ìæ² ò³ãÏ MýS*yé ^ólÜç $-MSý $-¯é²-ylý r. A…sôæ, °f…-V>¯ól ™éã MýSsìæt…-^èl$-MýS$-¯é²-yýlr. AƇ¬™ól A™èlyýl$ M>ů]lÞ-ÆŠ‡™ø ^èl°-´ù-Ķæ*-yýl$-(-"¯é MýS*™èl$Æý‡$ Ð]l¬…yýlÐ- lð *-Üí …-¨'!). »êÅVýS$-ÌZ…_ A™èlyìl ¸÷sZ ¡íÜ ^èl*í³…-^éyýl$. "»ê-VSý $-¯é²-ylý $' A¯é²¯]l$. "»ê..VýS$..¯é²..yýl$.. ±Ìê-VSó ' A¯é²yýl$ ³ç MýSP-¯l] $¯]l² "ïÜ™- lè ' ¯é º$VýSY WË$Ï™lè *. Mö…™èl ¿¶æĶæ$-Ðló $-Üí ¯]l Ð]l*r °f…. B ¸÷sZMýS$ {†çÙ Æøþ AVýSÆ- ö™èl$¢Ë$ Ð]l¬sìæÝ-t ë¢y- lý r. ³ç NÐ]l*Ë ÐólÝë¢y- lý r - (- "- C- ¨ ò³§ýlª ³ç †-{Ð]l™- lè '- ). CMýS, Üï ™èl¨ Ð]lÆý‡…-VSý ÌŒæ hÌêÏ. 23 Hâ¶æ$Ï. ™èl¯]l$ MýSÐ]lË Ýù§ýlÆ- ‡ý $yýl$. C…Mø A»ê¾Æ‡¬ Ð]l*Ð]lÊË$-V>¯ól E¯é²-ylý r. C™èlyýl$ Ð]l*{™èl… ÐólÐ]l¬-ËÐéyýl Æ>gôæÔ- æ¶ Ó-Ƈý Ý- ëÓ-Ñ$° ¿¶æÆý‡V¢ > Üï ÓMýSÇ- …_, ÕÐ]lÜç- †¢ AĶæ*Å-ylý r. A…sôæ MýS†¢MSî , ™èl¯]lMýS* ò³ãÏ ^ólÔ>Æý‡$. {糡 }Æ>-Ðl] $-¯l] Ð- l] Ñ- $MìS ÐólÐ]l¬-ËÐ- éyýl ™èl³ç µ°-Üç Ç- V> ÐðlãÏÐ- l] Ý- ë¢ylý $. MöÐ]l¬-Ƈý Ð- lð Í- MÏ Sì MýS*yé Ððlâ¶æ$¢…s- êyýl$. A…fÍ, {†çÙÌêVóS ™èl¯]l$ MýS*yé òÜMŠSÞ-Ðl] Æ- ‡ý P-ƇŠ V> ^ólÝë¢ylý $. A糚-ylý ³ç- šyýl* À„>-r¯]l ^ólÝë¢ylý $. AƇ¬™ól, MýS…yøÐŒl$ ÐéyólÌê gê{VýS™èl¢ ¡çÜ$-MSý $…-sê-Ƈý r. "MýSÐ- l] ÊÅ°-sæî ' Ðéâ¶æMÏ Sý $ ò³§ýlª Ðólyýl$MýS "MýS*-Ðl] VýS… òœÜí Ð-t l] Ì- æŒ '. ™èlÑ$-âæ¶ ¯- é-ylý $-ÌZ° ÑË$ϳç #Æý‡… hÌêÏÌZ fÆý‡$-VSý $-™lè $…¨. Òâ¶æ…Ï §- lý Æý‡* ´ùƇ¬-¯ló y- é¨ ÐðlâŸÏ^- éa-Ƈý r. AƇ¬™ól, Mö°² {ç³Ô¶æ²-˯]l$ Ðéâ¶æMÏ Sý $ ÐólĶæ$-Ìæô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *¯]l$. Ð]l$È f¯]l¯é…-V>Ë VýS$Ç…_ GÌê AyìlV- Só ¨? A…§ýl$MóS, JMýS G±jK {糆-°¨« ^ólÜí ¯]l HÆ>µr$ §éÓÆ> Ð]l$Æø Ñyýl™èl Üç …¿ê-Ùç ×æ fÇ-´ë¯]l$. D {糆-°¨« MýS*yé MýSÐ]lÊÅ-°s- æî ÌZ ¿êVýSÐól$.

26 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


"{ç³Ä- æñ *-f¯]l… E…yýl§- lý …yîl. M>MýS´- ù™ól, ¯éÌê…-sæì Ð- éâ¶æ$Ï C…M> A™èly- lì ™ø MýSÍí³ Ð]l¬VýS$YƇý $ A»ê¾-Ƈ¬Ë$. AƇ¬™ól, Ðéâ¶æ$Ï M>MýS$…yé, E¯é²Æý‡$, ¯ól¯ö-MSý P-ylì ¯ól CÌê Ìôæ¯]l° ™ðlÍõÜ¢ Mö…™èl ¿êÆý‡… ¨W-´ù-™lè $…¨'. C…MðSÐ- l] Æø Ð]l*sêÏy- éz°- MìS Ð]lÝë¢Æ- ‡ý ° ¯ól¯]l$ G§ýl$-Ƈý $-^lè *-Üç $¢¯- 鲯]l$. Br-³ç s- æì …t _- ¯- l] ™- lè ¯]l$ Üç $íÜÙèl. MýSÆý‡*²Ë$. G…½H ^ólÔ>yýl$. JMýS ¯é A…^èl¯é ™èl³ç š. ÒâôæÏ Ðéâ¶æ$Ï. ÚëMŠS! `Æý‡Ë$ MýSr$tM- Sý $°, Ðól$MýS³‹ Mör$tM- Sý $° E…sê-Ƈý ¯- l] $-MSý $¯]l², ¯é Fçßæ M>Æöµ-Ƈó sŒæ »êÅ…MýS$ÌZ ³ç ° ^ólÜç $¢¯- é²yýl$. àçÜÌt ZÏ E…sêyýl$. C™èlyýl$ - Æ- >Ë gZÍMìS Ððlâ¶æyÏ lý $. AÐ]l*Ã-Ƈ¬ÌêÏ ™èlĶæ*-Ƈý Ð- éÓ-Ë° ³ç sê-³ç …-^lè ÌO- æñ ´- ù-Ƈ¬…¨. C§ýlÇ-ª MìS ´÷yýlÐ]l# kr$t¯l] ² Ð]l*r °f…. M>± ÌO æñ …WMýS Ð]lÅÐ]là A¨ ¸ëÅçÙ¯Œl A¯]l$-MSý $-¯é²¯]l$. JMýS ¸÷sZ ¡íÜ ^èl*í³Üç *¢, "C-¨Vø D Ð]l*{™èl… E…r$…-§lý r. Òâ¶æ$Ï Ð]l*¯]lÜí- M- Sý …V> §ýlVýSÇ-Y ™- lè ¯]l… CÐ]lÓ-VSý Ë- Æý‡$ M>ºsìæt A糚-ylý ³ç- šyýl* Ð]l_a MýSË$-Üç $¢…s- êyýl$. GyýlÐ- l] $-³ç M- Sý P¯]l MýSyýlV>Y E¯]l²¨ ¯ól¯]l$' A¯é²yýl$ A…§ýl$-ÌZ…_ JMýS Ð]lÅMìS.¢ "Ò$Æý‡$ ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $…-sêÆ>?' JMýSP-ÝëÇ MýSâñæ†Ï ¢ ¸÷sZ-ÌZ° Üï Mˆ Sî , ¯é™ø Ð]l*sêÏy- lý $-™lè $¯]l² ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì MîS "¯éMýS$ CçÙ…t Ìôæ§ýl$. ÐéƇ¬§é ÐólÜç $¢¯- é²-¯l] $' ´ùÍ-MSý Ë$ Ððl†-M>¯]l$. KÆ>²-Äæ¶ $¯ø! °f…V> °f…. "J-MSý Ð- ló â¶æ ºË-Ðl] …™èl… ^ólõÜ?¢ ' A™èly- lì ¨ Ñf-Äæ¶ $-Ðéyýl. Ð]lĶæ$çÜ$ 28. JMýS AMýSP, JMýS ^ðlÍÏ. ¯é¯]l² AÌê ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $¯]l² JMýS™- lè ° VýS$Ç…_ ^ðl´ëµÆý‡$. A™èlyýl$ MýS*MýSs- æŒ ³ç- sîæ^èlÆŠ‡. ½GïÜÞ ³ç NÆý‡Æ-¢ ‡¬Å…¨. ò³§ýlÐ-ª éâ¶æ$Ï ò³sìæ¯t l] õ³Æý‡$ fVýS©- ÔŒæ. Æ>«¨MýS A° Ð]l$Æø-õ³Æ- ‡ý $…¨. "sñæ¯]l$¢, C…rÆý‡$ §éM> Ð]l*Ð]lÊ-Ë$-V>¯ól E¯é²- ÍÏÌZ E…sêyýl$. ò³â¶æÆ-Ï ‡¬…¨. JMýS ³í ÌêÏylý $. "Ð]l$Ç ÐéâñæÌÏ ê M>ç³#Ƈý … ¯]l…yìl... yìl{XMìS Ð]l^éaMýS... f¯]lÆ- ‡ý Ì- æŒ V> œï Í…-VSý $Þ…-sê-Ƈ¬-MSý §é... AÐ]l*Ã- ^ólĶæ$-VýS-ËÆý‡$?' Ðéâ¶æM-Ï Sý *Pyé Ð]l$¯]lÜç $ ^èlÍ…-_¯- l] ³ç- šyýl$ A…VýSÜç- …¢ ¿- æ¶ ¯]l fÆý‡$-VSý $-™lè $…Ƈ¬-˳ç- rÏ MýSÍ-VSó Ñ M>§ýl$. JM>-Äæ¶ $°² Ð]l*{™èl… G…§ýl$Mø ^èl*yé-Ë°- ³í- …^ól¨. Æð‡…yýl$ Ð]lÊyýl$ ÝëÆý‡$Ï ¯]l¯]l$² VýSÐ]l$-°…_ BĶæ$¯]l {õ³Ð]l$V> Ð]l*sêÏ- §ýlr. C…MðSÐ- l] Æø Ð]l$VýSÐ- é×ìæ² Fíßæ…-^lè $-MSý $…r* ¿êÆý‡Å™ø M>ç³#Æý‡… yéyýl$. M>ïœMìS ¡çÜ$-MSð â- êÏylý $. ™èlÆ>Ó™èl ™èl¯]l VýS¨-MSì ' ™èl¯]l ™öÍ A¯]l$-¿æ¶ Ð]l… ^ólÜç *¢ E…sê-ylý r. "A¨ A¯éÅĶæ$… MýS§é?' "¯éÅĶæ$… GMýSP-ylý $…-§lý …yîl' A° ™èlÐ]l$ »ê«§lý Ë$ Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtƇý $. VýS$Ç…_ ^ðl³ç µyýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtylý $ fVýS©- ÔŒæ. AÐ]l*Ã-Ƈ¬-˯]l$ M>MýS$…yé A»ê¾-Ƈ¬-˯]l$ ^èl*õܯ¢ ló ™èl¯]lMýS$ ß ç æ–§ýlĶæ$ Üç µ…§ýl¯]l MýSÍ-VSó §- lý r. M>° H… f¯éË$ õßæâ¶æ¯]l ^ólÝë¢Æ- ‡ý ±, A§ðlË-ª MýS$ CË$Ï CÐ]lÓ-Ƈý ±, ºÄ¶æ$-sæì MìS JMýSÌê, ^ólĶæ*ÌZ ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$. ÝëĶæ$…-{™éË$ Ð]l_a Ñf-Äæ¶ $-Ðéyýl »ñæ…gŒæ A…™èlÆ- ‡ý ™-Y lè …V> JMýSÌê E…r$-¯l] ²…-§lý $MýS$ ¯]lÆý‡MýS… A¯]l$-¿æ¶ Ñ- Ý- ë¢Ð- l] $±, ¿¶æVýSÜç ÇPÌZÏ °Ë-ºy- ló Ð- éyýl$. AMýSPyýl ™èl¯]lÌ- ê…sìæ ¿êÐ]l¯- l] Ë- $¯]l² C…Mø õܲíßæ- Ð]l…-™lè $yól CÌê ³ç #sæì …t ^- éyýl$ MýS§é, Ðól$Ðól$… ™èl³ç š ^ólÔ>-Ðl] $±, ¯]l_a-¯l] ™èl$yýl$ MýSÍ-Ô>yýl$. C§ýlƪ ‡ý * Ð]l$…_ Ñ${™èl$-ËÄ- æ¶ *Å-Ƈý $-(ÌO- æñ …-WM- Sý …V> M>§ýl$). Ñ«§lý …V> º™èlM- Sý y- é-°MìS G…§ýl$MýS$ AÐ]lM- >Ô¶æ… Ìôæ§ýl±... "Ò$Æý‡$ VýS*yé Mö°²-ÝëÆý‡$Ï Üí VýS²ÌŒæÞ §ýlVýSÆY ‡ý A¯]l$-Mø-MSý $…yé JMýSÆ- øk Ðéâ¶æMÏ ø {VýS*ç³# ™éÆý‡Üç- ³ç- §ýl$Æý‡$çÜ$V> E…r$…-sêÆý‡$... ' yìl…¨. Ðéâ¶æ™Ï ø Ð]l¬…ºÆ‡¬ ÐðlâêÏƇý $. AMýSPyýl "Ðéâ¶æÌÏ Z A…§ýlÆý‡* ß í ægêzË$ M>§ýl$. Ayýl$-MøP"VýS$Æý‡$-»ê-Ƈ¬'... C§ýlÇ-ª ± MýSÐ]l$-ÇÄ-Û æ¶ $ÌŒæ òÜMŠSÞ Ð]lÆŠ‡P VýSÆý‡$-OMðS¯]l ç³#Æý‡$-çÙ$-Ë$V> ç³#sìæt, ï܈ ÝûMýS$Ð]ly- é-°MìS A§ø ÐólÙç Ð- l] $…-™ló ' ^ólÜç $-Mö-Ðl] $ð ©Ñ…_ ³ç …í³…-§lý r. Ð]l*-Æ>Å°² ´÷…§é˯]l² Òâ¶æÏ ™èlç³-¯]l¯]l$ G糚yø ¯O lð gê…Ë M>Ë…ÌZ Ððl¬§ýlÌO- æñ ¯]l GÌê AÆý‡¦… ^ólçÜ$-Mø-ÐéÍ? Ð]l$äÏ Ñ_-{™èl…V> ● ● ● ³ç Æý‡…-³ç Æý‡ D VýS$Æý‡$-»êƇ¬. A™èl¯]l* Òâ¶æÌ-Ï ê…sìæ D ÝûMýS$-Ð]l*Æý‡Å çÜÐ]l¬-´ë-Æý‡j-¯]l…™é Ð]l$Æø Ðéâ¶æÏ §ýlVýSÆY ‡ý òÜËÐ]l# ¡çÜ$-MSý $¯ól Ð]l¬…§ýl$ Ð]lÅMóS.¢ ™èl¯]l$ ¯éĶæ$-MSý $-ylì V> E…r*, ™èl¯]l iÑ-™lè A…§ýlÆý‡… sîæ ™éV>…. "r..^Œl..ÌZ E…yýl…-ylì ' A° ç³#Æý‡$-çÙ$-yìl° A…§ýl$-Mø-Ðé-˯ól. A…sôæ M>Ë…ÌZ Ð]l$Ç-Mö…-§lý Ç- ° VýS$Æý‡$-»ê-Ƈ¬V> {ç³MýSs- æì ¯öMìSP ³ç Ë$-MSý $™èl* Üç $íÜÙèl Üç Æý‡Üç … Byéyýl$. ³ï gÏ æŒ , ™èl¯]lÌZ° ™èl¯]l¯]l$ A…§ýl$-Mø-Ðé-Ë-¯ól¯é! Ýë¢ylý $. Ðéâ¶æ$Ï Ð]l$Ç Mö…§ýlÇ- °. C§ø VöË$çÜ$. ¯]l¯]l$² ™èlÐ]l¬Ã-ylì Ì- êV> ¿êÑ…-^lè Ð- l] $° ^ðl´ëµ¯]l$. "Ð]l¬…-ºÆ- ‡¬ÌZ G…™èl M>Ë… E¯é²Æý‡$?' "™èlÐ]l¬Ã-ylì Ðé, Üç Æó‡' A° §ýlVýSÇ-Y MìS ¡çÜ$-MSý $° B¡Ã"Æð‡…-yló â- æ¶ $Ï…yìl Ð]l^óla-Ô>¯]l$. AMýSPyól òßæ^ŒlI- Ò ´ëh-sæì ÐŒl A° ™ðlÍ- Ķæ$…V> MúW-Í…-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. Üí …¨. ^éÌê MýS$Ñ$-Í´- ù-Äæ¶ *-¯l] $'. ™èlÆ>Ó™èl Mú°Þ-Í…VŠS ¡çÜ$-MSý $-¯é²yýl$. Æ>{™èl…™é ¯é BÌZ-^lè ¯- l] Ë- ±² Ðéâ¶æÏ ^èl$r*t¯ló †Æý‡$-VSý $-™lè $-¯é²Æ‡¬. Mö™èl¢ iÑ™èl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtylý $. D G±jÐ- øÌZ E§øÅVýS… ^ólÜç $¢¯- é²yýl$. GMýSPyø ³ç yìl¯]l _MýS$P-Ë°- ²…-sæì ± ¯éMýS$ ¯ól¯ól Ñç³µ-©Üç- $-MSý $¯ól {ç³Ä¶æ$™èl²… "Æøþ GMýSÞ-ƇŠ òO- ÜgŒæ ^ólÝ뢯l] $. G¯]l¿O æñ MìSÌZË ºÆý‡$-ÐO lð ¯é G™èlV-¢ Sý Ë- ¯- l] $'. ^ólÔ>¯]l$. Üï ˆ ³ç rÏ °çÜÞ-àÄ- æ¶ ¬-ylý Ä- æô $Å-Ðéyýl$ ¯]l³ç #…Üç- M- Sý $yýl$. Üï ˆ Ò$¨ BMýSfVýS©- ÔŒæ BÆø-VSý Å…V>¯ól MýS°-³í …-^éyýl$. "Ð]l$Ç Ò$ Ñ${™èl$yýl$?' Æý‡×-Û æ¯]l$ fƇ¬…-_¯- l] Ð- éyýl$ Äñæ*W. ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì V> E…r* ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì ° "A-™lè ¯]l$ òÜMŠSÞ Ð]l*ǵyìl ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. œç #ÌŒæsO- æñ ÐŒl$ òÜMŠSÞ-Ðl] Æ- ‡ý P-ƇŠ V> MøÆý‡$-MSý $-¯ló Ð- éyýl$ "VóS'. ³ç #Æý‡$çÙ$yìl MøçÜ… Üï ̈ ê º™èlM- >-˯- l] $-MSý $-¯ló Ð- éyýl$ Üí Ʀ ‡ý ³ç- y- ézylý $. Ð]l¬…º-Ƈ¬ÌZ yéůŒlÞ ÚùË$ MýS*yé ^ólÝë¢y- lý $'. ß í ægêz. §é°-MøçÜ… Í…VýSÐ- l] *-ǵyìl ^ólÜç $-MSý $-¯ló Ð- éyýl$ {sꯌlÞ-gæñ …-ylý ÆŠ‡. Ar$ Ð]l*ǵyìl Ð- l] ËÏ Ìê¿¶æ… HÑ$-r…sôæ, Üï ˆ Ð]lÅÀ-^é-Ƈý $-˯]l$ MøÆý‡$-MSý $¯ól Üï ,ˆ Cr$ ³ç #Æý‡$-Ùç $yýl$ C§ýlÇ-ª ³ç- sêÏ BMýSÇ- ™-Û lè $-ylý Ä- æô $Å-Ðéyýl$ »O æñ &-òÜM- Sý $Þ-Ðl] ÌŒæ. ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì ° MýS*yé BMýSÇ- …Û ^- lè Ð- l] ^èl$a. "Ò$Æý‡$ ^ólƇ¬…-^lè $-Mø-Ìæô §é?' Ð]l$°íÙ {ç³MýS–† G…™èl _{™èlÐO- lð $…¨! "Ð]l¬…-ºÆ- ‡¬ÌZ E¯]l²-³ç šyýl$ bé¡ ò³Ç-VSó …-§lý $MýS$ àÆøïŒlÞ C…gñæVýSÆý‡$-MO Sð ¯]l ³ç #Æý‡$-Ùç $-Ë$V> ³ç #sìæ,t Üï ˆ ÝûMýS$-Ðl] *-Æ>Å°² A…§ýl$-Mø-Ðé-˯]l² MýS¯Û lŒ ÐólƇ¬…-^lè $-MSý $-¯é²¯]l$. AƇ¬™ól ¯ól¯]l$ CÌê A° Ð]l*Ðé-âæ¶ MÏ Sý $ ™ðlÍ- Òâ¶æÏ ™èl³ç ¯- l] ¯]l$ GÌê AÆý‡…¦ ^ólÜç $-Mø-ÐéÍ? Ð]l$äÏ Ñ_-{™èl…V> D ÝûMýS$Ķæ$§ýl$. A…sôæ ¯ól¯]l$ ºÄ¶æ$-r³ç- y- lý Ì- æô §- lý $'. Ð]l*Æý‡Å Üç Ð]l¬-´ë-Ƈý ¯-j l] …™é Ð]l$Æø ³ç #Æý‡$-Ùç $-ylì ° A…§ýl$-Mø-Ðé-˯ól. A…sôæ "Ð]l$Ç C…sZÏ H… ^ðlº$-™éÆý‡$?' ™èl¯]l-ÌZ° ™èl¯]l¯]l$ A…§ýl$-Mø-Ðé-Ë-¯ól¯é! "H… ^ðl´ë¢…? E§øÅVýS… ^ólÜç $¢¯- é²-¯l] ° ^ðl´ë¢…' ÐólÙç §«- é-Ƈý ×- æMóS AƇ¬¯é, AÐ]l*Ã-Ƈ¬° A»ê¾-Ƈ¬V> Ð]l$¯]l°- ^óla "Ò$Æý‡$ `Æý‡Ë$, ¯]lVýSË$ §« lý Ç…-^lè Æ>?' Üç Ð]l*f…, A»ê¾-Ƈ¬° AÐ]l*Ã-Ƈ¬V> G…§ýl$MýS$ E…yýl°- Ð- l] Ó§ýl$? Òâ¶æ¯Ï l] $ "G-³ç š-yO lð ¯é §ýl*Æý‡…V> ÐðlãÏ œç …MýS¯Û l] $Ï ^ólÜç $-MSý $-¯l] ²-³ç šyýl$ AÌê G…§ýl$MýS$ ™èl¯]lÌZ ¿êVýS…V> MýSË$-³ç #-Mø§ýl$? ™èlĶæ*-Ƈý Ð- l] #-™é¯]l$. AMýSPyýl AM>P ^ðlM>P A° Üç Æý‡Ý- ë-Ìê-ylý $-MSý $…sê….' ^éÌê Æøk-Ë$V> ^èl§ýlÐ- é-˯- l] $-MSý $°, Ððl¬¯ól² º$MŠSò- œÆ- ‡¬-ƇŠ ÌZ Mö¯]l$B Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ Ð]l¬Q… Ò$§ýl ¯]l$¯]l$ç³# ™ðl^èl$a-Mø-Ðl] y- é-°MìS Ðólyìl Ðólyìl MöP-^lè $a-MSý $¯]l² "A…-rÆ- >° Ð]lÜç …-™lè …' VýS$Æö¢_a, H§ø [çÜÆt ‡¬MŠS AƇ¬-¯l] r - -t »ñæËÏ…´- ëMýS…, ÐéÅMŠSÞ ºrtÒ- $§ýl ÐólÜí º{Æý‡$¯]l ÌêVóSÝ- ë¢Æ- ‡ý r - (- "- D Möfj§- é° Æ‡¬…¨. Òâ¶æ$Ï D Mö™èl¢ "A…-rÆ- >-°™- lè ¯- é-°²' MýSyýl$-MSý $P¯ól {MýSÐ]l$…ÌZ Mö™èl¢ Ð]l¬Rê-°MìS H… ^ólÜí ¯é ¯]l$¯]l$ç³# Æ>§ýl$-Ìæô ' A° JMýS™- lè ¯]l$ Br- ´ùÆ>-sêË$ ^ólÝë¢Æ>! A…§ýl$MýS$, {糧« é¯]l {çÜÐ]l…† Üç Ð]l*-f³ç # Ð]l$§ýl™ª lè $ ç³sìæt…^éyýl$.). MýS*yýl-VýS-rt-VýS-Ë$-VýS$-™éÆ>! "Mú-°Þ-Í…VŠS ¡çÜ$-MSý $…sôæ Ð]l*Ð]lÊË$V> {ç³Ð]lÇ- …¢ ^ól ÒË$…§é?' ● ç³Nyýl*Ç Æ>h-Æð‡yìlz 15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 27


{õ³Ð]l$^èlÆý‡×æ…

JMýSP _Æý‡$¯]lÐólÓ í³Ë$ç³# Ñ«¨MìS OòÜ™èl… _¯]l² °r*tÆó‡µ VðSË$ç³# Ð]l$¯]lMýS$ OòÜ™èl… ÕÕÆý‡…ÌZ ^èlÍ Ð]l$…Osñæ Æý‡WÌôæ§ól {õ³Ð]l$ _VýS$Ç…^ól º¬™èl$Ð]lÌôæÏ ÑÆý‡º*õÜ {õ³Ð]l$

{õ³Ð]l$ Ìôæ...MýS! Ðólr*Ç

B¯]l…§Šl

ËÐŒl

LOVE A…sôæ... L - Lake of sorrows O - Ocean of tears V - Valley of death E - End of life

{ç³Ð]l¬Q$Ë {õ³Ð]l$MýS£ýl

{õ³Ð]l$ÌôæQ

çßæÆó‡ §ólÐŒl!

{í³Ä¶æ*! ¯]l$Ð]l#Ó ò³§ýlª §ö…VýSÑ! ¯é ß ç æ–§ýlĶæ*°² §ö…WÍ…^éÐ]l# ¯é ^èl*ç³#¯]l$ §ö…WÍ…^éÐ]l# A±² MøÌZµÆ‡¬ ¯ól¯]l$ ¼^èlaV>yìl° AĶæ*ů]l$. Ò$ C…sìæ Ð]l¬…§ýl$ "Ð]l$¯]lÜç $' A¯ól gZÌñæ™ø Ayýl$MýS$P…r$¯é²¯]l$. C…™èl {õ³Ðól$íÜ ´ù™ól... ± Ý÷Ðól$Ã… ´ù™èl$…¨!

"çßæÆó‡ Æ>Ð]l$ ßç æÆó‡ MýS–çÙ'~ Üí °Ð]l* ™èlÆý‡$Ðé™èl GÐ]lÆŠ‡&ÆöÐ]l*…sìæMŠS ß ï æÆø §ólÐé¯]l…§Šl, i¯]l™Œl AÐ]l$¯ŒlË$ JMýSÇMöMýSÆý‡$ V>Éýl…V> {õ³Ñ$…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡° Üí °Ð]l* ³ç {†MýSÌôæ M>MýS$…yé, ÐéÆ>¢³ç {†MýSË* MøOylð MýS*Ô>Ƈ¬. B MýS*™èl §ólÐé¯]l…§Šl Ð]lÆý‡MýS$ Ñ°í³…_…¨. ÐéÇ° G…§ýl$MýS$ °Æ>Ô¶æ³ç Æý‡^é˯]l$MýS$¯é²yø HÐðl*...§ólÐé¯]l…§Šl °f…V>¯ól BÐðl$ {õ³Ð]l$ÌZ ³ç yìl´ùĶæ*yýl$. A…™ólM>§ýl$, ™èl¯]l ËÐŒl VýS$Ç…_ BÐðl$MýS$ ^ðl³ç µyé°MìS ËÐŒlÌñærÆŠ‡ JMýSsìæ, Æøgê ³ç #Ðl] #Ó JMýSsìæ Æð‡yîl ^ólÜç $MýS$° ™égŒæ Ð]l$çßæÌŒæ §ýlVýSÆY ‡ý {ç³´ùgŒæ ^ól§éªÐl] $¯]l$MýS$¯é²yýl$. AƇ¬™ól »êÅyŠæËMŠæ... DÌZõ³ BÐðl$ Æ>gŒæMýS³ç NÆŠ‡™ø Üç °²íßæ™èl…V> E…r$…§ýl¯ól ÑçÙĶæ$… ™ðlÍíÜ Ñ™Œl{yé AĶæ*Åyýl$. KÝëÇ §ólÐé¯]l…§Šl i¯]l™Œæ VýS$Ç…_ ^ðlº$™èl* Üç Æý‡§éV> CÌê A¯é²Æý‡$& ""BÐðl$ G糚yýl* H§ø JMýSsìæ Ð]l*sêÏylý $™èl*¯ól E…yól¨. GÐ]lÆO ‡ð ¯é ^èl*õÜ¢ ¯ól¯]l$ BÐðl$ Ð]l*r˯]l$ {Ô¶æ§ýlV® > Ñ…r$¯é²¯]l° A¯]l$MýS$¯ólÐéÆý‡$. M>± ¯éMýS$ JMýSP Ð]l*sê ѯ]lºyól¨ M>§ýl$. {õ³Ð]l$ VýS$yìl§z ló M>§ýl$ ^ðlÑsìæ¨ MýS*yé!'' ● ËÐŒl sì拳 Ò$Æý‡$ {õ³Ñ$çÜ$¢¯l] ² AÐ]l*ÃƇ¬ ³ç #sæì ¯t l] Æøk Ò$MýS$ Q_a™èl…V> ™ðlÍíÜ E…yéÍ. Æ>{† ³ç ¯ðl²…yýl$ ™èlÆý‡$Ðé™èl ºÆŠ‡y¢ ló ÑòÙÜ‹ G‹ÜGÐŒl$G‹Ü ^ólĶæ$…yìl. "JMýS §ólÐ]l™èl ³ç #sæì ¯t l] Æøk¯]l °{§ýl ³ç yýl$™èl$…§é?' A° yO lð ÌêVŠS G‹ÜGÐŒl$G‹Ü ^ólÜí VýS${Æý‡$ò³sìæt °{§ýl´ù…yìl! CMýS ™ðlÌêÏǯ]l ™èlÆý‡$Ðé™èl ^èl*çÜ$Mø…yìl....!

ËÐŒl òÜOsñæÆŠ‡

sôæMìSsŒæ Di! ¯ól¯]l$ BÐðl$¯]l$ Cç³µsìæMîS G…§ýl$MýS$ VýS$Æý‡$¢MýS$™ðl^èl$aMýS$…r$¯é²¯]l…sôæ.... BÐðl$ ¯é ß ç æ–§ýlĶæ*°² V>Ķæ$… ^ólíܯ]l…§ýl$MýS$ M>§ýl$... ""V>Ķæ$ç³yìl¯]l çßæ–§ýlĶæ$…™ø GÌê º™èlMýSÐ]l^øa ¯ólǵ¯]l…§ýl$MýS$''!

ÝëÐ]l*¯]l$Åyìl {õ³Ð]l$MýS£ýl

{糆 Ð]lÆý‡~…ÌZ Ððl$ÇíÜ... JMýS _{™èlM- >-Ƈý $yýl$ E…yólÐ- éyýl$. ^éÌê õ³§ýlÐ- éyýl$. JMýSÆ- øk JMýS A…§ýlÐO- lð $¯]l AÐ]l*ÃƇ¬ »ŸÐ]l$à XÔ>yýl$. G…§ýl$Mø Ð]l$Ç B _{™é°² AÐ]l*ÃË-°-í³…-^èl-Ìôæ§ýl$. AÐ]l$Ã-MýS-´ù™ól HÐ]l$-Ð]l#-™èl$…¨? BMýSÍ- ™ø MýSyýl$ç³# M>Í-´ù-™lè $…¨. MýSyýl$ç³# M>ͯ]l Üç Æó‡ B A…§ýlÐO- lð $¯]l »ŸÐ]l$ï]l$ AÐ]l$Ã-MSý *-ylý §- lý ¯- l] $-MSý $-¯é²yýl$. ÐólÆó‡ »ŸÐ]l$ï]l$ XÔ>-ylý $-V>± A¨ »êV> Æ>Ìôæ§ýl$. GÐ]lÆý‡* Mö¯]lÌ- æô §ýl$ MýS*yé. Ð]l$Æø »ŸÐ]l$à XÔ>yýl$. ³‹ a... D »ŸÐ]l$à MýS*yé GÐ]lÆý‡* Mö¯]lÌ- æô §ýl$. MýSyýl$ç³# °…yé †…yìl †¯]lMýS Aç³µ-sæì MìS Ð]lÊyýl$-Æø-kË- Ð- l] #™- lè $…¨. D BMýSÍ- ° ¿¶æÇ…-^lè yýl… ¯é Ð]lËÏ M>§ýl$...B A…§ýlÐO- lð $¯]l Ķæ¬Ð]l† »ŸÐ]l$ï]l$ AÐól$ÃõÜ¢ Üç Ç...A¯]l$-Mö° ÐðlâêÏylý $. B _{™é°² ^èl*õÜÜç- Ç- MìS Ð]l$¯]lÜç $ Ð]l*Ç…¨. ""BMýSÍ- ™ø ^èl_a¯é Üç Æó‡...D »ŸÐ]l$ï]l$ AÐ]l$Ã-MSý *-ylý §- lý $-'' A¯]l$-MSý $¯é²yýl$. ºÄ¶æ$r ò³§ýlVª > AÆý‡$-³ç #Ë$ Ñ°-³í Üç- $¢¯- é²Æ‡¬. Mö…§ýlÆý‡$ òO Ü°MýS$Ë$ _{™èlM- >-Ƈý $yìl C…sZÏMSì §ýl*çÜ$-Mö_a "Cr$ JMýS §ö…VýS ´ëÇ-´ùĶæ*yýl$. Ò$ C…sZÏV- >± §éMýS$P-¯é²-yé-' A…r* Ððl§ýlM- Sý yýl… Ððl¬§ýlË$ ò³sêtƇý $. A…§ýlÐO- lð $¯]l Ķæ¬Ð]l† »ŸÐ]l$ï]l$ ^èl*íÜ ""-AÆó‡...Ð]l$¯]l Ķæ¬Ð]lÆ>×ìæ ÐéÆý‡$-'' A° B¯]l…-§lý …V> AÇ_ _{™èlM- >-Ƈý $yìl {糆-¿æ¶ ¯]l$ Ððl$^èl$a-MSý $¯é²Æý‡$. _{™èl…™ø ´ër$ _{™èlM- >-Ƈý $-ylì ° Æ>k-§lý V- Sý Æ-Y ‡ý MýS$ ¡çÜ$-MSý $-Ðlð â- êÏƇý $. Æ>k-V>Æý‡$ BÔ¶æa-Æ>Å-¯l] …-§é-ËMýS$ VýS$OƇð A™èlyìl BÝ릯l] _{™èlM- >-Ƈý $-ylì ° ^ólÔ>yýl$. Æ>{†MìS Æ>{™ól _{™èlM- >-Ƈý $yìl õ³§ýlÇ- MýS… ´ëÇ-´ù-Ƈ¬…¨. »êrÐŒl$ OÌñ毌l: {õ³Ð]l$ÌZ °gê-Ƈ¬™ól E…r$…¨. A¨ _{™èl… M>Ð]l^èl$a, AÐ]l*ÃƇ¬ M>Ð]l^èl$a...°gê-Ƈ¬-¡™ø {õ³Ñ$õÜ¢ œç Í™èl… G糚yýl* Vöç³µV> E…r$…¨!

Ķæ*MýS*»Œæ ´ëÚë 28 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


yýl»Œæ

Ðól$Ìñæ-Ç-W¯]l Ð]l$à Ð]l$°íÙ Ð]l$± C_a¯]l Ðéâ¶æ¯Ï ló Ð]l$Ç-_´- ù-Äæô $-ÌZ-MSý …ÌZ Ð]l$…_-±â¶æ$Ï C_a¯]l ÐéÇ° MýS*yé VýS$Æý‡$¢ò- ³r - $tM- Sý $° Æý‡$×æ… ¡Æý‡$a-MSý $¯]l² Ð]l$à-¯l] $-¿ê-Ðl] #yýl$ Æ>f»êº$. ™ðlË$VýS$ ^èlË-¯l] _- {™èl ³ç Ç-{Ô¶æÐ- l] $¯]l$ Æð‡…yýl$ §ýlÔ>-»êªË ´ër$ Hͯ]l BĶæ$¯]l, BVýSÆ- ‡ý Â-}Ð- l] $…-™lè $yýl$ M>§ýl$. BĶæ$¯]l iÑ™èl… ºyìl ³ç …™èl$-Ë$V> Ððl¬§ýlÌO- æñ ¯é Ñ$Ñ${MîS, ¯ér-M>ËOò³ BçÜMìS¢ E¯]l² BĶæ$¯]lMìS {MýSÐ]l$…V> ¯]lr¯]lòO ³ Ð]l$¯]lÜç $ Ð]l$ãÏ, Ð]l${§éçÜ$ ÐðlãÏ Üí °-Ðl] *ÌZÏ {sñæ• ^ólÔ>Æý‡$. àçÜÅ-¯l] r - $Oylð ¯é BĶæ$¯]l M>ÎÛr$Ï Rêä E…yólÑ M>§ýl$. Æð‡…yýl$ ^ól™èl$Ìê Üç …´ë-¨…-^lè yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtMSý ™èl¯]lMýS$ ÝëĶæ$… ^ólÜí ¯]l ÐéÇMóS M>MýS$…yé ™èl¯]l¯]l$ AÀ-Ðl] *-°…-_¯]l ÐéÇMìS MýS*yé G…™ø Ðól$Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ™èl¯]l iÑ™èl M>Ë…ÌZ BĶæ$¯]l 78 Ð]l$…¨MìS Ý÷…™èlQ- Æ- ‡ý $a-Ë™ø ÑÐéçßæ… fÇ-³í …-^éÆý‡$. 68 Ð]l$…¨MìS ѧéÅ-§é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. õÜÐé Üç …çÜË-¦ MýS$ E§éÆý‡…V> ÑÆ>-âêË$ C^éaÆý‡$. Ð]l${§é-Üç $ÌZ Üí °Ð]l* AÐ]lM- >-Ô>Ë MøçÜ… †Æý‡$VýS$™èl* BMýSÍ- ™ø ³ç yýl$-MSý $-¯l] ²-³ç #ylý $ Ð]l$…_-±â¶æ$Ï C_a B§ýl$-MSý $¯]l² K Ðé^ŒlÐðl$¯Œl (Æ>-fÜç- $-ÌZ-^lè ¯]l C…sìæ Ðé^ŒlÐ- lð $-¯lŒ )- ¯]l$ VýS$Æý‡$¢ò- ³r - $tM- Sý $° BǦMSý ÝëĶæ$… MýS*yé ^ólÔ>-Ƈý $. Aç³µsZÏ ™èl¯]l ¯érM>˯]l$ B§ýlÇ- …-_¯]l õ³§ýl ´ëÇ-Ôæ¶ $§ýlÅ® M>ÇÃ-MSý $-ËMýS$, ÇM>Û Ðéâ¶æMÏ Sý $ ™èl¯]l Ý÷…™èl yýlº$¾™ø Æ>f-Ðl] $…-{yìlÌZ° §é¯]lÐ- é-Ƈ¬-õ³r - ÌZ ¿¶æ*Ñ$° Mö° E_-™lè …V> ³ç sêtÍ- ^- éaÆý‡$. MøÆý‡$Mö…-ylý ÌZ MýSâê-Ô>Ë MýS*yé MýSsìæ…t ^- éÆý‡$. ™èl¯]l {糆 ³ç #sæì ¯t l] Æøk¯]l ´ë™èl™èlÆý‡… ¯]lr$Ͳ Üç ™èlP-Ç…_ MýSâêÆý‡…VýS… Æý‡$×æ… ¡Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. `

sì拳Þ

MøÏ™lŒ Þ Úëí³…VŠS sìæ‹³Þ ●

yìlÝûP…sŒæÞ Hyé-¨MìS Æð‡…yýl$-ÝëÆý‡$Ï Ð]lÝë¢Æ‡¬. CÑ Ý뫧é-Ƈý ×- æ…V> kOÌæñ , f¯]lÐ- l] Ç Ð]l*ÝëÌZÏ Ð]lÜç $¢…sêƇ¬. Ð]l$Ç-Mö¨ª ÆøkÌZÏ yìlÝûP…sŒæÞ Ððl¬§ýl-Ë-Ð]l#-™é-Ķæ$-¯]lV> §ýl$çÜ$¢Ë$ Mö¯]lyýl… MýS…sôæ Mö¨ªÆ- økË$ Ðól_-^lè *-ylý r… Ðól$Ë$. Ð]l*ÌŒæÌZ ^ðlMŠS ^ólÜç $-MSý $° ¡çÜ$-Mö_a¯é C…sìæMìS Ð]l_a¯]l Ððl…r¯ól sêÅVŠS ¡õÜÄ- æ¶ $-MSý …yìl. A¨ ÐólÜç $-MSý $° ºÄ¶æ$-rMýS$ ÐðlâôæÐ-Ï l] ¬…§ýl$ Ð]l*{™èlÐól$ ¡Ä¶æ$…yìl. ÌôæMýS´- ù™ól GMŠSÞ-^ló …gŒæ AÐ]lM- >Ô¶æ… E…yýl§ýl$. §ýl$çÜ$¢Ë$ ÐéyólÐ- l] Æ- ‡ý MýS$ ¼Ë$Ï MýS*yé ´ùVö-r$tM- øMýS…yìl. ¼ÌŒæÞ A±² JMýS^- ør §é^ól HÆ>µ-r$-^ló Üç- $-Mø…yìl. A°² {»ê…yýl$Ï JMóS ¼ÍÏ…VŠS MìS…§ýl AÐól$à ^øsôæ Úëí³…VŠS Ð]l$…_¨. ©°-Ðl] ËÏ Ìê¿ê-Ë$-¯é²Æ‡¬. Ò$Æý‡$ Mö¯ól¨ JMýS {yýlõÜÞ AƇ¬¯é Ò$MýS$ »êV> ¯]l_a-¯l] Ð- l] ±² Úëí³…VŠS M>ÆŠ‡Ìt Z ÐólÜç $-Mø…yìl. ¼ÍÏ…VŠS ^ólõÜr - ³ç #ylý $ Ð]l$äÏ B »êVýS$¯]l² ÐésìæÌZ Ò$MýS$ Ð]l…§ýl Ô>™èl… ¯]l_a…¨ ¡çÜ$Mø…yìl. G…§ýl$-MSý …sôæ Ò$MýS$ Ð]l…§ýl Ô>™èl… ¯]l_a™ól C™èlÆ- ‡ý $-ËMýS$ 80 Ô>™èl… ¯]l^èl$a-™lè $…-§lý ¯- l] $-Mø…yìl. Ò$MóS 80 Ô>™èl… ¯]l_a™ól ºÄ¶æ$sìæ ÐéÇ ³ç Ç-Üí †¦ H…sìæ? VýS™èl Ð]lÊyólâ- æ¶ ÌÏ Z B¯ŒlÌO- æñ ¯Œl MøÏ™lŒ Ý- ùtƇŠ Þ Ñç³È- ™- lè …V> ³ç #r$tM- ö-^éaƇ¬. sO æñ …¯]l$ õÜÐŒl ^ólÜç $-Mø-ÐéÍ A¯]l$-MSý $…sôæ... {»ê…yýl$Ï, Ðésìæ òO ÜkË$ Üç ÇV>Y ™ðlÍíÜ E…yìl, MýSâ¶æ™Ï ø ^èl*íÜ òÜË-MSý ¯Û lŒ ^ólõÜÄ- æ¶ $-VSý Ë Üç ™é¢ E…sôæ ÒsìæÌZ {sñæ• ^ólĶæ$-Ðl] ^èl$a. B¯ŒlÌO- æñ ¯Œl ÝùtƇŠ ÞÌZ ^éÌê Ð]l$…_ Ððl*yýlÌŒæÞ §öÆý‡$-MýS$-™éƇ¬.

{ç³M>‹Ù _Ð]l$ÃË

`

Ð]l$±Ð]l*°Ó™èl…

OÆð‡Ë$-º…-yìl° ¯]lyìl-õ³¨ ç³^èl-agñæ…-yéÌôæ º™èl$MýS$ º…yìl° ¯]lyìl-õ³¨ ç³^èl-a¯ø-sôæÌôæ ™èlâ¶æ-™èl-â¶æ-™èlâ¶æ Ððl$ÇõÜ ¯ør$ ¡Æý‡$a¯]l$ ÌZr$ òœâ¶æ-òœ-â¶æ-òœ-â¶æ-Ìêyól ¯ør$ ò³…^èl$¯]l$ ÐðlƇ¬r$

^èl…{§ýl-»Z‹Ü

ÝëtÇj™èl…

¯]l$Ð]l#Ó-Ð]l-Ýë¢-Ð]l°

`

¿¶æ{§ýl… ¼ MóSÆŠ‡çœ#ÌŒæ

MýS糚 M>ïœ, K _Æý‡$-¯]lÐ]l#Ó... I§ýl$ MørÏ ÐéÅ´ëÆý‡… B MýS$r$…º Ķæ$f-Ðl] *° K _¯]l² ÐéÅ´ëÇ. A¯]l$Mø-MSý $…yé ÐéÅ´ëÆý‡… ¨ÐéÌê ¡Ä¶æ$-ylý …™ø Æøyýl$z¯l] ³ç yézylý $. BĶæ$¯]l VýS…ò³yýl$ çÜ…™é-¯]l…ÌZ {õ³ÐŒl$-VýS-×æ-糆 JMýSyýl$. sîæ¯ólgŒæ MýS${Æ>yýl$. C…sZÏ »- ê-§« lý Ë$ ³ç yýlÌ- æô MýS GÐ]lÆø E§øÅVýS… Cí³µÝ뢯- l] …sôæ C…sZÏ ^ðl³ç µ-MSý $…yé Ð]l¬…ºÆ‡¬ ÆO ‡ð ÌñæM- >Pyýl$. AƇ¬™ól G…™èl Ððl†-MSì ¯é A™èl° gêyýl MýS°-ò³r - Ì-t æô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *yýl$. Ð]l¬MýS*PÐðl¬çßæ… ™ðlÍ-Äæ¶ $° FÆý‡$. ¿êçÙÆ- >§ýl$. †¯]ly- é-°MîS sìæM>¯é Ìôæ§ýl$. §é…™ø »ê…{§é-ÌZ° K VýS$âZÏ ™èlË-§é-^lè $-MSý $-¯ló Ð- éyýl$. §é§éç³# ¯ðlË-Æø-kË- ´- ër$ ¯é¯é MýSÚëtË* ³ç yézMSý ^ðl…º*ÆŠ‡ÌZ° JMýS »ôæMýSÈÌZ ^éÄŒæ$-Ðé-ÌêV> ^ólÇ-´ù-Äæ¶ *yýl$. »ôæMýSÈ ^èl$r$t³ç- M- Sý PË E¯]l² §ýl$M>×æ§éÆý‡$-ËMýS$, Æð‡VýS$Å-ËÆŠ‡ MýSÜç Ð-t l] $-Ƈý MÏ Sý $ ^éÄŒæ$° CÐ]lÓyýl… {õ³ÐŒl$ yýl*Åsîæ. {糆 MýSÜç Ð-t l] $Æý‡$ H… Ayýl$-VSý $-™éyø VýS$Æý‡$¢ò- ³r - $tM- Sý $° ÐéÆý‡$ ^ðl³ç µ-MSý $…-yé¯ól Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS ™ðl_a-^ló a-Ðéyýl$. {õ³ÐŒl$ ³ç °-™lè ¯- é°² VýSÐ]l$-°…-_¯]l K Ð]lÅMìS¢ "¯]l$Ð]lNÓ ¯ól¯]l* MýSÍíÜ K ÐéÅ´ëÆý‡… ò³yýl§é…. yýlº$¾Ë$ ¯éÑ, ³ç ° ±¨...Ìê¿¶æ… C§ýlÇ-ª ©- ' A…sôæ J糚-MSý $-¯é²yýl$. ÐéÅ´ëÆý‡… »êV>¯ól ¯]lyìl_- …¨. AƇ¬™ól B Ð]lÅMìS¢ i™èl… Ð]l*{™èlÐól$ CÝ뢯- l] …r* õ³r Ï $ œí Æ>-Ƈ¬…-^lè y- lý …™ø Ñ${™èl$Ë §ýlVýSÆY ‡ý Mö…™èl yýlº$¾ A糚 ¡- Üç- $-MSý $° Ð]lÙí {´ë…™èl…ÌZ ™øç³#ylý $ º…yìlÒ$§ýl Cyîl,Ï §øòÜ AÐ]l$Ãyýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtylý $. Æý‡$_V> Ô¶æ$_V> ^ólÜç $¢¯- é²-ylý ¯]l² õ³Æý‡$ Æ>Ð]ly- lý …™ø I§ólâ- æ¶ ÌÏ Z »êV>¯ól Üç …´ë-¨…^éyýl$. B yýlº$¾™ø Ð]lÙí õÜÙçt ¯Œl Üç Ò$-³ç …ÌZ "{õ³Ð- lŒ $-Ýë-VSý ÆŠ‡ §øÔ¶æ´- ëÏgê' ™ðlÇ-^éyýl$. A¨ {V>…yŠl Üç MðSÞ‹Ü AƇ¬Å…¨. A§ól Fç³#ÌZ ³ç MýSP¯]l K ^O lð ±‹Ü œç #ylŠ Ú닳 ™ðlÇ-^éyýl$. ¸ëϳç Æ- ‡¬…¨. ^O lð ±‹Ü Úëç³#¯l] $ Ð]lÊõÜÜí B õœÐÏ l] Æ- ‡ý ™Ï ø Mö™èl¢ Æý‡M>Ë §øòÜË- ¯]l$ MýS°-ò³sêtylý $. AÐðl$-ÇM- Sý ¯Œl ^øï³Þ, òÙk-Ð鯌l §øòÜ, ³ç ±ÆŠ‡ _ÎÏ §øòÜ õ³Æý‡™Ï ø Mö™èl¢ õœÐÏ l] Æ- ‡ý ™Ï ø GMýSPyé ^èl*yýl° Mö™èl¢ §øòÜË Æý‡$_ ^èl*í³…^éyýl$. {糆 ¯ðlÌê K Mö™èl¢ ÐðlÆO ‡ð sîæ §øòÜ {ç³ÐólÔ- æ¶ ò- ³r - y-t lý …™ø A™èl° ÐéÅ´ëÆý‡… Ð]lÊyýl$ ³ç #Ðl] #ÓË$ Ð]l¬ç³µÆ‡¬ M>Ķæ$-Ë$V> Ð] Ç®Í…Ï ¨. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l¬…ºÆ‡¬ Ð]l¯Œl Úëí³…VŠS Ð]l*ÌZÏ AÐ]l#s- æŒ Ì- æñ sŒæ ™ðlÇõÜ¢ A© Üç MðSÞçÜƇ¬Å…¨. CMýS Ððl¯]l$-¨Ç- W ^èl*çÜ$-Mø-Ìæô §ýl$. Gç³µ-sæì M- Sý ³ç- šyýl$ Mö™èl¢ ÐðlÆO ‡ð s- æî Ë$ MýSË$-³ç #™lè *, Mö™èl¢ AÐ]l#s- æŒ Ì- æñ sŒæ Kò³¯Œl ^ólÜç *¢ ´ùĶæ*yýl$. CÌê C…yìlÄ- æ¶ *ÌZ 35, ¯]l*Åh-Ìê…-ylŠ Ìñæ Ð]lÊyýl$... Ððl¬™èl…¢ 38 AÐ]l#s- æŒ Ì- æñ r - ™Ï ø A™èl° ÐéÅ´ëÆý‡… {ç³Üç $¢™lè … I§ýl$ MørÏ rÆø²-Ðl] Æ- ‡ý $™ø ¯]lyýl$-Ýù¢…¨. C糚-ylý ™- lè ¯]l$ Ð]l¬…º-Ƈ¬-ÌZ° A¯ólMýS ¼h-¯lð Ü‹ Üç *PÌŒæÞ Ñ§éÅ-Ƈý $¦Ë- MýS$ K ´ëuý‡….

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 29


º${Æý‡MýS$ 糧ýl$¯]l$ °Æý‡Ó-ß ç æ-×æ : A§ýl–-çÙt-©-ç³-MŠS

糧ýl-ÔZ-«§ýl-¯]l & 184

10

11 12

13

14

15

16

17

18 19

20

23

21

22

24 25

26

Ayýlz… 1. f¯]lÃ-¨¯]l… (5) 3. çßæ¯]l$-Ð]l$…-™èl$-yól-›-(-3) 5. ÐéÅ´ë-Ƈý …ÌZ Ð]l$«§lý Å-Ðl] Ç¢ (3) 6. MýS–çÙ$~ylý $ _sìæM- Sð ¯]l ÐólÍ™ø G†¢¯l] ³ç Æý‡Ó™èl… (6) 9. Ð]l$Æý‡™ø Ð]l^óla EÇ-™éyýl$ (3) 10. ™øÐ]l¬ (2) 11. AçÜ*Ķæ$ (2) 12. Mø† (2)

14. »êÍMýS (2)

§éVýS$yýl$ Ð]lÊ™èlË$

MìSÓgŒæ

C…§ýl$ÌZ §éWÐ]l#¯]l² G°Ñ$¨ »ŸÐ]l$Ã˯]l$ VýS$Ç¢…^èl…yìl!

✒ ✒ ✒ ✒

fÐéº$Ë$: 1.AĶæ$ÝëP…™èl…, 2.°^ðl¯a ]l, 3.MýSË…, 4.»ôæÏyýl$, 5.º…†, 6.çÜ$†¢, 7.çÙ* ´ëÍ‹Ù {º‹Ù, 8.»êÅyìlÃ…r¯Œl M>MŠS

òÜ•µ‹Ü V>Æð‡z¯lŒ A° Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ° H Æ>ډ밲 í³Ë$-Ýë¢Æý‡$? ÐéíÙ…VŠS Ððl$ïÙ-¯lŒ ¯]l$ GÐ]lÆý‡$ MýS¯]l$Vö-¯é²Æý‡$? Ðé…VŠSbèl* ¯]l¨ H §ólÔ¶æ…ÌZ E…¨? Ð]l$«§ýlÅ-«§ýlÆ> çÜÐ]l¬-{§ýl…ÌZ E¯]l² ©Ó´ëÌZÏ ´÷yýl-OÐðl-¯]l¨ H¨? MóSÆý‡â¶æ, gôæÐŒl$Þ MìS…VŠS, Ð]l$Ķæ$-¯éÃÆŠ‡, íÜíÜÎ

15. Ð]l¬VýS$YË$ (6) 16. Üç …çßæ† Üç Ç ^ólõÜ¢ Ð]l^óla MýS$…ç³sìæ (3) 18. ¯ól˯]l$ ™èlÐólÓ _¯]l² Ý뫧lý ¯]l… (3) 19. ™èlyýlº - y- lì ¯]l ´ë§ýl^- é-Ƈý $Ë$ (5) 22. VýSÐé„ýS… (3) 23. MørÌZ Ðólõܨ (2)

°Ë$Ð]l# 1. ÐéÅ{çœ$-¯]l-Q…-(-4) 2. Hyýl$ç³# (3) 3. §« lý ¯]l$-Æ>Ã-Üç …ÌZ ÑçÙ$~Üç- …-MSî Æ- ‡ý ¯¢ l] … ^ólÜç *¢ †Ç-VSó Ð- éyýl$ (4) 4. ™ðlË$-VSý $-ÐéÇ ò³§ýl³ç-ª …-ylý $VýS (6) 5. VýSr$t, Üç Ò$ç³… (2) 7. Ð]l˧ýl$ Æý‡*´ë…-™lè Æý‡… (2) 8. ³ç Ô¶æ$-Ðl] #Ë M>Í-VøÆý‡$ (2) 11. ÑhÌŒæ, MýS*™èl (2) 12. f…rV> ³ç #sæì ¯t l] ¼yýlËz $ (4) 13. Ð]l*Æ>jË… (2) 14. Gïܵ »êË-çÜ$-{º-çßæÃ×æÅ… Ð]l¬§ýl$ª-õ³-Æý‡$-(-2) 15. »ñæfj…, MýS¯]l²… (2) 16. Üç $¯]l²MýS$ Üç $¯]l²& f…r ÐéMýSÅ… (5) 17. Æ>VýS$Ë$, gŸ¯]l²Ë$ Ððl¬§ýl-ËVýS$ Ðésìæ™ø Ð]l…yìl¯]l D ÐéÆý‡… fÐéº$Ë$ Ð]l¬§ýlª (3) 19. Ððl*çÜ… (2) 20. OÐðlçÙ~-Ð]l#Ë ™èlÑ$â¶æ BÆ>-§« lý ¯é X™èl…(3) 21. ¯éË$-MSý MýS$ ™ðlÍ-õܨ (2) 23. ¯éÅĶæ$…, ´ëË$, ³ç Ô¶æ$-Üç …-³ç §ýl (2) 5 §ý l Ç

9

14 »ê Ë$

8

¯]l$ 4Ð]l$ MýS Ð]l$ Æý‡ çÜ… {M>… ç17Ü… † MýS sìæ MìS

7

Æø k

6

3 çßæ âê Ç 9 §é 11 D çÜ$ Ë 16 çßæ 18 ™ö ãÏ 22 MìS çßæ ò³ ãÏ

5

24. Ô¶æ${¿¶æ…, Ô¶æ$§ýl…® (2) 25. ÐéĶæ¬Ð]l# (3) 26. Ð]l*ÅÆó‡gŒæ yól (4)

26

4

Æý21‡$ _

3

ç1³# sìæt ¯]l 2Æø k Í §ýl 6 Vø 7 Ð]l Æý‡® ¯]l 8 W Æý10‡$ §ýl$ª rt 12 13 MýS í³ Ð]l ÍÏ MýS Ë Ë$ ^é 20´ë 24 Ô¶æ$ çÜ Ò$ Æý‡…

2

25

1

15 Æý‡… VýS {«§ýl… 19 §ýl 23 ´ë V> yìl

30 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15 f¯]lÐ]lÇ 2012


Ððl$§ýlyýl$MýS$ Ðól$™èl Space Facts ▼ ▼

▼ ▼

Food Facts

¿¶æ*Ñ$MìS ^èl…{§ýl$yýl$ 2 Ë„ýSË 50 ÐólË OÐðl$â¶æÏ §ýl*Æý‡…ÌZ E¯é²-yýlr! ¿¶æ*Ò$è ¯]l$…_ ^èl*õÜ¢, ^èl…{§ýl$° Eç³Ç-™èlË… 59 Ô>™èl… Ð]l*{™èlÐól$ MýS°-í³-çÜ$¢…§ýlr! ^èl…{§ýl$yýl$ ¿¶æ*Ñ$-^èl$r*t JMýS-ÝëÇ †Æý‡-VýS-yé-°MìS 27 ÆøkË, 7 VýS…rË, 43 °Ñ$-ÚëË, 11.6 òÜMýS¯]lÏ çÜÐ]l$Ķæ$… ç³yýl$-™èl$…-§ýlr! ^èl…{§ýl$yìl Ò$§ýl Ayýl$-VýS$Ë VýS$Æý‡$¢Ë$ ç³yìl™ól, AÑ MýS±çÜ… 糨 Ñ$ÍĶæ$¯Œl çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>Ë Ð]lÆý‡MýS* ^ðlÇ-W-´ù-Ð]lr! G…§ýl$-MýS…sôæ, ^èl…{§ýl$yìl Ò$§ýl JÇ-í³yìl E…yýl§ýl$. JMýS ¯ðlËÌZ Æð‡…yýl$-ÝëÆý‡$Ï ç³NÆý‡~-^èl…-{§ýl$yýl$ MýS°-í³õÜ¢, (C¨ §é§éç³# AÝ뫧ýlÅ…) Æð‡…yø-ÝëÇ MýS°-í³…^ól ^èl…{§ýl$×ìæ² º*ÏÐ]lʯŒl A…sêÆý‡$. 20-09, ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ ^èl…{§ýl$yì Ò$§ýl ±Æý‡$ E¯]l²r$Ï MýS¯]l$-Vö¯é²Æý‡$.

▼ ▼

▼ ▼ ▼

Interesting Facts

Known person little known Facts ▼

▼ ▼

{¼r-¯lŒ MìS Æð‡…yýl$-ÝëÆý‡$Ï {糫§é-°V> ^ólíܯ]l ѯŒlçÜt¯lŒ ^èlÇaÌæŒ Æ>f-MîS-Ķæ$-Ðól™èl¢ Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$... Ð]l$…_ Ð]lMýS¢, _{™èl-M>-Æý‡$yýl$, Æý‡^èlƇ¬™èl MýS*yé! 19-5-3ÌZ Ýëíßæ-™èlÅ…ÌZ ¯ø»ñæÌŒæ A…§ýl$-MýS$¯é²Æý‡$. ѯŒl-çÜt¯lŒ ^èlÇa-ÌæŒ MìS íÜ´ë-Ƈ¬Ë »ŸÐ]l$ÃË$ õÜMýSÇ…-^èlyýl… _¯]l²-ç³µ-r$²…` AË-Ðé-rr! Æ>f-MîS-Ķæ*-ÌZÏMìS Æ>MýS-Ð]l¬…§ýl$ Ë…yýl-¯lŒ -ÌZ° K ç³{†-MýSÌZ fÆý‡²-ÍçÜ$tV> ç³° ^ólíܯ]l çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZl §ýl„ìS-×ê-{íœÄ¶æ* »ZĶæ$ÆŠ‡ Ķ欧ýl®… VýS$Ç…_ ÐéÆý‡¢Ë$ õÜMýS-ÇçÜ*¢ OòܯéÅ-°MìS ç³r$t-ºyìl, I§ýl$ ÐéÆ>Ë$ ÐéÇMìS º…©V> E…yìl, GÌêVø ™èlí³µ…-^èl$-MýS$° ºÄ¶æ$-r-ç³-yéz-Æý‡r! ^èlÇaÌæŒ ™èl¯]l {ç³çÜ…-V>-˱² MýS…uý‡™é ç³sôæt-Ô>-Æý‡r. G糚-yýl-yìl-W¯é Ð]l¬…§ýl$ ¯]l$…_ Ððl¯]lMìSP, Ððl¯]lMýS ¯]l$…_ Ð]l¬…§ýl$MýS$ A¯]l-Æý‡Y-â¶æ…V> ^ðlõ³µ-Ðé-Æý‡r! ^èlÇa-ÌæŒ MìS "G-‹Ü' A„ýS-Æ>°² ç³Ë-MýS-yýl…ÌZ Cº¾…¨ E…yól-§ýlr!

_sìæt MýS£ýl

ç³°ÌZ Ððl$â¶æ-MýS$-Ð]lË$! Ayýl¨-z y- lý …z V> ^ðlr$Ï, ™èl$ç³µË$ ò³ÇW E¯]l² ™èl¯]l Üç ˦ …ÌZ JMýS fÒ$…-§éÆý‡$ ™èl¯]l ¿êÆý‡Å MøÇMýS Ðól$Æý‡MýS$ JMýS ™ør¯]l$ ò³…^é-˯- l] $-MSý $¯é²yýl$. ³ç NË-Ðlð ¬-MSý PË$ ¯ésê-Ë…sôæ Ð]l¬…§ýl$V> B ^ðlrÏ°- ²…-sæì ° ¯]lÇMìS ^èl§ýl$¯]l$ ^ólĶæ*Í MýS§é! A…§ýl$-MøçÜ… Æ>Ð]l¬yýl$, ÁÐ]l¬yýl$ A° C§ýlƪ ‡ý $ ³ç °-Ðé-âæ¶ °Ï ò³r$tM- Sý $¯é²yýl$. ÁÐ]l¬yýl$ õ³Æý‡$MýS$ ™èlVýSr -Y $ÏV> ºË…V>, ÌêÐ]l#V> E…sôæ, Æ>Ð]l¬-yló Ððl* Üç ¯]l²V>, ºMýSP-³ç Ë- aV> E¯é²yýl$. C§ýlƪ ‡ý * ^ðlr$Ï ¯]lÆý‡M- Sý yýl… Ððl¬§ýlË$ ò³sêtƇý $. Ððl¬§ýls- æì Æ- øk C§ýlƪ ‡ý * Üç Ð]l*-¯l] …-V>¯ól ¯]lÇ-M>Æý‡$. Æð‡…yýlÐ- l] Æ- øk ÁÐ]l¬yìl MýS¯é² Æ>Ð]l¬yól GMýS$PÐ]l ^ðlr$Ï ¯]lÇ-M>yýl$. Ð]lÊyýlÐ- l] Æ- øþ, ¯éË$-VSý Ð]l Æøþ MýS*yé A…™ól! Æ>Ð]l¬-ylì M- Sý ¯é² GMýS$PÐ]l ³ç ° ^ólĶæ*-˯]l² ³ç …™èl…™ø ÁÐ]l¬yýl$ Ñ{Ô>…† MýS*yé ¡çÜ$-Mø-MSý $…yé Ð]l$Ç…-™lè V> MýSÙç ³ç-t y- ézylý $.

CrÎ ¿êçÙÌZ sŸÐ]l*-sZ° ´÷Ððl¬-yöÆø A…sê-Æý‡r! {§é„ýS-ç³â¶æÏ W…fÌZÏ A™èlÅ-«¨MýS Ððl*™é-§ýl$ÌZ Ķæ*…sîæ BMìSÞyðl…r$Ï E…sê-Ķæ$r! AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° ¯]l*Ågñæ-ÈÞÌZ B¨-ÐéÆý‡… ¯éyýl$ M>Å»ôæ-iË$ AÐ]l$Ã-MýS*-yýl-§ýl¯ól ^èlrt… E…§ýlr! AÆý‡-sìæ-ç³-â¶æÏÌZ Ñr-Ñ$¯Œl íÜ, ¼6-Ë™ø ´ër$ ´÷sê-íÙĶæ$… MýS*yé A«¨-MýS…V> E…r$…-§ýlr! JMýSP ¯éÇ…f Ñ™èl¢¯] … ¯]l$…_ JMøP-ÝëÇ JMýS-sìæ-MýS…sôæ GMýS$PÐ]l Ððl¬MýSPË$ Ððl¬Ë$-Ýë¢-Ķæ$r! ç³#^èl-aM>-Ķæ$ÌZ GMýS$PÐ]l Ô>™èl… ±Æó‡ E…r$…-§ýl-¯]l²¨ ™ðlÍ-íÜ…§ól. AƇ¬™ól A…§ýl$ÌZ Ñr-Ñ$¯Œl íÜ ™ø ´ër$, BÆý‡$ Ô>™èl… ^èlMðSPÆý‡ MýS*yé E…r$…-§ýlr!

▼ ▼

▼ ▼ ▼

{ç³ç³…-^èl…ÌZ sîæÒË$ A™èlÅ-«¨-MýS…V> E¯]l² §ólÔ¶æ… O^ðl¯é. AMýSPyýl §é§éç³# Æð‡…yýl$ Ð]l…§ýlË Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ sîæÒË$ E¯é²-Ķæ$r! »êȾ yéÌŒæ ç³NÇ¢ õ³Æý‡$... »êÆý‡Æ¾ > Ñ$ÍòÜ…sŒæ Æ>ºÆŠ‡tÞ {ç³ç³-^èl…-ÌZ¯ól A™èlÅ…™èl ò³§ýlª íÜ°Ð]l* ¤Äôæ$rÆŠ‡ Æó‡yìlÄñæ* íÜsîæ Ð]lÊÅhMŠS àÌŒæ (¯]l*ÅĶæ*ÆŠæP). D ¤Äôæ$-rÆøÏ JMóS-ÝëÇ BÆý‡$ÐólË Ð]l$…¨ íÜ°Ð]l* ^èl*yö-^èlra ! {ç³ç³…-^èl…-ÌZ° Ñ$Í-Ķæ$-±-Æý‡ÏÌZ G¯]lO¿ñæ Ô>™èl… Ð]l$…¨ òÜMðS…-yŠl-àÅ…yŠl M>Æý‡$Ï Ðéyýl$-™èl$-¯é²-Æý‡° K çÜÆó‡ÓÌZ ™ólÍ…-§ýlr! AÐðl$-Ç-M>ÌZ ¯]lÐðl*-§ýlÄôæ$Å MóSçÜ$ÌZÏ Ä¶æ*O¿ñæ Ô>™é-°MìS Oò³V> Ķæ*MìSÞyðl…sŒæ MóSçÜ$-Ìôæ-¯]lr! 18-5-7ÌZ gZòÜ‹œ VýSÄñæ$sîæ sìæçÙ*Å õ³ç³-ÆŠ‡° MýS¯]l$-Vö¯]l² Mö™èl¢ÌZ, {糆 ïÙsŒæ Ò$§é ™èl¯]l õ³Æý‡$ Ð]l¬{¨…-^ól-Ðé-Æý‡r!

M>°, A§ólÑ$ _{™èlÐðl* Æ>Ð]l¬yýl$ Ð]l$«§lý Å Ð]l$«§lý ÅÌZ Ñ{Ô>…† ¡çÜ$-MSý $…r* Byýl$™èl* ´ëyýl$™èl* ³ç ° ^ólÜí ¯é, A™èl¯ól GMýS$PÐ]l ^ðlr$Ï ¯]lÇ-M>yýl$. §é…™ø ÁÐ]l¬-ylì MìS ™èl¯]l Ô¶æMìSÝ-¢ ë-Ðl] $Æ>¦ÅË Ò$§ýl A¯]l$-Ðl] *¯]l… Ð]l_a…¨. A§ól ÑçÙĶæ$… Æ>Ð]l¬-×æ~y- lì V- >yýl$. Æ>Ð]l¬yýl$ ¯]lÐólÓçÜ*¢ ""-A¯é², ¯]l$Ð]l#Ó ^ðlr$Ï ¯]lÆý‡M- Sý yýl… òO ³¯ól §ýl–íÙt ò³sêtÐl] # M>±, Ñ{Ô>…† ¡çÜ$-Mø-Ðl] yýl…, ±Vö-ylý Í-z MìS ³ç §ýl$¯]l$ ò³rtylý … Ð]l$Ça-´ù-Äæ¶ *Ð]l#. §é…™ø GMýS$PÐ]l ³ç ° ^ólĶæ$-Ìæô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *Ð]l#, ¯ó ¯ólÐðl* Aç³#µyýl³ç #µyýl$ Ñ{Ô>…† ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$ M>ºsìæt AË-Üç r ÌôæMýS$…yé ³ç ° ^ólÔ>¯]l$. òO ³V> B Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ VöyýlÍ-z MìS ³ç §ýl$¯]l$ ò³r$tM- Sý $-¯ló Ð- éyìl° M>ºsìæt ¯é ³ç ° Ð]l$Ç…™èl Üç $Ë$-Ðl] Æ- ‡¬…-¨'- ' A° g Ðé¼-^éayýl$. §é…™ø ÁÐ]l¬-ylì MìS ™èl¯]l ™èl³ç š ™ðlÍíÜ Ð]l_a…¨. ±†: MýSçÙtç³yìl ç³° ^ólĶæ$yýlÐól$ Ð]l¬QÅ… M>§ýl$, K {ç³×êãMýS {ç³M>Æý‡… ç³° ^ólĶæ$yýl… MýS*yé AÐ]lçÜÆý‡…. Aç³#µyé ç³° Ð]l$Ç…™èl ™ólÍMýSÐ]l#™èl$…¨ MýS*yé! ●

15 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 31

Ȑ_


RNI Reg No.APTEL/2008/23482

funday_Jan_12  

new year special, inner, kids, special articles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you