Page 1


MìSÓMŠS O»ñæsŒæÞ..!

´ë§é-Ë™ø ´ër$Ï!

ÐéÆð‡Ðé HÑ$ {yðlçÜ$Þ!

Ķæ¬.MðS.MìS ^ðl…¨¯]l ´ë†-MSó â¶æÏ M>ÆŠ‡Ï {W휙Œl¯]l$ ^èl*yýlV>¯ól ^èlMýSPV> E¯é²yýl…sê-Ƈý …™é. M>± A™èl° ´ë§é-ËÐ- l] …MýS ^èl*õÜ¢ Ð]l*{™èl… AÐé MýSPƇ¬´ù-™éÆý‡$! G…§ýl$-MSý …sôæ A™èl° ´ë§éË$ Fíßæ…-^lè ¯- l] …™èl ò³§ýlVª >, Ñ_{™èl…V> E…sêƇ¬. ³ç #sìæ¯-t l] ³ç šyýl$ {W휙Œl ´ë§éË$ Ð]l*Ð]lÊ-Ë$V>¯ól E¯é²-... Ð]lĶæ$çÜ$ ò³ÇVóS Mö©ª AÑ A™èlÅ…™èl ÐólVýS…V> ò³Æý‡V- Sý yýl… Ððl¬§ýlË- Æ- ‡¬Å…-§lý r! B ò³Æý‡$-VSý $-§lý Ë- ¯]l$ °Ä¶æ$…-{†…-^é-Ë° ÐO lð §ýl$ÅË$ G…™èl {ç³Ä¶æ$-†²…-_¯é œç Í™èl… ÌôæMýS´- ù-Ƈ¬…¨. §é…™ø AÑ ò³ÇW, ò³ÇW 14.5 A…VýS$-âêË §ýlVýSÆY ‡ý BV>Ƈ¬. {ç³³ç …-^lè …ÌZ A™èlÅ…™èl ò³§ýlª ´ë§é-Ë$¯]l² Ð]lÅMìSV¢ > {W휙Œl ÇM>Æý‡$z Üç –íÙ…t ^- éyýl$. AÌê ÇM>Æý‡$z Üç –íÙ…t _- ¯- l] …-§lý $MýS$ Kç³MýSP Üç …™ø-Ùç …V> E¯é², ™èl¯]lMýS$ Üç Ç-´ùÄôæ$ 21Ð]l òO Ük ^ðl³ç šË$, º*r$Ï ³ç °-VSý r - $tM- Sý $° ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólƇ¬…-^lè $-Mø-Ðl] yýl… ÑçÜ$V>Y E…sZ…-§lý ° Ðé´ù-™lè $-¯é²yýl$ {W휙Œl! ´ëç³… A™èl° »ê«§lý ÌZ ¯éÅĶæ$… E…¨ MýS§é!

A…§ýlÐO- lð $¯]l Æý‡…VýS$-Ë$, BMýSÆý‡×Û æî Ķæ$ ÐO lð $¯]l yìlgO æñ ¯- lŒ ™ø A§ýl$Â-™lè …V> E…¨ MýS§ýl* D {yðlÜ‹ ! ©° {ç³™ólÅ-MSý ™èl H…sZ ™ðlÍõÜ¢ Ò$MýS$ BÔ¶æaÆý‡Å… MýS*yé ÐólÜç $¢…¨. G…§ýl$-MSý …sôæ, C¨ §éÆ>Ë™ø ¯ólÜí ¯]l {yðlÜ‹ M>§ýl$... Ððl…{r$-MýS-Ë™ø ^ólíÜ…¨! {¼-r¯- lŒ MýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q yìlgO æñ ¯]lÆŠ‡ £ðlÌêà Ððl$Oyl𠯌l Gç³µ-sæì M- Sý ³ç- šyýl$ Mö™èl¢ Mö™èl¢ §ýl$çÜ$¢Ë$ ™èlĶæ*-Ƈý $^ólÜí , A…§ýlȲ BMýSr - $tM- Sý $…r* E…r$…¨. AƇ¬™ól Ð]l*Ð]lÊ-Ë$V> Ðéyól §éÆ>Ë$, Ð]lÜç …ˆ ™ø ™èlĶæ*-Ƈý $- ^ólÜí ^ólÜï BÐðl$MýS$ »ZÆŠ‡ Mösìæ…t §- lý r! Mö™èlV¢ > H… ^ólõÜ¢ »êVýS$…-r$…§é A° BÌZ-_õÜ¢ Üç yðl¯- lŒ V> BÑ-ylý MìS D IyìlĶæ* Ð]l_a…-§lý r! A…™ól, Ððl…r¯ól ³ç ° Ððl¬§ýlË- $-ò³s- æô Üí-t …¨. K Ð]l$…_ õ³Æý‡$¯]l² òÜË*¯Œl ÐéÇ° Üç …{糨- …_ 95 ´û…yýlÏ MóSÔ>-˯]l$ õÜMýSÇ…-_…¨. ÐésìæMìS M>Ð]lË- Üí- ¯]l Ñ«§lý …V> Æý‡…VýS$Ë$ ÐólÜí ... Ð]l$Æø G°Ñ$-¨Ð- l] $…¨ Üç ß ç æ-M>-Ƈý …™ø, Æð‡…yýl$ ÐéÆ>ÌZÏ A…§ýlÐO- lð $¯]l Ððlyìl…z VŠS Vú¯]l$¯]l$ CÌê Üç –íÙ…t _, A…§ýlÇ- ™ø Ô¶æ¿ê‹Ù A°-³í …-^lè $-MSý $…¨!

MìSy鲋³ Ýë„ìSV> MýSâêÅ×æ…!

í³_a ç³Ë$ Æý‡M>-˱..!

MìSÇ- Ý-Y 뢯- lŒ Ì- Z° JMýS ™ðlVýSÌ- Z H A»ê¾Æ‡¬ AƇ¬¯é JMýS AÐ]l*Ã-Ƈ¬° CçÙt-ç³-yìl™ól, A™èlyýl$ BÐðl$¯]l$ G™èl$¢M- Sý $´ù™éyýl$. ©°MìS A™èl° MýS$r$…º Üç ¿¶æ$ÅË$ MýS*yé Üç ß ç æ-MSý Ç- Ý- ë¢Æ‡ý $. AÌê G™èl$¢M- Sð ã- ¯Ï l] AÐ]l*ÃƇ¬ ¯]l$§ýl$-sæì MìS ™ðlËÏ Æý‡$Ð]l*Ë$ MýSsôæÝ-t ë¢Æ‡ý $. ™èlÆ>Ó™èl AÐ]l*ÃƇ¬ ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë$ B Ķæ¬Ð]lM- Sý $yìl C…sìæMìS ÐðlãÏ, CMýS Ð]l* AÐ]l*ÃƇ¬ Ò$§ól A° ^ðl³í µ, ò³ãÏ fÇ-³í …_ Ð]lÝë¢Æ‡ý $. G…§ýl$MýS…sôæ B AÐ]l*Ã-Ƈ¬° Ð]l$Æó‡ Ķæ¬Ð]lM- Sý $yýl* ò³ãÏ ^ólÜç $-Mø-ylý $. §é-§éç³# ³ç ¯ðl²…yø Ô¶æ™éºª… ¯]l$…` AMýSPyîl B^éÆý‡… E…¨. AMýSPyýl õ³§ýlÇMýS… GMýS$PÐ]l M>Ð]lyýl…™ø Byýl³í- Ë- Ë-Ï MýS$ ò³ãÏ ^ólĶæ$-ylý … ™èlÍϧýl…{yýl$-ËMýS$ ™èlËMýS$ Ñ$…_¯]l »ê«§lý Å™èl. D B^éÆý‡… Ð]lËÏ ò³ãÏ QÆý‡$a™ø ´ër$, MýSr² M>¯]l$-MSý Ë »ê«§lý Ë$ MýS*yé E…yýlÐ]l# M>ºsìæt GÐ]lÆý‡* Ayýl$z ^ðl³ç µsôæ§Ï lý $. M>± ©°-Ðl] ËÏ G…§ýlÆø Byýl³í- Ë- ËÏ $ ™èlÐ]l$ Ð]l$¯]lÜç- $MýS$ ¯]l^èla°-Ðé-ylì ™ø M>ç³#Ƈý … ^ólĶæ*ÍÞ Ð]lÝù¢…¨. °Æ>-MSý Ç- õÜ¢ B ™ðlVýS ò³§ýl˪ $ Ñ«¨…^ól MýSv¯]l Õ„ýSË$ A¯]l$-¿æ¶ Ñ- …-^éÍÞ Ð]lÜç $¢…¨. ´ëç³… MýS§ýl*!

¯ólyýl$ {ç³³ç …-^lè …ÌZ {糆 ÑçÙĶæ$…-ÌZ¯]l* ´ùsîæ¯ól! Mö…§ýlÆý‡$ ´ërË ´ùsîæË$ ò³yìl™ól, Mö…§ýlÆý‡$ BrË ´ùsîæË$, Mö…§ýlÆý‡$ A…§éË ´ùsîæË$, Ð]l$Ç-Mö…§ýlÆý‡$ †¯]lyýl…ÌZ ´ùsîæË$ ò³yýl$™èl$…sêÆý‡$. CÐ]l±² ^éË-Ðl] ¯- l] ²r$Ï AÐðl$-ÇM- >ÌZ K Ñ_-{™èlÐO- lð $¯]l ´ùsîæ °Æý‡Ó-ß í æ-Üç $¢¯- é²Æý‡$. A§ól…-r…sôæ... A™èlÅ…™èl Ð]l¬ÇMìSV>, §ýl$Æ>Ó-Üç ¯- l] ™ø MýS*yìl¯]l º*rÏ ´ùsîæË$. ѯ]ly- é-°MóS H§øÌê E…¨ V>± 35 Äôæ$â¶æ$ÏV> AMýSPyîl ´ùsîæË$ fÆý‡$-VSý $-™lè $-¯é²-Äæ¶ $…sôæ ¯]lÐ]l¬Ã-™éÆ>! {糆Äôæ$sê fÇVóS D ´ùsîæÌZÏ GÐ]lÇ º*r$Ï A™èlÅ…™èl §ýl$Æ>Ó-Üç ¯]l Ð]lÝë¢Äæñ * ÐéÆó‡ Ñgôæ™èl! D Äôæ$yýl$ ³ç §ýlM- ö…-yló â¶æÏ {sìæ¯ðlsŒæ Æ>¼-¯l] Þ¯Œl A¯ól »êÍMýS D ´ùsîæÌZ VðSË$-´÷…¨, §é§éç³# Æð‡…yýl$ Ë„ýSË Æý‡*´ë-Äæ¶ $Ë {ò³k • Ð]l$±° ³ç r$tM- Sý $-´ù-Ƈ¬…¨. ´ùsîæÌZÏ ´ëÌŸY¯- l] ²-Ðéâ¶æ$Ï »êV>¯ól G…gêÄŒæ$ ^ólÔ>Æý‡$ V>±, ^èl*íܯ- l] Ð- éâ¶æ$Ï Ð]l*{™èl… C§ól… B¯]l…-§lý Ððl* A…r* Ð]l¬MýS$P¯]l ÐólÌôæÜç- $-MSý $-¯é²Æý‡$... ÝëÈ, Ð]l¬MýS$PË$ Ð]lÊçÜ$MýS$¯é²Æý‡$!

{òÜt…VŠS¢ B‹œ §ýl ÒMŠæ

8

9

10

{¼r¯ŒlÌZ A†ò³§ýlª OÆð‡ÌôæÓ Ý÷Æý‡…VýS Ð]l*Æý‡Y… "òÜÐðlÆŠ‡Þ r¯ðl² ÌŒæ' {´ëÆý‡…¿¶æ…. 1886 16-42 & QVøâ¶æ Ô>ç܈-Ðól™èl¢ VðSÎ-ÍÄñæ* Ð]l$Æý‡×æ….

19-8-2 -&- ¿ê-Æý‡™èl Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ ™öÍ ÝëÇ A…sê-ÇP-sìæ-M> ^ólÆý‡$MýS$¯é²Æý‡$. 19-13 & AÐðl$ÇM> A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Ç^èlÆŠ‡z °MýSÞ¯Œl f¯]l¯]l….

19-20 & ¯é¯é-gê† çÜÑ$-†ÌZ ¿êÆý‡™Œl çÜ¿¶æÅ™èlÓ… ´÷…¨…¨. 18-94 & {ç³íܧýl® MýSÑ í³…VýSã ËMîSÿ-M>…™èl… f¯]l¯]l…. Ð]l$-Æý‡×æ… MýS*yé A§ól Æøk (19-7-2).

11 19-58 & B…{«§ýl-{糧ólÔŒæ Æ>çÙ‰ Æøyýl$z Æý‡Ðé×ê çÜ…çܦ HÆý‡µyìl…¨. 19-66 & Ð]l*il {糫§é-° ÌêÌŒæ ºçßæ§ýl*ÆŠæ Ô>í܈ Ð]l$Æý‡×æ….

12

13

2010 & Oòßæ¡ ¿¶æ*MýS…ç³…ÌZ 3 Ë„ýSË Ð]l$…¨MìS Oò³V> Ð]l$–† ^ðl…§éÆý‡$. 20-04 & MýSÆ>~-rMýS Ð]l*i ïÜG… Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ òßæVóSz Ð]l$Æý‡×æ….

19-84 & A…™èl-Ç-„ýS…ÌZMìS Ayýl$VýS$ ò³sìæt¯]l ™öÍ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬yìlV> Æ>MóS-‹Ù-Ô¶æÆý‡Ã ÇM>Æý‡$z. 19-19 & Ð]l*i ïÜG… yé‘‘ Ð]l${Ç ^ðl¯é²-Æð‡yìlz f¯]l¯]l….

2 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

14 17-61 & A糃-¯]lÏMýS$, Ð]l$Æ>-u>-ËMýS$ Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÊyø ´ë°-ç³r$t Ķ欧ýl®…. 1937 & {ç³Ð]l¬Q ïßæÆø ÔZ¿¶æ¯Œæ»êº$ f¯]l¯]l….


çÜ*MìS¢ iÑ™èl…ÌZ A°² §éÓÆ>Ë* Ð]lÊçÜ$MýS$´ùĶæ*Ķæ$° Gç³#µyýl* A¯]l$MøÐ]l§ýl$ª! ºçßæ$Ô> Ò$Æý‡$ Ðésìæ° ™ðlÆý‡Ð]lyýl… MøçÜ… AÑ G§ýl$Æý‡$^èl*çÜ$¢¯é²Äôæ$Ððl*!!

çÜ*_MýS 6

20

B ÆøkÌZÏ... MýSâ¶æMýSâ¶æÌêyól gêqç³MýS…

sôæMŠæ CsŒæ Di

Mö™èl¢ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ {ç³Ð]l¬Q$Ë çÜ…§ólÔ>Ë$ ●

ÐéÆý‡çœË…

B§ýlÆý‡Ø…

iљ鰲 ÐðlÍW…^éyýl$!

ÇĶæ*Ísîæ ^ðlMŠæ

MýS£ýl¯]l… 8

26

ËĶæ$…

23

f¯]lÐ]lÇ 8 ¯]l$…yìl 14 Ð]lÆý‡MýS$

G‹œ.G….Æó‡yìlÄñæ* õÜtçÙ¯øÏ Ð]lÊyýl$ VýS…rË$ °Æý‡Óçßæ×æ: íÜ…çßæ…¿¶ærÏ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#

Ðól$çÙ…: M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ Üç M>-Ë…ÌZ ³ç NÇ¢ ^ólÝë¢Æ‡ý $. {糆¿ê-´ë-rÐ- éË$ ÐðlË$-VSý $-ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. Üç ¿¶æË$, Üç Ð]l*-Ðló Ô- >ÌZÏ ´ëÌŸY…s- êÆý‡$. ´ë™èl»- ê-MSî Ë$ Ð]lÜç *-ËÐ- l] #™éƇ¬. Üç Ð]l*-^éÆý‡… Üç …™øçÙ… MýSÍ-WÜç- $¢…¨. ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ³ç #…kMýS$…-sêƇ¬. E§øÅ-V>ÌZÏ ß ç Z§éË$ §ýlMýS$P-™éƇ¬. Üç ¯éÃ-¯éË$.

™èl$Ë: M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*Ë$ çÜgê-Ð]l#V> ÝëVýS$-™éƇ¬. BàÓ¯éË$ A…§ýl$-™éƇ¬. Mö°² °Æý‡Ä-~ æ¶ *Ë$ ¡çÜ$MýS$…-sêÆý‡$. E§øÅ-VýS-Äñæ*VýS…. Ð]l$«§ýlÅ-Ð]l-Ç¢™èlÓ… Ð]lß í æ-Ýë¢Æ‡ý $. ÐéÅ´ë-Æ>-ËÌZ Ìê¿êË$. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ Ð]l*Æý‡$µË$ fÇVóS Üç *^èl¯- l] Ë$. ´ëÇ-{Ô>-Ñ$MýS, MýSâê-Ƈý …-V>Ë ÐéÇMìS J†¢y- lý $Ë$.

Ð]l–çÙ¿¶æ…: ³ç ¯]l$-ËÌZ gêç³Å…. §ýl*Æý‡{- ³ç Ä- æ¶ *-×êË$. MýS$r$…-ºÜç- ¿- æ¶ $ÅË ¯]l$…_ J†¢y- lý $Ë$. {ç³Ä¶æ$-™é²Ë$ ¯ðlÐ]l$èV> ÝëVýS$-™éƇ¬. B«§éÅ-†ÃMýS _…™èl¯]l ò³Æý‡$-VSý $-™lè $…¨. °Æý‡Ä-~ æ¶ *Ë$ ÐéƇ¬§é ÐólÝë¢Æ‡ý $. Üç Ë-àË$ Üï ÓMýSÇ- Ý- ë¢Æ‡ý $. E§øÅ-V>ÌZÏ J†¢y- lý $Ë$, Æ>f-MSî Ķæ$, Ýë…MóS†- MýS Æý‡…V>Ë ÐéÇMìS Mö¨ª- _M>-MSý $Ë$.

Ð]l–ÕaMýS…: AÐ]lÜç- Æ- >-ËMýS$ yýlº$¾ A…§ýl$-™lè $…¨. §ýl*Æý‡{ç³Ä¶æ*-×êË$. ³ç ¯]l$Ë$ °§é-¯l] …V> ÝëVýS$-™éƇ¬. JMýS {ç³MýSr - ¯]l BMýSr - $tM- Sý $…-r$…¨. BÆøVýSÅ… Ð]l$…§ýlWçÜ$¢…¨. ÐéÅ´ë-Ƈý $-ËMýS$ ÝëÐ]l*-¯l] Å- Ìê-¿êË$. E§øÅ-V>ÌZÏ A§ýl¯- l] ³ç # »ê«§lý Å-™lè Ë$. ѧólÖ ³ç Æý‡Å-r¯- l] Ë$. B«§éÅ-†ÃMýS _…™èl¯]l.

Ñ$£ýl$¯]l…: ÑÐé-§éË$ ¡Æý‡™- éƇ¬. Ò$ ¯O lð ³ç #×æÅ… ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]lçÜ$¢…¨. BÔ¶æa-Æý‡Å-MýS-Æý‡-OÐðl$¯]l çÜ…çœ$-r-¯]lË$. ³ç Ë$-MSý $-ºyìl ò³Æý‡$-VSý $-™lè $…¨. ³ç È- „- Sý ÌZÏ A¯]l$-MSý *Ë œç Í™éË$. ÐéÅ´ë-Æ>-ËÌZ Ð]l¬…§ýly- lý $VýS$. E§øÅ-V>-ËÌZ _M>-MSý $Ë$ ™öË-VSý $-™éƇ¬. Üç ¯éÃ-¯éË$. B¿¶æÆ- ‡ý ×- êË$ Mö…sêÆý‡$.

«§ýl¯]l$çÜ$Þ: Æý‡$×æ-»ê-«§ýlË$ ™öË-VýS$-™éƇ¬. Ðéçßæ-¯éË$, B¿¶æÆ- ‡ý ×- êË$ Mö…sêÆý‡$. Ô¶æ$¿¶æÐ- é-Ƈý Ë¢ $ Ñ…sêÆý‡$. {ç³™èlÅ-Ƈý $¦Ë ¯]l$…_ MîSËMýS Üç Ð]l*-^éÆý‡…. E§øÅ-VSý Ķæ$™é²Ë$ Ýë¯]l$-MýS*-Ë-Ð]l$-Ð]l#-™éƇ¬. ¿¶æ*, VýS–çßæ-Äñæ*-V>Ë$. ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ÌêÀ-Ýë¢Æ‡¬. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ Üç …™ø-Ùç M- Sý Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l ÐéÆý‡Ë¢ $.

MýSÆ>PrMýS…: ´÷Æý‡-´ër$Ï çÜÇ-¨-§ýl$ª-MýS$…sêÆý‡$. ç³Ç-^èl-Ķæ*Ë$ ò³Æý‡$-VSý $-™éƇ¬. Üç °²-ß í æ-™lè $-Ë™ø Üç …™ø-Ùç …V> VýSyýl$-³ç #™éÆý‡$. õÜÐé-M>-Ƈý Å-{MýSÐ- l] *ÌZÏ ^èl$Æý‡$V>Y ´ëÌŸY…s- êÆý‡$. Üí Ʀ >íÜ¢ ÑÐé-§éË ³ç Ç-ÚëPÆý‡…. Üç …çœ$…ÌZ B§ýlÆ- ‡ý ×æ ò³Æý‡$-VSý $-™lè $…¨. Ë„>ÅË$ Ý뫨-Ýë¢Æý‡$. Æ>f-MîS-Ķæ$-Ð]l-Æ>Y-ËMýS$ 糧ýl-Ò-Äñæ*VýS….

Ð]l$MýSÆý‡…: Mö™èl¢ ÑçÙÄ- æ¶ *Ë$ ™ðlË$-Üç $-MSý $…-sêÆý‡$. {ç³Ð]l¬-Q$-Ë™ø ³ç Ç-^lè Ä- æ¶ *Ë$. BǦMSý ³ç Ç-Üí †¦ Ððl$Æý‡$V>Y E…r$…¨. {糆¿ê- ´ë-rÐ- éË$ ÐðlË$-VSý $ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. BÌZ-^lè ¯- l] Ë$ AÐ]l$Ë$ ^ólÝë¢Æ‡ý $. ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ÌêÀÝë¢Æ‡¬. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ ³ç §ø-¯l] ²† AÐ]lM- >-Ô>Ë$.

íÜ…çßæ…: BǦMSý ³ç Ç-Üí †¦ ÌZ Ððl$Æý‡$VýS$. BíÜ¢ ÑçÙÄ- æ¶ *-ËÌZ _M>-MSý $Ë$ ™öË-VSý $-™éƇ¬. C…r-Ƈý *ÓÅË$ A…§ýl$-™éƇ¬. Ð]lÅÐ]là - Æ- >ÌZÏ ÑfĶæ$…. Ô¶æ$¿¶æM- >-Æ>Å-ËMýS$ yýlº$¾ Ððl_aÝë¢Æ‡ý $. Mö™èl¢ °Æý‡Ä-~ æ¶ *Ë$ ¡çÜ$-MSý $…-sêÆý‡$. ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ Ìê¿êË »êrÌZ ÝëVýS$-™éƇ¬. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ C…{MìSÐ- lð $…r$Ï.

MýS$…¿¶æ…: M>…{sê-MýS$tË$ ´÷…§ýl$-™éÆý‡$. M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*Ë$ Üç M>-Ë…ÌZ ³ç NÇ¢ ^ólÝë¢Æ‡ý $. Üç …çœ$…ÌZ VúÆý‡Ð- l] {糆çÙËt $. _¯]l²-¯ésìæ Ñ${™èl$-˯]l$ MýSË$-Üç $-MSý $…-sêÆý‡$. ÐéÅ´ë-Æ>-ËÌZ Ìê¿êË$ §ýlMýS$P-™éƇ¬. E§øÅ-VSý $-ËMýS$ C…{MìSÐ- lð $…r$Ï. Æ>f-MSî Ķæ$, MýSâê-Ƈý …-V>Ë ÐéÇMìS Üç ¯éÃ-¯éË$.

MýS¯]lÅ: MìSÏçÙt-OÐðl$¯]l çÜÐ]l$-çÜÅË$ ç³Ç-çÙP-Ç…-^èl$-MýS$…-sêÆý‡$. ^éMýS^èlMýSÅ…V>, KÆý‡$µ™ø ³ç ¯]l$Ë$ ^èlMýSP-¨§- lý $ª™- éÆý‡$. ³ç #Æý‡ÝëP-Æ>Ë$ §ýlMýS$P-™éƇ¬. Ðéçßæ-¯éË$, ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$-VøË$ ^ólÝë¢Æý‡$. ÐéÅ´ë-Æý‡-Ð]l–¨®. E§øÅ-VýS$-ËMýS$ çÜ…™ø-çÙ-MýS-Æý‡-OÐðl$¯]l Üç Ð]l*-^éÆý‡…. ѧólÖ ³ç Æý‡Å-r¯- l] Ë$. BË-Äæ¶ *Ë Üç …§ýlÆ- ‡ý د]l….

Ò$¯]l…: BǦMSý ÌêÐé-§ló Ò- Ë$ ÝëÐ]l*-¯l] Å…V> E…sêƇ¬. Mö™èl¢ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-ËMýS$ {ÖM>Æý‡… ^èl$yýl™- éÆý‡$. {ç³Ð]l¬Q$Ë ¯]l$…_ MîSËMýS Üç Ð]l*-^éÆý‡…. C…r-Ƈý *ÓÅË$ A…§ýl$-™éƇ¬. B«§éÅ-†ÃMýS M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-ÌZÏ ´ëÌŸY…s- êÆý‡$. Üí Ʀ >íÜ¢ ÑÐé-§éË ³ç Ç-ÚëPÆý‡…. Mö™èl¢ M>…{sê-MSý $tË$ ËÀ-Ýë¢Æ‡¬.

4 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


ÌôæQ

B×ìæ-Ð]l¬-™éÅ-ÌêÏ…sìæ ÑçÙ-Ķæ*Ë$! MýSË-ƇŠ œç- #ÌŒæ õ³i-Ë™ø œç ¯Œlyól BMýSÆ- ‡ý -Û ×îæÄ- æ¶ $…V> E…sZ…¨. "AĶæ$Åç³µ-Ð]l*-Ë' ÐéçÜ¢-Ðé-°MìS §ýlVýSÆ-Y ‡ý V> E…¨. "L¯é'ÌZ B×ìæÐ]l¬-™éÅ-ÌêÏ…sìæ ÑçÙ-Ķæ*˯]l$ {ç³^èl$-Ç…-_-¯]l…-§ýl$MýS$ AÀ-¯]l…-§ýl-¯]lË$. & ç³…™éyìl }°-Ðé-çÜ-Æ>Ð]l#, Ððl*Ç-´÷Ë… àÅsêÞ‹œ!! "A-³ç Ç- _- ™- lè $-ylý $'ÌZ Ð]lÅ…VýSÅ, àçÜÅ, ^èlÐ]l$-™éPÆ>˯]l$ Üç Ð]l$-´ë-âæ¶ ÌÏ ZÏ A…¨…_ ^èlÐ]l$-MSý $PË$, ÑçÜ$Æý‡™Ï ø àÝëÅ°² ³ç …yìl…-_¯]l h.BÆŠ‡.Ð]l$çßæ-ÇMÛ Sì àÅsêÞ‹œ. & VýS$WYË… }çßæÇ, Ðólr-´ëÌñæ… Ð]lÆý‡…yé Ððl$rÏ ¡í³ gêqç³-M>Ë$... Ð]l…Ö "Ð]lÆ- ‡ý …yé Ððl$rÏÒ- $§ýl °Ë-ºy- lì ' ÐéÅçÜ… ^éÌê B¯]l…-§lý ³ç- Ç- _- …¨. B¯ésìæ ÆøkË$, gêq³ç M- >Ë$, A¯]l$¿¶æ*-™lè $Ë$, B¯]l…-§éË$ Ð]l$äÏ Æ>Ð]l#. & MðS.çÜ¡-‹Ù-»êº$, MýSyýlç³ "D ¯]lË$-VýS$-Æý‡$' §é^èl$-MýS$-¯ólÌê E…sZ…¨! œç ¯Œly- ló ÌZ Mö™èl¢ ÖÇÛMSý "D ¯]lË$-VSý $-Ƈý $' G…™ø »êÐ]l#…sZ…¨. ÐésìæMìS ò³sìæ¯t l] òßæyìl…z V- SŠ Ë$ MýS*yé »êÐ]l#¯é²Æ‡¬. MýSsŒæ-^ólíÜ ¿¶æ{§ýl-ç³-Æý‡$-^èl$-MýS$…r$¯é²…. & G….MðS.Ð]lÊÇ¢, çÜ*Æ>Å-õ³r A„ýS-Æ>-À-Ð]l…-§ýl¯]l…! G°² ³ç #Üç M-¢ >Ë$ Ð]l_a¯é œç ¯Œly- ló MýS$ ÝësìæÆ- >Ð]l#. "A"VýS×ìæ™èl' Ðól$£é-Ñ'- ° Üç ÃÇ…^èl$MøÐ]lyýl… »êVýS$…¨. ÑÔ¶æÓ-ÑR- êÅ-™lè $Ë iÑ™èl ÑÔóæÚ- ëË$, B¯]l…-§é-à§Ï lý Ñgêq¯l] ÑM>-Ýë-˯- l] …-¨…_¯]l…§ýl$MýS$ œç ¯ŒæyólMìS A„ýSÆ- >-ÀÐ]l…-§ýl¯]l…. & »Ÿyýl$z-ç³ÍÏ çßæÇ-MýS–çÙ~, ´ë¯]l-VýSÌŒæ, ¯]lËÏ-Vö…yýl Jâ¶æ$Ï fË-§ýl-Ç…-_…¨! "°-gêË$ §ólÐ]l#-ylì M- Sð Æ- ‡ý $-MSý 'ÌZ {ç³^èl$-Ç…-_¯]l {MðSЕ lŒ $ MýS£ýl¯]l… ^èl§ýl$-Ð]l#-™èl$-¯]l²…-™èl-õÜç³N Jâ¶æ$Ï fË-§ýl-Ç…-_…¨. AÌê…sìæ Ð]l*¯]lÐ]l Ð]l$–V>Ë$ MýS*yé E…sêĶæ* A°-³í …-_…¨. MöË-Ðlð Ç A»ê¾Æ‡¬ MýSº$Æý‡$Ï MýSÐ]l$-±Ä- æ¶ $…V> E¯é²Æ‡¬. & yìl.çÜ*Æý‡Å-™ólf, C&-Ððl$-Ƈ¬ÌŒæ »êVýS$…¨ M>±... "D-ÝëÇ C…¨-Æ>-´ë-ƇŠ PÌZ...' BçÜM- Sì M-¢ Sý Æ- ‡ý …V> E…¨. ÔO æð Í àƇ¬V> ÝëW-´ù-Ƈ¬…¨. "Ë-ÐlŒ '- ÌZ {õ³Ð]l$-^lè Æ- ‡ý ×- êË$ »êV>¯ól ç³ËÏ-Ñ…-^éƇ¬. & í³.糧ýlÃf, Ð]l$_-Î-ç³r²…

Ð]l* çÜÇMö™èl¢ 眯Œæyól¯]l$ B§ýlÇçÜ*¢, AÀÐ]l*¯]l…™ø E™èl¢Æ>Ë$ Æ>çÜ$¢¯]l² ´ëuý‡MýS$Ë…§ýlÇMîS «§ýl¯]lÅÐé§éË$. ÐéÆý‡… ÐéÆý‡… Ò$ çܵ…§ýl¯]l™ø ´ër$ MýSÑ™èlË$, M>Æý‡*t¯]l$Ï, MýS£ýlË$ MýS*yé Æ>íÜ ç³…ç³…yìl. Ð]l* _Æý‡$¯éÐ]l*

眯Œlyól

Ýë„ìS ™ðlË$VýS$ ¨¯]lç³{†MýS 6&3&249/1, ÆøyŠl ¯]l….1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl & 34. funday.sakshi@gmail.com Designing: Sampangi Mallesh Composing: Anusha Pulipaka

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 5


sôæMŠS CsŒæ Di Üí °Ð]l*. ß ï æÆøMìS, ÑË-¯lŒ MìS ™ólyé ™ðlÍĶæ$-MSý ´- ù™ól Æ>f-MSî Ķæ$…. àÅï³ ¯]l*Å C-Äæ¶ $ÆŠ‡, Ð]l$…{† ³ç §ýlÐ- l] #Ë$ B{Ìñæyîl ß í æĶæ$ÆŠæ!

Mö™èl¢ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ {ç³Ð]l¬-Q$Ë çÜ…§ól-Ô>Ë$ MìSÆý‡-׊æ-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ Æð‡yìlz MîSÌñæÇ- W Ðé™èl, MýSÆð‡…-sæŒ ™- ø M- ø™èl, M>…{sêMŠS™t ø Ðól$™èl, MýSÚëtË- ™ø D™èl, MýSÌñæMýS¯Û l] ™Ï ø Ððl*™èl Üç ß ç æf…. `MýSsZÏ E…sôæ¯ól ÐðlË$-™lè $Æý‡$ ÑË$Ð]l, ÐðlË$-™lè $-Ƈý $° `MýSsìæ ^ólõܯ¢ ló ѧýl$Å™Œl °Ë$Ð]l! ¼Ë$ÏË- ™ø VýS$…yðl VýS$¼Ë$Ï A¯]lÐ- l] Üç- Æý‡…. VýS$yýl$zÌôæMýS$…yé ³í ËÏ, MýSÆð‡…sŒæ ÌôæMýS$…yé ¼Ë$ÏÆ>§ýl$. Ò$rÆŠ‡ ÌôæMýS$…yé Ððl*rÆý‡$ †Æý‡VýS§ýl$, Ððl*rÆŠ‡ ÌôæMýS$…yé ÐérÆŠ‡ Æ>§ýl$. Æ>çÙÐ-‰ lð ¬MýS ß ï ærÆŠ‡, KrÆŠ‡ JMýS DrÆŠ‡. ³ç Ð]lÆŠ‡ ÌôæMýS´- ù™ól ÑÌŒæ ³ç Ð]lÆŠ‡ ò³Æý‡$-VSý $-™lè $…¨. {sꯌlÞ¸ëÆý‡ÃÆý‡™Ï ø ¸ëÆý‡ÃÆý‡Ï MýSÚëtË$ ¡Æý‡Ð]l#. MìSÆý‡×êË™ø E§øÅ-V>Ë$ Æ>ËÐ]l#. Ð]l¯Œl- Æý‡*-³ï ™ø ™èlÐ]l#yló ™èl³ç µ ¼Ä¶æ$Å… Æ>Ð]l#. ÉìlÎÏÌZ ^èl{MýS… †í³µ™ól Æ>çÙ…‰ ÌZ C…h¯Œl MýS§ýl$-Ë$-™lè $…¨. CMýSPyýl ò³sñæËt $, AMýSPyýl V>Æý‡$z! ÑhÌŒæ ÉìlÎÏÌZ, ³ç hÌŒæ M>…{VðSÜ‹- ÌZ. BÌŒæ ¨ »ñæÜ‹ ,t sôæMŠS Æð‡Ü‹ !t ^èl…{§ýl-»êº$ OÆð‡™èl$-Ë…™é Æú™èl$-OÌñæ™ól àÆŠ‡Þ-ç³-Ð]lÆŠ‡ ò³Æý‡$VýS$-™lè $…¨. ³ç Ð]lÆŠ‡ ÌôæMýS¯ól ¯éMîS œï Ð]lÆŠ‡. ^ðlƇ¬ÆŠ‡ E…sôæ¯ól GƇ¬ÆŠ‡. Ķæ*MýS¯Û lŒ GMýS$POÐlð ™ól KÐ]lÆŠæ Ķæ*MýS¯Û lŒ , ÐøÐ]lÆO- ‡ð ™ól ÇĶæ*MýS¯Û lŒ . f¯é°² ¯ól¯]l$ ¯]lÐ]l$ï]l$. f¯]l… ¯]l¯]l$² ¯]lÐ]l$ÃÆý‡$. f¯]l… Ð]l$¯]l…, Ð]l$¯]l… f¯]l… A…™é Aº§ýl…® . ¯ør$& Kr$, ´ùr$& Üï r$ C§ól °f…. M>Ë… MýSÍíÜ Æ>MýS´- ù™ól MýS{Æý‡ ´ëÐ]l$-Ðl] #™- lè $…¨, {sêíœMŠS gêÐ]l$-Ðl] #™- lè $…¨, sêí³M- SŠ ÌZ ™ólyé Ð]lÜç $¢…¨. MýS$Èa MøçÜ… Ñ$Ça ¯]lÐ]l¬Ë$™é, MýS$Èa GMìSP™ól f¯é°² ¯]lÐ]l¬-Ë$™é. Aç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS* M>…{VðSÜ‹ ™ø ´ùÆ>-ylý $™èl* Ð]l$§ýl†-ª Ýë¢. A…§ýlÇ- MîS Ô¶æ$¿ê-M>…-„Sý Ë$, ³ç §ýlÑ MøçÜÐól$ Ð]l* BM>…„ýSË$. _Æý‡…-iÑ ´ùÆ>-ylì ™ól ´ùÄôæ$-§ló Ò$ Ìôæ§ýl$. ´ùÐéÍÞ-¯l] Ð]l±² Cç³µ-sæì MóS ´ùĶæ*Ƈ¬. ÈË$ ÈË$MîS MðSÐÏ• l] *MŠSÞ, A§ól M>…{VðSÜ‹ ´ëÍsìæMŠSÞ. ´÷VýS, ³ç VýS, òÜVýS... _Ð]lÇ- MìS ¿¶æVýS¿- æ¶ VýS. ´ëÈt _…^èl$MýS$…sôæ M>â¶æÒ-Ï $§ýl ³ç yìl…¨. _sêÆý‡$ MöÐ]l$ï]l Ð]l$…{† ³ç §ýlÐ- l] #Ë$, MöÐ]l$Ã-^lè $r*t Ð]l¬â¶æMÏ Sý …^ðlË$. ß ï æÆø ÑË-¯l] ¯Ï l] $ Möyìl™ól ●

MóSïÜ-BÆŠ‡ ¸ëÐŒl$çßo‹ÜÌZ Æð‡Ü‹ t ¡çÜ$-MSý $…r$¯é². Ð]lõÜ¢ {糿¶æ$-™éÓ°² AÆð‡Ü‹ t ^ólÝë¢. Cç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS* sO æñ sìæÌŒæÞ ^èl*Ô>Æý‡$. CMýSòO ³ œç #ÌæŒ Ìñæ…VŠS¢ Üí ¯éÃ. yìl…VŠS yé…VŠS »ñæÌŒæ, BÌŒæ DgŒæ ÐðlÌŒæ, ¯ø C…{r-Ðlð ÌŒæ. ¼.Ñ.Æ>çœ$Ð]l#Ë$ Ð]l–™èl$¢Ë$ GW-Ç´- ùƇ¬ Üç $™èl$¢Ë$ AÇ-W´ùĶæ*Ƈ¬. MöyýlÐ- l] Í, KrÏMø™èlMýS$ ç³°-MìS-Æ>§ýl$. Ð]l*Æý‡$PÞ° Ð]l$Ç_ ò³r$tºyìl ^ðlË$Ϻ - y- lì V> Ð]l*Ç…¨. Ðé§ýl… í³yìl-Ðé-§ýlOÐðl$ »ñæ…V>ÌZÏ ´ëÈt V>ÍMìS ´ùƇ¬…¨. ™èl*Æý‡$ç³# GÆý‡$ò³-MìSP-¯]l-ç³#yýl$ VýS$Æý‡-MýSò³yìl™ól ^éÇ-{™èlMýS ™èl³í µ§ýl…. M>Ë… MýSÇ-_¯- l] ³ç- #yýl$ Ð]l$Æý‡$õ³ LçÙ§« lý …. F™èlM- Sý {- Æý‡Ë$ ^ól†-MSý {- Æý‡Ë- $V> Ñ$WÍ-´ù™ól A¨ ÇÐ]l*-ÇPÞf…. ïÜï³I ¯éÆ>-Ķæ$×æ Mø™èl Ñ- $-Ùç ¯- öÏ_a MöyýlÐ]lÍ ÌôæMýS$…yé ´ùƇ¬…¨. ÆO ‡ð ™èl$ËMýS$ §« lý Æý‡, MýSÆð‡…-sæŒ Ì- æô MýS MýS…MìS Æ>Í-´ùƇ¬…¨. Ð]l* VýS$Æý‡$¢ f¯é-°MìS VýS$Æý‡$¢ ÌôæMýS$…yé ´ù™ø…¨. Ð]l–§ýl$®Ë$ Ð]l* Ð]l*r ѯ]lÆý‡$. Ķæ¬Ð]l™èl Ð]l* §éÇÌZ Ìôæ§ýl$. Ð]l$«§lý Å-Ðl] Ä- æ¶ $-Üç $PË$ k™èl$¢MSì Æý‡…VýS$ ÐólĶæ$-ylý …™ø VýS$Æý‡$¢³ç- r - Ì-t æô M- Sý $…yé E¯é²…. yýl* BÆŠ‡ yO lð . MøyìlMìS º§ýl$Ë$ ³ç Møyìl †¯]l…yìl. Møyìl JMøPÝëÇ ³ï r-Ðl] ¬-ylì V> Ð]l*Æý‡$-™lè $…¨. MìSçÙ-¯lŒ -Æð‡-yìlzVýS™èlÐ- lð $…™ø œç $¯]lM- Sî Ç¢... ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢ÌZ Ìôæ§ýl$ MýS$Èa. Ð]lÆý‡Ð-¢ l] *¯]l… A…«§lý M- >Æý‡…... A«¨M- >-Ƈý ´- ë-ÈòOt ³ Ìôæ§ýl$ Ð]l$Ð]l$-M>Æý‡…. ³ç Ð]lÆŠ‡ Ìñ毌lÞ ÌôæMýS A…™é òO ÜÌñ毌lÞ. ¯ólÙç ¯- l] ÌŒæ ´ëÈtMSì òܯólÞ-Ùç ¯- l] ÌŒæ MýSÚëtË$. VøÌŒæ Mösôæ-t Ð]lÆý‡MýS$ »êÌŒæ Ð]l¬r$tM- øÐ]l¬. àÅï³ ¯]l*Å CĶæ$ÆŠ‡... ½gôæ³ï MýSÑ$…VŠS °Ä¶æ$ÆŠ‡. ●

h.BÆŠ‡.Ð]l$çßæÇÛ

Ð]l$çßæÇÛf… Ķæ*MýStÆŠ‡MìS yéMýStÆŠ‡MìSS ™ólyé! Ķæ*MýSÆt ‡Š Ķæ*MýS¯Û lŒ ™ø ^èl…ç³#™éyýl$ yéMýSÆt ‡Š ÇĶæ*MýS¯Û lŒ ™ø ^èl…ç³#™éyýl$

M>…{VðS‹ÜMìS ™ðlË$VýS$§ólÔ>°MìS ™ólyé! M>…{VðSÜ‹ ÌZ ¯érMýS… JMýSsìæ G…§ýlÆø MýS–çÙ$~Ë$ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…ÌZ JMýSyól MýS–çÙ$~ylý $ G¯ø² ¯érM>Ë$

Ð]l*Ķæ*Ð]l†MìS fĶæ$ËÍ™èlMìS ™ólyé! Ð]l*Ķæ*Ð]l†MìS ÕÌêÑ{VýSàË…sôæ CçÙ…t fĶæ$ËÍ™èlMìS E™èlÞÐ]l Ñ{VýSàË…sôæ CçÙ…t 6 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


f‹Üt 4 眯Œl

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 7


B ÆøkÌZÏ..!

MýSâ¶æMýSâ¶æÌêyól

gêqç³MýS…

ç³Æý‡$-^èl*Ç Vø´ëËMýS–çÙ~ Üí ± Æý‡^èlƇ¬™èl

Ð]l$°íÙ iÑ™èl… Ñ_-{™èlÐO- lð $-¯l] ¨. ÑçÜÃĶæ$ f°-™lè ÐO- lð $-¯l] ¨. A…§ýl$ÌZ Ñyýl*z-Æ>-Ë$…-sêƇ¬. Ñ{¿ê…-™èl$-Ë$…-sêƇ¬. Ð]l$°-Ùí MìS ™ðlÍ-Äæ¶ $-°¨ ³ç #r$tMSý ... ^éÐ]l#. ³ç #sêt¯- l] ° Fçßæ ™ðlÍ-Ô>MýS ™ðlË$-Üç $¢…¨. ´ù™èl$-¯é²-¯l] ° ´ùÄôæ$-Ðl] ¬…§ýl$ MýS*yé ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$. M>° D Æð‡…yìl…sìæ Ð]l$«§lý Å iÑ™èl… gêq³ç M- >-ËÐ- l] $Ķæ$…. Ð]l$à-¿ê-Ƈý ™- lè …ÌZ G°² õ³i-Ë$…-sêÄñæ* A°² ³ç #rË gêq³ç MýS…. G°² ´ë{™èlË- $…-sêÄñæ* A°² ´ë{™èlË- ™ø ³ç Ç-^lè Ķæ$…. ÆO ‡ð ÌZÏ MýSÍ-õÜÐ- éâ¶æ$Ï, ºçÜ$ÞÌZ MýSÍ-õÜÐ- éâ¶æ$Ï, ÑÐ]l*¯é-ËÌZ MýSÍ-õÜÐ- éâ¶æ$Ï, Æøyýl$zÒ- $§ýl MýSÍ-õÜÐ- éâ¶æ$Ï, ѧólÔ- >ÌZÏ MýSÍõÜÐéâ¶æ$Ï, AçÜË$Ðéâ¶æ$Ï, AƇ¬-¯l] Ð- éâ¶æ$Ï, Wrt°- Ð- éâ¶æ$Ï... CÌê G…™øÐ]l$…¨ f¯]l…™ø JMöPMýSP A¯]l$-¿æ¶ Ð]l…! ¯é gêq³ç M- >-˯ól JMýSÝ- ëÇ ¯ðlÐ]l$-Ƈó õÜ.¢ .. Ðól$yýl*-Ƈý $ÌZ, ¯]l*h-Òy- lý $ÌZ ^èl¨-ѯ]l gêq³ç M- >Ë$. B ™èlÆý‡$-Ðé™èl Üí sîæ- M>-Ìæô i ÆøkË$. EÝëÃ-°Ä¶æ* ÑÔ¶æÓ-ѧ- éÅ-ËÄ- æ¶ $…ÌZ G….G. ^èl¨-ѯ]l ÆøkË$. B ™èlÆý‡$-Ðé™èl ³ç ™ól-¢ ³ç #Æý‡…ÌZ ™ðlË$VýS$ E糯- éÅ-Üç M- Sý $-ylì V> AƇ¬§ólâ¶æ$Ï, EĶæÊÅ-Ƈý $ÌZ ™ðlË$-VSý $-

Ô>-Rê-¨« ³ç- †- V> BÆó‡â¶æ$Ï, AMýSPyìl ѧéÅ-Ƈý $¦Ë$, Üç ૧éÅ-Äæ¶ ¬Ë$... JMýSsìæ M>§ýl$ Æð‡…yýl$ M>§ýl$, A¯ólMýS Üç …çœ$-r¯- l] Ë$! Üí °Ð]l* MýS£ýlMýS$ ³ç °-MSì Æ- >Ð]l# V>°, ³ç {†-MSý ÌZ MýS£ýlV> ³ç °-MSì Ð- l] ^óla Üç …çœ$-r¯- l] Ë$. 19-75- ÌZ ™öÍ-ÝëÇ "MýS£- lý ' A^èla-Ƈ¬-¯l] ³ç- šyýl$ ´÷…¨¯]l B¯]l…§ýl…... 19-75 ¯]l$…_ Üí °Ð]l* Æý‡…VýS…-ÌZMìS Ððlâ¶æs-Ï ê-°MìS ^ólÜí ¯]l {ç³Ä¶æ$-™é²Ë$, ÌZ´ëË$, Üç œç Ì- êË$... G¯ø², G¯ðl²¯ø²! AÐ]l$à MøÇMýS ¯ðlÆý‡Ð- ló Æ- ‡ý a-sê-°MìS ³ï òßæ-^lŒ yîl ^ðlĶæ$Åyýl…... B yéMýSÆ-t ‡ó s- æŒ ° AÐ]l$ÃMýS$ A…MìS™èl… ^ðlĶæ$År…... Ð]l$«§lý $-Ƈý ÐO- lð $¯]l gêqç³M>Ë$! C°² Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>ÌZÏ G¯ø² gêq³ç M- >Ë$ Ð]l*Æý‡$™èl* Ð]l^éaƇ¬. Ð]l*Æý‡° JMóS JMýSP gêq³ç MýS…... Üç …{M>…†! G°² ³ç …yýl$-VSý Ë- $¯é² Üç …{M>…† Üç …{M>…™ól! œç $Ë$Ïœç- $-Ë$ÏÐ- l] $…r* Ò«§lý $ÌZÏ †ÇVóS VýS…W-Ƈð §- lý $ªË$, ¯é¯]l² Mö¯]l² Mö™èl¢ ºrtË$, AÐ]l$à Ð]l…yól ³ç Æý‡Ð- l] *¯]l²…, ³ç #Íß ç ZÆý‡, ¯ól†-V>-Ƈð Ë$, ´ëË-™é-ÍM- Sý Ë œç ¬Ð]l$-œç ¬-Ðl] $Ë$, _¯]l²-³í ËÏË »ŸÐ]l$ÃË MöË$-Ðl] #Ë$, ¿ZW Ð]l$…rË ¿¶æ$VýS¿- æ¶ $-VSý Ë$, ^ðlÆý‡MýS$ VýSyýlË$, Æó‡W-³ç â¶æ$Ï.Ï .. A…™é Üç …™ø-Ùç Ðól$. A…™èlsê Üç …º-Ƈý Ðól$. CMýS {ç³³ç …-^lè …ÌZ GMýSPyé Ìôæ°¨, Ð]l$¯]l ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ ¬-ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ {ç³™ólÅ-MSý ÐO- lð $-¯l] ¨... Üç …{M>…† Ð]l¬VýS$Y! CÌêÏâæ¶ $Ï ³ç …§éË$ ÐólÜç $-MSý $° Æý‡£éË Ð]l¬VýS$Y Ððl¬§ýlË- $-ò³y- lì ™ól... C…sìæ Ð]l¬…§ýl$ ¯]l$…_ Ò«¨ _Ð]lÇ- §- éM> ÐðlãÏ´- ù-™lè $…¨ Ð]l¬VýS$Y. A…§ýl$ÌZ Ð]l¬^èlar-Ƈ¬¯]l Vö»ñæ¾-Ðl] $ÃË$! B Vö»ñæ¾-Ðl] $ÃÌZÏ Ð]l$…§é-Æ>Ë$, ^éÐ]l$…™èl$Ë$, Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë ³ç #ÚëµË$! Ð]l$Æý‡_-´ù-Ìæô ° D Ð]l$«§lý $Æý‡ gêq³ç M- >°² "Mö…-ylý Ò- sìæ Æ>gê-'ÌZ Æ>«§lý , ÑfĶæ$-Ô>…†Ë Ð]l$«§lý Å Ð]l¬VýS$YË- ´- ùsîæV> ò³sìæt Ð]l¬^èlar ¡Æý‡$a-MSý $¯é²…. C-³ç šyýl$ ™èlWY…¨ V>° Ððl¯]lM- Sý sìæ ÆøkÌZÏ Mö™èl¢ Üç …Ð]l™èlÞÆý‡… Ð]l_a…§ýl…sôæ... B Æøk ¯]l$…_ Ð]l$MýSÆý‡ Üç …{MýSÐ- l] $×æ… fÇVóS Ð]lÆý‡MýS$ ß ç æǧéçÜ$Ë$ "çßæ-ÇÌZ Æý‡…VýSß ç- æ-È' A…r* {Ô>Ð]lÅ…V> V>¯]l… ^ólÜç *¢ {糆 C…sìæMîS Ð]l^óla-ÐéÆý‡$. §« é¯]lÅ…, MýS*Æý‡V- >Ķæ$Ë$, ³ç ^éÈ Üç Æý‡$-MSý $-Ë™ø BÖ-Ƈý Ó-¨Üç *¢ ÐðlâôæÐ-Ï éâ¶æ$Ï! Üç …-{M>…-†¯- éyýl$ {糆 ÆO ‡ð ™èl$ MýSâ¶æÌÏ ZÏ B¯]l…§ýl…...! G…§ýl$-MSý …sôæ A糚yól MýS$ç³µ-Ë$ ¯- l] *Ça §« é¯]lÅ… C…sìæMìS ^ólÆý‡$a-MSý $…-sêyýl$. Üç …{M>…† A…sôæ Mö™èl¢ AË$Ïâæ¶ Ï ³ç …yýl$VýS. _¯]l²-³í Ë- Ë-Ï MýS$ Mö™èl¢ ºrtË ³ç …yýl$VýS. Üí °-Ðl] *-Ðé-âæ¶ MÏ Sì Mö™èl¢ Üí °-Ðl] *Ë ³ç …yýl$VýS. {ç³f-Ë…-§lý Ç- MîS §ólÐ]l#â¶æ$Ï °{§ýl´- ùÄôæ$ §ýl„ìS×- êĶæ$¯]l… Ð]l¬WíÜ, §ólÐ]l#â¶æ$Ï °{§ýlÌ- æô _ BÖ-Ƈý Ó-¨…^ól E™èlÆ¢ >-Äæ¶ $×æ ³ç #×æÅ-M>Ë… {´ëÆý‡…¿¶æ ³ç …yýl$VýS! M>± C糚yé ³ç …yýl$VýS ³ç Ìñær -Ï *-âæ¶ Ì-Ï ZϯO- lð ¯é MýS°-³í Ý- ù¢…§é? ß ç æǧéçÜ$Ë MýSÐ]l$Ãsìæ Vö…™èl$ Ñ°-³í Ý- ù¢…§é? VýS…W-Ƈð §- lý $ªË$ Vö»ñæ¾Ð]l$Ã˯]l$ ™öMýS$P™èl$¯é²Ä¶æ*? AçÜË$ Vö»ñæ¾-Ðl] $ÃË$ ò³sôæt ™ðlË$W…sìæ Byýlç³yýl$^èl$Ë$ MýS¯]l-ç³-yýl$-™èl$-¯é²Æ>? CMýS ³ç rt×- ê-ËMýS$, ¯]lVýSÆ- >-ËMýS$ Ð]lõÜ¢ AçÜË$ Ð]l¬VýS$Y ÐólÜç $-Mø-Ðl] s- ê-°MìS ÐéMìSâ¶æ$Ï MýS°-³í Üç- $¢¯- é²Ä¶æ*? A´ë-ƇŠ Ð-t lð $…sŒæ ™èlË$ç³# ™ðlÇõÜ¢ G§ýl$-Ƈý $V> C…Mø VýS$Ð]l$Ã…... GMýSPyýl ÐðlĶæ*ÅÍ Ð]l¬VýS$Y? CÆý‡$MìSÆý‡$MýS$ Câ¶æÌÏ Z ÐéMìSâ¶æ$Ï MýS¯]l$Ð]l$Æý‡$OVSð ´ùĶæ*Ƈ¬. M>Ýù¢ MýS*Ýù¢ E¯é², Ð]l¬VýS$YÌæô õÜ ³ç yýl™èl$Ë$ ÌôæMýS ÐðlËÐðlË»Z™èl$¯é²Æ‡¬. ß ç æǧéçÜ$Ë Æ>V>Ë$ ´ùƇ¬ ´ë‹³ Ýë…VýS$Ë$ ß ç ZÆð‡†¢Üç $¢¯é²Æ‡¬. sêÆð‡r Y $Ï A…§ýl$MýS$¯ól ™èl³ç ¯]l ™èl³ç µ, ³ç …yýl$VýSË$ fÆý‡$ç³#MýS$¯ól ¡ÇMóS ÌôæMýS$…yé ´ùƇ¬…¨ Ð]l$¯]lMýS$. ¿ê-Æý‡-™èl-gê-†MìS Ð]l$Æý‡-_-´ù-Ìôæ° Ð]l$«§ýl$-Æ>-¯]l$-¿¶æ*-™èl$-˯]l$ Ñ$WÌôæa Üç …{M>…† MýS¯]l$-Ðl] $-Ƈý $-VO Sð ´- ù-™lè $…sôæ H§ø ™ðlÍ-Äæ¶ $° »ê«§lý . Ð]l$äÏ B ÆøkË$ Ð]lõÜ¢ »êVýS$…-ylý $¯]l$ A¯]l² BÔ¶æ. B BÔ¶æ ¡Æý‡$-™lè $…§ø Ìôæ§ø ™ðlÍĶæ$§ýl$ M>±... ¯é _¯]l²-¯ésìæ Üç …{M>…† gêq³ç MýS… Ð]l*{™èl…... Cç³µ-sæì MîS ¯é Ð]l$¯]lÜç $ ÐéMìSsZÏ A…§ýlÐO- lð $¯]l Æý‡…VýSÐ- l] Í- M-Ï Sý Ìê MýSâ¶æM- Sý â- æ¶ Ì- ê-ylý $-™lè *¯ól E…¨.

8 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

õÜMýSÆý‡×æ: çÜÒ$Æý‡ ¯ólËç³Nyìl


Agêq™èlÐéçÜ…

^èl$MýSP-ÌêÏÆ>... ^èl*ç³#-ÌêÏÆ>...

GMýSP-yýlÐ]l*à Ò$¯é„îS... A™èlÅ…™èl í³¯]l² Ð]lĶæ$-çÜ$-ÌZ¯ól "Ñ$‹Ü C…yìl-Ķæ*' MìSÈ-sê°² §ýlMìSP…-^èl$-MýS$¯]l² A…§éË çÜ$…§ýlÇ... ™ðlË$VýS$ íܱ ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$ÌZ Æð‡…yýl$ ™èlÆ>-ËMýS$ ^ðl…¨¯]l C§ýlªÆý‡$ çÜ*ç³-ÆŠ‡-ÝëtÆý‡Ï çÜÆý‡-çܯ]l ¯]lsìæ…-_¯]l »êÎ-Ð]l#yŠl ¯]lsìæ... §ýl„ìS-×ê¨ ¯]l$…_ ÐðlãÏ, Mö¯ól²-â¶æÏ-´ër$ íßæ…© íܱÆý‡…V>°² JMýS Fç³# Fí³¯]l sꋳ ïßæÆø-Ƈ¬¯Œl... CÌê…sìæ G¯ø² ÑÔóæ-çÙ-×êË$ f™èl ^ólíÜ {ç³Ýë¢Ñ…^éÍÞ Ð]lõÜ¢ B õ³Æó‡... Ò$¯é„ìS ÔóæÚë{¨. "-"-^èl$-MýSP-ÌêÏÆ> ^èl*ç³#-ÌêÏÆ> GMýSP-yýlÐ]l*à gê¼-Î-''A…r* Bç³-§é¾…-«§ýl-Ð]l#yýl$ÌZ MýSâ¶æ$Ï †ç³š-MSý $…r* {ç³Õ²…-_¯]l õßæÐ]l$° Ð]l$Ça-´ù-Ðl] yýl… MýSÙç …t . ""-VSý $¡¢ Ð]l…M>ÄŒæ$ VýS$¡¢ Ð]l…M>ÄŒæ$ VýS$…yýl$ VýS$™ö¢…M- >-ÄæŒ $-'' A…r* yýl*ÅĶæ$sŒæÌZ {í³Ä¶æ¬yìl² ÐðlMìSP-Ç…-_¯]l _Íí³ A…f-Í° VýS$Æý‡$¢ ^ólÜç $-Mø-MSý $…yé E…yýly- lý Ð]lÊ MýSÙç Ðt ló $. Ò$¯é-ÌêÏ…sìæ ^èl*ç³#Ë$ ÝëÇõÜ¢ ™ðlÆý‡MýS$ MýSâ¶æ$Ï Aç³µ-W…-^ló Üí- ¯]l {õ³„ýSM- Sý $Ë Ýë„ìSV> ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ÌZ° Üç …{糧- éĶæ$ AĶæ$Å…-V>Æý‡Ï MýS$r$…-»ê-°MìS ^ðl…¨¯]l Ô¶æÕ-MSý âê ÔóæÚë{¨... Mö¯ól²â¶æ´Ï ër$ ^ól³ç M- Sý â¶æÏ Ý÷VýSÜç $¯]l$ ÝëÆý‡M¦ Sý … ^ólÜç *¢ _{™èlÜï- Ð- l] $ÌZ "Ò$-¯é-„Sì '- V> JMýS ÐðlË$VýS$ ÐðlÍ-V>Æý‡$. f¯]lÙèl: ™èlÑ$â¶æ¯- é-ylý $MýS$ ^ðl…¨¯é, ò³Ç-W…¨, ^èl¨-Ñ…¨ A…™é gêÆý‡…U yŠl {´ë…™èl…-ÌZ¯ól. ³ç ¨õßæâ¶æMÏ Só Ñ$‹Ü C…yìlĶæ* (1-98- 1- Ì- Z-)- MìSÈ- s- ê°² §ýlMìSP…-^lè $-MSý $¯]l² D Üç $…§ýlÇ ™èlÆ>Ó† Üç …Ð]l™- lè Þ-Ƈý …-ÌZ "ò³Æ‡¬…-rÆ- ‡Š »- êº$' Üí °-Ðl] *ÌZ ¯]lsìæ…-^éÆý‡$. §é° ™èlÆ>Ó™èl Ð]l_a¯]l Üç $¿ê-Ù‹ œç- $ÄŒæ$ "ïßæ-Æø' BÐðl$¯]l$ "ÝëtƇŠ ß ï æÆø-Ƈ¬-¯lŒ '- V> BM>-Ô>-°MìS G™ólÜí-¢ …¨. ™èl¯]l¯]l$ MìSy鲋³ ^ólÜí ¯]l MýSÆý‡$MýS$ ÆúyîlÌZ òO Ü™èl… Üç $°²-™lè ÐO- lð $¯]l FçßæË$ ³ç #sæì …t ^- ló …™èl A…§ýl…™ø ™ðlÆý‡Ò- $§ýl gêMîS{- Úë-œ‹ ¯ól M>MýS {õ³„ýSM- Sý $-˯]l$ MýS*yé {õ³Ð]l$ÌZ ³ç yólÜí- ¯]l Ò$¯é„ìS B ™èlÆ>Ó™èl CMýS Ððl¯]l$-†Ç- W ^èl*yýlÌ- æô §ýl$. V>ÏÐ- l] $-Ƈý Ü‹- V> E…r*¯ól, Üç VýSr$ MýS$r$…-»ê-°MìS ^ðl…¨¯]l Üï ̈ ê "A…-§lý …-V>' Ððl$í³µ…-^lè yýl… BÐðl$¯]l$ Üç Ð]l$-M>-ί]l Üí ±-™é-Ƈý ÌZÏ ÑË-„Sý ×- æ…V> °Í-³í …¨. yýl*ÅĶæ$sŒæ Ð]l…sìæ ™èlÑ$â¶æ yýl¼¾…VŠS Üí °-Ðl] *Ë §éÓÆ> Üç $ç³Ç- _- ™- lè $-Æ>-ÌO æñ ¯é ™ðlË$-VSý $ÌZ _Æý‡…-iÑ Üç Æý‡Üç- ¯]l B糧- é¾…-§« lý Ð- l] #yýl$, G±tÄ- æ¶ *ÆŠ‡ Üç Æý‡Üç- ¯]l {ºçßæÃÇÛ ÑÔ>Ó-Ñ$-{™èlÌ- ZÏ Ð]l*{™èlÐól$ ¯]lsìæ…-_…¨ Ò$¯é„ìS. _Æý‡…-iÑ ß í æ…© _{™èl… BgŒæ M> VýS*…yé-Æ>-gæŒ Ì- Z¯]l* ß ï æÆøƇ¬¯Œl M>Ð]ly- lý …™ø ™ðlË$-VSý $-Ðé-ÇMìS Ð]l$Ç…™èl §ýlVýSÆO-Y ‡ð …¨. ß í æ…©ÌZ §é§éç³# 80 Üí °-Ðl] *˯]l$ ™èl¯]l Rê™éÌZ ÐólÜç $-MSý $¯]l² Ò$¯é„ìS, 19-97- ÌZ Üç ±²-ylì Ä- æñ *ÌŒæ™ø "çœ*-™lè M- SŠ 'ÌZ ¯]lsìæ…^éMýS Üí ± iÑ-™é-°MìS ÒyøPË$ ³ç Í-M>Æý‡$. AÑ$-™é-»æŒ Üç Æý‡Üç ¯]l Ùç òßæ-¯lŒ Ú- ë™ø ´ër$ œç *Ķæ$ÌŒæ Ð]l…sìæ ß í æsŒæÞ, §éÑ$° _{™é-°MìSV>¯]l$ E™èlÐ-¢ l] $-¯l] s- æì V> œí Í…-õœÆŠ‡ AÐéÆý‡$z... CÌê ³ç #Æý‡Ý- ëP-Æ>Ë$, {ç³Ô¶æ…-Üç Ë fË$ÏÌZ ™èlyýlÜí- Ð- l] ¬-§lý Ð-ª l] #-™lè $¯ól ò³ãÏ™ø ¯]lr¯]lMýS$ "VýS$-ylŠ »O- æñ ' ^ð õ³µÔ>Æý‡$. Cç³#ylý $ B ^ól³ç M- Sý ¯- l] $²Ë _¯]l²-§é° _Æý‡$-¯éÐ]l* GMýSPyýl? ● ● ●

A-Ðlð $-ÇM>, sñæM>Þ‹Ü Üç Ò$-³ç …ÌZ Üç $VýSÆ- ‡Š Ì- êÅ…yŠl {´ë…™èl…ÌZ° K ¿¶æÐ]l¯]l…ÌZ "™é ™èl©« … ™èl©« … ™èl™èl™-¢ lð '-¢• A…r* ¿êÆý‡¡- Ķæ$ Üç …{糧- éĶæ$ Üç …X™èl ^èl³ç šâ¶æ$Ï. §é°™ø ´ësôæ ""¯ø ¯ø §ýlsîægŒæ ¯ésŒæ §ýl ÆO ‡ð sŒæ Ð]lÊÐŒlÐ- lð $…sŒæ, yýl* ÌO æñ MŠS ¨‹Ü'- ' A…r* K Ð]l$–§ýl$ÐO lð ¯]l MýS…uý‡Üç- ÓÆý‡… àÐ]l¿- êÐ]l Üç ß í æ-™lè …V> ^ólÜç $¢¯l] ² Üç *^èl¯- l] Ë$, ÑÔ>-ËÐO- lð $¯]l àÌZÏ ™ðlËÏ §öÆý‡Ý- ë-¯l] $Ë$, AMýSP-ylý M- Sý Pyé ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ $ Ð- l] $-ß í æ-âæ¶ Ë$ MýSÍíÜ ¯]l–™èlÅ Ý뫧lý ¯]l ^ólÜç $¢¯l] ² §ýl–Ô¶æÅ…. §é° õ³Æý‡$ "^ðlÇ‹Ù yéůŒæÞ Üç *PÌŒæ' AMýSPyýl ´ëu>Ë$ ^ðl´ù¢¯l] ² sîæ^èlÆŠ‡ õ³Æý‡$ Ò$¯é„ìS ÔóæÚë{¨. ¯éË$-VSó â¶æÏ Ð]lĶæ$-Üç $-ÌZ¯ól ¯érÅ {糧ýlÆ- ‡ý د]l C_a¯]l Ô¶æÕ-MSý âê ÔóæÚë{¨, MýS£ýlMŠS, JyìlÜï Þ, ¿¶æÆý‡™- lè ¯érÅ… ™èl¨-™lè Æý‡ ¯]l–™éÅ-ËÌZ BÇ™ólǯ]l ¯]l–™èlÅ-M>-Ç×ìæ. "íÜ°- Ð]l* {õ³Ð]l$'MýS$ A¡-™lè ÐO- lð $¯]l ȆÌZ ™èl¯]l¯]l$ {õ³Ñ$…-_¯é, ™èl¯]l™ø G¯ø² _{™éË$ ¿¶æÆý‡¢, í³ËÏË™ø Ò$¯é„ìS ÔóæÚë{¨

Æý‡*´÷…-¨…-_¯é... §ýlÆý‡Ø-MSý $yýl$ Æ>gŒæM- Sý $Ð]l*ÆŠ‡ Üç …™øíÙ {õ³Ð]l$¯]l$ M>§ýl¯- é²Æý‡$. 15-Hâ¶æÏ Üç $©Æý‡ƒ Üí ± MðSÈÆŠ‡ ™èlÆ>Ó™èl C¯ðlÓ-Ü‹ Ð-t lð $…sŒæ »êÅ…MýSÆŠ‡ ß ç æÈ-Ù‹ ÐO- lð $-Üç *-ƇŠ ¯]l$ {õ³Ð]l$ ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $-¯é²Æý‡$. {ç³Üç $¢™lè … 48-Hâ¶æÏ Ð]lĶæ$-Üç $ÌZ ¿¶æÆý‡,¢ MýS*™èl$Æý‡$ MóS…{§ýl, Möyýl$MýS$ Üç …gZ-Ù‹ Ë- ™ø AÐðl$-ÇM- >-ÌZ° sñæM>Þ-Ü‹ ÌZ °Ð]lÜí- Üç- *¢¯- é²Æý‡$. ● ● ●

""¯é Ð]l$¯]lÜç $ D Ðé™é-Ðl] Æ- ‡ý ×- ê-°MìS Cç³µ-sæì MîS AË Ðér$ ³ç yýlÌ- æô §- lý $-'' A…sêÆý‡$ Ò$¯é„ìS. A糚-ylý ³ç- šyýl* ™èl¯]l MøçÜ… ™é¯ól… ^ólÝë¢Æ‡ý $ A…sôæ ""-C…-ylì Ä- æ¶ *MýS$ Ð]l^ólaÝë¢'' A¯é²Æý‡$. ""-{yðlÑ• …VŠS A…sôæ ¿¶æĶæ$… E…yól¨- '- ' A° VýS$Æý‡$¢^ló Üç $-MSý $¯]l² Ò$¯é„ìS... Cç³#yýl$ Ñ$W-ͯ]l AÐðl$-ÇMýS¯Œl AÐ]l$Ã-Ìêϯló MýS*™èl$-Dz- M>Æý‡$ÌZ Üç *PÌŒæMýS$ ¡çÜ$-MSð â¶æ*¢ ¡çÜ$-Mö-Üç $¢¯é²Æý‡$. MðSÈÆŠæ Fç³#ÌZ E¯]l²ç³#µyól Üí °Ð]l*ËMýS$ ò³ãÏ™ø œç #ÌŒæÝët³‹ ò³sêt˯]l$MýS$¯é²¯]l°, V>ÏÐl] $ÆŠæ ÆøÌŒæÞ M>MýS$…yé MýS¨Í…^ól ´ë{™èl Ð]lõÜ¢ Aç³#ylý $ Üí °Ð]l*Ë VýS$Ç…_ BÌZ_Ý뢯ló Ððl* A…r*, ¯]lsìæV> MýS…sôæ ¯]l–™èlÅ-M>-Ç×- æì V> ^ðl糚-Mø-Ð]l-yé-°MóS CçÙt-ç³-yýl-™é-¯]l…sêÆý‡$. {ç³Üç $¢™lè … Ò$¯é„ìS iÑ-™lè …Oò³ Üç …X™èl¿¶æÇ™èl yéMýS$ÅÐðl$…-rÈ Æý‡*´÷…-§lý $-™ø…¨. JMýS ¯]l–™èlÅ-M>-Ç×ìæ, A…§éË Üç $…§ýlÇ- & Ððl*yýlÌ- æŒ & ¯]lsìæ & VýS–íßæ-×æì & ¯]l–™èlÅ Õ„ýSM- Sý $-Æ>-ÍV> Æý‡*´ë…-™lè Æý‡… ^ðl…¨¯]l ÐO lð ¯é°² D yéMýS$ÅÐðl$…-rÈ- BÑ-Ùç PÇçÜ$¢…¨. BÐðl$ iÑ™èl… ¯]l$…_ Üç *¹Ç¢ ´÷…¨¯]l Ð]l*Æý‡Æ-Y ‡ð sŒæ Üï òt œ¯ŒlÞ A¯ól AÐðl$-ÇM- Sý ¯Œl ©°° Æý‡*´÷…¨-Üç $¢¯- é²Æý‡$. Ò$¯é„ìS ™èl¯]l {ç³Ð]lÆ- ‡ý ¯¢ l] , Ð]lÅMìS™-¢ lè Ó…™ø Ý린MýS AÐðl$-Ç-MýS-¯]lϯ]l* BMýS-r$t-MýS$-¯é²Æý‡$. ● ● ●

{´ë…™é-Ë™ø ´ër$ {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-˯]l* Ð]l*Æý‡$a-MýS$-¯ól-ÐéÆý‡$ AMýSPyìl ÐéÇ™ø MýSÍ-Üí ´- ù-VSý Ë- Æý‡$. AƇ¬™ól ™èl¯]l§O- lð ¯]l {ç³Ð]lÆ- ‡ý -¢ ¯]l¯]l$ °Ë-»æñ r - $tM- Sý $-¯ló Ð- éÆý‡$ H {´ë…™èl…-ÌZ-¯O lð ¯é {ç³™ólÅ-MSý ÐO- lð $¯]l Ð]lÅMìSV¢ > °Í-_´- ù-VSý Ë- Æý‡$. GMýSP-ylý $¯é² ™èl¯]l§O- lð ¯]l ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ $™èl¯]l$ MøÌZµ-° Ò$¯é„ìS... MìSÈr… ÌôæMýS´- ù-Ƈ¬¯é Cç³µ-sæì MîS Ð]l$¯]l §ólÔ>°MìS Ð]l¯ðl² ™ðlÜç $¢¯l] ²... Ñ$‹Ü C…yìlÄ- æ¶ *.

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 9

G‹Ü.çÜ™èlÅ-»êº$


C¯]l²ÆŠæÐ]lNÅ

"çœ-¯lŒ -yól' Cç³µ-sìæ-Ð]l-Æý‡MýS$ ¯]lË$-VýS$Ç C¯]l²-ÆŠ‡-Ð]lNÅ-˯]l$ ´ëuý‡-MýS$-ËMýS$ A…¨…_…¨. MðS. MýSÑ™èl, {†Ñ-{MýSÐŒl$ }°-Ðé‹Ü, ѧéÅ-»ê-˯Œl, VýS$™é¢ gêÓË! Òâ¶æÏ…§ýl-DZ çÜÓĶæ$…V> MýSÍíÜ, C…rÆý‡*ÓÅ ^ólíÜ, Ðéâ¶æÏ A…™èl-Æý‡…-V>°² Ðéâ¶æÏ Ð]l*r-ÌZϯól ´ëuý‡-MýS$-ËMýS$ A…¨…-_…¨. C糚-yìl¨ I§ø C¯]l²-ÆŠ‡Ð]lNÅ. JMýS Ð]l$…{†™ø çÜ°²-íßæ-™èl…V> Ððl$ÍW, AMýSÝëÃ-™èl$¢V> A§ýl–-Ô¶æÅ-OÐðl$-´ùƇ¬... Æ>f-Ý릯lŒ {糿¶æ$-™éÓ°², B Æ>çÙ‰ Æ>f-MîSĶæ*-˯]l$ MýS$¨-õ³-çÜ$¢¯]l² Ý뫧é-Æý‡×æ ¯]lÆý‡$Þ ¿¶æ¯]lÓ-È-§ólÑ C¯]l²-ÆŠ‡Ð]lNÅ! AƇ¬™ól C¨ ¿¶æ¯]lÓÈ A…™èl-Æý‡…VýS… M>§ýl$. ¿¶æÆý‡¢, í³ËÏË$, º…«§ýl$-Ð]l#Ë$, ™øsìæ ¯]lÆý‡$ÞË$, ç³Ç-^èl-Ķæ$-çÜ$¢Ë$... C…§ýlÇ Ð]l$¯ø-VýS-™é-Ë-ÌZ…_ ¿¶æ¯]lÓ-ȧól-Ñ° Ððl™èl$-MýS$P-¯ól…-§ýl$MýS$ ^ólíܯ]l {ç³Ä¶æ$™èl²…. AÐ]l#¯]l$. ¿¶æ¯]lÓ-È° Ððl™èl-M>Í. AÐðl$ GMýSP-yýl$…§ø ™ðlΧýl$. AçÜË$ º†MìS E…§ø Ìôæ§ø MýS*yé ™ðlΧýl$! ¯éË$VýS$ -¯ðl-ËË {MìS™èl… BÐðl$ MìSy鲋³ AƇ¬…¨. ïܽI Cç³µ-sìæMîS BÐðl$ B^èl*MîS MøçÜ… BÆ>Ë$ ¡çÜ*¢¯ól E…¨. BÔ¶æË °^ðl¯a ]l GMýS$P™èl* H ÑçÙ-çÜÆý‡µ… M>r$MýS$ gêÇ ç³yìl…§ø ™ðlΰ ¿¶æ¯]lÓÈ iÑ-™èl…-ÌZ° §ýl–Ô>Å-§ýl–-Ô>Å-ÍÑ.

BM>Ô>°MìS BÔ¶æË °^ðl¯a ]l AMîSÆý‡ MýS$Æý‡Ý- ùÐ]l {OMSð ÐŒl$ Ñ$çÜÈt _{™èl… "Æø-Úù-Ðl] $-¯lŒ '- ÌZ JMóS Üç …çœ$-r¯]l VýS$Ç…_ ¯éË$VýS$ ´ë{™èlË$ ¯éË$VýS$ Æý‡M>-Ë$V> ^ðlº$-™éƇ¬. ""-¯l] ¯]l$² ò³âêÏy- é-ÍÞ…-¨V> BÐðl$¯]l$ {´ë«§ló Ä- æ¶ $-³ç y- éz¯ló ™èl³ç µ ¯ól¯]l$ GÌê…sìæ Açœ*-Ƈ¬-™éÅ-°MîS JyìlV- Sý r - Ì-t æô §- lý $-'' A° º…¨-´ùr$ AÐ]l*-Äæ¶ $MýS…V> A…sêyýl$. ""º…¨-´ùr$ ¯é ¿êÆý‡Å¯]l$ Ð]l*¯]l¿- æ¶ …VýS… ^ólÔ>yýl$. ¯é ¿êÆý‡Å ¯]l¯]l$² ^èl…´ë-Ë° {ç³Ä¶æ$-†²…-_…-¨'- ' A° MýSâ¶æ±-Ï â- æ¶ ™Ï ø ^ðlº$-™éyýl$ Äñæ*«§lý $yýl$. ""-°¯]l$² Æý‡„ìS…-^lè yýl… MýS…sôæ ¯é {´ë×êË$ M>´ë-ylý $-Mø-Ðl] yýl… ¯éMýS$ Ð]l¬QÅ… A° ¯é ¿¶æÆý‡¢ A¯é²-ylý $-'' A° ¿¶æÆý‡¢ Ò$§ýl œí Æ>ŧýl$ ^ólÜç $¢…¨ Äñæ*«§lý $yìl ¿êÆý‡Å. CMýS MýSsñæË-t $-Mösôæt Ðéyýl$ ^ðl³í µ¯]l MýS£ýl Òr-°²-sæì MîS ³ç NÇ¢ À¯]l²…V> E…r$…¨. ÒÇÌZ GÐ]lÆý‡$ ^ðl³í µ…¨ °fÐðl* ™ðlË$-Üç $-Mø-yé-°MìS {õ³„ýSM- Sý $Ë$ Üí °Ð]l* A…™é E™èlP…-u‡ý V> G§ýl$-Ƈý $-^lè *-Üç $¢…s- êÆý‡$. MýSÆÏ ‡¬-Ðl] *-MSŠ Þ-ÌZ-V>± _MýS$P-Ð]l¬yìl Òyìl-´ù§ýl$! ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ MìSy鲋³ E§ýl…™èl… MýS*yé "Æø-Úù-Ðl] $-¯lŒ '- Ì- Z° {MðSЕ lŒ $ Ñ$çÜ-t ÈMìS HÐ]l*{™èl… ™èlMýS$PÐ]l M>°¨! ● ● ●

""-¯ló ¯]l$ AÐ]l*-Äæ¶ $-MSý $-ylì °. C¨ {糆-³ç „- >Ë MýS${r-'' A° Ð]l$…{†-V>Æý‡$ A…r$-¯é²Æý‡$. ""-M>§ýl$, ©° Ððl¯]l$MýS Ð]l$…{† MýS$™èl…{™èl… E…¨-'' A° Æ>çÙ‰ {ç³fË$ A…r$-¯é²Æý‡$. ""Ð]l* ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ™ðlÍ-Ñ™- lè M- Sý $PÐ]l ³í ËÏ. A§ól BÐðl$ Mö…ç³ Ð]l¬…_…¨-'' A° Mö…§ýlÆý‡$ º…«§lý $-Ðl] #Ë$ A…r$-¯é²Æý‡$. ""-°Ð- l] $²-Ðl] Æ- >YË A×æ-_Ð- ló ™- lè MýS$ ¿¶æ¯]lÓÈ MìSy鲋³ E§ýl…™èl… {ç³™èlÅ„ýS Ýë„ýSÅ…-'' A° ß ç æMýS$PË Üç …çœ*Ë$ A…r$-¯é²Æ‡¬: H¨ °f…? ÒÇÌZ GÐ]lÆý‡$ ^ðlõ³µ¨ °f…? ● ● ●

^ðlÆý‡$-Ðl] #ÌZ ±â¶æ$Ï {ç³Ô>…-™lè …V> E¯é²Æ‡¬. B {ç³Ô>…-™lè ™èl¯]l$ _Íí³V> ^ðl§ýlÆ- ‡ý V- ö-ry-t é-°MìS A¯]l²r$Ï BÐðl$ ¯]lÑÓ…¨. ¸÷sZ {- V>-œç ÆŠ‡ MðSÐðl$Æ>¯]l$ MìSMÏ SŠ A°-³í …-^éyýl$. Ð]l¬§ýl$Æý‡$ ±Ë… Æý‡…VýS$ `Æý‡ÌZ BÐðl$ ¨W¯]l ¸ùsZ G…™ø A…§ýl…V> Ð]l_a…¨. ^ðlÆý‡$Ð]l# ±â¶æÌÏ Z JMýS ³ç MýSP¯]l MýS*Æöa°, ^ól†™ø AË-˯]l$ {õ³Ð]l$V> ™èlyýl$™èl* ¨W¯]l ¸ùsZ¯]l$ BÐðl$ A糚-ylý ³ç- šyýl* ^èl*çÜ$-Mö° Ð]l¬Ç-Üí ´- ù™èl* E…r$…¨. "G…-™lè …-§lý …V> E¯é²Ðól... GÐ]lÆó‡ ¯]l$Ð]l#Ó?' A° ò³§ýlÐ- l] #Ë$ Ð]l˜¯]l…V> ´ëyýl$-™lè $¯]l² ´ërMýS$ BÐðl$ Ð]l$¯]lÜç $ A…™èlM- Sý …sôæ Ð]l˜¯]l…V> fÐéº$ ^ðlº$-™lè $…¨: ""¯ól¯ól...¯ól¯ól-''. D A…§ýlÐO- lð $¯]l AÐ]l*ÃƇ¬ C糚yýl$ Æ>f-Ý릯lŒ Æ>f-MSî Ä- æ¶ *-˯]l$ GyéÇ ™èl$¸ëO¯lð ^èl$r$tÐ- l] ¬-sæì …t ¨. ● ● ●

Æ>f-Ý릯- lŒ ÌZ Mö…™èlM- >-Ë…V> {糆 Ð]l¬VýS$YÇ- Ì- Z¯]l* C§ýlǪ ¯øsìæ ¯]l$…yìl Ð]lÜç $¢¯l] ² Ð]l*rË$: ïÜyîl!..... ¿¶æ¯]lÓÈ!! HÑ$sê Üï yìl? HÐ]l¬…¨ A…§ýl$ÌZ? Üï yîlMìS ¿¶æ¯éÓ-ǧ- ló Ñ- MìS E¯]l² Üç …º…«§lý … HÑ$sìæ? ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ Ððl¬§ýlsìæ ÐéÆý‡…ÌZ ÌZMýSÌŒæ sîæÑ bé¯]lÌ- æŒ ÞÌZ ¯]lË-¿O æñ ™öÑ$è °Ñ$-ÚëË B Üï yîlÌ- Z° Mö°² ¿êV>Ë$ {ç³Ýë-Ƈý ÐO lð $ Üç …^èlË- ¯é°² Æó‡MðS†- …¢ ^- éƇ¬. A…§ýl$ÌZ... ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ºrtË™ø, M>ż-¯lð sŒæ Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ ºrtË$ ÌôæMýS$…yé MýS°-³í …-^éÆý‡$! ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ^ðlÑÌZ ""Ðól$Ð]l¬ Ñ$Ð]l$ÃͲ {õ³Ñ$-Üç $¢¯- é²…-'' A° Æ>k-V>-ÇÌê ™èl¯]lMýS$ ™é¯]l$ VúÆý‡Ð- é°² B´ë-¨…-^lè $-Mö° ^ðl´ëµyýl$ ±sìæÐ- l] ¯- l] Æ- ‡ý $Ë Ô>Q Ð]l$…{† Ð]l$íßæ´ëÌŒæ. B Üï yîl ÌZMýSÌŒæ bé¯]lÌ- æŒ ÞÌZ CÌê {ç³Ýë-Ƈý ÐO- lð $…§ø Ìôæ§ø, AÌê Ð]l¬QÅ-Ðl] $…{† AÔZMŠS VðSß ç æÏsæŒ {糿¶æ$™èlÓ… MýS…í³…-_´- ù-Ƈ¬…¨. Üï yîl ºÄ¶æ$-sæì MìS Æ>Ð]ly- é-°MìS Ð]l¬…§ól ¿¶æ¯]lÓÈ MýS°-³í …-^lè M- Sý $…yé ´ùƇ¬…¨! GÐ]lÈ ¿¶æ¯]lÓÈ JMýS õ³§ýl MýS$r$…-º…-ÌZ° G°-Ñ$-¨Ð- l] $…¨ ³í ËÏÌZÏ ¿¶æ¯]lÓÈ _¯]l²

10 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


MýS͵…^ól Ð]lÆý‡MýS$! {MýSÐ]l$-{MýSÐ- l] $…V> ¿¶æ¯]lÓÇ C…sZÏ AÐ]l*ÃƇ¬. BiÃ-ƇŠ MýS$ CÆý‡ÐO lð AƇ¬§ýl$ MìSÌZ-Ò$-rÆý‡Ï Ë„ýSË ÑË$Ð]l ^ólõÜ Ð]lÜç $¢Ð- l] #Ë$ ^ólÆ>Ƈ¬. §ýl*Æý‡…ÌZ E¯]l² MìSÙç ¯- lŒ œç- $-ƇŠ Ì- Z° "B-¨™èlÅ {£ðlyŠl JMýS Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$ "Ë$-°' Ñ$ÌŒæ'- ÌZ BÐðl$ ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë$ ¨¯]lÜç- Ç MýS*ÎË$. GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]l$ÌêP-¯lŒ Üí- …-VSŠ ™ø MýS*yé BÐðl$ Ýë°²¿¶æ¯]lÓÈ VýSÐ]lÆ- ‡ý ²-Ðlð $…sŒæ Üç *PÌZÏ G°-Ñ$-§lý Ð]l ™èlÆý‡V- Sý † ß í æ™èlÅ… ò³Ç-W…¨. ""-ò³§ýlª ò³§ýlª Ðéâ¶æ™Ï ø ¯éMýS$ ³ç ÇÐ]lÆý‡MýS$ ^èl§ýl$-Ð]l#-MýS$…¨. 糧é²-Ë$-VóSâ¶æÏ Ð]lĶæ$-çÜ$ÌZ ^èlÄ- æ¶ *Ë$ E¯é²Æ‡¬'' A¯ól MýS–{†Ð]l$ B¯]l…-§lý Ðól$ BÐðl$MýS$ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§lŠ ™ø ò³â¶æÆ-Ï ‡¬…¨. ¿¶æ¯]lÓÈ ™èl³ç µ... Dh Ð]l$± MøçÜ… ¯O lð †MýS ÑË$-Ðl] ËMýS$ Ð]l*Ð]l$-V>Æý‡$ VýSÐ]lÆ- ‡ý ²-Ðlð $…sŒæ òßæÌŒæ¢ Ð]lÆý‡PÆŠ‡. MøyýlË$ §ýl*Æý‡…V> ÐðlãÏ´- ù-™lè $-¯é²¯]l° G糚yýl* BÌZ-_…-^lè ¯]lÆŠ‡Þ M>Ð]ly- é-°MìS {õ³Æó‡³í- …-_…¨ BĶæ$¯ól. Ìôæ§ýl$. 19-99- ÌZ ¿¶æ¯]lÓ-ÈMìS gO æñ Üç Ì- æô Ã-ƇŠ ÌZ ¯]lÆŠ‡Þ ´ùíÜ…t VŠS ""-¿æ¶ ¯- l] Ó-ȧ- ló Ñ ß ç æ™èlÅMýS$ VýS$OƇð …-§lý ° ^ðl³ç µ-yé-°MìS Ð]l_a…¨. ¯ðlË i™èl… G°-Ñ$¨ ÐólË$. ™èlÆ>Ó† AÐ] l Ü ç Æ ‡ ý Ð O l ð $¯] l GÌê…sì æ B«§é-Æ>Ë$ Cç³µ-sæì MîS ³ç §ólâ¶æÌÏ Z BÐðl$ i™èl… 21 ÐólËMýS$ ^ólÆý‡$MýS$…¨. ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$ÆŠæ^èl…§Šæ™ø ¿¶æ¯]lÓÈ ËÀ…^èlÌ- æô §- lý $-'' A° gZ«§lŠ ³ç- NÆŠ‡ AyìlÙç- ¯- l] ÌŒæ A糚yól BÐðl$ yýlº$¾ÌZ yéº$¯]l$, Üç $Rê°², í 晌l A¯é²Æý‡$. §ýlÆ>µ°² ^èl*íÜ…¨! ""bèl...D yýlº$¾ ^é˧ýl$... C…M> M>Ðé-Í'- ' A¯]l$- AyöÓMóSsŒæ f¯]lÆ- ‡ý ÌŒæ B¯]l…§Šl ³ç #Æø-ß A…sôæ BÐðl$ º†MóS E…§é? E…sôæ GMýSPyýl E…¨? MýS$…¨ K Æøk! ™èl¯]lÌ- ê…sìæ Ð]l$«§lý Å-™lè Æ- ‡ý V- Sý † iÑ™èl… ³í ËÏË$ A¯]l$-¿æ¶ Ñ- …^èlM- Sý *-ylý §- lý ° MøÆý‡$-MSý $-¯ló ¨. ™èl¯]l Möyýl$MýS$ Ýëíßæ-ÌæŒ ¯]l$ ¼ÌêÓÆý‡ ³ç rt×- æ…ÌZ ● ● ● QÈ-§O lð ¯]l M>Ìôæi- ÌZ ^èl¨-Ñ…-^é-Ë°, C§ýlƪ ‡ý $ MýS*™èl$â¶æ$Ï AÕÓ°, Üç $à-±- 20-11 òÜò³t…-ºÆŠ‡ 1 ˯]l$ E¯]l²™èl ^èl§ýl$-Ðl] #Ë$ ^èl¨-Ñ…-^é-Ë° MýSËË$ MýS¯ól¨. ""¯é ¿êÆý‡Å MýS°-³í …-^lè yýl… Ìôæ§ýlÄ- æ¶ *Å-''.... AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Šl VýSsìæVt > ¿¶æ¯]lÓÈ ^èlMýSP° MýS£ýlMŠS yéů]lÞÆŠ‡! ™èl¯]l y鯌lÞ {´ëÒ-×æÅ…™ø ÌZMýSÌŒæ Hyýl$-Üç $¢¯- é²yýl$. ""¯é ¿êÆý‡Å¯]l$ B Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ, A™èl° A¯]l$Ð]lÊÅhMŠS ÒyìlÄ- æñ *-ËÌZ ¯]lsìæ…-^lè yýl… §éÓÆ> A§ýl¯- l] …V> Ð]l$Ç-Mö…™èl ^èlÆý‡$Ë$ MìSy鲋³ ^ólÔ>-Ƈý $-''.... Æø¨-Üç *¢¯ló E¯é²yýl$ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Šl. yýlº$¾ Üç …´ë-¨…-^lè yýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- æì …t ¨. ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§lŠ MýS$ Ð]l*Æý‡$† ""-¼Ì- ê-Ƈý MýS$ Ððlâ¶æ$-™lè $-¯é²¯]l$. Ýùçßæ-¯lŒ Ì- ê-ÌæŒ ¯]l$ MýSË-Ðé-Í'- ' A° B M>Æý‡$ Mö°-ò³s- æì …t ¨. B M>Æý‡$ÌZ MýS$r$…-º…™ø MýSÍíÜ FÆý‡*-Ðéyýl †Æý‡V- >- Æøk ¿¶æÆý‡™¢ ø ^ðl³í µ ÐðlãÏ…¨ ¿¶æ¯]lÓÈ. ³ç ¼ÏMSŠ òßæÌŒæ¢ A…yŠl C…f-±Ç- …VŠS Ë°, º…«§lý $-Ðl] #Ë- MýS$ B M>Æý‡$ VýS$Ç…_ Vöç³µV> ^ðl³ç š-Mø-Ðé-˯- ló ¨ BÐðl$ yìl´ë-ƇŠ Ð-t lð $…-sæŒ ÌZ M>…{sê-MSý $tË$ ^ólõÜ Ýùçßæ-¯lŒ Ì- êÌŒæ... Ð]l$…{† Ð]l$íßæBÆ>r…. M>± ¿¶æÆý‡¢ B M>Æý‡$¯]l$ "sêÅMîSÞ Üç ÈÓ-Ü‹ '- V> ¯]lyìl³í- …_ yýlº$¾Ë$ ´ëÌŒæMýS$ ^éÌê Üç °²-ß í æ-™lè $yýl$. C…yìlVø ³ç °-^ló Ä- æ¶ $-MSý ´- ù-Ðl] y- lý …™ø Ýùçßæ-¯lŒ çÜ…´ë-¨…-^èlyýl… Ððl¬§ýl-Ë$-ò³-sêtyýl$! Ìê-ÌæŒ ¯]l$ MýSË-Ðl] y- é-°MìS ºçÜ$ÞÌZ ÐðlãÏ…¨ ¿¶æ¯]lÓÈ. GMýSP-ylý $¯é² VýS…rMýS$ ""± º$¨® ´ù°-^lè $a-MSý $-¯é²Ð]l# M>§ýl$-'' A° ¿¶æÆý‡¯¢ l] $ {õ³Ð]l$V> ÑçÜ$- JMýSP-Ýë-ÆO ‡ð ¯é ¸ù¯Œl ^ólõÜ ¿¶æ¯]lÓÈ ¯]l$…_ ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§ŠlMýS$ JMýSP ¸ù¯Œl MýS$P° DÝëÇ C…yìlVø Mö°-ò³s- æì …t ¨ ¿¶æ¯]lÓÈ. M>± ¿¶æÆý‡¢ HÆøþ M>ÌŒæ MýS*yé Æ>Ìôæ§ýl$. Æð‡…yýl$ Æøk-ÌO æñ ¯é BÐðl$ gêyýlÌ- æô §ýl$. ¿¶æ¯]lÓ-ÇMìS ¸ù¯Œl BÐðl$¯]l$ A…™èl yýlº$¾ GMýSP-ylì §- lý °, GÌê Ð]lÝù¢…§- lý ° AyýlV- Sý Ì- æô §ýl$! Ððl$ÍÏ Ððl$ÍÏV> Ðéâ¶æÏ C…sZÏ QÈ-§O lð ¯]l Ð]lÜç $¢Ð- l] #Ë$ MýS°-³í …-^lè yýl… {´ëÆý‡…- {ç³Ô¶æ²-Ë$V> Ñ$W-Í-´ù-Ƈ¬¯]l A…Ô>Ë$: À…-^éƇ¬! E§øÅ-WV> ™èl¯]l ¯ðlË i™èl…, ÌZMýSÌŒæ sîæÑÌZ ¯]lsìæ…-_¯- l] …- ● ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ^èl°-´ù-Ƈ¬…§é? ÌôæMýS §ýl$MýS$ {糆-œç Ë- …V> Ð]l_a¯]l yýlº$¾¯]l$ MýSË$-³ç #-MSý $¯é² Üç Æó‡... A…™èl…™èl {´ë×æ-¿¶æ-Ķæ$…™ø GMýSP-Oyðl¯é ÑË$-ÐO lð ¯]l Ð]lÜç $¢Ð- l] #Ë- ¯]l$ Mö¯]lyýl… Ý뫧lý Å… M>§ýl$. ^èl$sêtË$ ³ç M>PË$ §éMýS$P…§é? "Ð]l$¯]l ¿¶æ¯]lÓÈ Ë^éa-¨« M- >Ç AƇ¬-´ù-Ƈ¬…-¨' A° BÔ¶æa-Ƈý Å…™ø Ð]l¬MýS$P ● Üï yîl° Ñyýl$-§lý Ë ^ólÜí …¨ GÐ]lÆý‡$? Ò$§ýl ÐólË$ ÐólÜç $MýS$¯é²Æý‡$. JMýS Ý뫧é-Ƈý ×æ ¯]lÆý‡$Þ AƇ¬¯]l ¿¶æ¯]lÓÈ Ë„>-¨« - ● ¯ólÆý‡Üç $¢ylý $ BÐðl$ ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§ló ¯é? M>Ç GÌê AƇ¬…¨? Ìêr-ÈÌZ sìæMðSsŒæ ™èlW-Í…§é? "Mú¯Œl º¯ólV> Ë„>¨« M- >Ç?'Ìê…sìæ sîæÑ M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] $…ÌZ Ñgôæ™èl AƇ¬…§é? Æð‡…yýl* °f… MýS£ýl¯éË$V> Ñ°-í³-çÜ$¢¯]l² Fçßæ-Ë$ M>§ýl$. Æ>f-Ý릯lŒ Æ>çÙ…‰ ÌZ õ³Æý‡$ ● Üï yîl B«§é-Ƈý …V> Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ë-ÌæŒ ¯]l$ ³ç Ë$-MSý $-ºyìl E¯]l² JMýS Ð]l$…{†° »ñæ¨-Ç…_ ò³§ýlª Ððl¬™èl…¢ ÌZ yýlº$¾-ÌêVóS ¿¶æ¯]lÓÈ MýSÍ-Üí …¨. AƇ¬™ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÜí …¨ ¿¶æ¯]lÓÈ. Ð]l$…{†° MýSÍ-Üí ¯- l] …™èl Ð]l*{™é¯]l ● yýlº$¾ CÐ]lÓ-yé-°MìS A…X-MSý Ç- …-_¯- l] sôæÏ A…X-MSý Ç- …_ Ð]l$…{† BÐðl$¯]l$ Ë„>-«¨-M>Ç AƇ¬-´ù-™éÆ>? Ð]l*Ķæ$… ^ólÔ>yýl$. ● ● ● ● ³ ç Æý‡³ç- #Æ- ‡ý $-Ùç $-Ë™ø ™èl¯]l ¿êÆý‡ÅMýS$ E¯]l² Üç …º…-§« éË$ ¯]l^èlaMýS ¿¶æÆó‡¢ BÐðl$¯]l$ ß ç æ™èlÅ ^ólƇ¬…-^éyýl$. ¯]lÆŠ‡ÞV> ³ç °-^ló Üç- $¢¯l] ² ¿¶æ¯]lÓ-ȧólÑ- MìS Ð]l$…{†-V>Æý‡$ GÌê ³ç Ç^èlĶæ$… AĶæ*ÅÆý‡$? gO æñ Üç Ì- æô ÃÆŠ‡ ÐéÅí³¢ ^ðl…§ýl$™èl$¯]l² Ð]l§ýl…™èl$Ë$ ¯]l$…_ ºÆøyé M>Å…‹³MýS$ {sꯌlÞ- ● ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ º†MóS E…¨. Üç Ç-ÄO æñ $¯]l Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ Üç …^èlË- ¯- é-™lè ÃçœÆŠ‡ ^ólƇ¬…-^èl$-Mø-Ð]l-yé-°MìS ¿¶æ¯]lÓ-ÈMýS…V> ºÄ¶æ$-sæì MìS Ð]lÜç $¢…¨. §ólÑ ™öÍ-Ýë-ÇV> Ð]l$íßæ-´ë-ÌæŒ ¯]l$ ● ¿¶æ¯]lÓ-È™ø Üç …º…«§lý … E¯]l² Ðéâ¶æÏ JMýS MýS*r-Ñ$V> HÆý‡µyìl, _¯]l² MýSÍ-Üí …¨. B ™èlÆý‡$-Ðé™èl B ³ç ÇB¯]lÐ- éË$ MýS*yé §öÆý‡M- Sý $P…yé òO ßæsñæMŠS ´ëϯlŒ ™ø BÐðl$¯]l$ ß ç æ™èlÅ ^èlĶæ$… AÌê Mö¯]lÝ- ë-W…¨. ÐéÇ ^ólƇ¬…-^éÆý‡$. Ð]l$«§lý Å Ýë°²-ß í æ™èlÅ… GMýSPyìl ● ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§lŠ ¯]l$ Agêq™lè ß ç æ…™èlM- Sý $Ë$ Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >-Ë$V> Ð]lÆý‡MýS$ ÐðlãÏ…§- lý …sôæ ""-±MýS$ G…GÌŒæ »ñæ¨-ÇÜç- $¢¯- é²Æý‡$. ""¯é ¿êÆý‡Å¯]l$ ¯ól¯ól ß ç æ™èlÅ ^ólÔ>¯]l$ A° ´ùÎ-Üç $H sìæMðSsŒæ Cí³µ-Ýë¢'- ' A° ¿¶æ¯]lÓ-ÈËMýS$ ^ðl³ç š. Ìôæ§é ± Ð]l¬VýS$YƇý $ ³í ËÏͲ ß ç æ™èlÅ ^ólÝ뢅'- ' A° B §ólÑMìS Ð]l$…{† Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë BÔ¶æË$ çßæ…™èl-MýS$Ë$ »ñæ¨-Ç-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. 8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 11


^ólõÜ¢ "íÜí Ó^Œlz B‹œ' A° Üç Ð]l*-§« é¯]l… Ð]lÝù¢…¨. Ýùçßæ-¯lŒ Ì- ê-ÌæŒ MýS$ ¸ù¯Œl ^ólõÜ¢& ""¯é §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ Æ>¯ól Ìôæ§ýl$-'' A° ^ðl´ëµyýl$. AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Š ¯]l$ H§ø A¯]l$-Ðl] *¯]l… ™öË$Ýù¢…¨. Ý린MýS ´ùÎ‹Ü õÜÙçt ¯- lŒ MýS$ ÐðlãÏ œí Æ>ŧýl$ ^ólÔ>yýl$. ´ùÎ-Üç $Ë$ ¿¶æ¯]lÓÈ MøçÜ… ¼Ìê-Æ>ÌZ Ððl¨-M>Æý‡$. Ýùçßæ-¯lŒ Ì- ê-ÌæŒ ¯]l$ AÆð‡Ü‹ t ^ólÔ>Æý‡$. Aç³µ-sæì M- Sì …M> Ð]l$…{† õ³Æý‡$ ºÄ¶æ$-sæì MìS Æ>Ìôæ§ýl$. C…r-Æ>-VSó Ùç- ¯- lŒ ÌZ Ýùçßæ-¯lŒ Ì- êÌŒæ Ùç ß ç æ-º$-©¯ª lŒ õ³Æý‡$ ^ðl´ëµyýl$. ¿¶æ¯]lÓÈ Ùç ß ç æ-º$-©¯-ª lŒ ™ø ´ër$ Ððlãϯ- l] r$Ï ^ðl´ëµyýl$. Ùç ß ç æ-º$-©-ª ¯Œl¯]l$ ¿¶æ¯]lÓÇ "Æ>-k¿- æ¶ Ä- æ¶ *Å' A° ³í Í-^ló ¨. Æ>k-¿æ¶ Ķæ*Å ¿¶æ¯]lÓÈ §ólÑ° ÝëPǵ-Äæñ *ÌZ E¯]l² Ð]lÅMýS$¢Ë- MýS$ Aç³µ-gæñ ³í- µ-¯l] r$Ï ^ðl´ëµyýl$. ""-Ðéâ¶æ$Ï ¯éMýS$ ™ðlË$çÜ$. †ÇW Ð]lÝ뢯- l] $-'' A° Æ>k-¿æ¶ Ä- æ¶ *Å™ø BÐðl$ ^ðl³í µ-¯l] r$Ï Ýùçßæ-¯lŒ Ì- êÌŒæ ´ùÎ-Üç $-ËMýS$ ^ðl´ëµyýl$. ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ A§ýl–Ô¶æÅ… M>Ð]ly- é-°MìS Ð]l¬…§ýl$ BÐðl$ ^ól†ÌZ Üï yìl° ^èl*Ô>yýl$ ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Šl. HÑ$sê Üï yìl? A° AyìlW- ™- ló & ""D Üï yîl CõÜ¢ JMýSÆý‡$ yýlº$¾ CÝ뢯- l] ¯- é²-Ƈý $-'' A° Üç Ð]l*-§« é¯]l… ^ðl³í µ…¨. B Üï yîlÌZ HÐ]l¬…¨? G…§ýl$MýS$ yýlº$¾ CÝ뢯- l] ¯- é²Æø A™èl¯]l$ Ayýl-VýS-Ìôæ§ýl$. ● ● ●

¿¶æ¯]lÓÈ A§ýl–-Ôæ¶ Å…Oò³ VýS™èl AMøtº - ÆŠ‡ 11 ¯]l$…_ Üí ¼I HMýS¼- W- ¯]l §ýlÆ>Åç³#¢ ^ólÜç *¢¯ló E…¨. Ýëíßæ-Æ>ÐŒl$ ¼Úù~Ä- æŒ $° {糧« é¯]l A¯]l$-Ðl] *-°™- lè $yìlV> VýS$Ç¢…_- …¨. C™èl¯]l$ Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ë-ÌæŒ MýS$ Üç °²-ß í æ-™lè $yýl$. ¿¶æ¯]lÓÈ MýS°-³í …-^lè ¯- l] ³ç- µsìæ ¯]l$…_ A™èl¯]l$ MýS*yé MýS°-³í …-^lè yýl… Ìôæ§ýl$! _Ð]lÇ- MìS DÐ]l$-§« lý ůól MøÆý‡$tMSý $ ÌŸ…W-´ù-Äæ¶ *yýl$. ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ A…sôæ GÐ]lÆø ™èl¯]lMýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $-§lý ° Ððl¬§ýlr º$M>-Ƈ¬…-_¯]l Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ MýS*yé... Üï yîlË$ ºÄ¶æ$-sæì MìS Æ>V>¯ól Ð]l*r Ð]l*Æ>ayýl$. BÐðl$™ø ™èl¯]lMýS$ "A-òO œÆ- ‡Š ' E…§ýl° J糚-MSý $-¯é²yýl$. M>± BÐðl$ Ð]l*Ķæ$… M>Ð]lyýl… Ððl¯]l$MýS ™èl¯]l ß ç æçÜ…¢ Ìôæ§ýl$ A° ^ðl´ëµyýl$. M>V> fÌZÆŠ‡ Üç Ò$-³ç …ÌZ ¼Úù~ÄæŒ $ ™ðlVýS V>Å…VŠS ¿¶æ¯]lÓ-È° ÝëPǵ-Äæñ *ÌZ ¡çÜ$-MSý $-Ðlð â- æ¶ $-™lè $…-ylý V> Mö…§ýlÇ- MìS MýS°³í …_…§ýl¯ól Ð]l§ýl…† Ð]l_a…¨ M>±, §ýlÆ>Åç³#Üç¢ …çÜ˦ $ ÐéÇ B¯]lÐ- é-âæ¶ ¯Ï l] $ VýS$Ç¢…^èlÌôæMýS´ùĶæ*Ƈ¬. D Üç …^èlË- ¯]l E§ýl…-™lè …ÌZ Ð]l$Æø Üç …^èlË- ¯]l… & ""-GM- Sý P-ylý $-¯é²Ð]l# ºº*Ï... ¯]l¯]l$² J…r-ÇÐ- é-ylì ° ^ólÜí ÐðlãÏ´- ù-Äæ¶ *Ðé ºº*Ï'- ' A° Ð]l$¯]l$² Ñ$¯]l$² HMýSÐ- l] $-Äæô $ÅÌê Hyìla¯]l ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ ¿¶æÆý‡¢ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§lŠ ¨ E™èl¢ §ö…VýS Hyýl$ç³# A° Üí ¼I MýS°-ò³s- æì …t ¨. _Ð]lÇ- MìS D Ñ$çÜÈt ° ból¨…-^lè yé-°MìS Üí ¼I ^ól†ÌZ Eç³M- Sý Æ- ‡ý ×- æ…Ìê Ð]l*Æ>yýl$. ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ MýS°-³í …-^lè MýS$…yé ´ùƇ¬¯]l Æøk M>ÆŠ‡ Çõ³Æ- ‡Š ÌZ E…§ýl° AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Šl ^ðl´ëµyýl$. A¨ AÐé-Üç Т l] … A° ™èlÆ>Ó™èl ™ólÍ…¨. ""¯é _¯]l² MýS*™èl$-Ƈý $MýS$ ¯ól¯]l$ ™èl…{yìl° M>§ýl$. Ë$° Ô>çܯ- l] Üç- ¿- æ¶ $Åyýl$ Ð]l$ÌêP¯Œl Üí …VŠS B AÐ]l*Ã-Ƈ¬MìS ™èl…{yìl'- ' A° MýS*yé Üï ¼-I™ø ^ðl´ëµyýl$ AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …§Šl!! ● ● ●

¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ CË$Ï...BÐðl$ ¯]lÐ]l#Ó-Ë™ø ÐðlÍ-W¯]l CË$Ï....C糚yýl$ `MýSsZÏ E…¨. C…sZÏ ¿¶æ¯]lÓÈ Hyýl$ Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë MýS*™èl$Æý‡$ Üç $à± Ð]l¬Q…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ BÔ>-f¯- l] M- Sý ÐO- lð $¯]l ¯]lÐ]l#Ó MýS°-³í Ý- ù¢…¨. AÐ]l$à H§ø JMýSÆ- øk ™èl³ç µ-MSý $…yé Ð]lÜç $¢…§- lý ° B AÐ]l*ÃƇ¬ VýSsìæVt > ¯]lÐ]l¬Ã-™ø…¨. ¿¶æ¯]lÓÈ MýS$Ð]l*-Ƈý $yýl$ Üç ß í æ-ÌæŒ ™ø ´ër$ gO æñ ³ç N-ƇŠ ÌZ »ZÇz…VŠS Üç *PÌZÏ ^èl§ýl$Ð]l#-MSý $…-r$¯]l² ³ç ¨-õßæ¯]l$ Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë ò³§ýlM-ª Sý *-™lè $Æý‡$ AÕÓ° Ð]l*{™èl… Ð]l˜¯]l…V> E…r$-¯é²Æý‡$. ""-Ðl] $Ð]l$ÃͲ G-Ðl] Æ- ‡ð Ð- l] Æø HÑ$-sæô Ñ- $sZ Ayýl$-VSý $-™lè $-¯é²Æý‡$. JMýSP {ç³Ô¶æ²MýS$ MýS*yé Ð]l* §ýlVýSÆY ‡ý fÐéº$ Ìôæ§ýl$-'' A…r$-¯é²Æý‡$ MýS±²-âæ¶ ™Ï ø BÐðl$ ³í ËÏË$. _¯]l²-糚-yýl$& _¯]l²-³ç šyýl$ HÑ$sìæ ? Æð‡…yýl$ Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>-ËMýS$ Ð]l¬…§ýl$-Ðl] Æ- ‡ý MýS$ MýS*yé AÐ]l$à ™èlÐ]l$MýS$ Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë MýS£ýlË$ ^ðlõ³µ¨. AÑ ³ç #Üç M-¢ >Ë$ ^èl¨Ñ,

GÐ]lÈ Ð]l$…{†?

Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ Ð]l$§ðlÆý‡² Ð]lĶæ$çÜ$ Ķæ*O¿æñ ™öÑ$è Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë$. BÆý‡$ §ýlÔ>-»êªË$V> ÒÇ MýS$r$…º… Æ>f-MSî Ä- æ¶ *ÌZÏ E…¨. gêsŒæ ¯éĶæ$-MSý $yýl$ ³ç Æý‡Ü‹- Æ- >ÐŒl$ Ð]l$yðlÆý‡² MýS$Ð]l*-Ƈý $-yO lð ¯]l Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ, Ð]l$Æ>ÓÆŠ‡ {´ë…™èl…ÌZ Ô¶æMìS¢-Ð]l$…-™èl-OÐðl$¯]l Æ>f-MîS-Ķæ$¯éĶæ$-MSý $yýl$. ¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ E§ýl…™èl… ÐðlË$-VSý $-ÌZMìS Ð]l^éaMýS M>…{VðSÜ‹ õÜst æŒ `‹œ A™èly- lì ° MøÆŠ‡ MýSÑ$sìæ ¯]l$…_ Üç òܵ…yŠl ^ólÔ>Æý‡$.

Ìôæsñæ‹Üt:

¿¶æ¯]lÓ-ȧ- ló Ñ MóSÜç $Oò³ Üï ¼I Æ>f-Ý릯lŒ òO ßæMøÆý‡$zÌZ "õÜr -t Ü‹ Ç´ù-ƇŠ 't òO œÌŒæ ^ólÜí …¨. ¿¶æ¯]lÓ-ȧólÑ A§ýl–Ô¶æÅ… Ððl¯]l$MýS BÐðl$ ¿¶æÆý‡,¢ Ð]l$…{† Ð]l$íßæ-´ëÌŒæ {ç³Ýë¢Ð- l] ¯]l D Ç´ù-ƇŠ Ìt Z E¯]l²r$Ï ÑÔ¶æÓ-Üç ±- Ķæ$ Üç Ð]l*-^éÆý‡…. Ë$° Ô>çÜ-¯]l-çÜ-¿¶æ$Åyýl$ Ð]l$ÌêP-¯Œl-íÜ…VŠSMýS$ ïܼI Üç Ð]l$¯]l$Ï gêÈ ^ólÜí …¨. gZ§Šl³ç- N-ƇŠ Ì- Z° A™èl° C…sìæòO ³ §éyýl$Ë$ °Æý‡Óß í æ…-_…¨. ¿¶æ¯]lÓȧólÑ C§ýlƪ ‡ý $ MýS*™èl$â¶æ$Ï, Ð]l$ÌêP¯ŒæÜí …VŠæ Æý‡MýS¢ ¯]lÐ]lʯé˯]l$ Üï ¼I õÜMýSÇ…_…¨. œç Í™éË$ Ð]lõÜ¢ ¿¶æ¯]lÓȧólÑ ¿¶æÆý‡¢ ^ðlº$™èl$¯]l² §é…sZÏ °gê°gêË$ ºÄ¶æ$sìæMìS Ð]l^óla AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. sîæÒ ^èl*íÜ ™ðlË$-Üç $-MSý $¯]l² MýS£ýlË$ M>§ýl$. Ý÷…™èl…V> AÍÏ ^ðlº$-™lè $¯]l² MýS£ýlÌôæ. BÐðl$MýS$ MýS£ýl ^ðlõ³µ ¯O lð ³ç #×æÅ… {糆¿êÐ]l…-™lè …V> E…yól¨. MýS£ýl¯]l$ GMýSPyýl Ððl¬§ýlË$ ò³sêtÌZ, GMýSPyýl B´ëÌZ BÐðl$MýS$ »êV> ™ðlË$çÜ$. MýS£ýl ^ðl³ç µyýl… ™ö…O»æñ Ô- >™èl… ³ç NÆý‡Æ-¢ ‡¬¯]l ™èlÆý‡$-Ðé™èl ""B ™èlÆý‡$-Ðé™èl HOÐlð $…¨?' A° ³í ËÏË- …™é Ð]l¬MýSM-¢ Sý …-u‡ý …™ø AyìlV- Só Ð- éÆý‡$. ""-HÐO- lð $…¨ A…sôæ... Æó‡³ç # ^ðlº$-™é-¯l] $-'' A° BÐðl$ MýS£ýl ³ç NÇ¢ ^ólĶæ$MýS$…-yé¯ól ³í ËÏË- ¯]l$ ™ðlVýS FÇ…-^ló ¨. C糚yýl$ AÐól$à JMýS MýS£ýlV> Ð]l*Ç-´ù-Ƈ¬…¨. AÐ]l$ï]l$ VýS*…yé V>Å…VŠS Ð]l*Ķæ$… ^ólÜí …-§lý r. ""-¯l] ¯]l$² Æý‡„ìS…^èl…yìl'' A° BÐðl$ AÆý‡$çÜ*¢ E…sôæ ¿¶æĶæ$-³ç yìl GÐ]lÆý‡* Æý‡„ìS…-^lè Ì- æô §ýlr. Ðéâ¶æ$Ï AÐ]l$ï]l$ _{™èlß í- æ…-Üç Ë$ ò³yýl$-™lè $-¯é²-Ƈý r. AÐ]l$à ´ëÇ-´ùƇ¬ GMýSPyø Æý‡ß ç æ-Üç Å…V> ™èlË-§é-^lè $-MSý $…-§lý r. M>§ýl$...AÐ]l$ï]l$ {MýS*Æý‡…V> ^èl…õ³Ô- >-Ƈý r....CÌê Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë MýS£ýlË$ ³í ËÏË ^ðlÐ]l#-ËMýS$ ѯ]lº - y- lý $-™lè *¯ól E¯é²Æ‡¬. ""-AÜç- Ë$ H… fÇ-W…¨ AÐ]l*Ã? Ðéâ¶æÏ °¯]l$² G…§ýl$MýS$ ^èl…´ë-˯- l] $MýS$-¯é²Æý‡$?'' A° ³í ËÏË$ ™èlÐ]l$ÌZ ™éÐ]l¬ Ð]l˜¯]l…V> Ðéâ¶æÏ AÐ]l$ï]l$ {ç³Õ²-çÜ*¢¯ól E¯é²Æý‡$. Agêq™- lè …-ÌZ¯ø, Ô¶æ{™èl$-Ðl] #Ë ^ðlÆý‡Ì- Z¯ø....Ìôæ§é H ´÷§ýlÌ- Zϯø Æý‡MýSÜí-¢ MýS¢ °ÈjÐ- l] §- ló ß ç- æOÐlð $ ³ç yìlE- ¯]l² ¿¶æ¯]lÓÈ-§ló Ñ MýS͵™èl Vö…™èl$ A…r*¯ól E…¨: ""A-çÜË$ HOÐðl$…-§ýl-…sôæ...Æó‡ç³# ^ðlº$-™é-¯]l$'. G°² "Æó‡³ç- #'- Ë$ ÐðlãÏ´- ù-™lè $¯é², MýS£ýl MýS…_MìS ^ólÆý‡Ì- æô §ýl$. ¿¶æ¯]lÓÈ HOÐðl$…§ø A…™èl$-_-MýSP-sôæϧýl$. C…™èlMîS D E§ýl…™èl…ÌZ ™èl³ç š GÐ]lÇ- ¨? §ýl$Æ>Ô¶æ A¯ól `MýSsZÏ ¯]lyýl$çÜ*¢...H¨ Ð]l$…_? H¨ ^ðlyýl$? A¯ól gêq¯é°² ^èl*yýl-Ìôæ-MýS-´ù-Ƈ¬¯]l ¿¶æ¯]lÓÈ-§ól-ѧé? Mö™èl¢ Ð]lÜç $¢Ðl] #, ÑË$-ÐO lð ¯]l Ð]lÜç $¢Ð- l] #-˯]l$ C…sìæMìS ™ðl_a-¯l] ³ç- š-ylý ÌêÏ "»êVýS$…¨ ºº*Ï' A° Üç …º-Ƈý ³ç- y- lý yýl… ™èl³ç µ "C…™èl yýlº$¾ ±MðSM- Sý P-ylì ¨ ºº*Ï?' A° AyýlV- Sý yýl… ^ól™èlM- >° "Ððl¬-Üç Í MýS±²-âæ¶ 'Ï AÐ]l$-ƇŠ ^- lè …-§lŠ §- é? Ð]l$°íÙ ºË-ß ï æ-¯l] ™- lè ¯]l$ B«§é-Ƈý … ^ólÜç $-Mö° Üç MýSË §øí³y- lî ËMýS$ ´ë˵yól Æ>f-MSî Ä- æ¶ $-Ðl] Å-Ðl] Üç- Ì-¦ Z° `MýSsìæ Ð]lÊË-˧é?

12 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

Ķæ*MýS*-»æŒ -´ëÚë Ķæ$….yìl.


D ¯]lË$VýS$Æý‡$

● Icon of the week

● Another Mahatma

õ³Æý‡$: ïÜtòœ¯Œl àMìS…VŠS FÆý‡$: BMŠSÞçœÆŠ‡z, C…VýSÏ…yŠl çÜ…§ýlÆý‡… : f¯]lÐ]lÇ 8 f¯]lè¯]l… (1942)

õ³Æý‡$: Ñf-Ķæ$-ËMìSÿ ç³…yìlsŒæ FÆý‡$: AË-à-»ê§Šl {ç³™ólÅ-MýS™èl: ÝëÓ™èl…-{™èl-çÜ-Ð]l$-Æý‡-Äñæ*-«§ýl$-Æ>Ë$, Æ>f-MîSĶæ$ Ðól™èl¢

MýS§ýlËyé°MìS MýS*yé Üç ß ç æMýSÇ…^èl° Ô¶æÈÆý‡…™ø ™èl¯]l ³ç ¯]l$Ë$ ™é¯ól ^ólÜç $MøÌôæ° K Ð]lÅMìS¢ {ç³³ç …^èl…ÌZ Ðól$«§éÐ]l#Ë…§ýlÇMîS ™èlÌñ憢¯l] {ç³Ô¶æ²ËMýS$ Üç Ð]l*«§é¯éË$ ^ðl´ëµÆý‡$. BĶæ$¯ól Üï òt œ¯Œl àMìS…VŠS! Ô¶æÈÆý‡…ÌZ Ððl$§ýlyýl$ ™èl³ç µ JMöPMýSPsîæ ´ëyýlÐ]l#™lè * Ð]l_a¯é, BĶæ$¯]l Ð]l*{™èl… ³ç ÇÔZ«§lý ¯]lÌZÏ JMøP Ððl$r*t GM>PÆý‡$.

¿êÆý‡™- lè §- ló Ô- æ¶ ³ç # ™öÍ {糧« é° fÐ]lß ç- æ-ƇŠ Ì- ê-ÌæŒ ¯- lð {- ß ç æ*MýS$ Üç ÓĶæ*¯é Ýù§ýlÇ. 20Ð]l Ô¶æ™é-º³çª # {ç³Ð]l¬Q Ð]l$íßæ-âæ¶ ÌZÏ JMýSÆý‡$. Ð]l$…_ ¯éĶæ$MýS™èlÓ Ë„ýS×- êË™ø Æ>f-MSî Ä- æ¶ *ÌZÏ Æ>×ìæ…_ ÑÔóæÙç VúÆý‡Ð]l… ´÷…§éÆý‡$.

1-94- 2- ÌZ ³ç #sæì ¯t l] Üï òt œ¯Œl 20 Hâ¶æÏ Ð]lĶæ$çÜ$ÌZ (19-65- ) Ððl*sêÆŠ‡ ¯]l*Å{sꯌl ÐéÅ«¨ »êǯ]l ³ç yézƇý $. {MýSÐ]l$…V> JMøP AÐ]lÄ- æ¶ $Ð]l… ^èl^èl$a-³ç y- lý r… Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨. Ð]lÊyólâ¶æ$Ï º™èlM- Sý yýl… MýS*yé MýSÙç Ð-t l] $° OÐðl§ýl$ÅË$ ^ðl´ëµÆý‡$. àMìS…-VSŠ MýS$ VýS×ìæ™èl Ð]l$…sôæ CçÙ…t ; ™èl…{yìl BĶæ$¯]l$² MðSÑ$[ïÜÌt Z ^ólÆ>aÆý‡$; õ³Æý‡$ Ð]l*{™èl… QVøâ¶æ Ô>çÜ…ˆ ÌZ Ð]l_a…¨. 19-70 ¯]l$…_ BĶæ$¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯]lË$ Mö¯]l-Ýë-W-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. àMìS…VŠS Æó‡yìl-Äôæ$-çÙ¯Œl, M>Ó…rÐŒl$ {V>Ñsîæ, ¥Ç-sæì M- Sý ÌŒæ M>ÝùÃ-Ëi BĶæ$¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯]lÌôæ.

_¯]l²-³ç µsìæ ¯]l$…_ Æý‡n*±Þ ËMîSÿ-»êƇ¬ A…sôæ CçÙ…t . M>Ìôæi ÆøkÌZϯló V>…«© ³í Ë$-³ç #¯- l] MýS$ Üç µ…¨çÜ*¢ {糆 M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] $…ÌZ ´ëË$³ç …-^lè $-MSý $-¯é²-Æ>Ððl$. 19-30 ¯]l$…_ 19-40 Ð]lÆý‡MýS$ ÝëÓ™èl…{™èlÅ E§ýlÅÐ]l$…ÌZ ´ëÌŸY¯- é²Æý‡$. B {MýSÐ]l$…ÌZ Ð]lÊyýl$-ÝëÆý‡$Ï gO æñ Ë$-MSð â- ŸÏ^- éaÆý‡$. §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l$…{† ³ç §ýlÑ ´÷…¨¯]l ™öÍ Ð]l$íßæâ¶æ. VýSÐ]lÆ- ‡ý ²-ƇŠ V> MýS*yé ³ç °-^ló Ô- >Æý‡$. Ð]l¬°Þ-³ç ÌŒæ ³ç §ýlÑ Ýë¦Æ‡¬ ¯]l$…_ IÆ>çÜ Ð]lÆý‡MýS$ A…^ðlË…-^ðl-Ë$V> G¨-V>Æý‡$. ● AÐðl$-ÇM- >ÌZ ™öÍ ¿êÆý‡¡ - Ķæ$ Æ>Ķæ$-»êÇ. Æý‡ÚëÅ, Ððl$MìSÞMø, C…VýS…Ï yŠl, IÆ>Ï…yŠl, òܵƇ¬¯Œl §ólÔ>ÌZÏ Æ>Ķæ$-»ê-ÇV> ³ç °-^ló Ô- >Æý‡$. ● IMýSÅ-Æ>fÅ Üç Ñ$† Ý뫧é-Ƈý ×æ çÜÐ]l*-Ðól-Ô>-ËMýS$ A«§ýlÅ-„ýS™èl Ð]líßæ…_¯]l ™öÍ-Ðl] $-ß í æ-âæ¶ V> MîSÇ¢ VýSyìl…^éÆý‡$.

● Better half

● Our pride

õ³Æý‡$: BÇ¢ AàÏÐ]l™Œl w/o: ÒÆó‡…{§ýl òÜàÓVŠS FÆý‡$: ÉìlÎÏ

õ³Æý‡$: ËMîSÿ °Ðé‹Ü Ñ$rtÌæŒ FÆý‡$: Ë…yýl¯Œl {ç³™ólÅMýS™èl: {ç³ç³…^èl {ç³Rêņ V>…_¯]l EMýS$P ¨VýSYf…

ÉìlÎÏMSì ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q ÌêĶæ$Æý‡$ BÌŒæ AàÏÐ- l] ™Œl Üç *Æý‡g- æŒ Üí- …VŠS MýS*™èl$Æý‡$ BÇ¢. ÉìlÎÏÌ- Z° ÐO lð ${™ólƇ¬ MýSâê-Ô>Ë ¯]l$…_ ³ç ¼ÏMSŠ ÇÌôæÙç- ¯- lŒ ÞÌZ yìl{X ³ç sêt ´÷…§éÆý‡$. {ç³Ð]l¬Q {MîSyé-M>-Ƈý $yýl$ ÒÆó‡…{§ýl òÜàÓ-VSŠ ¯]l$ ÑÐéçßæ… ^ólÜç $-MSý $-¯é²MýS, ™èl¯]l ¿¶æÆý‡¢ ÑfĶæ$ Ý뫧lý ¯- l] MýS$ ³ç NÇ¢V> Üç ß ç æ-MSý Ç…-^é-˯ól E§ólÔ-ª æ¶ …-™ø VýS–íßæ-×æì V> E…yìl´- ù-Äæ¶ *Æý‡$. ●

BÇ¢& òÜàÓVŠS MýS$r$…-»êË Ð]l$«§lý Å º…«§lý $™èlÓ… E…¨. ™èlÆý‡^èl* C…sìæMöçÜ*¢ E…yýlr… Ð]lËÏ Hyólâ¶æÏ Ð]lĶæ$çÜ$ ¯]l$…` òÜàÓVŠæ, BÇ¢ Ð]l$…_ {òœ…yýlÞĶæ*ÅÆý‡$. JMýSÆ- ö²-MSý Æý‡$ "ºyîl'z A° ³í Ë$-^lè $-MSý $-¯ló ÐéÆý‡$. {õ³Ð]l$ÌZ ³ç yýls- ê-°MìS Ð]l¬…§ýl$ òÜàÓVŠS "¯éMø Ð]l$…_ AÐ]l*ÃƇ¬° ^èl*yýl$' A° BÇ¢° AyìlVóSÐéyýlr. BÐðl$ ¯]lÑÓ "çÜÆ- ‡ó ' A¯ól§ýlr. ™èlÆ>Ó™èl ÐéÇ º…«§lý … {õ³Ð]l$V> Ð]l*Ç…¨. 20-02 Ðól$ÌZ òÜàÓVŠS {ç³´ùgŒæ ^ólõÜ Ð]lÆý‡MýS$ C§ýlƪ ‡ý * ºÄ¶æ$-r³ç- y- lý Ì- æô §ýl$. ò³ãÏMSì Ð]l¬…§ýl$ BÇ¢ ò³§ýlª {MìSMðSsŒæ AÀ-Ðl] *° M>§ýl$. M>° ò³ãÏ ™èlÆ>Ó™èl òÜàÓ-VSŠ ™ø ´ër$ õÜyt lì Ä- æ¶ $…MýS$ Ððlâ¶æ*¢ E…yýlr - …™ø B {MîSyýlòO ³ BçÜMìS¢ ò³Ç-W…¨.

ËMîSÿ Ñ$rtÌæŒ yìl{X Ð]lÆý‡MýS$ MøÌŒæ MýS™éÌZ ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯é²Æý‡$. ™èlÆ>Ó™èl MýS$r…º… ¯]lyìl³í Üç $¢¯l] ² EMýS$P ÐéÅ´ëÆý‡…ÌZ Ayýl$VýS$ò³sìæ,t §é°² {ç³³ç …^èl…ÌZ¯ól ¯ðl…ºÆŠ‡Ð]l¯Œl Ýë¦Æ‡¬MìS ¡çÜ$MðSâêÏƇý $. VøÌŒæÐz l] $¯Œl Ô>MŠSÞ, DGyîlG‹Ü, IïÜIïÜI »êÅ…MýS$ËMýS$ ¯é¯Œl GWjMSý *ÅsìæÐŒl yO lð Æð‡MýSÆt ‡ý $V> E…r* Ð]lÆý‡ÌŒæz Üï Ìt æŒ AÝùíÙÄôæ$çÙ¯ŒlMýS$ ÐO lð Ü‹ bO lð Æý‡Ã¯ŒlV> MýS*yé Ð]lÅÐ]lß ç æÇçÜ$¢¯é²Æý‡$. ●

● ●

Æ>fÝë¦¯æŒ ÌZ° Üç §ýl$Ë*µÆŠæÌZ ³ç #sìæ¯t l] Ñ$rtÌæŒ MýS$r$…º… }Ð]l$…™èl$Ë$ M>§ýl$. MýSsñæËt ´÷Ƈ¬ÅÒ$§ýl Ð]l…yýl$MýS$° †¯ólÐéÆý‡$. 20 Ð]l$…¨ Üç ¿¶æ$ÅË$ JMóS CÆý‡$MýS$ C…sZÏ E…yólÐéÆý‡$. {ç³³ç …^èl…ÌZ° §« lý ¯]lÐ]l…™èl$ÌZÏ BÆø Ðéyýl$ (¸ùÆŠ‡¾SÞ&2011). ¯]lÚëtÌZÏ E¯]l² EMýS$P ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$˯]l$ Mö¯]lyýl…, Ðésìæ° Ìê¿êÌZÏ ¯]lyìl³í …^èlyýl… BĶæ$¯]l ÐéÅ´ëÆý‡ §ýl„ýS™èl. ¯éË$VýS$ Q…yéÌZÏ° 14 §ólÔ>ÌZÏ Ñ$rtÌæŒ ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$Ë$¯é²Æ‡¬. Ðésìæ° Ð]l$Æø ¯éË$VýS$ §ólÔ>ËMýS$ ÑçÜÇ¢ …^èl¯]l$¯é²Æý‡$. {ç³³ç …^èl…ÌZ¯ól ÑË$OÐlð ¯]l MðS°Þ…VýS¯t lŒ ¿¶æÐ]l¯é°² 690 Mør$Ï ò³sìæt Mö¯é²Æý‡$. ©°MìS ™égŒæÐ]l$çßæÌŒæMýS$ Ðéyìl¯]l Ð]l*Æý‡$¾ÌŒæÞ JMýSsôæ.

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 13


Æ>ͯ]l Ððl¬VýSYË$

¿êÆý‡™èl Eç³-Q…yýl… `MýSsìæ Q…yýl-OÐðl$¯]l M>Ë-Ð]l$¨. {¼sìæ‹Ù ´ëË-¯]lÌZ ¿êÆý‡-¡-Ķæ¬Ë$ »ê°çÜ Ð]l$¯]l-çÜ$POÌñæ °ÈÓ-Æý‡Å-OÐðl$-´ù-™èl$¯]l² Ķæ¬VýS-Ð]l$¨. Ð]lÊÉé-^é-Æ>Ìôæ Ð]l$™èl…V>, ™èl…{™èlÐ]lÊ Ð]l$…{™èlÐól$ Ððl*„ýS…V>, Ýësìæ-Ðé-Ç° ïßæ¯]l…V> ^èl*yýl-rÐól$ MýS$Ë…V>, Ððl$rt-Ðól-§é…-™èlÐól$ ™èl™èl¢Ó-Ô>-ç܈…V>, ´ëÔ>a-™èl$ÅÌôæ Vöç³µ-Ðé-Æý‡$V> ^èlÌê-Ð]l$×îæ AÐ]l#-™èl$¯]l² Ô¶æ™é-ºª-Ð]l$¨. AÌê…sìæ çÜ¢ºª-OÐðl$¯]l çÜ…çœ*°² ™èlsìæt-Ìôæ-í³¯]l OÐðl™é-ã-MýS$yýl$ ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$yýl$. ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô>°² {õ³Ñ$…-^èl-yýl-Ððl$-ÌêVø, E§ýl®Ç…^èlyýlÐðl$ÌêVø ¯ólǵ¯]l Ð]l$çßæ-±-Ķæ¬yýl$. ""K ™ólf-çÜÓ-Æý‡*´ë! f¯]l-¯]l-Ð]l$-Æý‡-×ê-ËMýS$ A¡-™èl$yé! Ðól$Ë$Mø. ºË-ïßæ-¯]l-™èlͲ ™öË-W…-^èl$Mø. ´ûÆý‡$-Úë°² {ç³Ýë-¨…-^èl$Mø. Ð]l$°-íÙV> Ð]l$çÜ-Ë$Mø. Ìôæ. ÌñæÐ]l¬Ã-'' A…r* Ķæ¬Ð]l-™èl¯]l$ gêVýS–™èl… ^ólíܯ]l Ðól§é…-™èl-¿ôæÇ ÝëÓÑ$ ÑÐól-M>-¯]l…§ýl!

ÑÐólMýS gê{VýS§é¯]l…§ýl$yýl$

18-63 f¯]lÐ- l] Ç 12, ÝùÐ]l$-ÐéÆý‡…! E§ýlĶæ$… 6 VýS…rË 49 °Ñ$ÚëË$. MýSË-MSý ™- é¢ÌZ ¿¶æ$Ð]l¯- ló Ô- æ¶ Ó-ȧ- ló Ñ ³ç …yýl…sìæ Ð]l$VýS¼- y- lý ¯z l] $ MýS¯]l²¨. ™èl…{yìl ÑÔ¶æÓ-¯é£Šl §ýl™é¢ B ³í ÌêÏy- lì MìS ¯]lÆó‡…-{§ýl¯- 飊l A¯ól õ³Æý‡$ ò³sêtƇý $. ¯]lÆ󇯌l AËÏÇ VýSyýl$-V>YƇ¬. W¯ðl²Ë$, ^ðlr$Ï, Æ>â¶æ$Ï & A±² B _^èla-Ƈý ³í- y- lý $VýS$MìS Br-Ðl] Üç- $¢Ð- l] #Ìôæ! ³í ËÏÌ- ZÏ° A…™èlÆ- ‡ý ™Y lè A¯]l…™èl Ô¶æMóS¢ AËÏÇ- V> GVýS§- lý ¯- l] $²-Mö-Üç $¢…¨. B ¨Ð]lÅ-Ôæ¶ M- Sì °¢ ÐðlÍMìS ¡Ä¶æ$-ylý Ð- lð $-ÌêVø ¿¶æ$Ð]l¯- ló Ô- æ¶ Ó-ÇMìS ™ðlË$çÜ$. Æð‡_a-´ùÄôæ$ ¯]lÆ󇯌l ¯ðl†¢òO ³ ÕÐ]l ÕÐ]l A…r* ¼…§ðlyýl$ ±â¶æ$Ï VýS$Ð]l$Ã-Ç…-^ló ¨. º$¨®V> B ³í ÌêÏy- lì ° MýS*^ø-»æñ s- æô ¨t . Æ>Ð]l*-Äæ¶ $×æ ¿êÆý‡™èl ÔZÏM>Ͳ Ð]lÌñæÏ ÐólƇ¬…-^ló ¨. A…§ýl$MóS ""-¯é-ÌZ° Ð]l*¯]lÜí- MýS A¿¶æ$Å-§lý Ä- æ¶ *-°MìS, §« éÇÃMýS Ô¶æMìSM¢ Sì , Üç …ÝëPÆ>-°MìS Ð]l* AÐól$à M>Æý‡×- æ…-'' A¯ólÐ- éÆý‡$ ÝëÓÑ$ ÑÐólM- >-¯l] …§ýl. DÔ¶æÓ-Ƈý ^- lè …{§ýl ѧéÅ-Ýë-VSý ÆŠ‡ ¯ðlË-Mö-͵¯]l ºyìlÌZ 18-70- ÌZ ¯]lÆ󇯌l JMýSsZ ™èlÆý‡V- Sý †- ÌZ ^ólÆ>yýl$. _¯]l²-³ç šyól Ðól×îæV- Sý $ç³,¢ EÝ뢧lŠ AçßæÃ-§lŠ R- ꯌl §ýlVýSÆY ‡ý Üç …X™èl… ¯ólÆý‡$a-MSý $-¯é²yýl$. àÆøÃ-°Ä¶æ$…, œí yólÌ- æŒ òO ³ ³ç r$t Ý뫨…^éyýl$. ¯éÅĶæ$-Ðé¨ AƇ¬¯]l ÑÔ¶æÓ-¯é£Šl §ýl™é¢ ™èl¯]l Möyýl$MìSP ¯éÅĶæ$Ô>çÜ…ˆ , òO ܯ]l$Þ ³ç #çÜM-¢ >Ͳ E§ólÔ-ª æ¶ ³ç- N-Ƈý Ó-MSý …V> CçÜ*¢…y- ló Ð- éÆý‡$. Eç³°- Ùç- ™èl$¢Í², ³ç #Æ>-×êͲ ^èl¨-ÑÜç- *¢…y- ló Ð- éÆý‡$. BĶæ* ÑçÙÄ- æ¶ *-ËòO ³ M>Ðé-Ë° Ðé§ýl¯- l] ò- ³sìæt ^èlÇa-Üç *¢…y- ló Ð- éÆý‡$. H ÑçÙÄ- æ¶ *-¯l] ²-Ƈ¬¯é ™èlÆý‡P…™ø õßæ™èl$º-§lý …® V> ³ç Ç-ÖÍ- …^ól Ô¶æMìS¢ ¯]lÆó‡¯- lŒ MìS AË-Ðl] y- lì …¨ D Õ„ýS×æ Ð]lËϯló ! _¯]l²-³ç µ-sæì ¯- l] $…` ¯]lÆó‡…-{§ýl$-ylì MìS §« éů]l… K °™èlÅ-{MîSyýl. ³ç §éÃ-Üç ¯]l… ÐólÜç $-MSý $° MýSâ¶æ$Ï Ð]lÊçÜ$-MSý $° §« éů]l…-ÌZMìS ÐðlãÏ´- ù™ól Üç Ð]l$çÜ¢ {ç³³ç …-^é±² Ð]l$Æý‡-_-´ù-Äôæ$-Ðéyýl$. A™èlÅ…™èl ¡„ýS-×æ-OÐðl$¯]l HM>-{VýS™èl ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$-yìlMìS A¼¾…¨ D §« éů]l… Ð]lËϯló . HÐólÐø {ç³Ô¶æ²Ë$... 18-79- ÌZ 16 Äôæ$â¶æÏ ¯]lÆ󇯌l {ò³Üí y- lð ±Þ M>Ìôæi- ÌZ ^ólÆ>yýl$. Æøþ ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólõÜÐ- éyýl$. Ð]lÝ뢧- lý $Ìê E…yólÐ- éyýl$. MýS{Æý‡ÝëÐ]l¬, VýS${Æý‡³ç- #-ÝëÓÈ, MýS$ïÜ,¢ ³ç yýlÐ]l ¯]lyýl³ç- yýl…, ³ç Ç-VSð ™- lè y¢ lý …, D™èlMörtylý …... JMýSsê Æð‡…yé A°²…-sæì Ì- Z¯]l* {ç³ÐólÕ- …-^lè yýl…, A…™èl$ ^èl*yýlr…... C© Ð]lÆý‡Üç ! _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ ´ëMýSÔ- >-Üç …ˆ ÌZ MýS*yé VýSÇsñæ †í³µ¯]l ^ðlƇ¬Å ¯]lÆó‡¯- lŒ ¨! Ð]l$Æø-³ç MýSP òßæÆý‡¾ÆŠ‡t òܵ¯]lÞÆŠ‡, gꯌl Üç $tÐl] ÆŠ‡t Ñ$ÌŒæ, AVýSòÜt M>Ððl$t, AÇ-Ýëts- æì ÌŒæ, yéÇÓ¯Œl Ìê…sìæ ´ëÔ>a-™lè $ÅË {VýS…£éͲ A«§lý Å-Äæ¶ $¯]l… ^ólÔ>yýl$. §ólÔ¶æ ^èlÇ-{™èlͲ, {´ëMýSµ-ÕaÐ]l$ ™èl™èlÓ¢ Ô- >-Ýëˆ Í², ™èlÆý‡P…, {OMSð Üç Т l] Ð]l$çßæÃ-©Ä¶æ$ »o§ýlÐ-® l] $™èl {VýS…£éͲ BMýSã- …-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. ÑÑ«§lý §ólÔ>ÌZÏ

ÑÑ«§lý ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $ÌZÏ Ð]l*¯]lÐ]l Üç Ð]l*-gêË$ GÌê ³ç Ç-×êÐ]l$… ^ðl…§éÄñæ* AÐ]lV- Sý ™èl… ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. AƇ¬™ól ¿êÆý‡¡- Ķæ$ Üç …çÜP–†, Ð]l$™èl…, ™èl™èlÓ¢ _…™èl¯- l] Ë- òO ³ Ð]l$Ð]l$M>Æý‡… K ÐO lð ³ç #; B«§lý $-°MýS Ñgêq¯l] Ô>݈ëË$, õßæ™èl$-Ðé§ýl… ³ç rÏ Ð]l$MýS$PÐ]l Ð]l$Æø-ÐO lð ³ç # & D Æð‡…sìæ Ð]l$«§lý Å ¯]lÍW Ð]l$«§lý ¯- l] ³ç- y- ézylý $. ¿¶æVýSÐ- l] …-™lè $yýl$ Ìôæyýl± ¿o†MýS §ýl–WÓ-Ùç Ä- æ¶ *Ìôæ Üç ™éÅ-˱ ^ðlõ³µ ´ëÔ>a™èlÅ òO ܯ]l$ÞÌZ ÌZç³… E…§ýl° ß ç æ–§ýlÄ- æ¶ *-°MìS A°-³í …-^ló ¨. Üç ¯é-™lè ¯]l ¿êÆý‡¡- Ķæ$ ¿êÐ]lgêË… ¿o†MýS §ýl–íÙt MöÆý‡Ð- l] yìl Ð]l{MîSM- Sý Æ- ‡ý ×- æMýS$ VýS$OƇð …-§lý ° º$¨®MSì ™ø_…¨. ™èl™èl¹-Í™- lè …V> HÐø HÐólÐø {ç³Ô¶æ²-Ë™ø ÐólW-´ù-Äæô $-Ðéyýl$. HÐø HÐólÐø òœ*çÙË- ™ø FW-´ù-Äæô $-Ðéyýl$. Üç Ð]l*-§« é-¯éË MøçÜ… {ºçßæà Üç Ð]l*-f…ÌZ ^ólÆ>yýl$. AƇ¬¯é Üç …™èl–í³¢ Ìôæ§ýl$. °ÇÓ-MýS˵ çÜÐ]l*«¨... 18-81- ÌZ ÝëPsìæÙ‹ ^èlÇa M>Ìôæi- ÌZ ½HÌZ ^ólÆ>yýl$ ¯]lÆó‡…-{§ýl$yýl$. K Æøk M>ÏÜç $ÌZ {í³°Þ-´ëÌŒæ ÑÍĶæ$… õßæïÜt & Ð]lÆŠ‡Þz Ð- l] ÆŠ‡¢ MýSÑ™èl "¨ GMŠSÞ-MSý Æ- ‡ý ¯-Û lŒ ' VýS$Ç…_ ^ðlº$-™lè $-¯é²Æý‡$. B Ð]l*rÌZÏ "çÜÐ- l] *«¨ AÐ]lÜç ¦ A¯ól B™éÃ-¯l] …-§é°² A¯]l$-¿æ¶ Ñ- Üç- $¢¯- l] ²¨ ™èl¯]lMýS$ ™ðlÍíÜ Æ>Ð]l$-MSý –çÙ~ ³ç Æý‡Ð- l] $ß ç æ…çÜ' A° õßæïÜt A¯é²Æý‡$. ¯]lÆó‡¯- lŒ MìS Ððl$Æý‡$-³ç #-Ìê…sìæ BÌZ-^lè ¯- ö-_a…¨. Ððl…r¯ól MýSË-MSý ™- é¢MSì §ýlVýSÆ-Y øÏ° §ýl„ìS×- æô Ô- æ¶ ÓÆý‡… ÐðlâêÏylý $. EíÜÇ- ^- lð r$t MìS…§ýl Ð]l*íܯ]l VýSyýl…z ™ø J…sìæòO ³ JMýSP A…VýSÐ]l{çÜ…¢ ™èl³ç µ Ð]l$Æó‡ B^ée-§lý ¯é Ìôæ° AÌo-MSì MýS §« éů]lÐ- l] ¬-{§ýlÌZ ³ç Æý‡Ð- l] $-ß ç æ…çÜ... ¨ÐøÅ-¯éÃ-§lý …™ø M>ã-M>-§ló Ñ Ýë„>-™éPÆý‡… MøçÜ… ¯ólËOò³ §öÇÏ Hyìla _Ð]lÆý‡MýS$ ¿¶æVýSÐ- l] §- lý Æ-ª ‡ý د]l… ´÷…¨¯]l ³ç Æý‡Ð- l] $-ß ç æ…çÜ... {糆-Æøþ VýS…VýSÌZ Ððl…yìl ¯é×êͲ ÑíÜÆ- ‡ó Üí §« lý ¯]lÐ- éÅ-Ðlð *çßæ… Ð]l¨-Í…-^lè $-MSý $¯]l² ³ç Æý‡Ð- l] $-ß ç æ…çÜ... {»êçßæÃ-×æ$yól AƇ¬¯é ³ç …^èlÐ- l] ¬Ë Câ¶æMÏ Sý $ ÐðlãÏ, ÐéÆý‡$ ^èl*yýl° Üç Ð]l$Ķæ*ÌZÏ ÐéÇ ´ëƇ¬-Rê-¯éͲ Ðösìæt ^ól™èl$-Ë™ø Ô¶æ${¿¶æ… ^ólÜí ¯]l ³ç Æý‡Ð- l] $ß ç æ…çÜ... Üç °²-¨« Ì- ZMìS Ayýl$-VSý $-ò³s- êtylý $ ¯]lÆ󇯌l. BĶæ$¯]l ´ëyýlÐ- l] $…sôæ & MýS¯]l$Ë$ Ð]lÊçÜ$-MSý $° »êçßæÅ {ç³³ç …-^é°² Ð]l$Æý‡_- ´- ùƇ¬ ™èl¯]lÃ-ƇÊ-¿ê-Ðl] …™ø V>¯]l §« éů]l Üç Ð]l*-§« lý Å-Ðl] Üç- ̦ Z ""-Ðl] $¯Œl ^èlÌZ °f-°M- Só ™- lè ¯- lŒ '- ' (Ð]l$-¯l] Ýë! Ð]l$¯]l ^ør$MìS ÐðlãÏ´- ù-§é…) A¯]l² MîSÆý‡¯¢ l] ´ëyéyýl$. ´ër Ñ…r* ³ç Æý‡Ð- l] Ô- æ¶ $-ÌO æñ ´- ù-Äæ¶ *Æý‡$ ³ç Æý‡Ð- l] $-ß ç æ…çÜ. ß ç æu>-™lè $¢V> ¯]lÆ󇯌l ^ðlƇ¬Å ³ç r$tM- Sý $° VýS¨-ÌZMìS ¡çÜ$-MSð ãÏ ™èlË$-³ç #-Ìæô õ- ÜÔ>Æý‡$. MýSâ¶æÌÏ ZÏ B¯]l…§ýl ¿êÚëµ-Ë™ø ""-C¯- é²-âæ¶ MÏ Sý $ Ð]l^éaÐé?'' A…r* ¯]lÆó‡¯- lŒ ¯]l$ Üç µ–ÕçÜ*¢ B{Æý‡ÐO-ª lð $-´ù-Äæ¶ *Æý‡$. A…™èlsìæ ™é§é-™lè ÃÅ-™lè Ì- Z¯]l* °Ô¶æػꪰ² `Ë$çÜ*¢ ¯]lÆó‡…-{§ýl$yýl$ Üç *sìæV> Ð]l¨-ͯ]l {ç³Ô>²-»ê×æ… &

14 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


""Ð]l$àÔ¶æĶæ*! Ò$Æý‡$ §ólÐ]l#×ìæ² ^èl*Ô>Æ>?'' HÐ]l*{™èl… ™èlyýl$-Ðl] ¬-Mø-MSý $…yé ""-^lè *-Ô>-¯l] $-'' A¯é²Æý‡$ Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~Ë$. çÜ…{¿¶æ-Ð]l*-Ô¶æa-Æ>Å-¯]l…-§é-Ë™ø ¯]lÆ󇯌l... C¯é²-âæ¶ $ÏV> G…§ýlÆ- ‡ð …-§lý Ç- ¯ø E¯]lÃ-™lè $¢y- lì Ìê AyìlW- ¯]l {ç³Ô¶æ² A¨. G¯é²-âæ¶ $ÏV- >¯ø ^èlMø-Ƈý …Ìê G§ýl$-Ƈý $-^lè *-Üç $¢¯l] ² fÐé-º¨. Ð]l$äÏ Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç $~Ë$ ""-°¯]l$² ^èl*çÜ$¢¯- l] ²sôæÏ ¿¶æVýSÐ- l] …-™lè $×ìæ² ^èl*Ô>¯]l$. ¯ól¯]l$ °¯]l$² C糚yýl$ GÌê ^èl*çÜ$¢¯- 鲯ø AÌêVóS Ð]l$¯]lÐ]lÊ ¿¶æVýSÐ- l] …™èl$×ìæ² ^èl*yö-^lè $a-'' A¯é²Æý‡$. D Üç …çœ$-r¯]l ¯]lÆ󇯌l Ð]l$¯]lÜç- $ÌZ Vöç³µ Ñç³Ð-Ï éW² Æý‡W-Í…-_…¨. VýS§ýl$Ë$, ™èlË$-³ç #Ë$, MìSsìæM- Sî Ë$, ^ðlr$Ï, Üç *Æý‡Å-^lè …-{§ýl$Ë$, ¯]l„ýS{- ™éË$ & A±² GW-Ç´- ù-™lè $-¯l] ²r$Ï, ™èl$¯é-™lè $-¯l] M- Sý ÌO æñ A×æ$-Ðl] #Ë$ ³ç Æý‡Ð- l] *-×æ$-Ðl] #Ë$V> Ñyìl´- ùƇ¬ BM>-Ôæ¶ …ÌZ ί]lÐO- lð $-¯l] r$Ï A°-³í …-_…¨. ¯ól¯]l$ A¯ól Ð]l*Ķæ$ Ð]l*Ķæ$OÐlð $ ÑÔ¶æÓ ^O lð ™èl¯- l] ÅÐól$ ¯ól¯]l$V> ¿êíÜ…-_…¨. ¯]lÆó‡…-{§ýl$yýl$ ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$-yìlV> Ð]l*Æý‡yýl… Ððl¬§ýl-OÌñæ…-§ýl-糚yól! Aç³µsìæ¯- l] $…_ ³ç Æý‡Ð- l] $-ß ç æ…çÜ Ð]l§ýlMª Sý $ °™èlÅ… HÐø {ç³Ô¶æ²-Ë™ø Ððlâ¶æ$¢…y- ló Ð- éyýl$. A糚-ylý ³ç- šyýl$ VýS$Æý‡$-Ðl] #™ø Ð騅-^ló Ð- éyýl$. K §ýlÔ¶æÌZ ™é¯]l* °ÇÓ-MSý ˵ çÜÐ]l*-«¨° ´÷…§é-Ë-¯]l²…™èl BÐól-Ô¶æ-Ð]l-Ô¶æ$-yýl-Ķæ*Åyýl$. MýSÚëtÌñæ¯ø²... A…™èlÌZ 18-84- ÌZ ™èl…{yìl ÑÔ¶æÓ-¯é£Šl §ýl™é¢ Ð]l$Æý‡×- æì …-^éÆý‡$. A…™èlÐ]lÆý‡MýS$ »êV> º†-MSì ¯]l MýS$r$…º… Ò«¨¯- l] ³ç- y- lì …¨. ò³§ýlª Möyýl$-MSý $V> ¯]lÆó‡¯- lŒ òO ³ C…sìæ ¿êÆý‡… ³ç yìl…¨. BMýSÍ- ™ø E™èl-¢ M>â¶æ™Ï ø Ð]l$…yýl$-sæñ …-ylý ÌZ M>â¶æ$Ï »Ÿº¾-Ìæñ M- Sì P¯é BïœÜç- $Ë ^èl$r*t †Æý‡V>ÍÞ¯]l ©¯]l Üí †¦ . C…sìæÌZ A¯]l²… E…yýl§- lý ° ™ðlÍíÜ õܲíßæ-™lè $Ë Câ¶æÌÏ ZÏ †¯ólÔ- >-¯l] …r* MýS¯]l²-™lè Í- MÏ Só Aº§ýl…® ^ðl´ëµ-ÍÞ¯]l ß ï æ¯]l Üí †¦ . yýlº$¾ ÝëĶæ$… ^ólÝë¢Ð- l] $…r* JMýSÇ- §- lý ƪ ‡ý $ Üç …ç³¯]l² Üï ˈ $ A† kVýS$-´ëÞ-MSý Æý‡ {糆´ë-§lý ¯]l ^ólõÜ¢ dMö-sæì ¯t l] ©« Æý‡ Üí †¦ . _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ K ¯éÅĶæ$-Ðé¨ §ýlVýSÆY ‡ý A¯]l$-Ðé§ýl… ^ólõÜ E§øÅVýS… §öÇMìS…¨ & »Ÿsê-»Ÿsîæ i™é-°MìS! M>± ™é¯]l$ f°Ã…-_…¨ C…§ýl$-MøçÜ… M>§ýl° ™ðlË$çÜ$. AÌê-VSý ° »ê«§lý Å-™lè Ë ¯]l$…_ ™èl³ç š-Mø-Ìæô ¯- l] ± ™ðlË$çÜ$. Üç ÇV>Y A§ól Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ 18-85- ÌZ Æ>Ð]l$-MSý –-Ùç $~Ë$ Vö…™èl$ M>ů]lÞ-ƇŠ MìS VýS$Æý‡Ä- æ¶ *ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l °Æ>Å×æ… ^ðl…§ýly- é-°MìS Ð]l¬…§ýl$-Æøk ¯]lÆó‡¯- lŒ ™ø, ""-¯ló ¯]l$ C_a¯]l Ô¶æMìS™¢ ø {ç³³ç …-^é-°MìS õÜÐ]l ^ðlƇ¬Å-'' A¯é²Æý‡$. 22 Äôæ$â¶æÏ Ìôæ™èl Ð]lĶæ$-Üç $ÌZ E¯]l² ¯]lÆó‡¯- lŒ MìS B Ð]l*r Æ>Ð]l$-»ê-×æ-ÐO lð $…¨. ™èl¯]lÐ- é-Ç° Ñyìl_- ò- ³s- æô Ô-t >yýl$. ™øsìæ ÕçÙ$Å-Ë™ø MýSÍíÜ »êÆ>-¯l] V- Sý Æ- ‡Š ÌZ K ´ëyýl$-ºy- lì ¯]l C…sìæÌZ "Æ>-Ðl] $-MSý –-Ùç Ð-~ l] $-u‡ý …' Ýë¦³í …-^éÆý‡$. fç³…, §« éů]l…, Ðól§é…™èl ^èlÆý‡a, E…sôæ †…yìl, ÌôæMýS$…sôæ ³ç Üç $¢Ë$, _…í³Ç §ýl$çÜ$¢Ë$, MýSsìæMýS ¯ólËOò³ °{§ýl, Äñæ*VýSÝ- ë-§« lý ¯]l & Æð‡…yólâ¶æÏ ´ër$ C§ól iÑ™èl…! BOò³ Üç ¯éÅçÜ… Üï ÓMýSÇ- …_ ÝëÓÒ$ ÑÑ-¨Ô- >-¯l] …-§lý V> õ³Æý‡$ Ð]l*Æý‡$aMýS$-¯é²Æý‡$. M>Úë-Äæ¶ $-Ðl] Ý- ëˆ Ë$, ¯]lyýl$-Ðl] ¬MýS$ ¨rt^- ló Ë, ™èlËMýS$ ´ëV>, K ^ól†ÌZ MýSÐ]l$…-ylý Ë…, Ð]l$Æø ^ól†ÌZ ¿¶æVýSÐ- l] ©- ™Y lè ... C…™ól! 18-88 ¯]l$…_ 5 H-âæ¶ ´-Ï ër$ À„>-r¯- l] …™ø §ólÔ>-r¯]l…. G¯ðl²°² {´ë…™éË$ †Ç-V>Æø... ³ç rt×- ê-ÌZÏ° Ð]l¬Ç-MSì Ð- é-ylý ÌZÏ, ³ç ÌñæÌ-Ï ZÏ° õ³§ýlË VýS$yìlò- ÜÌZÏ... GMýSP-ylð M- Sý Pyýl Üç …^èlÇ- …-^éÆø! ÐéçÜТ l] ÑÚë§ýl ¿êÆý‡™- lè §- ló Ô- >°² MýSâêÏÆ> ^èl*Ô>Æý‡$.

ÑÐólMýSÐé×ìæ... _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ 18-92 yìlòÜ…-ºÆý‡$ 25¯]l MýS¯éÅ-MSý $-Ðl] *Ç ^ólÆ>Æý‡$. A¨ Ð]lÊyýl$ Üç Ð]l¬-{§éË MýS*yýlÍ. ¿êÆý‡™- lè §- ló Ô- æ¶ ³ç # _rt_- Ð- l] Ç Mö¯]l... Üç Ð]l¬-{§ýl…ÌZ §ýl*Æý‡…V> Mö…yýl... ÝëVýSÆ- >°² D¨ B VýS$rt¯l] $ ^ólÆ>Æý‡$ ÝëÓÑ$. AMýSPyýl ÑÔ>Ë Ñ±Ë BM>Ô¶æ… MìS…§ýl {ç³Ô>…-™lè …V> Ð]l˜¯]l…ÌZ §« éů]l…ÌZ ÝëVýSÆý‡ ™èlÆý‡…-V>Ë °Ç~{§ýl Üç …X™èl… Ñ…r* Ð]lÊyýl$ ÆøkË$ VýSyìl´- ëÆý‡$. B Mö…yýlòO ³ Ð]l*™èl–-¿æ¶ *-Ñ$MìS AÀ-Ðl] ¬-Q…V> °Ë-ºy- lì ™ól G§ýl$-Ƈý $V> Ðól§ø-³ç °- Ùç- ™- lè $¢Ë- MýS$, §« éÇÃ-MSý ™- lè MýS$, ¯O lð †-MSý ™- lè MýS$ ³ç #sìæ°-t Ë- Æ-Ï ‡¬¯]l ³ç #±™èl ¿êÆý‡™èl§- ló Ô¶æ…... ´ëÆý‡™- lè …{™èlÅ…, §ýl$Æý‡ÂÆý‡ §éÇ{§ýlÅ…, MýS$Ë-Ðl] $™èl Ñ¿ôæ§- éË$, A…™èl$-Ìæô ° Agêq¯l] …, °õÜf-¢ ÐO- lð $¯]l Ķæ¬Ð]l™èl ™èl¯]lM- øçÜ… º™èlM- Sý y- lý Ðól$ º™èl$MýS$ A° {¿¶æÑ$çÜ*¢ °ÈÓ-Ƈý Å-ÐO lð $-´ù-™lè $¯]l² ¿¶æÆý‡™- lè g- ê†... ™èlË-^lè $-MSý $…sôæ ÝëÓÑ$MìS VýS$…yðl ™èlÆý‡$-MSý $P-´ù-Ƈ¬…¨. ¯]lĶæ$-¯éË$ Æð‡…yýl* A{Ô¶æ$-Ýë-VSý Æ- >-ËĶæ*ÅƇ¬. ™èl¯]l Ñ«§lý $ÅMýS¢ §« lý Æý‡Ã… ™ðlÍ-Ý÷-_a…¨. ""-õ³§- lý ÌZÏ ³ï yìl™- lè $ÌZÏ A…«§lý $ÌZÏ MýS$çÙ$tÆ- ø-VSý $ÌZÏ õ³VÏ Sý $ »ê«¨™- lè $ÌZÏ... ¿¶æVýSÐ- l] §- lý Æ-ª ‡ý د]l… AƇ¬Å…¨. {´ë`¯]l ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ $…ÌZ §éW¯]l ³ç sìæÙç x ¯O lð †MýS Üç *{™éͲ, §« éÇÃ-MSý ™- lè Ì- Z° ÖË °Æ>Ã-×ê°² D §ólÔ¶æ…-ÌZ¯ól M>§ýl$ {ç³³ç …^èl ÕQ-Æ>-{V>¯]l °Ë-ºyìl GË$-VS𠆢 ^ésêÍ. Ðól§é…™èl Ô¶æ…Q… ³ç NÇ…-^éÍ. C§ól ¯é iÑ™èl M>Æý‡Å…-'' A° A¯]l$-MSý $-¯é²Æý‡$ ÝëÓÒ$i. _M>Vø (A-Ðlð $-ÇM- >-)ÌZ fÆý‡V- Sý »- ZÄôæ$ ÑÔ¶æÓ-Ðl] $™èl Üç §ýlÜç- $Þ¯]l$ {ç³£ýlÐ]l$ Ðól¨MýS ^ólÜç $-MSý $-¯é²Æý‡$. ÑÐólM- >-¯l] …-§lý $-ylì V> õ³Æý‡$ Ð]l*Æý‡$a-MSý $° 18-93 Ðól$ 31¯]l »Ÿ…»êƇ¬ ¡Æý‡…ÌZ ºÄ¶æ$-Ë$-§ló Æ- >Æý‡$. BVýSÜç $t 20MìS _M>Vø ^ólÆý‡$MýS$-¯é²Æý‡$. 18-93 òÜò³…t º - ÆŠ‡ 11. ÑÔ¶æÓ-Ðl] $™èl Ð]l$à Üç ¿ê-{´ë…-VSý ×æ…. Ðól¨-MSý òO ³ ÝëÓÑ$ ÑÐólM- >-¯l] …§ýl. AƇ¬-§lý y- lý $-VSý $Ë G°-Ñ$-§lý …-VSý $-âêË ´÷yýlV- Sý Ç. ÑÔ>-ËÐO- lð $¯]l ¯]l$§ýl$Æý‡$, ÐðlyýlË- µ-Ƈ¬¯]l ¯ól{™éË$. ¡„ýS×- æ-ÐO lð $¯]l ^èl*ç³#Ë$. ºË-ÐO lð $¯]l bé†. °…Oylð ¯]l Ñ{VýSß ç æ…. Ð]l$äÏ Ð]l$äÏ ^èl*yé-Ë°- ³í- …^ól Æý‡*ç³…. Æ>f-wÑ. §ýlÆý‡µ…. Üç Æý‡Üç- Ó-¡§- ló Ñ- MìS ¯]lÐ]l$-Üç P-Ç…_, ""-AÐ- lð $-ÇM> Ýù§ýlÆý‡ Ýù§ýlÈ- Ð- l] $-×æ$-ÌêÆ>-'' A…r* {ç³Üç …VýS… {´ëÆý‡…¿¶æ…. A…™ól. B JMýSP ³í Ë$-³ç #™- ø¯ól 70-00 Ð]l$…¨ JMýSP-Ýë-ÇV> Ìôæ_ °Ë-ºyìl Æð‡…yýl$ °Ñ$-ÚëË ´ër$ MýSÆý‡™- éâ¶æ «§ýlÓ¯]l$-Ë™ø ç³#Ë-MìS…-_-´ù-Ķæ*Æý‡$. B „ýS×æ… ¯]l$…_ Hyólâ¶æÏ ´ër$ ÑÐólM- >-¯l] …-§lý $yýl$ AÐðl$-ÇM>, C…VýS…Ï yŠl, ¿êÆý‡™Œl... C…M> A¯ólM- >-¯ló MýS {´ë…™éÌZÏ ÑÐólM- Sý Ð- é×ìæ Ñ°-³í …-^éÆý‡$. 1902 þOÌæñ 4 Ô¶æ${MýSÐ- éÆý‡… Æ>{† 39Ð]l Äôæ$r ™èl¯]l$Ð]l# ^éÍ…-^éÆý‡$. "M>Ë-{MýSÐ- l] $…ÌZ G…§ýlÆø ÑÐólM- >-¯l] …-§lý $Ë$ E§ýlÂ-ÑÝ- ë¢Æ- ‡ý $' A¯]l²¨ BĶæ$¯]l BQ-Ç-Ð]l*r. ÝëÓÒ$! D §ólÔ¶æ…-ÌZ° Ķæ¬Ð]l¡ Ķæ¬Ð]lM- Sý $-Ë…-§lý Ç MýS…yýlÆ- >-ÌZÏ° {糆MýS×æ…-ÌZ¯]l* ± §ólß ç æç³# {ç³™èlÅ-×æ$-Ðl] #± {ç³Ð]lß í- æ…-^lè ±. °ç³š MýS×ìæMýSÌO æñ {ç³fÓ-Ç-Ëϱ. Aç³#yló ... ± Üç Óç³²… °f-Ðl] $-Ðl] #™- lè $…¨. D Üç ÓÆý‡…Y Æý‡$kÐ]lÐ]l#™èl$…¨. ●

BMðSâ¶æÏ Æ>çœ$-Ðól…{§ýl

Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ ç³Æý‡-Ð]l$-çßæ…çÜ Ð]l§ýlª ¯éË$-VóSâ¶æÏ Ô¶æ${Ô¶æ*-çÙÌZ ¯]lÆó‡…-{§ýl$yýl$ ¯ólÆý‡$a-MýS$-¯]l²Ñ G¯ø²! {´ë`¯]l M>Ëç³# {XçÜ$ÌZ Ýù{MýS-sîæçÜ$ Vöç³µ VýS$Æý‡$Ð]l#. õ³ÏsZ Vöç³µ ÕçÙ$Åyýl$. Ð]l$äÏ Ð]l*¯]lÐ]l ^èlÇ{™èl ç³Ç-×ê-çßæ…ÌZ VýS$Æý‡$Ð]l…sôæ Æ>Ð]l$-MýS–-çÙ$~yýl$. ÕçÙ$Å-yýl…sôæ ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$yýl$. ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô>°² ^èl§ýl-Ðé-Ë…sôæ ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$×ìæ² ^èl¨Ñ™ól ^éË$. {Ô¶æ§ýl®, °ÝëÓ-Æý‡®Ðól$ ÕçÙÅ-Ç-M>-°MìS Xr$-Æ>-â¶æÏ°, §ýlÇ{§ýl ¯éÆ>-Ķæ$-×æ-õÜÐól ç³Æý‡-Ð]l$-«§ýl-Æý‡Ã-Ð]l$° BĶæ$¯]l A¯é²Æý‡$. MýSÆý‡Ã, ¿¶æMìS¢, Æ>f, gêq¯]l Äñæ*V>-ËOò³ BĶæ$¯]l ^ólíܯ]l Æý‡^èl-¯]lË$ B™èlÃ-Ô¶æ-MìS¢° ÐðlÍ-MìS-¡õÜ BĶæ¬-«§éË$. V>…«© Ìê…sìæ Aíßæ…-Ýë-Ð]lÊ-Æý‡$¢-ËMýS*, çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl-»Z‹Ü, AÆý‡-Ñ…§Šl òœ*‹Ù, f†-¯lŒ -§é‹Ü-Ìê…sìæ A†-Ðé-§ýl$-ËMýS* ÑÐól-M>-¯]l…-§ýl$yìl Ð]l*rÌôæ »êr-Ë-Ķæ*ÅƇ¬. 8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 15


L¯é

G…§ýl$MýS$

í³yýl$VýS$Ë$ ç³yìl¯]l糚yýl$ "AÆý‡$j¯é... çœË$Y×ê' A° G…§ýl$MýS…sêÆý‡$? ©° Ððl¯]l$MýS Ð]l$à-¿ê-Ƈý ™èl V>£ýl E…¨. Agêq™- lè Ð- é-Ýë°² Ð]l¬W…-_¯]l AÆý‡$j¯- l] $yýl$ BĶæ¬-§« éË MøçÜ… E™èlÆ-¢ ‡ý $-ylì ° Ô¶æÒ$Ð]l–„ýS… §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS$ ¡çÜ$-Mö-Ýë¢ylý $. E™èlÆ¢ ‡ý Vø{VýSß ç- æ×æ… §éÓÆ> VøÐ]l#Ͳ ™èlÆý‡Í- …-^lè $-MSý $-´ù-™lè $¯]l² §ýl$ÆøÅ-§« lý ¯]l, MýSÆ>~§- lý $-˯]l$ G§ýl$-ÆøP-sê-°MìS BĶæ¬-§« é-˯]l$ ^ðlr$tÒ- $-§lý ¯- l] $…_ ¨…^èlÐ- l] $…-sêyýl$. E™èlÆ¢ ‡ý MýS$Ð]l*-Ƈý $yýl$ ¿¶æĶæ$-³ç y- lý $-™lè $…sôæ ™èl¯]lM- Sý $¯]l² ³ç ¨ õ³Æý‡$Ï (A-Ƈý $j¯é, œç Ë$Y×ê, ´ëÆý‡,¦ MìSÈsìæ, ÔóæÓ™èlÐ- é-ß ç æ¯]l, ½¿¶æ™èlÞ, ÑfĶæ$, MýS–çÙ~ (´ë…-ylý Ð- l] #Ë$ ò³sìæ¯t l] õ³Æý‡$), Üç Ð]lÅÝë_, §« lý $¯]l…-fÄ- æ¶ $) ^ðl³í µ, ¿¶æĶæ*°² ´ùVö-ylý ™- éyýl$. A-³ç µ-r$²…` GÌê…sìæ ¿¶æĶæ$… MýSÍ-W¯é "A-Ƈý $j¯é œç Ë$Y×- ê' A° ™èlË-^lè $-Mø-Ðl] yýl… Ððl¬§ýlË- Æ- ‡¬Å…¨. AƇ¬™ól Ķ欧ýl…® ÌZ AÆý‡$j¯- l] $yìl Æý‡£ýl ^èl{MýS Ô¶æ*Ë ÑÇ-W³ç- y- lì …-§lý °, A§ól ³í yýl$-VSý Æ- ‡¬Å…-§lý ° ¯]lÐ]l$ÃMýS… E…yýlr - …™ø, ³í yýl$VýS$ ³ç yìl¯- l] ³ç- šyýl$ {ç³™ólÅ-MSý …V> AÆý‡$j¯- l] $yìl õ³Æý‡$Ï ™èlË$-Ýë¢Æ‡ý $. HÑ$sìæ

H… ^ól§éª…

Æð‡…sìæMîS ^ðlyìl¯]l Æó‡Ð]lyìl ^èl…§é¯]l...

´ëÏíÜtMŠS ´÷Ë*Å-çÙ¯Œl...

K Æý‡f-MSý $yýl$ Æøþ Æó‡Ð]l#MSì Ð]l_a ºrtË- $-†M- Só Ðé-ylý r. JMýSÆ- øk Üç VýS… ºrtË$ E†MìS Jyýl$z¯l] BÆó‡Üç- $¢…sôæ, AMýSÝ- ëÃ-™lè $¢V> ÐéVýS$ ´÷…W…¨. AÄñæ*Å ¯é ºrtË$ A…r* ÐéVýS$-ÌZMìS ³ç Æý‡$-VSð ™- é¢ylý $. AƇ¬™ól Aç³µ-sæì MóS B ºrtË$ Mör$tM- Sý $-´ù-Äæ¶ *Ƈ¬. ÐéVýS$ Ð]l$Ç…™èl ´÷…VýSy- lý …™ø {´ë×êË$ M>´ë-ylý $-Mø-yé-°MìS ³ç Ç-VSð ™- é¢ylý $. A…™èlÌZ Jyýl$z¯l] E¯]l² ºrtË$ MýS*yé Mör$tMSý $-´ù-Äæ¶ *Ƈ¬. C¨ ^èl*íܯ]l JMýS Ð]lÅMìS&¢ Jyýl$z¯- l] $¯]l² ºrtË$ ¡çÜ$-MSý $° ³ç Ç-VSð y- lì ™ól AOÐlð ¯é §ýlMóSPÑ MýS§é A¯é²rt! AÌê D ÝëÐðl$™èl Ð]l_a…¨. Æó‡Ð]lyýl$ A…sôæ Æý‡f-MSý $yýl$ A° AÆý‡…¦ .

{ç³çÜ$¢™èl… {ç³ç³…^é°² MýSËÐ]lÆý‡ò³yýl$™èl$¯]l² çÜÐ]l$çÜÅÌZÏ ´ëÏíÜtMŠæ M>Ë$çÙÅ… JMýSsìæ. §é°² AÇMýSrtyé°MìS ¯]lyýl$… MýSsêtÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… G…O™ðl¯é E…¨. G…§ýl$MýS…sôæ... ■ {ç³³ç …^èl… Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>-°MìS ³ç ¨ MørÏ r¯]l$²Ë ´ëÏÜí Mt SŠ »êÅVýS$˯]l$ Ðéyýl$-™ø…¨. ■ ´ëÏÜí Mt SŠ ´÷Ë*Å-Ùç ¯- lŒ ÌZ Üí …çßæ-¿êVýS… »êsìæÌ- æŒ Þ¨. ■ {ç³Üç $¢™lè … E™èlµ†¢ ^ólÜç $¢¯l] ² ´ëÏÜí Mt SŠ »êsìæÌ- æŒ ÞÌZ 20 Ô>™èl… Ð]l*{™èlÐól$ ÈOòÜM- Sì ÌŒæ ^ólÜç $¢¯- é²Æý‡$. Ñ$VýS™- é-Ðl] ±² M>Ë$-ÚëÅ-°MìS M>Æý‡×æ… AÐ]l#-™èl$-¯é²Æ‡¬. ■ Üç Ð]l¬-{§é-ËÌZ, ¯]l§ýl$-ËÌZ ³ç yólõÜ ´ëÏÜí Mt SŠ Ð]lËÏ Hsê 10 Ë„ýSË Üç Ð]l¬{§ýl iÐ]l#Ë$ ^èl°-´ù-™lè $-¯é²Æ‡¬. ´ù± B ´ëÏÜí M-t SŠ ¯]l$ HÇ-Ðló §- éªÐ- l] $¯é², B Ð]lÅÆ>¦Ë$ GMýSP-ylì MìS ™èlÆý‡Í- …-^é-˯- l] ²¨ ò³§ýlª Üç Ð]l$çÜÅ AƇ¬-´ù-Ƈ¬…¨. ■ ´ëÏÜí Mt SŠ ³ç NÇ¢V> Ð]l$sìæÌt Z MýSÍ-Üí ´- ù-Ðl] y- é-°MìS 10-00 Üç …Ð]l™- lè ÞÆ>Ë$ ³ç yýl$-™lè $…¨.

GÌê

±sìæÌZ Ð]l¬°-W-´ù-™èl$-¯]l²-Ðé-Ç° M>´ë-yìl-¯]l-糚yýl$... ■

ÐéÇ° Jyýl$zMSý $ ¡çÜ$-MSý $-Ðl] _a Üç Ð]l$-™lè Ë- …V> E…yól {糧ólÔ- æ¶ …ÌZ ³ç yýl$-Mø»ñæsêtÍ. Ðéâ¶æÏ ™èlË ³ç MýSPMýS$ E…yólÌê ^èl*çÜ$-Mø-ÐéÍ. Ô>ÓçÜ Byýl$-™lè $…§ø Ìôæ§ø ^èl*yéÍ. Ô>ÓçÜ ¡çÜ$-Mø-MSý ´- ù-™lè $…sôæ VýSÐ]l§ýl ¿êVýS… òO ³MìS E…yólÌê ^èl*íÜ, Vö…™èl$ÌZ HO§lð ¯é Ayýl$zV> E…§ólÐðl* ^èl*íÜ, §é°² ™öË-W…-^éÍ. »ZÆ>Ï ³ç yýl$-Mø-»æñ sìæt Òç³#òO ³ Ð]l$¯]l Æð‡…yýl$ AÆý‡^- ló ™- lè $Ë™ø ºË…V> Æð‡…yýl$ÝëÆý‡$Ï ¯öM>PÍ. ©°-Ðl] ËÏ Fí³Ç- †- ™- lè $¢ÌZÏ ±â¶æ$Ï…sôæ ºÄ¶æ$-rMýS$ ´ù™éƇ¬. ºÄ¶æ$sìæ V>Í ÌZç³Í- MìS ÐðlãÏ Ô>ÓçÜ{- MìSĶæ$ Ððl¬§ýlÌ- o-™lè $…¨. JMýSÐ- ló â¶æ ±â¶æ$Ï ™éVóSõÜ,¢ MýSyýl$-³ç #òO ³ ¯öM>PÍ. §é…™ø ±â¶æ$Ï ºÄ¶æ$-rMýS$ ÐðlãÏ, J†¢ylì ™èlWY, Ô>ÓçÜ{- MìSĶæ$ ™ólÍV>Y fÆý‡$-VSý $-™lè $…¨. Aç³µ-sæì MîS Ô>ÓçÜ ByýlM- Sý ´- ù™ól ÐðlËÏM- Sì Ìê ³ç yýl$-Mø»ñæsìæ,t ÐéÇ Ð]l¬MýS$P Ð]lÊíÜ, Ð]l$¯]l ¯øsìæ™ø Ðéâ¶æÏ ¯øsìæMìS Ô>Óçܯ]l$ ³ç œ‹ ÞÌê CÐéÓÍ. Ð]l$¯]l ¯øÆý‡$ ³ç MýSPMýS$ ¡íܯ- l] ³ç- šyýl$ Ð]l¬MýS$P ™ðlÆý‡_ E…^éÍ. D Æð‡…yìl…sìæ Ð]l$«§lý Å Ð]lÅÐ]l¨« CÐéÓÍ.

GÐ]lÆý‡$

B (A»ê¾Æ‡¬) BÆý‡²ÐŒl B§ýlÅ B™èlÃgŒæ

& çÜÐ]l¬{§ýl… & Ððl¬§ýls- æì Ð- éyýl$ & MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$

B (AÐ]l*ÃƇ¬) B¨™èl BàÓ BïÙ

GÌê ^ól§éª… ■

çßZÐŒl$ sì拳

Ððl…yìl-´ë-{™èl-˯]l$ MýSyìlVóS ±sìæÌZ Mö¨ªV> ´ëË$ ÐólõÜ¢, W¯ðl²Ë$ ™èlâ¶æ™èl-â¶æ-Ìê-yýl-™éƇ¬.

òßæÌŒæ¢ sì拳

M>çÜ¢ ËÐ]l…-VýS-Æý‡çÜ…, _sìæ-MðSyýl$ E糚, Mö¨ªV> ´ëË$ MýSÍí³ ¡çÜ$-MýS$…sôæ ™èlË-¯öí³µ ™èlVýS$Y-™èl$…¨. 16 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

º*Åsîæ sì拳

M>Å»ôæ-i° ±sìæ™ø MýSÍí³ Ððl$™èl¢V> Æý‡$¼¾ Ð]l¬Q…Oò³ {MýSÐ]l$… ™èlç³µ-MýS$…yé Æ>çÜ$MýS$…sôæ ¯]lËÏ-Ð]l$-^èlËa $ ™èlWY-´ù-™éƇ¬.

& BÆý‡…¿¶æ… & {í³Ä¶æ$-OÐðl$¯]l & _Æý‡$-¯]lÐ]l#Ó


LÆ>

D íÜÓÑ$Ã…VŠS ç³NÌŒæ ´÷yýlÐ]l# MìSÌZ-Ò$-rÆý‡$! Ò$Æý‡$ JMýS ¯]l¨° D™èl Mör$tM- Sý $…r* AÐ]l™- lè Í Jyýl$z ¯]l$…_ CÐ]l™- lè Í Jyýl$zMSý $ §ér-VSý Ë- Æ>? MýSÙç …t MýS§é. ´ù± JMýS Üí ÓÑ$Ã…VŠS ³ç NÌŒæ¯]l$? B... A§ðl…™èl ³ç °.. _sìæM- Sð ÌZ §ésôæÝ뢅 A¯]l$-MSý $…-r$-¯é²Æý‡$ MýS§é! AÌê A¯]l$-MSý $…sôæ Ò$Æý‡$ Üí ÓÑ$Ã…VŠS ³ç NÌZÏ M>ÌôæÜí- ¯- l] sôæ!t C¨ Ò$Æý‡$ Ð]l*Ð]lÊ-Ë$V> ^èl*õÜ Ý뫧é-Ƈý ×æ D™èlM- ö-˯]l$ M>§ýl$. {ç³³ç …-^lè …ÌZ A†-ò³§ýlª Ð]l*¯]lÐ]l °ÇÙèl D™èlM- ö-˯- l] $V> ÇM>Æý‡$z Üç –íÙ…t _¯]l "Ô>¯Œl AÌZ¹¯øÞ yðlÌŒæ Ð]l*ÆŠ‡'! _Î Æ>f-§« é° Ô>…sìæÄ- æ¶ *-VøÌZ ³ç Æ>Å-rM- Sý $-˯]l$ ÑÔóæÙç- …V> BMýSÇ- Ý-Û ù¢…¨. A…§ýl$ÌZ JMýS MöçÜ ¯]l$…_ Ð]l$Æø MöçÜ Ð]lÆý‡MýS$ D™èl Möyýl$™èl* ^ólǯ]l ÐéÆý‡$ Cç³µ-sæì Ð- l] Æ- ‡ý MýS* ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l. G…§ýl$-MSý …sôæ §é° ´÷yýlÐ]l# MìSÌZ-Ò$-rÆý‡$! C…M> MýS_a-™lè …V> ^ðl´ëµ-Ë…sôæ 1,013 Ò$rÆý‡$Ï! {MìSÜç Ìt æŒ ÌêVýS*¯ŒlÞ Üç …çÜÐ-¦ éÆý‡$ 20-06- ÌZ, 20 GMýSÆ- >Ë Üç ˦ …ÌZ °ÇÃ…-_¯]l D ³ç NÌŒæ... ÑïÜÆ¢ ‡ý …~ È™éÅ {ç³³ç …^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl ´÷yýlÐO- lð ¯- l] ¨, ò³§ýl¨ª , ÌZO™lð ¯- l] ¨- V> W°²‹Ü ÇM>-Ƈý $zÌ- ZÏMSì GMìSP…¨. ©…sZÏ ±Æý‡$ °…´ë-Ë…sôæ G°² »ZÆý‡$Ï AƇ¬¯é ^éËÐ]l# M>ºsìæ,t ©°² Üç Ð]l¬{§ýl… ³ç MýSP¯]l °ÇÃ…-^éÆý‡$. ³ç Üí œí- MŠS Ð]l$à-Üç Ð- l] ¬{§ýl… ¯]l$…_ ±sìæ° Ô¶æ$¨® ^ólÜí ©°-ÌZMìS Üç Æý‡œç- Æ> ^ólÝë¢Æ‡ý $. MöË-¯l] $ÌZ Ðéyìl¯]l ±sìæ° †ÇW Ð]l$äÏ Üç Ð]l¬-{§ýl…ÌZ MýSË$-³ç #™- éÆý‡$. AƇ¬™ól §é°-Ðl] ËÏ Üç Ð]l¬{§é-°MìS Gr$-Ðl] …sìæ A§ýl¯- l] ³ç # M>Ë$çÙÅ… MýSË-VSý yýl… Ìôæ§ýl° °Æ>Ó-ß ç æ-MSý $Ë$ ^ðlº$-™lè $-¯é²Æý‡$. "-œç Üí- œí- MŠS E¯]l²…™èl Ð]lÆý‡MýS$ D ³ç NÌŒæ E…r$…-¨' A° {MìSÜç Ìt æŒ ÌêVýS*¯ŒlÞ Üç …çܦ A«¨¯- ló ™èl òœÆ>²…yø œí ^ŒlÐ- l] $¯Œl ^éÌê VýSÆý‡Ó…V> ^ðl³ç šMýS$¯ól D ³ç NÌŒæ òO ßæOÌæñ sŒæÞ...

● ●

°ÇÃ…-^lè y- é-°MìS I§ýl$ Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë$ ³ç sìæ¯t l] D MöË-¯l] $MýS$ QÆý‡$a 8,400 Mør$Ï! C¨ 60-00 Ý뫧é-Ƈý ×æ Üí ÓÑ$Ã…VŠS ³ç NÌŒæÞMýS$ Üç Ð]l*¯]l…. Üç Ð]l¬-{§é-°MìS Mö°² Ò$rÆý‡Ï Üç Ò$-³ç …ÌZ °ÇÃ…-_¯é C…§ýl$-ÌZ° ±sìæ EÚù~{- VýS™èl Üç Ð]l¬{§ýl… MýS…sôæ 9 yìl{XË$ GMýS$PÐ]l. D Mö˯]l$ ÌZ™èl$ 35 Ò$rÆý‡$Ï. AƇ¬¯é Arty- lý $VýS$ ¿êVýS… MýS*yé ^éÌê Üç µçÙ…t V> MýS°-³í …-^ló r - …™èl ™ólrV> E…r$…¨ A…§ýl$-ÌZ° ±Æý‡$. C…§ýl$ÌZ ^èl§ýlÆ- ‡ý ³ç # 25-00- 0- 0 MýS*żMŠS Ò$rÆý‡Ï ±Æý‡$ E…r$…¨.

C…yìl-Ķæ$¯Œl òÜ•µyýl-ÆŠ‡-Ð]l*¯Œl òÜ•µyýlÆ- ‡Š Ð- l] *-¯lŒ ° ^èl*íÜ ³í ËÏË$ ^èl³ç µr$Ï Möyýl™- éÆý‡$. ò³§ýl˪ $ BÔ¶æa-Ƈý Å-´ù™éÆý‡$. A§ýl…™é JMýS Ķæ*°-Ðló $-Ùç ¯Œl Ð]l*Ķæ$. {V>íœMŠSÞ Ð]l*ÅhMŠS. AƇ¬™ól, C…yìlÄ- æ¶ *MýS$ MýS*yé JMýS òܵ• yýlÆŠ‡ Ð]l*¯Œl E¯é²yýl$. M>±, A™èl°MìS {V>íœMŠSÞ, Ð]l*ÅhMŠSÞ AÐ]lÜç- Æý‡… Ìôæ§ýl$. C-™lè yìl õ³Æý‡$ gZņ-Æ>gŒæ. D CÆý‡ÐO lð ¯éË$-VSó â¶æÏ Ä¶æ¬Ð]lM- Sý $yýl$ JMýS³ç šyýl$ ¿¶æÐ]l¯]l °Æ>Ã×æ M>ÇÃ-MSý $yýl$. C糚yýl$ f¯]l… Ððl$_a¯]l òÜË-{¼sîæ. yéMýSt-Æý‡-ÐéÓ-Ë-¯]l$-MýS$° Ķæ*MýSt-Æý‡-ÐéÓ-Ë-¯]l$-MýS$¯]l² Ðéâ¶æÏ ÑçÙ-Ķæ$-Ðól$Ððl* V>° C™èlyýl$ ´÷rt °…ç³#-Mø-Ðl] y- é-°MìS ÐðlãÏ {ç³³ç …-^é¯ól² Ððl$í³µ…-^éyýl$. BÆó‡â¶æÏ {MìS™èl… Mö™èlV¢ > MýSyýl$-™lè $¯]l² ¿¶æÐ]l¯- éÌZÏ M>ÇÃ-MSý $-ylì V> ^ólǯ]l gZņ-Æ>gŒæ MýS{Æý‡Ë™ø MýSsôæt Üç ´ù-Ç…t V- SŠ (- ³ç- Æ- ‡ý …-gê-)¯]l$ rMýSr - M> GMóSP-õÜÐ- éyýl$. G°²-Ýë-Ƈý -Ï Æ‡¬¯é Üç $Ë$-Ðl] #V> GMìSP-¨VóS A™èlyìl ^éMýS^- lè MýSÅ…, ^èl$Æý‡$-MSý $-™lè ¯]l… A…§ýlDZ BÔ¶æa-Ƈý Å-³ç Ç- ^- ló ¨. Mö¯é²-âæ¶ MÏ Sý $ ™èl¯]lMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ A¼¾¯]l B ÐólV>°² GÌê-VO Sð ¯é {ç³™ólÅ-MSý …V> Eç³Ä- æñ *-W…-^lè $-Mø-Ðé-˯- l] $-MSý $-¯é²yýl$. ™èl¯]l FÆý‡$ _{™èl§- lý $Æý‡Y (MýSÆ- >~r - M- Sý Ì- Z° K hÌêÏ MóS…{§ýl…) Ððlãϯ- l] ³ç- #ylý $ B FÇ-ÌZ° Mør¯]l$ Üç Æý‡§- éV> GMýSP-yé-°MìS {ç³Ä¶æ$-†²…-^éyýl$. A™èlyýl$ D ÝëçßæÝë°² ^ólÝ뢯- l] ° {糆-´ë-¨…-_¯]l Ððl…r¯ól Ñ${™èl$Ë$, C…sZÏ ÐéÆý‡$ †Æý‡Üç P-Ç…-^éÆý‡$. "±-MSó ÐO- lð $¯é ³í ^éa' A…r* †sêtƇý $ MýS*yé. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ C…sZÏ ÐéÇMìS ™ðlÍ-Äæ¶ $-MSý $…yé Ñ${™èl$Ë Üç ß ç æ-M>-Ƈý …™ø... ™éyýl$ ÝëĶæ$… ÌôæMýS$…yé Mør¯]l$ GMìSP A¯]l$-MSý $-¯l] ²¨ Ý뫨…-^éyýl$. ™èl¯]lÒ- $§ýl ™èl¯]lMýS$ ¯]lÐ]l$ÃMýS… ò³Ç-W…¨. _{™èl§- lý $Æý‡Y MørÌZ Ððl¬§ýlsZÏ _¯]l² _¯]l² VøyýlË- ¯]l$ GMýSPyýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- æì ¯t l] gZņ-Æ>gŒæ Cç³µ-sæì Ð- l] Æ- ‡ý MýS$ Mør-ÌZ° {糆-¿êV>°² GMóSP-Ô>yýl$. {糆 B¨-ÐéÆý‡… Mør¯]l$ ^èl*yýls- ê-°MìS Ð]l^óla ³ç Æ>Å-rM- Sý $Ë MøçÜ… gZņ-Æ>gŒæ {糧ýlÆ- ‡ý Ø-¯l] Ë$ CçÜ$¢…s- êyýl$. 300 Ayýl$-VSý $Ë G™èl$¢ Ð]lÆý‡MýS* VøyýlòO ³ ºÍÏÌê ´ëMýS$™èl*, A糚-ylý ³ç- šyýl* 90 yìl{XË Mø×æ…ÌZ ™èlË-

MìS…-§lý $-Ë$V> °Ë-ºy- lý $™èl*, §éÓÆý‡º - …-§« éË Ð]l§ýlª M>â¶æ™Ï ø ÐólÌê-ylý $™èl* Æý‡MýSÆý‡M- >-Ë$V> AË-ÇÝ- ë¢ylý $. A™èl¯]l$ Gr$-Ðl] …sìæ ¿¶æ{§ýl™- é-³ç Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l gê{VýS™èlË¢ $ ¡çÜ$-Mø-MSý $…yé G™èlÆ-¢ ‡¬¯]l Mør-Vø-ylý Ë- ¯]l$ GMýS$P-™lè $…sôæ ³ç Æ>Å-rMýS$Ë$ Fí³Ç ¼VýS³ç- r - $tM- Sý $° ^èl*çÜ$¢…s- êÆý‡$. M>±, Gç³µ-sæì Ì- êVóS Æ>gŒæ „óSÐ]l$…V> GMìSP, ¨VýS$-™éyýl$. "Mø-™lè $Ë$ ^ðlrÏòO ³ ÐólVýS…V> MýS¨-Ìæô r - ³ç- #yýl$ GÌê ³ç r$tM- Sý $…-sêÄñæ* gê{VýS™- lè V¢ > VýSÐ]l$-°…-^ló Ð- é×ìæ,~ Ðésìæ ¯]l$…_ MýS*yé ¯ól¯]l$ Mö…™èl ¯ólÆý‡$a-MSý $-¯é²' A° A…sêyýl$ gZņ-Æ>gŒæ. CMýS ¿¶æÐ]l¯]l… §éÓÆ>Ë$, MìSsìæM- Sî Ë Ð]l§ýlª M>â¶æ™Ï ø ÐólÌê-ylý r… A¯ól¨ òܵ• yýlÆ- ‡Š Ð]l*¯Œl, »êÅsŒæÐ- l] *¯Œl ™èl¨-™lè Æý‡ Üí °-Ðl] *Ë$ ^èl*íÜ {´ëMîSÜ‹t ^ólÜí ¯- l] r$Ï ™ðlÍ´ëÆý‡$. Ððl¬§ýlsZÏ ÐéÆ>…-™éÌZÏ Üç Æý‡§- éV> GMýSPyýl… {´ëÆý‡…-À…-_¯]l gZņ-Æ>gŒæ C糚yýl$ A…§ýl$ÌZ ÇM>-Ƈý $zË$ Üç –íÙ…t ^- é-Ë° ¿êÑ-Üç $¢¯é²yýl$. {ç³Üç $¢™lè … Mør-Vø-ylý Ë- ¯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ GMýS$P-™lè $¯]l² DĶæ$¯]l ¿¶æÐ]l¯é-˯]l$, Mö…yýlË- ¯]l$ GM>P-Ë° °Æý‡Æ-~ ‡¬…-^lè $-MSý $-¯é²Æý‡$. ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢ÌZ {òœ…_ òܵ• yýlÆ- ‡Š Ð- l] *¯Œl "A-ÌO æñ ¯Œl Æ>º-ƇŠ '-t Ì- êV> ºçßæ$â¶æ A…™èlÜç- $¢Ë ¿¶æÐ]l¯- é˯]l$ MýS*yé GM>P-˯- l] ²¨ gZņ-Æ>gŒæ Ë„ýSÅ….

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 17


°gêË$ §ólÐ]l#yìlMðSÆý‡$MýS

"gê-™èlçÜÅ íßæ «§ýl–Ðø Ð]l$–™èl$ÅÆŠ‡ «§ýl–Ð]l…' A° ¿¶æVýSÐ- ]l© - Y™- èlÌZ E…r$…¨! A…sôæ ç³#sìæt¯]l {糆 {´ë×ìæMîS Ð]l$Æý‡×æ… ™èlç³µ§ýl$... A° §é° ¿êÐ]l…! Æ>-k¯]l$, º…r$¯]l$ JMóSÌê ^èl*õÜ «§ýlÆý‡Ã-VýS$×æ… JMýSP Ð]l$Æý‡×- ê-°MóS E…§ýl¯- ]l²¨ G…™èl °fÐðl*, Ð]l$Æý‡×- ê°² ™èlí³µ…^ól Ô¶æMìS¢ Ð]l*¯]lÐ- ]l#-yìlMìS Ìôæ§ýl¯- ]l²© A…™ól °f-Ð]l$° Ð]l$¯]l AÀ-{´ëĶæ$…. AƇ¬™ól §é°° Bõ³ Ô¶æMìS¢, ÐéƇ¬§é ÐólõÜ Ä¶æ¬MìS¢ gZņ-Ô>Ø-Ýˆë° - MìS Mö…™èlÐ- ól$Æý‡MýS$ E…r$…-§ýl° ^ðlº$-™èl$-¯é²Æý‡$ gZņ-çÙ$ÅË$. A§ðl…-™èlÐ- ]lÆý‡MýS$ °f…? {ç³Ð]l*-§éË Ð]lËÏ HMýS M>Ë…ÌZ ^èl°-´ù-Ƈ¬¯]l ÐéÇ gê™èlM- >-ËÌZ H ÝëÆý‡*-ç³Å™èl E…sôæ AÌê fÆý‡$-VýS$™èl$…¨? JMóS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ, JMóS {糧ólÔ- ¶æ…ÌZ ç³#sìæt¯]l ÐéÇ gê™èlM- >Ë$ JMóSÑ - «-§ýl…V> E…sêĶæ*? gZņçÙÅ ç³…yìl™- èl$-ËMýS$ ™èlÐ]l$ ™èlË-Æ>™èl ™ðlË$-çÜ$¢…§é? JMýSÇ gê™èlMýS {糿êÐ]l… Ð]l$Æö-MýSÇ Ò$§ýl ç³yýl$-™èl$…§é?... Ìê…sìæ Ð]l$Ç-Mö°² BçÜM- ìS¢M- ýSÆ- ý‡O-Ððl$¯]l {ç³Ô¶æ²Ë- MýS$ MýS*yé çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ Ððl†MóS {ç³Ä¶æ$-™é²Ë$ ^ólÔ>…. Ð]l$Ç Ð]l*MýS$ §öÇMìS¯]l çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ G…™èlÐ- ]lÆ- ý‡MýS$ ÐéçÜ¢Ð- éÌZ... §ólÐ]l#-yìlM- ðSÆ- ý‡$MýS!

Ð]l$Æý‡-×ê°² ™èlí³µ…-^èl-Ð]l^éa? Æ>-Ðl] $-º…r$ ß ç æ¯]l$Ð]l$ ™èl¯]l ÝëÓÑ$ Ð]lÆý‡ {糿êÐ]l… Ð]lËÏ Ð]l$Æý‡×- ê°² fƇ¬…_ ¯ólsìæMîS _Æý‡…-iÑ- V> E¯é²-ylý ±, §« lý Æý‡Ã-Æ>k »Ÿ…¨-™ø¯ól MO Sð Ð]lËÅ {´ëí³¢ ´÷…§é-ylý ±, ÁçÙ$Ãyýl$ ™èl¯]l CÚët¯- l] $-Ýë-Ƈý …V> Ð]l$Æý‡×- ê°² Ô>íÜ…-^éyýl± Ð]l$¯]l ³ç #Æ>-×êË$ ^ðl³ç #¯-¢ é²Æ‡¬. CÑ-M>-MSý $…yé AçÜË$ Ð]l$Æý‡×- ê°² ™èl³í µ…-^lè $-MSý $-¯l] ²-Ðéâ¶æ$Ï GÐ]lÆO- ‡ð ¯é E¯é²Æ> A° ^èl*õÜ,¢ Ð]l*Æý‡P…-yló Ä- æ¶ ¬yýl$ VýS$Æý‡$¢Æ- >MýS Ð]l*¯]lyýl$. gê™èlMýS {ç³M>Æý‡… A™èlyýl$ AÌêµ-Äæ¶ ¬-Ùç $Pyýl$. ™èl¯]lMýS$ Ð]l$Æý‡×æ… Üç Ò$-³í Üç- $¢¯l] ² ÑçÙÄ- æ¶ *°² ™èlÍÏ™- lè …-{yýl$Ë §éÓÆ> ™ðlË$-Üç $-MSý $¯]l² Ð]l*Æý‡P…-yló Ä- æ¶ ¬yýl$ ÕÐ]l©- „ýS ^ól³ç s- êtylý $. §é…™ø Ķæ$Ð]l$-§« lý Æ- ‡ý Ã-Æ>gôæ ¯ólÆý‡$V> Ð]l_a¯é, ³ç Æý‡Ð- ló $-Ôæ¶ Ó-Ƈý $yìl A¯]l$-{VýSß ç æ… E…yýly- lý …™ø A™èl° {´ë×êË$ ¡çÜ$-MðS-â¶æÏ-Ìôæ-MýS-´ù-Ķæ*yýl$. ©…™ø Ð]l*Æý‡P…-yól-Ķæ¬yýl$ Ð]l$–™èl$Å…-f-Ķæ¬-yìlV> MîSÇ¢M- Sð M- >Pyýl$. CMýS BÆý‡Ð]l Ô¶æ™é-¼Mª Sì ^ðl…¨¯]l Ñ$íßæ-Ƈý $yýl$ ^èl…{§ýlVýS$ç³¢ Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyìl BÝ릯- l] …ÌZ gZņçÙÅ ³ç …yìl™- lè $yýl$. KÆøk Æ>kMýS$ Möyýl$MýS$ ³ç #sêtylý $. gê™èlMýS… ^èl*íܯ]l Ñ$íßæ-Ƈý $yýl$ B ³í ËÏÐ- éyýl$ AÌêµÄ¶æ¬-Ùç $P-ylý °, ³ç …¨ M>Æý‡×- æ…V> Ð]l$Æý‡×- æì Ý- ë¢y- lý ° ^ðl´ëµyýl$. "Æ>k Möyýl$MóS…sìæ.. ³ç …¨ M>Æý‡×- æ…V> Ð]l$Æý‡×- æì …-^lè yýl… H…r-°' C™èlÆý‡ ³ç …yìl™- lè $-Ë™ø Üç à A…§ýlÆý‡* G§ólЪ é ^ólÔ>Æý‡$. gê™èlMýS… ^ðl³í µ¯]l ³ç …yìl™- lè $×ìæ~ Æ>k ^ðlÆý‡Ýë-ËÌZ ò³sìæ…t ^- éyýl$. G…§ýl$-MO Sð ¯é Ð]l$…_-§lý ° ™è ¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ ³ç …¨ A¯ól {´ë×ìæ ÌôæMýS$…yé MýSr$t¨- rt… ^ólÔ>yýl$ Æ>k. §é…™ø A…§ýlÆý‡* Fí³Ç ³ï Ë$a-MSý $-¯é²Æý‡$. Mö…™èlM- >Ë… VýSyìl_- …¨. ³í ËÏÐ- éyìl ³ç #sìæ¯-t l] Æ- øk Ð]l_a…¨. Ðólyýl$-MSý Ë$ œç $¯]l…V> HÆ>µr$ ^ólÔ>yýl$ Æ>k. Æ>fÅ…-ÌZ° {ç³f-Ë…™é M>¯]l$-MSý Ë$ Üç Ð]l$-ǵ…-^lè $-MSý $-¯é²Æý‡$. Üç …º-Æ>Ë$ fÆý‡$-VSý $™èl* E…yýlV> B ³í ËÏÐ- éyýl$ Byýl$-MSý $…r* Ððl$rÏÒ- $-§lý $V> §öÆý‡$ÏM- Sý $…r* MìS…§ýlMýS$ Ð]l_a, K »ŸÐ]l$Ã-Ò$§ýl ³ç yìl ^èl°-´ù-Äæ¶ *yýl$. ¡Æ> ^èl*õÜ.¢ . A¨ ³ç …¨ »ŸÐ]l$Ãr! A…sôæ H§ø JMýSÆ- ‡ý M- Sý …V> A™èl° Ð]l$–™èl$ÅÐ]l# ³ç …¨ Ð]lÌôæÏ Üç Ò$-³í …-_…¨. Aç³µsìæ ¯]l$…` B gZņ-Ùç $Å-ylì MìS Ð]lÆ>-ß ç æ-Ñ$-ß í æÆý‡$yýl$ A¯ól õ³Æý‡$ Üí Ʀ ‡ý ³ç- y- lì ´- ù-Ƈ¬…¨. A-ÌêVóS Ð]l¬° MýS$Ð]l*-Ƈý $° Ô>ç³… M>Æý‡×- æ…V> ³ç È-„Sì ™èl$¢ Ð]l$à-Æ>k ´ëÐ]l¬-M>-r$™ø Ð]l$Æý‡×- æì …^ól {ç³Ð]l*§ýl… HÆý‡µ-ylý $-™lè $…¨. M>Ë… Ð]l¬…^èl$Mö-Ýù¢…¨. ÑçÙĶæ$… ™ðlË$-Üç $-MSý $¯]l² Æ>k J…sìæ Üç …¢ ¿¶æ³ç # Ðól$yýlÌZ,

^èl$r*t Æð‡³ç µ-Ðló Ä- æ¶ $-MSý $…yé M>´ëyól òO ܯ]lÅ… Æý‡„ýS×- æÌZ MýSr$t¨- r - ÐO-t lð $¯]l HÆ>µr$Ï ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. AƇ¬¯é JMýS _¯]l² ³ç …yýl$ÌZ ¯]l$…_ ³ç #r$tM- Sý $Ð]l_- a¯]l ™èl„ýSM- Sý $yýl$ ³ç È-„Sì ™- lè $¢¯l] $ M>r$ ÐólÔ>yýl$. œç Í-™lè …V> A™èl° {´ë×æ… ´ùƇ¬…¨. A…sôæ G°² gê{VýS™- lè Ë¢ $ ¡çÜ$-MSý $¯é² Ô>ç³{- VýSÜç- $¦yO- lð ¯- l] …-§lý $-Ðl] ËÏ A…™èlsìæ Æ>k-MO Sð ¯é Ð]l$Æý‡×æ… ™èl³ç µ-Ìæô §- lý ¯- l] ²-Ðl] *r! Vöç³µ Vöç³µ Ð]lÅMýS$¢Ë- MóS Ý뫧lý Å…-M>-¯l] ³ç- šyýl$ AçÜË$ Ð]l$¯]lÌ- ê…sìæ Ý뫧é-Ƈý ×æ Ð]l*¯]lÐ- l] #-ËMýS$ Ð]l$Æý‡×- ê°² ™èl³í µ…-^lè $-Mø-Ðl] r… Ý뫧lý ÅÐ]l*? Bç³Ìôæ… çÜÆó‡, ÐéƇ¬§é ÐólĶæ$^éa? A-Üç Ë$ ³ç NÆ>~Ä- æ¶ ¬-Ùç $Pyìl iÑ-™lè M- >Ë… 120 Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë$ A°, {糆 Ð]l$°íÙ iÑ-™lè …ÌZ ¯éË$VýS$ VýS…yéË$ ™èl³ç µ-°Üç- Ç- V> E…sê-Äæ¶ $±, Ðéâ¶æÏ gê™èlM- >°² A¯]l$-Üç Ç- …_ {糆 G°-Ñ$¨, ³ç ¯ðl²…yýl$, CÆý‡ÐO lð ¯éË$-VSó â¶æMÏ Sý * Ðéâ¶æÏ {VýSß ç æ-Üí †-¦ ° ºsìæt E…sê-Äæ¶ $° gZņ-Ùç Å-Ô>çÜ…ˆ ^ðlº$-™ø…¨. gZņçÙÅ VýS×æ¯]l B«§é-Ƈý …- V> Æ>»ZÄôæ$ VýS…yé-˯]l$ Ð]l¬…§ól ™ðlË$-Üç $-Mø-Ðl] ^èla±, ™èl§ýl¯- l] $-VSý $-×æ…V> {VýSß ç æ-Ô>…-™lè $Ë$ ^ólõÜ¢ B Üí †¦ ° ™èl³í µ…-^lè Ð- l] ^- lè a° MýS*yé gZņ-Ùç $ÅË$ ^ðl´ë¢Æ‡ý $. A…sôæ ™èlË™ø ´ùÄôæ$-§é°² M>Ë$™ø Üç Çò³r - yt lý … A¯]l²-Ðl] *r! CMýS MýS$f-{VýSß ç æ {ç³Ð]l*-§éË ¡{Ð]l™- lè ¯]l$ Ð]l$–™èl$Å…fĶæ$ Ð]l$…{™èl… "{™èlÄ- æ¶ $…-ºMýS…...', "¯]lÆ- ‡ý Üí- …çßæ Ýù¢{™èl…' ™èlWYÝ- ë¢Ä- æ¶ $r. AÌêVóS Vø§é¯]l…, ¿¶æ*§é¯]l…, Üç $Ð]lÆ- ‡ý §-~ é¯]l…, fç³™- lè ³ç ß ç ZÐ]l*-§lý $Ë$, Ķæ$fqÄ- æ¶ *-V>-§lý $Ë$ Ððl¬§ýlÌO- æñ ¯- l] Ñ MýS*yé Ð]l$Æý‡×- æ {ç³Ð]l*§é°² ™èl³í µ-Ýë¢Ä¶æ$° ³ç …yìl™èl EÐé^èl. AÌêVóS BĶæ¬-Ðl] #¯l] $ ´÷yìlW- …-^lè y- é-°MìS ß ç æuý‡Äñæ*V>, {MìSĶæ* {´ë×æ Äñæ*V> Eç³Ä- æñ *-VSý ³ç- y- lý ™- é-Äæ¶ $r! G…™èl ™èlMýS$PÐ]l Ô>ÓçÜË$ ¡çÜ$-MSý $…sôæ A…™èl GMýS$PÐ]l M>Ë… BĶæ¬çÙ$Û E…r$…-§lý ° D Ô>çÜ…ˆ ^ðlº$-™ø…¨. ÐésìæÐ- l] Ë- ¯Ï ló ß í æÐ]l*-ËÄ- æ¶ *-ËÌZ E…yól Üí §ýl$®Ë$ ÐólË Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>Ë$ iÑ…_ E¯é²-Ƈý ¯ól ÐéÆý‡Ë¢ $ Cç³µ-sæì MîS {ç³^é-Ƈý …ÌZ E¯é²Æ‡¬. JMóS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ç³#sìæt¯]l ÐéÇ gê™èlMýS… JMóSÌê E…r$…§é? JMóS Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ ³ç #sæì ¯t l] ÐéÇ gê™èlM- >°² VýS$Ç…-_¯]l K MýS£ýl¯]l… yé‘‘ Ðól§ýlÐ- éÅçÜ Æý‡_…-_¯]l ³ç Æ>-Ôæ¶ Æý‡ gZņ-Ùç Å…ÌZ E…¨. M>Í-¸ù-DzĶæ*ÌZ òÜò³…t º - Æý‡$ 5, 19-33- ¯]l yø¯é Î b鋳Ð- l] $¯Œl A¯ól Ð]lÅMìS¢ ³ç #sêtylý $. Üç ÇV>Y A§ól Hyé¨, A§ól Æøk¯]l, A§ól Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS yø¯éÌŒæz {»ñæiÌŒæ

18 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


A¯ól C…Mø Ð]lÅMìS¢ ³ç Ç-Üç Æý‡ ¯]lVýSÆ- ‡ý …ÌZ ³ç #sêtylý $. Òãϧ- lý ƪ ‡ý * ™èlÐ]l$ 23Ð]l ³ç #sæì ¯t l] Æøk-¯éyýl$ (òÜò- ³…t º - Æý‡$ 5, 19-56- ) E§ýlĶæ$… A¯]l$-Mø-MSý $…yé AÐðl$-ÇM- >-ÌZ° 101 ¯ðl…ºÆý‡$ Ķæ¬Æó‡M> òO ßæÐól Ò$§ýl G§ýl$-Ƈý $-³ç y- ézƇý $. M>Æý‡$Ï Bí³ „ýS×æ-M>Ë… Ar* Cr* ^èl*íÜ G§ýl$-Ƈý $-»Ÿ-§lý $-Ƈý $V> Æøyýl$zòO ³ §ýl*çÜ$-MSý $-´ù-Äæ¶ *Æý‡$. 5 ÐO lð $â¶æ$Ï MýS*yé Ððlâ¶æM-Ï Sý Ð- l] ¬…§ól yø¯éÎ ^鋳Ð- l] *¯Œl M>Æý‡$ Üï µyýl$V> ÐðlãÏ ³ç r$t™- lè ³í µ Æøyýl$z ³ç MýSP ¯]l$…_ Mö…yýl^- lè Ç- Ä- æ¶ $ÌZ ³ç yýlyýl…™ø A™èl¯]l$ Aç³µ-sæì M- Sý ³ç- šyól ^èl°-´ù-Äæ¶ *yýl$. A¨ fÇ-W¯]l Æð‡…yýl$ °Ñ$-ÚëË ÌZõ³ B´ù-hsŒæ yO lð Æð‡M- Sý ¯-Û lŒ ÌZ §ýl*çÜ$-MSý $-´ù-™lè $¯]l² yø¯éÌŒæz {»ñæhÌŒæ M>Æý‡$ MýS*yé ³ç r$t ™èl³í µ, 5 ÐO lð $â¶æ$Ï §ér-MSý $…-yé¯ól {ç³Ð]l*-§é-°MìS VýS$OƇð , A™èlyýl* „ýS×êÌZÏ Ð]l$Æý‡×- æì …-^éyýl$. C¨ AÐðl$-ÇM- >-ÌZ° JMýS gZņçÙÅ ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯é Üç …çܦ õÜMýSÇ- …-_¯]l A¯ólMýS gê™èlM- >ÌZÏ JMýSPsìæ Ð]l*{™èlÐól$. ©°² ºsìæt JMóS sO æñ Ð]l¬ÌZ ³ç #sæì ¯t l] C§ýlǪ gê™èlM- >Ë$ JMóS Æý‡MýS…V> E¯é²-Äæ¶ $° òO ܯ]l$ÞMýS$ M>Ð]lÍ- Þ¯]l Æý‡$k-Ðl] #Ë$ õÜMýSÇ- …-^lè V- Sý Í- V- >Æý‡$. C¨ Ð]l*{™èlÐól$ M>MýS, ÐéÇ iÑ-™éÌZÏ A¯ólMýS Üç …çœ$-r¯- l] ÌZÏ ÝëÆý‡*ç³Å… E…§ýl° ™èlÆ>Ó™èl fÇ-W¯]l ³ç Ç-ÔZ-§« lý ¯- l] ÌZÏ ™ólËyýl… BÔ¶æa-Ƈý Å-MSý Æý‡…! C¨Ìê E…yýlV>, Ð]l$¯]l gZņ-Ùç $ÅË$ Ð]l*{™èl… A¨ ^éÌê AÆý‡$-§lý ±, Ý뫧lý Å… M>°-§lý ± A…r$-¯é²Æý‡$. "C-§lý ƪ ‡ý $ Ð]l$¯]l$-Ùç $Ë$ JMóS Üç …Ð]l™- lè ÞÆý‡…, JMóS ¯ðlËÌZ, JMóS ™ól©¯]l, JMóS sO æñ Ð]l¬ÌZ ³ç #sæì ¯t é Üç Ç-´ù§ýl$. ÐéÇ-§lý ƪ ‡ý * JMóS Üç ˦ …ÌZ MýS*yé ³ç #sêtÍ. G…§ýl$-MSý …sôæ ÐólÆý‡$ ÐólÆý‡$ {糧ólÔ- >ÌZÏ ³ç #ylì ™ól sO æñ Ð]lÊ ™ól© JMýSsôæ AƇ¬¯é gZņçÙÅ M>Ë… Ð]l*{™èl… ÐólÆý‡Ð- l] #™- lè $…¨. A…§ýl$-Ðl] ËÏ gZņçÙÅ M>Ë…ÌZ Üç ÇV>Y JMóS „ýS×ê¯] f°Ã…^ól gê™èlM- >Ë$ ºçßæ$ AÆý‡$§ýl$. JMýSÐ- ló â¶æ C§ýlƪ ‡ý * JMóS^- ør, JMóS Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ ³ç #sæì ¯t é ÐéÇ ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë gê™èlM- Sý È- ™éÅ ³í ËÏË gê™èlMýS… ÐólÆý‡$V> E…yól AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. JMýSÇ gê™èlMýS {糿êÐ]l… Ð]l$Æö-MýSÇ Ò$§ýl E…r$…§é? ™èl³ç- µ-MSý $…yé E…r$…¨. ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë gê™èlMýS… ³í ËÏË Ò$§é, ³í ËÏË- ¨ ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë Ò$§é, ¿êÆý‡Å¨ ¿¶æÆý‡¢ Ò$§é, ¿¶æÆý‡¨¢ ¿êÆý‡Å Ò$§ýl MýS*yé {糿êÐ]l… ^èl*ç³#-™éƇ¬. E§é-ß ç æ-Ƈý ×- æMìS ¿êÆý‡Å gê™èlMýS… »êVýS$…sôæ ¿¶æÆý‡M¢ Sì ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ MýSÍ-Üí Æ- >-Ðl] ^- lè a±, BÑyýl gê™èlM- Sý …ÌZ Üç $Ð]l$…-VSý ã- V> ÐðlâôæÏ {VýSß ç æ-Üí †¦ E…sôæ AÌêµ-Äæ¶ ¬-Ùç $Pyýl$ AƇ¬¯]l ¿¶æÆý‡¢ gê™èlMýS… ³ç NÆ>~Ä- æ¶ ¬-Ùç $ÛÌ- ZMìS Ð]l*Æý‡Ð- l] ^- lè a±, A§ólÑ- §«- lý …V> ¿¶æÆý‡¢ gê™èl-

çßæçÜ¢-Ýë-Ð]l¬-{¨MýS…

M>°² ºsìæt ¿êÆý‡Å gê™èlMýS… Ð]l*Æö-^lè a± ^ðlº$-™lè $…¨ gZņ-Ùç Å-Ô>çÜ…ˆ . HMýS-M>-Ë…ÌZ Ð]l$Æý‡-×ìæ…^ól ÐéÇ gê™èl-M>-ËÌZ ÝëÆý‡*-ç³Å™èl E…r$…§é? JMøP-ÝëÇ ¿¶æ*MýS…ç³… Ð]lÌZÏ, Üç $¯éÒ$ Ð]lÌZÏ Ìôæ§é Ð]l$Æó‡ C™èlÆý‡ {ç³Ð]l*-§éË Ð]lÌZÏ ³ç §ýl$Ë$, Ð]l…§ýlË$, ÐólË$, Ë„ýSË Ð]l$Æý‡×- êË$ HMýSM>Ë…ÌZ Üç …¿¶æÑ- Üç- $¢…s- êƇ¬. AÐ]l±² MýSÍ-Ðl] *Ķæ$, {ç³MýS–† ÐO lð ³ç È- ™éÅË Ð]lËÏ Üç …¿¶æÑ- Ý- ë¢Äæô $ ™èl³ç µ A…§ýlÇ gê™èlM- >ÌZÏ H§ø ÝëÆý‡*-³ç Å™èl E…§ýl¯ø, JMýSÇ gê™èlMýS {糿êÐ]l… A…§ýlÇ- Ò- $§é ³ç yìl AÌê AƇ¬Å…§ýl¯ø M>§ýl$. gZņ-çÙ$Åyýl$ ™èl¯]l gê™èlMýS… ™é¯]l$ ^èl*çÜ$-Mø-VýS-Ëyé? ©-°MìS Üç …º…-¨« …-_¯]l K MýS£ýl {ç³^é-Ƈý …ÌZ E…¨. ÕÐ]l#ylý $ gZņçÙÅ ³ç …yìl™- lè $-ËMýS$ AÐ]lÎ- Ë- V> Ð]lÆ>-Í^- ló a-Äæ¶ $yýl… ^èl*íܯ]l ´ëÆý‡Ó† BĶæ$°² Ayýl$zM- ö° Üï ÓĶæ$ gê™èlMýS… ^èl*çÜ$-MSý $¯ól ÐéÇ ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ Ð]l*{™èl… gê™èlMýS œç ÌêË$ ³ç NÇ¢V> M>MýS$…yé Mö…™èlÐ- ló $-Ƈý MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ œç Í…-^ló Ìê Ð]l*Æý‡$µ ^ólÜí …-§lý r! B ³í rtM- Sý £ýl G…™èlÐ- l] Æ- ‡ý MýS$ °fÐðl* ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$ M>±, G…§ýlÇ gê™èlM- >-˯ø ³ç Ç-ÖÍ- …_, ³ç Ç-ÔZ-¨« …_ ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢¯l] $ ^ðlõ³µ gZņ-Ùç $Å-ylì MìS ™èl¯]l gê™èlMýS ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ ¯]l*sìæMìS ¯]l*Æý‡$ Ô>™èl… œç Í…-^lè §ýlr. M>± ™é¯]l$ ™èl¯]l ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢¯l] $ ™ðlË$-Üç $-Mø-VSý Ë- yýl$. gê{VýS™- lè Ë¢ $ ´ësìæ…-^lè V- Sý Ë- yýl$. AƇ¬™ól G°² gê{VýS™- lè Ë¢ $ ¡çÜ$-MSý $¯é² Ð]l$Æý‡×æ… H Ñ«§lý …V> Æ>çÜ$…§ø B Ñ«§lý …V> fÆý‡V- Sý MýS Ð]l*¯]l§ýl$. Ýë…-MSó †- M- Sý …V>, ÐO lð gêq°- M- Sý …V>, òO ܯŒlÞ ³ç Æý‡…V> G…™ø AÀ-Ðl] –¨® ^ðl…¨¯]l AÐðl$-ÇM> Ð]l…sìæ A{VýS§- ló Ô- >Ìôæ gZņ-ÚëÅ°² JMýS ´ëu>Å…-Ôæ¶ …V> {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêt-Ë-¯]l$-MýS$-¯]l²-糚yýl$ çܯé-™èl¯]l çÜ…çÜP–¡ çÜ…{ç³-§é-Ķæ*-ËMýS$ BË-Ðé-ËÐO- lð $¯]l ¿êÆý‡™- lè §- ló Ô¶æ… ¯]lÐ]l$Ã-ylý …ÌZ BÔ¶æaÆý‡Å… Ìôæ§ýl$. §O lð Ðé-¯l] ${VýSß ç æ…, Üç ™èlÅ-Üç …-§« lý ™èl, §« lý Æý‡Ã-´ë-˯]l, õÜÐé-™lè ™- lè µ-Ƈý ™èl MýSÍ-W¯]l ÐéÇMìS ÐéMýS$ب® A«¨M- Sý …V> E…r$…-§lý ±, AÌê…sìæ ÐéÆý‡$ ^ðl³í µ…¨ œç Í…-^ló …§ýl$MýS$ AÐ]lM- >-Ô>Ë$ GMýS$P-Ðl] V> E…sê-Äæ¶ $-¯l] ²¨ °çÜÞ…-§ló ß ç æ…. AƇ¬™ól A±² MýSË$-Ùí ™- lè ÐO- lð $¯]l D ÆøkÌZÏ AÌê…sìæ Ðéâ¶æ$Ï G…™èlÐ- l] $…¨ E¯é²Æø... §ólÐ]l#-yìl-MðS-Æý‡$MýS!

°Æý‡ÃÌêÆð‡yìlz C¯Œæç³#sŒæÞ: §ýl™èl¢§éçÜ$, íÜ…çßæ…¿¶ærÏ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#, Æ>Ķæ$Ð]lÆý‡ç³# Ððl…MýSr çÜ¡‹ÙÔ¶æÆý‡Ã ●

¯]l*ÅÐ]l$-Æ>-Ëi

A³ç- šyól ³ç #sæì ¯t l] ¼yýlz ßç æçÜÆ-¢ ‡ó Q- ˯]l$ ^èl*íÜ MýS*yé gê™èlMýS… ^ðl³ç µÐ]l^èl$a. AƇ¬™ól ³ç #Ƈý $yýl$, yøÌê-Æøß ç æ×æ… Ð]l…sìæÑ AƇ¬¯]l ™èlÆ>Ó™ól gê™èlMýS… ^èl*yéÍ. AÆý‡¯-® é-ÈÔ- æ¶ Ó-Ƈý $ËÌZ GyýlÐ]l$¿êVýS… ´ëÆý‡Ó-†§- ló ÑMìS, MýS$yìl¿êVýS… ÕÐ]l#-ylì MìS _çßæ²… M>ºsìæt ß ç æçÜÆ-¢ ‡ó Q- Ë$ ^èl*õÜr - ³ç šyýl$ ³ç #Æý‡$-Ùç $yìl MýS$yìl^- ló †- °, Üï ˆ GyýlÐ- l] $-^ló †- ° {´ëÐ]l*-×æì M- Sý …V> ¡çÜ$-MSý $…-sêÆý‡$. H Ð]lÅMìSMO-¢ Sð ¯é AÆý‡^- ló †- ÌZ E…yól BĶæ¬çÙ$Û Æó‡Q GMýSP-yO lð ™ól ™ðlW-´ù-™lè $…§ø AMýSP-ylì ™ø B Ð]lÅMìSM¢ Sì Ð]l$Æý‡×æ… Üç …¿¶æÑ- Üç $¢…¨. A…§ýl$MóS Ð]l¬…§ýl$V> AÆý‡^- ló †° ^èl*Ýë¢Æ‡ý $. BĶæ¬çÙ$Û Æó‡Q çܯ]l²V> E¯]l²-Ðé-Æý‡$S-Ð]l$–-™èlÅ…-fĶæ$ çßZÐ]l$…, Ð]l$–™èl$Å…-fĶæ$ Ð]l$…{™é°² fí³…-^lè yýl… Ð]lËÏ Mö…™èl {ç³Äñæ*-f¯]l… E…yýlÐ- l] ^èl$a. Mö°²-ÝëÆý‡$Ï BĶæ¬çÙ$Û Æó‡Q ™ðlW-´ùƇ¬ E¯é², iÑ-™lè ¿- ê-VSý Ý- ëÓÑ$ BĶæ¬çÙ$Û Æó‡Q™ø Üç …ç³NÆý‡~ BĶæ¬-Ùç Ã…-™lè $Ë$ AÄôæ$Å AÐ]lM- >-Ô>Ë$ E¯é²Æ‡¬. & ÕÐ]l-«§é-Ð]l$ÐŒl$ ^èl…{§ýl-Ôóæ-QÆý‡ Ô>í܈, çßæçÜ¢-Ýë-Ð]l¬-{¨MýS °ç³#×æ$Ë$

ºÆŠ‡¢ ¯ðl…º-ƇŠ ¯]l$ ºsìæt õ³Æý‡$ Üç ÇV>Y E…sôæ Mö°² {ç³Ð]l*§é-˯]l$ A«¨V- Sý Ñ- $…-^lè Ð- l] ^- lè ar. õ³Æý‡$ÌZ 18, 44, 51 ¯ðl…º-Ƈý ¯Ï l] $ ¯ðlVðSs- æì Ð- lŒ V> ³ç Ç-VSý ×- æì Ý- ë¢Æ‡ý $. õ³Æý‡$ÌZ CÑ ÌôæMýS$…yé ^èl*çÜ$-Mø-ÐéÍ. D ¯ðl…ºÆý‡$Ï VýSË Ð]lÅMýS$¢Ë$ {ç³Ð]l*-§éË M>Æý‡×- æ…V> Ð]l$Æý‡×- æì …^ól AÐ]lM- >Ô¶æ… E…r$…¨. D {ç³Ð]l*-§éË$ ™èl´ëµ-Ë…sôæ ¯ólÐŒl$ ¯]l…ºÆŠ‡ 42, 46, 37, 41 Ð]l^ólaÌê gê{VýS™- lè ³ç-¢ y- éÍ. & Ð]l¬çßæ-Ð]l$çŠl §éÐ]lN§Šl, B{Ýùt ¯]l*ÅÐ]l$-Æ>-Ë-h‹Üt

sêÆø

sêÆø M>Æý‡$zË §éÓÆ> Ð]lÅMìS¢ Ð]l$Æý‡×- ê°² Ð]l¬…§ýl$-V>¯ól

VýS$Ç¢…^- lè Ð- l] ^èl$a. AÌêVóS ÐésìæMìS ³ç Ç-ÚëP-Æ>Ë$ MýS*yé ^ðl³ç µ-Ðl] ^èl$a. AƇ¬™ól D Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS "±MýS$ Ð]l$Æý‡×æ… E…r$…-¨' A¯ól ÑçÙÄ- æ¶ *°² sêÆø òܵçÙÍ- Üç- $tË$ GÐ]lÇMîS ^ðl³ç µÆý‡$. Ð]l$Æý‡×æ… MýSÆý‡Ã œç Ë… ^èl$r*t E…r$…¨. VýS™èlf- ¯]là MýSÆý‡Ã-œç Ë…, Ð]l$…{™éË$, {MìSÜç Ìt æŒ £ðlÆý‡³ï- Ü‹ , §é¯]l…... Ððl¬§ýlÌO- æñ ¯]l Ðésìæ™ø Ð]l$Æý‡×- ê°² ™é™éP-ÍMýS…V> ™èl³í µ…-^lè Ð- l] ^èl$a. & çÜ$±™é§ólÑ, sêÆø G¯]lÍ- Ü‹ t

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 19


MýS£ýl¯]l…

ËĶæ$… ●

¼.í³.MýSÆý‡$-×ê-MýSÆŠ‡

OÆð‡ÌôæÓ-õÜt-çÙ¯]l$ Ð]l¬…§ýl$¯]l² ´ëÇP…VŠS ÌêsŒæÌZ _sìæt-»êº$ M>Æý‡$ B´ëyýl$. àÅ…yŠl-»êÅVŠS ¿¶æ{§ýl…V> ç³r$t-MýS$° Ððl¯]lMýS ™èlË$ç³# ™ðlÆý‡$-^èl$-MýS$° ¨V>¯]l$. AÐ]l-™èlÍ ç³MýSP ¯]l$…yìl {糿êMýSÆŠ‡ M>Æý‡$ ¨V>yýl$. ¯é ç³MýSPMýS$ Ð]l_a ""-Ýë-Ð]l*¯]l$Ï _sìæt-»êº$ ¡çÜ$-MýS$-Ð]l-Ýë¢-yýl$-'' A¯é²yýl$.

õÜÙçt ¯]l$ ÌZç³Í- MìS ¯]lyìl^é…. Æð‡…yýl$ ò³sñæËt $ ™èl³ç µ GMýS$PÐ]l ÝëÐ]l*¯]l$Ï ÌôæÐ]l#. ¯éMýS$ Üç …º…-¨« …-_¯- l] Ñ, AÐ]lÜç- Æ- ‡ý Ð- l] $-°³í- …-_¯- l] Ñ Mö…^ðl… Mö…^ðl…V> ÌZVýSyýl òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl Ððlãϯ- l] ³ç- šyól ¡çÜ$-MSý $-Ðlð â- êϯl] $. Ð]l˜¯]l…V> ³ç MýSP-³ç M- Sý P¯ól ¯]lyýl$çÜ*¢ ¸ëÏsæŒ ¸ë… _Ð]lÇ- M- Sý …sê Ð]l_a Üí Ððl$…r$ ºËÏ Ò$§ýl MýS*Æý‡$a¯é²…. G…yýl ³ç Ë-^lè V> E…¨. Üï f¯]l$ M>MýS´- ùÐ]lyýl… Ð]l˯]l f¯]l… AsôæÌ-t æô Æý‡$. ^èl$r*t †ÇW ™ðl¯éÍ, Ñf-Äæ¶ $-Ðéyýl Ò$§ýl$V> ÐðlãÏ¯é ¯éMîS º…yól A¯]l$-MSý *-Ë…V> E…r$…¨. Ð]l* Ððl¯]lM- Sý ¯ól _sìæ»-t êº$ ò³sñæËt $ ¡çÜ$-MSý $-Ðl] _a Üí Ððl$…r$ ºËÏ ³ç MýSP¯ól ò³sìæt ÐðlãÏ´- ù-Äæ¶ *yýl$. _sìæ»-t êº$ {糿ê-MSý Æ- ‡Š MýS$ MýS$yìl ¿¶æ$f…. _sìæ»-t ê-º$MýS$ Ð]l¬Oò³¹ Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>-Ë$…-sêƇ¬. {糿ê-MSý ÆŠ‡ ^ól™èl BïœÜç $ ³ç ° H¨ ^ólƇ¬…^èl$-Mø-Ðé-Ë¯é² _sìæ»-t ê-º$¯]l$ ³ç r$tM- Sý $…sôæ ^éË$ A¯ól Ð]l*r ^ðlË$Ϻ - y- lì ÌZ E…¨. A…™ðl…-§lý $MýS$ {糿ê-MSý ÆŠ‡ òÜÌŒæ _sìæ»-t êº$ §ýlVýSÆY ‡ó E…r$…¨. ÝëĶæ$…{™èl… AƇ¬§ýl* AƇ¬-§lý Æ- ‡¬…¨. AƇ¬§ýl* CÆý‡ÐO- lð MìS º…yìl E…¨. ™ðlË-™ðl-Ë-Ðé-Æý‡$-™èl$…-yýlV> íÜMìS…-§ýl-Æ>-»ê§Šl ^ólÆý‡$-MýS$…-sê¯]l$. M>…™éÆ>Ð]l# õÜÙçt ¯- lŒ MýS$ Ð]lÝ뢯- l] ¯- é²yýl$. _sìæ»-t êº$ †ÇW Ð]l_a õ³³ç Æý‡$ MýS³ç šÌZÏ Ð]l* C§ýlÆ-ª ‡ý MýS* M>ïœ ¡çÜ$-MSý $Ð]l_a C^éayýl$. ¯ól¯]l$ M>ïœ MýS¯é² sîæ¯ól GMýS$PÐ]l CçÙ³ç-t y- lý ™- é¯]l$. Ð]l¬¯]l$ç³# M>ïœÄôæ$ ™éVóS§- é°². òO ßæ§ýlÆ- >-»ê-§lŠ ÌZ ¯é AË-Ðér$Ï §é§éç³# A±² Ð]l*Ç´ù-Äæ¶ *Ƈ¬. ¯ól¯]l* Ð]l*Ç-´ù-Äæ¶ *¯]l$. AƇ¬-§ló â¶æÏ MìS…§ýlsìæ ¯ól¯]l$ C糚yýl$ ¯ól¯]l$ M>§ýl$. M>ïœ ÐólyìlV> E…¨. H§ø BÌZ-_Üç *¢ {糿ê-MSý ÆŠ‡ M>ïœ ™éVýS$™èl$-¯é²yýl$. H… BÌZ-_Üç- $¢…s- êyø ¯ól¯]l$ Fíßæ…-^lè V- Sý Ë- ¯]l$. Hyólâ¶æÏ MìS…§ýlr C…rÆŠ‡ M>V>¯ól B FÇMìS ò³ãÏM- Sý *-™lè $-ÇV> Ð]l^éa¯]l$. {糿ê-MSý ÆŠ‡ ¯éMýS$ §ýlVýSÆY ‡ý º…«§lý $Ðól. A™èl°² Ð]l$¯]lÜç- *µ-ÇV¢ > CçÙ³ç-t yìl Üç …™øÙç …-V>¯ól Ð]l^éa¯]l$. ¡Æ> ò³ãÏ AƇ¬ ÆøkË$ VýSyìl^- éMýS, A…™èl ™èlÓÆý‡V> G…§ýl$MýS$ ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $-¯é²¯é A¯]l$-MSý $¯]l² ÆøkË$ E¯é²Æ‡¬. {糿ê-MSý ÆŠ‡ Ð]l$…_ Ð]lÅMóS.¢ ¯é Ð]l$¯]lò- ÜÇ- W Ð]l$çÜ$-Ë$-MSý $-¯ló Ð- éyól. ¯é GyýlË A™èl¯]l$ VýSsìæVt > E…yýl$…sôæ ¯é iÑ™èl… Ð]l$Ë$ç³# †ÇW E…yól¨ M>§ýl$. A¨ ¯é A§ýl–Ùç Ðt lð *, §ýl$Æý‡§- lý –-Ùç Ðt lð * ¯éMóS AÆý‡…¦ M>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. JMýSsìæ Ð]l$r$MýS$ °f…. ¯ól¯]l$ ^ólÜç $¢¯l] ² ³ç ° Ð]l$…_¨ M>§ýl$. ¯éMóS Üí VýS$YV> E…¨. Üç …Ð]l™- lè ÞÆý‡… †Æý‡V- Sý M- Sý $…yé º$hj ³ç #sæì …t ¨. Byýl³í- ËÏ ³ç #ylì ™ól C…sìæMìS ËMìSÿ Ð]lÜç $¢…§- lý ° A…§ýlÆý‡* A…r$-¯l] ²-³ç šyýl$ ¯]lÐólÓ-§é°². Aç³µsZÏ Ar$Ð]l…sìæ ÐésìæÒ- $§ýl ¯éMóSÐ- l] *{™èl… ¯]lÐ]l$ÃMýS… E…yól¨ M>§ýl$. ¯é ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ C…sìæMìS Ððl¬§ýlsìæ Üç …™é-¯l] ÐO- lð $¯é, ¯ól¯]l$ ³ç #sæì ¯-t l] ³ç- šyýl$ Ð]l* ³ç #sæì …t sìæ BǦMSý ³ç Ç-Üí †¦ JMýS Ððl*çÜÆ-¢ ‡ý $V> E…yól¨. ¯é ò³â¶æÆÏ ‡¬ Ððl$sìæ°-t …-sæì MìS Ð]l^éaMýS, Ð]l* Ðéâ¶æÏ ³ç Ç-Üí †¦ G…™ø Ððl$Æý‡$-VO Sð …¨. ¯é¯]l² ÐéÅ´ëÆý‡… »êV> ³ç #…k-MSý $…¨. º$hj ³ç #sêtMSý Ð]l*MýS±² MýSÍíÜ Ð]l^éaƇ¬. C…h-±Ç- …-VSŠ ÌZ ¯ól¯]l$ MøÆý‡$MýS$¯]l² {»ê…_ÌZ Üï r$ Ð]l_a…¨. A© òO ßæ§ýlÆ- >-»ê-§lŠ ÌZ. A¨ JMýS…-§lý $MýS$ Ð]l$…_-§lý Æ- ‡¬…¨. {糿ê-MSý ÆŠ‡ {VýS*‹³ Ð]l¯ŒlÌZ òÜË-MSý Æt ‡¬ Æð‡Ñ¯]l*Å Ñ¿ê-VSý …ÌZ ^ólÆ>yýl$. A§ýl–çÙ…t Mö©ª Ð]l* FÆý‡$MýS$ ^èl$r$t³ç- M- Sý PÌôæ E…yìl´- ù-™lè $-¯é²yýl$. Ð]l* º$hjMSì C糚yýl$ BÆó‡â¶æ$Ï. Ð]l*r-M>Ç. ¯é Ò$§ýl MýS¯é² §é°MìS ¯é¯]l²-Ò$§ýl G…™ø {õ³Ð]l$. ¯]l¯]l$² AçÜË$ ³ç sìæ…t ^- lè $-Mø§ýl$. òÜË-Ðl] #Ë- MýS$ C…sìæMìS Ð]lõÜ,¢ ¯]l¯]l$² GÐ]lÆø ³ç Æ>Ƈ¬ Ð]l$°-Ùí ° ^èl*íܯ- l] r$t ^èl*çÜ$¢…¨. {糿ê-MSý ÆŠ‡ ™èlÍÏ A¯é² »êV> CçÙ³ç-t y- lý $-™lè $…¨. A© Ð]l$Ç…™èl Ð]l$…_-§lý Æ- ‡¬…¨. òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl ÐðlãÏ ¯ól¯ðl…-™lè V> Ð]l*Ç-´ù-Äæ¶ *¯ø {糿ê-MSý ÆŠ‡ MýS*yé ¯ól¯]l$ Fíßæ…-^lè ¯- l] …-™lè V> Ð]l*Ç-´ù-Äæ¶ *yýl$. Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS C…sìæMìS Æ>yýl$. C…sìæMìS ™éW ^ólÆý‡$-MSý $…-sêyýl$. Üí VýSÆ- ‡ð r$Ï ™éVýSyýl… AË-Ðé-sO æñ …¨. ^éÌê-M>Ë… ¯]l$…yìl Ðól$Ñ$-§lý ƪ ‡ý … JMýS VýS¨ÌZ ³ç yýl$-Mø-Ðl] yýl… Ìôæ§ýl$. ""-™é-Vö-§lý °ª ^ðl³í µ ^ðl³í µ ÑíÜW- ´- ù-Äæ¶ *¯]l$. ¯]l$Ð]lÓ-Ƈ¬¯é VýSsìæVt > ^ðl³ç µÐ]l*Ã-'' A…¨ Ð]l* A™èlÄ¢ æ¶ $Å. A™èl¯]l$ G…§ýl$MýS$ AÌê AƇ¬-´ù-™lè $-¯é²yø ¯éMýS$ ™ðlË$çÜ$. H… ^ðlõ³µ¨? H Ð]l¬Q…™ø ^ðlõ³µ¨? ^ðlõ³µ…™èl §«O lð Æý‡Å…, ^öÆý‡Ð]l ¯éMýS$ ÌôæÐ]l#.

20 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


Æð‡sŒæ ³ï MýS¯]l$ ³ç sêtË- Ò- $§ýl ³ç yólÌê ÑíÜÆ- >yýl$. V>Í ÑçÜ$-Ƈý $V> ÒÝù¢…¨. Ððlâ¶æ$¢¯- 鲯]l$. Üç Æó‡. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ ¯ól¯]l$ HOÐlð $-´ù-™é¯]l$? ""-¯l] $Ð]l#Ó HÐ]l$-¯l] $-Mø-MSý $…sôæ...'' BW A™èl° Ð]l¬Q…-ÌZMìS ^èl*çÜ*¢ A™èl° ^ólƇ¬ ¯é ^ól™èl$-ÌZÏMSì ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$. ^ólƇ¬ ÐólyìlV> E…¨. ""-^ðl-糚-'' A¯é²yýl$. ""-¯l] $Ð]l#Ó Ð]l$…§ýl$ ™éVýSyýl… GMýS$P-ÐO lð …¨. Ð]l*¯ólÄ- æ¶ $-Ðl] $-¯l] yýl… Ìôæ§ýl$. ™èlWY…^- lè $-MSý $…sôæ...?'' A™èl° Ð]l¬Q…-ÌZMìS ^èl*çÜ*¢ BV>¯]l$. ™èlÆ>Ó™èl HÐ]l$-¯éÌZ ¯éMýS$ ™ø^èlÌ- æô §ýl$. Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ ´÷VýS VýS$…yðlË °…yé ³ï Ía, Æð‡…yýl$ „ýS×êË$ BV>MýS Ð]l¨Ìêyýl$. VýSyýl…z Æð‡…yýl$ Æøk-Ë…™èl Ð]l*íÜ E…¨. ^öM>P Mö™èl§¢ ló M>°, òO ³ Æð‡…yýl$ VýS$…yîlË$ ÌôæÐ]l#. ™èl¯]lÒ- $§ýl ™èl¯]l$ Ð]l¬¯]l$-³ç r - …™èl {Ô¶æ§ýl® ¡çÜ$-MøÐ]lyýl… Ìôæ§ýl$. ³ç ° J†¢ylì Ð]lËÏ AƇ¬ E…yýl§ýl$. ● ● ● ""± CÚëtÆ- ‡¬-ÚëtË VýS$Ç…_ H¯é-ylý Æ- ‡¬¯é JMýSP Ð]l*r-Ƈ¬¯é M>ïœ ™éW MýS³ç š Ð]l$yýl™- lè Ë$ ò³sìæ,t Ìôæ_ ÐðlãÏ Mö¨ª§- lý *-Ƈý …ÌZ E¯]l² ^ðl™èlM-¢ Sý $…-ylî ÌZ ³ç yólÜí , †ÇW Ð]l_a ¯éMýS$ §ýlVýSÆ-Y ‡ý V> MýS*Æý‡$a-¯é²yýl$. D A¯é²¯é?'' ¯]lÐ]l#Ó™èl* A¯é²yýl$. º…yìl ´ëÏsæŒ ¸ë… Ð]l¬…§ýl$MýS$ Ð]lÝù¢…¨. _sìæ»-t êº$ Ð]l_a ¯é Ð]l$«§lý Å A…™èl §ýlVýSÆ-Y ‡ý V> G糚yýl* MýS*Æøa-Ìæô §ýl$. Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ ÐðlÍ-W…-^éyýl$. ÌZVýSyýl ¯éMýS$ Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ Ðéçܯ- l] …sôæ AçÜË$ Wsôæ¨t M>§ýl$. M>…™é-Æ>Ð]l# ò³sñæËt $ A…§ýl$-MSý $-¯é²yýl$. C§ýlƪ ‡ý … Ìôæ_ ¯]l$…^èl$¯é²…. {糿ê-MSý ÆŠ‡ Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ MýS*yé Üí VýSÆ- ‡ð r$Ï ™éVýS$-™lè $…-sêyýl$. A™èl° Ð]l˯ól AƇ¬çÙ…t ´ùƇ¬…-§lý ¯- l] $- MìS…§ýl ³ç yólÜí M>Í™ø ¯]lÍ-´ëyýl$. A™èl° ^ólƇ¬ °Ð]l¬-Ƈý $™èl*, ""-BÆ- øVýSÅ… MýS$…-sê¯]l$. A™èl¯]l$ ¯éMýS¯é² Æð‡…yólâ¶æ$Ï Üï °-Äæ¶ $Æý‡$. M>Å…ç³Ü‹- ÌZ òÜËMŠSt gê{VýS-™èl¢-'' A¯é²¯]l$. Ð]l¬…§ýl$ _sìæ»-t êº$ GMìSP, ¯é ò³sñæËt $ ºÆŠ‡¢ AƇ¬, ¯éMýS$ E§øÅVýS… §öÇ-M>MýS, {Osæñ °…VŠS A™èl° MìS…§ýl ò³sìæt ¨W-´ù-Äæ¶ *MýS ¯ól¯]l$ GMýSP-»Z-™ø…sôæ _sìæ-t §ýlVýSÆY ‡ó ³ç yýly- lý …™ø A™èl°- MìS §ýlVýSÆ-Y ‡ý Ä- æ¶ *ů]l$. H¨ HÐ]l$-Ƈ¬™ól AƇ¬…-§ýl° »êº$ ¯éMø G{Æý‡sìæ òO œË$ C_a, ""-AÄ- æ¶ $Å-V>Æý‡$ M>…™é-Æ>-Ðl] #MýS$ ò³â¶æÆÏ ‡¬…¨. C§ýlƪ ‡ý $ ³í ËÏË$. Ìôæ_ ¯]l$…^èl$° VöË$çÜ$ Ò$MìSÐ- l] $Ã-¯é²-Ƈý $-'' A¯é²yýl$. {糿ê-MSý ÆŠ‡ Ð]l…MýS ^èl*íÜ, AƇ¬-§éÆý‡$ÝëÆý‡$Ï ¯]l¯]l$² ÐéãÏ…s- æì MìS ¡çÜ$MðSâêÏylý $. ÌêVýS$-§é-Ð]l$-¯]l$-MýS$-¯ól…-™èlÌZ ""-HÑ- $-sæì ¨?'' A° AyìlV- >¯]l$. A™èl° ¿êÆý‡Å õ³Æý‡$ Ð]l$à-ËMìSÿ. ¯éMýS…sôæ Hyðl°- GÐ]lÆø VöË$çÜ$ ÌêW-¯]l-r$t""-MýS*-Æý‡$a° ÝëÐ]l-M>-Ô¶æ…V> ^èl*yýl$.'' Ñ$§ólâ¶æ$Ï ò³§ýl¨ª . Ð]l$…_ Ð]l$°íÙ. Ððl¬§ýls- æì Ý- ëÇ º…yìl MýS¨-Í…¨. ÐéãÏ…s- æì MìS ÐðlãÏ †ÇW Ð]l^óla-õÜÐ- l] ¬…§ýl$ ¯é ´ë§é¯é²Æý‡$. º…yìl BW…¨. ""-»O æñ '- ' A¯é²yýl$. ËMýS$ ³ç Üç $ç³# Æ>íÜ, Mö™èl¢ ³ç r$t`- Æý‡ ò³sìæ…t ¨. B Ððl…r¯ól ¯é òÜÌŒæ Ððl*W…¨. ""-»O æñ '- ' A° ^ólƇ¬ Fí³ A™èl¯]l$ MýS¯]l$-Ðl] $-Ƈý $VýS$ CË$Ï, BÐðl$ Üç …ÝëPÆý‡… ^èl*Ô>MýS BÐðl$MýS$ {糿ê-MýSÆŠ‡ ¯]l…ºÆý‡$ ¯]l$…yìl AĶ æ *ÅMý S Ð]l_a ÌZç³Ë MýS*Æý‡$a° ¯é àÅ…yŠl»- êÅVŠS A¯éÅĶæ$… ^ólĶæ$yýl… CçÙÐt l] $°-³í …-^lè MýS, A™èl°- ™ø M>ÌŒæ Ð]l_a…¨. Ð]lyìlÌZ ò³r$t-MýS$-¯é²¯]l$. çÜ…º…«§ýl… ™ðl…^èl$-MýS$…-§é-Ð]l$-¯]l$-MýS$-¯é²¯]l$. ÒË$ MýS$™èl*-ß ç æË… Bç³#-Mø-Ìæô MýS G{Æý‡òO- œË$ ™ðlÇ-^é¯]l$. M>Ìôæ§ýl$. Ýët…³ç # M>Ƈ¬-™éË Ò$§ýl A™èl¯]l$ Ñyé-MSý $-ËMýS$ A…X-MSý D ÑçÙĶæ$… {糿ê-MSý Æ- ‡Š MýS$ ^ðl³ç µ-yé-°MìS ^éÌê ¿¶æĶæ$-³ç y- éz¯l] $. °{§ýl ÌôæMýS$…yé ^éÌê Æ>{™èl$Ë$ VýSyìl´- ë¯]l$. CMýSPyýl ¯é Ç-Üç $¢¯l] ² ³ç {™èl…. Çh-Üç Æt ‡Š AƇ¬¯]l ÒË$-¯éÐ]l* ³ç {™éË$. Æð‡…yýl$ »êÏ…MýS$ JMýSP MýS$r$…-ºÐól$ M>§ýl$, M>…™é-Æ>Ð]l# MýS$r$…º… MýS*yé Ñ_e¯]l²… ^ðlMýS$PË$, ™èl¯]l BíÜM¢ Sì Üç …º…-¨« …-_¯]l yéMýS$Å-Ðlð $…r$Ï. º$hjMSì ¯]l¯]l$² V>Çzç æ–§ýlĶæ$… M>»Z-™lè $…¨ A¯]l$-MSý $-¯é²¯]l$. AMýSPyýl ´÷Æý‡º - y- éz¯l] $. ¯éÌê M>…™é-Æ>Ð]l# Ķæ$-¯lŒ V> ò³sêtylý $. A™èl¯]l$ EvV> Ñ$W-Í´- ù-Äæ¶ *yýl$. ¯é ß §ýl$@Q…™ø ¿êÆý‡… M>Ýë-W…¨. A™èl° Ð]l$…_-™lè ¯- é°² ^ól™èlM- >-°™- lè ¯- l] …V> ™èl¯]l MýS$r$…-»ê°² Ð]l§ýl$-Ë$-Mø-¯]l-¯é²yýl$. ""-Ðl] $-Ƈð Ìê?'' A° AyìlW- ™ól, ""-¯l] $Ð]lNÓ E…sêÐ]l#. ™èl¯]l* ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$. MýSâ¶æÌÏ Z ±â¶æ$Ï °Ë-Ðl] yýl… Ìôæ§ýl$. º…yìl BW™ól »êÐ]l#…yýl$. E…r$…¨'' A¯é²yýl$. D Ð]l*r A™èl° ¯]l$…yìl Fíßæ…-^lè Ì- æô §ýl$. ¯é H§ýlƇ¬™ól A¨ AƇ¬…-§lý ° Ìôæ_ ¯]l$…^èl$° VöË$çÜ$ ÌêVýS$-§é-Ðl] $-¯l] $-MSý $- $t¯- é²Æý‡$. º…yìl BW…¨. Ððl…r¯ól ¯é ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ ¯ól¯]l$ ™ö…§ýlÆ- ‡ý ³ç- y- lì ¯- l] r - °-t ³í- …-_…¨. ¯é E§ólÔª æ¶ … ^ðl³ç µ-yé-°MìS ¯ól…-™lè ÌZ GÐ]lÆø VöË$çÜ$ ÌêW-¯l] r òÜÌŒæ Ððl*W…¨. {糿ê-MSý ÆŠ‡ ¯]l…ºÆý‡$ ¯]l$…yìl M>ÌŒæ Ð]l_a…¨. {ç³Ä¶æ$-†²…-^é¯]l$. A™èl¯]l$ ѯ]l-yé-°MìS CçÙt-ç³-yýl-Ìôæ§ýl$. ""-AÜç- Ì- æñ …-§lý $MýS$ A±² ¯é õ³Æý‡$¯]l Æ>Ķæ$yýl…...'' Hyýl$-Üç *¢¯ló A…r$ÌZ¯Œl ¡çÜ$-MSý $° Ð]l* BïœÜç- $MýS$ §ýlVýSÆ-Y ‡ý V> ¸ëÏsæŒ ¡çÜ$-MSý $-¯é²¯]l$. VýS–çßæ{ç³Ð- ló Ô- >-°MìS GMýS$PÐ]lÐ]l$…¨° ³í Ë-Ðl] Ì- æô §ýl$. Ð]l$à-ËMìSÿ Ð]l_a Ð]l$…_ yýlº$- ¯é²¯]l$. {糿ê-MSý ÆŠ‡ M>§ýl$! ""-AÐ]l*Ã. ¯ól¯]lÐ]l*à _sìæ»-t ê-º$¯]l$.'' ÌŒæM- >sŒæ C_a…¨. ""-Ò$-MSý $-'' A…¨ Æý‡ß ç æçÜÅ… ^ðl³ç #-™lè $-¯l] ²r$t. {糿ê-MSý Æ- ‡Š ¯]l$ ¯]l¯]l$² ¯ól¯]l$ A§ýl$ç³# ^ólÜç $-MSý $…r*, ""-^lð ³ç- µ-Äæ¶ *Å-'' A¯é²¯]l$. ³í Ë$-§éªÐ- l] $° _Ð]lÇ- Æ- øk Ð]lÆý‡MýS$ A¯]l$-MSý $-¯é²¯]l$. ³í Ë-Ðl] Ì- æô §ýl$. ""-¸ëÏsæŒ ""-AÄ- æ¶ $Å-V>Æý‡$ Ð]l$¯]lM- Sì MýS ÌôæÆý‡Ð]l*Ã'' Hyýl$çÜ*¢ ^ðlº$-™lè $-¯é²yýl$. ¡çÜ$-MSý $-¯é²-¯l] $-'' A° Ð]l$r$MýS$ A¯é²¯]l$. ""-AÌ- ê-V>-'' A¯é²yýl$. ""-_Ð- l] Ç MýS…´ë-ƇŠ Ð-t lð $…r$ MìS…§ýl ³ç yìl´- ù-Äæ¶ *-Ƈý Ð]l*Ã...'' M>õܳç # Ð]l˜¯]l…V> E…yìl´- ùĶæ*…. B Ð]l˜¯]l… Cº¾…-¨V> A°Ð]lâ¶æ…Ï ™é ^èlËϺ - yìl ¯é M>â¶æ*Ï ^ól™èl$Ë* Ð]l×æ$-MSý $-™lè $-¯é²Æ‡¬. Vö…™èl$ ³í …_ ""-A³ç- š-ylý ³ç- šyýl$ ¯ól¯]l$ Ð]lÜç *¢ E…yö^éa?'' A° AyìlV- >¯]l$. ™èlyé-Ç´- ù-™ø…sôæ, ""-GÌê fÇ-W…¨?'' A° AyìlV- >¯]l$. ¯]lÑÓ ""-°Æ- ‡ý Â-Äæ¶ $…V> Ð]lÜç *¢…y- lý ^- lè $a-'' A¯é²yýl$. ""¯é MýSâ¶æÐ-Ï l] ¬…§ól fÇ-W…-§lý Ð]l*Ã... Bç³#-™lè $¯é² BVýSM- Sý $…yé... ¯]l¯]l$² ^éÌê ÆøkË ™èlÆ>Ó™èl A™èl° Ð]l¬Q…ÌZ ¯]lÐ]l#Ó ^èl*Ô>¯]l$. A™èl° ¯]lÐ]l#Ó »êÐ]l#…r - $…¨. º$hj ¯]lÐ]l#Ó A™èl° ¯]lÐ]l#ÓÌê E…r$…¨. º$VýSËY $ ™øõÜÜç *¢ ³ç Æý‡$-VSý $¯]l ÐðlãÏ ÆO ‡ð Ë$ MìS…§ýl ³ç yìl´- ù-Äæ¶ *-Ƈý Ð]l*Ã...'' _sìæ»-t êº$ C…M> H§ø ^ðlº$-™lè $-¯é²yýl$. Ý÷rt ³ç yýl™- éƇ¬. º$hj° ¯é™ø MýS*yé ¡çÜ$-MSð â- êªÐ- l] $° ¯éMýS$ G糚yýl* ¯é MýSâ¶æ$Ï †Æý‡$-VSý $-™lè $-¯é²Æ‡¬. HÒ$ Ñ°-³í …-^lè yýl… Ìôæ§ýl$. A°-³í …-^lè Ì- æô §ýl$. ™èl…{yìl°, ¯éĶæ$-¯l] Ð- l] $ï]l$ Ð]l¨Í º$hj E…yýl§ýl$. _Ð]lÇ- M- Sý …sê M>ͯ]l Üí VýSÆ- ‡ð s- æŒ ™ø Ð]l$Æø Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ ÐðlÍ-W…-^lè $-MSý $° Üí VýS● AƇ¬¯é ""-^lð ³ç- #-™é-¯l] $-'' A¯é²¯]l$. ¯ól¯]l$ ^ðl³ç µ-¯l] ° BÐðl$MýS$ ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$. ¯é {ç³Ð]lÆ- ‡ý ¯-¢ l] ÌZ ™ólyé MýS°-ò³s- æì …t §ø HÐðl*, JMýSÝ- ëÇ ""Ò$ C§ýlƪ ‡ý * Ð]l¬¯]l$-³ç s- æì Ìê Asôæt Ð]l*sêÏy- lý $-Mø-Ðl] yýl… Ìôæ§ýl$. ´ùsêÏy- lý $-MSý $-¯é²Æ> HÑ$sìæ?'' A° ß ç æu>-™lè $¢V> AyìlW- …¨. BÔ¶æa-Ƈý Å…™ø Ððl…r¯ól fÐéº$ ^ðl³ç µ-Ìæô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *¯]l$. {糿ê-MSý ÆŠ‡ ™èlÍÏM- Só ÐO- lð $¯é ^ðl³í µ E…sêyé A°-³í …_…¨. A™èl¯]l$ Ar$-Ðl] …-sæì Ð- éyýl$ M>§ýl$. »ê«§lý ¯]l$, §ýl$@Rê°², Æý‡ß ç æ-ÝëÅ˯]l$ VýS$…yðlÌZ ´ë™ólÜç- $-MSý $…-sêyýl$. M>MýS´- ù™ól Ð]l¬¯]l$-³ç r - …™èl àƇ¬V> ¯]lÐ]lÓ-Ìæô M- Sý ´- ù-™lè $-¯é²yýl$. ™ólÆý‡$-MSý $° Ð]l*Ð]lÊË$ Ð]l$°íÙ M>Ð]ly- é-°MìS ^éÌê çÜÐ]l$Ķæ$… ç³sŸt^èl$a. ""-»ê-V>¯ól Ð]l*sêÏy- lý $-MSý $…-r$¯é²… MýS§é-'' A¯é²¯]l$ òO ³MìS. ¯]lÑ$Ã…§ø, Ìôæ§ø ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$.

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 21


ç³uý‡¯]l… ●

ç³Ç-Ô¶æ$§ýl® ç³£ýl…-ÌZMìS ¯]lyìlí-³…^ól Æý‡^èl¯]l 糨-õßæ-¯ló â¶æÏ {MìS™èl… h.BÆŠ‡.{ç³M>-ÔæŒ ° K ³ç Ìñær Ï *Ç Ð]lÅMìS.¢ .. "A-{º-àÐ- l] ¬¨ H FÆý‡$' A° AyìlV- >-ylý r. A…§ýl$-M>-Äæ¶ $¯]l "F-Ƈý $' A° ^ðl¼™ól, "A-§ló ¯- l] …yîl... H FÆý‡$' A° Ð]l$äÏ AyìlV>yýlr... "F-Ƈý $' A¯ól¨ Aç³µsìæ K {V>Ð]l$… õ³Æý‡° ™ðlΰ B Ð]lÅMìS.¢ A糚yól BĶæ$¯]lMýS$ A°-³í …-_…-¨& {MîSÜç $¢MSý $, {MðSÜç• Ð-¢ l] ™éÓ-°MìS Üç …º…-¨« …-_¯]l Üç …§ólà - Ë- ¯]l$ »O æñ ¼ÌŒæ ¡Æý‡$-Üç $¢…¨, Ð]l$Ç »O æñ ¼-ÌæŒ ÌZ Üç …§ólà - Ì- ŸõÜ¢ GÐ]lÆý‡$ ¡Æý‡$-Ýë¢Æ‡ý $ A°. B BÌZ-^lè ¯ól BĶæ$°² "Ðól§- lý ³ç- £- lý …' Æý‡^èl¯- l] MýS$ ³ç #Ç-Mö-͵…¨. »O æñ ¼ - ÌŒæ ÌZ™èl$-´ë-™lè $Ͳ ÑÔóæÙí-Ï …^ól Ë„ýSÅ…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l {VýS…£ýl… Ðól§ýl³ç £ýl…. »O æñ ¼-ÌæŒ MýS$ B…VýS…Ï ÌZ Ð]l_a-¯l] …-™lè V> ™ðlË$-VSý $ÌZ ÐéÅRêů]l {VýS…£éË$ Æ>Ìôæ§- lý ¯ól ^ðl´ëµÍ. Ðól§ýl³ç- £ýl… B ÌZr$¯]l$ ¡Æý‡$-Üç $¢…¨. »O æñ ¼-ÌæŒ Ì- Z° A…Ô>-˯]l$ ³ç NÇ¢V> AÆý‡…¦ ^ólçÜ$Mø-Ð]l-yé-°MìS, ^èl§ýl$-Ð]l#-™èl$-¯]l²-糚yýl$ ™èlÌñæ™ól¢ Üç …§ólà - Ë- ¯]l$ °Ð]l–†¢ ^ólÜç $-Mø-yé-°MìS D {VýS…£ýl… G…™èlV- >¯ø Eç³M- Sý Ç- Üç- $¢…¨. Ððl¬™èl…¢ »O æñ ¼-ÌæŒ Ì- Z° 66 ³ç #çÜM-¢ >-˯]l$, Üç Ð]l${VýS ÑÔóæÙç-Ï ×- æ™ø BÆý‡$ Ñ¿ê-V>-Ë$V> ¡çÜ$MýS$ Æ>Ðé-˯- l] ²¨ Æý‡^èlÆ- ‡¬™èl BÔ¶æĶæ$…. VýS™èl…ÌZ Ðól§ýl³ç- £ýl… Ððl¬§ýlsìæ Üç …ç³#sìæ ÐðlË$Ð]lyìl…¨. A…§ýl$ÌZ ç³…^èl-M>…-yé-OÌñæ¯]l

B¨, °Æý‡ÐY l] $, ÌôæÒĶæ$, Üç …RêÅ, ¨Ó¡-Äæñ *-³ç §ólÔ- æ¶ M- >…-yé-˯]l$ ÑÔóæÙí-Ï õÜ,¢ D Æð‡…yø Üç …ç³#sìæÌZ ^èlÇ{™èl {VýS…£é-ÌO æñ ¯]l Äñæ$çßZ-Ùç $Ð]l, ¯éÅĶæ*-¨« ³ç- ™- lè $Ë$, Æý‡*™èl$, 1Ð]l Üç Ð]lÊÄôæ$Ë$, 2Ð]l Üç Ð]lÊ-Äæô $Ë$, 1Ð]l Æ>kË$, 2Ð]l Æ>kË$, 1Ð]l ¨¯]lÐ- l] –-™é¢…™- lè Ð- l] ¬Ë$, 2Ð]l ¨¯]lÐ]l–-™é¢…™- lè Ð- l] ¬Ë$, G{gê, ¯ðlòßæÐ]l*Å, GõÜÆ¢ ‡ý $ {VýS…£éͲ ÑÔóæÙí-Ï …-^éÆý‡$. Ñ$W-ͯ]l ¯éË$VýS$ Üç …ç³#-sêË$ ™èlÓÆý‡Ì- Z¯ól ÐðlË$-Ðl] y- lý ¯- l] $-¯é²Æ‡¬. MóSÐ- l] Ë… ÑçÙĶæ$ ÑÔóæÙç-Ï ×- æ™ø Üç Ç-ò³r - $tM- ø MýS$…yé »O æñ ¼-ÌZÏ° {糆 ³ç #Üç M-¢ Sý …-ÌZ° ´ë{™èlË Ð]lÅMìS™¢ lè Ó _{™èl×æ, Ð]lÊË-¿êÚë ³ç §éË ³ç Ç ^èlĶæ$…, ^èlÇ{™èl, §« éůé…-Ô>Ë$, ³ç Ç-ÔZ«§lý ¯é ÐéÅÝëË$ ™èl¨-™lè Æý‡ A…Ô>-Ë™ø A™èlÅ-§lý $™èl…V> ¡Ça-¨§- lý yª lý … AÀ-¯l] …-§lý ±- Ķæ$…. ●

G¯Œæ.G‹Ü.gñæ.

Ðól§ýl-ç³£ýl… & ^èlÇ-{™èl-{VýS…-£éË$ çÜ…´ë-§ýl-MýS$Ë$: h.BÆŠ‡.{ç³M>ÔŒæ, yé‘‘ MðS.gZ»Œæ çÜ$§ýl-Æý‡Ø¯Œl õ³iË$: 876; ÐðlË: ` 600 {ç³™èl$-ËMýS$: Ðól§ýl-ç³£ýl… M>Æ>Å-ËĶæ$…, 9&1&159/3, 1Ð]l A…™èlÜç $¢, 52 òÜ»êíÜÄt æ¶ $¯Œæ ÆøyŠæ, Üí MìS…{§é»ê§Š ¸ù¯Œæ: 9849881213

GM>²ÌñæyŠæjÐðl$…sŒæ

§ólÔ>…-™èlÆý‡ MýS£ýlË$ Æý‡^èl¯]l: {ç³×æÑ õ³iË$: 184; ÐðlË:` 120 {ç³™èl$-ËMýS$: {糧« é¯]l ³ç #çÜM¢ Sý MóS…{§éË$ ´ëË-Mø-yólsìæ Ð]l…Ô¶æ-OÐðl-¿¶æÐ]l… çÜ…MýS-˯]l…: yé.´ëË-Mø-yólsìæ çÜ™èlÅ-¯é-Æ>-Ķæ$-×æ-Æ>Ð]l# õ³iË$: 176; ÐðlË: CÐ]lÓ-Ìôæ§ýl$ {ç³^èl$-Æý‡×æ: } A¯]l$-³ç Ð]l$ Ýëíßæ†, ´ëÏsæŒ ¯]l….19, } MýSÍP Üç Æø-Ðl] ÆŠ‡, gZņ ¯]lVýSÆŠ‡, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl-&-50. MýS*Æý‡Ã-„óS{™èl §ýlÇØ° Æý‡^èl¯]l: ¯]lÍÏ «§ýlÆ>Ã-Æ>Ð]l# õ³iË$: 36; ÐðlË: ` 10 {ç³™èl$-ËMýS$: MýSã…-VSý Üï- Ð]l$, Üí .¼.ÆøyŠl, }M>-MýS$-â¶æ…-&1 ™ðlË…-V>×æ çÜ…VýS-†-(-1-9-69 E§ýlÅ-Ð]l$…) Æý‡^èl¯]l: Mö…yé ËMýSÿ×Šæ »êç³Ni õ³iË$: 28; ÐðlË: ` 20 {ç³™èl$-ËMýS$: {糧« é¯]l ³ç #çÜM¢ Sý MóS…{§éË$ Mö…yé ËMýSÿ×Šæ »êç³N-i-(G ´÷Í-sìæ-MýSÌŒæ ºÄñæ*-{VýS-ïœ) Æý‡^èl¯]l: Ð]l…VýSÆý‡ ¿¶æ*Ð]l$Ķæ$Å õ³iË$: 170; ÐðlË: ` 200 {ç³™èl$-ËMýS$: ÑÔ>-Ìê…{«§lý A°² Ô>QË*.

BËP-àÍ- MŠS í³ËÏË VýS$Ç…_ JMýS AÐ]lV- >-çßæ¯]l

ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ BM>…„ýS "™èl…yéÏr'

""-A»ê¾! D ÑÇ-W¯]l º$hj; ÐðlË: E_™èl… Ð]l$¯]l$-Ùç $Ͳ GÌê A™èl- {ç³™èl$-ËMýS$: Ñ.¼.Æ>k ÝùçÙÌŒæ MýSyýl…?'' A° {ç³Õ²- òßæÌŒæ¢ ¸û…yólÙç- ¯Œl, {Ô¶æÐ]l×æ 2&-2Üç $¢…¨ º$hj. B º$hj &-19- /- 1, G‹œ&- 6, yìl.yìl. Ð]l$Æð‡Ð- l] Æø M>§ýl$. M>˱, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl-&7 Ð]l$§ýlÅ… A¯ól Ð]l$çßæÐ]l*ÃÇ »êÇ-¯l] ³ç- yýlz Ð]l$°íÙ E…sôæ, Ðéâ¶æÏ ³í ËÏ. ™èl…{yìl AË-Ðér$ Ð]lÊË…V> ™èl¯]l »êËÅ… c{§ýlÐO- lð $™ól, B ³ç Üí Ð]l$¯]lÜç $ ³ç yól »ê«§lý , A¯]l$¿¶æÑ- …-_¯]l Ðéâ¶æMÏ Sì V>± ™ðlÍ-Äæ¶ $§ýl$. Ð]l…§ýlË, ÐólË BËP-àÍ- MŠS MýS$r$…-»êͲ, Ðéâ¶æÏ Ð]l*¯]lÜí- MýS V>Ķæ*Ͳ ^èl*íܯ]l }§ólÑ... º$hj A¯ól ´ë{™èl™ø, A…§ýlÐO- lð $¯]l »êÍ »ŸÐ]l$Ã-Ë™ø Ð]l$¯]l Ð]l¬…§ýl$MýS$ Ð]l^éaÆý‡$. "»ê-sæì ÌŒæÞ {»ôæMŠS' A° ¯é±Þ sôæ»êÆŠ‡ Æ>íܯ]l ³ç #Üç M-¢ >-°MìS C¨ A¯]l$-Üç –-f¯]l. ³ç W-ͯ]l Üï Ýë-™ø¯ól º$hj MýS£ýl {´ëÆý‡…-¿æ¶ Ð- l] $-Ðl] #™- lè $…¨. C…sìæ °…yé G…§ýl$-MSý °² »êsìæâ¶æ$Ï E¯é²Äñæ* ™ðlÍ-Äæ¶ $° Ð]lĶæ$çÜ$. G…§ýl$MýS$ ¯é¯]l² ™éVýS$-™lè $-¯é²yø AÆý‡…¦ ^ólÜç $-Mø-Ìæô ° Ð]l$¯]lÜç $. CÌê…sìæ ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $ÌZÏ E¯]l² º$hj ´ëç³Ë$, »êº$Ë$, ™éVóS ™èl…{yýl$Ë ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $Ë ¯]l$…yìl ™èlÐ]l$¯]l$ ™éÐ]l¬ GÌê ÐólÆý‡$ ^ólÜç $-Mø-ÐéÌZ, ¯]l*ů]l™èl ÌôæMýS$…yé ¯]lË$-VSý $-Ç™ø GÌê Ððl$Ë-V>ÌZ _¯]l²-³í Ë- ËÏ ¿êçÙÌZ ß ç æ–§ýlÅ…V> ^ðl³í µ¯]l ³ç #Üç M¢ Sý … C¨. ©°² E_-™lè …V> A…¨-Üç $¢¯l] ² }§ólÑ AÀ-¯l] …-§lý ±- Ä- æ¶ ¬-Æ>Ë$

™ðlË…-V>×æ {ç³fË ™èl…yéÏr (MýS-Ñ-™èlÓ…) BM>…-„Sý Ë {糡MýS Æý‡^èl¯]l: M>…^èl-¯]l-ç³ÍÏ ™èl…yéÏr. E§ólÔ-ª æ¶ Åõ³iË$: 40; ÐðlË: ` 20-/& ç³N-Æý‡Ó-MýS…-V>¯ól Ñyìl- {ç³™èl$-ËMýS$: {ç³Ð]l¬Q _-ò³-sìæt¯]l ^éÇ-{™èlMýS ³ç #çÜM¢ Sý MóS…{§éË$ œç $sêtË$, E§é-Üï ¯]l™èl Ð]lËÏ ÇM>-Ƈý $zM- Sð M- Sý P° ³ï uý‡¿- æ¶ *Ñ$ Ýû…§ýlÆ- >ÅË$, Ð]l$Ç-_´- ù-ºyýlz MýSÐ]l#Ë M>ÐéÅË$, M>Ìê-°MìS Ð]l¨-ÍÐ- ló Ä- æ¶ $-ºyýlz Ð]l$™èl ÝëÐ]l$-Ƈý Ý- ëÅË$ ™èl…yéÏr M>Ð]lÅ…ÌZ A¯ólMýS… Ð]l$¯]lMýS$ G§ýl$-Æú-™éƇ¬. VýS$Æý‡g- ê-ylý Ë$, Wyýl$-VSý $Ë$ Ð]l$¯]lMýS$ ^ólÜí ¯]l Ðól$Ìñæ…™èl? MîSyðl…™èl? Ð]lË-Üç Ð- é-§lý $Ë$ C_a…-§lð …™èl? ¡çÜ$-MSý $-¯l] ²-§lð …™èl? ´ùƇ¬¯]l {´ë×êÌñæ°²? MýS*ͯ]l Ñ{VýSà - Ì- æñ °²? ´÷¯]l²-VSý …sìæ ™ðlË-VSý ¯- é-Ƈý $Åyýl$, Ð]l$Ç…VýS…sìæ Üí …VýSÆ- >-^é-Ƈý $Åyýl$, MöÆý‡Ñ Vøç³Æ- >k, GË-VSý …-§lý $Ë ¯éÆý‡Ä¶æ$Ë$ G…§ýl$MýS$ ^èlÇ{™èl VýSÆý‡Â…ÌZ ÌôæÐ]lM- Sý $…yé ³ç yìl E¯é²Æý‡$? D ³ç #Üç M¢ Sý … ^èl¨-Ñ™ól CÌê…sìæ {ç³Ô¶æ²-Ìæñ ¯ø² ÐólÜç $-Mø-Ðl] Ë- Üí Ð]lÜç $¢…¨. ""-^lð Í- Ððl$ ±â¶æ$Ï ™éW / ^ðlÍ-Ðlð $¯]l$ MýS*Ìñæa-sZyýl ^ðlr$t MìS…§ýl ³ç yýl$-Mö° / ^ðlr$t¯l] $ ¯]lÇ-MSð s- Zyýl †Ä¶æ$ÅVýS Ð]l*sêÏy- lý $-MSý $…r / §ýl*Æý‡… »ñæsñæs-t Z-âæ¶ å-''™ø ™ðlVýS™- lð …³ç #Ë X™èl… BË-³í …-^éÍÞ Ð]lÜç $¢…¨.

ÝëƇ¬-ç³-§ýlÃ-Ð]lÊÇ¢ 22 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

yé‘‘ H¯]l$VýS$ ¯]lÆý‡íÜ…àÆð‡yìlz


B§ýlÆý‡Ø…

iÑ-™é°² ÐðlÍ-W…-^éyýl$ BÇ-´ùÄôæ$ ©´ë°² ^èl*õÜ¢ Mö…§ýl-ÇMìS ™èlÆ>Ó™èl Ð]l^óla `MýSsôæÏ VýS$Æö¢-Ýë¢Æ‡¬. C…Mö…-§ýl-ÇMìS A¨ BÇ´ùÄôæ$ÌZõ³ §é° ÝëĶæ$…™ø Ð]l$ÇMö°² ©´ëË$ ÐðlÍ-W…-^èl-Ð]l^èl$a A°-í³-çÜ$¢…¨. {糩‹³MýS$Ð]l*ÆŠæMìS AÌêVóS A°í³…_…¨. M>MýS´ù™ól CMýSPyýl BÇ´ùÄôæ$ ©ç³… A™èl¯ól. ™èl¯]l iÑ™èl… Ð]l¬WíÜ´ùÄôæ$ÌZç³# Ð]l$ÇMö…§ýlÇ iÑ™éÌZÏ ÐðlË$VýS$ °…´ëË° {ç³Ä¶æ$†²Ýù¢¯]l² {糩‹³ B§ýlÆý‡Ø±Ä¶æ¬yýl$. Ð]l$×ìæ³ç- NÆŠ‡ Æ>f-§« é° C…´ë-ÌæŒ ÌZ "D-VSý Ì- æŒ ' hÐŒl$ G糚yýl* Ķæ¬Ð]lMýS$-Ë™ø Æý‡©ªV> E…r$…¨. »êyîl ¼Íz…V- Sý $Oò³ AMýSPyìl {ç³fÌZÏ »êV> BçÜMìS.¢ A…§ýl$MóS ÐéÇMìS MýSâê-Ô>Ë MýS…sôæ MýS*yé ÐéÅĶæ*-Ðl] $-Ô>-ËòO ³ BçÜMìS¢ GMýS$PÐ]l. Aç³µ-sæì Ð- l] Æ- ‡ý MýS$ »êV> ¯]lyýl$-Üç $¢¯l] ² B hÐŒl$MýS$ {糩-³‹ M- Sý $-Ðl] *ÆŠ‡ Æ>Ð]lyýl… Ððl¬§ýlË- $-ò³s- êtylý $. CMýS B ™èlÆ>Ó™èl {MýSÐ]l$…V> B hÐŒl$ÌZ Æý‡©ª ™èlVýSyY lý … Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨. {糩-³‹ M- Sý $-Ðl] *ÆŠ‡... ^éÌê »ê«§lý ³ç- y- ézylý $. AÐ]l#¯]l$, A™èl¯]l$ ^ólÇ™ól Ñ$VýS™é Ðéâ¶æ$Ï Ð]l*¯ólÄ- æ¶ $yýl… H…sìæ? A¯ól Ð]l$¯]l A¯]l$Ð]l*¯]l… ¡Æý‡$a-Mø-Ðé-Ë…sôæ A™èlyìl _¯]l²-™lè ¯]l… ¯]l$…_ Æ>ÐéÍ. {糩-³‹ M- Sý $-Ðl] *-ƇŠ MýS$ ³ç §ýlÐ- l] Ê-yló â¶æ$Ï. ™èlÍÏ sîæ^èlÆý‡$. ™èl…{yìl Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ E§øÅW. C§ýlƪ ‡ý * ³ç VýSË- …™é C…sZÏ E…yýlÆý‡$. {糩-³‹ MýS$ Byýl$Mø-Ðl] y- é-°MìS A¯]l²-§lý Ð- l] ¬ÃË$ MýS*yé ÌôæÆý‡$. ™èl³ç š ^ólõÜ¢ †sôæ…t §- lý $MóS GÐ]lÆý‡* Ìôæ° C…sZÏ ™èl³ç µ-ry- lý $VýS$ ÐólõÜ¢ CMýS VýSÐ]l$-°…-^ló Ð- é-Ƈð Ð- l] Æý‡$? ©…™ø A™èl¯]l$ Ñ${™èl$Ë ³ç rÏ BMýSÇ- ™-Û lè $-ylý Ä- æ¶ *Åyýl$. AÐ]l*Ã-¯é¯]l² C…sìæM- ö-^ló a-Ðl] Æ- ‡ý MýS$ ™èl°çÙ…t . õܲçßæ…ÌZ Ð]l$…_-^lð y- lý $Ë$ ™èlÆý‡_ ^èl*õÜ…™èl Ð]lĶæ$çÜ$ M>§ýl$ M>ºsìæt f™èlM- Sý Í- Üí- ¯]l ÐéÆý‡…-§lý Ç- ™ø f™èlM- Sý s- êtylý $. B _¯]l²-Ðl] Ä- æ¶ $-Üç $ÌZ {yýlVŠSÞ Ð]l*Ķæ$ÌZ ³ç yézylý $. Ððl¬§ýlr §ýlVýS$YÐ- l] $…-§lý $™ø Ððl¬§ýlÌO- æñ ¯]l A™èl° ³ç Ķæ$¯]l… òßæÆ>-Ƈ¬¯Œl C…gñæM- Sý ¯Û lŒ Ð]lÆý‡MýS$ ÐðlãÏ…¨. òßæÆ>-Ƈ¬-¯lŒ ¯]l$ A°²-Ƈý M- >-Ë$V> Ô¶æÈ-Ƈý …-ÌZMìS ¡çÜ$-Mø-Ðl] ^èl$a. M>±, GMýS$P-Ðl] Ð- l] $…¨ §é°² C…gñæM- Sý ¯Û lŒ §éÓÆ> ¡çÜ$-Mø-Ðl] y- é-°MóS CçÙ³ç-t y- lý ™- éÆý‡$. C§ðl³ç- šyýl* {VýS*ç³#ÌZÏ, A¨ MýS*yé Ķæ¬Ð]lM- Sý $ÌZÏ fÆý‡$-VSý $-™lè $…¨ M>ºsìæt JMóS C…gñæM- Sý ¯Û l] $ §éÓÆ> A…§ýlÆý‡* òßæÆ>-Ƈ¬¯Œl GMìSP…-^lè $-MSý $…-sêÆý‡$. Ðéyìl ³ç yólÄ- æ¶ *-ÍÞ¯]l Ðésìæ° JMýSÆý‡$ ™èlÆ>Ó™èl JMýSÆý‡$ Ðéyýlr - …™ø ÐéÅ«§lý $-˱² JMýSÇ ¯]l$…_ JMýSÇ- MìS Üç …{MýSÑ- $…-^éƇ¬. B ™èl³ç š {糩-³‹ M- Sý $-Ðl] *-ƇŠ òO ³ MøË$-Mø-Ìæô ° §ðlº¾-Ðló Üí- …¨. òßæÆ>-Ƈ¬¯Œl C…gñæM- Sý ¯Û lŒ §éÓÆ> Ñ${™èl$Ë ¯]l$…_ A™èly- lì MìS GƇ¬yŠlÞ ÐéÅ«¨ ÝùMìS…¨. àƇ¬V> E¯]l² B _¯]l²-MSý $r$…-º…ÌZ ¿¶æ*MýS…ç³… Ð]l_a-¯l] …™èl ³ç ¯]lÆ- ‡¬…¨. ´ë†-MSó â¶æ$Ï °…yýlM- Sý $…yé¯ól A™èlyìl iÑ-™é°² MýSº-ã…-_¯]l B ÐéÅ«¨™ø ™èl¯]l Ñ${™èl$-ÌZϯló Mö…§ýlÆý‡$ MýSâ¶æÏ Ð]l¬…§ól ^èl°-´ù-Äæ¶ *Æý‡$. ™èl¯]l$ MýS*yé ^èl°-´ù-™éyé? Ìôæ§ýl$. Ð]l$…_ Ñ${™èl$Ë {´ù™éÞçßæ… Ð]lÌZÏ, ™èlÍϧ- lý …-{yýl$Ë Mú¯ðlÞÍ…VŠS Ð]lÌZÏ {糩-³‹ M- Sý $-Ðl] *-ƇŠ ÌZ iÑ-™lè …Oò³ BÔ¶æ ò³Ç-W…¨. Aç³µ-sæì Ð- l] Æ- ‡ý MýS$ hÌêÏ Ýë¦Æ‡¬ Æð‡hÏ…VŠS {´ëMîSÜ‹-t MóS ³ç Ç-Ñ$™èl… AƇ¬¯]l BĶæ$¯]l Æ>çÙ,‰ gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ ´ùsîæË- òO ³ VýS$Ç-ò³s- êtylý $. AÑ Ý뫨…-^é-Ë…sôæ Ð]l¬…§ýl$ HM>-{VýS™èl, BÆøVýSÅ… M>ÐéÍ. °f…V> ^ðl´ëµ-Ë…sôæ GƇ¬yŠlÞ JMýS ÆøVýS… M>§ýl$, ™èlMýS$PÐ]l ÐéÅ«¨°- Æ- ø-§« lý M- Sý ™èl. JMýS Ô¶æÈÆý‡ ºË-ß ï æ-¯l] ™èl. §é°² A«¨V- Sý Ñ$…-^lè y- é-°MìS Ð]l*Æ>YË- $-¯é²Æ‡¬. Ðésìæ° ™èl¯]l$ AÆý‡…¦ ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. Ððl…r¯ól {yýlVŠSÞMýS$ §ýl*Æý‡Ð- l] $-Äæ¶ *Åyýl$. ^ðlyýl$ õܲà-ËMýS* §ýl*Æý‡Ð- l] $Ķæ*Åyýl$. HB-ƇŠ sîæ (Ķæ*…sîæ Æð‡{sZ-ÐO lð Æ- ‡ý ÌŒæ {sîæsŒæÐ- lð $…-sæŒ ) §éÓÆ>

{糩‹³ iÑ-™èl…Oò³ °ÇÃ…-_¯]l yéMýS$ÅÐðl$…-rÈ "Ñ$-çÜtÆŠ‡ C…yìl-Ķæ*' 20-09 gê¡Ä¶æ$ ^èl˯]l _™øÞ-™èlÞÐéÌZÏ "»ñæ‹Üt ÝùçÙÌŒæ CçÙ*Å' MóSr-W-ÇÌZ AÐéÆý‡$z MýS*yé ´÷…¨…¨.

BÆøVýSÅ… {´ù¨ ^ólÜç $-MSý $¯é²yýl$. ™èl¯]l {´ëMîSÜ‹-t ¯]l$ E«§lý –™èl… ^ólÔ>yýl$. A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> DVýSÌŒæ hÐŒl$ÌZ ^ólÆý‡y- é°MìS Ð]lõÜ¢ GƇ¬yŠlÞ ÐéÅ«¨{- VýSÜç- $¦ylý $ hÐŒl$MýS$ Ð]lÜç $¢¯- é²-ylý ° Mö…§ýlÆý‡$ B hÐŒl$MýS$ Æ>Ð]ly- lý Ðól$ Ð]l*¯ólÔ- >Æý‡$. A¨ ÐéÇ AÐ]lV- >-ß ç æ¯]l ÌZç³…. "¯]l$Ð]l#Ó ÐéÇ VýS$Ç…_ M>§ýl$, ± VýS$Ç…_ BÌZ-_…-^lè $' A…r* B hÐŒl$ Mø^Œl C_a¯]l {´ù™éÞçßæ…, Ñ${™èl$Ë Üç ß ç æ-M>-Ƈý …™ø {糩‹³ Ð]l¬…§ýly- lý $VýS$ ÐólÔ>yýl$. ™èl¯]l$ °Æý‡*-³í …-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. 200-6ÌZ õÜst æŒ Ì- æñ Ð- lð ÌŒæ 60 MìSÌZË Ñ¿ê-VSý …ÌZ Üí ËÓÆŠ‡ Ððl$yýlÌŒæ VðSË$-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. M>± ™èl¯]l {´ëMîSÜçt $ Bç³Ìôæ§ýl$. Ð]l$äÏ A§ól³ç- r - $t§- lý Ë- ™ø Mö¯]lÝ- ë-W…_ 20-07- ÌZ Ñ$çÜÆt ‡Š Ð]l$×ìæ³ç- NÆŠ‡ sO æñ sìæÌŒæ Ý뫨…-^éyýl$. B „ýS×æ… A™èl¯]l$ ^ólÜí ¯]l {ç³MýSr - ¯]l A…§ýlÇ- ± BÔ¶æaÆý‡Å…ÌZ Ð]l¬…^ðl†- …¢ ¨. "¯ól¯]l$ GƇ¬yŠlÞ ÝùMìS¯]l Ð]lÅMìS°¢ . òßæ^ŒlI- Ò Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl ¯é BÆø-V>Å°² ò³…^èl$-MSý $-¯é²¯]l$. ¯é iÑ-™é°² Ððl$Æý‡$-VSý $-³ç Æ- ‡ý $^èl$-MSý $-¯é²¯]l$. DÆøk D sO æñ sìæÌŒæ Æ>Ð]ly- é-°MìS ¯ól¯]l$ ^ólÜí ¯]l {ç³Ä¶æ$-™é²Ë±² ¯éMýS$ GƇ¬yŠlÞ Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl fÇ-W¯- l] Ð- ló ' A…r* A™èl¯]l$ Ðól¨MýSòO ³ {ç³MýSs- æì …-^éyýl$. Ò$yìlÄ- æ¶ *™ø Üç à A…§ýlÇ- ± B {ç³MýSr - ¯]l ÑçÜÃ-Äæ¶ *°MìS VýS$Ç ^ólÜí …¨. ""-DÆ- øk MýS*yé D ÑçÙÄ- æ¶ *°² ºÄ¶æ$-rMýS$ ^ðl³ç µ-yé°MìS K M>Æý‡×- æ-Ðl] ¬…¨. GƇ¬yŠlÞ Ð]l_a¯]l Ð]lÅMìS¢ Ý뫧é-Ƈý ×æ Ð]lÅMìS¢ Ý뫨…^ól H Ë„>Å-¯l] ²-Ƈ¬¯é Ý뫨…-^lè V- Sý Ë- yýl$. A¨ ¯ól¯]l$ °Æý‡*-³í …-^é-˯- l] $-MSý $¯é²¯]l$... °Æý‡*-³í …-^é¯]l$! CMýS ¯]l$…_ GƇ¬-ylŠ Þ™ø »ê«§lý ³ç- y- lý $-™lè $¯]l² ÐéÇÌZ B™èlÃ-òÜƦ• ‡ý Å… ò³…^èly- lý Ðól$ ¯é iÑ™èl §« ló ÅĶæ$…-'' A° {糩‹³ A§ól Üç Ð]l$-Äæ¶ $…ÌZ {ç³MýSs- æì …-^éÆý‡$. C¨ fÇ-W¯]l Mö°² Æøk-ËMýS$ Ð]l$×ìæ³ç- NÆŠ‡ {糿¶æ$™èlÓ… A™èl×ìæ~ "»êyîl B‹œ ß ç Z‹³' A° õ³ÆöP…r* GƇ¬yŠlÞ A…»ê-Üí y- lý Æ- ‡Š V> °Ä¶æ$-Ñ$…_…¨. B AÐ]lM- >Ô¶æ… ™èl¯]l Ë„ýSÅ-Ýë-§« lý ¯- l] MýS$ Ð]l*Æý‡…Y Üç $VýSÐ]l$… ^ólÜí …¨. Aç³µ-r$²…_ A™èl¯]l$ Ð]l$×ìæ³ç- NÆŠ‡ Ððl¬™èl…¢ †Æý‡$-VSý $™èl* GƇ¬yŠlÞ ÐéÅ«¨{- VýSÜç $¦Ë- ¯]l$ Ð]l*Ð]lÊË$ Ð]l$¯]l$-Ùç $Ë$ M>Ð]ly- é-°MìS AÐ]lÜç- Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l Üç *¹Ç¢° CçÜ$¢¯- é²yýl$. B Üç *¹Ç¢ÌZ ¿êVýS…-V>¯ól ™èl¯]l$ gê¡Ä¶æ$ »êyîl ¼Íz…VŠS ´ùsîæÌZÏ ´ëÌŸY° 20-10- ÌZ Üí ËÓÆŠ‡ Ððl$yýlÌŒæ VðSË$-^lè $-MSý $-¯é²yýl$. "G-Ƈ¬yŠlÞ ÆøVýS… M>§ýl$, ÆøVýS °Æø-§« lý MýS Ô¶æMìS¢ ™èlVýSy-Y lý …' A¯]l²§ól iÐ]l¯]l °¯é-§lý …V> ^ólÜç $-MSý $¯]l² {糩‹³ & GƇ¬-ylŠ Þ° GÐ]lÆý‡* iÑ™èl ^èlÆý‡Ð- l] *…-MSý …V> ¿êÑ…_ Ð]l$Æý‡×- ê-°MìS ^ólÆý‡$Ð]l M>MýS*-ylý §- lý ¯- l] ²§ól ™èl¯]l iÑ-™é-Ôæ¶ Ä- æ¶ $…V> ò³r$tM- Sý $-¯é²Æý‡$. GƇ¬-ylŠ Þ™ø MýS$…W-´ù-™lè $-¯l] ²-Ðé-ÇMìS {糩‹³ iÑ™èl… B§ýlÆý‡Ø… M>Ðé-Ë° Bէ骅.

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 23

{ç³M>‹Ù _Ð]l$ÃË


´ë…^Œl ç³sêM>

™èlÐ]l$¯é²

Ýù¯]l*-çÜ*§Šl

¯éVýS-O^ðl-™èl¯]lÅ

{糆-Æøþ AÆý‡V- Sý …r ¯]l$…_ VýS…r Ð]lÆý‡MýS$ ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólÝ뢯l] $. JMóS Æý‡MýSÐO lð $¯]l GMýSÞ-ƇŠ òO- ÜgŒæ M>MýS$…yé Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë$ ^ólÝ뢯l] $. JMýSÐ- ló â¶æ G糚-yO lð ¯é ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólĶæ$-yé-°MìS MýS$§ýl-Æý‡-MýS´ù™ól y鯌lÞ ^ólÝ뢯l] $. y鯌lÞ MýS*yé Ð]l$…_ GMýSÞ-ƇŠ òO- ÜgŒæ MýS§é! C…M> Æý‡°²…VŠS MýS*yé ^ólÝ뢯l] $. AçÜË$ CÐ]l±² ³ç MýSP¯]l ò³yìl™ól.. ¯ól¯]l$ G…™èl †¯é² ÌêÐ]l# AÐ]lÓ¯]l$. Ð]l* AÐ]l*ïé¯]l²Ë §ýlVýSÆ-Y ‡ý $²…_ Ð]l_a¯]l B i¯ŒlÞMìS ¯ól¯]l$ Ð]l¬Ç-íÜ-´ù-™èl$…-sê¯]l$. Ðól³ç #yýl$ MýS*Æý‡Ë$, ¯]l*¯ðl Ð]l…r-M>ËMýS$ §ýl*Æý‡…V> E…sê¯]l$. Ð]l$…_ ´ùçÙM- >-àÆ- >°² ¡çÜ$-MSý $…-sê¯]l$. JMóSÝëÇ MýSyýl$ç³# °…yé †¯]lM- Sý $…yé A糚yýl³ç- šyýl* Mö…^ðl… Mö…^ðl…V> ¡çÜ$MýS$…-sê¯]l$. §é°-Ðl] ËÏ ºÆý‡$Ð]l# ò³Æý‡VýS….

¯ól¯]l$ œí sŒæ¯- lð Ü‹ {ïœMŠS°. BÇtÜ‹ t AƇ¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl M>§ýl$.. A…™èlM- Sý $-Ðl] ¬…§ýl$ ¯]l$…_ MýS*yé! œí sŒæ¯- lð Ü‹ A…sôæ ¯é §ýl–íÙÌt Z MýS…yýlË$ †Ç-W¯]l Ô¶æÈÆý‡… E…yýlr… M>§ýl$... œí sŒæV>, òßæΪV> E…yýlr…. Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡… VýS$yìlÌ- ê…-sæì ¨. VýS$yìl° G…™èl ³ç ¨-Ë…V> ^èl*çÜ$-MSý $…-sêÐðl* Ô¶æÈ-Æ>°² MýS*yé A…™ól ³ç ¨-Ë…V> ^èl*çÜ$-Mø-ÐéÍ. Üí VýSÆ- ‡ð sŒæ, Ð]l$§éÅ°MìS §ýl*Æý‡…V> E…yéÍ. ¯]l*¯ðl Ð]l…r-M>Ë$, Ðól³ç #â¶æ$Ï, ³í gêj, ºÆý‡Æ-Y ‡ý Ì-Ï ê…-sæì Ñ ¡çÜ$-Mø-MSý *-ylý §ýl$. ¯é hçßæÓ-^éç³-ÌêÅ°² ¯ól¯]l$ °Ä¶æ$…-{†…-^èl$-Mø-VýS-˯]l$. A§ól ¯é ³ç Ü‹Ï ´ëƇ¬…sŒæ.

íœsŒæ¯- lð Ü‹ MøçÜ… ^ólõÜ Ð]lÆý‡P-Ðl] #r- ¯Ï l] $ ¯ól¯]l$ MýSÙç …t ™ø M>MýS$…yé CçÙ…t V> ^ólÝ뢯l] $. GÌê…sìæ ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $-ÌZϯl] * hÐŒl$ ^ólĶæ$yýl… Ð]l*¯]l¯]l$. yO lð sŒæ³ç- Æ- ‡ý …V> MýSv-¯l] °Ä¶æ$-Ðl] *Ë$ ´ësìæÝ- 뢯l] $. D {MýSÐ]l$…ÌZ ¯]l_a¯]l Ð]l…r-M>-ËMýS$ §ýl*Æý‡-Ð]l$-ÐéÓÍÞ Ð]lÜç $¢…¨. Mö°² M>Ðé-˯- l] $-MSý $…sôæ Mö°² Ñ$‹Ü M>MýS ™èl³ç µ-§lý $ MýS§é! A…§ýl$MóS MðSÈÆŠ‡ MøçÜ… ¯é hçßæÓ ^éç³Ì- êÅ°² A§ýl$-ç³#ÌZ ò³r$t-MýS$…-sê¯]l$. ÐéÆý‡…ÌZ JMýSÆ- øk Ð]l*{™èl… CçÙ-t ÐO lð $¯]l Bà-Æ>°² ÌêW…-^ló Ýë¢! Ç^é VýS…Vø-´ë-«§éÅĶæ$

Ñ{MýSÐŒl$ Üí °-Ðl] *Mø Ë$MŠSÌZ MýS°-³í Ý- 뢯l] $ M>ºsìæt A…§ýl$MýS$ ™èlVýSr -Y $t Ð]lÆý‡P-Ðl] #r$Ï ^ólÝ뢯l] $. "A-ç³-Ç-_-™èl$-yýl$-'ÌZ Æð‡Ððl* MóSÆý‡-MýSt-ÆŠ‡MýS$ Üç ¯]l²V>, Æ>Ð]l*-¯l] $f… ´ë{™èlÌZ »Ÿ§ýl$ªV> MýS°-³í …-^éÍÞ Ð]l_a…¨. ÒsìæMìS ™èlVýSr -Y $tV> Ð]lÆý‡P-Ðl] #sæŒ ^ólÔ>¯]l$. "Ò$ MöË-™lè Ë$ Ð]l*Ç´ù™éƇ¬, Ò$ »êyîl Ķæ$Ð]l* §ö…VýS' A° ¯é M>çÜ*tÅÐŒl$ yìlgO æñ ¯- l] ÆŠ‡Þ gZMŠS ^ólÜç $¢…sêÆý‡$. BàÆý‡… ÑçÙÄ- æ¶ $…ÌZ gê{VýS™- lè V¢ > E…sê¯]l$. sîæ, M>ïœË$ ^èlMðSPÆý‡ ÌôæMýS$…yé ™éVýS$-™é¯]l$. MöÐ]l#Ó¯]l$ MýSÇWçÜ$¢…§ýl° GMýS$PÐ]lV> {X¯Œl sîæ ¡çÜ$-MSý $…-sê¯]l$. E糚 ™èlMýS$PÐ]l ¡çÜ$-MSý $…-sê¯]l$. ™èlÓÆý‡V> °{§ýl´- ùƇ¬ E§ýlĶæ$… ™èlÓÆý‡V> ÌôæÝ뢯l] $.

Ò$ íœsŒæ¯ðl‹Ü ïÜ{MðSsŒæ?

¯ól¯]l$ ¯]l*Å{sìæÙç- °- Ü‹- °t M>ºsìæt œç #ylŠ VýS$Ç…_ »êV> ™ðlË$çÜ$. A…§ýl$MóS ^èlMýSP° ´ùçÙM- >-àÆý‡… ¡çÜ$MýS$…sê¯]l$. »ôæÜí M- SŠ V> ¯ól¯]l$ œç #ylŠ ËÐ]lÆ- ‡Š °. AÌê A° K ³ç r$t ç³rt¯]l$. Ô¶æÈ-Æ>-°MìS AÐ]l-çÜ-Æý‡-OÐðl$¯]l M>ÅË-ÈË- ¯]l$ ÌñæMýSP-ò³r - $tM- Sý $° Ð]l$È †…sê¯]l$. Ð]l$…_ yO lð sŒæ, ™èlW¯]l GMýSÞ-ƇŠ òO- ÜgŒæ, ÆøkMýS$ 7 VýS…rË °{§ýl... A…§ýl…, BÆø-VSý Å…V> E…yýls- ê-°MìS CÑ ^éË$. CsîæÐ- l] Ìôæ Äñæ*V> Ððl¬§ýlË- $ò³s- êt¯l] $. §é°-Ðl] ËÏ òœÏMìSÞ-º$-Ísîæ Ð]lçÜ$¢…¨. {ç³Ô>…-™lè ™èl MøçÜ… §« éů]l… MýS*yé ^ólçÜ$¢…-sê¯]l$. õÜMýSÆý‡×æ: iÐ]l¯Œæ

ïÜÓsŒæ sîæÓsŒæÞ íܧé®Æý‡¦ Ð]l*ÌêÅ

¸ëÌZÐ]lÆý‡$Ï:1,75,841 Ķæʽ {VýS*ç³# A«¨¯- ló ™èl ÑfÄŒæ$ Ð]l*ÌêÅ MýS$Ð]l*-Ƈý $-ylì V>, ™èl¯]l¯]l$ ™é¯]l$ ¼h-¯lð Ü‹ »êÄŒæ$V> ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólÜç $-MSý $¯]l² Üí §é®Æ‡ý ¦ Ð]l*ÌêÅMýS$ sìæÓr-ƇŠ ÌZ Ð]l$…_ B§ýlÆ- ‡ý ×æ E…¨. ^éÌêÐ]l$…¨ »êÎ-Ðl] #ylŠ ß ï æÆø-Ë™ø Üç Ð]l*-¯l] ÐO- lð $¯]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ ¸ëÌZ-Ðl] Æý‡$Ï E¯é²Æý‡$ D þ°-Äæ¶ $ÆŠ‡ Ð]l*ÌêÅMýS$. ïÜÓsŒæ sîæÓsŒæÞ ● ß ï æÆø-Ƈ¬-¯l] ™Ï ø A¯]l$-º…«§lý … VýS$Ç…_ sìæÓr-ƇŠ ÌZ ^ðl³ç µ-VSý Í- V- Só ¨ M>§ýl$. A…sôæ A¨ E¯]l²-™lè ÐO- lð $-¯l] §ø, ³ç ™èl¯- l] ÐO- lð $-¯l] §ø M>§ýl$. Ð]l$«§lý $-Ƈý ÐO- lð $¯]l 24 Äôæ$â¶æ$Ï ³ç NÇ¢ ^ólÜí ¯]l ÐéÆý‡$ §é°² AÆý‡…¦ ^ólÜç $-Mø-VSý Ë- Æý‡$. ● ÑĶæ$™é²… f¯é¿ê Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ 1/-15Ð]l Ð]l…™èl$ Ð]l*{™èlÐól$. M>± ÐéÆý‡$ ™éVýS$-™lè $¯]l² ½Æý‡$, Ð]l$¯]l§- ló Ô- æ¶ …ÌZ ™éVýS$-™lè $¯]l² §é°MýS¯é² 50 Ô>™èl… GMýS$PÐ]l. ÐéÆý‡$ Ð]l$§éÅ°² ±â¶æÌÏ ê ™éVýS$-™lè $-¯é²Æý‡$.

ò³{- sZË$ §« lý Æý‡ yðl»O æñ ¾ Æý‡*´ë-Äæ¶ $Ë$ §ésìæ A…™èlMýS…-™lè MýS* ò³Æý‡$-VSý $-™ø…¨. Üç _¯Œl sñæÜç $t, Ð]l¯ól-z Ë™ø MýSÍí³ 99 òÜ…^èlÈ- Ë$ ³ç NÇ¢ ^ólÔ>yýl$. ÒsìæÌZ H¨ ™èlÓÆý‡V> òÜ…^èlÈ ³ç NÇ¢ ^ólçÜ$MýS$…r$…§ø? VýS™èl Hyé¨ §ý „ìS×æ MöÇĶæ* Ððlãϯ- l] ³ç- šyýl$ Ô¶æ$¯]lMýS Ð]l*…çÜ… †¯é²¯]l$. D Ð]l$«§lý Å Ð]l$Æø §ólÔ¶æ…ÌZ ´ëÐ]l¬ VýS$…yðl¯]l$ †¯é²¯]l$. ´ëÐ]l¬ Æý‡MýS…¢ MøMŠSÌZ MýSÍí³ ™é-W™ól ¡Ä¶æ$V> E…¨. Ð]l*Å^Œl œí MìSÞ…VŠS E§ýl…-™lè …ÌZ ´ëMìSÝ- 뢯lŒ {MìSMðSr - Æý‡$Ï AÒ$ÆŠ‡, ¿¶æsŒæË- MýS$ Ë…yýl¯Œl MøÆý‡$t Õ„ýS Ñ«¨…-_…¨. ÐéÆý‡$ C糚yól… ^ólÝë¢Æ‡ý $.. Õ„ýS ™èl³í µ…-^lè $-Mø-Ðl] y- é-°MìS C…MðSÐ]l-Ç-™ø-O¯ðl¯é íœMŠSÞ ^ólƇ¬…-^èl$-Mö…-sêÆ>?

24 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


C…rÆý‡*ÓÅ:

°fÐól$ A¯]l$MýS$° Ððlâêϯ]l$! A™èlyýl$ "^èl-{MýS-Ðé-MýS…-'ÌZ ¯]lsìæ…-_-¯]l-糚yýl$ AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ë$ Ð]l$¯]lçÜ$ ´ëÆó‡-çÜ$MýS$-¯é²Æý‡$. "Ððl¬-VýSÍ Æó‡MýS$-Ë$-'ÌZ MýS°-í³…-_-¯]l-糚yýl$ CÌê…sìæ A¯]l² E…sôæ »êVýS$-×æ²° MøÆý‡$-MýS$-¯é²Æý‡$. C糚yýl$ "A-ç³-Æý‡…-h-'ÌZ A™èl×ìæ² ^èl*íÜ Bïœ-çÜÆý‡…sôæ CÌê E…yéÍ A…r$-¯é²Æý‡$. H ´ë{™èl ^ólíܯé A…§ýl$ÌZ J¨-W´ù-Ð]lyýl… A™èl° {ç³™ólÅ-MýS™èl. ´ë{™èl ´ë{™èlMýS* OÐðlÑ-«§éÅ°² ^èl*í³…-^èlyýl… A™èl° ÑÕ-çÙt™èl. C…{§ýl, «§ýlÆý‡Ã, Ðól×æ$ ´ë{™èl-Ë™ø º$ÍÏ-™ðlÆý‡ {õ³„ýS-MýS$Ë çßæ–§ýlĶæ*-˯]l$ §ø^èl$-MýS$¯]l² C…{§ýl-±ÌŒæ 眯Œl-yól™ø ç³…^èl$-MýS$¯]l² Ð]l¬^èlra $Ï... C…{§ýl, «§ýlÆý‡ÃË VýS$Ç…_ A…§ýl-ÇMîS ™ðlË$çÜ$. C…{§ýl-±ÌŒæ VýS$Ç…_ ^ðlç³µ…yìl? VýS$yìlÐ- é-ylý ÌZ ³ç #sêt¯l] $. ÑfĶæ$-Ðé-ylý ÌZ ò³Ç-V>¯]l$. yìl{X ^ólÔ>¯]l$. ³ç §ø ™èlÆý‡V- Sý † ¯]l$…` MýS*_-³ç Nyìl ¯ólÆý‡$aMýS$°, ^éÌê {糧ýlÆ- ‡ý Ø-¯l] Ë$ MýS*yé C^éa¯]l$. AçÜË$ ¯]lr-¯]lOò³ BçÜMìS¢ GÌê MýSÍ-W…¨? A¨ ¯é BçÜMìS¢ M>§ýl$... ¯é¯]l²-V>-Ǩ. BĶæ$¯]l HG-¯é²-ƇŠ MìS õ³§ýlª ¸ëůŒl. §é…™ø ™èl¯]l C…sZÏ MýS*yé JMýS ¯]lr$yýl$ E…yéË-¯l] $MýS$-¯é²-Ƈý r! KÝëÇ BĶæ$¯]l {òœ…yŠl... "Ò$-Ðéyýl$ ß ï æÆøÌê E¯é²yýl$, Üí °-Ðl] *ÌZÏ {ç³Ä¶æ$-†²õÜ¢ »êVýS$…-r$…-¨' A¯]ly- lý …™ø, ¯]l¯]l$² ¯]lr$yìl² ^ólĶæ*-Ë° œí MðSÞ• ´- ù-Äæ¶ *Æý‡$. §é…™ø §ólÐ]l§é‹Ü MýS¯]lM- >Ë C¯ŒlÜí- r -t *Å-sæŒ ÌZ ^ólÆ>¯]l$. ™öÍ Ayýl$-VýS$Ë$ GÌê ç³yézƇ¬? ¯é¯]l² {òœ…yŠl Vøí³ Üç ß ç æ-M>-Ƈý …™ø "M>-Ìæô g- æŒ ' Üí °-Ðl] *ÌZ AÐ]lM- >Ô¶æ… Ð]l_a…¨... ß ï æÆø ÕÐé-iMìS {òœ…yŠlV>. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$Æø ¯éË$VýS$ Üí °Ð]l*Ë$ ^ólÔ>¯]l$. ïÜÇ-Ķæ$-ÌæŒ Þ-ÌZMìS GÌê Ð]l^éaÆý‡$? "V>-k³ç- N-Ë$' Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæ ™èlÆ>Ó™èl ¼…§ýl$-¯é-Äæ¶ ¬yýl$ Ð]l$Æø Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæ ^ólĶæ*-˯- l] $-MSý $-¯é²Æý‡$. GMýSPyø ¯é ¸÷sZË$ ^èl*íÜ ³í Í-³í …-^éÆý‡$. M>± B {´ëgñæMŠSt Ððl¬§ýls- Zϯló BW-´ù-Ƈ¬…¨. ™èlÆ>Ó™èl BÑyýl ¯]l¯]l$² Ð]l$…kÌê ¯éĶæ¬-ylý $MìS ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólĶæ$-ylý …™ø "^èl{- MýSÐ- é-MSý …-'ÌZ ^鯌lÞ Ð]l_a…¨. "C…-{§ýl' ™èlÆ>Ó™èl Ñ$Ð]l$ÃͲ "«§ýl-Æý‡Ã-'¯]l$ ^ólíÜ-¯]l-糚yýl$ Ò$ ïœÍ…VŠS? "^èl{- MýSÐ- é-MSý …' ^ólÜç $¢¯- l] ²-³ç šyýl$ ¼…§ýl$-V>-Ç™ø VöyýlÐ- l] ÌŸ^éaƇ¬. KÆøk Ð]l$…k-ËV- >Æý‡$ Ð]l_a, "CMýS ¯]l$Ð]l#Ó D Üï Ç-Äæ¶ $ÌZÏ ¯]lsìæ…-^lè s- æô §-Ï lý $' A° ^ðl´ëµÆý‡$. BÑ-ylý Ìê AÆý‡…® ™- lè Æ- ‡ý …V> ÐðlãÏ´- ÷-Ðl] $Ã…sôæ ^éÌê »ê«§lý ³ç yéz¯l] $. G…§ýl$-MSý …sôæ B {´ëgñæMŠSt MøçÜ… ¯ól¯ðl¯ø² Ð]l$…_ Ð]l$…_ AÐ]lM- >-Ô>Ë$ Ð]l§ýl$Ë$-MSý $-¯é²¯]l$. ™èlÆ>Ó™èl Ð]lÊyýl$ ¯ðlËË$ yìl{ò³Ùç- ¯øÏ E…yìl´- ù-Äæ¶ *¯]l$. Ððl$ËÏV> HÐø {´ëgñæM- Sý $tË$ ^ólÔ>¯]l$. Æð‡…yólâ¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$…k Ðól$yýlÐŒl$ ¸ù¯Œl^- ló Üí , "Ððl¬-VSý Í Æó‡MýS$-Ë$' ^ólĶæ$-Ðl] $° Ayì V>Æý‡$. Ððl¬§ýlr ¯ól¯]l$ J糚Mø-Ìæô §ýl$. C…sìæMìS ³í Í_ Ð]l*sêÏy- éÆý‡$. ™èl¯]lÐ- l] ËÏ Ð]l$Æó‡ Cº¾…© Æ>§ýl° ¼…§ýl$-V>Æý‡$ {´ëÑ$‹Ü ^ólÔ>MóS Üç Æó‡ A¯é²¯]l$. M>± "Ððl¬-VýSÍ Æó‡MýS$-Ë$' ¯]l$…_ MýS*yé AÆý‡®…-™èl-Æý‡…V> Ð]l*Ķæ$-Ð]l$-Ķæ*ÅÆý‡$...? ¼…§ýl$-V>Æý‡$ ™èl¯]l Ð]l*r¯]l$ °Ë-»æñ r - $tM- ø-Ìæô §ýl$. Ð]l$äÏ »ê«§lý ò- ³s- êtƇý $. CMýS KÆý‡$µ ¯]lÕ…_, ¯é A…™èlr ¯ól¯ól ™èl³ç š-MSý $-¯é²¯]l$. Ð]l$…k-ËV- >Æý‡$ Ð]l* ò³ãÏMìS Ðól$çœ$¯]l C…sZÏ -Ðéâ¶æ$Ï J糚MýS$-¯é²Æý‡$ M>± Ð]l* Ðéâ¶æ$Ï MýS$§ýlÆý‡§ýl¯é²Æý‡$. »êV> Vöyýl-Ð]lËĶæ*ÅƇ¬. M>± Ðól$… Ððl¯]lMìSP ™èlVýSY-Ìôæ§ýl$. ò³ãÏ ^ólçÜ$-MýS$¯é²…. Ðól$çœ$-¯]l° Ķæ*MðSÞ‹³t ^ólĶæ$-yé-°MìS Ð]l* Ðéâ¶æÏMìS ¯éË$-VóSâ¶æ$Ï ç³sìæt…¨. M>± C糚yýl$ ™èlÐ]l$ MøyýlÍ VýS$Ç…_ G…™èl Vöç³µV> ^ðlº$-™éÆø!

Ð]l*{™èl… ¯]l¯]l$² Ý÷…™èl Möyýl$-MSý $Ìê ^èl*õÜÐ- éÆý‡$. B AÀÐ]l*¯]l… Cç³µsìæMîS E…§ýl¯]l$MýS$…r$¯é²¯]l$. M>± G…O™lð ¯é ™èl¯]l ^ðlÌñæÌÏ æô GMýS$PÐ]l MýS§é! Ò$ »ñær-ÆŠ‡-à‹œ Ðól$çœ$-¯]l™ø {õ³Ð]l$, ò³ãÏ VýS$Ç…_...? yîlyîl 8ÌZ "M>-Ë^- lè {- MýS…' ^ólÜí ¯- l] ³ç- šyýl$ Ððl¬§ýls- æì Ý- ëÇ ™èl¯]l¯]l$ ^èl*Ô>¯]l$. VýS$f-Æ>™Œl AÐ]l*ÃƇ¬ MýS§é... »ŸÐ]l$ÃÌê ¿¶æÌôæ E…¨! ^ólÜç $-MSý $…sôæ AÌê…sìæ AÐ]l*Ã-Ƈ¬¯ól ^ólÜç $-Mø-Ðé-˯- l] $-MSý $-¯é²¯]l$. {ç³´ùgŒæ ^ólõÜ¢ †sìæ…t ¨. {òœ…yŠlÞÌê E…§é-Ðl] $…r* ò³§ýlª M>ÏÜ‹ ³ï MìS…¨. Hyé-¨¯- l] ²Æý‡ ´ër$ G§ýl$Æý‡$-^lè *-Ô>¯]l$. _Ð]lÇ- MìS K Æøk ™èl¯]l {òœ…yŠl Üç ¯]l (¯]ls- æì ) ¸ù¯Œl ^ólÜí , "Ðól$çœ$¯]l JMýSDz {õ³Ñ$-Ýù¢…¨, ± òßæÌŒæµ M>Ðé-Í' A…¨. °f-Ðló $-¯l] ¯- l] $MýS$° ™éÅV>°MìS Üí §ýl³ç-® yìl Ððlâêϯl] $. A糚yýl$ ™ðlÍ-Üí …¨ A¨ ¯ól¯ól¯- l] °! Ò$MýS$ A™èl¢V>, AÐ]l$ÃV> ¯]lsìæ…-_¯]l Ðól$çœ$-¯]l™ø ¿¶æÆý‡¢V> ºÄ¶æ$-sìæMìS ÐðlãÏ-¯]l-糚yýl$ GÐ]lÆý‡* HÒ$ M>Ððl$…sŒæ ^ólĶæ$-Ìôæ§é? G…§ýl$MýS$ ^ólĶæ$-Ìæô §ýl$! Mö…™èlÐ- l] $…¨ BÑyýl Ò$ AÐ]l$Ã-V>Æ> A° Ayýl$VýS$™èl$…sôæ Ððl¬§ýlsZÏ MýS…V>Æý‡$ç³yéz¯l] $. (¯]lÐ- l] #Ó-™lè *) H… ^ólÝ뢅... Ðéâ¶æÌÏ ê œí MŠSÞ AƇ¬-´ù-Äæ¶ *Æý‡$! ™èl¯]l$ ¯]lr-¯]lMýS$ VýS$yŠlO»ñæ ^ðlç³µ-yýl…ÌZ Ò$ {ç³Ðól$Ķæ$…...? G…™èlÐ- l] *{™èl… Ìôæ§ýl$. ¯ól¯]l$ ¯]lr-¯l] Ì- ZMìS Ð]l^óla-Üç Ç- MóS ™èl¯]l$ ¯]lsìæV> {ç³NÐŒl ^ólõÜÜç- $-MSý $…¨. ™èl¯]l$ ¯]lsìæõ- ܯ¢ ló ¯éMýS$ CçÙ…t . M>± ò³â¶æÄ-Ï æ¶ *ÅMýS MýS*yé ™èl¯]lMýS$ ¯é A™èlV-¢ >¯ø, ™èlÍÏV- >¯ø ¯]lsìæ…^èlÐ]l$…r* AÐ]lM- >-Ô>Ë$ Æ>Ð]lyýl…™ø... CMýS ¯]lsìæ…^èlMýS*-ylý §- lý ° ™èl¯ól yìlòO ÜyŠl ^ólÜç $-MSý $…¨. Ò$ MðSÈ-ÆŠ‡ÌZ Ð]l$Ça-´ù-Ìôæ° A¯]l$-¿¶æÐ]l…...? JMýSÝ- ëÇ ¯ðlË*ÏÆ- ‡ý $-ÌZ° K A¯é-£é-{Ô¶æÐ- l] *-°MìS Ððlâêϯl] $. AMýSPyýl JMýS ò³§éªÑyýl ¯]l¯]l$² ³ç r$tM- Sý $°, "¯é Möyýl$-Mö-^éa-ylý $' A…r* Hyóla-Üí …¨. BÑyýl Möyýl$MýS$ BÑ-ylý ° Ð]l¨-Ìæô Ô- >-ylý r. B A»ê¾Æ‡¬ ¯éÌê E…sê-ylý ° BÑyýl ¯é Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæÞ ^èl*çÜ$¢…§- lý r! K ¯]lr$-ylì V> BÑ-ylý MìS B B¯]l…§é°²-Ð]lÓ-VýS-Í-W-¯]l…§ýl$MýS$ ^éÌê VýSÆý‡Ó-ç³-yéz¯]l$. Ð]l$Ç »ê«§ýl-ç³-yìl¯]l çÜ…§ýlÆý‡… ...? KÝëÇ Ð]l* ò³§ýlÐ-ª l] $ÃMìS Üï Ç-Äæ¶ $-Ü‹ V> E…¨. ^èl*yéz°- MìS Ððlâôæ¢ ¯é™ø Ð]l*sêÏyéz°- MìS ^éÌê-Ðl] $…¨ Ð]l^óla-Ô>Æý‡$. òO ³V> Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæÞ VýS$Ç…_ AyýlVýSyýl… Ððl¬§ýlÌ- æñ s- êtƇý $. ^éÌê Cº¾…¨ç³yéz¯l] $. §é…™ø ò³§ýlЪ l] $à ^èl°´ù-Ƈ¬-¯l] ³ç- šyýl$ MýS*yé Ððlâ¶æÌ-Ï æô §ýl$. B Æøk ¯é »ê«§lý Ð]lÆý‡¯~ é¡™èl…. Ò$ ´ë{™èlË$ Ð]l$…_ CÐól$-gæŒ -°-^éaƇ¬. C…M> H… ^ólĶæ*-Ë-¯]l$-MýS$…-r$-¯é²Æý‡$? ³ç NÇ¢Ý- ë¦Æ‡¬ yéů]lÞ-ƇŠ V> ¯]lsìæ…-^é-Ë° E…¨. Ý뫧é-Ƈý ×- æ…V> AÌê…sìæ Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæÞ GÐ]lÆý‡* ¡Ä¶æ$Æý‡$. A…§ýl$MóS ¯ól¯ól K {íÜP‹³t Üí §ýl…® ^ólÜç $MýS$¯é²¯]l$. GÐ]lÆO- ‡ð ¯é {´÷yýl*Å-Üç ÆŠ‡ §öÇ-MSì ™ól ¯é BÔ¶æ ¡Æý‡$a-MSý $…-sê¯]l$. Ð]l$äÏ íÜ°-Ð]l*Ë OÐðlç³# ÐðlâôæÏ BÌZ-^èl¯]l HOÐðl$¯é E…§é...? Üí °Ð]l*ÌZÏ ^ólĶæ*Ë° E…¨ M>± AÐ]lM- >-Ô>Ë MøçÜ… ¯ól¯ðlÐ- l] Ç §ýlVýSÆ-Y ‡ý MýS* Ððlâ¶æÌ-Ï æô ¯]l$. Üï Ç-Äæ¶ $ÌŒæ ß ï æÆøV> ¯é Ý릯l] … ¯éMýS$…¨. ¯é CÐól$gŒæ ¯éMýS$…¨. A…§ýl$MóS GMýS$PÐ]lV> Üï ÇĶæ$ÌôæÞ ^ólÜç $¢¯é²¯]l$. ¯é sêÌñæ…sŒæ¯]l$ °Æý‡*í³…^ól AÐ]lM>Ô>Ë$ Ð]lõÜ,¢ Üí °Ð]l*ÌZÏ MýS*yé ™èl³ç µMýS ¯]lsìæÝ뢯l] $. C…rÆý‡*ÓÅ: çÜÒ$Æý‡ ¯ólËç³Nyìl

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 25


ÇĶæ*Ísîæ ^ðlMŠæ

G…§ýl$Mø, Mö°² {糧ólÔ- >-ËMýS$ ¯ól¯]l$ Üç *sŒæ AÐ]lÓ-¯ló Ððl*, A°-³í Üç- $¢…¨. ¯ól°…M> ç³ÌñæÏ-r*-Ç-Ðé-yìl-ÌêVóS E…yìl-´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ M>»ZË$! A…§ýl$MóS, Úëí³…-VSŠ Ð]l*â¶æ$Ï, Ð]l$Îtò- ³M-Ï Sý $ÞË$ ¯éMýS$ Ð]l*¯]lÜí- MýS…V> "§ýl*-Ƈý …' A°-³í Ý- ë¢Æ‡¬. AÌê…sìæ¨ Æó‡yìlÄñæ* õÜÙçt ¯øÏ "Ç-Äæ¶ *-Ísîæ ^ðlMŠS' A…sôæ? A…§ýl$¯é, C¨ "B-M>-Ôæ¶ Ð- é-×æì ' MýS*yé M>§ýl$, G‹œG… Æó‡yìlÄñæ*. Äñæ*Äñæ*, yýl*ÅyŠl, œç …MîS Ìê…sìæ Ð]l*r˯]l$ VýS$Æý‡$¢MSý $™ðl^óla B«§lý $-°MýS ¯éVýSÇMýS {糧ólÔ¶æ…. A…§ýl$MóS, »ôæVýS…-õ³sŒæ ¯]l$…_ Üí MìS…-{§é-»ê§Šl ÆøyŠlÌZ E¯]l² "Æó‡y- lì Äñæ* Ñ$Ça-'MìS Ððlâ¶æ$¢…sôæ ÌZÌZ-³ç Ë Mö¨ªV> »ñæÆý‡$MýS$ E…yìl…¨. ¸÷sZ-{V>-œç ÆŠ‡ u>MýS*ÆŠ‡ »O æñ MŠS ¨W, Íçœ#t §ýlVýSÇ-Y MìS ¯]lyýl$-Üç $¢…sôæ, A¨ A…yýlÆ- ‡Š {Vú…yŠl ¸ùÏƇŠ M>ºsìæ,t "ÌZ-Äæ¶ $ÆŠ‡ Ķæ¬Ð]lÆŠ‡ òßæyŠl' A° Æ>íÜÐ- l] #…¨. §é°MìS ¯é ™ðlË$VýS$: ™èlË ¨…^èl$-MSý $° ¯]lyýl$Ð]l#. C§ólÐO lð $¯é Üç …§ólÔ- æ¶ Ñ- $-Ýù¢…§é ¯éMýS$? òO ³MìS Ððlâ¶æ$¢…sôæ i¯]l$Þ ³ç Ü‹Ï Ð]l$sñæË-t ™ø JMýSÐ]l*ÃƇ¬. Ð]l¬§öª^ló a M>…¼¯ólÙç- ¯Œl. B«§lý $-°MýS AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ë$ ™éã ÐólÜç $-Mø-MSý ´- ù-Ƈ¬¯é, JMýS Ð]lÊÌê°² ³ç r$tM- Sý $-°Ð- l] #¯- é²-Ƈý …sôæ ¯é Ð]l$VýSº - $-¨M® Sì JMìS…™èl Açßæç³# ™èl–í³.¢ D B¯]l…§é°² ^ðl§ýlÆ- ‡ý V- ö-ylý $™èl* JMýSsZ A…™èlÜç- $¢Ì- Z° õÜÙçt ¯Œl Ð]l¬…§ýl$ VýS¯Œl™ø E¯]l² V>Æý‡$z! Æó‡yìlÄñæ* õÜÙçt ¯- lŒ MýS$ MýS*yé ™èl$´ëMîS òÜMýS*Å-Çsîæ E…yéÌê?

¸÷sZ: G‹Ü.G‹Ü.u>MýS*ÆŠ‡

"Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Ça' gêMîSË$ «©Æý‡f, VýSh°, A¯éÑ$MýS

G‹œ.G….Æó‡yìlÄñæ* õÜtçÙ¯øÏ Ð]lÊyýl$ VýS…rË$

C¯Œl-OsñæÐŒl$: 12.05 Ñh-rÆŠ‡ ¸ëÆ>Ã-Ís- æî Ü‹ ³ç NÇ¢ ^ólÜç $-MSý $° ÌZ°MìS Ððlâôæ,¢ "àÄŒæ$ IĶæ*ÐŒl$ ³ç NÆý‡'~ A° G§ýl$-Æö-^éaÆý‡$ ³ç NÆý‡^-~ lè …-{§ýlÆ- >Ð]l#. õÜÙçt ¯Œl ³ï BÆøÓ. "sîæ? M>ïœ?' "sîæ' Ð]l$õßæÔŒæ, º±², A¯]l$çÙP, {†Ñ-{MýSÐŒl$, Æ>×ê, §ólÑ}, fVýS³ç- †, Üí §é®Æ‡ý ,¦ {í³Ä¶æ$-Ðl] $×ìæ, {ºàÃ-¯l] …§ýl…, Ð]lÆý‡Ã, Ððl…MýSs- æô ÔŒæ Ìê…sìæ Üí °Ð]l* òÜË-{¼-sæî Ë$ õÜÙçt ¯- lŒ MýS$ Ð]l_a ^ólÜí ¯]l Üç …§ýly- lì ° ¸÷sZ-{õœÐ- l] ¬ÞV> yìlÜ‹ õ³Ï ^ólÔ>Æý‡$. JMýS ^ør ^èl…{§ýl»- ê-º$-¯é-Äæ¶ ¬yýl$. ByŠl Ð]l*ůŒl LsŒæ ¸÷sZ! "Ñ Ñ¯Œl Üç ÐŒl$. A…yŠl §ðl¯Œl Ñ Ñ¯Œl Üç ÐŒl$-Ðlð *ÆŠ‡... Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Ça 98.3 G‹œ.G….' ™èlÐ]l$ VýS$Ç…_ VýSÆý‡Ó…V> {ç³MýSs- æì …-^lè $-MSý $¯]l² ´ùçÜÆt ‡Š . CMýSPyýl JMýS "í³ËÏ ^èlÇ-{™èl' ^ðl³ç š-Mø-ÐéÍ. _¯]l²-³ç šyýl$ 101.9 MìSÌZ òßæÆŠ‡›t ,j 102.8 Ððl$V> òßæÆŠ‡›t j Ìê…sìæ AÆý‡…¦ M>° A…MðSË- òO ³ "Ð]l* Æð‡…yø {ç³ÝëÆý‡… {´ëÆý‡…-¿æ¶ …' A° BM>-Ôæ¶ Ð- é×ìæÐ- éâ¶æ$Ï ^ðlõ³µ¨ G糚yýl* ³ç sìæ…t ^- lè $-Mø-Ðé-ÍÞ¯]l ³ç °-Ðl] #…-yló ¨ M>§ýl$. GsZ K ÐO lð ³ç # Ð]l¬Ë$ϯl] $ †ç³š™èl* ´ù™ól, GMýSPyø §ýlVýSÆY ‡ý ´ëƇ¬…sŒæ §öÇMìS "º-{ÆŠ‡{- ÆŠ‡{- ÆŠ‡'- Ð- l] $-¯l] M- Sý $…yé MýSÆð‡M- Sý $tV> Ð]l^óla¨, ѯólÐ- éâ¶æ…Ï . _{™èlÜï- Ð]l$, M>ÇÃ-MSý $Ë M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$…, CË*Ï ÐéMìSÎ, ´ëyîl ³ç …sê... M>±, G‹œ.G…. {ïœMðSÓ-±Þ-˯]l$ ÐólË… ÐólĶæ*-Ë° MóS…{§ýl{- ³ç ¿- æ¶ $™èlÓ… °Æý‡Æ-~ ‡¬…-^éMýS, D Üç …RôæÅ {ò³Ð• ló r$ Üç …çÜ˦ {´ë×æ-Ðé-Äæ¶ ¬Ð]l# AƇ¬-´ùƇ¬…¨. Æó‡yìlÄñæ* Üí sîæ 91.1, ¼VŠS 92.7, Æð‡yŠl 93.5... G‹œG… {ïœMðSÓ-±Þ-˯]l$ A™èlÅ-¨« M- Sý …V> §ýlMìSP…-^lè $-MSý $¯]l² ™ört ™öÍÜç …çÜ̦ ZÏ "Osæñ Ð- lŒ $Þ' {VýS*ç³# JMýSsìæ. 14 Æ>Ú‰ëÌZÏ 32 õÜÙçt ¯- l] $ϯ- é²Æ‡¬ Òâ¶æMÏ Sý $. Ð]l$¯]l Æ>çÙ…‰ ÌZ òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl, Ñf-Äæ¶ $-Ðéyýl, ÑÔ>-Q³ç- r²… MóS…{§éË$. Mö…^ðl… òܵ• Üï V> E…yéÍ, §é°² {糆-¼…-¼…-^ló r - $tV> õ³Æý‡$ E…yé-Ë° Ñ$Ça A¯]l$-MSý $-¯é²-Ƈý r "G…-ylî ' ѱ™Œl gO æñ ¯Œl. {´ù{V>ÐŒl$ òßæyŠl ÔóæQÆŠ‡ Ðólr*-Ç° ³ç Ç-^lè Ķæ$… ^ólÜç $-Mö-°(- A- Ð- l] #¯]l$,

Ðólr*Ç Òâ¶æÏ ò³§ýl¯-ª é¯]l²!), òßæ^ŒlB- ÆŠ‡ Ðéâ¶æ¯Ï l] $ §ér$-Mö° C…Mö°² Ayýl$VýS$Ë$ ÐólõÜ¢ ºÆý‡$-ÐO lð ¯]l {íܵ…VŠSy- øÆŠ‡ ™èlË$ç³#. "Ðé-sæñ Ð- l] ÆŠ‡ Ķæ¬Ð]lÆŠ‡ Ùç * òO ÜgŒæ ÎÐŒl CsŒæ LsŒæòO- Üy- lŠ ' Üç …§ólÔ- æ¶ …™ø. ¯é ™ðlË$VýS$: CMýSPyýl ^ðl³ç šË$ Ð]l¨-Í™ól M>çÜ¢ Ð]l$Æ>Å-§lý V> E…r$…¨. Ð]l¨-Ìæô Üí ÌZ°MìS Ððlâêϯl] $. Ð]lÊyýl$ ÐO lð $MýS$Ë$, Ð]lÊyýl$ MýS…ç³NÅ-rÆý‡$Ï, JMýS ÇM>-Ç…z VŠS Ñ$MýSÞÆŠ‡, BÆó‡(-j Æ- ‡ó y- lì Äñæ* gêMîS)- Ë$ MýS*Æøa-Ðl] y- é-°MìS Æð‡…yýl$ G™ðl¯¢• l] MýS$ÈaË$, Ð]l$Æø Æð‡…yýl$ _¯]l² MýS$ÈaË$... _¯]l² VýS§ól. M>± C§ól õÜÙçt ¯- lŒ ¯]l$ ¯]lyìl³í- …-^ló ¨, °Ë-»ñæ-sôæt¨. Aç³µ-sæì MìS õßæÐ]l$…™Œl ÐðlãÏ´- ùƇ¬, ©« Æý‡f MýS*Æý‡$a…¨. Ð]l*Dz…VŠS Úù ™èl¯]l¨. 11-&2. "_ÌŒæ Ð]l*Æø {sêÐðlÌŒæ r*ÅgŒæy- ló Ü‹- ' ^ólÝù¢…¨. "Ò$Æý‡$ Ñ…r$-¯é²Æý‡$ Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Ça... C¨ ^éÌê àsŒæ VýS$Æý‡*!' A§éªÌ- ZÏ…_ Æøyýl$z Ò$¨ ºÝët³ç #, Ðéçßæ-¯éË$ MýS¯]lº - y- lý $-™lè $-¯é²Æ‡¬. "Æ>-f¯- l] ²-'Ì- Z…_ "Ë-^lè $a-Ðl] Ð]l*à Ë^èl$a-Ðl] Ð- l] *Ã' ´ër¯]l$ {ÔZ™èlË- MýS$ GƇ¬ÆŠ‡ ^ólÔ>MýS, A¨ ³ç NÆý‡Ä¢ æô $Å 4&5 °Ñ$-ÚëË Ð]lÅÐ]l¨«- ÌZ BÆó‡j Ð]l$¯]l™ø Ð]l*sêÏy- lý V- Sý Ë- Æý‡$. JMýS ³ç MýSP¯]l sO æñ ÐŒl$ Mú…sŒæy- ú¯Œl MýS¯]lº - y- lý $™èl* E…r$…¨. D ÌZç³Ë M>ËÆŠ‡Þ ¸ù¯Œl Ð]lõÜ¢ ÇM>Æý‡$z ^ólÜç $-Mø-ÐéÍ. "çßæÌZ Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Ça... à ™èl$ËíÜ V>Æý‡$... ¯ól¯]l$ »êVýS$-¯é²-¯l] $' G¯é²-âæ¶ ¯-Ï l] $…^ø ³ç Ç-^lè Ķæ$… E¯]l²-r$tV>, G…™ø-»êV> ™ðlÍ-Üí ¯- l] r - $tV>... D ÚùÌZ JMýS °Æó‡Õ-ª ™èl A…Ô¶æ… Ò$§ýl {ÔZ™èlË$ ™èlÐ]l$ A¯]l$-¿æ¶ Ð]l… ³ç …^èl$-Mø-Ðl] ^èl$a. DÆøk A…Ô¶æ… MóSÐŒlÞ. ÝëÑ{† ™é¯]l$ ß í æÐ]l*-^lè Ì- æŒ {- ³ç §- ló ÔŒæÌZ ^èl*íܯ]l VýS$çßæË VýS$Ç…_ ^ðlº$-™ø…¨. "H…sîæ AMýSPyýl VýS$yýlV-Ï Sý *-ºË- $-¯é²Ä¶æ*?.. »êÅsêÞ VýS$yýlV-Ï Sý *-ºÌê... K VýS$yýlV-Ï Sý *-ºÌ- æô ¯é... Ðésìæ° ^èl*sêt°- MO- Sð ¯é ¯ól¯]l$ Ððlâꢯ- ø-ÝëÇ...àà' M>ÌŒæ AƇ¬-´ù-Äæ¶ *-MSý & "A-Ðl] #¯l] * C¨ ÌO æñ ÐŒl M>ÌŒæ M>§é?' "yìlœç- ÆŠ‡z ÌO æñ ÐŒl... A¯]lÐ- l] Üç- Æ- ‡ý ÐO- lð $¯]l Ð]l*r-Ë$…sôæ ¡õÜÝ뢅... ´ëgñæÜ‹ E…sôæ GyìlsŒæ ^ólÝ뢅... A…§ýl$-MSý ±- ' DÌZV> Ð]l$Æø M>ÌŒæ. "çßæÌZ Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Èa... àÄŒæ$ }¯]l$... GV>jÐlŒ $Þ AƇ¬-´ùĶæ*Ķæ*?... H…... A…§ýl$-MSý ° GV>jÐlŒ $Þ Æ>Ķæ$-sæô §Ï é... ààà..' HMýS-Ð]l-^èl-¯]l…ÌZ Ð]l*sêÏ-yýl$-MýS$-¯ól…™èl ç³Ç-^èl-Ķæ*Ë$. "VýSs- æì Vt > Ð]l*sêÏy- éÍ AçÜÞË$ ѯ]lµ-ylý s- æô §Ï lý $... K ¯]l$ÐéÓ Æý‡Ñ-™ló f A¯]l²Ä¶æ*Å...' Aç³µ-sìæ-MýS-糚yól MýSÍ-íÜ-´ùÄôæ$ º…«§ýl$-™éÓË$. AƇ¬™ól Ð]l_a¯]l {糆 M>Ë* ÇM>Æý‡$z ^ólĶæ$-sæô §Ï lý $. FÇMóS, ³ç Ë-MSý Ç- …-

26 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


K MýS¯]lM- Sý Ä- æ¶ $Å™ø Ð]l*sêÏylì , JMýS "Vø-Ñ…-§é-'(- f- È- ²-') ´ër Ñ° ^èly- é-°M- Sý *Pyé ^ólÜç $¢…s- êÆý‡$. "B ³ç #Æý‡$-Úù™èl…¢ »êVýS$-¯é²Æ>?.. Ñ…r$Ar* Cr* ^èl*õÜÜç- Ç- MìS VýSh° BÆó‡j Üï sZÏMSì Ð]l^éayýl$. ™èl¯]l¨ Ð]l*Åsîæ² ¯é²Æ> ´ërË$...' D ³ç #Ƈý $-Úù™èl…¢ òÜMýS*Å-Çsîæ V>Æý‡$z. 20-06- ÌZ òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl Ñ$Ça Úù. 2&5. "Æý‡h- ±- M- >…™Œl AË$Ïylý $ §« lý ¯]l$‹Ù ´ëyìl¯]l ´ër Ñ…§é…. A…sôæ {´ëÆý‡…¿¶æ… AƇ¬-¯l] ³ç- µ-r$²…` Æð‡VýS$Å-ËÆŠ‡ Ígñæ¯- l] Æ- ‡ý r. Òâ¶æ*Ï AÌêVóS ³ç Ç^èlÄ- æ¶ $-Üç $¦Ì- êÏVSó Ð]l*sêÏy- lý $-™éÆý‡$. º$hj º$hj Ð]l*rË$... ™ðlË$VýS$ ¯éMýS*Pyé AË$Ïyló A¯]l$Mø... VýSh°... {º§ýlÆŠ‡ B‹œ Æý‡h°... C¨ ^éÌê C…XÏÙç $ MýSË-VSý Í- ³í- ¯]l Ð]l*rË$... ¯]lÐ]l#ÓÌZ¢ Ñ$MŠSÞ ^ólĶæ$-ylý …-Ðl] ËÏ Mö™èlV¢ > àsŒæ VýS$Æý‡* àà-à!' MöË-Ðlð Ç Éîl... ´ër! "HÄŒæ$ Ð]l¬gê-œí ÆŠ‡... °¯ðl²Ìê Ð]l$Ç-_´- ù-™é¯]l$ ^ðl³ç š?' AƇ¬™ól ѯ]lº - yól Ð]l*rË$... Ð]l$Æø BÆó‡j ¿êÆý‡ÑY ™èl¯]l {´÷OòœÌ- æŒ ÌZ "†-¯l] º - $-ÌæŒ V- >' CMýSPyìl VýSh° Ð]l$Ça-´ù-ylý ¯- l] ²-Ðl] *r! E…sôæ ^éË$, A° ò³r$tM- Sý $-¯l] ²r$t... Òâ¶æ¨Ï JMýS Mö™èl¢ "Ð]l*…-ylý Î- M- Sý …'. VýSh° M>â¶æß ç- æíÜ¢ MýS${Æ>yýl$. Vö…™èl$ »êVýS$…-r$…-§lý ¯]l² {ç³Ô¶æ…-Üç Ë- MýS$ ¸ù¯Œl M>ÌŒæÞ ¡çÜ$-MSý $…-r*¯ól, Mú…sŒæy- ú¯Œl ^èl*çÜ$-MSý $…-r*¯ól, ¯é™ø Ð]l*sêÏy- lý $-™ø…¨ ©« Æý‡f. ™èl¯]l¨ ÐO lð gêVŠS. ½½H ^èl¨-ÐéMýS C…§ýl$-ÌZMìS E¼¾-™lè ¼- ¾O»æñ ¾, Ýë‹œÐ-t ló ÆŠ‡ Ð]l¨-Ìæô Üí D œï Ë$zÌ- ZMìS Ð]l^éayýl$. "{ÔZ™èlË$ ¿¶æÌôæ VýS$Æý‡$¢³ç- y- lý ™- éÆý‡$ Vö…™èl$Ë$. Ð]l$¯]lMýS$ Mö…^ðl… fÓÆý‡Ð]l_a…¨. Hyé¨ C…M> M>Ìôæ§ýl$ ("-òœ»- æŒ ÌZ ^ólÆ>-°M- Sý P-ylý '- ). BVýSÜ‹- Ìt Z ™èl¯]l ºÆŠ‡y¢ ló {ÔZ™èlË- ™ø òÜË-{»ôæsŒæ ^ólÜç $-MSý $…¨. "B ÆøOgæñ ™ól G°² M>ÌŒæÞ, Ð]l¬¯é² ³ç sôæÝ-t ë¢Æ‡ý $? CÐéÓâ¶æ HOÐlð $…§ýl° Ayýl$-VSý $-™éÆý‡$... °Ð]l$Ã-M>Ķæ$, G°² {Xsìæ…VŠS M>ÆŠ‡Þz , G°² ¸ëÏƇŠ Þ... GÐ]lÆ- ø-¯O lð ™ól ¯é õ³Æý‡$ Ò$§ýl Æ>żsŒæ ™ól¯ðl MýSË$-³ç #-Mö° ™éVýSÐ]l$° Üç Ë-àË$ CçÜ$¢…s- ê-Ƈý $' D Ð]l*rË$ ^ðlº$-™lè *¯ól y鯌l&- 2- ÌZ ÌêÆ>-§lý ™é¢ G…§ýl$MýS$ ¯]lsìæ…³ç …´ëÆý‡$ ™ðlË$Ýë?' DÐ]l$-§« lý Å-ÌZ¯ól ™èl$ËíÜ Ð]l*rͲ GƇ¬ÆŠ‡ ^ólÜí …¨. ™èlÆ>Ó™èl Æ>Ðé- _…§ø ^ðl³í µ¯]l »O æñ sŒæ¯]l$ »êÅMŠS A‹³ Üç *tylì Ä- æñ *ÌZ GyìlsŒæ ^ólÜç $-MSý $-¯é²yýl$. "Ð]l* Æó‡yìlÄñæ* Ñ$Ça Ððl¬™é¢°- MìS M>Ð]l$¯Œl Ýë‹œÐ-t ló ÆŠ‡ E…r$…¨. ÉìlÎÏ ÍÞ¯]l ´ërͲ ´ëϯlŒ {ç³M>Æý‡… õ³Ï ^ólÜí …¨. "± §ýl*MýS$yýl$ ÝësñæÐ- l] Óyýl$...' Ðéâ¶æ$Ï Ð]l$¯]lMýS$ HO§lð ¯é ³ç …í³…-^ö^èl$a. ß í æ…© »O æñ sŒæÞ ÐO lð gêVŠS, Ñf-Äæ¶ $"VðSsŒæ Æð‡yîl...' "A-Ðl] $ÃÐðl*à AÐ]l*ÃÄôæ$...' Ðéyýl õÜÙçt ¯- l] ÌÏ Z ÐólĶæ$Æý‡$... AMýSPyýl A…™èl MýS¯ðlMŠSt M>Ð]l#V- Sý §é!' "D ´ërͲ GÌê GƇ¬ÆŠ‡ ^ólÝë¢Æ‡ý $?' AMýSP-×æ$²…_ ³ç Æý‡$-VSð ™- lè $¢M- ö°, Ððl$Ƈ¬¯Œl Üç *tylì Ä- æñ *MìS Ð]l^éa…. ³ç ¨ JMýS {´ù{V>ÐŒl$ Ùï sŒæ Ýë‹œÐ-t ló ÆŠ‡ E…r$…¨. C…§ýl$ÌZ H ´ër H òÜMýS¯- l] $Ï…¨. "糨 òÜMýS¯- l] …Ï sôæ ^éÌê sO æñ Ð]l¬-¯l] ²r$t {MýSÐ]l$…ÌZ Æ>ÐéÍ, H Ķæ*yŠlÞ GÌê ³ç yéÍ... CMýSPyýl.' A¯ól¨ Ð]l¬…§ól òÙyýl*ÅÌŒæ AƇ¬-Ðl] #…-r$…¨. "JMýS ÆøkÌZ "y鯌l MóS »êÆó‡ Ðól$ »ê™Œl MýSÆó‡…VóS... 'A° BÆó‡Ëj $ Ðésìæ° ¸ëÌZ AÐ]l#™lè *, ™èlÐ]l$ Ð]l*r-Ë™ø C¨ ^éÌê àsŒæ VýS$Æý‡* ÌêÆ> »O æñ sŒæ ÐólÜí , "¯]l*Å-Äæ¶ *ÆŠ‡P ¯]lVýSÆ- ‡ý Ð- ló $' õ³Ï {ÔZ™èlË- ¯]l$ Ððl$í³µ…^ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÝë¢Æ‡ý $. ©°MìS ^ólÔ>MýS& Òâ¶æ$Ï ´ësìæ…^ól Üç *{™éË$: CÐðl*-Ùí ¯- l] ÌŒæ MøíÙA° G°²-ÝëÆý‡$Ï A…sêÆý‡$?' "¯é iÑ™èl… ¯]l¯ðl²ç³šyýl* Üç ÆŠ‡{- ò³g• æŒ ^ólÜç *¢Ä¶æ$…sŒæ E…yéÍ, ß ç æ*ÅÐ]l$ÆŠ‡ MýSË-´ëÍ, C¨ Ð]l$¯]l "ç³-¨-õßæyýl$... Æð‡…yýl$... ç³…™ö-Ñ$è Ð] l # … r $…¨. ¯éMýS$ Üí °-Ðl] *-Ë…sôæ ³í _a...' ™èl¯]l Üí sîæ A¯]l² ¿êÐ]l¯- l] ÌZ Üç …¿ê-Ùç ×æ fÆý‡V- >Í, A…†C…r* Ð]lÊyýl$... 57... yýlº$ÌŒæ iÑ-™lè …ÌZ G§ýl$-ÆO ‡ð ¯]l K "Ð]l$-§« lý $-Ƈý '- œç- $rt… VýS$Ç…_ Ð]l$…V> Mö…™èl ÝùçÙÌŒæ Ððl$õÜÞgŒæ Ñ$ã™èl… ^ólĶæ*-Í^ólõÜ¢... 114. ^ðlº$-™lè $-¯é²yýl$ VýSh°. §ýlÆý‡Ø-MSý $yýl$ Ð]l$«§lý $Æý‡ }«§lý ÆŠ‡ (-"-OÌñæMŠS Ð]l*¯]l$Å-Ððl$…-sŒæÞ¯]l$ ÝëµÆ‡¬ÌŒæ ^ólÄñæ¬-§ýl$ª-'). "B¯Œl GƇ¬ÆŠ‡ ^éÌê M>Åk-Ðl] Ì- æŒ V> Ð]l*sêÏy- lì - 114 ÝëÆý‡$Ï A…sê… JMýSP-Æø-k-ÌZ' "CsŒæÞ ÐO lð $ ËÐŒlÝ- ùtÈ- '- MìS Ķæ*MýSÆt ‡Š Þ M>Ðé-Ë° Ñ$ÈaÌZ Ð]l*sêÏy- éz°- MìS Ð]l_a-¯l] ³ç- šyýl$ ™èl¯]l$ ¯]lr$t MýS¯]lº - y- lý ™- é-Ƈý $-V>± œí ËtƇŠ ^ólÜç $-MSý $° Ð]l*sêÏBÆó‡Vj > E…yýlr…, BĶæ$¯]l §ýl–íÙÌt Z ³ç yýlr…, yýl$-™é-Ƈý $' A…r$…¨ A¯é-Ñ$MýS. "r…VŠS, ÐO lð $…yŠl ³ç NÇ¢ MýS…{sZÌZÏ E…sê-Ƈ¬'. D òßæ§ýlÆ- >-»ê©... BÆó‡j ¯]l$…_ {´ù{V>- ïßæÆø õܲíßæ-™èl$yìl M>ÅÆð‡-MýSt-ÆŠ‡MýS$ ¡çÜ$-Mø-Ð]lyýl… fÇ-W…-§ýl-r-(-"-A-Ò$-ÆŠ‡-õ³r MýS¯]l-MýS-§ýl$-Æý‡Y-Ð]l$ï]l$ ¯ól¯ðlç³#µyýl* ¯]lÐ]l¬Ã-MýS$…sê!'). Ñ$…VŠS MýS…{sZ-ËÆ- ‡Š V> {ç³Ððl*sŒæ AƇ¬…¨. ´ërË$ õ³Ï AÐ]l#™- lè *¯ól E¯é²Æ‡¬. Ð]l*rË$ Ð]l*ÆøÃ-VSý $-™lè *¯ól AÌê-VSý ° BÆó‡Ëj $ ÐO lð $MýS$ÌZ Ð]l*sêÏylý …z Ð]lÆý‡MóS ³ç Ç-Ñ$™èl… M>Æý‡$. A…sôæ Ðéâ¶æ$Ï MýS*yé 8 VýS…rË yýl*Åsîæ ^ólÝë¢Æ‡ý $. "B-Ƈó Æ-j ‡¬…-VSŠ ' AĶæ*ÅMýS, E¯é²Æ‡¬. GMýSPyø GÐ]lÆø D ´ër Ñ…r* BsZ ¯]lyýl$-³ç #™lè * JMøP-ÝëÇ A¨ ^ólÜç *¢¯ló ^ólĶæ*-ÍÞ¯]l ³ç ¯]l$Ë$ Mö°² E…sêƇ¬. E…yö^èl$a, C…MðSÐ- l] Æø B¯]l…-¨Üç *¢ MýS$¯]l$MýS$ ¡çÜ$¢…y- lý Ð- l] ^èl$a, C…Mø C…§ýl$ÌZ Ð]lÊÅhMŠS Ðól$¯ólf- ÆŠ‡ ¿êÆý‡ÑY . Ñ$ÇaÌZ Ñ°-³í …^ól {糆-´ësê CÌêÏË$ C…sìæ³ç- ¯- l] $ÌZÏ {Ô¶æÐ]l$ Ð]l$Ç-_´- ù-™lè $…-ylý Ð- l] ^èl$a, Ð]l$Æø E§øÅW Bèl¯]l$ G…í³MýS ^ólÜç $¢…¨. ´ërË Ýë‹œÐ-t ló ÆŠ‡ Ð]lÅÐ]là - Æý‡… ¨¯ólÔ- æŒ Æ- ‡ð yìlz AÍ- Üç $-ÌZ° ^ól§ýl$¯]l$ BÆó‡j ¡í³ Vö…™èl$™ø Üç Ð]l$… ^ólÜç $-MSý $…-r$…-ylý Ð- l] ^èl$a. Ķæ*‹Ü VýSh° ^èl*çÜ$-MSý $…-sêyýl$. Ķæ*yŠlÞMýS$ Üç …º…-¨« …-_¯]l ³ç ¯]l$Ë$ Ððl¬™èl…¢ V> ™èlÐ]l$ ^èl³ç µsìæ iÑ-™é-ËMýS$ D Ñ$Ça œç *r$¯]l$ ™èlW-ÍÜç *¢ M>çÜ¢ çßæ$ÚëÆý‡$ ™ðl^èl$a-MýS$…-r$…-yýl-Ð]l^èl$a. ©« Æý‡f. iÑ™èl… ¯éMìSÐ]lÓ»ZÄôæ$ BÔ¶æa-Æ>Å-¯l] …-§éͲ Fíßæ…^èl$MýS$…r*, "A-Ðl] $ÃÐðl*Ã...' õ³Ï AÐ]l#™- lè $…sôæ B¯]l…§Šl Ð]l^éayýl$. ™èl¯]l$ M>ï³ ÆO ‡ð rÆŠ‡. MýSÈ…-¯l] V- Sý ÆŠ‡ so¯Œl. Ñ$Ça-Ðéâ¶æÏ òÜÌŒæ¹ {ç³Ððl*-Ùç ¯Œl Ķæ*yŠlÞ-MSý $-V>±, Ð]lÊyìl…-sæì MìS A…§ýlÇ- MîS »O æñ ^ðl³í µ, MìS…§ýlMýS$ Ð]lÜç *¢ VýSh° ^ðl³í µ…-§ø-ÝëÇ ºÄ¶æ$-sæì Ð- éâ¶æ$Ï Òâ¶æM-Ï Sì ^óla Ķæ*yŠlÞ-MSý $-V>± {íÜP‹³t Æ>Ýë¢ylý $. Òsìæ ÇM>-Ç…z VŠS VýS$Æý‡$¢ ™ðl^èl$a-MSý $-¯é²¯]l$. "C-MSý Pyýl ^ólǯ]l Mö™èlÌ¢ Z ¯ól¯]l$ Ðéâ¶æÌ-Ï êV> Òâ¶æÌ-Ï êV> C…Mø Æý‡*ÐŒl$ÌZ. AMýSPyól Ķæ$Ô¶æÓ…™Œl E¯é²yýl$, AĶæ$Å-³ç µ-Ðl] *-ËÌ- Z Ð]l*sêÏy- éz°- MìS {ç³Ä¶æ$-†²…-^ló Ð- é×ìæ². M>± ¯éMðSM- Sý Pyø WÎtV> E…yól¨. C¨ (AƇ¬™ól Òâ¶æ*Ï ¿¶æMýS$¢Ìæô !)-. ™èl¯]l$ Ýû…yŠl C…h-±ÆŠ‡ MýSÐŒl$ Ð]lÊÅhMŠS MýS…´ù- M>§ýl$, ¯ól¯]l$ ¯éÌêVóS Ð]l*sêÏy- éÍ A¯]l$-MSý $-¯l] ²-³ç µ-r$²…` {´÷òœÙç- ¯Œl ¯éMýS$ B¯]l…§ýl… CÐ]lÓyýl… Ððl¬§ýlÌO- æñ …¨. ¯éMýS$ AÆý‡ÐO-¦ lð $…¨ HÑ$-r…sôæ, ¯]l$Ð]l#Ó fÆŠ‡. ^ðl¯O lð ²ÌZ Üí Ʀ ‡ý ³ç- y- lì ¯]l ™ðlË$VýS$ MýS$r$…º…. Aç³Æ>~ ß í æÌŒæ´ëÆŠ‡P Ķæ*yŠl A¨. "I œï ÌŒæ G œï Í…-VSŠ /- ¯- ésŒæ G œï ÌŒæ- ±ÌêV> º™èlM- Sý y- lý Ðól$ BÆó‡Æ-j ‡¬…-VSŠ ' VýS$yŠl œï Í…-VSŠ / C‹œ Ä¶æ¬ œï ÌŒæ §ýl œï Í…VŠS I œï ÌŒæ/ I œï ÌŒæ §ýl œï Í…VŠS ● ● ● Ä¶æ¬ œï ÌŒæ'« C¨ Ð]l$¯]lMýS$ Üç *sŒæ M>§ólÐðl* A° "™èlË ¨…^èl$-MSý $-°'- (- òO- ³¨ "Mö…^ðl… œï ÌŒæ™ø ^èl§ýl$Ð]l#... ¯ðlÐ]l$Ã-¨V- >' VýS$Æý‡$¢…§é?) Ððlâ¶æy-Ï é-°MîS, Ð]l$¯]l… Ð]l$¯]lÌ- êVóS E…yé-˯ól {VýSß í æ…ç³# MýSÍW ©° ³ç MýSP¯]l C…Mø »êÅMŠS A‹³ Æý‡*ÐŒl$ E…¨. A…sôæ ÌO æñ ÐŒl ^ólĶæ*- ™èlÌñæ™- lè $¢M- ø-Ðl] y- é-°MîS Ð]l$«§lý ÅÌZ E…yól§ól iÑ™èl ´ùÆ>r…. G…{sñ毌lÞ r$ ÍÞ¯]l AÐ]lÜç- Æý‡… Ìôæ° {´ù{V>ÐŒl$Þ AMýSPyýl ÇM>Æý‡$z ^ólÝë¢Æ‡ý $, Ð]l¬QÅ…V> GWjsæŒ . ™èlÆ>Ó-†§- lý …™é ^èlÇ{™èl. ÌôæsŒæ ¯O lð sŒæÞ, Æ>{™èl$â¶æ$Ï, Ð]l$È ´÷§ýl$ª¯ló ² Ñ°-³í …-^ló Ñ. ● ç³Nyýl*Ç Æ>h-Æð‡yìlz 8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 27


{õ³Ð]l$^èlÆý‡×æ…

{ç³Ð]l¬Q$Ë {õ³Ð]l$MýS£ýl

¯ø»ñæÌŒæ {õ³Ð]l$MýS£ýl ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ðl] $† A…§ýl$Mø-Ðl] yýl… JMýS ¯øº$ÌŒæ ÑçÙĶæ$OÐlð $ ¯]l*Æó‡â¶æ$Ï §ésìæ´- ùƇ¬…¨. D ³ç #Æý‡Ý- ëP-Æ>-°MìS M>Æý‡×æ… Üï Óyýl¯Œl Ô>çÜÐ-ˆ ló ™èl,¢ yO lð ¯]lÐO- lð $sŒæ BÑ-Ùç PÆý‡¢ BÌŒæ{- òœyŠl ¯ø»ñæÌŒæ (1-83- 3- &- 9- 6- ) A° A…§ýlÇ- MîS ™ðlË$çÜ$. AƇ¬™ól BÌŒæ{- òœyŠl "¯ø-»æñ ÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ðl] $-†' {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-rt-yé-°MìS M>Æý‡×æ… GÐ]lÆý‡$? AÑ-Ðé-ß í æ-™lè $-ylì V> ™èl¯]l$Ð]l# ^éÍ…-_¯]l BÌŒæ{- òœyŠl ™èl¯]l iÑ-™lè …ÌZ Ð]l¬VýS$YƇý $ Üï ˈ Ò$§ýl Ð]l$¯]lÜç $ ´ëÆó‡Üç- $-MSý $-¯é²Æý‡$. AÌñæV- >j…{yé A¯ól Æý‡ÚëÅ AÐ]l*Ã-Ƈ¬MìS ™èl¯]l {õ³Ð]l$¯]l$ {糆-´ë-¨õÜ¢ BÐðl$ †Æý‡Üç- P-Ç…-_…¨. ™èlÆ>Ó™èl Mö¯é²-âæ¶ MÏ Sý $ BĶæ$¯]l iÑ-™lè …-ÌZMìS Ð]l_a¯]l Ð]lÅMìS¢ »ñæÆ>¢ MìS¯ŒlÜï P. BÐðl$ Mö…™èlM- >Ë… BĶæ$¯]l òÜ{MýSr - È- V> ³ç °-^ló Üí- …¨. »ñæÆ>¢ Ò$§ýl BÌŒæ{òœyŠl Ð]l$¯]lÜç- $- ´ëÆó‡Üç $MýS$¯é²yýl$ V>± A¨ Ð]l¯ŒæòO ÜyŠæ ËÐŒæ. G…§ýl$MýS…sôæ BÐðl$ A…™èlM- Sý $-Ðl] ¬…§ól {õ³Ð]l$ÌZ E…¨. {õ³Ñ$…_¯]lÐéyìl° ò³ãÏ ^ólÜç $MýS$°, Mö¯é²ãtMSì E§øÅVýS… Ð]l*¯ólĶæ$yýl…™ø, BÌŒæ{- òœyŠl Ð]l$äÏ J…r-ÇÐ- é-yO lð ´- ù-Äæ¶ *yýl$. Mö¨ªM- >Ë… Ð]l*{™èlÐól$ »ñæÆ>¢ BĶæ$¯]l §ýlVýSÆY ‡ý ³ç °-^ló Üí- ¯é A™èlyìl °Æý‡Ä-~ æ¶ *Ë Ò$§ýl BÐðl$ ^éÌê {糿êÐ]l… ^èl*í³…_…¨. {ç³™ólÅ-MSì …_ "¯ø-»æñ ÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ðl] $-†'- ° {ç³ÐólÔ¶æ ò³rty- lý …ÌZ BÐðl$ ´ë{™èl ^éÌê E…¨. »ñæÆ>¢ ™èlÆ>Ó™èl Ýùïœ òßæ‹Ü A¯ól Ð]l$íßæ-âæ¶ ™ø MýS*yé BÌŒæ{- òœyŠl {õ³Ð]l*-Äæ¶ $×æ… ^éÌê-M>Ë… ÝëW…-¨V- >± A¨ MýS*yé ò³ãÏ Ð]lÆý‡MýS$ Æ>Ìôæ§ýl$. ËÐŒl sìæ‹³Þ ● VýS$…ç³#ÌZ VøÑ…-§lý Ä- æ¶ $ÅË MýS…sôæ ³ç ¨-Ðl] $…-¨ÌZ {ç³™ólÅ-MSý …V> MýS°-³í …-_¯]l Ðéǯól AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ë$ ËÐŒl ^ólÝë¢Æ‡ý $. M>Ð]l#¯l] ... "çœÌê¯]l Æý‡…VýS…ÌZ BĶæ$¯]l$² Ñ$…_¯]l Ððl¬¯]lV- >yýl$ Ìôæyýl$' A¯ól õ³Æý‡$ ™ðl^èl$a-Mø…yìl. ● º§ýlM-ª Sý Üç- $¢Ë- …sôæ AÐ]l*Ã-Ƈ¬Ë$ ³ç Æý‡Ð]l$ _Æ>MýS$ ³ç yýl™- éÆý‡$. M>ºsìæt G糚yýl* ^èl$Æý‡$V>Y E¯]l²r$Ï ¯]lsìæ…-^lè …yìl. ●

{õ³Ð]l$ §ólÐ]l™èl

"C…-§ýl$' VýS$Æý‡$¢…§é?

± ^èl*ç³#MìS çÜ*Æý‡$Åyýl$ ^èlË$ÐéÄôæ$ ± çܵÆý‡ØMìS ^èl…{§ýl$yýl$ ^ðlÐ]l$sêÄôæ$ ± Ayýl$VýS$MýS$ BMýS$Ë$ ç³NÐ]l#ÌêÄôæ$ ± MýS$Ë$MýS$MìS M>MýS$Ë$ Mý Ð]l#ÌêÄôæ$

^èl…{§ýl»Z‹Ü

ByýlÐéÇ Ð]l*rËMýS$ AÆ>¦Ìôæ ÐólÆý‡$Ìôæ

ËÐŒl

"Ð]l$V- Sý ©«- Æ- ‡ý ' C…§ýl$ M>§ýl…yîl... ¯éV>-Æý‡$j¯]l "¯]l$ÐöÓ-Ýë¢-Ð]l°..'ÌZ C…§ýl$. C…§ýl$MýS$ ^èl*ç³# E…yýl§ýl$. BÐðl$MýS$ ^èl*ç³# ™ðlí³µ…-^èl-yé-°MìS V>Ķæ$MýS$yýl$ _°² (- ¯- é-V>-Ƈý $j¯- l] ) AçÙt-MýS-ÚëtË$ ç³yýl-™éyýl$. ™èlÍÏ ^èl°-´ù-Äæ¶ $¯]l ™èlÆý‡$Ðé™èl BÐðl$ MýSâ¶æ¯Ï l] $ C…§ýl$MýS$ yö¯ólsŒæ ^ólÝë¢ylý $. Bç³Æ- ‡ó Ùç- ¯- lŒ MýS$ MìSyîl² AÐ]l¬Ã-MSý $…-sêyýl$...JMýSsê Æð‡…yé? ™èl¯]l MøçÜÐ- l] $° G¯ðl²¯ø² ^ólÔ>yýl$. Ð]l* MýS£ýlÌZ A»ê¾Æ‡¬ MýS*yé C…^èl$-Ñ$…^èl$ A…™ól! AÐ]l*ÃƇ¬ VýS$yìl§-z lý ° ™ðlÍíÜ MýS*yé A»ê¾Æ‡¬ BÐðl$¯]l$ AÑ$-™lè …V> {õ³Ñ$…-^éyýl$. CMýS B AÐ]l*ÃƇ¬ AƇ¬™ól... {ç³³ç …-^lè …ÌZ A…§ýlÇ- ± §ólÓíÙÜç $¢…¨ (™èl¯]l ³ç Ç-Üí †¦ AÌê E…§ýl¯]l² Møç³…-™ø)... B JMýSP A»ê¾-Ƈ¬° ™èl³ç µ. ""-¯éMýS$ ^èl*糯- ló ¨ Ð]lõÜ¢ °¯ól² Ððl¬§ýlr ^èl*Ý뢯l] $...°¯ól² ò³ãÏ^- ló Üç- $-MSý $…sê-¯l] $-'' A¯ól¨ G糚yýl*! ™èl£éçÜ$¢ §ólÐ]l™- lè Ë$ ѯé²Æø HÐðl*, BÐðl$-Mø-ÝëÇ GÐ]lÆø MýSâ¶æ$Ï §é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. BÐðl$MýS$ ^èl*ç³# Ð]l_a…¨. A¯]l²-Ðl] *r {ç³M>Æý‡… Ððl¬§ýlr A™èl¯ól² ^èl*íÜ…¨. ^èl*yýlV- >¯ól ÚëMŠS AƇ¬Å…¨... B A»ê¾-Ƈ¬MìS MýS*yé MýSâ¶æ$Ï ÌôæÐ]l#. C糚yól `MýSsìæ {ç³³ç …-^lè …-ÌZ…_ ºÄ¶æ$-r³ç- yýlz ™èl¯]lMìS, A™èl×ìæ² ò³ãÏ ^ólÜç $-MSý $° iÑ-™é°² Ð]l$äÏ `MýSs- æì Ð- l] $Ķæ$… ^ólÜç $-Mø-Ðé-Ë°- ³í- …-^lè Ì- æô §ýl$. "ÝëÈ, D ³ç Ç-Üí ™-¦ lè $ÌZÏ ¯ól¯]l$ °¯]l$² ò³ãÏ ^ólÜç $-Mø-Ìæô ¯- l] $' A° ^ðlõ³µíÜ…¨. B A»ê¾Æ‡¬ B Ð]l*r° ™èlr$tM- ø-Ìæô M- Sý ´- ù-Äæ¶ *yýl$. Ð]l$¯]lÜç $ÌZ GVýSÜí ³ç yýl$™èl$¯]l² »ê«§lý ¯]l$ ºËÐ]l…™é¯]l A×æ^èl$MýS$°, AMýSPyýl$²…_ MýS¨Ìêyýl$. Ððlâ¶æ*¢ Ððlâ¶æ*¢ BÐðl$™ø JMóS JMýSP Ð]l*r A¯é²yýl$... ""¯]l¯]l$² {õ³Ñ$…^èlMýS´ùƇ¬¯é œç Æý‡ÐéÌôæ§ýl$. ¯é MýSâ¶æ¯Ï l] $ gê{VýS™- lè V¢ > ^èl*çÜ$Mø ^éË$-''. ËÐŒl ¯]l*Å‹Ü Æ>gŒæM- Sý ³ç- N-ƇŠ &- ¯- l] È- Ü‹Y ËÐŒlÝ- ùtÈ- ° "Ķæ$‹Ù Æ>gŒæ œí ÌŒæÃ' »êů]lÆ- ‡Š òO ³ B¨™èlÅ ^ø{´ë Üí °-Ðl] *V> ¡Ä¶æ$-¯l] $-¯l] ²r$Ï ÐéÆý‡Ë¢ $ Ð]lÜç $¢¯- é²Æ‡¬. Æý‡×æ-½Æ- ‡Š M- Sý ³ç- NÆŠ‡ ß ï æÆøV> ¯]lsìæ…-^lè ¯- l] $-¯é²-Ƈý r! ÇíÙM- Sý ³ç- N-ƇŠ MýS$ Ð]l*{™èl… D Üí °Ð]l* IyìlĶæ* ¯]l^èla-Ìôæ-§ýlr! ●

ËÐŒl ¸ëÅMŠæt Ð]l$¯]lÌZ E…yól "Ð]lÝ- ù-{ò³Üí- Þ-¯lŒ ' A¯ól àÆøïŒl "Ë-ÐlŒ ' ³ç rÏ Ð]l$¯]l… ÑÔ>ÓçÜ ´ë{™èl$-Ë$V> E…yýl-yé-°MìS M>Æý‡-×æ-Ð]l$-Ð]l#-™èl$…-§ýlr. ¯øsŒæ: Ð]l$§ýlÅ-´ë¯]l… Ð]l˯]l D àÆøïŒl §ðlº¾-†…-r$…§ýlr!

ËÐŒl MösôæçÙ¯Œæ {õ³Ð]l$-V>Í ÝùMìS¯]l {糆 ÐéÆý‡$ MýSÑV> Ð]l*Æý‡$-™éÆý‡$!

ËÐŒl òÜOsñæÆŠ‡

_Í....í³! çßo Ð]l$^Œl ËÐŒl DgŒæ §ólÆŠ‡ C¯Œl Ķæ¬Ð]lÆŠ‡ çßæÆŠ‡t? 100 Ô>™èl… AƇ¬™ól M>ÌŒæ ^ólĶæ$…yìl 50 Ô>™èl… AƇ¬™ól GòÜÞ-Ðlð $Ã‹Ü ^ólĶæ$…yìl 25 Ô>™èl… AƇ¬™ól Ç…VŠS CÐ]lÓ…yìl 0 Ô>™èl… AƇ¬™ól ¯øÆý‡$ Ð]lÊçÜ$-MSý $° ³ç ° ^èl*çÜ$-Mø…yìl!

Ķæ*MýS*»Œæ ´ëÚë 28 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012

& õ³ÏsZ


yýl»Œæ

AÆý‡$…«§ýl† A„ýSÆý‡ ÑfĶæ$… {ç³RêÅ™èl ¯]lÐ]lÌê Æý‡^èlÆ- ‡¬{† AÆý‡$…§« lý ¡- Æ- >ÄŒæ$ (41) Ðól$çœ*-ËÄ- æ¶ $-ÌZ° Ùí ÌêÏ…V- SŠ ÌZ ³ç #sêtƇý $. »êËÅ… MóSÆý‡â¶æÌZ VýSyìl_- …¨. Ð]l$«§lý Å-™lè Æ- ‡ý V- Sý † MýS$r$…-»ê-°MìS ^ðl…¨¯]l Æ>ÄŒæ$ BÇP-sæñ M- SŠ Vt >, HÆø-¼MŠSÞ sîæ^èlÆ- ‡Š V>, sîæÒ {ïÜP¯Œlõ³Ï ÆO ‡ð r-ƇŠ V> ³ç °-^ló Üí- ¯é Æý‡MýSÆ- ‡ý M- >Ë M>Æý‡×- êË Ð]lËÏ G¯ø² BǦMSý Cº¾…-§lý $Ë$ G§ýl$-ÆöP-¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól, JMýSP Hyé-¨Ì- Z¯ól BÐðl$ õ³Æý‡$ {ç³ç³…-^é-°MìS ç³Ç-^èl-Ķæ$-Ð]l$-Ð]l-yýlÐól$ M>MýS$…yé BÐðl$ Møsîæ-Ô¶æÓ-Æý‡$-Æ>-ÍV> Ð]l*Ç-´ù-Äæ¶ *Æý‡$... "¨ V>yŠl B‹œ ÝëÃÌŒæ ¤…VŠSÞ' ³ç #Üç M¢ Sý …™ø! ™èl¯]l A¯]l$-¿æ¶ Ðé-˯]l$, ™ðlË$-Üç $-MSý $¯]l² ÑçÙÄ- æ¶ *-˯]l$ Ðól$â¶æÑ- …_ ¯éË$VóSâ¶æÏ ´ër$ ³ç Ç-ÔZ¨« …_ Æ>íܯ]l B ¯]lÐ]lË- MìS 19-97- ÌZ º$MýSÆ- ‡Š {- ò³g• æŒ MýS*yé Ð]l_a…¨. MóSÐ]lË… Æð‡…yýl$ ¯ðlË-ÌZϯló 18 §ólÔ>ÌZÏ ¿êÈV> AÐ]l¬Ã-ylý $-´ùƇ¬…¨. A¯]l…-™lè Æý‡… BÐðl$ JMýS ÝëÐ]l*-hMýS E§ýlÅ-Ðl] $-Æ>-ÍV> Ð]l*Ç-´ù-Äæ¶ *Æý‡$. Ð]l$«§lý Å-{³ç §- ló ÔŒæ, VýS$f-Æ>™Œl, Ð]l$à-Æ>-Ùç Ì-‰ ZÏ "¯]lÆ- ‡ý Ã§é º^éÐø B…§ø-âæ¶ ¯- lŒ '- MýS$ Ð]l$§ýl™ª lè $ ³ç Ë$-MSý $™èl* º$MýSÆ- ‡Š {- ò³g• æŒ §éÓÆ> Ð]l_a¯]l ³ç §ýlà - Æý‡$ Ë„ýSË {ò³g• æŒ Ð]l$±° E§ýlÅ-Ðl] *-°MìS C^óla-Ô>Æý‡$. Ððl¬§ýlsìæ ³ç #çÜM-¢ Sý …-™ø¯ól C…™èl Üç …´ë-¨…_¯]l Ð]lÅMìS¢ C…yìlÄ- æ¶ *ÌZ Ð]l$Æö-MSý Æý‡$ ÌôæÆý‡$. B ³ç #Üç M-¢ >-°MìS àÎ-Ðl] #ylŠ ¯]l$…_ MýS*yé BçœÆý‡$Ï Ð]l^éaƇ¬. ™èlÆ>Ó™èl BÐðl$ Æ>íܯ]l A¯ólMýS Æý‡M>Ë Æý‡^èl¯- l] Ë$ ÑÔóæÙç- …V> AÐ]l¬Ã-ylý $-´ù-Äæ¶ *Ƈ¬. Òsìæ §éÓÆ> Ð]l^óla Æ>Ķæ$-ÎË-t $ Mö°²…sìæ° BÐðl$ ÑÑ«§lý ÝëÐ]l*-hMýS M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-ËMìS Ñ°-Äæñ *-WÜç- $¢¯- é²Æý‡$. `

sì拳Þ

{MðSyìlsŒæ M>ÆŠ‡z sìæ‹³Þ ●

● ●

¼Ë$ÏË$ VýSyýl$Ð]l# ÌZç³Ë ^ðlÍÏ…^- lè …yìl. Mö°² »êÅ…MýS$Ë$ Mö…™èl ò³…yìl…VŠS ò³sìæ¯t é Ððl¬™èl…¢ Ý÷Ð]l¬ÃMýS$ Ð]lyîlz ÐólÜç $¢¯- é²Æ‡¬. Ò$¨ H »êç³™ø ™ðlË$-Üç $-Mø…yìl. HO§lð ¯é Mö¯]l²-³ç #ylý $ 2 Ô>™èl… õÜÐé ³ç ¯]l$² ÐólõÜr - r$t E…sôæ yýlº$¾ ^ðlÍÏ…_ Mö¯]ly- lý Ðól$ Ð]l$…_¨. {糆¯ðlÌê M- >ÆŠæz ÍÑ$-sæŒ ÌZ 30 Ô>™é-°MìS Ñ$…_ ÐéyýlM- Sý ´- ù-™ló Ð]l$…_¨. ÇÐéÆý‡$z ´ëƇ¬…rÏ MøçÜ… {MðSyìlsŒæ M>Æý‡$z™ø HÒ$ Mö¯ö§ýl$ª. Ð]l$¯]l… ^ðlÍÏ…^ól Ð]lyîlz §é°-MSý …sôæ GMýS$PÐól E…r$…¨. ^ðlÍÏ…³ç- #Ë$ Üç ÇV> ÌôæMýS$…sôæ ¿¶æÑ-Ùç Å-™lè $¢ÌZ Ò$MýS$ ÌZ¯]l$Ï, {MðSyìlsŒæ M>Æý‡$zË$ Üç $Ë$-Ðl] #V> Æ>Ð]l#. Ð]l_a¯é Ð]lyîlz Æó‡r$Ï GMýS$P-Ðl] #…s- êƇ¬. Ñ°-Äæñ *VýS béÈjË$ E…yýl° {MðSyìlsŒæ M>Æý‡$zË- ¯ól G…^èl$-Mø…yìl. M>Æý‡$z ÑË$-Ðl] ¯]l$ ºsìæt ÐéÇÛMSý ÐéyýlMýS… béÈjË- $…-sêƇ¬. Mö°² E_™èl M>Æý‡$zË$ MýS*yé E…sêƇ¬. H M>Æý‡$z AƇ¬¯é VýSyýl$Ð]l# ÌZç³Ë ¼Ë$Ï ^ðlÍÏ…^- lè M- Sý ´- ù™ól 30 ¯]l$…_ 50 Ô>™èl… ÐéÇÛMSý Ð]lyîlz ÌñæMýSP¯]l ÐólÜç $¢…s- êƇ¬. A…sôæ, VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬W-Üí ¯]l Ð]l$Æý‡$-Üç sìæ Æøgôæ MýSsìæ¯t é MýS*yé JMýS ¯ðlË ÆøkË$ Ð]lyîlz ^ðlÍÏ…^- éÍÞ E…r$…¨. M>Æý‡$z M>Æý‡$zMSý $ Ð]lyîlz Æó‡r$Ï, Ð]lyîlz ÐólõÜ Ñ«§é-¯éË$ ÐólÆý‡$V> E…sêƇ¬. CÐ]l±² ™ðlË$-Üç $-Mø-MSý $…yé M>Æý‡$z ¡çÜ$-Mø-Ðl] §ýl$ª. {糆-¯lð Ìê ¼Ë$ϯl] $ A¯]lÌO- æñ gŒæ ^ólĶæ$…yìl. Mö°² ÝëÆý‡$Ï M>Æý‡$z òO ÜÓ‹³ ^ólÜí ¯]l³ç- #ylý $ òœÆ‡¬ÌŒæz {sê¯éÞ-MSý ¯-Û lŒ MýS$ MýS*yé ¼Ë$Ï ³ç yö^èl$a. AÌê…-r³ç #yýl$ Üç …º…-¨« ™èl »êÅ…MýS$MýS$ œí Æ>ŧýl$ ^ólĶæ*Í.

{ç³M>‹Ù _Ð]l$ÃË

`

Ð]l$±Ð]l*°Ó™èl…

MýS*Í-Ðé° ^ðlÐ]l$-rÌZ «§ýl¯]l-Ð]l¬-¯]l²-¨Æ> ´ëÍ-M>Ð]l# MýS…yýlÌZÏ «§ýl¯]l-Ð]l¬-¯]l²-¨Æ> {Ô¶æÐ]l$-i-ÑMìS fVýS-Ð]l$…™é ËMîSÿ-°-ÐéçÜ… B }§ól-Ñ° °Æý‡-íÜ…-^èl$r ¡Æý‡° §øçÙ…

BÆý‡${§ýl

ÝëtÇj™èl…

Ë„îSðÐéçÜ…

`

¿¶æ{§ýl… ¼ MóSÆŠ‡çœ#ÌŒæ

MðSíÜ-¯øË$... MýSÍ-Ķæ¬VýS Ð]l$Ķæ$-çÜ-¿¶æË$ õÙÆŠ‡ Ð]l*Æð‡P-r$Ï, MðSÜí ¯- øÌZÏMSì {ç³ÐólÕ- …^ól Ð]l¬…§ýl$ {糆 JMýSPÆý‡* MýS_a-™èl…V> yýlº$¾-Ë™ø †ÇW Ð]lÝë¢-Ð]l$-¯]l$-MýS$…sêÆý‡$. AƇ¬™ól, Üç Æó‡Ó Ç´ùÆý‡$tË$ Ð]l*{™èl… §é°MìS {糆-MSý *-Ë…V> Ð]lÜç $¢¯- é²Æ‡¬. H…, MóSÜí ¯- øÌZÏ yýlº$¾ Æ>§é A…sôæ Ð]lÜç $¢…¨. AƇ¬™ól, Üç VýSr$ ÌñæMýSPË {ç³M>Æý‡… ^èl*õÜ¢ Ð]l*{™èl… yýlº$¾ ´ù™èl$…¨. A§ðlÌê A…sôæ A…§ýl$ÌZ Kyìl´- ù-Ƈ¬¯]l Ðéyýl$ GÌêVýS* Kyìl´- ù-™éyýl$. Üç Æó‡, VðSÍ-_¯]l Ðéyýl$ M>°¹-ylð ¯]l$Þ ò³ÇW "C-³ç šyýl$ Ð]l_a¯]l yýlº$¾ Ð]l$äÏ Æ>§é' A° VðSÍ-_¯]l yýlº$¾¯]l$ Ð]l$äÏ A…§ýl$-ÌZ¯ól ò³sìæt Byýl™- éyýl$. _Ð]lÆ- ‡ý MýS$ Rêä gôæº$Ë™ø †Ç-VöÝë¢Æ‡ý $. A…§ýl$MóS MðSÜí ¯- ø-˯]l$ "MýSÍ- Ä- æ¶ ¬VýS Ð]l$Ķæ$-Üç ¿¶æË$' A…sêÆý‡$. Ð]l$¯]l§- ló Ô- æ¶ …ÌZ MðSÜí ¯- øË$ C…M> ÑçÜ–¢ ™- lè …V> Æ>MýS´- ù-Ƈ¬¯é ³ç Æ>Å-rMýS MóS…{§éÌZÏ, Ð]l¬QÅ…V> VøÐéÌZ »êV> GMýS$PÐ]l. ÒsìæÌZ {ç³ÐólÕ- …-^lè y- é-°MìS °Æó‡Õ-ª ™èl Æý‡$çÜ$Ð]l¬ ^ðlÍÏ…^- éÍ. ^éÌê ÐésìæÌZ Ð]l$…§ýl$, ¿Zf¯]l… E_™èl…. C¨ ÌZM>°² Ð]l$Ç-_´- ù-Ðl] y- é°MìS ÐéÇ {sìæMŠæÞ JMýSsìæ. A…™ólM- >§ýl$, sO æñ … ™ðlÍ-Äæ¶ $-MSý $…yé E…yýly- é°MìS AMýSPyýl MìSsîæM- Sî Ë$ V>°, Ðé`Ë$ V>° E…yýl°- Ð- l] ÓÆý‡$. ³ç VýSÌ- æô §ø, Æ>{™ól§ø AÆý‡…¦ M>§ýl$. †¯]l²…™èl †¯ö^èl$a. yýlº$¾-Ë$-¯l] ²…-™lè õ- ܳç # Byö^èl$a. Ìêh-MSŠ Ë- MýS$ MýS*yé A…™èl Üç $Ë$-Ðl] #V> A…§ýl° D BrË Ððl¯]l$MýS Ð]l$Æ>ÃË$ AÆý‡…¦ M>Ð]l#, AÆý‡Ð-¦ l] $Äôæ$Å Üç Ð]l$-Äæ¶ *-°MìS Ð]l$¯]lÐ- l] §ýlª yýlº$¾-Ë$…-ylý Ð]l#. òO ßæ Ìêh-MSŠ ™ø HÆ>µ-r$-^ló Üí- ¯]l B VóSÐ]l¬Ë±² JMýS§- é°² Ñ$…_ Ð]l$Æö-MSý sìæ A¯]l²-r$Ï…s- êƇ¬. A…§ýl$MóS H§ø JMýSsìæ Byìl Ð]l§éª…Ìôæ A¯]l$-MSý $¯]l²Ðéâ¶æ$Ï Bç³MýS$…yé JMýS§é° ™èlÆ>Ó™èl JMýSsìæ Byýl$-MSý $…r* ´ù™éÆý‡$. gôæº$ ³ç NÇ¢V> Rêä AƇ¬™ól V>° Üç ™èlÅ… »Z«§lý ³ç- y- lý §ýl$. yýlº$¾Ë$ Ð]lÜç *¢ ´ù™èl* E…yýlr… Ð]lËÏ ³ç NÇ¢V> yýlº$¾Ë$ AƇ¬-´ùÄôæ$ §éM> Ð]l$¯]l… Ë*fÆŠ‡Þ A¯]l² ÑçÙÄ- æ¶ *°² Ð]l$¯]lÜç $ A…X-MSý Ç- …-^lè §ýl$. G…§ýl$-MSý …sôæ _Ð]lÇ „ýS×æ…ÌZ AƇ¬¯é Ð]l$¯]l yýlº$¾ Ð]l$¯]lMýS$ Æ>Ð]l^- lè a¯]l² BÔóæ. MðSíÜ-¯øÌZÏ Ðéyól Mö°² {sìæMŠSÞ ● yýlº$¾ Æý‡*ç³…ÌZ M>MýS$…yé ³ ç …§éË$ _‹³Þ Æý‡*ç³…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ Ðéyýl™- éÆý‡$. §é°-Ðl] ËÏ Ð]l$¯]lMýS$ yýlº$¾ G…™èl ´ù™èl$…©, Ð]lÜç $¢…© Ððl…r¯ól ™ðlÍ-Üí Æ- >§ýl$. ● V>Å…ºÏƇŠ Þ, VóSÑ$…VŠS Ððl$íÙ¯]l$Ï A±² ¸ëõÜ.t Ñç³È - ™- lè ÐO- lð $¯]l ß ç æyéÐ]l#ylì . C§ýl…™é MýS±çÜ… BÌZ-_…^ól sO æñ ÐŒl$¯]l$ MýS*yé CÐ]lÓ§ýl$. ● MðSÜ í ¯- øÌZÏ Ð]l$…§ýl$, ¿Zf¯]l… E_™èl…. G…§ýl$-MSý …sôæ Ò$MýS$ BMýSÍ° ™ðlÍ-Äæ¶ $-°Ð- l] ÓÆý‡$. º$«¨°ª ³ç °-^ló Ä- æ¶ $-°Ð- l] ÓÆý‡$. A糚yól MýS§é Ò$Æý‡$ »êV> ByýlV- Sý Ë- Æý‡$.

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 29


º${Æý‡MýS$ 糧ýl$¯]l$ °Æý‡Ó-ß ç æ-×æ : A§ýl–-çÙt-©-ç³-MŠS

糧ýl-ÔZ-«§ýl-¯]l & 184

9

11

10

12

13

14 16

15 17

18

19 22

24

21

23 25

26

28

31

29

30

32

Ayýlz… 1. ò³§ýlª ³ç …yýl$-VSý MýS$ Ð]l¬…§ýl$-Æøk (5) 6. ^ðlMìSPÍ (2) 8. ³ç §ýlÃ…, ™éÐ]l$-Ƈý ³ç- #Ð]l#Ó (4) 9. AÐ]l#-¯l] $MìS Ð]lņ-Ƈó MýS… (2) 10. ´ùMýS, Ñ«§lý …, VýSÐ]l$¯]l… (2) 11. BVýSÐ- l] $¯]l… (2) 12. ³ç #¯é-§lý $-ËÌZ §öÇMóS §« lý ¯]lÆ- >-Üç $Ë™ø °…yìl¯]l MýSË-Ô>Ë$ (6) §éVýS$yýl$ Ð]lÊ™èlË$

15. 16. 18. 19. 21. 22.

Üï ˈ fyýlMýS$ Ð]lÆý‡… (3) Üç ¿¶æ, BÝ릯l] Ð]l$…yýl³ç … (5) Ððl$rt¯- ló Ë (3) f…r (2) ¿¶æ*Ñ$ (1) §éç³Ë Æý‡*´ë…-™lè Æý‡…, GyýlÐ]l$ ¿êVýS… (3) 23. ´÷sìæt ÑçÙ$~Ðl] # (4) 25. {ç³Ð]l-íßæ…-^èl$-¯]l¨ (2) 27. Æ>Ð]l¬-ylý $-V>Ç A»ê¾-Ƈ¬Ë$ (5)

D Ìê…™èlÆý‡$ÌZ §éW E¯]l² Ð]lçÜ$¢Ð]l# ÌôæÑ$sZ ^ðlç³µVýSËÆ>?

°Ë$Ð]l# 1. M>ã-§éçÜ$ C™èl° BÝ릯- l] M- Sý Ñ A° f¯]l{- Ô¶æ$† (4) 2. WË-WË Ððl*VóS ³í ËÏË Br-Ðl] Üç- $¢Ðl] # (3) 3. ³ç #Í ©°° ÑíÜÇ §ðlº¾-Mö-ylý $-™lè $…¨ (2) 4. ^ðl§ýlÇ- ¯]l ¼Ä¶æ$Å… (3) 5. òO ³MìS ™ólͯ]l ±sìæ »Ÿr$t (3) 6. G{Æý‡-MýS-Ë$-Ð]lË$ (5) 7. ¿¶æÆý‡¢ (2) 9. JMýSÆ- ‡ý M- Sý ÐO- lð $¯]l ÑçÙ… (4) 13. ¨MýS$P (2) 14. AÆý‡g-¦ êq¯l] … Ìôæ° Ð]l*rË$ & _Ë$-MSý ™ø Ððl¬§ýlË$ (7) 16. VýS${Æý‡³ç- #Æ- ú™èl$ ^ól†ÌZ E…yól¨ (3) 17. A¯]l²… (2) 19. QÆý‡$a M>§ýl$ & yýlº$¾ ^ðlÍÏ…^- lè yýl… (2) 20. Ô¶æÈÆý‡… (3) 23. Ð騅-^ól-Ðéyýl$ (2) D ÐéÆý‡… fÐéº$Ë$ 24. Ð]l$…^èl… AÌôæÏ ™éyýl$ (3) 25. ÑÚë-§é°² Üç *_…^ól Æý‡…VýS$ (3) 26. Ķ欧ýl…® (3) 28. ^ól³ç Ë- ¯]l$ ³ç sôæt Ý뫧lý ¯]l… (2) 29. ¯]l$Ƈ¬Å (2)

MìSÓgŒæ

✒ "MýS…{sîæ

fÐéº$Ë$: 1. Ð]l*{™èl2. ´ëËï³MýS3. ò³°ÞË$4. ^ól† VýSyìlĶæ*Æý‡…5. W¯ðl²6. E…VýSÆý‡…7. Mö˺§ýlª8. õÜïœtí³¯Œl

20

30. Ð]l$Ô¶æMýS… (2) 31. Üç Ó´ë²Ë$ (3) 32. ³ç #dzç- …yé Aç³µ-ËÝ- ëÓÑ$ MýSË… õ³Æý‡$ (4)

B‹œ M>ç³Æ- ‡Š ' A° H §ólÔ>°² ³í Ë$-Ýë¢Æ‡ý $? ✒ ´ëMìS-Ýë¦-¯Œl¯]l$, B糃-°-Ýë¢-¯Œl¯]l$ ÐólÆý‡$-^ólõÜ Æó‡Q¯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$? ✒ M>ïœ E™èlµ-†Ì¢ Z Ððl¬§ýlsìæ Ý릯l] …ÌZ E¯]l² §ólÔ¶æ…? ✒ {ç³³ ç …^èl ³ç Æ>Å-Ðl] Æ- ‡ý ×æ ¨¯ø-™lè ÞÐé°² H Æøk fÆý‡$-³ç #MýS$…sêÆý‡$? gꅼĶæ*, yýl$ÅÆ>…yŠl OÌñ毌l, {»ñæhÌŒæ, þ¯Œl 5

27

7

^ðl糚Mø…yìl ^èl*§éª… Ò$ §ýlVýSYÆý‡ 5 ÎrÆý‡$Ï ç³sôæt JMýS Rêä »êsìæÌŒæ, 3 ÎrÆý‡$Ï ç³sôæt JMýS Rêä »êsìæÌŒæ E¯é²-Ķæ$-¯]l$-Mø…yìl. Ðésìæ-Ò$§ýl Îr-Æý‡Ï¯]l$ ™ðlÍõ³ GÌê…sìæ VýS$Æý‡$¢Ë* ÌôæÐ]l#. Ò$Æó‡… ^ólĶæ*-Ë…sôæ, Ð]l$Æó‡ C™èlÆý‡ »êsìæ-ÌæŒ Þ¯]l* Eç³-Äñæ*-W…-^èl-MýS$…yé, D Æð‡…yýl$ »êsìæ-ÌæŒ Þ¯ól Eç³-Äñæ*-W…_, 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ 4 ÎrÆý‡Ï ±sìæ° °…´ëÍ. ●

©°² Æð‡…yýl$ Æý‡M>-Ë$V> ^ólĶæ$-Ð]l^èl$a. 1. Ððl¬§ýlr 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ¯]l$ ±sìæ™ø °…´ëÍ. ©°-ÌZ° ±sìæ° 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ -ÌZMìS Ð]l…´ëÍ. C糚yýl$ C…§ýl$ÌZ 2 ÎrÆý‡$Ï E…sêƇ¬. ™èlÆý‡$-Ðé™èl 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° Rêä ^ólĶæ*Í. 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ Ñ$W-ͯ]l 2 ÎrÆý‡Ï ±sìæ°, 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ ´ùĶæ*Í. Ð]l$äÏ 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° °…´ëÍ. C…§ýl$-ÌZ° 1 ÎrÆŠ‡ ±sìæ™ø 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° °…´ëÍ. A…sôæ C糚yýl$ 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌŒæÌZ çÜÇV>Y 4 ÎrÆý‡Ï ±Æý‡$ Ñ$W-Í…-§ýl-¯]l²-Ð]l*r! 2. Ððl¬§ýl-rV> 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° °…´ëÍ. D ±sìæ° 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ ´ùĶæ*Í. 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° Ð]l$äÏ °…í³, B ±sìæ° 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ -ÌZMìS J…´ëÍ. 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæÌŒæ °…yìl-´ù-™èl$…¨, 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ 1 ÎrÆŠ‡ ±Æý‡$ Ñ$VýS$-Ë$-™èl$…¨. C糚yýl$ 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° Rêä ^ólíÜ, 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ E¯]l² 1 ÎrÆŠ‡ ±sìæ° A…§ýl$ÌZ ´ùĶæ*Í. 3 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ° Ð]l$äÏ °…í³, B ±sìæ° 5 ÎrÆý‡Ï »êsìæ-ÌæŒ ÌZ ÐólõÜ¢, A…§ýl$ÌZ 4 ÎrÆý‡Ï ±Æý‡$ E¯]l²r$t ÌñæMýSP!

8

6

^ð6 l… 7 ç³ 10 VýS † Ë$ Ð]l Æý‡… Ë$ 21 „>à yýl$ 26 çÜ §ø Ð]l$ Æý‡…

5

30

4

5 Ð]l# 9 M> §ýl$ Ë ¼… 13§ðl 15 MýS* çÜ r… 19 20 f ™èl 23 Ðé Ð] l $ ¯] l$ ¨ Ð]l# 29 MýS* Í ç³… gê

3

1 ¿Z 2 W 3ç³… 4yýl$ VýS 8 f Ë gê ™èl… 11 12 Æ> MýS Ë… MðS 14 k _ 16 17 Mö Ë$ Ð] l # Mý S* 18 Ððl$ Æý‡ MýS yýl$ 22 yé ç ³ Ë 24 25 ¯]l$ Ë$ ¯]l Ë 28Ð]l MýS$ Ô¶æ$ Ë$ 32 MýS Ë Ë$ ç³#

2

27

1

31

30 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 8 f¯]lÐ]lÇ 2012


Ððl$§ýlyýl$MýS$ Ðól$™èl Animal Facts ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Food Facts

MýS$MýSP iÑ™èl M>Ë… 10 -&-14 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>Ë$. Hyé¨ Ð]lĶæ$-çÜ$¯]l² MýS$MýSPMìS, 糨-õßæ-¯ólâ¶æÏ Ð]lĶæ$-çÜ$¯]l² Ð]lÅMìS¢MìS E…yól ™ðlÍ-Ñ-™ól-r-Ë$…-sê-Ķæ$r! Ð]l$°íÙ MýS…sôæ ÐðlƇ¬Å-Æð‡r$Ï ÐólVýS…V> MýS$MýSP Ðéçܯ]l ç³íÜ-VýS-rtVýS˧ýl$. {ç³ç³…-^èl…ÌZ Ððl¬™èl¢… ¯éË$VýS$ Ð]l…§ýlË Ñ$Í-Ķæ$¯]lÏ MýS$MýSPË$¯é²-Ķæ$° A…^èl¯é. MýS$MýSP-ËMýS$ MýS*yé MýSËË$ Ð]lÝë¢Ä¶æ$r. AÌê Ð]l_a-¯]l-糚yýl$ MýSâ¶æ$Ï Ð]lÊçÜ$-MýS$° Ð]l#¯é² Ðésìæ MýS¯]l$VýS$yýl$Ï MýS§ýl$Ë$™é-Ķæ$r!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ºº$-ÌæŒ -VýSÐŒl$ ™èlĶæ*-ÈÌZ Æý‡º¾-ÆŠ‡¯]l$ Ðéyýl-™é-Æý‡r! Ð]l$¯]l… ™ól¯ðl¯]l$ ™éW™ól, CÆý‡OÐðl °Ñ$-ÚëÌZÏ A¨ Æý‡MýS¢…ÌZ ç³NÇ¢V> MýSË-íÜ-´ù-™èl$…-§ýlr! {§é„ýS-ç³-â¶æϯ]l$ OÐðl${Mø-ÐólÐŒl AÐ]l¯øÏ ò³yìl™ól õ³Ë-™é-Ķæ$r! AÐðl$-Ç-MýS¯]l$Ï JMýSP-Æø-kÌZ †¯ól í³gêj-˯]l$ ¯ólËÒ$§ýl ç³ÇõÜ¢, 100 GMýSÆ>Ë çܦ˅ B{MýSÑ$Ýë¢Ä¶æ$r! {ç³ç³…-^èl…ÌZ Ððl¬™èl¢… 糨-ÐólË Æý‡M>Ë sŸÐól$-sZË$ E¯é²-Ķæ$r!

Interesting Facts

Technology Facts ▼ ▼ ▼

Ððl¬§ýl-sìæ-ÝëÇ MðSÐðl$-Æ>¯]l$ MýS¯]l$-MýS$P-¯]l²-糚yýl$ JMýS ¸÷sZ ¡Æ‡¬…-^èl$-Mø-yé-°MìS 8 VýS…rË$ MýS*Æøa-ÐéÍÞ Ð]l^ól-a§ýlr! AÌêÆý‡… MýS°-ò³-sìæt¯]l Mö™èl¢ÌZ E§ýlĶæ$… ¯éË$-VýSY…-r-ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ AÌêÆý‡… ò³r$t-MýS$¯ól ÝûMýSÆý‡Å… E…yól-§ýlr! JMýS ÆøÌŒæÞ Æ>Ƈ¬‹Ü M>Æý‡$¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$-yé-°MìS BÆý‡$ ¯ðlËË$ ç³yìl™ól, rÄñæ*sê M>Æý‡$¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$-yé-°MìS MóSÐ]lË… 糧ýl-Ð]lÊyýl$ VýS…rË$ ç³yýl$™èl$…-§ýlr! Ððl¬§ýl-sìæ-Ýë-ÇV> sîæÒ° Ðéyìl¯]l §ólÔ>ÌZÏ Ððl¬§ýl-sìæ¨ C…VýSÏ…yŠl AƇ¬™ól... AÐðl$ÇM>, Æý‡ÚëÅ, {»ñæhÌŒæ ™èlÆ>Ó† Ý릯éÌZÏ E¯é²Æ‡¬! ½G…-yýlº*ÏÅ M>Æý‡ÏMýS$ õœÐ]l$‹Ü M>±, Ððl¬rt-Ððl¬-§ýlr B MýS…ò³± HÆø-õ³Ï¯lŒ C…h¯]l$Ï ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólõÜ-§ýlr!

_sìæt MýS£ýl

A´ëĶæ$…ÌZ E´ëĶæ$… ç³#Í, ¯]lMýSP, V>yìl§ýl Ð]l$…_-Ñ$-{™èl$Ë$. ÐólrÌZ

H¨ §öÇ-MSì ¯é AÑ Ð]lÊyýl$ MýSÍíÜ ÌêW…-^ló õÜÑ. KÝëÇ ³ç #Í ÐólrÌZ h…MýS Ð]l*…çÜ… §öÇMìS…¨. A¨ Ð]l*…çÜ…™ø V>yìl§ýl, ¯]lMýSP E¯]l² ^ør$MìS ^ólÇ…¨. B Æøk ³ç #Í Ð]l*…_ BMýSÍ- Ò$§ýl E…¨. D ÑçÙÄ- æ¶ *°² ¯]lMýSP {VýSß í æ…_…¨. M>± BMýSÍ ÑçÙÄ- æ¶ *°² ºÄ¶æ$-rò- ³r - °t ³ç #Í h…MýS Ð]l*…Ýë°² V>yìl§ýl, ¯]lMýSPË Ð]l¬…§ýl$…_ Ðésê-Ìñæ-Ķæ$Å-Ð]l$° Ayìl-W…¨. ""-Ðl] Ä- æ¶ $-Üç $ÞÌZ ò³§ýl¨ª V>yìl§ýl. MýS¯]l$MýS GÐ]lÇ- MìS G…™èl ÐésêÄñæ* V>yìl§ýl ÐólõÜ¢ »êVýS$…-r$…¨...'' A° ¯]lMýSP ™ðlÍ-ÑV> ™èl³ç š-MSý $…¨. ¯]lMýSP Ð]l*r-Ë™ø V>yìl§ýl ""-A»Z¾ Ð]l$¯]lM- Sì …™èl ò³§ýlÇ-ª MýS… CçÜ$¢¯é²Æó‡...'' A¯]l$-MSý $° E´÷µ…-W´- ù-Ƈ¬…¨. h…MýS Ð]l*…Ýë°² V>yìl§ýl Ð]lÊyýl$ ÐésêË$ ÐólÜí …¨. M>± B Ðésê ³ç §ýl†® ³ç #ÍMìS ¯]l^èla-Ìæô §ýl$. ^ðlyýlz Møç³… Ð]l_a…¨.

▼ ▼

AÐðl$-ÇM> A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ J»ê-Ð]l*MìS òÜ•µyýl-ÆŠ‡-Ð]l*ůŒl M>Ñ$-MŠSÞ° õÜMýSÇ…^ól AË-Ðé-r$…-§ýlr! f´ë-¯lŒ -ÌZ° Æð‡Ýët-Æð‡…-rÏÌZ »ôæÆý‡-Æý‡ÏMýS$ sì拳 CÐ]lÓyýl… °íÙ-§ýl®-Ð]l$r! Ýù± MýS…ò³± ™èlĶæ*-Æý‡$-^ól-íܯ]l Ððl¬rt-Ððl¬-§ýlsìæ Ð]lçÜ$¢Ð]l# OÆð‡‹Ü MýS$MýSP-Æý‡r! Ñ$MîSP Ð]l˜‹Ü¯]l$ MýS°-ò³-sìæt¯]l ÐéÌŒæt yìlïܲMìS ^èl$…^èl$-Ë…sôæ ^èl^ól…a ™èl ¿¶æĶæ$-Ð]l$r! f´ë-¯lŒ ÌZ JMýSP ç³#^èlMa >Ķæ$ «§ýlÆý‡ Ð]l…§ýl Æý‡*´ë-Ķæ$-Ër!

""-H…sîæ V>yìl§é, ±MýS* ¯éMýS* Üç Ð]l*¯é Ðésê¯é?'' A° ³ç #Í AÐ]l*…™èl… V>yìl§- lý Ò- $§ýl ³ç yìl ^èl…õ³Üí- …¨. ™èlÆ>Ó™èl ¯]lMýSP Ð]l…MýS ^èl*íÜ…¨ ³ç #Í. ""-¯l] M>P ¯]lM>P C糚yýl$ Ð]l$¯]l Ð]l¬…§ýl$ h…MýS Ð]l*…çÜ…, V>yìl§ýl Ð]l*…çÜ… E¯é²Æ‡¬. ÒsìæÌZ ±MóS¨ M>ÐéÍ?'' AyìlW- …¨ ³ç #Í. A糚yýl$ ¯]lMóSP-Ðl] $…§ø ™ðlË$Ýë? ""-Ñ$-{™èlÐ]l*, ¯]l$Ð]l#Ó ±M>P-Ð]l-Ë-íÜ…-§ýl…™é †¯]lV> Ñ$W-ͯ- l] §- ló ÐO- lð $¯é E…sôæ A¨ ^éÌôæÏ ¯éMýS$. A§ól ¯é ¿êVýSÅ-Ðl] $-¯l] $-MSý $…-sê-¯l] $-'' A° ¯]lMýSP ¯ðlÐ]l$Ã-¨V> ^ðl³í µ…¨. B Ð]l*r-ËMýS$ ³ç #Í B¯]l…-¨…-_…¨. ""-A¯- l] ²r$t õܲíßæ™èl$yé...±MìS…-™lè sìæ ™ðlÍÑ GÌê Ð]l_a…¨?'' A° ³ç #Í AyìlW- …¨. ""H… ^ðl³ç µ-Ðl] $…-sêÐ]l#? D V>yìl§ýl ¯]l$…^ól ¯éMýS…™èl ™ðlÍ-Ðö_a…¨-'' A° ¯]lMýSP ѯ]lÄ- æ¶ $…V> ^ðl³í µ Ar* Cr* ^èl*íÜ…¨. ±†: A´ëĶæ$… ¯]l$…_ ºÄ¶æ$-r-ç³-yýlsê°MìS §ólçßæºË… çÜÇ´ù§ýl¯]l$MýS$…sôæ º$¨®ºÌê°² Eç³-Äñæ*-W…^éÍ!

8 f¯]lÐ]lÇ 2012 I Ýë„ìS 眯Œl-yól I 31

Ķæ*Ñ$-gêË fVýS-©ÔŒæ


RNI Reg No.APTEL/2008/23482

funday_2012  

new year special, inner, kids, special articles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you