Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ВИДАНО ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ”


Відповідно до ст. 481 Цивільного кодексу України раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. Для визнання пропозиції раціоналізаторською вона має відповідати таким критеріям: • бути технічним або організаційним рішенням; • мати місцеву новизну, тобто бути невідомою на підприємстві чи навчальному закладі; • бути корисною. Технічне або організаційне рішення. Таке рішення виконує роль родової ознаки та має комплексний характер. З одного боку, воно означає, що пропозиції мають містити конкретне вирішення завдання, а не просто його постановку. Раціоналізатор повинен у своїй пропозиції дати конкретні вказівки на те, що і як необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат. Раціоналізатор у своїй пропозиції повинен сформулювати, що і яким чином необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат. Не визнають технічним вирішенням завдання такі пропозиції, які лише констатують певну потребу й обмежуються вказівкою на необхідність того або іншого заходу чи на позитивний ефект, який може бути одержаний від його реалізації. Місцева новизна раціоналізаторської пропозиції. До раціоналізаторської пропозиції висувають вимогу


новизни в межах тих підприємств, які її подають. Зверніть увагу! Новизну раціоналізаторської пропозиції визначають на певний період часу. Щодо пропозицій у нормативних актах вживають поняття першості, а не пріоритету. Пропозицію не вважають новою, якщо до подання заявки за встановленою формою зазначене або ж таке рішення: • вже використовували в навчальному процесі в даній установі, крім випадків, коли рішення використовували за ініціативи автора протягом певного періоду до подання заявки; • передбачене наказами і розпорядженнями адміністрації закладу; • розроблено педагогічними працівниками цього навчального закладу; • заявлене іншою особою, якій належить першість на цю або тотожну пропозицію; • передбачене обов’язковими для закладу нормативами. Корисність раціоналізаторської пропозиції. Оцінка корисності суттєво залежить від специфіки діяльності підприємства. Пропозицію визнають корисною для навчального закладу, якому її подано, якщо її використання в навчальному процесі в умовах, які існують або мають бути створені відповідно до затверджених планів, дозволяє одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект.


Права суб’єктів права на раціоналізаторську пропозицію Відповідно до ст. 484 ЦК України: • автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій цю пропозицію подано; • навчальний заклад, який визнав пропозицію раціоналізаторською, має право на її використання в будьякому обсязі. Автори раціоналізаторських пропозицій мають особисті немайнові та майнові права, які забезпечують суспільне визнання їхніх заслуг і задоволення майнових інтересів. Права авторів надають у зв’язку з: • фактом створення нового та корисного для підприємства рішення; • офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської; • використанням пропозиції. У зв’язку із самим фактом створення нового і корисного для закладу рішення авторові надають: • право на подання заявки; • право на закріплення першості; • право на офіційне оформлення пропозиції шляхом видачі на нього свідоцтва. У зв’язку з офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської авторові надають: • право авторства; • право на авторське ім’я; • право на участь у роботах із впровадження пропозиції.


У зв’язку з використанням пропозиції авторові надають: • право на одержання винагороди; • право користуватися протягом певного строку існуючими нормами і розцінками тощо. Зверніть увагу! Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій здійснюють у судовому, адміністративному й адміністративно-судовому порядку. У судовому порядку розглядають спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську пропозицію, про розподіл винагороди між співавторами, інші спірні питання, що виникають у зв’язку з рацпропозиціями. В адміністративно-судовому порядку, коли зверненню до суду має передувати спроба розгляду в адміністративному порядку, розв’язують спори про розмір, порядок обчислення і строки виплати винагороди за рацпропозиції, факт використання пропозиції, першість пропозиції. В адміністративному порядку розглядають спори, пов’язані з відмовою в реєстрації та прийнятті до розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, відміною рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською й анулювання виданого на нього свідоцтва. Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію Вирішення задачі вважатимуть раціоналізаторською пропозицією від моменту визнання її такою у встановленому порядку. Заяву на оформлення права на раціоналізаторську


пропозицію подають у письмовій формі. У ній зазначають: найменування пропозиції, перелік співавторів, опис суті пропозиції з поданням даних, достатніх для її практичного здійснення, мету пропозиції, відомості про економічний або інший позитивний ефект тощо. Зверніть увагу! Заява має містити тільки одну раціоналізаторську пропозицію, її подають тому підприємству, діяльності якого стосується пропозиція, незалежно від того, чи працює автор на цьому підприємстві. Підприємство (установа, організація), яке прийняло до розгляду заяву, має її зареєструвати та протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття її до використання протягом місячного строку кожному зі співавторів видають Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію.


Законодавча база: 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993, № 3792-XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 3. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 07.10.1997, № 554/97-ВР - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80 4. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993, № 3689-XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 5. Постанова КМ України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001, № 1756 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ. Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Громадське об’єднання “САМОПОМІЧ” за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Освітньої програми. Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Всі авторські та суміжні права щодо цього буклету належать авторському колективу об’єднання “САМОПОМІЧ”. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: Громадське об’єднання “САМОПОПМІЧ” тел. +38(032) 297 10 00 www.samopomich.org; email: 2971000@gmail.com Тираж 270 прим. № замовлення 605 Друк : ФОП “Великий О.В.” Відповідальний за випуск: Стельмащук Д.М.

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Advertisement