Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

АТЕСТАЦІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ»


Педагогічна освіта вчителя не завершується в педагогічному вищому навчальному закладі, а лише розпочинається. З початком практичної роботи в школі вона продовжується і триває все трудове життя вчителя. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія. • Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. • Атестація може бути черговою або позачерговою. • Чергова атестація здійснюється один раз на 5 років. • Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника чи педагогічної ради закладу. • Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через 2 роки після присвоєння попередньої. Зверніть увагу! Умовою чергової атестації є обов’язкове проходження не рідше 1 разу на 5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші 5 років після закінчення вищого навчального закладу. Атестаційні комісії • Для організації та проведення атестації педагогічних


працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів. • Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. • Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. • Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. • Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. • Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. • Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. Організація атестації Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації Зверніть увагу! Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).


До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня до 1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня. Варто знати! За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення: • педагогічний працівник відповідає займаній посаді; • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію; • присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання; • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.


Зверніть увагу: 1. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. 2. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. 3. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Важливо! За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”, а педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “педагогорганізатор-методист”, “практичний психолог - методист”, “керівник гуртка - методист”, “старший викладач”, “старший учитель”, “старший вихователь”, “майстер виробничого навчання I категорії”, “майстер виробничого навчання II категорії”. Порядок оскарження рішення атестаційної комісії: 1. Педагогічні працівники у 10-денний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня. 2. Апеляція на рішення атестаційної комісії I рівня подається до атестаційної комісії II рівня. Апеляція на


рішення атестаційних комісій I та II рівнів може бути подана до атестаційної комісії III рівня. 3. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду. 4. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом. 5. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають рішення. Методична робота у педагогічній діяльності Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і політичної культури – професійний обов’язок педагогічного працівника. Цьому сприяє організація методичної роботи з учителями. Методичну роботу організовують, як правило, заступники директора з навчальної та виховної роботи. Центром методичної роботи в навчальному закладі є методичний кабінет, де зосереджується методична література, педагогічна преса, а також матеріали, що характеризують практичну діяльність учителів: плани, конспекти, методичні розробки, тексти доповідей, матеріали атестацій та ін. Основна форма методичної роботи в школі – методичне об’єднання вчителів. Воно створюється за наявності в школі не менше 5 вчителів одного і того предмета (якщо такої кількості вчителів нема, то організовується одне міжшкільне об’єднання в одній із шкіл). Засідання методичних об’єднань проводять, як правило, два рази на семестр.


Законодавча база: 1. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991, № 1060XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1060-12 2. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000, № 1841-III - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 3. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999, № 651-XIV - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14 4. Наказ Міністерство освіти і науки “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010, № 930 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z1255-10 5. Наказ Міносвіти “Про затвердження Типового положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації” від 05.03.1996, № 66 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0139-96


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ.

Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Міжнародний Фонд «Відродження» в рамках Освітньої програми Контакти: Міжнародний Фонд «Відродження», Освітня програма тел. +380 (44) 461 95 00, факс. +380 (44) 486 01 66; www.irf.kiev.ua; e-mail: irf@irf.kiev.ua

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних пр