Page 1

กระตายกับเตา

วัตถุประสงค

หนังสือนิทานเลมนี้มีจุดประสงคในการผลิต เพื่อเปนสื่อในการสอนใหเด็กรักการอาน เพื่อ กระตุนและเสริมสรางจินตนาการ โดยนำเสนอ ในเรื่องราวที่สนุกสนานภาพสีสดใสและมีเด็กเปน ตัวละครในนิทาน เพื่อตองการกระตุนใหเด็ก เกิดความสนใจและอยากฝกอาน นอกจากนั้นหนังสือเลมนี้จักมีคุณคาอยางยิ่ง ในการเก็บรักษาไวเพื่อเปนการบอกเลาบันทึกถึง ชวงชีวิตในวัยเด็กและสงมอบใหเคาเมื่อโตขึ้น ทางคณะผูจ ัดทำหวังวา หนังสือเลมนี้จะเปน จุดเริ่มตนหรือเปนหนังสือเลมแรกที่แมสอนลูก ฝกเรื่องการอานเพื่อเสริมสรางความประทับใจ

สอนศิลปะและ ผลิตสื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก โทร.081-867-5833

นิทานภาพที่สรางสรรคเพื่อลูกของคุณโดยเฉพาะ การตูนคะ

เอิ๊กคะ


บันทึกถึงลูก

นำแสดงโดย ด.ญ.ศศิภา จาพันธ นองการตูน ด.ญ.จิรพัฒนี ภาวนาภิญโญ นองเอิ๊ก


บันทึกถึงลูก

นำแสดงโดย ด.ญ.ศศิภา จาพันธ นองการตูน ด.ญ.จิรพัฒนี ภาวนาภิญโญ นองเอิ๊ก


ณ.ปาลึกแหงหนึ่ง กระตายเอิ๊กกำลังคุยโวโออวดวาในปาแหงนี้ ไมมีใครวิ่งเร็วไป กวาตนอีกแลว เตาการตูนไดยินกระตายเอิ้กพูดโออวดไมหยุดจึงไดตะโกนออก ไปวา "กระตายเอิ๊ก!! ฉันไมเชื่อที่เธอพูดหรอกจนกวาเธอจะวิ่งชนะฉันได"

ฮา ๆ ฮา ๆ


ณ.ปาลึกแหงหนึ่ง กระตายเอิ๊กกำลังคุยโวโออวดวาในปาแหงนี้ ไมมีใครวิ่งเร็วไป กวาตนอีกแลว เตาการตูนไดยินกระตายเอิ้กพูดโออวดไมหยุดจึงไดตะโกนออก ไปวา "กระตายเอิ๊ก!! ฉันไมเชื่อที่เธอพูดหรอกจนกวาเธอจะวิ่งชนะฉันได"

ฮา ๆ ฮา ๆ


ณ วันแขงขันชิงแชมป....มีสุนัขจิ้งจอกมาเปนกรรมการ และเพื่อนเหลาสัตวปา ทั้งหลายก็มารวมเชียรดว ย

วาก


ณ วันแขงขันชิงแชมป....มีสุนัขจิ้งจอกมาเปนกรรมการ และเพื่อนเหลาสัตวปา ทั้งหลายก็มารวมเชียรดว ย

วาก


ทันทีที่กรรมการสุนัขจิ้งจอกใหสัญญาณออกวิ่ง กระตายเอิ๊กก็วิ่ง...กระโดดออกไปอยางรวดเร็ว ฝายเตาการตูนก็ออกเดินอยางมุง มั่น แมตนจะเชื่องชาก็ตาม


ทันทีที่กรรมการสุนัขจิ้งจอกใหสัญญาณออกวิ่ง กระตายเอิ๊กก็วิ่ง...กระโดดออกไปอยางรวดเร็ว ฝายเตาการตูนก็ออกเดินอยางมุง มั่น แมตนจะเชื่องชาก็ตาม


กระตายเอิ๊กวิ่งมาไดครึ่งทาง หันหลังไปมองไมเห็นวี่แววของเตาการตูน ก็นึกชะลาใจคิดวาตนนั้นชนะแน จึงไปนอนพักใตตน ไมใหญและเผลอหลับไป เตาการตูนเดินมาจนถึงตนไมที่กระตายเอิ๊ก พักหลับอยูจ ึงคอยๆ เดินผานไป อยางเงียบๆ โดยไมหยุดพัก.... จุ จุ...อยาเอ็ดไป

Z Z Z...


กระตายเอิ๊กวิ่งมาไดครึ่งทาง หันหลังไปมองไมเห็นวี่แววของเตาการตูน ก็นึกชะลาใจคิดวาตนนั้นชนะแน จึงไปนอนพักใตตน ไมใหญและเผลอหลับไป เตาการตูนเดินมาจนถึงตนไมที่กระตายเอิ๊ก พักหลับอยูจ ึงคอยๆ เดินผานไป อยางเงียบๆ โดยไมหยุดพัก.... จุ จุ...อยาเอ็ดไป

Z Z Z...


ในที่สุด...เตาการตูนก็เดินเขา เสนชัยไดสำเร็จเพื่อนๆ ตางพากันโหรองดวย ความดีใจฝายกระตายเอิ๊กพอไดยินเสียง โหรองก็สะดุง ตื่นขึ้น รูวาตนเผลอหลับ ไปนานจึงตกใจและรีบวิ่งมาที่เสนชัย...

แต่ไมทันเสียแลวเตาการตูนจึงไดครองแชมป เจาความเร็วไดสำเร็จ นับแตนั้นมาเจาเตาจึง เปนที่ยกยองและฃื่นชอบแกเหลาสัตวทั้งหลาย สวนเจากระตายก็ตอ งอับอายและยอมรับ ชะตากรรมที่เกิดขึ้น

เสนชัย เย...

นิทานเรื่องนี้จึงสอนใหรูวา ความพยายามอยูที่ไหนความสำเร็จอยูท ี่นั่น


ในที่สุด...เตาการตูนก็เดินเขา เสนชัยไดสำเร็จเพื่อนๆ ตางพากันโหรองดวย ความดีใจฝายกระตายเอิ๊กพอไดยินเสียง โหรองก็สะดุง ตื่นขึ้น รูวาตนเผลอหลับ ไปนานจึงตกใจและรีบวิ่งมาที่เสนชัย...

แต่ไมทันเสียแลวเตาการตูนจึงไดครองแชมป เจาความเร็วไดสำเร็จ นับแตนั้นมาเจาเตาจึง เปนที่ยกยองและฃื่นชอบแกเหลาสัตวทั้งหลาย สวนเจากระตายก็ตอ งอับอายและยอมรับ ชะตากรรมที่เกิดขึ้น

เสนชัย เย...

นิทานเรื่องนี้จึงสอนใหรูวา ความพยายามอยูที่ไหนความสำเร็จอยูท ี่นั่น


กระตายกับเตา

วัตถุประสงค

หนังสือนิทานเลมนี้มีจุดประสงคในการผลิต เพื่อเปนสื่อในการสอนใหเด็กรักการอาน เพื่อ กระตุนและเสริมสรางจินตนาการ โดยนำเสนอ ในเรื่องราวที่สนุกสนานภาพสีสดใสและมีเด็กเปน ตัวละครในนิทาน เพื่อตองการกระตุนใหเด็ก เกิดความสนใจและอยากฝกอาน นอกจากนั้นหนังสือเลมนี้จักมีคุณคาอยางยิ่ง ในการเก็บรักษาไวเพื่อเปนการบอกเลาบันทึกถึง ชวงชีวิตในวัยเด็กและสงมอบใหเคาเมื่อโตขึ้น ทางคณะผูจ ัดทำหวังวา หนังสือเลมนี้จะเปน จุดเริ่มตนหรือเปนหนังสือเลมแรกที่แมสอนลูก ฝกเรื่องการอานเพื่อเสริมสรางความประทับใจ

สอนศิลปะและ ผลิตสื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก โทร.081-867-5833

นิทานภาพที่สรางสรรคเพื่อลูกของคุณโดยเฉพาะ การตูนคะ

เอิ๊กคะ

rabbit & turtle  

the first storybook is designed for your kid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you