Page 1

Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

September 2009 ©0Capacent © Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

1

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

2

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Afrapporteringen er baseret på to surveyundersøgelser, en blandt ejere af

sommerhuse på Mols bosat i Århus C og en anden blandt indbyggere i postnummer 8420 og 8400. Formålet med undersøgelserne har været at afdække de to gruppers holdninger til den potentielle færgeforbindelse, og i hvilken udstrækning de kan forestille sig at benytte den. • Derudover er afrapporteringen baseret på Danmarks Statistiks registerdata over pendlere mellem Syddjurs Kommune og Århus Kommune. Formålet har været at udarbejde en demografisk karakteristik af pendlerne og i kombination med undersøgelsen blandt indbyggerne at give et forsigtigt, men kvalificeret bud på kundegrundlaget for færgeforbindelsen. • Undersøgelserne er gennemført i maj og juni 2009. Undersøgelsen blandt indbyggerne består af 110 interview fordelt med 75 interview i postnummer 8420 og 35 interview i postnummer 8400. Undersøgelsen blandt sommerhusejerne består af i alt 51 gennemførte interview. • Det skal understreges, at datagrundlaget, efter aftale, er af begrænset størrelse, hvilket vanskeliggør ”skudsikre” konklusioner – særligt ved fremskrivning af data. 3

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

4

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Positivt syn på forbindelsen • 57 % af respondenterne har et positivt syn på etableringen af en færgeforbindelse, og

15 % har et delvist positivt syn. I alt 14 % har enten et negativt eller et delvist negativt syn. Hvor positiv eller negativ er du over for at etablere en personfærgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus?

Negativ (n=14); 9% Delvis negativ (n=8); 5%

Ved ikke (n=1); 1%

Hverken positiv eller negativ (n=23); 14% Positiv (n=91); 57%

Delvis positiv (n=24); 15%

5

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Der er en klar sammenhæng mellem, hvor tæt på Skødshoved jollehavn

respondenterne bor/har sommerhus, og deres syn på færgeforbindelsen. Blandt respondenter, der bor over 20 km væk fra jollehavnen er det kun 27 %, der har et positivt syn, mens hele 73 % af dem, der bor op til 5 km væk har et positivt syn. • For indbyggerne på Mols er der også en sammenhæng mellem transportform til Århus og synet på forbindelsen. Bilisterne har overordnet et positivt syn (50 %), men det positive syn er endnu mere udtalt blandt brugere af kollektiv trafik (71 %). Hvilke former for transport bruger du typisk for at komme til Århus?

Hvor mange kilometer er der cirka fra din bopæl/dit sommerhus til Skødshoved jollehavn? Over 20 km (n=26)

Bus eller tog (n=14)

27%

11-20 km (n=32)

56%

6-10 km (n=38)

58% Bil (n=103)

0-5 km (n=48)

Positiv

6

50%

73%

0% 20% 40% 60% 80% Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ

© Capacent

71%

100% Negativ

Positiv

0% 20% 40% 60% Delvis positiv Hverken positiv eller negativ

80% Delvis negativ

100% Negativ


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Både blandt indbyggerne og sommerhusejerne er der overordnet set et positivt syn

på færgeforbindelsen. Det positive syn er mest udtalt hos sommerhusejerne, hvor hele 73 % har et positivt syn – det samme gælder for 50 % af indbyggerne. • Også blandt sommerhusejerne er der forskelle i det positive syn. De mest positive sommerhusejere er dem, der overvejer at bosætte sig permanent på Mols. Hele 93 % i denne gruppe har et positivt syn på færgeforbindelsen. Overvejer du at bosætte dig permanent på Mols?

Sommerhusejer (n=51)

73%

Indbygger (n=109)

Positiv

7

Nej (n=35)

Ja (n=15)

50%

0%

20% 40% 60% Delvis positiv Hverken positiv eller negativ

© Capacent

80% Delvis negativ

100% Negativ

0% 20% Positiv Delvis positiv

63%

93%

40% 60% Hverken positiv eller negativ

80% Delvis negativ

100% Negativ


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

8

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • På en skala fra 0 (slet ikke sandsynligt) til 10 (meget sandsynligt) er respondenterne

blevet bedt om at angive, hvor sandsynligt det er, at de vil benytte færgeforbindelsen. 47 % angiver en høj sandsynlighed (skalatrin 7-10), 16 % en middel sandsynlighed (trin 4-6) og 37 % en lav sandsynlighed (trin 0-3). Hvor sandsynligt er det, at du vil benytte en personfærgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus? • Igen er der en klar sammenhæng med, hvor tæt respondenterne bor på jollehavnen. Op til 5 km angiver 67 % en høj sandsynlighed, mens det samme 37% kun gælder 26 % af dem, der bor over 20 km væk. 47% Hvor mange kilometer er der cirka fra din bopæl/dit sommerhus til Skødshoved jollehavn? Over 20 km (n=27)

16%

Høj sandsynlighed (n=76)

26% Lav sabdsynlighed (n= 59)

11-20 km (n=32) 6-10 km (n=38)

47% 39%

0-5 km (n=48) 0% 20% Høj sandsynlighed

9

© Capacent

67% 40% 60% Middel sandsynlighed

80% 100% Lav sandsynlighed

Middel sandsynlighed (n=26)


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Respondenterne fordeler sig meget jævnt på spørgsmålet vedrørende, hvor ofte de vil

benytte færgeforbindelsen. 9 % angiver en daglig eller næsten daglig benyttelse. Hvor ofte vil du vurdere, at du vil benytte en • Blandt indbyggerne på Mols er det hovedsageligt dem, sådan personfærgeforbindelse mellem og Århus? der i forvejen pendler til relevante dele af Århus (33 %) Skødshoved 3% 9% og personer i beskæftigelse (14 %), der angiver en daglig 17% eller næsten daglig benyttelse. 17% 24%

Dagligt eller næsten dagligt (n=15) 2-3 gange om måneden (n=29) Mere sjældent (n=39) Ved ikke (n=5)

Pendler til 8000, 8200, 8230 eller 8260 (n=15) Andre indbyggere (n=93)

20%

Dagligt eller næsten dagligt Én gang om måneden

© Capacent

11%

Ca. én gang om ugen (n=28) Én gang om måneden (n=18) Aldrig (n=27)

14%

Ikke i beskæftigelse 3% (n=39)

6%

0%

10

I beskæftigelse (n=69)

33%

18%

40%

60%

Ca. én gang om ugen Mere sjældent

80%

100%

2-3 gange om måneden Aldrig

0% 20% Dagligt eller næsten dagligt Én gang om måneden

40% 60% Ca. én gang om ugen Mere sjældent

80% 100% 2-3 gange om måneden Aldrig


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Ved at anvende de registerdata, der gennemgås senere i rapporten, er det muligt at komme med et meget forsigtigt bud på kundegrundlaget blandt pendlerne. • I alt pendler 630 borgere fra postnumrene 8420 og 8400 til relevante dele af Århus. • På den baggrund giver en fremskrivning baseret på de 33 % af pendlerne i undersøgelsen, der vurderer at ville anvende forbindelsen dagligt eller næsten dagligt, 210 daglige brugere. • Med det smalle datagrundlag in mente er der dog to yderligere forbehold at tage: 1. Den samlede population af pendlere stammer hovedsageligt fra postnummer 8400 (543) og ikke postnummer 8420 (87). Da vi tidligere så, at nærheden til jollehavnen i Skødshoved har stor betydning for respondenternes potentielle anvendelse af færgeforbindelsen, skal der tages højde for dette. 2. At respondenterne angiver, at de vil anvende færgeforbindelsen dagligt eller næsten dagligt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de rent faktisk vil gøre det, hvis færgeforbindelsen etableres.

11

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • 21 % af respondenterne er enige i et udsagn angående om en forbindelse vil få dem

til at tage oftere til Århus/Skødshoved. 16 % er delvis enige, mens 10 % er delvis uenige og 33 % uenige. • Det er især sommerhusejerne, der tror at en færgeforbindelse vil få dem til at tage til Mols oftere. Her er 27 % enige i udsagnet, mens det samme gælder 18 % af indbyggerne. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? En personfærgeforbindelse til Århus vil få mig til oftere at tage til Århus/Mols Ved ikke (n=3); 2%

Enig (n=30); 21%

En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Mols

Sommerhusejer (n=51)

27%

Uenig (n=47); 33% Delvis enig (n=23); 16%

Delvis uenig (n=15); 10%

12

© Capacent

Hverken/eller (n=26); 18%

Indbygger (n=90)

0% Enig

18%

20% Delvis enig

40% 60% 80% Hverken/eller Delvis uenig

100% Uenig


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Blandt sommerhusejerne er det især de, der overvejer at bosætte sig på Mols (53 %),

der angiver, at en færgeforbindelse vil få dem til at tage til Mols oftere. • Blandt indbyggerne på Mols er det især blandt brugerne af kollektiv trafik (38 %), at en forbindelse vil få dem til at tage til Århus oftere. Det samme gælder dog også 16 % af bilisterne. En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Skødshoved.

En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Skødshoved. Overvejer ikke at bosætte sig på Mols (n=35)

Overvejer at bosætte sig på Mols (n=15) 0% Enig

13

© Capacent

Bus eller tog (n=13)

17%

Bil (n=86)

53%

20% Delvis enig

40% 60% 80% Hverken/eller Delvis uenig

100% Uenig

0% Enig

38%

16%

20% Delvis enig

40% 60% 80% Hverken/eller Delvis uenig

100% Uenig


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Blandt de indbyggere på Mols, der angiver, at de oftere vil tage til Århus er der

forskellige formål med at tage til Århus. • Særligt angives shopping og indkøb (36 %), at tage på arbejde (33 %) som de primære

formål med at tage til Århus. 15 % angiver at det primære formål er at besøge familie og venner. Hvad er dit primære formål med at tage til Århus? At udnytte forskellige kulturtilbud (n= 3); 9%

Uddannelse (=2); 6%

Besøg hos familie og venner (n= 5); 15%

Shopping, indkøb o.l. (n= 12); 36%

At tage på arbejde (n= 11); 33%

14

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Respondenterne er også blevet bedt om at afgive åbne besvarelser vedrørende

fordele og ulemper ved en færgeforbindelse sammenlignet med andre transportmidler. • De oftest nævnte fordele er muligheden for at undgå bilkøer (mindre transporttid),

mindre forurening og at skulle undgå parkering i Århus Midtby. Derudover karakteriseres en færgeoverfart af mange som hyggelig, charmerende og/eller smuk samtidig med at den giver adgang til frisk luft. • Andre fordele der bliver nævnt er muligheden for at cykle på arbejde, muligheden for

at slappe af/læse/telefonere/opbygge sociale relationer undervejs samt muligheden for ikke at skulle overveje sit alkoholindtag ved sociale eller kulturelle begivenheder i Århus.

15

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • De mest nævnte ulemper ved færgeforbindelsen sammenlignet med andre

transportmidler er :  Frygt for vejrets indvirkning på færgen, herunder frygt for at sejle i dårligt vejr/søsyge  Prisen, herunder forbrug på offentlig transport til færgehavnen  For lang transporttid og manglende offentlig transport til færgehavnen og fra ankomststedet i Århus  Manglende mulighed for bagagetransport, herunder muligheden for større indkøb i Århus  Ventetid ved færgen og at man føler sig for bundet af færgens afgangstider • Færgeforbindelsens indvirkning på naturen samt trafikbelastningen af de små veje

ved Skødshoved bliver også af nogle nævnt som en bekymring .

16

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

17

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • På en skala fra 1-5, hvor 1 angiver uenighed og 5 angiver enighed angiver

respondenterne ved en gennemsnitlig betragtning, at en færgeforbindelse vil bidrage til at styrke Mols. Især, når det kommer til at styrke Mols som et godt sted at være turist (4,47) og til at styrke Mols som et godt sted at bo (4,11) er der tale om høje gennemsnit, mens styrkelsen af erhvervslivet vurderes noget lavere (3,43). • Blandt indbyggerne på Mols er det især pendlerne, der mener, at en færgeforbindelse vil styrke Mols; godt sted at være turist (4,6), godt sted at bo (4,33), erhvervsliv (3,67). En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at...

En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at... 5

4,47

4

5

4,11 3,43

3

4

4,6

4,35

4,33

3,96

3,67

3,31

3

2

2

1 Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols

1 Styrke Mols som et Styrke Mols som et Styrke erhvervslivet godt sted at være godt sted at bo på Mols turist Pendler til 8000, 8200, 8230 eller 8260

18

© Capacent

Andre indbyggere


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Brugere af kollektiv trafik finder i højere grad end bilister, at en færgeforbindelse vil

styrke Mols som såvel turistdestination som bosted samt arbejdssted. • Blandt sommerhusejerne, er det igen de, der overvejer at bosætte sig på Mols, der vurderer færgeforbindelsens effekt positivt. Især på spørgsmålet om det vil styrke Mols som et godt sted at bo, angiver denne gruppe et gennemsnit på hele 4,8 – altså næsten entydig enighed i udsagnet. Det samlede gennemsnit ved dette udsagn var 4,11. Meget tyder således på, at en færgeforbindelse vil kunne øge sandsynligheden for tilflytning til Mols blandt de sommerhusejere, der allerede overvejer dette. En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at...

En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at... 5

4,57

4,39

4

4,36

5

4,01

3,64

3,37

2

2

1

1

© Capacent

4,8

Bil

3,71

4 3

Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols

19

4,6

4,09

3

Bus eller tog

4,8

3,5

Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols Overvejer at bosætte sig permanent

Overvejer ikke at bosætte sig permanent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

20

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Respondenterne er også blevet bedt om at angive, hvor enige de er i, at forskellige

delelementer vil gøre færgeforbindelsen attraktiv for dem selv. Efterfølgende er de også blevet bedt om at angive, hvor vigtige disse elementer er for dem. • Sammenholder man svarene på disse spørgsmål viser det sig, at det især er prisen, hvor der udvises stor enighed, og der angives stor betydning. Antallet af daglige afgange, tilkørselsmuligheder ved afgangsstedet og transportmuligheder ved ankomststedet vurderes nogenlunde lige - dog på et meget lavere niveau end pris. Transportmulighederne ved ankomst vurderes dog til at være lidt vigtigere. 4,5 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet

4

Mange daglige afgange

Enighed

3,5 Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet

3

Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år

2,5

Lave billetpriser

2 2

2,5

3

Betydning 21

© Capacent

3,5

4

4,5


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Blandt indbyggerne på Mols vurderes de gode transportmuligheder ved

ankomststedet højere. For borgerne på Mols er det stadig i høj grad prisen, der kan gøre forbindelsen attraktiv, men transportmulighederne ved ankomststedet kan også spille en rolle. Derimod vurderes en 10-årig garanti for færgedriften lavt på begge parametre.

4,5 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet

Enighed

4

Mange daglige afgange

3,5 Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet

3

Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år

2,5

Lave billetpriser 2 2

22

© Capacent

2,5

3

Betydning

3,5

4

4,5


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus • Blandt sommerhusejerne får den 10-årige garanti for færgedriften en større

betydning, men de andre parametre er stadigvæk mere attraktive og har større betydning. Prisen udmærker sig endnu mere end hos indbyggerne som det vigtigste delelement. • Grundlæggende ser prisen ud til at være det altafgørende parameter uanset, hvilken gruppe der undersøges. 4,5 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet

4

Mange daglige afgange

Enighed

3,5 Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet

3

Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år

2,5

Lave billetpriser 2 2

23

© Capacent

2,5

3

3,5

Betydning

4

4,5


Pris vs. afgangsfrekvens • Respondenterne er blevet bedt om at vælge mellem forskellige parvise ”pakker”, dvs.

scenarier for færgens drift. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på henholdsvis. • Billetpris: 50 kr., 75 kr. og 100 kr. pr. billet. • Afgangsfrekvens: Hver time, hver 2. time og hver 3. time. • Ved at sammenligne respondenternes svar afdækkes, hvordan folk værdisætter de forskellige parametre. • Respondenterne er mere prisfølsomme end afgangsfølsomme • Kombinationen 50,- pr. billet og afgang hver 2. time er andre scenarier klart

overlegen • 75,- pr. billet er maksimum. 100,- pr. billet er over ”smertegrænsen” • Lav interesse for at betale ekstra for afgange mere end hver 2. time • Betalingsvilligheden for 50,- pr. billet og afgang hver 3. time er den samme som betalingsvilligheden for 75,- pr. billet og afgang hver time

24

© Capacent


Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse

Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer

Pendlerkarakteristik

25

© Capacent


Antallet af pendlere • Tabellen viser pendlere fordelt på bopæl og arbejdsplads • Job omkring Århus C dækker over postnumrene 8200, 8210, 8220, 8230, 8260 og

8270 • 1.586 pendler til Århus, heraf bor 106 i 8420 • Fra 8420 og 8400 pendler 773 til Århus C eller omkring Århus C

Job i Århus C

Job omkring Århus C

Job i øvrig del af Århus Kommune

Total

Bor i 8420

106

122

126

354

Bor i 8400

245

300

295

840

Bor øvrig del af Syddjurs Kommune

1.235

1.393

1.960

4.588

Total

1.586

1.815

2.381

5.782

Bopæl

26

© Capacent


Pendlerkarakteristik • For postnumrene 8400 og 8420 gælder, at kvinderne især pendler til Århus C, og

mændene pendler til resten af Århus Kommune • Over halvdelen af pendlerne er gifte - ca. 25 % er ugifte

Kønsfordelingen blandt pendlere

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

38%

53%

35%

58%

62%

47%

65% 42%

Pendler fra 8400

27

© Capacent

43%

57%

Pendlernes civilstand

36%

64%

Pendler fra 8420

100% 90% 80% 70% Kvinder 60% 50% Mænd 40% 30% 20% 10% 0%

26%

25%

29%

25%

27%

25% Ugift Gift

64%

66%

11%

10%

60%

67%

63%

11%

8%

10%

Pendler fra 8400

57% Skilt

17%

Pendler fra 8420


Pendlerkarakteristik • Der er ingen større aldersmæssig forskel på pendlerne – hverken på tværs af

bopælspostnummer eller hvor de pendler til.

Pendlernes gennemsnitsalder

Pendlernes alder

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

31%

30%

32%

34%

31%

30%

28%

23%

28%

11%

10%

11%

Pendler fra 8400

28

© Capacent

34%

36% 22%

8%

27%

32%

Bosat i 8400

Bosat i 8420

Job i Århus C

45 år

47 år

Job omkring Århus C

46 år

45 år

Job i øvrige Århus Kommune

45 år

45 år

54-66 år

33%

29%

30%

30%

11%

10%

Pendler fra 8420

42-53 år 30-41 år 16-29 år


Pendlerkarakteristik • For postnummer 8420 er der en lille tendens til at folk, der pendler til Århus C, har

højere bruttoindkomst end de øvrige pendlere • For postnummer 8400 ses, at der er færre personer med middel indkomst blandt dem, der pendler til Århus C • Medianindkomsten er højest for personer, der pendler til Århus C eller omkringliggende postnumre Pendlernes medianindkomster

Pendlernes bruttoindkomst

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

29%

29%

29%

26%

21%

Bosat i 8420

Job i Århus C

323.730

334.608

Job omkring Århus C

326.845

329.319

Job i øvrige Århus Kommune

319.611

318.283

Over 400.000

55%

62%

65%

62%

64%

68%

200.001 - 400.000 Op til 200.000

16%

9%

Pendler fra 8400

29

24%

Bosat i 8400

© Capacent

11%

8%

11%

Pendler fra 8420

11%


Pendlerkarakteristik - opsummering • Flere kvinder end mænd pendler til Århus C fra postnumrene 8400 og 8420

• Hovedparten af pendlerne er gifte • Gennemsnitsalderen er omkring 45 år for pendlerne • Personer, der pendler til Århus C eller postnumre omkring Århus C, har højere

indkomst end personer, der pendler til den øvrige del af Århus Kommune

30

© Capacent

bilag-7-syddjurs-kommune-markedsanalyse-af-faergeforbindelse  

Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 © Capacent0©Capacent Pendlerkarakteristik Benyttelse af færgeforbindelse S...