Page 1

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 – 30.06.13

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM – medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Viborg Gl. Skivevej 73 8800 Viborg

Tel.: 86 61 18 11 www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68


Århus Bugt Linien ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsens budgeterklæring Den uafhængige revisors erklæring Budgetforudsætninger

3 4-5 6 - 10

Resultatbudget

11

Balancebudget

12

Likviditetsbudget

13

2


Århus Bugt Linien ApS

Ledelsens budgeterklæring

Der aflægges hermed budget for Århus Bugt Linien ApS for 01.01.12 – 30.06.13 omfattende resultat- og balance- og likviditetsbudget med tilhørende noter. Budgettet er udarbejdet for at give investorer og øvrige finansieringskilder et grundlag for at yde finansieringstilsagn til etablering af færgeruten på Århus Bugt. I budgetberetningen har vi beskrevet de væsentlige forudsætninger, der er lagt til grund for budgettet, og vi har beskrevet de usikre faktorer, som er af væsentlig betydning for den budgetterede udvikling. Det budgetterede resultat på t.DKK - 107 for 01.01.12 – 30.06.13 og den finansielle stilling ved udløb af budgetperioden den 30.06.13 anses for tilfredsstillende, og det er vor opfattelse, at mulighederne for opfyldelse af budgettet er realistiske. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med opstilling af budgettet samt opgørelse af dele af grundlaget for budgettet, og vi skal bekræfte, at vi har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Viborg, den 6. februar 2012

Povl Feddersen

Johann Blach

3


Århus Bugt Linien ApS

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen af Århus Bugt Linien ApS Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Århus Bugt Linien ApS for 01.01.12 – 30.06.13, omfattende resultat- og balance- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter. Ledelsen har ansvaret for budgettet og herunder for de forudsætninger, som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet. Dette budget er udarbejdet med det formål at supplere den interne økonomistyring. Budgettet er udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at budgettet ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det foran anførte formål.

De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrund-

4


Århus Bugt Linien ApS

Den uafhængige revisors erklæring

ede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der afkræfter, at disse forudsætninger giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selvom de begivenheder, som er forventet, finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Viborg, den 6. februar 2012

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mogens Andersen Statsaut. revisor 5


Århus Bugt Linien ApS

Budgetforudsætninger

Generelt Budgettet omfatter perioden 01.01.12 – 30.06.13 og er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som forventes anvendt ved udarbejdelse af virksomhedens årsrapport. Årsrapporten forventes at blive aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende danske regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatbudget Omsætning Den estimerede omsætning for 01.01.12 – 30.06.13 fordeler sig således: Beløb i t.DKK Billetindtægter Aarhus – Skødshoved Billetindtægter Aarhus – Samsø/Tunø Fragt af cykler Kiosk- bruttoavance

2.339 5.123 98 53

I alt

7.613

6


Århus Bugt Linien ApS

Budgetforudsætninger

Omsætningen er estimeret ud fra følgende parametre: Der sejles som udgangspunkt alle dage. Der er dog taget hensyn til 9 dage til vejrlig, eftersyn og reparationer. Billetpriserne forventes at blive følgende for enkeltbilletter:

Beløb i t.DKK

Voksne

Børn < 12 år

Gennemsnit

45 85

25 45

40 75

Aarhus – Skødshoved Aarhus – Samsø/Tunø

Gennemsnitsprisen er vurderet ud fra erfaringer fra anden lignede færgefart. Det er gennemsnitspriser som er anvendt i budgettet til beregning af omsætningen. Der forventes solgt følgende antal enkeltbilletter pr. dag pr. rute:

Aarhus - Skødshoved Aarhus/Skødshoved - Samsø/Tunø

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

105 125

105 125

120 125

130 125

130 125

150 225

300 400

300 375

250 250

150 150

105 125

105 125

Dækningsbidrag Dækningsbidraget er beregnet ud fra kalkulationer, der bl.a. er baseret på erfaringstal fra tidligere drift af lignende færgerute.

7


Århus Bugt Linien ApS

Budgetforudsætninger

Faste omkostninger Kapacitetsomkostninger er budgetteret ud fra forventningerne til det fremtidige omkostningsniveau. Omkostningerne er budgetteret i forfaldsmåneder og følger således de kontante udbetalinger. Afskrivninger. Færgen afskrives med 4% lineære afskrivninger p.a. Omkostningerne er budgetteret i forfaldsmåneder og følger således de kontante udbetalinger. Finansiering/renter Forrentning og afdrag af lån er beregnet i henhold til forventede vilkår. Renten er estimeret kvartalsvis. De forventede rentesatser udgør 6,0% p.a. for både anlægslån og driftskredit samt 1,5% p.a. i garantiprovision til Vækstfonden.

Balancebudget Investeringer Der er planlagt byggeri af en katamaranfærge til en pris på 17 mio. DKK. Hertil kommer opstartsomkostninger omfattende byggerenter, låneomkostninger, all risk forsikring, honorar til for projektering mv. i alt budgetteret til 1 mio. DKK.

8


Århus Bugt Linien ApS

Budgetforudsætninger

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Budgettet indeholder ikke oplysninger herom.

Likviditetsbudget Pengebindinger Der regnes ikke med kredit til kunder, da alle færgebilletter betales kontant. Skylddage til leverandører er budgetteret til at udgøre 1 måned ud fra normale kreditbetingelser. Låneoptagelse Det budgetterede pengeinstitutengagement i form af lån og maksimalt træk på kreditter udgør t.DKK 9.500, som anført nedenfor. Det samlede træk vil dog ikke overstige t.DKK 8.732. Beløb i t.DKK Anlægsfinansiering Kassekredit

8.500 1.000

I alt

9.500

9


Århus Bugt Linien ApS

Budgetforudsætninger

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Lånet er budgetteret afdraget over XX år med kvartalsvise ydelser. Investorkapital Der budgetteres med indbetaling af DKK 850.000 af 10 investorer.

10


Århus Bugt Linien ApS

Resultatbudget

Juli

August September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

I alt

Billetindtægter Kiosk bruttoavance Fragt cykler

1.302.000 7.000 17.000

1.243.875 7.000 17.000

862.500 6.000 16.000

534.750 5.000 8.000

380.100 2.500 0

420.825 2.500 0

393.675 2.500 0

352.950 2.500 0

439.425 3.000 0

393.525 4.000 8.000

451.825 5.000 16.000

686.250 6.000 16.000

7.461.700 53.000 98.000

Nettoomsætning

1.326.000

1.267.875

884.500

547.750

382.600

423.325

396.175

355.450

442.425

405.525

472.825

708.250

7.612.700

Gager - skipper-navigatør Gager - ubefaren Dieselolie Havneafgifter Forsikringer Dokning og syn Reparation og vedligeholdelse Diverse Administration Provision vækstfonden

167.000 42.000 240.000 15.000 115.000 0 0 15.000 35.000 10.625

167.000 42.000 240.000 15.000 0 0 50.000 15.000 35.000 10.625

166.000 41.000 240.000 15.000 0 0 0 15.000 35.000 10.625

167.000 42.000 240.000 15.000 40.000 0 0 15.000 35.000 10.515

167.000 42.000 185.000 15.000 0 0 50.000 15.000 35.000 10.515

166.000 41.000 185.000 15.000 0 0 0 15.000 35.000 10.515

167.000 42.000 185.000 15.000 40.000 0 0 15.000 35.000 10.402

167.000 42.000 185.000 15.000 0 0 50.000 15.000 35.000 10.402

166.000 41.000 185.000 15.000 0 0 0 15.000 35.000 10.402

167.000 42.000 185.000 15.000 40.000 100.000 0 15.000 35.000 10.288

167.000 42.000 240.000 15.000 0 0 50.000 15.000 35.000 10.288

166.000 41.000 240.000 15.000 0 0 0 15.000 35.000 10.288

2.000.000 500.000 2.550.000 180.000 235.000 100.000 200.000 180.000 420.000 125.490

Faste omkostninger i alt

639.625

574.625

522.625

564.515

519.515

467.515

509.402

519.402

467.402

609.288

574.288

522.288

6.490.490

Resultat før afskrivninger

686.375

693.250

361.875

-16.765

-136.915

-44.190

-113.227

-163.952

-24.977

-203.763

-101.463

185.962

1.122.210

Færge

0

0

180.000

0

0

180.000

0

0

180.000

0

0

180.000

720.000

Afskrivninger i alt

0

0

180.000

0

0

180.000

0

0

180.000

0

0

180.000

720.000

686.375

693.250

181.875

-16.765

-136.915

-224.190

-113.227

-163.952

-204.977

-203.763

-101.463

5.962

402.210

0

0

-127.500

0

0

-126.175

0

0

-125.411

0

0

-130.072

-509.158

686.375

693.250

54.375

-16.765

-136.915

-350.365

-113.227

-163.952

-330.388

-203.763

-101.463

-124.110

-106.948

Resultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat

11


Århus Bugt Linien ApS

Balancebudget

Primo Færge

18.000.000

Juli

August September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

18.000.000 18.000.000 17.820.000 17.820.000 17.820.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.460.000 17.460.000 17.460.000 17.280.000

Materielle anlægsaktiver i alt

18.000.000 18.000.000 18.000.000 17.820.000 17.820.000 17.820.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.460.000 17.460.000 17.460.000 17.280.000

Anlægsaktiver i alt

18.000.000 18.000.000 18.000.000 17.820.000 17.820.000 17.820.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.460.000 17.460.000 17.460.000 17.280.000

Kassekredit

0

0

589.625

735.650

718.885

545.303

285.263

172.036

8.084

0

0

0

0

Likvide beholdninger i alt

0

0

589.625

735.650

718.885

545.303

285.263

172.036

8.084

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

0

0

589.625

735.650

718.885

545.303

285.263

172.036

8.084

0

0

0

0

Aktiver i alt

Selskabskapital Akkumuleret overskud Egenkapital i alt Banklån Langfristet gæld i alt Kassekredit Dieselolie Skyldig A-skat Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

18.000.000 18.000.000 18.589.625 18.555.650 18.538.885 18.365.303 17.925.263 17.812.036 17.648.084 17.460.000 17.460.000 17.460.000 17.280.000

8.500.000 0

8.500.000 686.375

8.500.000 1.379.625

8.500.000 1.434.000

8.500.000 1.417.235

8.500.000 1.280.320

8.500.000 929.955

8.500.000 816.728

8.500.000 652.776

8.500.000 322.388

8.500.000 118.625

8.500.000 17.162

8.500.000 -106.948

8.500.000

9.186.375

9.879.625

9.934.000

9.917.235

9.780.320

9.429.955

9.316.728

9.152.776

8.822.388

8.618.625

8.517.162

8.393.052

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.411.650

8.411.650

8.411.650

8.321.975

8.321.975

8.321.975

8.230.954

8.230.954

8.230.954

8.138.569

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.411.650

8.411.650

8.411.650

8.321.975

8.321.975

8.321.975

8.230.954

8.230.954

8.230.954

8.138.569

1.000.000 0 0

153.625 160.000 0

0 160.000 50.000

0 160.000 50.000

0 160.000 50.000

0 123.333 50.000

0 123.333 50.000

0 123.333 50.000

0 123.333 50.000

233.325 123.333 50.000

437.088 123.333 50.000

501.884 160.000 50.000

538.379 160.000 50.000

1.000.000

313.625

210.000

210.000

210.000

173.333

173.333

173.333

173.333

406.658

610.421

711.884

748.379

18.000.000 18.000.000 18.589.625 18.555.650 18.538.885 18.365.303 17.925.263 17.812.036 17.648.084 17.460.000 17.460.000 17.460.000 17.280.000

12


Århus Bugt Linien ApS

Likviditetsbudget

Juli

August September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

I alt

Resultat før afskrivninger Ændringer i driftskapital

686.375 160.000

693.250 50.000

361.875 0

-16.765 0

-136.915 -36.667

-44.190 0

-113.227 0

-163.952 0

-24.977 0

-203.763 0

-101.463 36.667

185.962 0

1.122.210 210.000

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

846.375

743.250

361.875

-16.765

-173.582

-44.190

-113.227

-163.952

-24.977

-203.763

-64.796

185.962

1.332.210

Banklån Kassekredit

0 0

0 0

-127.500 0

0 0

0 0

-126.175 0

0 0

0 0

-124.830 -582

0 0

0 0

-123.464 -6.608

-501.969 -7.189

Renteudgifter i alt

0

0

-127.500

0

0

-126.175

0

0

-125.411

0

0

-130.072

-509.158

846.375

743.250

234.375

-16.765

-173.582

-170.365

-113.227

-163.952

-150.388

-203.763

-64.796

55.890

823.052

Banklån

0

0

-88.350

0

0

-89.675

0

0

-91.020

0

0

-92.386

-361.431

Finansielle betalinger i alt

0

0

-88.350

0

0

-89.675

0

0

-91.020

0

0

-92.386

-361.431

846.375

743.250

146.025

-16.765

-173.582

-260.040

-113.227

-163.952

-241.409

-203.763

-64.796

-36.496

461.621

Likvider primo Ændring i likvider

-1.000.000 846.375

-153.625 743.250

589.625 146.025

735.650 -16.765

718.885 -173.582

545.303 -260.040

285.263 -113.227

172.036 -163.952

8.084 -241.409

-233.325 -203.763

-437.088 -64.796

-501.884 -36.496

-1.000.000 461.621

Likvider ultimo

-153.625

589.625

735.650

718.885

545.303

285.263

172.036

8.084

-233.325

-437.088

-501.884

-538.379

-538.379

160.000

0

0

0

-36.667

0

0

0

0

0

36.667

0

160.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

160.000

50.000

0

0

-36.667

0

0

0

0

0

36.667

0

210.000

Driftens likviditetsbidrag i alt

Total likviditetsændring

Dieselolie Skyldig A-skat Ændringer i driftskapital

13

budget-2012  

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Viborg Gl. Skivevej 73 8800 Viborg Tel.: 86 61 18 11 www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68 BEIERHOLM...

Advertisement