Page 1

ÅÊÒÃÊÑÁÁÒªÕ¾

RIGHT LIVELIHOODS FOUNDATION

มีนาคม 2555

“สัมมาชีพคือการเปลี่ยนคนในอาชีพต่างๆ ให้มีธรรมะในหัวใจ เพราะถ้าไม่มีธรรมะในหัวใจต่อให้รวย และมีอำ�นาจมากแค่ไหนก็ไม่มีความสุข”

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย คุณประชา หุตานุวัตร


contents

4

บอกเล่าเรื่องราวสัมมาชีพ

7

บทความ ครูบนดอย

11

ข่าวสาร - ออมทรัพย์ ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา - เปิดหอวัฒนธรรมลาวเวียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บล

โดย คุณประชา หุตานุวัตร รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธสิ มั มาชีพ ผูก้ อ่ ตัง้ สถาบัน ยุวโพธิชน

ณ บ้านแม่กลางหลวง อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

-

บ้านเลือก เทศบาลตำ�บลสรรพยาได้ฤกษ์เปิดห้องสมุดมีชีวิต


บอกเล่าสัมมาชีพ เปิดมุมสัมมาชีพพร้อมเรื่องราวและแนวทางการดำ�เนินกิจกรรมและโครงการ เพื่อสังคมถ่ายทอด เรื่องราวสัมมาชีพ โดย คุณประชา หุตานุวัตร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สัมมาชีพ ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน ที่มุ่งเน้นการนำ�ธรรมะเข้าหาเยาวชนอย่างทันสมัย ในรูปแบบใหม่สร้าง ความสนุกสนานในการเรียนรู้ธรรมะให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ คุณประชา หุตานุวตั ร ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิ สัมมาชีพ กล่าวถึงกิจกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ในขณะนี้ว่า โครงการอบรม Ecovillage Design Education เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมที่นำ�เอาแก่นธรรมะเข้ามาสอนผ่านหลายหมวดหลาย วิชา เป็นการจัดการศึกษาให้คนทีต่ อ้ งการแก้ไขปัญหาตามกระแส หลักของสังคมคือต้องการช่วยสร้างชุมชนใหม่จากเดิมปรับให้เป็น ชุมชนท้องถิน่ ทีน่ า่ อยู่ ไม่ท�ำ ลายสังคมและสิง่ แวดล้อม การอบรม Ecovillage Design Education ทำ�มา 4–5 ปีแล้ว เป็นโครงการ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลายประเทศมีเครือข่ายทัว่ โลก ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม ล้วนมาจากหลากหลายประเทศ สมัครเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ โดย มีจดุ ประสงค์เดียวกัน คือต้องการทำ�งานเพือ่ สังคม สิง่ แวดล้อม เพราะโลกปัจจุบนั กำ�ลังเปลีย่ นกระบวนทัศน์ คือเปลีย่ นวิธคี ดิ ขัน้ พืน้ ฐาน หลายคนกำ�ลังแสวงหาคำ�ตอบว่าถ้าโลกมีการเปลีย่ นแปลง แล้วจะเป็นยังไง วิกฤติทางสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทำ�ให้ หลายคนมองว่าถ้ายังมีความคิดแบบเดิมๆ คงไปไม่รอด อย่างไรก็ตาม คุณประชา มีมมุ มองเกีย่ วกับการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่วา่ ในเมืองไทยวันนีเ้ ราได้มี การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ซึง่ ปัจจุบนั เราได้เริม่ ดำ�เนินการให้กบั ทางเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ทัง้ ข้าราชการ ครู รวมทัง้ พยายามหาแนวทางทีจ่ ะปรับเปลีย่ นปฏิรปู การศึกษาจากในระบบเดิมออกมา นอกจาก นีย้ งั วางแผนทีจ่ ะจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์แบบใหม่ให้กบั มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองค์กรต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้ เราเข้าไปช่วย อย่างเช่นมูลนิธเิ ด็กทีเ่ ราทำ�ให้อยู่ สำ�หรับโครงการและกิจกรรมทีว่ างแผนไว้ คุณประชากล่าวว่า ในอนาคตวางแผนไว้วา่ จะทำ�มหาวิทยาลัยใน ระดับภูมภิ าค เพราะโดยส่วนตัวทำ�งานเกีย่ วข้องกับงานในระดับภูมภิ าคมานาน ขณะนีก้ �ำ ลังหาวิธแี ละแนวทาง ทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กบั คนกลุม่ นี้ ซึง่ ตอนนีไ้ ด้มมี หาวิทยาลัยทีไ่ ด้จด ทะเบียนกับภาครัฐต้องการร่วมมือกับเรา 4


นอกจากนี้ คุ ณ ประชา ยั งให้ เหตุผลที่ฟังแล้วน่าชื่นชมสำ�หรับแนวคิด ในการจัด ทำ�มหาวิทยาลัยระดับภูมิภ าค ว่า เหตุผลที่คิดจะทำ�มหาวิทยาลัยระดับ ภูมภิ าคก็เพราะการได้แลกเปลีย่ นความคิด เห็นกับผู้เข้าอบรมในโครงการต่างๆ ทำ�ให้ เกิดมุมมองจากคนรอบข้าง เช่น “ถ้าเรา คิดถึงอนาคตในสิบวันข้างหน้า ปีหน้าเรา ปลูกผักกิน ถ้าคิดถึงอนาคตในสิบปีข้าง หน้า เราต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ แต่ถ้าเรา คิดถึงอีกร้อยปีข้างหน้า เราต้องสร้างคน ต้องทำ�การศึกษา” เพราะเชื่อว่าสังคมโลกสังคมแบบใหม่ต้องการ คนที่คิดเป็นคิดอีกแบบหนึ่ง ต้องการคนที่เข้าใจปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนแล้วหาทางออกได้ วัน นีท้ ที่ �ำ เพราะอยากเห็นการศึกษาสร้างผูน้ �ำ รุน่ ใหม่ สร้างคนทีม่ คี วามคิดเป็นผูน้ �ำ ในการนำ�โลกออกไปจากวิกฤติ ได้ สร้างอนาคตให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ทั้งนี้ คุณประชา ได้กล่าวถึงค่ายการเรียนรู้สองค่ายใหญ่ที่ทางสถาบันยุวโพธิชนจัดขึ้นว่า ค่ายสองค่ายที่ จัดขึ้นที่ภูเวียง คือ ค่ายสอนจากด้านใน และ ค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ช่วง ฤดูรอ้ นให้เยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ฝึกการเรียนรูท้ ไี่ ม่ได้สอนในห้องเรียนให้เยาวชนได้รสู้ กึ เปลีย่ น คือ เปลีย่ น ให้รู้จักเคารพตนเอง ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความหมายซึ่งเป็นหัวใจหลัก สิ่งที่จะทำ�ให้คนเหล่านี้สามารถ ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงต้องมีภาวนา มีศีล มีสมาธิ และปัญญา ค่ายเรียนรู้ทั้งสองเราพยายามจะนำ�ธรรมะ เข้ามาอย่างมีความหมาย เช่น การเดินธุดงค์ มีการเรียนรู้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นของจริงในชีวิต โดยหวังว่าจาก เยาวชนจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพราะชุมชนปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของเมืองทุนนิยม 5


จากการเรียนรูภ้ ายในค่ายทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของเด็กๆ คือ จากเด็กทีต่ ดิ การพนัน ไม่มคี วามรับ ผิดชอบ ก็ปรับเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วยพ่อแม่ทำ�งาน รู้จักตนเองมากขึ้น ส่วนเด็ก ที่ผ่านการเรียนรู้มานาน บางคนสร้างการศึกษาที่อยู่ในหมู่บ้าน คือ จบ ม. 6 แล้วก็ไม่ไปเรียนต่อที่ไหนแต่ สร้างการศึกษาเรียนรู้ในหมู่บ้านชุมชนของตนเองแทนที่จะออกไปข้างนอก ซึ่งขณะนี้เรากำ�ลังศึกษาหาวิธีจัด อุดมศึกษาแบบไหนที่ไม่ต้องดึงคนออกจากรากเง้าของตนเอง ปิดท้ายด้วยนิยามง่ายๆ สั้น ๆ แต่ได้ใจความของคำ�ว่า “สัมมาชีพ” ในแนวคิดของ คุณประชา หุตานุวตั ร ว่า สัมมาชีพ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอยู่ในอริยมรรคแปด คือ การมีอาชีพการงานที่เหมาะสมเป็นเรื่อง ที่สำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ชีวิตเราจากคนธรรมดาเป็นอริยชนได้ จริงๆ แล้ว สัมมาชีพก็คือ การมองโลกให้ถูก ต้องเพราะในโลกปัจจุบนั เราแยกอาชีพออกมาจากธรรมะ คือ เราจะโลภหรือเห็นแก่ตวั ยังไงก็ได้ เป็นความคิด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก สัมมาชีพต้องมองโลกในทางที่ถูก คือ เงิน อำ�นาจ ชื่อเสียง ไม่ใช่เป้าหมายที่ สำ�คัญที่สุดในชีวิต ปัจจุบันเราเห็นการมีเงิน การมีอำ�นาจเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในทางศาสนาเรียกมิจฉาฐิติซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จริงๆ แล้วเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องคือต้องเอาชนะความทุกข์ให้ได้ สามารถพัฒนาปัญญา ทำ�ตัวเราเองให้มีค่าอย่างสมบูรณ์ให้มากที่สุด เพราะฉะนั้น “สัมมาชีพคือการเปลี่ยนคนในอาชีพต่างๆ ให้มี ธรรมะในหัวใจ เพราะถ้าไม่มีธรรมะในหัวใจต่อให้รวย และมีอำ�นาจมากแค่ไหนก็ไม่มีความสุข” ทำ�อาชีพอะไรก็ได้ที่มีธรรมะเป็นหลัก มีสัมมาฐิติเป็นตัวนำ� คนทำ�มาหากินต้องรู้จักศีล สมาธิ ปัญญา เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�มาหากิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้

6


บทความ

ครูบนดอย

ได้มีโอกาสเยือนเมืองเหนือ ขึ้นดอยบ้านแม่กลางหลวง เข้าเยีย่ มคุณครู และ น้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมเด็จพระญาณวโรดม บ้านแม่กลางหลวง อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ พบกับเพชรเม็ดงามที่หล่นอยู่ใจกลางดอยแห่งนี้ ครูหล้า ครูโหน่ง และ ครูโอ๋ ที่เป็นทั้งเพื่อน พี่ และครูให้ น้องๆ หรือบางครั้งเป็นทั้งพ่อและแม่ให้เด็กๆ เสียงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับดังออกมาเป็นระยะเมื่อทีมงานพบ เจอน้องๆ แม้จะดูแตกต่างกันด้วยหลายอย่างเมื่อเทียบกับเด็กในเมือง แต่น้องๆ ที่นี่ยังคงความใสซื่อบริสุทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยแม่กลางหลวง มีจำ�นวนน้องๆ 40 ชีวิต เป็นเด็กเล็ก 30 คน และ ระดับประถมอีก 10 คน มีครูทั้งสิ้น 3 คน

เราเจอเพชรเม็ดแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ครูหล้า นางจีรนันท์ สว่างวัฒนกุล ปัจจุบันสอน ชั้นอนุบาล 1-3 สอนที่นี่มา 4 ปี เธอให้เหตุผลในการเป็นครูได้อย่างงดงามและน่านับถือเป็นอย่างมาก เหตุ ผลสั้นๆ ง่ายๆ ซื่อๆ ว่า เธอไม่ได้ทำ�เพื่อใคร แต่ทำ�เพื่อคนในหมู่บ้านตนเอง เด็ก ๆ เปรียบเสมือนลูกหลาน ของตนเอง เรือ่ งเงินเดือนถึงแม้จะไม่ได้สงู แต่เธอรูว้ า่ เธอทำ�เพือ่ บ้านของเธอ และชาวบ้านทุกคน นัน่ คือความ ภาคภูมิใจของครูบนดอยเช่นเธอ

7


ต่อด้วยชายหนุม่ หนึง่ เดียวของศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็ก ครู โหน่ง นายพสิน ตาไฝ ครูประถมจากศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน (กศน.) สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ความรูท้ วั่ ไป เท่าทีค่ รูคนหนึง่ จะสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้ แก่นักเรียนของตนได้ โดยกล่าวว่า การมาเป็นครูสอนที่ นี่ได้เพิ่มคุณค่าในชีวิตของตัวเอง แม้จะไม่ได้มีความรู้มาก มายแต่กจ็ ะนำ�ประสบการณ์จากทีเ่ คยเป็นเด็กมาก่อนนำ�วิธี การเรียนรู้ของตนเองมาปรับใช้เพื่อนำ�มาพัฒนาเด็กอีกที และ ครูโอ๋ นางสาวสุจินดา เจริญไพรพนา ครูกิจกรรม สอนดนตรี รวมถึงงานฝีมือต่างๆ ด้วยวัย และหน้าตาที่ดูอ่อนแต่ความคิดของเธอกับดูเป็นผู้ใหญ่เธอให้เหตุผลว่า ที่มาเป็นครูที่นี่เพราะรักเด็ก อยากให้ เด็กที่นี่มีโอกาสเหมือนคนอื่นและสิ่งสำ�คัญที่สุด คือ เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของเธอ ๆ อยากทำ�อะไรให้บ้าน เกิดของเธอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ครูหล้า กล่าวว่า จากแต่ก่อนไม่มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีแต่ระดับประถม ผู้ปกครอง ที่มีลูกหลานอายุ 2 – 6 ขวบ ก็ยัง ไม่ส่งลูกหลานมาเรียนพอศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมาเปิดมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ มากขึน้ ชาวบ้านเห็นว่ามัน่ คงก็สง่ บุตร หลานมาเรียนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปัจจุบนั พ่อแม่ส่วนใหญ่จะให้ความสำ�คัญกับ การศึกษามากกว่าสมัยก่อน สำ�หรับ แผนการเรียนการสอนทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยึดหลักของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม้เด็กที่นี่จะมีความ ต่างที่ภาษาและวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันได้รับการปลูกฝังจากครูทั้งสามทั้งเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ที่ครูทั้งสามจะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ของพวกเขาได้ ทำ�ให้วัน นี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามกลางยอดเขาสูงตระหง่านแม้อุปกรณ์การเรียนการสอนจะไม่พร้อมเหมือนในเมือง แต่การศึกษาก็ทำ�ให้ที่นี่ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งได้ ทัง้ นี้ คุณครูทงั้ สามยังกล่าวถึงสิง่ ทีท่ างศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กแห่งนีต้ อ้ งการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนว่า ปัจจุบันยังขาดแคลนครูเนื่องจากตอนนี้เรามีครูสามท่าน ต่อเด็ก 40 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 8


รวมถึงการดูแลเด็กๆ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการแยกการสอนออกเป็นระดับ รวมทัง้ ครูกไ็ ม่ได้จบตรงกับสายทีส่ อน จึงอยากฝากให้ทางภาครัฐสนับสนุนโดยส่งบุคลากรที่มีความรู้ลงมาช่วยถ่ายทอดให้แก่พวกเธอด้วย นอกจาก นี้ยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนแม้ว่าอุปกรณ์บางอย่างจะทันสมัยแต่ก็มีจำ�นวนจำ�กัดไม่เพียงพอให้เด็กทุก คนใช้อย่างทั่วถึง เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี ของเล่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องงบประมาณค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงน้อยเกินไปได้วัน ละ 13 ต่อวันต่อคน ครูโหน่งบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันข้าวของหลายอย่างแพงขึ้น บางครั้งไม่พอก็ต้องจ่ายเอง บ้าง ทั้งนี้ยังฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาเรื่องค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย และเมื่ อ เราได้ มี โ อกาสพบกั บ นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายก เทศมนตรี ตำ � บลบ้ า นหลวง จึ ง ได้ สอบถามถึงแนวทางและวิธีการแก้ไข ปั ญ หาของทางเทศบาล ซึ ่ ง ได้ ร ั บ คำ�ตอบจากนายกก่อชิ ว่า ในส่วนของ เทศบาลได้เข้ามาดูแลในเรือ่ งค่าอาหาร ของเด็กนักเรียน และค่าจ้างครู สำ�หรับ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางเทศบาล ช่วยดูแลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจาก ผู้บริจาค แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรนั้นทางเทศบาลไม่ได้ นิง่ นอนใจได้ท�ำ เรือ่ งขอเปิดเป็นสาขาโรงเรียนประถมเพือ่ ทีจ่ ะดึงครูเข้ามาช่วย เนือ่ งจากตอนนีย้ งั เป็นแค่ศนู ย์ พัฒนาเด็กเล็ก เด็กหลายคนที่จะขึ้น ป. 1 ก็ไม่มีที่เรียน เพราะต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจาก พื้นที่ ค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็รับไม่ไหว แต่ถ้าได้ครูมาก็มีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่อีก จึงจำ�เป็นต้องเร่งหา งบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งทางเทศบาลยังขาดแคลนเรื่องงบประมาณจึงต้องขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านให้การสนับสนุนในการสร้างอาคาร เมื่อสอบถามถึงเรื่องค่าอาหารกลางวัน นายกกอชิ ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่า สำ�หรับค่าอาหารกลาง วัน เป็นเรื่องของระเบียบที่กำ�หนดมาหัวละ 13 บาท ซึ่งเหนือความรับผิดชอบของทางเทศบาล แต่ทั้งนี้ทาง เทศบาลก็ได้ทำ�หนังสือขอปรับเพิ่ม ซึง่ ในขณะที่รอการปรับขึ้นค่าอาหารกลางวันทางเทศบาลก็ได้ช่วยเหลือไป บ้างบางส่วนเท่าที่จะช่วยได้ โดยใช้วิธีการตั้งกล่องรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการจัดผ้าป่าซึ่งทำ�เป็น 9


ประจำ�ทุกปี ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลทั้งหมด 13 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์ก็ได้ อัตราค่าอาหารกลางวันเท่ากันคือ 13 บาท

สุดท้าย นายก่อชิ ได้ฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ใจบุญทั้งหลายว่า ฝากภาครัฐ เอกชนและผู้ ใจบุญร่วมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กลายเป็นโรงเรียนระดับประถมเพื่อให้เด็กได้มีการศึกษาที่ดี คน ที่ยากจนจะได้มีโอกาสในศึกษา อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เรือ่ งค่าอาหารกลางวัน อาคารเรียน บุคลากร อุปกรณ์การเรียน เนือ่ งจากชนบทยังขาดโอกาสในเรือ่ งของการ ศึกษาเป็นจำ�นวนมาก และการทีจ่ ะพัฒนาประเทศให้ส�ำ เร็จลุลว่ งนัน้ ควรส่งเสริมการศึกษาเป็นอันดับแรกให้ มากที่สุดเพราะการศึกษาเป็นบันไดขั้นพื้นฐานที่ดีของเด็กๆ โตขึ้นพวกเขาจะได้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ มี ความรู้ความสามารถ เป็นคนดีของสังคมที่มีและเป็นกำ�ลังของชาติสืบไป บนยอดดอยสูงมีอะไรให้น่าค้นหามากกว่าที่คุณคิด ร่วมส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ที่ห่าง ไกล ร่วมเดินทางเป็นสะพานต่อยอดให้พวกเขาได้ข้ามเดิน ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ด้วยการสร้าง สัมมาชีพ เพราะเชื่อว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อเรามีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ทางออกของสังคมไทย อยู่ไม่ไกลจากมือคุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสื่อการเรียนการสอนและสิ่งของได้ที่มูลนิธิสัมมาชีพ เลขที่ 573/8 ซอย รามคำ�แหง 39 (แยกศรีวรา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

10


ข่าวสาร

ออมทรัพย์ ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) และ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงาน วันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประ ชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี โดย นายก๊ก ดอนสำ�ราญ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดงานพร้อมรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า การออมมีความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจระดับชาติและความเป็นอยู่ ของประชาชน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีระบบการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ระบบประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบ สวัสดิการ ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการมีส่วนร่วมและเครือข่าย ระบบการออม ระบบสินเชื่อ ระบบ การลงทุน และ ระบบไอที ปัจจุบันมี 955 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 52,273 ล้านบาท ทั้งนี้ นายก๊ก ดอนสำ�ราญ ยังได้กล่าวเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ และผู้ร่วมงานเลือกที่จะออม ความดี ผ่านกระบวนการ 8 คุณธรรมพื้นฐาน 8 คำ� ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และ มีน้ำ�ใจ 11


สำ � หรั บ ไฮไลท์ ข องการจั ด งานในครั้ ง นี้ อ ยู่ ที่ วิทยากรพิเศษ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง นายกรัฐมนตรี และ รองประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “ภาคประชาชนกับการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.สมคิด กล่าวถึงหัวข้อทีย่ กมาพูดว่าภาคประชาชน เป็นอะไรที่ถูกละเลย จากนั้นได้ยกตัวอย่างประเทศ เกาหลีใต้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาว่า นับตั้งแต่มีการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกาหลีใต้ทุกวันนี้เจริญขึ้น มากเมื่อเทียบจาก 50 ปีที่แล้วยากจนแทบไม่มีอะไร กิน แต่ปัจจุบันค่าครองชีพสูงกว่าไทย จากที่เคย เป็นประเทศที่ต้องอาศัยต่างประเทศ แต่วันนี้เปลี่ยน บทบาทเป็นประเทศที่คอยให้ความช่วยเหลือประเทศ เพื่อนบ้าน เป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีของโลก กลุ่มธุรกิจ ของเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของ G20 ซึ่งเป็น กลุม่ หัวกะทิมหี น้าทีก่ �ำ หนดทิศทางและจัดระเบียบโลก ใหม่ เกาหลีใต้ไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าประเทศไทยแม้ กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากกว่าไทย นั่นคือ ภาคประชาชน คนเกาหลีถูกปลูก ฝังด้วยการศึกษา ถูกล้อมให้โตขึ้นมาเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ คือ มีการศึกษาที่ดี มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ถูกบ่มเพาะให้มีความอดทน บากบั่น มีจุดมุ่งมั่น รู้จักอดออม รักในประเทศ และภูมิใจ ในวัฒนธรรม นั่นคือพื้นฐานสำ�คัญของการพัฒนาประเทศ ดร.สมคิด ให้แง่คิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาประเทศว่า ประเทศไหนจะเจริญได้ต้องมีความเข้มแข็ง 3 ภาค คือ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน แต่เรามักจะได้ยินการกล่าวขวัญถึงบทบาทของภาค รัฐบาลว่าเป็นผู้ชี้นำ� และส่งเสริมถึงทำ�ให้ประเทศพัฒนา หรือการประสานงานระหว่างภาครัฐกับเอกชน แต่ ไม่คอ่ ยมีใครได้พดู ถึงภาคประชาชน ภาคประชาชนถูกมองว่าเป็นผูค้ อยรับอานิสงส์จากความสามารถของภาค รัฐและเอกชน แต่ผมกลับมองตรงกันข้าม เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านภาคประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำ�ให้ ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ ภาคประชาชนเป็นจุดที่หลายฝ่ายละเลย แต่ในอนาคตภาคประชาชนกำ�ลัง จะเป็นจุดสำ�คัญที่จะทำ�ให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำ�คัญ วันนี้เศรษฐกิจโลกกำ�ลังมีปัญหา กลุ่มอียูทางตะวันตก กำ�ลังมีปัญหาอยู่ในสภาพใกล้ล้มละลาย ประเทศไทยเติบโตได้ต้องพึ่งพาการส่งออก แต่เมื่อวันนี้การส่งออก เป็นอย่างนี้ต้องหันกลับมามองเศรษฐกิจในประเทศ ประเทศไทยอยู่ในกรอบการลงทุนในประเทศจึงเป็นจุด 12


สนใจของการแก้ไขความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งการลงทุน การให้โอกาสด้านการศึกษา สวัสดิการและความ เปลี่ยนแปลงของประชาชน จะทำ�อย่างไรที่จะทำ�ให้ภาคประชาชนแข็งแรงขึ้น ผันจากความยากจนมีรายได้ มากขึ้น ภาคประชาชนไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังได้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จนมาก ประมาณร้อย ละ 70 ของประชากรไทยไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนหนังสือ ประมาณร้อยละ 70 ของคนวัยชราไม่มีเงินใช้จ่ายใน การรักษาสุขภาพของตัวเอง ในสภาพเช่นนีจ้ ะทำ�อย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งพ้นจากความยากจน

เส้นทางการพัฒนาหลายสิ่งยังไม่ถูกต้อง ประเทศที่เจริญได้อำ�นาจจะต้องถูกกระจายไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้ ทรัพยากรทัง้ ประเทศกระจายไปสูค่ วามต้องการทีแ่ ท้จริงของส่วนภูมภิ าค แต่ความเป็นจริงประเทศไทยกระจาย อำ�นาจไปอยูท่ สี่ ว่ นกลางไม่กระจายไปสูท่ อ้ งถิน่ จึงจำ�เป็นต้องมียทุ ธศาสตร์สว่ นท้องถิน่ แต่ละภูมภิ าคก็มแี นวทาง ที่พัฒนาแตกต่างกัน การมียุทธศาสตร์ของภูมิภาคทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งในท้องถิ่น ปัญหาที่เราไม่สามารถ ดึงคนให้พ้นจากความยากจนได้จริงๆ คือ ประชาชนหวังพึ่งรัฐบาลมากเกินไปมองว่ารัฐบาลคือผู้มีหน้าที่ช่วย ให้พ้นจากความยากจน แท้จริงแล้วรัฐบาลเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเอง แต่คนที่จะทำ�ให้พ้นจากความ ยากจนได้จริงๆคือ ประชาชนเอง ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ ยกตัวอย่างธนาคารเพือ่ คนจนในบังกลาเทศเพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความยากจนว่า ธนาคารกรามีนในบังกลาเทศเป็นธนาคารที่ไม่ได้เกิดจากภาครัฐ แต่เกิดจาก มูฮัมหมัด ยูนูส ผูร้ เิ ริม่ และพัฒนาแนวคิดไมโครเครดิต โดยใช้วธิ อี อกเรียงร่ายเงินผูท้ มี่ เี งินออมจากคนจนด้วยกัน แล้วทดลอง ด้วยการให้กยู้ มื แบบคนจนโดยมีความเชือ่ ว่าคนจนจะไม่เบีย้ วเมือ่ เทียมกับคนรวย เพราะคนจนมีความละอาย มีความรับผิดชอบต่อเงินที่กู้มาแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดก็ตาม ธนาคารกรามีนหรือธนาคารเพื่อคนจน เป็น แหล่งเงินกู้ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและกลายเป็นโมเดล ตัวอย่างที่หลายประเทศนำ�ไปใช้ในการแก้ไขความยากจนของประชาชนด้วยประชาชนเพื่อประชาชน ไม่ได้ รอว่าเมื่อไรรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ อันนี้เป็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ดี 13


จากนั้น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวถึงสหกรณ์ในประเทศไทยว่า สหกรณ์ คือ กลไกเพื่อเกื้อกูลประชาชน ช่วยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม แต่บทบาทของสหกรณ์ในเมืองไทยยังน้อยเกินไป ในขณะที่สหกรณ์ที่ญี่ปุ่น มีพลังและเข้มแข็งมาก ทำ�ไมเค้าถึงทำ�ได้ เพราะว่าประเทศไทยขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทของสหกรณ์ มองสหกรณ์เป็นทีร่ วมของการกูเ้ งิน ฝากเงิน ซึง่ จริง ๆ แล้วสหกรณ์ตอ้ งเป็นตัวต่อรองอำ�นาจสินค้า สามารถ เอาเงินออมทรัพย์ไปลงทุนการผลิต ในท้องถิ่นชาวบ้านควรเดินเข้าไปในร้านสหกรณ์ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาถูก แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านเลือกที่จะซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า ถึงวันนี้ต้องปลุกให้สมาชิกสหกรณ์ตื่นให้รู้ว่า จิตวิญญาณของสหกรณ์คืออะไร ใช้สหกรณ์เป็นตัวประสานกับภาครัฐ เพราะผู้แทนสหกรณ์ก็คือตัวแทนของ ผู้นำ�ท้องถิ่น เหมือนมีเพชรอยู่แล้วแต่รอเจียระไน ทัง้ นี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ ได้กล่าวถึงมูลนิธทิ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ ว่า มูลนิธสิ มั มาชีพเกิดขึน้ มาจากบุคลากรหลาก หลาย โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมตัวกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ้นของกลุ่มคนในชุมชนรากหญ้าให้สามารถเข้าใจวิธีการบริหารจัดการ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สหกรณ์ก็เหมือนกันเปรียบเหมือนตัวหลักให้ชุมชน ถ้าเราทำ�ได้เงิน ก็มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่า คนจนจะหายไป แต่จะทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ความ ยากจนจะหายไปขึ้นอยู่กับ ตัวของเค้าเองทั้งพฤติกรรม และสังคม ถ้าไม่รู้จักออกชีวิตก็ไม่มี อะไรเหลื อ เคยมี ก ารสอบถามเรื่ อ งการออม ว่ า ท่ า นวางแผนการ ออมเพื่ อ อนาคตเมื่ อ ยามแก่ ห รื อ ไม่ เพราะ เมื่ อไม่ มี เ งิ น ออมความ ยากจนก็ เ กิ ด ขึ้ น และไม่ ใ ช่ แ ค่ ตั ว เองแต่ ร วมไป ถึงครอบครัว ปัจจุบันนี้ ธุรกิจด้านเครดิต สินเชื่อ เพิ่มสูงขึ้นเพราะการ ใช้ จ่ า ยในสิ่ ง ที่ ไ ม่ จำ � เป็ น เงินออมของแต่ละคนรวมกันแล้วก็เป็นเงินออม ของชาติ เงิ น ออม 100 บาททั้งประเทศ เป็นออมของภาครัฐ 60 อีก 40 เป็นของภาคเอกชนและ ประชาชน การออมของภาคครัวเรือนเป็นหลักของ ประเทศ แต่ ปั จ จุ บั น เงิ น ออมของประเทศน้อยลง 10 ปีที่ผ่านมา ลดลงเฉลี่ย เหลือ 1-2% ถ้าต้องการให้เพียงพอ ต่ อ ก า ร ลงทุนต้องมี 6 % ถ้าไม่มี ก็ตอ้ ง กู้ ยื ม หนี้ ส าธารณะก็ เพิ่มมากขึ้นประเทศก็ อ่อนแอ

14


ปิดท้ายวันออมแห่งชาติด้วยมุมมองน่าคิดจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ว่า วันนี้เป็นออมแห่งชาติอยาก ใช้โอกาสนี้ปลุกสมาชิกสหกรณ์ให้ตื่นให้รู้ว่าสหกรณ์ต้องทำ�อะไร ผมอยากเห็นสหกรณ์เป็นตัวประสานเรื่อง การผลิต การเลือกวัตถุดิบ การจำ�หน่าย การแปรรูป ฉะนั้นสหกรณ์สามารถเป็นตัวกลางที่ดีและเป็นเครือ ข่ายให้คนจนช่วยเหลือคนจนด้วยกันเอง ปีนี้เราเฉลิมฉลอง 84 พรรษาให้ในหลวง ถ้าอยากจะทำ�ความดีควร เริ่มจากตรงนี้ทำ�สหกรณ์ให้ดี ถ้าหวังเพียงรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยคงทำ�ไม่ได้ การแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ ใช้การให้เงินช่วยเหลือเพราะมันเป็นแค่เพียงการบรรเทา แต่ถ้าทุกคนรู้จักออมก็ไม่ต้องนั่งรอความช่วยเหลือ จากใคร คนจนถ้าไม่ช่วยคนจนก็อย่าหวังจะให้ใครมาช่วยเราเลย ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีวันข้างหน้า ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะ สัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม และ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็น จิตสำ�นึกใหม่ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อเรามี สัมมาชีพเต็มพื้นที่

15


กิจกรรม

เปิดหอวัฒนธรรมลาวเวียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือก

เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ชุมชนคนลาวเวียงแห่เอาฤกษ์ชยั ในพิธเี ปิดศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนตำ�บล บ้านเลือกแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนของคนบ้านเลือก ณ หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำ�พื้นบ้านของคนลาวเวียง ซึ่งจะเห็นได้ในงานหรือพิธีที่สำ�คัญ เท่านั้น พิธีเปิดเริ่มด้วย นายธวัชชัย วิสมล นายอำ�เภอโพธาราม กล่าวเปิดงานอย่างภาคภูมิใจพร้อมปลุกให้ คนบ้านเลือกร่วมอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมลาวเวียงและรักษาศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งนีท้ คี่ นในชุมชนร่วมสร้างมาให้คงอยู่ คู่คนบ้านเลือกต่อไป นอกจากนี้ตัวแทนจาก 3 องค์กรที่ผสานความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการแหล่ง เรียนรู้ใกล้บ้านคู่ชุมชนต่างก็มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) คุณยงจิรายุ อุปเสน หัวหน้าทีมพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชน (พอช.) และ คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รองผู้อำ�นวยการมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

บรรยากาศภายในงานนับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ยลโฉมการแต่งกายประจำ�ท้องถิ่นของคนลาวเวียง พร้อม ด้วยการแสดงพืน้ บ้านรำ�ลาวเวียงจากกลุม่ แม่บา้ นในชุมชน ต่อด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชนคนบ้านเลือก ทำ�ให้ได้เห็นวัฒนธรรมทีต่ า่ งถิน่ ของคนลาวเวียงทีย่ งั คงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้อย่างงดงาม ไม่วา่ จะเป็นภาษาลาวเวียงรวมถึงการแต่งกายทีบ่ ง่ บอกถึงลักษณะเฉพาะของคนลาวเวียงสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 16


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือก เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่โครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านร่วมพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เพราะหอวัฒนธรรมลาวเวียงเป็นพื้นที่ที่สมผสานระหว่าง วัฒนธรรมลาวเวียง โรงเรียน และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัวถือเป็น เอกลักษณ์ของหอวัฒนธรรมลาวเวียง ห้องสมุดทีถ่ กู สร้างขึน้ ด้วยแนวคิดและความร่วมมือของคนในชุมชนจึง กลายเป็นของขวัญและความภูมใิ จของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ หญ่ใจดีทงั้ หลายทีค่ อยให้การ สนับสนุน รวมถึงน้องๆ ต่างพลอยดีใจทีว่ นั นีพ้ วกเขามีหอ้ งสมุดทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น แม้จะไม่สวยงามเหมือนในเมือง แต่พวกเขาก็จะพัฒนาและคอยดูแลรักษาให้ดขี นึ้ ตามทีค่ นบ้านเลือกจะทำ�ได้ นัน่ คือคำ�พูดจากน้องๆ ทีร่ ว่ มกัน สานฝันสร้างห้องสมุดนี้ขึ้นมา

ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือกตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของวัดโบสถ์ใช้สถานที่ของหอ วัฒนธรรมลาวเวียงเป็นที่ตั้งจากชุมชนเล็กๆ ที่กระจัดกระจายตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน วันนี้บ้านเลือกพลิก ฟื้นจากชุมชนเรียบง่ายกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมลาว เวียงที่สืบทอดต่อกันมา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแต่งกาย ภาษา ถูกหลอมเป็นหนึ่งและรวมไว้ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชมตำ�บลบ้านเลือกแห่งนี้ สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำ�ให้คนบ้านเลือกรวมตัวกันสรรค์ สร้างศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายของพวกเขา คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจคนลาว เวียงให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป ร่วมสร้างสัมมาชีพให้เต็มพืน้ ทีก่ บั มูลนิธสิ มั มาชีพ เพราะเชือ่ ว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ก็ตอ่ เมือ่ เรามี สัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม และ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็น จิตสำ�นึกใหม่ ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพคือทางออกของสังคมไทย ผู้สนใจหรือผู้มีจิตศรัทธาหรือองค์กรใดที่ต้องการแบ่งบันน้ำ�ใจหรือสนับสนุนพื้นที่ให้มูลนิธิฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมฯ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-9366613 ต่อ 107 หรือ 086-7897808 หรือ e-mail : sammachiv.pr@gmail.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook สัมมาชีพ และ www.right-livelihoods.org , www.sammachivonline.com เครือข่ายความรู้สู่อาชีพ 17


กิจกรรม

เปิดแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ห้องสมุดมีชีวิต เทศบาลตำ�บลสรรพยา เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา เทศบาลตำ�บลสรรพยาได้ฤกษ์เปิดห้องสมุดมีชวี ติ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำ�บลสรรพยา อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำ�บล สรรพยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางประณอม พงษ์รัก รองนายกเทศมนตรีตำ�บลสรรพยา ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) และ คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รองผู้อำ�นวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมแสดงความยินดี

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยน้องๆ เยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอสรรพยาต่าง มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ห้องสมุดมีชีวิต ความคิดของฉัน” อาทิ ซุ้มห้องสมุดมี ชีวิต ซุ้มผลงานการประกวดคำ�ขวัญ และวาดภาพ ซุ้มเล่านิทาน ซุ้มกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการแสดง จากชมรมดนตรีละนาฏศิลป์ “รำ�อเมซิ่งสรรพยา” โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ และ ผู้ร่วมงานเป็นอย่าง มาก 18


จากศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก เทศบาลตำ � บลสรรพยา ที่ซึ่งน้องๆ ใช้ชีวิตประจำ�วันในการเดินทางมา ศึกษาเล่าเรียน แต่วนั นีศ้ นู ย์เด็กเล็กแห่งนีเ้ ปรียบ เสมื อ นคลั ง ความรู้ ที่ ร วบรวมความรู้ ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ทางปัญญา เพราะแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงห้องสมุดที่ใช้ค้นหาเท่านั้น แต่ยัง เป็นแหล่งรวมรวบองค์ความรู้ทั้งสาระและความ บันเทิงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น มุม นิทาน มุมไอที มุมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุก เดือนขึน้ อยูก่ บั เทศกาลนัน้ ๆ ห้องสมุดของคนสรรพยาแม้จะไม่ใหญ่โตเหมือนคนเมือง แต่คนสรรพยาก็พร้อมใจ กันสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นแหล่งมั่วสุ่มทางปัญญาให้แก่เยาวชนในชุมชน เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดแหล่งเรียนรู้ที่ ครบวงจรอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านแล้ว เยาวชนที่มั่วสุ่มในที่ต่างๆ จะหลั่งไหลมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ โดย ความสำ�เร็จครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหลาย โดยเฉพาะน้องๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “รู้สึกดีใจที่เรามีห้องสมุดมีชีวิต เพราะกว่าจะมีวัน นี้เราลำ�บากกันมาเยอะ แต่ยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จะทำ�ให้ดีขึ้น” เสียงสะท้อนของความดีใจเหล่านี้ คงจะทำ�ให้ชาวสรรพยามีพลังและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้คงเกิดกับห้องสมุดของพวกเขาต่อไป

ร่วมสร้างสัมมาชีพให้เต็มพืน้ ทีก่ บั มูลนิธสิ มั มาชีพ เพราะเชือ่ ว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ก็ตอ่ เมือ่ เรามี สัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม และ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็น จิตสำ�นึกใหม่ ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพคือทางออกของสังคมไทย ผู้สนใจหรือผู้มีจิตศรัทธาหรือองค์กรใดที่ต้องการแบ่งบันน้ำ�ใจหรือสนับสนุนพื้นที่ให้มูลนิธิฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมฯ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-9366613 ต่อ 107 หรือ 086-7897808 หรือ e-mail : sammachiv.pr@gmail.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook สัมมาชีพ และ www.right-livelihoods.org , www.sammachivonline.com เครือข่ายความรู้สู่อาชีพ 19

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ มีนาคม 55  

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำเดือนมีนาคม 55

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ มีนาคม 55  

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำเดือนมีนาคม 55