Page 1

ข่าวประชาสัมพันธ์มลู นิธิสัมมาชีพ (Clipping News) ประจาเดือน พฤศจิกายน 2554


คอลัมน์: การ์ดเชิญ ข่ าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 00:00:03 น. จิระชัย โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านมาทานอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ มื้อค่ากับ "มุมบาร์บีคิวและซีฟดรวมเครื ู้ ่องดื่ม 1 แก้ ว" เฉพาะ วันศุกร์และวันเสาร์ ที่ ห้ องอาหารไนน์ต้ ที ูคาเฟ่ โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ พิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์พาร์ค เร่งดาเนินการเตรียมความพร้ อมในส่วนต่างๆ เพื่อเปิ ดให้ บริการในวันที่ 18 พ.ย.54 เพื่อช่ วย บรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั ชาวบ้ านโดยรอบได้ มาจับจ่ายซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จาเป็ น หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตินา้ ท่วมครั้งใหญ่ ส่งผลให้ ศูนย์การค้ าฟิ ว เจอร์พาร์คต้ องปิ ดให้ บริการเป็ นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 พ.ย.54) ทั้งนี้ได้ อานวยความสะดวกเรื่องเส้ นทางให้ กบั ประชาชนและชาวบ้ านช่ วงนา้ ลด ด้ วยการ ปรับเส้ นทางพิเศษ 2 เส้ นทาง คือ เส้ นทางที่ 1 ตั้งแต่ช่องทางด่วน ถนนพหลโยธินขาเข้ า บริเวณด้ านหน้ าศูนย์การค้ า ให้ ประชาชนสามารถใช้ เป็ นเส้ นทางลัด ไป เส้ นรังสิต-นครนายก เส้ นทางที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก เชื่อมต่อทางลงโทลล์เวย์ รังสิต-นครนายก และกรุงเทพฯ เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางไปรังสิต-นครนายก และ กรุงเทพฯ ได้ สะดวกยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้ าร่วมโครงการ "ธรรมโอสถโรงพยาบาลหัวเฉียว" ด้ วยการเข้ าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมะ รักษาใจ เมื่อทุกข์มาเยือนบ้ านเรือน ประสบภัย" โดย พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สนใจสารอง ที่น่ังเข้ าฟังฟรี ที่แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126 ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว วันศุกร์ท่ี 18 พ.ย. 54 เวลา 13.00-15.00 น. มูลนิธสิ ัมมาชีพ ขอเชิญผู้สนใจและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนา้ ท่วม และร่วมฟื้ นฟูอาชีพเพื่อสร้ างชีวิต ใหม่ให้ คนไทย โดยร่วมบริจาคผ่านการร่วมงานปาฐกถาสัมมาชีพ ประจาปี 2554 (ดินเนอร์ทอล์กการกุศล) "เส้ นทางสู่...ราชาทูน่าโลก" โดยบุคคลสัมมาชีพแห่งปี ไกรสร จันศิริ ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค วันพุธที่ 18 ม.ค.55 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ ท่ี ส่วนประชาสัมพันธ์ มูลนิธสิ ัมมาชีพ 0-2936-6613 ต่อ 101, 107 หรือ 08-6789-7808 และสารองที่น่ังได้ท่ี 080458-8224 e-mail : sammachiv@gmail.com พร้ อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ ท่เี ฟซบุค๊ สัมมาชีพ


http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROemIyTXdNakkzTVRFMU5BPT0=&sectionid=TURNd09RPT0=&day=TWpBeE1TMHhNUzB5Tnc9PQ=

=

http://news.thaipbs.or.th


http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=92&contentID=177590

http://www.happynow.in.th/happy-news/30-pr-news/105-dinner-talk.html


http://www.ryt9.com/s/prg/1275244

http://www.thaipr.net/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1 %E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E


http://onlinesarn.com/news

http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1% E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E/


http://www.thaipr.net/exhibition/369349

http://www.thailand4.com/gen/2011-11-07/572dc3bb115c94c20b90bc43c175ea35/


http://www.ryt9.com/s/prg/1282994

http://www.newswit.com/gen/2011-11-17/93aea8e68a2fe944ffb1596fa9f13278/


http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8

%9E/

http://www.suksabuy.com/video

sammachiv_clippingnews_November2011  

clippingnew มูลนิธิสััมมาชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 54

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you