Page 1

RLF-MAGAZINE

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รองประธาน คณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสัมมาชีพ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในงานสัมมนา 80 ปี หอการค้าไทย เรื่อง “ชีน้ �ำ เศรษฐกิจ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์จริงจากผูน้ �ำ ภาคธุรกิจ”


บทบรรณาธิการ

เปิดใจ บก.

กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำ�หรับ RLF-MAGAZINE หรือ “สัมมาชีพรายปักษ์ออนไลน์” ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นฉบับที่ 4 แล้วที่เรานำ�เสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งสาระความรู้ บทความ และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ผ่านสื่อออนไลน์ ของมูลนิธิสัมมาชีพ สำ�หรับฉบับนี้เราขอนำ�เสนอเรื่องราวของเยาวชนผู้ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์เรียนรู้ชาวดิน ต่อยอดจากตอนที่แล้ว ที่นำ�เสนอเรื่องราวของคุณวราภรณ์ หลวงมณี สตรีผู้บุกเบิกสร้างจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด จากนั้นพาท่านไปงาน 80 ปี หอการค้าไทยพร้อมบทความการบรรยายพิเศษของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในหัวข้อ “ชี้นำ�เศรษฐกิจ:ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” เนื้อหาที่ฟังแล้วเหมาะสำ�หรับเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ และเนื้อหาอีกมากมายที่รอให้ คุณสัมผัสในสัมมาชีพรายปักษ์ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสัมมาชีพรายปักษ์ฉบับนีน้ อกจากจะให้สาระประโยชน์และความบันเทิงแล้วจะ ยังทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางทางความคิดเชื่อมโยงระหว่างสังคมกับชุมชน ทั้งนี้ ทีมงาน ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความ สนใจในการติดตามข่าวสารจากนิตยสารสัมมาชีพรายปักษ์ออนไลน์ของเราฉบับหน้าพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมเนื้อ หาใหม่ๆ ที่รอให้คุณค้นหา

บรรณาธิการ


Content

สัมมาชีพรายปักษ์ออนไลน์ ฉบับที่ 4

บทความ

เยาวชนผู้ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์เรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์

4.

เก็บตกกิจกรรม

โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สัมมาชีพกับความสุข”

8.

ลานข่าว

ชี้นำ�เศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10. โครงการผู้นำ�-นำ�การเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) รุ่นที่ 3

11.

มสช. แนะนำ�หนังสือใหม่น่าสนใจ ดอกไม้และความหวัง (Hope for the Flowers)

12.


้ ู ร น ย ี ร เ ์ ย น ู ศ ก า จ ะ า พ เ ม ่ บ ร า ก น า ่ ผ ้ ู ์ ณ ร า ก เยาวชนผ บ ส ะ ร ป ก าวจา บอกเล่าสัมมาชีพ

ร ง อ ่ ื ร เ ด อ ท ย า ่ ถ ม ร่ว

ศักดา เหลาเกตุ อายุ 23 ปี

เยาวชนผู้ผ่านการอบรมบอกความรู้สึกกับเราว่า ตัวเองเริ่มเข้าค่าย ตั้งแต่อายุ 16 ปี ก่อนที่จะเข้ามาเรียนรู้ในค่ายนี้ส่วนตัวเป็นคนเงียบ เก็บตัว ไม่มีเพื่อน ไม่ชอบออกไปไหน พอดีมีเพื่อนที่ผ่านการอบรมจากค่ายนี้มาชวน ก็เลยลองมา ครัง้ แรกทีไ่ ด้สมั ผัสรูส้ กึ ยากแต่พอได้เริม่ เรียนรูท้ �ำ ให้เราเริม่ กล้า แสดงออก เริ่มมีการเข้าหา จากครั้งแรกค่าย 5 วัน ก็เริ่มเป็นค่าย 20 วัน ทำ�ให้เห็นถึงแนวคิดและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถก้าวข้ามได้ ศักดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่ายเรียนรู้ช่วยให้เราได้พัฒนาการพูด การ คิด เพราะโดยปกติชีวิตประจำ�วันก็แค่อ่านและตอบ ซึ่งมีคำ�ตอบที่ตายตัว อยูแ่ ล้วแต่พอเรามาเข้าค่ายทำ�ให้เราเห็นว่าความคิดไม่มถี กู ผิดแต่มนั เป็นการ เรียนรูซ้ งึ่ เราสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ได้เห็นตัวเอง เช่น ช่วงทีเ่ ราต้องตัดสินใจ ว่าชอบอะไร จะเรียนด้านไหนมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราๆ ต้องดูจากฐาน ความเป็นจริงไม่ใช่ความอยากเพราะความอยากจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ อย่างผมเลือกที่จะอยู่บ้านทำ�การ เกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีคนถามว่าไม่ทำ�งานแล้วจะอยู่ได้อย่างไร เป็นสิ่งที่เราเองก็คิดแต่เมื่อทบทวนแล้วคำ�ตอบที่ ได้คืออยู่ได้ถึงแม้จะมีค่าครองชีพน้อยไม่มากเท่าในเมือง แต่เรามีต้นทุนทางทรัพยากรก็ช่วยให้เราประหยัดไปได้บ้าง” ดัง นั้นความสุขไม่ได้ อยู่ที่ต้องออกไปทำ�งานเหมือนกับคนอื่น สำ�หรับผมๆมีความสุขกับการอยู่บ้าน” เมื่ อ จบ ค่ายแล้วสำ�หรับ ศักดา ยังคงให้ความช่วยเหลือค่อยประสานงาน และช่วยพีๆ่ เวลามีการจัด ค่ายทำ�ให้จนทำ�ให้เกิดงานประจำ�ในพื้นที่นั่นคือ การรวมกลุ่มออมทรัพย์ ทุก วันที่ 4 ของ เดือนพวกเราจะเอาเงินเก็บมารวมกันแล้วเอาไปฝาก นอกจากนี้ยังมีตลาด ชุมชน ร้านค้า ชุมชน รวมถึงกิจกรรมอาสา เรื่องของบุญประเพณี ฮีต 12 คอง 14 คือ ใน ปี ห นึ่ ง จะ มีบุญประจำ�เดือนทุกเดือนชวนน้องๆ รื้อฟื้นประเพณีขึ้นมา สร้างความชื่นชม และการยอมรับให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้ไม่น้อย 4


ศักดา กล่าวถึงค่ายที่ทำ�ให้เขาค้นพบตัวเองว่า การเข้าค่ายเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะต้องมีการปรับตัวต้อง ฝืนกับสิ่งที่เราขาด เพื่อพัฒนาสิ่งที่เราขาดให้มันดีขึ้น ดังนั้นต้องมีความอดทนคือถ้าผ่านไปได้มันเป็นสิ่งที่ดีจะมีความเบิก บานอยู่ในใจเมื่อคิดถึงที่ไรจะมีความสุข มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง

นางสาววรรินทร์ โสภา อายุ 24 ปี

สาวน้อยอีกคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากค่าย เรียนรู้แห่งนี้ น้องโอ๋ นางสาววรรินทร์ โสภา อายุ 24 ปี เธอบอกกับเราว่า เริ่มเข้าค่ายตั้งแต่อายุ 18 ปี ปัจจุบัน ศึกษาทางไปรษณีย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 เหตุผลที่มาเข้าค่ายนี้เพราะ มีพี่ที่สนิทที่ผ่านการเข้าค่ายนี้มาชวนทำ�ให้ตนตัดสินใจเข้า มา ซึง่ ถือว่าเป็นการเข้าสูส่ งั คมครัง้ แรก เพราะปกติเป็นคน ไม่ชอบออกไปไหน ไม่ค่อยมีเพื่อน แต่เมื่อมาเข้าค่ายทำ�ให้ เรารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ กล้าแสดงออกมากขึน้ คือรูว้ า่ เราต้อง ปฏิบัติอย่างไร เพราะเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนใครแรงมาก็แรง ไป ปัจจุบันหลังผ่านการเข้าค่ายแล้วก็ยังทำ�หน้าที่ฝ่าย ประสานงานกับผู้ใหญ่ในชุมชน สำ�หรับค่ายเรียนรู้แห่งนี้ น้องโอ๋ บอกว่า ค่ายนีเ้ หนือ่ ยแต่ได้พฒ ั นาตนเอง รูว้ เิ คราะห์ รู้จักตัวเองและหันมามองตัวเองมากขึน้ เรามีก�ำ แพงเยอะ หลังจากได้เรียนรู้ทำ�ให้กำ�แพงที่เราสร้างขึ้นมันค่อยๆ เปิด แล้วก็หายไปในที่สุด อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้ เพราะปัจจุบนั เยาวชนกำ�ลังเดินตามกระแสของสือ่ ออนไลน์ แต่การเข้าค่ายนี้ได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่ง สามารถกลับเข้ามา ดูภายในของเราได้ ทำ�ให้เกิดความกล้า และ เรียนรู้วิธีการ อยู่ร่วมกัน 5


ด.ช. คุณากร ประสานงาน อายุ 11

เณรเอิร์ธ ด.ช.คุณากร ประสานงาน อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.5 จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งวันนี้ได้ห่มผ้าเหลืองบวชเณรสร้างความภาค ภูมิใจให้แก่ตนเองและพ่อแม่กล่าวว่าถึงการมาเข้าค่ายครั้งนี้ว่า ปกติ เป็นคนเงียบ ชอบอยู่บ้าน ไม่ชอบออกไปไหน มาร่วมค่ายนี้เป็นครั้งแรก เพราะแม่อยากให้มาฝึกฝนความอดทนและเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันกับ เพื่อน

สาเหตุที่ตัดสินใจมาเข้าค่ายคืออยากมาลองดูว่าค่ายนี้เป็นอย่างไร จากเดิม ที่ไม่ค่อยมี ความอดทนคือถ้ามีคนมาว่าก็จะเถียงคืนไม่ยอมคน ขี้เกียจ หลังจากผ่านการอบรมไปแล้วได้ความอดทน ความสามัคคี ความมีน้ำ�ใจ การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และเรียนรู้หลักธรรมต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ ท่องบทสวดมนต์ ได้ เพราะที่นี้ให้ทำ�วัตรเช้า เณรเอิร์ธ กล่าวด้วยสีหน้าภูมิใจในการบวชเณรครั้งนี้ว่า ก่อนหน้าที่จะมาเข้าค่ายรู้ว่าต้องมี การบวชสามเณรรู้สึกภูมิใจยิ่งเมื่อได้เห็นพ่อแม่มีความสุขดีใจที่ได้เห็นลูกบวช เราก็ยิ่งภูมิใจ สำ�หรับค่ายนี้บางกิจกรรม ก็ยากเกิน แต่ก็ผ่านไปได้ โดยการวางแผนและการสร้างความสามัคคี โดยการแชร์ความคิดร่วมกันแล้วช่วยกันแก้ไข ปัญหา อยากจะขอบคุณค่ายนี้ที่อบรมให้ผมเป็นคนที่อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น

ด.ญ กันทิมา กำ�เนิดขวา อายุ 12 ปิดท้ายด้วย น้องกัน ด.ญ. กันทิมา กำ�เนินขวา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 บอกกับเราถึงสาเหตุของการมาเข้า ค่ายเรียนรู้แห่งนี้ได้น่าชื่นชมว่า เข้าค่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรก สาเหตุที่ตัดสินใจร่วมค่ายนี้ เพราะอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ คือ ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชให้พ่อแม่ แต่เราเป็นผู้ หญิงการถือศีลภาวนานุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณให้พ่อแม่แล้ว ค่ายนี้ทำ�ให้ตนได้เรียนรู้ในเรื่องความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน ได้รู้จักตนเอง ฝึกความคิด จากแต่ก่อนไม่กล้านอนคนเดียวกลัว แต่ที่นี้ฝึกให้เรามีสติ ความกลัวเกิดจากสิ่งที่เราคิดถ้าเรามีสติเราจะควบคุมมันได้ น้องกัน บอกเพิ่มเติมว่า ตนเองเดิมเป็นคนเก็บกด เก็บความรู้สึก ไว้ไม่บอกใคร พอมาเข้าค่ายทำ�ให้เรากล้าแสดงออก กล้าพูดมากขึ้น กล้า เผชิญมากขึ้น คือค่ายนี้จะสอนให้เรารู้จักฟังแล้วคิดตามเพราะจะเกิดการ กลลั่นกลองเวลาพูดเราจะรู้ว่าควรพูดอย่างไร 6


ʶҺѹÂØÇ⾸Ԫ¹ ÁÙŹԸÔÊÑÁÁÒªÕ¾ ¢ÍàªÔÞ·‹Ò¹¼ÙŒÁÕ¨ÔµÈÃÑ·¸ÒËÇÁ·ÓºØÞ

ทอดผาปาธรรมทาน เพื่อนำธรรมะสูจิตใจเยาวชน

³ ÁÙŹԸÔÊÑÁÁÒªÕ¾ õ÷ó/ø ÃÒÁ¤Óá˧ óù á¡ÈÃÕÇÃÒ à¢µÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÇѹàÊÒÏ·Õè ù ÁԶعÒ¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõõ àÇÅÒ ðø.ðð - ñò.óð ¹. »Ãиҹ½†ÒºÃþªÔµ ¾ÃÐÍҷûÃÔÂѵԡԨ »Ãиҹ½†Ò¤ÄËÑʶ ¤Ø³¹Ô´´Ò ˧ɏÇÔÇѲ¹

ËÇÁ·ÓºØÞ·Í´¼ŒÒ»†Ò¸ÃÃÁ·Ò¹ à¾×èÍÊÁ·º·Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃäàÂÒǪ¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ·Õèà¤Òþµ¹àͧ ÃÙŒ¨Ñ¡¤Ô´Í‹ҧÁÕÇÔ¨ÒóÞÒ³ á¡áÂФس¤‹Òá·Œ¤Ø³¤‹Òà·ÕÂÁä´Œ ÃÑ¡·Õè¨Ð½ƒ¡½¹µ¹àͧ´ŒÇÂÊÁÒ¸ÔÀÒǹÒᵋÇÑÂàÂÒǏ áÅÐÁÕ¨Ôµã¨à¾×èÍʋǹÃÇÁ

ËÇÁ·ÓºØÞáÅÐÊÁ·º·Ø¹ ä´Œ·Õè ÁÙŹԸÔÊÑÁÁÒªÕ¾ ð-òùóö-ööñó, ðøð-ôõø-øòòô www.right-livelihoods.org ËÃ×Íâ͹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ㹹ÒÁ “ÁÙŹԸÔÊÑÁÁÒªÕ¾ à¾×èÍʶҺѹÂØÇ⾸Ԫ¹” ¸¹Ò¤ÒáÃا෾ ÊÒ¢ÒËÑÇËÁÒ¡ àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ ñøð-ø-ôóñö÷-ø ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒâŵÑÊ·ÒǹÍÔ¹·Òǹ àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ öôô-ò-ðóôôù-ò ¸¹Ò¤Òø¹ªÒµ ÊÒ¢Ò‹ÍÂÈÃÕÇÃÒ àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ ðóõ-ò-ðöðòó-õ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢ÒÊÕèá¡ÈÃÕÇÃÒ àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ ñôð-ò-õôðùö-ñ ¡ÃسÒÊ‹§àÍ¡ÊÒáÒÃâ͹à§Ô¹ÁÒÂѧËÁÒÂàÅ¢â·ÃÊÒà ð-òùóö-ööñô ËÃ×Í e-mail : sammachiv2@gmail.com à¾×èͨѴʋ§ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑµÃãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÍ‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§ ¢ÍÍÓ¹Ò¨¤Ø³¾ÃÐÈÃÕÃѵ¹µÃÑÂáÅШµØþԸ¾ÃªÑ·Ñé§ ô »ÃСÒä×Í ÍÒÂØ ÇÃóРÊآР¾ÅÐ ¨§à»š¹µºÐ പР¾ÅÇ»˜¨¨Ñ ÍӹǾùÓâʵ¶Ô¼ÅãËŒÊÓàÃ稻ÃÐ⪹á¡‹·‹Ò¹µÅÍ´¡ÒŹҹà·ÍÞ Ã‹ÇÁ͹ØâÁ·¹ÒºØÞâ´Â


เก็บตกกิจกรรม จากโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สัมมาชีพกับความสุข” ที่ทางมูลนิธิสัมมาชีพจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์สงั คมสัมมาชีพ โดยการถ่ายทอดแนวคิดสัมมาชีพผ่านการถ่ายภาพชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท นั้น วันนีเ้ รานำ�ภาพบางส่วนของผูส้ ง่ เข้าประกวดมาให้พจิ ารณากัน สำ�หรับท่านใดทีส่ นใจร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก บันทึกจินตนาการ แบ่งปัน ภาพถ่ายที่คุณประทับใจ ผ่านเรื่องราวสัมมาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9366613 , 087-6657992 Download รายละเอียดการสมัครได้ที่ www.right- livelihoods.org, www.sammachivonline.com และชมผลงานที่ส่ง เข้าประกวดได้ที่ Facebook/sammachiv

8


มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ

“สัมมาชีพกับความสุข”

ร ่ วมถ แบ ่ งป ่ ายทอดความ ร ู ้ ส ึ ก บ ั นท ึ กจ ิ นต ันภาพ นาการ แห่งคว ามป ร ะท ั บใจ ผ ่ า น เ ร ื ่ อ ง ร า ว ส ั มมา ช ี พ

ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่งภาพถ่ายพร้อมเรื่องราวที่คุณประทับใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2555

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-9366613, 087-6657992 Download รายละเอียดการสมัครได้ที่ www.right-livelihoods.org, www.sammachivonline.com, facebook/sammachiv


ลานข่าว

ชี้นำ�เศรษฐกิจ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสัมมาชีพ ให้เกียรติรับเชิญเป็น วิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนา 80 ปี หอการค้าไทย เรื่อง “ชี้นำ�เศรษฐกิจ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์จริงจากผู้นำ� ภาคธุรกิจ” ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยหัวข้อ “ชี้นำ�เศรษฐกิจ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหัวข้อการบรรยายที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หยิบยกขึ้นมาพูดในงานนี้ โดยกล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งสำ�หรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ เพราะการยึดหลักพอเพียงจะช่วยให้เรา เติบโตได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปกป้องตัวเองอย่างหนึ่ง คือ เติบโตอย่างมั่นคงไม่เร่งรีบ รู้จักประมาณตน มีคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อสัตย์

ในยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำ�ลังมีปัญหา ประเทศไทยกำ�ลังได้เปรียบเพราะเรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางแนวทางให้ประชาชนชาวไทย โดยทรงตรัสไว้ว่า “การสร้างประเทศจะต้องพัฒนาจากรากฐานแล้วค่อยต่อเติม” ดังนั้นในขณะที่โลก เศรษฐกิจในวันนี้กำ�ลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายประเทศกำ�ลังก้าวขึ้นและก้าวลง นักธุรกิจไทยควรรวมตัวกันสร้างเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดย การนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพราะจะทำ�ให้เศรษฐกิจไทยรอดพ้นจากวิกฤติการณ์นี้ได้ 10


อื่ อน

สงั

าเพ

คม

ั “ป

ญญ

น ี ่ ย าคต” จุดเปล

โครงการผู้นำ�-นำ�การเปลี่ยนแปลง ((Leadership for Change) รุ่นที่ 3 ได้ฤกษ์เปิดตัวเสียทีหลังจาก

รอคอยมานานวันนี้มูลนิธิสัมมาชีพพร้อมเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำ�รุ่นใหม่ และ กระตุ้นเตือนสติทุกภาคส่วนของสังคม ให้ตระหนักถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านของเมืองอย่างถูกต้อง รวมถึงการ ร่วมมือกัน เสนอทางออก ผลักดันการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยปัญญาเพื่ออนาคต สำ�หรับโครงการผู้นำ�-นำ�การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 นี้มาพร้อมกับหัวข้อ “ปัญญาเพื่ออนาคต” โดยวิทยากรมาก ความสามารถ อาทิ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ น พ.มงคล ณ สงขลา และวิทยากรจากหลากหลาย สาขาอาชีพ ถึงเวลาต่อยอดความคิดทางปัญญา พบการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถสร้างเองได้ เปิดอบรมเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมติดอาวุธทางปัญญา ให้กบั ผูน้ �ำ รุน่ ใหม่ รูเ้ ท่าทันทางรอดและค้นหาทางเลือกเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เปิดรับสมัครที่นี่ เร็วๆนี้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี มูลนิธสิ มั มาชีพ โทร. 02-9366613 ต่อ 101, 085-0589877 หรือ sammachiv@gmail.com พร้อมติดตามความเคลือ่ นไหวได้ท่ี www.right-livelihoods.org, www.sammachivonline.com และ Facebook/sammachiv

11


มสช. Update

ดอกไม้และความหวัง (Hope for the Flowers) ชื่อหนังสือ Barcode ผู้เขียน ผู้แปล บรรณาธิการ ราคา

สำ�นักพิมพ์

ดอกไม้และความหวัง (Hope for the Flowers) 9789748469836 Trina Paulus อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ประชา หุตานุวัตร 250 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเยาวชนในโครงการของสถาบัน ยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ) โพธิพฤกษา (Bodhi Tree Press)

เนื้อหาโดยสังเขป

เรือ่ งราวของหนอนแก้ว ผูม้ คี วามสงสัยชีวติ ทีเ่ ป็นอยู่ ผูร้ สู้ กึ ปรารถนาถึง “สิง่ ทีม่ ากกว่า” ของชีวติ และกล้าก้าวออกแสวงหา ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รอู้ ะไรแน่ชดั หนังสือเล่มนีเ้ กิดขึน้ ในยุคทีส่ ายลมขับ ขาน การปฏิวตั ขิ องคนหนุม่ สาวไปตามแผ่นดินต่างๆ เมือ่ หลาย ทศวรรษมาแล้วแต่แก่นสารของเนือ้ หายังยืนยาวข้ามพ้นยุคสมัย ผูเ้ ขียนและผูแ้ ปลต่างหวังการเปลีย่ นแปลงต่างปรารถนา เห็นโลกอันงดงาม แต่การปฏิวตั ทิ แ่ี ท้จริงต้องอาศัย “สิงทีม่ าก กว่านัน้ ” และดอกไม้ยงั รอวันผลิแย้มงาม หมายเหตุ : หากต้องการซื้อหนังสือจำ�นวนมากในราคาพิเศษ เพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบหรือใช้ในโอกาสพิเศษใดๆ ติดต่อได้ที่ 083-1339968 , 086-8060505 12

RLF-MAGAZINE ISSUE 4  

สัมมาชีพรายปักออนไลน์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

Advertisement