Page 1

ÅÊÒÃÊÑÁÁÒªÕ¾

RIGHT LIVELIHOODS FOUNDATION

กุมภาพันธ์ 2555


: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

เปิดหอวัฒนธรรมลาวเวียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชุมชนคนลาวเวียงแห่เอาฤกษ์ชัยในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำ�บลบ้านเลือกแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนของคนบ้านเลือก ณ หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำ�พื้นบ้านของคนลาวเวียง ซึ่งจะเห็นได้ในงานหรือ พิธีที่สำ�คัญเท่านั้น พิธีเปิดเริ่มด้วย นายธวัชชัย วิสมล นายอำ�เภอโพธาราม กล่าวเปิดงานอย่างภาคภูมิใจ พร้อมปลุกให้คนบ้านเลือกร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงและรักษาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่คนในชุมชนร่วม สร้างมาให้คงอยู่คู่คนบ้านเลือกต่อไป นอกจากนี้ตัวแทนจาก 3 องค์กรที่ผสานความร่วมมือให้การสนับสนุน โครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านคู่ชุมชนต่างก็มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำ�นวย การสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) คุณยงจิรายุ อุปเสน หัวหน้าทีมพัฒนาศักยภาพขบวน องค์กรชุมชน (พอช.) และ คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รองผู้อำ�นวยการมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ร่วมเป็น เกียรติในพิธี


บรรยากาศภายในงานนั บ ว่ า เป็ นโอกาสดี ที่ ไ ด้ ย ลโฉมการแต่ ง กาย ประจำ�ท้องถิ่นของคนลาวเวียง พร้อม ด้วยการแสดงพื้นบ้านรำ�ลาวเวียงจาก กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ต่อด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชนคนบ้านเลือกทำ�ให้ได้เห็นวัฒนธรรมที่ต่างถิ่นของ คนลาวเวียงที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวเวียงรวม ถึงการแต่งกายที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของคนลาวเวียงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่าง มาก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือกเป็นพื้นที่ อีกหนึ่งพื้นที่ที่โครงการแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านร่วมพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เพราะ หอวั ฒ นธรรมลาวเวี ย งเป็ น พื้ น ที่ ที่ ส มผสานระหว่ า ง วัฒนธรรมลาวเวียง โรงเรียน และวิถีชีวิตของชาว บ้ า นที่ อ ยู่ ร่ ว มกั นในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั นได้ อ ย่ า งลงตั ว ถื อ เป็ น เอกลักษณ์ของหอวัฒนธรรมลาวเวียง ห้องสมุดที่ถูก สร้างขึ้นด้วยแนวคิดและความร่วมมือของคนในชุมชนจึงกลายเป็นของขวัญและความภูมิใจของคนในชุมชน เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่คอยให้การสนับสนุน รวมถึงน้องๆ ต่างพลอยดีใจที่วันนี้พวก เขามีห้องสมุดที่อยู่ใกล้บ้าน แม้จะไม่สวยงามเหมือนในเมืองแต่พวกเขาก็จะพัฒนาและคอยดูแลรักษาให้ดี ขึ้นตามที่คนบ้านเลือกจะทำ�ได้ นั่นคือคำ�พูดจากน้องๆ ที่ร่วมกันสานฝันสร้างห้องสมุดนี้ขึ้นมา ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำ�บลบ้านเลือกตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของวัดโบสถ์ใช้สถานที่ของ หอวัฒนธรรมลาวเวียงเป็นที่ตั้งจากชุมชนเล็กๆ ที่กระจัดกระจายตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน วันนี้บ้านเลือก พลิกฟื้นจากชุมชนเรียบง่ายกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลาวเวียงที่สืบทอดต่อกันมา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแต่งกาย ภาษา ถูกหลอมเป็นหนึ่งและรวม ไว้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชมตำ�บลบ้านเลือกแห่งนี้ สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำ�ให้คนบ้านเลือกรวมตัวกัน สรรค์สร้างศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายของพวกเขา คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจคน ลาวเวียงให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป


: ร่วมสนับสนุนสัมมาชีพ

มสช. ขอขอบคุณ มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ ความอนุเคราะห์นำ�กล่องรับบริจาคไปวางไว้ ณ หน่วยงาน ของท่าน เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิสัมมาชีพ ดังนี้

1

2

3

4

5

6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ประปาแม้นศรี ประปานครหลวง ประปาภาษีเจริญ แบล็คแคนยอน สาขาสายใต้ใหม่ แบล็คแคนยอน สาขาสายใต้ใหม่ สถานีตำ�รวจนครบาลศาลาแดง

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะอนุเคราะห์พื้นที่ให้ตั้งกล่องรับบริจาคกรุณาติดต่อได้ที่ ส่วนระดมทุน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร: 02-9366613 ต่อ 114 , 109 หรือ 085-4588224 ร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยให้น่าอยู่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะเชื่อว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อเรามีสัมมาชีพเต็ม พื้นที่

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ  

จุลสารมูลนิธิสัมมาชีพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you