Page 1

โรงเรี ยนวัดสามควายเผือกได้นานักเรี ยนในระดับ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1– 6 เข้าฟังการบรรยายธรรม จากพระธรรมทูต นักเรี ยนได้รับความสนุกสนาน พร้อมกัยสาระความรู ้มากมายเกี่ยวกับธรรมะใน ชีวติ ประจาวัน ซึ่งทาให้นกั เรี ยนตั้งใจและสนใจเป็ น อย่างมาก... โดยพระธรรมทูตที่เป็ นพระวิทยากร บรรยาย คือ พระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาส วัดใหม่หว้ ยลึก ตาบลสวนป่ าน อาเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-11.00 น.

เกร็ดความรู้ พระธรรมทูต คือ....... ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทาหน้าที่ เหมือนทูตทางธรรมหรื อทูตของพระศาสนา

จดหมายข่าวฉบับที่ 2  

โรงเรียนวัดสามควายเผือก

จดหมายข่าวฉบับที่ 2  

โรงเรียนวัดสามควายเผือก