Page 1


²ÃÆÇÉÊ ÎÏÍÆÑ Ã ÅÆÎÝ ÃÜÖÏÅÁ ÎÁ www.samcot.ru


°ÌÏÚÁÅÝ: 65, 32 É 21 ËÃ. Í. ¥ÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÏ: ÐÏÍÆÚÆÎÉà ÅÌà ÓÑÆÎÉÎÄÏÃ, ÒÆÍÉÎÁÑÏÃ, ÒÏÃÆÚÁÎÉÊ, ÐÆÑÆÄÏÃÏÑÏà (ÏÓ 1 ØÁÒÁ). «ÏÎÅÉ×ÉÏÎÆÑ, ÍÆÅÉÁÏÂÏÑÔÅÏÃÁÎÉÆ, ÕÌÉÐØÁÑÓ, ÅÏÒËÁ É ÐÑ. «ÏÍÎÁÓÁ ÅÌà ËÏÕÆ-ÂÑÆÊËÁ.

¯µ©²®¼¦ °¯­¦º¦®©À

Ä. ²ÁÍÁÑÁ, ÔÌ. ¡Ë. °ÁÃÌÏÃÁ, 35 (ÎÁÐÑÏÓÉà ¨ÁÄÏÑÏÅÎÏÄÏ ÐÁÑËÁ) ¡ÑÆÎÅÁ ÏÓ 600 ÑÔÂ./Ø É 4000 ÑÔÂ./ÅÆÎÝ

8-902-338-49-80


Самарский коттедж 7 (78) август’13  
Самарский коттедж 7 (78) август’13  
Advertisement