Page 1

V U O S I J U L KA I S U

14 15

16 17 18

19


SISÄLLYSLUETTELO vuosijulkaisu 2016–2017

Kuntayhtymän johtaja / rehtori Muutosjohtamisen aikaa..................................... 4 Apulaisrehtori Pedagoginen johtamisjärjestelmä kehittymisen tukena ............ 8 Kuljetuksen ja metsän osaamisala................................................................................ 10 Palveluiden osaamisala....................................................................................................... 12

KEIJO PESONEN

Hyvinvoinnin osaamisala.................................................................................................... 14

Meidän koulutustarjonta, henkilöstömäärä, kiinteistöt, tulot ja menot ovat toistensa kanssa tasapainossa.

Rakentamisen osaamisala................................................................................................. 16 Teknologian osaamisala...................................................................................................... 18 Integraation osaamisala......................................................................................................20 Aikuiskoulutus, oppisopimus, opiskelijakunta...................................................... 22 Laadun kehittäminen ja kansainvälisyys...................................................................24 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä...................................................................................30 Ammatilliset neuvottelukunnat..................................................................................... 31 Osaava henkilöstö................................................................................................................... 32 Tiellä mestariksi....................................................................................................................... 33 Talouden avainluvut..............................................................................................................34 Briefly in English......................................................................................................................36


Muutosjohtamisen aikaa

Leikkausten tuomia haasteita on voitettu yhteistyöllä. 4

Kuntayhtymän johtaja / rehtori


KEIJO PESONEN kuntayhtymän johtaja / rehtori

Suomessa tehtiin kesällä 2013 kauaskantoisia koulutuspäätöksiä. Maan hallitus ja opetus- ja kultturiministeriö (OKM) linjasivat ammatillisen koulutuksen toiminnan ja talouden lähtökohdat uudelleen. Järjestämislupien pienentäminen ja rahoituksen leikkaaminen ovat pakottaneet oppilaitoksia vähentämään koulutustarjontaa, henkilöstöä ja toimitiloja. SAMIssa nämä toimet on tehty vuosina 2014–2017. SAMIssa on onnistuttu tekemään sopeutukset monia muita nopeammin. Talouden pienentyneet resurssit pakottivat vähentämään henkilöstöä ja toimitiloja. Tätä kirjoitettaessa meidän koulutustarjonta, henkilöstömäärä, kiinteistöt, tulot ja menot ovat toistensa kanssa tasapainossa. Ymmärsimme yhdessä, että ammatti- ja aikuisopiston toiminnan turvaamiseen tarvitaan nopeat ja rakentavat neuvottelut ja päätökset. Onnistuimme tässä kolmen vuoden muutostyön organisoinnissa ja johtamisessa erittäin hyvin, mistä kiitokset kaikille osapuolille. Vaikeudet on voitettu yhdessä. Leikkausten tuomia haasteita voitettu yhteistyöllä Vaikka näillä päätöksillä olikin selvä yhteys koko maan julkisen talouden tasapainottamiseen, on ollut vaikeaa hyväksyä näin voimakkaiden leikkausten kohdentuvan erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Tasavertaisuus koko toisen asteen koulutuksessa ei ole toteutunut eikä ammatillisen ja lukion yhteisiä rakenteellisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia ole hyödynnetty. Onneksi yhteistyö paikallisella tasolla on toiminut ja olemme pitäneet kiinni niistä rakenteista (mm. ammattilukio), joilla nuorille ja aikuisille voidaan tarjota omia opinto-ohjelmia ja –polkuja. Olemme tehneet resurssien sopeuttamisessa ”hallitun alastulon”. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, koska intensiivisen kasvun periaate (vähemmällä saatava enemmän) vaatii muutosprosessien hallittua suunnittelua ja johtamista sekä niiden tasapainoista kokonaisuuden hahmottamista ja mitoittamista. Toimintaedellytysten turvaaminen on oppilaitoksen pääprosessien kokonaisoptimointia. Ydinprosessit strategisia menestystekijöitä Ydinprosesseilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä liittyy oppimisen ohjaukseen, oppimisympäristöihin, opetusmenetelmiin, vuorovaikutukseen jne. Näiden prosessien laadusta hyötyy opiskelija ja työelämä. Näiden prosessien kehittämisestä ovat vastuussa opettajat, työpaikkaohjaajat ja pedagoginen johtaminen - nämä kaikki ovat strategisia menestystekijöitä.

Ymmärsimme yhdessä, että ammatti- ja aikuisopiston toiminnan turvaamiseen tarvitaan nopeat ja rakentavat neuvottelut ja päätökset.

Organisaatio hyötyy laadukkaista avainprosesseista Avainprosesseilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä liittyy oppilaitosorganisaation strategiaohjattuun ja tehokkaaseen/tuottavaan toimintaan. Näiden prosessien laadusta ja hyvistä tunnusluvuista hyötyy organisaatio. Mitä paremmin organisaatio toteuttaa omaa rooliaan, sitä paremmat edellytykset ydinprosessin toimijoilla opettajilla ja opiskelijoilla on toimia. Näiden prosessien kehittämisestä ovat vastuussa rehtori ja kaikki hallintopalvelujen johtajat ja päättäjät - nämä kaikki ovat strategisia menestystekijöitä. Osaaminen ja työhyvinvointi avainrooleissa Tukiprosesseilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä liittyy henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin. Näiden prosessien laadusta ja edellytyksistä hyötyy henkilöstö. Mitä paremmin henkilöstön valmennus, yhteistoiminta, työn muutoksen ja ammatillisen valmiuden tasapainoista kehittymistä johdetaan, sitä paremmin nämä tunnusluvut kehittyvät. Näiden prosessien kehittämisestä ovat vastuussa henkilöstö itse ja kaikki esimiehet. Hyvän esimiestyön piirteet ovat vuorovaikutus- ja kommunikointityyleissä - nämä kaikki ovat strategisia menestystekijöitä. 5


Yhtymähallituksen puheenjohtaja Heli Laamanen luovuttaa Keijo Pesoselle Tasavallan Presidentin avoimen kirjeen, jossa Pesoselle myönnetään ammattikasvatusneuvoksen arvonimi.

Ammattikasvatusneuvoksen arvonimi on osoitus ammatillisen koulutuksen kehittämistyöstä. 6

Kuntayhtymän johtaja / rehtori


Kiitokset opiskelijoille, työntekijöille ja sidosryhmille Oppilaitoksen 57. lukuvuoden päättyessä onnittelen kaikkia tutkinnon suorittaneita opiskelijoita ja toivotan menestystä työelämän muutoksen kohtaamisessa. Kiitän kaikkia koulutuskuntayhtymän työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, päättäjiä ja omistajakuntia rakennemuutostyön tukemisesta ja konsensushenkisestä yhteistyöstä.

Mitä paremmin organisaatio toteuttaa omaa rooliaan, sitä paremmat edellytykset ydinprosessin toimijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla on toimia.

Monta kokemusta rikkaampana Vuonna 1984 alkanut työurani koulutuskuntayhtymässä päättyy kuluvan vuoden 2017 viimeinen päivä. Vuodesta 1988 lähtien rehtorina ja kuntayhtymän johtajana olen saanut olla johtamassa seutukunnan ammatillisten oppilaitosten yhdistymistä, verkostoyhteistyötä monissa alueellisissa ja valtakunnallisissa toimielimissä ja tehtävissä sekä kansainvälisessä yhteistyössä monissa Euroopan maissa. Olen saanut tehdä pitkän ja innostavan työuran yhdessä osaavan henkilöstön, seitsemän valtuustokauden luottamushenkilöstön sekä monen seudun avainyrityksen kanssa. Kiitän kaikesta saamastani tuesta ja eri huomionosoituksista vuosien varrella. Rohkeutta tulevaisuuden haasteisiin Toivon seuraajalleni rohkeutta uudistaa erityisesti pedagogisen johtamisen ja koko toisen asteen koulutuksen kokonaisuutta. Koulutuskuntayhtymä on ollut yhteiskunnallisen ja laajapohjaisen vastuun kannalta erittäin hyvä koulutuksen järjestämisen malli. Suhteet jäsenkuntiin ovat olleet koko ajan rakentavat ja myös henkilötasolla läheiset. Haasteet kohdentuvat jatkossa edelleen rakenteisiin ja prosesseihin. Reformilakien valmistelun työryhmissä olen korostanut, että muutoksen johtamisessa lähtökohtana ovat aina ensin omien rakenteiden ja prosessien uudistaminen. Ja jokaisen organisaation tulee aina ensin itse pystyä arvioimaan tulevaisuusvaihtoehtonsa. 7


Pedagoginen johtamisjärjestelmä kehittymisen tukena

Osaaminen on organisaatiomme tärkein voimavara.

8

Apulaisrehtorin kuulumiset


SAMI PEKONEN apulaisrehtori

Lähijohtamisen ja tiimityön tavoitteena on toiminnan ja laadun tehostaminen, tiedonkulunparantaminen sekä työhyvinvoinnin lisääminen.

Pedagoginen johtamisjärjestelmän uudistamisen keskiössä on lähijohtamisen vahvistaminen sekä osaamisalojen integraation hyödyntäminen. Lähijohtaminen perustuu SAMIedussa valmentavaan johtajuuteen ja -työotteeseen, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden sisäistä motivaatiota, innostumista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Lähijohtamisen yhtenä painopisteenä on edelleen ollut vahvasti tiimiorganisaation kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on tiimin sitouttaminen yhteiseen päämäärään, yhteisiin tulostavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin. Lähijohtamisen ja tiimityön tavoitteena on toiminnan ja laadun tehostaminen, tiedonkulun parantaminen sekä työhyvinvoinnin lisääminen. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - REFORMI Ammatillisen koulutuksen reformi ja työelämän muutokset tulevat muuttamaan lähes kaiken: lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän, tutkinnot ja järjestäjärakenteen. Erityisen tärkeäksi nousee seudullinen työvoiman- ja koulutustarpeiden ennakointi sekä osaamisen johtaminen. Uusia ammatteja ja tutkintoja syntyy ja vanhoista luovutaan, johon koulutuksen järjestäjänä meidän on reagoitava. Ammatillisen opettajan työ on ollut viime vuosina murroksessa. Tulevaisuudessa ammatillinen opettaja on vastuullinen kehittäjä, koulutuksen ja työelämän kumppanuusosaaja, opiskelijan kohtaaja ja kuuntelija, opetus- ja oppimisprosessin asiantuntija sekä työyhteisöllinen osaaja. Uudistuksen vuosi – kohti tuloksellisuutta Keskiössä on ollut tänä lukuvuonna koulun alun-, lukuvuosisuunnittelun – ja oppimisympäristöjen uudistukset. Olemme vahvasti panostaneet opettajien pedagogiseen ja muuhun ammatilliseen valmennukseen, sillä osaaminen on organisaatiomme tärkein voimavara. Osaamistarpeiden muuttuessa nousee osaamisen kehittäminen ja sen johtaminen yhdeksi menestystekijöistämme. Ammatillinen koulutuksen menestys perustuu jatkuvaan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen tehdään organisaatiossa jokaisen sitoutumisella yhteiseen päämäärään. SAMIedussa olemme onnistuneet vuonna 2016 parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta, pienentämään keskeyttämistä sekä olimme Itä-Suomen vertailussa läpäisyn parhaita: 71 prosenttia läpäisi tutkinnon 3,5 vuodessa. Onnistuimme erittäin hyvin kasvattamaan 1. toiveen hakijoiden määrää 11,2 prosenttia, joka oli tiettävästi valtakunnan paras. Kiittäen henkilöstöä, Sami Pekonen 9


Kuljetuksen ja metsän osaamisala

Kuljettajien työllistyminen erinomaisella tasolla RAIJA PEIPPO osaamisalapäällikkö

1.8.2016 voimaan tullut organisaatiomalli yhdisti logistiikan, auton ja metsän alat, joista muodostuu osaamisalan kolme tiimiä. Logistiikan tiimissä käynnistettiin työelämästä tulleen kuljettajatarpeen perusteella uusi logistiikan perustutkinnon linja-autonkuljettajakoulutus. Koulutus on toteutettu yhteistyössä paikallisten linja-autoyritysten kanssa. Koulutukseen ei investoitu omaa linja-autoa vaan tarvittava kalusto kilpailutettiin ja vuokrattiin yhteistyöyrityksiltä. Kuljettajatarpeesta kertoo parhaiten se, että, kaikki tutkinnosta valmistuneet ja valmistuvat ovat työllistyneet koulutusta vastaavasti. Logistiikan perustutkinnon, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnoissa avattiin väylä puutavara-autonkuljettajaopiskeluun. Neljä logistiikan opiskelijaa valitsi puutavara-autokuljetuksen tutkinnon osan, massatavarakuljetusten kautta. Opiskelu toteutettiin kuljetusalan yhteistyöyrityksessä tapahtuvana työssäoppimisena.

Kuljettajatarpeesta kertoo parhaiten se, että, kaikki tutkinnosta valmistuneet ja valmistuvat ovat työllistyneet koulutusta vastaavasti. 10

Osaamisalojen kuulumisia

Auton tiimissä autoalan koulutus toteutettiin oman autokorjaamon mallilla, jossa opiskelijat saivat harjoitella opettajien ohjauksessa autokorjaamon tason työtehtävillä. Investointien myötä autokorjaamon oppimisympäristö parani entisestään. Metsän tiimissä metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettajakoulutus saatiin vakiinnutettua ESEDUn luvilla Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoon kolmivuotiseksi koulutukseksi. Samalla aloituspaikkamäärää nostettiin kevään yhteishakuun. Koulutukseen investoitiin uusi hakkuukone ja vastaavan merkin simulaattori. Metsäalan koulutus juhli 4.10.2016 näyttävästi 50-vuotista taivaltaan SAMIn Pohjolankadun kampuksella. Mukana juhlassa olivat kaikki metsäkoulutuksen yhteistyökumppanit. Oman arvokkuuden päivään toivat Varpalan metsäkoulun ensimmäisen vuosikurssin (v. 1966) opiskelijat. Iltajuhlassa kuultiin puheita, joissa luotiin tulevaisuuden näkymiä metsäalalle ja sen koulutukselle. Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto uudistui verkko-oppimisen mahdollisuuden myötä. Uusina koulutustuotteina syksyllä 2017 alkavat autoalan perustutkinnon varaosamyyjän- ja logistiikan perustutkinnon varastonhoitajakoulutukset. Koulutukset toteutetaan alan yritysten oppimisympäristöissä.


Koulutusta varten hankittiin samalta valmistajalta sekä uusi hakkuukone että simulaattori.

11


Palvelu osaamisalalla vahvistettiin ja panostettiin digitaalisen pedagogiikan kehittämiseen. 12

Osaamisalojen kuulumisia


Palveluiden osaamisala

Opinnollistaminen, digitaalisuus ja työelämälähtöiset projektit MERJA TUOMIKOSKI vs. osaamisalapäällikkö

Opinnollistaminen Puhdistuspalvelualalla tehtiin tiivistä yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa kehittämällä turvapaikanhakijoille mahdollisuutta oppia puhdistuspalvelualan perusteita samalla kun he osallistuivat käytännön työtehtäviin vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijat, jotka osallistuivat opetukseen, saivat osallistumisestaan myös todistuksen. Yhteistyötä toteutettiin puhdistuspalvelualan opettajien ja opiskelijoiden kanssa, joiden opintoihin kuului puhdistuspalvelutehtävät monikulttuurisessa asiakaskohteessa. Opinnollistamiseen liittyvä yhteistyön aloitus huomioitiin myös ainutkertaisuutensa vuoksi Talouselämä-lehdessä. Oppimista työpaikoille Palveluiden osaamisalalla vahvistettiin ja panostettiin edelleen digitaalisen pedagogiikan kehittämiseen sekä työelämälähtöisiin projekteihin. Oppimista vietiin työpaikoille kehittämällä oppimisympäristöjä yhteistyössä työpaikkojen kanssa siten, että esimerkiksi QR-koodit ja thing-linkit tukevat, helpottavat ja nopeuttavat opittavien asioiden ymmärtämistä ja haltuunottoa tällä hetkellä usealla työssäoppimispaikalla. Työelämän kanssa yhteistyössä tehdyt digitaaliset materiaalit ovat tiivistäneet entisestään työelämäyhteistyötä ja mahdollistavat samalla yksilölliset oppimispolut opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille.

Opinnollistamiseen liittyvä yhteistyön aloitus huomioitiin myös ainutkertaisuutensa vuoksi Talouselämä-lehdessä.

Ravintola Paviljongin oppimisympäristöä kehitettiin hankkimalla ja ottamalla käyttöön digitaaliset näytöt ja niihin soveltuvat ohjelmat ravintolan keittiöön helpottamaan ja tukemaan uudenlaista tapaa oppia alan keskeisiä asioita. Työelämälähtöiset asiakastilaisuudet Loppusyksystä 2016 järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan teatterin kanssa Irti Ysäristä-revyy-illat ravintola Paviljongilla, joissa eri vuosikurssien opiskelijaryhmät yli osaamisalojen yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa osallistuvat revyy-iltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelijoilla oli mahdollisuus vahvistaa osaamistaan myös muissa suurissa asiakastilaisuuksissa Paviljongilla ja eri yritysten tapahtumissa. Uudet tutkinnot Leipuri-kondiittorin koulutuksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016 yhteistyössä leipomoalan yrittäjien kanssa. Nuorille ja aikuisille suunnattu koulutus aloitetaan elokuussa 2017. 13


Hyvinvoinnin osaamisala

Ammatillista koulutusreformia tukevat toimenpiteet KATRI RÄMÄNEN osaamisalapäällikkö

Tulevaisuuden haasteisiin ollaan varauduttu myös kuulemalla työelämää. 14

Osaamisalojen kuulumisia

Hyvinvoinnin osaamisalalla nuorten ja aikuisten koulutusta samoissa ryhmissä on toteutettu syksystä 2016 alkaen menestyksekkäästi hius- ja kauneudenhoitoaloilla. Sekä hius- ja kauneudenhoitoalojen perustutkinnoissa ja jalkojenhoidon ja hieronnan ammattitutkintojen sisällä on toteutettu maksullista asiakaspalvelua laajalle asiakaskunnalle koko lukuvuoden. Lisäksi mm. kauneudenhoitoala ja sen opiskelijat opiskelijatöineen ovat olleet hyvin näkyvästi esillä useiden yritysten omissa tapahtumissa. Hyvinvoinnin osaamisalalla kaikissa tutkinnoissa työssäoppimisjakso on vähintään 40 prosenttia tutkinnosta. Työssäoppimisjaksot toteutetaan joko yrityksissä tai oppilaitoksen asiakaspalvelupisteissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnoissa työssäoppimisella ja työelämässä toteutettavilla opintopoluilla SAMIssa on pitkät perinteet. Hyvinvointi osaamisalan oppimisympäristöjä uudistaminen työelämäyhteistyölähtöisiksi aloitettiin tänä lukuvuotena. Oppilaitoksella aloitti syyskuussa 2017 Humania Hoiva, minkä asiakaskuntana ovat olleet pääsääntöisesti seniorit ja lapset. Oppimisympäristöjä laajennettiin yhteistyössä Sosterin terveyskeskuksen kuntoutusyksiköiden kanssa siten, että opiskelijoilla oli mahdollisuus harjoitella työelämävalmiuksia aidoissa työelämän työympäristöissä ennen varsinaisen työssäoppimisjakson alkamista. Lisäksi opetusta on toteutettu yhteistyössä eri yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvoinnin osaamisalan opettajat ovat toteuttaneet myös asiakastilauksesta työelämään suunnattua täydennyskoulutusta. Tutkintojen määrän vähentymiseen ja tutkinnon perusteiden uudistumiseen hyvinvoinnin osaamisalalla ollaan reagoiduttu nostamalla esille työelämässä vaadittavia keskeisiä ammattitaitovaatimuksia, mitkä tulevat pysymään ennallaan myös jatkossa. Tulevaisuuden haasteisiin ollaan varauduttu myös kuulemalla työelämää ja sen tulevaisuuden haasteita alueen osaamistarpeiden ja tulevaisuuden osaamisvaateiden näkökulmista.


Työssäoppimisjaksot toteutetaan joko yrityksissä tai oppilaitoksen asiakaspalvelupisteissä.

15


Oppimisympäristöt on suunniteltu vastaamaan opetussuunnitelman työelämälähtöisiä tehtäväkokonaisuuksia. 16

Osaamisalojen kuulumisia


Rakentamisen osaamisala

Opiskelijalähtöisyys ja valinnaisuus tuovat monipuolisuutta ANNE TAIPONEN osaamisalapäällikkö

1.8.2016 voimaan tullut uusi organisaatiomalli yhdisti rakentamisen ja kulttuurin alat rakentamisen osaamisalaksi. Rakentamisen osaamisala koostuu kolmesta tiimistä; rakennus-, sisustus- ja pintakäsittelyalan, kiinteistö-talotekniikan alojen sekä puualan, veneenrakennuksen ja teatteritekniikan tiimeistä. Osaamisalauudistus lisää opetuksen ja alojen välistä integraatiota entisestään sekä vastaa ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin koulutuksen uudistustavoitteisiin. Syksyn aikana käynnistettiin oppimisympäristöjen pedagoginen suunnittelu, jossa tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden ja valinnaisuuden lisääminen yli ammattialojen. Sisustusalan opetus siirtyi rakennusosaston kanssa yhteisiin tiloihin. Muutos lisää rakennus- ja sisustusopiskelijoiden koulutuksien välistä integraatiota. Puusammon tiloissa on aloitettu suunnittelu- ja muutostyöt pintakäsittely- ja teatteritekniikan koulutuksen siirtämiseksi puu- ja venealan tiloihin.

3D-mallintamisen ja -tulostuksen koulutus on käynnistynyt uutena lisäkoulutuksena rakentamisen osaamisalalla.

Talotekniikan ja kiinteistöalan koulutus jatkaa aikaisemmin logistiikan käytössä olleissa tiloissa. Oppimisympäristöt on suunniteltu vastaamaan opetussuunnitelman työelämälähtöisiä tehtäväkokonaisuuksia ja opetus toteutetaan tiimiopetuksena. Teatteritekniikan opetuksessa keskeisessä osassa ovat työelämälähtöiset projektit. Savonlinnan Oopperajuhlien ja SAMIedun vahva yhteistyö jatkui Ryöstö Seraljessa -oopperan tarpeiston ja lavasteiden rakentamisessa teatteritekniikan sekä puualalla. Teatteritekniikka tekee lisäksi yhteistyötä esimerkiksi Savonlinnan kaupunginteatterin ja Suomen Kansallisoopperan kanssa. 3D-mallintamisen ja -tulostuksen koulutus on käynnistynyt uutena lisäkoulutuksena rakentamisen osaamisalalla. Mallinnus- ja tulostustekniikan osaamista tarvitaan alueen yrityksissä tuotekehittelyssä sekä prototyyppien valmistamisessa. Uusina tutkintoina syksyllä 2017 aloittavat pintakäsittelyalan ja levyalan tutkinnot. Tutkintojen ja oppimisympäristöjen suunnittelu on tehty yhteistyössä alueen yritysten ja ammatillisen neuvottelukunnan kanssa. Opetus toteutetaan työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä sekä osin työelämässä. 17


Teknologian osaamisala

Teknologian opiskelua työelämälähtöisesti PEKKA KIPINOINEN osaamisalapäällikkö

Oikean tiedon saaminen uusille tuleville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille vaatii kohtaamisia ja keskusteluja suoraan heidän kanssaan. 18

Osaamisalojen kuulumisia

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on ennakoinut ammatillisen koulutuksen reformia muun muassa uudella osaamisalarakenteella. Teknologian osaamisalaan on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolla ryhmitelty tieto- ja viestintätekniikan, kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä prosessitekniikan koulutukset. Haasteena on kuinka mahdollistaa opiskelijan osaamisen kehittyminen niin, että myös tarvittava työn arkipäiväinen osaaminen nousee riittävälle tasolle jo ammatillisen koulutuksen aikana. Osaamisperusteisuus ja siitä johdetut opiskelijan monipuoliset tavat kartuttaa osaamista ovat ainoita näköpiirissä olevia ratkaisuja tähän problematiikkaan. Teknologian osaamisalan hyvät ja läheiset suhteet merkittäviin teknologiateollisuuden toimijoihin ovat mahdollistaneet oppimissolujen kehittämisen yritysten toimintaympäristöihin. Näissä oppimissoluissa pystytään yhdessä yritysten työpaikkaohjaajien kanssa mahdollistamaan opiskelijan oppiminen tutkinnon perusteiden mukaisesti yrityksen työtehtäviä tekemällä. Toteutimme teknologian osaamisalan ammatillisen koulutuksen markkinointia yhdessä muiden osaamisalojen kanssa ”SAMI on the road” -teemalla. Koimme yhdessä iloisia hetkiä ja saimme positiivisista palautetta. Oikean tiedon saaminen uusille tuleville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille vaatii kohtaamisia ja keskusteluja suoraan heidän kanssaan. Julkisuudessa esillä ollut ammatillisen koulutuksen reformi on aiheuttanut nuorissa huolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että heidän kanssaan keskustelee ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, jotta he saavat oikeaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta, sen kautta avautuvista työmahdollisuuksista ja jatkokoulutuspoluista. Rakensimme syksyn 2016 aikana teknologian oppimisympäristöä, johon sijoittui 3D-mallinnusta ja 3D-tulostusta sekä hydrauliikan ja pneumatiikan opiskelupisteet. Kappaleenkäsittelyrobotti, robotisoitu ohutlevysärmäyssolu, CNC-koneistus ja konepajamittaus ovat myös keskitetty teknologian oppimisympäristöön. Teknologian oppimisympäristön avajaisia pidettiin 8.12.2016 iltapäivän ja illan kestäneenä tapahtumana. Paikalla oli runsaasti yritysten edustajia sekä opiskelijoita ja SAMIedun henkilökuntaa. Teknologia-alojen yrityksissä on tahtotila yhteistyön tiivistämiseen ja laajentamiseen. Me teknologian osaamisalalla uskomme, että meillä on kyky vastata tähän haasteeseen siitäkin huolimatta, että ammatillisen koulutuksen reformissa vähemmällä pitää saada aikaan enemmän.


Hyvät suhteet merkittäviin teknologiateollisuuden toimijoihin ovat mahdollistaneet oppimissolujen kehittämisen yritysten toimintaympäristöihin. 19


SAMIshop on lisännyt opiskelijoiden erilaisia oppimisympäristöjä. 20

Osaamisalojen kuulumisia


Integraation osaamisala

Integraatiopalvelu JUKKA PESONEN osaamisalapäällikkö

Uudessa organisaatiossa opinnot, joita tarjotaan SAMI-tasoisesti, yhdistettiin integraatiopalveluiden osaamisalaan. Näitä ovat yhteiset opinnot, ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus VALMA, maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukset ja liiketalouden koulutukset. Osaamisalalla on kolme tiimiä: yhteiset opinnot, liiketalous ja kotoutuskoulutus. Liiketalouden koulutus siirtyi lukuvuoden alussa uusiin tiloihin, Pohjolankadun kampuksien C-siipeen ja A1-siiven 2. kerrokseen. Tilat ovat olleet toimivat, viihtyisät ja monipuoliset. Alakerran SAMIshop avattiin syksyllä. Kauppa on lisännyt opiskelijoiden erilaisia oppimisympäristöjä, sekä kauppa- että toimistoympäristö on käytössä henkilökohtaistetuille poluille. Liiketalouden tiimi on pystynyt järjestämään jatkuvan haun ja henkilökohtaiset polut osaamistarjottimen avulla. Perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavat opiskelijat saavat soviteltua omat opintonsa etenemään jouhevasti. Johtamisen erikoisammattitutkintoon on keväällä 2017 saatu järjestämisluvat ja koulutus alkaa syksyllä.

Kauppa on lisännyt opiskelijoiden erilaisia oppimisympäristöjä.

Yhteisten opintojen vuosi on ollut muutoksen viimeistelyn aikaa, opetussuunnitelman muutos ja lukuvuosisuunnittelumuutoksen jälkeen opiskelijat ja ryhmän ohjaajat on saaneet opinnot selviksi ja suoritettua. Yhteisten opintojen päivät ja pitkät työpäivät 8h olivat syksyllä 2016 opiskelijoille raskaita. Lukuvuoden edetessä työmuotoja vaihtelemalle päivät on saatu sujumaan hyvin. Vuoden 2016 lopulla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksessa oli 3-4 samanaikaista kurssia 50-60 suomen kielen opiskelijalle. Myös tutkinnossa opiskelevien maahanmuuttajien suomenkielentaitoa varmennetaan integraatiopalveluiden kieliopintojen avulla. Integraatiopalvelut uudistuvat uusilla tuotteilla, esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinnolla, yrittäjyydellä ja kielikoulutuksilla sekä kehittämällä edelleen henkilökohtaistamista ja työelämälähtöisyyttä. 21


Aikuiskoulutus ja oppisopimus

Työvoimaa seudulle HANNU FYHR aikuiskoulutuksen erityisasiantuntija LEILA NIITTYMÄKI koulutussuunnittelija

Aikuiskoulutuksen avaintekijät ovat tuotteistaminen, asiakastarpeisiin vastaaminen sekä laatu. Tässä on keskeistä uudet oppimismenetelmät, digitalisaation tuki ja yritysten kuunteleminen. CRM-asiakkuushallintajärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa uusia palveluja ja tarjoaa yrityskohtaisen koulutuksen seurannan sekä ohjauksen. Olemme myös varautuneet aikuiskoulutuksen tutkintotavoitteisen koulutuksen uudistuksiin, missä keskitymme tutkinnon osiin ja myös työvoimakoulutuksen toteutumiseen yhtenä lisäkoulutuksen muotona. Osaamisalat vastaavat aikuiskoulutuksen tuottamisesta yksityishenkilöille sekä yrityksille. Tämän kehitystyön tuloksena voimme olla paremmin mukana varmistamassa osaavaa työvoimaa ja henkilöstön ammattitaitoa ja sen ylläpitoa. Yhteistyön kautta oppisopimuskoulutus on kehitetty vastaamaan seudun yritysten työvoimatarpeisiin. Olemme käyttäneet kaikki mahdollisuudet, millä oppisopimusta on voitu kohdentaa erityisesti nuorten työllistymiseen. Valtion erillisavustuksilla ja hankkeilla on varauduttu nuoria koskevan koulutusuudistuksen tuleviin koulutussopimus- ja oppisopimuspolkuihin. Tavoitteellista oppisopimuskoulutuksessa on ollut hallittu lisäkoulutuksen paikkojen käyttö. Koulutuspaikat kohdensimme tehokkaasti yritysten rekrytointia tukevaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Näin olemme tehostaneet opiskelijoiden työllistymistä ja samalla yrityksillä on ollut mahdollisuus saada alalle uutta koulutettua työvoimaa.

Opiskelijakunnan kuulumiset Osana reformiuudistusta SAMIn johto on ottanut opiskelijoiden näkemyksiä vahvemmin huomioon päätösten teossa. Opiskelijakunnan hallituksen edustajia otettiin mukaan SAMIn johtotiimin kokouksiin, jossa opiskelijakunta on päässyt kertomaan opiskelijoiden mielipiteitä ja ideoita päätöksenteon tueksi. Tämä uusi yhteistyö on koettu erittäin kannattavaksi. Toisena iloisena asiana oli SAMIn opiskelijakunnan 8.9.2016 järjestäytymiskokous, jolloin hallitukseen liittyi aikaisempiin vuosiin nähden erittäin iso jäsenmäärä. Ennen järjestäytymiskokousta hallitus oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuvuoden käynnistäneen orientaatiojakson urheilurastipäivää sekä aloihin tutustumispäivää. Opiskelijakunta halusi olla myös mukana tekemässä hyvää ja lahjoitti 400 euroa MLL:n ja SPR:n Hyvä Joulumieli –keräykseen vähävaraisille lapsiperheille. Myös Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa on tehty yhteistyötä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsen Janna Tynkkynen toimii SAMIn edustajana Savonlinnan Nuorisovaltuustossa. 22

Aikuiskoulutus ja oppisopimus & Opiskelijakunnan kuulumiset


Yhteistyรถn kautta oppisopimuskoulutus on kehitetty vastaamaan seudun yritysten tyรถvoimatarpeisiin. 23


Panostimme vastavuoroisiin kumppanuussuhteisiin ja vastaanotimme runsaasti vieraita kumppanuuskouluista. 24

Laadun kehittäminen & Kansainvälisyys


Toimintaprosessien virtaviivaistamista, asiakkaiden hyväksi JONNA KOKKONEN laatu- ja kehityspäällikkö

Olemme kehittäneet tiedolla johtamista rakentamalla tietovaraston (Data Warehouse, DW), johon koostetaan dataa reaaliaikaisesti eri tietolähteistä SAMIedun asiakkaisiin, henkilöstöön, talouteen, prosesseihin ja laatuun liittyen. Tietovarastoon on koottu eri käyttäjäryhmien tarvitsemaa tietoa helposti luettavaan muotoon. SAMIedun ensimmäiset käyttöönotetut selainpohjaiset DW-sovellukset ovat sähköinen tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC) sekä ryhmänohjaajille ja esimiehille räätälöidyt henkilökohtaiset näkymät. Kehittämishankkeet ovat tukeneet reformin toimeenpanoon valmistautumista eri näkökulmista. Osana henkilöstön valmennusohjelmaa toteutettiin koko henkilöstön digiosaamista vahvistavia koulutuksia sekä pedagogista valmennusta. Markkinoinnin ja viestinnän ulkoinen auditointi toteutettiin marraskuussa 2016. Auditoinnissa vahvuuksina korostui erityisesti digitaalisten kanavien käyttöönotto, laaja asiakaskunta sekä markkinoinnin perusasioiden kunnossa oleminen. Auditoinnin tuloksiin pohjautuen keskitymme vuosina 2017-2018 erityisesti koulutustarjonnan tuotteistamiseen ja palveluiden kehittämiseen sekä lisäämme opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kansainvälisyys ANNE-MARI BEHM kv- ja tvt-suunnittelija

Vuonna 2016 toteutettiin 35 opiskelija- ja opettajavaihtoa ERASMUS+ ja OPH-rahoituksella. Keväällä 2017 toteutettiin vastaavasti 49 vaihtoa. Vaihdot kohdistuivat kumppanuusoppilaitoksiin ympäri Eurooppaa ja Venäjälle. Vaihtojen kohdemaita olivat Englanti, Espanja, Tsekki, Tanska, Saksa, Skotlanti, Unkari, Ranska ja Venäjä. Panostimme vastavuoroisiin kumppanuussuhteisiin ja vastaanotimme runsaasti vieraita kumppanuuskouluista. Vierailut olivat joko opettajien ja rehtoreiden tekemiä ”Monitoring visittejä”, joiden aikana tutustuttiin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja ammatilliseen koulutuksen menetelmiin. Lisäksi vastaanotimme runsaasti vaihto-opiskelijoita, jotka tekivät työssäoppimisjakson Savonlinnan yrityksissä tai opintoja SAMIn työpajoissa. Panostimme SAMIn opiskelijoiden lähtövalmennukseen ja vierailevien opiskelijoiden tutorointiin erityisesti tänä vuonna. Järjestimme yhteistä ja yksilöllistä valmennusta, niin kielestä, kulttuurista, matkustamisesta ja turvallisuudesta. SAMIin tuleville opiskelijoille järjestimme tutor-opiskelijan, joka avusti arjen toiminnoissa ja perehdytti suomalaiseen elämään. Tutorit olivat saman alan opiskelijoita ja opiskelivat samoissa ryhmissä kuin vieraat. Haimme mukaan Kam’oon China –hankkeeseen ja aloitimme Kiinan-vaihtoihin perehtymisen. Varsinaiset vaihdot toteutuvat seuraavana vuonna. 25


Kokemuksia, taitoa ja tapahtumia.

Taitaja semifinaalit, lajeina talonrakennus, kirvestyÜt ja huonekalupuuseppä 28.1.2016


Osaamisviikko SAMIn toimipisteissä 24. ja 25.2.2016

Kasiviikko 1.–7.4.2016

Hitsauskilpailu 7.4.2016

Liikenneturvallisuuspäivä opiskelijoille 21.4.2016

Kevätjuhlat 31.5.2016

Opiskelija-asuntolan avajaiset 3.6.2016

Lukuvuoden avajaiset, orientaatiojakso elokuu 2016

Lukuvuoden avajaiset, orientaatiojakso elokuu 2016


Metsäopetus 50 vuotta Savonlinnassa 4.10.2016

SAMIShopin avajaiset 20.10.2016

Taitaja7-9 paikalliskisat 20.10.2016

Ysiviikko 22.–28.11.2016

Teknologia-oppimisympäristön avajaiset 8.12.2016

Kansanedustajien vierailu SAMIssa 10.1.2017

Taitaja semifinaalit 25.1. ja 2.2.2017, lajeina talonrakennuksen muuraus ja laatoitus sekä huonekalupuuseppä

Osaamisviikko SAMIn toimipisteissä 7.– 9.2.2107


Ammattikasvatusneuvoksen arvonimeen vaadittu kehittämistyÜ on tuonut huikeat kumppanuudet ja verkostot ympäri maan.

Ammattikasvatusneuvos arvonimen luovutustilaisuus 16.5.2017


Itä-Savon koulutuskuntayhtymä JÄSENKUNNAT

Enonkoski, Kitee, Parikkala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava

YHTYMÄVALTUUSTO 2013–2017

puheenjohtajisto Puheenjohtaja

Tuunainen Tommi, Savonlinna

1. varapuheenjohtaja Muukkonen Erkki, Savonlinna (14.3.2017 asti) Kiesiläinen Merja (14.3.2017 alkaen) 2. varapuheenjohtaja

Kontiokorpi Paavo, Parikkala

jäsenet Enonkoski

Nurmio Tauno, Sanio Hannu

Kitee

Koskinen Marko, Musikka Sinikka

Rantasalmi

Kokkonen Heino, Tilaéus Tiina

Savonlinna Itkonen Laura, Jaatila Kimmo, Kiesiläinen Merja, Kosonen Ossi, Ruuskanen Asko, Tirkkonen-Condit Sonja (20.2.2017 asti), Sallinen Leena (20.2.2017 alkaen) Välimäki Marjo Sulkava

YHTYMÄHALLITUS 2013–2017

Heinänen Hannu, Partanen Kari, Virtanen Hilkka

puheenjohtajisto Puheenjohtaja  Linnamurto Jarmo (14.3.2017 asti), Savonlinna Laamanen Heli (14.3.2017 alkaen) Varapuheenjohtaja

Suomalainen Tuukka, Savonlinna

jäsenet Rantasalmi

Kärkkäinen Tuula, Tilaéus Tiina

Savonlinna  Kettunen Leena, Laamanen Heli, Niskanen Juha, Söderholm Jan, Muukkonen Erkki (14.3.2017 alkaen) Sulkava

30

Itä-Savo koulutuskuntayhtymä

Heinänen Hannu


Ammatilliset neuvottelukunnat PALVELUIDEN OSAAMISALA

INTERGRAATION OSAAMISALA

Puustinen Laura, Arkko Pasi, Tynkkynen Katri, Sairanen Merja, Lappalainen Petri, Pakarinen Jyrki (pj), Kiema Anja, Immonen Helena (siht), Tuomikoski Merja (vs oap), Mielonen Teija (oap) Behm Esko, Voutilainen Juha, Sallinen Aila, Puustinen Antti, Sairanen Teija, Söderholm Jan (vpj), Leskinen Virpi, Roivainen Pia (pj), Auvinen Petri, Lyra Nina, Turtiainen Liisa, Huopalainen Perttu (siht), Pesonen Jukka (oap)

HYVINVOINNIN OSAAMISALA

Kinnunen Anita (pj), Silvennoinen Jenni, Muhonen Rita, Muhonen Iiris, Huovinen Anja, Sironen Teija, Lindholm Seija, Suomalainen Taina, Taskinen Annamari, Loikkanen Tarja, Nikkonen Aila, Stenman Tuula, Soikkeli Ulrika (siht), Paakkunainen Sari, Repo Katja (siht), Lensu Pasi (siht), Niemelä Kaisa, Pöllänen Satu, Rämänen Katri (oap)

KULJETUKSEN JA METSÄN OSAAMISALA

Sairanen Taisto, Niittylahti Kauko, Turtiainen Vesa, Pulkkinen Seppo (pj), Räisänen Juha, Hiltunen Sari, Maaniittu Pertti (siht), Malinen Jukka, Hallikainen Jouko (siht), Paavilainen Timo (siht), Peippo Raija (oap)

RAKENTAMISEN OSAAMISALA

Laine Mikael, Terävä Timo, Huttunen Jyrki (pj), Laamanen Hannu, Turtiainen Kaisa, Boesen-Muhonen Kira, Kaartinen Jarkko (siht), Taiponen Anne (oap)

TEKNOLOGIAN OSAAMISALA

Reinikainen Harri, Luukkainen Janne (pj), Snellman Harri (vpj), Niskanen Juha, Heikkinen Kari, Kivijärvi Jukka, Hiltunen Sari, Mielonen Mika, Huoman Timo (siht), Kipinoinen Pekka (oap)

31


Osaava henkilöstö Henkilöstötarpeiden ja osaamisen ennakoinnin merkitys on tulevina vuosina yhä tärkeämpää pienenevien ikäluokkien johdosta sekä aikuiskoulutuksen kysynnän vaihdellessa voimakkaasti. Henkilöstölle asetettavat määrälliset ja laadulliset tavoitteet muuttuvat tulevassa toimintaympäristössä. Jokaisen henkilöstöön kuuluvalle tulee antaa mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan määrätietoisesti koko uran ajan. Palveluja tuottaa 215 henkilökuntaa kuuluvaa. Henkilökunnan keski-ikä 50,4 vuotta. Opetustoimen muodollinen pätevyys on 96,06 %. Kuntayhtymän koulutuspäiviin henkilöstö käytti 1202 työpäivää. Opettajien työelämäjaksojen työpäiviä vuonna toteutui 360, työelämänjaksoille osallistui 42 opettajaa. TOB-kysely toteutettiin vuonna 2016, vastausten kesiarvo oli 3,50. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ

2016

2015

Yhtymäpalvelut

54

67

Hallintopalvelut

4

4

Taloushallinto

5

6

Ruokahuoltopalvelut

11

13

Kiinteistö- ja puhdistuspalvelut

17

23

Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut

7

7

Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelut

10

14

Koulutuspalvelut

161

182

Tellu-toimiala

50

63

Paku-toimiala

37

38

Sote-toimiala

37

42

Asiantuntijapalvelut ASPA

37

39

215

249

Yhteensä

32

Osaava henkilöstö & Tiellä mestariksi


Tiellä mestariksi OPISKELIJAT ALOITTAIN 31.12.2016

NORMI

AIKUISET

Tekniikan ja liikenteen ala

470,42

55,92

Luonnonvara- ja ympäristöala

37,67

41,63

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

325,75

132,56

Kulttuuriala

63,42

4,24

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

189,50

25,90

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

132,33

19,83

Luonnontieteiden ala

24,67

4,00

Nivelvaihe

19,92

54,29

Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut

230,00 1263,68

568,37

NORMI

AIKUISET

885

353

Parikkala

59

11

Rantasalmi

36

15

Sulkava

47

9

Enonkoski

28

9

Kitee

17

6

Muut

117

186

1189

589

Yhteensä OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN 20.9.2016 Savonlinna

Yhteensä SUORITTEET

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Perustutkinnot

529

495

529

449

547

554

Ammattitutkinnot

594

639

437

452

552

410

26

53

36

27

68

23

Tutkinnot yhteensä

3165

1187

1002

928

1167

987

Muut suoritukset

1287

1519

1684

1835

1739

1310

Kaikki yhteensä

4452 3893 2686 2763 2906 2297

SELVITYS PERUSTUTK.

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Erikoisammattitutkinnot

Perustutkinnot, normi

460

440

421

394

439

430

Työvoimapoliittinen

25

16

32

28

66

66

Oppisopimus

38

30

69

22

21

28

6

9

7

5

21

30

529

495

529

449

547

554

Perustutkinnot, muut Kaikki yhteensä

33


Talouden avainluvut Opiskelijamäärän ja yksikköhintojen pienenemisestä johtuen toimintatuotot pienenivät edellisvuodesta 9,0 %. Toimintaa sopeutettiin henkilöstömäärän kautta ja henkilöstömenot vähenivät vastaavasti 13,5 %. Henkilöstömäärä oli 38 pienempi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan määrään.

TULOSLASKELMA 2015

1000 EUR 2016

2015

Toimintatuotot

18 927

20 805

Toimintakulut

-17 336

-19 111

1 591

1 694

Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut

0

0

1 591

1 694

-1 205

-1 570

Tilikauden tulos

386

124

Poistoeron muutos

-148

341

Varausten muutos

323

-323

Tilikauden ylijäämä

561

142

Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot

TASE 31.12.2016

1000 EUR 2016

2015

12 935

11 300

19

15

Vastaavaa Pysyvät vastaavat Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat

4 592

4 445

Vastaavaa yhteensä

17 546

15 760

11 793

9 384

2 569

2 744

49

49

3 135

3 583

17 545

15 760

Vastattavaa Oma pääoma Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Vastattavaa yhteensä 34

Talouden avainluvut


TILINPÄÄTÖSANALYYSI

1000 EUR 2016

2015

18 927

20 805

-9,0

-3,5

Volyymi Liikevaihto, 1000 Eur Liikevaihdon muutos, % Opiskelijamäärä

1 832

1 973

Henkilöstömäärä

211

249

Investointimenot, 1000 Eur

991

1 110

Kannattavuus 1 591

1 694

Vuosikate/toimintatuotot %

Vuosikate, 1000 Eur

9,4

8,1

Tilikauden tulos/peruspääoma %

9,8

3,2

Ylijäämä, 1000 Eur

561

142

81,9

77,0

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % Maksuvalmius Rahavarojen riittävyys, pv

69

55

Quick ratio

1,4

1,0

35


Together towards the future In summer 2013, a decision was taken by the Finnish Government and the Ministry of Education and Culture to update the fundamentals of the organization and funding of vocational education and training. A cutback in both the number and funding of authorized education providers have forced vocational colleges to reduce the selection of training programmes as well as the number of staff and premises. SAMIedu Vocational College managed to implement the reforms more swiftly than many others. As we write this, our selection of training programmes, level of staffing, premises as well as revenues and spending are in balance with each other. We all understood that urgent constructive negotiations and decisions were needed to ensure the operation of the vocational college. Credit for the successful organization and management of the implementation of the three-year reform must be given to all parties involved. Together we managed to overcome the problems. The reform of the vocational education and training together with changes in the working life will alter nearly everything. Regional assessment of the need for labour force and vocational education and talent management will have an increasingly important role in the future. We as education providers must be prepared to react to the process of new professions and vocational qualifications replacing the old ones. In the future, the vocational college teacher will be a responsible developer, collaborator with educational and working life, listener attending to each individual student, a pedagogical expert and a competent actor in the working community.

As we write this, our selection of training programmes, level of staffing, premises as well as revenues and spending are in balance with each other. 36

Briefly in English

A successful vocational education and training is based on continuous comprehensive development and commitment to a common goal. In 2016 we in SAMIedu managed to improve the effectiveness of our education and training and to reduce the number of students who discontinue their studies. We were ranked first in Eastern Finland with 71 percent of our students completing their qualifications in 3,5 years. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ

2016 2015

muutos

Consortium services

54

67

-13

Central administration services

4

4

0

Financial administration

5

6

-1

Food supply services

11

13

-2

Rael estate management and sanitation services

17

23

-6

Human resources and IT administration services

7

7

0

Adult education and development services

10

14

-4

Educational services

161

182

-8

Technology, communication and transport sector

50

63

-13

Services, culture, tourism and catering sector

37

38

-1

Social services, health and sport sector

37

42

-5

Professional consultancy services

37

39

-2

215

249

-21

Yhteensä


STUDENTS/EDUCATIONAL FIELD 31.12.2016

NORM

ADULT

Technology, Communication and Transport

470,42

55,92

Natural Resources and the Environment

37,67

41,63

Social Services, Health and Sport

325,75

132,56

Culture

63,42

4,24

Tourism, Catering and Domestic Services

189,50

25,90

Business and Administration

132,33

19,83

Natural sciences sector

24,67

4,00

Transitional stage

19,92

54,29

Adult Education and Business Services Total

230,00 1263,68

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

568,37

1000 EUR 2016

2015

18 927

20 805

-9,0

-3,5

1 832

1 973

Number of Staff

211

249

Investment costs, 1000 Eur

991

1 110

1 591

1 694

Volume Turnover, 1000 Eur Change in turnover, % Number of students

Profitability Annual contribution margin, 1000 Eur Annual contribution margin/ return on operations %

9,4

Financial year profit or loss / original own funds %

9,8

Surplus, 1000 Eur

561

142

81,9

77,0

Adequacy of cash and cash equivalents, days

69

55

Quick ratio

1,4

1,0

8,1 3,2

Solvency Solvency ratio, % Liquidity

37


38


ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO POHJOLANKATU 4–6, PL 12 57201 SAVONLINNA WWW.SAMIEDU.FI

SAMIedu vuosijulkaisu 2016 - 2017  

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston / Itä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosijulkaisu 2016 - 2017.

SAMIedu vuosijulkaisu 2016 - 2017  

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston / Itä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosijulkaisu 2016 - 2017.

Advertisement