Page 1

15

1‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫سياسية‬

‫ م‬2012 ‫ مايو‬22 ‫هـ املوافق‬1433 ‫ جمادي اآلخر‬30 ‫الثالثاء‬

4 ‫العدد‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫الﻤﺤامي مﺤﻤﻮد عبد الﺴﻼﻡ ﻧاﻓﻊ‬

‫ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫السنة األولى‬

‫عبدالفتاح ﻡ‬ 2012 ‫ﺃﺑﺮﻳﻞ‬ 23 /‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬ ‫سامي‬ ‫■ اعداد‬

: ‫مﻠﻒ اﻹﻏتﻴاﻻﺕ‬

‫ ﻓﻲ ﺇﻫداﺭ‬،‫ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻳﺘﻪ الﻤﻄﻠﻘة‬،‫» ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻫنﺎﻙ ﺛﻤة ﺣﺮﻳة ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋنﻬﺎ الﻘﺬاﻓﻲ‬ «‫ األﺳﺎﺳﻴة والسﻴﺎﺳﻴة‬،‫ واﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ‬،‫ﺣﻘﻮﻕ الﻤﻮاﻃﻦ الﻠﻴﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﻓﻊ‬

‫ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻏﺘﺎﻟﺘﻪ‬،‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‬،‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ ﻣﻦ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬،‫ﻓﻘﻂ‬ .‫ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ b¹eð qÐ ¨W²ÐUŁ XKþ w²« …bOŠu« w¼ ¨UNÐU¼—«Ë UN³BFðË UNdDð s ¨Âu¹ q ¨wŽUL−«Ë ¨ÍœdH« lLIUÐ UNUð«Ë ‰«u‡‡‡ô« d³Ž ¨p‡‡‡– WEŠö sJL¹Ë s‡‡O‡‡½«u‡‡I‡‡«Ë U‡‡×‡‡¹d‡‡B‡‡²‡‡«Ë V‡‡D‡‡‡‡«Ë  U‡‡F‡‡¹d‡‡A‡‡²‡‡«Ë d‡‡‡‡‡‡«Ëô«Ë  U‡‡¹d‡‡E‡‡M‡‡«Ë ÆsOO³OK« b{ ¨WOuO«  UÝ—ULL«Ë dLF ‰«u‡‡« Ê« ∫VðUJ« nOC¹Ë wu¹ oOLFð d³²Fð ¨tðUÝ—ULË tMO½«uË ¨wŽUL−« q²I«Ë lLI«Ë ¨»U‡‡¼—ö‡‡ ÕËd ⁄«d«Ë ¨lL²−LK wHM« dOb²«Ë ¨sOMÞ«uL« ”uH½ w ¨WOMÞu«Ë ÕuLD« X½U «–«Ë ÆtðdDOÝË ÁœdHð f¹dJðË ¨w«cI« UNMŽ rKJ²¹ W¹dŠ WLŁ „UM¼ ‚uIŠ —«b¼« w ¨WIKDL« t²¹dŠ wN tðU¹dŠ „U‡‡N‡‡²‡‡½«Ë ¨w‡‡³‡‡O‡‡K‡‡« s‡‡Þ«u‡‡L‡‡« ÆWOÝUO«Ë WOÝUÝô«  U¹d×«Ë ÆÆÊU½ô« ‚uIŠò »U²JË ¨åw‡‡«c‡‡I‡‡« W‡‡¹—u‡‡ðU‡‡²‡‡œ w‡‡ W‡‡O‡‡ÝU‡‡Ýô« «dJ³ —b‡‡‡‡ b‡‡I‡‡ ¨W‡‡‡U‡‡‡š W‡‡O‡‡L‡‡¼« w —bË  UMOF³« w V²Ô ® UO³½  dł ¨lzUËË À«bŠ« ‰ËUMðË ¨©Â1980 pc Æ»öI½ö v‡‡Ëô«  «uM« w ¨—œUBL« r¼« bŠ« ¨»U²J« «c¼ d³²F¹ ¨»öI½ö v‡‡Ëô« W³I׫ ‰ËUM²ð w²« lÐUðË ¨UNMŽ V²Ë ¨bONA« UNýUŽ w²«Ë bd¹ ÊU bI ÆÀb×Ð ÀbŠ ¨UNŁ«bŠ« ¨WOöŽô«Ë ¨WOÝUO« ÂUEM«  UÞUA½ »UDÐ U‡‡N‡‡N‡‡ł«u‡‡¹ r‡‡Ł ¨W‡‡¹œU‡‡B‡‡²‡‡ô«Ë ÆœUC ¨ UŽu³DL« WOL¼« s œ«“ ULË ¨X‡‡u‡‡« p‡‡‡– w‡‡ dAMð X‡‡½U‡‡ w‡‡²‡‡« ¨ UOzUCH« «b²Ý« Ê« ¨WUŽ WHBÐ r²¹ ÊU ¨w½Ëd²Jô« b¹d³«Ë ¨X½d²½ô«Ë pKð sJð rK ¨«b‡‡ł oO{ ‚UD½ vKŽ U¼«d½ w²« …—uBUÐ WŠU² ¨qzUÝu« ¨‰Ëô« qOŽd«  UÐU² X½U ¨pc ÆÂuO« —bBL« w¼ ¨lU½ sÐ bONA« rNMË WdF w ¨ÊuO³OK« tOKŽ bL²F¹ Íc« ÆUO³O w —uô« ozUIŠ ÊUÝd s bONA« ÊU ÆÆ«cJ¼Ë ÆÆtLKIÐ ÆÆq³¹ rK ÆÆq‡‡‡z«Ëô« WLKJ« ÆÆtULÐ ôË ÆÆÁbN−Ð ôË ÆÆt²uÐ ôË ÆÆUNK¼« VŠ«Ë ÆÆUN³Š« w²« ÆÆUO³O vKŽ tðeŽË sÞu« W¹d× UMLŁ tðUOŠ lb WLŠ— ÆÆbONA« tK« rŠd ÆÆt²«dË rN«Ë ÆÆtðUMł `O tMJÝ«Ë ÆÆWFÝ«Ë ÆÆÊ«uK«Ë ÆÆd³B« ÆÆsÞu«Ë ÆÆtK¼« w ÆÆv‡‡U‡‡F‡‡ðË t‡‡½U‡‡×‡‡³‡‡Ý t‡‡K‡‡« t‡‡K‡‡³‡‡I‡‡ðË ÆdOš q tK« Á«ełË ÆÆt²LŠ— ‫ﻣــﻦ ﻛــﺘــﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟــﺪﻛــﺘــﻮﺭ ﻓﺘﺤﻲ‬ ‫ﻡ‬2009 ‫ ﻣﺎﺭﺱ‬14 ‫ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ ﻓﻲ‬

‫ ﺭﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ‬،‫ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﻓﻊ‬ ،‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ‬،‫ُﻧﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ‬ ‫ ﻓﻘﺪ ُﻧﺸﺮ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺭﺛﺎﺀ ﻓﻲ‬،‫ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ‬

‫ﻛاﻧﺖ‬ ‫»الﻜﻠﻤﺔ« ﻫي‬ ‫سﻼح الﺸﻬﻴد‬ ‫ﻭﻛاﻥ مﻦ ﺭﻭاد‬ ‫التﺼدﻱ‬ ‫لﻠﻨﻈاﻡ‬ ‫الﻘﻤﻌي ﻓي‬ ‫لﻴبﻴا‬ WDKÝ Êö‡‡‡Ž«Ë ¨Í—u‡‡²‡‡Ýb‡‡« Êö‡‡‡Žô«Ë ¨t²ÝUOÝ w‡‡ ÂUEM« VKIðË ¨VFA« bONA« ÊU‡‡‡Ë ÆW‡‡O‡‡ł—U‡‡‡‡«Ë WOKš«b« Ác‡‡¼ h‡‡‡‡ð ¨d‡‡‡¦‡‡‡« Ë« …d‡‡I‡‡ ‰ËU‡‡M‡‡²‡‡¹ UL ¨U‡‡¼—U‡‡²‡‡‡‡¹ ¨À«b‡‡‡‡‡Šô«Ë U‡‡¹U‡‡C‡‡I‡‡« sO½«uI« sË ¨dLF ‰«u‡‡« s ¨U½d– VðUJ« œ—u¹ rŁ ¨ÂUEM« U¼—bB¹ w²« ÊU½ô« ‚uI× UNðUUN²½« vKŽ qOb« vKŽË qÐ ¨UO³O w WOÝUÝô« tðU¹dŠË Æ U¹d׫ ÁcN ÂUEM« ¡«bŽ b ¨w³OK« ÂUEM« Ê« VðUJ« dc¹Ë qOJAð w ¨w³OK« sÞ«uL« oŠ —œU —œUË ¨WOÝUO«  UÝRL« rOEMðË ¨WOLK« WOÝUO« W{—UFL« w tIŠ ¨WIOb« WO³FA« WÐUd«Ë ¨ÊULd³«Ë ¨WOzUCI« WDK«Ë ¨ÂeKL« —u²Ýb«Ë „UN²½« b‡‡{  U½ULC« s‡‡ U¼dOžË ¨œ«d‡‡‡‡ô«Ë ¨lL²−L« ‚uI× rU׫  «ËœQ rN«b²Ý«Ë ¨rNOKŽ jK²«Ë nOC¹Ë Æœ«—« v² UNONM¹Ë UN¾AM¹ Âbð w‡‡«c‡‡I‡‡« W‡‡¹d‡‡E‡‡½ Ê« ∫V‡‡ðU‡‡J‡‡« ¨rJײ«Ë ¨jK²«Ë ¨lLI« w tðUÝUOÝ Æ»U¼—ô«Ë s rždUÐ t‡‡½« ¨VðUJ« kŠö¹Ë WOKš«b« t²ÝUOÝ w‡‡ ÂUEM« VKIð dOG¹ r‡‡ tMJ ¨—«dL²ÝUÐ WOł—U«Ë  U‡‡¹d‡‡×‡‡«Ë WOÞ«dIL¹bK t‡‡z«b‡‡Ž s‡‡ ¨rOI« ÁcN ÂUEM« …Ë«bF ÆWOÝUÝô«

W¹—uðU²œ w‡‡ W‡‡O‡‡ÝU‡‡Ýô« U‡‡¹d‡‡×‡‡«Ë ©tK« tLŠ—® VðUJ« Ê—U‡‡ ¨åw«cI« ÊU½ô« UNM Âd‡‡ŠÔ w²« ‚uI׫ sOÐ s tÐ l²L²¹ Ê« V−¹ U sOÐË ¨w³OK« wLUF« ÊUO³«ò w œ—Ë U VŠ ¨‚uIŠ ·—UF²L« VŠË ¨åÊU‡‡‡‡½ô« ‚uI× WOÝUO«Ë WOÝUÝô«  U¹d׫ s ¨tOKŽ ÊU½ô« UNÐ l²L²¹ Ê« V−¹ w²« ¨WUF« ÆrUF« w Ác¼ w‡‡ V‡‡ðU‡‡J‡‡« Âb‡‡‡‡²‡‡Ý« b‡‡‡Ë w²« sO½«uI«Ë ¨dLF ‰«u« ¨W½—UIL« `Cð« w²«Ë ¨w³OK« ÂUEM« U¼—b« WOÝUÝô« ‚uI×K Œ—UB« „UN²½ô« UNO ¨UC¹« VðUJ« Âb²Ý« UL ÆÊU½ö ÆsOO³OK« b{ WOKLF« ÂUEM«  UÝ—UL ¨WOKLŽ Wœ« vKŽ VðUJ« bM²Ý« ¨«cJ¼Ë w ¨wBA« ÁœUN²ł«Ë t¹√— nþu¹ rË WHÞUF« vGDð ô v²Š ¨W½—UIL« Ác¼ Æ»U²J« Èu²× vKŽ w œuL× –U‡‡²‡‡Ýô« Àb×ð b‡‡Ë dJH« …Ëb½Ë ¨»«eŠô« ¡UG« sŽ ¨tÐU² W¹ULŠ Êu½UË ¨WOÐe׫ r¹d−ðË ¨Í—u¦« œU‡‡×‡‡ðô«Ë ¨V‡‡F‡‡A‡‡« WLJ×Ë ¨…—u‡‡‡¦‡‡‡« ÊU−K«Ë ¨dCšô« »U²J«Ë ¨w«d²ýô« Èd¹ w²« ¨W¹—u¦« ÊU−K«Ë ¨WO³FA« wÐU¼—«  «dÐU “UNł UN½« VðUJ« ¨sO½«uI« ¡UG«Ë ¨…—«Ë“ »UDšË ¨wMKŽ ¨ÍdJF« V¹—b²«Ë ¨ ôUI²Žô« WKLŠË

œUL²Žô« c³M¹Ë ¨UHŁUJ² qLF¹Ë bײ¹ q UNŠdD¹ w²« ¨W¹œdH« ‰uK׫ vKŽ Æs¹dšô« sŽ ‰eFLÐ hý ÊU−K«ò Ê«uMFÐ d‡‡š« ‰UI w‡‡Ë ÆÆW‡‡¹—u‡‡ðU‡‡²‡‡b‡‡« U‡‡u‡‡J‡‡×‡‡«Ë W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« VðUJ« d– ¨å»uKÝô« fH½ ÊUÝ—UL¹ ‰U¦« s‡‡ ¨…œb‡‡F‡‡²‡‡L‡‡«  UOLL« Ê« å`‡‡ðU‡‡H‡‡« …—u‡‡‡‡‡‡ŁåË åV‡‡F‡‡A‡‡« W‡‡D‡‡K‡‡Ýò U¼dOžË ¨åW¹dO¼UL−«åË ådO¼UL−«åË ¨UO³O w Wb²L«  U×KDBL« s åw«cI«ò bO−L²  ULK l«u« w w¼ ¨ÁbO−Lð wMF¹ ¨UNÐ ·U²N« Ê«Ë ¨tH½ ¡«—Ë s ¨W¹œU Ë« W¹uMF …bzU ô t½«Ë ÆsOO³OK« Ë« UO³OK ¨ U×KDBL« Ác¼ —Ëdž ÍcG𠨡Uuł  «—UFý w¼ UL½«Ë ÆÂUEM« ”√—Ë ÂUEM« ÆÆÊU‡‡‡‡½ô« ‚u‡‡I‡‡Šò »U‡‡²‡‡ d³²F¹Ë W¹—uðU²œ w‡‡ W‡‡O‡‡ÝU‡‡Ýô«  U‡‡¹d‡‡×‡‡«Ë bONA« ‰U‡‡L‡‡Ž« r‡‡¼« b‡‡Š« ¨åw‡‡«c‡‡I‡‡« w Á—«b‡‡« ÍuM¹ ÊU‡‡Ë ¨lU½ œuL× s WIKŠ e−½« ULK ÊUË ¨¡«eł« WŁöŁ ¨åœUN−«ò WK− w U¼dA½ ¨»U²J« wMÞu« lL−²«ò U¼—bB¹ ÊU‡‡ w²« ålL−²«ò —b‡‡« tðUË bFÐË Æåw³OK« dA½ vKŽ qLF¹ ÊU UL ÆöU »U²J« bNŽ w UO³O ŸU{Ë«ò Ê«uMFÐ ¨dš« »U² Æåw«cI« »U¼—ô« ÆÆÊU‡‡‡‡‡‡½ô« ‚u‡‡I‡‡Šò t‡‡ÐU‡‡²‡‡ w‡‡‡Ë

s s¹dAF«Ë fU« ÂuO« wH rײ« ¨Â1980 ÂU‡‡Ž s q¹dЫ dNý ¨W¹—u¦« ÊU−K« ¡UCŽ√ s ÊUOÐU¼—≈ l«u« ¨lU½ œuL× wU×L« V²J WŽU« bMŽ ¨ÊbMKÐ Êu²½e½U wŠ w U³KÞË ¨U‡‡ŠU‡‡³‡‡ n‡‡B‡‡M‡‡«Ë …d‡‡ýU‡‡F‡‡« vKŽ ¨œu‡‡L‡‡×‡‡ –U‡‡²‡‡Ý_« l‡‡ Àb‡‡×‡‡²‡‡« UbMŽË ¨tF bŽu vKŽ ULN½√ —U³²Ž« u¼Ë ¨r¼bŠ√ tOKŽ oKÞ√ ¨rNOKŽ dNþ ¨’Ud« 剫b−« „Ëd³ò wÐU¼—ù« t½UL¦ł sœË ¨tzUbÐ ÎUłdC jI ÆdB w d¼UD« WO½UD¹d³« W‡‡Þd‡‡A‡‡« XŽUD²Ý« 16 w ÂbË ¨å‰«b−«ò vKŽ i³I« WLJ× v« ¨Â1980 ÂUŽ s d³L²³Ý bL× s×KÐåË u¼ ¨UOKF« åwKKOÐ bË«ò ¨åwLÝUI« ÕU²H VO−½åË ¨åÍdBL« ‰UO²ž« w X—Uý w²« WŽuL−L« w¼Ë XLJŠË ¨ÊU‡‡C‡‡—Ë l‡‡U‡‡½ ¨s¹bONA« Æ bÐRL« s−UÐ WLJ×L« rNOKŽ ø lU½ œuL× –U²Ý_« u¼ sL Âö« b³Ž œuL× –U²Ý_« b‡‡Ë VðU u‡‡¼Ë ¨fKЫdÞ WM¹b w‡‡ lU½ U³²J d¹b¹ ¨«bł `łU½ wU×Ë nI¦Ë ÃËe² ¨ÊbM w WO½u½UI« «—UA²Ýö w UO³O s‡‡ Ãd‡‡š b‡‡Ë ÆÊö‡‡H‡‡Þ t‡‡Ë ¨tUO²ž« WŽUÝ ¨dLF« s mKÐË ÆÂ1969 ÆUUŽ sOFЗ√ t œu‡‡N‡‡A‡‡ ¨œu‡‡L‡‡×‡‡ –U‡‡‡‡²‡‡‡‡Ý_«Ë Wœ_« sË ¨WŽU−A«Ë …√d−«Ë WOMÞuUÐ bONA« w t³² Íc« ¡UŁd« ¨p– vKŽ ¡UŁ— WÐU²J ¨ÊUC— vHDB bL× tðUOÞ w qL×¹ ¨bONA« p– q¦ w w ÊU Íc« ¨ÂUEMK b×ð s ¨qL×¹ U p– w ¨t½UOGÞË tðuË tðËd³ł ÃË√  ôUO²žô« Włu bNý Íc‡‡« ¨X‡‡u‡‡« ÆUÐË—Ë√ w vË_« ¨bONA« ÕöÝ w¼ åWLKJ«ò X½U wFLI« ÂUEMK ÍbB²« œ«Ë— s ÊUË «bI½ ¨ÂUEMK Áb‡‡I‡‡½ ÊU‡‡‡Ë ¨UO³O w‡‡ r²¼« UL Æ«dýU³ «dO UOŽu{u ÊU½ô« sŽ ŸUbUÐ ¨UUš UUL²¼« ÆUO³O w ÊU½ô« ‚uIŠË ÈbŠ« w œuL× –U²Ýô« ‰uI¹ dNý q¹dЫò Ê«uMFÐ U¼dA½ w²« tðôUI s »uKDL« Ê« ∫å¡«b‡‡N‡‡A‡‡«Ë ÆÆÂb‡‡‡« nŁUJ²«Ë qLF« ¨Ã—U« w sOO³OK« qł« s ¨W¹œUL« WL¼UL«Ë ¨dUE²«Ë qJ UN²OuLýË ¨W{—UFL« WF— lOÝuð v²Š ¨Ã—U‡‡‡‡« w‡‡ sOO³OK« sOOMÞu« UM³Fý Ê«Ë ¨W¹uË WUFË …dŁR ÊuJ𠨫œdA vI³OÝ ¨Ã—U« w ¨œdAL« rU ¨‰UO²žô«Ë WOHB²UÐ ¨UOu¹ «œbNË

5  
5  

‫ﺍﻏﺘﺎﻟﺘﻪ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ،‫ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ،‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ‬ ‫ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ‬ ‫ﻣﻦ‬ ،‫ﻓ...