Page 1

12 1 1‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ م‬2012 ‫ يوليو‬3 ‫هـ املوافق‬1433 ‫ شعبان‬13 ‫الثالثاء‬

‫فنون‬

‫السنة األولى‬

10 ‫العدد‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫يوسف‬ / ‫■ اعداد‬ ‫ ﻡ‬2012‫علي‬ ‫ﺃﺑﺮﻳﻞ‬ 23 ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬

... ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺎﻧﻲ‬

‫ﺃﻣﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ لﺘنﻔﻴﺬ الﻤﻮﺳﻴﻘى الﺘﺼﻮﻳﺮﻳة‬ ‫واﻻﺟﺘﻬﺎد الﺸﺨﺼـ ـ ـ ــﻲ الﻤدﺭوﺱ ﻃﺮﻳﻖ النﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺡ‬ ‫ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﺒﻴﺎﺕ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻪ ﻭﺗﺄﻟﻖ‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻳﻌﻜﻒ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ ﻓﻨﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻪ‬.. ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ‬ ‫ﺭﺅﻯ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ‬ ‫ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ‬... ‫ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ‬ : ‫ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺎﻧﻲ ﺿﻴﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬

w‡‡ ½U‡‡ ¹d‡‡ G‡‡ « —œU‡‡‡‡‡‡‡½ f‡‡‡K‡‡‡Ð«d‡‡‡Þ b‡‡‡‡O‡‡‡‡«u‡‡‡‡ cHM ¨s‡‡‡×‡‡‡K‡‡‡1976 ÆÆ w‡‡I‡‡O‡‡Ýu‡‡ Ÿ“u‡‡‡‡‡‡‡Ë qLŽ√Ë YŠUÐ wL¹œU√ WUÝ— WÐU² vKŽ ÎUOUŠ Âu‡‡K‡‡F‡‡« w‡‡ Á«—u‡‡²‡‡b‡‡« Æ WOUI¦« sOOIOÝuL« bŽUÝ w²«  U‡‡U‡‡{_« s “U−½_ lÝË√ o¬ XײË  uB« uÝbMNË ÎôULłË ÎU½UIð√ d¦√ qJAÐ WOMH« ‰ULŽ_« Æ ÎUŽ«bÐ√Ë ‫ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ؟‬ œb−²ð v²« UOłuuMJ²UÐ oKF²¹ ULO X׳√ v²«Ë vIOÝuL« rUŽ w Âu¹ q w wMH« qLFUÐ ¡UIð—_« w rN dBMŽ Wd UO³O w UM¹b sJ¹ r tUJý√ q wMFLUÐ WO³¹—bð  «—Ëœ w‡‡ „«d‡‡²‡‡ýú‡‡ ‰U−L« «c¼ w WÝ«—b« Ë√ WLKJK oO b« ÃU²½ ÊU —uDð s ÀbŠ U qË wBB ²« bN²− qJË jI WOB A«  «œuN−LK Æ VOB½ ‫ﺑــﻴــﻦ ﺍﻟــﻤــﻮﺳــﻴــﻘــﻲ ﺍﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺮﻳــﺔ‬ ‫ ﺇﻟــﻰ ﺃﻱ ﺿﻔﺔ‬.... ‫ﻭﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ؟‬ cOHM²« w‡‡  X‡‡½U‡‡ W‡‡O‡‡M‡‡H‡‡« w‡‡²‡‡¹«b‡‡Ð qO√  d‡‡ «dšR Ë w½Užú wIOÝuL« UNO UL W¹d¹uB²« vIOÝuL« cOHM² d¦√ cOHMð s d¦√ w ‚«— o¹uAðË …—U‡‡Ł√ s Æ WOzUMG« ‰ULŽô« ‫ﻛــﻠــﻤــﺔ ﺃﺧـــﻴـــﺮﺓ ﻟـــﻘـــﺮﺍﺀ ﺻﺤﻴﻔﺔ‬ . ‫ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‬ vMLð√Ë VOD« ¡UIK« «c¼ wKŽ rdJý√ oOu²« q‡‡ ÎUuLŽ sO³OK«Ë ¡«d‡‡I‡‡« qJ q w WIQ² …d׫ UO³O ÍœöÐ È—√ Ê√Ë «cNРΫbł  bFÝË rJ ΫdJý ÆÆ  ôU−L« Æ wMH« —«u׫

‫ ؟‬.... ‫ﺍﻟﻔﻨﻲ‬ 1997 WMÝ w wMH« ·«d²Š_« √bÐ sO½UMH« rEF l XKUFð X u« p– sË Â ¡«uÝ WOMH« rNðôU− ·ö²š√ wKŽ sOO³OK« l XKUFð pcË sO“UŽË sOÐdD «u½U vIOÝuL« ‰öš s Êu¹eHK²« w sOłd  Æ W¹d¹uB²« “U−½_ dOCײUÐ ‰uGA p½√ UMLKŽ p q¼ WOUI¦« ÂuKF« w …«—u²b« WUÝ— WUÝd« pKð Èu²× rNH ¡Í—UIK »dIð Ê√ Æ WOLKF« UN²OL¼√ UË dO³ qJAÐ wDGð oKF²ð W‡‡ Ý«—œ w‡‡¼ t−²ðË ¡UMG«Ë vIOÝuLUÐ ‰UHÞ_« W öŽ Î ³I² WOM« ULO WÝ«—b« Ác¼ ÊuJð Ê_ ö Î l qUF²« h ¹ UO½u¹eHKð ÎU−U½dÐ bFÐ Æ ouL« tK«Ë qHD« UO³O w UM½√ v‡‡≈ UM¼ …—U‡‡ý_« œË√Ë  U‡‡Ý«—b‡‡« Ác‡‡¼ q¦L dO³ qJAÐ dI²H½ ‰ËUŠ«Ë ÎUULð WËbF ÊuJð Ê√ œUJð v²«Ë dOuð ¡ö‡‡e‡‡« s‡‡ WŽuL− l‡‡ Ϋb‡‡¼U‡‡ł WIO œ WOLKŽ  U‡‡Ý«—b‡‡ —œUBË lł«d ¡UMG«Ë vIOÝuLUÐ oKF²¹ ULO WBB ²Ë Æ «–U‡‡ÆÆÆÆÆ WOK³I²L« WOMH« l¹—UAL« UN²Þ—Uš w‡‡ w½U¹dG« —œU‡‡½ tF{Ë Íc‡‡« Î ³I² WOMH« ö …—uŁ W—U³L« …—u¦« Ác¼ bFÐË l «u« w s dO¦J« ‰cÐ ÈuÝ UM ÊuJ¹ s d¹«d³ 17 UMMOÐ ‚—UH« qOcð WËU×L bN−«Ë ¡UDF« s …œUH²Ýô«Ë —uD²« W³«uL rUF« sOÐË w dK  U‡‡Ý«—œË »—U−ð s ÕU² u¼U q ‰ULŽ_« dš√Æ UMðU U q ÷uF½Ë U½œö³Ð WOMÞu« w½Už_« s WŽuL− Íb ¨ WOMH« qLŽ UNMOÐ s W—U³L« UMð—u¦Ð vMG²ð w²«Ë sË ÊUDOK tK«b³Ž —u²b« tðULK V² sOÐdDL« s WŽuL− ¡UMžË ÍcOHMðË ÊU×√ Æ wÐUA« ‰ULł w½u²« »dDL« rNMOÐ s qO−²« ‰U− w W¦¹b׫ UOłuuMJ²« dO¦J« Xb wðuB«Ë wIOÝuL« cOHM²«Ë

‫اﻧﻄﻼﻕ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻗﻮﺭﻳنﺎ العﺎلﻤﻲ ﻓﻲ ﺷﺤﺎﺕ‬ nOý—√Ë WOÝËdHK ÷ËdŽË WO³FA« Æ U×ý —UŁ¬ W³ «d nײ ÕU‡‡²‡‡²‡‡« …œU‡‡‡Ž≈ r‡‡²‡‡O‡‡ÝË —U‡‡Ł¬ W‡‡³‡‡ «d‡‡L‡‡ l‡‡ÐU‡‡²‡‡«  U‡‡ðu‡‡×‡‡M‡‡L‡‡« t‡‡√u‡‡ð Z‡‡ U‡‡ ½d‡‡ Ð p‡‡‡c‡‡‡Ë  U‡‡ ׇ‡ ý uMOЗ√ WM¹bË  U‡‡×‡‡ý WM¹b sOÐ WFUłË s‡‡O‡‡Ð—√ WFUłË WOUD¹ù« Æ—U² L« dLŽ

ÆuJ½uO« WLEM WLzU sL{ ÕU²²ô« ÊU‡‡łd‡‡N‡‡L‡‡« sLC²¹Ë wI¹džù« ÕdL« w ÊuJOÝ Íc« «Ëb‡‡ ½Ë W¹dFý  U‡‡O‡‡‡‡√Ë dO³J« w‡‡½U‡‡Ëd‡‡« Õd‡‡‡‡L‡‡U‡‡Ð  «d‡‡{U‡‡×‡‡Ë WOKOJA²« ÊuMH« ÷—UFË dOGB«  U‡‡B‡‡ —Ë W‡‡O‡‡³‡‡F‡‡A‡‡«  U‡‡O‡‡M‡‡²‡‡I‡‡L‡‡«Ë ÊuMHK dCš_« q³−« W dH WŽuM²

—UNý≈ v‡‡≈ ÊUłdNL« ·bN¹Ë WŠUOK WLUF U‡‡×‡‡ý W‡‡M‡‡¹b‡‡ rN³¼«u “«d‡‡ Ðù »U‡‡³‡‡A‡‡« lO−AðË WOMH«Ë WOUI¦«  ôU−L« lOLł w  «—UC׫ —«u‡‡Š qOFHðË WOLKF«Ë WNÐUAL« ÊbL« l t√uð Z«dÐ qLFÐ vKŽ W‡‡E‡‡U‡‡×‡‡L‡‡«Ë  U‡‡×‡‡ý W‡‡M‡‡¹b‡‡L‡‡ UNzUIÐ≈ vKŽ qLF«Ë W¹dŁ_« WM¹bL«

‰ö‡‡š U‡‡ ׇ‡ ý W‡‡M‡‡¹b‡‡ b‡‡N‡‡A‡‡ð Í—U−« uOu¹ 5 v²Š 3 s …d²H« “wLUF« U‡‡M‡‡¹—u‡‡ ” ÊUłdN ÕU²²« WM¹bL« a¹—U²Ð n¹dF²K ·bN¹ Íc« w‡‡U‡‡I‡‡¦‡‡«Ë w‡‡ÝU‡‡O‡‡‡‡«Ë Í—U‡‡C‡‡×‡‡« W³ UF²L«  «d²H« d vKŽ ÍœUN−«Ë ¡U‡‡ ‡ł—√ q‡‡  w‡‡  U‡‡¼d‡‡A‡‡½ Ë U‡‡N‡‡O‡‡K‡‡Ž Æ…—uLFL«

‫ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺑــﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ‬... ‫ﻓﻴﻬﺎ ؟‬ WOK×L« U—UAL«Ë …bŽ  UłdNL« UNÐ X‡‡—U‡‡ý w‡‡²‡‡« pKð WŽuM² W‡‡O‡‡Ëb‡‡«Ë WOÐdF« WOMžü« ÊUłdN U¼“dÐ√ UNðdCŠË ÂdAÐ VOK u¹bO —UJÝË« ÊUłdN ¨ 2005  «uM wzULMO« wÐœ ÊUłdN ¨ aOA« ◊UÐd« ÊUłdN ¨ 2006 s ¡Î bÐ …œbF² UIOÝuLK wLUF« ÂuO« Ë nRL« ULMO “Ëœ ÊUłdNË 2000 ≠ 1999 sOUF  UłdNL« s U¼dOžË sOU²² sOUF f½u²Ð Ÿ“uË cHML XKLŽ o³Ý UL WU{√ WOMH« ‰U‡‡L‡‡Žô« s‡‡ …d‡‡O‡‡³‡‡ WŽuL−L wIOÝu sOÐdDL« sdO¦J« ¡UMž qLAð WOzUMG« Z«dÐ iFÐ w WŽ«–ô« W d bzU Ë sOO³OK« Æ  UŽuML« ‫ﺣـــﺪﺛـــﻨـــﺎ ﻋــــــﻦ ﺍﻟــﻤــﺴــﻠــﺴــﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ ﺍﻟ ــﺘ ــﻰ ﻗــﻤــﺖ ﺑــﻮﺿــﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ؟‬ vIOÝu U‡‡N‡‡ X‡‡F‡‡{Ë …b‡‡‡Ž ‰U‡‡ L‡‡ Ž√  UO³O ·ËdFL« qKL« U¼“dÐ√ W¹d¹uBð s¹b¼UAL« bMŽ dO³ ÕU−½ v‡‡ ô Íc‡‡ «Ë w t W¹d¹uB²« wIOÝuL« XF{Ë b‡‡ Ë rJzUMÐ√ qK ÎUC¹√ WFЗ_« tz«eł√ q WŽuLL« w‡‡Ë W¹UJŠ Âu‡‡¹ q‡‡ qKË  ôUN²Ð√ WKKÝ ÎUC¹√Ë WK×Ë UCOÐ qK Æ ÊuJ« qPð Ê«uMFÐ WOM¹œ ‫ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻹﺫﺍﻋــﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ ﻭﺗﻀﻊ‬ ‫ﻟــﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟــﺮﺅﻳــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ؟‬ vKŽ bL²F¹ U‡‡M‡‡U‡‡−‡‡ w‡‡ h‡‡B‡‡ ‡‡²‡‡« o¹dÞ u‡‡¼Ë ”Ë—b‡‡L‡‡« wB A« œUN²ł_« wðU—UA ‰öš s tO≈ XKË UË ÕU−M« W‡‡Þd‡‡ý_«Ë  öKL« s‡‡ b‡‡¹b‡‡F‡‡« w‡‡ U u¼ W¹d¹uB²« vIOÝuLK nRL WOIzUŁu« Æ hB ²« «c¼ w  UOÝUÝ√Ë …d³š wM³√ ‫ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻓﻨﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻚ‬

12  

‫األولى‬ ‫العددالسنة‬ 10 ‫م‬ 2012 ‫يوليو‬ 3 ‫املوافق‬ ‫3341هـ‬ ‫شعبان‬ 13 ‫الثالثاء‬ ‫ﻡ‬ 2012 ‫ﺃﺑﺮﻳﻞ‬ 23 ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬ ‫علي‬ ‫يوسف‬ / ‫اعداد‬ ■ 1...

Advertisement