Page 1

DITT FØRSTEVALG

SAMFUNNSVITERNE


Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å styrke dine lønns- og arbeidsvilkår og for å fremme dine økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne er et bredt faglig fellesskap som synliggjør verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse. Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne. Vi er en ung fagforening i sterk vekst. Våre 10 000 medlemmer tilbyr sin kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Nærmere 700 dyktige lokale tillitsvalgte Samfunnsviterne har mange engasjerte og dyktige lokale tillitsvalgte som arbeider for dine lønns- og arbeidsvilkår lokalt på arbeidsplassen. I tillegg kan du få råd og bistand fra foreningens sekretariat, hvor det arbeider jurister, samfunnsvitere og andre med kompetanse i lønns- og arbeidsvilkår.


Framtidsrettet kompetanse Våre medlemmers faglige ståsted og utdanningsbakgrunn er preget av stor spennvidde, og den kompetansemessige verktøykassen er innholdsrik. Både privat næringsliv og offentlig virksomhet etterspør kompetansen våre medlemmer besitter:

Ill.foto: Lena Britt Fredrikcson

Ill.foto: Lena Britt Fredrikcson

• Vi ser sammenhenger, strukturer og helhet • Vi har gode fag- og metodekunnskaper • Vi forvalter kunnskapsbasert arbeidsmetodikk • Vi er samfunnsbevisste og samfunnsengasjerte • Vi er opptatt av demokrati, velferd og verdibygging • Vi utvikler gode arbeidsprosesser, arbeidsmetoder og verktøy • Vi har kulturforståelse og historisk bevissthet • Vi kombinerer kritisk tenkning og analytisk tilnærming • Vi har kompetanse til å analysere, evaluere og utvikle virksomheter


Samfunnsviterne taler din sak Vi står for: • Offentlig sektor må ha et konkurransedyktig lønnsnivå for an satte med høyere akademisk kompetanse. • Lønnsfastsetting skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass med fokus på utdanning, erfaring, ansvar og resultatoppnåelse. • Lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. • Utvikling og effektivisering av offentlig sektor er nødvendig for å sikre tjenester til befolkningen som er preget av kvalitet, forsvarlighet, rettssikkerhet, effektivitet og målrettethet. • Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, og høyere utdanning og kompetanse må verdsettes i arbeidslivet. • Forskning og gode rammevilkår til forskningen er en forutsetning både for et konkurransedyktig og kunnskaps intensivt næringsliv og for en god offentlig sektor. • Like muligheter til karriere- og kompetanseutvikling for alle arbeidstakere. • Gunstige pensjonsordninger for alle medlemmer. • Et livsfaseorientert og inkluderende arbeidsliv med fravær av alle former for diskriminering.


Vi gir deg fordelene! • • • • • • • •

Rådgivning og juridisk støtte i arbeidsforholdet Privatrettslig rådgivning gjennom vår advokatavtale Bank- og forsikringstjenester i DNB med akademikerrabatt Lønnsstatistikk og hjelp i lønnsforhandlinger Godt skolerte tillitsvalgte Samfunnsviternes karrieresider på medlemsnettet Medlemsbladet Samfunnsviteren Faglige tilbud som konferanser, temakvelder, medlemsmøter o.l.

… og enda flere fordeler finner du på www.samfunnsviterne.no Kontingent tilpasset ulike livsfaser Samfunnsviterne tilbyr redusert kontingent for studenter. Du får redusert kontingent det første året du er i jobb etter endt utdanning, dersom du blir arbeidsledig, dersom du er i ulønnet permisjon eller er blitt pensjonist. Hvordan bli medlem? Informasjon om opptakskriterier, kontingent og innmeldingsskjema finner du på www.samfunnsviterne.no


post@samfunnsviterne.no www.samfunnsviterne.no

Ditt førstevalg - Samfunnsviterne  

Les mer om Samfunnsviterne, hva vi står for, medlemsfordeler med mer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you