Page 7

ᐬࢸጕ

ܹಁжࣨ

Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

www.rejoice.org.au/radio ߡያȈ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

ϱᄍੑ਀ ӡ‫ܜ‬ኈ‫ڷ‬ ചպМ ҆ԤΙᏽ

1

Ԡ‫ݛ‬዇ᗁನႏᄦ഼Ⴥࣀాණᢜ‫ؼޱ‬ভ‫ڽ‬Ґ ‫֋۽‬ЎߞታᐱȂ࣏֭಩Դऻ୓‫ڽ‬ȂҪঋգ Ϡ෩៉Ȃ൙ֹћබգҞକ՘ऎЍ៨ߞታഞȄ Ѝ៨៉৶েிࢺሮऎᕕႍᐐ‫أ‬㤩‫ܠ‬៨঵Ϡ ᓴȂԴԠ‫ݛ‬዇۶൙ֹћН༡இҍᓴᑄȄӫ ࡈႍயᛟӒ൝Ϣ኉؊ȄӒՂ៨҃ྻϯٟգ Ⴟ՘Ϙ७ϘዹȂ֌ЫٟգϠߢႽႍࢨዹ‫ظ‬ ೈႋ㤩ഺৎயᛟȄЍ៨аൊઐਿᇍԠ‫ݛ‬዇ ۶൙ֹћߞᅆ㤩Џ၃Դ‫ֺ᝱ݙ‬Ȃ࢝Ҟକӎ ۹බྻգৎ‫ܠ‬ᎢȄȶٟգ೐Ϭ౧ႮȂഺ࣏ றϘߞᓱ‫ޱ‬ȄȷϘԩЍ៨ϠЀሲȄգϠ෩ ៉ᢰᑫࣷႺ‫ڰم‬சൊࠜ Simon Crean ҍԇ ៨ቾȂ࣏֭ഺ༵෩៉ᏎۖϞ‫׎‬㤩ȄȶഺԴ ನᎢϯҞ֖Ȃ֭‫ڰ‬ᅁϯ࢝᝱ᅁ಩ȄȷϘԩ Ѝ៨៉৶ࠑӯȄ

ொѻ ஠ཱི࡚‫ܘ‬ 54.5࿲ৈ ˧ ӡ‫ܜ‬ኈ

ӣၯᘈຟ Ꭰࣤᢖӯฅ၃ᑉԇ঵ह۶ҳࠜ ߞ൙ֹћњࢺತ‫୼ـ‬Ȅ࣏֭Ȃ ҁӏକᖔఀ៨аԺዴϠߞњ ࢺȄԠ‫ݛ‬዇Џ၃‫ށ‬ፁࠑӯЙྻ ‫ݸ‬៨ቾНߋȂ൙ֹћϵሲჅ ֋ЎЙྻணሃឮߋȄԠȃ൙Н ߋȂ൵୼ᒸߞϠᕕႍ࣏֋Ӥ៨ ታഞ֓ൾ዇ȂթгԴϯըЍ៨ а୆НࢢߞЂᓴКȂවѼᖔఀ ർᓴȂഺըԓҍ‫ߞڰ‬႖Ȃ֓ൾ ዇ᆢଃఀ‫ߞ׀‬Ҟକ‫࢝ݑ‬ЂȄ

គ‫ݎ‬ᐬࢸ ਁਁ஠ ߳ও෈‫ߝ۽‬ Ս24এТ

3

េ‫ߞލ‬ᑫܸࣷం಩Դ༟‫ܕ‬௟ऎ‫ی‬Րаᘉ ໴ ߞ iPhoneȃiPad ۶ ຊ ୃ ӎ ც ၝ ෩ ‫࠲ ڻ‬ ৒Ȅេ‫ލ‬ዾ࿤ߞ 12 ৎѡߞ࠲৒ࣆຉሃᑫ ࣷઐ໱߰‫ޱ‬๴ӠϞᎏॎȂ‫ߞܠޱ‬ȶԪನȷ ࠲৒ง‫ڹ‬េ‫ލ‬഼ჅҒࣁܼࠜ࠲৒งԴаߞ AppleCare support plans ՜ ۤ ӡ ї ዴ պ Ю‫އ‬ச໱ߞ֖ऎ‫ۖۦ‬዆ᠩȄេ‫ލ‬ᑫࣷწழ ܸߞ৶Ѝ۶ఱᡋ၃Ꮪ஥ജ‫ߢט‬Ϟᝯ‫࠲ݺ‬৒ งߞᎠᑋȄߡۖ಩ԴȂധԺេ‫ߞލ‬ᠪࢉЪ ๒ԴᎢᐪϯ୅Ꭲᇍܸব৶ЍҪ෩ۖჅ 12 ৎ ѡߞ࠲৒งȄऎϞሃᑫࣷઐ໱߰‫ࢺ࠲ޱ‬Ϙ ७Ȃេ‫ލ‬Џ၃௟࠲৒งం 12 ৎѡኧ֌ 24 ৎѡȄഺϘᎠᑋЏ၃഼Ⴥ email ۶ᇨ૭‫ט‬ ߢϞេ‫ߞލ‬৶Ѝ۶၃Ꮪ஥Ȅ๒փȂេ‫ߞލ‬ Ϙ‫୼ڱ‬ኸ֬Ѽ‫ڭ‬Йౕؓഺৎઐਿജཇያఀ щዃȄ

ੲᑂྲՍࣆܹ൵ྲߞ๴ਣӫዾȂఉҺቮঋ ྲ࢙ѧ১‫ڽ‬ჰ঍ߞዴ༓Ժҍ 8 ေԺਇߞ‫ݗ‬ ࢏ЖକᕕѾӏ‫ ڽ‬20 ՐߞϠϾኧࠜȄჰ঍ӏ ‫ ڽ‬20 Ր㡯ఉҺϠϾ௟Ⴟۖ 560 ေϠȄྲ Ս ഢ ᄑ ሃ ௄ ᚂ ന ࣉ ᣇ ࠜ Brad Hazzard ‫׈‬ ௟ࢆֶఉҺҾߞȮࡱҾ๴ਣᐼರନ੯ȯȂ ӫዾ࣏Դӏ‫ ڽ‬20 Ր㡯Ђϧ࢙നྲ‫ݗ‬Ȃ൹ൄ ‫ـ‬ԺߞЍ֯௯֜Ȅ৒঎ࢢߞ‫࢙࢏ݗ‬നӫዾ ऎȈۖ 2031 Րྲ࢙‫ ࢏ݗ‬54.5 ေਇȂӀ‫׮‬ ُՐ 27250 ਇȄഺৎӫዾ۶ 2010 Ր‫ܠ‬ϭ ߞُՐྲ࢙ 23300 ਇȂ֌ 2031 ՐԒ࢙՘ 46.6 ေਇߞӫዾहѧȂ෩пϞࠕ 17%ȄՍ ࣆܹᘘ঍ᄑԴӏ‫ ڽ‬20 Րа൹ൄҍ 62.5 ေ ৎЍ֯௯֜Ȃहည‫ُݺ‬Ր 31,250 ৎྲኧ ௯֜Ȃѧ 2010 Րߞӫዾ෩୼Ϟ 33%Ȅ

ᆩᗊ᛾‫ސ‬ ୅᛾ӻ ࿋‫׋‬ ‫ڳ‬ᢱ٩ጒ ˧ គ‫ݎ‬ϴѧᖂഋ

ӣၯᘈຟ េ‫ލ‬гҦԴЙԢԳ஡ࠚӡЙԢ ࠲৒ࣆຉߞ‫ڰ‬ఐȂЏ၃ཇఀ޳ ޳ෳෳȂാК஼ߞ 315 ౎ྻൌ ЂϧᛛᑀȄփេ‫ލ‬ԴᑫЂ‫ڲ׀‬ ߞ࠲৒ࣆຉߞ৒‫ؼ‬Ȃᘘঋஏஏ ᅤᅤԳ་֖Ȃ֬Ѽ࣏இఀщჅ ϞȄᑫࣷϠᘉ໴េ‫ߞލ‬ಯࡡȂ ঋѾҍѧग़஼Ϡ‫ߞ୼ـ‬ኊᓿȂ त֌Դ㤵ᘉ໴ߞᕕӡϵ࣏Ղ թȄេ‫ލ‬гҦᕕႍᕭ୅ϘϭȂ ‫־‬ѽऎҞѽӖቈഺኃ៱௺ϭ ҝȄ

2

4

໸‫ڽ‬໸Ժᑫࣷ‫ܧ‬Ӕᇨᘉ᜽ߏȂం߲᜽ۖ‫ݑ‬ ቃׄ᜽ߏȂ๒փԑಧ‫ߞݑ‬஄᜽ӹ‫ݽ‬ኧࠜӒ ԟਚ‫ܧ‬Ӕஉ௵ȄᑂȮᑫࣷϠඡȯඡႽȂᇨ ປᘉߏߞጤ጗ȂҐϯᑫЮབྷತ୼ԋȂ‫ڹ‬ઔ ᝯᅟࣤߞᇨᘉҒሤዴ༓Ђ඼ϯпȂ200910 Ր࢘ȂҪգ 262 ৎҒሤჁхᛁᖚߏࡡ ‫҄ޱ‬Ȃ֭Ⴥҝ‫ی‬ՐаȂჁх‫ߞ҄ޱ‬Ғሤዴ ༓໹Ⴥ 700 ৎȄ୵ҝЂ༓Ӥ‫ޱࠧݺ‬᜽ߏᕭ เփࣤҍߞҒሤȂജᅟࣤҒሤа‫ף‬գࡎ୓ ґକቪᜣ᜽ߏȂ߲۶ग़ག᜽ࡡȄည؊់‫ט‬Ȃ ᇨᘉ᜽ࡡ໹Ⴥ 50% ऎ஄᜽ȂЏ၃գԺ‫ܟ‬ᑫ ࣷઐ໱߰෩ҍߞඡ‫ט‬Ȃᇍ‫އ‬ӡӏ‫ۦ‬ᇒۘߞ ་Ͼ᜽ߏᐱ७Й‫ލࢢډ‬Ȅ஄᜽Ҿඞജሮऎ ࠧ௱ԟᔍȂ஼ቫԖ់ೡᚐӎ۹ࢆֶȂ௟ྻ ሃ 29 ༡Ђ࡭஼ቫ᜽ࡡԋ྽ᗑјӇᕝ஄᜽ӹ ‫ݽ‬Ȅ

22 - 03 - 2013 Issue 325

˧ ொѻനᕠ

ӣၯᘈຟ ௄ӎ࢙ന࣏๴ਣ၃ᕻߞ‫ޱ‬ភȂ ഺϘᙇЏ၃ജК஼ߞ௦୓‫ݙ‬ᝋ ᅁȂ֭௄ӎ࢙നӅ༷ঋգϠϾ ᙖ௺‫ཱ҇ڽ‬Ж֖ȂК஼ࠕՐ‫ڽ‬ ߞ ௄ ӎ ࢙ നȂ ࣏ ѽ ‫ أ‬ി ࡱ Ҿ мȂ௟Ђ༓Ⴚ‫م‬ϠϾ‫כ‬ϢࡱҾ ऎјࣱߞȄఉҺҾߞϠϾჰ঍ ߞ ۖ 2031 Ր Ϡ Ͼ Ⴟ 530 ေ ϠኧҐۖ 560 ေϠȂ2031 Ր ఉҺҾϠϾჰ঍ৃኧࠜϞ 30 ေϠȄഺ࣏ૌߞཛྷȉ

˧ ઍ᛾ ? ୅᛾ ?

ӣၯᘈຟ ஄᜽ߞԟਚಿ‫ݙ‬۹ߢȂՂЙЂ ϧඛཏȂᅆϠӔஉ௵Ϝ࣏࿂Ђ ߞЙ঑യԇȄԴഺўবȂઔᝯ ᕕႍҐЂᕭࣤϧ࢘Ȃᘖֺᇨᘉ ߞ஄᜽ࣹϢᑫЂ‫ڲ׀‬Ȅ֭ҩϘ ў বȂ ࣆ ܹ ϵ ᕕ ႍ Հ Հ ྐ Ϙ ྐȂऎЦኃ‫ڤ‬ኃԺϠྻᓴᑄҝ ᇨᘉ᜽ߏȂ࣏Й࣏᜽ኊщ໳ȉ ࣏Й࣏ࣆܹԴᛁᖚўবߞ‫ظ‬Ϣ щьȉЂԺዴ᜽ߏᕕႍЙᇖЦ ኃ‫ހ‬໳ߞ‫֘ތ‬ȂࣆܹᕕႍԺႃ ໭Ϙ‫ڱ‬Ȅ

07

Sameway ISSUE 325《同路人》325期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Sameway ISSUE 325《同路人》325期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement