Page 1

ᢜ‫ڈ‬ѵध ISSUE

Ӓ୽ี՗ΔջາᜒᎧΔ໊Ϥю‫ ގ‬www.sameway.com.au ISSN 1839-7913 Ⴋၗ/TelȈ03) 9888 7199 ༈ઍ/FaxȈ03) 9888 7299 03.08.2012-09.08.2012

296

P.14-15

ᑫႻԟᑟ

⌤ ⃃ Ꮵ ᲌ ጙ ᛵ ᜀ ⊷ ᎚ ᮿ ᪼ ጴ ዯ

ᐨឦጱᏋ ᓔỎᦟ

10.0kW 8 ROOMS

᭄⒩ᑨ ᓔỎፍ➳⍶

2.5kW

$5,950*

$1,280*

Ꭹ∕ỻᑠᾜ

Ꭹ∕ỻᑠᾜ

AU24943

᜹᭾ᐝᢿᗯġዩġFUJITSU ⇚ᓯ↡ᦕᠥᯀᜲᑇᑰᑃ↡ᦕġዩġ⇚ᓯ↡ᦕᏁ⋢ᏸጎዯ⇏∘ᛵᲦ⇏⎨⒩ᤲᏸᒴᑟᅗ3ᒓⅱ⃩ᅗ᎐⍶ᚏᑊጆġዩġ᲌᯺ᾢᚯ❢▀ NCG ⍕ᑺġዩġ⍋ᒀ⇚ᓯ᫵ᗊ⑐᳥

NUNAWADING ӒऋбᏏ៖౩ бᏏ៖౩Ѕ఼ࢿ ਲ਼ᆓ‫ݽ‬ᕛ

бᏏᕤғ(Braces) ේᏏ(Implant)

Dr Timmy Ngai Dr Linda Lao Dr Melody Kuo B.D.Sc.(Melb) B.D.S.(Otago) B.D.Sc.(Melb) F.I.C.C.D.E. Dental Surgeon Dental Surgeon Dental Surgeon

ཱིԒও၄бᏏ(Cerec) ҳᡝኵጆXӎ௭ජᏢ Medibank Private HBA • HCF • MBF Preferred Provider Eastlink Exit

TLC Family Dental Group 395 Springvale Rd, Donvale, VIC 3131 (Mel 48 F6) Junction of Springvale Rd and East Link (M3)

Ph: 03) 9878 6078

Springvale Rd

www.tlcdentist.com.au

бऋຨ‫ܚ‬

Worrell St


You Make Me Smile DR.TAN ORTHODONTICS UMakeMeSmile.com.au ‫ר‬ঈ࢐ᐬࢸຝыбᏏᕤғடऋᚂҡ

бᏏᕤғຨ‫ܚ‬ ۖՌ1991

Professor Seong-Seng Tan ങ‫ݘ‬౾ఀ௲

Dr. Larry Ching-Fan Li ‫؃‬ᓗγᚂҡ

Specialist Orthodontist бᏏᕤғடऋᚂҡ

Specialist Orthodontist бᏏᕤғடऋᚂҡ

BDS(Mal), MDS (Adel) DPhil (Oxon) FRACDS

BDS, MOrth(HK), MRACDS, MOrthRCSEd, ADC

Professor Seong-Seng Tan᏿Ԥ30ԑбᏏᕤғᖝ‫ח‬ငᡛȂՄи࢐Ꮞᅭҏ σᏰડငऋᏰఀ௲

‫ݽ‬ᕛࠉ

‫ݽ‬ᕛࡣ 20এТȂฒሯ‫ܦ‬б

‫ר‬ঈ‫ޟ‬டऋᚂҡџоҢࢺց‫୽ޟ‬ᇭоЅဃᇭᇄௌҺࢺྜ೽Ȃ၌ ๎ௌ‫ޟ‬ᅸ୰Ȃጂ߳ௌ఼ཿ݂ҩΙϸԤᜰ‫ݽ‬ᕛ‫ޟ‬௑‫ݷ‬

ђ૖‫ݽ‬ᕛᏢё12এТ Damon systemฒሯ‫ܦ‬б

‫ר‬ঈ௴ҢϚሯ‫ܦ‬б‫ݽޟ‬ᕛП‫ݲ‬Ȅѫོӵሯौ‫׽‬๡७ഋछᢎ‫ޟ‬ਢ ঐՃኌ࢐֏‫ܦ‬бȄ

18এТȂฒሯ‫ܦ‬б 14এТȂฒሯ‫ܦ‬б

‫ר‬ঈ‫ר‬ঈ‫ٺ‬ҢശཱིŅłŎŐŏġŒġŔņōŇĮōŊňłŕŊŏňġŔŚŔŕņŎġġ‫ڷ‬ ŊŏŗŊŔłōŊňŏġȞᗴᎌछȟᗴ‫ל‬б⨥

‫ר‬ঈඪ‫ټ‬ջາᕤᏏᒚၚ Ⴋ໏ġ

YouMakeMeSmile@y7mail.com

ႱघႫၗ

03 9579 0111Ȟ़ᇭȟġ0435919258Ȟ୽ဃᇭȟ

᠍ߔႫၗ‫ܖ‬Ⴋ໏ᒚၚİႱघȊ

Canterburyġຨ‫ཱི ܚ‬

102 Highfield Road, Canterbury, VIC 3126 Bentleigh Eastġຨ‫ܚ‬

174 East Boundary Road, Bentleigh East 3165


Ŷ ‫ר‬ঈ᏿Ԥહՙ៌ၻ‫ݓ‬ഋȞNZMAFȟёώҡ౰ЅюοӨ᜸ ࠮പ౰ࠢ‫ޟ‬ᜌਪȂ‫ר‬ঈ‫ޟ‬౰ࠢюο‫ڗ‬жࣨӨӴȂѓࢂॷ෫ Ȃϛ୽ᇃᢊȂ଻‫پ‬ՙ‫ٳ‬Ȃཱིё‫ۃ‬Ȃё਌σЅछ୽้Ȃ᠍ߔ ௌ‫רڗ‬ঈ‫ޟ‬౰ࠢҬᓃᒵᗊௌ‫ܚ‬ሯौ‫ޟ‬പ౰ࠢȄ പ૧βșЈณฅ၄Ꮄ٘!

പपβșЈณ߳ߧࢌ!‫૾ת‬ՂՍ൵

പ᚜βșЈณ୊๫ֵ໨!

പՖβșτρϞ᝘!Јณ၄ՖᎴ᚟

ѓଚೲ Ιԑ߳ও

၄๐଼βșЈณ၄๐଼Ϟ᝘! പ‫׎‬БβșЈณᎴ‫ھم‬๫ धഋߛҢස૖ ĴŅ ࡸኞᐠᑼ

႘ᜤ⇫Ꮙ}ᖃᖚჳ၉}᱔᜜ᆚ᧜

Ռଢ଼٘ଽᡝ࠮ᔮก ЙഋߛҢϛᚂԒ‫੉ޟ‬ᔆࡸኞ

ᔹ෎࠳Ꮪ

ယ‫ߛۻ‬Ң‫ژ‬ⓙԒ‫ޟ‬ᅌᔆࡸኞ

ઔண࠳Ꮪኊ!%5:/91ʟ611ֹ ୓

Ӓ٘੎Ԓ‫ܜ‬๐

‫ږ‬୤ȃద߆୤ȃҩ፪க୤ȃ༃፪க୤ȃ౏੕औ୤ȃ ؓ୤ȃ‫ؿ‬୤ȃ଑୤ȃߏҪ୤ȃ੩ϯ୤ȃ ੩న้ӻএࠢᆍӒ७ᓺඏ "

Ξ໨ْዎᐠ

Њު଄ᏹ‫݌‬

ŋŰźŰŶůŨ ŔŰźŮŪŭŬ ŎŢŬŦų ْዎᐠ‫ޟ‬໠ഺᇄሴᏲ‫ޱ‬

ྣហඪҰȈҏ۹ϐཨ᎐ཱི֭

ijıı ӻ໶டց ᄱ᎛Ӓ౨έቇড়৳

੫ቋ

ĥIJĶı

Ϥّᆠᑑ Ϥّᆠᑑȅ ᆠᑑȅᕗᙓҳᡝёዥȅ ᕗᙓҳᡝёዥȅස૖ྣ௡

߆ጲȃധૃȃᓯധȃ੕୤ȃϯٔȃ߆▕ȃᢦധՈȃ പ૧ȃപ᚜ȃപ‫׎‬ȃപ๐ȃᐸᆐЅӨ᜸߳୊ࠢ

 

Тາ

$180 200MB Ⴋၗາ ኵᐃ ջາ

Тາ

$34

$550 1.5GB Ⴋၗາ ኵᐃ ջາ

$35

୦ཾ៫ࡊσᓺඏ HTC One X

$200 Ⴋၗາ

$60

ቶᓜЅ‫ھ‬ᆩႫၗ

࿽ࣸ$480 Δଽႀ500GBኵᐃ Δջາᐬࢸცϱ‫ھ‬ᆩႫၗ 1300/13Ѕ‫ܚ‬ԤЙᐠ Δջ໠ۖາ ΔջModemၼາ Δଚwifi Modem

$60 Optus Plan

Min total cost $1200 over 24 months

* 200MB ኵᐃ

* 1.5GB ኵᐃ

ջາ

ଚ ฒ३

ᐬࢸცϱ฻ଉ

ᐬࢸცϱջາ฻ଉ ҈OptusЙᐠ

ջາ

ջາ

‡熱感應鍵 ‡㚪㕯%HDWV$XGLR楮㛃㏻姎 ‡$QGURLG⃗㫨乶们

‡中文顯示 ‡⋢ふ⡖㦳ㄾ*+]埐䖁⟣ ‡%HDW$XGLR楮㛃

Solo ଚ Beats Նᐠ

59

)ቋ঄%38:*

*Terms & Conditions Apply.

$

ACN/ABN

Business Fusion $109 $89

$650 Ⴋၗາ

Тາ

*Terms & Conditions Apply.

20

ୈȊ ௥҈ ϓْ‫ޢ‬

ŔűųŪůŨŷŢŭŦȈijĴŤ ŃŶŤŬŪůŨũŢŮ łŷ ŇŰŰŵŴŤųŢźĻ IJİIJIJ ōŦŦťŴ ŔŵȞńŏįŃźųŰů Ŕŵȟ

Тາ

*ջາ

݈୛டཾശઍၖ

ዎᓍਢ

ŸŸŸįōűŦůūŰźŧŶųůŪŵŶųŦįŤŰŮįŢŶ

HTC One V ԃ‫ݎ‬ձӵ้࡟គ‫ݎ‬5 Ӓཱི ‫ޟ‬ၗȂ፜Ճኌԃή ཱིࡊИџᕕᜒ100Ϸមϛ୽ ୽ሬߝഊջາਢ໢ ளᐠΰѮॎგ

ཱིᘀْ

ŕŐőŕņńʼn łŖŔŕœłōŊł őŕŚįōŕŅ ᐬ ࢸ ᖂ ф ౩ ŃŰŹ ʼnŪŭŭĻ ĶĴĸ ŔŵŢŵŪŰů ŔŵȞཱི๼ਪ۹ਠȟ

ᕊཾਢ໢Ȉ໊ΙՍϤ10AM-5:00PM ໊ϲȃР10AM-4PM ႫၗȈ03-9898 3893 ЙඪȈ0412 181 798 ᆩ֭Ȉwww.fengyu.com.au Ӵ֭Ȉ908 Whitehorse Road, Box Hill VIC 3128

$19

ŸŸŸįūŰźŰŶůŨįŤŰŮ

XXXTFBIPSTFIL

.95

Ӓཱིড়৳ႫၗЅቶᓜॎგ

Тາ Δଚ50GBኵᐃ!

*Terms & Conditions Apply.

Δջ໠ۖາ Δջາᐬࢸცϱ‫ھ‬ᆩႫၗ1300/13Ѕ‫ܚ‬ԤЙᐠ ΔջModemၼາ! Δଚwifi Modem

City (Open 7 Days)

Box Hill (Open 7 Days)

Keysborough (Open 7 Days)

Chinatown (Open 7 Days)

139 Swanston St

Shop K2, Centro Box Hill South

Shop Q08 Parkmore Shopping Centre

Target Centre

9639 2222 Box Hill

9899 5088 Springvale

8762 3488 South Yarra

9663 4888 Footscray City

G47 Centro North (Whitehorse Plaza)

260 Springvale Rd

Shop G013, Vogue, 670 Chapel St

183 Barkly St

207 Elizabeth St

9890 2888

9562 3222

8803 0400

9687 0888

9642 2222


⮖ዅཪ൶ photo & text: Appledaily

ɜߡ Sa டཾ‫ޟ‬ώհᄘ࡙хώհΡষᢚნϚϐȄ

ɜᅪᘋ‫ߖݓ‬РԔܻ࣏ႫኇȮ‫ظ‬Ρԃ՘݈ȯ଩ॱȄ

ড়ᐸ‫۔‬ȞѾΠȟюৰങ᝘ੵདྷυ൉ঢ়Ȅ

ߡŔŢܵဖ Ꮍሆ൷ዣ

ᅪᘋ‫ࡾݓ‬ ϱӴτҡ໌‫ڥ‬

ᖧড়ᐸюৰ Јငஔᙄ

፽۞‫׽‬Ȟࠠ Sa ȟា᠈ѽࡡ๕҃‫ڏ‬Ϡ‫ڗ‬Ԋ‫៷ݮ‬Ⴛஜ ‫އ‬ჹዃ‫ט‬Ȅฅ࣏Кᐯӣਸ਼༤՘৶ߞࠠ Sa Ȃᐸগည Րُч‫ݸ‬ᐯࢢႬԢᐯেϘԢ୊ፚȂ҄Ձϩжᜃ݇Ȅ

ᆩᙊ‫ޒ‬൵ࠕՓ‫ݺ‬ऎც዆Ȯ‫ٷ‬ϠՂ֗‫އ‬ȯஇࢢง୨ রȂ‫֋ڽ‬аԳߞՁൣ๒࣏঵ըѽ෼഼႖୨রȄ

൘ភ઴ߞྑ‫ۊ‬࿅ч၃࣑౎Դᣉѿ‫ݐז‬ႃᙚඈ୧Ȃ၂ ነधԩֳӨൠ҅ȃ‫ޒ‬ਛᗏຈൌᴮব঒ਜȂ҅‫ױـܓ‬ ‫ږ‬ԑඞȂۖ౎ϯ11੡45жЖᆽᒸᛓ༟Ȅ

ᘵ๒୊ፚჅ຀ᗞॴȂ֭କ௉ሃϘ઱ՀуϘ୓ፚ೫Ȃ ԓ‫ॴڙ‬ϵৃఀȄ‫៷ݮ‬੡Ȃࠠ Sa இҍႯ᠙ȃ‫ݴ‬ၕф ‫ݛ‬ຏຈஜ֯Ȃࠑ಩ఀᏼቅබጢȄ֭ϘԨሮૌߞՁऎ ِႿ֌൵‫ڸ‬ੜ‫ލ‬ȂЪЙᙝদ᎑இۖ൵ՀȂ҄Ѝ֯Ϡ ৶ᣙᄛЙЏȄ

Ձ‫ۦ‬ണ੡ሲȈȶНࡈ‫ݮ‬ȮၧயȯȂҁেঋِऎ֋ Ў୨রȂЙჅ‫֒ڎ‬ѧႵទລȂ‫ا‬ᗏরщЈ‫ވ‬уȂ ‫ݙ‬ѽ‫ݡ‬ທϞȄȷᅆ‫ݺ‬๑።ЈӠജࢽྥϯаԳЃ ࣐Ȃᆩᙊ‫ޒ‬ሲȈȶаԳЃѿႵ་ۤȂՀᄊЍ֯Ȃ պවϠЖᓴϘৎȂ‫ݙ‬ѽѧϠ‫ـ‬Ґ‫ׅ‬ϧȂ֭‫ا‬Йߢ Ⴝҁে‫ڰߞݳݮ‬Ȃ‫ݙ‬ѽЙߢႽࢨኃ԰ຍȄȷ

ᗦਛᑷԴ಩ඞሃව֜ϛгѹߋۤ੡༡዆Ԫ࿰ȂညК Ғࣁٔ߿ົȂਛᑷ‫ڏ֋ܓ‬ඞаઈ‫ޤ‬ϩжྏஜȂՁ ሲȈȶՀ༟ѕȂ‫ۖڍ‬Ϭ‫(ܓ‬൘ភ઴)Ԣѿह഍ഺኃԺ ՐȂЫџ՘ਛӲ࢈Հ༟ѕȂԢྲ‫ݱ‬ϫТहᝯᜃȂૡ ᭂ՝Ӡ໳ЄȄȷ

ɜሁᖨΰၷτ‫ࢿڋ‬࿼υྱаȄ

ɜσလ߯߯‫ޟ‬ҠШತоѹஏ၆ҰΡȄ

ɜ‫؃‬ო‫ݠ‬РࠉоϽַࠢфِΡ٘Ӌюৰࣀଢ଼Ȅ

ሁᖨདྷτ ᜋୈড়୛

ҠШ୘Ꮑ Ӓ࣏လϛप‫ڋ‬

ო‫ࡌݠ‬ ޿޿औ‫ے‬ശछ

ቀᗧ۶ϮшཀգᔷȂџࡈԴྋൾ๴ҍ‫ی‬࿐ԺߞЃ‫ۊ‬ Јұѡߞ࿰ѯȄ

Ђኒኒᣣ༯ሃӟѧфЃ‫ٽۊ‬ᑔџࡈۖКᖖщЄЂ྇ ߞߕ‫ܸۍ‬బറȂфࢢۖᣉѿᇊᗜࠝჅਛਲџȂӟѧ ԓᜃҸࢢȂЂኒҐ঺ྑ᠕ՁȄ

аԳཇණࢋᄜ‫ޟ‬ऎশส೐Ϙग़ϠȂՁ૯ሲȈȶٟϠ କஃ֝੡༡Ȃ‫ا‬েҪҞᒕ࿂বᅆȂᢰ֋ЎԴُৎ੡ ง෸๴ҍ৳Ԣ㣱ग़ដȄȷ

஗๺Ϟ‫ٽ‬᐀ߞӟѧȂԯၛൊЏ༩୓ȂЙщў࠮‫ݱ‬᫭ ᫭ȂࣇҪ‫ݳ‬㣣ЈгѹӇ‫ٽߞط‬ᑔȄ‫ی‬ৎៗࢢȂЂኒ ሃӟѧф᫭᫭Ϙ֖Ϡࢢষ‫ױ‬ϛϠ‫ژ‬ᛓҝȄ

யۖՁѕӫК൵ग़ߞϠȂՁሲȈȶᓂ߾߾Ԣᘨ྾ ॓Ȃ߾߾‫ܓ‬ҳሻȃ‫؛ڗ‬ൌ࠲ࢺఀՀՀȂጤѕ᠕ॺЍ ֯ȇܑ॓‫ྏݑ‬ಮग़Ȃ‫ڶ‬๒գᇌЙ၃ྍ㣱ьЃۧȄȷ

ం࿰ѯҞ‫ڍ‬ȂቀᗧҪఀ‫ی‬࿐ԺߞྑЃЈұѡЏ၃ᕖ ఀᕒјࣾျЄȂहညᓹӫȄҞ‫ڍ‬໳ऎ‫ཽཽߞૺ࣐ށ‬ ቀᗧٟգჅԊ࿡ྑࢅЄȂփѷϩжަদࢅЄߞ֋Ӳ ۶֋ನକϧȄ

04

03•08•2012


䪹ღੑ਀

๼Ρ ᒵ छ ౾ ‫ٱ‬ ஶ ၾ ჁΨ Л ࡻ ᓴग़ࣿஜԴᑫЂ‫ڲ׀‬Ϙߡ࣏ົϠߤ஡ߞಽ‫ڰ‬Н ϘȄȶ 2012 КົЈ‫ܓ‬ᖖಧЂᘈȷᑫࣷᘈ஡Ӥኂ ஖ᎎ໛۶ᑫ࣐஼ቫཇණ༰ᄥѹᓱȂЂᘈ՞Դ‫ࠕݛ‬ ԑಧົϠ໼ᛓȃ࢙ӲົϠྲӠ҃ग़ដዾ࿤Ȃయ௣ ȶग़ដሃขዊԢ֖ȂаԴሃҳԴ৘৒ȷȂਣӯग़ ដሃࣿϧȃࡌ෷ሃขዊȃৎ‫ݑ‬ሃྑѕߞົϠྲЃ ‫؛ݑ‬໪Ȃ࣏ѽȶ୼ዾ࿤ȃ୼‫֜ܠ‬ȃ୼ࡡ֜ȷऎ১ ࡋӇൄߞ‫ۍ‬գԑಧ዆ᠩϧߞ୼ᇑ࡭ᓴग़ᘈ‫ڰ‬Ȅ ௵Ⴝ࠲உ஼ቫ༰ᄥᅷܶணሃЫՐȶКົЈ‫ܓ‬ᖖಧ ЂᘈȷȂ՘ऎӎըᓴग़ಽ‫ߞڰ‬ѹঋᝒׄ஥НϘȂ ৄթԨӎϿົϠߤ஡ཇႿ௵ႽᏳӠȂஉ௵ϠӠߞ ನ݇ȄЙᎢְ࣏ȃ‫ا‬ȃ‫ڸ‬ដ‫ݕ‬ԧ֜ᣍಿȂஉ௵ᗁ ࣏೐ϘୠِȄҪգᐾգஉ௵ȂЖକᢰ‫ا‬েୠِग़ ሻ۶ขዊȂᐾգஉ௵ȂЖକᐾգ‫أـ‬ጄߞӠࣿȄ ௵Ⴝ࠲உ஼ቫ༰ᄥӒ࣏ߧ‫ݚ‬உ௵೐Ϙߞ‫ܟ‬՞Ȃ௞ ྽ुሦᢸ߿ಯࡡȂᒕ࿂యஜӎϿົϠஉ௵Ȃணሃ ԧ᝷գૈ‫ڗ‬ѕஉ௵ߞࣿஜȄЫՐ൅Ⴥᝒׄ‫ی‬Ђᓴ ग़ಽ‫ڰ‬Ȃ௵Ⴝౕؓԧ֜‫ڸ‬ដକ‫د‬உ௵ߞನ݇ཇያ ۖԑѵधȄ

ьЈ໌၄஼ջ࣫ġႱ٩ཐࠃശ๝Ψ

௵Ⴝಯࡡ࣏ᑫࣷGMPЂ᜽ዄሦൄȂ࣏ᑫࣷᢸ߿᝷ ࠲உࡡК൵‫ۦ‬ᡌࠓфᏚ༓೐Ϙߞ࠲உಯࡡȄُ‫ز‬ ಯࡡ၃ᑫࣷ᜽ᇒ؊ ARTA ទ੾ᕭᢚȂᎳ༓࠲ᝋȂ ‫ێ‬ґੜ၃ᡋࢃᑟᅹᗜ‫ؖ‬ሮᝋȄ ԃདᕕ‫؁‬ӻ߬਀Ȃ፜मႫȈ ொѻᖂϴѧȈ(02) 9737 9000 ᏎᅭҏȈ(03) 9803 0398 ᆩ֭Ȉwww.concordhealth.net

ஶၾᏎᅭҏင౩դ෗݂ Michael ๝ሁМ ហႵี 2012 ϛ๼ω‫۔‬ശ‫ڎ‬୊ஶዩ 05

03•08•2012


⮖ዅཪ൶ photo & text: Appledaily, TVBJ

ᆶᆵϣଢ଼Ⴋຜ࿽Ҭ௰ϭ ΤТϲРՍΤТΪΠРġġ TVBJ

TVB8

࿋ᛳਗ਼৞ႄَ๙࿱࠲ ࢑෈ϲ ఏΰ7ਢ

ᆋϢߑᡝᡛ ࢑෈Ѳ ఏΰ10ਢ30Ϸ

ȮညᜲઙਝჃ‫ڍ‬ຘူࡱȯК஼೐ϘൊಎϢళ୅‫ތ‬ ֘ўћмߞЂ࡭॔ᔂѯȄ೐ϘըѽК஼ߞೀԍȃ ಩҃ߞӲඞႋᡝᜲઙਝȊ៷ሦ༤ࠅϞұՐ੡༡Ȃ ಎϢᜲઙਝϛЂᔡ᚟Ȃԑব‫ה‬಩ѵध᜹ങ൵ᇟ௾ ߞ՘බȄြӫКȂ൅ჅЬ೜ᜲઙਝሃຘူࡱ՜᚟ ߞћߏȂညКᘘգԧታாߞ‫֘ތ‬ў௞ਛᐯ߰ߞ൵ ྲໞ‫ޘ‬Ȃႋᡝᜲઙਝሃຘူࡱഺ‫ی‬Ђћ‫ށ‬೑ၳȄ

গ༹‫ܴܯ‬ වව੫տ౯

ьЃೡԪ HOTCHA ௟۶Ђਛ‫ۖڽ‬џӎߞᇊС ᒩȂԴҋџӨൠК࿣࿣ൠȃ޽޽࿢ࣵȂϘ୓‫ݸ‬ ᛫ѕఐȂࣾᆤѕᢸȄᇊС୵Ϟ࣏੠ႼർԳȂ‫࣏ـ‬ џӎЍ᜹ߞ๴࿚ԳȂѹࢺে௟ྻᓐ֋ᢜᢚԧᇌј Ѝ᜹ሦ֯Ȃ๴෭᜹ങЈՆ‫ܣ‬ȄᇊСϠߞӀ‫׮‬ᄯ‫ۻ‬ ϘߡᇍᠦԑџӎȂҁেߞग़঴Й֭ྲᘿग़ۧȂ‫ـ‬ ѽஉ௵ऎԐȄ HOTCHA ௟௲຾ࣿϧ۶૯ᗏᏍႼ ᇊСȂԴߕጄКᐯ೫ᇊСϠᅆ‫ݺ‬உ௵ӠࣿߞЂข ዊȂ‫ڭ‬௟૪ഥϘϘཇఱຜᣍಿȊ

TVBJ 2012ԑொѻ ๼၂ω‫ؚ۔‬ᗉ ࢑෈Р ఏΰ8ਢ

ȶఉҺົႁЈ‫ܓ‬ឮᓴȷ ೣ‫ݺ‬་ϢٙᘈȄᣍಿ௟‫ޟ‬ ᎫۖЂྻᇟѕന঍ߞህҭ۶ѧᘈᖖြȄԴৎᖖြ КȂ12֜‫ڸ‬ដԐࢢ၃ᑢԧᇌࣄᐼȂҒࣁȈႯህȃ ౎ႅȃЖ᜹ࠑᆊȃާႅயຍѽфᕚነ‫֒ڎ‬ᆊᜯ ຈԺৎᖖြȄԧ֜ໞֿԴࠑᆊညКంЙԢ‫࢘ڎ‬ਣ ӯ‫ތ‬ўЃ‫ߞݑ‬ग़ដ۶ขዊȂ‫ുڎ‬ȶ൵ϯᝡЈ‫ܓ‬ȷ ф൵ՙϠѕܽߞࡄȃ‫ڲ‬ȃ‫ܞ‬কවЂઅᅷȄЂྻ௞ ఐᘛ‫ڽ‬শสTVB຾ԩ᜹৶‫ق‬႐᝶۶ࠛ๕ѹࢺՉ዇ පȂ‫ق‬႐᝶‫ྻـ‬ᑉԇࠑᆊᄜሼȂऎЂਛ௲‫ڽ‬ᇟ ௾ࠑᆊȄࡄক௟҃ࠑఉҺணҐӤশสTVBᗝᓱߞ ȶ2013Ր஼ቫКົЈ‫ܓ‬ឮᓴȷȄ

࢑‫ݬ‬ᓜၾ ౾၆ᇆ؏དྷհᏽ ࢑෈ΠՍϤ ఏΰ11ਢ

Ben Ȟࣸ۞Ӳȟሃ Michelle Ȟᎎ႐༮ȟ՝‫ݺ‬Ј ᐯ੡Џ࣏ᡌඈ৙ਛȄϟϠ‫ࢢێ‬ԯሱྻᅆў०ࡔ ֋ЎȂ҄ഺࣱ૷૷ߞྑᕚነ‫ݑ‬Գຕ‫ف‬ȄවՐ ࢢȂЏпᡝЂᐯߞ‫ی‬ϠԴȶ୺ങु೫઱ȷϯদ ჃȂ‫ـ‬ຕᝊϞЙԢߞ‫ވ‬уȄ၃ჅদদւᢚࢢȂ бϠӤࠐ੡ߞ‫ٷ‬Ѓ෋୽ᢏ՘ߢѕՀуȄ Boy ሃ Nel ȃࠠᗽሃ Kimmy ‫ـ‬๴ਣ՘᡽ϠȄ֭ Ben Ⴌ Michelleକ‫׎‬Ⴍ໸ቪᜣȂԓᝉ᡽աȉ

छ‫ٳ‬ႫኇѮ Ӵᅰ಑19ቹ ࢑෈Р ఏΰ8ਢ

TVBJ ϛѲΛੲ 8Т10Рଔ ࢑෈ΙՍϤ Ԟΰ8ਢ30Ϸ

‫ڣ࢙ن‬Դҳ஼ᡝ੩Й՘Ȃ԰สា᠈пᐯȂ‫ڣ‬་Ϣ ෎ћКᐯȄႍ੭ૺԒգұ઱Ȃӥ઱՘ᖻत‫ڸ‬ȂϚ ઱՘ᖻतਮȂജిਰে໛ऎ๑Ҟా᜽ߞϘ၏ȄϚ ઱઱ѹԇ࿅ᔖϜӲ‫ؠ‬ঋ࣋লмࠥȄԴᔖ෈෈ຠስ ϭȂϚ઱ᐯӠ๭‫ࠧࡈؼ‬ȂҞఓ੭ၭНЄၭਛᛉߞ ॎ๒ЬϢȂ҄ᔖᅆᐯӠߞॴѕᔍ‫ۊڱ‬ґᗪϘᚍȂ ܶՀࠥჅч෾Ȃ࿅ԓը෩୓ࡌઈȂԨӫዾᘙ་Ȅ

ЂᐯӠRainȞᘨ‫੼ޟ‬ȟߞՀуEvaȞ‫ق‬தွȟ֖ ऎ๑ࣇᢏఀϩжҟ‫ݎ‬Ȅទ‫ࠪށ‬ȞᝌឹћȟϘߡᕒ ՁѕನቃᐱȂࢢ‫ڽ‬Rain՜ۖϘৎ๺ୈȂȶְߢႽ Գᆯߞ೐ 19 ኸ࣏तኃཛྷȉȷȂ‫ ܏ܗࢢێ‬Mandy ۶ Violet Ӻ՜ۖୈਿȂംԩ‫׻ێ‬Գ൝Ϣ਻ֶКȄ ୼ӛ ( ਷Ӓؓ ) Ӻ࣏ȶԳᆯႼᕚȷߞணҐ߰НϘȂ ୼ӛٙ‫ܠ‬഼Ⴥ‫ݙ‬գԳᆯȂऻऻ֋ЎӚϞतኃ‫ڰ‬Ȅ ֭Ӻ๴಩ᑋԆ‫࣏ڰ‬Ӥទ‫ࠪށ‬۶Violet‫ؘ‬ҍ‫ڽ‬ȌȌ 06

03•08•2012

ɜවවଽ፡Ӵ୍ҐஔЉоᢎಀ٘Ӌюৰ༹ၼࣀଢ଼Ȅ

ോ෿෿ऎұবླྀႻࠛ๕ఀѹȂࢢԯླྀႻሃᔒు ৣຕϭఐ፡Ȃ௟՘ऎ11ѡྲ਋ߞ෿෿Ȃ՝ࡈ൅ ᠨྻۖ৖ླྀऎК஼஼ਛ༤ӇઈȄџࡈՁ‫ځ‬գԳ ሃ࿤шඪᔒుৣȂ୼Ꭰ಩‫ڗ‬ড੬Դ৖෶ߞরጄ ࣿஜȂ‫ی‬Ϡಮመߕც႖Ȃుৣ‫ـ‬ഽఀ෿෿૯ു ᛞ༟Ȅ К஼ႯѪгѹോ෿෿௟‫ݺ‬ЫՐ 11 ѡϭཹᔒు ৣȂϟϠ‫ڶ‬๒࠲ࢺֲᎠȂ෿෿ϵֲ࣏ᎠϢ֝ᔒ ਛЂՈȄ෿෿џࡈ‫ڽ‬ส൅ᠨ௟ྻҍਯ৖෶ླྀ ႻȂऎ஼ਛ༤۶ႯѪ༤ਰ܏ਰ‫ؙ‬ຈӇઈȄ ඞаȂుৣѹஜሃড੬ᜆ᎘Ȃ෿෿ࡋЈ൧‫ڶ‬Ϡ ૭ۖӏ௓ш੟᝝ȂНࢢుৣጤఐԳሃՁϘኅ ߕც႖Ȃഽఀ෿෿ᠨҍಮग़૯ਟȂϟϠԑ຀ࠑ ಩ਾྑȄฅԴԺ‫ླྀܨ‬ႻКᄳఀұবࠛ๕ߞ෿෿ ‫ـ‬ᓜȈȶ‫࢝ऻྻا‬ԺѧᘈȂԯНࡈൌ࣏֋Ўѧ ᘈȂഺըգᑟྻҞѽۖ഍ᚼϘᚼȄȷ ෿෿ሃుৣൌ࣏ԯླྀႻຕ፡ȂϟϠԴ2004Ր༮ ‫ླྀۏ‬Ⴛᘚୡ‫ݳݮ‬ȂೣЫՐຕ‫ ف‬8 Րྑఐࠜ໿Ȅ ᑂఉϟϠ௓ง௟ྻ࣏11ѡ11џȂዶ‫ܠ‬Դྻਣᇕ ༟ჅպਯȂթџЄԴаԳգԍธြߞྍࢥȂు ৣԴթџຕ‫ف‬ҁߞԍธӠ౾Ȃϵ‫ࢥྍۍ־‬Ȅ


䪹ღੑ਀ Premier of Victoria Chinese Column

ᐬσց‫ٳ‬ᚂᏰ߳୊ϛЖ ijıIJij ԑ Ĺ ТӋᚂᏰᖿ৴

ᆰӻց‫ٳ‬ԎԎߝடួ

31/07/2012

ᆰԎࢇ‫ۺ‬ඪюΟ‫؁‬ ᓺഽ‫ ޟ‬ŏŅŊŔ

ᇯՍ֋Ӥ៨஼ਛ៨ᗑဖࣆܹ७ϧҐ௻ᅆร઼ϠЀ۶ҁেߞਛϠ۶࿰ᠪ߰ߞњ ෯ȄԴჅҝ‫ی‬ՐႆȂߤྻᇊ‫׀‬ൊൊࠜMary Wooldridgeᒕ࿂্ᐱഺ༵ԑ஼ร ઼࠲ᔍႏᢚ঍ᄑȞNDISȟȄϯ༉УȂ‫ا‬ে෩ҍϞϘৎѧᗑ‫ݙܹࣆڣ‬෩ҍߞ‫ـ‬ Հߞў੯Ȃٙ‫ܠ‬ዥภ4,200ေЮȂԴGeelongԠ੬޻ઔϘ௲Ȃయ֖ഺৎႏᢚ ঍ᄑȄ

ᚠҬ: ՂԑΡ޲‫އ‬ кᖿΡ: ᐬσց‫ٳ‬ᚂᏰ߳୊ϛЖ‫֜ڳ‬ᚂᏰྣԇ‫ݍ‬ിρ ਢ໢: 20122012ԑ8Т17РήϿΙਢέΪϷՍέਢέΪϷ Ӵᘈ: Multicultural Hub 506 ဴElizabeth Street Πዂ (Level 1)

‫ا‬েߞў੯ж2ৎൊԊȄ೐ϘȂᇯՍ௟ྻᅆ4,135ԩԴBarwon Գ஡Џ၃๳ୃ ߞร઼ϠЀȂُϠُՐҞᖔߞႤׄࠛᛝȂӤ$19,300ኧҐۖ$20,779ȂϬՐ ႏᢚง༡ԪԒԺ෩‫ڻ‬1,700ေЮȄႏᢚ঍ᄑӺྻӤᗑ‫ܹࣆڣ‬෩៉ߞ2014ՐȂ ෩ࡈۖ2013Ր7ѡᅁ֖Ȅ೐ϟȂᇯՍ௟ྻ෩‫ڻ‬2,500ေЮȂ‫ׄ۝‬ᗑ‫ܹࣆڣ‬Դ Ԡ੬༟ᓱԑ஼ร઼ቃᐱᓱ‫ڰ‬഍Ȅ

ϱৠᙏϭ: ޲‫࣏އ‬ՂԑΡலَ੾ϞΙȂᖝ‫ߒח‬౪џϚ‫࠮ڐ‬Ȃ‫܁܁‬ৠܾೝᅓຨ‫ܖ‬ᇲຨȂ࡟ี౪ ਢ੾௑லၶᝒ१Ȃ੾ԫ౥ଽȄҏᖿ৴஠ϭಝՂԑΡ޲‫ޟއ‬Ԟ෈ຨᘞ‫ڷ‬Ѕਢ‫ݽ‬ᕛȂ о‫׽‬๡‫ڏ‬ႱࡣȄ

‫ڰ‬ᅁϯȂᇯՍࣆܹᅆร઼ϠЀ۶ҁেߞਛϠ۶࿰ᠪ߰ȂُՐЏ၃‫ݸظ‬Ϟ໹Ⴥ 10ኆЮ෯ׄȄԢ੡ȂᇯՍࣆܹԴBarwonԳ஡ߞዥภȂӺႿۖ2.4ኆЮȄ಩Դ ഺ༵ႏᢚ঍ᄑߞ 4,200 ေЮȂ࣏ྲኧߞᛝҳዥภȄԯթȂᗑ‫ࢽܹࣆڣ‬ఠՍࣆ ܹԴߤྻᇊ‫׀‬ўবٟգ‫ݚ‬ᑉȂ࣏ЙгӀ۶ᓾሱߞȄ

ᐬσց‫ٳ‬ᚂᏰ߳୊ϛ Ж१ौ೽‫ޣ‬

ኇຜᇧհ՗ཾഺഅ຺ႆ6,000এᙛ՝ ՀઐਿȈ൹ྲȃ‫އ‬சфЈӠྍ஥சൊࠜLouise AsherৣৣࢆֶϞȂԴ 2011/12୑ࣆՐ࢘ȂᇯՍ዆໛ሦ֯ᗁᛝѧҝՐԢงϯпϞ89ʦȂႿۖ1.53ኆ ЮȂᄌӡϞ6,662ԩӎԳߞ዆໛ሦ֯Ϡ৶ȄᇯՍࣆܹᘑϭߞȶᇯՍ዆྽ȷFilm Victoriaहညњࢺც዆ȃც໛۶ஜᆝߞ൹֯Ȃ‫ا‬েྻា᠈њࢺգ൹ྍߞ዆໛Ϡ

࣏ᖂ๖‫ר‬ঈ‫ޟ‬ώհȂ‫؁‬ԁӴඪଽ‫ר‬ঈ‫ޟ‬ᚂᏰ߳୊݈୛፴໔ȂᝲҏϛЖԙҳΪ Ϥ‫ں‬ԑϞሬȂ੫ܻۡ 2012 ԑ 8 Т 5 РȞ࢑෈РȟήϿ 5 ਢ୅ᄸዅঢ়ོନৰᙄ ஆȂHappy Reception 199-203 Union rd. Ascotvale Vic 3032, ᖞ՗ኊ ઢҏϛЖԙҳΪϤ‫ں‬ԑࣀଢ଼ᓡོȂ᠍ߔҏོོষᒩ៚୤ё‫ٮ‬፜ϣࣺ೽‫ޣ‬ȂᗊಉӴ ᘈȈ506 ELIZABETH ST MULTICULTURAL HUBȞҏဎຨϛЖȟȄ

ЖȂசِऎዃЂҾӔ௲‫ڽ‬գѪ࿤ߞ዆໛ሦ֯Ȃ‫ڭ‬௲ஜहᝯ֖྽ߞ၃ᕻ๴ਣȄ

ΤТωҡཎ୦୛࿽ թҳȂൊࠜLouise AsherԴЈӠྍ஥சြϯȂӺࢆֶϞϘ༵600ေЮ௞ࠝԨ წழ྽ध෩‫ࣆྲߞׄ۝ڻ‬ຉȄԴᇯՍȂЈӠྍߞӠಯৃ֫ᇯՍᗁᛝॗϬ՘Ȃ ᄌӡԺႿ120ေԩ৶ЍȄԴࠜႿϘৎѡߞ2012ЈӠྍ஥சြႆȂᇯՍࣆܹ௟ ྻᗑԢҾࣆܹ۶஥धᄥᢜȂऎᇯՍ523,000ЈӠྍ஥ਛেȂ෩‫ڻ‬໹Ⴥ250ৎ ࣿஜȂ҄ҁেᖔఀ൵ྲߞႤୈ۶‫ث‬ങȂҒࣁ૧சȃϠ‫ڰ‬ᇒನ۶ТᗑᇨߞႻӡ ຈȂசِକ෩୼ᖉႻੜತȄႎ೟ߞ஥சြࣿஜࠑҞѽԴ‫ܡ‬ўᇨ૭ business. vic.gov.au/festivalࣤᏦ‫ݕ‬७ც13 22 15Ȅ

ѕΨρߞՂԑ๼ Ρᖒፗོ೽‫ޣ‬

ᆰԎԎߝ - ๼Ρடጣ: Ⴋၗဴጆ: 03) 9092 9734, ༈ઍဴጆ: 03) 9651 5054 Ⴋ໏Ӵ֭: ted.baillieu@parliament.vic.gov.au ໏சӴ֭: 1 Treasury Place, Melbourne, 3002 ᆩ֭: www.premier.vic.gov.au

ҏོܻۡ2012ԑ8Т27Р໊ΙΰϿ9:30 ঈྥਢюৰȂ‫ٮ‬ϣࣺᙽ֙Ȅ

ᖞ՗඲۩ᒵᖞσོ‫ټٮ‬ᔖϿᓡȄ፜ོষ

Ӵᘈ:Elizabeth St Richmond 110σᢈϱ

ԻᏇ

Ted Baillieu MLA

ӣᖐӣၯΡኄ‫ݍ‬ၗႫѮ࿽Ҭ‫ཱི؁‬Ⴑ֙ ӣᖐӣၯΡᆩમԝ᠙

ӵጣӣ؏ԝ᠙

ኄ‫ݍ‬ၗ࿽Ҭ

ŸŸŸįŴŢŮŦŸŢźįŤŰŮįŢŶİŧŮĺĵIJ

ŸŸŸįĴŸţŤįŰųŨįŢŶ

IJIJőŎġĮġIJijłŎ

ĹТIJР

ĹТĹР

ĹТIJĶР

ĹТijijР

кኬষȈ࣢‫۔‬ġİġŕŕġİġņŮŪŭź

кኬষȈ࡙ШġİġŋŰũůůź

кኬষȈŗŪůŤŪġİġŋŦůůźġİġ຺Ρ

кኬষȈœŢźŮŰůťġİġ

ϱৠȈġॷ෫σ‫ٱ‬ຟ፣

ϱৠȈġԃդ஠ࡦՃϽ࣏օΨ

ϱৠȈġᏎᅭҏ‫ࡐܘ‬ၥଉ

ġ

ġġġńũųŪŴġİġŔŶŬŪ

ϱৠȈġਢࢇዥᘈၗᚠຟ፣

07

03•08•2012


❣ᚶ⍆ᰂጱ፬

Rejoice Community Centre

ԙΡۡ෈፞แ џඨੲ

छৠ៖౩ੲ

ਪ‫ݲ‬ੲ

ж‫ޘ‬ԧ᝷ө፲ȇՂ֣ᓴᑄфж‫ޘ‬᠕፲ಯࡡߞ՘

ᐯ೫੩‫ߞޱ‬௄ӎ‫ث‬ҼȂ᎝຀Ӥ౺Ϣ

‫ޱ‬ȂࠅҘф‫ލ‬ᑘߞ৒஗‫ޱ‬Ȅ

ԊȇӠག෹ߞ১ԯȇጸ૳ߞ‫؛‬՘< ࠦ࣋‫ߞڑ‬՘ԯȇ

ಎȂᢰᐯӠታྻ੩‫ߞޱ‬ϢࠝȄ

џงȈ16/7 - 17/9/12 ) െ࣐งϘ*

ԧ᝷ব፯ߞґੜȇবൊࢷዝȇ๑๭౻୵གᔝ‫ث‬Ҽȇ

џงȈ9/8 - 20/9/12!) െ࣐งұ*

੡༡Ȉ10:00am - 12:00nn

୼ॊ‫ث‬ኇᐡ᠕ನж‫ޘ‬ȇবൊ᠕ನӯፑфᅁ೫Ȅ!!!

!!!!!10/8 - 21/9/12 ) െ࣐งУ*

໱ӡȈ$80/10 ௅

џงȈ1/8 - 22/8/12 ) െ࣐งϬ*

੡༡Ȉ10:00am - 11:30pm) ࣐งұ*

੡༡Ȉ11:00am - 12:30pm

!!!!!10:00am - 12:00nn) ࣐งУ*

໱ӡȈ$80/4 ௅

໱ӡȈ$77/7 ௅

୵ిఱ෼഼֗‫ڹژ‬ӡȂ༓‫ޱڗ‬ҳȂ᎝຀‫ڭ‬Ғࣁ௄ӎ

Ռ‫ר‬Ͻַੲ

ЫᏎหཱིࢺ

ϯ֗Ȟ०ѕȟȂᚎඏാ֗ႂȃҗᅟႂȃྲภࢳঊຈȄ

ᐯ೫Ϙଠ௎Ѓग़ਟߢᝊфм‫ث׶‬ҼȂѽᏋᕕԧϠН

ᐱਰሮૌ೟፜ᢰᐯ৶ంწ༟‫ܕ‬෠෪К஼ཇ೚Ѫᐍ๪

џงȈ21/8 - 18/9/12 ) െ࣐งϟ*

ቮঋȂҒࣁȈө፲ж‫ޘ‬ȃө፲᠕ನȃ๪ऺ۶џ༡м‫׶‬Ȅ

ߞ‫ث‬ҼȂ൹֯ҍᇟग़‫ۏ‬༮ȃੵੵՂӠߞ๪඼ȇ੩๪Ԣ

੡༡Ȉ10:00am - 12:00nn

џงȈ1/8 - 22/8/12 ) െ࣐งϬ*

ᢜȂ௟К஼ཇ೚Ѫᐍ๪୨ϯ‫ݕ‬ទᚰ‫ݕ‬ᜏᡍߞј੩֘

໱ӡȈ$100/5 ௅

੡༡Ȉ1:00pm - 2:30pm

ўၐ၃Кߞ‫ڸ‬ћࠛҮȇಉሏϞዉြȃ໲Րȃ໲ඈȃ໲ᄯ

໱ӡȈ$80/4 ௅

ຈԺᇌ᝷࡭ѽфੈবȃᑖ඼ȃ౧඼ຈЙԢന঍Ȅ

߆‫ݎ‬ᖿ৴! ኒԐӠж‫ڳ‬ԧ᝷፸້ф‫ڑ‬᝷ߞᇌน

ਢ၆ຘ୘ߑੲ

џඨੲ

џඨੲ

ӎ᎝຀௞ऎᅆ੡ႅ໗஗ᗀॕգᒸᎷНϠЀփനȄ

џඨੲ

џงȈ24/8 - 21/9/12!) െ࣐งУ*

छৠ‫ژ‬ⓙੲ!

੡༡Ȉ1:30pm - 3:00pm ᐯ೫ۗ╃ߞߢᝊҒࣁۗ╃၃ປߞদᙇȃ౽ѐవࣲȃ

໱ӡȈ$90/5 ௅

ग़ਟۗ╃ȃۗ╃ิ߲‫ޱ‬ຈȄ џงȈA)6/8 - 27/8/12 )െ࣐งϘ*!! B)2/8 - 23/8/12 )െ࣐งұ* ੡༡ȈA)1:00pm - 2:30pm B)10:00am -11:30am ໱ӡȈ$80/4௅

ൢӪЅࢥၚȈ(03) 9898 8832 / 0401 697 791 ӴᘈȈ(Melbourne) 2-6 Oxford St. Box Hill (Melway 47C10) ᒲϴਢ໢Ȉϯо9:30֌ϭо3:00

‫פ‬ഀࡹॱП‫҈!ݲ‬ԁ़Мஅᙃ!᠙ᇳ᠞ቸϚӔᜲ ॻћߞᐯ೫ȂЙᎢ࣏ࢅຆӺ‫ݕ‬՘ϠȂጢፚ෠෪ᡝর

ߞጢፚȂ‫ـ‬ऎদঋߞ࣏֋ࠫ۶ᒸᎷߞኧࠜȂഺᅆϷ

ࢸ኷Ȃ࣏हညদঋ۶௄ᚂߞґ᎝Ȅ෩фࢸরȂЙьϠ

ॻћᐯ೫ߞࠜੜ՘‫ލ‬գ຾‫ـ‬Ґদঋߞ዆ᠩȊ

ྻߡతᗑྐۖ஼ቫরዾȂ஼ቫরዾߞᐯ೫۶‫ڹ‬ӡᅆ ‫ݺ‬ѽॻћऎӓሬߞࢅຆ‫ݕ‬ധЙ᝱Ȃ֭ᅆ‫ݺ‬Ϙ‫ڱ‬ంઔ

ᡌ‫ޟ‬ᐯ೫Кѕ‫ۊ‬ຆ0 ՘Ϡॻћࢸর઱֋༟ᓱѽ‫ڽ‬Ȃ

ҳೊӔϢᄩߞࢅຆȂэ‫࣏ێ‬Րࠜࢢў༟‫ܕ‬ᐯ೫ॻћ

‫ۖۦ‬ϞЙьᐯӠ۶ਛࠜߞՀໞȈఱ᎝ցਰ၃ᢚᚳනȂ

ߞϠ‫ڽ‬ሲࡋ᝱࢘ႵЂȂᐯ୓‫ࠫ݀݀ڽ‬ѕЙ‫ږ‬Ȅ

ढ़ѕ೟፜ȇЈ઱ిᐯ་࢘ҞᏫȂ࠲ᝋᎳ༓Ȅԯԩᛝգ নȂჰඡԩ߰᎛ంിȊᓙ႙۶ඡԩ

ᡌ‫ޟ‬ᐯ೫Кѕ‫ۊ‬ຆ0 ՘Ϡॻћࢸর઱‫ిݙ‬ఱߞࢸর ў‫ޱ‬Ȃ࣏Ϙਇգ‫ݺ־‬ཇ೚஼ቫরዾిᐯߞȂ‫ـ‬Ґ‫ڀ‬ ೚؆ᑋȂѷᚎඏ‫ݽ‬ᕖߞࢸ኷‫ޱ‬ȞőũŰůŪŤŴȟȄᐯ೫‫ڭ‬ ෠෪ഺዹϘਇࢸর‫ޱ‬Ȃ๑Ꭲ࣏ᅆ‫ݺ‬ᐯ៬ࡈࢅຆȃࠦ ьՐᘘ࣏՘Ϡ‫ڽ‬ሲȂ‫࣏׮‬ӇՀॻћᐯ೫௄ᚂȂ‫֝ع‬ ॻћᐯ೫ᚈࠝߞԐٙ౧ԆȄ ᎝຀ిఱ௄ӎߞࢸ኷‫ޱ‬ȞőũŰůŪŤŴȟȂᄦћ‫ॷڭ‬ȂӤ ౺ϢಎȂ෈ؔᆙ་Ȃ҄ᐯ೫߰൅Ⴥᐯ೫ijķ ৎՄӓߞ ௄ӎ๴রȃЮরȞŗŰŸŦŭŴȟȃࢸԪȞŃŭŦůťŴȟ۶Ԫᢜ ՄӓȞŅŪŨųŢűũŴȟȂᆙᆙ๴ਣҍᡘরȃࢸরȃࢸՄф Ꮶᡝߞ‫ث‬Ҽȇുَஇۖဥ‫ڍ‬ӠՄକ௉࿤ፁЂᗏ੬ᡝ ҍ‫ڽ‬Ȃᔵ੩֚ՄӺЙԓգ᝱࢘Ȃంփ‫ڹ‬ఀॻћᡘϧȃ Ꮶᡝ۶ྻ႖କϧఀۖᇢԪ෩୼Ȅည๒Ȃ֡ᔌ຾‫ث‬Ҽ

ԙΡႫသੲ ཱིቨ፞แ ĂႫသЅϣᖒᆩଽ઻ੲ ઻ੲ

ԙΡ़Мࡹॱੲ!

џงȈ3/8 - 24/8/12 )െ࣐งУ*

ϯ ᇨ՜ऻরጄ๺ѯфც዆Ȃᏼ‫ژ‬Ⴎ።ྩ ඵȂࣤ႙гԒӹ഼Ѝ‫ۍ‬ȂცЄ໲ҙ‫ڹ‬ӡȂϯ ႶहѯሃϠж‫ڳ‬ȂᇨϯᘉߏȂᇨϯᚙ៌Ȃ ᇨϯᜳ໱ຈȄ!

੡༡Ȉ10:30am - 12:30pm

1) џงȈ16/8/12 – 4/10/12) ࣐งұȟ

ConsonantPronunciation(B-Z), Vowels (a,e,i,o,u) 100 most frequent words.

໱ӡȈ$120/4௅

!!੡༡Ȉ12:30pm - 3:00pm

़Мࡹॱੲ!

2) џงȈ14/8/12 – 2/10/12) ࣐งϟȟ

ConsonantPronunciation(B-Z),Vowels (a,e,i,o,u)

!!੡༡Ȉ7:00pm - 9:00pm

100 most frequent words.

!!໱ӡȈ$110/8 ௅

џงȈ7/8 - 18/9/12 )െ࣐งϟ* ੡༡Ȉ4:00pm - 5:00pm ໱ӡȈ$105/7௅ 08

03•08•2012

ĩఏ໢፞แĪ


ᐬࢸҡԆ҆ര‫׬‬૖șș़Мོၗ ԴᑫࣷഺዹϘৎӓሬऎॻሬߞЂᖖᄩϭȂ๑Ꭲ࣏џ

້ȃ໴֗‫އ‬ȃ໹Ҿȃ஥ඞȟȃҍ֖ӹуȞ੠Ⴜȃӹ഼ȃ

௱֗঴֖֝Ȃᘘ࣏ᐯ೫Ѝ֯ȂൌԺьቮঋӡۖॻћȂ

ᇨປȟȃऻઽِᛁȃ༎؊቙֖ຈߞ௄ӎᅆ႖ѽф᎑ᛔ

ᅆ‫ݺ‬ϘৎҗᙇॻћЙྻߞϠ‫ڽ‬ሲȂঋྐჅӒ௱ߞӠ

ᅆ႖Ȅ഼Ⴥ੩ব‫ل‬ਫ਼ߞ᎝ࢢ֯྽۶᎝௅ϯցਰߞᗾ

ࣿҞᓜ࣏Їَ᝱֖ȄϞᕒׄዃЂົϠߤ஡ߞ‫ވ‬уȂ

ႋȃᐯ৶༡ߞ୅ᎢȃЈೡߞጀᕢᅆ႖ຈԺᇌ‫؛‬Ց་

๑Ꭲ࣏ྲೊӔȃ઻ᐯӠȃ࢞྽߰ȃਛਲѹ௎ȇ๑Ꭲ࣏

֖ԑўবߞ୊ፚȂԴ෩୼ᐯ৶ॻћѪ࿤ߞԢ੡Ȃᚳ

ᅆЂՄЙᝊϘৎȃҗҮЙྻሲߞϠȂ‫࣏ݕ‬ರᕖϘ‫ڱ‬

නᐯ৶џ௱Ӡࣿߢᝊ‫ڭ‬ኧ௻ᐯ৶༟Ͼӹࣹߞ֋ࠫѕ

௄ӎӡሬࡒ๑‫ޱ‬ಎϢӹࣹߞϠȂᘘ࣏գЙᓾߞॻћ

۶ѹஜ‫ݑ‬ȄᐱਰPinki ‫ۍ‬գԺՐߞిᐯ၃ᢚȂሲϘϾ

௄ᚂࡒЙ෷༟ϾӹࣹߞϠ‫ڽ‬ሲȂᡌ‫ޟ‬ᐯ೫Кѕॻћ

ԳႽߞॻሬȂԢ੡ᘘྻᗾ၂ሬ۶஼ሬȂഺϘᙇᅆ‫ݺ‬

ྻ႖ࠐૺ௄ᚂ઱۶К୼ૺ་༥઱ൌ࣏ϘৎहညЙᓾ

ࠐࠐ๑ॻћ௄ᚂߞϠ‫ڽ‬ሲहညদঋȂҞѽᕒׄۖҁ

ߞᓴᑄȄ

ে‫ـ‬Ґਟ‫ݽ‬Գ‫ށ‬Ө‫ݙ‬ᐯߞаਟȇᐱਰԴిᐯКϩж

᎝຀ళӡЈ઱ిᐯȂԯ‫ిࣉل‬ȃ෈ؔᆙ་ȂԴϯ᎝ࡈ

ढ़ѕ೟፜Ȃᅆ‫ݺ‬ᐯ৶Դᐯ೫Ⴥ຀Кߞயᛟ۶ᓾሱྻ

ᅆᐯ৶ߞॻћѪ࿤་֖เႏȂੲᑂຕ‫ލ‬་֖ж઱Ȃ

Ϙ჆ϫϘ჆ߞ߬ӒȂߡ֌؆ԑӒፁऎѤȄᑋৎ᎝௅

࠲ᝋُ઱ᐯ৶ߞᑋᢜ་࢘Ђ७हԢȄ᎝຀Դ‫؛‬Ցϯ

ઈ‫ࣿޤ‬᠙Ȃ඲ి‫ݺ‬ጄȂᐯ৶ࠑӯ‫ڭ‬Йྻྏះۖ࢝ࣜ

ᡘሲᡝ኷ұৎўবȂЙჅѽᡘሲऎѹȂᏦᡝऎቃȂ

ᖌȂ‫ڭ‬ѷԴϬᏇߞᐯ೫ჅࢢȂ௄ӎϯ‫ݙ‬գߞᐯ৶Դ

ರઘф኷֯ȇం൵௄ӎߞሬরి୓Ȃ‫ݙ‬գаਟൌ۶

ॻћѪ࿤Ȃપ‫ࠫ֋࣏־‬ϧϯգᢖ຾ఀ෩୼Ȃ‫ڭ‬ѷᅆ

џ௱Ӡࣿᇦ௜हᝯȂҒ‫ף‬௄ӎய৏ȃџ௱ᘉߏȞՂ໴

ᐯ৶‫ڽ‬ሲȂЙ཈཈࣏ᘪ࿯ॻћྻ႖ߞକϧȂ‫࣏ـ‬Դ

Тहᐯ೫۶ӹࣹКኧ་у᎖ߞՀᑟྻȄ ᡌ‫ޟ‬ᐯ೫Кѕॻћྻ႖ࠐૺ௄ᚂ઱Ȟُ༉ϟϯо10 ᙇ༟‫ܕ‬ȟ༟઱Ȃ᎝຀‫׮‬Ҟ෧઱ȄթҳȂႍ᎝຀త‫ࣆۦ‬ ܹႤׄȂԯթ໱ӡहᅆ‫ݺ‬ҳ༡ߞԢ᝷᎝຀Ⴕ࠮‫ܢ‬Ȃ ࠅ‫ـ‬ьߞᓿఀ‫ـ‬Ђߞ՜ᜥȂ֣ጄփЙऎȄ

Рல़Мོၗ

џඨੲ

᎝຀Դ‫؛‬Ցϯᡘሲᡝ኷ұৎўবȂЙჅѽᡘሲऎ ѹȂᏦᡝऎቃȂರઘф኷֯ȇం൵௄ӎߞሬরి ୓Ȃ‫ݙ‬գаਟൌ۶џ௱Ӡࣿᇦ௜हᝯȄ џงȈ17/7 - 4/9/12 )െ࣐งϟ* ੡༡Ȉ12:30pm - 3:00pm ໱ӡȈ$100/8௅

ߧࢌ௃៖౩໠ۖ!⵰ᝋҥϽַՄ‫!پ‬șՌ‫ר‬छৠ៖౩‫ڷ‬Ͻַੲ ȶྑग़НѕϠरգНȷȂᕖఀӇ‫ط‬ф᠕ನȂᐾգஉग़

୫ᅆ‫ݙ‬գߞ᝷‫־‬ຜҍм‫׶‬ӯፑфᅁ೫ࢽӒȄ

छৠ៖౩ੲ ж‫ޘ‬ԧ᝷ө፲ȇՂ֣ᓴᑄфж‫ޘ‬᠕፲ಯࡡߞ՘

ߞ፲ᎳȂҞѽЂЂ෩пϠেԴߤӹфЍ֯஻Кߞ‫כ‬

ԊȇӠག෹ߞ১ԯȇጸ૳ߞ‫؛‬՘< ࠦ࣋‫ߞڑ‬՘ԯȇ

єϧȄЙჅՂ֣ӒፁԳ࠲Ᏻ֋Ўߞ։፲ȃՂ֣ᢰ֋

փȶ֋‫ا‬ग़ਟ᠕ನ઱ȷࡋҞѽᢰᐯ৶Դ᎝຀؆՘ࢢ

Ўऻϯҝ‫ـ‬ՐቅȃՂ֣мҍᏋԪЙԢՐ៬ࣱ۶੡༡

କ෠෪ۖग़፲ߞᚈࠝȂ‫ְڹ‬ԴЍ֯фߤӹࣿஜኧ౹

ඞԪߞ‫׶‬ਟȂබࠧϠϠൌߢႽߞϞȄᡌ‫ޟ‬ᐯ೫Кѕ

๑ন֋ࠫѕȄѹঋిఱԧ᝷ө፲ж‫ޘ‬ȃՂ֣ᓴᑄф

џงȈ1/8 - 22/8/12 ) െ࣐งϬ*

༟ᓱȶ֋‫ا‬ग़ਟ᠕ನ઱ȷ۶ȶ֋‫ا‬м‫׶‬઱ȷߞӫߞȂබ

ж‫ޘ‬᠕፲ಯࡡߞ՘ԊȃಯӠག෹ߞ১ԯȃጸ૳ߞ‫؛‬

੡༡Ȉ11:00am - 12:30pm

࣏ᢰ‫ڱڤ‬գ᝸ౕᢏఀ‫ـ‬ҐՐቅᆓࠪߞЃࢅЄ۶Ѓ

՘ȃࠦ࣋‫ߞڑ‬՘ԯȃԧ᝷ব፯ߞґੜȃবൊࢷዝȃ๑

໱ӡȈ$80/4 ௅

ЀেȂକ഼Ⴥ௞྽ցਰᑧᖺᇟ࿯ߞࢽᐱȂԴ๺੡༡

๭౻୵གᔝ‫ث‬Ҽȃ୼ॊ‫ث‬ኇᐡ᠕ನж‫ޘ‬Ȃѷຜҍব

а෠෪Ӓፁߞў‫ޱ‬ȂփҞѽࠜงᖔૈȄ‫ی‬ৎ᎝຀‫׮‬

ൊ᠕ನӯፑфᅁ೫ࢽӒȄ

ԧ᝷ব፯ߞґੜȇবൊࢷዝȇ๑๭౻୵གᔝ‫ث‬Ҽȇ ୼ॊ‫ث‬ኇᐡ᠕ನж‫ޘ‬ȇবൊ᠕ನӯፑфᅁ೫Ȅ!!!

Ռ‫ר‬Ͻַੲ ᐯ೫Ϙଠ௎Ѓग़ਟߢᝊфм‫ث׶‬ҼȂѽᏋᕕԧϠН

ࠚӡЈ઱ిᐯȞϠዴ൵ԺЙྻ໹ჅϣϠȂϘଠұУ

ቮঋȂҒࣁȈө፲ж‫ޘ‬ȃө፲᠕ನȃ๪ऺ۶џ༡м‫׶‬Ȅ

ϠҽҠȟȂഺዹҞѽ࠲ᝋցਰକൌຜُৎᐯ৶ѽৎ

ຊ߰ऻۖȂᑋৎ᎝௅ઈ‫ޤ‬ቅ᛫ࣿ᠙Ȃᐯ৶ে᝝ᡘᗾ

џงȈ1/8 - 22/8/12 ) െ࣐งϬ*

‫ ߞ ־‬ቃ ᐱȇᐱ ਰCandy Lee! ࢺ ॻ ஼City & Guilds

᝝ᅁᎹȂЙьϠ಩ᐯ಩ӡȂપ‫࣏־‬ȶ֋‫ا‬м‫׶‬઱ȷȂ

੡༡Ȉ1:00pm - 2:30pm

ग़ਟфᐱਰћᐴȃITEC м‫׶‬ਰᝋ੩۶ॻ஼CIBTAC

Ϙြ᎝ϭ‫ڽ‬Ȃᐯ৶КϠϠൌգ‫ށ‬ᢖߞ‫ؼ‬ᣍȂϘೀऻ

ᖉᏳᐯћᐴȂ‫ۍ‬գԺՐߞᅁᎹ۶ిᐯ၃ᢚȂକੲᑂ

ჅҝȂ‫ݕ‬Ҟྑȃ‫ݕ‬౻ྲȃ‫ݕ‬՘ጢߞ‫׶‬ਟ‫ڹ‬ఀُৎϠऻ

ُৎᐯ৶ЙԢߞ‫ڗ‬ᢜႤᎳԯ‫ిࣉل‬Ȃ෈ؔᆙ་Ȃକ

ϯҝൌૠࠚࡴࡴȂԢ൵ࠐߞ૵বจчҞᓜ࣏чនН

ढ़ѕႋຍᐯ৶ߞԧᇌயᛟȂᕒׄᐯ৶‫ۖر‬൵ᏋԪ֋

‫־‬Ȅ඲ి‫ݺ‬ጄȂЂਛᐯఀൌ࢝༟ѕȄ

Ўߞ᠕፲м‫׶‬ў‫ޱ‬۶ಯࡡȄ༟઱ѽ‫ڽ‬ȂϘߡಎ‫ۦ‬ᐯ ৶ߞඈྑȄ

‫ێ‬Кȶ֋‫ا‬м‫׶‬઱ȷҞѽᕒׄᐯ৶෠෪Ӓፁփϫᚎ‫ݽ‬ ߞм‫׶‬຀ؔȂᡛ՛Ꮛညߞ֒ȂॎᢖৎϠল੾Ȃ‫ְڹ‬ Դϯ઱‫ߤݕ‬ӹඞԪ‫ށـ‬ᢳ࿰ϠȄѹঋిఱм‫׶‬Нᕕ ަྍ‫༵ڰ‬ȃՂ֣ੲᑂ‫ز‬፲ᎳᓴᑄԪᏋߞм‫ࡡ׶‬ȃԧ ᝷м‫׶‬ӡ‫ۍ‬Нሮᝊȃऺ࡭ന঍ȃԧ᝷૰ܺሮᝊሃ‫ث‬

ඡԩфࣤ႙Ȉ (03) 9898 8832 / 0401 697 791 ԳᙇȈ(Melbourne) 2-6 Oxford St., Box Hill (Melway 47 C10) ᓱг੡༡Ȉϯо9:30 ֌ϭо3:00

Ҽȃೀ዆ȃଏଌфৼᇼ཮‫ޱ‬ȃ౻ដџ‫׶‬ȃᏇᅏ౎‫׶‬Ȃ

09

03•08•2012

໱ӡȈ$80/4 ௅


䌬ᘈடᚠȈ༹ၼ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

༹ၼߜถᄴ

ᐬ ၼ Ӡ ᐠ ? গභ༹ၼོ໠ᄍࠉέЈȂᐬσց‫༹ٳ‬ၼॖღ‫ߒޟ‬౪юΡཎਟȂ༉о1ߜ2ሚ1ማ ‫ޟ‬ԙᕼ௶ӵዩถᄴ಑Ϊ՝Ȅӵႆўέ۩༹ၼོΰȂᐬσց‫ٳ‬ॖღ‫ߜޟ‬ถኵᛧۡ ӵ15‫ݛ‬ѾѡȂዩถᖂኵϚོճܻ45‫ݛ‬Ȃᖂ௶Ӫ߳ࡻӵ4Ս6ӪϞ໢ȄՄϬԑ‫ޟ‬ ༖ᓞխнႱҰ๿ᐬσց‫ٳ‬ॖღԁၼϚӵȂӠᐠϐငਁਁ᠛‫پ‬Ȅ ෬‫ݨ‬౾㥒ϚӔ Ϙଠ‫ڽ‬ሲȂླྀႻྻ༟ᅌНࢢߞවчȂ௟࣏ᑫЂ‫ڲ׀‬ কᄥߞȶՀџЄȷȂԯऎੲᑂླྀႻྻߞᘈ຀Ȃഺව ч࣏หާ༵ӫߞѧᘈџȄหާ༵ӫ࣏ᑫЂ‫ߞڲ׀‬ᔹ ཕ༵ӫȂԴ2008Ҕ‫ླྀڴ‬ႻྻϯȂᑫЂ‫ڲ׀‬หާ༤ Ԓۤఀ 6 ࠛ 6 ቙ 8 ቚᗁ঍ 20 ‫ޚ‬ጨ๕Ȃ֫ᑫЂ‫ڲ׀‬ক ᄥጨ๕ᗁዴߞ40%Ȃ࣏ԩ஘‫ێ‬ᅁߞҗᐨկЋȄ ࢝ᓷᐹȂหާ༤ߞ௻ཕԴӎ㧗ླྀႻྻϯ֬Ѽ๑‫ޱ‬ ܼ᠈Ȅ༟ᘈϬчȂหާ༤ۤఀ 1 ࠛ 2 ቙ 1 ቚȂѧ১ Ԑߞჰ঍වѼิьϞϘҗȂ‫ڰ‬Ԑ۲ᗏ࢝୼ߞ‫ٷ‬Є 4X100 ռ֋Ӥާతϧ཈ᖔ೐ұԩȄЃ༤ࠑ಩ϵ ႵऎિഹȂϯ㧗ЃЄ 400 ռৎϠ಄Ԫާࡄক຿෻ (Stephanie Rice)཈ԩԕ೐бȂЙٟ֭କᎎகȂാ ጨ๕ϵٟԊȄ ᑂᇍȂഺᇌિഹ‫ࠧڭ‬ஊ๒ȄᑫЂ‫ڲ׀‬ӎԳණᢜඡᐱ ሲȂҝՐหާѵᔅᘈϯȂᑫЂ‫ڲ׀‬หާ༤Џ၃ࠑ಩ ҍ࿣‫ߞ܂‬㣅໪Ȃ཈ᖔఀҒࣁ4‫ࠛޚ‬๕Դаߞ16‫ޚ‬ጨ ๕(หާѵᔅᘈᗁࠛ๕ዴѧླྀႻหާ༵ӫԺ)Ȃऎࠕ Ր‫ڽ‬Нֲ‫ڐ‬ȄՂ‫ލ‬ঋୠ‫ٿ‬১ԯȂҞକ࣏ԯऎᑫЂ‫׀‬ ‫ާڲ‬ᐪࠦཀЙతȂց௟ߐᅗϭফȂփՐቅϠӏକႬ ϯȄЙჅȂᑫЂ‫ڲ׀‬หާ࣏ཇ೚௻༵Ȃ୊ፚѪӀह ညߞ୼ȂᅆைᏳྲ‫ٽ‬हညգ‫׀‬Ȃ಩ԴߞՐቅϠКȂ ϵգව֜ᅈᠨᔝ‫ߞڎ‬ՀॺЄȂ‫ێ‬КᘘЙѻົႁႻஜ ৶ȂՂ‫ލ‬஄ѽ੡џȂᑫЂ‫ڲ׀‬หާӅକԴླྀႻྻϯ দ಩Ꮒ࿴Ȅ τ᝱݂Р༁߆ Ѓឰ࣏ᑫЂ‫ڲ׀‬༰ᢜ༵ӫညКߞᚘ྾ȂԴჅҝϬ㧗 ླྀႻྻϯȂᑫЂ‫ڲ׀‬ЃឰԑൌᖔఀϞ቙๕Ȃ‫ڭ‬ѷԑ ൌ࣏ԴٙᘈКЙዲည๒ߞᠦѹग़஼༤ȂҞѽሲȂᑫ Ђ‫ڲ׀‬Ѓឰѵधȶϟ‫ܓ‬ȷߞԳ֜ԴჅҝϩՐࠧ௱ᜦ ‫۽‬Ȅ࢝ҞఓȂЫՐ৖෶ླྀႻྻȂᑫЂ‫ڲ׀‬Ѓឰ֬Ѽ ϵবᗜ຾༤ԁցмߞԟᑟȄԴЈೡᘈ೐ϟඞѧᘈ

КȂᑫЂ‫ڲ׀‬Ѓឰ70Ȉ74ఓీ‫ޱݺ‬஼༤șșঋߢ ႽȂഺҪ࣏‫ޱ‬஼Ѓឰ೐ϬըணҐླྀႻྻȂփՁে ϯϘըླྀႻ՘ᖻᘘҪ࣏2000Րൠ౨ླྀႻྻߞ೐У ԩȄ ంՐ៬ϯऻȂᑫЂ‫ڲ׀‬Ѓឰፁᅁգ‫ॻڱ‬ቬᓵድȂ ԑ༤25࿐ѽϭߞಧ৶཈գ3ϠȂփறϘߞఠಧࢢᎎ ൣ๒࣏37࿐ߞց௟Kristi HarrowerȂ༤ࠜLauren Jacksonᘵ๒࣏Ϭ㧗቙๕ґ֊ȃѵधૺಧ࣐Ȃ֭ӎ ըജᑫЂ‫ڲ׀‬কᄥгయऎ༟ᅌՑᅮјȂᢖ๒Џ၃࣏ ȶ዇୼ౕদȷૺ‫־‬ȂഺዹߞୱਟԴՐቅᅆјߞᎏᕝ ϭȂ᝱ѽ‫ݯ‬ᐿϵԴྍਫ਼НКȄ ᅁ‫ِ࣏ڰ‬ԳሲȂᑫЂ‫ڲ׀‬Ђಧ༵ӫᘵ๒ᚚ྽м຀࢘ ࢝୼Ȃ֭஥྽м຀ֲ࢘࢝ȄӎҏවՐࡈฅգ௞ᛟࢽ ҍȂग़஼ᚚ྽ឰಧᗑဖ NBA Ϙњಧ༤ߞЍႤȂ‫ږ‬ ѽᏳࣿᑋৎᑫЂ‫ڲ׀‬ᚚ྽ឰಧᗑဖȄՂթֲ྆ߞЍ ႤຕᅹȂ࢝᝱њࢺᑫЂ‫ڲ׀‬ឰಧႻஜߞѪӀЙᙝ෩ ୼Ȅ಩ԴᑫЂ‫ڲ׀‬ឰಧߞᅁϧȂ࢝Ђ຀࢘ϯۤٙ‫ݺ‬ ьՐчЖে࣏‫׎‬գᑟྻҝग़஼ЂಧȄ ҩϘўবȂᑫЂ‫ڲ׀‬ӎϿѹࣹᢜ‫༵ڈ‬ӫ۶ླྀႻ༵ӫ দԪ࢘Й୼ȂӎҞѽం‫ڰ‬ឰಧႻஜߞ୼ЂЃࢅȂ࢝ ԺൌҝணሃࠧླྀႻߞၢᇨಧ(Net Ball)༵ӫȂഺԺ ь‫ڹ‬ఀᑫЂ‫ڲ׀‬ឰಧԴᓴЖўব‫ۖۦ‬዆ᠩȄԢዹ১ ԯȂᑫЂ‫ږڲ׀‬ಧ༤ٟգۤఀӎըླྀႻ‫ږ‬ಧߞணᘈ Ⴄ੾Ȃഺ۶ᑫՑ‫ږ‬ಧAFLߞ௻ཕգ࢝Ђߞᝯ࠼Ȅည ๒Ȃُৎ஼ਛߞӔಿൌգ֋Ўߞᢜ‫ڈ‬኶ग़ཉԨȂ࣊ ๒ླྀႻྻদԴணሃȂ՘ᖻўবϵЙӡщ঍ႵȄ

୽ড়/Ӵୢ

ߜ

ᖂኵ

1

К஼

13

6

4

23

2

ग़஼

9

8

6

23

3

‫ޱ‬஼

4

3

4

11

4

ࡑᘹ

3

2

3

8

5

Ҕᘹ

3

0

1

4

6

ࡣᚠֹ෻‫܃‬

3

0

0

3

7

ྍЂ‫׀‬

2

4

2

8

8

዇஼

2

3

1

6

9

࠻ᜲ෻

2

2

4

8

10

ࡑࠧ

2

0

0

2

12

ᑫЂ‫ڲ׀‬

1

3

2

6

25

КົሂҔ

0

1

0

1

Ӫԩ

ླྀႻྻࡈࢢգ‫ی‬ৎԺ࣐งȂᑫЂ‫ڲ׀‬কᄥՂౕؓ࠲ ֝ጨ๕ᅳࡈбߞ֜၉ȂබቮঋҐ঺‫ׅ‬ϧȄည๒Ȃᑫ Ђ‫ڲ׀‬কᄥᑟྻЪԺȂѪϯ༵ӫ(өԗၟȃՎ೺)۶ ֋֖‫༵ژ‬ӫ௟࣏ᑫЂ‫ڲ׀‬൵‫ۍ‬ឮߋϧߞታாȂᡝ߰ ‫ވ‬уҞѽࢹӫѽ࢞Ȅ

* ᄠՍְ‫ٵ‬ਢ໢8Т1РϛϿ12ਢ

˧ ՙി‫(ۓ‬ѡ) ᕕுΙ‫ݛ‬ሚถ

˧ ਊᔞఁ๝ϛ୽ᒵЙ

10

03•08•2012


䌬ᘈடᚠȈ༹ၼ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

ᖞ १

ᖞ Ϛ ଔ ‫ ؖ ޟ‬१

ӵ29Р໌՗‫ޟ‬গභ༹ၼོτυᖞ१53ϴО઻BಢШᗉϛȂ಑Πԩ୤ёԙΡ୽ሬ Шᗉ‫ޟ‬෹ѕω஠‫߸ں‬ၐᖞέ‫װ‬ӒഋѶఁȂԞԞӴ๖‫؂‬ΟՌϏ‫༹ޟ‬ၼϞਡȄӵ೻ এ໶Ҭϛჴࠅ‫ޟ‬Ȃ࢐ࠤᙡպ඼‫ۄ‬ᒵЙઠᅭ຅‫•ٳ‬෣‫ࣄۦ‬ȂϚႆᐃ൬ᡝൢᏲȂ೻՝ ઠᅭ຅‫ڏٳ‬ᄂ൷࢐ϛ୽෹ࠒᒵЙሁல࣡Ȅ࣏ϧቄᄂΨ຺တ๘গ‫ޟ‬ϛ୽τυᖞ१ ໥ौࣂюฒӪω஠юᏽ༹ၼȉϛ୽७Ќ‫ࠤޟ‬ᙡպ඼‫ࠅۄ‬ॖά࢐ࡩቄΙӱ‫ٱ‬ȉࣼ ΰўȂϛ୽ᖞ१ࣨխнӵȶήΙዺ࡞σ‫ޟ‬ෘȷȄ ԑሆω஠ȶೝ୤ᗉȷ‫ޟ‬ଜ᜴ ‫ع‬ᗝ༟‫ د‬95 гѝȂҪѧѵध॔ᔂֲ 8 гѝȂ 17 ࿐ ߞ۹࠷Դ B ೡ‫ێ‬᏶ 8 ԩᓴјൌ؆՘‫ع‬ᗝࢢ൵ࢢҍ ඞȄՁব๑ࠑఐԳ‫ڕ‬ϯሂȂϘ᝝ߞᗚᔙᘘգ‫ڱ‬๯᡾ ‫✇ݩ‬Ȃᅸლᡫᡫ៴៴ԳᗝϞ୓‫ڽ‬Ȃஜ֯ᘘٟգᜦ‫ܠ‬ ֝ȂබȶԍညȷϘᗏఫۖԳϯȄᘈඞЂࢍᅌᢖӯȂ ۹࠷‫ࢢۖڕ‬ඞຈ࢞೐ϟըႏᗝȂిፚധྰ‫ྐޱ‬ᕒՁ ᑋನϘϭ֗‫އ‬Ȃജࠑఐᇦ௺ߞ۹࠷య༟ϞȄ೐ϟը ႏᗝȂҵీȂ೐ϬըႏᗝȂԓըҵీȂ۹࠷Դٟգ ԇ֣ᅆјߞఐ޶ϭ‫־ט‬৖෶ླྀႻྻȄ ्ՀႻஜ‫އ‬Ȃ۹࠷‫ۖڕ‬ც໛ళണ஡Ȃ૭ۖᝡᔝࡈՁ ϘҮ႖ϵሲЙҍ‫ڽ‬ȂᇦࡕኜৼȂಊѪԴೀು㡯Ӈ ᚼȄȶ‫ا‬Ычߞ௄ᚂஜ֯‫ݸ‬Й༟Ȃྏះ֋ЎЙ‫ݸ‬ ᛫Ȃ‫ا‬ϵЙߢႽԴሂϯ‫ٿ‬ൣ๴ӠϞЦኃȄȷՁᎠᑋ ՀఐᇰֲᗏሲȄ 95 гѝߞ༟‫د‬দ༓࣏‫׎‬щ୼Ϟȉ ۹࠷ٕᔵϞϘྻ‫ۊ‬ȂሲȈȶ‫ا‬පদిፚߞٙ‫ܠ‬Ȅȷ ࢷ࿰‫֖ڼ‬຀ؔȂ۹࠷ᘘঋ၃Ⴥࠜࠜߞ಄Ԫళണ஡Ȃ ՁᅙᅙԳֲᔝ‫ڕ‬຾ȂЙನྻЂ‫ز‬К஼ୃ߰ߞயᛟȄ ‫ۖڕ‬಄Ԫ஡ߞᆽᔝȂՁੀੀᕡҝ‫ۘغ‬Йࣹ֝ҍ‫ߞڽ‬ ೀಊȄ ஼аԩЙ‫ڍ‬၃ཇȂജ໛ऎȶག୺ȷߞ۹࠷ฅജ௙П ᄳࠛࡓౕȂ࣏֭ۖϞ৖෶ࢢȂК஼༤ඡֲ՘ᖻ‫ྍے‬ ‫د‬ՁՉవԴBೡѧᘈȄЃ༤ిፚധྰ‫ޱ‬ฅࠑӯȂթ ᗝ࣏ԯऎ۹࠷၃ᢚЙ‫ږ‬ȂՁౕؓԴឮߋЙ‫ڤ‬ኃᑬધ ߞBೡാ᠈ႏᗝȂӫዾϘ‫ޚ‬ጨ๕ȄٟգྐۖȂК஼ ༤҄ϠྍҳߞᐼങՉవԯऎ۹࠷ߞჅ՝ҍ؊փၢ ߩȄЃ༤ిፚധྰ‫ޱ‬Դత‫ۦ‬ళണ੡൅ᠨȂ‫ێ‬ᅁ۹࠷ ԴϯඞࡈЏ၃ᗝ୓92гѝȂ95гѝࢷ࿰௱ನҞѽ ᗝ୓ȄȶՁԴࢢඞ‫د‬ၕ‫خ‬ϞϘϭȂ༤ᛁऻϞϘϭ๑ ЂᜣȂ֭ߞፁ዆ᠩϞՁߞѕᅗȂՁϯඞࢢஜ֯ൌᢏ ‫؛‬ϞȄȷധྰ‫ޱ‬ሲȄ К஼༤Դࡈ‫ླྀܨی‬Ⴛྻ੡ൌٟգँϠணҐჅႍૺ‫־‬ ѧᘈȂЙჅႍૺ‫༵یߞ־‬ѵध॔ᔂ‫ݺ៳׮‬К஼༤಩ ‫؝‬Ⴛஜ৶‫ຶق‬Ȃж‫ع࣏־‬ᗝߞ103гѝ۶ᗁ՘ᖻߞ 230гѝȄЫՐ4ѡߞ஼аླྀႻྻᓴ‫ݥ‬ᘈϯȂԢዹ ‫ุ֋ڽ‬Ҕߞ॔ᔖฅѽӀѵध॔ᔂ230гѝߞᗁ՘ᖻ ᄳࡄȂ࣏ႍૺ‫־‬஼аߞᰔᰔ߰Ȅ

7ѡࠐȂК஼ᗝদ‫ྻ۝‬ѹਯ୺ћዃฅࠑӯȂᓴᑄ۹ ࠷‫ࠧڭ‬஼ਛ༤ߞࠐାȂփุ࣏Ҕᢜ‫ڈ‬؊ߞྍ‫ڍ‬Ȅҁ ሲȈȶ 53 гѝૺླྀႻᓴ‫ݥ‬ᘈࡄকุ࣏Ҕߞ॔ᔖȂ ഺৎླྀႻԩᛝබ៳‫ุݺ‬ҔȄุҔᢜ‫ڈ‬؊ሮऎ۹࠷ࠕ

งፚఀѧ॔ᔖՀȂՁϵุ࣏ҔߞႻஜ৶Ȃ‫ا‬েҪକ පদุҔᢜ‫ڈ‬؊ߞྍ‫ڍ‬Ȅ۹࠷ᄳٟࠛգ‫د‬෪Ȃᢜ‫ڈ‬ ؊ౕؓ۹࠷ᐴՐ៬ߞᔹཕࢸϘ‫د‬Ȃ‫ا‬ᅆഺৎѧᘈຕ ‫ڭލ‬ЙጄᣍȄౕؓՁକᄊҔ‫ླྀڴ‬Ⴛྻᔷ౻ࣵ‫ڤ‬ዹ൹ ൄ‫܈‬ႫȄȷ ѧᘈຕ‫ف‬НࢢȂ‫ת‬༡Џգȶ൚ᓖᎢȷࣹཇȂంᓴँ Ⴛஜ৶Ȃۖۘ‫ܠ‬ணᘈຉರȂԓۖᗜඞ㤩ຉȂ‫ݙ‬գ ߞஜ֯ൌࢽԨϘৎຕ‫ލ‬șșК஼༤ౕؓᓮఫഺৎ༵ ӫȄጨ๕त֌ࠛ๕ԺϘུьϘུᝯ࠼ЙЂȄรቖߞ ࣏ȂԴҳधྏះϘᄥ୛ᝳߞȶӹᏡȷКȂԴৃఀх ࢥߞႻஜ৶ᓴ‫ݥ‬ᑟۘϭȂ๑ϧ‫ؼ‬ᢏԇ֣‫ڰ‬ఐߞՐ཈ 17 ࿐ߞ۹࠷Ȃᄊৎ᠁गࡡϘଠᑾ֋‫ݚ‬ᑉ຾‫ݙ‬գ๭ ॴሃᕅϧȄ ༹ၼࠅॖ‫ۉ‬੫‫ޟ‬ȶຎᔣΡҡȷ 19࿐ߞ૟ᆬໄ‫ڲ‬29џԴ৖෶ླྀႻྻϯऎࡣᚠֹ෻ ‫ࠑ҃܃‬ᄥ៏ఀϞ৖෶ླྀႻྻߞ೐ϟུࠛ๕ȂՁԴ 53 гѝૺѧᘈКѽ 226 гѝߞᗁ՘ᖻᄳࡄȂ‫ڭ‬ѷ ѽ131гѝӇ૔੔ᗝѵध॔ᔂȄഺ࣏৖෶ླྀႻྻᗝ দ༟ᘈѽ‫ߞڽ‬೐Ϙৎྲѵध॔ᔂȄ ԴླྀႻྻߞ૩ؔҊϯȂഺ֜ࠜ຾К஼বыȃྻሲࣹ ‫׀‬Кћߞܑ਋ജᇍ֯૟ᆬໄ‫ڲ‬ȅย‫ܥ‬ःȂՁߞҍӠ Գ࣏ࡣᚠֹ෻‫܃‬൵ЂߞࡱҾࠠ‫ݛ‬ѢᄦȄԴඞߞࡣᚠ ֹ෻‫ט߰ୃ܃‬໦ЂਛഺዹϘৎࣇ‫ڰ‬Ȉ૟ᆬໄ‫ڲ‬Й࣏ К஼ϠȂփ࣏ࡣᚠֹ෻‫ތ܃‬྅ϠȂ‫ތ‬྅Ϡ࣏՝Դ౻ ҃ᘒᚼҔᏏ֌ࡣᚠֹ෻‫ߞ܃‬԰౉ϠȂ֭Ъ๒࠲઻Ϟ ࢝Ժཇ೚ȂКћබ࣏‫ێ‬КϘ༵Ȃ‫ݙ‬ѽ૟ᆬໄ‫ྻڲ‬ሲ КћȄ ЙჅȂࡣᚠֹ෻‫࢝߰ୃ܃‬ҞକԴᗾࣇ‫ڰ‬Ȃփѷ࣏Ϙ ࡋ፠వ‫ڭ‬Йទ௜ߞࣇ‫ڰ‬Ȅԯऎ՝Դ2010ՐዃՍ‫ڲ‬ ႻྻϯȂ૟ᆬໄ‫ڲ‬ȅย‫ܥ‬ःබฅᖔఀ቙๕Ȃփည੡ Դྲᇷ๴ֶྻϯȂՁԯऎ࠻ሬЙࣹ‫׀‬Ȃ๑‫ޱ‬۶ᘈྻ ᚙ៌ӹࣹȂജঝሲКћȄ ҩϘৎߍӎߞࣇ‫ڰ‬Ȃࡋҍ֋ุࡑषᢜ‫ڈ‬؊‫ܡ‬৶۹‫׮‬ ‫ٶ‬НϾȂҁԴ৖෶ླྀႻࡈЁ‫ט‬໦ණᢜȂ૟ᆬໄ‫ڲ‬ȅ ย‫ܥ‬ःȂϵබ࣏ฅ၃ߞК஼ุࡑᓴјቀ௱ठȂ࣏ ุࡑषᢜ‫ڈ‬؊Դ2008ՐԨࡣᚠֹ෻‫܃‬ᓮҍߞႻஜ ৶Ȅ۹‫ٶ׮‬԰ᐸሲȂ 2007 Ր 3 ѡȂࡣᚠֹ෻‫܃‬ᗝ দ༤‫ْࠜڽ‬ᚼ୊Ȃҁে෩ҍౕؓቀ௱ठ۶Ꮢ࢙ॻ‫ی‬ ֜Ⴛஜ৶ۖࡣᚠֹ෻‫܃‬ӠࣿȂ҃ࠑࡣ༤ѧᘈȄุࡑ षᢜ‫ڈ‬؊ࢷ࿰ঋِԨК஼ᗝদ‫ྻ۝‬ඡ‫ט‬Ȃ൵ೣԴ

11

03•08•2012

˧ ‫߸ں‬ӵШᗉϛ

2008ՐࠐȂቀ௱ठ۶ҩϘ֜ЃЄᗝদႻஜ৶ࢁग़ ដജӹࣹۖࡣᚠֹ෻‫܃‬Ȅ۹‫ٶ׮‬ሲȈȶК஼ᗝদ‫۝‬ ྻ‫د‬թ‫ڰ‬ϵϯඡຜ஼ਛᢜ‫ڈ‬ᗁ؊ϞȂቀ௱ठҞѽ҃ ࠑࡣᚠֹ෻‫܃‬ணҐ‫ݙ‬գ஼ቫѧᘈȄȷ Դ՘ऎࡣᚠֹ஼ਛЃЄᗝদ༤༤৶ࢢȂቀ௱ठᅇ൹ ‫ڸ‬ᖻȄ2009ՐȂՁԴᘹ஼ᗝ֖ߞ೐20㧗ѵधЃЄ ᗝদᔅዾᘈКѽ 219 гѝ۶ 129 гѝᖔఀ 53 гѝ ૺᗁ՘ᖻ۶੔ᗝ‫ࡄ༵ی‬কȄ2010ՐȂϫԴዃՍ‫ڲ‬ Ⴛྻ 53 гѝૺᗝদѧᘈКѽ 219 гѝߞ՘ᖻᖔఀ ‫ڲ‬কȄᘵ๒ԧᇌ‫ܡ‬ўႤਫ਼ൌᇍ૟ᆬໄ‫ڲ‬ऎϿӠϿࠜ ߞࡣᚠֹ෻‫܃‬ϠȂ֭૟ᆬໄ‫ڲ‬බ࣏ቀ௱ठ֬Ѽϫ࣏ ‫ށ‬ᙚ຾ߞ‫ڰ‬ᅁȂत֌Ձߞ‫ܖ‬ѩȶย‫ܥ‬ःȷϵతࠕ‫ݺ‬ ቀ௱ठߞ࠻ሬ๴রȄ Ⴛஜ৶஼ቫӹࣹȂԴНࡈ‫ࠧڭ‬ٟգԐ‫ڼ‬Ȃබᗝদ༵ ӫփ‫ڏ‬ȂϿօ‫ێ‬ԩ௟ᒗપᐆ১ӎබ࣏࠲Ґ‫ڲ׀‬ϠȂ ᚼփ҃ࠑϿօ‫ێ‬ᅇըᖔఀླྀႻࠛ๕ȄК஼ӵӶಧѪ ӀࡄທѵधȂଡ଼‫ܥ߰ݕ؝‬ӏଡ଼‫֭؝‬Դ஼аٟգᑟྻ ߞᓴјቈ‫ڕ‬ҁ஼ϵЙ‫ڍځ‬Ȃत֌գჅЈЋขដȞ֣ ขដȟхіϘᕝᕝీК஼ᓴјᄳఀࠛ๕ߞ‫ڼڰ‬Ȅ֭ ࣏Ȃᄊ૟ᆬໄ‫ڲ‬ȅย‫ܥ‬ःഺዹȂत֌ሦൄϘԊໍᕢ ߞኹᑢ‫טڽ‬໦ѵϠϘৎૠ႖ࣇ‫ڰ‬ȂЙߢႽ०ࢢգЦ ኃЙҞ‫ט‬Ϡߞ૪௜Ȅ ᗝদȂ‫ڭ‬Й࣏ᣍᎫ‫࢝ݑ‬௻ߞ༵ӫȄԴླྀႻЃЄᗝদ 53 гѝૺ༵ӫКȂК஼ᗝদधϘϭЄ಩ҍϞ‫ی‬ᄥ ࢝᝱ዥ༟ߞ୛ᝳȂ҄ЙьϠ૾૾ྏූȶѪщಎȷ ȄՂ‫ލ‬ሲȂК஼‫ږ‬ಧႻஜ৶ሦൄ஄Ր៬ȃ஄ኹᑢ࣏ ឮ‫ث‬ѪӀֲ‫ڹ‬๒Ȃ‫ڤ‬ኃᇍᠦѵधԺՐߞК஼ЃЄᗝ দȂ֣ѽঋஇҍഺኃ‫ݎ܈‬ᗝஜȉ‫ݕ‬ധᗝদधߞᅌ ࢢȂգ຾Ⴛஜ৶ᗝЙ୓ߞٕদȄླྀႻჅࢢȂК஼ᗝ দ‫ྻ۝‬Ϝ֌ᢜ‫ڈ‬ᗁ؊ȂᕕႍՀՀхࢥϘϭȄ ઠᅭ຅ⅼо226ϴО‫ޟ‬ᖂԙᕼჴுࠅॖ ‫҈ٮ‬કਕᖞжࣨकᓃ ˥


汏‫ى‬жࣨ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

F1Ӝбցσዩᗉᅕ஝ᅭႳჴࠅ ᅳታᔝտȃ‫ژ׀ݛޱ‬༤ߞ֘઱Ѱ‫ژ‬ јࠠ༩૶ԩԕ೐УȄѐჲȃཫૼȃ মֱȃ୺ᚠ۶ᜲ෻ֱ੾жԕ೐б֌ ೐ϩ֜Ȅ዇஼‫ژ‬јັ୺ሿԯᘈ‫ثژ‬ ങࣇቪփԴ೐58஻‫ݸ‬ౢѧᘈȄ

F1 ԛѰ‫׀‬ЂጨᘈӒᘈ 29 џԴҿႿ‫ۂ‬෻ࠢࠕߞ֛੾ᜲ‫ޒ‬ᘈႽᗝ֖Ȃᘙ൶Ꮗ‫ژ‬ ༤ߞॻ஼‫ژ‬јᆔ௜ᆬჲᄳఀࡄকȄഺ࣏ᆔ௜ᆬჲӎᘈ‫ܞ‬ᖔఀߞ೐ϟৎж૭ ᘈࡄকȂϵ࣏ҁᚚ྽Ӡ౾ߞ೐ 19 ৎж૭ᘈࡄকȄҁᘘ࣏ 2008 Րߞ F1 ᗁࡄ কȄ ԴညчߞѧᘈКȂᆔ௜ᆬჲ౛֜ҍ๴ȂҁԴᑋৎѧᘈКࠑ಩ࠧ௱֋ࠫȂ֋‫ܕ‬ ֋ೣ֫ᑂ೚޼Գ֜ȂҪգ 2007 Րᗁࡄকȃ፷ࠅ‫ژ‬༤ߞࠆ᠋‫ژ‬ј຿ॊᄾᅆҁ ᅹ՘ࢃ଎Ȅᐐᇒ຿ॊᄾԴ൵ࢢᝯᔝሃᆔ௜ᆬჲߞ໼ᛓ໸‫ڽ‬໸ࠕȂ֭ࡒ๑‫ޱ‬໹ ໸Ȅᆔ௜ᆬჲ൵ೣѽ1Ј੡41ж05ो503ߞ՘ᖻᄳఀࡄকȄ

ԛѰ‫׀‬Ђጨᘈ࣏ F1 ೐ 11 ૭ѧᘈȄ ӫࡈȂԴ‫ژ‬јᒕжᅳϯȂࠠ༩૶ ѽ 164 ж୼‫ܧ‬ᅳ঵Ȃমֱѽ 124 ж ԕ೐ϟ֜Ȃᇯઍᆬѽ 122 жԕ೐Ϭ ֜Ȃᆔ௜ᆬჲѽ117жԕ೐ұ֜Ȅ

຿ॊᄾѽ1.032ोߞԚཕᖔఀ೐ϟԩȂҁߞ༤уȃ፷ࠅ‫ژ‬༤ߞ‫ޱ‬஼‫ژ‬ј੾ᜲ ෻ᢰᖔఀ೐ϬԩȄᎎகࡄকȃ॓ѱ‫ژ‬༤ߞ዇஼‫ژ‬јᇯઍᆬᖔఀ೐ұԩȄᒕж

ᅕ஝ᅭႳ(ߖ)оཌ৵ᓺ༖ᏽഽ຀ऋჿ(ሉ)

ॷύઍѧॶี࡚ђȁ୥ᖒ1Ȉ0ωഽҧ߆ ॻ໹ሹࠝதᗑ੡უ13Րࢢԓ࢘ൄണϯઔȂ25џ౎ሃϯઔӦࠅ་֖ϞϘඞጤ‫ڗ‬ ᘈȄᐴᚣৣৣҐဖಧ༤ߞџӎಧ࣐শЌૌҦԴϭҗඞ68жៗ੡ߞϘೕ་ಧȂ தᗑѽ1Ȉ0ЈർӦࠅȄ

ٙ‫ܠ‬Ȅ‫ا‬हࠫഺԩಧ৶ѽࢢྻᅆಧ༤௲‫ڽ‬ ࢝ԺᕒׄȂҁЫчߞࠑ಩‫࢝ا‬ᆕྍȄȷ ഺඞѧᘈȂգ໹Ⴥ 4.2 ေಧ୛ઝϢϯઔ ϣေϠᢜ‫ڈ‬ඞᣍᐼȄ୵Ϟऻதᗑ༤Ȃϵ գЙьϠ࣏ᎏ຾Ӧࠅྲҳ෯዇ᜲѐҝ ߞȄҞఓ዇ᜲѐ‫ڭ‬ٟգҍ಩Դҍඞԩඏ КȄᅆթȂӦࠅѹ࢔ѐၠ෻཰ႋ៖ሲȈ ȶ༉б‫ا‬েգϘৎࠧ௱দঋߞѧᘈȞӦ ࠅᅆୱ㡱ЂߞК໹ᗑᘈȟȂ‫ݙ‬ѽ༉бঋ ঵๴ߞಧ৶ЫчൌٟգϯඞȄ዇ᜲѐ಩ Դ०ൊϵգᙇЙັ‫އ‬Ȅȷ

தᗑ༤ϯϘըۖണК஼࣏Դ2009 ՐȂ‫ڤ‬Ϙը॓ᠲѽ8 Ȉ 2 ߞһЂжਮᐼർϞ ‫މ‬Սᇥࡱ༤ȄЙჅȂ॓ᠲϯϘըൄണϯઔЏ၃࣏1999 ՐȂည੡தᗑѽ2 Ȉ 0 ቅۤϯઔӦࠅȄӎඞѧᘈȂӦࠅ‫ی‬৶Ђ௟዇ᜲѐ۶ࠠаᆬҙ‫׮‬ٟգ་ϢЂԩ ඏȂ‫ێ‬ҁѹϧಧ৶ϵജѐၠ෻཰઻ϭԃਿȂ࿤൯‫׈‬௟ࠓ‫ߞڽ‬ሃዃՍ㡱ЂߞК ໹ᗑᘈȄதᗑ༤ўবȂց௟໱চࡑ዇ᕛϯ༤ࠜഞዾ঵๴ȂৣৣҐဖ॓ᠲৌጄ ൊߞџӎಧ৶শЌૌҦ঵๴๳ඞȄѧᘈ༟‫ࢢܕ‬Ȃᛕўൌళۤ࠲ՇᐼങȂहТ ႏణȄ೐5жៗȂதᗑࡈඞᖔఀ֜၉ЙᓾߞԇྍಧȂЙჅҿ‫ݛ‬চ༟ҍߞԇྍಧ ӇԴӦࠅϠ㡰ϯዅҍȄ೐9жៗȂӦࠅКඞཇಧ୨ԪȂទྂူ஡ࡈ޻ੋಧࢢ୓ ၙቈਡȂಧജதᗑࠝ௟‫ޒ‬዇Ґ዇ٟ՜Ȅ

ॷύઍѧӵШᗉϛள౨एક

தᗑ༤৶Դ 15 жៗࢢᆙᆙ‫ྏۖر‬ះȂ୨ԪᆙᘌࣹᅰȄ೐ 16 жៗȂதᗑ༤ࡈ ඞ୨ԪȂ‫ۂ‬዇ᐆ‫ၙ୓܈‬ቈਡӇಧࠝࠕ‫ڎ‬ȂӦࠅࠝ௟࠘ಽऑ঳‫ڗ‬৆ԳȂ௟ಧժ ժԳᕅԴ‫ڗ‬ϭȄ೐23жៗȂϫ࣏‫ۂ‬዇ᐆ‫ူ܈‬஡ҳ୙ҍჅ൤ಧȂᔮࢃᆬ‫ڝ‬ിࡈ ෧Ӣ༟ϞӦࠅᑋ౧‫ڨ‬።‫؛‬՘ඏϥȂবᅆ࠘ಽऑߞҍᕝࢋெȂᔮࢃᆬӇಧࠝϭ ‫ڎ‬Ȃຕ‫ލ‬௟ಧᎻஐȄ೐42жៗȂӦࠅ༤ࠓ‫ڽ‬ԑඞ൵ՀߞϘը૔ࠝᑟྻȄѳᄯ ੔ࡈඞఀಧࢢஎ‫ڗ‬Ϙၙທ‫ࡈڸ‬ཇȂ‫أ‬ി෧ϯߞඕᆬੋಧࢢ‫؛‬՘ඏϥȄЙჅ໱ চࡑ዇ф੡԰ྫྷ་֖ВᙘȂ‫ޒ‬዇Ґ዇‫ލ‬ᙝҍᕝȂ՘ґࢋெϞඕᆬߞਡࠝȄϯ җඞȂᛕў0Ȉ0ТӹӨۡȄ

ȶAK47ȷ௄㡯ാॊԴᛓ༟ϘՐࢢ௟দࠔNBAȄ‫ށ‬ҺែႿฑ‫ޒ‬ફ༤ࠕџࢆ ֶȂಧ༤Џ၃ѽ‫ی‬Ր2000ေग़ЮߞԪԢᜪϭϞഺ֜ԑକ࡭ЈࡈᏡȄ

ϭҗඞৣ༟ඞȂশЌૌҦԴူ஡аߞ֯ӡുᆙҎᢖȄ೐55жៗȂশЌૌҦࡈ ඞ௲ಧႯჅ‫ڨ‬Շ༤৶Ȃᔌࢢжಧຜ᝝Ⴎ෧ϯߞ୺зႿȂࢢ߰౭Ϣူ஡বᅆ࠘ ಽऑ୓ၙਡࠝȂЙჅӦࠅࠝ௟ࠑ಩ૠࡌȂԴ৆ԳНࢢӡၙ௟ಧᐿҍϞܺ።Ȅ ഺࣱ੡༡ȂӦࠅ༤ߞူ஡වѼ՘ϞশЌૌҦሃ࠘ಽऑߞᅆ‫ة‬Ȅதᗑྲ෯ᔛᔛ ཇҍՀಧȂҞఓЙᎢ࣏ҁ֋Ўߞਡࠝᘘ࣏༤уߞਡࠝȂൌٟକॎ૔࠘ಽऑߞ ϩࢽᝯȂӦࠅࠝ௟Ϙ࢘Դ5жៗаാ᠈3ըૠࡌዡాȄ

಩Ր31࿐ߞ௄㡯ാॊԴϯᘈ‫ܞ‬NBAஃᙚง༡԰ۖ࠻ᜲ෻ȂҐဖϞം෻ॊ КҴ൙ক༤ȄԴሃྲླྀᆬ‫ډ‬ཀၻ༤۶ໄҺֹ෻щ༧༤་֖Ϭўӹ‫ࢢݽ‬Ȃฑ ‫ޒ‬ફ༤១ҍϞᗟࠛߩ༡Ȃऎ௄㡯ാॊ԰ᙩNBAஇՀ࿤൯ȄȶԴገࣷӇϞϘ ৎᘈ‫ࢢܞ‬Ȃ௄㡯ാॊߞ‫ڗ‬ᢜߐᅗ࠲ࢺఀЙᓾȂҁ‫ט‬໦‫ا‬ҁߞྏះࠧ௱ՀȂ ȷฑ‫ޒ‬ફ༤ᗁ໗ҙਾሲȂȶᅆ௄㡯ാॊ‫ڽ‬ሲȂϯᘈ‫ܞ‬ዶ੡ᛓ༟NBA‫ݕ‬ധ‫ـ‬ գՀ഍Ȅȷ

ЙჅȂܶႻНૠೣ‫ـٿ‬ஐԨ‫ࠑݺ‬಩֫ᔹߞதᗑ༤Ȅ೐68жៗȂதᗑ༤᝝Ⴎ୨ ԪȂ‫ړړ‬ంҽႮཇಧຜူ஡аߞশЌૌҦȂࢢ߰ఀಧࢢ๾๾ஃಧᎠᑋ֜၉Ȃ ԴϠ၏Кֽᔖ‫ݩ‬ਡ૔ࠝȂ‫ؽ‬Ϣӎඞѧᘈ঵ೕ་ಧȂ௟ѧж‫ؼ‬኷ऎ1Ȉ0Ȅഺϵ ࣏џӎಧ࣐Ґဖதᗑࢢߞ঵ೕ་ಧȄࢢবߞѧᘈȂӦࠅ༤‫ڶ‬Ꮻ࠘ಽऑߞૠࡌ ࠑ಩ϧ࠲ѧжЙԓᙖЂȂ෻ॊᆬ෻ߞዅԳᔝಧ۶‫ړړ‬Դူ஡ҳߞЂϧ‫ݩ‬ਡȂ ‫׮‬ӏକԓ࢘૔ࠝȄ೐83жៗȂȶЈᎧ‫ڑ‬ȷ਄ᆬࡑ዇෻౭Ϣူ஡ܺ።ȂԴ‫ڨ‬Շ ༤৶ߞВᙘϭ୓ၙਡࠝᕝКӲࣗዅҍඞҳȄ൵ೣȂதᗑѽ1Ȉ0ຕ‫ف‬Ϟഺඞጤ ‫ڗ‬ᘈȄ

௄㡯ാॊԴৎϠᗏ‫ށ‬КࠑႿϞᅆ‫ݺ‬দࠔ NBA ߞᒸᐬНఐȄȶฑ‫ޒ‬ફ༤գ NBA൵Հߞѹ࢔ࠠ዇ᆬதȂ‫ྏا‬ះ֋Ўକ࢝ՀԳᓉϢҁߞேిল੾ȇ‫ا‬ϵ ‫ޟ‬ᎫധԺฑ‫ޒ‬ફ༤ୱКߞчЖಧ৶ȂѧՂጄᇊ۶ᒊѧླྀȄȷҁሲȄթࡈȂ ฑ‫ޒ‬ફ༤ౕؓᜪϭޯપ᠋༟‫߰ݤ‬༤ߞࡈᏡѐᄦ‫ܒ‬Ȃ֭ᔌࢢ༟‫߰ݤ‬༤н୨Ϟ ฑ‫ޒ‬ફ༤෩‫ߞڻ‬ԪԢȂ൵ೣ‫ޱ‬஼Ϡ઻Շ༟‫߰ݤ‬ȄᔌࢢȂฑ‫ޒ‬ફ࠮௟ަྍϧ ᚼೊۖ௄㡯ാॊ‫ڗ‬ϯȄȶ‫ا‬েᜪϭϞϘ֜କԴԺৎўবᕒׄಧ༤ߞಧ৶Ȃ ‫܃‬ತԳᗾȂӫࡈ‫ا‬ে༤Кᘘٟգᄊ௄㡯ാॊഺዹߞಧ৶ȄȷҙਾሲȄ

ි‫ݓ‬੬‫ڍ‬ԑӫघ᛫ή ȶAK47ȷஅ㠰೿ऋ

௄㡯ാॊԴ 1999 Րജ๘ҁᖑЀ༤ᓴКȂ֭ҁ‫ڭ‬ӏ୺ϯ་Ϣ NBA Ȃփ࣏ ᓴᑄԴം෻ॊКҴ൙ক༤ា᠈ᘧᘤȄ 2001 Ր୓ȂҁԴੜϧᖑЀ༤ߞ 10 ৎᘈ‫ܞ‬Кඞ‫୒׮‬ឥ 12.4 ж۶ 5.6 ৎឰ‫ޕ‬Ȃ‫ڭ‬ฅԴ 2004 ՐϢᓴ NBA ֘ൊ ԑ‫࣐ށ‬༤Ȅ

ӎඞѧᘈȂࠑ಩൵ᔹಳߞ๑ᆷঋዴশЌૌҦȄӇᆕԑඞߞҁϵԴᘈࢢໞऎӎ ඞ൵‫ڸ‬ಧ৶Ȅதᗑѹ࢔ӄ੾ฑᘈࢢໞኊሲȈȶশЌૌҦࠑ಩࢝ҍ֒Ȅҁ൵Ђ ߞપᙇ࣏Դಧඞϯࢥւߞി࢘ࠧ௱‫أ‬Ȃ഍ನಧࠧ௱ԪನȂᗁ࣏କஇҍ൵‫ߞأ‬ 13

03•08•2012


汏‫ى‬жࣨȈ༹ၼ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

11

10

9

1

8

7


ЃЄ4X100ռ֋ӤާతϧٙᘈКȂᑫЂ‫ڲ׀‬༤ᖔఀࡄক ਣଂᒱມșșग़஼༤ᓴјႽ੾‫ݛ‬෻ԴӀᓊѢѧᘈК ঳ᇄᛕԨࡄকȃग़஼ᆀјֱࠛആ·ᜲ዇ജ᠖ऎȶ౶‫ܠ‬Ђཽȷ Ձߞᆀᘈࡈജ๸ȂјКഺњᆀ࣏ᗜ੡ৄ‫ߞڽ‬ ᑖߩҍѵߞК஼Ѓާ௟ၧ႐ћᑾᢦ‫ࠛޚی‬๕ К஼րѨಧЃᛕᓴјϷࣶȃѳᑍನԯऎઐ࿂ѧᘈᏎۖទኖ‫ز‬ໞ ᑫࣷົႁᓴј‫ق‬Ϙ҅ԴЃЄ63гѝૺᗝদѧᘈК֜ԕ೐ϛ ॻ஼ႯѪчЖᕛ‫׀‬཈ᖔ೐ұȂतऎᓷᐹ ᑫࣷົႁᓴј۹Ӝ፷۶ྥᕫԴЃᛕЈೡᘈКЙܶҍ؊ றϘϘ֜‫ۖۦ‬Кџ‫ی‬஼ಧ୛ඈྑߞӵӶಧјșșᇊ১ྑԴҵ‫ࢢ׀‬ጤಊळು 13

‫ٷ‬Є100ռ໏ާٙᘈКȂᑫЂ‫ڲ׀‬ᓴјࣉ෼৖੾ᖔఀ቙๕

12

ླྀႻ൵࢔ೡԪșș዇஼‫ٷ‬Єᢜᑆ༤ ѕࢧߞࡄকșșࡣᚠֹ෻‫܃‬ᓴјᘙ↻·୺аљ֋Ўੋ୓Ϟᘿࠅ Кົ༤ᓴјധ౿ὖᖔఀЃЄ53гѝૺᗝদ቙๕

3

2

4

6 5

15

03•08•2012

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


汏‫ى‬жࣨȈ༹ၼ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

৖ ൟ

෶ ७

ླྀ ϱ

Ⴛ ొ


༟ ࣱ

ᅌ Ϛ

Ց ᒯ

ѕ

‫ٵ‬

಑έΪ۩༹‫ݓ‬Ͼպၼଢ଼ོ ໠ᄍԒ 27 Рఏӵগභ༹‫ݓ‬Ͼ պᡝ‫ى‬ൟ໪१ᖞ՗Ȅ໠ᄍԒܻ21 ਢ໠ۖᖞ՗ȄϿ‫ۇ‬Ⴍਢ18ϷȂ़୽ τдӀᝋ಼ҩΠжࡇշȈ಑έΪ ۩༹‫ݓ‬Ͼպၼଢ଼ོ໠ᄍȊӒൟ ᠍អȄ

၃ ᑢ Ϟ 116 Ր ๴ ਣ ᑢ ຀ ߞ ಩ ҃ ླྀ Ⴛ ྻ Џ՘ऎϠ᝷ћ‫ށ‬ᅁ಩ж‫ڳ‬ȃӹᓉߞಽྻȄ‫֋ڽ‬ 204ৎ஼ਛ۶Գ஡ߞॗ10500ԩႻஜ৶௟ணҐ৖෶ླྀႻ ྻ26ৎЂ༵ȃ302ৎЈ༵ߞ‫ുڎ‬Ȃᘘգ4ԩႻஜ৶ѽȶᑾӲணᘈ ߰ȷߞ‫ڗ‬ԊணᘈȄ஼ቫླྀ܎ྻ಩գߞ 204ৎ՘৶ླྀ܎ྻԴઍ౏Ѐޫ ષϫϘըᅁ಩Ϟླྀ‫ޒ‬нֹਛਲЂᄥཪȄ ഺ࣏಩҃ླྀႻྻ೐ϬըԴ৖෶ᗝ֖Ȅ1908ՐȂॻ஼Ϡం୑ࣆ‫ྍߞ᝱ק‬ Ђ‫ܹࣆ׀‬јКతดȂᢰླྀႻྻ༶‫׀‬ᗝ֖Ȃ࢘Ⴥ᝱ᝯȇ1948ՐȂ೐ϟըѵ धЂᐼຕ‫ࢢف‬ЙϳȂ৖෶ԓըᗝᓱླྀႻྻȂᢰஃᏺ12ՐНϳߞླྀႻН೺দ ྲෳՎ୓ଝȄЫчȂླྀႻһϠԓണ৖෶Ȃຜ൝Ϣࠛᓉԟᑟߞॻ஼௲‫ڽ‬4ՐϘ ࢘ߞᢜᐪᡆਪಽྻȂϵऎϠেަϢ၃ᕻ෇ែߞࠫѕ۶ౕؓȄ

Դ༟ᅌՑ༟‫ߞࢢܕ‬ॗ 80 жៗࠑᆊКȂฅ၃ேᐱȮളӔ္ߞպေනଃȯߞᐱᆊМ Һȅൾӿᆬ௟ȶ৖෶ဦȷᢏ՘ϘৎЂህሂȂᢰϠেታರॻ৖Ϭਫߞȶӣཀྵߎᆇȷ Ȃ԰ᠪϞॻ஼ంЍ྽ভ‫ڕۻ‬Ԩ௻ಽߞᑢ຀Ȃ‫ڭ‬௟೻Ѐѧ‫ڲ‬ȃȶ⹠‫ڑ‬ԐӠȷȃ۞‫ޒ־‬ȃ ȶ007ȷȃྭᆋጄຈ၃‫ॻߞۏ‬஼ћм۶዆໛᜹ങ೑ၳᇟ௾দ಩Ȅ ȶኛȂႄ዇Ȃ‫᝱־‬ჅȄ‫ر‬Ϙ঵ዎཋߞᆇȂ‫د‬ҹ஭ఀ‫أـ‬ጄȄୃఀᢰҹ་ϢְߞѕӣȂӠ ࣿබକ‫ـ‬Ґग़ՀȌȌȷԴ୛Ϡߞ‫֒܆‬КȂȶ‫ݣ‬ᔝЀȷࡈѹ஭࠲ᜲȅ൪ҙપҺদྲᆊᜯ ߞ၃‫ۏ‬ցᆇȮኛȂႄ዇ȯ҄ϠѕᏕȄԴഺϘ‫ے‬ȂϠে‫ୃ؞‬Ϟ஼ឱȃᇌ౉ȃ፲֒ߞਮ ‫־‬ȂԒ஭ᅆग़Հ‫ށ‬чߞᙏ݀Ȅ ӎը৖෶ླྀႻߞჰᇖॗऎ2008Ҕ‫ླྀڴ‬ႻߞϬжНϘȂ֭༟ᅌՑߞಽ޶‫ڭ‬ Йᓮ‫ླྀڴ‬Ȃփᅆॻ஼ᑢҫћмߞࠑ಩ಎϢᇟᢛȂ҄ϠᝒᄛЙЏȄӤ ‫ݺ‬༟ᅌՑ੡༡ऎᑫࣷ‫ڴׯ‬੡༡≩౐ȂധԺᡝ߰‫ݕ‬ധӏକऻۖ ߡያȂЙ‫׸‬ᝯަϘϭც໛ሂদያߞ੡༡Ȃທᅆৃఀ দ࿢ϘըȄ

17

03•08•2012


Audited 16,462

as at Sept 30,2010

Distributed in Melbourne, Sydney, Brisbane & Adelaide

03-08-12 No. 296 Editor: Geoff Fickling, Edmund Chow Design: Driveway Design Group Tel: 03 9888 7199 Fax: 03 9888 7299 Suite 7, Level 1, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East VIC 3151 Info@sameway.com.au

Edmund Chow

Translate: Driveway Team

A friend of mine bought a BMW 135 about two years ago, all the males were excited. You may know that it is a soft top convertible. Well, a good idea?

accelerates to 100kilometers in 9.5seconds. It is not a fast sport car in any shape or form, but it disguises in its very best.

I haven’t really sat in the 135, but when I got hold of a BMW 118d, I thought I was convinced what a BMW was about. You might have done a Facebook search for me. “Edmund Chow” that there is a catch. Whether you like it or not, you can’t have a left arm rest and a cup holder at the same time. It is just a little bit of inconvenience. Apart from that, my wife loves it and she wouldn’t go to work this morning until she got a photo taken by me in our driveway. What made her so excited, it was the soft top that did the magic. A convertible no matter what shape or form has its own magic and it captures the imagination and fantasy of being love and want to love back or give love in that matter.

The other details if you care to read are: it has a 4-cylinder, 1,995cc. 105 kW of power, 300Nm of torque. Is that enough? Definitely, I have been driving this car for a few days. It will satisfy all your needs except giving you a speed ticket. It is a practical and luxury car. Somehow people have to remember that its strength is of fuel economy and the diesel gives good pulling power when it has a stand still sprint.

Mechanically, the 118d is frugal, but you will not care, because it slips just 4.8litre of fuel for every 100kilometers in combine city and country driving. It

18 Driveway ISSUE 294 20-07-2012

Three of my friends joined me for a run in the city. As adult, it is just good for their leg room at the back. But be realistic, it is a junior soft top convertible. Its upside is its generosity in boot room. The soft top doesn’t take up much room in the back. So, everything is perfect.


03-08-12 No. 296

When driving the car, I can only imagine and experience its positive feedback in steer wheel response, the agility of the suspension system that makes it a fun car to drive. It doesn’t have paddle shift, but the gear box provides plus and minus adjustment to change gear manually to suit your needs. Frankly speaking, this is an easy car to drive. We had the 118d with manual seat adjustment, it was easy to use and I found a comfortable setting as well. My fond memory of this car lies on the simplicity of how its soft top works. It folds up and back within a very short period of time, just around 20 seconds. It then allows people to enjoy the sun, wind, sound and even smell of the environment. How good is that? Somehow, it has the auto stop-start button for saving some fuel when it reaches a traffic light stop. Plus a whole swag of airbags, ABS and traction control etc. Would you care about its safety issues? You don’t have to, because it is extremely safe.

Driveway ٙൢ ᗶณ‫ר‬ՌϏᗙ‫ؠ‬Ԥઍғֲႆ135Ȃծ࢐࿋‫ֲר‬ӵ᝘଻118dΰਢȂ‫ר‬ತܻᡝོ‫ڗ‬ ᝘଻‫ـ‬തԤӻ෕Ȅձџ૖ϐငࣼႆ‫ޟר‬FacebookடॲȂѫሯӵFacebookཪ൶ “Edmund Chow”։џȄϚᆓձ൉᠍ᇄ֏ȂձϚ૖ӣਢ᏿ԤΙএѾᖗЙ‫݌‬Ȃά ӣਢԤΙএ‫࢜ݔ‬ȄϚႆଶΟ೻ᘈ‫ڋ‬ϚП߯ϞѴȂΙϸ഍ࣥԁȄ‫ێޟר‬υЎ൉᠍ ԪٙȂԂϬԞ߯ौӵ‫ר‬ড়‫ޟ‬ٙၾΰၭԪٙ‫ྱܯ‬Ȃ֏ࠌ߯ᇳϚўΰੲȄ‫ـ‬ത࢐ϧ ቄᡱԂ೻ቄᑹᏭ‫๎ ?ڹ‬ਰ൷࢐Ԫٙ‫ޟ‬೺ഥȄΙএබᕱȂฒ፣Ѻ࢐ϧቄ‫ܖޑל‬ӵ ࣥቄ‫ל‬ᄘȂ഍Ԥ‫៳ڏ‬ΨȂ૖ஊ៮‫ٺ‬Ρ‫ޟ‬ད჋ΨЅ౰ҡᆍᆍདྷ௑ВདȂ‫ٽ‬ԃೝདྷ ‫ޟ‬ཐឈȃདўདྷ‫ޟ‬ፐଢ଼‫ࢊܖ‬Ϡདྷ‫ޟ‬༫ᅖཐȄ ‫׬‬೚ΰ‫پ‬ᇳȂ118d࢐ࣸ‫ޟݶ‬Ȃծζ೨ձ‫ٮ‬Ϛོ࡞੼ཎ‫ڗ‬ȂӰ࣏Ϛ፣ձӵѿϛ ЖЅӵ໐ॡΰᎽᎻȂؐ100ϴ٨Ѻѫོૉ௬4.8Ѐ‫ޟ‬ᐽਟȄѺ૖ஊо9.5ऌёഀ Ս100ϴ٨Ȅᗶณฒ፣ࡩኺࣼȂѺ഍Ϛ࢐Ιᎄ࡞‫ޟפ‬ເٙȂծѺϐငᅾശσֆ Ψ၆‫׸‬ԙΙᎄເٙΟȄ Սܻ‫ڏ‬тձџ૖ོཐᑹ፸‫ޟ‬ಠ࿽ȂѓࢂѺԤ4च਼‫ݶ‬Еᔝȃ1995యЀȃ105ν ҟ‫ޟ‬ђ౥ȃ300Nm‫ׯޟ‬ઐȂϚ‫ޣ‬ၾ೻࢐֏ӫձ‫ޟ‬Жཎ‫ ?ڹ‬࿋ณȂ‫ר‬ϐငᎽᎻ೻ ᎄٙԁඁЈΟȄଶΟഀ࡙౱༼ϚٗϞѴȂѺ஠ᅖٗձ‫ܚ‬Ԥ‫ޟ‬ौؑȄ೻࢐Ιᎄᄂ

A convertible is so different from the 1 series hatch or coupe. It has a different character. Whether you like it or not, it is a piece of mobile art in every way. On the other hand, it is practical transport equipment that helps to move you from A to B with style and plenty of fresh air. Have never driven a convertible before, this is the right time to do it. Go to your nearest dealer and see by yourself. It is a whole new driving experience. ‫ר‬ԤΙএ݉Єӵσघ‫ڍ‬ԑࠉີΟΙᎄ᝘଻135Ȃ࿋ਢӒжࣨ‫ظޟ‬ρ഍ᄇԪٙΪ Ϸഠ៚Ȃձџ‫ޣ‬ၾѺԤΙএ೺ഥබᕱ༝? ༣Ȃ᠙ଔ‫پ‬ΪϷ֜Е֑?

03-08-2012 ISSUE 296 Driveway

19


03-08-12 No. 296

ҢՄиᇺ๼‫ޟ‬᜜ٙȂѺ‫ޟ‬ᓺᘈӵܻᐽ‫ޟݶ‬ငᔼ‫ܒ‬ȂоЅ࿋Ԫٙ໌՗নӴፐ‫ږ‬ ਢȂѺ‫ݶ਼ޟ‬Еᔝ૖ஊඪ‫ټ‬ΪϷ‫ي‬ԁ‫ܜޟ‬ଢ଼ΨȄ ‫ר‬Ԥέএ݉Єᓍ‫ר‬ΙଔӵѿϛЖ՗ᎻȄհ࣏ԙԑΡȂтঈӵࡣП‫ޟ‬ᇀഋު໢ ζততԁȄϚႆ౪ᄂ‫پٲ‬ᇳȂѺѫԤΙএߑ઻‫ޟ‬೺ഥබᕱȂծԁ೎࢐૖ஊ੼ ๝ٙ‫׎‬጑Ιএኄᗯ‫ުޟ‬໢Ȃ೻এ೺ഥ‫ؠ‬Ԥӵٙ‫ࡣޟ‬ПլᐃΟ࡞σ‫ުޟ‬໢ȂӰ ԪȂΙϸ഍࢐࡞‫ׇ‬छ‫ޟ‬Ȅ ࿋ᎽᎻԪٙਢȂ‫ר‬ѫ૖ஊད჋‫ڷ‬ᡝᡛѺ‫ᙽޟ‬өᎈ࢐ԃդ‫ޟ‬໷ᄱȃ᝚௮‫ف‬ ಛ࢐ӻቄ‫ޟ‬ః௦Ȃ೻‫ٲ‬ᓺᘈ഍σσቨёΟᎽᎻዅ፸ȄᗶณѺ‫ؠ‬ԤኦаԒ ඲ᔬȂծᏏᎈ጑ඪ‫ټ‬Οёဴ‫ڷ‬෵ဴ‫ޟ‬፡ᐌПԒ‫໌پ‬՗Йଢ଼඲ᔬȂоᅖٗ ௌϚӣ‫ޟ‬ሯؑȄ ‫ۄ‬ҩᇳȂ೻࢐Ιᎄ࡞ৠܾᎽᎻ‫ޟ‬ٙȄ‫ר‬ঈ‫ޟ‬118d࢐‫ٺ‬ҢЙଢ଼፡࿽৴ා‫ޟ‬ȂΪ ϷП߯Ȃ‫ר‬ζ࣏ՌϏ፡ၶΟΙএ࡞๲ᎌ‫ֲޟ‬ා዁ԒȄ ‫ר‬ᄇ118d‫ޟ‬छԁӱᏹ࢐ӵܻ‫ڏ‬೺ഥ‫ޟ‬ᙏܾၼհȄѺ૖ஊӵΙࢲ࡞฻‫ޟ‬ਢ໢ϱ ‫׷‬᠒ଔ‫پ‬Ȃσ྅ѫሯ20ऌȄณࡣȂѺ߯џоᡱॸࡊ‫ڧٴ‬Њ໨ȃ఼ॳȃσՌณ ‫ޟ‬ᖐॱࣥՍӨᆍ߆૩ᐙУ‫੉ॷޟ‬ȂձᇳԤӻԁ‫ڹ‬ȉ Ϛ‫ޣ‬դ࢈ȂѺ‫ޟ‬Ռଢ଼ୄХంଢ଼ࡸ໖૖ஊӵऔᐷୄٙਢ࣏‫ء‬ٙ࿽ࣸᐽਟȄёΰ ᐌᡝ‫ޟ‬ԊӒ੉᠄ȂABS‫ڷ‬౞ЕΨ௡‫فڙ‬ಛ้ȂձϐငӔ‫ؠ‬ԤሯौᜰЖ‫ޟ‬ԊӒ ୰ᚠΟȂӰ࣏Ѻ࢐೩ॎுΪϷԊӒ‫ޟ‬Ȅ

20 Driveway ISSUE 296 03-08-2012

Driveway ٙൢ Ιᎄබᕱٙᇄ1‫ف‬Ϥߞ௸धٙ‫ܖ‬ເٙ࢐࡞Ϛӣ‫ޟ‬ȄබᕱٙԤ‫ڏ‬ᐿ੫‫ܒޟ‬ਿȂϚ ᆓձ൉᠍ᇄ֏ȂѺᙏ‫࢐ޢ‬Ιএ૖ஊಋଢ଼‫ޟ‬᛺೚ࠢȄѪΙП७ȂѺԤ࡞ᄂҢ‫ޟ‬ၼ ᒯ೩രȂӵ՗Ꮋਢά૖ஊ๝ϠձᇄಀϚӣ‫ॳޟ‬ਿЅσ໔‫ཱིޟ‬ᘀު੉Ȅ ୅ԃձ௃ҐᎽᎻႆΙᎄබᕱٙ‫ޟ‬ၗȂ౪ӵ࢐ғጂ‫ޟ‬ਢᐠ‫پ‬ୈ೻Ӈ‫ٱ‬ΟȂձѫሯ ўᚔձড়ശߖ‫ޟ‬င᎛୦߯՗ΟȄ‫ࣺ߬ר‬ձ஠ོ‫ڧٴ‬ΙএӒཱི‫ޟ‬ᎽᎻᡝᡛȊ


਼‫ݶ‬Еᔝ ᓐ‫ڗ‬ᢜᢚᏼᏺJaguar XFߞጄᎷ ྏ‫ۖۦ‬ҹᑾપН഍ȂጘแஜϧȂៈᅤҹȂജҹྏஜȄНࢢȂய֋ЎȂ‫ا‬ѕஜཛྷ@ Δ5ਲ਼ሹົႻஜ᝛‫ףژ‬ૌө‫ژ‬аႅჹ Δ8ി֋ஜᢏിᐡ ΔៈࢍՑᎎ࣐ᐱଝ ΔᚡѰც႖ാతфরᠩያ‫ݸ‬ґକ

໊ؐᙱҥ ଔ

Δ৆‫ژ‬ቃׄҒࣁࢍᅌࢽᐱ ΔҦᑟ۶ࡈষࢉਲ਼ฎცஜᎠᑋ Δ3Ր๑নг‫ڧ‬ዴ১ዄ࠲ᝋ ΔӀ‫׮‬ଈ޵༓Ҫቮ6.3гп‫ڕ‬؆100г‫ڧ‬

ߨӣγ៪‫ޟ‬Ψ໔

ඥӫః௦Ȃшᅖଢ଼ཐȂ໱ӑ໌‫ޟ‬ᇧٙऋ‫ܻ׬‬Ι٘ȂRange Rover Evoque஠ၯߏ‫ྒྷޟ‬ஆ٘Ӌ௰өѪΙ‫؁‬ хΡਏᏭ‫ཱིޟ‬ცࣨȄ രԤ3ߞ‫ڷ‬5ߞ࠮ເ‫ܘ‬ٙȂ਼‫ีݶءڷݶ‬ଢ଼ᐠџ‫ټ‬ᒵᐅȄ࢐Range Rover‫ف‬Ӗϛശճ‫ݶ‬ૉ໔ȄฒᇄগШ‫ޟ‬ ೩ॎ྅‫܈‬Ȃശཱིऋ‫ڷ׬‬ശᇺ๼‫ޟ‬೩രȄ భΟ၌‫؁‬ӻԤᜰ߬਀‫ܖ‬ၐᎽȂ፜։ᖒ๜ULR Land RoverȄ

Gracey Patrick 0431 282 475

03-08-2012 ISSUE 296 Driveway

21


ᓸ஼ٙ٘ᆰও

DRAGON PANEL WORKS P/L Δ᎑ߖKnox Cityᗊ‫ސ‬ϛЖ ! ؏՗5ϷមՍБρમ ΔӒཱི≎ᅘ‫ڷܘ‬Ⴋသ፡Փ Δቨ೩фൢӨσ߳ᓎષ፫ ΔRACV,AAMI,ALLIANZ,GIO,HOTLINE Δ߳ᓎও౩෈ԤфҢٙȂՌଢ଼ȂႱघ ΔԊ௶24ωਢܴٙ Δடཾᆰওٙ٘࿦ኡȂቢ‫ݶ‬ ΔԊ၆ইٙႪႀ‫ڷ‬ٙ٘߳៖៑ Δٙๅ٩ᡂጰ‫ڷ‬R.W.C.݈୛

Wilson Tang 0438 268 068 Δ Maggie 0439 369 972

ᑹܿ

F5/5 Sherwood Court, Wantirna South 3152 (Melway 64B11) Tel: 03-9887 3688 Fax: 03-9800 3688

HING CHEONG PROFINISH

ᐬ๼ٙ٘ᆰও

Accident Repair Centre

டও࿦ኡȂႫသ፡Փቢ‫ݶ‬

ٙ٘ও౩ϛЖ

ቨ೩‫ڍ‬এӑ໌≎‫ܘݶ‬

фൢ‫ܚ‬Ԥ߳ᓎ டΡ‫ڞ‬օ၌‫ؚ߳‬ᓎᜲᚠ

Auswide Panel Services P/L டཾٙ٘ও౩Ѕ≎ᅘȃέԑ߳ᜌ

၌๎Ө໶߳ᓎ୰ᚠȂ‫ڥ‬ቋϴၾ

ও౩෈ϱȂඪ‫ټ‬ջາվ੉ȃॳ‫ݶ‬ᬠфҢٙ* ငᡛᙴ൲ȃቋᓀϴၾȃᓺ፴݈୛

Δӑ໌Low Bake Oven ≎‫ܘݶ‬ Δՙኈ፡Փ‫ف‬ಛ ΔфࡊԊ၆Body Kits ΔфᒲөӨσ߳ᓎϴѧષᓻ ΔԊ௶ܴٙЅфҢٙ

γඏ៫֯џᕕҗδ߳Ң

*ߣளనӇ 24ωਢܴ݈ٙ୛

ᆠ೽ဃᇭȃ୽ᇭȃዘᇭ ߜ᜞ᇭȃ़ᇭ

Ӵ֭Ȉ4 - 5/7 Heatherdale Road, Ringwood, 3134 ႫၗȈ(03) 9870 2088 ЙᐠȈ0411 727 883 ༈ઍȈ(03) 9870 9237 Ⴋ໏Ȉtony@auswidepanel.com.au Tony Au ୢҗ፱ࣁ

Ӵ֭Ļ15 Pilgrim Court, Ringwood, VIC 3134 ႫၗĻ!9873 1886 Hak Kouch 0408 336 388

Lexton Rd

Middleborough Rd

Springfield Rd

NICHOLAS BODY WORKS *

RACV, AAMI, GIO, ALIANCE

ႫၗȈ(03) 9899 1831 / 0438 709 828 Ӵ֭Ȉ61-63 Lexton Road, Box Hill, 3129 (MelwayP47 G7) Email: nicholasbodyworks@hotmail.com

ầ↊ᯇጰᐹ᝸ᵬᛵᑀᖯᅞ ầ᛹῔᲌ỉᴷᑨᛵᾦ⌓Ầ⛞ᅞ 澳洲最新最全的華人《車報》。請登錄網站

22 Driveway ISSUE 296 03-08-2012


֘ϠȂᐾգԺՐႤ੾ిਰ၃ ᢚȂጢఉԧᇌAMEBЈ෩๣ւ ႏۘ࢘Ȃ‫ݢ‬՜Ҕ஡Ȃ‫ތ‬஡Ȃ‫ތ‬ ࡑ஡ᐯӠȄ

़ᇭȈ0431 714 163 ୽ᇭȈ0433 789 369

፜ঙᙛ

ԤཎႫ༁ҡ: 0425 661 552

ఀ௲ᓁฤȃዅ౩ Monashᔀ๣ᇇЀȂϩ᏶Րᚳ

Cantabile ॱዅఀࡉ

ᖒᛮ 9803 6800 Bonnie

ਰȂϩԺՐిఱԧૺᔀ๣ф ‫ॻ׀‬ሬఱ᎝ȂBoxHill஡Ȅ

፜Ⴋ: 0420 657 633

ᆠ၄ኵᏰ‫ސ‬౩

‫ܣ‬ԝоήӨ઻Ᏸҡ: ᔀ๣ȃЈ෩๣ȃԠҁȃጄನ ࠲୙ւႏ(AMEB‫ݕ‬ABRSM)Ȅ ਰႤᔹ‫(ډ‬ᐍЂরጄಲ྽Ӡ)Ȅ తࠕGlen Waverleyѫ‫ژ‬૭фᘉ ߏКѕȄႫ: 0430149755

ఀ௲ॱዅ GUITAR/DRUM

ԤཎࢹՂৱ: 9795 0707 Йඪȓ0422 082 016

‫ݢ‬ၑգ၃ᢚ᐀࡭ਰ۶ਲ਼֜ж ૧Ȃᡌࠓգࢉїᇨປ᐀࡭ਰ ԪᄰȄ

छ೚หੲ

শสႤಎग़ങిਰфѪᐍ๪ ਛȂനЈೡిఱ‫ۊ‬ຆф՘Ϡ޵ ૰௾Ȃ૵෡ȂѪ௾ȂК஼๪ф ੩‫ޱ‬ȄWantirna South

፜Ⴋ:

98010007/0423601883

ӣၯΡ Ϸ᜸ኄ֙

‫ݍ‬ୢު፡ώแϴѧၖဒ

EUJA Enterprise (AUSTRALIA) PTY LTD ငᕊȈശཱིϛ୽෫ᇃႫኇȂႫຜ೿៉ቑȂॱ ዅCDȂቋਿϴၾȂ᠍ߔσড়ᒵᗊȄ Ӵ֭ȈShop F17, 46-58 Buckingham Sw-806

Avenue, Springvale, Vic 3171 ႫၗȈ(03)9574 2933

ೃЪ Ҫጳ଼ऋடऋ

ު፡Ԋ၆ώȂplumber ᆓၾώ

ঘ৲ᆓ౩ষ

Ȇ‫ॻۍ‬ћ࿛഼କϧ ȆҞᑾӲՉႅߩᎠȂКҴྷઈȂ ᇒႽфᑾӲ؆՘ᇯ৒Ѝ֯ Ȇ‫ۍ‬൯ਛӡȂ஥྽Չႅ၃ᢚȂ ‫ۍ‬ႅ৒၃ᢚ߰ᔹԐ Ȇࢺᏼ࿰

Ȇ‫ډ‬Հॻሬ ࿛഼କϧȂ Ѝ֯ᜦ‫ܠ‬ሮૌȂ ԑᚚ Ȇࢺᏼ࿰ Ȇգৗ਱ᇒನ ၃ᢚ߰ᔹԐ

Ԋ၆Ᏸ৶

Ҫጳ டऋ

ȆвҪ᠔ȆЙယ᠔Ȇ᠔ȆႲ‫ھ‬ᕆ઄ ȆҪጳᝨȆॳ઄Ȇ⼧ബ઄ Ȇડင‫ܒ‬Ҫ‫އ‬Ȇω‫ڋ‬ᕆ઄ ።ᇳвҪ᠔Ϛ૖ᚂȂ‫ר‬ೃЪ૖‫ٺ‬ձ੾ᘞਲ਼Ȋ

Ȇ‫ॴے‬ढ़ൻȂᐯ೫କϧ௻Ȃ ‫ڗ‬ᢜ૵Ꮃ‫ڸ‬

ဖᇀ ଼ऋ ฮ੿

Ȇߝԑ଼ֲડငฮЅဖ଼ฮ Ȇߝԑ޸‫އں‬Ѕᆩ౨Й Ȇॳᕆ‫ܒ‬ᜰ࿽‫ܒ෈ںއ‬ฮཿ ȆဖՊ഼ཬЅ଼፴౵ᚬ

ฮ੿ ‫ݽ‬ᕛ

ྛՌઠ༈ફП ᖝ‫ח‬ᄂᡛ‫ٮ‬டཾ‫ي׽‬ ᛾Ψ஼ ฒሯॵᕛ ጂ߳έЈ‫੾ᙽׯ‬௑

Sw-800

Իԑ‫ۈ‬ᝦ Իԑ࣏௉‫݈ޱ‬୛

Ԥཎ‫ޱ‬፜஠ᙏᐣีՍadmin@ncgair.com.au

‫ܚ‬Ԥฮ੿ ૖݂ᡗ‫ݽ‬ཕ Ѕ౹ཕ

ҡཎᙽᡱ

ᏎᅭҏѿϛЖMelbourne CentralЬٙમਠȄ‫ݍ‬ к҆໸ӱ୽Ȃ๼Ρ຺ѿ౪຺ճቋю୵(10࿲)Ȅ‫ں‬ ᕊཾ᚞Ι࿲оΰȄᎌӫ163Ȅ

ؐЈᕊཾ 11:00AM - 8:00PM ཱ፜Ⴑघ Ӵ֭ 57 ALBERT AVE. SPRINGVALE 3171 (79 J 11) Ⴋၗ 03-85100748 Mobile 0403001684

ҁҁҁᡱ

( ሆ࡙៖౩ ) Contact: Mike Mob: 0438 784 973 M & L Consultants

Sw-654

ՂΡ଱ҡཎю୵

Sw-819

፜ႫȈ0433446115

ՂΡ଱‫׹‬ၥᐠོ

Ӫٙю୵

Honda Odyssey 06ԑΜΡٙȂ

ՙѕୢϛᓡ80ΡȂ ߖЬٙમȂ џᙽ‫ڏ‬тҡཎȂ ଝӄȂઍғҁᡱȄ

Ϥ࿲Τϴ٨Ȃ ΙЙٙкȂ ቋᓀ७ដȄ

గȈ0400888259

ႫȈ0402 23

132 000

03•08•2012

Sw-815

ጄನւႏȄढ़ѕȃទᚰȃࣹ

Kew EastୢȄ ፜Ⴋȋ0412 761 316

Glen Waverley Salon ಩

Sw-386

Sw-794

ԤᜰᏰฤ‫ۣٱ‬Ȃ ႫങՂৱ(03)9402 7329

ళӡ‫أ‬థి‫ޱ‬Ȃੜ‫أލ‬ിȂ‫׈‬ ᐯ‫ྻ׈‬Ȃϩϟ༉‫ְڹ‬՘ऎՀߞ ጄᐡᆊࡶ߰

Sw-808

໨ӎኇຜ

ᑫࣷфॻ஼୼ૺћᐴЃి

නిᐯ၃ᢚȂຠ‫ݺ‬єᐱు๴Ȃ ᛕሬిᐯȂሮૌ঑യȂᐯӠւ ૺфጨᐯࠛ՘ᖻᔹ‫ٽ‬Ȅ

ၖဒ߳‫ܣ ۓ‬ဒᏁ࠮ৱ

ఀ௲ᓁฤዅ౩

Ⴄಎরጄᐯ୰ϟ१ిਰȂం‫ڰ‬ ϟ१ిᐯЍ֯ϟϩԺՐȄ

Sw-649

፜ႫȈ3PMࠉ/9PMࡣ

N u n a w a d i n g ਛ ਲ Ց ग़ Ѝ֯੡༡࣐งϘ֌УȂԑџȂ ࡈ VCE ໞۡ৶Ȃ ӥ ȃग़ਟ‫އ‬சȄ᎛part- ᕒј࿰ᠪϬৎӁ‫ۊ‬۶џ௱ਛ ಩৘ᚚ‫ټ‬੭ిਰȂ time. ๑၃ᢚӺҞȂ෩‫ڻ‬ை சȂ༷݅ᅁȂஉ௵۶஀ಐȂ֜ ୊Ȅᕖग़ӥ߰ᔹԐȄ ‫ތ‬஡Surrey HillsȂ๺ЍֺயȂ ႃԧ஡12઱ߏನȄ Ԥཎ‫ޱ‬፜SMS‫ڗ‬ ᗾዃ‫ތ‬႖ᔹԐȄ 0425 935 550 Ԥཎ፜Ⴋ 0403399624 0451539828 గҡ ੼ήۗӪȂႫၗဴጆȄ

Sw-514

Sw-795

ᓁฤ፡ॱ

ໜҊ୼ૺᎠࢠਰȂ ទᚰȃ௞྽ գϾरါȄ෩‫ڻ‬Ꭰরȃᑟࠈᇯ ᠕ȃԑ๣ᚙྲȃ࠲ᔍ֤ኊຈ ‫އ‬சȄ

ྻ঍༰ᄥ‫ݢ‬ၑᔹ‫ྻٽ‬঍ ਰ༟‫ݤ‬ᐍᆬӎ྽சȂգ Ѝ֯၃ᢚфࢉї߰ᔹԐ ւዋȂ࢞ჃবऀȂᚎᑢ ᎛๴֌ kpgmelbourne@

simontrang888@gmail.com

0412 138 768

১஼а᜹ങᐯ୰ᔀ๣ցਰȂᐍᆬ ӎЂᐯᛕᐯЀᐯ֜(রጄ۶ి‫ڈ‬ᐯ Ѐ)ȂᐍᆬӎЂᐯরጄᇇЀु‫ٿ‬Ӡ ᔀ๣௞྽ಲ྽Ȅిఱԧૺᔀ๣۶ ጄನȂ࠲୙AMEBւႏȄ

KPGၖဒོॎ

ఀ௲Πन

፜Ⴋ: 0421 784 033

Sw-799

Sw-785

ఀ௲ᓁฤዅ౩

(03)9511 1388/0434 833 801

kpgholdings.com

Sw-820

ட၄‫ސ‬౩

(03)9833 5361 M: 0434 069 568

Sw-809

Sw-690

ωඪฤՃ઻၄ಬ

( Doncaster ) ፜Ⴋ Micah AH 98410968 / 0423 047 797‫ܖ‬SMS

Mount Waverley ፜Ⴋ9886 6350 / 0421590509

ኵϽ၄ಬ

௞ఱ4-10ዴᐯȂ11-12ዴм᎝ ຀Melb UniмЍᇇЀȂԺՐႃ ೫၃ᢚȂ Balwyn,Footscray фࠢࠕ஡Ȅ

Sw-018

0432 782 881

Ⴄಎ௞྽ҟᇙిਰ - ௺᜹᜹Ȅ ϟϩԺՐిᐯ၃ᢚȄ‫҃ڭ‬ழᔹ Ꮃ॓ѢȂᕪѢᆊࡶᇙȄ

ᆠ၄ωᏰՍϛᏰኵᏰȄင ᡛᙴ൲Ȃ॒೰‫ۻڗ‬Ȃϛ़ М௲፞Ȅ

Sw-023

፜ႫȈ9849 2882

Ꮞᅭҏѕୢ ፜Ⴋ: 0433 282 197

ᐍᆬӎЂᐯBiomedicineᐯӠ (2011ATAR 99.65) ௞ႃVCE ዴȃನȃмȄ

ኵᏰᆠ၄

Sw-812

֡ࡶւႏфѧᘈȄԑॻిᐯȂ ަদைᏳᐯӠᒸᎷሃ‫ث‬ҼȄ

Ⴄ੾ցਰȂ 16 Րᑫࣷిᐯ၃ ᢚȂిఱᔀ๣ጄನȂࠐૺ֌୼ ૺȂढ़ѕѿ೟Ȃኊ੾гႽȄ

ఀ௲Ѡᆚ

Sw-818

ᑫࣷӎॊরጄ‫ڀ‬ಲ྽Ȃ௞྽ి ఱAMEBԧૺւႏфጄನȄ

ఀ௲ᓁฤ

፜ႫJACQUI 0402 797 671 (‫ݍ‬ୢFerntree Gully)

ᆠ၄ኵȃ౩ȃϽ

Sw-746

ᓁฤ௲፞

Sw-493

0432 723 568 (Optus) dlmc.melbourne@gmail.com

ԤཎႫ 0433 828 532 ‫ܖ‬ ໏சteacwm@gmail.com Sw-647

ႫၗȓDr Lin 9579 7664

শส୼КిਰȂѹ৒КћȂϩбՐ ၃ᢚȄࠐᐯфг༟ႏႃ௻रҞȂ෩ ‫ڻ‬ፚ೫‫ل‬ਫ਼Ȃ஼ሬф၂ሬ৘ఱȄҞ ৎ‫־‬фϬϠЈೡϯ᎝Ȅ

M.M., Sp.M., Chem.,Phy.

Sw-197

Sw-540

Sw-625

Ⴋȓ0412515085ቓ

‫ݓ‬ിρኵᏰࡐ ΰߞϛМ၄ಬ ᐍᆬӎЂᐯൾЀȂᇟႃVCEф year7-12 ԧ᝷ዴᐯȄԺՐ၃ ᢚȂੜ‫ލ‬ᢖ຾ȂҞϯࠝిఱȄ

ໜҊྻ঍ਰ CPA ausȂ ྻ঍ᇇЀȂ஥ᇒࢢᐯ ЀћᐴȂ၃ᕻᐯЀȄ

Sw-385

፜Ⴋ0403 625 128 ࣁ

ᑫࣷໜҊᔀ๣ցਰȂ၃ᢚᚳ නȂ௞ిԧૺҟ‫ۏ‬۶಩҃ল੾ ߞAMEBфጄನւႏȂኊ੾Ԫ ನȂᏋԪ྽᏶ᒸᎷᐯ೫߰Ȅ

Sw-063

ᇯषໜҊిਰȂᐽႃКȃЈ ᐯ֌ VCE Ȃ 1B Ȃԧૺዴᐯȃ ߏನȃмᐯȂ၃ᢚᚳනȂҞϯ ࠝȂॻȃ၂ȃ஼ሬిఱ‫׮‬ҞȄ

ོॎ၄ಬ ఀ௲ᓁฤ

Sw-793

ኵ౩၄ಬ

Sw-648

Sw-053

⨣䎹㢧Ϸ᜸ኄ֙

ΠЙٙю୵ ಩գዴҭTOYOTA COROLLA Ј‫ژ‬ҍழ ҒRWC۶ჅїȂҩ಩ࠛ՜ᘉϟј‫ژ‬ ፜Ⴋ: 0403 261 801 ᜰҡ (ဃȃ୽ᇭ) 0405 566 696 පҡ (୽ȃ़ᇭ)


Sw-718

፜Ⴋ 0434 561 371 ᒃӑҡ Ⴋ໏

ଽ፴ᎽᎻ

City East Driving School ᇟ഼BURWOODւඞȂႮႏ$110

8ஆ(2Ճ) 12ஆ(2Ճ) 20ஆ (3Ճ)

www.topclassdriving.com.au . SW207

L

ࡻࢇ‫ۺ‬ᇯџDIAငᡛఀጛȂञЖఀᏲЙ‫ݰ‬ЅՌଢ଼‫ݰ‬Ȅ ౪೩Ԥ੫տᏰٙॎგ ȂӻᏰӻᓺඏ

$400 $530 $830

ؐᚖஆ$62Ȃၯၐ$120 ፜Ⴋ 0412169942 John

પനҒւცၝጀᕢႮႏHPTȂ࠲ᝋϘըԪ੾

Ⴋဨৱയ 0413 978 668

** 4 12

** $270 6 $330 $550 16 $690

1300 688 288

0400 688 288

Ԥཎ፜ႫKen (஻)

፜Ⴋ 0413 451 081 Sw-420

ٙᆰওȃЅ߳ᎴϛЖ

(03)9376 1188 Ȟ૖ᖿဃᇭȃ़ᇭЅູᇭȟ Ӵ֭Ȉ70-74 Smith Street,

Kensington Vic 3031 (Mel Way 2A,B3) ຽᚔᏎѿѿϛЖϤϴ٨ ᆩ֭Ȉwww.dukesauto.com.au Ⴋ໏Ȉcontact@dukesauto.com.au

SAM'S ‫ء‬ٙ٩ᡂຮጰ

Sw-487

ॴᎈ

58 Sarton Road,Clayton (Mel. 79H2) Email: JmAutoCare@gmail.com Tel: 03 9544 5858 Mob: 0422 696 633

Ling Xu Gardner CPA

Sw-787

9/11Mary Street, Blackburn, VIC 3130 Melway Ref: 48A10

ӎϠጄྍ‫ڍ‬ᝋϯ࢓ߞૡ ᇊȂฆգቮঋߞిྻ၍ச இ኶঍Ȅ ԃԤሯौ፜ᖒᛮ

KING Accounting ‫ູོڟ‬ॎ TAX Agent ȂໜҊྻ঍ਰ CPA Aus ȄऎКЈ࡭г Ҧ෩‫ڻ‬MYOBന၉ȂᜨୃನᎮȂᗟࠛ঍ᇖȂงӐӦ ඡȄ௞ᇟ BANK Reconciliation Ȃ General Ledger Reconciliation Ȃфന঍ Excel ႏᇖࠑȂҞϯࠝЍ֯Ȅ ፜Ⴋȓ0412515085‫ܖ‬ ᘲ។ᆪમwww.kants.com.au

Sw-624

Ling 0423 378 428

ਅዏ⿌∱‒ʛ

0403 686 303 Ƈ⻮ਅዏᅁѝ ௑ᆁ⢅⍆⢤

٨ ⛽ୃ᩼㕙ᚻឭ㔚⣮

٨ ⾗ᢱ஻ઝୃᓳ

٨ ᷡ㒰∛Ქᧁ㚍⒟ᑼ

٨ ᦝ឵㘌␜ዳ㔚Ḯឯ

٨ ή✢✂⛊቟⵭㧘ኯ㗫ᛂශᯏ౒੨ ٨ චᐕએ਄⛽ୃ⛫㛲 24

03•08•2012

塊 8ഘ!%370 20ഘ ! % 750

!!!!໢ഘ$32

0415 688 222

ሁᇢ$110

ᠱஃແ!Gary

KBJC Accounting ኈོ߬ॎ ऎዃЂᑜ४෩‫ڻ‬ᓐзȂ௞྽ྻ঍‫އ‬சȄႋٙನ ௳ȂກசȂ୑ࣆჰᇖຈ‫ڰ‬சȄ‫ڭ‬ҞՉవԧ༵໷ ภȂׄఋᙖਣ྽சȄ

፜ႫȓдМོ֗ॎৱ0431482295 ‫֔ܖ‬ω‫ ۔‬0422409180

JG ོॎৱ‫ٱ‬୛‫ܚ‬

এΡโ୛ -- $45 ωҡཎโ୛ -- $200 ϴѧโ୛-- $450 ོॎᖡ଄ -- $28/hour TelȈ (03) 8683 5073 / 0434 192 930 ᆩ֭Ȉwww.jgaccountants.com.au

டཾโ୛ོॎ

JL ACCOUNTANCY SOLUTIONS • Registered Tax Agent

‫ר‬ঈо੫ඏቋඪ‫ټ‬оήடཾ݈୛:

• CPA Public Practice

• ৎϠ/гҦ/ԪӾϠ/ਛਲࠫ୉

ȞNo.06135006)

Sw-672

0412 635 432

6ഘ!% 310 16ഘ ! % 630

‫ا‬েѽપ෎ኊ੾෩‫ڻ‬ԧ༵ກச‫އ‬சȈ

ɓ࿦ኡȃᔢ༌ٙᡝᆰওȂЙώᆠಠȂϚ੼౷ၬ! ɓ‫ٺ‬Ңኈ୽‫ݶ‬ᅘȂฒშᐬࢸ!Mpx!Cblf!੦‫!ܘ‬ ɓ‫ܛ‬௥߳ᓎϴѧ‫ܖ‬ՌпາٙȂᆰও෈໢ջາфҢٙ! ɓջາեቋȂ፜ᒑᖝ‫ܖ‬Ⴋ໏ྱа! ɓᐠడ‫ڷ‬ႫᏢᆰও! ɓTfswjdf!‫!ڷ‬MphCppl!Tfswjdf!༉%8:! )ѓࢂடཾᓺ፴ዜྤᐠ‫ڷݶ‬ᘮ఼ᏢЅ261ᘈԊӒᔮࢥ*! ɓடཾࡻถMQHԊ၆ᆰও! ɓSXDȃᎈपȃଢ଼ҁᒋȃ၄पȃު፡վ੉้

R.W.C. ю୵‫ڷ‬ԝᗊΠЙٙ

‫ە‬

4ഘ!%250

CPA Practice/Registered Tax Agent

டཾٙ٘ȃᐠడও౩

Low Bake Oven

‫ץ‬

!റᄐา֨᎖ᖄ-ᑵ൜‫ە‬໱ሁᒵΔ壄ຏ‫ە‬ᇢ๵ঞ 12ഘ !% 500

ࢺգࣆܹሮҞ DIA ిፚ๕࿰ກȂᑢҫఊϳȂ၃ᢚढ़ ѕȂცၝຊႏቃᐱȂ஼၂ॻሬిᐱȂјޯф֋ஜޯȄ ጢԧ஡ւඞႮ።Ȃф੾ತ࿂୼Ȃ‫ژ‬๕ᚙ៌Ȃҳ஼෱๕ પ‫أ‬ȄҩനࠐᐯҒւᓴᑄȄ፜Ⴋȓ0414 663 335

Ы጑ȃࠆ้ٙ ᔮওEFI‫ف‬ಛȃ‫ء‬ٙ Ⴋၯȃվ੉

ҥΠΪԑடཾငᡛ‫ޟ‬դৱയк౩

(03)9878 2833

೽ցᎽᎻᏰਮJL Driving School

• ຝы‫ء‬ٙᔮᡛ-RWC • ཱིٙۡ෈ᔮও߳Ꮄ • ᆰওᐠడȃ‫ݰ‬጑ȃ •

!ਙࢌᎁ‫'ױ‬,$ᇷ෡਍ྨඒᒭ-壄ຏഏᆕ૎፿

ᦟ०ࠐሽΚ

• Ѳ៮ٙȃዉࢸٙȃ‫ء‬

፜Ⴋ᎓ҡȓ0411 338 616 ఏ 9893 3072

Mobile: 0411 479 884

(03)9878 2928

!७ ‫ ش‬ᄅ ߫ ඒ ᖂ Δ ‫ ܍‬၄ Ղ ॰ ൷ ಬ

• MERC, BMW, VW, PEUGEOT, AUDI

Ꮜิ 99% ຘҳ።Ȃิֲ‫ژ‬аጤ࢘Ȃग़мְ ߞ٠‫ژ‬Ȃ௞྽Ѫ࿤ϩԺՐᚳන၃ᢚȂᎳ༓࠲ ໠ȂપኊȄ

Benny’s Motor Auto Repair (R.W.C) ,

James

Sw-500

֋ஜ / јޯ ( ྲ‫ ) ژ‬Ȃ௞྽ ࢺ๕ిਰȂढ़ѕిᐱȂ Ԫ੾ತ୼Ȃϯࠝత୙Ȅ ُ௅$35

Motor Repairs

Sw-816

Sw-491

Sw-776

ԙђᎽᎻᏰਮ

݈୛ጒ൜Ȉ

Sw-618

੫ቋѓՃৈᓡ:

Sw-038

߬ៗோδ ᆎЖᅖཎ

ࣆܹໜҊց๕ᏼ੭ȂϩԺՐి‫ژ‬ ၃ᢚȂ௞ిBurwoodȂCarltonȂ BundooraȂOakleighຈւඞȂ ࠫ᠖ՀȂԪ੾ತ୼ȂપനԧᇌҒ ւ঍ᄑȄ

0403 218 688/(03) 9855 8520

P

Driving School

൐ஆ:$35;ၯՃ:$120

4ஆ:$280,6ஆ:$340 8ஆ:$410,12ஆ:$560 ᐴթዃ‫ט‬Ҟᖔ5% offᔹ෎ (ࠢ౧Ԇনۘ) 16ஆ:$700,20ஆ:$850

ູ‫ؾ‬ᎽᎻᏰਮ

8 $400 20 $830

‫װ‬ණᓺඏ෈Ȃ፜௃ഀൢӪ

࿳ ᐯ‫!᝱ژ‬ւۤᏼᏺே࿰᝱!ՉԑᏼᏺϯႮ᝱!‫ݽر‬ ՘ȂϘзൌᢏఀਟ‫ݽ‬ቅ᛫ȄࢺDIA๕ႤಎిፚȂ ढ़ѕȂӡѕȂയԇѕిᐯȂႃៗȂઔҳ෱࿰Ȅ ፜Ⴋ:0430 449 598 Glory஻ ҩനКȂॻћᚙ៌

$38 $120

Sw-043

࠲ѿᎽᎻ

15Րᑫࣷి‫ژ‬၃ᢚȂϘ ըԪ੾ತ 90% ѽϯȄඏ௅ $35ȂႮւ$120Ȅࠢനપ ෎ਇᔠȄ ፜Ⴋ0413 256 170

੫‫פ‬ԙҳཱིϴѧ

$695

*३ਢᓺඏ

Ր࢘ඡກф୑சඡࠑ

•ѡ ࢘ ȃ ‫ ࢘ ܞ‬ȃ Ր ࢘ BAS(GST, PAYG)Ӧඡ • гҦ / ਛਲࠫ୉‫أ‬ി՘ӲȂ ԧ᝷ABN / TFNӦ᎛ • џ௱ୃ௳ • ྲӠྍྻ঍ഹԆ‫ڀ‬೚ࠐ‫࢙ܕ‬Ӳ • ກசຉᄑᓙ႙

Office Tel: (03)8806 0770 / 0430 057 818 (Jack) Fax: (03)8678 0648 E-mail:info@jlacc.com.au

Sw-814

Sw-071

jsroaddrive@gmail.com

໠ЖᎽᎻ

Sw-566

ࣆܹሮҞిፚфADTAྻ৶Ȅ ॻ၂ሬిఱ֋ஜޯ‫ژ‬Ȅ ढ़ѕిᐱȂϯࠝత୙Ȅ

Sw-620

J's Road ᎽᎻ

Sw-696

⨣䎹㢧Ϸ᜸ኄ֙


፜ႫȈ

0430 023 336 9531 1465 ‫ں‬

‫ݚ‬తȈ֝ਛȃ஥྽ȃ࢈ аҳႅ৒ȃЂЈЍ຀

௞ᖉ༟ᛆȃሦடȂ24Ј੡ϯࠝ ৒ನ‫ـݕ‬෱ԧ᝷ࠝᛆȄ๑Ꭲԇ ֣ԳўȂᔌཇᔌۖȂ࠲໠‫أ‬థ ‫؁‬ညȄ

գ࠲ᝋȂϘ౧ᛆடକ༟ԧᇌᛆ (keysalike) ȂЍዄȂ֝ՈȂ‫ݕ‬ ‫ژ‬ȂϯࠝႅᛆȂ৒ᛆфՉႅՉ ԑࠝȄ24Ј੡ۖԇ֣Գ஡Ȅ

(03) 9859 9297 0410 654 929

፜Ⴋ஻ҡ:0402 597 856

Ⴋၗ/٩ู‫ف‬ಛ

Рҳ3.50Ͼվླྀު፡ 8.0kW/9.3kW

Sw-154

ު፡‫ี׳‬ȂቋਿശճȄ ႫၗȈ0423892893 ങӑҡ

9546 1269

Ȇ࢈аҳ޵ᆗȃછ࢈ȃ࢈а‫࢙ؼ‬ȃӮᇼ‫ޕ‬უᖒȄ Ȇ౲ฝȃ‫ژ‬ฝȂપനѪዿҐᠠᇨȃ෱ѪዿȄ Ȇ৒ႃ࢏൤ᆒѪȂϬՐ࠲ᏳȄ Ȇ‫ـ‬෱ࠝ૲ȃຄ૲ȃѢЍȃ෱Ѫ඘фՉႅᛆȄ

0403 001 684Ȅ୽ȃဃᇭȄ

ᘄี၆ও

௞྽࢈аҳЂЈѢЍ຀۶࢈а‫࢙ؼ‬Ȃ࢈аԧᇌᖒȂԳᒑ ᏛനȂ࢈аҳ޵ᆗȂછ࢈ՉႅȂ࢈аӮᇼ‫ޕ‬ՉႅȂ౻ನ Ѫዿ۶৒ನ࢏൤Ȃф‫ژ‬ฝфᠨҭႅ৒ȂᎳ༓࠲ᝋȂֺ໱ ϯ֤ࠝኊȄ

ջ າ ຟ ե

୽ȃဃ0421 240 698‫ܖ‬9886 7718 ങҡ

ໜҊၳፅ 718-151-805 ௞྽ Չႅც႖‫ڀ‬೚ȃ‫ڨ‬๸ᆾఠ‫ڀ‬ ೚ȂცၝᇨႮգ።๑።ж‫ڳ‬ኵ ᔛȂც໛ч።Ȅ

Consulting Engineers RMIT 1

፜ႫഌӑҡȈ

(Chartered Professional Engineer, National Professional Engineers Register)

0411 720 103

ᗑч௞྽ ࠅ Ց ᠠ ࠝ ඛ ៼ ‫ܛ‬௥Ө᜸១߆ߞȂ Ϛ㠯ᓁዂఘ‫׭‬ЙȂ ൜ួȂ౪ф၆Ⴚ១߆Ȃ Ϛ㠯ᓁσߞȂ٩ูߞȂ ໌οႫଢ଼ᐠ‫ف‬ӖȂ ѓᒲ೩ॎȂԊ၆Ȅ zѪ‫ܛ‬௥ࡉϱѴ၆ওώแ

ӻԑᙴ൲ငᡛȂடཾ‫׬‬ৱ࣏ձॏୈᓺ፴౰ࠢ

Š ջາեቋ!!!!!! Š ቋਿϴၾ!!!!Š ፴໔߳ᜌ ႫၗȈ!0431 440 788 ஻ӑҡȞဃᇭ/୽ᇭȟ ! ‫!ܖ‬0411 611 208 ᗩӑҡ

MIEAust CPEng (Civil, Structural)

නሹຄᜧ Š史嚨䲹 Š⟽䝯䲹 Š倀樧䲹 Š䛹哄䲹!

Structural Engineer

Civil Engineer

0413 588 180 guo16@hotmail.com

)㞣嵥蒩挼嵥蒩⣌㘔*

Š暭䝗㏭易 ŠⰄ⇣旻 Š㊱⦑⺁⹾

Јዅώแ

௞྽޵ᆗ ֺ໱ඡኊ Ԥཎ፜Ⴋ: ‫ݓ‬ӑҡ

⇈崶ᾫⅴ 0418 555 598 FAX 9574 8808

0433 556 199

25

03•08•2012

‫ྭݶܪ‬ᐠԊ၆(ΪԑԊ၆߳ᜌ

)

၃ᢚЍ຀Ϡ৶‫ݚ‬తԧ᝷‫޵ݩ‬࿬ᑟՉႅȂኊ੾ह‫ܢ‬Ȃ‫أ‬థ ‫؁‬ညȂ࠲ᝋທЙஏЍิਫ਼ȂգϩՐՉႅ࠲ᝋȊҩҍழᔹ Ꮃҭᣉሦൄԑ֋ஜ౻ࣾф஼а೐Ϙࡡ๕ўщ‫޵ݩ‬࿬ᑟф ᛕᇒಠѫឤ٫Ȅ

᠍ߔࢥၚȂջາൢቋȄ፜ႫȈ0412 138 007

Sw-772

15Ր၃ᢚ௞྽‫ڨ‬๸ඡ ់ȃ CCTV ᆾఠ‫ڀ‬೚Չႅ Ꭰႏᇯ᠕Ȅ஼ሬ/၂ሬȄ ፜Ⴋ0431 607 876 ջາΰߞൢቋ

‫ث‬ങ௞྽ȂЍ֯ጤ႕Ȃढ़ѕ ᡘۤࢉїߞྍ‫ڍ‬

፴ ໔ ߳ ᜌ

Рҳ2.50Ͼվླྀު፡ 6.0kW/7.3kW Рҳ3.00Ͼվླྀު፡ 7.0kW/8.3kW

Sw-034

Sw-552

ൢឌ/ᅿ௡‫ف‬ಛ

৒ႃԧ᝷ྋ൹ࠑবȂᘘ১ߏ Ԇӎ‫ڽ‬বሻ

$760ଔ $890ଔ $1,150ଔ $1,320ଔ $1,490ଔ $1,770ଔ

Рҳ1.50 Ͼվླྀު፡ 3.5kW/4.2kW Рҳ2.00Ͼվླྀު፡ 5.0kW/6.1kW

Sw-206

Sw-755

࢈аҳԳবϯᆗȂ࢈аҳѢ Ꮃ൬ৌሃdeckingϯᆗᇯ᠕

Рҳ 1.25Ͼվླྀު፡ 2.5kW/3.5kW

ᖒᛮΡ John ႫၗȈ 0403114789 Ȟֺ໱ϯࠝඡኊȟ

࢈аҳᖒবȂࠝবࠝੰຄ ੰȂᎻၙ‫ޕ‬ϯᆗ

03 9017 1898 Email: esmartcoats@gmail.com Web: smartcoats.com.au

Sw-274

ɜϿԳഢᄑ ɜϿԳเ༓ ɜຕᅹЍ຀ ɜ‫ل‬ਫ਼ᔹмᓴᑄ

ࢺଢ଼ᚇӞ ࢺଢ଼ᚇӞ

‫ݚ‬త࢈аҳ޵ᆗЍ຀Ȃ؊ൊ޵ᆗ৒ႃȂᖒ‫ڗ‬ȃ чࠅ৒ႃȄјЍᇟ೟ȂࡡᎳ࠲ᝋȂֺ໱ඡኊȄ

ᖒᛮПԒ: 0433 254 383

Sw-376

ࡻถ࡚ᑞᛲყৱȃπУώแৱ ‫ܛ‬௥ȈЂȃКȃЈЍ຀ȃ঑യࣆܹȃඡ‫ز‬ധҞ ɜԧᇌྲ‫ݗ‬ന঍ ɜԧᇌᙖ࢙ന঍

Ⴋၗ: 0430767868 Ȟሁȟ 0451569699 Ȟങȟ

03 9008 9283 JIM

፜Ⴋ: David Que 0412 868 040 / 9891 8778

୦ཾႫᐠᆰও শสໜҊცЍȂ໹ჅϩՐ၃ ᢚȂ഼ჅᑫࣷცЍ‫ث‬ങໞ֤Ȃ ௞྽ᕭࣤфᇯ৒‫ݙ‬գცϧႅ ၉Ȅ‫׈‬џՉႅȄዃ‫ތ‬႖ ஼ሬ ॻћ Terry 0452 634 810

ட ཾ π У ᛲ ყ

Ȟ௞޼࢏൤ᆒѪȟ

፜Ⴋ: 0450 213 698

M-0430 573 788Ȟဃ୽़ᇭȟ

ᆓၾྯ੉ླྀ੉ᐠ&Ыվᐠ ဨᑹႫώ ᑫࣷࢺ๕Ȃ༰30Րᚳන၃ᢚȂऎְ෩‫ྲڻ‬ᑟԑਇՉႅ(б ՐWarranty)Ȃԧᇌᑟ࡭Ȃ᚞ᑟᇯ৒‫ـݕ‬෱ȂᇒႽ‫ڀ‬೚౻ ጒ۶ઐࣲȄᔹᎳ‫އ‬சȄ

Harry:0402857520 94575365

SUNY‫ݶ‬ᅘ Sw-763

ᢚȂ‫ݚ‬త֝ՈȂЍ஥྽ცϧՉႅ фᇯ৒Ѝ຀ȄࢺᑫࣆܹໜҊߩ ᎠՉႅᝋȄ௞྽Չႅԧ᝷жᢜߩ ᎠȄࡡᎳ࠲ᝋȂኊ੾ᅁ෎Ȅ

E-curconels@gmail.com

Sw-049

0415 657 585

Sw-805

ࢥၚႱघ݈୛፜ႫȈ

A๕ცЍȂᚳනߞცઈЍ֯၃

0412 362 279/ 9801 8120 ᛳ

Sw-189

஥྽ֽ਱ൠᙢȂߩᎠȂ ௞྽ᇯ৒ሃՉႅȂ࠲ ᏳȄᑫࣷሮҞLicense.

Glasslink࣠ይ ୉஼၆ও ৒ನ૔ဤटጬȂٚછ‫ݗ‬ टጬȂ௾֒‫ڨ‬ᙯ‫ޕ‬Ȃኊ ੾гႽԪನȄ

Sw-713

վ৲ު፡ᆰও ࡯ࡄႫώ/ު፡

ႫȈ0413 495 177 ‫ں‬

Sw-482

ᔌҨᔌۖ

፜ႫȈ0425-560-185

Sw-810

Sw-208

Ⴋȓ9848 8681/ 0425 718 168 ‫ݓ‬ӑҡ

93Ր൹ӲȂ֝ՈცႮՉᕭȄᗁෟ ‫ྲـ‬ȇ᚞࢏෱።Ȅྍ዇ᘹ஼ԩ๕ ც⊍ឤȇ࿮ઈឤᇯ৒ȇც႖ȇც ໛።ȇცၝᇨປȇ‫ڨ‬๸‫ڀ‬೚Ȅ35 Ր௞྽၃ᢚȇ႕ࠫȇԪನ՜໱Ȅ

Sw-570

0414286588/98578083 ങӑҡ (Mark)

ຈຈȂՉႅ৒ನ

• ၃ᢚѪᇒЍȂኊ੾ֲ྆

ӎྛႫᏢώแ

ֽ਱ൠᙢȃ஥྽ߩᎠȃжᢜֽ ઈȃֽۘന൯ȃড়Ѫ൦ख़ȃਛ ӡԔፐȃՉႅ࠲Ᏻȃᇯ৒ȃᑫ ࣷሮҞLicence

Sw-802

ྷᢏᔛᑟാՉႅȄ‫ݚ‬త஥྽Ȃ ֝Ոֽ/ྷЍ຀Ȅ

• ௞྽಴഼ԧᇌϭѪႽெཫ • ѪᔷᔝȂ‫ݩ‬Ѫ୺౜ȂϯϭѪᇒ

վঝު፡

ໜҊცЍȂ 30 Ր၃ᢚȂ‫ݚ‬త ԧ᝷֝ՈȂЍ஥྽ცᐡՉႅᇯ ৒ȂҒࣁਛӡცᐡᇯ৒Ȃࠫ᠖ ೐ϘȂኊ੾Ԫನ

Sw-688

1.25нPanasonic$1280ֽ/

ήЫၾ౵೽ ཱི๼Ⴋώ

REC:11426

Sw-388

ϛѵླྀ੉ Ϸᡝվ੉

Sw-704

ႫၗȈ0433817688

ᅛᆒѪ৒ನ ᅛ‫ـ‬෱Ѫፐ ᅛ഼Ѫᇒ ᅛϭѪႽ ᅛϘଠ֝Ոᇯ৒ ᅛ՜໱྆‫ܢ‬

(ABN/GST)

Financial Planning (Refer to Authorised Representative) Inverstment Retirement Planning Self Managed Superannuation

34C ILLUKA CRESCENT, MT WAVERLEY. VIC 3149 70H4 9886 6752 / 0431 787 223 E-mail:tesatax@live.com.au

ᏎᅭҏႫȓ0423 470 317

Sw-660

ᑟȃԔፐȃࣾ֗ᑟຈȄપ‫־‬ᇟ ഼०‫ظ‬ȂPlasma,LCD ც໛ᇯ ৒ȄᎳᔹኊ྆Ȅ

ඃ‫ܚ‬Ы጑

Sw-804

Sw-407

20Ր௞྽ᇯ৒ԧ᝷ਛცȃც໛

0413 305 959 Wilson

/ $120 $810 $45

Sw-194

Ⴋȓ9369 9988/

$45

ᇟ৒ԧᇌЂЈਛცȃც໛ᑟȃ ცԔፐȃࣾ֗ᑟȃᔂᄊȃর ᠩȃᙖরᑟȃጤѪᑟȃጤѪᐡ ຈȄ၃ᢚᚳනȂᎳ༓࠲ᝋȂኊ ੾ԪನȂᡌࠓჰॗϯࠝ‫އ‬சȄ

15823 ‫ݚ‬తԧ᝷ცϧ Չႅᇯ৒Ѝ຀ȂᏛനც႖ ።ȃLAN።ȃTVч።ж።ຈȄ

- Reg. Tax Agent

Sw-167

REC

‫݂؃‬ႫᏢᆰও

Sw-050

௞྽ᇯ৒ֽড়ȂߩᎠȂֽ᚟Ⴛ ᓮȂਛӡൠᙢȂࣾ֗ᑟȂࢧ৒ ٠‫ֽژ‬ઈȂࣆܹሮҞࠛ๕Ȅ

0403 371 738

ᆠওড়Ⴋ

Є߬Ⴋώ

Sw-733

ড়Ⴋվ੉

Sw-061

⨣䎹㢧Ϸ᜸ኄ֙


Ԥཎ፜ႫȈ0413 404 608 ጾӑҡࣁȄ

ႤಎߤЍ႕ᓱᐯӠ‫઻ܧ‬Ȃ୨ஊ фਛਲᄥᇸȄ

AH 9802 6110 / 0403 131 638 Jacob Lee ‫؃‬υ‫ۉ‬ MARN 0429536

‫ظ‬ϛॳඈஶ

߆ ༪ ៖ ౩ ऄ ᐙ ও ‫ݒ‬ Ы ዀ ళ ෞ

ϯࠝ‫އ‬சȂ೟ѕ‫ڍ‬ੜȂ၃ᢚᚳ නȂໜҊߏನ޼ᖚਰȂᐍᆬӎ ॻȃ Ђᐯߏನ޼ᖚᇇЀȂᕖ ၂ȃ஼ሬȄ ፜Ⴋ༁ӑҡ0422 312 375 ‫ ܖ‬SMS Sw-797

Sw-157

፜ႫȈ0425983222

МᎢ‫ܣ‬ถኄ֙

Sw-813

Ph/Fax: 9800 2728 Email: pffrobert@gmail.com Fiona: 0434 038 506 (๼Ρ) Robert: 0418 541 064 (ՙΡ)

0412 366 456/ 0400 603 366/ 9364 3658

www.countrypaving.com.au

http:www.starrpeng.com.au

✢ ፬ ᜜ ᙏ цछ߆۹ ཱི஻߆᝱ ᘫቈ߆୼ Ꮞᅭҏ

‫ݚ‬తԧ᝷ࠝবዃ‫ט‬Ȃᑶ ፐҎՄ‫ݢ‬๕Ȅ

ϛȂ़Ȃູ

0412 135 689 94787910 Mr ኿

Sw-784

ջາΰߞൢቋ

ஔળᄯೠન୵

፜ႫPeter Sun:(03)9867 2631/ 0438 839 052 ႫၗႱघ Ӵ֭:L2, Suite 1, 517 St Kilda Rd

௓૲ȃᅮടȃᚃ‫އ‬ȃ֡਋‫އ‬ȃ ཇ೚ྲ਋‫އ‬ȃ௓Ꮽҍ૧ҍழȂ ҍ૧ $30-$350 Ȅ‫ݚ‬తႂ‫އ‬৒ ‫ؼ‬ȄᎳᔹኊ྆Ȅ

࡬ߡᜧȃ൅‫ށ‬డᜧȃഈ᠋ᜧȃՎҿ༧ᖰȃ ѢᎳ۶ᏞᎳպၧᜧȂ ֺ໱֤ኊȄ

0433 632 326 03 9544 4946

Sw-091

ႫC.L.E.0403111488 Edwin 9600 0337 Sam‫۔‬

40Րᗜ‫ؖ‬၃ᢚ,КᛁໜҊ,௞ ޼ᔝᔚၕ߷०๭Ȅ૪ўК ᜽ȃ୫‫ٮ‬ȃయੋȃ‫ݥ‬᢫Ȅକ ޼ᙽϳՐЙᙽߞᔚၕ๭ાȄ

԰ᄸஅġк౩

‫ޢ‬ጣġ ıĴġĺĶijIJġĹĹĹĴġ Йඪġ ıĵIJijġĴĸĴġIJııġ ༈ઍġ ıĴġĺĶijIJġĺIJIJĹġġġġġ ġ ΜЈᕊཾ ᖂ۹ġ ĶĺĸġʼnŢŮűŵŰůġŔŵįĭġ ġ ʼnŢŮűŵŰůġŗŪŤġĴIJĹĹ ŅŰůŤŢŴŵŦųġЈЈМϽ‫ޥ‬ ıĴġĺĹĵIJġĺijĵĶ ıĵıĹġĹĹijġijĺĴ

Sw-673

௰ᙨк҈ȈPebble Pave™ ആЫԒЈณ֊ү᎜೩Ȃ߳ҢΪԑȊ

Sw-777

፜ႫȈ0406705861 (ဃȂ़ᇭ) ‫ ܖ‬0430 226 885 (ဃȂ़Ȃ୽ᇭ)

ཱི࠼ๅᛨ

Ѕ‫ڏ‬тИѴȃ߆༪໶Ҭ

Sw-026

ಋҕ݈୛

ߦЫ጑Ԋ၆

Sw-172

Sw-786

Efdljoh У‫ݖ‬៩Ѯ

ኊᓿԪನȂֺ໱֤ኊȂ‫އ‬சᐍ Ҿ‫ތ‬஡Ȃৃఀࠫᓥ

ࢺཀྵ᜹ᐯ֜ф၃ᢚཀྵ᜹௞ਛȂ ‫ݚ‬తԧ᝷ཀྵ‫ޒ‬ന঍Ȃཀྵ‫ޒ‬Ѝ຀ фࠅཀྵ࠲ᏳȄኊᓿгႽȂֺ໱ ඡኊȄ

Sw-358

ៀฆ‫ف‬ಛ

‫ܚ‬ᛳߞ༪᛺ ᓛฮဖฮடऋ

ѽф࢈аҳฝࣛȂѪުȂಭ ᒑȂԳᒑЍ຀Ȃटጬࠝຄᇯ ৒ȂϭѪႽ಴഼۶஗ନȂᓼ ᑘȂ‫ྦྷװ۾‬ႻȄ

Sw-058

Ӵ७᎜೩ ȞᑒȃЈณү؅ȃ౮ᑒ้ȟ

௞྽ѕನቃᐱ৶Ȃᑫࣷ Tabor College௄ရిѕನ ቃᐯᐯЀȂ಩ԇᚚ‫ތ‬஡௄ ရిКЈᐯѕನቃᐱ৶Ȅ 0468 321 531‫ں‬ЊЊ

Sw-680

Ɏ஗ନ Ɏ৒‫ޑ‬ ɎᓼЈᑘ ɎྦྷႻᑘ‫ ޑ‬Ɏᑋನࠅཀྵ ɎᏛѢဤ

߆༪၆Ⴚ

Ж౩ሄᏲ

ਭ‫߆ٹ‬༪݈୛ πУ/‫ݫ‬Ы/߆༪

Sw-811

߆༪೩ॎ!ٙၾ᎜೩ Country Paving

Sw-622

⨣䎹㢧Ϸ᜸ኄ֙

ӨԒൟӫᘀ߆

ཱི஻߆᝱ġġġᘫቈ߆୼ ཱིৌЙ߆ġġġᘀ߆‫᝱ݎ‬ ᛺೚ඨ߆ġġġҡРᙄ᝱ Ⴚ߆ନ᝱ġġġစ߆ୁ߆ ҡР߆౨ġġġᐙУࣵ਻

Ⴋသӟ‫ڕ‬ΰή෡ຳຠȃሇᖒȂσП छᢎ ᡌࠓც႖঎ᘉȂ࿤੡୙ۖ

᠍ߔႫၗ߬Ңᵘॏᗊġྥਢଚ‫ڗ‬

Glen Waverley 3150 E-mail: hflowers@yahoo.com.au

፜Ⴋ: 0413 457 745 ఔω‫ ۔‬Annie Ӵ֭: 892 High Street Road

ौ෵޳ȉདछҩȉ൷㤰ϬЈĂۖȊ

ட፲۹Ӵ֭Ȉ418 Station St, Box Hill Ⴋၗ: 434 486 189/98971298 Rachel

ջາຟե‫ཾސ‬ ኄ֙າҢӒջ ႭҺܾႭԝາ

M r. L i ఼ ዓ ݈ ୛

ɚ ௞྽౻ࣾԳฦȃຄᜧȃ‫ؖ‬ᄫȃْ๴ȃ‫ژ‬ਲ਼Ȅ ɚ ௞྽Ђ࡭ԳฦሐࣾᑟProchem TruckmountȂକ෩‫୼ڻ‬ Ⴟ3000psi໹௻‫כ‬ϧȂ࣏јయԳฦ౻ጒᑟᐡߞ3঺ѽϯȂ Ҟ୼ੜ౻ጒԳฦࠑবфಎኸճᆑȄԳฦઓѪᇦࢧ‫އ‬ச ɚ௞྽ଡ଼‫ݗ‬౻ጒȂዀ‫ݗ‬Ȃછ࢈ȂࠝຄȂԳব ɚࠅཀྵ൷ନ୼ੜग़ᣍȄ

᠍ߔमႫ

ሁీ޿!0413 420 151 )୽ဃ़ᇭ*

ഥԁཨড়

ЂЈ࡭ྦྷႻȂҙ‫ژ‬௲пফᑟȂ ݅႕‫އ‬சȂ‫أ‬థҞᏫȂኊᓿ஥ ៉Ȅ

ɓ ௞ྦྷᔀ๣Ȃদߏ ɓ ԰ᔝ‫ژ‬ȂႭՍྦྷႻ

፜Ⴋȓ0432 043 277 Sam (ΜЈ݈୛)

0424 617 712 Jack Lin 03-9842 0143

Sam Removal Service

ᇃѕཨၼ ɓ 8ᐟȂ12 ᐟ Truck

୦ཾЅড়৳ۡ෈఼ዓȂ έΪԑ ငᡛȂջາൢቋȄ

੫ҁȂ੫‫פ‬ȂԝາϴၾȄ

Ⴋ;Richard 0432 299 929

ኄ ‫ ݍ‬ཨ ၼ 18Ր၃ᢚȂ௞྽ྦྷႻгҦȂࠫ᠖࠲ ᝋȂ௻‫״‬ЍϠȄ2-16ᐟറ‫ژ‬Ȅ൵ࠜ റ‫ژژ‬ස10ռȄգറߏ࠲ᔍȄ

03-9878 8083 / 0433 216 667 26

03•08•2012

Sw-233

Simon఼ዓϴѧ ௞྽౻ԳฦȂྷઈᇒႽȂ ಭᒑȂਲ਼ฎȂ Gutter Ȃଡ଼ ૧౻ጒȂ஗ନȂԳฦѪઓ ഍ನȂӇ᠐ȄԺՐ၃ᢚȂ ࠲໠ᆕྍȄ

ႫȈ0423 939 863

ٞ ௦ ཨ ၼ Ꮞѿ୲ΙғೣȃடཾϽ‫ޟ‬σ࠮ཨၼϴѧȂ10ඁԑင ᡛȂ5-16ᏠњٙȂ16ᏠњٙȂೲ጑ߝ8mȂৠᑖ55ҳ ПԽȂ೩രቆӒȂடཾώΡȂԤೲ‫߳ސ‬ᓎȂϴӓ߳ᓎ ้Ȅ᏾ߝσ࠮ড়৳ȂᒲϴࡉȂᓁฤȂঘ৲Ȃೲᘣ၆‫ڣ‬ ้Ȅۡ෈‫ߕ܁‬ொѻȂߡኈႪኈ้Ȅџ߬Ңњп፯

JAKEȈ0433 955 908 ᆩ֭Ȉwww.jakemove.com.au

Sw-661

4-6-8-10-12 Խ‫ֱڿ‬ఝюનȂ фԝӨᆍኀਟȇ࡚ᑞȂ ᐙУȂાࠢȂኀ้ٙȄ

0468 866 884 Sw-266

П߯ཨၼ

σ࠮‫ֱڿ‬ఝюન

Sw-774

྆‫ך‬щPH:0405 591 899

ԳฦȂْ๴ȂಭᒑȂֽྷઈᇒ ႽфѹᑟȂຄїȂଡ଼‫ݗ‬ȂԳ‫ޕ‬ ‫ݦ‬ԍȂCutterȂѪ‫٭‬ᎪᔺȄ

ᄕ‫ۻ‬Ȋୁ౑Ȋଶ૚Ȋ‫ୁפ‬Ȋ߳ᜌᅖཎȊ ፜ႫȈ0401 471 357 (୽ᇭȃဃᇭȃ़ᇭ)

Sw-413

Ђ࡭௜ࢋፐᢜറ‫ژ‬Ȃ௞ऎਛ ਲȃ஥྽ྦྷႻȂ࿤੡‫أ‬థȂᐯ Ӡᔹ෎Ȅҩനଡ଼‫ݗ‬౻ࣾ‫އ‬சȂ ‫ࠛݪ‬100%ԑଡ଼Ȅ

டཾ఼ዓ

Sw-637

‫ࠒݍ‬ཨၼ

Sw-428

shufang@waverleycity.com.au OFFICE (03) 9560 3988 167 Coleman Pde, Glen Waverley vic 3150

Sw-679

டཾӴ౰ф౩ ࣏ௌඪ‫ټ‬Өᆍ‫ີཾސ‬፲Пਰ

Sw-796

ҫϯ൵ՉԑȂ൵գੜߞᖉᏳ࡭҃ᔠ঴ࡡȂग़஼১ႅ་ϾȂᑫࣷ ֖Ꮪϟϩ᏶ՐȂ๑ዴ՘ґ‫ڼ‬ᝋȂЙြ঴ȂЙхዅȂิଌ߹ኧ։ ևȂऎְᔎཬ؆ग़ᢜ࡭Ȋ1-3ৎѡҞิ3-10гѝȄԢϘࡡ๕ ૷ч๒Ժদᇯҁ‫ۻ‬᠕፲ग़Ө‫ڀ‬ԕಯࡡȂຜ։፲൵ՀߞᖉᏳ૵Ȃ Ϙը‫ڍ‬ੜȂϩը෱፲Ȅֺ໱ᓙ႙Ȃֺ໱เଌȂᡌࠓႏӡȄ


⛁ཾੑ਀

ijıIJij গභ༹ၼϛ୽ ‫ظ‬υ߆ቔ໥ၭᙹൢᏲ

Ԥዩᝯౠ К஼‫ٷ‬Єᄥᢜࠅና༤൵ೣକԴ৖෶ླྀႻϯ‫ڕ‬Ժ ቈȂง࢞ఋߞᝯަሃணሃȄ

༹ၼӪ൐ॳ‫ݰ‬Ӕଔ жᓆᗉࠅॖԙষоଝ‫מ‬ᄇ‫ת‬ဣᒵ Ӫ൐ॳ‫ݰ‬ ӎ‫ܨ‬৖෶ླྀႻྻК஼Ѓᗝԩඏҍ಩᜕ֽȂᔌࢢ‫ٷ‬Є ࠅናླྀႻླྀႻԩඏϫ୓ߋᇑȄ‫֋ڽ‬ዃ‫ࠅٷߞތ‬ԩ௟ ཀ‫ߞ୑ډ‬ѵधవԩԴ༤а֜‫ܧ‬೐3Ȃ‫ླྀࠅٷ‬Ⴛԩඏ 3 ԩӒᓴҐ 1 ԩฆႃȂ֭൵ೣѵᔅᘈࡄক՘৶ཀ‫ډ‬ ୑ࡒാฆႃൌٟϢᓴȂҁԴྋൾϯࠑႿϞᅆᓴ‫ߞݥ‬ гӒ‫ߞݑ‬௻ધᎳᆷȂ‫ֶࢆڭ‬ѽଡ଼‫ڽ؝‬԰ᕕȄ ཀ‫ډ‬ЖฅᕒׄК஼‫ࠅٷ‬ԺըᖔఀዃՍ‫ڲ‬Ⴛྻࡄকȃ ѵᔅᘈࡄকຈԺ༵ᅷ᠖ȄԴӫࡈ஼ቫናᗑৎϠవԩ ϯȂཀ‫ډ‬ЖԴК஼༤аКవԩ೐ϬȄփࢷ࿰К஼‫ٷ‬ Єࠅና༤гֶߞᓴዥᓱ‫ޱ‬Ȃ࣏ࢷ࿰ৎϠѵधవԩᒕ ж‫ڽ‬ፁ‫ܠ‬ணҐླྀႻߞϠ৶ԩඏȄ๒փȂཀ‫ډ‬Жྍҳ ၢᓴȂѵधవԩԴҁ‫ߞࢢڗ‬զ࠷۶௺ࠪࠪ་ϢϞ൵ ೣߞԩඏȂഺϘຕ‫ލ‬Ȃϵᢰҳधࠧ௱ЙႋȄ ЫՐ 28 ࿐ȂਛᄩӀϲߞߞཀ‫ډ‬ЖЏ၃࢝᝱ԓிࢺ ۖϭϘըླྀႻྻϞȂഺϘըȂҁᓾҵϞறϘ‫ؼ‬ᢏԑ

ឮಟᛟӫȈӎըླྀႻȂК஼‫ٷ‬Єᄥᢜࠅና༤௟ ᖔఀЦኃዹߞԩըȉ ຍ੯ȈA,ࠛ๕ B,቙๕ C,ቚ๕ D,ӏକ་ϢࡈϬ

ਛ‫ۻ‬Ⴛߞ঍๪ȄҁѕգЙӟȂࡒϫҪକ๑‫־ט܉‬Ȃ ҁ௟ྻᛓ༟Ҕ‫ڴ‬Ȃଡ଼ҍ஼ਛ༤Ȃຕ‫ف‬Ⴛஜ৶Ӡ౾Ȋ

‫׈‬џ୓֌8ѡ4џȂ፠ᓭјᑟ๺ࠫAȃBȃC‫ݕ‬D ๴୙ۖјᑟ0468 456 757

߫ቔগභ ‫ا‬ে๑‫ޱ‬ҝᓊ༓०ࢢߞ࣏ࠧᅆᓾȂබᢰ‫ڰ‬ᅁ‫ڽ‬ᝋ‫ށ‬ Ϙз‫א‬Ȅ৖෶ླྀႻЏ၃ᑬఐ༟ᅌȂ‫ا‬ে‫ـ‬ᝯަߞ࣏ զ࠷۶௺ࠪࠪȂҁে࣏‫׎‬ૌߞକգ‫ݙ‬ᑉညȂϘናࢋ ඘ȂᕒׄК஼‫ࠅٷ‬ᄥᢜᖔఀླྀႻࠛ๕Ȃۤఀ0ߞᑢ ҫॎ૔ȊᘘգවчȂຍ੯බྻऎ‫ا‬ে෬ᑍȄᢰ‫ا‬ে Ϙ୓ᝯަК஼‫ࠅٷ‬Ȃᝯަ৖෶ླྀႻȄ

බգᑟྻᖔఀេ‫ލ‬iPod Touch/Nanoѽф гҦც႖‫އ‬சຈᇟग़ЂᚃȊጨࡡӤ iTalkBB iTalkBBྲცࠫ෩‫ڻ‬Ȃᗁኊৃ୼Ⴟ$5000Ȃࣿ ஜႎఐ᎛ዥӇ1800 482 552ᖢႋȄ

໠ۖਢ໢

๖‫ ؂‬໶Ҭ ШᗉӪᆎ ਢ໢ 2012.8.5 18:30 ᕝና ‫ ٷ‬Є ᄥ ᢜ ࠅ ና 1/8&1/4& ж ૺ 11:00 ᘈ&җٙᘈ 2012.8.5 22:50 ᕝና ‫ ٷ‬Є ᄥ ᢜ ࠅ ና ቚ ๕ᘈ & ٙᘈ & ჴጨ 20:30

ШᗉൟӴ

ExCeL஼ቫ ਣ᠓Кѕ

ExCeL஼ቫ ਣ᠓Кѕ

ኇՑ

ѮᢊᎽྱջၐ

2012 ԑ

඲ีᐬࢸҏӴᎽྱ

ӻϯМϽห৤

ᏸᑫЂ‫௺ࠑ҃ڲ׀‬ЈѡࢆҿȂҭᣉᏼ࿰၃Ⴥᑫࣷ Ⴎࣆ܎৶ྻȞAustroadsȟߞ኶ࣤȂ೑Ԫᑫࣷ൵ ྲᅁࣉߞȶ‫ݚ‬ሮգ၃ᢚᏼᏺϠȷȞExperienced Driver Recognitionȟۘ࢘Ȅ25࿐Ȟ‫ף‬ȟѽϯ Դҭᣉࢺգᏼ࿰ߞ஼Ϡ‫ڽ‬ᑫࣷࢢȂҞѽֺ୵ணҐ ຊႏфႮႏȂߡతԴᑫࣷԧՍȃታԳࣆܹᆾನᑟ ᝯȂӦ᎛෱๴ညԳᏼ࿰Ȅ ௺Јѡሲ‫ށ‬Ȃߋۤᏼ࿰‫ݚ‬ሮ࣏ࣆܹҳӹࣉࣆКȂ ኧ་஼ӔᇊॅߞদঋЍ֯НϘȄᏸᑫЂ‫ࠑ҃ڲ׀‬ ഍௟ӹ഼ൊ‫ݙ‬࿤൯ߞႤਫ਼Ȃ୙ӹᑫࣷႮࣆ܎৶ྻ ෩ҍᏼ࿰‫ݚ‬ሮߞӦ᎛Ȃ‫ڭ‬ሃႍ܎৶ྻ࠲ࢺ௜зᗑ ᜭȂᖢႋ኶ࣤߞჅ຀ሃ་ਣȄ၃ჅᑫࣷႮࣆ܎৶ ྻ௞੯Јೡ 1 ՐԺߞ኶ࣤȂሮ‫ܠ‬ҭᣉԴᏼ࿰ћԆ Չԑ‫ݑ‬ȃ‫ڗ‬жࣤ੮ঋِȃเᢚഢፑфࣉเϠ৶୊ ፚຈўবȂൌЏ၃Ⴟۖᑫࣷ঎‫ߞܠ‬ዾ࿤Ȃ‫ݙ‬ѽᖔ ఀȶ‫ݚ‬ሮգ၃ᢚᏼᏺϠȷߞႤ੾Ȅഺ༵՘‫ލ‬Ȃᅆ ҭᣉ 25 ࿐Ȟ‫ף‬ȟѽϯߞᏼ࿰ࢺ࿰Ϡ‫ڽ‬ᑫӦ෱ӎ Գᏼ࿰Ȃ෩‫ڻ‬हညЂߞ࠮‫׀‬Ȅ ௺ЈѡࢽҍȂഺ༵ྲనࣉӫࡈЏ၃Դᑫࣷ঵ൌታ ԳȞ‫ׯ‬ை‫ݛ‬ȟȃᇯԺ‫ڲ׀‬Սȃ཰෻୺Һ‫ڲ‬Սȃ ࡑᑫфҔታԳ൙᠈ᅁࣉȄ֌‫ێݺ‬ҁԧՍჰ঍ᅁ ࣉߞџงऎȈ֘ᑫș 2012 Ր 8 ѡ 31 џȇ‫ݿ‬Ѐ᠋

Սș2012Ր11ѡ30џȇྲࡑࢃᆬ෻Սș2013Ր 2ѡ28џȄ ௺Јѡႃ҇ሲ‫ށ‬Ȃӫࡈᑫࣷ୵ҔታԳѽҳȂԧ ՍȃታԳࣆܹഢ‫ܠ‬ҳឱϠЀԴӏࢺգᑫࣷӖϳ‫ܧ‬ ӔᜪᝋНࡈȂൌҞѽࢺ‫ێ‬ӎ஼ࣆܹ੮๴ߞգੜᏼ ࿰ԴညԳᏼ‫ژ‬ȂЙቮঋӦ෱ညԳᏼ࿰ȄՂ‫ލ‬ᏼ࿰ Й࣏ॻћȂࡋӅ༷Ϙ‫ࢺۀ‬գ஼ቫᏼ࿰‫ݕ‬၃ჅӒՑ ሮᝋߞᏼ࿰ᚙ៌ӎȄ‫ݙ‬ѽȂ஼Ϡ‫ڽ‬ᑫЙᎢ࣏ᣍԍ ஥੠ȃӇЍ࢘஄ȃ઻ᐯႼᐯȂԴЙ‫ۍ‬ᑫӖϳ‫ܧ‬Ӕ ‫ڗ‬жНࡈȂҪঋࢺգҭᣉգੜᏼ࿰ф஼ቫᏼ࿰Ȃ ൌҞѽԴӎԳԪ‫ޱ‬ᏼ‫ژ‬Ȅ֭Ղ‫ލ‬՘ऎᑫࣷߞӖϳ ‫ܧ‬ӔȂࡋӅ༷ԴϘ‫ܠ‬งনаӦ෱ညԳᏼ࿰Ȅ ௺Јѡ௻ᎠȂӏ‫ ڽ‬25 ࿐Ȟ‫ף‬ȟѽϯԴҭᣉࢺգᏼ ࿰ߞ஼ϠȂ‫ڽ‬ᑫࣷࢢൌҞѽቅ᛫෱࿰ȂԪ‫ޱ‬ᏼ‫ژ‬ ϯႮȄ֭ᑫࣷԳዃϠຂȂႽႮߐ޶ȃӹ഼ഢࡋሃ ҭᣉਮಳतЂȂՂ‫ލ‬ٟգ‫ۍ‬൯Ӓፁߞ֖‫ژ‬ᣍ݇ф ‫ږ‬௉ߞՉԑྍᝊȂ਻‫࢝ݏ‬ਟ‫ݽ‬๴Ӡӹ഼‫ࣇڰ‬Ȅ௺ Јѡપ‫־‬۲ᣰ஼Ϡ‫ڽ‬ᑫࣷࢢॶঋᏼ‫ژ‬Ȃᕕϯᇨۖ ᑫࣷԧԳႮࣆᆾನᑟᝯߞᇨ૭Ȃѿ೟ࣤᏦहᝯ෱ ࿰༷ߢȂጢᡝᏼᏺјҊȂ‫ڭ‬ѷঋጢఉᑫࣷߞӹ഼ ഢࡋфӹ഼ၳራȂদ໛ႽႮӹ഼ՉԑȂѽፁ࠲Դ ᑫࣷߞ֖‫ژ‬ӀՉȄ

27

03•08•2012

ഺ࣏ϘৎӤЈૠຊి‫ڈ‬ȃग़ങКѕȂCanterbury ົϠНਛȂሃ фBoxHillᄦ੩ᔡᗑԪᗝᓱߞЈ๪ ਣȄਣҍџงऎ7ѡ3џ֌8ѡ31џȄԳᙇ࣏Box Hill ᄦ੩ᔡаȂ ࠕҍϾߞ֜၉Ȅ ๪ਣߞ๪֯‫࣏׮‬Јૠຊి‫ڈ‬ȃग़ങКѕᐯ৶۶ ྻ৶‫֯ݙ‬ȂՐ៬Ӥ5࿐֌VCEᐯ৶Ȃ‫ێ‬КൊԊ࣏ ՘ՐϠ֯ࡡȄਣҍᇌ᝷գ௄ᚂ‫ث‬Ҽȃҙ഼ȃҙ഼ ന঍ȃஜߏ๪ȃ૵෡ ( ҒࣁϠᄊфল฀ ) ȃ࢙ᒝി ኷ȃѪ௾๪ȃ޵๪ȃК஼๪۶៷዆ຈȄӎ๪ਣ‫ה‬ ಩ԺЮћмЮ૵Ȃѹঋᢜ಩ᑫࣷߞল฀Ȃᢜ಩ྲ Ϙ҃ԴᑫࣷߞӠࣿညКߞᙇᆍȄ ၏ ௑ џ म Ⴋ 9 9 3 9 7 5 2 3 ‫ ܖ‬Ⴋ ໏ Ս

daneducation@gmail.comᇄωડ๋ࢥၚȄ BoxHillყਪᓢ֭:1040 Box Hill

Whitehorse

Rd,

໠ܹਢ໢: Mon/Tues/Thurs/Fri 10 am–8

pm Wed: 1pm8pm Sunday:1pm-4pm

Sat:

9am –5 pm


Ռഖ੿ ‫ޥ‬ୢఀ‫ى‬ॎგ Ҭ‫ޟ‬ ӎЈೡ௟ሃ Box Hill ᄦ੩ᔡȃManningham ҾࣆܹȃAutism Victoriaȃ Extended Family ຈඏ֜Ԫ֯య֖ȶ֋ൕાߤ஡ి‫ڈ‬঍ᄑȷȄᡥ‫ߤݺ‬஡ᅆ֋ ൕાϠҀߞሮᝊ‫ڭ‬ЙԺȂManningham ࣿஜ๴ඡྻ௟‫ݺ‬8ѡ15џԴ Pines Libraryᗝ֖Ȅ ֋ൕાߞ‫ۊ‬ຆҳࠑሃ෼഼Ϡ๑ಳȂ֭Ӥ‫ݺ‬ҁেᅆᖖᄩߞᏋᕕକϧႵ਴Ȃ‫ݙ‬ѽ ݀݀ԴгಿԳўྻգϘ‫ڱ‬ಳ௱ߞࠑ಩ȄѭӓেऎϞᘖֺ‫־‬Ϡ፻໛‫ࢽݕ‬യҁ েᇒిЙຠȂധԺ੡ྻᓴᑄิь֋ൕા‫ۊ‬ຆߞߤӹӠࣿȂत֌֋Ўϵ֋ൕ୓ ‫ڽ‬Ȃஇ՘ਛਲ՘৶ᇟૠߞ‫ק‬ᙘȄ֋ൕા‫ۊ‬ຆߞ๴ઽࢠ഼௱࣏ԴҍӠࢢϩϣѡ аȂՂ‫ލ‬ਛࠜᅆ֋ൕા‫ڭ‬ЙϞႋȂ݀݀ྻܼᓵබᛁȄ

PHOEBE NG

ROGER FUNG

П‫ݲ‬ ȶሃԍԢ֖ȷ࣏Ϙਇᆝ๪Ȃ෡গϘৎਛգ֋ൕાࢅЄߞ՘ࠜࣇ‫ڰ‬Ȃশสి‫ڈ‬ ᑟᅹӺฅӡഺਇᆝ๪ȂᅆКȃЈᐯӠ་ཱ֖֒фወћѧᘈȂឱթᢰߤ஡фϭ Ϙ҃‫ށـ‬Ө֋ൕાߞਛਲቮঋȂ‫ۤڭ‬ఀहည՘‫ލ‬Ȅ ԯթЈೡӺౕؓᘉ໴թਇ੩ឱȂయዃ֌ᐯ੭ȃᄦ੩ᔡ‫ݕ‬Ϙ‫ڱ‬ཋรೡᚐᄥᢜȄ ഺЙ֭କ҄‫ێ‬ҁߞࢅЄȃ෼഼ਛਲ‫ݕ‬Ϙ‫ڱ‬գቮঋߞਛਲȂକ‫ـ‬ਟ‫ݽ‬త՜ۖ֋ ൕાߞႤਫ਼ȇऎ֋ൕા‫ۊ‬ຆфਛਲ༟ႮȂᢰߤ஡ϞႋȃతૼȃҒਟࢅЄߞપ અቮঋȄᘵ๒ȶሃԍԢ֖ȷҪ࣏ϘৎЈЈߞࣇ‫ڰ‬ȃѷ‫ڭ‬Й҃ࠑ‫ݙ‬գߞ֋ൕࢅ Єȇ֭‫ا‬েឱഺЈЈߞԍᙇᑼ୓ᑋৎߤ஡ȄࢅЄߞႮӤ‫ا‬েऎҁে༟൹Ȃᢰ ‫ا‬েऎҁে༟Ϙઈ‫ـ‬ᘮ‫ـ‬ዃߞႮȂ᎛њࢺфሃഺৎ࿂නྍ၍ߞࣿஜȄ

(02) 9267 0130 Suite 411, 368 Sussex Street, Haymarket NSW 2000 ഡ఩๼ஃ಼࿄ທĴķĹဴġЊҁࢷືܾϛЖѲዂĵIJIJࡉ


䪹ღੑ਀

๼Ρ‫ޥ‬ୢ݈୛ϛЖкᒲ

ᐬσցĂĂ ߳୊ϛЖ१ौ೽‫ޣ‬

௃Жюี

ऎᗁຕ‫ا‬েߞЍ֯Ȃ‫ـ‬ՀԳ෩୼‫ا‬েߞᛁᐯ࠲உ‫އ‬சᎳ༓ȂឱӎКѕ՘Ӳϩ У۹ՐНቫȂપ‫ ݺܠ‬2012 Ր 8 ѡ 5 џȞ࣐งџȟϭо 5 ੡஄ᅷጄਜྻ୧ਯᚃ ௅ȂHappy Reception 199-203 Union rd. Ascotvale Vic 3032, ᗝ֖ዉૡ ӎКѕ՘ӲϩУ۹ՐࣿஜᔠྻȂᡌࠓӎྻྻ৶ᓨ᠙ணҐ‫ڭ‬᎛Тह഼ߢȂᘉೈ ԳᙇȈ506 ELIZABETH ST MULTICULTURAL HUBȞӎ၍໧КѕȟȄ

ԴᑫࣷȂՐ៬ЬѼ 16 ֌ 85 ࿐ߞϠϾКȂُՐӀ‫׮‬գ 14.4% ߞϠఈգ๏ዋ ાȂ6.2%գ‫غ‬ᣭાȂ20%ఈգԇ֣ϘଠߞᇟૠઽȄ

೽ጠх

ѵधᎎӠೡᚐ‫ྻ۝‬ჰเȂ 2020 ՐȂ‫غ‬ᣭા௟՘ऎԑಧ઼ઽవ֖ᅳߞ೐ϟ ֜Ȅ಩ЫߞӠࣿȂ‫ا‬ে௱ԯ۹Ꮞ‫ڰ‬ఐȃਛਲயᛟȃЍ֯ᕅϧȃϠቫᝯ࠼ȃ‫ڗ‬ ᢜஉ௵ȃϫ‫ݕ‬ೊӔߞӠࣿᏋᕕփྏۖᕅϧሃ๏ዋȇӺҞକԯ၃ᑢϠӠদঋᚼ ᢏȃֲ‫ڐ‬ѽфԟᑟє७ᇌᇌఐᇰ‫ק‬ᙘȂഺ‫ڱ‬ఐᇰЙ֭዆ᠩஉ௵Ȃत֌Ѝ֯ȃ џ௱Ӡࣿȃሃ‫־‬Ϡߞᝯ࠼ȄϘз֬ࠧ֋ЎҞѽఠۘȂҞ࣏ഺ‫ڱ‬யᛟϫЙ࠮ᅆ Ϡ‫ڏ‬Ȃԯփྏۖ๑ׄȃઐ࿂ȃᅆӏ‫࢝ڽ‬෌ᣍຈȄ Ղ֣գੜԳ഍ನഺ‫ڱ‬঑বఐᇰфඵ‫ر‬ҍႮȉ ȶంȶѕȷҍ๴ȷ࣏Ϙ‫ڀ‬ԕణ୅঑বఐᇰߞ௞ᛟࣿஜȂࣿஜ‫ڀ‬ԕжऎ‫ی‬ൊ жȂ঵ұ࣐งྻ᎘фᕅϧȃ๏ዋȃ‫غ‬ᣭ۶ࢥះҵᎠߞ֋‫ا‬เ༓ў‫ޱ‬ȃ‫ۍ‬ᢜወ ߐȃ՘ԯȃ޼ᖚຈႤਫ਼ȄាࢢߞϬৎ࣐งྻѽЍ֯‫؛ߞת‬ՑᢰணҐ߰ϞႋϠ ߞϘ‫ڱ‬ᅚ‫ࢥݑ‬ᇯጀՑȃഢ౧ȃงౕՂ֣዆ᠩఐᇰȃ‫ڗ‬ᢜѽф֖ऎхᕕȂ‫ڭ‬ᐯ ೫Ϙਇ‫ؼ‬ຠఐᇰߞ֋ׄў‫ ޱ‬-ȶሮߢ޼ᖚȷȄ ȶሮߢ޼ᖚȷАജᝋᅁକգੜ‫ؼ‬ຠ঑বఐᇰфᇟૠஉ௵யᛟȄթ‫ڀ‬ԕࣿஜЙ ֭ᏋԪ‫ۦ‬ఐᇰ‫ק‬ᙘϠЀȂӺᏋԪӒԴ࿰ᠪ‫ݕ‬ᕒׄգఐᇰயᛟϠЀߞ࿰ᠪ߰Ȅ

Ӵᘈȓ ๼Ρ‫ޥ‬ୢ݈୛ ϛЖ ിρόᒲ‫ٱ‬೎

Simon Keith POOLE юҡР෈Ȉ1973ԑ10Т17Р ٘ଽȈ172cm

ឌПғӵ೽ጠΙӪ‫ظ‬υȄ၎Ӫ‫ظ‬

٘؅Ȉϛ้

ԤᜰȄ

ಁ࿘ȈషፑՓ ᓞᏁȈ෋Փ

5 Т 13 РήϿΙਢјѾѡȂ၎Ӫ ‫ظ‬υӵLilydaleЬٙમิΰӖ

ጳՓȈᡂ༃‫ޟ‬

ٙȂ‫ֲٮ‬ӵΙӪτυᄇ७Ȅ၎Ӫ

υೝࡾᇄ 2012 ԑ 5 Т 13 Рีҡӵ

Lilydale Ьٙጣΰ‫ޟ‬Ι۠៩డਰ

‫ظ‬υϞࡣࡻ៉ө٥Ӫτυ៩డȂ

Simon

Suite 9A, Level 1, Professional Suites, Centro Box Hill North Shopping Centre, 17 Market St. Box Hill 3128 ᖿষȓ ዞቃ፱ (‫ོޥ‬ώ հ‫ )ޱ‬ȃᄑӆᖾ (Ж౩ Ᏸড়)

၇ȉтೝᇄ2012ԑ5Тีҡӵ

Keith

POOLEӵ঺

‫ޢ‬ՍԂӵBox HillЬٙમή࣏ٙ ХȄтᗙၭ๿‫ڧ‬৛‫ޱ‬Ȅ

Wonthaggi‫ޟ‬Ι۠ᛖᡅਰԤᜰȄ

၎Ӫ‫ظ‬υೝ‫ל‬ৠ࣏ΠΪюᓞȂҪ

೽ጠхϐ᛫ีȄ‫ޣ‬௑‫ޱ‬፜मႫ

ጳᘊ༃Ȃள௢Ԣ‫ޟ‬฻༃ᓞᏁȄт

1800 333 000‫ิܖ‬ᓃ www. crimestoppers.com.au

٘ऎᆦՓѴৈȂᙢՓврᒍȂՂ ߆ᜢȂध๿Ιএ༃ՓधѓȄឌП ϐีҀΙ஻ྱаȂ‫ה‬ఖ૖ஊ‫ڗײ‬ ԪΡȄ

ᇭِȓ ኄ‫ݍ‬ၗ າҢȓ ջາ ࢥၚЅൢӪȓ03 9898

ឌПϐีշᄇԪΡ‫ޟ‬೽ጠхȂӈ դ‫ޣ‬௑Ρρ፜मႫኢྞဌ՗ϛЖ ዥጣ 1800 333 000 ‫ิܖ‬ᓃᆩમ

1965

www.crimestoppers.com.au

ӣᖐӣၯΡ୽ᇭႫѮ࿽Ҭ‫ཱི؁‬Ⴑ֙ ӣᖐӣၯΡᆩમԝ᠙

ӵጣӣ؏ԝ᠙

୽ᇭ࿽Ҭ

ŸŸŸįŴŢŮŦŸŢźįŤŰŮįŢŶİŧŮĺĵIJ ŸŸŸįĴŸţŤįŰųŨįŢŶ

IJıőŎġĮġIJIJőŎ

ĹТIJР

ĹТĹР

ĹТIJĶР

ĹТijijР

кኬষȈŎŪŭŭŪŦġİġńŰůůŪŦ

кኬষȈ໋ᔿġİġġᐎូ

кኬষȈ໋ᔿġİġłůŨŦŭŢġİġ᠍᠍

кኬষȈŎŪŭŭŪŦġİġńŰůůŪŦ

ϱৠȈġġ‫ژ‬ⓙ‫ڷ‬୊ஶġ

ϱৠȈġġҡࣀਢ‫ٱ‬

ϱৠȈ୊ஶҡࣀၗᚠġ

ϱৠȈġġ‫ژ‬ⓙ‫ڷ‬୊ஶ

ġ

29

03•08•2012


▇ၽѲ੕ photo: ࠒᐬਡ෬‫ۢ׋‬ᆩ text: ҏѐጡᒮഋ

௃‫ء‬ٙ‫ޟ‬ᙟኇϛࣼᐣѬ‫ޟ‬ᡐ᎐ ୽ҳ‫ء‬ٙി‫ސ‬ᓢ

՝ܻࠒᐬղኈӂኈ Birdwood ‫୽ޟ‬ҳ‫ء‬ ٙി‫ސ‬ᓢȂ࢐ࠒᐬᐣѬஅߜོ History Trust of South Australiaή឴‫ޟ‬έ໢ட ߞി‫ސ‬ᓢϞΙȂԝᙠΟԤᜰࠒᐬԎ‫ء‬ٙ‫ڷ‬ ϴӓҺ೽้Ι‫ࣺ׳‬࿋࣢ິ‫ޟ‬ᐣѬМ‫ڷސ‬М ᝦၥਟᒸ౰ȄӵՌϬ෈໠ۖ‫ޟ‬έ෈‫ޟ‬டᚠ ϛȂ‫ר‬ঈ஠ച៉࣏σড়ϭಝ၎ി‫ސ‬ᓢ‫ޟ‬ᐣ Ѭี৤ȃᓢᙠ࣢ࠢȂоЅΙ‫ٲ‬੫੆ࣀଢ଼Ȃ ԃఀ‫ى‬໶Ҭȃߝ෈‫෈ۡܖ‬৤។ȃӨᆍ‫ޥ‬ୢ Шᗉ‫ܖ‬࿽Р้Ȃ‫ٮ‬ി‫ސ‬ᓢ॒೰Ρ೤ፙȄ

National Motor Museum ϞΙ

ി‫ސ‬ᓢᙏϭ ֋1965Ր֌ЫȂЏգ໹ჅවպေϠணᣍჅϞ஼Ӳ ٠‫ژ‬ൾߏᔡ(໼ࠠ዇຿዇Ҿ஡ЙۖϘЈ੡‫ژ‬຀)Ȅႍ ᔡ֯ऎᑫЂ‫ڲ׀‬гႮӹ഼ᑢҫߞ஼ቫ՜༰ȃ࠲Յȃ ु‫ٿ‬ȃి‫ڈ‬۶ਣ᠓КѕȂ՝ЏЙ཈཈Ҫ؊ন‫ݺ‬٠‫ژ‬ ՜༰ਣӯȂҹߞኊৃቈቈ໹ჅϞᔡ᚟֋‫ڗ‬Ȃҹ‫ڍݙ‬ ᝋ۶ᗾগߞ࣏ᑫЂ‫ڲ׀‬Ϡߞߤྻᑢҫȃ಩Դ۶ӏ ‫ڽ‬Ȅ ֫Գॗϣг൥ߞൾߏᔡജ՘ѯߞନԳ۶՘၏ߞᇥᑘ ‫ݙ‬ᖖᚒȂҳᣍҟցߞ࢙ᒝȂаൊ㤯࣏हည಩҃мߞ നࣉȂ༰ணᣍȃి‫ڈ‬ȃ੠หȃԃ༠ऎϘᢜȂ୵ҝਣ ᠓ᔡ(գᗾႋᐱห‫އ‬ச)НҳȂᘘգ௞ࠝߞ࢈ҳࣿஜ ߩ༡ȂЙ‫ܠ‬งߞᗝᓱϘ‫ڱ‬রጄྻȃಯࡡਣӯоᔠ ྻ‫ݕ‬٠‫ژ‬ৌጄൊࣿஜຈȇ‫ـ‬գ࢈аߞᑵથന൯ȃႼ ጄඞԳ۶ྻ៉ᣇѽфԧ᝷ᐡ‫ل‬ҞԒ૧ӡ֯પઅߞᇸ ྻȇऎѵϠ෩‫ڻ‬ϞϘৎҞѽ㨙ᓐ‫ވ‬ՀуȂᗝਛࡈ ݀ȂႴᘖࡱҾߞංኝȂ‫ۦڳ‬ѯ‫ے‬ᄾᔖߞՀҝ഍Ȅ

ᙠࠢ ஼ਛ٠‫ژ‬ൾߏᔡߞ᚟ࡡҞᓜ࣏༰ᑫࣷ٠‫ژ‬НᇟົȂ գ໹Ⴥ 400 ԺᏃዝ՛‫ژ‬ȃ‫ټ‬ਛ‫ژ‬۶஥྽ӡ‫ژ‬ȂԺ ўবȃ‫ڀ‬೚ԳਣӯϞᑫЂ‫ڲ׀‬гႮӹ഼ߞంჅҝ ۖ಩Դߞ๴ਣᑢ຀ȄԢ੡Ȃႍᔡᘘ࣏஼ቫߢԩߞ vintageȃveteranຈҟၭ၃‫ژۏ‬՜᚟КѕȄЙჅȂ ൾߏᔡߞྍ၍බԴ‫ݺ‬Ȃҹ‫ݙ‬ਣӯߞЙ཈཈࣏٠‫ژ‬ഺ ϘᅁߏȂ᚟ࡡКգᑫЂ‫ڲ׀‬ሦ(Դࡑᑫሦൄߞ)ߞ൵ ҟցߞሐ٠ஜϧ٠‫ژ‬șș1899Րߞؓங(Shearer) ȇգ൵՝ࡑҔᑖႭᑫࣷߞ٠‫ژ‬șș 1908 Րߞઍ ֱ(Talbot)ȇ‫࣏ـ‬Դഺ०ࢢߞ‫ژ‬ѹȃᏼᏺ߰ȃന঍ ਰȃᏚழ஥۶ሦൄ஥ߞࣇ‫ڰ‬șș 1928 Ր -1954 ՐȂࡣ㡯(Harry Monsoor)ᏼᏺ຾1927Րሦൄߞ ੾ჩт‫ؙ҈ܒ‬റ‫ژ‬ऎ՘ऎϞࡑᑫҔൊᏫࠕْᆐԳ஡ Ϡে঴ߏ۶џӡࡡ‫ڽ‬࿚ߞȶӠ‫ۻ‬㤵ȷȄ

ầ↊ᯇጰᐹ᝸ᵬᛵᑀᖯᅞ ầ᛹῔᲌ỉᴷᑨᛵᾦ⌓Ầ⛞ᅞ 澳洲最新最全的華人《車報》。請登錄網站


ᐬσց‫ءٳ‬ٙᓓႳᓢ

Holden Pavilion of Australian Motoring ԑ࿢ఠߞᑫЂ‫ڲ׀‬٠‫ژ‬ᔒჲᔡᗁবᒕႿ3700Ӏў ռȂ෩‫ڻ‬ϞᑫЂ‫ڲ׀‬൵‫כ‬єϠߞ٠‫ژ‬՜᚟Ȃం஥྽ ӡ‫ژ‬ȃ‫ټ‬ਛ‫ۖژ‬ዝ՛‫ژ‬ȂᕕգᆽգȂ7ռߞ୼࢘ߩ ༡Ȃ‫ڹ‬ఀႍᔡҞѽਣӯϘ‫ڱ‬໹Ђ࡭ߞ஥ӡ‫ژ‬ȂՂઐ ‫ژڨ‬۶ԑࣅറႻԕ‫(ژ‬45ռࠜʟ4.5гю୼)ຈȂඞ বहည‫״‬ᣍȄႍᔡϵ࣏Ϙ‫ڱ‬Ђ࡭ߞȃᗜ੡‫ݑ‬٠‫ژ‬ਣ ྻߞӅᓴᗝᓱԳᙇȄ ொѻȅպ഼ᆋኈ৤ං Sidney Crawford Gallery ఉҺȅֹൻᇊ዇ਣශ‫ݺ‬1998Ր12ѡ5џӒՑᅆҳ ༟‫ݸ‬ȂѹঋਣӯЂ࡭ߞ஥྽ӡ‫ژ‬ȂՂઐ‫ژڨ‬Ȃ໖Ⴝ ౻బ‫ژ‬۶ᚙќҙ‫ژ‬ຈȄႍਣ᠓࣏ѽࡑᑫՍᑢҫϯϩ жգԩߞᅆညԳ٠‫ژ‬Ѝ྽֯ҍ۞໸୒ឥߞఉҺȅֹ ൻᇊ዇ (1885 ș 1968 Ր ) ߞԩՄ‫ۻ‬ԩߞȄ֋ 1964 ՐȂఉҺȅֹൻᇊ዇നӲ CMV ྎຠ௄ࠛྻѽ‫ڽ‬Ȃ CMVԺՐ‫ڽ‬Ϙߡ࣏஼Ӳ٠‫ژ‬ൾߏᔡߞѹঋႤׄ߰ ۶њࢺ߰Ȅ

क‫ࠢ܈‬୦۹ ஼Ӳ٠‫ژ‬ൾߏᔡգϘ༡ᑾϘ๑ϟߞȃԑў֜ߞ॔ ݇ࡡ஥ܸȄႍܸ֜‫ݺ‬ᔒჲਣᔡȂ‫࢙ێ‬ᒝӎ‫ڗ‬බ࣏ ᑫЂ‫ڲ׀‬٠‫ژ‬Ѝ྽ᑢҫߞϘৎদঋࢸᄦൊԊșș ֜‫ ݺ‬Anzac гႮ۶ࡑႮӹϽϾߞ১ჩࠛપ‫އ‬ச૭ (Regent Service Station)șșࡑᑫ೐Ϙਛ௞ࠝ৒ ࢙ߞ‫އ‬ச૭ȄԴᚃࡡܸ㡯ȂְҞѽ‫ۖر‬Ϙవપઅߞ റࣛȂϯবߞ॔݇ࡡх࣍ϞᑋৎᑫЂ‫ڲ׀‬٠‫ژ‬Ѝ྽ ߞᑢҫ་຀Ȅഺ㡯ҍழߞ॔݇ࡡࠅዹᇌ᝷ᗄԺȂҞ ѽᆕ‫ږ‬ЙԢՐ៬ኸը۶‫ߞ੾ݑ‬ϠߞቮِȄ

Һ೽ਡၽωຮρ ਢ໢ ༉Ϙ֌༉џ ϯо10ᙇ֌ϭо5ᙇʟၐ᎚ြൕᔡ າҢ ՘Ϡ $12.00 ᔹ෎ҙ $10.00 ‫ۊ‬ຆ $5.00 У࿐ѽϭֺ໱ ਛਲ $30.00 ‫ی‬ԩ՘ϠʟбৎࢅЄ ᐯ੭ᄥ $4.00ʟᐯӠ *Ҟᄥ༤ჰ঎ Һ೽ Link SA գߡతߞѐЀ (ُ༉ϛџႻ֖) ҝۖ BirdwoodȄంࠠ዇຿዇Ҿ஡ߞ Grenfell໖ষ‫ױ‬O'BahnѐЀҞѽ‫ݯ‬Ⴟ ModburyКᚼ૭ߞTea Tree PlazaȂ Нࢢ෱ষ800 ‫ݕ‬801 ѐЀҞѽ݀ࠔ‫ݺ‬ Modbury۶ Birdwood Н༡Ȅ Ⴋၗ 08 8568 4000 ༈ઍ 08 8568 5195 Ⴋ໏ motor@history.sa.gov.au Ӵ֭ The National Motor Museum

Shannon St, Birdwood, SA 5234 ᆩ֭ www.history.sa.gov.au/motor/motor.htm

ጟ ፱ Ꮛ ะ ġ ġ ಚ ൰ ই ֫ ŋŦŧŧġŇŦůŦŤũ ย၀ထ੔ 2010 Yarra valley whitebox Shiraz . 貴為թ፷ย၀ŋŦŧŧġŇŦůŦŤũġ ܿፑ‫ށ‬專ቂ紅એĢ ๎ঠJames Halliday

Australian Wine Companion

www.stuartwinesco.com.au

൹ၓĶᄬએ٦ɏɏɏɏɏ ೙ዉ‫ࡴڵ‬፣ཧܿએ ౞೧ፚຬ቏஠፯൹ࠍ٫ࣰ ĺĵࠍܿએ

Available at Woolworths, Dan Murphy's and selected stores. Distributed by Beach Avenue Wholesalers Pty Ltd 38-42 Ordish Road, Dandenong South, Victoria, 3175, T: 03-8791 1400 F:03-9706 9809 E:sales@baw.com.au www.baw.com.au

31

03•08•2012


Ⅶᖛ ᄞ ġġġᰥᬣ

梁燕城 博士

梁 燕 城 博 士Δ 著 名 哲 學 家Ε 作 家Ε 政 論 家 Δ 且是一位悲情的思想 家Ζ一九九三年在加拿 大創辦文化更新研究 中 心Δ 出 任 院 長 和 出 版︽ 文 化 中 國 ︾學 術 季 刊 兼 主 編Δ 對 華 人 社 會 影 響 深 遠Ζ 其 學 術 成就和社會貢獻被載 入︽ 世 界 名 人 錄 ︾Δ 成 為 1 9 9 6 年︽ 世 界 最 有 影 響 的 五 百 位 領 袖︾ 及 1 9 9 9 年︽ 世 紀 二 千位學者︾之一Ζ

墨爾本華人浸信會 75A Cotham Rd, Kew, VIC 3101 8月15日 (三)7:30pm

專題講座

華語主講 · 粵語傳譯 中國的喜與憂・十九年參與中國的體會與反思

8月16日 (四)7:30pm

專題講座

粵語主講 · 華語傳譯 中國天使心・擁抱貧困的同胞

8月17日 (五)7:30pm

佈道會

粵語主講 · 華語傳譯 從中國儒道佛到體會上帝恩情

亞德 萊德 澳亞基督教會 294-296 Morphett Street, Adelaide, SA 5000 8月18日 (六)2:00pm

專題講座

8月19日 (日)5:00pm

堂崇拜

粵語主講 · 華語傳譯 中國的喜與憂・十九年參與中國的體會與反思 教養海外華人新一代 粵語主講 · 華語傳譯 飲於能力之源,回應神聖召喚

南澳華人基督教會 cnr Franklin St & Pitt St, Adelaide SA 5000

Maughan Uniting Church主堂 • 近唐人街

8月18日 (六)7:15pm

佈道會 粵語主講 · 華語傳譯 從中國儒道佛到體會上帝恩情

8月19日 (日)11:20am

主日崇拜

主辦

粵語主講 · 華語傳譯 危機中尋索希望

協辦 亞德萊德協辦 南澳華人基督教會,澳亞基督教會

ջາΣൟȆՌҥ‫ۈ‬ᝦȆࢥၚȈ᠍‫ݠ‬๼Ρஅ࿜৶༈ኬϛЖȆႫၗȈıĴġĺĹĹĹġĸĵijij

Sameway Leisure《同路人優悠版》296期  
Sameway Leisure《同路人優悠版》296期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement